Công tác chủ nhiệm Không thể phủ nhận vai trò của giáo viên chủ nhiệm

ở trường Trung Học Phổ Thông nếu như xác định đúng vị trí, nhiệm vụ, biết tổ chức giáo dục. Những đặc điểm tâm lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh phổ thông còn nhiều hạn chế, vì vậy không thể không cần có một người thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo cho các em. Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo phải nắm được đường lối quan điểm lí luận giáo dục đồng thời giáo dục những phẩm chất đạo đức rèn luyện năng lực để trở thành công dân tốt mai sau. a. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp, trước hết phải quản lý toàn diện lớp học, quản lý học sinh lớp học và cần nắm nắm vững: + Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm. + Hiểu biết những đặc điểm của từng em học sinh (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè….) + Nắm vững mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục về mọi mặt (học tập, rèn luyện đạo đức, thể dục thể thao, văn nghệ và các hoạt động khác…). + Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh của lớp, nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết hợp giáo dục. b. Nhiệm vụ, nội dung công tác chủ nhiệm - Nhiệm vụ chủ yếu của người giáo viên chủ nhiệm bao gồm: + Người giáo viên chủ nhiệm, trước hết phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo, nói chung đó là mẫu mực về đạo đức, gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp và những qui định của nhà nước, nắm vững đường lối quan điểm lý luận giáo dục, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục thế hệ trẻ, làm tốt công tác giáo dục, vũ trang tri thức khoa học, phát triển trí tuệ của học sinh. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm giáo dục những phẩm chất đạo đức, rèn luyện năng lực để học sinh trở thành những công dân tốt mai sau. Người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư cách là lực lượng tri thức trong công cuộc đổi mới, giác ngộ học sinh từ bỏ những thói hư tật xấu, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao nhận thức, tình cảm, tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước văn minh hiện đại… + Sự khác nhau trong việc thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp với thầy cô giáo bình thường khác ở chỗ: người giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt hơn, tự đòi hỏi rèn luyện ở mức cao hơn, thường xuyên hơn, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là vinh dự vì học sinh, được phụ huynh tin yêu, gửi gắm trách nhiệm giáo dục con em vào tay mình. + Giáo viên chủ nhiệm còn có trách nhiệm nắm vững tình hình học sinh của lớp về mọi mặt, báo cáo cho hiệu trưởng và ban giám hiệu biết theo định kỳ hoặc đột xuất nếu có vấn đề cần giải quyết. Được sự ủy quyền của hiệu trưởng trực tiếp, kịp thời chỉ đạo, giải quyết kiểm tra, đánh giá công bằng, khách quan quá trình rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của từng học sinh trong lớp. + Thường xuyên liên hệ với gia đình, cộng đồng các tổ chức trong và ngoài nhà trường để cùng phối hợp giáo dục, động viên giúp đỡ từng học sinh nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện phát triển trí tuệ, năng lực. + Có kế hoạch tổ chức hoạt động của tập thể học sinh thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường cùng với các tập thể lớp học khác làm cho lớp chủ nhiệm trở thành thành viên tích cực của cộng đồng nhà trường. Thông qua tổ chức tự quản hoạt động của tập thể mà rèn luyện nhân cách, khả năng ứng xử, năng lực tổ chức sáng tạo, khả năng vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống. + Cùng với các giáo viên bộ môn, phối hợp với các lực lượng xã hội khác tổ chức cho học sinh có điều kiện tham gia vào các hoạt động của cộng đồng địa phương và hoạt động xã hội. Thông qua đó mà phát huy tác dụng của nhà trường trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương đất

