CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

OB.6cm. BC = 6 cm. Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD . b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E .2 cm vaø AE = 2. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . Keû ñöôøng cao AH. bieát AB = 12 cm. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . coù AB = 8 cm. b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD.Tính BI. AC = 8cm. BC = 3. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc.DC = HD. · Baøi 19 Cho xAy .Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD .AE + AD.6 cm. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. CA = 6. a) Tính ñoä daøi BD. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . BC = 4cm. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. OD = 3. AH .5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm. NE caét BC taïi I .4 cm. biết BI = 7cm . Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. suy ra AD2 = DH . OA = 2cm . treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. Goïi M.Bieát AB = 3cm .BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. EI = 8. AB = 8cm . BC = 9 cm. AF = 6cm.a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD.OC b)Tính DC . OC = 4cm . a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD.8 cm. a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4. Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) . AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm.OD=OB. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 . Nối E với D cắt BC tại I. a) Chöùng minh :OA.4 cm.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm .

a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C.BC d) Chứng minh AB. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM . a) Chứng minh O là trung điểm của AC.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC. OF. ED = EB. c) Chứng minh BE. BD là đường phân giác của tam giác ABC .CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm.BF+AC. BE d) Cho SABC = 60 cm2. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN .a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD.DB. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD . b) Tính DF. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . A = 900.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB.Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. EH c) Kẻ HM ⊥ ED.Chöùng minh raèng.DF = ED. b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . BC = 6cm.EF. CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB).5cm. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB. HN ⊥ EF. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC .EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC. ABD = ACD . Phân giác góc B cắt AC tại M. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD. AB =15 cm . Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm . DC . BC = 10cm . Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O. Trang 3 AD . C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. BC = b = 9cm.Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx. MN . c) Cho · AOB = 450 . CD = ID . a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB.sao cho · · BCx = BAD . haõy tính chu vi vaø dieän . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông . Chứng minh OA2 = OD.BD = BA. Tính OF. OA = 10cm. AC = 10cm và BC = 12cm.DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm.AC = AD . AC = 8cm . Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. DE . AC = 8cm. BH c) Tính BH và CH. AC = 20 cm . b) Tính AD .

CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. AB = 6cm. AC > AB . AC 20cm.Cho biết AB=15cm . CD = 12cm.EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK.CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng.AE d/ Tính SCDK? Bài 43.G. Trang 4 . HC . BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD.µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). AB= 9cm.BH b/ Gọi M là trung điểm của BC . DC ở E. HC .AH.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . ®êng cao AH. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK. AH là đường cao. AB = 15cm .tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. c) Tia AM cắt BC tại G. có đường cao AH .Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o).cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.CA= CF. CH = 9cm. Chøng minh ·BEC = 90O.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA.CA= CF.DG có giá trị không đổi .Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .K. Tính BE . Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. đường cao AH a/ Tính BC. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD.kẻ Mx ⊥ BC tại M. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . AC= 12cm.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Tính số đo góc AHM. BC.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . b) M là trung điểm của BE. AD = 17cm. có đường cao AH . a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . Chứng minh GB HD = . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . BiÕt BH = 4cm.Cho biết AB=15cm . Mx cắt BA tại D . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính HM. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm .AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .

Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. TÝnh tØ sè M N . tia Bx c¾t tia AH t¹i K. HC. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. c) Chøng minh: CE . Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. TÝnh AB. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. AC = 5cm. AC. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. BE c¾t nhau t¹i H. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. AH. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. b) TÝnh NC. b) Chøng minh: DA . Trang 5 . b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. EG = DB . DBA S EA DC Bài 44:. DA c) Cho AB = 10cm. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. Tõ ®ã suy ra: AB . BC b) TÝnh AB. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). EG c) BF . TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. b) AE2 = EF . Chøng minh: HC2 = HE .Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. §êng cao AF. AB = 4cm. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. TÝnh EC. BC = 6cm. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC).®êng cao AH. HC = 16cm. a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. Bài 45:Cho ∆ ABC. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän.a) Chøng minh: AB2 = BH . AE = 8cm. Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). AC = 5cm. c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. AC = AK . DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. CA = CF .

AC = 3cm . BC = 10 cm vaø EC = 7cm .DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD. Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . ñöôøng cao AH . b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I .Bieát AB = 4cm . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b .Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC). AD . · · c) Chøng minh: BAC = 2.a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. Chứng minh: CD. töø ñoù suy ra . Trang 6 .BC c) Cho bieát BC = a . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. BC = 10cm.Tính AC . DC.CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). AB = AC = b . Chöùng minh : BE.Bieát AB = 3cm .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC.CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. ACD . CK .Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . a) Chöùng minh :BK = CH .Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC .EC = BC. d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . a) Tính ñoä daøi caïnh BC .Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB).Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . b) TÝnh CD.EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB).Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2.Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm. b) Chöùng minh : HC. a) Chöùng minh :AB.CA = CH. d) Cho AB = 6cm . AK cắt BD tại I. Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB .Veõ caùc ñöôøng cao BH . b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . Veõ ñöôøng cao AH . caét AD taïi J . a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. AC = 4cm . DE vaø DC. Ñöôøng cao AH . AH = 15cm. a) Tính BC . BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A . AI .Bieát AB = AC = 17cm .AC = IC . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. c) Chöùng minh DB = DE . veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC .

Tính quãng đường AB. BH laø caùc ñöôøng cao. AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA .HM + AM. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 . Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h.BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’. Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E .Chứng minh AH. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm.BM =AB. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC . b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 .CB = CD .Chứng minh CE.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ).CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE . Keû DE vuoâng goùc AC taïi E. Suy ra AC2 = HC. đường cao AH. AC= 8cm.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .CA = CD. AB= 6cm.

Giải các phương trình sau: a.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC. AC = 18cm.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. Tính DA và DC c.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D.BD d.AD = AM. Cho ∆ ABC vuông tại A.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút. BC = 25 cm . vận tốc của anh Hoà là 20km/h. 7x – 2 = 5x + 4 b. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. 2x – 3 > 5x + 6 b.BA = BH. a. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 .Tính quãng đường AB. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O. đường cao AH. có AB = 24cm . ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. vận tốc của anh Bình là 24km/h. Chứng minh: BO. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3.

c. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. gọi H là hình chiếu của A trên BD. AC = 16cm. Tính diện tích của ∆ HAC. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. có AB = 12cm. 3. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. BC = 10cm. b. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. Một ô tô đi từ A đến B. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. 4. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. Kẻ phân giác BD. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a.AE c. Chứng minh: AD.  2x – 1 = x + 3 2. biết HD = 12cm và HB = 15cm. a. a. Tính quãng đường AB. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). 3. 4. AH là đường cao. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d.  2x – 3 + x = 21 c.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. 15x – 13 > 2x + 26 b. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h.  2x – 1 + 1 = 8 2. Cho hình bình hành ABCD. a. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Cho ∆ ABC vuông tại A. Tính quãng đường AB. Với giá trị nào của x thì A = B. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . c. AD và DC b. Tính diện tích ∆ AHD. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . Tính BC và AH b. Tính AC . Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h.AF = BF. d.

a. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.5km. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. d. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. NB. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. Tính AC và BH b. d. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. Rút gọn A b. a. biết AB = 15cm. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. 6x – 3 < 0 c. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. c. Tính vận tốc của người thứ nhất. 4. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1.CI 4. AC = 6cm. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Tính quãng đường AB lúc đi. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. hãy tính NA và NB b. BC2 = BK. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. Chứng minh: i. Tính diện tích ∆ OBM. 2. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d.BI + CA.NA = NC. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1.2. 3. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c.NK iii. đường dài 120km. đường cao BH. BC = 20cm. Nếu BC = 10cm. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. Cho phân thức: A = a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.

DC c. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. b. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Hình lăng trụ đứng ABC.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. 3. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. e. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. AD.A’B’C’ có chiều cao 5cm. Chứng minh: I là trung điểm của MN e. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . chiều cao bằng độ dài cạnh ED. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. c. Chứng minh: a.CF b. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). đường phân giác BD. Gọi I là giao điểm của AE và BD. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b.  x – 9 + 3 = 2x 2. c 4. đáy là tam giác vuông tại A và A’.2. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. a. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. 4. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. Tính quãng đường AB. Tính BC. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. AC = 4cm.CD = CB. CE. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2.

3. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. BC = 7cm. Chứng minh: AC2 = HC. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. Tính HC và HD. ME và BE ii. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. i. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Trang 12 . Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. 2 x +1 < 2 2. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. Tính EB và EC. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. a. Chứng minh: BC2 = 4MN. Cho BC = 15cm. Cho biết BH = 4cm. Vẽ đường cao BH. AC = 6cm. d. Khi thực hiện. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4. Giải các phương trình sau: a. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. a. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E.ME c.  x – 2 = 3x + 1 b. HC = 9cm.BC c. Tính diện tích ∆ ABC. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. x2 – 2x – 3 = 0 2. 5. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. DC = 25cm.a.

Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. Tính diện tích hình thang ABCD. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Tính BC b. Chứng tỏ AICB là hình thang. 3. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB.A’B’C’D’ có AB = 30cm. a. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. ---------------------------------- Trang 13 . Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.c. BB’ = 40cm và AC = 50cm. 5. c. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. x3 – 25x = 0 c. 4. Giải các phương trình sau: a. Tính AD và CD. 4(x + 1) = 3 + 2x b. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. a. Giải bất phương trình trên b. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. AC = 4cm. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. Cho ∆ ABC có AB = 2cm.