CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

AC = 8cm. NE caét BC taïi I .2 cm vaø AE = 2. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . coù AB = 8 cm. bieát AB = 12 cm.AE + AD. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm.4 cm.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm . veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD .a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . OB.BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. OC = 4cm .Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm.4 cm. biết BI = 7cm .5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB.6 cm. BC = 9 cm.6cm. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 . Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD .8 cm. AH .OD=OB. · Baøi 19 Cho xAy . Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M.Bieát AB = 3cm . a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE.OC b)Tính DC . b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. CA = 6. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . BC = 6 cm. Goïi M. BC = 4cm.Tính BI. OA = 2cm . c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH.DC = HD. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. AB = 8cm . b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. a) Tính ñoä daøi BD. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . OD = 3. a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. EI = 8. a) Chöùng minh :OA. BC = 3. Keû ñöôøng cao AH. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. Nối E với D cắt BC tại I. suy ra AD2 = DH . Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) . AF = 6cm. a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E .

c) Chứng minh BE. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH.CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. AC = 10cm và BC = 12cm.sao cho · · BCx = BAD . BH c) Tính BH và CH. DE . Tính OF. AC = 20 cm . HN ⊥ EF. ABD = ACD . Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. Phân giác góc B cắt AC tại M.BD = BA. C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB.AC = AD . DC . A = 900. a) Chứng minh tam giác ABC vuông .BF+AC. AB =15 cm . Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . Chứng minh OA2 = OD. CD = ID . Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. BC = b = 9cm. BC = 6cm. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm .EF. AC = 8cm .EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC.BC d) Chứng minh AB. Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB.Chöùng minh raèng. d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. b) Tính DF. haõy tính chu vi vaø dieän . BC = 10cm . a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . EH c) Kẻ HM ⊥ ED.Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB). Trang 3 AD . OA = 10cm. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD .DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .5cm. ED = EB.DB. Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD. MN . c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH.a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . c) Cho · AOB = 450 . BD là đường phân giác của tam giác ABC . b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. b) Tính AD .DF = ED. AC = 8cm. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC . Vẽ đường phân giác AD của góc BAC.Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx. BE d) Cho SABC = 60 cm2. OF. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . a) Chứng minh O là trung điểm của AC. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH.

Chøng minh ·BEC = 90O.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. DC ở E. Tính HM. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . AB = 6cm.G.AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . có đường cao AH . c) Tia AM cắt BC tại G.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . AC > AB . BiÕt BH = 4cm.CA= CF. Trang 4 . Tính số đo góc AHM. Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính BE .kẻ Mx ⊥ BC tại M.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK.BH b/ Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA. có đường cao AH .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .Cho biết AB=15cm . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . AC= 12cm. AH là đường cao. AD = 17cm.Cho biết AB=15cm . Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm.K. AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A.AH. a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng. CH = 9cm. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. b) M là trung điểm của BE. AB = 15cm . HC .CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A .tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Mx cắt BA tại D . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. AB= 9cm. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. AC 20cm. ®êng cao AH. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK. BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. Chứng minh GB HD = .Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o).AE d/ Tính SCDK? Bài 43.DG có giá trị không đổi . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A. đường cao AH a/ Tính BC. CD = 12cm.CA= CF.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . HC .µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). BC.

DBA S EA DC Bài 44:. §êng cao AF. Trang 5 . tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. AC = AK . HC = 16cm. DA c) Cho AB = 10cm. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. Bài 45:Cho ∆ ABC. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. BC = 6cm. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. TÝnh EC. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. AB = 4cm.®êng cao AH. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. AC = 5cm. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). BC b) TÝnh AB. EG = DB . c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. b) AE2 = EF . c) Chøng minh: CE . AE = 8cm. Tõ ®ã suy ra: AB .Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. TÝnh tØ sè M N .a) Chøng minh: AB2 = BH . Chøng minh: HC2 = HE . CH c) Chøng minh: AH2 = HB . Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. TÝnh AB. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. HC. AC = 5cm. AC. b) TÝnh NC. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). b) Chøng minh: DA . AH. Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . tia Bx c¾t tia AH t¹i K. EG c) BF . BE c¾t nhau t¹i H. CA = CF . Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB.

b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . AC = 4cm . b) TÝnh CD. BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A . a) Chöùng minh :BK = CH . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. töø ñoù suy ra . AK cắt BD tại I. ñöôøng cao AH . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O .Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC . DC. b) Chöùng minh : HC. veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC . · · c) Chøng minh: BAC = 2. Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .Veõ caùc ñöôøng cao BH .Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. AB = AC = b .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC.DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . caét AD taïi J . AC = 3cm .a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm.Bieát AB = AC = 17cm .CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. Ñöôøng cao AH .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . Veõ ñöôøng cao AH .Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). c) Chöùng minh DB = DE . Chứng minh: CD.AC = IC . DE vaø DC.Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . a) Chöùng minh :AB.Bieát AB = 4cm . ACD . d) Cho AB = 6cm . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH . AI . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. CK . d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K .CA = CH. AH = 15cm. a) Tính BC . BC = 10 cm vaø EC = 7cm .Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2. Trang 6 .EC = BC.CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC).EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB).Tính AC . AD .Bieát AB = 3cm . Chöùng minh : BE. A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD.BC c) Cho bieát BC = a .Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . a) Tính ñoä daøi caïnh BC .Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC). BC = 10cm.

AB= 6cm. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 .Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.Chứng minh AH.BM =AB.Chứng minh CE.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC . Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE.CB = CD . Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. đường cao AH.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ).CA = CD. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm. AC= 8cm. Suy ra AC2 = HC. Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D. BH laø caùc ñöôøng cao. AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA . Tính quãng đường AB.HM + AM.CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE .

có AB = 24cm . Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 .Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a.AD = AM. Giải các phương trình sau: a.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1. ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. Chứng minh: BO. Cho ∆ ABC vuông tại A.BA = BH. Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. AC = 18cm. 2x – 3 > 5x + 6 b. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. BC = 25 cm .Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 .Tính quãng đường AB.BD d. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. Tính DA và DC c. a. vận tốc của anh Hoà là 20km/h. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. đường cao AH. 7x – 2 = 5x + 4 b. vận tốc của anh Bình là 24km/h.

4. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. AD và DC b. 15x – 13 > 2x + 26 b. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút.  2x – 1 = x + 3 2.c. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. BC = 10cm. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . Tính AC . 4. Tính BC và AH b. Chứng minh: AD. gọi H là hình chiếu của A trên BD.AF = BF. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. d. Kẻ phân giác BD. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1.  2x – 1 + 1 = 8 2. Với giá trị nào của x thì A = B. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. Tính diện tích của ∆ HAC. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. AC = 16cm. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. Cho ∆ ABC vuông tại A. 3. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. 3. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ).AE c. Một ô tô đi từ A đến B. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. Cho hình bình hành ABCD. c. a. có AB = 12cm. Tính diện tích ∆ AHD.  2x – 3 + x = 21 c.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. AH là đường cao. Tính quãng đường AB. b. a. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. Tính quãng đường AB. biết HD = 12cm và HB = 15cm. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h.

Tính quãng đường AB lúc đi. Chứng minh: i. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. a. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. Tính AC và BH b. Rút gọn A b. d. Nếu BC = 10cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.NA = NC. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. BC = 20cm. 2. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường.BI + CA. Tính vận tốc của người thứ nhất. BC2 = BK. 6x – 3 < 0 c. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. hãy tính NA và NB b. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. Cho phân thức: A = a. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. đường cao BH. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. c. Tính diện tích ∆ OBM.NK iii. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. AC = 6cm. biết AB = 15cm. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2.CI 4. đường dài 120km. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . 3. NB. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii.2. d. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). 4. a. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h.5km. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA.

2. 3. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Gọi I là giao điểm của AE và BD. CE. c 4. Chứng minh: I là trung điểm của MN e. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. Chứng minh: a. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. AC = 4cm.  x – 9 + 3 = 2x 2. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3.CD = CB. c. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. chiều cao bằng độ dài cạnh ED. 4. Tính quãng đường AB. đường phân giác BD. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD. đáy là tam giác vuông tại A và A’. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Tính BC. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. b. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. Hình lăng trụ đứng ABC. e. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. AD. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. 3.CF b.A’B’C’ có chiều cao 5cm. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. DC c. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. a. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x .

x2 – 2x – 3 = 0 2. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b.ME c.BC c. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4. a. i. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Cho BC = 15cm. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. AC = 6cm. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. a. DC = 25cm. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E.  x – 2 = 3x + 1 b. Tính HC và HD. 5. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. Trang 12 . x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. Giải các phương trình sau: a. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. ME và BE ii. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. BC = 7cm. 3. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. Cho biết BH = 4cm. 2 x +1 < 2 2. Chứng minh: BC2 = 4MN. Tính diện tích ∆ ABC. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1.a. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. Tính EB và EC. d. Khi thực hiện. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Chứng minh: AC2 = HC. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. HC = 9cm. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. Vẽ đường cao BH. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km.

4(x + 1) = 3 + 2x b. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. BB’ = 40cm và AC = 50cm.A’B’C’D’ có AB = 30cm. a. Giải các phương trình sau: a. ---------------------------------- Trang 13 . 3. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. Giải bất phương trình trên b. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. x3 – 25x = 0 c. Tính AD và CD.c. Chứng tỏ AICB là hình thang. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. a. c. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. Tính BC b. AC = 4cm. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Tính diện tích hình thang ABCD. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. 5. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful