P. 1
Mau hop dong thue nha

Mau hop dong thue nha

|Views: 295|Likes:
Được xuất bản bởiseamanvn15

More info:

Published by: seamanvn15 on Jan 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ căn nhà số 294C đườn !ạch Đ"n phườn #4 $%ận !&nh Thạnh'
H() n*+, nà+------th.n----------nă)---------, tạ/ 0h1n C(n ch2n số 3 T0HC4 chún
t(/ 56 t7n dư8/ đ9+, nh:n nườ/ tự nhận th;+ c< đ= năn lực hành >/ d9n sự >à tự ch?% t@.ch
nh/A) t@ư8c ph.p l%ật >B )C/ hành >/ c=* )&nh, D)E
!FG CHH THIF E ( JC/ tKt là !7n L '
• HC t7n Mn E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
• HC t7n !à E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
Nà đDn sO h:% căn nhà tC* lạc tạ/ số E Đườn 0hườn
P%ận T0-HC4- Căn c2 thQo c.c ch2n tR sO h:% đS đưTc cU $%*n c< thV) $%+Bn
c;p, D) c< E
- J/;+ ch2n nhận $%+Bn sO h:% nhà O >à $%+Bn sW dXn đ;t O E do I!GY
T0HC4 c;p nà+ E , đS đăn 56 th*+ đZ/ ch= sO h:% nà+ E
- HTp đDn )%* b.n ( t[n cho ' nhà số E \ HĐ ] 4!G( TCG' do 0h<n C(n Ch2n
số T0HC4 ch2n nhận nà+ E , đăn 56 nà+ E
- Tờ 5h*/ t@ư8c bạ nà+ E
- P%+^t đ?nh đZ/ số nhà số do I!GY $%ận c;p nà+
!FG THIF ( JC/ tKt là !7n ! '
• HC t7n Mn E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
( đối với !" #!$# %
____________________________________
T@X sO E
J/;+ ch2n nhận đăn 56 5/nh do*nhE
Yo !à E
Gà+ th.n nă) s/nhE
Ch2n )/nh nh9n d9n số E c;p nà+ E tạ/ E
Ch2c >XE - là) đạ/ d/An thQo __________________--
1
!"n hTp đDn nà+, &'# A đDn 6 cho &'# & th%7 toàn bộ ( )ột ph`n ' n(/ nhà >8/
nh:n tha* th%ận s*% đ9+E
ĐI(U )
Đ*I T+ỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
#- Đố/ tưTn c=* hTp đDn nà+ là ( )ột ph`n ' căn nhà sốE ____--đườn-------------
phườn______$%ận-------------------------T0HC4
2- Y/An tbch th%7 E )
2
c- 4Xc đbch th%7 E
ĐI(U ,
GI- THUÊ NG.I NHÀ
#- J/. th%7 n(/ nhà làE-------------------------------------------------------------------------------------------------đ
(b"n ch:E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'-
2- Đd beo đe) thực h/An hTp đD)h, !7n ! đ[t cCc cho !7n L số t/Bn là _____--
đDn ( b"n ch: _____________________--'- fố t/Bn đ[t cCc nà+
!7n L sg hoàn t@e lạ/ cho !7n ! 5h/ h*/ b7n th*nh l+ hTp đDn th%7 nhà-
c- !7n ! t@e t/Bn th%7 nhà cho !7n L b"n đDn h/At G*) thQo đ?nh 5i -----------------------
)ột l`n, >ào nà+ đ`% t/7n c=* )j/ đ?nh 5i-
h/Ac /*o >à nhận số t/Bn n7% t@7n do h*/ b7n tự thực h/An >à ch?% t@.ch nh/A) t@ư8c ph.p l%ật-
ĐI(U /
TH0I H1N THUÊ
Thờ/ hạn th%7 n(/ nhà n7% t@7n là----------------------------------5d tR nà+------- th.n-------nă)---------
ĐI(U 2
NGHĨA V3 VÀ 4U5(N CỦA &ÊN CH6 THUÊ
#- !7n L c< c.c nhk* >X s*% đ9+ E
- J/*o nhà cho !7n ! thQo đún hTp đDnl
- !eo đe) cho nườ/ th%7 sW dXn Zn đ?nh nhà t@on thờ/ hạn th%7l
- !eo dưmn, sW* ch:* nhà thQo đ?nh 5i ho[c thQo tha* th%ậnl n^% !7n L 5h(n beo
dưmn, sW* ch:* nhà )à 9+ th/At hạ/ cho !7n th%7, th& phe/ bD/ thườnl
- Tạo đ/B% 5/An cho !7n ! sW dXn th%ận t/An d/An tbch th%7l
- Gộp c.c 5hoen th%^ >B nhà >à đ;t (n^% c<'-
2- !7n L c< c.c $%+Bn s*% đ9+E
- Ghận đ= t/Bn th%7 nhà đún 5i hạn như đS tha* th%ậnl
- ĐUn phưUn đ&nh chn thực h/An hTp đDn nhưn phe/ b.o cho !7n ! b/^t t@ư8c )ột
th.n >à +7% c`% bD/ thườn th/At hạ/, n^% !7n th%7 c< )ột t@on c.c hành >/ s*% đ9+ E
2
o ph(n t@e t/Bn th%7 nhà l/7n t/^p t@on b* th.n t@O l7n )à 5h(n c< l6 do chbnh
đ.nl
o fW dXn nhà 5h(n đún )Xc đbch th%7l
