P. 1
cac bai tap Talet va tam giac dong dang

cac bai tap Talet va tam giac dong dang

|Views: 1,552|Likes:
Được xuất bản bởihuandinh

More info:

Published by: huandinh on Feb 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 .2 cm vaø AE = 2. coù AB = 8 cm. NE caét BC taïi I .Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . OA = 2cm . c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . bieát AB = 12 cm. Nối E với D cắt BC tại I. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . AC = 8cm. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH.5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD . OB. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. OD = 3. b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH.8 cm. b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD.Bieát AB = 3cm .OC b)Tính DC . suy ra AD2 = DH .Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm . veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD . a) Tính ñoä daøi BD. CA = 6. AF = 6cm. BC = 6 cm. a) Chöùng minh :OA.DC = HD. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm .a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). Goïi M. OC = 4cm . EI = 8. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. AH . Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M.4 cm. Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) .Tính BI.4 cm.6cm. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H .6 cm. AB = 8cm .AE + AD. BC = 3. · Baøi 19 Cho xAy . a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF.BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm.OD=OB. BC = 9 cm. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. Keû ñöôøng cao AH. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. BC = 4cm. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E . AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm. biết BI = 7cm . a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4.

BD = BA. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm . BC = b = 9cm. haõy tính chu vi vaø dieän . AC = 8cm. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. CD = ID .EF. a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. OF. b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . BD là đường phân giác của tam giác ABC . AC = 10cm và BC = 12cm. b) Tính AD . A = 900. Trang 3 AD . MN . C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. DC .Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. ED = EB.a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE .5cm.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. BC = 6cm. Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB.BC d) Chứng minh AB.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. HN ⊥ EF. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB). cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH. ABD = ACD . BC = 10cm . Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. a) Chứng minh tam giác ABC vuông . a) Chứng minh O là trung điểm của AC. Phân giác góc B cắt AC tại M. b) Tính DF. Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. c) Cho · AOB = 450 . Chứng minh OA2 = OD. Tính OF. Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. EH c) Kẻ HM ⊥ ED. c) Chứng minh BE.EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC. AC = 8cm . Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx.DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD . AB =15 cm .CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. AC = 20 cm . CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . BH c) Tính BH và CH. DE .Chöùng minh raèng. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC.BF+AC. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC . c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O. OA = 10cm. BE d) Cho SABC = 60 cm2.AC = AD . Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD.DB.sao cho · · BCx = BAD .DF = ED.

Trang 4 . BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK. BiÕt BH = 4cm. b) M là trung điểm của BE. CD = 12cm. Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD.K. a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng.kẻ Mx ⊥ BC tại M.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . AD = 17cm. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA.CA= CF.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . DC ở E. c) Tia AM cắt BC tại G. Tính BE . BC. AH là đường cao.AH.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.CA= CF. AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . AC > AB . ®êng cao AH. AC 20cm.EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A.Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o). có đường cao AH . Chøng minh ·BEC = 90O. AC= 12cm. AB = 6cm. Mx cắt BA tại D .CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. Chứng minh GB HD = . CH = 9cm. HC . Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.BH b/ Gọi M là trung điểm của BC .G. AB = 15cm . Tính HM. Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . đường cao AH a/ Tính BC. HC .AE d/ Tính SCDK? Bài 43. Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Tính số đo góc AHM.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. AB= 9cm. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. có đường cao AH .DG có giá trị không đổi . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .Cho biết AB=15cm .Cho biết AB=15cm . Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng.

HC = 16cm. b) TÝnh NC. EG c) BF . a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. BC b) TÝnh AB. c) Chøng minh: CE . BE c¾t nhau t¹i H. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. DA c) Cho AB = 10cm. AC = 5cm. TÝnh EC. Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. DBA S EA DC Bài 44:. Chøng minh: HC2 = HE . TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . Trang 5 . §êng cao AF. TÝnh AB.a) Chøng minh: AB2 = BH . AC = AK . AB = 4cm. Bài 45:Cho ∆ ABC. TÝnh tØ sè M N . Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. HC. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. tia Bx c¾t tia AH t¹i K.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. b) AE2 = EF . AH. BC = 6cm. AC. DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . b) Chøng minh: DA . vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. Tõ ®ã suy ra: AB . Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA.®êng cao AH. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. AC = 5cm. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. AE = 8cm. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). CA = CF . Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. EG = DB .

Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . AH = 15cm. töø ñoù suy ra .Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O . Chöùng minh : BE. Chứng minh: CD.DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . AB = AC = b . c) Chöùng minh DB = DE . d) Cho AB = 6cm . Ñöôøng cao AH . Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm. DE vaø DC. b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A .Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC . BC = 10 cm vaø EC = 7cm . caét AD taïi J . AC = 4cm . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. a) Tính ñoä daøi caïnh BC .Tính AC .Veõ caùc ñöôøng cao BH . b) Chöùng minh : HC. a) Chöùng minh :AB. AI . A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD.Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC). a) Chöùng minh :BK = CH . ñöôøng cao AH .EC = BC.Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH .Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2.AC = IC .EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB). AC = 3cm .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC. d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . AK cắt BD tại I.BC c) Cho bieát BC = a . AD .a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD.CA = CH.Bieát AB = 4cm . veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC .CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. ACD . Veõ ñöôøng cao AH .Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .Bieát AB = AC = 17cm . CK .CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). Trang 6 . · · c) Chøng minh: BAC = 2.Bieát AB = 3cm . BC = 10cm. a) Tính BC . DC. b) TÝnh CD.

AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA .BM =AB.HM + AM. Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E.CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE . Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC .Chứng minh CE. đường cao AH. Tính quãng đường AB.BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D. AB= 6cm.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .CB = CD . Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 .CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ). Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’.Chứng minh AH. AC= 8cm.CA = CD. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE. Suy ra AC2 = HC.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . BH laø caùc ñöôøng cao. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .

có AB = 24cm . Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. a.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . đường cao AH. AC = 18cm. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B.Tính quãng đường AB. BC = 25 cm . Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. Tính DA và DC c. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút. Cho ∆ ABC vuông tại A.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. 7x – 2 = 5x + 4 b. 2x – 3 > 5x + 6 b. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 . x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. Chứng minh: BO.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b.AD = AM.BA = BH. vận tốc của anh Hoà là 20km/h.BD d.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC. Giải các phương trình sau: a.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. vận tốc của anh Bình là 24km/h.

3. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . 3. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. 4. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. biết HD = 12cm và HB = 15cm. Tính diện tích ∆ AHD. Tính AC .  2x – 3 + x = 21 c. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b.AE c. 4. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 15x – 13 > 2x + 26 b. a. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC.c. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. b. Tính quãng đường AB. Chứng minh: AD. AH là đường cao. Một ô tô đi từ A đến B. Tính diện tích của ∆ HAC. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. d.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. c. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a.  2x – 1 + 1 = 8 2. Với giá trị nào của x thì A = B. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h.  2x – 1 = x + 3 2. a. có AB = 12cm. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC vuông tại A. AD và DC b.AF = BF. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. BC = 10cm. AC = 16cm. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. Tính BC và AH b. Tính quãng đường AB. Kẻ phân giác BD. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. gọi H là hình chiếu của A trên BD. Cho hình bình hành ABCD. a.

4. NB. Cho phân thức: A = a. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1.CI 4. Tính AC và BH b. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. 6x – 3 < 0 c. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b. d. a. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. BC2 = BK. a. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. Rút gọn A b. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN.NA = NC.5km. Chứng minh: i. Tính quãng đường AB lúc đi. d.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 .NK iii. đường cao BH. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Tính diện tích ∆ OBM. c. Nếu BC = 10cm. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. 3. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. Tính vận tốc của người thứ nhất. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). AC = 6cm. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. biết AB = 15cm.2.BI + CA. đường dài 120km. 2. BC = 20cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. hãy tính NA và NB b. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc.

3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. đường phân giác BD. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Hình lăng trụ đứng ABC. 4. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B.  x – 9 + 3 = 2x 2. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. DC c. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. a. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. Chứng minh: I là trung điểm của MN e. Chứng minh: a. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. AC = 4cm. Gọi I là giao điểm của AE và BD. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1.A’B’C’ có chiều cao 5cm. c. 3. CE. 3. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. AD. e. chiều cao bằng độ dài cạnh ED.CF b. Tính quãng đường AB.CD = CB. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). đáy là tam giác vuông tại A và A’. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. Tính BC. b. c 4.2. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD.

Tính HC và HD. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. Giải các phương trình sau: a. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. a. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. Tính EB và EC. DC = 25cm. Khi thực hiện. BC = 7cm.ME c. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. Cho biết BH = 4cm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4.  x – 2 = 3x + 1 b. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. a. ME và BE ii. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. i. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Cho BC = 15cm. d. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. Chứng minh: BC2 = 4MN. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. Chứng minh: AC2 = HC. AC = 6cm.BC c. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm.a. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. x2 – 2x – 3 = 0 2. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. 2 x +1 < 2 2. 3. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. Tính diện tích ∆ ABC. HC = 9cm. Vẽ đường cao BH. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. 5. Trang 12 .

a. 5. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. a. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. AC = 4cm.c. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB. Tính AD và CD. c. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD.A’B’C’D’ có AB = 30cm. 3. 4. Chứng tỏ AICB là hình thang. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. ---------------------------------- Trang 13 . Tính BC b. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. Giải các phương trình sau: a. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. 4(x + 1) = 3 + 2x b. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. Giải bất phương trình trên b. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. x3 – 25x = 0 c. BB’ = 40cm và AC = 50cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. Tính diện tích hình thang ABCD.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->