P. 1
cac bai tap Talet va tam giac dong dang

cac bai tap Talet va tam giac dong dang

|Views: 1,512|Likes:
Được xuất bản bởihuandinh

More info:

Published by: huandinh on Feb 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

bieát AB = 12 cm. Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) . Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm .4 cm. a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4.4 cm. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 .Tính BI.OC b)Tính DC .OD=OB.6cm.8 cm. Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD .a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD .2 cm vaø AE = 2. BC = 9 cm. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm. Nối E với D cắt BC tại I. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE.BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. Goïi M.Bieát AB = 3cm . AB = 8cm . Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. OB. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. BC = 4cm.Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . AF = 6cm. AH . OA = 2cm . DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . OD = 3. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. · Baøi 19 Cho xAy .AE + AD. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm .6 cm. b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. CA = 6.5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. Keû ñöôøng cao AH. AC = 8cm. coù AB = 8 cm. BC = 3.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm . Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . NE caét BC taïi I .DC = HD. a) Tính ñoä daøi BD. biết BI = 7cm . BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. EI = 8. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E . b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. a) Chöùng minh :OA. OC = 4cm . suy ra AD2 = DH . BC = 6 cm.

CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12.Chöùng minh raèng.BD = BA. AC = 8cm. OF. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH.CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. AB =15 cm . ABD = ACD .Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC.DF = ED. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC. a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . BE d) Cho SABC = 60 cm2.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB). Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD . Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH .DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm.sao cho · · BCx = BAD . a) Chứng minh tam giác ABC vuông . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. AC = 20 cm . Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . AC = 8cm . CD = ID .EF. b) Tính AD . b) Tính DF. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. DE . ED = EB. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH. DC . c) Chứng minh BE. MN . HN ⊥ EF. a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. Phân giác góc B cắt AC tại M.BC d) Chứng minh AB. c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O.BF+AC. Tính OF. BC = b = 9cm. c) Cho · AOB = 450 . Trang 3 AD . Chứng minh OA2 = OD. EH c) Kẻ HM ⊥ ED.Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. BH c) Tính BH và CH. BD là đường phân giác của tam giác ABC . OA = 10cm. a) Chứng minh O là trung điểm của AC. A = 900. C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. BC = 10cm . Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F.5cm. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB. AC = 10cm và BC = 12cm.AC = AD .DB. haõy tính chu vi vaø dieän . Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm . BC = 6cm. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC .a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE .Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD .

Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. AH là đường cao.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . c) Tia AM cắt BC tại G. Chøng minh ·BEC = 90O. HC .tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. DC ở E. BiÕt BH = 4cm. BC.AE d/ Tính SCDK? Bài 43.kẻ Mx ⊥ BC tại M. Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A.G. AD = 17cm.EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK. b) M là trung điểm của BE.CA= CF. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA. AB= 9cm.CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Tính HM. Chứng minh GB HD = .AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. ®êng cao AH. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . AC > AB . Trang 4 . AB = 6cm. đường cao AH a/ Tính BC. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm .Cho biết AB=15cm .BH b/ Gọi M là trung điểm của BC . Tính số đo góc AHM. có đường cao AH . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . AC= 12cm. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o). AC 20cm.K. HC . Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng. có đường cao AH .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .Cho biết AB=15cm . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. Tính BE .CA= CF. Mx cắt BA tại D . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng.AH. AB = 15cm . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. CH = 9cm. CD = 12cm. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .DG có giá trị không đổi .

Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). TÝnh EC. AC. HC.®êng cao AH. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. CA = CF . vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. AC = 5cm. AC = AK . HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). tia Bx c¾t tia AH t¹i K. TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . Chøng minh: HC2 = HE . Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. TÝnh AB.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. §êng cao AF. AH. Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. EG = DB . c) Chøng minh: CE . Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. TÝnh tØ sè M N . b) AE2 = EF . Bài 45:Cho ∆ ABC. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. b) Chøng minh: DA . EG c) BF . BE c¾t nhau t¹i H. Trang 5 . DBA S EA DC Bài 44:.a) Chøng minh: AB2 = BH . BC b) TÝnh AB. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. AB = 4cm. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. DA c) Cho AB = 10cm. b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. AE = 8cm. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . BC = 6cm. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. b) TÝnh NC. Tõ ®ã suy ra: AB . HC = 16cm. AC = 5cm. c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB.

· · c) Chøng minh: BAC = 2. a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC.Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC).Tính AC . BC = 10 cm vaø EC = 7cm . a) Chöùng minh :AB.DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . BC = 10cm. AB = AC = b . AD .AC = IC . a) Chöùng minh :BK = CH .Veõ caùc ñöôøng cao BH . Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm.Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . Veõ ñöôøng cao AH . Chứng minh: CD.CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC.Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). CK . b) Chöùng minh : HC. A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD.CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . AC = 3cm .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .EC = BC. töø ñoù suy ra . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK.Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . DE vaø DC. DC. AC = 4cm . AK cắt BD tại I.EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB).Bieát AB = AC = 17cm . Trang 6 .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC.Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC . BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O . veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC .Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . Chöùng minh : BE.Bieát AB = 3cm .BC c) Cho bieát BC = a . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB .a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. ñöôøng cao AH . c) Chöùng minh DB = DE . a) Tính BC . b) TÝnh CD. Ñöôøng cao AH . caét AD taïi J . AI . AH = 15cm.Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2.Bieát AB = 4cm . d) Cho AB = 6cm . a) Tính ñoä daøi caïnh BC . b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . ACD .CA = CH.

Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h. AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA . BH laø caùc ñöôøng cao. Tính quãng đường AB. AB= 6cm. đường cao AH. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA . a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC .Chứng minh AH.CB = CD .HM + AM.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E . Suy ra AC2 = HC.BM =AB.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 .CA = CD.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ). Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’. Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .Chứng minh CE.CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE . Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 . AC= 8cm.BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm.3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.

2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. vận tốc của anh Bình là 24km/h.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. Tính DA và DC c.BA = BH. Chứng minh: BO. Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1. có AB = 24cm . a. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. vận tốc của anh Hoà là 20km/h.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC.AD = AM.BD d. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. BC = 25 cm . Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. Cho ∆ ABC vuông tại A. AC = 18cm. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút.Tính quãng đường AB. Giải các phương trình sau: a.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. đường cao AH. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. 2x – 3 > 5x + 6 b. 7x – 2 = 5x + 4 b.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ .

Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. AH là đường cao. Tính diện tích ∆ AHD. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . a. Cho ∆ ABC vuông tại A. 15x – 13 > 2x + 26 b. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. biết HD = 12cm và HB = 15cm. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Với giá trị nào của x thì A = B. c. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. Tính BC và AH b. Tính diện tích của ∆ HAC. d. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. AD và DC b. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. gọi H là hình chiếu của A trên BD.AE c. Cho hình bình hành ABCD. a. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. 4. có AB = 12cm. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a.  2x – 1 + 1 = 8 2. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. Tính quãng đường AB.  2x – 1 = x + 3 2. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . BC = 10cm. 3. Kẻ phân giác BD. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. Tính quãng đường AB.c. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. 3. Chứng minh: AD.  2x – 3 + x = 21 c. AC = 16cm. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Tính AC . a. b. 4. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h.AF = BF. Một ô tô đi từ A đến B.

đường dài 120km. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. Chứng minh: i. Tính AC và BH b. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2. a. 6x – 3 < 0 c. biết AB = 15cm. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). d. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. BC2 = BK. 3.BI + CA. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1. Cho phân thức: A = a. Rút gọn A b.CI 4. NB. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Tính quãng đường AB lúc đi. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. c. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. 4. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. AC = 6cm. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. hãy tính NA và NB b. Nếu BC = 10cm. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. BC = 20cm. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. Tính vận tốc của người thứ nhất.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . 2. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này.NK iii.5km. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. Tính diện tích ∆ OBM. d. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. đường cao BH.NA = NC.2. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. a. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b.

3. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. 3. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. a. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Gọi I là giao điểm của AE và BD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. Chứng minh: a. Chứng minh: I là trung điểm của MN e.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. AD. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. 4. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. AC = 4cm. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. đường phân giác BD. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. c 4. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. CE. đáy là tam giác vuông tại A và A’. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất.A’B’C’ có chiều cao 5cm.CD = CB. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). e. DC c. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2.2. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. Hình lăng trụ đứng ABC. chiều cao bằng độ dài cạnh ED. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b.  x – 9 + 3 = 2x 2. Tính BC. Tính quãng đường AB. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E.CF b. b. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. c.

Cho ∆ ABC có AB = 5cm. Chứng minh: BC2 = 4MN. Tính HC và HD. a. Giải các phương trình sau: a. HC = 9cm. Chứng minh: AC2 = HC. Khi thực hiện. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. Trang 12 . BC = 7cm. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho biết BH = 4cm. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. x2 – 2x – 3 = 0 2. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c.ME c. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f.a. Tính EB và EC. 2 x +1 < 2 2. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. 5. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. AC = 6cm. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. a. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b.  x – 2 = 3x + 1 b. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Vẽ đường cao BH. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. ME và BE ii. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. i. 3. DC = 25cm. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. Cho BC = 15cm. Tính diện tích ∆ ABC. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. d. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4.BC c.

Cho ∆ ABC có AB = 2cm. BB’ = 40cm và AC = 50cm. Tính BC b. AC = 4cm. ---------------------------------- Trang 13 . Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. Giải bất phương trình trên b.c. a. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. 5. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. Chứng tỏ AICB là hình thang. 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. x3 – 25x = 0 c. c. Giải các phương trình sau: a. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. Tính AD và CD. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. a.A’B’C’D’ có AB = 30cm. 3. 4(x + 1) = 3 + 2x b. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB. Tính diện tích hình thang ABCD.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->