CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

OB. Keû ñöôøng cao AH. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD .5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. suy ra AD2 = DH .8 cm.OC b)Tính DC . Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 . NE caét BC taïi I . DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . AF = 6cm. AB = 8cm . AC = 8cm. veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD .2 cm vaø AE = 2. a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. Goïi M.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm .Bieát AB = 3cm . a) Tính ñoä daøi BD.4 cm. b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. BC = 4cm.6 cm.DC = HD. Nối E với D cắt BC tại I. c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H .AE + AD.6cm. coù AB = 8 cm. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc.Tính BI. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . BC = 9 cm. AH . BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm. a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. bieát AB = 12 cm.OD=OB.a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). BC = 6 cm.Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . OC = 4cm . b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. OA = 2cm .BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. CA = 6. Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) .4 cm. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. · Baøi 19 Cho xAy . EI = 8. a) Chöùng minh :OA. biết BI = 7cm . BC = 3. OD = 3. Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E .

Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD.BF+AC. BC = 6cm. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD . b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . BE d) Cho SABC = 60 cm2. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB). OF. EH c) Kẻ HM ⊥ ED.DF = ED. AC = 8cm. a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. c) Chứng minh BE. BC = 10cm . MN . C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. a) Chứng minh O là trung điểm của AC. BD là đường phân giác của tam giác ABC . b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB. Tính OF.Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. ABD = ACD . haõy tính chu vi vaø dieän . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. AC = 8cm . c) Cho · AOB = 450 . AC = 20 cm . a) Chứng minh tam giác ABC vuông . Chứng minh OA2 = OD. HN ⊥ EF.AC = AD .Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD. DC .BC d) Chứng minh AB.EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC.sao cho · · BCx = BAD . BH c) Tính BH và CH.DB. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH. b) Tính AD . ED = EB. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .5cm.EF.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. A = 900. AC = 10cm và BC = 12cm. AB =15 cm . Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD .Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx.a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH.Chöùng minh raèng. CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA .AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm .DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm. Phân giác góc B cắt AC tại M.BD = BA. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC .CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. OA = 10cm. Trang 3 AD . DE . c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. CD = ID . b) Tính DF. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . BC = b = 9cm.

AC 20cm.AE d/ Tính SCDK? Bài 43.CA= CF. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA. có đường cao AH . Chứng minh GB HD = .Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . Tính số đo góc AHM. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. AC > AB . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK. BiÕt BH = 4cm. Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng.AH.Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o).CA= CF. AC= 12cm.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD. Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A.G.Cho biết AB=15cm . HC . đường cao AH a/ Tính BC.BH b/ Gọi M là trung điểm của BC .CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . AB = 6cm.µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). CD = 12cm. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . ®êng cao AH. có đường cao AH . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . HC . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . CH = 9cm. Tính HM. Tính BE . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .DG có giá trị không đổi . Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. BC.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK .tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Trang 4 . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . AB= 9cm. c) Tia AM cắt BC tại G. Mx cắt BA tại D .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . AB = 15cm .kẻ Mx ⊥ BC tại M. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. AD = 17cm.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. Chøng minh ·BEC = 90O. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. AH là đường cao. a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng. b) M là trung điểm của BE. DC ở E.K.Cho biết AB=15cm .

EG = DB . b) AE2 = EF . C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. Bài 45:Cho ∆ ABC. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. DBA S EA DC Bài 44:. a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. HC. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. tia Bx c¾t tia AH t¹i K. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. BE c¾t nhau t¹i H. Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. AE = 8cm. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. Trang 5 . b) Chøng minh: DA .Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. Tõ ®ã suy ra: AB . Chøng minh: HC2 = HE . DA c) Cho AB = 10cm. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. BC b) TÝnh AB. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). §êng cao AF. AH. AC = 5cm. b) TÝnh NC. AC. TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . CA = CF . AB = 4cm. TÝnh AB. BC = 6cm. c) Chøng minh: CE .®êng cao AH. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. AC = 5cm. DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. TÝnh tØ sè M N . c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. EG c) BF .a) Chøng minh: AB2 = BH . Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). TÝnh EC. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. AC = AK . HC = 16cm. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB.

veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC . AK cắt BD tại I. AI . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . a) Chöùng minh :BK = CH . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC. AB = AC = b . AC = 4cm .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . Chứng minh: CD. BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A . AH = 15cm. Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm. Veõ ñöôøng cao AH .EC = BC.Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . töø ñoù suy ra . DC.Tính AC . BC = 10cm. b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I .CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. DE vaø DC.AC = IC . a) Tính BC . AC = 3cm . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH .Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. Trang 6 . ACD .BC c) Cho bieát BC = a . A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD. CK .Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC .Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. · · c) Chøng minh: BAC = 2. Chöùng minh : BE. a) Tính ñoä daøi caïnh BC .Bieát AB = 3cm . b) Chöùng minh : HC. AD .Bieát AB = 4cm .Veõ caùc ñöôøng cao BH . ñöôøng cao AH .Bieát AB = AC = 17cm . Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . b) TÝnh CD. d) Cho AB = 6cm . c) Chöùng minh DB = DE .CA = CH. d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . a) Chöùng minh :AB.Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. caét AD taïi J .a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD.Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2.Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC).EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB). BC = 10 cm vaø EC = 7cm . Ñöôøng cao AH .DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB .

CB = CD .CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE . Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE.3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường AB.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ).CA = CD.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E . Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. BH laø caùc ñöôøng cao. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E.BM =AB. Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h.Chứng minh AH. AB= 6cm. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC . đường cao AH. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 . AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA .HM + AM. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’.Chứng minh CE. Suy ra AC2 = HC. AC= 8cm.

5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4.AD = AM. Tính DA và DC c.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. a. đường cao AH.Tính quãng đường AB.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . BC = 25 cm . vận tốc của anh Hoà là 20km/h. Chứng minh: BO. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. 2x – 3 > 5x + 6 b. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. AC = 18cm. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a. Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. Cho ∆ ABC vuông tại A. 7x – 2 = 5x + 4 b. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. có AB = 24cm .BA = BH.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Giải các phương trình sau: a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.BD d. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. vận tốc của anh Bình là 24km/h.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1.

AF = BF. Tính diện tích của ∆ HAC. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. Cho ∆ ABC vuông tại A. Tính quãng đường AB. Cho hình bình hành ABCD. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . có AB = 12cm. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. gọi H là hình chiếu của A trên BD. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). a. BC = 10cm. b. a.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. Chứng minh: AD. c. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. AD và DC b.  2x – 1 + 1 = 8 2. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b.AE c. Với giá trị nào của x thì A = B. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1.  2x – 3 + x = 21 c. 3.  2x – 1 = x + 3 2. Kẻ phân giác BD. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. Tính AC . Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Một ô tô đi từ A đến B. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. biết HD = 12cm và HB = 15cm. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. a. AC = 16cm. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. 4. Tính quãng đường AB. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. 15x – 13 > 2x + 26 b. d. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. Tính BC và AH b. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. AH là đường cao. Tính diện tích ∆ AHD. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.c. 3. 4.

a. BC = 20cm. 4. biết AB = 15cm. Tính quãng đường AB lúc đi. d. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. đường cao BH. Chứng minh: i. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK.2. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. c. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Tính AC và BH b. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b.CI 4. Nếu BC = 10cm. 6x – 3 < 0 c. 3. Cho phân thức: A = a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA.NK iii. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. BC2 = BK.5km. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. Tính diện tích ∆ OBM. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. a. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). d. NB. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c.BI + CA. AC = 6cm. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. 2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. hãy tính NA và NB b. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. đường dài 120km. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2.NA = NC. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. Rút gọn A b. Tính vận tốc của người thứ nhất.

Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b.A’B’C’ có chiều cao 5cm. c. Tính quãng đường AB.CF b. Chứng minh: I là trung điểm của MN e.2.CD = CB. Hình lăng trụ đứng ABC. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. a. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. c 4. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. 3. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. AC = 4cm. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. 3. b. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. 4. đáy là tam giác vuông tại A và A’. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. Chứng minh: a. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. DC c. AD.  x – 9 + 3 = 2x 2. e. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. chiều cao bằng độ dài cạnh ED. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. CE. đường phân giác BD. Gọi I là giao điểm của AE và BD. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Tính BC. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E.

5.  x – 2 = 3x + 1 b. 2 x +1 < 2 2. Chứng minh: BC2 = 4MN. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. Cho BC = 15cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. Tính HC và HD. i. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. Giải các phương trình sau: a. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. Tính EB và EC. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h.ME c. a. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Khi thực hiện. BC = 7cm. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. 3. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. Tính diện tích ∆ ABC. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. a. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. Vẽ đường cao BH. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. DC = 25cm.BC c. ME và BE ii. Cho biết BH = 4cm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4. AC = 6cm. Trang 12 . ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. x2 – 2x – 3 = 0 2. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. d. HC = 9cm.a. Chứng minh: AC2 = HC. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1.

x3 – 25x = 0 c. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. a. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. a. Chứng tỏ AICB là hình thang. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. 4.c. Tính BC b. 4(x + 1) = 3 + 2x b. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Giải các phương trình sau: a. BB’ = 40cm và AC = 50cm. Tính diện tích hình thang ABCD. c. AC = 4cm. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. 5. Giải bất phương trình trên b. Tính AD và CD. 3. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ---------------------------------- Trang 13 .A’B’C’D’ có AB = 30cm. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful