P. 1
SKKN

SKKN

|Views: 717|Likes:
Được xuất bản bởilamhoang2410

More info:

Published by: lamhoang2410 on Jan 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !

"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những i!n th"c c# $%n& c'n thi!t v( văn học )*n t+c v, văn học th! gi-i. góp
ph'n h/nh th,nh ở HS th! gi-i 012n h32 học& gi43 )5c 67ng 891 019 hư#ng& đ:t
nư-c tr18(n th;ng )*n t+c& tinh th'n c4ch m<ng. $=i )ư>ng c4c năng 6?c tư )18&
h,nh đ+ng v, th4i đ+ "ng @A đúng đBn tr3ng c1+c s;ng @C h+iD EFng $ởi th! m,
phư#ng ph4p v, h/nh th"c )<8 học môn Ngữ văn r:t ph3ng phú& đ2 )<ng. $23
g=m c% c4c phư#ng ph4p hiGn đ<i nhưH th%3 61In nhóm& đóng v2i nh*n vIt& gi%i
018!t v:n đ(& nghi9n c"1 t/nh h1;ng&)? 4n& hợp t4c J) v, c4c phư#ng ph4p
tr18(n th;ng nhưH tr?c 012n& đ,m th3<i& K ch18Gn J. $23 g=m c% h/nh th"c )<8
học thL3 6-p& thL3 nhóm nhM v, c4 nh*n. h/nh th"c )<8 học ở 6-p& ở ph7ng $+
môn& ở $%3 t,ng& t<i c4c )i tNch 6Och sAJv, HS cFng có thK nghL $43 c43& tr23
đổi tr?c ti!p v-i c4c nh, văn& nh, ph9 $/nh& nói ch18Gn v-i c4c c?1 chi!n $inh DDD
P/ vI8& tổ ch"c )<8 học thL3 nhóm 6, h/nh th"c )<8 m-i Q m+t tr3ng
những h/nh th"c th?c hiGn t;t nh:t viGc )<8 học ph4t h18 tNnh tNch c?c v, tư#ng
t4c cR2 HSD P-i h/nh th"c n,8& HS được 6ôi c1;n v,3 c4c h3<t đ+ng học tIp& ti!p
th1 i!n th"c $ằng chNnh h% năng cR2 m/nh v-i s? tổ ch"c hư-ng )Sn cR2 gi43
vi9n (TP)DUhông 012 tổ ch"c học nhóm& TP !t hợp đ4nh gi4 !t 01% học tIp
cR2 HS D
UV hiG1 01% th?c t! n91 tr9n tôi chọn đ( t,i H WSA )5ng h/nh th"c )<8 học
thL3 nhóm tr3ng )<8 học Ngữ văn ở trường UHESXD
YY. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
ZD M5c đNchH
U/m hiK1 đOnh ngh[2 )<8 học Ngữ văn thL3 nhóm v, c4ch th"c tổ ch"c học
sinh 6,m viGc thL3 nhóm đ;i v-i môn Ngữ văn ở trường UHESD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Z
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
\D NhiGm v5H
U4c )5ng cR2 )<8 học Ngữ văn thL3 nhómD
Uổ ch"c )<8 học Ngữ văn thL3 nhómD
P2i tr7 cR2 gi43 vi9n tr3ng )<8 học Ngữ văn thL3 nhómD
Uh?c tr<ng v, m+t s; gi%i ph4pD
YYY. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHM VI NGHI!N C"U.
#. Đ$% &'()*D
]( t,i nghi9n c"1 tổ ch"c )<8 học thL3 nhóm đ;i v-i môn Ngữ văn ở
trường UHES H^ng Pư#ngD
+. P,-. /% )*,%0) 123.
_Ip ! h3<ch )<8 học Ngữ văn thL3 nhómD Uổ ch"c )<8 học Ngữ văn
thL3 nhóm như th! n,3`
IV4 TH5I GIAN NGHI!N C"U:
Uhời gi2n nghi9n c"1 H UV th4ng ab\ccd đ!n n28D
Uhời gi2n th?c hiGn v, h3,n th,nh đ( t,i HtV th4ng ab\ccd đ!n th4ng
Zb\cZZD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
6. N7I DUNG
CHƯ8NGI: C8 9Ở LÍ LU:N VÀ TH;C TI<N
#.C= >? @A @3B):
_"2 t1ổi thi!1 ni9n có vO trN 012n trọng tr3ng ch1 / ph4t triKn t*m 6N cR2
tre& v/ đ*8 6, gi2i đ3<n ch18Kn ti!p tV tre Lm s2ng người 6-n n9n có những $i!n
đổi v( mft gi%i phS1 sinh 6N ( như thời / t'm vóc 6-n 69n& chi(1 c23 ph4t triKn &
giọng nói th28 đổi DD) những th28 đổi tr3ng đi(1 iGn s;ng& đfc $iGt ở nh, trường&
thời / n,8 c4c Lm ti!p @úc v-i nhi(1 môn học& nhi(1 tri th"c m-N& nhi(1 gi43
vi9n m-i& mgi môn học có phư#ng ph4p gi%ng )<8 ri9ng ph^ hợp v-i đfc trưng
$+ mônD Mgi gi43 vi9n có m+t c4ch tr/nh $,8& có m+t phư#ng ph4p )<8 ri9ng &v/
vI8 %nh hưởng r:t 6-n đ!n s? ph4t triKn trN t1G cR2 c4c LmD
UNnh tNch c?c cR2 c3n người $iK1 hiGn tr3ng h3<t đ+ng& đfc $iGt tr3ng
những h3<t đ+ng cR2 chR thKD Học tIp 6, h3<t đ+ng chR đ<3 ở 6"2 t1ổi đi họcD
UNch c?c tr3ng h3<t đ+ng học tIp th?c ch:t 6, tNnh tNch c?c & nhIn th"c& đfc trưng
ở h4t vọng hiK1 $i!t& c; gBng trN t1G v, nghO 6?c c23 tr3ng 014 tr/nh chi!m 6[nh
tri th"cD Học sinh sh thông hiK1 v, ghi nh- những g/ đC nBm được 012 h3<t đ+ng
chR đ+ng& ng 6?c cR2 chNnh m/nhD
Dạy học theo nhóm 6, h/nh th"c )<8 học đft học sinh v,3 môi trường học
tIp tNch c?c& tr3ng đó học sinh được chi2 th,nh c4c nhóm nhM ( \&i&j Lm ) m+t
c4ch thNch hợpD Ur3ng nhóm& học sinh được th%3 61In v, hợp t4c 6,m viGc v-i
nh21D k<8 học thL3 nhóm& học sinh học tIp thông 012 gi23 ti!p& tr23 đổi& tr2nh
61In v-i nh21& chi2 se v, có c# h+i đK )iln đ<t m ngh[ cR2 m/nh& t/m t7i v, mở
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
n
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
r+ng s18 ngh[D E7n gi43 vi9n 6, người tổ ch"c c4c h3<t đ+ng gợi mở& hư-ng )Sn
Nch thNch v, hg trợ học sinh $ằng inh nghiGm gi43 )5c cR2 m/nhD
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì:
H3<t đ+ng th%3 61In nhóm đC t<3 n9n m;i 012n hG hợp t4c giữ2 c4c c4
nh*n tr9n c3n đường chi!m 6[nh i!n th"c học tIpD
Uhông 012 h3<t đ+ng th%3 61In nhóm& m i!n cR2 mgi c4 nh*n được $+c 6+&
hong đOnh h28 $4c $M& 012 đó người học n*ng m/nh 69n m+t tr/nh đ+ m-iD Nhờ
th%3 61In nhóm& $,i học vIn )5ng được v;n hiK1 $i!t v, inh nghiGm cR2 mgi
học sinh v, cR2 c% 6-p ch" hông chp )?2 tr9n v;n hiK1 $i!t v, inh nghiGm cR2
người th'8 gi43D
+. C= >? &,C1 &%D):
Uh?c t! tr3ng v,i $2 năm g'n đ*8& viGc tổ ch"c )<8 học thL3
nhóm đC được đư2 v,3 nh, trườngD U18 nhi9n đK phư#ng ph4p )<8 học
thL3 nhóm có hiG1 01% h28 hông c7n t^8 th1+c v,3 Tv đ"ng 6-pD M+t
th?c t! ch3 th:8 nhi(1 TP hi 69n 6-p đC tổ ch"c ch3 học sinh học thL3
nhóm nhưng có ti!t th/ th,nh công& có ti!t th/ chư2 đLm 6<i hiG1 01%D
Như vI8& v:n đ( tổ ch"c )<8 học thL3 nhóm c'n được tr23 đổi đK rút
inh nghiGm ch3 nh21 nhằm n*ng c23 ch:t 6ượng )<8 v, học ở nh,
trường UHES nói ch1ng v, ở trường UHES H^ng Pư#ng nói ri9ngD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
i
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
CHƯ8NG II: TH;C TENG DF VÀ HỌC MGN NGH
VIN Ở TEƯ5NG THC9 HJNG VƯ8NG
q12 nhi(1 năm gi%ng )<8 ở trường UHES tôi nhIn th:8 học sinh đC
hiK1
được những v:n đ( ch1ng cR2 môn Ngữ văn & đfc $iGt 6, nBm được i!n th"c
Ngữ văn v( đ:t nư-c v, c3n người PiGt N2m D UV đó c4c Lm đC hBc s*1 được
$%n sBc văn h34 t;t đrp c^ng v-i những $iK1 tượng v( t/nh 891 019 hư#ng đ:t
nư-c& 67ng t? tôn& t? h,3 )*n t+c cFng như đ<3 ngh[2 W1;ng nư-c nh- ng1=nX
h28 Wthư#ng người như thK thư#ng th*nXDDD v,3 t*m trN cR2 m/nhD
Ur3ng th?c t!& t,i 6iG1 ph5c v5 gi%ng )<8 môn Ngữ văn v, đ= )^ng
tr?c 012n ở c4c trường học tr2ng $O c7n thi!1 n9n gi43 vi9n c'n ph%i t? t/m t7i &
s4ng t<3 th9m đK 6,m ph3ng phú ti!t )<8 n9n m:t nhi(1 thời gi2n ch1sn $O D E4c
trường học c7n thi!1 phư#ng tiGn hiGn đ<i như m48 chi!1 đK tr/nh chi!1 t3uLr
t3int& h3fc có m48 chi!1 nhưng chư2 có ph7ng học ),nh ri9ng ch3 m48 chi!1
n9n chư2 hg trợ ch3 gi43 vi9n tr3ng 014 tr/nh )<8 học $+ môn D P/ vI8& viGc tổ
ch"c )<8 học thL3 891 c'1 đổi m-i phư#ng ph4p& tr3ng đó có h/nh th"c th%3 61In
nhóm& vSn 6, h/nh th"c phổ $i!n v, th1In 6ợi nh:tD
UV năm \cc\ đ!n n28& viGc sA )5ng h/nh th"c tổ ch"c )<8 học thL3
nhóm đC đ?3c TP sA )5ng ng,8 c,ng th1'n th5c v, tNnh hiG1 01% cR2 nó cFng
r:t 6, th18!t ph5cD vằng inh nghiGm th?c tiln& mgi TP có m+t c4ch sA )5ng
h/nh th"c )<8 học thL3 nhóm ch3 ri9ng m/nh& nhưng !t 01% c1ói c^ng 6, đC 6,m
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
w
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
ch3 giờ )<8 x học Păn th9m sôi nổi& t<3 h"ng thú học tIp ch3 c4c LmD q12 c4c
ti!t )? giờ cR2 TP trường tôi cFng như c4c TP trường $<n ở c4c $1ổi th23 gi%ng
c5m& tôi nhIn th:8 h/nh th"c n,8 đC được nhi(1 TP 012n t*m v, sA )5ng có
hiG1 01%& t18 nhi9n m"c đ+ 6inh h3<t v, đ+ đ+t ph4 cR2 nó th/ vSn c7n h<n ch!D
P( phN2 HS& c4c Lm cFng đC ng,8 c,ng 01Ln th1+c h#n& th1'n th5c
h#n v-i c4ch th"c th%3 61In nhómD P, cFng tV đó& c4c Lm trở n9n m<nh )<n& t?
tin h#n hi tr/nh $,8 m+t v:n đ( trư-c tIp thK. s? hợp t4c đK 6,m viGc cFng đC
6,m ch3 012n hG cR2 c4c Lm trở n9n g'n gFi h#n& gBn !t h#nD
UV th?c t! tr9n& tôi m<nh )<n đư2 r2 m+t s; $iGn ph4p )<8 học thL3 nhóm m,
tôi đC tVng 4p )5ng có hiG1 01% đK c4c $<n đ=ng nghiGp c^ng th2m h%3D

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
j
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
CHƯ8NG III: M7T 9K 6IỆN PHLP DF HỌC THMO
NHNM TEONG DF HỌC NGH VIN Ở TEƯ5NG THC9.
y đ( t,i n,8& người vi!t hông có m đOnh chp r2 ph%i sA )5ng những
c4ch th"c n,3 tr3ng h/nh th"c )<8 học thL3 nhóm m, chp có m đOnh gi-i thiG1 v-i
đ=ng nghiGp v( những g/ m, $%n th*n đC 6,m được tr3ng giờ )<8 học Ngữ văn
)?2 tr9n c# sở nhIn th"c v( tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo
nhó.O cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm v, vai t! của ng"#i $% &hi '(
dụng hình thức dạy học theo nhómD zin được tr/nh $,8 như s21H
#.TLC DỤNG CỦA DF HỌC NGH VIN THMO NHNM:
H3<t đ+ng nhóm 6, m+t đfc điKm 012n trọng& đó 6, 014 tr/nh học sinh
được th2m gi2 m+t ch1gi c4c h3<t đ+ng học tIp )ư-i s? hư-ng )Sn cR2 gi43
vi9n& được h18!n hNch đK tr23 đổi inh nghiGm v, được t<3 c# h+i 6,m viGc
hợp t4c v-i người h4cD vằng c4ch nói r2 những đi(1 đ2ng s18 ngh[ & mgi người
có thK hiK1 r{ tr/nh đ+ hiK1 $i!t cR2 m/nh v( v:n đ( đC n91 r2& th:8 m/nh học hMi
được những g/D P-i c4ch n,8& $,i học trở th,nh 014 tr/nh học hMi 6Sn nh21 ch"
hông ph%i 6, s? ti!p nhIn th5 đ+ng tV gi43 vi9nD
H3<t đ+ng nhóm đLm 6<i ch3 học sinh c# h+i đK sA )5ng phư#ng ph4p&
i!n th"c v, | năng c4c Lm đC 6[nh h+i v, r}n 618GnD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
~
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
VA PQ: )i*t ++: ), đ-ng .m /0g1 v2n 34 t56 78 $% 6hát 6hi*9 học t56
cho các nhóm4 y:9 c;9 các nhóm ch<i t! ch<i =>ng cách hoàn thành 6hi*9
học t56 theo y:9 c;9: .m h/y 0iền vào những ch1 c2n thi3' trong 45ng6 theo
m7' c8( 9 t: #"; 0<ng =m 0/ 0ư>c ?àm @An:
Z \ n i
?@A
B
BC!D: C=y
nhE 4Fng @>i
d*ng 0G m(y6
thH'I
&d: Je chK ?'<n
LimI #hK thH'I
?@A
M
BC!D:NONP
?ạng hoQc R6STP
gr(m vàngI
&d: &Un V'y r(
Lho5ng S chKI
?@A
C
BĐ!D: Đư(
t(y hoQc vWt gì 0ó
cho ngưi LhXc
nhWn r( vWt LhXcI
&d: #hK 0ưng
cho LhXchI
?@A
+
B#hK t:D:
YhZng có gì thHm
hoQc LhXcI
&d: #hK m[t mìnhI
!hức ăn chK toàn
cXI
N"\N
N
BC!D: ][
^hWn 4Hn trong
c8( hạt6 4Xnh và
m[t @U vWtI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIII
N"\N
M
BC!D:_2ng
thư+ng ngưiI
&d: ăn ở có nh=n
0ứcI
N"\N
R
BĐ!D: `[t
trong 4Un ^hX^
tanh c+ 45n nhFm
tìm tach cXc @UI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIII
N"\N
9
Bb"!D:
#hK hoàn c5nh
th'Wn ticn6 ^h*
h>^I
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIII
d"-
N
BC!D: &> ?e
c8( v'(6 thXi tử6
vư+ng hf'I
&d: _àm ?g nạ^
^hiI
d"-
M
BĐ!D: IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
&d: Ngh( ^hi
nưic 0ạiI
d"-
R
BĐ!DIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
&d: dhi 0(o6 ^hi
Li3m
d"-
9
BĐ!D: jXn
BchiHnD hành6 tEi
cho th+mI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Sk#
N
BC!D : !Hn
gọi m[t dl'
th(nh c8( ti3ng
&ictI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sk#
M
BC!D: `à'
c8( vWtI
&d: "o( Lhoe @mcI
Smc mQt h<ng hàoI
Sk#
R
BĐ!D: _àm
dư>c ?ic' r( h3t
chlt th'UcI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sk#
9
B!!D:Cg ?àm
0ứt vWt LhXcI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
a
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
I
Sno
N
BC!D:!hiHn
thG nhìn thly như
m[t 0iGm @Xng
?l^ ?XnhI
&d: IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sno
M
BC!D: IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
&d: #[t nhà ?àm
4Fng g1 @(oI
Sno
R
BĐ!D: IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
&d: S(o 0png
ng'yHn vănI
Sno
9
BĐại t:D: !:
d*ng 0G hEi về
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
&d: S(o 4ạn
LhZng 0i họcq
S21 m+t thời gi2n 018 đOnh& c4c tổ cA người vi!t !t 01% 69n $%ng& tổ n,3
gi%i ngh[2 tV v, 6:8 vN )5 đúng& ph3ng phú th/ tổ đó thBngD TP trL3 $%ng ph5 đC
tr/nh $,8 s•n 69n $%ng đK c4c Lm đ;i chi!1& 012 đó r}n 618Gn ch3 HS | năng
gi%i ngh[2 tV& ph*n $iGt được c4c sBc th4i m ngh[2 cR2 tV& ph*n $iGt được tV H4n
PiGt v-i tV th1'n PiGtD
# + R S
?@A
B
/D)8: C=y
nhE 4Fng @>i
d*ng 0G m(y6
thH'I
%d: De chE l9-n
&imF ?hE th:9F
?@A
G
/D)8:NONP
?ạng hoQc R6STP
gr(m vàngI
%d: %Hn I9y a
&hoJng 3 chEF
?@A
C
/K)8: Đư(
t(y hoQc vWt gì 0ó
cho ngưi LhXc
nhWn r( vWt LhXcF
%d: ?hE đ"#ng
cho &háchF
?@A
+
/?hE t,8:
YhZng có gì thHm
hoQc LhXcF
%d: ?hE một
mìnhF )hức 2n
chE toàn cáF
0@L0
B
/D)D: ][
^hWn 4Hn trong
c8( hạt6 4Xnh và
m[t @U vWtI
%d: 0h.n =ánhF
0h.n t* =àoFF
0@L0
G
/D)8:_2n
g thư+ng ngưiF
%d: 2n M có nh.n4
có đứcF
0@L0
C
/K)8: `[t
trong 4Un ^hX^
tanh c+ 45n nhFm
tìm tach cXc @UI
%d: @ai nh.n vNi
hai là =HnF
0@L0
+
/O@)8:
#hK hoàn c5nh
th'Wn ticn6 ^h*
h>^F
%d: 0h.n ngày
'inh nh5t =ạn4
mình tPng =ạn =ó
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
d
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
hoaF
Q@7
B
/D)8: &> ?e
c8( v'(6 thXi tử6
vư+ng hf'I
%d: Ràm lS nạ6
6hiF
Q@7
G
/K)8: #hạy
nh(nh Bd*ng cho
ngh(D
%d: 0gựa 6hi
n"Nc đạiF
Q@7
C
/K)8:
dhóng mạnh vr
Lha có 0f' nhọnI
%d: Qhi đao4 6hi
&i*m
Q@7
+
/K)T: €4n
(chi9n) h,nh& tMi
ch3 th#mD
%d: Qhi tTi đU Vào
a9 m9HngF
WX?
B
/D)8 : !Hn
gọi m[t dl'
th(nh c8( ti3ng
&ictI
%d: )hanh 'YcF
DZ9 'YcF
WX?
G
/D)8: `à'
c8( vWtI
%d: @oa &hoe
'YcF WYc mPt h-ng
hàoF
WX?
C
/K)8: _àm
dư>c ?ic' r( h3t
chlt th'UcI
%d: WYc th9Hc
nam4 'Yc th9Hc
=YcF
WX?
+
/))8:Cg ?àm
0ứt vWt LhXcF
%d: Dao 'YcF [\o
'YcF ?"a 'YcFF
W]^
B
/D)8:!hiHn
thG nhìn thly như
m[t 0iGm @Xng
?l^ ?XnhF
%d: )#i nhi_9
'aoF
W]^
G
/D)8: `[t
?oại c=y ?ly g1
V's hi3mI
%d: ?ột nhà làm
=>ng g` 'aoF
W]^
C
/K)8: !ạo
r( nhiề' 45n mii
giUng như 45n
gUcI
%d: Wao đang
ng9y:n v2nF
W]^
+
/Kại t,8: !:
d*ng 0G hEi về v5t
gì hoPc nh" th*
nàoF
%d: Wao =ạn
&hbng đi họcc
Ui!t \c&\ZH ?b =\ =án di:m ( Ngữ văn a) S21 hi ph*n tNch tr18Gn v, đi
đ!n những !t 61In ở ph'n Thi nh-& gi43 vi9n tổ ch"c ch3 HS th%3 61In nhómH
` H/nh )1ng 6<i c*1 ch18Gn& thL3 Lm những ngọn 6A2 )i9m được mi91 t%
tr3ng tr18Gn có m ngh[2 g/ ` ]i(n v,3 phi!1 học tIp những m ngh[2 có thK ch:p
nhIn đượcD
) !ư>ng trưng cho LhXt vọng lm no6 hạnh ^hpc c8( cZ 4tI
) !ư>ng trưng cho c'[c 0i ngmn ng8i c8( cZ 4tI
)!ư>ng trưng cho chi3c cf' nUi giữ( m[t 4Hn ?à hicn thhc Lhu 0(' 0ói rtt
vii m[t 4Hn ?à ưic m+ hạnh ^hpc c8( cZ 4t nói riHng và con ngưi nói ch'ngI
) !ư>ng trưng cho tinh thfn nh=n 0ạo c8( nhà vănI
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zc
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
Uhông 012 h3<t đ+ng th%3 61In nhóm như vI8& HS nBm vững& hBc s*1
i!n th"c $,i họcD ]=ng thời giúp c4c Lm r}n 618Gn v, ph4t triKn | năng 6,m
viGc v, gi23 ti!p& t<3 thói 01Ln học hMi 6Sn nh21H ph4t h18 v2i tr7 tr4ch nhiGm&
tNnh tNch c?c tr9n c# sở hợp t4cD Eó như vI8 m-i )'n @34 $M thói 01Ln th5 đ+ng
( ghi ch•p ) cR2 c4c LmD
%í dụ: Ui!t Zcn&ZciH Eô Uô& Ngữ văn jH ‚hi )<8 ph'n dPt t#i mọc t:n
=iUn ?b )b & gi43 vi9n tổ ch"c ch3 học sinh th%3 61In nhóm& t/m hiK1 những
hình 5nh @o @Xnh 4lt ng mà tXc gi5 0/ @ử dụng 0G miH' t5 4ức tr(nh 4ình minh
trHn 4iGnD ]*8 6, c# h+i đK HS sA )5ng những i!n th"c đC được ti!p nhIn tr3ng
$,i trư-c v( | năng mi91 t%& !t hợp v-i i!n th"c m-i n9n đC h4m ph4 được
những h/nh %nh H WMft trời nhú 69n )'n )'n& r=i 69n ch3 / h!tD Ur7n tr[nh phúc
hI1 như 67ng đM m+t 01% tr"ng thi9n nhi9n đ'8 đfnX& W q1% tr"ng h=ng h,3 thăm
thom v, đường $G đft 69n m+t m*m $<c đường Nnh m*m r+ng $ằng c% m+t c4i
ch*n trời m,1 ngọc tr2i nư-c $iKn Ang h=ngD ƒ như m+t m*m 6l phsm ti!n r2 tV
tr3ng $/nh minh đK mVng ch3 s? trường thọ cR2 t:t c% những người ch,i 6ư-i
tr9n m1ôn th1ở $iKn đôngX.DDD thK hiGn được h% năng )^ng tV đ+c đ43& sinh đ+ng
cR2 nh, văn Ng18ln U1*nD
H3<t đ+ng nhóm cFng đ=ng thời giúp HS r}n 618Gn& ph4t triKn | năng
6,m viGc v, gi23 ti!p& t<3 đi(1 iGn ch3 c4c Lm học hMi 6Sn nh21& 6,m tăng hiG1
01% & nh:t 6, 6úc ph%i gi%i 018!t v:n đ( g28 c:n c'n t-i s? ph;i hợp cR2 c4c c4
nh*n đK h3,n th,nh nhiGm v5 ch1ngD
H/nh th"c )<8 học thL3 nhóm góp ph'n h/nh th,nh v, ph4t triKn c4c m;i
012n hG 012 6<i tr3ng HS& t<3 r2 $'1 hông hN đ3,n !t& giúp đ>& tin tưởng 6Sn
nh21 tr3ng học tIpD
Uổ ch"c )<8 học thL3 nhóm giúp HS nhút nh4t& )iln đ<t •mJcó đi(1
iGn r}n 618Gn tIp )ượt đK )'n )'n hong đOnh m/nh tr3ng s? h:p )Sn cR2 h3<t
đ+ng nhómD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
ZZ
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
‚hi )<8 học thL3 nhóm gi43 vi9n có )Op tIn )5ng c4c inh nghiGm& s?
s4ng t<3 cR2 HS tr3ng học tIpD
+. CLCH TH"C TU CH"C DF HỌC NGH VIN THMO NHNM.
]K th?c hiGn m+t ti!t )<8 học Ngữ văn có sA )5ng h/nh th"c h3<t đ+ng
nhóm& chúng t2 hC8 $Bt đ'1 $ằng c4ch chi2 6-p học th,nh c4c nhóm nhM ( \&i&j
Lm)D Ehúng t2 c'n ph%i $i!t c4ch chi2 nhóm& chọn iK1 nhóm n,3 đK ph^ hợp v-i
đi(1 iGn 6-p $<nD
NhómH T=m \ )!n j Lm& t1„ m5c đNch v, 891 c'1 cR2 v:n đ( học tIp& c4c
nhóm được ph*n chi2 ngS1 nhi9n h3fc 6?2 chọn chR đOnh& được )18 tr/ ổn đOnh
h3fc th28 đổi thL3 tVng ph'n cR2 ti!t học& được gi23 nhiGm v5 c5 thKD
E4c nhóm 6-n ( j Lm& t<3 đi(1 iGn ch3 c4c th,nh vi9n tr3ng nhóm ni(m
tin 6-n nh:t v( !t 01% 6,m viGc v/ có nhi(1 h% năng t/m c*1 hMi đúng)D P-N 63<i
nhóm n,8& th1 hút được nhi(1 m i!n& nhi(1 inh nghiGm v, có h% năng hiK1
đúng& hiK1 nh2nh chóng nhiGm v5D U18 nhi9n nhóm cFng có h<n ch! 6, hó đi
đ!n 018!t đOnh th;ng nh:t v, gi43 vi9n hó 01%n 6ND
E4c nhóm nhM ( \xi Lm) c4c Lm có nhi(1 c# h+i đK thK hiGn m i!n cR2
m/nh& th;ng nh:t m i!n nh2nh h#n v, )l 01%n 6N h#nD
VC= 1W3 ),X.:
]K nhóm h3<t đ+ng có hiG1 01%& c4c th,nh vi9n ph%i $i!t r{ nhiGm v5 cR2
m/nh& v/ vI8 ph%i ph*n công nhiGm v5 ch3 c4c LmH
… Urưởng nhómH đi(1 hiKn h3<t đ+ng nhómD
… Uhư NH ghi ch•p !t 01% h3<t đ+ng cR2 nhóm s21 hi đC th;ng nh:tD
… v43 c43 vi9nH v43 c43 !t 01% 6,m viGc cR2 nhómD
… Uh,nh vi9n h4cH có nhiGm v5 th2m gi2 tNch c?c v,3 c4c h3<t đ+ng cR2 nhómD
Ur3ng nhóm có học sinh ph%i th28 nh21 đóng v2i cR2 c4c th,nh vi9n tr9nD
‚hi h3<t đ+ng nhóm c4c th,nh vi9n tr9n c'nH
… Hư-ng v,3 nh21 ( ng=i th,nh v7ng tr7n h3fc @1ng 012nh $,n )D
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Z\
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
… Ehăm chú 6Bng nghL người h4c ph4t $iK1D
… UVng th,nh vi9n s•n s,ng đư2 r2 m i!n cR2 m/nhD
… Ur23 đổi& th%3 61In đK có m i!n th;ng nh:tD
… U1*n thL3 s? đi(1 hiKn cR2 tVng nhóm trưởngD
… ]%m $%3 thời gi2nD
V CY1, 1,%Z ),X.
Ur3ng giờ 69n 6-p& t1„ thL3 m5c ti91 cR2 tVng h3<t đ+ngD TPcó thK chi2 nhóm
nhM có tV h2i HS trở 69nD PiGc chi2 nhóm nhi(1 h28 Nt HS 6, )3 TP 891 c'1 v,
018!t đOnhD
S21 đ*8 6, m+t s; c4ch chi2 nhóm đ2ng được gi43 vi9n 4p )5ngH
x Tọi ngS1 nhi9nH t1„ thL3 m5c đNch chi2 nhóm gi43 vi9n có thK chi2 nhóm
thNch hợp ( tV s; Z đ!n s; jJr=i 0128 trở 6<i )D
x Ehp đOnhH Ti43 vi9n 6'n 6ượt đọc t9n học sinh v,3 tVng nhómD
x Ehi2 nhóm $iK1 tượngH TP có thK )^ng c4c $iK1 tượngH h/nh t2m gi4c&
h32 h=ng& c4c 63<i 0R2& t9n c4c 2nh h^ng JđK chi2 nhómD E4c Lm có c^ng $iK1
tượng v,3 m+t nhóm đK t<3 r2 s? ngS1 nhi9n v, th3%i m4i ch3 học sinhD
x Ehi2 tVng cfpH Ti43 vi9n chp đOnh h2i học sinh ng=i g'n nh21 6,m viGcD
E4ch n,8 thường )iln r2 ng28 s21 hi học sinh 6,m viGc c4 nh*nD
VA PQ: k<8 ti!t idH Uổng !t tV v?ng& Ngữ văn d H Tv ch3 HS vh s# đ=
c:1 t<3 tV ti!ng PiGt v, nhIn @•t s# đ= n,8`
Ti43 vi9n chi2 i Lm m+t nhóm& 891 c'1 c4c nhóm vh s# đ= v, nhIn @•t&
c4c nhóm $43 c43 !t 01%D
TP $ổ s1ng& nhIn @•t tVng nhómD
† z1:t hiGn nhi(1 iK1 nhóm g=mH
x Nhóm nhi(1 tr/nh đ+ ( tr3ng đó có học sinh giMi& h4& U$& 8!1)
x Nhóm c^ng tr/nh đ+ ( g=m c4c Lm có c^ng h% năng học tIp như nh21)D
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zn
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
x Nhóm t/nh $<n (g=m c4c Lm !t $<n v-i nh21& hông ph5 th1+c v,3 6?c
học)D
x Nhóm c^ng sở thNch ( g=m c4c Lm có c^ng sở thNch )D
x Nhóm c^ng nh1 c'1 học tIpD
Ur3ng c4c iK1 nhóm tr9n iK1 Z v, iK1 \ được sA )5ng nhi(1 h#nD
H3<t đ+ng nhóm chp có m ngh[2 v, t4c )5ng thi!t th?c hi nhóm h3<t đ+ng
có hiG1 01%D UNnh hiG1 01% cR2 nhóm tr3ng )<8 học 6, thư-c đ3 ch:t 6ượng cR2
h/nh th"c )<8 học thL3 nhómD
M1;n nhóm h3<t đ+ng có hiG1 01% t;t c'n có những đi(1 iGn thi!t 8!1 s21H
E4c th,nh vi9n tr3ng nhóm đ(1 hiK1 $i!t công viGc cR2 nhóm v, cR2 $%n
th*n. c^ng hợp t4c& giúp đ> 6Sn nh21 v, có tr4ch nhiGm v-i công viGc ch1ngD
Ehọn iK1 nhóm ph^ hợp v-i 891 c'1 th%3 61InD
Mọi th,nh vi9n tNch c?c th2m gi2 c4c h3<t đ+ng nhóm v, s•n s,ng đư2 r2 m
i!n cR2 m/nh& c^ng tr2nh 61In& tr23 đổi m+t c4ch th3%i m4i trư-c hi đi đ!n
th;ng nh:t m i!n ch1ng cR2 t3,n nhóm& tr4nh trường hợp chp có trưởng nhóm v,
thư N h3<t đ+ng cR2 tVng nhómD Uh1 nhIn thông tin ph%n h=i đK Op thời đi(1
chpnh& $ổ s1ng ! h3<ch tổ ch"c c4c h3<t đ+ng cR2 m/nh có hiG1 01%D
U<3 $'1 hông hN v1i ve& cởi mở th3%i m4i tr3ng học tIp& giúp c4c Lm t?
tin h#n tr3ng th%3 61InD
VA PQ: N*[ /\) ]O Ui!t Zj&Z~H W?h9yen ng"#i con gái 0am D"<ngf cR2
Ng18ln kữH Những gi4 trO v( n+i )1ng v, nghG th1It cR2 chi ti!t c4i $óng `
S21 hi đ<i )iGn cR2 c4c nhóm tr/nh $,8 c4c phư#ng 4n tr% 6ời cR2 nhóm
m/nh& TP sh chp ch3 c4c Lm th:8 r{H
x Ti4 trO n+i )1ngH
… Uô đIm th9m n•t đrp phsm ch:t cR2 PF Nư#ng tr3ng v2i tr7 6,m vợ& 6,m mrD
… _, sn )5 ch3 s; phIn mMng m2nh cR2 người ph5 nữ tr3ng ch! đ+ ph3ng i!n
n2m 018(nD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zi
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
… z1:t hiGn ở c1;i t4c phsmH hBc h3< gi4 trO hiGn th?c& gi4 trO nh*n đ<3 cR2
t4c phsmH M+t hi đC đ4nh m:t ni(m tin& h<nh phúc chp 6, m+t c4i $óng hư %3D
x Ti4 trO nghG th1ItH
… U<3 n9n nghG th1It thBt nút& mở nút đK t<3 m*1 th1Sn $:t ngờ v, hợp 6N ch3
c;t tr18Gn. t<3 s? h3,n chpnh& chft chh ch3 c;t tr18GnD
… U<3 Och tNnh& tăng s"c h:p )Sn ch3 c*1 ch18GnD
… U<3 n9n ve đrp 61ng 6inh ch3 t4c phsm v-i m+t 6!t thúc tưởng như có hI1
nhưng 6<i c,ng nh:n m<nh h#n $i Och cR2 người ph5 nữD
Ui!t Z\Z& Ngữ văn d. gWang th9f cR2 Hữ1 UhpnhH v,i th# có g/ đfc $iGt v(
giọng điG1 v, c4ch ngBt nhOp` E'n ph%i đọc $,i th# như th! n,3 đK thK hiGn được
giọng điG1 v, c4ch ngBt nhOp :8`
P-i c*1 hMi n,8& HS sh $ư-c đ'1 chp r2 được s? đfc $iGt tr3ng giọng điG1
v, c4ch ngBt nhOp cR2 $,i th#HUi!t t:1 chIm rCi& giọng điG1 nhr nh,ng v, có
những c*1 đọc 6i(n hông ngBt nhOpD q12 đó& TP sh n91 891 c'1H E'n đọc $,i
th# v-i giọng điG1 nhr nh,ng& tr'm 6Bng& th34ng chút s18 tưD
Ui!t wa& Ngữ văn d& ghnh t2ngf cR2 Ng18ln k18H th'n cRng c;H v,i th#
có nh2n đ( 6, W‡nh trăngX tr3ng hi đó @189n s1;t c4c hổ th# t4c gi% đ(1 )^ng
tV Wv'ng trăngX& chp có c*1 c1;i c^ng 6, sA )5ng W4nh trăngˆXD P/ s23 như vI8 `
P-i c*1 hMi th%3 61In n,8& Tv sh Wcó c-X đK ch;t 6<i m c% t3,n $,i th# v-i
m+t 6ời $/nh :n tượngH P'ng trăng 6, $iK1 tượng cR2 c1+c s;ng đrp& W4nh trăngX
6, 4nh s4ng cR2 s? nhBc nhở v( 6h s;ngD v,i th# có t9n 6, W4nh trăngX nhưng ở
c4c hổ th# tr9n t4c gi% đ(1 vi!t Wv'ng trăngX& chp đ!n hổ c1;i m-i @1:t hiGn tV
Wv'ng trăngXD W‡nh trăngX chNnh 6, s? 018 t5& !t tinh đrp nh:t cR2 v'ng trăng&
t<3 n9n chi(1 s*1 tư tưởng cR2 $,i th#& đ=ng thời n*ng ve đrp cR2 $,i th# 69n đ!n
đpnh điKmD
Ui!t \n: g?h9yen ci tong 6hủ ?haa )jnhv c8( dhạm Đình "u6 Ngữ văn k
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zw
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
S21 hi ph*n tNch t4c phsm v, hư-ng )Sn học sinh 6,m $,i tIp 618Gn tIp& gi43
vi9n r2 $,i tIp cRng c; ch3 học sinhH S3 v-i những $,i t1„ $út hiGn đ<i đC học
như WM^2 @1*n cR2 tôiX& WS,i T7n tôi 891X& WM+t th" 01, cR2 6ú2 n3nH E;mX
(_-p ~& tIp Z)& Lm th:8 t1„ $út n,8 có điKm g/ h4c $iGt `
Học sinh nhIn nhiGm v5& nh- 6<i i!n th"c cF& đ( @1:t c4c phư#ng 4n tr% 6ờiD
_Ip nhómH c4c nhóm tr/nh $,8 & c4c nhóm h4c $ổ s1ngD
Ur9n c# sở c4c phư#ng 4n tr% 6ời cR2 học sinh& gi43 vi9n ch;t m v, !t 61InH
… U1„ $út hiGn đ<i được vi!t thL3 )7ng c%m @úc cR2 t4c gi%& đIm ch:t trữ
t/nh& thK hiGn m+t c4ch tinh t! c%m @úc c4 nh*n v-i m+t $út ph4p h3c m[ gi,1
ch:t tưởng tượng v, $iGn ph4p t1 tVD
… U1„ $út chO1 %nh hưởng cR2 t? s? tr1ng đ<iH thi9n v( K viGc& 6ời văn
h4ch 012n& hông $,n $<c& hông đ+c th3<i n+i t*mD Ngôn ngữ văn đIm sBc
th4i $i(n ngS1D
]K viGc sA )5ng h/nh th"c )<8 học thL3 nhóm đ<t !t 01% c23& chúng
t2 c'n ph%i chi2 nhóm )?2 tr9n những hiK1 $i!t s21H
0hóm 6, m+t tổ ch"c g=m \ đ!n j LmD Nhóm hông n9n có s; 6ượng 6-n
v/ như vI8 c4c th,nh vi9n hông có c# h+i đK thK hiGn m i!n cR2 m/nh v, $<n
hó 01%n 6ND
0hóm lNnH ‚h3%ng j Lm v-i nhóm 6-n c4c th,nh vi9n hiK1 nhiGm v5
nh2nh chóng v, r{ r,ng h#n& th1 hút được nhi(1 inh nghiGm h#n& nhưng cFng
có h<n ch! ở chổ Nt th,nh vi9n có c# h+i thK hiGn m i!n cR2 m/nh v, viGc r2
018!t đOnh cFng chIm h#nD
0hóm nhTH h3%ng \ đ!n i Lm nhóm nhM có nhi(1 h3<t đ+ng 6inh h3<t v,
r2 018!t đOnh nh2nh& gi43 vi9n 01%n 6N cRng th1In 6ợi& nhưng v-i thK 63<i nhóm
n,8 6<i tIn )5ng Nt inh nghiGm h#n nhóm 6-nD
%í dụ: ‚hi )<8 ti!t Za: D"ng hb tong hội thoạiO Ngữ văn d& Tv ch3 c4c
Lm h3<t đ+ng nhóm $ằng viGc 6,m $,i tIp s21 H
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zj
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
]ọc 6<i đ3<n đ;i th3<i giữ2 chO kI1 v, $ọn E2i 6G tr3ng đ3<n trNch WU"c nư-c v>
$ờX& chp r2 c4c tV ngữ @ưng hô cR2 chO kI1 v-i $ọn c2i 6G đK th:8 được m ngh[2
cR2 những tV ngữ @ưng hô đó`
T^ _')* ,` Ý )*,aZ
Eh41 x ông
Uôi x ông
v, x m,8
v,i tIp tr9n t?c hiGn v-i nhóm j hsD
S21 hi c4c Lm h3<t đ+ng nhóm gi43 vi9n gọi m+t nhóm 69n $%ng đi(n v,3 $%ng
ph5 D Tọi HS nhIn @•t tVng nhómD TP !t 61In v, )^ng đ4p 4n gi43 vi9n ch1sn
$O s•n tr9n $%ng ph5 s21 đK học sinh s3 s4nh !t 01% cR2 nhóm m/nh đC 6,m D
T^ _')* ,` Ý )*,aZ
Eh41 x ông UhK hiGn s? nhSn nh5c& t? h< m/nh v/ 6, e 8!1 th!D
Uôi x ông UhK hiGn s? th28 đổi th4i đ+ v, h,nh vi "ng @A hi $O
đ} n•n đC v^ng 69n ph%n h4ngD
v, x m,8 UhK hiGn s? ph%n h4ng cR2 người ph5 nữ nông )*n
đC $O )=n n•n đ!n $ư-c đường c^ngD
Ti43 vi9n chi2 j Lm th,nh m+t nhóm h3<t đ+ng n,8 tư#ng "ng v-i nhóm
th18!t tr/nh ( $23 g=m c4c đ;i tượng học sinh TiMi & h4 & tr1ng $/nh & 8!1 )
V L'3 b: ‚hi chọn iK1 nhóm v, chi2 nhóm c'n nh2nh gọn& hông đK m:t thời
gi2nD Ehú m đ!n đfc điKm cR2 mgi 63<i nhómD th5 th1+c v,3 nhiGm v5 014 hó
h3fc 014 )lD S? đi(1 hiKn cR2 nhóm )3 nhóm trưởng tổ ch"cD
Ur3ng nhóm nhi(1 tr/nh đ+& c4c Lm học sinh 8!1 có thK có nhi(1 c# h+i
học hMi được c4c Lm h4& giMiD Nhưng cFng có thK @%8 r2 trường hợp chp có c4c
Lm h4& giMi th2m gi2 h3<t đ+ng& c7n c4c Lm Nt h3fc hông th2m gi2D ]i(1 n,8
@%8 r2 hi c4c Lm thi!1 h"ng thú học tIp v, tổ ch"c h3<t đ+ng cR2 nhóm hông
hợp 6ND
y nhóm c^ng tr/nh đ+& có thK @%8 r2 hiGn tượng những học sinh 8!1 $O ch!
)il1& )Sn t-i t? ti v, h<n ch! s? ph4t triKnD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Z~
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
P/ vI8 c4ch chi2 nhóm v, chọn iK1 nhóm ph%i 6inh h3<t nhằm ph4t h18
mft m<nh&mft h<n ch!& mft 8!1 cR2 mgi nhómD
nD VAI TEc CỦA GILO VI!N TEONG DF HỌC NGH VIN THMO NHNM.
Uh?c hiGn ! h3<ch $,i học h4c v-i h3<t đ+ng )<8 học trư-c đ*8& )<8
học thL3 h/nh th"c chi2 nhóm& v2i tr7 cR2 người gi43 vi9n có s? th28 đổi c# $%nH
Uhi!t ! v, t<3 môi trường ch3 phư#ng ph4p )<8 học tNch c?c& tr3ng đó gi43
vi9n 6, người tổ ch"c& hư-ng )Sn c4c h3<t đ+ng gợi mở& h18!n hNch v, hg trợ
viGc học cR2 học sinh $ằng inh nghiGm gi43 )5c cR2 m/nhD
Uhông 012 viGc tổ ch"c h3<t đ+ng nhóm& c4c [ năng sư ph<m& mở r+ng
h#n& $23 g=m c4c | năng có 6i9n 012n t-i viGc đư2 r2 c4c h/nh th"c h3<t đ+ng&
hư-ng )Sn& hg trợ học sinh th?c hiGn h3<t đ+ng v, ph4t triKn | năng ph%n 4nh&
tr/nh $,8 được c4c 012n điKm cR2 m/nhD
VA PQ: Ngữ văn aOUi!t \dxncH g?hi*c lá c9Hi clngf cR2 ‰xHLnx€i& s21
hi ch3 học sinh tr% 6ời c*1 hMi W P/ s23 ‰xHLnx€i 6<i chọn c4ch !t thúc t4c
phsm $ằng viGc h•p 6<i c1+c đời cR2 c5 v#xMLn `X !t hợp v-i viGc gi%ng $/nh
gi4 trO nghG th1It cR2 t4c phsm& $ằng ngôn ngữ cR2 m/nh& gi43 vi9n tổ ch"c ch3
c4c Lm th%3 61In những c*1 hMi gợi mở đC được )? i!n tV trư-cH
m 0ghe th95t đPc 'Yc đJo ng"nc tình h9Hng hai l;n g.y =Zt ng# và 'ự
hZ6 don đPc =iet cho t9yen ngYn này là M đ.9c
m )ính hai mPt của hình t"nng chi*c lá c9Hi clng đ"nc thU hien M nh1ng
điUm nào c
m 0h.n v5t nào tong t9yen là minh chứng hlng h-n cho ch.n lí: g0ghe
th95t đích thực là 'ự I9:n mình4 vb t" và t9yet đHifc %ì 'aoc
q12 thời gi2n $,n $<c& tr23 đổi v, đi đ!n th;ng nh:t& c4c nhóm sh cA đ<i
)iGn tr/nh $,8 c4c c*1 hMi tr9n thL3 m+t s; m c# $%n s21H
x NghG th1It đ%3 ngược t/nh h1;ng h2i 6'nH
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Za
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
… _'n th" nh:tH Tiônx@i $O $Gnh sưng phổi nfng& tưởng 6, sh ch!t nhưng s21
đó 6<i được c"1 s;ngD
… _'n th" h2iH c5 v#xmLn t18 t1ổi đC c23 nhưng r:t h3e m<nh& tưởng 6, sh
c7n s;ng được 6*1 nhưng s21 đó 6<i ch!t r:t nh2nh v/ $Gnh sưng phổiD
x UNnh h2i mft cR2 h/nh tượng chi!c 64.
… Mft tr4iH c"1 s;ng Tiônx@iD
… Mft tr4iH gi!t ch!t c5 v#xmLnD
x E5 v#xmLn chNnh 6, minh ch"ng h^ng h=n ch3 ch*n 6NH WNghG th1It đNch
th?c 6, s? 019n m/nh& vô tư v, t18Gt đ;iXD
vởi v/H c5 v#xmLn vh chi!c 64 c1;i c^ng hông ph%i đK đi th2m )? triKn
6Cm nghG th1It& c5 chp vh chi!c 64 v-i ư-c m1;n c"1 s;ng được Tiônx@i& )^ đK
có được $"c vh :8& c5 đC ph%i đ"ng s1;t đ9m tr3ng gió $C3& v, h#n th! nữ2 6,
hôm s21 ph%i 6/2 $M c1+c s;ng đK đi đ!n m+t n#i W@2 @ôi v, $N snXD
N,' /BdOef /%g1 >h PQ)* ,i), &,21 P-d ,j1 &,kl ),X. e-& e'(1 mn&
o3p 1Zl &,i /Z% &qr 1sZ *%Yl /%0) m,% &t 1,21 P-d ,j1 N*[ /\) &,kl ),X. @u
/` 1v)* o3Z) &qj)*. 6?% @w:
PiGc tổ ch"c )<8 học Ngữ văn thL3 nhóm sh đLm 6<i !t 01% c23 hi gi43
vi9n $i!t phư#ng ph4p tổ ch"c& ngược 6<i n!1 tổ ch"c h3<t đ+ng m+t c4ch h/nh
th"c& chi!1 6G th/ sh %nh hưởng hông t;t đ!n ch:t 6ượng học tIp cR2 học sinhD
]K h3<t đ+ng có hiG1 01% gi43 vi9n ph%i giữ v2i tr7 chR đ<3& ph%i $i!t gi23
viGc ch3 nhóm v, ch3 tVng học sinhD U^8 tVng ti!t học& t^8 tVng n+i )1ng $,i
học đK đOnh r2 n+i )1ng h3<t đ+ng nhóm& hông nh:t thi!t ti!t n,3 cFng h3<t
đ+ng nhómD
TP 6, người hư-ng )Sn h3<t đ+ng cR2 tVng học sinh thông 012 nhómD
HC8 $Bt đ'1 gi23 ch3 c4c nhóm công viGc )l trư-c v, hC8 hư-ng )Sn& gi23 viGc
c5 thK& tp mp& r{ r,ng ch3 nhóm v, ch3 tVng c4 nh*nD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
Zd
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
TP 6, người tổ ch"c đi(1 hiKn h3<t đ+ng cR2 tVng học sinh thông 012
nhómD E*1 hMi TP đư2 r2 c;t đK học sinh t? m/nh 6i9n hG giữ2 i!n th"c m-i v-i
i!n th"c cF v, inh nghiGm s;ng cR2 $%n th*n đK gi%i 018!t& h18!n hNch học
sinh chi2 se inh nghiGm v, học tIp 6Sn nh21& đ( @1:t thBc mBc& hMi hi chư2 thIt
hiK1 v( m+t v:n đ( n,3 đóD
U<3 $'1 hông hN 6,m viGc v1i ve& th*n thiGn giúp học sinh t? tin h#n
tr3ng h3<t đ+ng th%3 61InD
VA PQH Ui!t i~H WK-ng chíf cR2 EhNnh Hữ1& Ngữ văn d
TP hư-ng c4c Lm th%3 61In nhóm \ h3<t đ+ng c5 thKH
H3<t đ+ng ZH !rong 0oạn th+ thứ nhlt c8( 4ài th+ có m[t c=' th+ 0Qc 4ict vì
chK có m[t t: d'y nhltH K-ng chíD #=' th+ ly có v(i tr2 như th3 nào trong 4ài
th+q
TP chi2 nhóm (mgi nhóm i Lm) c4c Lm $43 c43& nhóm h4c nhIn @•t&
tr3ng hi c4c nhóm $43 c43& TP 891 c'1 học sinh tr/nh $,8H
Ur3ng s? vIn đ+ng cR2 m<ch th# ở đ3<n m+t& tV K-ng chí đ4nh ):1 m+t
h4i niGm tV chg chư2 r{ n•t đ!n chg đC đOnh h/nh& đC có thK gọi th,nh t9nD €=i
s21 đó& c4i được gọi th,nh t9n :8 vV2 s3i s4ng ch3 c4i đC có& vV2 n*ng c:p nó 69n