o Nà) nhà hư han nh/7) t@Cnl
o fW* ch:*, đZ/ ho[c cho nườ/ 5h.c th%7 lạ/ toàn bộ ho[c )ột ph`n nhà đ*n th%7
)à 5h(n c< sự đDn 6 c=* b7n cho th%7l
o Nà) );t t@ật tự c(n cộn nh/B% l`n >à enh hưOn nh/7) t@Cn đ^n s/nh hoạt b&nh
thườn c=* nh:n nườ/ q%n $%*nhl
o Nà) enh hưOn nh/7) t@Cn đ^n >A s/nh )(/ t@ườnl
- Ce/ tạo, n9n c;p nhà cho th%7 5h/ đưTc !7n ! đDn 6, nhưn 5h(n đưTc 9+ ph/Bn hà
cho !7n ! sW dXn chj Ol
- ĐưTc l;+ lạ/ nhà cho th%7 5h/ h^t hạn hTp đDn th%7-
ĐI(U 7
NGHĨA V3 VÀ 4U5(N CỦA &ÊN THUÊ
#- !7n ! c< c.c nhk* >X s*% đ9+ E
- fW dXn nhà đún )Xc đbch đS tha* th%ậnl
- T@e đ= t/Bn th%7 nhà đún 5i hạn đS tha* th%ậnl
- J/: &n nhà, sW* ch:* nh:n hư han do )&nh 9+ @*l
- T(n t@Cn $%+ tKc s/nh hoạt c(n cộnl
- T@e t/Bn đ/An, nư8c, đ/An thoạ/, >A s/nh >à c.c ch/ phb ph.t s/nh 5h.c t@on thờ/ /*n th%7
nhàl
- T@e nhà cho !7n L thQo đún tha* th%ận-
2- !7n ! c< c.c $%+Bn s*% đ9+ E
- Ghận nhà th%7 thQo đún thoe th%ậnl
- ĐưTc đZ/ nhà đ*n th%7 >8/ b7n th%7 5h.c, n^% đưTc !7n cho th%7 đDn 6 b"n >ăn
benl
- ĐưTc cho th%7 lạ/ nhà đ*n th%7, n^% đưTc !7n L đDn 6 b"n >ăn benl
- ĐưTc t/^p tXc th%7 thQo c.c đ/B% 5/An đS tha* th%ận >8/ !7n L, t@on t@ườn hTp th*+
đZ/ ch= sO h:% nhàl
- ĐưTc ư% t/7n 56 hTp đDn th%7 t/^p, n^% đS h^t hạn th%7 )à nhà >rn dsn đd cho th%7l
- ĐưTc ư% t/7n )%* nhà đ*n th%7, 5h/ !7n cho th%7 th(n b.o >B >/Ac b.n căn nhàl
- ĐUn phưUn đ&nh chn hTp đDn th%7 nhà nhưn phe/ b.o cho !7n cho th%7 b/^t t@2Uc
)ột th.n >à +7% c`% bD/ thườn th/At hạ/, ( t@R t@ườn hTp c.c b7n c< tha* th%ận 5h.c ' n^%
!7n L c< )ột t@on c.c hành >/ s*% đ9+E
o ph(n sW* ch:* nhà 5h/ ch;t lưTn nhà /e) sút nh/7) t@Cnl
o Tăn /. th%7 nhà b;t hTp l6 ho[c 5h(n thon b.o cho b7n th%7 nhà b/^t thQo tha*
th%ận
o P%+Bn sW dXn nhà O b? hạn ch^ do lT/ bch c=* nườ/ th2 b*-
- ĐưTc th*+ đZ/ c;% t@úc n(/ nhà n^% đưTc !7n L đDn 6 b"n >ăn ben-
3
ĐI(U 8
T9-CH NHIỆM :6 VI PH1M HỢP ĐỒNG
T@on $%. t@&nh thực h/An hTp đDn )à ph.t s/nh t@*nh ch;p, c.c b7n csn nh*% thưUn
lưTn /e/ $%+^tl t@on t@ườn hTp 5h(n tự /e/ $%+^t đưTc, c`n phe/ thực h/An b"n c.ch h1*
/e/l n^% h1* /e/ 5h(n thành th& đư* @* T1* .n c< thV) $%+Bn thQo $%+ đ?nh c=* ph.p l%ật-
ĐI(U ;
C-C TH<A THU=N >H-C
h/Ac sW* đZ/, bZ s%n ho[c h=+ ba hTp đDn nà+ phe/ lập thành >ăn ben >à phe/ đưTc
c(n ch2n ho[c ch2n thực )8/ c< /. t@? đd thực h/An-
ĐI(U ?
CAM >@T CỦA C-C &ÊN
!7n L >à !7n ! ch?% t@.ch nh/A) t@ư8c ph.p l%ật >B nh:n lờ/ csn c*) 5^t s*% đ9+ E
#- ĐS 5h*/ đún sự thật >à tự ch?% t@.ch nh/A) >B tbnh chbnh q.c c=* nh:n th(n t/n >B
nh9n th9n đS h/ t@on hTp đDn nà+-
2- Thực h/An đún >à đ`+ đ= t;t ce nh:n tha* th%ận >8/ !7n ! đS h/ t@on hTp đDn
nà+l n^% b7n nào >/ phạ) )à 9+ th/At hạ/, th& phe/ bD/ thườn cho b7n 5/* ho[c cho nườ/ th2
b* (n^% c<'-
ĐI(U A
ĐI(U >H6BN CU*I CCNG
#- H*/ b7n đS h/d% @t $%+Bn, nhk* >X >à lT/ bch hTp ph.p c=* )&nh, 6 nhk* >à hậ% $%e
ph.p l6 c=* >/Ac c(n ch2n nà+, s*% 5h/ đS đưTc nhQ lờ/ /e/ thbch c=* nườ/ c< thV) $%+Bn
c(n ch2n ho[c ch2n thực dư8/ đ9+-
2- H*/ b7n đS tự đCc lạ/ hTp đDn nà+ ,đS h/d% >à đDn 6 t;t ce c.c đ/B% 5hoen h/ t@on
hTp đDn nà+-
c- HTp đDn nà+ đưTc lập thành uc ben, )j/ ben D) c<---------t@*n, c.c ben đB% /ốn
nh*%- !7n L /: u# ben, !7n ! /: u# ben >à u# ben lư% tạ/-0h1n C(n Ch2n số 3 T0HC4
&ÊN CH6 THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
&ÊN THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
4
5

..... Bên A có các nghĩa vụ sau đây : ........ một lần..................................... ..... ...... sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận.. Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là ……………........)................................. Số tiền đặt cọc này Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên thanh ly hợp đồng thuê nhà........................... phường………………quận... Để bảo đảm thực hiện hợp đồmh..Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.....Giao nhà cho Bên B theo đúng hợp đồng... Mục đích thuê : ĐIỀU 2 GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ 1............ Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê.....Bảo dưỡng............ nếu Bên A không bảo dưỡng........ ...... ĐIỀU 3 THỜI HẠN THUÊ Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là.. Bên A có các quyền sau đây: ... đồng ( bằng chữ ……………………………………………………….Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê... ĐIỀU 4 NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ 1... Giá thuê ngôi nhà là:. 2.năm................ 2.Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê...............TPHCM 2. Bên B trả tiền thuê nhà cho Bên A bằng đồng Việt Nam theo định kỳ .............đường...đ (bằng chữ:........... 3................. tháng.... Đối tượng của hợp đồng này là ( một phần ) căn nhà số: …………........... Diện tích thuê : m2 3....Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).....Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận........... ... Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ ( một phần ) ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây: ĐIỀU 1 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 1...).................... nếu Bên thuê có một trong các hành vi sau đây : 2 ................kể từ ngày. thì phải bồi thường........... vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ...Bằng hợp đồng này....... ....

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->