CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm .OD=OB.6 cm. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. Nối E với D cắt BC tại I. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD.Tính BI. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm.8 cm. BC = 6 cm. OB.BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. suy ra AD2 = DH . AF = 6cm. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. AB = 8cm .Bieát AB = 3cm . Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) . Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. OA = 2cm .6cm. · Baøi 19 Cho xAy .AE + AD.DC = HD. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E .4 cm. coù AB = 8 cm. a) Tính ñoä daøi BD. Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. BC = 3. veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD . Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. AC = 8cm. bieát AB = 12 cm.5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. EI = 8. AH .4 cm. BC = 9 cm.2 cm vaø AE = 2. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. a) Chöùng minh :OA. OC = 4cm . Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A.a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). BC = 4cm. CA = 6. Keû ñöôøng cao AH. b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm. Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD . OD = 3.OC b)Tính DC . a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. biết BI = 7cm .Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 . Goïi M. NE caét BC taïi I .

BC = 6cm. Phân giác góc B cắt AC tại M.Chöùng minh raèng. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB. BD là đường phân giác của tam giác ABC . b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC. EH c) Kẻ HM ⊥ ED. b) Tính DF. Tính OF.EF. DE .DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm. c) Chứng minh BE. MN .BD = BA. haõy tính chu vi vaø dieän . BC = b = 9cm. a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA .sao cho · · BCx = BAD . AB =15 cm .DF = ED. ABD = ACD . Chứng minh OA2 = OD. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O. c) Cho · AOB = 450 . AC = 10cm và BC = 12cm. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH.a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm.BF+AC. Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. A = 900.Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx.EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH. BC = 10cm . OA = 10cm. OF.AC = AD . BH c) Tính BH và CH. AC = 8cm . a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD. AC = 20 cm . Trang 3 AD .Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB).CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. AC = 8cm. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD. CD = ID . ED = EB. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD .Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. a) Chứng minh O là trung điểm của AC.5cm. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC . C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . HN ⊥ EF.DB. DC .BC d) Chứng minh AB. Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. BE d) Cho SABC = 60 cm2. a) Chứng minh tam giác ABC vuông . b) Tính AD . Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm .

tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.AH. BiÕt BH = 4cm. BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK.AE d/ Tính SCDK? Bài 43. c) Tia AM cắt BC tại G. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. Chứng minh GB HD = .kẻ Mx ⊥ BC tại M. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . AC > AB . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng. ®êng cao AH. AH là đường cao.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . CD = 12cm.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.CA= CF.BH b/ Gọi M là trung điểm của BC . HC . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .Cho biết AB=15cm .K.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. AB = 6cm. Tính HM. Mx cắt BA tại D .DG có giá trị không đổi . AC 20cm. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . b) M là trung điểm của BE.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . Chøng minh ·BEC = 90O. có đường cao AH . AB= 9cm. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.CA= CF. BC. HC .EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK.Cho biết AB=15cm . DC ở E. đường cao AH a/ Tính BC. AC= 12cm. Tính BE . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo góc AHM.AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. CH = 9cm. Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA.Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o). AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. AD = 17cm.G.µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ).Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. có đường cao AH . AB = 15cm . Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. Trang 4 .

DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. tia Bx c¾t tia AH t¹i K. Chøng minh: HC2 = HE . Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. AB = 4cm. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. c) Chøng minh: CE . BC = 6cm. AC = 5cm. b) Chøng minh: DA . Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). AH. Trang 5 . AC = AK . a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. DBA S EA DC Bài 44:. CA = CF . AE = 8cm.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. EG = DB . a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. b) AE2 = EF . Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . HC. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. EG c) BF . a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG.a) Chøng minh: AB2 = BH . M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. AC. §êng cao AF. BE c¾t nhau t¹i H. DA c) Cho AB = 10cm. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. BC b) TÝnh AB. TÝnh EC. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. HC = 16cm. Tõ ®ã suy ra: AB . Bài 45:Cho ∆ ABC. AC = 5cm.®êng cao AH. c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. TÝnh tØ sè M N . CH c) Chøng minh: AH2 = HB . tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. TÝnh AB. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . b) TÝnh NC. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F.

EC = BC. a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. töø ñoù suy ra .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . a) Tính BC . Ñöôøng cao AH . b) TÝnh CD. b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H.Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2. AH = 15cm.Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . a) Chöùng minh :AB. AD .Bieát AB = 4cm . BC = 10cm.Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC). A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD.CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC.Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC . DC. d) Cho AB = 6cm .a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A .BC c) Cho bieát BC = a . a) Chöùng minh :BK = CH . d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH .CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). Trang 6 .Veõ caùc ñöôøng cao BH . DE vaø DC. AC = 3cm .Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB).Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC. caét AD taïi J . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. AI .DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O . AC = 4cm . Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm. Chöùng minh : BE.EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB). ñöôøng cao AH . BC = 10 cm vaø EC = 7cm . Veõ ñöôøng cao AH . b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . AB = AC = b .Bieát AB = AC = 17cm . Chứng minh: CD. CK . c) Chöùng minh DB = DE . veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F .Bieát AB = 3cm .CA = CH.AC = IC . b) Chöùng minh : HC. a) Tính ñoä daøi caïnh BC . ACD . · · c) Chøng minh: BAC = 2. AK cắt BD tại I.Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .Tính AC .

Suy ra AC2 = HC.BM =AB. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC . Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h. đường cao AH. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA . Tính quãng đường AB. Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A.HM + AM. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 .CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE .Chứng minh CE. AC= 8cm. AB= 6cm. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA . Keû DE vuoâng goùc AC taïi E.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ). BH laø caùc ñöôøng cao. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .CB = CD .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.CA = CD.Chứng minh AH.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E .BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D.

Chứng minh: BO. AC = 18cm.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Giải các phương trình sau: a.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC.BD d. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B.AD = AM.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . vận tốc của anh Bình là 24km/h. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O. đường cao AH. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. Cho ∆ ABC vuông tại A. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. có AB = 24cm . Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.BA = BH. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a.Tính quãng đường AB. 7x – 2 = 5x + 4 b. a. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. BC = 25 cm . vận tốc của anh Hoà là 20km/h. Tính DA và DC c. 2x – 3 > 5x + 6 b. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4.

Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. AH là đường cao. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. a. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. biết HD = 12cm và HB = 15cm. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC.  2x – 3 + x = 21 c. Tính quãng đường AB. 3. Chứng minh: AD. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. 4. 4. Tính diện tích ∆ AHD. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. Với giá trị nào của x thì A = B. gọi H là hình chiếu của A trên BD.c. Tính AC . Kẻ phân giác BD. Cho hình bình hành ABCD. AD và DC b.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. a. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . 15x – 13 > 2x + 26 b. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). b. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. Tính BC và AH b.  2x – 1 = x + 3 2.AF = BF. Cho ∆ ABC vuông tại A. có AB = 12cm. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . a.  2x – 1 + 1 = 8 2. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. d. BC = 10cm.AE c. Một ô tô đi từ A đến B. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. AC = 16cm. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. c. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Tính diện tích của ∆ HAC. Tính quãng đường AB. 3.

5km. Chứng minh: i. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. 4. 6x – 3 < 0 c. đường dài 120km. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1.CI 4. Rút gọn A b. Tính quãng đường AB lúc đi. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. AC = 6cm. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h.NK iii. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). a. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. Tính AC và BH b. hãy tính NA và NB b. c.2. d. đường cao BH. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. Tính vận tốc của người thứ nhất. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. biết AB = 15cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. BC2 = BK. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.NA = NC. Tính diện tích ∆ OBM. Nếu BC = 10cm. Cho phân thức: A = a. BC = 20cm. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. 3.BI + CA. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. d. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. a. 2. NB.

Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. Chứng minh: a.A’B’C’ có chiều cao 5cm. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Tính BC. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. DC c. đáy là tam giác vuông tại A và A’. c. AC = 4cm. Gọi I là giao điểm của AE và BD. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d.  x – 9 + 3 = 2x 2. CE. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. Hình lăng trụ đứng ABC. 4. đường phân giác BD. Chứng minh: I là trung điểm của MN e. 3. AD. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD.CD = CB.2. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. b. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1.CF b. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. Tính quãng đường AB. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. 3. chiều cao bằng độ dài cạnh ED. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. a.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. e. c 4.

Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Tính HC và HD. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. HC = 9cm. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4.ME c. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. x2 – 2x – 3 = 0 2. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. Giải các phương trình sau: a. Chứng minh: BC2 = 4MN. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. Tính EB và EC. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. Trang 12 . Cho biết BH = 4cm. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. a. BC = 7cm. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. ME và BE ii. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Cho BC = 15cm. Khi thực hiện. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. i. DC = 25cm. 5. d. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. 2 x +1 < 2 2.BC c. Chứng minh: AC2 = HC. 3. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e.a. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. AC = 6cm. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1.  x – 2 = 3x + 1 b. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Tính diện tích ∆ ABC. a. Vẽ đường cao BH. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Cho AB = 18cm và AC = 24cm.

4. a.c. Giải bất phương trình trên b. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Chứng tỏ AICB là hình thang. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. a. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. x3 – 25x = 0 c. BB’ = 40cm và AC = 50cm. Tính diện tích hình thang ABCD. AC = 4cm. Tính AD và CD. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. Tính BC b.A’B’C’D’ có AB = 30cm. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. c. Giải các phương trình sau: a. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. 3. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. 4(x + 1) = 3 + 2x b. 5. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. ---------------------------------- Trang 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful