CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

DC = HD.Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD . BC = 9 cm.a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC). AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. AB = 8cm .BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. Keû ñöôøng cao AH.8 cm. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB.OC b)Tính DC .OD=OB. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm.AE + AD. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. a) Chöùng minh :OA. Goïi M. biết BI = 7cm .Bieát AB = 3cm .Tính BI. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E . N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. NE caét BC taïi I . Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . bieát AB = 12 cm.4 cm. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. AH . CA = 6. Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . OC = 4cm . a) Tính ñoä daøi BD. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm .4 cm. Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD . BC = 4cm. veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD .6cm. coù AB = 8 cm. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . EI = 8. BC = 3. suy ra AD2 = DH . Nối E với D cắt BC tại I. BC = 6 cm. OB.2 cm vaø AE = 2. a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) .Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm . · Baøi 19 Cho xAy . OA = 2cm . Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 . AC = 8cm.5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. OD = 3. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm. b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. AF = 6cm.6 cm.

a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB. haõy tính chu vi vaø dieän . Chứng minh OA2 = OD. BC = 10cm . MN .sao cho · · BCx = BAD . c) Chứng minh BE. AC = 8cm . AC = 8cm.DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm. AC = 10cm và BC = 12cm. b) Tính AD . ABD = ACD .AC = AD . a) Chứng minh tam giác ABC vuông . c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O. b) Tính DF. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB).EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC. Tính OF.BD = BA.BF+AC. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM .Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx. ED = EB. C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. c) Cho · AOB = 450 . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD .DF = ED. Phân giác góc B cắt AC tại M. BD là đường phân giác của tam giác ABC .a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . AB =15 cm . Trang 3 AD . Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . CD = ID .5cm. a) Chứng minh O là trung điểm của AC. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD.DB.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm . AC = 20 cm .AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. OA = 10cm. Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. BC = b = 9cm. trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC . Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD.EF.Chöùng minh raèng. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. BC = 6cm. a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH. a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH. CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. DE .Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. HN ⊥ EF. b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . BH c) Tính BH và CH. EH c) Kẻ HM ⊥ ED. OF.CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài.BC d) Chứng minh AB. DC . A = 900. BE d) Cho SABC = 60 cm2. Vẽ đường phân giác AD của góc BAC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C.

tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . AC > AB .cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. AB = 6cm.CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A . b) M là trung điểm của BE. Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng. AC= 12cm. BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD.Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o). AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . CD = 12cm.AE d/ Tính SCDK? Bài 43. AD = 17cm. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. Tính HM. AB= 9cm.EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK. BiÕt BH = 4cm. Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm.CA= CF. a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng.kẻ Mx ⊥ BC tại M. Tính BE . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A.K.Cho biết AB=15cm . đường cao AH a/ Tính BC. HC .CA= CF. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . BC.µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ). AH là đường cao.AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. có đường cao AH . AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .AH. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . CH = 9cm. HC . Mx cắt BA tại D . c) Tia AM cắt BC tại G. AC 20cm.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm . Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.G.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . Chứng minh rằng: a) AE2 = EK. DC ở E. Trang 4 . AB = 15cm . Chứng minh GB HD = . Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. ®êng cao AH. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .DG có giá trị không đổi .BH b/ Gọi M là trung điểm của BC . AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A. Tính số đo góc AHM.Cho biết AB=15cm . Chøng minh ·BEC = 90O. có đường cao AH .

DA c) Cho AB = 10cm. AC = 5cm. Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC). Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. Trang 5 . CA = CF . Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. AC. BC b) TÝnh AB. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. c) Chøng minh: CE .®êng cao AH. tia Bx c¾t tia AH t¹i K. DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. AB = 4cm. TÝnh AB. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . AH. DBA S EA DC Bài 44:. BE c¾t nhau t¹i H. a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. HC. BC = 6cm.a) Chøng minh: AB2 = BH . DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. Chøng minh: HC2 = HE . ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. TÝnh EC. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). b) Chøng minh: DA . Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. AE = 8cm. b) AE2 = EF . §êng cao AF. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. AC = AK . Bài 45:Cho ∆ ABC. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. Tõ ®ã suy ra: AB . TÝnh tØ sè M N . EG = DB . a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. HC = 16cm. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. AC = 5cm. CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. EG c) BF . b) TÝnh NC. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän.

