Thông tin cá nhân: Khoa H ng An 08/09/1982 207/13 ng 3/2 ph

ng 11, qu n 10, TPHCM

Quan i m ngh nghi p: Thích h p v i nh ng v trí ngo i giao, th ng thuy t. Nh ng công vi c òi h i v kh n ng ng x giao ti p t t.R t mong c làm vi c trong m t môi tr ng hi n i, c nh tranh lành m nh và có c h i th ng ti n. Kh n ng và b ng c p: + Giao ti p t t + Thông th o ti ng Anh và ti ng Pháp + Có n ng khi u vi t. + Nh y c m cao i v i ngh giao ti p. + T t nghi p i h c Khoa h c Xã h i & Nhân v n, khoa ng v n Anh lo i gi i. + t IELTS 7.0 Kinh nghi m làm vi c: + C ng tác v i các báo + C ng tác v i ài truy n hình TP HCM 8 n m trong vai trò MC. + Th c hi n vài qu ng cáo cho m t s s n ph m c a Pepsi và Uniliver. Ho t ng ngo i khoá:

+ Tham d và o t gi i các cu c thi hát n ca c a SVHS hàng n m. + Tham gia 5 k ch truy n hình và 3 phim + Làm ng i m u qu ng cáo và m u nh. + L ng ti ng qu ng cáo. + D n ch ng trình cho ài và các l h i c a sinh Vi c Cách vi t CV xin vi c Theo l i các chuyên viên t v n nhân s , có các l i sau ây th ng g p ph i trong quá trình ng viên vi t CV: - Không g n li n thông tin liên l c vào CV ho c thông tin liên l c ch

Nên nhoè vi t CV ti ng Anh thay vì m t s y u ti ng Vi t. phát tri n . ng i h c Bách Khoa Hà N i (2006) .Nói dài dòng v gia ình . nói c các th m nh thu c v n ng l c. tính chuyên môn cao. ho c d nh ng tuy n vào vi c gì Ngoài ra. lâu n m. .Quá trình ngh nghi p ti n d n.8) H c b ng: . CV M u .Sau cùng. Hà N i Di ng: 0908 123 456 i m i t t nghi p E mai l: lttt@yahoo. ây là các i m th ng c ch m cho m t CV t t: . nói rõ mình ã thâu nh n c các ki n th c và k n ng nào t t ng công vi c ã tr i qua .Trong mô t kinh nghi m.com H C V N: K s Qu n tr Công nghi p. d n t i khi nhà tuy n d ng dùng 1 cách liên l c không c là không th g i c luôn. .Dành cho ng LE THU THAO a ch : 20 Nguy n Công Hoan. i v i các công ty hi n i thì CV ti ng Anh luôn c u tiên h n CV ti ng Vi t vì nó t o c m giác b n m t ng c p khác. G n v i v trí ang ng tuy n. Tr B ng: Khá ( i m trung bình: 7. nh là trang cu i c a CV.H c b ng cho sinh viên xu t s c c a tr ng n m 2004 và 2005.H c b ng cho sinh viên xu t s c c a Công ty Cáp quang Fujikura .Kinh nghi m t t: công ty to.d b r i r t. d hi u .Trình bày CV rõ ràng.Cách th c liên l c quá ít. .Không nói c n ng l c c a b n thân có th s p x p vào vi c gì.

.Ch m ch . bi t t ch c s p x p công vi c và có tinh th n trách nhi m .Thành viên Câu l c b Anh v n c a tr K N NG: . trình bày t t .D án xây d ng nhà hàng ph c v th c n dinh d + Nghiên c u và kh o sát các nhu c u c a ng dinh d ng + Thu th p và phân tích các thông tin kh o sát i tiêu dùng v các b a n + Cùng v i các thành viên trong nhóm vi t k ho ch d án .D dàng thích nghi v i môi tr KINH NGHI M LÀM VI C: 2003 ± 2005: Gia s Toán cho h c sinh l p 8.Giao ti p ti ng Anh thu n th c . Power Point .H c b ng ti ng Anh th Malaysia HO T ng m i c a công ty D u khí Petronas ± NG NGO I KHÓA: ng (Bài t p nhóm) .S d ng thành th o Microsoft Word.Tham gia Ch ng trình ³Mùa hè xanh´ n m 2003 và 2004 + D y toán cho các em h c sinh + Tham gia d ng nhà giúp ng i nghèo ng .Có k n ng giao ti p. 9 ng m i . Excel.

com H C V N: K s Qu n tr Công nghi p.8) H c b ng: .2002 ± 2003: Ph c v bàn t i Quán cà phê Li u Giai S THÍCH: i. Tr B ng: Khá ( i m trung bình: 7.D án xây d ng nhà hàng ph c v th c n dinh d + Nghiên c u và kh o sát các nhu c u c a ng dinh d ng + Thu th p và phân tích các thông tin kh o sát i tiêu dùng v các b a n . Hà N i Di ng: 0908 123 456 E mai l: lttt@yahoo. c sách và ch i c u lông. i m i t t nghi p Giao ti p v i m i ng CV M u .H c b ng ti ng Anh th Malaysia HO T ng m i c a công ty D u khí Petronas ± NG NGO I KHÓA: ng (Bài t p nhóm) . ng i h c Bách Khoa Hà N i (2006) .H c b ng cho sinh viên xu t s c c a tr ng n m 2004 và 2005.Dành cho ng LE THU THAO a ch : 20 Nguy n Công Hoan.H c b ng cho sinh viên xu t s c c a Công ty Cáp quang Fujikura .

c sách và ch i c u lông.Ch m ch . 9 2002 ± 2003: Ph c v bàn t i Quán cà phê Li u Giai S THÍCH: i.D dàng thích nghi v i môi tr KINH NGHI M LÀM VI C: 2003 ± 2005: Gia s Toán cho h c sinh l p 8. Excel.S d ng thành th o Microsoft Word.+ Cùng v i các thành viên trong nhóm vi t k ho ch d án .Thành viên Câu l c b Anh v n c a tr K N NG: .Giao ti p ti ng Anh thu n th c . ng m i Giao ti p v i m i ng S Y u Lý L ch m u NGUY N THÙY DUNG Gi i tính: N .Tham gia Ch ng trình ³Mùa hè xanh´ n m 2003 và 2004 + D y toán cho các em h c sinh + Tham gia d ng nhà giúp ng i nghèo ng . bi t t ch c s p x p công vi c và có tinh th n trách nhi m .Có k n ng giao ti p. Power Point . trình bày t t .

làm cho vi c kinh doanh t ng lên 10% trong h n m t n m.. Tr lý Giám c Nhãn hi u. ch u trách nhi m thi t k và duy trì các ch ng trình ti p th m r ng. giúp gia t ng l ng doanh thu lên 7%. 1997 ± 1999 Tái xác nh nhãn hi u Trà á Lipton m t cách thành công trên th tr ng Vi t Nam. Unilever. 1972 Tình tr ng hôn nhân: Qu c t ch: Vi t Nam i n tho i nhà: (84 8) 999 9999 i n tho i di ng: (0 90) 9 999 999 c thân E-mail: nguyenthuydung@email.hi n nay Giám c Ti p th Ph trách nhóm. ng 17. Qu n Bình . Th c hi n m t thay i l n trong chi n l c ti p th cà phê ch t l ng cao t vi c cho khách hàng dùng th s n ph m (v n c s d ng m t cách ch y u) chuy n sang s d ng nh ng l i ích gây tình c m c a nhãn hi u. Ph Th nh. 1999 ± 2001 Ch u trách nhi m cho các k ho ch ti p th phát tri n th c t i v i các nhãn hi u cà phê. Thành ph H Chí Minh: 1997 ± 2001 Giám c Nhãn hi u.com a ch th ng trú: 162/B1/9 i n Biên Ph . Phát tri n và ti n hành các chi n l c ti p th bao g m qu ng cáo và các ch ng trình khuy n mãi a nhãn hi u cho khách hàng. Thành ph H Chí Minh: 2001. Thành ph H Chí Minh.Ngày sinh: 20 tháng 02. i di n b ph n ti p th thông qua m t nhóm ch u trách nhi m a ch c n ng v vi c ánh giá thu mua s n ph m và các quy trình s n xu t. Vi t Nam KINH NGHI M Cà phê Trung Nguyên.000 i lý và cung c p cho nhân viên bán hàng nh ng công c bán hàng phù h p v i yêu c u c a t ng i t ng khách hàng. Thi t k m t ch ng trình làm t ng doanh thu c a 400.

1994-1996. Trình bày các nghiên c u v hình nh/v trí c a nhãn hi u. Làm vi c v i chi nhánh phát tri n các qu ng cáo m i và nh ng ch ng trình khuy n mãi dành cho khách hàng.Phát tri n và th c hi n nh ng sáng ki n kinh doanh c a khách hàng. ng viên ã nêu c r t rõ th m nh c a mình: ----------------------------------------------------- . các phân tích nhãn hi u. Tr ng i h c Ngo i ng Hà N i) Thành th o ti ng Nh t (B ng B.C. A.. Trong th xin vi c này. CÁC K N NG Ti ng Anh l u loát (B ng C. Tr ng i h c Ngo i ng Hà N i) Thành th o Tin h c (Microsoft Word. Làm vi c v i các giám c tr ng tr t và phân ph i xác nh chi phí ti t ki m d a trên ph n h i c a khách hàng. các bài ki m tra khái ni m. Tr ng i h c Ngo i ng Hà N i. Th c s Qu n tr Kinh doanh ngành Tài chính K Toán. Giám sát m t ch ng trình ti p th s n ph m m i. D i ây là m t m u h ng d n có tính g i ý cho các b n. Excel và PowerPoint) S THÍCH Tennis (gi i nh t cu c thi Vô ch tr Vi t Nam. Hà N i. H CV N Tr ng i h c Kinh T . Thành ph H Chí Minh. phân tích giá c và ki m tra c s d li u. Nielsen.Làm vi c v i các hãng qu ng cáo phát tri n chi n l c qu ng cáo có gi i th ng. C i ti n xu t bán hàng v i nhãn hi u th ng nh t phù h p h n v i s thay i thói quen và l i s ng c a khách hàng. 1989) Nh ng sinh viên m i ra tr ng th ng g p khó kh n trong vi c vi t th xin vi c và lý l ch trích ngang. C nhân Anh v n. 19901994. Thành ph H Chí Minh. nghiên c u s d ng. 1996 ± 1997 Nhà phân tích Ti p th H tr phân tích cho các công ty s n xu t hàng tiêu dùng óng gói.

Tôi có tính cách tr ng thành c ng nh các k n ng. kinh nghi m bán hàng và b ng c p tôi m i t c g n ây là nh ng lý do t i sao tôi là ng viên ti m n ng cho v trí môi gi i b o hi m trong công ty California Investments. tôi không gi ng các sinh viên m i ra tr ng khác.. quê h ng tôi. Tính cách h ng ngo i. s y u lý l ch và CV: http://tailieu. Tôi m i t t nghi p chuyên ngành marketing tr ng i h c Oregon và tôi c ng là ch tích Hi p h i Lãnh o T ng lai Hoa K và Hi p h i Marketing Hoa K t i tr ng.. Inc.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-ta-p-cv-so-ye-u-ly-lich. bán ng ký mua báo dài h n và làm nhân viên ph c v qu y bar. Kính th . C m n ông ã dành th i gian và xem xét.html n xin vi c chính là chi c c u n i ng i xin vi c t ý mong mu n c làm vi c c quan có nhu c u tuy n d ng. Và tôi trang tr i chi phí h c t p t i các tr ng này b ng các công vi c làm thêm nh bán qu ng cáo trên radio. John Oakley BST m u n xin vi c.(Ph n vi t a ch liên l c c a ng viên) (Ph n vi t tên ng i ti p nh n tuy n d ng a ch nhà tuy n d ng) Th a ông/bà.. and Oregon. Dù m i t t nghi p. Arizona. Tôi s tr v California vào cu i tháng này và tôi r t mu n trao i thêm v i ông v công vi c t i California Investments. ti ng Anh g i t t là . Tôi ã t ng h c t i các tr ng bang Michigan. tôi s g i i n cho ông xem chúng ta có th s p x p th i gian g p g . n ng l c b t u công vi c môi gi i b o hi m và tôi mu n làm công vi c này t i California.685. Sau khi g i th này.

nh ng v n i dung.vn/xem-tai-lieu/kinh-doanh-tiep-thi/quan-tri-kinh-doanh/meoviet-thu-xin-viec.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-thu-xinviec-danh-cho-sinh-vien-moi-ra-truong.32813.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/bieu-mau-van-ban/mau-don-xinviec-dai-han.html .33147.33148.html -M o vi t n xin vi c http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/don-xin-viec-coban-.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-don-xinviec-danh-cho-nguoi-da-co-kinh-nghiem. Tác d ng c a n xin vi c c ng gi ng nh lý l ch cá nhân.html -M u n xin vi c dành cho ng i ã có kinh nghi m (Ti ng Vi t) http://tailieu. M c ích c a n xin vi c không ph i là tr c ti p xin c v trí công vi c mà là kh i d y s chú ý và chi m c c m tình c a nhà tuy n d ng.147.32865.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-don-xinviec-danh-cho-nguoi-da-co-kinh-nghiem-tieng-anh-. nó s h tr cho lý l ch tóm t t cá nhân.33140.html -M u n xin vi c dài h n http://tailieu.Cover Letter.33150.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/bieu-mau-van-ban/bieu-maudon-xin-viec-.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-don-xinviec-tieng-anh-. qua ó làm cho nhà tuy n d ng có nh ng hành ng th c t .html -M u n xin vi c c b n 2: http://tailieu.33146. Lá n xin vi c này c ng bao g m c lý l ch tóm t t cá nhân nên m i có tên g i nh v y. -M u n xin vi c c b n 1: http://tailieu.html -M u n xin vi c dành cho ng i ã có kinh nghi m (Ti ng Anh) http://tailieu. và ng i xin vi c s giành chi n th ng v i m c ích c tham gia ph ng v n.html -M u n xin vi c dành cho sinh viên m i ra tr ng http://tailieu.html -M u n xin vi c b ng ti ng Anh: http://tailieu.

vn/xem-tai-lieu/kinh-doanh-tiep-thi/quan-tri-kinh-doanh/ly-lichtu-thuat.html -M u lý l ch t thu t (CV) ± m u ph bi n http://tailieu.33156.33155.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/cv-mau-danhcho-nguoi-tim-viec-moi-tot-nghiep.32864.html -M u s y u lý l ch khoa h c (dùng cho cán b khoa h c.html -M u CV dành cho sinh viên m i t t nghi p http://tailieu.html . k thu t) http://tailieu.-M u s y u lý l ch c b n (công ch ng t i a ph ng) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/bieu-mau-van-ban/mau-cvbang-tieng-anh-curriculum-vitae-.33138.html -M u CV b ng ti ng Anh (m u 1) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/resume-mau-coban-mau-4-.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/bieu-mau-van-ban/bieu-mau-soyeu-ly-lich-.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/bieu-mau-van-ban/bieu-mau-lylich-tu-thuat-cv-curriculum-vitae-.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/resume-mau-coban-mau-3.8231.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/cv-theo-dinhdang-truyen-thong.33139.html -M u lý l ch t thu t (CV) dành cho ng i n c ngoài http://tailieu.32866.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/resume-mau-coban-mau-2-tieng-anh-.1054.1.33154.html -M u CV theo nh d ng truy n th ng c b n http://tailieu.html -M u CV b ng ti ng Anh (m u 2) http://tailieu.html -M u CV b ng ti ng Anh (m u 3) http://tailieu.html -M u CV b ng ti ng Anh (m u 4) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-doanh-tiep-thi/quan-tri-kinh-doanh/mau-soyeu-li-lich-khoa-hoc.

33145. Thanks! M i b n ghé th m: Trung Tâm Phát Tri n Tài N ng Âm Nh c Bình Minh Thích (0) (0) Ngày g i: 24/12/2010 .html -M u Resume k t h p ( M u 1) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/resume-ket-hopmau-1.html -M u CV cho v trí phó phòng tr lên http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/cv-mau-danhcho-nguoi-tim-viec-da-co-kinh-nghiem.-M u CV dành cho ng i ã có kinh nghi m http://tailieu.html -M u CV b ng ti ng Anh dành cho IT ( m u 1) http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-cv-hiendai-tieng-anh-danh-cho-it-mau-2-.33144.vn/xem-tai-lieu/kinh-doanh-tiep-thi/quan-tri-kinh-doanh/mau-cvcho-cac-vi-tri-tu-pho-phong-tro-len.html -M u Resume k t h p (M u 2) http://tailieu..5465.33137.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/resume-ket-hopmau-2.33152.22:33 | B n c c ng 10 i m cho tr l i này banletoa.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/chuyen-de-luat/mau-cv-hiendai-tieng-anh-danh-cho-it-mau-1-..vn/ giúp các b n th a thích tham kh o và download. Cách vi t CV xin vi c .html Và hàng ngàn tài li u r t b ích ang c c p nh t m i hàng ngày trên website http://tailieu.html -M u CV b ng ti ng Anh dành cho IT ( m u 1) http://tailieu.33151.

Cách th c liên l c quá ít.Trình bày CV rõ ràng. ây là các i m th ng c ch m cho m t CV t t: .Trong mô t kinh nghi m. d n t i khi nhà tuy n d ng dùng 1 cách liên l c không c là không th g i c luôn.Kinh nghi m t t: công ty to. nh là trang cu i c a CV. Nên nhoè vi t CV ti ng Anh thay vì m t s y u ti ng Vi t. . lâu n m. phát tri n .Quá trình ngh nghi p ti n d n. có các l i sau ây th ng g p ph i trong quá trình ng viên vi t CV: .Sau cùng. i v i các công ty hi n i thì CV ti ng Anh luôn c u tiên h n CV ti ng Vi t vì nó t o c m giác b n m t ng c p khác. d hi u . . ..Theo l i các chuyên viên t v n nhân s . M i b n ghé th m: Siêu Th Quà T t Tr c Tuy n .. ho c d nh ng tuy n vào vi c gì Ngoài ra. tính chuyên môn cao.Không g n li n thông tin liên l c vào CV ho c thông tin liên l c ch d b r i r t.Nói dài dòng v gia ình . nói rõ mình ã thâu nh n c các ki n th c và k n ng nào t t ng công vi c ã tr i qua . . nói c các th m nh thu c v n ng l c.Không nói c n ng l c c a b n thân có th s p x p vào vi c gì. G n v i v trí ang ng tuy n.