như m+t s? c:t c4nh c% v( 6h s;ng 6Sn t*m h=n đK trở th,nh $28 $ổngD E*1 th#
chp có m+t tV& m, h+i t5 $23 nhi91 t/nh c%m& vV2 th*n mIt v, thi9ng 6i9ng& vV
mi91 t% vV2 h#i gợi đ!n những g/ s*1 sBc nh:tD E%m @úc đC được !t tinh& nó
63<i $M mọi 8!1 t; ph5 gi2 thường 6GD
H3<t đ+ng \H ?lng vNi cái mNi v_ nội d9ng4 =ài th< có cái mNi v_ hình
thứcF
pi:ng v_ mPt &*t cZ9 và thU th<4 em thZy tác giJ đq đổi mNi nh" th* nàoc
Tv sh gợi m& )Sn )Bt c4c Lm h3,n th,nh $,i tIp n,8 012 viGc ch;t 6<i m+t s; m
s21 đ*8H
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\c
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
… P( !t c:1H Ur3ng nhi(1 $,i th# @ư2& !t $,i thường 6, đóng 6<iD ‚!t thúc m+t
$,i th# hs1 hN thường 6, m+t t189n ngôn& !t thúc m+t $,i th# trữ t/nh 6<i
thường 6, m+t ngi ni(mD UV Uh# m-i trở đi& $,i th# thường có !t c:1 mởD E*1
c1;i hông đóng 6<i& hông gói 6<i m th#D Nó t<3 ch3 người đọc những 6i9n tưởng
nhi(1 chi(1& những )ư *m ti!p n;iD v2 c*1 c1;i cR2 $,i W]=ng chNX đi thL3
hư-ng :8D
… P( thK th#H v,i th# vi!t thL3 thK t? )3D S? hông h<n đOnh v( s; c*1 tr3ng $,i&
v( s; chữ tr3ng c*1 đC t<3 n9n m+t h/nh th"c $iK1 hiGn m-iD UhK th# :8 đC ph4
v> c:1 trúc c*n đ;i v, c% ni9m 61It cF cR2 Uh# ]ườngD
Những c*1 hMi tr9n gi43 vi9n có thK sA )5ng ch3 nhóm \&i h3fc j HS&có
thK nhi(1 nhóm c^ng th%3 61In m+t n+i )1ng D
C. xyT zU{ VÀ 6ÀI HỌC xINH NGHIỆM
I. xn& o3p &,C1 )*,%g..
P-i phư#ng ph4p tổ ch"c )<8 học thL3 nhóm tôi đC ti!n h,nh $ằng c4c
phư#ng ph4p )<8 học h4c nh21 ở \ 6-p dŠ v, dvH
dŠ th?c nghiGm thL3 phư#ng ph4p )<8 học thL3 nhóm D
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\Z
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
dv tổ ch"c thL3 phư#ng ph4p n91 v:n đ( & ph4t v:n DDD
‚!t 01% như s21 H
Năm học \ccdx\cZc
L|} 9~
>$
T,$)* m0 mn& o3p
G%•% x,Y T6 Fn3 Tq0) T6
S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹
dŠ nw Zc \a&j Zj iw&~ d \w&~ nw Zcc
dv nw n a&j j Z~&Z Zi ic&c \ w&~ nn diD\
Học / Y Q Năm học \cZcx\cZZ
L|} 9~
>$
T,$)* m0 mn& o3p
G%•% x,Y T6 Fn3 Tq0) T6
S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹ S_ ‹
dŠ ic w Z\&w nc ~w w Z\&w ic Zcc
dv ic Z \&w j Zw n\ ac Z \&w nd diD\

V€ .•& ma )\)* : Học sinh đC th,nh th<3 tr3ng viGc học tIp thL3
nhóm & c4c th,nh vi9n tr3ng nhóm th,nh th<3 v-i công viGc tổ trưởng ph*n côngD
E4c th,nh vi9n đC thK hiGn được v2i tr7 cR2 c4 nh*n tr3ng nhóm v, ngược 6<i D
Uhông 012 h3<t đ+ng nhóm c4c Lm đC t? đ4nh gi4 năng 6?c cR2 $%n th*n đ=ng
thời học hMi ở $<n $} tr3ng nhóm Dvi!t vIn )5ng i!n th"c đC học& đC đọc th2m
h%3 v,3 gi%i 018!t 891 c'1 n+i )1ng th%3 61In D
V€ .•& &,Y% e‚ &i), 1p. : UhK hiGn được tinh th'n đ3,n !t tr3ng học
tIp D có m th"c giúp đ> 6Sn nh21 & thK hiGn r{ th4i đ+ t/nh c%m & t/nh 891 019
hư#ng đ:t nư-c & tV đó th:8 được tr4ch nhiGm cR2 m/nh tr3ng viGc @*8 )?ng đ:t
nư-c m2i s21 D
II. 6u% ,j1 m%), )*,%g.:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\\
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
Môn học Ngữ văn 6, m+t $+ môn c'n t<3 ch3 c4c Lm c4c $iK1 tượng điKn
h/nh& v/ vI8 gi43 vi9n c'n vIn )5ng phư#ng ph4p ph^ hợp h2i th4c n+i )1ng
s4ch Ti43 h32 !t hợp v-i những ms1 ch18Gn tư 6iG1& c4c gi2i th3<i DDD giúp c4c
Lm ti!p th1 $,i t;t & hiK1 được $%n sBc năn h34 )*n t+c m+t c4ch s*1 sBc & 012 đó
$=i )ư>ng ch3 c4c Lm t/nh 891 019 hư#ng đ:t nư-c & tV đó c4c Lm có m th"c @*8
)?ng v, $%3 vG tổ 01;c D ]K 6,m được đi(1 đó th/ viGc !t hợp nh1'n nh18ln c4c
phư#ng ph4p )<8 học & sA )5ng triGt đK phư#ng tiGn )<8 học h28 tổ ch"c ch3 c4c
Lm th2m 012n & học tr9n th?c t! & t/m hiK1 c4c )i tNch 6Och sA& c4c )2nh 62m thBng
c%nh DDD đK hiG1 01% cR2 014 tr/nh )<8 x học văn được c%i thiGn nhi(1 h#n 6, đi(1
r:t c'n thi!tD Ur9n c# sở những g/ đC 4p )5ng& tôi rút r2 được m+t s; inh nghiGm
tr3ng viGc sA )5ng h/nh th"c )<8 học thL3 nhóm như s21H
#. Đ$% /|% *%Yl /%0):
ZDZD Nghi9n c"1& ch1sn $O $,i ch1 đ43D
† _Ip ! h3<ch $,i )<8H ]K tổ ch"c )<8 học Ngữ văn thL3 nhóm& chúng t2
c'n 6Ip ! h3<ch $,i )<8 m+t c4ch | c,ng ch1 đ43D Ng3,i viGc @4c đOnh m5c
ti91 c5 thK& 6Ip ! h3<ch h3<t đ+ng cR2 th'8 v, tr7& chúng t2 c'nH
x k? i!nH E4ch chi2 nhóm v, chọn iK1 nhóm& s; 6ượng nhóm. nhiGm v5 sh
gi23 ch3 c4c nhóm h3<t đ+ng& c4c nhóm gi%i 018!t m+t nhiGm v5 h28 mgi
nhóm gi%i 018!t m+t nhiGm v5 h4c nh21. thời gi2n ch3 c4c h3<t đ+ng. thời gi2n
ch3 c4c nhóm tr/nh $,8 ( n!1 có ). c4c t/nh h1;ng có thK @%8 r2 v, h% năng gi%i
018!t c4c v:n đ( th%3 61In cR2 học sinhD
x E'n chú m ch1sn $O [ c4c phi!1 học tIp v-i đ'8 đR c4c )<ng c*1 hMi&
nh:t 6, c*1 hMi gợi mở nhằm h18!n hNch học sinh s18 ngh[ ở m"c đ+ c23 h#n&
s*1 h#nD Eó thK đó 6, những c*1 hMi th%3 61In đ7i hMi thông tin tr9n )iGn r+ng v,
s*1 ph%i thông $43 tV c1;i ti!t học trư-c đK HS ch1sn $O ở nh,& cFng có thK đó 6,
những c*1 hMi thông $43 ở ng28 tr3ng mgi ph'n $,i học nhưng t:t c% đ(1 ph%i
được ch1sn $O tV trư-cD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\n
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
x Eh1sn $O ch1 đ43 đ= )^ng v, thi!t $O )<8 họcD ]fc $iGt c7n ch1sn $O c4c
đ= )^ng v, phư#ng tiGn có 6i9n 012n đ!n h3<t đ+ng như gi:8 hổ t3& $ăng )Nnh&
$út )<& tr2nh %nhJ
† M+t 891 c'1 nữ2 cFng r:t 012n trọng 6, viGc ph*n 63<i đ;i tượng HS
tr3ng hi tổ ch"c th%3 61In sh giúp TP chR đ+ng h#n hi ti!n h,nh tổ ch"c ch3
c4c Lm th%3 61InD
Nhóm học tIp )3 gi43 vi9n ph*n chi2 có hi ph%i có đR c4c đ;i tượng đK c4c
ti!t học được học sinh th?c hiGn nh2nh& cFng có hi ph%i chi2 r2 h2i 63<i& 63<i
),nh ch3 m+t s; đ;i tượng h4 x giMi& 63<i ),nh ch3 m+t s; đ;i tượng $/nh
thườngD
y những trường học có m48 chi!1 t3uLr t3int th/ gi43 vi9n c'n chọn những
h/nh %nh chọn 6ọc& th2m h%3 th9m tr9n m<ng đK 6:8 tư 6iG1 & c*1 hMi th%3 61In
nhóm được ch1sn $O s•n tr9n c4c S6i)L đK 014 tr/nh )<8 th1In 6ợi v, hiG1 01% D
ZD\D €}n 618Gn h% năng $23 014t& 014n @18!n 6-pH
‚hi h3<t đ+ng nhóm gi43 vi9n c'n 012n s4t& thL3 ){i& gi4m s4t chft chh
c4c nhóm đK Op thời giúp đ> c4c nhóm gi%i 018!t v:n đ(& tr?c ti!p gi%i đ4p hi
có m i!n thBc mBc cR2 nhóm cFng như ph4t hiGn c4c nhóm h3<t đ+ng chư2 có
hiG1 01% đK Op thời 1;n nBn v, đi(1 chpnh h3fc đ+ng vi9n h18!n hNch v, Op
thời hLn ngợi& nhằm t<3 hông hN ph:n hởi& giúp học sinh t? tin tr3ng học
tIpD UV đó t<3 )?ng được m;i 012n hG th*n thiGn& hợp t4c giữ2 th'8 v, tr7& tr7
v-i tr7 tr3ng môi trường học tIp 2n t3,nD
ZDnD Ehú trọng viGc ti!p nhIn thông tin ph%n h=iH
Ur3ng 014 tr/nh )<8 học thL3 nhóm& TP có thK ti!p nhIn thông tin ph%n
h=i tr?c ti!p tV nhóm h3fc đ<i )iGn nhóm 69n tr/nh $,8 trư-c 6-pD Uhông 012
những thông tin n,8& $<n có thK đ4nh gi4 được !t 01% học tIp cR2 c4c Lm v, Op
thời 1;n nBn& $ổ s1ng i!n th"c v, cFng có thK $,8 tM s? ph:n hởi v( những g/
đC WhọcX được tV những ph4t hiGn s4ng t<3 cR2 c4c LmD
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\i
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
ZDiD Uổng !t rút inh nghiGm h3<t đ+ng nhómH
TP nhIn @•t v( | năng& th4i đ+ 6,m viGc& !t 01%J cR2 tVng nhóm nhằm
giúp c4c Lm ng,8 c,ng th1'n th5c h#n v-i 891 c'1 th%3 61InD
ZDwD ]K th1 hút HS& đK HS 891 thNch học tIp $+ môn Ngữ văn đ7i hMi
người gi43 vi9n ph%i nBm chBc được i!n th"c Ngữ văn đK t/m được
những v:n đ( c'n tổ ch"c th%3 61In th?c s? Wcó v:n đ(XD M,& đK có
được đi(1 đó& TP ph%i th?c s? nhiGt t/nh& t*m h18!t& có tr4ch nhiGm&
tIn t1Œ v-i HS& v-i tVng $,i gi%ngD H28 nói c4ch h4c 6, c'n ph%i có
c4i t*m v, c4i t'm th?c s?D
+. Đ$% /|% ,j1 >%),:
x E'n ph%i nghi9n c"1 $,i [ 6ư>ng đK đOnh h/nh được n+i )1ng i!n th"c
v, những v:n đ( có thK sh được gi23 th%3 61In tr3ng ti!t họcD
x th%i r}n 618Gn tNnh tNch c?c v, tinh th'n ph;i hợp tr3ng 014 tr/nh th%3
61InD NhiGt t/nh& t? tin hi đư2 r2 m i!n cR2 c4 nh*n v, $i!t hư-ng tIp thK
v,3 m i!n c4 nh*n cR2 m/nh& công nhIn m i!n cR2 m/nh 6, đúngD
x E'n tM r{ tr4ch nhiGm cR2 m/nh 012 viGc ch1sn $O những c*1 hMi th%3
61In TP gi23 v( nh, t/m hiK1 trư-c thông tin& 012 014 tr/nh th2m gi2 th%3
61In nghi9m túc& nhiGt t/nh v, sôi nổiD

D. xyT LU:N
Uổ ch"c )<8 học thL3 nhóm 6, m+t tr3ng những h/nh th"c )<8 học ph4t h18
t;t tNnh tNch c?c v, tư#ng t4c cR2 học sinhDP-i h/nh th"c n,8& học sinh được
h18!n hNch th%3 61In& hợp t4c v-i nh21& được tr23 đổi& chi2 se v-i nh21 E4c
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\w
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
Lm có c# h+i sA )5ng phư#ng ph4p& i!n th"c& [ năng m, c4c Lm đC học tIp
được đK vIn )5ng v,3 tr3ng th%3 61InD vằng c4ch đó& học sinh được 6ôi c1;n v,3
c4c h3<t đ+ng cR2 $<n $} )ư-i s? hư-ng )Sn cR2 gi43 vi9n& giúp c4c Lm t? đ4nh
gi4 !t 01% học tIp cR2 m/nh tr3ng nhóm & $<n $} t? đ4nh gi4 6Sn nh21. v/ vI8&
chúng t2 có đi(1 iGn đK th?c hiGn t;t viGc đổi m-i iKm tr2 đ4nh gi4 HSD
k<8 học thL3 nhóm đ7i hMi người gi43 vi9n ph%i ch1sn $O [ 6ượng i!n
th"c& chọn 6?2 những n+i )1ng ph^ hợp v-i h3<t đ+ng nhóm đK thi!t ! chư#ng
tr/nh học tIp ch3 c4c LmD
]( t,i H WSA )5ng h/nh th"c )<8 học thL3 nhóm tr3ng )<8 học Ngữ văn ở
trường UHESX đC góp ph'n t<3 h"ng thú 891 thNch học tIp $+ môn cR2 học sinh&
đ=ng thời th?c hiGn t;t m5c ti91 đổi m-i phư#ng ph4p iKm tr2& đ4nh gi4 D
Ur3ng 014 tr/nh 6,m đ( t,i chBc chBn sh hông tr4nh hMi thi!1 sót& r:t
m3ng s? đóng góp m i!n cR2 c4c đ=ng nghiGp đK đ( t,i n,8 được h3,n thiGn v,
có tNnh h% thi c23 h#n& giúp công t4c )<8 học $+ môn Ngữ văn ở trường UHES
ng,8 c,ng t;t h#nD
zin ch*n th,nh c%m #n c4c đ=ng nghiGp •
Y2 Tr2i& ng,8 ZcbcZb\cZcD
Người vi!t

?h9 0gọc )hanh

NH:N ƒ„T CỦA HĐxH TEƯ5NG THC9 HJNG VƯ8NG
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\j
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NH:N ƒ„T CỦA HĐxH PHcNG GD†ĐT IAGEAI
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
TÀI LIỆU THAM xH{O
ŽZ• _9 Š x _9 Minh Uh1 x Ng18ln UhO Uh1m& k<8 học Ngữ văn d thL3 hư-ng
tNch hợp& Nzv ]HSt& \cc~ D
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\~
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
Ž\• Ng18ln Uh! Ur18(n&P1i học ti!ng PiGt& Nzv Ti43 )5c& \ccjD
x ]g ‚im H=i& Ngữ văn d tV ti!p nhIn đ!n th5c h,nh& Nzv Ti43 )5c& \ccwD
x S4ch gi43 h32 Ngữ văn j&~&a&d
x S4ch gi43 vi9n Ngữ văn j&~&a&d
x th2n văn H<c&thư#ng ph4p )<8 học Ngữ văn x t*m 6m học& NzvTk năm ZddwD
x Ng18ln Păn ]ường& Uhi!t ! $,i gi%ng Ngữ văn UHES x 6-p a& Nzv H, N+i&
\cciD


MỤC LỤC
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\a
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
ŠD tH•N My ]•‘
YD _’ k“ EH”N ]• U–YH
YYD M—E ]˜EH P– NHY™M P— EšŠ ]• U–YH
Zb M5c đNch
\b NhiGm v5
YYYD ]›Y Uœ•NT P– tHžM PY NTHYŸN E‘D
ZD ];i tượng nghi9n c"1D
\D th<m vi nghi9n c"1D
YPb UH¡Y TYŠN NTHYŸN E‘H
6. N7I DUNG
YD E¢ Sy _˜ _‘£N
YYD E¢ Sy UH¤E UY¥ND
ZDU‡E k—NT EšŠ kžƒ H”E NT¦ P§N UH¨“ NH©MH
\DUª EHE kžƒ H”E NT¦ P§N UH¨“ NH©MD
nD PŠY U€« EšŠ TY‡“ PYŸN U€“NT kžƒ H”E NT¦ P§N UH¨“ NH©MD
ib UH¤E U€žNT P– TY¬Y tH‡t
2D Uh?c tr<ngH
$D Ti%i ph4p
C. xyT LU:N
TÀI LIỆU THAM xH{O
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
\d
Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trưng !"#S
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
%& : #h' Ngọc !h(nh ) !rưng !"#S "*ng &ư+ng , -( %r(i
nc

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _

2. Nhiệm vụ: Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm. Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm. Thực trạng và một số giải pháp. III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1. Đối tượng. Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS Hùng Vương. 2. Phạm vi nghiên cứu. Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm như thế nào? IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay. Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng 1/2011.

________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->