DE vaø DC. A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD. veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC . BC = 10cm.Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC . AC = 4cm .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . Veõ ñöôøng cao AH .Bieát AB = AC = 17cm . Tính tỉ số d) Tính độ dài IK. · · c) Chøng minh: BAC = 2. b) TÝnh CD. b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . Trang 6 . Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC. Chöùng minh : BE.Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). b) Chöùng minh : HC. töø ñoù suy ra . ñöôøng cao AH .CA = CH.Veõ caùc ñöôøng cao BH .DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . a) Chöùng minh :BK = CH .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . AI .AC = IC .CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). a) Tính BC .Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D .Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC). ACD .CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. CK . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H. BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A .Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . BC = 10 cm vaø EC = 7cm .BC c) Cho bieát BC = a . a) Tính ñoä daøi caïnh BC .Bieát AB = 4cm . caét AD taïi J . Chứng minh: CD. AB = AC = b .Tính AC . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH .Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2.a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) .EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB). d) Cho AB = 6cm . DC. Ñöôøng cao AH . Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm.EC = BC. AC = 3cm . a) Chöùng minh :AB. AK cắt BD tại I. AH = 15cm. b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . AD .Bieát AB = 3cm . a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC. c) Chöùng minh DB = DE .

Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h.Chứng minh AH. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E.CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ). Suy ra AC2 = HC. AB= 6cm.Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E .BM =AB. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC .Chứng minh CE.CB = CD .Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD . BH laø caùc ñöôøng cao. Tính quãng đường AB. AC= 8cm.HM + AM. Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm. đường cao AH. AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA .BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’. Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 .BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D.CA = CD.CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE . Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a. có AB = 24cm . Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. vận tốc của anh Bình là 24km/h.AD = AM. Chứng minh: BO. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. Tính DA và DC c.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. vận tốc của anh Hoà là 20km/h. Giải các phương trình sau: a. 1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB.Tính quãng đường AB. a.BA = BH. ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 .Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ . 2x – 3 > 5x + 6 b. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. 7x – 2 = 5x + 4 b. BC = 25 cm . 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. đường cao AH. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O.BD d.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1. Cho ∆ ABC vuông tại A. AC = 18cm.Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút.

Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . Tính quãng đường AB. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. Với giá trị nào của x thì A = B. d. Tính quãng đường AB. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. Tính BC và AH b. Cho hình bình hành ABCD.AE c. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h. 3. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. có AB = 12cm.c. Tính diện tích ∆ AHD. biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ).  2x – 3 + x = 21 c. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. a. biết HD = 12cm và HB = 15cm. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. c. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d. b. Kẻ phân giác BD. Tính AC . 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . AC = 16cm. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC.  2x – 1 + 1 = 8 2. 4. Chứng minh: AD. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.  2x – 1 = x + 3 2. BC = 10cm. 4. Cho ∆ ABC vuông tại A. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d. AH là đường cao.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. AD và DC b. 3. a. 15x – 13 > 2x + 26 b. Tính diện tích của ∆ HAC.AF = BF. Một ô tô đi từ A đến B. a. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. gọi H là hình chiếu của A trên BD.

Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. Nếu BC = 10cm. Rút gọn A b. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. đường cao BH. NB. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. đường dài 120km. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. 4. biết AB = 15cm. Cho phân thức: A = a. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b. AC = 6cm. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. BC = 20cm. Tính diện tích ∆ OBM. Chứng minh: i. 3. 2. Tính quãng đường AB lúc đi. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.BI + CA. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1.5km. a. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). d. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Tính AC và BH b.2. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. c. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d.CI 4. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2.NA = NC. 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. 6x – 3 < 0 c. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. hãy tính NA và NB b.NK iii. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. a. d. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. BC2 = BK.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . Tính vận tốc của người thứ nhất.

4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. Chứng minh: I là trung điểm của MN e. 4. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. e. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. Chứng minh: a. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. 3. Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). a. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. DC c. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . Gọi I là giao điểm của AE và BD. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. c 4. b. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E.CD = CB. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều cao 5cm. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a. AC = 4cm. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. chiều cao bằng độ dài cạnh ED. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d.2.CF b. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. Tính quãng đường AB. CE. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. đường phân giác BD. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. c. AD. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. đáy là tam giác vuông tại A và A’. Tính BC.  x – 9 + 3 = 2x 2. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD.

5. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. i. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. Cho BC = 15cm. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. Tính EB và EC. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. Chứng minh: AC2 = HC.BC c.a. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. d. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. Giải các phương trình sau: a. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. x2 – 2x – 3 = 0 2. ME và BE ii. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Vẽ đường cao BH. Cho biết BH = 4cm. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. Trang 12 . Tính diện tích ∆ ABC. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e.  x – 2 = 3x + 1 b. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. a. a. Chứng minh: BC2 = 4MN. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. BC = 7cm.ME c. HC = 9cm. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. DC = 25cm. 3. 2 x +1 < 2 2. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. Khi thực hiện. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Tính HC và HD. AC = 6cm. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3.

độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. Chứng tỏ AICB là hình thang. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB.A’B’C’D’ có AB = 30cm. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Tính BC b. ---------------------------------- Trang 13 . BB’ = 40cm và AC = 50cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. x3 – 25x = 0 c. Tính diện tích hình thang ABCD. Giải bất phương trình trên b. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. a. AC = 4cm. Giải các phương trình sau: a. c. a.c. 4(x + 1) = 3 + 2x b. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. 3. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a. 5. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2. Tính AD và CD. 4. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful