CAÙC BAØI TAÄP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC ÑOÀNG DAÏNG Baøi 1: Cho tam giaùc ABC vuoâng

taïi A , ñöôøng cao AH .Chöùng minh : a) AH.BC = AB.AC b)AB2 = BH.BC c)AH2 = BH.CH d)Goïi M laø trung ñieåm cuûa BH , N laø trung ñieåm cuûa AH .Chöùng minh :CN ⊥ AM . Baøi 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH chia caïnh huyeàn thaønh 2 ñoaïn BH = 9cm vaø HC = 16cm.Tính AB , AC , BC. Baøi 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A , ñöôøng cao AH , bieát AB = 21cm ; AC = 28cm . a) Tính AH ? *b) Keû HD ⊥ AB; HE ⊥ AC .Tính dieän tích tam giaùc AED. Baøi 4: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 15cm , AC = 20cm .Keû ñöôøng cao AH , trung tuyeán AM. a) Tính AH ; BC. b) Tính BH,CH. c) Tính dieän tích tam giaùc AHM. Baøi 5:Cho ∆ ABC coù ba goùc nhoïn, ñöôøng cao AH ( H ∈ BC ) . Veõ HD vuoâng goùc AB taïi D, HE vuoâng goùc AC taïi E. a) Chöùng minh : ∆ AHB ñoàng daïng vôùi ∆ ADH và ∆ AHC ñoàng daïng vôùi ∆ AEH . b) Chöùng minh : AD.AB = AE.AC . c) Cho AB = 13 cm, AC = 15 cm, AH = 12 cm. Tính ñoä daøi AD , DE . Baøi 6:Cho ∆ ABC coù AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Ñöôøng phaân giaùc goùc A caét caïnh BC taïi D. Qua D veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét AC taïi E vaø BA taïi K. a) Chöùng minh ∆ ABC vuoâng b) Tính DB, DC. c) Chöùng minh ∆ EDC ~ ∆ BDK d)Chöùng minh DE = DB Baøi 7 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A, cho bieát AB = 15 cm , AC = 20 cm. Keû ñöôøng cao AH cuûa ∆ ABC. a) Chöùng minh : ∆ AHB ∆ CAB vaø suy ra AB2 = BH.BC b ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH vaø CH . c) Keû HM ⊥ AB vaø HN ⊥ AC. Chöùng minh : AM.AB = AN.AC d) Chöùng minh : ∆ AMN ∆ ACB Baøi 8:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn BC taïi D.Qua D keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC vaø caét AC taïi E. a) Chöùng minh DEC ñoàng daïng ABC. b) Chöùng minh : DB = DE. Baøi 10 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 16cm , BC = 20cm .Keû ñöôøng phaân giaùc BD ( d thuoäc AC) a) Tính CD vaø AD b) Töø C keû CH ⊥ BD taïi H . Chöùng minh : ∆ ABD ∆ HCD c) Tính dieän tích tam giaùc HCD . Baøi 11:Cho ∆ ABC nhoïn, trung tuyeán AM. Tia phaân giaùc cuûa goùc AMB caét AB taïi D.Tia phaân giaùc cuûa goùc AMC caét caïnh AC taïi E. DA EA = a) Chöùng minh . b) Chöùng minh DE // BC . DB EC Baøi 12:Cho tam giaùc ABC coù 3 ñöôøng cao AD , BE , CF ñoàng quy taïi H .Chöùng minh :AH.DH = BH.EH = M .FH Cho tam giaùc ABC coù 2 ñöôøng cao AD vaø BE .Chöùng minh : a) ∆ ADC ∆ BEC b) ∆ DEC ∆ ABC Baøi 13:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm , AC = 8cm .Töø B keû ñöôøng thaêûng a song song với AC ; phaân giaùc goùc BAC caét BC taïi M vaø caét ñöôøng thaêûng a taïi N .

Trang 1

b) TÝnh ®é dµi ®o¹n AH. Nối E với D cắt BC tại I. AF Baøi 23:: Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm. EI = 8. coù AB = 8 cm. biết BI = 7cm . Chöùng minh : a) ∆ ABM ~ ∆ CAN b) AM ⊥ CN Baøi 16:Cho hình chöõ nhaät ABCD . Baøi 21:Cho hình thang ABCD ( AB)/CD) .AE + AD.OC b)Tính DC . AF = 6cm. BC = 3. AC = 8cm. OB.4 cm. Treân caïnh AB vaø AC theo thöù töï laáy AD = 3. AB = 8cm . CA = 6.Chöùng OH AB = OK CD Baøi 22:Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm .a) Chöùng minh ∆ BMN ∆ CMA b) Chöùng minh : AB MN = AC AM c) Töø N keû NE vuoâng goùc vôùi AC ( E thuoäc AC).BD d) Tính dieän tích tam giaùc MDB. a) Chøng minh tam gi¸c AHB ®ång d¹ng víi tam gi¸c BCD. treân tia Ax ñaët caùc ñoaïn thaúng AE = 3cm . BC = 9 cm. BC = 6 cm. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. Goïi I laø giao ñieåm cuûa CD vaø EF. a) Hai tam giaùc ADE vaø ABC coù ñoàng daïng hay khoâng ? Vì sao? b) Tính ñoä daøi ñoaïn DE. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I ( E ∈ AB và D ∈ AC ) Trang 2 .Tính BI.OD=OB. NE caét BC taïi I .6cm. Töø A keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BD taïi H vaø caét CD taïi M. OC = 4cm . · Baøi 19 Cho xAy .DC = HD.4 cm.8 cm. OD = 3. Goïi M. Chöùng minh raèng tæ soá dieän tích cuûa ∆ ABD vaø ∆ ACD baèng 2 3 Baøi 15 : Cho ∆ ABC vuoâng taïi A. Treân tia Ay ñaët caùc ñoaïn thaúng AD = 4cm . Từ C vẽ CE ⊥ AB tại E . Keû ñöôøng cao AH. Baøi 18: Cho hình chöõ nhaät ABCD. a) Chöùng minh :OA. bieát AB = 12 cm. OA = 2cm . N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BH vaø AH. AC = 9cm vaø AD laø ñöôøng phaân giaùc. Baøi 14 : ∆ ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = 6cm.6 cm. c) Ñöôøng thaêûng qua O vuoâng goùc vôùi AB vaø CD laàn löôït taïi H vaø K . c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AHB. BC = 4cm.2 cm vaø AE = 2. BC = 9 cm d) Tính dieän tích tam giaùc AHB Baøi 17 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12 cm. veõ AH ⊥ DB a) Chöùng minh ∆ ABD : ∆ HAD . a) Chöùng minh : ∆ ACD ∆ AFE b) Chöùng minh : ∆ IEC ∆ IDF Baøi 20 :Cho ABC coù AB = 4.5cm : a) Tính độ dài BE ? ED ? b) Chứng minh ∆ABH ~ ∆ACE và ∆BHC ~ ∆CFA 2 c) Chứng minh hệ thức AC = AB. DB b) Chöùng minh ∆ AHB : ∆ BCD c) Tính ñoä daøi DH . suy ra AD2 = DH . b) Chöùng minh hai tam giaùc AHB vaø MHD ñoàng daïng c) Chöùng minh MD. a) Tính ñoä daøi BD. CF ⊥ AD minh : tại F và vẽ BH ⊥ AC tại H . AH .Goïi O laø giao ñieåm 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD .Bieát AB = 3cm .

Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ∈ BC và D ∈ AC ) a) Tính độ dài AD . Chứng minh OA2 = OD. a) Chứng minh tam giác ABC vuông . Vẽ đường phân giác AD của góc BAC. BC = 10cm .DC Baøi 25:: Cho ∆ ABC cân tại A có AB = AC = 5cm.AI Bài 34 Cho tam giác DEF vuông tại E đường cao EH. c) tính dieän tích tam giaùc AHB · · Bài 30 : Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O.sao cho · · BCx = BAD . a) Chứng minh O là trung điểm của AC. DE . Kẻ đường cao AH a) Chứng minh : ∆ ACB ∆ HBA b) Chứng minh AB2 = BC. cho biết DE =15cm và EF=20cm a) Chứng minh EH. OA = 10cm.EF.DB. a) Hai tam giác ADC và BDI có đồng dạng không? vì sao? b) Chứng minh AB. b) Chứng minh ∆ABC ~ ∆HBA suy ra AB2 = BH . MN . trên · · tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho ACI = BDA : a) Tính độ dài DB ? DC b) Chứng minh ∆ACI ~ ∆CDI c) Chứng minh AD2 = AB AC . a) Chöùng minh AHB ~ BCD b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH. phân giác góc C cắt AB tại N : a) Chứng minh MN // BC b) Chứng minh ∆ANC ~ ∆AMB c) Tính độ dài AM . AC = 20 cm . BE d) Cho SABC = 60 cm2. BC c) Chứng minh ∆ABI ~ ∆CBD d) Chứng minh IH AD = IA DC Bài 27 : Cho tam giác AOB (OA = OB). Tính SAED ? Baøi 24:: Cho ∆ABC có AB = 6cm. c) Chứng minh BE. ED = EB. C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) Tính tæ soá tích cuûa tam giaùc ABC Bài 32 Cho tam giác ABC vuông tai A. b) Tính DF. BH c) Tính BH và CH. HN ⊥ EF.DF = ED.BF+AC.Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt tia OA ở F. b) Tính AD .BC d) Chứng minh AB. Phân giác góc B cắt AC tại M. Bài 33 Cho tam giác ABC phân giác AD. Chứng minh OE ⊥ MN suy ra khoảng cách từ O đến MN . ABD = ACD . EH c) Kẻ HM ⊥ ED.EC Bài 31 : Cho tam giaùc vuoâng ABC.CD = BC2 Bài 29 : Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = a = 12cm. CD = ID . A = 900. AB =15 cm . AC = 8cm . BC = b = 9cm.Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Bx.Chöùng minh raèng.5cm. CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AO ở C. OF.AC = AD . Chứng minh: ∆ EMN ∆ EFD d) Gọi O là trung điểm của FD . BC = 6cm. AC = 8cm.Gọi E là hình chiếu của của C trên BD và F là giao điểm của CE và AB.Gọi I là giao điểm của tia Cx với AD kéo dài. AC = 10cm và BC = 12cm. b) Kẻ đường cao AD của tam giác AOB.a) Tính độ dài AD ? ED ? b) Chứng minh ∆ADB ~ ∆AEC c) Chứng minh IE . a) AOB ~ DOC b) AOD ~ BOC c) EA . c) Cho · AOB = 450 . Goïi H laø chaân ñöôøng vuoâng goùc keû töø A xuoáng BD.BD = BA. haõy tính chu vi vaø dieän . Trang 3 AD . BD là đường phân giác của tam giác ABC . Tính OF. Bài 28 : Cho tam giác ABC có AB = 6cm . d) Tính SAMN ? Baøi 26:: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm. DC .

K. AC > AB .CA= CF. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . AH là đường cao. có đường cao AH . Bài 38 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. Tính số đo góc AHM.G. c) Tia AM cắt BC tại G. a) Chứng minh tam giác BEC và ADC đồng dạng.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC. HC . CH = 9cm. Mx cắt BA tại D . Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.CA= CF. BC. HC . Một đường thẳng a thay đổi đi qua A lần lượt cắt BD. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . Bài 36 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Chøng minh ·BEC = 90O.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm . AB = 6cm. CD = 12cm. Chứng minh rằng: a) AE2 = EK.CB Bài 40 : Cho tam giác ABC vuông tại A .µ µ Bài 35 :Cho h×nh thang vu«ng ABCD ( A = D = 90 O ).Cho biết AB=15cm . Chứng minh GB HD = .AH. AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE= 5cm . Tính BE . AC 20cm.cắt AC tại E Chứng minh ∆BMD đồng dạng với ∆BAC c/ Chứng minh AH//DM. Trang 4 . b) M là trung điểm của BE.Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K a/ Tính DE b/ Chứng minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK . AC= 12cm. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA. AB= 9cm.CB Bài 42: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm. có đường cao AH .Cho tam gi¸c vu«ng ABC (gãcA = 90o). AB = 15cm . trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm .EG b) 1 1 1 = + AE AK AG c) Tích BK. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. AD = 17cm. Tính HM. AD? d/ Chứng minh BE ⊥ DC Bài 41:Cho ∆ ABC vuông tại A.AE d/ Tính SCDK? Bài 43.DG có giá trị không đổi .Cho biết AB=15cm . AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH . ®êng cao AH. Chứng minh tam giác BHM và BEC đồng dạng. đường cao AH a/ Tính BC. AH =12 cm a/ Chứng minh ∆ AHB đồng dạng với ∆ CHA b/ Tính độ dài các đoạn thẳng : BH .BH b/ Gọi M là trung điểm của BC .AE d/ Tính SCDK? Bài 39 :Cho ∆ ABC vuông tại A. DC ở E. BC AH + HC Bài 37 : Cho hình bình hành ABCD. BiÕt BH = 4cm. Trªn c¹nh AD ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 8cm. Chứng minh ∆ CEF vuông d/ Chứng minh : CE.kẻ Mx ⊥ BC tại M.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .

c) Tõ C kÎ mét ®êng th¼ng song song víi AB c¾t MN t¹i K.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F. AC = AK . AB = 4cm. Bài 49:Cho tam gi¸c ABC. DE c) Gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BG. Trang 5 . AH. DG kh«ng ®æi khi F thay ®æi trªn c¹nh BC. Chøng minh: HC2 = HE . Tõ A kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AC. ∆ DGE ®ång d¹ng víi ∆ BAE. TÝnh AB. HA µ Bài 46:Cho ∆ ABC c©n t¹i A ( A < 90o). AC = 5cm. tõ B kÎ tia By vu«ng gãc víi BC. TÝnh EC. DBA S EA DC Bài 44:. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CEG. Tõ B kÎ tia Bx ⊥ AB. AC = 5cm. b) TÝnh NC. HC d) Gi¶ sö BH = 9cm. vÏ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E. HC = 16cm. C¸c ®êng cao AD vµ CE c¾t nhau t¹i H. EG c) BF . BE c¾t nhau t¹i H. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = 5cm. a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ ANM. CH c) Chøng minh: AH2 = HB . Tõ ®ã suy ra: AB . §êng cao AF. Tia Ax vµ By c¾t nhau t¹i K. c) Chøng minh: CE . b) Chøng minh: DA . BC = 6cm. tia Bx c¾t tia AH t¹i K. Qua C kÎ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G. Tõ trung ®iÓm M cña AB vÏ mét tia Mx · · c¾t AC t¹i N sao cho AMN = ACB. b) Chøng minh: ∆ DHC ®ång d¹ng víi ∆ DCA. a) Chøng minh: ∆ BEC ®ång d¹ng víi ∆ BDA. M K Bài 50:Cho ∆ ABC cã AB = 4cm. BC b) TÝnh AB. Bài 47:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AB < AC).®êng cao AH. HC. EG = DB . TÝnh S vµ chøng minh: EH = DA . a) Tø gi¸c ABKC lµ h×nh g× ? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ ABK ®ång d¹ng víi ∆ CHA. Bài 48:Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. b) AE2 = EF . CB d) ∆ ABC cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ®Ó tø gi¸c AHBK lµ h×nh thoi. Chøng minh: a) ∆ BEF ®ång d¹ng víi ∆ DEA. Tia AF c¾t BD vµ DC lÇn lît ë E vµ G. Tõ ®ã suy ra: DC2 = DH . a) Tø gi¸c AHBK lµ h×nh g×? T¹i sao? b) Chøng minh: ∆ HAE ®ång d¹ng víi ∆ HBF. TÝnh tØ sè M N . AE = 8cm.a) Chøng minh: AB2 = BH . DA c) Cho AB = 10cm. Bài 45:Cho ∆ ABC. EBH c) §êng ph©n gi¸c BD c¾t AH t¹i E (D ∈ AC). CA = CF . AC.