Nghiên cứu để hiểu gia đình là tìm hiểu về đặc điểm trình độ. hoạt động. hiểu biết các em ở cộng đồng. tìm hiểu cơ cấu tổ chức. trước hết để kết hợp trong giáo dục học sinh của lớp. cách ứng xử của học sinh trong gia đình. thầy trò. động cơ học tập. . giáo viên chủ nhiệm phải biết tổ chức hoạt động cho học sinh lớp chủ nhiệm có mục đích giáo dục. cần nghiên cứu để hiểu từng học sinh về sự tập trung chú ý.Mẫu mực trong giao tiếp xã hội.Cần hiểu phương pháp giáo dục cá biệt là sự tác động tới từng cá nhân một cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng.Trình độ chuyuên môn phương pháp. rèn luyện của học sinh. Ví dụ: các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách. nhất là năng lực hoạt động xã hội. + Ở tuổi học sinh phổ thông. năng lưc. phân công phụ trách của các tổ chức trong nhà trường (Ban giám hiệu. các phương pháp tác động song song. nguyện vọng. trên cơ sở ấy mới biết vận dụng cụ thể hóa vào tình hình của lớp chủ nhiệm. Đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu hiểu những yêu cầu giáo dục của nhà trường. Đặc biệt cần nắm vững phương pháp. gia đình… Cần trao đổi với gia đình. + Nắm vững mục tiêu giáo dục nói chung. ngoan) như quan niệm thường thấy ở một số người.Trao đổi kinh nghiệm. giáo viên chủ nhiệm phải đặt kế hoạch tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt. xu hướng nghề nghiệp.Nâng cao không ngừng trình độ học vấn. những thuận lợi hoặc khó khăn tác động đến học sinh để có giải pháp giáo dục. Lưu ý tới tính cách. Đồng thời cần tìm hiểu tiềm năng cơ sở vật chất. nhiệm vụ. Hiểu biết đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học để thường xuyên liên hệ năm tình hình học tập. nắm vững sở thích. dạy học của năm học. ở trường.Nội dung công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp + Nghiên cứu nắm vững đường lối quan điểm. ở cộng đồng với bạn bè của các em. sáng tạo nhiệm vụ của lớp vào phong trào chung của nhà trường. phẩm chất đạo đức. vai trò của giáo dục. . lí luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp. . nhận thức. sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái. tác động tay đôi. . mục tiêu lớp học. + Để làm tốt công tác chủ nhiệm. Rèn luyện đạo đức tác phong. tính cách. + Hiểu sâu sắc chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường. . giáo viên cần quan sát vào hoạt động thực tế của học sinh ở lớp học. tính cách năng lực…Nội dung nghiên cứu về học sinh bao gồm: sức khỏe. năng lực phát triển trí tuệ. cộng đồng.Người giáo viên chủ nhiệm nắm vững vận dụng mọi phương pháp giáo dục cá biệt. + Muốn hiểu biết tâm lí học sinh lớp chủ nhiệm. quan trọng hơn cả là hiểu được đặc điểm của mỗi học sinh về các mặt tâm sinh lý. giáo dục. Phương pháp giáo dục cá biệt ở đây không nên hiểu là giáo dục học sinh đặc biệt (hư. phương pháp giáo dục của cha mẹ đối với con của họ trong gia đình. c. Nghiên cứu đặc điểm gia đình học sinh và đặc điiểm tâm sinh lý của học sinh lớp học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác của người chủ nhiiệm lớp. bùng nổ sư phạm… Đó là những lí luận giáo viên chủ nhiệm cần phải hiểu. những yếu tố tích cực hoặc tiêu cực. đoàn thể trong và ngoài nhà trường. đồng nghiệp. bạn bè và những người có quan hệ với các em. Tất cả việc nghiên cứu gia cảnh của học sinh nhằm hai mục đích. trang thiết bị sẵn có của nhà trường. nhiều năng lực chưa được bộc lộ. tận dụng. quan hệ. + Có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình và đặc điểm của từng học sinh của lớp chủ nhiệm. hiểu cán bộ phụ trách các mặt hoạt động và đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học ở lớp chủ nhiệm. . Nghiên cứu đặc điểm học sinh là một trong những nội dung quan trọng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm lớp vì chỉ trên cơ sở hiểu biết từng em mới có khả năng phân loại nhóm học sinh theo các đặc điểm học lực. hoàn cảnh….nước theo mục tiêu của Đảng và nhà nước trong từng giai đoạn. kế hoạch. tâm lý của cha mẹ học sinh. nghệ thuật sư phạm. phương pháp giáo dục tập thể và biết kết hợp chúng trong hoàn cảnh cụ thể. hoạt động. lý luận sư phạm. Song. mặt khác hiểu thêm nguyên nhân. Do đó. tổ chức việc học tập của tập thể lớp để có phương pháp ứng xử phù hợp. văn minh. lôi cuốn mọi người vào hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm. Ví dụ: cùng một biểu hiện hư như nhau. Việc hiểu toàn bộ kế hoạch của nhà trường trong từng năm học có ý nghĩa rất lớn đối với người giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên chủ nhiệm mới chủ động định hướng cho học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện chủ động. nhưng có em phải phê bình . Phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể . biết phân loại học sinh theo các đặc điểm để có giải pháp tác động phù hợp. văn hóa chung .Xây dựng gia đình hạnh phúc. Mối quan hệ giữa thầy giáo và học sinh. Đoàn thanh niên…).

đến nay đã được 25 năm. nhiệm vụ. có hệ thống cơ sở vật chất khang trang. + Tổ chức những hoạt động chung để thực hiện mục tiêu. Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. nội qui phải rõ ràng. ở nội dung này nhằm trang bị cho học sinh về vị trí. Phương pháp tiến hành công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT. Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình. dẫn tới phản tác dụng giáo dục. ĐẶT VẤN ĐỀ Trường THPT Chuyên Hà Nội . được mọi người tôn trọng và tự giác chấp hành. không làm bài đầy đủ hoặc có nhiều biểu hiện hành vi tốt như làm bài hay. đi đầu trong đổi mới và đã tạo cho mình một thế phát triển vững mạnh. có trách nhiệm. . trường THPT Chuyên Hà Nội. động viên. yêu thích học sinh và phải có những biện pháp tối ưu nhất thì kết qủa bao giờ cũng mỹ mãn. sử dụng không tương ứng. chỉ đáng nhắc nhở mà vì lẽ gì giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo phê bình sẽ dễ làm cho học sinh hậm hực. + Có kỉ luật chặt chẽ. cho điểm tốt… . bi quan. xây dựng được tập thể học sinh thành một tập thể vững mạnh: + Đảm bảo quyền lợi. Đặng Thị Thu Mai . có khi chỉ nhắc chung hoặc có khi phải trực tiếp. sáng tạo thì giáo viên chủ nhiệm có thể nhắc nhở. không ngừng phấn đấu.Muốn phát huy hiệu qủa của phương pháp giáo dục trong tập thể. khen thưởng bằng lời. sánh ngang tầm các trường danh tiếng trong khu vực và vươn ra quốc tế. . gia đình tập thể… . ví dụ: học sinh nói chuyện trong giờ học. có khi thông qua bạn bè. + Lớp có đội ngũ tự quản có uy tín.Amsterdam được tiếp nhận một cơ sở mới. hiện đại.GV GDC CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Bùi Văn Phúc I. vai trò. là bản lĩnh của mỗi thành viên. nội dung cách thức tổ chức lớp học của giáo viên chủ nhiệm.Bằng uy tín và vị thế của giáo viên chủ nhiệm.Nếu giáo viên chủ nhiệm không đo được mức độ của hành vi. tuyên dương.Năm học 2010 . có trách nhiệm. ra sức xây dựng trường theo hình mẫu của nền giáo dục tiên tiến. trở thành một trường THPT chuyên hàng đầu của Việt Nam. nghĩa vụ chung của từng thành viên của lớp. bản lĩnh. + Có dư luận tập thể lành mạnh. hăng say với nghề nghiệp. dư luận của tập thể là phản ánh sức mạnh. có năng lực. có em thì nhắc nhẹ. có qui định. công tác chủ nhiệm coi cá thể học sinh là đối tượng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm. phương pháp tác động trực tiếp đem lại hiệu quả giáo dục tức thời. mất lòng tin. không đáng khen mà khen quá lời cũng không tốt. giáo viên chủ nhiệm trước hết phải là người có uy tính.Amsterdam được thành lập từ năm 1985.nghiêm khắc. nắm vững đối tượng.2011 tới đây.Việc trường sẽ khánh thành cơ sở mới . thày và trò trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam luôn ý thức được trọng trách lớn lao của mình.

các tổ chuyên môn thấy đạt yêu cầu. hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong giáo dục đem đến cho ngành giáo dục Thủ đô nói chung và trường THPT Chuyên Hà Nội . Đó là: -Tình trạng thiếu nguồn nhân lực kế cận dạy bộ môn chuyên: + Đến thời điểm này. sinh viên giỏi bộ môn chuyên về trường để dạy hợp đồng tạo nguồn giáo viên sau này. .Giao cho các tổ chuyên môn tư vấn và giới thiệu các giáo viên có thể đáp ứng yêu cầu của nhà trường. đặc biệt các học sinh đã đạt giải quốc gia về dạy cho nhà trường. đã có thành tích cao và có khả năng đứng vững ở các lớp chuyên. Yêu cầu về nội dung thi do trường đề ra.MỘT SỐ GIẢI PHÁP 1. cô giáo phải thường xuyên trau dồi kiến thức và tự học.Các tổ chuyên môn cần tìm và giới thiệu các học sinh cũ trong ngành.Ban giám hiệu có thể đến các trường Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư Phạm I Hà Nội để giới thiệu về nhà trường và mời các sinh viên thủ khoa.000 năm Thăng Long" không chỉ là một mốc son lịch sử mà quan trọng hơn nữa là giá trị của một ngôi trường hiện đại của người Hà Nội . Công tác tuyển chọn giáo viên .Động lực rèn luyện. Quá trình công nghiệp hoá. có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm ở nhà trường đã hầu hết nghỉ hưu. đã từng tham gia đội tuyển. tạo nguồn giáo viên sau này. . . Không nhận giáo viên vì thiếu người dạy mà chỉ nhận các giáo viên xuất sắc -Việc thi tuyển công chức đối với trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cần phải có những yêu cầu cao. tự bồi dưỡng. không thi theo yêu cầu chung cho các trường như hiện nay. Một số thày cô mới được bổ sung vào giảng dạy trong các lớp chuyên tuy đã đáp ứng được yêu cầu và phát huy được thành tích của nhà trường song lực lượng giáo viên dạy chuyên vẫn còn thiếu .Amsterdam nói riêng nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn.Hàng năm tổ chức tuyển hoặc thi tuyển giáo viên trẻ về daỵ hợp đồng. phụ huynh và học sinh tín nhiệm mới được nộp đơn thi công chức vào trường.trong dịp kỷ niệm "1. đội ngũ các thày cô giáo giỏi. . Công tác bồi dưỡng giáo viên bộ môn chuyên . Các giáo viên trẻ được tuyển dụng sẽ là các giáo viên dạy được bộ môn chuyên trong tương lai.Đối với các giáo viên ở trường ngoài và ở tỉnh ngoài xin chuyển về trường. 2.Các tổ chuyên môn cần tìm và giới thiệu giáo viên các tỉnh ngoài có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhà trường.Mỗi thày giáo. . chỉ nên tiếp nhận các giáo viên có đủ trình độ. thách thức trong công tác học sinh giỏi. Các giáo sinh phải dạy hợp đồng ở nhà trường ít nhất một học kỳ. + Không có giáo viên dạy thực hành cho đội tuyển. tôi xin đề nghị một số giải pháp như sau: II. .Tuyển giáo viên dạy thực hành bán chuyên trách. . cống hiến của học sinh với Đội tuyển HSGQG đang có chiều hướng giảm sút Để khắc phục những khó khăn trên. + Số giáo viên trẻ dạy bộ môn chuyên còn quá ít.Ngôi trường lý tưởng cho đội ngũ thày và trò phát huy năng lực của mình ở mức độ cao. .

Việc chấm thi để chọn đội tuyển lớp 12 của thành phố cần có sự tham gia của các lãnh đội để không bỏ sót các học sinh giỏi b. . Cải tiến công tác thi tuyển: .Cuối năm lớp 10 tổ chức thi chuyển lớp để chọn được các học sinh tốt nhất bổ sung cho đội tuyển. trong thời gian tới cần điều chỉnh thời gian thi tuyển và công bố điểm chuẩn sớm hơn hoặc bằng hai trường trên. công tác học sinh giỏi a..Các giáo viên trẻ cần dự giờ và được nhà trường tạo điều kiện dự giờ của các giáo viên thỉnh giảng cho các đội tuyển. Các lớp 10 chuyên phải học ít nhất một tuần hai buổi môn chuyên. các tổ lập danh sách các giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi) có khả năng dạy chuyên để đề nghị Lãnh đạo nhà trường cử đi học các lớp tập huấn cho giáo viên chuyên (do Trường Đại học khoa học tự nhiên tổ chức vào các dịp hè). Vì vậy.Học sinh lớp 11 trình độ học sinh đã được phân hóa nên có kế hoạch bồi dưỡng mũi nhọn.Các tổ giao cho mỗi giáo viên trẻ chuẩn bị một chuyên đề học sinh giỏi để hàng năm có thể tham gia dạy đội tuyển học sinh giỏi từ một đến hai buổi và báo cáo các chuyên đề của mình trong các buổi họp tổ. . 3. . Ngoài kinh phí của nhà trường cần có sự hỗ trợ của ban phụ huynh . Chương trình nâng cao cho các em phải đảm bảo đến lớp 11 có thể thi học sinh giỏi quốc gia. thời gian thi vào lớp 10 của trường thường muộn hơn so với các trường chuyên Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm Hà Nội.Mời các chuyên gia về nói chuyện khoa học với học sinh để tăng thêm sự say mê khoa học cho học sinh. có tính trung thực tham gia.Đến tháng 9 thì hai đội tuyển lớp 11 và 12 nên kết hợp thành một để học chung.Hàng năm. . dành cho học sinh cả lớp.Mỗi đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm có thể bố trí hai lãnh đội có học sinh tham dự. .Việc tuyển chọn học sinh cần được thực hiện sao cho không bỏ sót cũng không tuyển nhầm. .Mời các giảng viên về bồi dưỡng các chuyên đề học sinh giỏi cho các bộ môn chuyên.Mỗi lớp chuyên nên bố trí một giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm một giáo viên trẻ. . nhất là các môn thi quốc tế.Về thời gian thi tuyển: Những năm trước. đặc biệt là khi mời thỉnh giảng. . nên cần phải tổ chức ngay cho các em được học tập. EQ … . . . .Học sinh mới vào lớp 10 còn đang rất hăng say với phong trào học sinh giỏi. Đặc biệt là việc công bố điểm chuẩn muộn hơn so với các trường trên nên một số học sinh đủ điểm vào trường đã nộp hồ sơ vào các trường chuyên Đại học khoa học tự nhiên và trường Đại học Sư phạm I Hà Nội và không muốn rút hồ sơ.Việc ra đề thi và phản biện và chấm thi nên mời giáo viên Chuyên có năng lực. Cần xây dựng các quy định đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng kết hợp giữa thi và xét tuyển thêm thông qua các chỉ số tài năng như IQ. Một số yêu cầu và các bước chuẩn bị cho học sinh giỏi .

Với tinh thần thẳng thắn. . ý thức xây dựng.. Học sinh lớp không chuyên chỉ nhận học bổng của ban phụ huynh. . của các giáo viên dạy đội tuyển và của tất cả những ai quan tâm đến vấn đề học sinh giỏi của thủ đô. nhà trường cần tham khảo ý kiến của của các nhà quản lý. Xin trân trọng cảm ơn! .Phải yêu cầu về kỷ luật cao về nề nếp đối với các học sinh đi du học vừa để giữ nề nếp của trường vừa để không ảnh hưởng đến các học sinh đội tuyển Trên đây là một số ý kiến tham gia với Lãnh đạo nhà trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Hà Nội .Asterdam.Học bổng của nhà trường dành cho học sinh các lớp chuyên chỉ phát cho học sinh trong đội tuyển. hy vọng những ý kiến đóng góp của tôi sẽ được Ban giám hiệu nhà trường xem xét.Có chính sách ưu tiên về điểm số cho các học sinh đội tuyển để các em hoàn toàn yên tâm với việc học đội tuyển. Để có được những giải pháp tốt. bổ sung vào kế hoạch phát triển của trường trong năm học tới.