Công tác chủ nhiệm Không thể phủ nhận vai trò của giáo viên chủ nhiệm

ở trường Trung Học Phổ Thông nếu như xác định đúng vị trí, nhiệm vụ, biết tổ chức giáo dục. Những đặc điểm tâm lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh phổ thông còn nhiều hạn chế, vì vậy không thể không cần có một người thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo cho các em. Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo phải nắm được đường lối quan điểm lí luận giáo dục đồng thời giáo dục những phẩm chất đạo đức rèn luyện năng lực để trở thành công dân tốt mai sau. a. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp, trước hết phải quản lý toàn diện lớp học, quản lý học sinh lớp học và cần nắm nắm vững: + Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm. + Hiểu biết những đặc điểm của từng em học sinh (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè….) + Nắm vững mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục về mọi mặt (học tập, rèn luyện đạo đức, thể dục thể thao, văn nghệ và các hoạt động khác…). + Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh của lớp, nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết hợp giáo dục. b. Nhiệm vụ, nội dung công tác chủ nhiệm - Nhiệm vụ chủ yếu của người giáo viên chủ nhiệm bao gồm: + Người giáo viên chủ nhiệm, trước hết phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo, nói chung đó là mẫu mực về đạo đức, gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp và những qui định của nhà nước, nắm vững đường lối quan điểm lý luận giáo dục, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục thế hệ trẻ, làm tốt công tác giáo dục, vũ trang tri thức khoa học, phát triển trí tuệ của học sinh. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm giáo dục những phẩm chất đạo đức, rèn luyện năng lực để học sinh trở thành những công dân tốt mai sau. Người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư cách là lực lượng tri thức trong công cuộc đổi mới, giác ngộ học sinh từ bỏ những thói hư tật xấu, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao nhận thức, tình cảm, tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước văn minh hiện đại… + Sự khác nhau trong việc thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp với thầy cô giáo bình thường khác ở chỗ: người giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt hơn, tự đòi hỏi rèn luyện ở mức cao hơn, thường xuyên hơn, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là vinh dự vì học sinh, được phụ huynh tin yêu, gửi gắm trách nhiệm giáo dục con em vào tay mình. + Giáo viên chủ nhiệm còn có trách nhiệm nắm vững tình hình học sinh của lớp về mọi mặt, báo cáo cho hiệu trưởng và ban giám hiệu biết theo định kỳ hoặc đột xuất nếu có vấn đề cần giải quyết. Được sự ủy quyền của hiệu trưởng trực tiếp, kịp thời chỉ đạo, giải quyết kiểm tra, đánh giá công bằng, khách quan quá trình rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của từng học sinh trong lớp. + Thường xuyên liên hệ với gia đình, cộng đồng các tổ chức trong và ngoài nhà trường để cùng phối hợp giáo dục, động viên giúp đỡ từng học sinh nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện phát triển trí tuệ, năng lực. + Có kế hoạch tổ chức hoạt động của tập thể học sinh thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường cùng với các tập thể lớp học khác làm cho lớp chủ nhiệm trở thành thành viên tích cực của cộng đồng nhà trường. Thông qua tổ chức tự quản hoạt động của tập thể mà rèn luyện nhân cách, khả năng ứng xử, năng lực tổ chức sáng tạo, khả năng vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống. + Cùng với các giáo viên bộ môn, phối hợp với các lực lượng xã hội khác tổ chức cho học sinh có điều kiện tham gia vào các hoạt động của cộng đồng địa phương và hoạt động xã hội. Thông qua đó mà phát huy tác dụng của nhà trường trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương đất

ngoan) như quan niệm thường thấy ở một số người. tổ chức việc học tập của tập thể lớp để có phương pháp ứng xử phù hợp. c. văn minh. tính cách. bạn bè và những người có quan hệ với các em. Phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể .Cần hiểu phương pháp giáo dục cá biệt là sự tác động tới từng cá nhân một cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng. Ví dụ: các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách. năng lực phát triển trí tuệ. giáo dục. bùng nổ sư phạm… Đó là những lí luận giáo viên chủ nhiệm cần phải hiểu. đoàn thể trong và ngoài nhà trường. . Rèn luyện đạo đức tác phong. tâm lý của cha mẹ học sinh. . + Muốn hiểu biết tâm lí học sinh lớp chủ nhiệm. xu hướng nghề nghiệp. phân công phụ trách của các tổ chức trong nhà trường (Ban giám hiệu. năng lưc. ở cộng đồng với bạn bè của các em. các phương pháp tác động song song. những thuận lợi hoặc khó khăn tác động đến học sinh để có giải pháp giáo dục. Mối quan hệ giữa thầy giáo và học sinh. Việc hiểu toàn bộ kế hoạch của nhà trường trong từng năm học có ý nghĩa rất lớn đối với người giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên chủ nhiệm mới chủ động định hướng cho học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện chủ động. cần nghiên cứu để hiểu từng học sinh về sự tập trung chú ý. những yếu tố tích cực hoặc tiêu cực. Nghiên cứu để hiểu gia đình là tìm hiểu về đặc điểm trình độ. giáo viên chủ nhiệm phải đặt kế hoạch tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt. kế hoạch. Đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu hiểu những yêu cầu giáo dục của nhà trường. cộng đồng. Ví dụ: cùng một biểu hiện hư như nhau.Người giáo viên chủ nhiệm nắm vững vận dụng mọi phương pháp giáo dục cá biệt. Nghiên cứu đặc điểm gia đình học sinh và đặc điiểm tâm sinh lý của học sinh lớp học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác của người chủ nhiiệm lớp. phẩm chất đạo đức. . + Ở tuổi học sinh phổ thông. + Để làm tốt công tác chủ nhiệm. tận dụng. . Lưu ý tới tính cách. quan trọng hơn cả là hiểu được đặc điểm của mỗi học sinh về các mặt tâm sinh lý.Trình độ chuyuên môn phương pháp. Song.Xây dựng gia đình hạnh phúc. hiểu cán bộ phụ trách các mặt hoạt động và đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học ở lớp chủ nhiệm. hoạt động.nước theo mục tiêu của Đảng và nhà nước trong từng giai đoạn. Đồng thời cần tìm hiểu tiềm năng cơ sở vật chất. nhưng có em phải phê bình . vai trò của giáo dục. phương pháp giáo dục tập thể và biết kết hợp chúng trong hoàn cảnh cụ thể. mục tiêu lớp học. nghệ thuật sư phạm. nhất là năng lực hoạt động xã hội. . nhận thức. . sáng tạo nhiệm vụ của lớp vào phong trào chung của nhà trường. Hiểu biết đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học để thường xuyên liên hệ năm tình hình học tập. biết phân loại học sinh theo các đặc điểm để có giải pháp tác động phù hợp. tìm hiểu cơ cấu tổ chức. + Hiểu sâu sắc chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường. nguyện vọng. tác động tay đôi. giáo viên chủ nhiệm phải biết tổ chức hoạt động cho học sinh lớp chủ nhiệm có mục đích giáo dục. lý luận sư phạm. + Nắm vững mục tiêu giáo dục nói chung. Phương pháp giáo dục cá biệt ở đây không nên hiểu là giáo dục học sinh đặc biệt (hư.Nội dung công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp + Nghiên cứu nắm vững đường lối quan điểm.Mẫu mực trong giao tiếp xã hội. lôi cuốn mọi người vào hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm. Nghiên cứu đặc điểm học sinh là một trong những nội dung quan trọng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm lớp vì chỉ trên cơ sở hiểu biết từng em mới có khả năng phân loại nhóm học sinh theo các đặc điểm học lực. thầy trò. trước hết để kết hợp trong giáo dục học sinh của lớp. trang thiết bị sẵn có của nhà trường. nhiều năng lực chưa được bộc lộ. giáo viên cần quan sát vào hoạt động thực tế của học sinh ở lớp học. mặt khác hiểu thêm nguyên nhân. hoàn cảnh…. Đoàn thanh niên…). đồng nghiệp. nắm vững sở thích. gia đình… Cần trao đổi với gia đình. hiểu biết các em ở cộng đồng.Nâng cao không ngừng trình độ học vấn. + Có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình và đặc điểm của từng học sinh của lớp chủ nhiệm. Tất cả việc nghiên cứu gia cảnh của học sinh nhằm hai mục đích. nhiệm vụ. rèn luyện của học sinh. phương pháp giáo dục của cha mẹ đối với con của họ trong gia đình. hoạt động. sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái. trên cơ sở ấy mới biết vận dụng cụ thể hóa vào tình hình của lớp chủ nhiệm. cách ứng xử của học sinh trong gia đình. động cơ học tập. Do đó. ở trường. văn hóa chung . Đặc biệt cần nắm vững phương pháp. lí luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp. tính cách năng lực…Nội dung nghiên cứu về học sinh bao gồm: sức khỏe. quan hệ.Trao đổi kinh nghiệm. dạy học của năm học.

Amsterdam được thành lập từ năm 1985. xây dựng được tập thể học sinh thành một tập thể vững mạnh: + Đảm bảo quyền lợi. khen thưởng bằng lời. Phương pháp tiến hành công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT.Muốn phát huy hiệu qủa của phương pháp giáo dục trong tập thể. bi quan.Năm học 2010 . Đặng Thị Thu Mai . + Lớp có đội ngũ tự quản có uy tín. vai trò. yêu thích học sinh và phải có những biện pháp tối ưu nhất thì kết qủa bao giờ cũng mỹ mãn. Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. hiện đại. có trách nhiệm. dư luận của tập thể là phản ánh sức mạnh. không ngừng phấn đấu. ĐẶT VẤN ĐỀ Trường THPT Chuyên Hà Nội . có em thì nhắc nhẹ. . chỉ đáng nhắc nhở mà vì lẽ gì giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo phê bình sẽ dễ làm cho học sinh hậm hực. ra sức xây dựng trường theo hình mẫu của nền giáo dục tiên tiến. động viên.Bằng uy tín và vị thế của giáo viên chủ nhiệm. phương pháp tác động trực tiếp đem lại hiệu quả giáo dục tức thời. + Tổ chức những hoạt động chung để thực hiện mục tiêu. bản lĩnh. công tác chủ nhiệm coi cá thể học sinh là đối tượng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm. trường THPT Chuyên Hà Nội. nội qui phải rõ ràng. nắm vững đối tượng. nghĩa vụ chung của từng thành viên của lớp. có qui định. gia đình tập thể… . dẫn tới phản tác dụng giáo dục. có khi thông qua bạn bè. có trách nhiệm. sáng tạo thì giáo viên chủ nhiệm có thể nhắc nhở. giáo viên chủ nhiệm trước hết phải là người có uy tính. có hệ thống cơ sở vật chất khang trang. được mọi người tôn trọng và tự giác chấp hành. tuyên dương. nội dung cách thức tổ chức lớp học của giáo viên chủ nhiệm. đến nay đã được 25 năm. thày và trò trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam luôn ý thức được trọng trách lớn lao của mình.Nếu giáo viên chủ nhiệm không đo được mức độ của hành vi. ví dụ: học sinh nói chuyện trong giờ học. mất lòng tin.GV GDC CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Bùi Văn Phúc I. hăng say với nghề nghiệp. cho điểm tốt… . đi đầu trong đổi mới và đã tạo cho mình một thế phát triển vững mạnh. trở thành một trường THPT chuyên hàng đầu của Việt Nam.Amsterdam được tiếp nhận một cơ sở mới.2011 tới đây. ở nội dung này nhằm trang bị cho học sinh về vị trí. sử dụng không tương ứng. có năng lực. không làm bài đầy đủ hoặc có nhiều biểu hiện hành vi tốt như làm bài hay. không đáng khen mà khen quá lời cũng không tốt. . sánh ngang tầm các trường danh tiếng trong khu vực và vươn ra quốc tế. + Có dư luận tập thể lành mạnh. + Có kỉ luật chặt chẽ. nhiệm vụ.nghiêm khắc. Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình. là bản lĩnh của mỗi thành viên. có khi chỉ nhắc chung hoặc có khi phải trực tiếp.Việc trường sẽ khánh thành cơ sở mới .

tôi xin đề nghị một số giải pháp như sau: II. Quá trình công nghiệp hoá. tự bồi dưỡng.Amsterdam nói riêng nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn. đội ngũ các thày cô giáo giỏi. + Số giáo viên trẻ dạy bộ môn chuyên còn quá ít. Các giáo sinh phải dạy hợp đồng ở nhà trường ít nhất một học kỳ. đặc biệt các học sinh đã đạt giải quốc gia về dạy cho nhà trường. . cống hiến của học sinh với Đội tuyển HSGQG đang có chiều hướng giảm sút Để khắc phục những khó khăn trên. Đó là: -Tình trạng thiếu nguồn nhân lực kế cận dạy bộ môn chuyên: + Đến thời điểm này.000 năm Thăng Long" không chỉ là một mốc son lịch sử mà quan trọng hơn nữa là giá trị của một ngôi trường hiện đại của người Hà Nội .Các tổ chuyên môn cần tìm và giới thiệu các học sinh cũ trong ngành.MỘT SỐ GIẢI PHÁP 1. phụ huynh và học sinh tín nhiệm mới được nộp đơn thi công chức vào trường. .Hàng năm tổ chức tuyển hoặc thi tuyển giáo viên trẻ về daỵ hợp đồng. chỉ nên tiếp nhận các giáo viên có đủ trình độ.Ngôi trường lý tưởng cho đội ngũ thày và trò phát huy năng lực của mình ở mức độ cao.Các tổ chuyên môn cần tìm và giới thiệu giáo viên các tỉnh ngoài có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhà trường. Không nhận giáo viên vì thiếu người dạy mà chỉ nhận các giáo viên xuất sắc -Việc thi tuyển công chức đối với trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cần phải có những yêu cầu cao. Yêu cầu về nội dung thi do trường đề ra. có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm ở nhà trường đã hầu hết nghỉ hưu. các tổ chuyên môn thấy đạt yêu cầu. .Ban giám hiệu có thể đến các trường Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư Phạm I Hà Nội để giới thiệu về nhà trường và mời các sinh viên thủ khoa. 2. Công tác bồi dưỡng giáo viên bộ môn chuyên . đã có thành tích cao và có khả năng đứng vững ở các lớp chuyên.Tuyển giáo viên dạy thực hành bán chuyên trách. . đã từng tham gia đội tuyển. Công tác tuyển chọn giáo viên . hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong giáo dục đem đến cho ngành giáo dục Thủ đô nói chung và trường THPT Chuyên Hà Nội . + Không có giáo viên dạy thực hành cho đội tuyển. . Một số thày cô mới được bổ sung vào giảng dạy trong các lớp chuyên tuy đã đáp ứng được yêu cầu và phát huy được thành tích của nhà trường song lực lượng giáo viên dạy chuyên vẫn còn thiếu . sinh viên giỏi bộ môn chuyên về trường để dạy hợp đồng tạo nguồn giáo viên sau này. .Mỗi thày giáo. . không thi theo yêu cầu chung cho các trường như hiện nay.Động lực rèn luyện. Các giáo viên trẻ được tuyển dụng sẽ là các giáo viên dạy được bộ môn chuyên trong tương lai. tạo nguồn giáo viên sau này.trong dịp kỷ niệm "1.Đối với các giáo viên ở trường ngoài và ở tỉnh ngoài xin chuyển về trường. thách thức trong công tác học sinh giỏi. cô giáo phải thường xuyên trau dồi kiến thức và tự học.Giao cho các tổ chuyên môn tư vấn và giới thiệu các giáo viên có thể đáp ứng yêu cầu của nhà trường. .

.Về thời gian thi tuyển: Những năm trước. Một số yêu cầu và các bước chuẩn bị cho học sinh giỏi .Các giáo viên trẻ cần dự giờ và được nhà trường tạo điều kiện dự giờ của các giáo viên thỉnh giảng cho các đội tuyển. . . . thời gian thi vào lớp 10 của trường thường muộn hơn so với các trường chuyên Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm Hà Nội. Cải tiến công tác thi tuyển: .Học sinh mới vào lớp 10 còn đang rất hăng say với phong trào học sinh giỏi.Việc chấm thi để chọn đội tuyển lớp 12 của thành phố cần có sự tham gia của các lãnh đội để không bỏ sót các học sinh giỏi b. có tính trung thực tham gia. . Đặc biệt là việc công bố điểm chuẩn muộn hơn so với các trường trên nên một số học sinh đủ điểm vào trường đã nộp hồ sơ vào các trường chuyên Đại học khoa học tự nhiên và trường Đại học Sư phạm I Hà Nội và không muốn rút hồ sơ. . nhất là các môn thi quốc tế. . Ngoài kinh phí của nhà trường cần có sự hỗ trợ của ban phụ huynh .Cuối năm lớp 10 tổ chức thi chuyển lớp để chọn được các học sinh tốt nhất bổ sung cho đội tuyển. dành cho học sinh cả lớp. trong thời gian tới cần điều chỉnh thời gian thi tuyển và công bố điểm chuẩn sớm hơn hoặc bằng hai trường trên.Mời các giảng viên về bồi dưỡng các chuyên đề học sinh giỏi cho các bộ môn chuyên..Việc ra đề thi và phản biện và chấm thi nên mời giáo viên Chuyên có năng lực. đặc biệt là khi mời thỉnh giảng. 3. công tác học sinh giỏi a. .Hàng năm. các tổ lập danh sách các giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi) có khả năng dạy chuyên để đề nghị Lãnh đạo nhà trường cử đi học các lớp tập huấn cho giáo viên chuyên (do Trường Đại học khoa học tự nhiên tổ chức vào các dịp hè).Mỗi lớp chuyên nên bố trí một giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm một giáo viên trẻ.Các tổ giao cho mỗi giáo viên trẻ chuẩn bị một chuyên đề học sinh giỏi để hàng năm có thể tham gia dạy đội tuyển học sinh giỏi từ một đến hai buổi và báo cáo các chuyên đề của mình trong các buổi họp tổ. .Mời các chuyên gia về nói chuyện khoa học với học sinh để tăng thêm sự say mê khoa học cho học sinh. nên cần phải tổ chức ngay cho các em được học tập. EQ … . . Chương trình nâng cao cho các em phải đảm bảo đến lớp 11 có thể thi học sinh giỏi quốc gia.Học sinh lớp 11 trình độ học sinh đã được phân hóa nên có kế hoạch bồi dưỡng mũi nhọn. Các lớp 10 chuyên phải học ít nhất một tuần hai buổi môn chuyên. Cần xây dựng các quy định đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng kết hợp giữa thi và xét tuyển thêm thông qua các chỉ số tài năng như IQ.Việc tuyển chọn học sinh cần được thực hiện sao cho không bỏ sót cũng không tuyển nhầm.Đến tháng 9 thì hai đội tuyển lớp 11 và 12 nên kết hợp thành một để học chung.Mỗi đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm có thể bố trí hai lãnh đội có học sinh tham dự. . Vì vậy.

nhà trường cần tham khảo ý kiến của của các nhà quản lý. . Học sinh lớp không chuyên chỉ nhận học bổng của ban phụ huynh. Với tinh thần thẳng thắn.Asterdam.Học bổng của nhà trường dành cho học sinh các lớp chuyên chỉ phát cho học sinh trong đội tuyển. Xin trân trọng cảm ơn! . của các giáo viên dạy đội tuyển và của tất cả những ai quan tâm đến vấn đề học sinh giỏi của thủ đô. bổ sung vào kế hoạch phát triển của trường trong năm học tới.Phải yêu cầu về kỷ luật cao về nề nếp đối với các học sinh đi du học vừa để giữ nề nếp của trường vừa để không ảnh hưởng đến các học sinh đội tuyển Trên đây là một số ý kiến tham gia với Lãnh đạo nhà trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Hà Nội .. hy vọng những ý kiến đóng góp của tôi sẽ được Ban giám hiệu nhà trường xem xét.Có chính sách ưu tiên về điểm số cho các học sinh đội tuyển để các em hoàn toàn yên tâm với việc học đội tuyển. . Để có được những giải pháp tốt. ý thức xây dựng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful