P. 1
BAI TAP KIM LOAI KIEM KIEM THO NHOM SAT

BAI TAP KIM LOAI KIEM KIEM THO NHOM SAT

|Views: 499|Likes:
Được xuất bản bởihoangtuatula84

More info:

Published by: hoangtuatula84 on Feb 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI, KIM LOẠI
KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM,SẮT.
1. Kim loại nào sau đây có tín !"n đi#n t$ n%t rong t%t c& c'c (im loại)
*. +àng. ,. -.ng /. ,ạc. 0 12m.
3. Kim loại nào !4o n%t trong t%t c& c'c (im loại)
*. ,ạc. ,. +àng /. 12m 0. -.ng .
5. Kim loại nào sau đây có đ6 c7ng n%t trong t%t c& c'c (im loại)
*. +on8am. ,. /rom /. 9:t. 0. -.ng.
;. Kim loại nào sau đây m<m n%t trong t%t c& c'c (im loại)
*. =iti. ,. >?si. /. 1atri. 0. (ali.
@. Kim loại nào sau đây có ni#t đ6 nóng c&y cao n%t trong t%t c& c'c (im loại)
*. +on8am. ,. /rom /. 9:t. 0. -.ng.
A. Kim loại nào sau đây nB n%t trong t%t c& c'c (im loại)
*. =iti. ,. ruCi!i. /. 1atri. 0. (ali.
D. 0Ey c'c (im loại nào đ<u t'c !Fng đưGc HIi nưIc)
*. J?K LnK =iK 9n. ,. /uK PCK MCK *g. /. KK 1aK /aK ,a. 0. *lK HgK /sK 9r.
N. 1gâm m6t đin s:t trong 1OOml !ung !Pc /u/l
3
1MK gi& tiQt /u tạo ra C'm Qt Hào đin s:t.
9au (i R&n 7ng Song l%y đin s:t ra s%y (2K ($i lưGng tTng tUm Cao niUu gam)
*. 1@K@g. ,. OKNg. /. 3KDg. 0. 3K;g.
V. /o ;KNg (im loại M có óa trP WW tan oàn toàn trong !ung !Pc H1X
5
loEng tu đưGc 1K13 lít
(í 1X !uy n%tYđ(tcZ. Kim loại M là[
*. Ln. ,. J?. /. /u. 0 Mg.
1O. /o 5K3g /u t'c !Fng HIi !ung !ic\ H1X
5
đ]c !ư t^ t_ tíc (í 1X
3
Yđ(tcZ tu đưIc là Cao
niUu)
*. 1K13 lít. ,. 3K3; lít. /. 5K5A lít. 0. ;K;N lít.
11. 1ung nóng 1AKN g C6t s:t Hà AK;g C6t lưu u`nY (2ng có (2ng (íZ tu đưGc s&n Ram >.
/o > t'c !Fng HIi !ung !Pc H/l !ư t^ có + lít (í to't ra Yđ(tcZ. bi' trP + là[
*. AKD3 lít. ,. 3K3; lít. /. 5K5A lít. 0. ;K;N lít.
13. -4 (c oàn toàn dn GR g.m J?X Hà LnX tàn (im loại cen 3K3; lít H
3 Yđ(tcZ
. 1Qu đ?m dn
GR (im loại tu đưGc co t'c !Fng Qt HIi !ung !Pc H/l t^ t_ tíc (í tu đưGc là[
*. 1K13 lít. ,. 3K3; lít. /. 5K5A lít. 0. ;K;N lít.
15. Hfa tan oàn toàn 1K@g dn GR C6t *l Hà Mg Hào !ung !Pc H/l t^ tu đưGc 1KAN lít (í
Yđ(tcZ. Pen trTm ($i lưGng cga thng (im loại trong dn GR len lưGt là[
*. AOiK ;Oi. ,. @;iK ;@i. /. ;NiK @3i. 0. A;iK 5Ai.