DC. a) Tính BC . AB = AC = b .EC = BC. AD .Phaân giaùc CD ( D thuoäc AB). Baøi 6:( Naêm học 2006-2007) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . a) Chöùng minh :AB.CA = CH. AI . b) Chöùng minh : ∆ HAC ∆ ABC c) Tính ñoä daøi CH . Baøi 3:( Naêm học 2003-2004) Cho hình thang vuoâng ABCD ( µ = D = 900 ) coù AC caét BD taïi O .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b . Trang 6 .EC = CH 2 Baøi 2:( Naêm học 2002-2003) Cho tam giaùc ABC(AC > AB).CE 2 c) Qua D veõ DE ⊥ BC ( E thuoäc BC). d) Cho AB = 6cm . d) Qua B veõ ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi tia CD caét tia CD taïi K . a) Tính ñoä daøi ñoaïn BH vaø BC.Phaân giaùc cuûa goùc A caét caïnh huyeàn Bc taïi D . Chöùng minh : BE.a) Chøng minh: ∆ ABC ®ång d¹ng víi ∆ CBD. b) Chöùng minh : HC.Bieát AB = 4cm . b)Từ D kẻ đường vuông góc với BC tại H.Bieát AB = AC = 17cm . Chứng minh: CD. BK BH CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KÌ II CAÙC NAÊM Baøi 1:(Naêm học 2001-2002) Cho tam giaùc ABC caân taïi A . caét AD taïi J . töø ñoù suy ra . b) Töø B veõ BD ⊥ AC ( D thuoäc AC) . b) TÝnh CD. AC = 4cm .Qua D keû ñöôøng thaêûng vuoâng goùc vôùi BC caét AC ôû E vaø AB ôû F . CK .Veõ caùc ñöôøng cao BH . c) Chöùng minh DB = DE . BC = 10 cm vaø EC = 7cm .CB c)Vẽ đường cao AK của tam giác ABC. ACD . AK cắt BD tại I. Tính tỉ số d) Tính độ dài IK.Chöùng minh : ∆ AHC ∆ BDC AH 2. a) Tính ñoä daøi caïnh BC . AH = 15cm. Veõ ñöôøng cao AH . Ñöôøng cao AH . b) Chöùng minh : ∆ IDC ∆ BHA c) Chöùng minh heä thöùc : BD2 2 2 – CD = AB . DE vaø DC. · · c) Chøng minh: BAC = 2.Chöùng minh : 1 1 1 = + OI AB CD Baøi 4:( Naêm học 2004-2005) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . BC = 10cm. A µ DO CO = a) Chöùng minh : ∆ OAB ∆ OCD.BC c) Cho bieát BC = a . b) Chöùng minh : AC2 – BD2 = DC2 – DB CA AB2 c) Qua O keû ñöôøng thaúng song song vôùi 2 ñaùy caét BC taïi I . veõ ñöôøng cao AH xuoáng ñaùy BC .Tính AC . ñöôøng cao AH .DE b) Chöùng minh AH // FD suy ra tam giaùc HAB ñoàng daïng tam giaùc DFB . a) Chöùng minh :BK = CH .AC = IC . AC = 3cm .Töø trung ñieåm I cuûa caïnh AC ta veõ ID vuoâng goùc vôùi caïnh huyeàn BC .Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D a)Tính độ dài AC. Bài 51:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm.Bieát AB = 3cm .Chöùng minh : ∆ ADK ∆ CDB Baøi 5:( Naêm học 2005-2006) Cho tam giaùc caân ABC (AB=AC).

CH Baøi 8 :: Naêm học 2009-2010 Cho ∆ABC vuông tại A (AB< AC ).Từ D vẽ đường thẳng song song AH cắt AC tại E . đường cao AH.BM =AB. BH laø caùc ñöôøng cao. Lúc về ôtô tăng vận tốc thêm 10km/h.Baøi 7: Naêm học 2007-2008) Cho tam giaùc ABC coù AD .CA = CD. Keû DE vuoâng goùc AC taïi E. Chöùng minh a) ∆ ADC ∆ BHC b) ∆ CDH ∆ CAB c) CE. AH là đường cao ( H ∈ BC ) a) Chứng minh ∆ABH ~ ∆CBA . Tính quãng đường AB. b) Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA .Chứng minh AH. Nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h30’.BH PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO Q2 Bài 1: Giải các phương trình sau: 1) -9 + 2x = 21 . Vẽ AK ⊥ DC tại K d) Chứng minh: ∆ CHK e) Cho AD = 15cm. Tính diện tích ∆ CHK Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trang 7 .Chứng minh CE. Suy ra AC2 = HC.CB c) Chứng minh AE = AB d) Gọi M là trung điểm của AE .3x 2)(2x – 4)(5x + 10) = 0 6) 3) x3 – 7x = 6 4) x −1 x − 3 1 + = 2 3 6 5) x + 5 x − 5 2x2 + 3 + = x − 5 x + 5 x 2 − 25 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + 94 93 92 91 90 89 Bài 2: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h.HM + AM.CB = CD . AB= 6cm. AC= 8cm.BC ~ ∆ CDB c) Trên tia đối của AB lấy điểm D. Bài 3: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số a) 5 − 4x x − 7 − ≥0 3 5 b) 18x – 5 < 31 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. a) Tính BC b) Chứng minh: ∆ ABC ~ ∆ HAC .

1) Tính AC 2) Lấy điểm M thuộc cạnh AB. Giải các phương trình sau: a. 2(3x – 5) – 3(x – 2) = 3(x + 4) b. ---------------------------------Trường THCS Trần Phú 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 2x – 3 > 5x + 6 b. đường cao AH. Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ OBH và chiều cao bằng 10cm. 7x – 2 = 5x + 4 b.AD = AM.Lúc 7giờ 30 phút có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Trên đường đi xe anh Hoà bị hư nên phải dừng lại 20 phút để sửa sau đó tiếp tục đi và anh đến nơi chậm hơn anh Bình 40 phút.BA = BH. x +4 x +3 x −2 −x +5 > − 5 3 2 x 3x 2x − 3 3. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a.Tại B ô tô nghỉ lại 30 phút sau đó quay trở lại B với vận tốc 45 km/hvà đến B lúc 15 giờ .Câu 1Giải các phương trình sau 1) -7x + 5 = 10 +3x 2) 3x-2 + x− 4 = 0 3) x − 2 2 x − 3 x −18 + = 4 3 6 4) x x 2x + = 2 x − 2 2 x + 6 (x + 3)(x − 1) Câu 2 . AC = 18cm.Tính quãng đường AB. Chứng minh: ∆ HAB ∽ ∆ HCA b. Anh Hoà và anh Bình đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. x −1 + 2 − x = ( x −1)( x − 2) 2. Cho ∆ ABC vuông tại A.AB 4) Chứng minh: DM ⊥ BC x 2 x+ 1 x > −x − 3 6 2 Trường THCS Nguyễn Trãi 1.Chứng minh ∆AM C đồng dạng ∆HMB 3) Chứng minh: AC.Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với CM tại H cắt AC tại D. Kẻ đường phân giác BD cắt AH tại O. a. Tính DA và DC c. Chứng minh: BO.BD d. vận tốc của anh Bình là 24km/h. Câu 3: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1) 26x -14 ≤ 12 + 20x b) Câu 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 20 cm. 5x – 3 ≥ 3x – 5 Trang 8 . BC = 25 cm . vận tốc của anh Hoà là 20km/h. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu? 4. có AB = 24cm .

biết thời gian ô tô cả đi lẫn về hết 7 giờ 50 phút (kể cả thời gian nghỉ). c. 5(x – 2) – 3 = 2(x – 1) + 9 b. Tính tỉ số diện tích của ∆ ABD và ∆ FBD. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 2x +1 < x +1 2 Trang 9 . Kẻ phân giác BD.AF = BF. Tính quãng đường AB. 4. a. Cho các biểu thức: A = x +1 x −1 + x −1 1 + x và B = a. b. Chứng minh: ∆ FHB ∽ ∆ AHD b.AE c. Vẽ lăng trụ đứng tam giác ABC. có AB = 12cm. AD và DC b. Cho ∆ ABC vuông tại A.  2x – 1 = x + 3 2. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 35km/h. 4.  2x – 1 + 1 = 8 2. Tính AC . Tính diện tích của ∆ HAC. 15x – 13 > 2x + 26 b. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. gọi H là hình chiếu của A trên BD. Kẻ đường cao AH của ∆ ABC. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 1. BC = 10cm. Chứng minh: AD. Đến B ô tô nghỉ 45 phút rồi quay về A với vận tốc 90km/h. (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 d.c. Tính BC và AH b. biết HD = 12cm và HB = 15cm. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80km/h. Vẽ phân giác AD của ∆ ABC. ---------------------------------Trường THCS Hồ Quang Cảnh 1. AH là đường cao. Cho hình bình hành ABCD. Một ô tô đi từ A đến B. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Tìm điều kiện của x để A và B xác định. a. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. x +1 x −1 4 + = 2 x −1 1 + x x −1 2 x 2 − 6 x − 8 x − 13 − = x x −2 x 2 − 2x d.A’B’C’ và tính diện tích xung quanh lăng trụ đó biết rằng chiều cao của lăng trụ bằng 12cm. d.  2x – 3 + x = 21 c. 3x − 8 5x − 1 +x ≥ 12 18 4 x −1 2 c. Tính diện tích ∆ AHD. a. Tính quãng đường AB. Tia AH cắt DC tại E và cắt BC tại F. Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 6cm . Chứng minh ∆ ABC ∽ ∆ HAC. Với giá trị nào của x thì A = B. 3. 3. AC = 16cm.

d. a. Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h.BI + CA. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. d. 3. 2. 2( x −3) + 2( x +1) = ( x +1)( x −3) 3 4 2 x +1 x + 3 x + 5 x + 7 5x 2 − 3 3x −1 x + = + + < (2 x + 3) − 5 c. Chứng minh BI ⊥ MN ---------------------------------Trường THCS Hùng Vương 1. đường dài 120km. biết AB = 15cm. BC = 20cm. đường cao BH. ---------------------------------Trường THCS Trưng Vương 1. Cho ∆ ABC vuông tại B (BA < BC). đi trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém hơn vận tốc của người thứ nhất là 6km/h. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Rút gọn A b. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương này. gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA và BK. Biết rằng hai người đến B cùng một lúc. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B. NB. Cho ∆ ABC vuông tại A có phân giác CN.NK iii. Tính AC và BH b. Giải các phương trình và bất phương trình sau: x x 2x 2 3 1 (x − ) = x − b. AC = 6cm. hãy tính NA và NB b. BC2 = BK. Tìm giá trị của x để A có giá trị không âm 3. Tính diện tích ∆ OBM.2. c. Tính quãng đường AB lúc đi. ∆ CKB ∽ ∆ CAN ii. Tính vận tốc của người thứ nhất. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a.NA = NC. Chứng minh ∆ BMN ∽ ∆ BCA. a. Kẻ HM ⊥ AB (M ∈ AB) và HN ⊥ BC (N ∈ BC). Chứng minh: i. Từ B kẻ BK vuông góc với CN tại K. Biết vận tốc lúc về là 15km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. 5x(x – 3) + 2(x – 3) = 0 b. Nếu BC = 10cm. 4. 2 x −1 1 x + ≤ 5 10 2 x 3 − 4 x 2 + 5x − 20 d. Trung tuyến BI của ∆ ABC cắt MN tại O. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2. Người thứ hai đi trên nửa đầu của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là 10km/h. 6x – 3 < 0 c.CI 4.5km.  1 – 3x = 2x + 5 Trang 10 . 35 33 31 29 5 4 2 2 x − 4 x − 5(4 − x ) a. Cho phân thức: A = a.

Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC). Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 ≥ 2ab – 2ac + 2bc với mọi a.Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm. x +4 2 x −1 −2 ≤ 6 3 b. 3. Trang 11 x+2 1 2 − = 2 x − 2 x x − 2x . AC = 4cm. Tính quãng đường AB. Hỏi số quạt bàn mà xí nghiệp được giao trong kế hoạch là bao nhiêu? 3. Nhưng khi thực hiện thì mỗi ngày xúc được 50m 3 đất. 5 −10 x x 3x − 22 + = 3 2 4 x x +1 − = −1 x −3 x +3 d. Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > BD. Từ C kẻ các đường CE và CF vuông góc với AB và AD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại D và cắt BC tại E. Chứng minh: I là trung điểm của MN e.  x – 9 + 3 = 2x 2. e. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Nhưng mỗi ngày đã vượt năng suất so với dự định 1 chiếc quạt nên đã hoàn thành sớm hơn 1 ngày và vượt kế hoạch được giao là 8 chiếc. Hai ô tô khởi hành từ hai tỉnh A và B ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. 5x – 3x2 + 2 ≥ 3x(2 – x) d. c. đường phân giác BD.CD = CB.CF b. Chứng minh: a. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N và cắt tia BA tại E. Nếu chiếc xe đi từ B khởi hành sớm hơn chiếc xe đi từ A là 6 giờ thì hai xe gặp nhau ở địa điểm cách đều cả A và B. AD. 4. Tính thể tích lăng trụ đứng có đáy là ∆ ABC. ∆ ABC ∽ ∆ FCE ---------------------------------Trường THCS Lê Hồng Phong 1. 3. 4x – (x – 1) = 2(1 + x) b. Gọi I là giao điểm của AE và BD. Một xí nghiệp sản xuất quạt bàn dự định hoàn thành kế hoạch trong 25 ngày. DC c. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. 3(x – 2) > 2(x + 1) – 4 2. x2 – 4 = (3x – 5)(x + 2) c. b. Hình lăng trụ đứng ABC. chiều cao bằng độ dài cạnh ED.2. Tính tỉ số diện tích tam giác AEC và ABC d. Đường thẳng qua I song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N. a. Một máy xúc đất theo kế hoạch mỗi ngày phải xúc 45m 3. c 4.A’B’C’ có chiều cao 5cm. CE. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Du 1. Tính BC. Tính khối lượng đất mà máy phải xúc theo kế hoạch. Do đó đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn vượt mức 30m 3. đáy là tam giác vuông tại A và A’. Chứng minh: ∆ AEC ∽ ∆ ABC b. Tính cạnh AC biết thể tích hình lăng trụ là 15cm3 và AB = 2cm.

a. 5(x + 35) + 2(x – 3) = x + 1 b. BC = 7cm. đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng vận tốc xe đi từ A hơn vận tốc xe đi từ B là 15km/h. d. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. 5. 3. Trang 12 . 2( x − 3) − 2x + 2 = ( x +1)( x − 3) d. Cho ∆ ABC vuông tại A có AH là đường cao và AM là trung tuyến. Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2 x − 3 1 − 3x > 2 6 3. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD. (3x – 1)(x – 1) – (3x – 1)(x + 2) = 0 c. 15 – 8x = 9 – 5x x x 2x e. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Cho BC = 15cm. 2x − 3 x − 3 4 x + 3 − ≤ −17 3 6 5 1 2 3x 2 + 2 = 3 d. Tia phân giác của BÂC cắt cạnh BC tại E. DC = 25cm.a. Chứng minh: BC2 = 4MN. Cho biết BH = 4cm. 2 x +1 < 2 2. mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. HC = 9cm. AC = 6cm. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ HAC b. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là ∆ CMF và chiều cao bằng 10cm. x −1 x + x + 1 x −1 3 −x f. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác: ABH và CBA ---------------------------------Trường THCS Tiến Thành 1. Cho AB = 18cm và AC = 24cm. x 2 x +1 x − = 3 2 6 c. do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Chứng minh: ∆ ABC ∽ ∆ MBE b. Vẽ đường cao BH. ME và BE ii. Tính độ dài các đoạn thẳng BC. Tính EB và EC. ---------------------------------Trường THCS Nguyễn Thông 1. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 4. Chứng minh: ∆ BDC ∽ ∆ HBC b. đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Cho ∆ ABC có AB = 5cm. Tính HC và HD. i. Giải các phương trình sau: a. Chứng minh: AC2 = HC.ME c. Giải các phương trình và bất phương trình sau: a. Tính diện tích ∆ ABC.  x – 2 = 3x + 1 b. x2 – 2x – 3 = 0 2. a.BC c. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 150km. Khi thực hiện.

Giải bất phương trình trên b. a. Chứng minh: ∆ ABD ∽ ∆ ACB b. BB’ = 40cm và AC = 50cm. Cho ∆ ABC có AB = 2cm. độ dài cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông thứ hai là 2cm. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. Chứng tỏ AICB là hình thang. Tính diện tích hình thang ABCD. Cho bất phương trình: 2(x – 5) ≤ 5(x + 1) a.A’B’C’D’ có AB = 30cm. Tính AD và CD. x3 – 25x = 0 c. Giải các phương trình sau: a. Tính độ dài cạnh góc vuông thứ hai của tam giác. Tính BC b. c. Tính thể tích hình hộp chữ nhật. ---------------------------------Trường THCS Lương Thế Vinh 1. AC = 4cm. Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 6cm. 4. 3. ( x −1)( x − 4) + x −1 = x − 4 2.c. ---------------------------------- Trang 13 . Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. a. 5. Trên tia BD lấy điểm I sao cho BI = 4 3 2 x +1 5 2 BD. 4(x + 1) = 3 + 2x b. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho ∠ ABD = ∠ ACB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful