P. 1
Mau hop dong thue nha

Mau hop dong thue nha

|Views: 295|Likes:
Được xuất bản bởiseamanvn15

More info:

Published by: seamanvn15 on Jan 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ căn nhà số 294C đườn !ạch Đ"n phườn #4 $%ận !&nh Thạnh'
H() n*+, nà+------th.n----------nă)---------, tạ/ 0h1n C(n ch2n số 3 T0HC4 chún
t(/ 56 t7n dư8/ đ9+, nh:n nườ/ tự nhận th;+ c< đ= năn lực hành >/ d9n sự >à tự ch?% t@.ch
nh/A) t@ư8c ph.p l%ật >B )C/ hành >/ c=* )&nh, D)E
!FG CHH THIF E ( JC/ tKt là !7n L '
• HC t7n Mn E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
• HC t7n !à E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
Nà đDn sO h:% căn nhà tC* lạc tạ/ số E Đườn 0hườn
P%ận T0-HC4- Căn c2 thQo c.c ch2n tR sO h:% đS đưTc cU $%*n c< thV) $%+Bn
c;p, D) c< E
- J/;+ ch2n nhận $%+Bn sO h:% nhà O >à $%+Bn sW dXn đ;t O E do I!GY
T0HC4 c;p nà+ E , đS đăn 56 th*+ đZ/ ch= sO h:% nà+ E
- HTp đDn )%* b.n ( t[n cho ' nhà số E \ HĐ ] 4!G( TCG' do 0h<n C(n Ch2n
số T0HC4 ch2n nhận nà+ E , đăn 56 nà+ E
- Tờ 5h*/ t@ư8c bạ nà+ E
- P%+^t đ?nh đZ/ số nhà số do I!GY $%ận c;p nà+
!FG THIF ( JC/ tKt là !7n ! '
• HC t7n Mn E
Gà+ th.n nă) s/nh E
Ch2n )/nh nh9n d9n sốE
Thườn t@ú tạ/ E
( đối với !" #!$# %
____________________________________
T@X sO E
J/;+ ch2n nhận đăn 56 5/nh do*nhE
Yo !à E
Gà+ th.n nă) s/nhE
Ch2n )/nh nh9n d9n số E c;p nà+ E tạ/ E
Ch2c >XE - là) đạ/ d/An thQo __________________--
1
!"n hTp đDn nà+, &'# A đDn 6 cho &'# & th%7 toàn bộ ( )ột ph`n ' n(/ nhà >8/
nh:n tha* th%ận s*% đ9+E
ĐI(U )
Đ*I T+ỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
#- Đố/ tưTn c=* hTp đDn nà+ là ( )ột ph`n ' căn nhà sốE ____--đườn-------------
phườn______$%ận-------------------------T0HC4
2- Y/An tbch th%7 E )
2
c- 4Xc đbch th%7 E
ĐI(U ,
GI- THUÊ NG.I NHÀ
#- J/. th%7 n(/ nhà làE-------------------------------------------------------------------------------------------------đ
(b"n ch:E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'-
2- Đd beo đe) thực h/An hTp đD)h, !7n ! đ[t cCc cho !7n L số t/Bn là _____--
đDn ( b"n ch: _____________________--'- fố t/Bn đ[t cCc nà+
!7n L sg hoàn t@e lạ/ cho !7n ! 5h/ h*/ b7n th*nh l+ hTp đDn th%7 nhà-
c- !7n ! t@e t/Bn th%7 nhà cho !7n L b"n đDn h/At G*) thQo đ?nh 5i -----------------------
)ột l`n, >ào nà+ đ`% t/7n c=* )j/ đ?nh 5i-
h/Ac /*o >à nhận số t/Bn n7% t@7n do h*/ b7n tự thực h/An >à ch?% t@.ch nh/A) t@ư8c ph.p l%ật-
ĐI(U /
TH0I H1N THUÊ
Thờ/ hạn th%7 n(/ nhà n7% t@7n là----------------------------------5d tR nà+------- th.n-------nă)---------
ĐI(U 2
NGHĨA V3 VÀ 4U5(N CỦA &ÊN CH6 THUÊ
#- !7n L c< c.c nhk* >X s*% đ9+ E
- J/*o nhà cho !7n ! thQo đún hTp đDnl
- !eo đe) cho nườ/ th%7 sW dXn Zn đ?nh nhà t@on thờ/ hạn th%7l
- !eo dưmn, sW* ch:* nhà thQo đ?nh 5i ho[c thQo tha* th%ậnl n^% !7n L 5h(n beo
dưmn, sW* ch:* nhà )à 9+ th/At hạ/ cho !7n th%7, th& phe/ bD/ thườnl
- Tạo đ/B% 5/An cho !7n ! sW dXn th%ận t/An d/An tbch th%7l
- Gộp c.c 5hoen th%^ >B nhà >à đ;t (n^% c<'-
2- !7n L c< c.c $%+Bn s*% đ9+E
- Ghận đ= t/Bn th%7 nhà đún 5i hạn như đS tha* th%ậnl
- ĐUn phưUn đ&nh chn thực h/An hTp đDn nhưn phe/ b.o cho !7n ! b/^t t@ư8c )ột
th.n >à +7% c`% bD/ thườn th/At hạ/, n^% !7n th%7 c< )ột t@on c.c hành >/ s*% đ9+ E
2
o ph(n t@e t/Bn th%7 nhà l/7n t/^p t@on b* th.n t@O l7n )à 5h(n c< l6 do chbnh
đ.nl
o fW dXn nhà 5h(n đún )Xc đbch th%7l
o Nà) nhà hư han nh/7) t@Cnl
o fW* ch:*, đZ/ ho[c cho nườ/ 5h.c th%7 lạ/ toàn bộ ho[c )ột ph`n nhà đ*n th%7
)à 5h(n c< sự đDn 6 c=* b7n cho th%7l
o Nà) );t t@ật tự c(n cộn nh/B% l`n >à enh hưOn nh/7) t@Cn đ^n s/nh hoạt b&nh
thườn c=* nh:n nườ/ q%n $%*nhl
o Nà) enh hưOn nh/7) t@Cn đ^n >A s/nh )(/ t@ườnl
- Ce/ tạo, n9n c;p nhà cho th%7 5h/ đưTc !7n ! đDn 6, nhưn 5h(n đưTc 9+ ph/Bn hà
cho !7n ! sW dXn chj Ol
- ĐưTc l;+ lạ/ nhà cho th%7 5h/ h^t hạn hTp đDn th%7-
ĐI(U 7
NGHĨA V3 VÀ 4U5(N CỦA &ÊN THUÊ
#- !7n ! c< c.c nhk* >X s*% đ9+ E
- fW dXn nhà đún )Xc đbch đS tha* th%ậnl
- T@e đ= t/Bn th%7 nhà đún 5i hạn đS tha* th%ậnl
- J/: &n nhà, sW* ch:* nh:n hư han do )&nh 9+ @*l
- T(n t@Cn $%+ tKc s/nh hoạt c(n cộnl
- T@e t/Bn đ/An, nư8c, đ/An thoạ/, >A s/nh >à c.c ch/ phb ph.t s/nh 5h.c t@on thờ/ /*n th%7
nhàl
- T@e nhà cho !7n L thQo đún tha* th%ận-
2- !7n ! c< c.c $%+Bn s*% đ9+ E
- Ghận nhà th%7 thQo đún thoe th%ậnl
- ĐưTc đZ/ nhà đ*n th%7 >8/ b7n th%7 5h.c, n^% đưTc !7n cho th%7 đDn 6 b"n >ăn
benl
- ĐưTc cho th%7 lạ/ nhà đ*n th%7, n^% đưTc !7n L đDn 6 b"n >ăn benl
- ĐưTc t/^p tXc th%7 thQo c.c đ/B% 5/An đS tha* th%ận >8/ !7n L, t@on t@ườn hTp th*+
đZ/ ch= sO h:% nhàl
- ĐưTc ư% t/7n 56 hTp đDn th%7 t/^p, n^% đS h^t hạn th%7 )à nhà >rn dsn đd cho th%7l
- ĐưTc ư% t/7n )%* nhà đ*n th%7, 5h/ !7n cho th%7 th(n b.o >B >/Ac b.n căn nhàl
- ĐUn phưUn đ&nh chn hTp đDn th%7 nhà nhưn phe/ b.o cho !7n cho th%7 b/^t t@2Uc
)ột th.n >à +7% c`% bD/ thườn th/At hạ/, ( t@R t@ườn hTp c.c b7n c< tha* th%ận 5h.c ' n^%
!7n L c< )ột t@on c.c hành >/ s*% đ9+E
o ph(n sW* ch:* nhà 5h/ ch;t lưTn nhà /e) sút nh/7) t@Cnl
o Tăn /. th%7 nhà b;t hTp l6 ho[c 5h(n thon b.o cho b7n th%7 nhà b/^t thQo tha*
th%ận
o P%+Bn sW dXn nhà O b? hạn ch^ do lT/ bch c=* nườ/ th2 b*-
- ĐưTc th*+ đZ/ c;% t@úc n(/ nhà n^% đưTc !7n L đDn 6 b"n >ăn ben-
3
ĐI(U 8
T9-CH NHIỆM :6 VI PH1M HỢP ĐỒNG
T@on $%. t@&nh thực h/An hTp đDn )à ph.t s/nh t@*nh ch;p, c.c b7n csn nh*% thưUn
lưTn /e/ $%+^tl t@on t@ườn hTp 5h(n tự /e/ $%+^t đưTc, c`n phe/ thực h/An b"n c.ch h1*
/e/l n^% h1* /e/ 5h(n thành th& đư* @* T1* .n c< thV) $%+Bn thQo $%+ đ?nh c=* ph.p l%ật-
ĐI(U ;
C-C TH<A THU=N >H-C
h/Ac sW* đZ/, bZ s%n ho[c h=+ ba hTp đDn nà+ phe/ lập thành >ăn ben >à phe/ đưTc
c(n ch2n ho[c ch2n thực )8/ c< /. t@? đd thực h/An-
ĐI(U ?
CAM >@T CỦA C-C &ÊN
!7n L >à !7n ! ch?% t@.ch nh/A) t@ư8c ph.p l%ật >B nh:n lờ/ csn c*) 5^t s*% đ9+ E
#- ĐS 5h*/ đún sự thật >à tự ch?% t@.ch nh/A) >B tbnh chbnh q.c c=* nh:n th(n t/n >B
nh9n th9n đS h/ t@on hTp đDn nà+-
2- Thực h/An đún >à đ`+ đ= t;t ce nh:n tha* th%ận >8/ !7n ! đS h/ t@on hTp đDn
nà+l n^% b7n nào >/ phạ) )à 9+ th/At hạ/, th& phe/ bD/ thườn cho b7n 5/* ho[c cho nườ/ th2
b* (n^% c<'-
ĐI(U A
ĐI(U >H6BN CU*I CCNG
#- H*/ b7n đS h/d% @t $%+Bn, nhk* >X >à lT/ bch hTp ph.p c=* )&nh, 6 nhk* >à hậ% $%e
ph.p l6 c=* >/Ac c(n ch2n nà+, s*% 5h/ đS đưTc nhQ lờ/ /e/ thbch c=* nườ/ c< thV) $%+Bn
c(n ch2n ho[c ch2n thực dư8/ đ9+-
2- H*/ b7n đS tự đCc lạ/ hTp đDn nà+ ,đS h/d% >à đDn 6 t;t ce c.c đ/B% 5hoen h/ t@on
hTp đDn nà+-
c- HTp đDn nà+ đưTc lập thành uc ben, )j/ ben D) c<---------t@*n, c.c ben đB% /ốn
nh*%- !7n L /: u# ben, !7n ! /: u# ben >à u# ben lư% tạ/-0h1n C(n Ch2n số 3 T0HC4
&ÊN CH6 THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
&ÊN THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
4
5

...Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại...... thì phải bồi thường.......... phường………………quận.............. ĐIỀU 4 NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ 1.. ..Giao nhà cho Bên B theo đúng hợp đồng.Bằng hợp đồng này.. sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận................ đồng ( bằng chữ ……………………………………………………….Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận........kể từ ngày.......... Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là ……………................................. vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ....... 2.... ..)..đường..... nếu Bên thuê có một trong các hành vi sau đây : 2 ..... Giá thuê ngôi nhà là:... nếu Bên A không bảo dưỡng.. Diện tích thuê : m2 3............. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.. ...........năm..... Bên A có các quyền sau đây: ......TPHCM 2.. Đối tượng của hợp đồng này là ( một phần ) căn nhà số: …………... tháng...Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có)..................)............ Bên B trả tiền thuê nhà cho Bên A bằng đồng Việt Nam theo định kỳ .....Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê.................... Bên A có các nghĩa vụ sau đây : .. Để bảo đảm thực hiện hợp đồmh. Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ ( một phần ) ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây: ĐIỀU 1 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 1.............đ (bằng chữ:......... Số tiền đặt cọc này Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên thanh ly hợp đồng thuê nhà........ 2.. ..................... ................. Mục đích thuê : ĐIỀU 2 GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ 1................ một lần........Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê.. ĐIỀU 3 THỜI HẠN THUÊ Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là............ sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê... 3..........................Bảo dưỡng....

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->