1;. Ki fa tan DKDg dn GR g.m natri Hà (ali Hào nưIc t%y to't ra 5K5A lít (í H
3
Yđ(tcZ. Pen
trTm ($i lưGng mdi (im loại trong dn GR là[
*. 3@K55iK D;KADi. ,. 3AK55iK D5KADi. /. 3DK55iK D3KADi. 0. 3NK55iK D1KADi
1@. -$t c'y Qt 1KONg (im loại óa trP WWW trong (í clo tu đưGc @K5;g mu$i clorua cga (im loại
đó. TUn (im loại là[
*. /r. ,. J?. /. *l. 0 Mg.
1A. /o 1K13g C6t s:t Hà OK3;g C6t Mg Hào C^n c7a 3@Oml !ung !Pc /u9X
;
r.i (u%y (j co
đQn (i (Qt tkc R&n 7ng. 9au R&n 7ng ($i lưGng (im loại có trong C^n là 1KNNg. 1.ng đ6 mol
cga !ung !Pc /u9X
;
trưIc R&n 7ng là[
*. OK1M. ,. OK3M. /. OK5M. 0. OK;M.
1
Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp
1D. /o NKN@g dn GR MgK /uK Ln Hào lưGng !ư !ung !Pc H/l 5K5A lít (í H
3
Yđ(tc. Pen c%t r:n
(2ng tan trong aSit đưGc rca sạc r.i đ$t trong oSi !ư tạo ra ;g c%t C6t màu đ?n. Pen trTm ($i
lưGng cga thng (im loại trong dn GR là[
*. 3DK13iK 5AK1AiK 5AKD3i. ,. 3AK1AiK 3NKA;iK ;@K3i.
/. 33K1DiK 1AK5AiK A1K;Di. 0. ;3K@iK 53K@i 1@i.
1N. 9l Tn mfn (im loại (2ng R&i là[
*. 9l (c (im loại.
,. 9l oSi óa (im loại.
/. 9l R' gy (im loại o]c GR (im !o t'c !Fng cga c'c c%t trong m2i trường.
0. 9l CiQn đmn c%t (im loại tàn GR c%t.
1V. -in s:t CP Tn mfn nan n%t trong tường GR nào sau đây)
*. 1gâm trong !ung !Pc H/l.
,. 1gâm trong !ung !Pc Hg9X
;
.
/. 1gâm trong !ung !Pc H
3
9X
;
loEng.
0. 1gâm trong !ung !Pc H
3
9X
;
loEng có tUm Hài gint !ung !Pc /u9X
;
.
3O. 9:t tây là s:t tr'ng tiQc. 1Qu lIR tiQc CP SưIc sâu tói lIR s:t t^ (im loại CP Tn mfn trưmc là[
*. tiQc. ,. s:t.
/. c& ai đ<u CP Tn mfn nư nau. 0. K2ng (im loại nào CP Tn mfn.
31. 9l R' gy (im loại ay GR (im !o (im loại t'c !Fng trlc tiQR HIi c'c c%t oSi óa trong m2i
trường đưGc gni là[
*. sl (c (im loại. ,. sl t'c !Fng cga (im loại HIi nưIc.
/. sl Tn mfn óa nc 0. sl Tn mfn đi#n óa.
33. 1gâm Vg GR (im /u o pn trong !ung !Pc H/l !ư tu đưGc NVAml (í H
3
Yđ(tcZ. Pen trTm
t?o ($i lưGng mdi (im loại trong GR (im là[
*.5NKNViK A1K11i. ,. 3NKNViK D1K11i. /. ;NKNViK @1K11i. 0. @NKNViK ;1K11i.
35. /o c'c !ung !Pc [ Ln9X
;
K *g1X
5
K /u/l
3
K Mg9X
;
. Kim loại nào t'c !Fng đưGc HIi ; !ung
!Pc trUn)
*. *l. ,. /u. /. J?. 0. (2ng có (im loại nào.
3;. /o /u !ư t'c !Fng HIi !ung !Pc *g1X
5
tu đưGc !ung !Pc >. /o J? !ư t'c !Fng HIi !ung
!Pc > đưGc !ung !Pc q. 0ung !Pc q c7a[
*. J?Y1X
5
Z
3
. ,. J?Y1X
5
Z
5
.
/. J?Y1X
5
Z
3
Hà /uY1X
5
Z
3
!ư. 0. J?Y1X
5
Z
5
Hà /uY1X
5
Z
3
!ư.
3@. /o 3K@3g m6t (im loại t'c !Fng HIi !ung !Pc H
3
9X
;
loEng tạo ra AKN;g mu$i sun8at. Kim
loại đó là[
*. *l. ,. Ln. /. J?. 0. Mg.
3A. /o 3KOAg dn GR g.m J?K *lK /u t'c !Fng HIi !ung !Pc H1X
5
loEng !ư tu đưGc OKNVA lít
(í 1X !uy n%t Yđ(tcZ. K$i lưGng mu$i nitrat sin ra là[
*. VK@g. ,. DK;;g. /. DKO3g. 0. ;K@;g.
3D. Hfa tan Ag GR (im g.m /uK J?K *l trong aSit H/l !ư t%y to't ra 5KO3; lít (í Yđ(tcZ Hà
1KNAg c%t r:n (2ng tan. Pen trTm cga GR (im là[
*. ;OiJ?K 3Ni*lK 53i/u. ,. ;1iJ?K 3Vi*lK 5Oi /u.
/. ;3iJ?K 3Di*lK 51i/u. 0. ;5iJ?K 3Ai*lK 51i/u.
3N. Hfa tan oàn toàn 3Ng J? Hào !ung !Pc *g1X
5
!ư t^ ($i lưGng cTt r:n tu đưGc là[
*. 1ONg. ,. 1A3g.K /. 31Ag. 0. 1@;g.
3V. /o 5g dn GR g.m 1a Hà (im (i<m M t'c !Fng HIi nưIc. -_ trung fa !ung !Pc tu đưGc
cen NOOml !ung !Pc H/l OK3@M. Kim loại M là[
3
Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp
*. =i. ,. 1a. /. K. 0. MC.
5O. Hfa tan ;KDg K
3
X Hào 1V@K5g nưIc. 1.ng đ6 i c&u !ung !Pc tu đưGc là[
*. 3KAi. ,. AK3i. /. 3KNi. 0. NK3i.
51. /o 1Dg dn GR > g.m ai (im loại (i<m đ7ng (Q tiQR nau trong nóm W* t'c !Fng HIi
nưIc tu đưGc AKD3 lít H
3
Yđ(tcZ. Hai (im loại là[
*. =i Hà 1a. ,. 1a Hà K. /. K Hà MC. 0. MC Hà /s
53. /o 5KV g (im loại K t'c !Fng HIi nưIc tu đưGc 1OOml !ung !Pc. 1.ng đ6 mol cga !ung
!Pc tu đưGc là[
*. OK1M. ,. OK@M. /. 1M. 0. OKD@M.
55. /o dn GR 1a Hà Mg l%y !ư Hào 1OOg !ung !Pc H
3
9X
;
3Oi t^ t_ tíc H
3
taots ra Yđ(tcZ
là[
*. ;K@D lít. ,. @;K5@ lít. /. ;VKDN lít. 0. @DK5@ lít.
5;. -i#n Rân mu$i clorua cga (im loại (i<m nóng c&y tu đưGc OKNVA lít (í Y đ(tcZ r anot Hà
1KN;g r catot. /2ng t7c cga mu$i là[
*. =i/l. ,. 1a/l. /. K/l. 0. MC/l.
5@. 1ung nóng DK3Ag dn GR g.m 1aH/X
5
Hà 1a
3
/X
5
người ta tu đưGc OKN; lít (í /X
3
Yđ(tcZ.
K$i lưGng 1aH/X
5
trưIc (i nung Hà ($i lưGng 1a
3
/X
5
sau (i nung là[
*. AK5gs OKVAg. ,. AK5g Hà 5KVD@g. /. AK5g Hà ;KV5@g. 0. AK5g Hà VK;5@.
5A. /ó t_ !tng c%t nào sau đây làm m<m tín c7ng cga nưIc c7ng tạm tời)
*. 1a/l. ,. H
3
9X
;
. /. 1a
3
/X
5
. 0. H1X
5
5D. *nion nào sau đây có t_ làm m<m tín c7ng)
*. /l
u
. ,. 1X
5
u
. /. /X
5
3u
. 0. 9X
;
3u
.
5N. Trong nưIc tường có l"n m6t lưGng nv c'c mu$i /aY1X
5
Z
3
K MgY1X
5
Z
3
K /aYH/X
5
Z
3
K
1gYH/X
5
Z
3
. /ó t_ !ung !ung !Pc nào sau đây đ_ loại Cv đ.ng tfi c'c cation trong c'c mu$i
trUn)
*. !! 1aXH. ,. !!K
3
9X
;
. /. !! 1a
3
/X
5
. 0. !! 1a1X
5
.
5V. /ó t_ loại Cv tín c7ng tạm tời cga nưIc Cwng c'c đun s2i H^[
*. 1ưIc s2i r ni#t đ6 cao.
,. Ki đun s2i làm tTng đ6 tan cga c'c c%t (Qt tga.
/. Ki đun s2i c'c c%t (í fa tan trong nưIc to't ra.
0. c'c mu$i i!rocacConat cga Mg Hà /a CP Rân gy Cri ni#t đ_ tạo (Qt tga.
;O. 1ung dn GR mu$i cacConat cga ai (im loại đ7ng (Q tiQR nau trong nóm WW* tIi ($i
lưGng (2ng đxi tu đưGc 3K3; lít /X
3
Yđ(tcZ Hà ;KA;g dn GR 3 aSit. Hai (im loại là[
*. Mg Hà /a. ,. ,? Hà Mg. /./a Hà 9r. 0. 9r Hà ,a.
;1. -_ trung fa !ung !Pc dn GR > g.m OK1mol 1aXHK OK1@mol ,aYXHZ
3
cen Cao niUu lít
!ung !Pc dn GR q g.m H/l 1M Hà H
3
9X
;
OKO@M.
*. 1 lít. ,. 3 lít. y/. 5 ltis. 0. ; lít.
;3. Hfa tan dn GR 3 mu$i caConat c&u (im loại óa trP WW trong !! H/l !ư tu đưGc AKD3 lít (í
Yđ(tcZ. /2 cạn !! sau R&n 7ng t%y ($i lưGng mu$i (an tu đưGc ni<u mn ($i lưGng 3 mu$i
Can đeu là[
*. 5g. ,. 5K1g. /. 5K3g. 0. 5K5g.
;5. 9Fc + lít (í /X
3
Yđ(tcZ Hào 3 lit !ung !Pc /aYXHZ
3
OKO1MK tu đưGc 1g (Qt tga. + Cwng[
*. OK33; lít o]c OKAD3 lít. ,. OK;;N lít o]c OKNVA lít.
/. OKAD3 lít o]c 1OKON lít 0. OKNVA lít o]c 11K3 lít..
;;. Hfa tan 35KVg dn GR ,a/X
5
Hà Mg/X
5
trong nưIc cen 5K5A lít /X
3
Yđ(tcZ. K$i lưGng m$i
mu$i trong 2n GR là[
5
Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp
*. 1VKDg Hà ;K3g. ,. VKDg Hà 1;K3g. /. 1DKVg Hà 3K;g. 0. 1VKDg Hà 13K;g.
;@. -$t c'y oàn toàn m g C6t n2m trong lưGng 9 !ưK r.i fa tan Qt s&n Ram tu đưGc Hào
nưIc t^ to't ra AKD3 lít (í H
3
Yđ(tcZ. M là[
*. 3KDg. ,. ;KO@g. /. @K;g. 0. NK1g.
;A. Hfa tan Qt mg dn GR *l Hà J? trong lưGng !ư !ung !Pc H
3
9X
;
loEng t%y to't ra OK; mol
(í cfn trong lưGng !ư !ung !Pc 1aXH t^ tu đưGc OK5 mol (í. M Cwng[
*. 11g.,. 13K3Ng. /. 15KDg. 0. 1VK@g.
;D. 0tng mg *l đ_ (c Qt 1KAg J?
3
X
5
. 9&n Ram sau R&n 7ng t'c !Fng Hói lưGng !ư !ung !Pc
1aXH tạo OKAD3 lít (í Yđ(tcZ. M Cwng[
*. OK@;g. ,. OKN1g. /. 1KONg. 0. 1KD@@g.
;N. Trường GR nào sau đây tạo ra (Qt tga sau (i R&n 7ng S&y ra oàn toàn)
*. TUm !ư 1aXH Hào !! *l/l
5
. ,. TUm !ư *l/l
5
Hào !ung !Pc 1aXH.
/. TUm !ư H/l Hào !!1a*lX
3
0. TUm !ư /X
3
Hào !ung !Pc 1aXH.
;V. TUm 1aXH Hào !ung !Pc dn GR c7a OKO1mol H/l Hà OKO1 mol *l/l
5
. KQt tga tu đưGc là
lIn n%t Hà nv n%t 7ng HIi s$ mom 1aXH len lưGt Cwng Cao niUu)
*. OKO1mol Hà ≥OKO3mol. ,. OKO3mol Hà ≥ OKO5mol.
/. OKO5mol Hà ≥ OKO;mol 0. OKO; mol Hà ≥ OKO@mol.
@O. /o mg dn GR C6t *l Hà J? t'c !Fng HIi !ung !Pc 1aXH !ư t%y to't ra AKD3 lít (í
Yđ(tcZ. 1Qu co mg dn GR đ$ t'c !ung\ HIi !! H/l t^ to't ra NKVA lít (í Yđ(tcZ. K$i lưGng
cga *l Hà J? là[
*. 1OKNgK @KAg. ,. @K;g Hà @KAg. /. @K;g Hà NK;g. 0. @K;g Hà 3KNg.
@1. Hfa tan J? trong H1X
5
!ư t%y sin ra dn GR (í c7a OKO5 mol 1X
3
Hà OKO3 mol 1X. ($i
lưGng J? là[
*. OK@Ag. 0. 1K13g. /. 1KANg. 0. 3K3;g.
@3. TUm !ung !Pc 1aXH !ư Hào !ung !Pc c7a OKO1@ mol J?/l
3
trong (2ng (í. Ki c'c R&n
7ng S&y ra oàn toàn t^ t%y ($i lưGng (Qt tga tu đưGc Cwng[
*. 1KOV@g. ,. 1K5@g. /. 1KAO@g. 0. 15KO@g.
@5. Hfa tan 3K1Ag J?X trong lưGng !ư !! H1X
5
loEng tu đưGc + lít 1X !uy n%tYđ(tcZ. + Cwng[
*. OK33; lít. ,. OK55A lít. /. OK;;N lít. 0. 3K3; lít.
@;. TUm !! 1aXH !ư Hào !! c7a OK5 mol J?Y1X
5
Z
5
. =nc (Qt tga đ?m !ung đQn ($i lưGng
(2ng đxi t^ tu đưGc ($i lưGng c%t r:n là Cao ni<u)
*. 3;g.,. 53K1g. /. ;Ng. 0. VAg.
@@. 0ung !Pc c7a 5K3@g mu$i clorua cga m6t (im loại cưa CiQt R&n 7ng HIi !ung !Pc
*g1X
5
!ư t'c ra NKA1g (Qt tga tr:ng. /2ng t7c mu$i là[
*. Mg/l
3
. ,. J?/l
3
. /. /u/l
3
. 0. J?/l
5
.
