SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI

Năm học 1995-1996
Môn thi: Toán 12 (vòng1)
Ngày thi:23-12-1995
Thời gian làm bài:180 phút
Bài I
Xét đường cong:
3 2
y mx nx mx n · − − + (C)
Tìm các cặp số (m; n) sao cho trong các giao điểm của (C) với trục hoành có hai giao điểm
cách nhau 1995 đơn vị và khoảng cách từ tâm đối xứng của (C) đến trục hoành là 2000 đơn
vị.
Bài II
Với những giá trị nào của m thì trong khoảng
0;
2
π | `

. ,
ta luôn có:
3 2 2
sin 2 os 3 sin os m mc m c α α α α + ≤
Bài III
Cho hai dãy số ( )
n
a
và ( )
n
b
trong đó với mọi i = 1, 2, 3… ta luôn có:
3
1
4
i
i i
a
a a
+
· − và
i i
b a ·
Chứng minh rằng: có ít nhất một giá trị của
i
a
sao cho dãy ( )
n
b
có giới hạn khác 0.
Bài IV
Cho hình Elíp
2 2
2 2
1
x y
a b
+ · với tâm O và các tiêu điểm
1 2
, F F
. Qua O,
1
F
vẽ các đường
song song MOM', MF
1
N'. Tính tỉ số:

1 1
. '
. '
OM OM
F N F N
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 1996-1997
Môn thi: Toán 12 (vòng1)
Ngày thi:21-12-1996
Thời gian làm bài:180 phút
Bài I
Cho dãy
( )
n
x
xác định bởi điều kiện:
x
1
= a ;
2
1
3
4
n n n
x x x
+
− + · ; ( n = 1; 2; 3…)
Tìm giá trị của a sao cho: x
1996
= x
1997
Bài II
Hàm số f(x) được xác định bằng hệ thức:
2
(1 ) 2 ( ) sin f x f x x − + ·
Chứng minh rằng:
2
sinf(x)
2
p
Bài III
Cho phương trình:
( )
3 2
os2x+ m+3 os2 =8sin 2 os 2 sin +m+4 c c c x m α α α − +
Hãy xác định giá trị của m sao cho với mọi giá trị của
α
thì phương trình có nghiệm.
Bài IV
Trên mặt phẳng toạ độ vuông góc Oxy, cho các điểm A(-1; 0); B(2; 0);
H(-2; 0); và M(-1; -0,6). Kẻ đường thẳng ( ) ∆
vuông góc với AB tại H và đường tròn (C)
nhận AB làm đường kính.
Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn tiếp xúc với ( ) ∆
và tiếp xúc trong với (C) sao cho điểm
M nằm ở bên ngoài đường tròn (I).
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 1997-1998
Môn thi: Toán 12 (vòng1)
Ngày thi:25-12-1997
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (5 điểm):
Cho hàm số
( )
2
2
x
e
f x
e e
·
+
1. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn
ln 2; ln 5
]
]
2. Tính tổng
1 2 3 1996 1997
( ) ...
1998 1998 1998 1998 1998
S f f f f f
| ` | ` | ` | `
· + + + + +

. , . , . , . ,
Câu 2 (5 điểm):
Tìm a để phương trình sau có đúng 3 nghiệm:
( ) ( )
( )
2
4
2 sin 1 2
1
3 log 4 6 3 log 0
2 sin 1 1
x x
x a
x x
x a
π π
− −
− − +
+ + + ·
− + +
Câu 3 (5 điểm):
Cho
1 2 3 4
, , ,
6 4
x x x x
π π
≤ ≤
Chứng minh rằng:
( )
( )
2
1 2 3 4
1 2 3 4
4 3 1
1 1 1 1
cotgx cotgx cotgx cotgx
cotgx cotgx cotgx cotgx 3
+
| `
+ + + + + + ≤

. ,

Câu 4 (5 điểm):
Trong hệ toạ độ trực chuẩn xOy cho đường thẳng (d) có phương trình:
3 17
4 12
y x · +
1. Tìm điểm M(a; b) với
, a b Z ∈
sao cho khoảng cách từ M tới (d) nhỏ nhất và độ dài
đoạn OM ngắn nhất.
2. Cho đường tròn (C) tâm M(-2; 0) tiếp xúc với Oy.
Tìm tập hợp tâm các đường tròn tiếp xúc với Ox và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 1998-1999
Môn thi: Toán 12
Ngày thi:9-12-1998
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (5 điểm):
Cho họ đường cong (C
m
):
3 2
3 4 y x x mx m · − + + − ( m là tham số)
Đường thẳng (d): y=3-x cắt một đường cong bất kỳ (C) của họ (C
m
) tại 3 điểm phân biệt A,
I, B (theo thứ tự), tiếp tuyến tại A và tiếp tyuến tại B của (C) lần lượt cắt đường cong tại điểm
thứ hai là M và N. Tìm m để tứ giác AMBN là hình thoi.
Câu 2 (5 điểm):
Giải hệ phương trình:
( )
6 4
sinx
siny
10 x 1 3 2
5
;
4
x y
e
y
x y
π
π

¹
·
¹
¹
¹
+ · +
'
¹
¹
¹
¹
p p
Câu 3 (5 điểm):
Chứng minh bất đẳng thức:
1 1 1
2
1 os4a 1 os8a 1 os12a c c c
+ +
+ + −
f
Với a ∀ làm vế trái có nghĩa.
Có thể thay số 2 ở vế phải bằng một số vô tỷ để có một bất đẳng thức đúng và mạnh hơn
không?
Câu 4 (5 điểm):
Cho 2 đường tròn thay đổi (C) và (C') luôn tiếp xúc với một đường thẳng lần lượt tại 2
điểm A và A' cố định. Tìm quỹ tích giao điểm M của (C) và (C') biết rằng chúng luôn cắt
nhau dưới một góc
α
cho trước (
α
là góc tạo bởi hai tiếp tuyến của hai đường tròn tại
M ).
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 1999-2000
Môn thi: Toán 12
Ngày thi:11-12-1999
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (5 điểm):
Cho hai hàm số ( )
1
x
f x
x
·
+

( ) arctgx g x ·
1. Cmr: đồ thị của chúng tiếp xúc nhau.
2. Giải bất phương trình:
( ) ( ) f x g x x ≥ +

Câu 2 (5 điểm):
Cho tam giác ABC thoả mãn:
( )
( )
( )
2 2 2
2
3
4
cot cot cot
3 cot cot cot 2 2 2
a b c
m m m
A B C
abc g g g
gA gB gC
+ +
·
+ +
Cmr: tam giác ABC đều.
Câu 3 (5 điểm):
Tìm tham số a sao cho phương trình:
( )
( ) ( )
2 2
1 2
4 4
log 5 10 34 2 0
4 2 2 2 4
a
x a x a
x x a x a
π
π
π π π
π π
| `
+ +
− − + − − − + + ·


− − − − +
. ,
có ít nhất một nghiệm nguyên.
Câu 4 (5 điểm):
Trong hệ toạ độ trực chuẩn Oxy cho đường tròn (C) có phương trình:
2 2
4 x y + ·
1. Tìm tham số m để trên đường thẳng y=m có đúng 4 điểm sao cho qua mỗi điểm có 2
đường thẳng tạo với nhau góc 45
0
và chúng đều tiếp xúc với đường tròn (C).
2. Cho 2 điểm A(a;b), B(c;d) thuộc đường tròn (C) chứng minh:
4 3 4 3 4 3 6 a b c d ac bd − − + − − + − − ≤
.
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 2001-2002
Môn thi: Toán 12
Ngày thi: 8-12-2001
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (4 điểm):
Cho hàm số
4 2 2
2 y x m x n · − +
Tìm các giá trị của tham số m và n để đồ thị có 3 điểm cực trị là các đỉnh của một tam giác
đều ngoại tiếp một đường tròn có tâm là gốc toạ độ.
Câu 2 (4 điểm):
Tìm tất cả các giá trị của a và b thoả mãn điều kiện:
1
2
a

≥ và 1
a
b
f
sao cho biểu thức
( )
3
2 1 a
P
b a b
+
·

đạt giá trị nhỏ nhất.
Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Câu 3 (4 điểm):
Giải bất phương trình:
3
2 log 6
1 2 1
x
x x
+
− −
p
Câu 4 (4 điểm):
Tìm các giá trị của x, để với mọi giá trị của y luôn tồn tại giá trị của z thoả mãn:
( )
3
1 2
sin os 2x+
2 3 2 osx
y
x y z y c
c
π

| `
+ + · + +

. ,
Câu 5 (4 điểm):
Cho Elíp (E) có 2 tiêu điểm là F
1
và F
2
. Hai điểm M và N trên (E). Chứng minh rằng: 4
đường thẳng MF
1
, MF
2
, NF
1
, NF
2
cùng tiếp xúc với một đường tròn.
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 2003-2004
Môn thi: Toán 12
Ngày thi: 5-12-2003
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (4 điểm):
Giải và biện luận theo tham số a số nghiệm của phương trình:
3 2 3
( 2) 2003( 3) 0
n n n
n x n x a
+ + +
+ − + + · ( với n là số tự nhiên lẻ )
Câu 2 (4 điểm):
Cho đường cong (C) có phương trình
4 2
4 3 y x x · − + − .Tìm m và n để đường thẳng
y mx n · +
cắt đường cong (C) tại 4 điểm phân biệt A, B , C, D ( theo thứ tự ) sao cho
1
2
AB CD BC · · .
Câu 3 (4 điểm):
Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi R và R' lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp
tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài 3 cạnh là GA, GB, GC.
Cmr:
Nếu có 9R'= 2R(sinA+sinB+sinC) thì tam giác ABC đều.
Câu 4 (4 điểm):
Giải các phương trình sau:
1.
2cosx+sin19x-5 2 sin 21 3 2 sin10 x x · −
2.
5 3
32 40 10 3 0 x x x − + − ·
Câu 5 (4 điểm):
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P):
2
2 y px · ( p>0 ), tiêu điểm là F. Từ một
điểm I kẻ 2 đường thẳng tiếp xúc với (P) tại M và N.
1. Cmr: FIM ∆ đồng dạng với FIN ∆ .
2. Một đường thẳng (d) tuỳ ý tiếp xúc với (P) tại T và cắt IM, IN tại Q và Q'.
Cmr:
FQ.FQ'
FT
không phụ thuộc vị trí của (d).
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 2004-2005
Môn thi: Toán 12
Ngày thi: 3-12-2004
Thời gian làm bài:180 phút
Bài 1 (4 điểm):
Cho hàm số: f(x)=
1
5
4
5 4
+ − x mx
và 12 2004
3
) (
3
2
− − · x x
m
x g có đồ thị là (C) và (C’).
Hẵy tìm tất cả cac giá trị của tham số m để tồn tại 4 đường thẳng khác nhau, cùng song song
với trục tung và mỗi đường trong chúng đều cắt (C) và (C’) tại hai điểm sao cho tiếp tuyến
tương ứng của (C)và (C’) tại hai điểm đó song song với nhau.
Bài 2 (4điểm):
Cho bất phương trình:
2 2 2
2 2 2 2 x x a ax x x x x
x x
− + − < −
1.Giải bpt khi a=-1.
2.Tìm a để bpt có nghiệm x>1.
Bài 3 (4điểm):
Giải phương trình:
) ( 4 9 3 ) (
sin cos
2 2 2 3
2
2 2
π π
x x
x x
− −
+ · +
Bài 4 (4điểm):
Một tứ giác có độ dài ba cạnh bằng 1 và diện tích bằng
4
3 3
.Hãy tính độ dài cạnh còn lại
và độ lớn các góc của tư giác.
Bài 5 (4điểm):
Cho tứ diện ABCD DA=a, DB=b, DC=c đôi một vuông góc với nhau.Một điểm M tuỳ ý
thuộc khối tứ diện.
1.Gọi các góc tạo bởi tia DM với DA, DB, DC là
γ β α ., ,
.
Cmr:
2 sin sin sin
2 2 2
· + + γ β α
2.Gọi
D C B A
S S S S , , ,
lần lượt là diện tích các mặt đối diện với đỉnh A, B, C, D của khối
tư diện. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

D C B A
S MD S MC S MB S MA Q . . . . + + + ·
SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI
Năm học 2006-2007
Môn thi: Toán 12
Ngày thi:15-11-2006
Thời gian làm bài:180 phút
Câu 1 (5 điểm):
Gọi ( )
m
C
là đồ thị của hàm số
4 2 2 4
6 4 6 y x m x mx m · − + + ( m là tham số)
1. Tìm các giá trị của m để ( )
m
C
có 3 điểm cực trị A, B, C.
2. Chứng minh rằng tam giác ABC có trọng tâm cố định khi tham số m thay đổi.
Câu 2 (3 điểm):
Giải các phương trình sau:
1.
5 3
15 11 28 1 3 x x x + + · −
2.
( )
2 2
4 1 1 2 2 1 x x x x − + · + +
Câu 3 (3 điểm):
Tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp thoả
mãn hệ thức: ( ) 3 2 bc R b c a ] · + −
]
. Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều.
Câu 4 (4 điểm):
Tìm các giá trị của tham số a để hệ phương trình sau có nghiệm:
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2 1
y y y
12 os 5 12 os 7 24 os 13 11 sin
2 2 2 3
3
2 1 2
4
x y
c c c
x y a x y a
π
π π π
¹
− −
¹ − − − + + · −
¹
'
¹
]
+ − − · + − −
¹
]
¹
Câu 5 (5 điểm):
Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1. Các điển M, N lần lượt chuyển động trên các đoạn
AB, AC sao cho mặt phẳng (DMN) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đặt AM=x,
AN=y.
1. Cmr: mặt phẳng (DMN) luôn chứa một đường phẳng cố định và
x + y = 3xy.
2. Xác định vị trí của M, N để diện tích toàn phần tứ diện ADMN đạt giá trị nhỏ nhất và
lớn nhất.Tính các giá trị đó.

và M(-1. cho các điểm A(-1. 2 2 . Kẻ đường thẳng ( ∆ ) vuông góc với AB tại H và đường tròn (C) nhận AB làm đường kính. 0). Bài IV Trên mặt phẳng toạ độ vuông góc Oxy. 2. xn +1 − xn + xn = 3 . B(2. 0).SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 1996-1997 Môn thi: Toán 12 (vòng1) Ngày thi:21-12-1996 Thời gian làm bài:180 phút Bài I Cho dãy ( xn ) xác định bởi điều kiện: 2 x1 = a . Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn tiếp xúc với ( ∆ ) và tiếp xúc trong với (C) sao cho điểm M nằm ở bên ngoài đường tròn (I). 3…) 4 Tìm giá trị của a sao cho: x1996 = x1997 Bài II Hàm số f(x) được xác định bằng hệ thức: f (1 − x) + 2 f ( x) = sin 2 x Chứng minh rằng: s inf(x) p Bài III Cho phương trình: cos2x+ ( m+3) cos2α =8sin 3α − 2cos 2 x + 2m s inα +m+4 Hãy xác định giá trị của m sao cho với mọi giá trị của α thì phương trình có nghiệm. H(-2. ( n = 1. -0. 0).6).

+  1998   1996  f +  1998   1997  f   1998  ( ) 3 − x2 −4 x logπ 1 =0 2 ( x − sin a + 1 + 1) π π ≤ x1 . . Tính tổng S = f ( Câu 2 (5 điểm): Tìm a để phương trình sau có đúng 3 nghiệm: 32 − x −sin a +1 logπ ( x 2 + 4 x + 6 ) + Câu 3 (5 điểm): Cho 1 )+ 1998  2  f +  1998   3  f  + ..ln 5    2. x2 . 2. 0) tiếp xúc với Oy. b ∈ Z sao cho khoảng cách từ M tới (d) nhỏ nhất và độ dài đoạn OM ngắn nhất. x3 .SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 1997-1998 Môn thi: Toán 12 (vòng1) Ngày thi:25-12-1997 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (5 điểm): Cho hàm số f ( x ) = e2 x e2 + e 1.. x4 ≤ 6 4 Chứng minh rằng:  1 1 1 1  4 + + + ( c otgx1 + c otgx 2 + c otgx 3 + c otgx 4 )  ≤  c otgx1 c otgx 2 c otgx 3 c otgx 4  Câu 4 (5 điểm): Trong hệ toạ độ trực chuẩn xOy cho đường thẳng (d) có phương trình: y = 3 17 x+ 4 12 ( 3 +1 3 ) 2 1. Tìm tập hợp tâm các đường tròn tiếp xúc với Ox và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C). b) với a. Tìm điểm M(a. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn ln 2. Cho đường tròn (C) tâm M(-2.

B (theo thứ tự).SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 1998-1999 Môn thi: Toán 12 Ngày thi:9-12-1998 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (5 điểm): Cho họ đường cong (Cm): y = x 3 − 3 x 2 + mx + 4 − m ( m là tham số) Đường thẳng (d): y=3-x cắt một đường cong bất kỳ (C) của họ (Cm) tại 3 điểm phân biệt A. tiếp tuyến tại A và tiếp tyuến tại B của (C) lần lượt cắt đường cong tại điểm thứ hai là M và N. Tìm m để tứ giác AMBN là hình thoi. Có thể thay số 2 ở vế phải bằng một số vô tỷ để có một bất đẳng thức đúng và mạnh hơn không? Câu 4 (5 điểm): Cho 2 đường tròn thay đổi (C) và (C') luôn tiếp xúc với một đường thẳng lần lượt tại 2 điểm A và A' cố định. y p 5π  4  Câu 3 (5 điểm): Chứng minh bất đẳng thức: 1 1 1 + + f 2 1 + cos4a 1 + cos8a 1 − cos12a Với ∀a làm vế trái có nghĩa. I. Câu 2 (5 điểm): Giải hệ phương trình:  x − y s inx e = siny   6 4 10 x + 1 = 3 ( y + 2 )  π p x. Tìm quỹ tích giao điểm M của (C) và (C') biết rằng chúng luôn cắt nhau dưới một góc α cho trước ( α là góc tạo bởi hai tiếp tuyến của hai đường tròn tại M ). .

d) thuộc đường tròn (C) chứng minh: 4 − a − b 3 + 4 − c − d 3 + 4 − ac − bd ≤ 3 6 . Tìm tham số m để trên đường thẳng y=m có đúng 4 điểm sao cho qua mỗi điểm có 2 đường thẳng tạo với nhau góc 450 và chúng đều tiếp xúc với đường tròn (C). Cmr: đồ thị của chúng tiếp xúc nhau. 4 ( ma 2 + mb 2 + mc 2 ) = 3 ( abc ) 2 cot g A B C cot g cot g 2 2 2 ( x − 5a + 10π − 34 ) ( π − x − a + 2 + π ) =0 .SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 1999-2000 Môn thi: Toán 12 Ngày thi:11-12-1999 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (5 điểm): Cho hai hàm số f ( x) = x và g ( x) = arctgx 1+ x 1. Cho 2 điểm A(a. 2. Câu 3 (5 điểm): Tìm tham số a sao cho phương trình:   a 2 + 4π 2 + 4 log 1  − 2   π  4 x − x − 2 ( a − 2π ) x − 2 + 4π a  có ít nhất một nghiệm nguyên. Giải bất phương trình: f ( x) ≥ g ( x) + x Câu 2 (5 điểm): Cho tam giác ABC thoả mãn: 3 ( cot gA + cot gB + cot gC ) Cmr: tam giác ABC đều.b). B(c. 2. Câu 4 (5 điểm): Trong hệ toạ độ trực chuẩn Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: x 2 + y 2 = 4 1.

2 + log 3 x 6 p x −1 2x −1 . NF1. Câu 2 (4 điểm): Tìm tất cả các giá trị của a và b thoả mãn điều kiện: a ≥ sao cho biểu thức P = 2a 3 + 1 đạt giá trị nhỏ nhất.SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 2001-2002 Môn thi: Toán 12 Ngày thi: 8-12-2001 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (4 điểm): Cho hàm số y = x 4 − 2m 2 x 2 + n Tìm các giá trị của tham số m và n để đồ thị có 3 điểm cực trị là các đỉnh của một tam giác đều ngoại tiếp một đường tròn có tâm là gốc toạ độ. b ( a − b) −1 a và f 1 2 b Tìm giá trị nhỏ nhất đó. Câu 3 (4 điểm): Giải bất phương trình: Câu 4 (4 điểm): Tìm các giá trị của x. MF2. NF2 cùng tiếp xúc với một đường tròn. Hai điểm M và N trên (E). Chứng minh rằng: 4 đường thẳng MF1. để với mọi giá trị của y luôn tồn tại giá trị của z thoả mãn: 3 1 π 2  sin ( x + y + z ) = y + cos  2x+  + 2 3  2cosx  y− Câu 5 (4 điểm): Cho Elíp (E) có 2 tiêu điểm là F1 và F2.

Cmr: FQ. tiêu điểm là F.FQ' không phụ thuộc vị trí của (d). 2cosx+sin19x-5 2 = sin 21x − 3 2 sin10 x 2. FT . Từ một điểm I kẻ 2 đường thẳng tiếp xúc với (P) tại M và N. GB. 2. 32 x 5 − 40 x 3 + 10 x − 3 = 0 Câu 5 (4 điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P): y 2 = 2 px ( p>0 ).SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 2003-2004 Môn thi: Toán 12 Ngày thi: 5-12-2003 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (4 điểm): Giải và biện luận theo tham số a số nghiệm của phương trình: (n + 2) x n + 3 − 2003( n + 3) x n + 2 + a n +3 = 0 ( với n là số tự nhiên lẻ ) Câu 2 (4 điểm): Cho đường cong (C) có phương trình y = − x 4 + 4 x 2 − 3 . Một đường thẳng (d) tuỳ ý tiếp xúc với (P) tại T và cắt IM. D ( theo thứ tự ) sao cho 1 AB = CD = BC . Gọi R và R' lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài 3 cạnh là GA. 2 Câu 3 (4 điểm): Cho tam giác ABC có trọng tâm G. IN tại Q và Q'.Tìm m và n để đường thẳng y = mx + n cắt đường cong (C) tại 4 điểm phân biệt A. 1. GC. Cmr: ∆FIM đồng dạng với ∆FIN . B . Cmr: Nếu có 9R'= 2R(sinA+sinB+sinC) thì tam giác ABC đều. Câu 4 (4 điểm): Giải các phương trình sau: 1. C.

DC=c đôi một vuông góc với nhau. Bài 2 (4điểm): Cho bất phương trình: x 2 x − x 2 < x 2 − ax 2 x + a 2 x 2 x − x 2 1. Cmr: sin 2 α + sin 2 β + sin 2 γ = 2 2. Bài 3 (4điểm): Giải phương trình: 3 cos Bài 4 (4điểm): Một tứ giác có độ dài ba cạnh bằng 1 và diện tích bằng và độ lớn các góc của tư giác. DB=b. 2. S C . β. S B . D của khối tư diện.. C.Gọi S A .S B + MC . DB. Cho hàm số: f(x)= mx 4 − x 5 + 1 và g ( x) = 3 4 5 2 Hẵy tìm tất cả cac giá trị của tham số m để tồn tại 4 đường thẳng khác nhau. B. 1.Hãy tính độ dài cạnh còn lại 4 2 x + 2 sin 2 x =2 ( x 2 ) −3 π +2 x 9 −4 ( ) π SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI .S D 3 3 . S D lần lượt là diện tích các mặt đối diện với đỉnh A.Giải bpt khi a=-1.Một điểm M tuỳ ý thuộc khối tứ diện. DC là α.S A + MB .Gọi các góc tạo bởi tia DM với DA. cùng song song với trục tung và mỗi đường trong chúng đều cắt (C) và (C’) tại hai điểm sao cho tiếp tuyến tương ứng của (C)và (C’) tại hai điểm đó song song với nhau.S C + MD .SỞ GD-ĐT HÀ NỘI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HÀ HỘI Năm học 2004-2005 Môn thi: Toán 12 Ngày thi: 3-12-2004 Thời gian làm bài:180 phút Bài 1 (4 điểm): m 3 x − 2004 x −12 có đồ thị là (C) và (C’). Bài 5 (4điểm): Cho tứ diện ABCD DA=a.Tìm a để bpt có nghiệm x>1. γ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q = MA .

Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều. b. . B. Câu 2 (3 điểm): Giải các phương trình sau: 1. c và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp thoả mãn hệ thức: bc 3 = R  2 ( b + c ) − a  . N để diện tích toàn phần tứ diện ADMN đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.Năm học 2006-2007 Môn thi: Toán 12 Ngày thi:15-11-2006 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1 (5 điểm): Gọi ( Cm ) là đồ thị của hàm số y = x 4 − 6m 2 x 2 + 4mx + 6m 4 ( m là tham số) 1. Cmr: mặt phẳng (DMN) luôn chứa một đường phẳng cố định và x + y = 3xy. Các điển M. Xác định vị trí của M. 2.   Câu 4 (4 điểm): Tìm các giá trị của tham số a để hệ phương trình sau có nghiệm:  π ( x − 2 y − 1) πy πy πy  12 cos − 5 − 12 cos − 7 + 24 cos + 13 = 11 − sin 2 2 2 3    3 2 2 2 2 2  x + ( y − a )  − 1 = 2 x + ( y − a ) −   4  Câu 5 (5 điểm): Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1. 15 x 5 + 11x 3 + 28 = 1 − 3 x 2. Tìm các giá trị của m để ( Cm ) có 3 điểm cực trị A. AC sao cho mặt phẳng (DMN) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC). ( 4 x − 1) 1 + x 2 = 2 x 2 + 2 x + 1 Câu 3 (3 điểm): Tam giác ABC có độ dài các cạnh là a. AN=y. Chứng minh rằng tam giác ABC có trọng tâm cố định khi tham số m thay đổi. 2. N lần lượt chuyển động trên các đoạn AB. Đặt AM=x.Tính các giá trị đó. C. 1.