@A. M6t !ung !Pc có fa tan 1AKNg 1aXH t'c !Fng Hói !ung !Pc có fa tan Ng J?
3
Y9X
;
Z
5
K sau đó
lại t?m Hào !ung !Pc trUn 15KANg *l
3
Y9X
;
Z
5
. 9au c'c R&n 7ng lnc !! tu đưGc (Qt tgaK đ?m nung
đQn ($i lưGng (2ng đxi cfn lại c%t r:n >. K$i lưGng c%t r:n > là[
*. AK;g J?
3
X
5
Hà 3KO;g *l
3
X
5
. ,. 3KNNg J?X Hà 3KO;g *l
3
X
5 .
/. 5K3g J?
3
X
5
Hà 1KO3g *l
3
X
5 .
0. 1K;;g J?X Hà 1KO3g *l
3
X
5
;

Sắt tây là sắt tráng thiếc. B. 58. Kim loại nào tác dụng được với 4 dung dịch trên? A.11%. 51. 16. C. Al. 28.89%. B.47%. B.89%. Dung dịch Y chứa: A. 19. Fe.64%. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng. B. 20. 27. Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim là: A. Ngâm trong dung dịch HCl. B.72%. C.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 17. Ngâm 9g hợp kim Cu – zn trong dung dịch HCl dư thu được 896ml khí H2(đktc). 23. Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3.16%. sắt.17%. 32. 27%Al. Fe(NO3)3. Ngâm trong dung dịch HgSO4.84g muối sunfat. Khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. C.896 lít khí NO duy nhất (đktc). 28. C. 45. Fe(NO3)2.36 lít khí H 2(đktc. 29%Al. MgSO4. Sự phá hủy kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môi trường được gọi là: A.52g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. 26%Al. Cho các dung dịch : ZnSO4. Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất. Zn vào lượng dư dung dịch HCl 3.89%. D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4. 42. Cu. 216g. Fe. 30% Cu. sự ăn mòn hóa học D. Phần trăm của hợp kim là: A. CuCl2.38.44g. 9. 42%Fe. Để trung hòa dung dịch thu được cần 800ml dung dịch HCl 0. 61.11%. D. 36. 61. 28%Al. 48. Sự ăn mòn kim loại không phải là: A.85g hỗn hợp Mg. Cho 8. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. B. B. Zn.12%. D.5g.02g. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tường hợp nào sau đây? A. B. B. cả hai đều bị ăn mòn như nhau. C. Kim loại đó là: A. 162g. 7. D. Fe. 41%Fe. 4. Mg. C.36%. 41. 21. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.89%. 36.. sự ăn mòn điện hóa. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư. B.2%. Hòa tan 6g hợp kim gồm Cu. D. sự tác dụng của kim loại với nước. AgNO3.5% 15%. 32%Cu. 22. 40%Fe.11%. D. thiếc. 7. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO 3thu được dung dịch X. 154g. C. Phần chất rắn không tan trong axit được rửa sạch rồi đốt trong oxi dư tạo ra 4g chất bột màu đen. C. 108g. C. không có kim loại nào.11%. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tói lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trươc là: A.024 lít khí (đktc) và 1. C. 26. 31%Cu. Al. Cho 2. 28. 29. 22.16%. B. C. 25. Cu. sự khử kim loại. Không kim loại nào bị ăn mòn. 26. Cho 3g hỗn hợp gồm Na và kim kiềm M tác dụng với nước. Al. Cho 2. Kim loại M là: 2 . 24. D. Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp là: A. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 dư. 31%Cu. 27. C. D.25M. Sự khử kim loại.54g. 71. Hòa tan hoàn toàn 28g Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chăt rắn thu được là: A. D. Sự oxi hóa kim loại.5%. Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. B. D.06g hỗn hợp gồm Fe. 43%Fe. D. 18.86g chất rắn không tan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->