P. 1
Danh_ba_dien_thoai

Danh_ba_dien_thoai

|Views: 2,424|Likes:
Được xuất bản bởitrầnh_47

More info:

Published by: trầnh_47 on Feb 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.

HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
THÀNH ĐOÀN TP. HCM
web!"e# www."$/,$*(/,.$(:$!.!,$:!"'.;(+.+,
2TT Đ<N => 2? ĐT Đ>A CH@ MAIA
1 BAN QUỐC TẾ 8.82
2 BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA 8.83
3 BAN THIẾU NHI 8.82
4 BAN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 822514
5 BAN T! CH"C 82218#
BAN $T%ANQ&%ĐB'C 8231558
( BAN )I*$ T+A 823#(34
8 TT.&T)H,CN T+- 823#(8.
# T! T!NG H/& 82#3#88
1. T! VĂN THƯ 82((352
11 T! T0I CH1NH 82#3#(3
12 T! )INH TẾ '2 3N 82434(2
13 T! THÔNG TIN LƯU T+4 82((353
14
BAN THANH NI5N T+Ư6NG H7C
8225123
15 V&. HLH THANH NI5N 822554.
1 TT.CT8H TH0NH ĐO0N 823#(35
1( ĐH )H8H,NHÂN VĂN 8243325
18 ĐH B3CH )HOA 85458
1# ĐH )HOA H7C T2 NHI5N 8354..8
2. ĐH LU9T (2#545
21 ĐH NÔNG LÂ$ 8#(2452
22 ĐH :Ư &H;$ 8321(.1
23 ĐH :Ư &H;$ )< THU9T 8#3.43
24 ĐH = 'Ư/C 853(435
25 ĐH )IẾN T+>C 8222(48
2 ĐH NGO;I THƯ?NG C:2 512(25(
2( ĐH NGO;I NG4 V0 TIN H7C 832834
28 ĐH VĂN LANG 83(42#
2# ĐH TÔN Đ"C TH@NG 84.(12(
3. ĐH CÔNG NGHA :0I GBN 83((53
CDEFGHIFJKGELFDEHMNLOPKMQQ.NQL
RKDHNDSIOPKMQQ.NQL.TD
RKDEQNMUNEIOPKMQQ.NQL
MQCSMEDEJOPKMQQ.NQL
MQCVCDMTCFDTCFEDKLOW
LKCS.NQLX
TKDEMUMQCOWLKCS.NQL
ECDMDWUPFDHTCNQDWIQDWOPKMQQ.NQL
IQKD.DMKDTKDOPKMQQ.NQL.TD
TJIQKDIYOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEDOMNLUDV.FIU.TD
IQKDEGUQDWHIMSUKEOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEGUQDWIMVJEJMNLOPKMQQ.NQL
IQKDEGUQDWZEUOWLKCS.NQL
EUQCEGFHMUZSCEOPKMQQ.NQL
IQKDTSUOPKMQQ.NQL
31 ĐH H[NG B0NG #12854
32 ĐH H\NG VƯ?NG ##(238
33 ĐH GTVT C:2 (3.843.
34 ĐH TH* ']C TH* THAO 2 8#.321
35 ĐH $Ở T&. HC$ #3..154
3 ĐH VĂN HIẾN 51.(32
3( ĐH )^ THU9T CÔNG NGHA 512.254
38 ĐH NGÂN H0NG 821(4.5
3# ĐH $A+)_TING 43325.5
4. ĐH CÔNG NGHIA& T&.HC$ 8#4.3#.
41 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG (242181
42 ĐH TH`= L/I C: 2 84.5.18
43 ĐH :Ư &H;$ T'TT T&.HC$ 8555432
44 H7C VIAN H0NH CH1NH QUỐC GIA 83.8.4
45 '2 Ba ĐH T&.HC$ 8355384
4 'ĐH CNTT ĐHQG T&.HC$ 8(81#2#
4( )HOA )INH TẾ ĐHQG (242(51
48 ĐH HOA :_N 83.18((
4# ĐH LĐ8H C:2 (18.8(8
5. CĐ )T CNGHA V;N 8UÂN 84.4523
51 CĐ )INH TẾ CÔNG NGHA T& 2#425
52 CĐ :& Tb T&HC$ 835##5#
53 ĐH :0I GBN 838181
54 CĐ CÔNG NGHA THÔNG TIN 8.5..3
55 CĐ )^ THU9T CAO TH@NG 82123.
5 CĐ )INH TẾ T&.HC$ 83#582
5( CĐ )^ THU9T Lc T2 T+7NG 2#3#4.1
58 CĐ T0I CH1NH HdI QUAN 28.51.
5# CĐ B3CH VIAT ##(1512
. CĐ VIeN ĐÔNG 245#222
1 CĐ VHNT V0 'U LaCH :0I GBN 8#5#8(1
2 TH )TNV TH` Đ"C 21584#
3 TH )TNV &H> LÂ$ 8(53((3
4 TH )TNV NGU=eN H4U CdNH ((31148
5 TH VĂN THƯ LƯU T+4 Tb2 8#43(1(
Đ<N =># ĐOÀN TRƯỜNG
2/) $B! ,;$C 0D, E
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 BfC QUKDW HfDW 21g#g1#(8 Bh TMi
IQKDHMQCMTOPKMQQ.NQL
IQKDEMKDMDCFDOQU.FIU.TD
IQKDEGUQDWTKDMCFDOWLKCS.NQL
IQKDIMDMOPKMQQ.NQL
IQKDEDNVOTDLU.FIU.TD
TJIQKDEGUQDWOMNLCU.FIU.TD
IQKDMTMNjWOPKMQQ.NQL
IQKDEDIRIMOPKMQQ.NQL.TD
TJIQKDOUCE.FIU.TD
IQKDEMKDMDCFDYMQKYCDMEFOWLKCS.NQL
IQKDMCKVEOPKMQQ.NQL.TD
NIVJEk3OWLKCS.NQL
NKQIKDWVUJMKLHEJMNLOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEDOCEN.FIU.TD
IEDNKQEMKDWOWLKCS.NQL
IQKDEGUQDWRKNMTCFEOPKMQQ.NQL.TD
VKCWQDKNEOMNL.ZJE.TD
MDEMUIUNOMNL.TDD.TD
EMJMUSKLOWLKCS.NQL
2
HUlDM &MimN NWMnK
1(g.g1#(8
3 &MKD NWoN ADM 3.g.(g1#85 &.Bh EMi % CT H:V
4 NWUPpD TMq &MirDW TMsQ .1g.4g1#8# UVTVt UVT) H:V
5 Lu BvDM VC TMsQ 15g.3g1#8# UVTV

NWUPpD QUKDW TMwC
28g.(g1#88
( NWUPpD NMxE TGiyDW 1.g.3g1#8# UVTV
8
Hz TGoDW TGh
.(g.g1##.
# &M{L QUKDW TMwC 'irDW 1.g.4g1##. UVBCH
1. V| Lu 'UP Đ}N 24g.(g1##. UVBCH
11 'irDW VC Đ}N .2g.8g1##. UVBCH
12 NWUPpD TMwC H~K .2g.1g1##. UVBCH
13
Lu Đ}N HUP
2.g11g1##.
14
&M{L T•D HiDW
1(g.4g1#8# UVBCH € UVT) H:V
15 TG•D HUlDM ADM )MQK 11g1.g1#8# UVBCH
1 Lu V‚D LƒL 15g.(g1#8 UVBCH BTĐ) NH
1( NWUPpD TMfP LCuD 1#g.4g1##. UVBCH
18
NWUPpD VirDW TM„DM LQDW
5g(g1#85
1#
&M{L &M… AD L†N
2.g11g1##1
2. L‡ TMq TMU NWƒD 18g11g1##1 UVBCH
21
HQ„DW 8UƒD :rD
22g.4g1#83
22
NWUPpD TMq )CL TMQK
.8g12g1#8#
23
&MKD TCˆD TMUxD 8g1.g1##.
24 &MKD TMq TGƒL TMP .1g.1g1#8# UVBCH
25
ЉDW TMq B{NM VƒD
.4g.3g1#8
2 QUKD HwD 8irDW g28g1#8( UVBCH
2( )MUPˆE
TKLM: $B! ,;$C 0D, E
1 TG•D Đ{C NWMnK 28g5g1#81 &.Bh EMi TT
2 NWUPpD $Š TCuD 1#g12g1#88 UVTV% &CT H:V
&.Bh EMi % BTĐ)
T$'L%$
UVTVt &BT ĐQ„D
YMQK TCNN
UVTV % JM‹ RKD HT%
NC)H%QHQT
UVBCH % &BT Đ)
L)T
UVBCH % &BT Đ)
)T)T
UVBCH % UV BCH
Đ) TT)
UVBCH € BT Đ)
LLCT
UVBCH € &BTĐ)
)T&T
UVBCH % TV BTC%8'
ĐQ„D
UVBCH € BTĐ)
TCNN
3
&M{L NWoN TMCuD ADM
.g.8g1#85
4
TGqDM HCŒJ TMCŒD
.2g.g1#84
5
CKQ NWoN TMU•
.3g1.g1#85 UVBCH % BTĐ) NH

&M{L TMq LiU ĐK
23g.5g1#88
( HQ„DW TMq TMfP 'UDW 2g.#g1#8# UVBCH
BAN CHNHGN MON CPA ĐOÀN TRƯỜNG
NQ B/, K!R. TK/ Đ(S, "KLT,;
2TT HF =À TGN CHIC =J
7 NWUPpD NMxE TGiyDW 1.g3g1#8# &M‹ NMŽ DMCŒL
2 HQ„DW TMq TMfP TGKDW 5g1g1#8# U• TCuD
4 V| NWQ{D VCDM 2g8g1#88 U• TCuD
3 NWUPpD TMq TMUl HirDW 1g5g1##. U• TCuD
B/, TS! C$U,$ Đ(S, V HB!
2TT HF =À TGN CHIC =J
1 BfC QUKDW HfDW Bh EMi TGi•DW RKD
2 TG•D TMKDM TƒL CV V&Đ TMŽ jUŠ
3 QUKD HwD 8irDW CV V&Đ )ˆ EQwD
B/, CW,; N;$X T$W,; T!,
2TT HF =À TGN CHIC =J
1 BfC QUKDW HfDW Bh EMi TGi•DW RKD
2 QUKD HwD 8irDW CV V&Đ &M‹ RKD
3 NWUPpD TMwC HQ„ UVBCH TM„DM TCuD
4
ЉDW TMwC TMqDM
TM„DM TCuD
5
Đ„Q TMq $CDM HUP•D
TM„DM TCuD
NWUPpD QU‘N &MQDW :V ).TCNN TM„DM TCuD
( ĐCDM Lu VCˆE AD :V )35 CTV
8 NWUPpD Đ}N H{DM NWUPuD :V )35 CTV
# &MKD TMKDM TGC’D :V )35 CTV
B/, TY C$Z: V [\' *],; Đ(S,
UVBCHt &BT NMC “Q„D
GV%CBCC
UVBCH % &BTĐ)
)T)T
UVBCH € &BTĐ)
)T&T
GV )HOA
THQL
CV T{J NMh
&T)T
2TT HF =À TGN CHIC =J
1 BfC QUKDW HfDW Bh EMi Bh EMi &M” EGwNM
2 NWUPpD TMq &MirDW TMsQ UVTV &M‹ RKD
3 Lu BvDM VC TMsQ UVTV &M‹ RKD
4 NWUPpD NMxE TGiyDW UVTV TM„DM TCuD
5 L‡ TMq TMU NWƒD UVBCH TM„DM TCuD
TG•D TMKDM TƒL CV V&Đ TM„DM TCuD
( BfC TMq TMsQ LLCT )34 TM„DM TCuD
8 NWUPpD TMq TMfP HirDW UV UB)T TM„DM TCuD
# &MKD TCˆD TMUxD :V )MQK L)T TM„DM TCuD
1. LƒL ЉDW 8UƒD HQK :V YMQK NH TM„DM TCuD
11 HQ„DW TMq HzDW H„ :V ).TCNN TM„DM TCuD
12 QUKD HwD 8irDW
TM„DM TCuD
13 &M{L &M… AD L†N UVBCH TM„DM TCuD
B/, P$(,; TKS( V T^,$ N;)'X,
2TT HF =À TGN CHIC =J
1 &MKD NWoN ADM TGi•DW RKD
2 NWUPpD QUKDW TMwC UVTV TM„DM TCuD
3 NWUPpD NMxE TGiyDW UVTV TM„DM TCuD
4 &M{L T•D HiDW UVT) H:V TM„DM TCuD
5 NWUPpD 'U TMP LKL UVT) TM„DM TCuD
'irDW VC Đ}N UVBCH TM„DM TCuD
( V• )MwDM HiDW H:V TM„DM TCuD
8 NWUPpD HQ„DW HsC NKL ).LLCT TM„DM TCuD
# $KC HUP ).TCNN TM„DM TCuD
1. TG•D TMCuD QU‘N TMwC ).)T&T TM„DM TCuD
11 TG•D NMxE HQ„DW ).T'$ TM„DM TCuD
12 Hz ADM Đ}N ).T$'L$ TM„DM TCuD
13 NWUPpD NWoN TCˆD ).QT)' TM„DM TCuD
14 Lu TMq &MirDW TMsQ ).T$'L$ TM„DM TCuD
15 Lu HQ„DW VCŒE CiyDW ).)T&T TM„DM TCuD
1 NWUPpD TMq &MirDW TM„ ).LLCT TM„DM TCuD
1( 'irDW $CDM $–D CB V&Đ TM„DM TCuD
B/, H_: "`% V N;$!a, :Z) b$(/ $_: V Hc% "d: e)f: "g
2TT HF =À TGN CHIC =J
1 HUlDM &MimN NWMnK &BT TGi•DW RKD
UCBCH% CBV&
ĐQ„D
—&.Bh EMi € CT
H:V˜
2 &MKD TMq TGƒL TMP UVBCH &M‹ RKD
3 Hz TGoDW TGh UVBCH &M‹ RKD
4 TG•D HUlDM ADM )MQK UVBCH TM„DM TCuD
5 NWUPpD TMfP LCuD UVBCH TM„DM TCuD
V| Lu 'UP Đ}N UVBCH TM„DM TCuD
( &M{L QUKDW TMwC 'irDW UVBCH TM„DM TCuD
8 HUlDM TMq NWoN LCDM :V )34 TM„DM TCuD
# NWUPpD TMq HUP•D ADM :V )33 TM„DM TCuD
1. NWUPpD QUKDW HUP :V )34 CTV
11 NWUPpD TMq TUPˆE $KC :V )34 CTV
12 NWUPpD H™U NKL :V )35 CTV
13 NWUPpD BhNM NWoN :V )34 CTV
14 BfC $CDM QUPuD :V )35 CTV
15 NWUPpD TMKDM TMsQ :V )34 CTV
1 &MKD TMq HzDW TGKDW :V )34 CTV
1( V| NWoN TMsQ VP :V )34 CTV
Đ<N =># KHOA KINH TẾ PHhT TRIiN
2TT HF TGN N;S' !,$ CHIC =J
1 NWUPpD TG•D $CDM TM„DM 8g4g1#8( Bh EMi
2 NWUPpD TMq )CL TMQK 12g8g1#8# &M‹ Bh EMi
3 NWUPpD TMKDM :KDW #g#g1#8# &M‹ Bh EMi
4 Lu NWUPpD BsQ NWoN #g1g1##. UVTV
5 TGirDW TMq CMKDW g2.g1##. UVTV
TG•D TMq HzDW NMUDW 2g1#g1#8# UVBCH
( NWUPpD HQ„DW TMšDW 8g25g1#8# UVBCH
8 Lu TMq VƒD ADM 11g1g1##. UVBCH
# NWUPpD TU•D 'Ž 1g1g1##. UVBCH
1. &MKD TGoDW HUƒD 1g28g1##. UVBCH
11 HQ„DW TMKDM TƒL 1.g14g1#8# UVBCH
12 H„ NMxE TƒD 2g2g1##. UVBCH
13 &MKD VnDM 8UƒD 4g2(g1##. UVBCH
14 TG•D BvDM Đ{C 11g25g1##1 UVBCH
15 H}K V• H›DW NWK g2g1##1 UVBCH
Đ<N =># KHOA jNkN TR> KINH DOANH
2TT H_ +S Ta, N;S' 2!,$ C$Z: +l
1 Lu TMKDM TG…N 3g2g1#8 Bh TMi
2 HQ„DW $CDM Đ}N 31g1.g1#8# &M‹ Bh TMi
3 NWUPpD TMq HUP•D TGKDW 3.g.3g1#8# &M‹ Bh TMi
4 BfC NWUPpD $CDM TƒL 13g1.g1#8# UVTV
5 NWUPpD QUKDW VCDM .4g.g1##. UVTV
NWUPpD )C•U $Š TGKDW 21g.8g1#88 UV BCH
( NWUPpD TMKDM QUlDM CMC 2(g1.g1##. UV BCH
8 Lu )C•U TGKDW 22g1.g1##. UV BCH
# 'CŒJ ADM QU‘N 2.g.(g1##. UV BCH
1. VirDW $CDM Đ}N .3g.1g1##11 UV BCH
11 ĐCDM Lu TMU‡ VP 2(g.#g1##1 UV BCH
12 &MKD TMq TMUl AD 21g11g1##1 UV BCH
13 TG•D TMq HzDW LŒ 25g12g1##1 UV BCH
14 ĐCDM Lu VCˆE AD #g8g1##1 UV BCH
15 NWUPpD $CDM )MQK 1.g5g1##1 UV BCH
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
2TT H_ +S Ta, N;S' 2!,$ C$Z: +l
1 HUlDM &MimN NWMnK 1#...1#(8 BTĐ)
2 HQ„DW TMq TMfP TGKDW .5..1.1#8# &BTĐ)
3 Hz $KC HQK 14.11.1#8# UVTV
4 HQ„DW Lu NMxE QUlDM 2..12.1#8# UVTV
5 Đœ $CDM TGh 28.11.1##. UVBCH
H}K TMUxD ADM )MQK .#..1.1##1 UVBCH
( HUlDM CšDW TM•DW 1..(.1#88 UVBCH
8 Lu TMq HCˆU .3..3.1##. UVBCH
# NWUPpD TMq NWoN TG„ LƒL 2(...1##. UVBCH
1. NWUPpD QUKDW HsQ 24..5.1#8# UVBCH
11 NWUPpD TMq TMKDM H›DW 31.12.1##. UVBCH
12 &M{L QUKDW TMwC 'irDW 1...4.1##. UVBCH
13 &M{L TMq 'CpL HirDW 31..3.1#8# UVBCH
14 TG•D ADM TU•D ...#.1#8# UVBCH
15 TG•D $CDM Đ}N 11..(.1##1 UVBCH
1 TGirDW $CDM HCˆU .3..4.1##1 UVBCH
1( V| NWoN TMsQ VP 13..8.1##. UVBCH
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
2TT H_ +S Ta, N;S' 2!,$ C$Z: +l
1 ЉDW TMq B{NM VƒD .4g.3g1#8 Bh EMi Đ)
2 TGirDW $CDM TU•D 2#g12g1#85 &M‹ Bh EMi Đ)
3 NWUPpD QUKDW TMwC 1.g.8g1#88 &M‹ Bh EMi Đ)
4 BfC NWUPuD $CDM .5g12g1#8# UVTV Đ)
5 TGirDW HQ„DW $CDM 2.g.3g1#8# UVTV Đ)
NWUPpD TMq TMKDM TMŽP 22g.4g1#88 UVBCH Đ)
( &M{L 'UP )MirDW 11g1.g1#8( UVBCH Đ)
8 NWUPpD TMq TMU TMsQ .g1.g1#8# UVBCH Đ)
#
HQ„DW CšDW ADM
.#g12g1#8 UVBCH Đ)
1.
&MKD $CDM TU•D
.1g.(g1##. UVBCH Đ)
11 NWUPpD QU‘N &MQDW 2#g11g1##. UVBCH Đ)
12 &MKD TMq TGƒL 2g.8g1#8# UVBCH Đ)
13 NWUPpD TMq $CDM TGKDW 15g.4g1##. UVBCH Đ)
14 TG•D $CDM TMCuD BsQ 2g.4g1#8# UVBCH Đ)
15 $KC TMKDM =ˆD LCDM .5g.#g1#8# UVBCH Đ)
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 QUwNM 'QKDM NWMCŒJ 2#g.3g1#8 Bh EMi Đ)
2 Lu TG•D &M…N NWMnK .1g1.g1#8# &M‹ BT Đ)
3
Đœ NWUPpD NWoN TƒL
13g.#g1#8# &M‹ BT Đ)
4 NWUPpD 8UƒD CiyDW 23g.3g1#8# UVTV Đ)
5 ĐzDW QUKDW TGUDW 2g12g1#8# UVTV Đ)
V‚D ADM TU•D .1g1.g1#8# UVBCH Đ)
( &M{L T•D HCˆU .g.8g1##. UVBCH Đ)
8 Tš HUlDM TGUDW ThD 18g.g1##. UVBCH Đ)
# ЉDW TMˆ H~K 22g.#g1##. UVBCH Đ)
1. Lu CMh TGUDW .8g12g1##. UVBCH Đ)
11 &M{L TMq HQ„DW VƒD .(g.g1##. UVBCH Đ)
12 NWUPpD TiyDW VC 22g.8g1##. UVBCH Đ)
13 NWUPpD QUKDW BvDM .(g.#g1##1 UVBCH Đ)
14 L‡ TMq TMU NWƒD 18g11g1##1 UVBCH Đ)
15 $KC Hz HQ„DW TMžL 2.g11g1##1 UVBCH Đ)
Đ<N =># KHOA NGoN HÀNG
2TT H_ +S Ta, N;S' 2!,$ C$Z: +l
1 Lu V‚D LƒL 15g.(g1#8 BTĐ)
2 NWUPpD TMq 'CŒU $P 18g.8g1#8# &.BTĐ)
3 'irDW VC Đ}N .2g.8g1##. UVTV Đ)
4 BfC )M•N NKL .5g1.g1#8# UVTV Đ)
5 NWUPpD TMq TM…P H›DW 11g.1g1##1 UVTV Đ)
NWUPpD NWoN Đœ TMP 25g11g1#8# UVBCH Đ)
( Hz HsC QUlDM CMƒU 21g.1g1#8# UVBCH Đ)
8 'irDW $CDM TMšDW .8g.8g1##. UVBCH Đ)
# NWUPpD 8UƒD TMqDM 2.g.3g1##. UVBCH Đ)
1. NWUPpD TMq HQK 28g.#g1##. UVBCH Đ)
11 NWUPuD TMq )CL )MQK 28g.4g1##. UVBCH Đ)
12 NWUPpD &MimN BsQ NWoN AD 14g.1g1##. UVBCH Đ)
14
BfC TMq 'CŒU TMU‡
.3g12g1##1 UVBCH Đ)
15 CKQ TMq TMU TGKDW .1g12g1##1 UVBCH Đ)
Đ<N =># KHOA KẾ TOÀN V KIiM TOhN
2TT H_ +S Ta, N;S' 2!,$ C$Z: +l
1 NWUPuŸD VirDW TMKDM LQDW 5g(g1#85 Bh EMi
2 LirDW Đ}N TMUxD g12g1#8 &M‹ Rh EMi
3 &MKD TMC¡ TMU HirDW 8g1g1#8# &M‹ Rh EMi
4 NWUPuŸD ĐCDM HQKDW UPuD 4g#g1#8# UVTV
5 NWUPpD TMq TMfP LCDM 2g2(g1##. UVTV
Lu TMC¡ Đi¢N HK¡DM 1g1g1##. UVBCH
( TGƒD HUPDM ADM )MQK 1.g11g1#8# UVBCH
8 HUlDM &MimN HUƒD 5g1g1#8# UVBCH
# &MKD CšDW BCDM 1g2(g1#8# UVBCH
1. LiŸ HQKDW $CDM 2g2g1##. UVBCH
11 HUPDM )CL HK£C g3g1##. UVBCH
12 VQŸ TMC¡ $KC NMƒ¡E 11g2(g1##. UVBCH
13 &MKD ADM HUP 1.g2#g1##. UVBCH
14 VUŸ TMC¡ TMrL g2(g1##1 UVBCH
15 VUŸ TMC¡ HK NWQ¡N 1g3.g1##1 UVBCH
1 NWUPuŸD QUš¢N TGUDW 4g#g1##1 UVBCH
1( VQŸ Đi¢N GCQKDW 1.g1g1##1 UVBCH
Đ<N =># KHOA TOhN TH?NG KG
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J
7 NWUPpD TQ„D TGh .2g1.g1#8( Bh EMi
2 Lu TMq &MC &M”DW .4g12g1#8# &M‹ Rh EMi
4 NWUPpD H™U NMrD 2.g.2g1#8# UVTV
3 NWUPpD TMq NMUDW gg1##. UVBCH
E Lu &M… CiyDW 1#g.#g1##1 UVBCH
5 &M{L &M… AD L†N 2.g11g1##1 UVBCH
8 Lu HzDW HCˆU 25g.3g1##. UVBCH
8 LUƒD TMKDM &M…N 1(g.3g#1 UVBCH
9 &M{L ĐvDM Bw 'UP 2(g.3g8# UVBCH
70 TG•D LƒL ĐQ„D 'UP HCŒU 15g.g1##. UVBCH
77 V| &M… H™U g g#. UVBCH
Đ<N =># KHOA TIN HFC jNkN Ap
2TT H_ q Ta, N;S' !,$ C$Z: +l
1 Lu TMq QUlDM NWK 12g11g1#85 BT ĐO0N )HOA
2 ЉDW TMwC TMqDM &BT ĐO0N )HOA
3 QUwNM V‚D H‹K 25g.(g1#8( &BT ĐO0N )HOA
4 TGqDM LCuD TQ„D 1(g.#g1#8# UVBCH
5 &MKD TM„DM Đ{E 1.g.4g1#8# UVBCH
NWUPpD V‚D '¤ 14g.(g1#8# UVBCH
( $¥ $CDM TQ„D .4g.1g1##. UVBCH
8 CKQ NWoN )C•U 21g1.g1##. UVBCH
# NWUPpD ĐvDM TM} .2g.(g1#8# UVBCH
1. &MKD TMq $Š LCDM 1(g.2g#. UVBCH
11 Đœ VCŒE LCDM 23g.3g1##. UVBCH
Đ<N =># KHOA Ap ANrN CHÍNH TR>
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 HQ„DW 8UƒD :rD 22g.4g1#83 Bh EMi
2 Lu TMq $• TGKDW &M‹ Rh EMi
3 NWUPpD NMƒD NWoN T… UVTV
4 NWUPpD TMq :irDW 2#g.#g1##1 UV BCH
5 NWš TMKDM C•D .1g.4g1##1 UV BCH
NWUPpD TU•D V• 2.g12g1##1 UV BCH
( Đ„Q TGoDW V• 3.g1.g1##1 UV BCH
8 NWUPpD TMq )C•U TCuD .#g1.g1##1 UV BCH
# NWUPpD BvDM NWUPuD .2g1.g1##1 UV BCH
1. Lu TG•D $CDM HUP 25g1.g1##1 UV BCH
11 T‘DW )CL TM„ .#g.#g1##1 UV BCH
Đ<N =># KHOA ANrT KINH TẾ
2TT
HF =À TGN
NGÀH 2INH CHIC =J
1
TG•D VƒD LQDW
25g.(g1#( Bh EMi “Q„D YMQK
2
Lu Đ}N HUP
2.g11g1##. &M‹ Bh EMi ĐQ„D )MQK
3
HQ„DW V• )CL 'UDW
.(g.g1#8# UVTV ĐQ„D )MQK
4
Lu HiDW LQDW
21g.4g1#8( UVBCH ĐQ„D YMQK
5
CMU $CDM TM„DM
21g.4g1#8# UVBCH ĐQ„D YMQK

V• TMq $Š 'UPuD
15g12g1##. UVBCH ĐQ„D YMQK
(
NWUPpD TMq H„ GCKDW
21g.8g1##. UVBCH ĐQ„D YMQK
8
ĐQ„D TMq 3DM NWoN
.4g.5g1##. UVBCH ĐQ„D YMQK
#
&M{L &MKD ADM
3.g1.g1#88 UVBCH ĐQ„D YMQK
1.
NWUPpD $CDM GCKDW
28g11g1#8 UVBCH ĐQ„D YMQK
11
&M… N™ NWoN TGƒL
23g12g1##. UVBCH ĐQ„D YMQK
Đ<N =># CHI ĐOÀN G=VCBCC
:TT
H7 V0 T5N
NG0= :INH CH"C V]
1 H„DW NMxE QUKDW g(g1#83 Bh EMi
2 &M{L NWoN TMCuD ADM 8gg1#85 &. Bh TMi
3 NWUPpD TMq VƒD )C•U 28g1g1#84 &. Bh TMi
4 TG•D TMKDM TƒL 14g11g1#84 UVBCH
5 TGirDW TMq TMU HirDW 1g3g1#85 UVBCH
NWUPpD &MirDW NKL 21g1.g1#83 UVBCH
( NWUPpD 'UP )MKDW 2g.#g1#85 UVBCH
8 NWUPpD TGUDW TMšDW 3g12g1#85 UVBCH
# V| TM„DM TGUDW 21g.(g1#83 UVBCH
Đ<N =># CAB Ap ANrN TRs
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ
1 Trần Ngọc Hạnh Lê 28/05/1988 CN.CLB
2 Lê Thị Mỹ Oanh 21/02/1989 PCN.CLB
4 Ng!"n #$n %ạ& '/'/1988 PCN.CLB
( Lê #$n )n 2(/0*/1991 Ban CN
5 H+nh Thị Ph,-ng .ng 19/08/1989 Ban CN
' #,-ng Tr,/ng 01ang 19/08/1991 Ban CN
* Ng2 Thị Th Ng3n 28/4/1990 Ban CN
8 B41 Thị B5ch Ngọc 22/9/1989 Ban CN
9 Ng!"n %6nh T3n 22/0*/1991 Ban CN
10 Ng!"n Thị H7ng Th8 (0/'/1990 Ban CN
11 Ng!"n Thị M1nh T9 12/(/1989 Ban CN
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
GHI CHt
CDEFGHIFJKGELFDEHMNLOPKMQQ.NQL
RKDHNDSIOPKMQQ.NQL.TD
RKDEQNMUNEIOPKMQQ.NQL
ECDMDWUPFDHTCNQDWIQDWOPKMQQ.NQL
IQKD.DMKDTKDOPKMQQ.NQL.TD
TJIQKDIYOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEGUQDWHIMSUKEOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEGUQDWIMVJEJMNLOPKMQQ.NQL
IQKDEGUQDWZEUOWLKCS.NQL
EUQCEGFHMUZSCEOPKMQQ.NQL
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
GV YMQK )T)T .#833#384.
IQKDHMQCMTOPKMQQ.NQL
IQKDEMKDMDCFDOQU.FIU.TD
IQKDEGUQDWTKDMCFDOWLKCS.NQL
TJIQKDEGUQDWOMNLCU.FIU.TD
IQKDMTMNjWOPKMQQ.NQL
IQKDEDIRIMOPKMQQ.NQL.TD
IQKDEMKDMDCFDYMQKYCDMEFOWLKCS.NQL
IQKDMCKVEOPKMQQ.NQL.TD
NKQIKDWVUJMKLHEJMNLOPKMQQ.NQL.TD
IEDNKQEMKDWOWLKCS.NQL
IQKDEGUQDWRKNMTCFEOPKMQQ.NQL.TD
.#.3..#8(#
CBCC .#.5.23(.##(
ĐT.2%)33 .#(313238
NH15%)33 .#38.3185
NN.4%)33 .18811331
(2%)34 .1238(#(#8
35)34 .#.2.2248
8(%)34 .#13.12#.3
51)34 .#82###.2(
42)34 .#(5.22.15
3.)34 .185.2(24
LA..%)34 .1##42381
QT3)33 .#331354#2
)T2 )33 .12(.4.5..
GV YMQK NH .#32(45558
5.)34 .#.(.2.2.181
CBCC .#83..(585
(#)35
.#3#5(8(#2
43%)35 .#8(1584.
GV YMQK LLCT .#.(..(8#
NL1 )33 .#8(1.2(8
TC%)34 .18##(144
23)33 .#.5.#4..12(
GV YMQK TCNN .#3254343
CBCC .#.(...##
CBCC .#184.858(
TC1%)32 .#131(52#
GV YMQK T$'L%
$KG
GV YMQK TCNN .#.#35#5
GV ..#.2.(((.48
GV ..#.(.812..8
VG.1%)32 .#18428#33
LA..%)33 .#383#3824
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
(2%)34 .1238(#(#8
$KG 4Y33 .#(8232411
)I )33 .#5#2#255
)34 .#((8#(.(8
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.#833#384.
.#.2.5.54.3.
.#.(...##
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.#833#384.
.#.(...##
.185.2(24
.#.5553.#
.1#8(5888#
.1224241234
11)35
1.)35
45)35
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.#833#384.
ĐT2)33 .#(313238
NH15)33 .#38.3185
NN4)34 .1238(#(#8
43)35 .#8(1584.
CBV&Đ .#.2.5.54.3.
T¦1 )34 .#(#.58.#4(
T'1)34 .#(.(8.#(..(8
TC )34 .18.##(.144
NH()34 .18.##5.8853
NN4%)34 #(34#(23
.#.(...##
(#%)35 .#3#5(8(#2
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.#.5.23(.##(
.18811331
.1238(#(#8
.#331354#2
.#38.45..554
.#(5.22.15
.#(3.1#.#4
.#33.((3.#58
.#83.51..512
.182..1...2.
.18#.5#.4.#
.#83#41.#.
.1842#3#(#
.#.8.2.#.
.#324521.
.#.22.44
.#8411(83
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.#.3..#8(#
TC5)33 .#.5.#4..12(
'T1)34 #.2.2248
)T1)33 .12(.4.5..
NH()34 .#.(.2.2.181
TC( .#82###.2(
$KG3)34 .#13.12#.3
TC()34 .#(3#84(8.
TC1)33 .#.5#53.5
TC2)34 .#833144(3
NH1)34 .#3334.4.3
#3)35 .#8581543.
NT1)34 .18##3#284
5.)35 .#3((.52.5
TC1)34 .#.555#11
TC()34 .18##(#5(3
NT1)34 .#(5#31184
AmP KHuA ĐInN THOẠI
GV .#85(18.(4
NL1 33 .#8(1.2(8
ĐT2 33 .#8884825
NL1 34 .18##4#4#
NL1 34 .18##3(831
NL1 33 .#(5883#8
VG1 33 .#4#33833
NL2 34 .122#82252
B: 34 .#(#(1421.
ĐT3 34 .13#..(333
ĐT3 34 .#383#4.
B: 34 .#33222412
)_ 34 .1224(###58
1 35 .#..#3
8 35 .#38(8#(5(
AM% K$v/ Đ!X, T$(w!
.#.##(5#23
QT1. 33 .#.#2322#
CL1 33 .#(521##1#
QT1. 33 .#.25#.5#5
QT3 34 .#((5.54
QT( 33 .1#88#8815
CL1 34 .#831#((11
QT1 34 .#.48421.
QT4 34 .18##54431
13 35 .#3#38((13
15 35 .125.5#1(
1# 35 .152455
1 35 .1#(44138
11 35 .142.821.
18 35 .#.((114
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
AM% K$v/ Đ!X, T$(w!
GV .#.3.##8(#
$A+ 4 33 .#(8232411
$A+ 2 33 .#82#4(.(
$A+ 1 33 .#(35388#4
NT1 34 .#3885282
21 35 .128((38(3
NT2 34 .#(34#8381
NT1 34 .#(4.32(1
$A+3 34 .#.8.83#.5
T$ 3 33 .#4(8#522
)'QT2 34 .#.5853(
$A+ 3 34 .#1312#3
$A+ 4 33 .#3831.38#
T$3 34 .12225(4(
3. 35 .#23(.32.
23 35 .1223##355
NT1 34 .18##1#84.
AM% K$v/ Đ!X, T$(w!
GV .#3254343
GV .#385542(.
NN4 33 .18811331
NN3 33 .#88842333
(3 34 .#33.588
NN2 32 .#83.25.5#
NN2 32 .#1#151.88
NN 33 .#8(553(
(2 34 .#3551582#
(1 34 .#.5(((#8
(3 34 .1224241234
(1 34 .15..#
(1 34 .#85821(5
NN3 33 .12188...18
NN3 33 .#828((33
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
GCsDW TCuD .#.3.(1..323
TC1. 33 .#83.#82..3
TC12 33 .#38..4.23.
TC8 33 .#.3.84..52#
TC2 33 .#..(#1.222
TC11 33 .#82.(...28(
TC3 34 .1214.55.5..
TC2 34 .1#(.###.852
TC( 34 .#(3.42..#.4
TC8 34 .#83.123.812
BH 34 .#(5.1##.#
TC1. 34 .#1.#(.#
4 35 .1254.54..15
43 35 .#8(.158.4.
4( 35 .12(2.84.45#
AM% K$v/ Đ!X, T$(w!
CBCC .#32(45558
NH# )33 .#(#8813#1
NH )33 .#(52215
NH11 )33 .#.8.3.85.
. )35 .1514#1(#
NH# )33 .#.2##3
NH4 )33 .#8(13(.5(
NH )33 .12585#823
C)2 )34 .#35#2#8##
NH2 )34 .#(381183
NH12 )34 .#(##.3.82
NH2 )34 .18##413#
52 )35 .1528152.(
58 )35 .#(##(8(5
AM% K$v/ Đ!X, T$(w!
GV%CBCC .#83..(585
GV%CBCC .#.8.833#
)T15 )33 .#3(#(484.
)I.3 )33 .#83.44135
)T2 )34 .#14.
)I.4 )33 .#(3188#4
)T.2 )33 .12(.4.5..
)T2. )33 .12(#3555
)I.4 )33 .#3#333#4.
)T.# )34 .#84222(35
)T.( )34 .#3345..55
)I.2 )34 .#325.54.
)T1. )34 .18##412
8 )35 .1513(22#
8 )35 .12(1.13.1
8 )35 .14#3#113
8 )35 .1#53.5835

AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
.158(#35#(
T'.3 33 .1215513133
T'.3 34 #(3(85184
T'.1 34 .12833545
(2 35 #.#134.3
(# 35 .#3#5(8(#2
T'.3 34 O1#25.135
(2 35 O#44413451
T¦.1 33 O1222.288
T¦.4 34 .1#5484.8
T¦.2 34 .1##1(8##1
N;S' +S( Đ(S, KHuA Đ!X, "$(w!
.#.#444.4
TH.2 33 .148222825
TH.2 33 .#(#83#.5#
TH.1 33 .#(3#8488
TH.2 33 .#8524525
TH.2 34 .123###5454
TH.1 34 .18##25422
TH.2 34 .1((11(28(
TH.1 34 .#4341454
TH.2 34 .#( 242224
AmP KHuA 2? ĐInN THOẠI
GCsDW TCuD .#.(..(8#
.1##.488.2(5
8# 35 .12235.3.(
#2 35 .1(#3#(3#.
#5 35 .1#55..134
#5 35 .1222(.(8#
88 35 .#.###31
# 35 .122353###.
#( 35 .#3(8(1(33
#. 35 .14(4141..
AmP & KHuA KHuA 2? ĐInN THOẠI
GCsDW TCuD .#8(###(2#
LA.. )34 .1##42381
LA.. )33 .#(2882112
GCsDW TCuD .#8#3.242
LA.. )33 .18848##21
LA.. )34 .18##41(#2
LA.. )34 .#.#.((848
LA.. )34 .#.#2825#.
#8 )35 .1(3.1.88
1.3 )35 .185(..11
1.1 )35 .12354388.
Đ?N Va N4 ĐIAN THO;I
&. QLĐT :ĐH .#8333#.3(
).TCNN 8 .#1#35#5
&.CNTT 8 .#.31.88..
V& ĐTN 8 .#.(3#(#
BQL'A 8 .#.(#.33#
).QT)' .#1#225.5
&. QLĐT :ĐH .#843183.#
).NH .#(3(((.1
&.QLĐT,CT:V .#835(2484
LỚP KHOÁ ĐT LIÊN LẠC
(2 01'9**8589*
NH5 (( 01'*'8*5(99
TC4 (( 01225098252
*1 (5 01''*5595*4
NH' (( 01''44'114*
'4 (5 01'55**9404
NH5 (4 09*99'4(9(
:T18 (( 09*(905955
4* (5 01'*8*9*188
NT( (4 01'899(00'9
NH5 (( 09(58920*2
-MAIA
RjMUDWOUFM.FIU.TD
KDMJDOUFM.FIU.TD
EMKCHJGQHK2OPKMQQ.NQL
DMKEEGUQDWH113OPLKCS.NQL
JMKLEKDMUDW.UFMOWLKCS.NQL
LKPK((.4OPKMQQ.NQL
YKHEMPHJMKD.OPKMQQ.NQL
RKNMTKD438OPKMQQ.NQL
EGKDIKCDOUFM.FIU.TD
DWMCK.MJOUFM.FIU.TD
JMEMKQ2412OPKMQQ.NQL
TCEMKQ1531#8#OPKMQQ.ZG
IKTCIMQ..(.OWLKCS.NQL
WKNQDIMYEOWLKCS.NQL
IUPIUN24(OWLKCS.NQL
TCIUNOSQRV%UFM.DFE
DWUQCMUDWkNOPKMQQ.NQL
SFIUNMUP.5.1OWLKCS.NQL
KDMYMQK111.OPKMQQ.NQL.TD
SFTKDSKLENDMOWLKCS.NQL
DWUPFDEMUPSCFD.DMOWLKCS.NQL
DWUPFDSQDWYEOUFM.FIU.TD
SQNDH§CDOPKMQQ.NQL
SPEMUDWKDOWLKCS.NQL
§UKDVQDOUFM.FIU.TD
JMKDECFDEMUKDOWLKCS.NQL
MKD§UQDWOUFM.FIU.TD
SQTFSPZKCGP1#12OPKMQQ.NQL
EGCDMMCFJEMCFDOUFM.FIU.TD
DWQNEMUPOUFM.FIU.TD
SUUIKOVKQEMKDWEKL.NQL
-MAIA
DMKEEGUQDWH113OPLKCS.NQL
EMUPMUQDW.1.5#.OPKMQQ.NQL
-MAIA
RjMUDWOUFM.FIU.TD
-MAIA
RjMUDWOUFM.FIU.TD
EMCFDKDMHJMDWOUFM.FIU.TD
EMUPIUDW2KDI#OPKMQQ.NQL
MQKDWEGKDWNLNOWLKCS.NQL
EMFVEKGE2888OPKMQQ.NQL
EKLTJIOUFM.FIU.TD
MKD§UQDWOUFM.FIU.TD
MKD§UQDWOUFM.FIU.TD
DWUQCMUDWkNOPKMQQ.NQL
EMCDMIEOUFM.FIU.TD
LCDMMUPFDOUFM.FIU.TD
JMQDWDWUPFD#.OWLKCS.NQLt JMQDWDWUPFDOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
ICDMSFTCFEKD.UFMOWLKCS.NQL
T4JGC28OWLKCS.NQL
IFTFSQJ.UFMOWLKCS.NQL
-MAIA
RjMUDWOUFM.FIU.TD
DMKEEGUQDWH113OPLKCS.NQL
MKD§UQDWOUFM.FIU.TD
-MAIA
KDMJDOUFM.FIU.TD
EMKCHJGQHK2OPKMQQ.NQL
DMKEEGUQDWH113OPLKCS.NQL
JMKLEKDMUDW.UFMOWLKCS.NQL
FDISFVVSQTFH13#OPKMQQ.NQL
EMFLKDHjDOPKMQQ.NQL
LKDILOUFM.FIU.TD
-MAIA
DWMCK.MJOUFM.FIU.TD
JMEMKQ2412OPKMQQ.NQL
TCEMKQ1531#8#OPKMQQ.ZG
SPEMUDWKDOWLKCS.NQL
EKLTJIOUFM.FIU.TD
TMKQHRUC1#4OPKMQQ.NQL
EMUPMUQDW.1.5#.OPKMQQ.NQL
IKCIUQDW#..OPKMQQ.NQL.TD
§UKDMQK.SKLIKDWOWLKCS.NQL
JFTQCSQSPHLEOPKMQQ.NQL
SQNDH§CDOPKMQQ.NQL
EPSKWCGS1(4OPKMQQ.NQL
TCIUNOSQRV%UFM.DFE
YDCWMEHQZHMQDQG1#8#OPKMQQ.NQL.TD
MUPHjD55OPKMQQ.NQL
EGKDEMCFDjUQNEMKCOPKMQQ.NQL.TD
KDMIUNjD#.OWLKCS.NQL
ECFD.DWUPFDOKDMMQN.TD
JMUQDWEMKQ2#.OPKMQQ.NQL
SFNUQDW.UFMOWLKCS.NQL
EQLKEQ1##1OPKMQQ.NQL
YKHEMPHJMKD.OPKMQQ.NQL
MUUDKL.#13OWLKCS.NQL
MQKLQNSKD#.HK3OPKMQQ.NQL
TDEMKQTPOPKMQQ.NQL
-MAIA
LKPK((.4OPKMQQ.NQL
EMKDMVKDW##8#OWLKCS.NQL
RKQDWQN1.#OPKMQQ.NQL
EGUQDWEMCNMKDWOPKMQQ.NQL
IQLIQLH1#.2OPKMQQ.NQL
EMQDWHDWUPFDMQKDWOPKMQQ.NQL
SUUIKD111OWLKCS.NQL
EUKDIUH.1.1OPKMQQ.NQL
EGQDWMUKDHJMKDOPKMQQ.NQL.TD
EKLMQKDWDFTFGjUCE8#OWLKCS.NQL
MKDMKEEKDH2412OPKMQQ.NQL
JMKDTCDM§UKD1##.OPKMQQ.NQL.TD
MUGCNKDF2511OPKMQQ.NQL
KJJSFHJCFH2.OPKMQQ.NQL
IKTCIMQ..(.OWLKCS.NQL
KDMYMQK111.OPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDEMUPSCFD.DMOWLKCS.NQL
IUPIUN24(OWLKCS.NQL
WKNQDIMYEOWLKCS.NQL
RSUFVEKG241.#.OPKMQQ.NQL
MUPFDKDM1811OPKMQQ.NQL
MUP2(1.OPKMQQ.NQL
EMQMQDW#.2...OPKMQQ.NQL
DWQNY34OWLKCS.NQL
SCEESFHJGCDNFHVEOPKMQQ.NQL
NUYUGCQ.DWUPFDOWLKCS.NQL
EMKDMDWUPFD.UFMOWLKCS.NQL
ĐC/ C$x -./!0
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
ĐC/ C$x -./!0
EMFWCQCLKUMQDWH2(OPKMQQ.NQL
DWE.EMKDMMKDWOWLKCS.NQL
EKDKYKH#88OPKMQQ.NQL.TD
EMKDMEGUNOUFM.FIU.TD
LCDMIUN.YCDMEFOWLKCS.NQL
DEMUPFDEGKDW.jEYIOWLKCS.NQL
LCDMEKL131#.jEYIOWLKCS.NQL
DWUPFDjUKDWTCDM4OWLKCS.NQL
LPEGKDWjE(OWLKCS.NQL
jUPDMNMC2(1.OWLKCS.NQL
YEGKDWIMYE2..8OWLKCS.NQL
ICFJHKDMjUQNOPKMQQ.NQL
TUQDWLCDMIUN1##1OWLKCS.NQL
EMUPTP2(#OPKMQQ.NQL
EMUPKDHJSKECDOPKMQQ.NQL
MQDWSFjEYIY35OWLKCS.NQL
ICDMSFTCFEKD.UFMOWLKCS.NQL
LCDMYMQK.KVCKOWLKCS.NQL
DWMCK.MJOTCFEDKLLKGNQL.NQL
MQKDWEGKDWNLNOWLKCS.NQL
FHSEHNTPKOPKMQQ.NQL
DMKEjUPDM8#OWLKCS.NQL
$CEQGC.'QOWLKCS.NQL
MUKEMUKDKDMYMQK.1.#OWLKCS.NQL
EMCFDSQDW1.(OPKMQQ.NQL.TD
CLLQGEFSSFUFMOWLKCS.NQL
jUKDWMKQ.YKSC§OWLKCS.NQL
WKNQDIMYEOWLKCS.NQL
MUQDWHJMKLHRSUFOPKMQQ.NQL
RSUFHVEKG1#22OPKMQQ.NQL
EGUQDWLCDMMCFU3428OPKMQQ.NQL.TD
TDEMKQTPOPKMQQ.NQL
ĐC/ C$x -./!0
-MAIA
RKNMTKD438OPKMQQ.NQL
ELEUKD2..(OWLKCS.NQL
EMKCHJGQHK2OPKMQQ.NQL
RUCDWUPFDLCDM..512OWLKCS.NQL
EGUQDWMQKDWLCDMH2..3OPKMQQ.NQL
EMKDMEMUPHKJGCSOPKMQQ.NQL.TD
YMUQDWPUWCOPKMQQ.NQL
NMFGGPSKIPH8#OPKMQQ.NQL
NQDWKDMHRYOPKMQQ.NQL
QJLMKSQVH1(#.OPKMQQ.NQL.TD
JMQDWDWUPFD#.OWLKCS.NQL
EGKLJMKD1#8#OPKMQQ.NQL.TD
LHEGKDW(1Y34OPKMQQ.NQL.TD
SUNCZFGHGFVEQGF24OPKMQQ.NQL
LKCPFDSCDMOWLKCS.NQL
IQKDMDWMCFJ1(1OPKMQQ.NQL
JMUNDWMCK8#OPKMQQ.NQL
IQDWUPFDDWQNEKLOWLKCS.NQL
DWUPFDNUQDW2338§OPKMQQ.NQL
EGUDWHVYPDFEOPKMQQ.NQL
KDMEUKDHIFE11.8#OPKMQQ.NQL
JMKLEKDMCFUOWLKCS.NQL
DFTFGHSQTFH18.OPKMQQ.NQL.TD
MQKIKDWEMFOWLKCS.NQL
SFHNMCHEGUDW812OPKMQQ.NQL
SUQDMPTQDWH#.OPKMQQ.NQL
TCDWUPFD28.8OPKMQQ.NQL
JRKNETOPKMQQ.NQL.TD
ĐC/ C$x -./!0
ĐC/ C$x -./!0
EMUMUQDWYE15Y33OWLKCS.NQL
DWUPFDICDMMQKDWUPFDOWLKCS.NQL
DWUPFDSCDM2(.2OWLKCS.NQL
SFEMCIUNMKDMYEYEOWLKCS.NQL
KDMYMQK111.OPKMQQ.NQL.TD
NUGCKH15OPKMQQ.NQL
RPZQRCDMOWLKCS.NQL
SUJCDJGQOPKMQQ.NQL
MFSSHKDWSFH§§§OPKMQQ.NQL
JMKDKDMMUP2#1.OPKMQQ.NQL.TD
EMQLEUPFDHEGUDWSKQOPKMQQ.NQL
SPEMUDWKDOWLKCS.NQL
LKCMQMQKDWEMKL18OPKMQQ.NQL
SFTKDSKLENDMOWLKCS.NQL
LPDWUPFD.1888#OWLKCS.NQL
YFDIPHDMZQOPKMQQ.NQL
DKLRUC8#OWLKCS.NQL
VMKEEHDEEMOPKMQQ.NQL
DWUPFDIQEMPOWLKCS.NQL
MQMKCjUPDMNMKUOWLKCS.NQL
IILEILE.8.8#.OPKMQQ.NQL
DWUPFD§UKDEMCDMH2..3OPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDMQK28#OPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDYMQKH8OPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDHJMUQNHRKQHDWQNHKDOPKMQQ.NQL
EKLSCDMEMKQH213OPKMQQ.NQL
ZUWCECTF.1.12OPKMQQ.NQL
DWUPFDSQDWYEOWLKCS.NQL
EMUKDSUQDWYEYEOWLKCS.NQL
VLCSFHJKVEK2(OPKMQQ.NQL
JGCDNFVVHQZHZGKDNFHNFDEUGF22OPKMQQ.NQL
EGUDWDE#1OWLKCS.NQL
MKPTFRFDKDMHWCQKDWOPKMQQ.NQL
_$AIL
EMMSQTFDEEOPKMQQ.NQL
EGKDSKLMCFU15OPKMQQ.NQL
M/!0
JMCJMUDWNE.4OPKMQQ.NQL
DM.DMQDOPKMQQ.NQL
DMUDWDWUPFD.#§OWLKCS.NQL
JMUNUQDW.VQDOWLKCS.NQL
SQNDH§CDOPKMQQ.NQL
NKEKYKVMCDCOPKMQQ.NQL
DMQNVCFUKNOWLKCS.NQL
RQD2(.31#8#OPKMQQ.NQL
TQJMUMUU#.OPKMQQ.NQL
jUPDMDWKMNLOWKLCS.NQL
jUKNMMQK8(OWLKCS.NQL
NQDDCEVQDWSKUDKL(.411OPKMQQ.NQL.TD
EMKDMIKE1..4OWLKCS.NQL
IUDWUPFD.4.OWLKCS.NQL
EQKDHEQKD5.18OPKMQQ.NQL
DWQNYCFU2115OWLKCS.NQL
EMU.UFMOWLKCS.NQL
jUKEKQRKN#.OPKMQQ.NQL
IQTCFESCDMOUFM.TD
-MAIA
-MAIA
ĐaA CH¨ $AIL
§UKDVQDOUFM.FIU.TD
EMCVUQDWH#1OPKMQQ.NQL
RKDEQC(11OWLKCS.NQL
EUKDTU(2O©CDW.TD
YCFUECFD.YEFOWLKCS.NQL
RCDMDWUPFD###.OWLKCS.NQL
SQDWEGKDOUFM.FIU.TD
SFIUNMUP.5.1OWLKCS.NQL
MQKDWTUYCLIUDW.SYEOWLKCS.NQL
SFMUDWSQDW214OWLKCS.NQL
NMU.LCDMEMKDMOPKMQQ.NQL
LPIUPFDYE34OWLKCS.NQL
KLK©QDMQGVF812OPKMQQ.NQL
DWQN§KDM.#OWLKCS.NQL
JMKLJMKDKDM88OWLKCS.NQL
RQP§CECDHIC§CJQ123OPKMQQ.NQL
EGKLH31.#1.25.(8OUFM.FIU.TD
MKDWDMKEjUKDWOUFM.FIU.TD
EMCFDKDMHJMDWOUFM.FIU.TD
TKDYCFUYEOWLKCS.NQL
EKLTJIOUFM.FIU.TD
EGUQDWMUQDWOUFM.FIU.TD
ĐỊA CHỈ EMAIL
chang;h<&h!chng1991*=!ah<<.c<>
h<a?1<@A&B!C?n=!ah<<.c<>.?n
ng<cD&D22989=g>a1@.c<>
E<rA><n9090=!ah<<.c<>
DKLDJOUFM.FIU.TD
YMKDWVIMOUFM.FIU.TD
EMQDWDEOUFM.FIU.TD
EGUDWTEOUFM.FIU.TD
@AA&ranFn=g>a1@.c<>
>!<anh01=g>a1@.c<>
?anEa&5(=!ah<<.c<>.?n
@Ang<canC2(*=!ah<<.c<>
EngCEng0*=!ah<<.c<>
hc;chAAr=!ah<<.c<>
G?>1nh&=!ah<<.c<>
DANH BẠ HyI 2INH =IGN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# $(!!,$+!e,1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
DANH BẠ HyI 2INH =IGN ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2070
BCH HyI 2INH =IGN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
:TT H7 V0 T5N NG0= :INH Lª& )HÓA
1 &MKD NWoN ADM 3.g.(g1#85 CBCC
2 NWUPpD TMq &MirDW TMsQ 4g1g1#8# 58 33
3 BfC V‚D TM„DM 5g1#g1#8# 1( 34
4 &M{L T•D HiDW 4g1(g1#8# QT3 33
5 V• )MwDM HiDW
#g13g1#8# $A+ 2 33
NWUPpD TMq =ˆD HzDW
5g1.g1##. VG2 34
( TG•D NMxE HQ„DW
14g.1g1##. NN4 34
8 NWUPpD HQ„DW HsC NKL
2g.2g1#8# QT1 34
# &MKD HsC NMi
13g(g1#8# TC8 33
1. Hz V‚D CMŽ
3g12g1#8( QT1 33
11 )‡ NKL TMC
g2(g1#88
)I1 33
12 HQ„DW V• )CL 'UDW
(gg1#8# LA.. 33
13 HQ„DW CšDW ADM
#g12g1#8 (. 34
14 NWUPpD TMC LKL
2g1.g1#88 33
15 NWUPpD TMq )CL TMr
12%$KG 33
1 ЉDW TMU« TMKDM LKD 1.g11g1#8# NH.# 33
1( HUlDM V• TMˆ
5g1g1#8# ( 33
18 T‚DW GCK HsC LKL
(g1g1#8( $KG3 31
1# Lu $CDM TGUPŒD
2g12g1#8# QT1
33
2. &MKD TMq TMU H›DW
15g8g1##1 3# 35
21 NWUPpD H™U NMrD
22 NWUPpD NMƒD NWoN T…
5g2g1#8# #4 35
23 Hz BfC CšDW GCKDW
24 V| NWUPuD HUƒD
TH3
25 NWUPpD QUKDW Đ}N
.(g.g1#8# ĐT%.3 33
2 &M{L NWoN V• 1(g.4g1#8# )E12 33
2( NWUPpD 8UƒD CiyDW 23g.3g1#8# TC8 33
BCH ChC AIGN CHI HyI 2= KHOA&KT[
BCH ACH 2= KHOA KINH TẾ PHhT TRIiN
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 &MKD TMq TMU H›DW (g1.g1#88 )HĐT 33
2 NWUPpD TMKDM :KDW #g#g1#8# )HĐT 33
3 &M{L NWoN &M… 24g.1g1#88 )HĐT 33
4 TG•D TMCuD QU‘N TMwC #g12g1#88 NL 33
5 LiU TMq NMxE VP 12g1.g1#88 BĐ:%)TNN 33
NWUPpD HCˆU TGoDW 2.g.8g1##. 2# 34
( Lu NWUPpD BsQ NWoN 1g#g1##. 22 34
8 LirDW TMq TMsQ TGKDW 1g8g1##. 23 34
# LiU $Š NWoN 1g.5g1##. 1 35
1. Lu TMq Ah $Š 25g11g1##. 4 35
11 &M{L 'irDW TU•D ADM 2g12g1##. 8 34
12 NWUPpD Đ}N H{DM NWUPuD 2g.8g1##. 1. 34
BCH ACH 2= jNkN TR> KINH DOANH
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD Q…P Đ}N 25g.4g1#8# 1. )33
2 Lu NWUPpD QUKDW HUP 2.g.2g1##1 18 )35
3 &MfDW :CDM NMxE 24g12g1##. 51 )34
4 NWUPpD TMq QUlDM NMi 2(g.5g1#8# )33
5 NWUPpD TMq VCŒE NP 15g.8g1#88 1. )33
V| &M{L QUKDW &M…N 22g11g1##. 4# )34
( NWUPpD HQ„DW :KDW 23g1.g1##1 11 )35
8 NWUPpD TMq TMU :irDW (g3g1##1 13 )35
# BfC NWUPpD $CDM TƒL 13g1.g1#8# 1. )33
1. HUlDM V• TMˆ 5g1g1#8# ( )33
11 HQ„DW TMq NWoN TMŽP 18g.#g1##1 15 )35
12 &M{L TiyDW VCDM 1.g11g1#88# 5 Y33
BCH ACH 2= KHOA THƯ<NG MẠI DN A>CH MARK-TING
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 &MfDW 'UP ADM 25%2( 35
2 TGqDM H™U Đ}N $KG%34 33
3 HQ„DW N™ )MwDM H„ T$34 33
4 Hz $KC HQK 12%$KG 33
5 L‡ HQ„DW LQDW (#%8. 34
NWUPpD Lu $CDM )'QT12 33
( NWUPpD TMq TMUl NWUPuD NT1 33
8 Lu TMq LKD &MirDW NT234 33
# NWUPpD TMq )CL TMr 12%$KG 33
1. TG•D ADM TU•D 81%84 34
11 H„ NMxE TU•D 25%2( 35
12 Lu VCˆE HQ„C TMirDW 21 35
BCH ACH 2= KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
2TT H7 V0 T5N NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD TMq HsC =ˆD 2g8g1#8# NN2 33
2 NWUPpD TMq TMKDM TMŽP 22g.4g1#88 NN2 32
3 HQ„DW CšDW ADM #g12g1#8 (. 34
4 NWUPpD TMq TUPˆE LCDM 13g2g1#8# NN4 33
5 NWUPpD QU‘N &MQDW 2#g11g1##. (3 34
TGirDW Bw VCŒE NMƒD 1.g5g1##1 34 35
( TG•D $CDM Đ}N 11g11g1#8# NN4 33
8 NWUPpD TMq NWoN 'CpL 15g(g1#8# NN3 33
# &MKD TMU H›DW 15g8g1##1 3# 35
1. V| NMi :rD 2g#g1##. 5 34
11 ЉDW TMq )MwDM H„ 12g11g1##1 31 35
12 NWUPpD TMq HsC =ˆD 13g8g1##1 4. 35
13 NWUPpD HQ„DW NWUPuD (g3g1##. (. 34
BCH ACH 2= TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD 8UƒD CiyDW 23g.3g1#8# TC8 33
2 Lu V‚D HQ„DW 2.g1.g1#8# BH 33
3 TG•D NWoNTU•D 15g11g1##. 54 34
4 NWUPpD HQ„DW&M…N #g1#8# TC13 33
5 &MKD TMq TMKDMVƒD 22gg.2g1#8# TC15 33
NWUPpD TCˆDL†N 15g#g1#8# TC 33
( &M{L TM…P HUlDM 1g4g1#88 TC8 33
8 Tš V• TMsQ:irDW 21g1.g1#8# TC2 33
# NWUPpD TMq HsCLCDM 8g1.g1##. 5( 34
1. HUlDM TGoDW NWMnK 13g.g1##. 54 34
11 Lu CMh TGUDW 8g12g1##. 2 34
12 Đœ TMq TMUTGKDW 1#g.#g1##1 4# 35
13 HUlDM QU‘N VCŒE 1.g15g1##1 44 35
14 NWUPpD TMq TMfPLCDM 11g1g1##1 42 35
15 NWUPpD H™U&MimN 1#g.(g1##1 4 35
BCH ACH 2= KHOA NGoN HÀNG
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 T{ TMq LKD HirDW 18g.5g1#8( C).2 32
2 ĐCDM NWoN CMƒU :rD 8g8g1#88 NH( 32
3 'irDW TMq NWoN &Mi¬DW 11g4g1#88 NH8 32
4 ЉDW TM”P TMKDM LKD 11g1.g1#8# ( 33
5 &MKD Đ}N TMqDM 21g1.g1#8# (. 33
&MKD TMsQ LKL 1(g.5g1#8( NH8 31
( $KC TG•D BsQ ADM (g#g1#88 NH2 32
8 TGirDW TMq TMU H›DW 1#g11g1#88 NH5 32
# &M{L TMq &MirDW TMsQ 12g#g1#88 NH11 32
1. &MKD TMfP 'UDW g2g1#88 C).2 32
11 NWUPpD $CDM Đ}N 1#g4g1##. 3# 34
12 H„DW HsC NKL 1g1g1##. 41 34
13 NWUPpD TMq )MwDM TƒL 1g.g1##. 42 34
14 TG•D QU‘N )MwDM 4g4g1##. 43 34
BCH ACH 2= KHOA KẾ TOhN K!iM TOhN
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 &M{L NWoN V• 1(g.4g1#8# )E12 33
2 Đ}N HQ„DW )CL &Mi¬DW 1.g.8g1#8# )E1# 33
3 NWUPpD ĐvDM HQ„DW UPuD .#g.4g1#8# )C3 33
4 NWUPpD TMq TUPˆE NMi 23g11g1#88 )E1 33
5 &M{L TMˆ $Š 2#g.(g1#8# )C3 33
Đœ TG•D ADM QUPuD 1.g.8g1#8# )C4 33
( &MKD Lu ADM TMi 15g.3g1#8# )C1 33
8 TG•D Lu TMfP 'irDW 31g1.g1##. 34
# Lu TMq )CL NWƒD 18g12g1##. 2 34
1. HUlDM CšDW TM•DW 1g.(g1#88 ( 34
11 NWUPpD TMKDM TfDW .5g.(g1##. ( 34
12 NWUPpD TMq $CDM TMfP 1#g1.g1##. ( 34
13 $KC TMq NWoN HUP•D 28g.3g1##1 8 35
14 ĐC•D Bw LirDW 2.g.5g1##1 # 35
15 ЉDW BhNM NWoN 14g.#g1##1 5 35
1 Lu ĐiyDW :rD 15g.1g1##1 (. 35
1( TG•D V‚D :•D 2.g.4g1##1 5 35
BCH ACH 2= KHOA TOhN TH?NG KG
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD NWoN $KC LQKD 11g.3g1#88 T¦2 32
2 Lu TMq CžL NMUDW 3.g1.g1#8# T¦2 33
3 NWUPpD H™U NMrD 2.g.2g1#8# T'3 34
4 Lu NWoN ÂD 23g(g1##1 (1 35
5 TG•D )MwDM HQ„DW 25g12g1##. T'1 34
&M{L &M… AD L†N 2.g11g1##1 (# 35
( ЉDW TMq HzDW NMUDW .(g.g1##. 34
8 Lu TMˆ &MirDW (g#g1##1 T¦2 34
# Lu TMq Đ„C TGKDW 28g.4g1#8# T'3 33
1. TG•D TMq $KC TGKDW 1(g.5g1##1 (4 35
11 TG•D TMˆ BsQ TGƒL 1g5g1##1 (# 35
BCH ACH 2= KHOA TIN HFC jNkN Ap
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TGirDW NWoN TMqDM 1(g4g1#88 TH.3 32
2 Hz TMq TMsQ TƒL 5g2g1#88 TH.3 32
3 NWUPpD TMq TG…N &MirDW 1#g11g1#8# TH.3 32
4 Lu CQV ADM &MK 3.g5g1##. 88 34
5 TG•D QU‘N TQ„D 8# 34
TGirDW NMxE TM„DM 24g12g1##. #1 34
( Lu V‚D ${DM 1.g5g1##. #2 34
8 TG•D TMq )C•U TMKDM &MirDW 14g11g1#8# #( 34
BCH ACH 2= KHOA Ap ANrN CHÍNH TR>
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD NMƒD NWoN T… 5g2g1#8# #4 35
2 NWUPpD BvDM NWUPuD 2g1.g1##1 # 35
3 LirDW TMfP NM•E &MirDW 2g1.g1##1 #. 35
4 TG•D VCŒE CžL T… 28g.g1#8# #5 35
5 NWUPpD NWoN TUPuD 2g12g1##1 #. 35
TGirDW CšDW LUxE 24g.(g1##. #4 35
( NWUPpD TMq BhNM NWoN 2.g.3g1##. #. 35
8 TGirDW TMq 'CpL TMC 25g1.g1##1 88 35
# TGirDW TšD NWMC 1#g.3g1##1 #5 35
1. TMwC TMKDM NM¥ 15g.2g1##. 44 34
11 TG•D TMq TMKDM NWK 8g11g1##. #2 35
BCH ACH 2= KHOA ANrT KINH TẾ
2TT H7 V0 T5N NGÀH 2INH AmP KHuA
1 HO0NG V- )I$ 'UNG (gg1#8# LA.. 33
2 ĐINH THa HdO 12g12g1##1 #8 35
3 H0 ЮNH :?N 1#8( 1.1 35
4 &? LOONG NƯ?NG 15gg1#8 1.1 35
5 NGU=eN B3 B@C 1.g11g1##1 1.. 35
T+IAU NG7C HÂN 2g11g1##. 1.3 35
( Đ¯NG NG7C H9U 3.g.g1##. 35 34
8 V° THa $AI NH9T 2(g11g1##. 33 34
# )c HO0NG T+UNG 2.g2g1##. 38 34
1. NGU=eN TH3I B®NH 1(g.2g1#8# LA.. 33
11 Đ¯NG NG7C HƯNG 13g.8g1#8# LA.. 33
BCH ACH 2= KT[ 74EA
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 Hz V‚D CMŽ 3g12g1#8( QT1 33
2 &MKD TMq TG„ $P (g8g1#8# 1.. 34
3 ĐCDM QUKDW $CDM #g1.g1#88 QT1 33
4 TGirDW TMq HirDW ADM #g24g1##. 42 34
5 &MKD LƒL TMKQ (g2#g1##. (# 34
ĐCDM TMq HUP•D TMirDW g#g1##1 43 35
( VP TMq HQ„DW NMƒL 8g2(g1##. ## 34
8 NWUPpD 'UP &M…N 4g2.g1##. 38 34
# NWUPpD BsQ TGUDW #g3.g1#8# ## 34
1. NWUPpD &MKD H„ UPuD #g1g1##1 53 35
11 NWUPpD TGUDW TM„DM 2g8g1#8# VG2 33
12 HQ„DW TMq $KC 2g13g1##. 8( 34
13 LƒL $CDM TMU #g#g1#8# 1.. 34
BCH ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 )‡ NKL TMC g2(g1#88 )I.1 € )33
2 Lu $CDM NWoN H{DM 5g1g1#8# TC11 € )33
3 V| HQ„DW VCDM g(g1##. L1 € )34
4 HQ„DW &M{L TMU TMsQ 11g2.g1##. L1.(%)34
5 LirDW QU‘N )l 2g18g1#8# L## € )34
NWUPpD TMq TM…P ADM 8g1g1##1 L11 € )35
( NWUPpD TMq )C•U TGKDW g1g1##. L3( € )34
8 NWUPpD TMq $CDM TUPuD (g1g1##. L1 € )34
# V• TMq TMfP HirDW 4g12g1##1 L € )35
1. )±T• 4g1g1#8# L1.. € )34
11 $KC V‚D Đ{E 8g31g1##. L(4 € )34
12 NWUPpD $CDM TU•D 1g25g1##1 L2 € )35
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P TRƯỜNG
BĐH ĐyI CONG ThC [| HyI
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD QUKDW Đ}N .(g.g1#8# ĐT%.3 Y33
2 Lu VnDM TMCŒD 1.g1.g1#8# $A%.2 Y33
3 NWUPpD TMq )CL OKDM 1gg1#8# )T%.4 Y33
4 NWUPpD LirDW TU•D .3g12g1#8# TH%.1 Y33
5 NWUPpD Lu )MwDM HzDW 1.g5g1#8# )'%.1 Y33
Lu HUP TGUP•D 24g1.g1#8( ĐT%.2 Y33
( NWUPpD TMq NWoN Đ‚DW 3.g1.g1#8# )'%.4 Y33
BĐH NHuM 2hNG ThC 2INH =IGN
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWš V‚D HxU 18g.g1#8# $KG4 33
2 NWUPpD TMq =ˆD HzDW 5g1.g1##. VG2 34
3 BfC NWoN LCDM 18/0(/1990 TC2 34
4 NWUPpD BhNM NWoN NT1 34
5 NWUPpD TGžD $CDM NWoN 1%$KG 34
Hz TM„DM TƒL (g#g1#88 )'QT1 32
( NWUPpD TMq NWoN HQ„ 31g.(g1#8# 3%$KG 33
8 TG•D TMq TMKDM &MirDW (g1.g1#8# TC12 33
# TG•D EMq NWƒD H„ 2#g3g1##. 1%$KG 34
BAN CHP NHInM CoN AẠC By TIẾNG PHhP
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD NMxE NWUPuD #g8g1#8# )'.4 33
2 CKQ TMKDM TG…N (g1g1#8# )'.4 33
3 NWUPpD CKQ TG…N GCKDW 18gg1#8# NH15 33
4 Lu )C•U OKDM gg1##. 5( 34
5 H{ NWoN QU‡ &MirDW 12g1g1##. 1.2 34
TG•D TMq $CDM TMsQ 15g5g1##. 1.2 34
( NWUPpD NW¤ BvDM 1.g8g1##. 1.2 34
BAN CHP NHInM CoN AẠC By BẠN GhI
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TG•D TMq NMUDW 15g12g1#8# )T21 33
2 TGirDW GCKDW TMKDM 3.g4g1##. QT.2 34
3 Lu TMU AD
4g(g1##1 31 35
4 &M{L Lu TMKDM NWK 1.g8g1##. $KG.3 34
5 V| Bw QUƒD 1#g.2g1##. $KG.3 34
CKQ TMUl LCDM 2(g12g1##. )T.3 34
( Lu VnDM TMUxD 1g.1g1#8# 'L.2 34
BAN ĐI}N HÀNH ĐyI CyNG ThC =IGN
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NWUPpD Đ}N CiyDW 14g.8g1##. 13 34
2 V| Lu 'UP Đ}N 24g.(g1##. 51 34
3 TG•D NMxE H~KDW 14g.1g1##. 8. 34
4 NWUPpD TMq TUPˆE $KC 1g.#g1##. 3 34
5
ЉDW TMq TMU TGKDW 18g12g1##. 3 34
BAN CHP NHInM CoN AẠC By DoN CA
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NGÔ Đ"C THaNH 1.g3g1##. NN.4%)34 34
2 &H;$ $INH CHÂU 2#g1.g#. NT.1%)34 34
3 V° THa $< TI5N 18g.1g#. )I.4%)34 34
4 LB THa HƯ?NG NH0N 2.g1.g88 )T11%)32 32
5 T+²N QUỐC U= 24g.2g#. )'.3%)34 34
H0 THU &HƯ?NG #g2g1##1 2%)35 35
( )I³U NGÔ T> U=5N 2#g11g#1 .%)35 35
BAN CHP NHInM CoN AẠC By =~ THNrT
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TG•D H™U CMhDM 2#g.(g1##. QTCL1 34
2 Lu TG•D )MwDM VP 1g12g1##. NT2 34
3 Lu ADM 8UƒD 24g.(g1##. )TH 34
4
&M{L TMq )CL HQK
2g11g1##1 3 35
5 NWUPpD TMq NWoN TƒL 1g11g1#.. 54 35
ĐCDM LƒL &M… ADM 3g(g1##1 1( 35
( Lu TMq TMU‡ OKDM 11g1g1##1 58 35
BAN ĐI}N HÀNH ĐyI =ĂN NGHn [NNG KÍCH
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 Đœ NWoN TƒD 4g1.g1##1 12%¦FR 35
2
Lu NWUPpD ADM TMi
12g1.g1#8# TC8 33
3 V| TMq NWoN 'CŒU (g1g1#8# C)2 33
4 ĐCDM H™U &MimN 12gg1#8# NN3 33
5 NWUPpD V‚D TGUDW 22g.5g1##. 4 34
BAN CHP NHInM CAB ANH =ĂN
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1NWUPpD T•D &MwE #g3.g1#8# $KG 33
2NWš H„ TMsQ (g25g1#8# TC 33
(TG•D TMwC &MirDW NKL 5g14g1##. TC 34
4B„DM Đ}N TGoDW 5g22g1#8# QT 33
5ĐQ„D V‚D HsC 8g8g1#8# )T MoN 34
''irDW L‡ TMU TMsQ
11g11g1##. TC 34
*V| TMq )C•U OKDM
2g21g1##. NT2 34
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P KHOA&KT[
BCN CAB HOR- •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ K!,$ "g %$d" "K!R,€
:TT H7 V0 T5N NG0= :INH Lª& )HÓA
1 Lu $CDM TGUPŒD
2g12g1#8# QT1
33
2 NWUPpD 8UƒD HUP
11g8g1##. QT1 34
3 &M{L T•D HCˆU
8gg1##. TC3 34
BCN CAB NHoN 2• •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ jNkN TR> KINH DOANH€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 NGU=eN H;NH &HƯ?NG H´NG
2 NGU=eN THa =5N NHI
3 T+²N HO0NG BdO T+ÂN
4 LÂ$ HO0NG &HƯ?NG
5 NGU=eN THa :ON= T+0 $I
NGU=eN THa QUµNH NHƯ
( V° THa L=
8 T+Ư?NG THẾ NHÂN
# HUµNH THIAN 'U=
BĐH ‚B! :B,; "d: +!a, b$(/ •"K]: "$)B: ACH 2= KHOA jNkN TR> KINH DOANH€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 Lu V‚D 1.g5g1##. 4# 34
2 TMK¢C HQKDW $PŸ ADM 11g11g1#8# 51 34
3 Lu )CuU TGKDW 1.g22g1##. 14 34
4 NWUPpD HQ„DW :KDW 1.g23g1##1 1. 35
5 VirDW $CDM Đ}N 1g3g1##1 13 35
ĐCDM Lu TMU‡ VP #g2(g1##1 15 35
( NWUPpD $CDM )MQK 5g1.g1##1 18 35
8 &MKD TMKDM TGC’D 2g1#g1##1 45 35
# TG•D TMq TMU 'UDW 3g25g1##1 ( 35
BCN CAB A%%0e C0)b •"K]: "$)B: ACH 2= b$(/ TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TG•D TMq 'CŒU LCDM 1(g.3g1##. (. 34
2 &MKD VCˆE ${DM 25g.8g1##. (. 34
3 ЉDW LKD )C•U VƒD 23g.4g1##. (1 34
4 ЉDW NWoN )MwDM 25g.5g1##. (. 34
5 Lu V‚D 'CpD 11gg1##. (. 34
TG•D TMˆ CMƒU 1g.g1##. 8 34
( Hz VCŒE H„ .g.2g1##. 32 34
8 ĐCDM TMKDM TG…N 11g.(g1##. 32 34
# NWUPpD N™ ADM VP 11g.3g1##. 2 34
BĐH T/ƒ GK()% •"K]: "$)B: ACH 2= b$(/ TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 ĐCDM 8UƒD LƒL (g2g1#88 NN2 32
2 NWUPpD TMq TMKDM TMŽP 4g22g1#88 NN2 32
3 NWUPpD CMwDM TMUxD 12g25g1#88 NN4 32
4 CKQ TMq BhNM LƒD 11g24g1#88 NN3 32
5 TCMvDM 'UP )MKDW 8g#g1#88 NN4 32
NWUPpD ĐvDM L†N 12g1#g1#88 NN2 32
( NWUPpD TMq NWUPŒE NN 32
BCN CAB PHhP Ap •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ A)`" b!,$ "g€
:TT H7 V0 T5N NG0= :INH Lª& )HÓA
1 CHU $INH TH0NH 21g.4g1#8# LA.. 33
2 NGU=eN THa )H3NH VI 2.g.2g8# LA.. 33
3 L5 'U= HI*N .5g11g8# LA.. 33
4 V° ANH T> 2.g.#g8# LA.. 33
5 Đ¯NG T+Ư?NG &HƯ?NG NHI 22g1.g8# LA.. 33
BĐH ĐyI CONG ThC [| HyI •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TG•D TMq TM…P NWƒD 1.g5g1##. L#1 € )34
2 ЉDW ADM '•DW 12g8g1##. L81 € )34
3 TGirDW 8UƒD TfDW 4g11g1##. L42 € )34
4 TGirDW TMq H„ ADM 11g13g1##. L28 € )34
5 &M{L TMq TMfP TGKDW 1g2g1##.
&M{L TMq H{DM 11g2.g1##. L58 € )34
( NWUPpD TMq TM•L g22g1##. L(# € )34
8 NWUPpD &M{L $CDM TMC 1.g3.g1##. L1. € )34
# )±E• 4g1g1#8# L1.. € )34
BĐH CAB ANH =ĂN •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 Lu TMq HCˆU 3g3g1##. L1. % )34
2 NWUPpD &M{L $CDM TMC 1.g3.g1##. L1. € )34
3 NWUPpD TMˆ VCDM 8g31g1##. L38 € )34
BĐH ĐyI =ĂN NGHn •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
1 TGqDM TGUDW HCˆU 1.g2.g1#88 $KG1 € )33
2 V| HQ„DW VCDM g(g1##. L1 € )34
3 &M{L TMq TMfP TGKDW 1g2g1##.
L22 %€ )34
L22 %€ )34
BĐH CAB A2C •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ KẾ TOhN K!iM TOhN€
:TT H7 V0 T5N NG0= :INH Lª& )HÓA
1 NWUPpD TMfP VƒD .#g.1g1#8# )I4 33
2 &MKD Lu ADM TMi 15g.3g1#8# )I1 33
3 TG•D QUKDW &M… 31g.8g1#88 )I4 33
4 NWUPpD &MirDW $CDM 1(g11g1#8# )I 33
5 Lu &MirDW 'UDW 3g1.g1#8# )I4 33
&M{L Đ}N TMUxD 18g.4g1#8# )I4 33
( HQ„DW TGoDW HCŒJ 1g1g1#8# )I5 33
8 &MKD CšDW B®DM 2(g.1g1#8# )I4 33
BĐH CoN AẠC By CHING KHOhN 2CN- •"K]: "$)B: ACH 2= KHOA NGoN HÀNG€
2TT HF =À TGN NGÀH 2INH AmP KHuA
H}K H„ TUPuD C).1 )32
ЉDW BwNM )MQK T$ )32
NWUPpD H™U HUƒD NH12 )32
DANH BẠ HyI 2INH =IGN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# $(!!,$+!e,1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
DANH BẠ HyI 2INH =IGN ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2070
CH"C V] $dNG HO;T ĐỘNG :Ố ĐIAN THO;I
CMŽ EqNM E¶ NM}N .#.5.23(.##(
&M‹ NMŽ ECNM E¶ NM}N .#(3.13.238
&M‹ NMŽ ECNM Mœ EG¬ VCDM TCuD .#(3.##.88.
&M‹ NMŽ ECNM JMQDW EG„Q .#3.3135.4#2.
UVT) JMQDW EG„Q
.#(3.1#.#4
UVT) E¶ NM}N
.123.#.#.544
UVT) JMQDW EG„Q .18#.5#.4.#
UVT) Mœ EG¬ VCDM TCuD
.#3.3((3.#58
UVT) Mœ EG¬ VCDM TCuD
.#3.4.4.3(23
UV BCH T¶ NM}N
.#8#.#(4.(.(
UV BCH E¶ NM}N% JMQDW EG„Q
.#(.55..(14
UV BCH
.#(2.882.112
UV BCH &MQDW EG„Q
.#3.551.582#
UV BCH
UV BCH
.#3.843.5#2
UV BCH T¶ CM}N %&MQDW TG„Q
.#4.188.148
UV BCH JMQDW EG„Q
.#(.311.((
UV BCH
.#55.45(.441
UV BCH .18.28.(58(
UV BCH HoN ExJ % Mœ EG¬ VCDM TCuD
.1.82.#4(
UV BCH
UV BCH
.#4.81.1345
UV BCH
UV BCH
UV BCH .#8.8.(..8#
UV BCH &MQDW EG„Q .#(.553.145
UV BCH .#..384..52#
BCH ChC AIGN CHI HyI 2= KHOA&KT[
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCHT &MQDW EG„Q .#(83811#
LCH& HoN ExJ .#8884825
UV BCH &MQDW EG„Q .12254(8((
UV BCH &MQDW EG„Q .182.1..2.
UV BCH &MQDW EG„Q .#(8444#(8
LCH& T¶ NM}N .151#(#33
UVT) HoN ExJ .18##4#4#
UV BCH HoN ExJ .#.3#5524
UV BCH T¶ NM}N .#424.234
UV BCH T¶ NM}N .12(.(2#
UV BCH HoN ExJ .1228221.1
UV BCH &MQDW EG„Q .122815345
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
U• TCuD BCH MoN ExJ .#1#(.#(5
U• TCuD BCH E¶ NM}N .12854.12.#
U• TCuD BCH MoN ExJ .1(524#43
U• TCuD BCH MoN ExJ .1225141##
LCuD CMC H†C &M‹ E¶ NM}N .15838..8
U• TCuD EMi Yh JMQDW EG„Q .12388((.1
U• TCuD BCH MoN ExJ .12854.12.#
U• TCuD BCH JMQDW EG„Q .#.58411(3
LCuD CMC H†C &M‹ MoN ExJ .#.25#.5#.
LCuD CMC H†C TGi•DW JMQDW EG„Q .#(311((
U• TCuD BCH MoN ExJ .#88(321(5
U• TCuD BCH JMQDW EG„Q .12231.1.4
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
UV BCH #.43#1.#8
UV BCH #(.22#5
UV BCH 12#3138#
LCH EGi•DW #3431381#
UV BCH #45132(((
UVT) 122345121(
UV BCH #334514.5
LCH &M‹ #851(.4#.
LCH &M‹ #38435#2
UV BCH 12225(4(
UV BCH 12#4255#
UV BCH #.544#84
BCH ACH 2= KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW T¶ NM}N .#85(158.8
LCH &M‹ HoN ExJ % Mœ EG¬ VCDM TCuD .#83.25.5#
LCH &M‹ &MQDW EG„Q .#3551582#
UVT) HoN ExJ % Mœ EG¬ VCDM TCuD .#.2855(.
UVT) &MQDW EG„Q .1224241234
UVBCH &MQDW EG„Q .#828545
UVBCH T¶ NM}N .1224#8((8#
UVBCH HoN ExJ % Mœ EG¬ VCDM TCuD .#32.##..5
UVBCH HoN ExJ % Mœ EG¬ VCDM TCuD .182#4(
UVBCH &MQDW EG„Q .#85#1(344
UVBCH &MQDW EG„Q .1#444185.
UVBCH T¶ NM}N .1#53.1(84
UVBCH &MQDW EG„Q .18#585.1
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH T+ƯỞNG .#.384.52#
LCH &HÓ .1(##.#(#
LCH &HÓ .122 814 4.33
UVT) .#.2454151
UVT) .#.4535.(
UVBCH
UVBCH .1#(##2##1
UVBCH .#3(#41(12
UVBCH .#5( 5#. 11#
UVBCH .18 ##3 53#
UVBCH .#83.123.812
UVBCH .18(85234
UVBCH .1222453848
UVBCH .#(.#58((
UVBCH .#((5158.
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW .#88424(32
LCH &M‹ .#(33815
LCH &M‹ .#88#3851(
UVT) .#4188148
UVT) .#882.(1.4
UV BCH LCH .#1(3#
UV BCH LCH .#12...1
UV BCH LCH .#(12#4
UV BCH LCH .1228(4#(#
UV BCH LCH .#85234..(
UV BCH LCH .#.885.(.3
UV BCH LCH .#1##2#4..
UV BCH LCH .#(88#44(
UV BCH LCH .#3(1(1151
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCuD NMC M†C EGi•DW &MQDW EG„Q .#(553145
LCuD NMC M†C JM‹ T¶ NM}N .#332#121#
LCuD NMC M†C JM‹ Hœ EG¬ VT .#83.44135
`P TCuD EMi Yh &MQDW EG„Q .#1.422
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .1225432252
`P VCuD BCH T¶ NM}N .#(8.34..
`P VCuD BCH Hœ EG¬ VT .#5#5512
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .#335313#.
`P VCuD BCH Hœ EG¬ VT .#8885(248
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .#(34#8381
`P VCuD BCH Hœ EG¬ VT .#.8.4(45
`P VCuD BCH Hœ EG¬ VT .12835(5#8(
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .188#4.32
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .1482#81#
`P VCuD BCH T¶ NM}N .122#(#8#4
`P VCuD BCH &MQDW EG„Q .#8(..5(#
`P VCuD BCH T¶ NM}N .1514#1(8
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW &M” EGwNM NMUDW .#(3432.(8
LCH &M‹ T¶ NM}N #32.8114.
UVT) &MQDW TG„Q .#(3(85184
UV BCH &MQDW TG„Q 12834523(3
UV BCH T¶ NM}N .1882424..
UV BCH HoN ExJ #3#5(8(#2
UV BCH &MQDW TG„Q 133.14#
UV BCH &MQDW TG„Q .#((58#4
UV BCH HoN ExJ 1#534284
UV BCH T¶ NM}N #34.#3(2
UV BCH &MQDW TG„Q #32444(
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW .#(5#8#2#
LCH &M‹ .#(4315
UVT) .#.234228(
UV BCH LCH .18##84583
UV BCH LCH .#(#8#4.
UV BCH LCH .1225(3#(1
UV BCH LCH .#(#.#(318
UV BCH LCH .18831248#
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW .#4811345
LCH &M‹ .122353###.
UVBT) .#321(251(
UVBCH .#.#58.25
UVBCH .#83.5555.
UVBCH .#(51.2(8#
UVBCH .1225.5253
UVBCH .15.32.3#
UVBCH .#3#24444
UVBCH .#.24(4235
UVBCH .14#(3283
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH EGi•DW T¶ CM}N %&MQDW TG„Q #(2882112
LCH JM‹ &MQDW EG„Q 12(25#5#8(
UVT) T¶ NM}N #83((.(
UVBCH T¶ NM}N #8#21523
UVBCH &MQDW EG„Q 14#(324
UVBCH &MQDW EG„Q #8(13.535
UVBCH &MQDW EG„Q 12155(5(4(
UVBCH &MQDW EG„Q .#325.54.
UVBCH &MQDW EG„Q 1813#(
UVBCH &MQDW EG„Q 18(888114
UVBCH &MQDW EG„Q #.5.3.#.2
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH EGi•DW T¶ NM}N #8#t#(4t(.(
LCH JM‹ T¶ NM}N #.(8#44(.
UVT) &MQDW EG„Q #(81842#5
UVT) &MQDW EG„Q #((.1.#13
UVT) T¶ NM}N #(34338#
UV BCH T¶ NM}N 1(224(
UV BCH &MQDW EG„Q #((#1.3
UV BCH Hœ EG¬ “yC V‘DW :V 18##31341
UV BCH &MQDW EG„Q #842...
UV BCH &MQDW EG„Q #.5#281
UV BCH Hœ EG¬ “yC V‘DW :V 13515((
UV BCH Hœ EG¬ “yC V‘DW :V #8#83#44(
UV BCH &MQDW EG„Q #(#1511
CHIC =J MkNG HOẠT ĐyNG 2? ĐInN THOẠI
LCH TGi•DW #(55.(14
LCH &M‹ #(2181(4
LCH &M‹ 18##.5..
UV BT) #88313381
UVBCH 18##18434
UVBCH 1#5312.#5
UVBCH #(331.2.(
UVBCH #(482(351
UVBCH 1#3525.3#
UVBCH #(#53221.
UVBCH 18##54((
UVBCH 1(5#23#8
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P TRƯỜNG
BĐH ĐyI CONG ThC [| HyI
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
“†C EGi•DW .#88.(.8#
“†C JM‹ .12183(.1
“†C JM‹ .#84.(#5((
ŽP TCuD .18#5(1538
ŽP TCuD .#(325.181
ŽP TCuD .1222##4511
ŽP TCuD .#.(4(42
BĐH NHuM 2hNG ThC 2INH =IGN
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
TM„DM TCuD .1(212(88
TM„DM TCuD .123. #.#. 544
TM„DM TCuD .#4811(((
&M‹ DM‹L .18##3#284
&M‹ DM‹L .#35222#
TGi•DW DM‹L .#45(2381
TM„DM TCuD #.#8852.4
TM„DM TCuD #3.3854.
TM„DM TCuD 12255385.#
BAN CHP NHInM CoN AẠC By TIẾNG PHhP
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CMŽ DMCŒL .1882355(
&M‹ NMŽ DMCŒL .18#5.155
&M‹ NMŽ DMCŒL .#4#5.5(
TMŽ jUŠ .#48218#38
TM„DM TCuD BCN .#.541#4#
TM„DM TCuD BCN .#.5.5.2.#
TM„DM TCuD BCN .188(5343
BAN CHP NHInM CoN AẠC By BẠN GhI
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CMŽ NMCŒL .#3(1(122
&M‹ CN .#(#554(
&M‹ CN .#.28.8(#.
TT.BCN .#.(18#14
TT.BCN .1###144.
TT.BCN .12288.53
TT.BCN .#.3.58485
BAN ĐI}N HÀNH ĐyI CyNG ThC =IGN
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
TV BĐH .12255.(43.
ІC JM‹ .#82###.2(
ІC JM‹ .18#5#4.#
ІC EGi•DW .#23514(
TV BĐH
.#3(5##8#
BAN CHP NHInM CoN AẠC By DoN CA
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CMŽ DMCŒL 18##828#5
&M‹ CMŽ DMCŒL #844((531
&M‹ NMŽ DMCŒL 185.(8.
TM„DM TCuD BCN 182381(1
TM„DM TCuD BCN 12(8381#
TM„DM TCuD BCN #3(148((#
TM„DM TCuD BCN #82.8###8
BAN CHP NHInM CoN AẠC By =~ THNrT
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CMŽ DMCŒL o938521788
&M‹ NMŽ DMCŒL o1689901772
&M‹ NMŽ DMCŒL Q18855.8(1
UV Q#(#83132
UV o1655720943
UV o1285990203
UV Q#.238.35
BAN ĐI}N HÀNH ĐyI =ĂN NGHn [NNG KÍCH
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
ІC &M‹ #33(#8##
ІC &M‹ #((82818
UV #8(.21#31
H# #.#323332
%I1 &r,Jng #34((82((
BAN CHP NHInM CAB ANH =ĂN
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
ChK nh1L> .#.# #31 (
PhM chK nh1L> 0909 99* 821
PhM chK nh1L> .#84 .8 44#
Tr,Jng Dan OBAr .#3# 888(##
Tr,Jng Dan HN .#(4 2(83.2
Tr,Jng Dan OT .#83 (22##4
Tr,Jng Dan HN 18##2#4.1
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P KHOA&KT[
BCN CAB HOR- •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ K!,$ "g %$d" "K!R,€
CH"C V] :Ố ĐIAN THO;I
CMŽ DMCŒL .1828(58(
&CN ĐC•U H„DM .#.8..#.
&CN &+ .#(3438#(8
BCN CAB NHoN 2• •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ jNkN TR> KINH DOANH€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
0909385289
.#.2(4#(8(
BĐH ‚B! :B,; "d: +!a, b$(/ •"K]: "$)B: ACH 2= KHOA jNkN TR> KINH DOANH€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CHN„ NHIG…M .#35#25825
P. CHN„ NHIG…M .#48###.#(
P. CHN„ NHIG…M .125#241
PH =IGN .12854.12.#
PH =IGN .#3#38((13
PH =IGN .125.5#1(
PH =IGN .#3#425#1
PH =IGN .1284#3#3
PH =IGN .1228(3##8
BCN CAB A%%0e C0)b •"K]: "$)B: ACH 2= b$(/ TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
&M‹ NMŽ DMŒL .18##23352
&M‹ NMŽ DMŒL .12(#33.5
U• VCuD .#(#231(..
U• TCuD .#3318(851
U• VCuD .18##4((4(
U• VCuD .152454(
TMi Yh .1238(4#(52
C†DW EwN TCuD .#3(11(.5
C†DW EwN TCuD .#3(2154.
.#88113883
.#.381218
.182.2181
.#.8222.2
.1225141##
.#3884884#
.#(2112...
BĐH T/ƒ GK()% •"K]: "$)B: ACH 2= b$(/ TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
CMŽ NMCŒL .#..2(..4#4#
&M‹ CMŽ NMCŒL .#8.3.2.5.5#
&M‹ CMŽ NMCŒL .#(.3(1.1.(#
.#..4(5.4.83
TGi•DW DM‹L BsD TCD .#..(.55(
TGi•DW DM‹L $KGYFECDW ·.#83.8#2..#
TGi•DW DM‹L T„C CMhDM ·.1514(85.
BCN CAB PHhP Ap •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ A)`" b!,$ "g€
CH"C V] :Ố ĐIAN THO;I
CMŽ DMCŒL .18848##21
&M‹ NMŽ DMCŒL 1##15(15
TV BĐH .#328224..
TV BĐH .#((1((
TV BĐH .#53.#2#4
BĐH ĐyI CONG ThC [| HyI •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
ІC EGi•DW 182131248
18##53848
18##5528.
#34(.3#(#
#(3815#48
18##8#425
#8#424
18##8#(2#
#(#53221.
BĐH CAB ANH =ĂN •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
ІC EGi•DW #(4.32(1
ІC JM‹ 18##8#(2#
ІC JM‹ 1(548532
BĐH ĐyI =ĂN NGHn •"K]: "$)B: ACH 2= KT[ 34V3E NGNHzN CHÍ THANH€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI
ІC EGi•DW #.55321.
ІC JM‹ 18##.5..
ІC JM‹ #(3815#48
TGi•DW DM‹L NMUPuD
LšD
BĐH CAB A2C •"K]: "$)B: ACH 2= K$(/ KẾ TOhN K!iM TOhN€
CH"C V] :Ố ĐIAN THO;I
CN .#8858845
&CN &+ #5#5512
&CN NMUPuD LšD 1214(523#
TB RsD ECD 122512341#
TB $KGYFECDW 122###3.#
TB )Š EMUxE #82.252
TB H†C EMsQ #3(2#52
TB NWMCuD N}U #3#333#4.
BĐH CoN AẠC By CHING KHOhN 2CN- •"K]: "$)B: ACH 2= KHOA NGoN HÀNG€
CHIC =J 2? ĐInN THOẠI -MAIA
CMŽ DMCŒL .#33.1.(
&M‹ NMŽ DMCŒL .#8((8..##
&M‹ NMŽ DMCŒL .#(#(84#14
MUKMKEUPFD1#8OWLKCS.NQL
IKDWRYMQKOPKMQQ.NQL
MUUMUKD1#88OPKMQQ.NQL
DANH BẠ HyI 2INH =IGN ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2070
_$AIL
DWQNKDMkOPKMQQ.NQL
JMEMKQ2412OPKMQQ.NQL
?an&hanh.Ah=g>a1@.c<>
Bha>&anhng.Ah=g>a1@.c<>
AnE@AGG@<?AC1(9=!ah<<.c<>
CKDIVFKOPKMQQ.NQL.TD
EMFLKDHjDOPKMQQ.NQL
;n1gh&C<FCh<n<r1989=!ah<<.c<>.?n
h&Pa>aE<=!ah<<.c<>.?n
h<?anch.Ah=g>a1@.c<>
;!na>&h1=!ah<<.c<>.?n
MQKDWTUYCLIUDW.SYEOWLKCS.NQL
NQDWKDMUFMOWLKCS.NQL
:1>&h<1811=g>a1@.c<>
Bh<ngC@anC1008=!ah<<.c<>
h!nh?&hA.Q&;E=g>a1@.c<>
EKDWWCKMKCSKLOPKMQQ.NQL
EGUPFD12K12OPKMQQ.NQL.TD
MKDWHRQLHRQLH#§OPKMQQ.NQL
LG.EU.5.2OWLKCS.NQL
jUKDWIUNYROWLKCS.NQL
BCH ChC AIGN CHI HyI 2= KHOA&KT[
-MAIA
-MAIA
-MAIA
Bha>ng<c?;&;&=g>a1@.c<>
ng!Anc<ng2((8R=!ah<<.c<>
JMKDHMKDWH1.2OPKMQQ.NQL
EMKDMVKDW##8#OPKMQQ.NQL
WQHEQHEMFHSQQHIMOPKMQQ.NQL
EGKDEMCFDjUQNEMKCOPKMQQ.NQL.TD
RUNEMUECDM2##OPKMQQ.NQL
PFVEFGIKPHEQIKP2...OPKMQQ.NQL
RKQDWQN1.#OPKMQQ.NQL
LKGWKGCEKH345OPKMQQ.NQL
DWQCVKQLKPLKDHDWQN331OPKMQQ.NQL
SFEMCKCLPOWLKCS.NQL
EFSF.EUKDKDMOPKMQQ.NQL
T4DGC28OWLKCS.NQL
EGKUGUDWNMCDNMKDOPKMQQ.NQL
NGPQDLPVMQUSIFGH####OPKMQQ.NQL
DSCYFIOPKMQQ.NQL
DWUPFDDMU.MGNOWLKCS.NQL
DWUPFDEMCTCFEDP.jEYIOWLKCS.NQL
jUKDWJMUN1##.OWLKCS.NQL
DWUPFDMQKDWVKDW1##1OPKMQQ.NQL.TD
KGVFDKSHVirDWIEOPKMQQ.NQL
LCDMEKL131#.jEYIOWLKCS.NQL
MUPDMTUEMF.jEYIOWLKCS.NQL
MQKEMCFDSPH18.##1OPKMQQ.NQL.TD
TCDMEGUQDWJMKLOPKMQQ.NQL
IUPKDMJMUDWOWLKCS.NQL
MUUIUN.122..OPKMQQ.NQL
YMKDMMK13.3OWLKCS.NQL
LKCMQKMQ1411OWLKCS.NQL
LQDWSM25.(OPKMQQ.NQL
-MAIA
-MAIA
-MAIA
NWUPFDSFLCDM2#OWLKCS.NQL
CMCLHVFHDMQH3...OPKMQQ.NQL
LKDJMUQDWY33OWLKCS.NQL
)CLEMQ1811OWLKCS.NQL
TKDKYKH#88OPKMQQ.NQL
8UQDWGQDWMQKDW..1OPKMQQ.NQL
HQKCEMUQDW#1DYZOPKMQQ.NQL
KDWFSLQQD135.OWLKCS.NQL
EMKDMEMUPHKJGCSOPKMQQ.NQL.TD
NQDWKDMUFMOWLKCS.NQL
SCDM#K4OPKMQQ.NQL.TD
JMQDWDWUPFD#.OWLKCS.NQL
RCDMICDMHSKDWEUOGQNYFELKCS.NQL
ELIUNHIMYE12OPKMQQ.NQL
CRFSCFTFCDPQUHM15.(OPKMQQ.NQL
MKDWHRQLHRQLH#§OPKMQQ.NQL
TDVHSQTF2#OPKMQQ.NQL
DWQNEMUYUEFOWLKCS.NQL
QNRCFDDPFDOPKMQQ.NQL
MQKDWDWUPFD.(.31##.OPLKCS.NQL
DWUPFDNUQDW23#§OPKMQQ.NQL
LUKMKEUPFDEGQCH2.1.OPKMQQ.NQL
EDEUKDSEEOPKMQQ.NQL
DWUPFDMQKDWJMUN8#OPKMQQ.NQL
EMKVKDKTKOPKMQQ.NQL
EMUPMUPDMHUFMOPKMQQ.NQL
EFGFVKEMKQVUQDWOPKMQQ.NQL
SQTFSPHDD#.OPKMQQ.NQL
JGCDNFEGQDWDWMCKOPKMQQ.NQL
SFHNMCHEGUDW812OPKMQQ.NQL
DMTNHjUKPH1OPKMQQ.NQL
MUUJMUQN.DOWLKCS.NQL
RSUFGQVF18.5OPKMQQ.NQL.TD
ICDMDWQNNMKUVQDOPKMQQ.NQL
SFEVEKGEKVEQGPOPKMQQ.NQL
JMQDWHSKDH1.8.OPKMQQ.NQL
JMKDIUNEMCDMOWLKCS.NQL
ECECHDQ8(OPKMQQ.NQL
RKQKDMDM2HIMYEOPKMQQ.NQL
SQTFSPHRKRPH882..5OPKMQQ.NQL
JMKLEGKDMQKDW3(55OPKMQQ.NQL
NMCFHNQRFMKEECFUOPKMQQ.NQL
IUNHTDDOPKMQQ.NQL
VkFFENKDIP.1.OPKMQQ.NQL
jUQNYMKDMHNGCVECKDQOPKMQQ.NQL
-MAIA
-MAIA
'KGYkQSZHSQDFSPOPKMQQ.NQL
HQDWDMUDWH(H#1OPKMQQ.NQL
MKCDKLHMKDWOPKMQQ.NQL
JMKLDWQNTUYEYEOWLKCS.NQL
IUNMQKDWYCLJMUQDWYEYEOWLKC.NQL
DWUPFDICDMMQKDWUPFDOWLKCS.NQL
DWUPFDEMCEUPFEDMUOWLKCS.NQL
JMKLEMFLPYEYEOWLKCS.NQL
IQEGKDKDMjUPFDYEYEOWLKCS.NQL
JMKDSFKDMEMUYEYEOWLKCS.NQL
EGKDSFEMUPIUQDWYEYEOWLKCS.NQL
SFEMCYCLDWKDYEYEOWLKCS.NQL
MUPDMNQDWEMKDWYEYEOWLKCS.NQL
DWUPFDEMKDMEUDWYEYEOWLKCS.NQL
DWUPFDEMCLCDMEMUPYEYEOWLKCS.NQL
LKCEMCDWQNMUPFDYEYEOWLKCS.NQL
ICFDRKSUQDWYEYEOWLKCS.NQL
IKDWRCNMDWQNYEYEOWLKCS.NQL
SFIUQDWVQDYEYEOWLKCS.NQL
EGKDTKDVKDYEYEOWLKCS.NQL
ng!Anng<c>a1@<an=!ah<<.c<>.?n
nhngn44=!ah<<.c<>
nh.nh<n=!ah<<.c<>.?n
@Ang<canC2(*=!ah<<.c<>
B1gg!a4Can@<c=!ah<<.c<>
-MAIA
-MAIA
-MAIA
DMKEEGUQDWH.4.OPKMQQ.NQL.TD
RQPVEKG213OWLKCS.NQL
ZKSSCDWHVEKG14H2OPKMQQ.NQL
DWQNMKUH3..OPKMQQ.NQL
VLCSFHJKVEK2(OPKMQQ.NQL
YPMQKDWEGUDW38OWLKCS.NQL
TMKCRCDM.1(.2OPKMQQ.NQL.TD
MCYKGUHIDOPKMQQ.NQL
&hABh<ngCAhC*'=!ah<<.c<>
&rang284=g>a1@.c<>
>a1&rangC@<?A@!1*=!ah<<.c<>
<n@!C@<?ACF<rA?Ar1991=!ah<<.c<>
CD1EFG2DFE3OPKMQQ.NQL
EMKQEKLHRI88OPKMQQ.NQL
JMUQDWHDWUPFD1#11OPKMQQ.NQL
EQDWIUPKDMOWLKCS.NQL
DWQCVKQNQIQDHEOPKMQQ.NQL
UDCIKD1.(H24.2OPKMQQ.NQL
LKDMHMFQ#.OPKMQQ.NQL
IFJVQDWQDHEEYEJOPKMQQ.NQL
LG.EU.5.2OWLKCS.NQL
DWUPFDDWQNIMYEOWLKCS.NQL
VUECHIQNLFOPKMQQ.NQL
MQKDWTUYCLIUDW.SYEOWLKCS.NQL
ICDMEMCMKQ.1##1OWLKCS.NQL
DWUPFDRKRKN111##1OWLKCS.NQL
-MAIA
JE.EGKLPH(8#OPKMQQ.NQL
-MAIA
MQKDWJMKLEMUEMKQ.UFMOWLKCS.NQL
LFLQGPHSQTFH124#1OPKMQQ.NQL
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P TRƯỜNG
-MAIA
jUKDWIUNYROWLKCS.NQL
YCLQKDM118#OPKMQQ.NQL
MQTKDNMU.UFMOWLKCS.NQL
ICDMjUKDWLCDM88OWLKCS.NQL
EE.MUQDWKDM.UFMOPKMQQ.NQL
JSEMKQ.NQKGSVCGYOWLKCS.NQL
IME.UFMOWLKCS.NQL
MQKDWDMKLHTEOPKMQQ.NQL
IUPJMUN2.OPKMQQ.NQL
RKQEGUDW3..#OWLKCS.NQL
DWUPFDJMKDMKUPFDOWLKCS.NQL
MQKDWEMCLKC13.2#.OFLKCS.NQL
YPDKLEMCOPKMQQ.NQL.TD
DWQNMKDM158#OPKMQQ.NQL.TD
KDMTCDMYjD2..5OPKMQQ.NQL
YPHDMQDW84.55OPKMQQ.NQL
DWUPFDKDMHUFMOPKMQQ.NQL
EVDH..1OPKMQQ.NQL
LCDMEUPFDVE#.OWLKCS.NQL
KSKVEKCGLNYFD©CFEPOPKMQQ.NQL
LKCHIKE2..(OPKMQQ.NQL
DWUPFDLCDMEUKD251#1OPKMQQ.NQL.TD
IGKNUSKH1.1.OPKMQQ.NQL
MQKDWEUHJGCDNF.312OPKMQQ.NQL.TD
MUDWGCSPHICDQVKUG1(OPKMQQ.NQL
KJQSQWC©F25.OPKMQQ.NQL
-MAIA
VJFDNFG¸QMDVQD18OPKMQQ.NQL.TD
RUCSCDMEC1234OPKMQQ.NQL.TD
CGULC45#.OPKMQQ.NQL.TD
LDkG81OPKMQQ.NQL
-MAIA
-MAIA
EMCFDEMKDEQNTKDWEEDOPKMQQ.NQL
LFLQGPHLFSQIPHjE2OPKMQQ.NQL.TD
STHGQVFHTSSQTFOPKMQQ.NQL
kQQIJFNYFGHZ1OPKMQQ.NQL
QUKDTRH1#.2OPKMQQ.NQL
¸FVVCNKHSCDMSCDMH125OPKMQQ.NQL
-MAIA
MKDWQNIKDW.8OPKMQQ.NQL
CKDIVFKOPKMQQ.NQL.TD
EKLNKDZSPOPKMQQ.NQL
ng<ch<aC;&0*=!ah<<.c<>
Bh<ngC&ran*10=!ah<<.c<>
ng!A&ha8190=g>a1@.c<>
DWDMKEDWUPFD8#OPKMQQ.NQL.TD
LV.NKQEMKDMEGUNOWLKCS.NQL
DNEWCKDWOWLKCS.NQL
MQKDWEUHFNM1(1(OPKMQQ.NQL
MK.JMUQDW.8#.#OWLKCS.NQL
EMKQEGKD155#.OWLKCS.NQL
RCDMDWUPFDDWUOPKMQQ.TD
levìnhthuan1601@yahoo.com
RSKNYHMQGVFOPKMQQ.NQL.TD
LGHSQDFSP(24OPKMQQ.NQL
EMFLKDHjDOPKMQQ.NQL
EMQMQDW#.2...OPKMQQ.NQL
EGKDWHIKDWEMU2..OPKMQQ.NQL
-MAIA
sachoahoong_1989@yahoo.com.vn
full_angel104@yahoo.com
Tieutientien181@yahoo.com
sachoahoong_1989@yahoo.com.vn
Tanuy2402@yahoo.com
!i_"ethuong0902@yahoo.com
#ntuuyen_1991@yahoo.com.vn
-MAIA
-MAIA
-MAIA
<cAanGCaBar&2412=!ah<<.c<>
ChC CoN AẠC By ĐyI NHuM C{P KHOA&KT[
&ranch1nhC*11C=!ah<<.c<>
DAnaC?1?12(=!ah<<.c<>
@AanhRan241990=!ah<<.c<>
B&;h=!ah<<.c<>
ng<c&a>C!;1;<=!ah<<.c<>
Ear&h?aEArCh1&>an=!ah<<.c<>
&h!C<anh'09=!ah<<.c<>.?n
n<&h1nhC&<CS1Gh=!ah<<.c<>.?n
c<@Eg1r@C1210=!ah<<.c<>
Ga<D1AnC100=!ah<<.c<>
hBh<c=&a1ch1nhnhan<c.c<>
GA@Fc<nF1EAncA1905=g>a1@.c<>
harEG<>AD<!C?&=!ah<<.c<>
>an&1G449=g>a1@.c<>
&r<ngDanh=g>a1@.c<>
E<an?anha1C01=!ah<<.c<>
&ha<E<ng@!=g>a1@.c<>
?<.;1A<anh=g>a1@.c<>
_$AIL
-MAIA
,$%$)(,;$/,;.$K:1;./!0.:(.
PFDDMC.MGNOWLKCS.NQL
RKQEGKD.MGNOWLKCS.NQL
MQKDWJMUQDW.MGNOWLKCS.NQL
EGKLC.MGNOWLKCS.NQL
DWUPFDDMU.MGNOWLKCS.NQL
TQSP.MGNOWLKCS.NQL
DMKDEGUQDW.MGNOWLKCS.NQL
EMCFDIUP.MGNOWLKCS.NQL
-MAIA
-MAIA
EGUPFD12K12OPKMQQ.NQL.TD
nRh!90=!ah<<.c<>
Bha>&anh1A=g>a1@.c<>
RUIIMCVL2551OPKMQQ.NQL
ECFUICFJ1.OPKMQQ.NQL
YEGKDWIMYE2..8OPKMQQ.NQL
DWUPFDMQKDWVKDW1##1OPKMQQ.NQL
TUQDWLCDMIUN1##1OPKMQQ.NQL
EMUPTP2(#OPKMQQ.NQL
LCDMYMQK.KVCKOPKMQQ.NQL
JMKD.EGCFDHYEOPLKCS.NQL
L2LHE3IOPKMQQ.NQL
ICFUSCDM(.Y34OPKMQQ.NQL.TD
LKDM(.Y34OPKMQQ.NQL.TD
ISYCFUTKDOPKMQQ.NQL
YMKDMYEY34OPKMQQ.NQL.TD
ICFD11YEOPKMQQ.NQL.TD
NMKUH¸QMDOPKMQQ.NQL
MTM2.OPKMQQ.NQL
RFFRFF1(1.OPKMQQ.NQL
DWPFDDUKDMTPOWLKCS.NQL
-MAIA
_$AIL
-MAIA
-MAIA
CLLQGEFSSFUFMOWLKCS.NQL
ZCDIVQLFEMCDWGCWMEOPKMQQ.NQL
-MAIA
ICDMSKL.JLOWLKCS.NQL
EMKDMEMUPHKJGCSOPKMQQ.NQL.TD
NMKDMEMUKDYEOPKMQQ.NQL.TD
DFkEQD2411OPKMQQ.NQL
IYDPH.1.12..5OPKMQQ.NQL
DWUPFDICDMSQNHUFMOPKMQQ.NQL
RCFD§KDMYMQDWVQDW##OPKMQQ.NQL
NMU.LCDMEMKDMOPKMQQ.NQL
YMKDMTC2..28#OWLKCS.NQL
MCFDCDTCFEDKLOPKMQQ.NQL
ECDMHJMCFUHSKDWOPKMQQ.NQL
JMUQDWDMC1#8#2...OPKMQQ.NQL
EGKDDWKD.TEOWLKCS.NQL
RQCTCKDMPFUFLHEFFD1...§OPKMQQ.NQL.TD
EGKCHECLHRKDWHWCK1##.11.4OPKMQQ.NQL
MKKDMYEOWLKCS.NQL
NMUPFDECDMTUQEEMQCWCKDHjD....OPKMQQ.NQL
LCDMMKDM#OWLKCS.NQL
JFECEH22.OPKMQQ.NQL
MQCNYHDCNYOPKMQQ.NQL
KSKVEKCGLNYFD©CFEPOPKMQQ.NQL
MQCNYHDCNYOPKMQQ.NQL
EGUDWMCFUIMYEOPKMQQ.NQL
KDMTCDMYjD2..5OPKMQQ.NQL
NMUPFDECDMTUQEEMQCWCKDHjD....OPKMQQ.NQL
_$AIL
DWUPFDEMUPTKD#11.OWLKCS.NQL
KDMEMUJMKDSFOWLKCS.NQL
EGKDjUKDWJMU2..#OWLKCS.NQL
MKLCFS1(11OPKMQQ.NQL
JMUQDWIUDW31.8#OWLKCS.NQL
IUNEMUKD8#ISOWLKCS.NQL
EMFLKDHQZHECLFOPKMQQ.NQL
JMKDRCDM.K2NOWLKCS.NQL
MUKMKEUPFD1#8OWLKCS.NQL
IKDWRYMQKOPKMQQ.NQL
MUUMUKD1#88OPKMQQ.NQL
DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
Đ<N =># KHOA jNkN TR> KINH DOANH
2TT HF TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 HUlDM HQ„DW TCˆD 15g.8g1#8# Bh EMi
2 Lu $CDM TGUPŒD 2g12g1#8# &M‹ Rh EMi
3 BfC TMq BhNM CMirDW 1#g5g1#8# &M‹ Rh EMi
4 V• V‚D LƒL .(g.1g1#8# UVBCH
5 HQ„DW NMi TGUDW 1g1g1#8# UVBCH
TG•D TMq NW•D 15g.8g1#8# Bh EMi
( TG•D TMq )C•U TGKDW (g3g1#8# &M‹ Rh EMi
8 NWUPpD TGUDW TM„DM 1g5g1#8# UVBCH
# Lu TMq )C•U CMC .5g.(g1#8# Bh EMi
1. NWUPpD TšD AD 1#g.#g1#8# Bh EMi
11 NWUPpD Lu QUlDM CMC 2.g.g1#8# &M‹ Rh EMi
12 &M{L ĐvDM ${DM 28g12g1#8# &M‹ Rh EMi
13 TGqDM TMq )CL NWƒD .8g11g1#8# UVBCH
14 NWš TMfP GCKDW 1#g.(g1#8# UVBCH
15 NWUPpD C¹U TMqDM 11g12g8# Bh EMi
1 HQ„DW TMq TUPˆE TGCDM 1.g12g8# &M‹ Rh EMi
1( V| V‚D VCŒE 28g.1g8# UVBCH
18 NWš &MKD 8UƒD TMC 1#g.1g8# UVBCH
1# NWUPpD TMq TMKDM TMsQ .#g.(g88 UVBCH
2. Hz TGoDW Lp 25g.4g1#88 Bh EMi
21 TG•D TMq NWoN HirDW 1#g.5g1#8# &M‹ Rh EMi
22 Lu 'CpL QUlDM .(g.4g1#8# UVBCH
23 ĐQ„D TMq NWK 11#g11g1#8# UVBCH
24 Lu TU•D )CŒE 18g1.g1#8# UVBCH
25 NWUPpD )C•U $Š TGKDW 21g8g1#88 Bh EMi
2 HUlDM V• TMˆ 5g1g1#8# &M‹ Rh EMi
2( NWš TMq TG„ $P 1g#g1#8# UVBCH
28 Lu )CL :•N .3g.2g2..4 Bh EMi
2# LirDW T„C NMƒD 2..4 &M‹ Rh EMi
3. Đœ TMfP TGCDM .2g.#g2..3 UVBCH
31 LiU V‚D 'UP 12g12g1#8# Bh EMi
32 &M{L TMq )CL ADM #g1.g1#8# &M‹ Rh EMi
33 TG•D TMq NMxE $CDM 1#g4g1#8# UVBCH
34 NWUPpD TMq HsC =ˆD 1.g12g1#8# Bh EMi
35 NWUPpD HsC TM„DM 14g.2g1#8# &M‹ Rh EMi
3 HQ„DW $CDM Đ}N 31g1.g1#8# UVBCH
3( NWUPpD 'UP TƒD 14g.1g1#88 UVBCH
38 &M{L 'UP ThD 2.g1.g1#88 UVBCH
3# L‡ HQ„C 11g.1g1#88 Bh EMi
4. HQ„DW ADM QUKDW 28g1.g8# Bh EMi
41 NWUPpD TMq HP .3g1.g8# &M‹ Rh EMi
42 NWUPpD TMq ADM TMi .#g12g8# UVBCH
43 NWUPpD TMq HUP•D TGKDW 3.g.3g1#8# Bh EMi
44 Lu $CDM HCˆU 22g11g1#88 &M‹ Bh EMi
45 NWUPpD TMq $Š &MirDW 2.g.5g1#8# UVBCH
4 NWUPpD &MimN Đ‚DW (g1.g1#88 UVBCH
4( TG•D TMq CžL VƒD 1#g3g1#88 UVBCH
48 ĐCDM TG•D TMqDM 15%.5%1#8# Bh EMi
4# TG•D TMq LKL GCKDW 2g1.g1#8# &M‹ Rh EMi
5. NWUPpD NWoN NMUDW 11g1g1#8# UVBCH
51 NWUPpD TMq BhNM TUP•D 3g11g1#88 UVBCH
52 'irDW V‚D =ˆD (g4g1#88 UVBCH
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
2TT HF TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 &MKD NWoN 8UƒD TMsQ .8g11g1#8# Bh EMi
2 NWUPpD NWoN TfDW &M‹ Rh EMi
3 &MfDW V• BsQ NWoN UVBCH
4 TGqDM TMq TMU TM…P UVBCH
5 Lu QUKDW TMQ„D 28g.8g1#8# Bh EMi
Hz NWoN 'UP &M‹ Rh EMi
( &M{L NWUPpD QUlDM TGƒL .2g.(g1#8# UVBCH
8 NWUPpD )CL &M”DW UVBCH
# HUlDM TMq QUlDM TGƒL UVBCH
1. NWUPpD TMq TMKDM BvDM Bh EMi
11 V| NWƒD H„ &M‹ Rh EMi
12 H„ HoN 'UP UVBCH
13 ĐCDM HQ„ AD UVBCH
14 &M{L ĐvDM T„C UVBCH
15 HUlDM NWUPpD 'UP 18g.1g1#8# Bh EMi
1 NWUPpD TMwC BsQ 2(g1.g8# &M‹ Rh EMi
1( NWUPpD TMq TMsQ 2(g.8g8# UVBCH
18 NWUPpD TMq BhNM CMUDW 23g1.g8# UVBCH
1# NWUPpD CKQ QUP•D g#g1#8# UVBCH
2. TGK•D TMq =ˆD NWoN 2g12g1#8# Bh TMi
21 TGqDM Hz ADM TMC 2(g.3g1#8# &M‹ Rh EMi
22 V| TMq TMi :CDM 12g5g1#8# UVBCH
23 Lu T•D &MimN 11g2g1#8# Bh EMi
24 NWUPpD TMq TG„ $P 11g15g1#8# &M‹ Rh EMi
25 L¥ 8UƒD EM¤N 11g2.g1#8 UVBCH
2 NWUPpD V• TCˆD Bh EMi
2( NWUPpD TMq H{DM 1g1g1#8# &M‹ Rh EMi
28 TG•D TMq HQ„DW TGKDW 1#g.g1#8# UVBCH
2# Lu TGirDW )M•N HCˆU 28g.1g1#8# UVBCH
3. )M¶DW H™U HCŒJ 3g1g1#8# UVBCH
31 HQ„DW N™ )MwDM H„ 13g.3g1#8# Bh EMi
32 &M{L TMq TMU TMsQ 4g1.g1#8# &M‹ Rh EMi
33 NWUPpD QUKDW HsQ 24g.5g1#8# UVBCH
34 &M{L NWoN &MirDW TƒL 1g8g1#8# Bh EMi
35 Lu CMƒU TMU AD (g8g1#8# &M‹ Rh EMi
3 Lu TM„DM TƒL 23g.#g1#8# UVBCH
3( NWUPpD TMq HUP•D TGKDW 15g.g1#8# Bh EMi
38 Đœ TMq NWUPŒE ADM 3g11g1#8# &M‹ Rh EMi
3# 'irDW NWUPuD TMCŒD 2g11g1#8# &M‹ Rh EMi
4. BfC ĐšDW HsC 2g.8g1#8# UVBCH
41 1g(g1#8# UVBCH
42 V• NWoN T… 28g11g1#8# Bh EMi
43 &M{L TGiyDW :rD 24g.2g1#8# &M‹ Rh EMi
44 ĐCDM CšDW H†C $KC NWUPpD 4gg1#88 UVBCH
45 'irDW TMq NWoN H„ g12g1#88 UVBCH
4 TG•D TMq TMKDM TMŽP 1#g11g1#8# UVBCH
4( TG•D Đ}N TGh 2g.5g1#8# Bh EMi
48 TG•D &MfDW = BCDM 1.g1.g1#8# &M‹ Rh EMi
4# $KC TMq TM…P HzDW 5g11g1#8# UVBCH
5. NWUPpD NWoN ADM )MQK 1g.#g1#8# Bh EMi
51 &M¶ TGh BvDM g1.g1#8# &M‹ Rh EMi
V| TMq =ˆD NMC
52 TGirDW NWoN QUKDW 'UP 22g.(g1#8# UVBCH
53 &M{L TMq $Š BvDM 1(g.g1#8# UVBCH
54 &MKD TMq $Š CMC 31g.1g1#8# UVBCH
55 NWUPpD Lu $CDM 2g#g1#8# Bh EMi
5 &MKD $KC TMKDM VƒD 5g4g1#8# &M‹ Rh EMi
5( HUlDM TMq NWoN H„ 21g12g1#88 UVBCH
58 Lu TMKDM TfDW 14g11g1#8# UVBCH
5# TG•D TMq TMU HirDW UVBCH
. NWUPpD NMCuU T… VCDM g11g1#8# Bh EMi
1 TG•D TMq &MirDW TMsQ &M‹ Rh EMi
2 NWUPpD TMKDM :rD UVBCH
3 NWUPpD QUKDW HfDW UVBCH
4 NWUPpD H„ NWoN TMKDM VƒD UVBCH
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
2TT HF TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 Hz &M{L QU‘N BsQ .8g11g1#8# Bh TMi
2 HUlDM TMq $Š ADM 2.g.8g1#8# &M‹ Rh EMi
3 BfC NWUPuD NWoN 11g12g1#8# &M‹ Rh EMi
4 TG•D T…P NWUPŒE .1g.8g1#88 UVBCH
5 T‘DW V| CMUDW 1(g11g1#8# UVBCH
$KC H™U TMo .1g11g1#88 Bh TMi
( TGqDM TMq TMfP TGCDM 13g.5g1#8# &M‹ Rh EMi
8 BfC Lu LKD CMC .1g.g1#8# &M‹ Rh EMi
# NWUPpD TMq HzDW NMUDW 2g12g1#8# UVBCH
1. TG•D NWUPpD V• 2#g12g1#8# UVBCH
11 V| TGUDW NMƒD 22g1.g1#8# Bh TMi
12 &M{L TG•D $KC VP 12g11g1#8# &M‹ Rh EMi
13 H„ TMq TMsQ TG…N 22g.(g1#8# UVBCH
14 NWUPpD TMq NMi QUlDM 2g.5g1#8# UVBCH
15 NWUPpD TMq NWoN TMF 25g.8g1#8# UVBCH
1 TG•D $CDM Đ}N 11g11g1#8# Bh TMi
1( TGqDM NWoN H„ 8g5g1#88 &M‹ Rh EMi
18 NWUPpD V‚D )‡ 4g22g1#88 UVBCH
1# V| TMq BhNM &Mi¬DW 1g15g1#8# UVBCH
2. NWUPpD V‚D NM„D 1g1#g1#8# UVBCH
21 ĐQ„D NWUPpD HzDW LCDM CMC 22g11g1#8# Bh TMi
22 HQ„DW V‚D QUƒD .1g.#g1#85 &M‹ Rh EMi
23 NWUPpD TMq TM…P VƒD .8g11g1#8# UVBCH
24 NWUPpD NWoN TM•DW 28g.2g1#8# UVBCH
25 T‘DW TGoDW TU•D .8g.g1#88 UVBCH
2 NWUPpD TMq TMU TMsQ .g1.g1#8# Bh EMi
2( TGirDW NMC OKDM 23g.1g1#88 &M‹ Rh EMi
28 TG•D 8UƒD H›DW 2#g1.g1#88 &M‹ Rh EMi
2# Đœ ${DM QUƒD 25g.8g1#88 UVBCH
3. BfC TMq TMKDM TM…P 1g.2g1#8# UVBCH
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
2TT HF TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 V‚D CKQ NWUPuD BsQ 3g8g2..4 Bh EMi
2 ĐzDW QUKDW TGUDW 2g12g1#8# Bh EMi
3 TG•D TMq TC’U $P 21g.#g1#8# &M‹ Rh TMi
4 TG•D HzDW H{DM .(g1.g1#8# &.Bh TMi
5 NWUPpD $CDM NMxE 1#8# UVBCH
NWUPpD TMq )CL TMsQ 11g.8g1#8# UVBCH
( $KC )v QU‘N 1g1g1#8# Bh EMi
8 NWUPpD QU‘N $CDM 2.g5g1#8# &M‹ Rh EMi
# ЉDW HQ„DW $CDM 11g.8g1#8# Bh EMi
1. Lu TMq $Š TGCDM #g(g1#8# &M‹ Bh EMi
11 BfC TMKDM &MirDW 2g(g1#88 &M‹ Bh EMi
12 TGqDM TMq $†DW TUP•D 14g#g1#8# UVBCH
13 TG•D QU‘N BsQ 2(g11g1#8# UVBCH
14 NWUPpD TMq TMC•U HQK 18g.3g1#8# Bh TMi
15 Lu NWoN ADM H„Q 1g.3g1#8# &M‹ Bh TMi
1 NCDM VCˆE &MimN 21g2g1#8# &M‹ Bh TMi
1( NWUPpD TMq LKD 'UDW 13g12g1#8# UVBCH
18 NWUPpD Đ}N TM„DM (g5g1#8# UVBCH
1# V• TMq TMfP 'UDW 2.g12g1#8# Bh TMi
2. NWUPpD HQ„C &MQDW 24g.4g1#88 &M‹ Bh TMi
21 V| TMq ADM Đ„Q 1.g.3g1#8# &M‹ Bh TMi
22 Lu T¤ TM„DM CšDW 1#g5g2.. UVBCH
23 ĐQ„D TMq )MwDM TQ„D .1g.1g1#8# UVBCH
24 ĐCDM TMq HzDW VƒD .4g.2g1#8# Bh EMi
25 TGirDW TMq LŒ 8UƒD .1g.8g1#8# Bh EMi
2 &M{L &M…N HUP 23g.8g1#8# &M‹ Rh EMi
2( &MKD HsC NMi 13g.(g1#8# &M‹ Rh EMi
28 NWUPpD NWoN L¤N .g.(g1#88 UVBCH
2# NWUPpD TMU HC•D 12g1.g1#8# UVBCH
3. HUlDM V| TM”N QUPuD 24g.g1#8# Bh EMi
31 BfC NMxE H{DM .2g.3g8# Bh TMi
32 Lu TMKDM NWƒD 2#g12g8# &M‹ Bh TMi
33 Lu TG•D &M…N NWMnK .1g1.g8# &M‹ Bh TMi
34 NWUPpD H• $CDM HQ„DW 2.g.5g8# UVBCH
35 TMwC HQ„DW LƒL 14g12g8# UVBCH
3 NWUPpD HQ„DW NKL 21g.1g1#8# Bh TMi
3( V‚D ADM TU•D 1g1.g1#8# &M‹ Bh TMi
38 &MKD TMq TMKDM TMŽP 25g.1g1#8# &M‹ Bh TMi
3# TG•D TMq TMU HC•D 1.g#g1#8# UVBCH
4. NWUPpD HzDW NKL 1.g12g1#88 UVBCH
41 TG•D V‚D QUKDW 1#g11g8# Bh TMi
42 Đœ NWUPpD NWoN TƒL 13g.#g1#8# &M‹ Bh TMi
43 Đ„Q TMq TMfP GCKDW 22g1.g2..# &M‹ Bh TMi
44 NWUPpD TMKDM TfDW 18g12g1#8# UVBCH
45 NWUPpD ADM )MQK 18g.#g1#8#8 UVBCH
4 NWUPpD Lu &MirDW TMsQ 2.g.1g1#8# Bh EMi
4( NWUPpD HQ„DW &M…N 1#8# &M‹ Bh EMi
48 &M{L HUlDM ADM TMi 11g12g1#8# UVBCH
4# TG•D 'irDW TMKDM TMUxD .3g.1g1#8# &M‹ Rh EMi
5. ĐzDW TMq BsQ )MwDM 1#8# UVBCH
51 NWUPpD TMq TM‘DW 15g.g1#88 &M‹ Rh EMi
52 &M{L V‚D $CDM 13g#g1#8# UVBCH
53 CKQ TMKDM :rD 2#g.1g1#8# Bh TMi
54 NWUPpD EMq QUPˆE 14g.#g1#8# &M‹ Bh TMi
55 H„ ${DM TM•DW 25g.8g1#8# &M‹ Bh TMi
5 CKQ &MUrDW LCDM 3g12g1#8# UVBCH
5( &MKD TMˆ HCˆU .g(g1#8# Bh TMi
58 Lu $CDM EMi .3g11g1#8# &M‹ Bh TMi
5# Lu V‚D HQ„DW 2.g1.g1#8# &M‹ Bh TMi
. NWUPpD TMq NWoN HxU 1#g.g1#88 UVBCH
1 V• Đ}N $CDM 2g1.g1#8# UVBCH
Đ<N =># KHOA NGoN HÀNG
2TT HF TGN NGÀH 2INH CHIC =J
1 NWUPpD &MKD =ˆD &MC .3g.#g8# Bh EMi
2 TMwC TMq LKD ADM .2g.(g88 &M‹ Rh EMi
3 LƒL HQ„DW V• 2g.g1#88 UVBCH
4 NWUPpD $CDM TU•D .4g11g8# UVBCH
5 &M{L $CDM )MwDM 1(g.8g8# UVBCH
TG•D TMq B1NM 'CŒJ Bh EMi
( TG•D QUKDW NMxE 2.g12g1#8# &M‹ Rh EMi
8 V• TMq TMU 2.g12g1#8# UVBCH
# TG•D TMq HUlDM NMi 1g8g1#8# UVBCH
1. GCKDW $Š :xP 1#g12g1#8# UVBCH
11 HUlDM NMi NWoN 22g.4g1#8# Bh EMi
12 $KC TMwDM TM”P 2gg1#88 &M‹ Rh EMi
14
$KC NWoN Vn 24g11g1#88 UVBCH
15 NWUPpD Đœ )M•N ThD 23g11g1#8# UVBCH
1 TGirDW HfDW ${DM 2(g.4g1#8# Bh EMi
1( Hz HsC QUlDM CMƒU 21g.1g1#8# &M‹ Rh EMi
18 TG•D TMq 'CpL :QD 11g2g1#8# UVBCH
1# NWUPpD TMq QUlDM TGKDW 23g1.g1#8# UVBCH
2. 'irDW &M… QU‘N g11g1#8# UVBCH
21 NGU=eN TH0NH :ANG Bh EMi
22 L5 THa $< OANH &M‹ Rh EMi
23 &H;$ THa NHƯ HOA UVBCH
24 NGU=eN NG7C LAN CHI UVBCH
25 &HAN 8UÂN T+ANG UVBCH
2 V- THa H0 &HƯ?NG 1g.2g88 Bh EMi
2( NGU=eN TH0NH LUÂN 1g.2g88 &M‹ Rh EMi
28 &H;$ L5 'U= NHÂN 14g.3g8# UVBCH
2# T+Ư?NG QUANG CH1NH 1g.8g8# UVBCH
31
NWUPpD TMq TMfP TGKDW 18g.g1#8# Bh EMi
32 TGirDW TMq &MirDW TMsQ 1g12g1#8# &M‹ Rh EMi
33 V| TMq $Š HsQ 1g.3g1#8( UVBCH
34 NWUPpD TMq HUP HsC 1.g.#g1#8# UVBCH
35 NWUPpD TM„DM NKL .2g.g1#8# UVBCH
3 Đœ B¹U )MCuL 5g2g1#8# Bh EMi
3( V• 8UƒD TGiyDW 12g4g1#8# &M‹ Rh EMi
38 Lu &Mi¬DW VƒD 5g4g1#8# &M‹ Rh EMi
3# ЉDW NWoN TG„ $P 8g(g1#8# UVBCH
4. &MKD TMq )CL TUP•D #gg1#8# UVBCH
41 NWUPpD TMq HsC VƒD .8g.(g1#8# Bh EMi
42 NWUPpD NWoN Đœ TMP 25g11g1#8# &M‹ Rh EMi
43 Lu TMq HUP•D NMUDW 2#g12g1#8# &M‹ Rh EMi
44 TG•D TMq $KC L‡ 1.g1.g1#88 UVBCH
45 TG•D TMq $KC BsQ 28g.8g1#8# UVBCH
4 V| NWoN BsQ CMƒU 11g#g1#88 Bh EMi
48
V| $CDM QUƒD 1.g8g1#8# &M‹ Rh EMi
4# NWUPpD TMq BhNM TGC•U 3g13g1#8# UVBCH
5. V| TMq HzDW ĐCŒJ 1g#g1#8# UVBCH
51 &MKD TMq NWoN TGƒL 18g.8g1#88 Bh EMi
52 Lu TMq T„C .1g.2g1#8# &M‹ Rh EMi
53 NWUPpD TMq )CL HQK .4g1.g1#8# UVBCH
54 NWUPpD TMq TMKDM TGUP•D 12g12g1#8# UVBCH
55 Đœ H~KDW LƒL 14g.(g1#88 UVBCH
5 TG•D TMq CžL T… 11g1.g8# Bh EMi
5( NWš TMq HzDW ADM 1g3g1#8# &M‹ Rh EMi
58 V| &MKD HzDW CMƒU 3.g.5g8# &M‹ Rh EMi
5# ĐCDM TMˆ N‚DW (g2g1#8# UVBCH
. Đ„Q TMq HQ„DW =ˆD 15g.4g8# UVBCH
1 &M{L QU‘N TGUDW 15g.(g1#8# Bh EMi
2 NWPpD TG•D TMq NWoN 21g.5g1#8# &M‹ Rh EMi
3 &M{L TMq TMKDM TMUxD 18g.3g1#8# &M‹ Rh EMi
5
TGCŒU )CL &M…N 31g.3g1#8# UVBCH

NWUPpD Đ‚DW )MQK 14g1g1#8# Bh EMi
( TG„ QUKDW NWMnK 2g12g1#8# &M‹ Rh EMi
8 TG•D NMxE TGiyDW 3g8g1#85 UVBCH
# NWUPp TMq )CL TMKDM g#g1#88 UVBCH
(. NWo TMq H{DM g1g1#8# UVBCH
(1 HQ„DW TMq $Š LCDM 14g8g1#8# Bh EMi
(2 TG•D $CDM TMšDW 2g4g1#8# &M‹ Rh EMi
(3 NWUPpD CKQ TG…N GCKDW 1g11g1#8# UVBCH
(4 NWUPpD HzDW NMUDW 18gg1#8# UVBCH
(5 NWUPpD NMxE UPuD 23g3g1#8# UVBCH
(( Đ„Q H™U T„C 28g2g1#8# &M‹ Rh EMi
(8
&M{L HUlDM HQ„C TMirDW 31g5g1#8# UVBCH
(# Đ‘ TMq $Š H{DM .1g11g8# UVBCH
8. HQ„DW V• QUKDW TMCuD 2(gg1#8# UVBCH
81 TG•D V‚D LQDW 11g#g1#88 Bh EMi
82 NWUPpD HQ„DW NKL 3g8g1#8# &M‹ Rh EMi
83 BfC V‚D LQDW 13g5g1#8( UVBCH
84 NWUPpD TMq TMKDM NWoN 2#g4g1#8# UVBCH
85 NWUPpD EMq 8UƒD TMqDM 3g(g1#88 UVBCH
8 NWUPpD TM„DM LUƒD 13g.1g1#8# Bh EMi
8( NWUPpD TMq TMKDM BvDM 2#g.g1#8# &M‹ Rh EMi
88 ĐCDM Đ}N TMo .1g.4g8# &M‹ Rh EMi
8# V• NWoN &MirDW ADM .#g12g88 UVBCH
#. NWUPpD V‚D ThDM ..g..g1#8# UVBCH
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
AmP NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
QT1
2.g.4g2..4 .#((2342.8
2g3g2..4 .1828(58(
2.g11g2..3 .#(5542.#
.#(#82#.1#
2g3g2..4 .#(214((14
QT2
2g.3g2..4 .#.#8##.5
.8g.1g2..5 .1#83##.(22
.#(32332#
QT3 2g3g2..2 .#.32223.4
QT4
2g.3g2..4 .18##.4..(
.1g.4g2..4 .#1(544
2.g.4g2..4 .#155321.
2.3.4 O#.2(854
2g.3g2..3 .#.884238
QT5
2g.3g.4 .#.#1233#.
2g.3g.4 .188.158#(
25g.3g.4 .1#81.#43
15g.5g.3 .#.2(2.14.
2g.3g.4 .#.(.#.88#
QT
2g.3g2..2 .#84.1..(.
2g.3g2..3 .#34154312
2.g.3g2..4 .18#54453
2..4 .#33344421
.#35111#1
QT(
2g3g2..5 .1#88#8815
2g3g2..3 .#(311((
2g3g2..4 .18((.#(38
QT8
2g3g2..4 .#844#(553
.#83(#1
.#(382441.
QT#
2g3g2..1 .1228..8(#
QT# 2g3g2..1 .184.4((
2g3g2..1 .#.85(148
QT1.
2g12g2..3 .1283.51
2g.3g2..4 .#.2858.81
.#g.1g2..4 .#.#2322#
2g.3g2..4 .#138#(8
.#.2#3318.
QT11 2g.3g2..3 .#3311.188
QT12
22g12g2..3 .18(2358.5
2g.3g2..3 .#324((4
2g.3g2..4 .#35((248
CL1
3g2g2..4 .#(521##1#
1#g.5g2..3 .#332544(1
2g.3g2..4 .18(2.234#
2g3g2..4 .#8(28#82
2g.3g2..3 .18##2.#
CL2
2g.3g2..4 .#3341558#
.1222#(2838
.#(28((883
.#384(533(
.#.#.#35#5
AmP NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
'L1
.#.54.884#
.#3844(34(
.#844((5(8
.#32#488(2
'L2
.#(4((43
.122(#52.(1
.#58.(.28#
.#3(.28538
$A+ 1
$A+ 1
$A+ 2
.#((4#..33
.#.(.884(1
.#551#15#
.#35#4.#3
.#((21141
$A+ 3
.#(38(##(4
.#8583.132
.121242(3.3
$A+ 4 .#85.88.441
.#33.832..#
T$2
.#88855(512
.1((.3.#12
.18813428
.1224.8((
.#3(2.22(2
T$3
T$4
#124154#1
#4#252.8#
18#28283.
NT3
1(#(..54
#8835#43#
#1(28(1(3
#4#12..24
NT1
.18 83#. 8#8
#84414#8
1#8.3#5(1
1#84(4(2
#833388.#
NT2
#(((12.((
#841811.
#(#(8254#
NT4
#811##8(
#3(54.5.(
NT4 #.4#..1
18#1#15
#3(444.4
)'1
)'2
AmP NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
NN1
.#3# 8( #25
.#32 2.1 322
.18# 1#2 (1.
.#(4 (8 53#
.#(2 882 5#4
NN2
.#34 .2 #2.
.#83 45 341
.#34 #5( .1
.#33 #. 123
.#1 #33 .23
NN3
.#3( (.1 (.(
.#33 123 12
.#35 #24 ##4
.#. 8( 8(.
.#(# 882 5#4
NN4
.1224#8((8#
.#341112(#
.12213331.
.#845(4.52
.#(52.(532
NN5
.#(#181
.1###28..
.1#4#11(#
.18(#252(2
.#18454.#2
NN
.#8(553(
.#8433##1
.#8435.28(
.184234.4
.#34..#1.#
AmP NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
TC1 .#(8555484
TC2
.#.(#1222
.#3#.3.((1
.#35(.84.5
.#4(1(142
.#5#44#844
TC3
.#.5.(.#.
.#.52.5#..
TC4
.18(533((5
.#8218345
.#.5(258(.
.#(1323
.#83...355
TC5
.#.2#128#
.#.553(2(#
.#.8##81(
.#85#(..##
.#88248#4.
TC
.#.2325114
.#(33..54
.1824(#14.
.12123.3#1
TC
.#84(#8
TC( .1#.##2..8.#
TC8
.15 # 555 8#8
.#33283224
.#34.43(23
.1#4(22428
.#.2#.43
TC# .#3831545
TC1.
#334#((.
121#52.1#5
#83#82.3
#.5#3#8#(
#328(.8
TC11
.#1(2.224#
.#82(..28(
.#32.(88
.#(53#58#.
.#.2#3(4
TC12
.#32((825#
.#38..4.23.
.#82.342.434
.#(.44.#8(
.#85.55.(.2
TC13
.#3(((525
.#.2454151
.#.23212.(
.122(2#2.
.#.(5283(5
TC14
.1#233548.
.#.34(8(8
.#(#33588
TC15
#.525344
.#(411(133
.1(##.#(#
BH
.#((..3..8
.#(#..(3.83(
BH .1(#.#.#.(#
.1##2.2.8..
.#38.(((.5#
AmP NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
NH1
.12332333(#
.#83223218
.#.(#45(18
.#888.((#
.12(8882.
NH2
.125.3418#
#832124.5
#(#4818#
18525413
#.(438552
NH3
.#.#224#.4
.#33(1.5.1
.#(45##85
.#(5((2#((
NH4
#(5((#34
#8(13(.5(
#8414.8#4
#.4.4(23
#(25#5.#
NH5
NH
.#(3.13.4
.1228824(4
.#.531#541
.12(.233
NH(
.1248583.
NH(
.#(#(8584#
.#8(8#5522
.#(48####
.#.#882
NH8
#(231
#82.8(((2
12281#24(
#8((8.8.3
#33#25313
NH#
.18.8(.5.
.18(3445.
.#.2##3
.188##424
.#3(85#(2
NH1.
#3(2453#
#84((4(#(
#8(22#5.
#.#1.125.
NH11
.#32.53143
.18(1(4541
.1223#1((3.
.#(8(8(8
.151#512
NH12
NH13
.#4822##
.#8(3((3#.
#.83#.5(#
.1854.24#8
NH14
.18(8883
.1225454(#5
.1(#14..1
.#35#8(155
.#32(48.#
NH15
O#.52185.
O#(2#33428
O#.5.1248
O#4#5.5(
O#.5#4148
C)1
C)2
#8(18#2(.
#(##.###3
#.((385
#24315((
1244.((4
C)3
.1#13834
.#841.4.##
.#(##(2822
.#3(.(.18
.1222((.23.
-MAIA
CSQTFHLPZKLCSP2..1OPKMQQ.NQL
EGQDWSF25.4OPKMQQ.NQL
DWQNMUQDW1#5OWLKCS.NQL
AEMFDFV8OPKMQQ.NQL
DWKIQKD1#11OPKMQQ.NQL
EUKDYCFE181.8#OPKMQQ.NQL
LPEGKDWjE(OWLKCS.NQL
MUPDMTUEMF.jEYIOWLKCS.NQL
EGKLPjE(Y33OPKMQQ.NQL
YCLVKNOWLKCS.NQL
EKCDMKD8#OPKMQQ.NQL.TD
IQ.EMUP.EGCDMOVCZFUFM.QGWX SQTFRKRPHDMTDOPKMQQ.NQL
VKDIUPSUUOPKMQQ.NQL.TD
RQNKU888OPKMQQ.NQL.TD
EGUPFD12K12OPKMQQ.NQL.TD
ICFJHEMUHYEOPKMQQ.NQL
SKLHY33HIMYEOPKMQQ.NQL.TD
MQKDWEGUDW2.2.OWLKCS.NQL
MQKEUPFEECDMYMQC8#OPKMQQ.NQL.TD
PQSKDIKHMEIOPKMQQ.NQL
TKDDMQ13.OPKMQQ.NQL
EMUPNMCH1OPKMQQ.NQL
RQPHkKPH1.2OPKMQQ.NQL
DSjNMCOPKMQQ.NQL
§CNMFDWE2OPKMQQ.NQL
YCLDWKDH.811OPKMQQ.NQL
RKJHEMUPWCKDWOPKMQQ.NQL
YCHEMCDM2..2OPKMQQ.NQL
KDDKHVDQkZSKYF%142OPKMQQ.NQL
TQTKDTCFEHUFMOPKMQQ.NQL
§UKDEMC.MGNOPKMQQ.NQL
YCL%KDM5(#%5(#OPKMQQ.NQL
-MAIA
SUNYPSUYFOPKMQQ.NQL
EGUFSQTF1248#OPKMQQ.NQL
KDMNMKDWICFDEGKCDMKETUDWMKQKCOPKMQQ.NQL
LCDMIUN.YCDMEFOWLKCS.NQL
IUPEKD888#OPKMQQ.NQL
TCHNUUHECDM..OPKQQ.NQL
SPMQKCKDOWLKCS.NQL
jUKDW12(OWLKCS.NQL
MPjD31.OWLKCS.NQL
NWUPFDEMCKDMEMU.#121#8#OPKMQQ.NQL
MUPFDEGKDWDWUPFDH#.OPLKCS.NQL
MCFUHSLOPKMQQ.NQL
LJMUQDW#8OPKMQQ.NQL
DWUPFDJMUQNIKDW1#88OPKMQQ.NQL
WCKNLQLUQDLKU1#3OWLKCS.NQL
ICDMEGKDEMCDMOPKMQQ.NQL.TD
JDH§EMKQ811OPKMQQ.NQL
RCDMIFWMFE2..2OP.N
MUPDMDWUPFDIUPOWLKCS.NQL
RKQRKVYFERKSSDEOPKMQQ.NQL
EMKQHDWUPFD§OPKMQQ.NQL
RCNMNMUDW231.8#OPKMQQ.NQL
jUPFDDWUPFDLKGY.2OPKMQQ.NQL.TD
NKDKGPH128#OP.N
EMUVCDMH12.5OWLKCS
KDEMCHEGCDM2(.3OWLKCStNQL
LFEKDJMUQN8#
NUK2NKDWHDMCDMQ
SK§UKDEMUN
ECFDHEUC2..2OPKMQQ.NQL
JFJJPH#12OPKMQQ.NQL
SFYMKNMCFU1#8#OPKMQQ.NQL.TD
JMUQDWEKL188#OPKMQQ.NQL
VKSFLSQTFSP.(.8OPKMQQ.NQL
NMKFHVKDWHIQQOPKMQQ.NQ
NGU=_NTHIHU=_NT+ANG151#8#OG$AIL.CO$
NGU=_TANH.311O=HAOO.CO$
NGU=_NTHI_NL8O=AHOO.CO$
B'HH12¦O=AHOO.CO$
TUIQKDHKDMEUOPKMQQ.NQL
SCEEFSGCWMEOPKMQQ.NQL
ICDMDWUPFDHJWCOPKMQQ.NQL
EMUPDWMUPFD1.118#OPKMQQ.NQL
TDKIKSSOWLKCS.NQL
EMUPHMQDW1152...OP.N—.TD˜
JFEFGHDWUPFD1#OPKMQQ.NQL.TD
YFDVMCDH.1.OPKMQQ.NQL.TD
-MAIA
jUKDWIUPH§ZESOPKMQQ.NQL
RJMKLOWLKCS.NQL
RSUFVFK3.12..1OPKMQQ.NQL
MQRKQHYD.8OPKMQQ.NQL
JGFEEPHIQSS54OPKMQQ.NQL
DFUHPFU#.5OPKMQQ.NQL
RCDMLCDMGQCVFIFDHT14OPKMQQ.NQL
PUPUMKDVUYQH1(H11OPKMQQ.NQL
YKDEKDKHMUUOPKMQQ.NQL
EGCDMEMCEMUPHEGCDMOPKMQQ.NQL
§C§FQH...OPKMQQ.NQL
LQELCNMKE123OPKMQQ.NQL
IFNFLRFGHGKCD2#OPKMQQ.NQL
DMKDHUFMHTDOMQELKCS.NQL
kFDIPHJFEFGJKDHN1OPKMQQ.NQL
TUQDWMQDWWYMQDWSQCOPKMQQ.NQL
NDjUPDMHK5FOPKMQQ.NQL
RKNMDWQN2588#85OPKMQQ.NQL
LCDMIUNOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
-MAIA
EGKLC22118#OPKMQQ.NQL
MTjUKD#3.OPKMQQ.NQL
JUJUH.18§OPKMQQ.NQL
MQKDWEUHSUNSKL2..(OPKMQQ.NQL
EMFRKRPFKWSFOPKMQQ.NQL
EMUEMKQOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
TGUQDWHDMCQKDMOPKMQQ.NQL
8UKDMKDW2..4OPKMQQ.NQL
'UGKDWV25.8OPKMQQ.NQL
TCENQDHIMYE.(OPKMQQ.NQL
TKDNKQDWUPFDRKQOWLKCS.NQL
EGUDWHVYPDFEOPKMQQ.NQL
ECFULP#OPKMQQ.NQL
LCDM.DMKE..#.#OWLKCS.NQL
YCLEMKQEN2OWLKCS.NQL
LKCYPjUQNOPKMQQ.NQL
DWUPFDjUQNLCDMOWLKCS.NQL
IKDWMQKDWLCDM1#8#OWLKCS.NQL
EFJJCH(..OPKMQQ.NQL
RUCEMKDMJMUQDWOPLKCS.NQL
EUPFDEGCDM14#OPKMQQ.NQL
EGKDjUQNRKQ1#8#OPKMQQ.NQL
EMCFUMQKHSP.4.(OPKMQQ.NQL.TD
SFMKQ.8OPKMQQ.NQL
DTJMUQNEN.5OWLKCS.NQL
IUDWDCNF1#8#OPKMQQ.NQL.TD
GQQDFPDEMKDMOPKMQQ.NQL
TUEMUPIUDW2.12OP.N.TD
DMJMQDW2..(OP.N
TQEMCKDMIKQ1..3OP.N
NQDWQJEQLCVECNOP.N
IQKDEMCYMKDMEQKDOP.N
ICDMEMCMQDWTKD1#8#OWLKCS.NQL
EGUQDWSF§UKD88OWLKCS.NQL
JMKLJMUNMUPOWLKCS.NQL
ME©KLKIQOPKMQQ.NQL
DWUPFDDWQNSUNHICDMOPKMQQ.NQL
LKLCUHK1OPKMQQ.NQL
ULULLCLOPKMQQ.NQL
GKDWNMUQEYE4OP.N
LUQDEKCD2#12OP.N
JMUNDWMCK8#OP.N
DWUPFDMPLCDMMQKDWOWLKCS.N
MQKDWSKL1412OP.N.TD
MQKDWDKLHENID11OPKMQQ.NQL.TD
KDMEUKDHIFE11.8#OPKMQQ.NQL
EMKDMEMUPIMYE8#OPKMQQ.NQL
EMIMCFDEGKDOPKMQQ.NQL.TD
KDMNMKDWHDWQDWMCDM#5(OPKMQQ.NQL
TKDjUKDW1#11OWLKCS.NQL
IQDWUPFDDWQNEKLOWLKCS.NQL
SQTFSPHJCDYJCDY2...OPKMQQ.NQL
MQKNIQDWWCKNOPKMQQ.NQL
YMQKLKJRZOPKMQQ.NQL
kMCEFHNQZZFFH2.12OPKMQQ.NQL
JMUNQTFG2..8OPKMQQ.NQL
IFN11SQUDWFOPKMQQ.NQL
GQDWWCWKOPKMQQ.NQL
ZKLQUVHLQQDNKYFOPKMQQ.NQL
TKDLCDM.IMYEOWLKCS.NQL
NKQEMKDMVQDOWLKCS.NQL
jUPFE8#OPKMQQ.NQL
EMFMCFU8#OWLKCS.NQL
SFEMU.ZGOWLKCS.NQL
-MAIA
EGUQDWMUDWLKDMOWLKCS.NQL
ICFLVQDHRQDOPKMQQ.NQL
IUQDWJMUjUQN11OWLKCS.NQL
TKDMQKDW.2.1.OWLKCS.NQL
MKUDWUPFD18.OPKMQQ.NQL.TD
DQTSFHVQUS#..OPKMQQ.NQL
PFDJMC..1Y33OWLKCS.NQL
TUSKLMQKDW88OPKMQQ.NQL
EUKDHDWUPFD8211OPKMQQ.NQL
JLYHUFMOPKMQQ.NQL
ICFJEGKD34OWLKCS.NQL
WCKSQDWEGKDOPKMQQ.NQL
¦CGFZSPHKDIHIQTFOPKMQQ.NQL
HUPDMDMU11Y33OPKMQQ.NQL
GCKDWLPVKP8#OPKMQQ.NQL
MUPDMDMUDWQN.Y33OWLKCS.NQL
LGEMUP88OWLKCS.NQL
LKCDWQNHTCOPKMQQ.NQL
KDMNMKDWHSKUNK22OPKMQQ.NQL
MQMKCjUPDMNMKUOWLKCS.NQL
WQRSCDH§§8#OPKMQQ.NQL.TD
VEFJJFH212OPKMQQ.NQL
DWUPFDEMKDMSUKDHIMYEOPKMQQ.NQL
GQNYKkKPH8#OPKMQQ.NQL
YKEMPH1(1.OPKMQQ.NQL
EGKDWDEE.18..RWOWLKCS.NQL
DKEKSCF.1#1#8#OPKMQQ.NQ.UY
DKLPFD.31OPKMQQ.NQL
WCKNHLQHEMKDHECFDHNUKHDKCRKLRCOPKMQQ.NQL
DWUPFDEMKDMDKL.2.OWLKCS.NQL
YKNMCL.OPKMQQ.NQL.TD
TUEGUQDW.412OWLKCS.NQL
JMUQDWTKD45OPLKCS.NQL
GKCDPHLP.(.8OPKMQQ.NQL
EMCFDHYCL.25OPKMQQ.NQL
DUEKL§UKD.8.(OPKMQQ.NQL
DWUPFDIQEMPOPKMQQ.NQL
SFEMCMUPFDDMUDWOPKMQQ.NQL
LKCSP.QDSPUOPKMQQ.NQL
RUVCDFVVLKD288OPKMQQ.NQL
TQNMKUTDRNOPKMQQ.NQL.TD
TQMKNYYOWLKCS.NQL
EGCFUjUKYMUOPKMQQ.NQL
MQDWICFJTQOPKMQQ.NQL
JMKDEMCDWQNEKLOPKMQQ.NQL
EMUPEKCHJCJUOPKMQQ.NQL
NQRKSK8#TDOWLKCS.NQL
EMKDMEGUPFD1212OWLKCS.NQL
RQPJMCFUSKDWH14.(OPKMQQ.NQL
jUQNEGUDW(15OPKMQQ.NQL
SUUSP%11#.OPKMQQ.NQL
NKDIP8134OPKMQQ.NQL
YCLJMUNHKDDKOPKMQQ.NQL
IKGELCS8#OPKMQQ.NQL
jUKDWHDWMCKOPKMQQ.NQL
EGKDDMKEEGUQW2..3OPKMQQ.NQL
DWEMCYCLEMKDMOWLKCS.NQL
DWQMKDM..1OPKMQQ.NQL
+QVFIFVKRCDFOPKMQQ.NQL.TD
NMQNLKGUNQ148OPKMQQ.NQL
BCWRKDWEWH24OPKMQQ.NQL
DNEWCKDWOWLKCS.NQL
ZKLQUVEMCFZOPKMQQ.NQL
TGKDSQDW11.#OPKMQQ.NQL
MQKDWDKLTSH2..5OPKMQQ.NQL
NMKDEGQCLQCH(.1OPKMQQ.NQL
WFLHRFOPKMQQ.NQL
SUKDDFkVOWLKCS.NQL
EMKDMRCDM.UFMOWLKCS.NQL
DQLKI.2.5OWLKCS.NQL
DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
Đ<N =># KHOA jNkN TR> KINH DOANH
AmP 2TT HF TGN NGÀH 2INH
QT1
1 Lu )C•U TGKDW 22g1.g1##.
2 NWUPpD V‚D NCDM .3g.(g1##.
3 HUlDM TMq BhNM VC 1.g.4g1##.
4 VirDW L‡ HQ„DW LKD 2#g.1g1##.
5 NWUPpD TMq HUlDM NWK 3.g.3g1##.
QT2
TG•D &M…N HxU 1(g.g1#88
( NWUPpD Đ}N VCŒE 1g.g#.
8 HQ„DW HQ„DW CMCDM .2g.#g#.
# NWUPpD NWoN $CDM TU•D 2g.1g#.
1. TMKL $CDM TUP•D 21g.4g1##.
QT3
11 &M{L QU‘N VirDW 1#g.5g1##.
12 NWUPpD TMq TUPˆE NMUDW .2g.3g1##.
13 &M{L Lu NWUPuD CMƒU 1#g.g1##.
14 TG•D ĐvDM $CDM T•D .4g1.g1##1
15 NWUPpD NWoN TGUDW 28g.g1##.
QT4
1 ĐCDM V‚D GCKDW #g1.g1##.
1( NWUPpD TMq $KC LP 2.g.1g#.
18 &M{L NWoN H~K 25g.#g#.
1# TG•D TMq TM…P OKDM 5g8g1##.
2. TG•D V‚D NKL 3g#g1##.
QT5
21 BfC T•D B{Q 15g.#g1#8#
22 TG•D HQ„DW CšDW 18g1.g1##.
23 V• TMq =ˆD 23g.g1##.
QT
24 NWUPpD TMCuD TMKDM (g4g1##.
25 NWUPpD TMq HC•D 2g1g1##.
2 NWUPpD $CDM TQ„D 28g1.g1##.
QT(
2( NWUPpD &MQDW L™ 13g11g1##.
28 TG•D V‚D TMU•D 13g1.g1##.
2# NWUPpD &M{L LP NK 14g.5g1##.
QT8
3. Hz TMq CMKS BKU 22g12g1#8#
31 Bw TMKDM ADM 'UP 2#g11g1#8#
QT8 32 LQKD TMq NWoN TMsQ 2.g.8g1#8#
33 Lu QU‘N TGvDM .(g.2g1##.
34 NWš NWoN TGKDW TMKDM 2(g.8g1#8#
QT#
35 NWUPpD V‚D TGUDW
3 V| Lu T… LKL
3( NWUPpD TMq TMKDM LQKD
38 TG•D V‚D V•
3# Đœ TMKDM BvDM
CL1
4. NWUPpD TGiyDW H• .2g.1g#.
41 NWUPpD TMq ADM .2g.3g#.
42 ЉDW TMq 'CpL 24g.(g#.
43 ЉDW NWoN NMƒD .2g.3g84
44 NWUPpD 'UP TMšDW .g12g#.
CL2
45 NWUPpD 8UƒD TºDM 28g.8g#.
4 NWUPpD TM„DM AD .4g.(g#.
4( Lu QUlDM NMi 1.g.(g#.
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
AmP 2TT HF TGN NGÀH 2INH
NT1
1 Lu TMq HCˆU 3g3g1##.
2 NWUPpD )M•N Đ}N ADM 28g5g1##.
3 NWUPpD HQ„DW 'UP 1g(g1##.
4 NWš HQ„DW &MQDW 13g8g1##.
5 &MKD QU‘N TMKDM 13gg1##.
NT2
HUlDM CšDW TM•DW 1g.(g1#88
( Lu TG•D )MwDM VP 1g#g1##.
8 Hz HQ„DW &MirDW TMsQ 2g1g1##.
# TGirDW &M{L BsQ HUP 4g1g1##.
1. &M{L NWUPuD &MwE 1#g.1g1##.
NT3
11 Đœ Đ‚DW )MQK 2g1g1##.
12 NWUPpD TMq $Š HQK 24g.1g1##.
13 ЉDW $CDM ĐQ„D 5g11g1##.
14 TG•D HQ„DW CMƒU 23g.3g1##.
15 ЉDW TMq NWoN 8UƒD 24g.1g1##.
)'QT1
1 LirDW V‚D QUKDW 15g1.g1##.
1( &MKD TGoDW HUP 25g.8g1##.
)'QT1 18 &MKD BhNM NWƒD 1.g11g1##.
1# NWUPpD 8UƒD TMsQ 3.g11g1##.
2. Hz H™U HQ„DW 1g1g1##.
)'QT2
21 VQ~DW TG•D )CL ADM 21g.(g1##.
22 V| Bw TQ„D 2#g.g1##.
23 &M{L TMq &MirDW H›DW 2#g.g1##.
24 V• ADM TU•D 8g1.g1##.
25 NWUPpD TMq TMKDM UPuD 1.g3g1##.
)'QT3
2 TG•D QU‘N UP 24g.2g1##.
2( ЉDW TMwC VnDM 1.g1g1##.
28 NWUPpD TMq CžL ADM 3.g.(g1##.
2# ЉDW $CDM QUKDW 22g.3g1##.
3. HQ„DW V‚D QUƒD 1(g.(g1##.
T$1
31 TG•D V‚D ĐšDW 1.g2g1##.
32 TG•D TMq TMKDM &Mi¬DW 2.g.g1##.
33 Hz Đ}N HQ„D 2(g.2g1##.
34 Lu HzDW LKD TMsQ 12g4g1##.
35 Đœ NWš TMKDM VƒD 3g1g1##.
T$2
3 V| HQ„DW B•N 13g1.g1##.
3( TG•D HUlDM GCKDW TMKDM 8g12g1##.
38 HUlDM HUP•D VƒD 23g.g1##.
T$3
3# Lu HQ„DW ÂD 2g3g1##.
4. V| ADM )MQK 28g4g1##.
41 &M{L TMq NWK 5g1g1##.
42 Hz V‚D LirDW 5g11g1#88
43 NWUPpD TMq HsC =ˆD (g1.g1#8#
T$4
44 NWUPpD TMq LQKD 12g12g1##.
45 TG•D V‚D TGi•DW 23g12g1#8(
4 NWUPpD TMq $CDM NWUPŒE 1#g.5g1##.
4( Lu TMq CžL GCKDW 5g3g1##.
48 NWUPpD V‚D TQ„D 2g.#g1##.
$A.1
4# TGqDM V‚D TP 8g4g1##.
5. &M{L TMq T•E g(g1##.
51 TMwC )CL TMKDM (g#g1##.
$A.2
52 &M{L TMq )C•U 'UDW
53 TGCŒU TMwC 'irDW
54 Lu TMq HirDW QUlDM
55 ЉDW TMq )C•U OKDM
$A.2
5 Lu TMsQ LCDM
$A.3
5( NWUPpD TMq 'CŒU H›DW 2.g.3g1##.
58 NWUPpD CšDW HUƒD 2g11g1#8#
5# Đœ TMq HQ„C 5g1.g1#8#
. Hz QU‘N TU•D 12g3g1##.
1 Lu TU•D ADM 12g8g1##.
'L1
2 NWUPpD NWoN LKL ĐK 2#g.g1##.
3 #gg1##.
4 LCuU H• $CDM 13g5g1##.
5 )MirDW TMKDM TUP•D 3g1g1##.
BfC 'UP LCDM 14g1.g1#8(
'L2
( NWUPpD TMq QUlDM NWK 4g1.g1#8#
8 V| TMq NMi HQKD 25g5g1##.
# NWUPpD HzDW ADM 5g1g1#8#
(. Lu TMq TMfP TGKDW g1(g1##.
(1 NWUPpD &MimN HC•D 2(g11g#.
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
AmP 2TT HF TGN NGÀH 2INH
TC1
1 NWUPpD TMq NWoN TGƒD 8g8g1##.
2
NWUPpD HQ„DW ADM 2.g.4g1##.
3
TGqDM QUKDW V•
28g1.g1##.
4 NCDM TMq VƒD ADM 2.g1.g1##.
5 &MKD V‚D TCˆD 23g.8g1##.
TC2
Tš HUlDM TGUDW ThD 18g.g1##.
( NWUPpD &M… QU‡ 4g1g1##.
8 )MK TMq TUPˆE $KC 1g.(g1##.
#
ЉDW QUlDM NMi 1(g1.g1##.
1.
TG•D NWoN NMi 5g12g1##.
TC3
11
&M{L T•D HCˆU g8g1##.
12 NWš HQ„DW TU•D #g1.g1##.
13 L‡ TMKDM TƒL 21g11g1##.
14 HUlDM GCKC TMC 2#g.(g1##.
15 BfC TMq TMfP 'irDW 4g1.g1##.
TC4
1
Lu NWUPuD TMšDW
21g3g1##.
1( ĐQ„D TMq $KC HUP•D 31g.3g1##.
BfC $CDM TGh
TC4 18 NWUPpD T•E TM•DW 25g.#g1##.
1# ЉDW TMq TMKDM VƒD 18g.2g1##.
2.
&M{L HQ„DW TGƒL 2#g1.g1##.
TC5
21
ЉDW TMq TMKDM TMŽP 1##.
22
&M{L TM„DM CMUDW 4g5g1##.
23
TG•D H™U TU•D 2(g.#g1##.
24 TG•D 'UP LQDW 5g1.g1##.
25 NWUPpD TU•D NM¥ 21g11g1##.
TC
2 &MKD TCˆD TMUxD 1.g8g1##.
2(
TG•D TMq TMfP 'irDW 13g.4g1##.
28
TG•D TMq NWUPuD HirDW 14g12g1##.
2#
NWUPpD TMq TMU H„
3g(g1##.
3. NWUPpD TM„DM LUƒD 2g12g1##.
TC(
31 ЉDW TMˆ H~K 22g.#g1##.
32
TGirDW CšDW HzDW 5gg1##.
33 &M{L TMq TG„ $P 21g.4g1##.
TC8
34 H„ CMCˆD TM•DW 1#g1.g1##.
35 NWUPpD NWoN BsQ TGƒD 2.g.4g1##.
3
TG•D TMq HzDW Đ„Q 1g.5g1##.
3(
TG•D TMq &MirDW TGKDW 2g12g1##.
38
HUlDM TMq NMi $r 2g.8g1##.
TC#
3#
NWUPpD TMq $CDM TGKDW 15g.4g1##.
4. V| BsQ Đ}N g#g1##.
41 TG•D TMq TMKDM HQ„C 3gg1##.
42
Lu TMq $KC CMC
2g1.g1##.
43 NWUPpD TMq TMKDM TƒL 25g.g1##.
TC1.
44 TG•D 'UP LUƒD 1#g11g1##.
45
H„ TMq TMŽP NWƒD 8g12g1##.
4
TG•D HQ„C NKL 2g4g1##.
4(
&M{L NWoN HUP 14g.#g1#..
48
Lu TMq TMfP ADM 5g(g1#8#
TC11
4# &MKD &MimN NWMnK 2#g.3g1##.
5. Lu )CL HQ„C AD 13g.3g1##.
51 Đœ TMq $Š 'UDW 2(g.8g1#8#
TC12
52
Lu QU‘N V• 4g12g1##.
53
$KC HQ„DW &MirDW 14g.1g1#8#
TC12
54
NWUPpD TMq NM•E &MirDW 18g.g1##.
BH
55
&M{L QUKDW NMxE 13g11g1##.
5
Lu TMq $†DW HUP•D 1.g11g1##.
5( NWUPpD QU‘N TU•D 11gg1##.
58 NWš TMq TMfP TGKDW 28g11g1##.
5# &M{L TMq HQ„DW VƒD (gg1##.
Đ<N =># KHOA NGoN HÀNG
AmP 2TT HF TGN NGÀH 2INH
NH1
1 Đ„L QU‘N NKL 1#g.g1##.
2 NWUPpD HzDW 'CŒU 28g5g1##.
3 TG•D TMq $Š 8UƒD 1.g.#g1#8(
4 NWUPpD TMq TMsQ UPuD .8g.1g1##.
5 $KC TMq CžL NMUDW .1g.1g1##.
NH2
NWUPpD &MimN BsQ NWoN AD 14g.1g1##.
( TG•D TM„DM TGUDW .5g11g1##.
8 Đ„Q $KC &MirDW 13g.5g1##1
# NWUPpD TMKDM TMfP VƒD 11g.3g1##.
1. &MKD Bw VnDM 22g.4g1##.
NH3
11 ĐCDM TMq BsQ CMƒU 18g11g1##.
12 Lu NWoN TMKDM NWUPuD 8g2g1##.
14 NWUPpD )CuD CiyDW
28g12g1##.
15 V| NWoN HC•D $CDM 3gg1##.
NH4
1 &M{L VCˆE HCˆU (g5g1##.
1( Lu TMq TMsQ QUPuD #g2g1##.
18 TCˆE NWUPpD BsQ TGƒL 12g#g1##.
1# Hz TMq TMKDM 'CŒU 21g1g1##.
2. Lu TMq BhNM NWƒD 2g4g1##.
NH5
21 NWUPpD TUPˆE H{DM 22g.8g1##.
22 ЉDW HUP QU‘N CiyDW .1g.1g1##.
23 Lu TMq BhNM CMC 3.g.2g1##.
24 Lu NWUPpD TiyDW LKL 2.g11g1##.
25 NWUPpD TMq ADM TMi 2.g.g1#..
NH
2 'irDW ADM T… 1g.5g1##.
2( TG•D Đ‚DW TM}N 2#g.5g1##.
NH
28 &MKD TMq NWoN =ˆD 1.g1.g1##.
2# NWUPpD H„ TMU TMsQ 1#g1.g1##.
NH(
31 NWUPpD TMq NWoN H{DM
15g.2g#.
32 NWUPpD V‚D TfDW .8g.1g#1
33 'irDW &MirDW TM…P 2g.1g#.
34 LirDW TMq TMU HirDW 24g.2g#.
35 NWUPpD ${DM HUP .8g.5g88
NH8
3 NWUPpD Đ}N '•DW 2g.3g1##.
3( NWUPpD TMq TMirDW .(g.g1##.
38 NWUPpD TGUDW )CuD 24g.3g1##.
3# NWUPpD TMq HC•D 11g.4g1##.
4. TG•D TMq TMKDM TUP•D 23g.8g1##.
NH#
41 Lu Đ}N VnDM .g.#g1##.
42 TG•D TMq NMi H›DW 2gg1#8#
43 NWUPpD 'UP NMxE ThD 1.g1.g1##.
44 NWUPpD TGirDW TGUDW NW™ 1.g1.g1#8#
45 &M{L HzDW &Mi¬DW 3.g5g1#8#
NH1.
4 HQ„DW TMq TMfP 'irDW 2.gg#.
48
TG•D TMq TMU NWUPŒE
1.g4g#.
4# HQ„DW QU‘N )MwDM 2g#g#.
5. NWUPpD $CDM TMšDW #g1.g#.
NH11
51 &MKD TMq LP LP 2#g1.g1#8#
52 'KDM TMKDM HQ„C 11g11g1#8#
53 H„ L‡ NWoN 12g.8g1#8#
54 NWUPpD TMq TMU H›DW #g1g1#8#
55 NWUPpD TMq 3DM TUPˆE 2(g12g1##.
NH12
5 NWUPpD TMCuD )CL 1g.4g#.
5( &M{L CšDW 'QKDM .g.1g#.
58 Lu TMKDM AD 1(g.5g#.
5# NWš )MšD T… 1(g.#g88
. NWUPpD TMq )CL )MQK 28g.4g#.
C)1
1 V‚D TMq TMU HC•D .g1.g1##.
2 Hz QUKDW 'UP .8g12g1##.
3 TG•D H„ 8UƒD V• 2.g1.g1##.
5
Lu 'UP V•
18g1.g1#88
C)2
NWUPuŸD 8UƒD TMqDM 2.g.3g#.
( NWUPuŸD TMC¡ TMKDM TMP 24g.4g#.
C)2 8 '‚¡DW LQDW HUP 21g12g#.
# NWUPuŸD NWQ¡N &M…N .5g1.g#.
(. &MK¡L HQKDW :rD 24g12g#.
Đ<N =># KHOA TOhN TH?NG KG
AmP 2TT HF TGN NGÀH 2INH
T'.1
1 NWUPuŸD TMC¡ NMUDW .g.g1##.
2 TGƒD $CDM HQKDW 2(g.2g1##.
3 NWUPuŸD TMC¡ TMKDM LKD 15g.1g1##.
T'.2
4 &MKD TMC )CL CMC 14g1.g1##.
5 HQ„DW NWQ¡N $KC 2g.2g1##1
V| &MirDW TMU£P .2g.1g1##.
T'.3
( Lu HzDW HCˆU 25g.3g1##1
8 NWUPpD BsQ )l 14g11g1##.
# T‘DW TMq LCuD 1.g.5g1##.
T¦.1
1. Hz V‚D &MirDW 1.g.1g1#8#
11 Lu V‚D HCuD 12g.#g1##.
12 HUlDM )CL NWoN 14g11g1##.
13 TGirDW HUPDM :rD HK£C .(g.2g1##.
14 Lu TMq TMfP 'UDW 21g12g1##.
T¦.2
15 V| &M… H™U 1##.
1 BfC QUKDW :wDW .#g1.g1#8#
1( NWUPpD TMq NWoN 15gg1#8(
18 Lu NWUPeD TMKDM HUP 1(g.3g1##.
1# NWUPuŸD TMC¡ )CL HUu¡ 1##.
T¦.3
2. VQŸ TGQ¡DW HCu¢U 15g.3g1##.
21 TG•D TMq 'CŒU LCDM 1(g.3g1##.
22 CKQ Đi¢N 'CDM 28g.#g1##.
T¦.4
23 TGƒD LƒL ĐQKD 'UP HCu¡U 15g.g1##.
24 &MK¡L Đ‚DW LƒL 3.g.#g1##.
25 &MKD TMC¡ TMUP TGKDW.2g.4g1##.
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2g.3g2..5 .125#241
&M‹ Bh EMi 2g.3g2.. .#(3 383 85(
&M‹ Bh EMi 2g.3g2..5 .#.# .52 ##
`P VCuD 18g.5g2..5 .#(3 #8. 332
`P VCuD 2g.3g2..5 .1#5353.23
Bh EMi 2g.3g2..( .125 8.1 2.32
&M‹ Bh EMi 2g.3g2..5 .18 5#1 5(.(
`P VCuD 2g.3g2..3 .18 25.5 33.
`P VCuD 2..3 .1( 8.8 ..44
`P VCuD 2g.3g2..4 .121 85 .518
Bh EMi 1g.5g2..4 .12184314(4
&M‹ Bh EMi 28g.4g2..5 .82#35(21
`P VCuD 2g.3g2..5 .#.52524
`P VCuD 1g2g2..5 .18##538#(
`P VCuD 2g.32..( .1###384.
Bh EMi 1g3g2..5 .1228.8.(4#
&M‹ Bh EMi 2g.3g.4 .#383.5.58
`P VCuD 2.g11g.4 .#383.5.58
`P VCuD 2g.3g2..4 .#828.(8(.
`P VCuD 1#g.5g.5 .#(#18#5.1
Bh TMi 3g2g2..2 .#.##833.4
&M‹ Bh EMi 3g2g2..4 .18..4#2
`P VCuD 2g3g2..4 .#(4(1241.
Bh EMi 2g.3g2..5 .1(3181454
&M‹ Bh EMi 2g.3g2..5 .#.854.8#
U• TCuD 2g.3g2..5 .#.# #3 38
Bh EMi 15g.5g2..5 .1((3.(425
&M‹ Bh EMi 1.g.4g2..5 .#.8438253
`P VCuD 25g.3g2..5 .122#.3(#
Bh EMi 2..4 .#(434(.55
&M‹ Bh EMi 2g.3g2..4 .#(#1.3515
`P VCuD 2g.3g2..3 .18832(##4
U• TCuD 22g12g2..4 .122(..5234
U• TCuD 22g12g2..8 .#(5431(
Bh EMi 2g.3g2..5 .#(#2(#38
&M‹ Bh EMi 2..4 .#.53.44.8
&M‹ Bh EMi 2..5 .#(3#485#
`P VCuD 3.g.4g2..5 .18##14252
`P VCuD .2g.4g2..4 .#4#..4
Bh EMi 2g3g2..4 .#(384248
&M‹ Bh EMi .#(#.53254
`P VCuD .#(#1.(#(
`P VCuD 2g3g2... .#34.1(.(1
`P VCuD .#82#24(3.
Bh EMi 1.g1g2..5 .1882.88.
&M‹ Bh EMi 2g.3g2.. .#(4#(1(.(
`P VCuD 2(g.(g2..4 .#325144.8
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2g3g2..4 .#(4.32(1
&M‹ Rh EMi 2.gg2..5 .18##5121(
&M‹ Rh EMi (g1g2.. .#3812512
UVBCH .18###825
UVBCH 2g3g2..5 .1#((4.154
Bh EMi 3.g4g2..5 .#(34#8381
&M‹ Rh EMi 3g2g2..5 .18##.1((2
&M‹ Rh EMi #g1g2..4 .#1(#.(.#.
UVBCH 2g3g2..5 .#383333.4
UVBCH 2g3g2..5 .#(454281.
Bh EMi 2g.3g2..5
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..4
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..5
UVBCH 2g.3g2..3
UVBCH 2g.3g2..5
Bh EMi 2.g12g2..( .#(3342#24
&M‹ Rh EMi 2g3g2..4 .12255.2.#5
UVBCH 15g3g2..5 .#.38..2.1
UVBCH 2g5g2..5 .#3231##.
UVBCH 2g3g2..5 .12(123#3
Bh EMi #g1g2..5 .#(34#8354
&M‹ Rh EMi 22g.1g2..4 .#334824(2
UVBCH 14g12g2..4 .#.23.581.
UVBCH 1.g3g2..5 .1224###48
UVBCH 22g12g2..4 .18##.424(
Bh EMi 23g.3g2..5 .12(8381#
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..5 .#(#1.55(3
UVBCH 25g1.g2..( .12.338212#
UVBCH 2g.3g2..5 .1233#13..1
UVBCH 1.g1g2..5 .#((8(#53(
Bh EMi 1(g.5g2..4 .#(#31.3.
&M‹ Rh EMi 22g12g2..5 .1884##424
UVBCH 2g.3g2..4 .18#55#58(
UVBCH 2g.3g2..4 .18##41#44
UVBCH 3g2g2..5 .#(34(52#2
Bh EMi 2g.3g2..5 .#(8383.3
&M‹ Rh EMi 3g2g2..5 .1#.#8144
UVBCH 2g.3g2..5 .18##1(#..
22g12g2..4
2..8
2..3
23g3g2..4
Bh EMi 2g.3g2..( .#.#4.#14(
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..4
UVBCH 2g.3g2..5
UVBCH 2g.3g2..5
UVBCH 2g.3g2.. .12348#.1
Bh EMi 1#g5g2..4 .1(5((84.
&M‹ Rh EMi 5g1g2..4 .#.(1##.
UVBCH 2g3g2..4 .#.#52(114
Bh EMi
&M‹ Rh EMi
UVBCH
UVBCH
.1(3#2(52
UVBCH
Bh EMi 2g.3g2..4 .1(#((885
2g.3g2..4 .#32585#
2g.3g2..4 .#(#51.1
2g#g2..5 .128#11(2
2g.3g2..4 .#35((.##8
Bh EMi #g1g2..5 .125 (4( 8484
&M‹ Rh EMi 2g3g2..8 .#(###38#
&M‹ Rh EMi 2g3g2..4 .#3884824
UVBCH 2g3g2..4
UVBCH 24g4g2..2 .#.#.25.4
Bh EMi
&M‹ Rh EMi
UVBCH
UVBCH
UVBCH
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .18.281..#
&M‹ Rh EMi .183.1.8.181
&M‹ Rh EMi .1#(.((.5((
UVBCH .#.5.488.232
UVBCH .#38.24.342
Bh EMi .1#(.###.852
&M‹ Rh EMi .1223.18(..4
&M‹ Rh EMi .#.(.3.#.82
UVBCH .122#.(#(.#.3
UVBCH .18#.#5(.552
Bh EMi .1214.55.5..
&M‹ Rh EMi .12.2.8.(#
&M‹ Rh EMi .#3#.#88.8(
UVBCH .18#.#5#.#24
UVBCH .#15..3#.41.
Bh EMi .#3(.5(5.58
&M‹ Rh EMi .158.(#...(8
&M‹ Rh EMi .#88.3.115
UVBCH .18#.#85.(32
UVBCH .18#.##8.415
Bh EMi .#(3.##4..55
&M‹ Rh EMi .18(.52..848
&M‹ Rh EMi .1##(.4(..3#8
UVBCH .#.8.88..5
UVBCH .1#2.34..(#
Bh EMi .18#.#(1.44
&M‹ Rh EMi .#(3.5#..2
&M‹ Rh EMi .#83.322.524
UVBCH .#83..#8.8.3
UVBCH .18#.#55.825
Bh EMi .#(3.42..#.4
&M‹ Rh EMi .1224.8...#2.
UVBCH .18#.#84.1.1
Bh EMi .#((.(22.58
&M‹ Rh EMi .#(4.2...(28
&M‹ Rh EMi .18#.523.252
UVBCH .#.#.1#.3(8
UVBCH .122(.522..5(
Bh EMi .#85.82.1(5
&M‹ Rh EMi .18#.#31..4#
&M‹ Rh EMi .18#.#3.##.
UVBCH .#(.(23.1##
UVBCH .18#.#25.#38
Bh EMi .18#.#.(..85
&M‹ Rh EMi .124.41.88
&M‹ Rh EMi .1#2.31.58#
UVBCH .12(...#.28
UVBCH .#32.418..#
Bh EMi .18#.#5.52
&M‹ Rh EMi .1#(.535.342
UVBCH .#(#.32#.548
Bh EMi .18#.#.(.#(1
&M‹ Rh EMi .#3(.#(2.35(
UVBCH .#(3.132....
Bh EMi .122#.413.#8
&M‹ Rh EMi .121#.(31.141
&M‹ Rh EMi .15.13(.32#
UVBCH .#(3.4#4..45
UVBCH .#(5.1##.#
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .#85284148
&M‹ Rh EMi .#85.#(5.
UVBCH .#3334514
UVBCH .#(3413#.8
UVBCH .#8#434(..
Bh EMi .18##413#
&M‹ Rh EMi .#(35#182
UVBCH .18##5.845
UVBCH .123#(4(5(
UVBCH .18##42232
Bh EMi .18##52.21
&M‹ Rh EMi .#83#35235
UVBCH .188348
UVBCH .#42.31(3
Bh EMi .18 ##18 #45
&M‹ Rh EMi .#. 551 8.51
UVBCH .1# 812 2##4
UVBCH .#3 321. 1#.
UVBCH .#( 342 885
Bh EMi .#38.43531
&M‹ Rh EMi .123412(1.1
UVBCH .#(3(2542
UVBCH .151.(#1#
UVBCH .#(853345
Bh EMi .1#23.#.
&M‹ Rh EMi 128542.45
UVBCH #.84.8.8
UVBCH #38523#
Bh EMi .#3815.2.3
&M‹ Rh EMi .#3243.34
UVBCH .1#82211(
UVBCH .#8254(515
UVBCH .#(45#.#3
Bh EMi #.5(5(251
&M‹ Rh EMi #(#183313
&M‹ Rh EMi #(#(5(31
UVBCH #33883413
UVBCH 12(4#551(
Bh EMi .18882.#
&M‹ Rh EMi t.#.88.1(#
UVBCH t.18##(41.
UVBCH t.183348#
UVBCH t.838223
Bh EMi .18.##1.#833
UVBCH .128.48.(#.1
UVBCH .18.##8.12#
UVBCH .#(.3(54.5(1
Bh EMi .#(3415.51
&M‹ Rh EMi .#(3#(5(3
UVBCH .#842.#.#4
UVBCH .#33.44(
UVBCH .18##45482
Bh EMi .12(.##..5(#
&M‹ Rh EMi .#(3881244
&M‹ Rh EMi .#4#53488
UVBCH .#(2(5(55.
UVBCH .#(##.3.82
Bh EMi .#(3232#88
&M‹ Rh EMi .1#51#2(#
&M‹ Rh EMi .#38.31581
UVBCH .125####24
Bh EMi .#35#2#8##
&MQ¢ RC¢ EMi .#(31(2(5
&MQ¢ RC¢ EMi .#(385.(3.
UVBCH .#(#1.58.#
UVBCH .#(3.4154
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .128 3 3545
&M‹ Rh EMi .#3# 4(5 4(8
UVBCH .18 ##8## .4
Bh EMi .#(3418.2
&M‹ Rh EMi .#(#5824#1
UVBCH .#(33(1(3#
Bh EMi .1#25.135
&M‹ Rh EMi .18##44#2(
UVBCH .#(3855.3#
Bh EMi .#3(3#(5(
&M‹ Rh EMi .#(4.2532
&M‹ Rh EMi .125283#(3#
UVBCH .#.8.44(5
UVBCH .122(8##((
Bh EMi .1##1(8##1
&M‹ Rh EMi .#8852(2(8
UVBCH .#8##2.(12
UVBCH .1255.((3(
UVBCH .1#413383
Bh EMi .122 5454 2
&M‹ Rh EMi .18##23352
UVBCH .18##341#
Bh EMi .1#5484.8
&M‹ Rh EMi .#(518288
UVBCH .1#3((.285
-MAIA
MUPDMDWK#1OPKMQQ.NQL
KDMNMKDWHTUCECDM5(4OPKMQQ.NQL
EGKCECLHLUKEMU25.OPKMQQ.NQL
JMKLSFDWUPFDNMKUOWLKCS.NQL
EILCDMEKDOWLKCS.NQL
kMPHSQTF1#.OPKMQQ.NQL
YEGKDWIMYE2..8OPKMQQ.NQL
EMKEkMP11111OPKMQQ.NQL
MUPDMRCNMTCOPKMQQ.NQL
DKSHWDKQMOPKMQQ.NQL
EGKDJMUNHMKU88OPKMQQ.NQL
MQKDWMQKDW#MOWLKCS.NQL
LF©ETDOWLKCS.NQL
KUEULDHMFKGE4211OPKMQQ.NQL
ICDMHWCKDW13.4OPKMQQ.NQL
LKCSPLKCSPHK2OPKMQQ.NQL
&MKLMQK(8#OWLKCS.NQL
TMUPHOKDMH5(OPKMQQ.NQL.TD
TMCFDVKQH#.OPKMQQ.NQL
SKDWEUWCUKGUDW§KDMOPKMQQ.NQL
MQKDWNQDW181.#.OPKMQQ.NQL
YCLPFDPFDOWLKCS.NQL
NCFS#§OPKMQQ.NQL.TD
LKEEGKDW21#.OPKMQQ.NQL.TD
ECFUEU.RGKOPKMQQ.NQL.TD
EMCFDEGUNjUP1311OPKMQQ.NQL
EGKDEMUKD.EWOWLKCS.NQL
DWUPFDJMKLSPDKOPKMQQ.NQL.TD
§UKD§KDM22121#8#OPKMQQ.NQL
MKLCI¸8#OPKMQQ.NQL.TD
-MAIA
MKGGPSFkCV28OPKMQQ.NQL
ECIUV4.5OPKMQQ.NQL
KSSZQGQDF2511OPKMQQ.NQL
EMKDMHJMKDjUQN13.OPKMQQ.NQL
RFDKHTCTC23
JMUQDWHEMKQH.2.1
RKQMUP12
MQKDWNMCNYFDH#.
DMKDMNQMQKDW.2.8#OWLKCS.NQL
MQKDWEUIKECDMH(2#.OPKMQQ.NQL
EGKDWEMKDM2(.8OPKMQQ.NQL
LG.EGUDW####OWLKCS.NQL
TQSFEUSKLHEYOPKMQQ.NQL
U.SQDFSP.1412OWLKCS.NQL
EMKDMRCDMHRKQ§KL2..(OPKMQQ.NQL
EGUQDWHMP#.OPKMQQ.NQL
DUMQDNUKWCQH.2.3OPKMQQ.NQL
IKDWEMCICFLH24(OPKMQQ.NQL
DMKD23,4OPKMQQ.NQL
DWUPFDDWUPFDIUPEMQDWOPKMQQ.NQL
CLLQGEFSSFUFMOWLKCS.NQL
EMCFDSQDW1.(OPKMQQ.NQL
jUKDWHLKGCKDQHMD#.OPKMQQ.NQL
MUPJMKDHSJOPKMQQ.NQL
VCDWSFRFSSH25OPKMQQ.NQL
RQJWCKOPKMQQ.NQL
MUUMQKDW15OPKMQQ.NQL
YCLKDM.YI2Y34OWLKCS.NQL
RQPI©UCECDM8OPKMQQ.NQL
JMUQDWMKDWTD#8OWLKCS.NQL
VUJFGVEKGHEUKDHMFOPKMQQ.NQL
LCDMTKDDMQRKD2...OPKMQQ.NQL
EGKDUP24.2OPKMQQ.NQL
TCDMIKDWEMKCOPKMQQ.NQL
NKLKDM3..(OPKMQQ.NQL
DWQRCFD34OPKMQQ.NQL
ECFURKQHNG(OPKMQQ.NQL
KDMVKQRKDW243OWLKCS.NQL
CDNQDH2.2.OPKMQQ.NQL
TUQDEQCHTCVKQ42OPKMQQ.NQL
CLKIQYCH.412OPKMQQ.NQL
RSUFNSQUIHTKDOPKMQQ.NQL
RKNTQMQKDWOWLKCS.NQL
WCKDWEMKDMEMOWLKCS.NQL
VEKGGPHRKRP48OPKMQQ.NQL
EGKDEGUQDWYEOPKMQQ.NQL
EQKDHDWUPFD1211OPKMQQ.NQL
SUNYPHSKNHMCFDIKC#.OPKMQQ.NQL
NQNIKURUOWLKCS.NQL
YCLEMKDMEMKCOPKMQQ.NQL
kKGLNGFKL.3.1OPKMQQ.NQL
-MAIA
NGU=_NNGOCLA$'AOG$IAL.CO$
»BINH$INH»O=AHOO.CO$
SCFUMPLCDM135OPKMQQ.NQL
BUI'U=LINH141.1#8(O=AHOO.CO$
CKLVC§VLKSSOWLKCS.NQL
DWUPFD.MQKDWKDM.UFMOWLKCS.NQL
DFTFGHWCTFUJHEjTOPKMQQ.NQL
VUDZSQkFG153KOPKMQQ.NQL
JMKDTKDECFD238OPKMQQ.NQL
DFTFGHSQTFH18.OPKMQQ.NQL.TD
LQSEGFV.4.1OWLKCS.NQL
LKCEUPFEYMK123OPKMQQ.NQL
SQTFSPHKDWFS1(4OPKMQQ.NQL
DWQNHDMU84OPKMQQ.NQL
JMKLEKDMCFUOWLKCS.NQL
MQKDWEUKD#1.OPKMQQ.NQL
SPEMKDMEKL#.OPKMQQ.NQL
MUPDMWCKCEMCOWLKCS.NQL
NKGDKECQD41.OWLKCS.NQL
SFDWUPFDEMQDWOPLKCS.NQL
LKCMUPFD.KRJOWLKCS.NQL
EKEEMKDW#.OWLKCS.NQL
EMKDMTPEN(OWLKCS.NQL
EGKLJMKLMQKDWOWLKCS.NQL
EMUPIKDWEMCEMKDMOWLKCS.NQL
JMKLEMKDMNMUDW45OWLKCS.NQL
MUUEUKDHIMYEH.8OPLKCS.NQL
DFTKRPEFOPKMQQ.NQL
MHM#2.3OPKMQQ.NQL
JMKDECFDEMUKDOWLKCS.NQL
EMUPIUQDWUFMOPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDMUQDWHUFMOPKMQQ.NQL
EMUMKHTD84OPKMQQ.NQL
kCDDCDWPQUGSQTFVOPKMQQ.NQL
MQKIKDWEMFOWLKCS.NQL
KCSKEQCHEY2..OPKMQQ.NQL
JMKLEMCEGKLP4OWLKCS.NQL
DWKPLQC21#.OPKMQQ.NQL
DWQNHEGKDH#42.OPKMQQ.NQL
¸FDDPL§H1.5OPKMQQ.NQL
VMKYFHRFKGOPKMQQ.NQL.TD
MEDMULQOWLKCS.NQL
LHEGKDWEN#Y34OPKMQQ.NQL
VKQRKNIKUH3EOPKMQQ.NQL.TD
DKLSUDH.#OPKMQQ.NQL.TD
ECICFUHRUQDWRCDM.21.OPKMQQ.NQL
DWUPFDEMCEMKDMEKL25.OPKMQQ.NQL
SUKDHSUKD##3OPKMQQ.NQL
RFHDWKDH18HMFQHNQDHR¼HDM½OPKMQQ.NQL
TCCL24OPKMQQ.NQL.TD
SCTFEQSQTFH2§UOPKMQQ.NQL
DMQHDMQ5(8#OPKMQQ.NQL
JMUQNDWMCK.YEENOPKMQQ.NQL
SFYCLMQKCKDOWLKCS.NQL
LCVNMCFTQUVWCGS8OPKMQQ.NQL
SFjUQNTUUFMOWLKCS.NQL
NQkRQP©H141OPKMQQ.NQL
-MAIA
CKLLGIFFKLOPKMQQ.NQL
DWUPFDMQDWICFU28.5#.OWLKCS.NQL
EMURUQD1.#8(OPKMQQ.NQL.TD
NMFFVF813OPKMQQ.NQL
LKCDMUDW.(OWLKCS.NQL
VCFEMCFU(5#.OPKMQQ.NQL
QUPFDHVFSFDKOPKMQQ.NQL
BSUFHVYP12#1##.OPKMQQ.NQL
$CNYFP(218OPKMQQ.NQL
BCNMDWKDH4LKE#.OPKMQQ.NQL
KDMEUHUFMOPKMQQ.NQL
TMUNEGKDHMNLOWLKCS.NQL
DJMUQDWHDEOPKMQQ.NQL.TD
DMKEJMKL1311OPKMQQ.NQL
VVVHVKQRKDWHVVVOPKMQQ.NQL
jUQNEUKDHDWUPFDYVOPKMQQ.NQL
RKJEMUPEGKDWOPKMQQ.NQL
SUQDMPTQDWH#.OPKMQQ.NQL
DWUPFDHJMUQNHRKQHDWQNHKDOPKMQQ.NQL
TKWKRQDIKWF.511OPKMQQ.NQL
MFSSQHILLLOPKMQQ.NQL.TD
EMUPTKD11.3OWLKCS.NQL
VQCSHFOPKMQQ.NQL
ECFUEMURKDMLCOWLKCS.NQL
EMKDMDWUPFD82#.OWLKCS.NQL
DCNQSKVHVSMOPKMQQ.NQL
MCFDLCDMTQOWLKCS.NQL
EUPFEHMKDM8OPKMQQ.NQL
NUQDWSTE.5.8OPKMQQ.NQL.TD
NMCNMCH3.12HNMCNMCOPKQQ.NQL
RQPHEEOPKMQQ.NQL
SUNYPVEKG2YWOPKMQQ.NQL
RQDWRQDWHPDOP.N
TMUEMKQHDWUPFDMKOP.N
RSUFHVYPHDE15.2OPKMQQ.NQL
EUDWYE#1OWLKCS.NQL
IJEHVLCSFKDIMKJJPOPKMQQ.NQL
WQIRSFVVPQUHWSOPKMQQ.NQL
LKDMMUPY34OPKMQQ.NQL.TD
LKDWEUTUEGU2.3OPKMQQ.NQL
TMUQDWH.22845OPKMQQ.NQL
VNM(8#.OPKMQQ.NQL
TMKDMEUPFD.IMYEOWLKCS.NQL
LKEMYCDW2..#OPKMQQ.NQL
ZSQkFGVHkCDI2OPKMQQ.NQL
GUQUHWCKCDWKDVKUOPKMQQ.NQL
NTTN(.34OWLKCS.NQL
JMUQDWMQDW582...OPKMQQ.NQL
§UKDTUEY11OWLKCS.NQL
IUPTUSFOWLKCS.NQL
EMUPIUQDWHUFMOPKMQQ.NQL.TD
ECDKHLQQD1.4OPKMQQ.NQL
YMKDMHMQKDWjUQNHRLEOPKMQQ.NQL
EMQDWHDWUPFD.#1.#.OPKMQQ.NQL
SPSPH2#1.OPKMQQ.NQL.TD
EMKDMMQKCUFMOWLKCS.NQL
MKSPDWQN128OWLKCS.NQL
VLCSFHKDWFS2#(OPKMQQ.NQL
KDMEUPFE12(OWLKCS.NQL
ICFJNMCYCLOPKMQQ.NQL.TD
NQDWIQKDM.OPKMQQ.NQL
EMKDMHKDH1(.5OPKMQQ.NQL
EENYHYMQDEUOPKMQQ.NQL
DWUPFDYMQKH8OPKMQQ.NQL
ECDMYMCFEOWLKCS.NQL
IUPZUDDPRQPOWLKCS.NQL
DWUPFD§UKDEMCDMH2..3OPKMQQ.NQL.TD
EMKDMEMP24.4OWLKCS.NQL
¸QMD.SQDWMUPOWLKCS.NQL
-MAIA
EGKDSKLMCFU15OWLKCS.NQL
JMUNDWUPFD(#23OPKMQQ.NQL
NGK©PIQWOPKMQQ.NQL
DMUDWDWUPFD.#§OWLKCS.NQL
TAN$INHOH.(O=AHOO.CO$.VN
TMKDMSKDH15.1#.OPKMQQ.NQL
NMCKYCYCLOPKMQQ.NQL
WCGSYCDMEF#§OWLKCS.NQL
DFDHMQKOPKMQQ.NQL
DKEKYKVMCDCOPKMQQ.NQL
DWUPFDHRKQYP2...OPKMQQ.NQL
SCFD1.51#8#OPKMQQ.NQL
DWUMQNYMQDOPKMQQ.NQL
SKDWEUHTCJVRQPVNMCDMMCFUOPKMQQ.NQL
DWQNMUPDMYCL14#.OWLKCS.NQL
MKCD.(.2OPKMQQ.NQL
SF.EMUPIUDW212OWLKCS.NQL
TQJMUMUU#.OPKMQQ.NQL
'KGYYDCWMEH354OPKMQQ.NQL
NMKCYQNUEFOPKMQQ.NQL
EFPkFPOPKMQQ.NQL
¾ EUDUQDWJMQDWOPKMQQ.NQL.TD
NGK©PRQPHjD123OPKMQQ.NQL.TD
ICFUSCDM(.Y34OPKMQQ.NQL.TD
IUNICDMH8.2OPKMQQ.NQL.TD
MQNEGQIQE222OPKMQQ.NQL
MFSP1..2OPKMQQ.NQL.TD
DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
Đ<N =># KHOA KINH TẾ PHhT TRIiN
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
1 % )35
1 TG•D TG…N ADM 1g.5g1##1 Bh EMi
2 TG•D BvDM Đ{C 25g11g1##1 &M‹ BT
3 LiU $Š NWoN 1g.5g1##1 U• VCuD
4 NWUPpD TMq ADM Đ„Q 24g.g1##1 UVBCH
5 ĐQ„D Lu $CDM TMsQ .1g.3.g1##1 UVBCH
2 % )35
NWUPpD TMq NWoN AD 24g1.g1##1 Bh EMi
( NWš TMq $KC ADM 12g2g1##1 UV BCH
8 TG•D HQ„DW LCDM 3.g1.g1##1 UV BCH
# TG•D NWUPpD ADM &MirDW 2g11g1##1 &M‹ BT
1. $KC TMŽP TCuD 11g12g1##1 &M‹ BT
3 % )35
11 TG•D TGirDW $KC VƒD #gg1##1 Bh EMi
12 ЉDW NWUPpD TMKDM HUP•D 1#g12g1##1 &M‹ BT
13 'i TC’U 'irDW 2(g.3g1##. UV BCH
14 CMƒU )CL H„ g2g1##1 UV BCH
15 HUlDM TMq $CDM &MirDW 1g.8g1##1 UV BCH
4 % )35
1 NWUPpD Đ}N ADM 1.g(g1##1 Bh EMi
1( TG•D $CDM CMƒU 25g.2g1##1 &M‹ BT
18 Li ÂD QUlDM 2#g11g1##1 &M‹ BT
4 % )35
1# NWUPpD TMq NWoN 1g(g1##1 UV BCH
2. NWUPpD TMq NMi NWoN 23g.3g1##1 UV BCH
5 % )35
21 Đœ TM”P )CL &Mi¬DW 1.g2g1##1 Bh EMi
22 NWUPpD TG•D TMŽP TCuD 2g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
23 &M{L HQ„DW ADM 31g1.g2..# &MQ¢ RC¢ EMi
24 NWUPpD ${DM CiyDW 1g.#g1##1 UVBCH
25 NWUPpD TMq HzDW $CDM 1.g1.g1##1 UVBCH
% )35
2 NWUPpD $CDM NWoN 28g.2g1##1 Bh EMi
2( NWUPpD TG•D TMCuD AD 24g.2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
28 &M{L TMq HzDW NWQKD 1g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
2# NWUPpD VCˆE HQ„DW 2g11g1##1 UVBCH
3. TG•D TGoDW NMƒD 2g12g1##1 UVBCH
( % )35
31 &M{L HQ„DW T•D 22g.1g1##1 Bh EMi
32 NWš GCK BsQ 2g4g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
33 Đœ HQ„C &MirDW 18g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
34 &M{L TMq TUPˆE H{DM 8gg1##1 UVBCH
35 HUlDM VƒD )MKDM 1g1g1##1 UVBCH
8 % )35
3 &M{L 'irDW TU•D ADM 2g12g1##1 Bh EMi
3( TG•D TMCuD )CL 8g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
38 NWUPpD $CDM TU•D 2g5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
3# &MKD TMq TMKDM &MirDW 8gg1##1 UVBCH
4. NWš HUlDM HUP•D TGKDW 12g3g1##1 UVBCH
# % )35
41 TG•D TMq TMKDM &MirDW 2#g.#g1##1 Bh EMi
42 Lu QU‘N 'UP 1gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
43 NWUPpD Lu &MirDW TMsQ 11g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
44 NWUPpD Lu T… QUPuD 3.g.4g1##1 UVBCH
45 CMˆ TG•D TMfP TGKDW 1g.1g1##1 UVBCH
1. % )35
4 NWUPpD TMq NMi TMfP 2g.8g1##1 Bh EMi
4( TG•D TMKDM NM¥ 22g.5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
48 NWUPpD CšDW TU•D 2gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
4# V• HQ„DW TMCuD TG…N 28g.3g1##1 UVBCH
5. V• $CDM UPuD 1#g1.g1##1 UVBCH
Đ<N =># KHOA jNkN TR> KINH DOANH
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
11 % )35
1 &M{L BhNM HzDW 1g5g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
2 NWUPpD TMq Đ„C LQKD 22g(g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
3 ĐCDM Lu VCˆE AD #g8g1##1 UVBCH 2g.3g2..
4 Lu $Š ÂD 2gg1##1 UVBCH 22g12g2..5
5 Hz TMq VƒD ADM 22g12g1##1 UVBCH 2g3g2..
12 % )35
HUlDM TMq $CDM TMUxD 8g12g1##1 Bh EMi 3.g.4g2..5
( ĐCDM TMq TMU TMsQ 2g.#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..4
8 ĐCDM TMq $Š )CL 23g.#g1##1 UVBCH 22g12g2..5
13 % )35
# Hz HQ„D V• 2g3g1##1 Bh EMi
1. V| TMŽP TCuD 1#gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
11 'irDW Bw HCˆU 15g5g1##1 UVBCH
14 % )35
12 Lu $CDM '•DW 3g11g1##1 Bh EMi 2g3g2..5
13 NWUPpD TMq TMU :irDW (g3g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2..
14 Lu &MirDW )MwDM 24g.2g1##1 UVBCH 1#g5g2..5
15 NWUPpD TMq )CL TM„DM 14g3g1##1 UVBCH 2g3g2..5
1 HUlDM TMq )CL =ˆD g8g1##1 UVBCH 2g3g2..5
15 % )35
1( Bh EMi #g1g2.. TGqDM TMq TMKDM 8UƒD
15 % )35 18 NWUPpD TGoDW Đ}N &MQ¢ RC¢ EMi 5/(/2005
1# &M{L TMq TMU‡ NW•D UVBCH 2g.3g2..5
1 % )35
2. Đœ TiyDW VP 8g4g1##1 Bh EMi 2%.3%2..
21 ЉDW VCuD )MwDM NMi 1g5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..5
22 NWUPpD H™U V‚D 22g12g1##1 UVBCH 2g3g2..
1( % )35
23 TGirDW BsQ TGƒD 1.g8g1##1 Bh EMi 2g3g2..
24 NWUPpD &M… TGUDW 1#%.3%1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#%.5%2..
25 CKQ TMq LCDM 1.g12g1##1 UVBCH 2%.3%2..
18 % )35
2 H„ )CDM TU•D ADM 1g3g1##1 Bh EMi 2g3g2..
2( TMwC VƒD ADM 2(g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2..
28 NWUPpD TMq TMKDM NWƒD 1(g1g1##1 UVBCH 2g.3g2..
1# % )35
2# TG•D ${DM CMh 1g1.g1##1 Bh EMi 1#g5g2..5
3. TG•D HzDW NWoN 2(g#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..5
31 V• T•D &MirDW 1.g2g1##1 UVBCH 28g4g2..
2. % )35
32 NWUPpD TM…P H›DW 2.gg1##1 Bh EMi 2g3g2..
33 &MKD NWUPpD TMq )CL NWƒD 2g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2.g4g2..5
34 &MKD TMq TMfP AD 21g11g#1 >P TCuD 2g3g2..
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
21 % )35
1 NWUPpD ADM Đ}N 22g.4g1##1 BC¢ EMi 3g2g2..
2 LiU TMq TMfP 'UDW 1g.4g1##1 &M‹ BC¢ EMi 3g2g2..
3 H}K TMUxD ADM )MQK 1g#g1##1 UV BCH 3g2g2..
22 % )35
4 &MKD Đ}N TGh 8g4g1##1 BC¢ EMi 5g1#g2..5
5 NWUPpD TMq QUlDM HQK 24g.1g1##1 &M‹ BC¢ EMi 3g2g2..5
22 % )35 NWUPpD TG•D HzDW ADM 22g11g1##1 UV BCH 3g2g2..5
( Đœ QUKDW )MsC #g(g1##1 UV BCH 3g15g2..
8 CMU 'Ž TMUxD 18g.5g1##1 UV BCH 3g2g2..
23 % )35
# &MKD Đ}N TGh 8g4g1##1 BC¢ EMi
1. NWUPpD TMq QUlDM HQK 24g.1g1##1 &M‹ BC¢ EMi
11 NWUPpD TG•D HQ„DW ADM 22g11g1##1 UV BCH
12 Đ„Q QUKDW )MsC #g(g1##1 UV BCH
13 CMƒU 'Ž TMUxD 18g.5g1##1 UV BCH
24 % )35
14 NWUPpD HQ„DW GCK 2g(g1##1 BC¢ EMi
15 &M{L UPuD &MirDW TMsQ 1#g8g1##1 &M‹ BC¢ EMi
1 &M{L TMq TMU HiyDW (g4g1##1 UV BCH
1( NWUPpD TMq )MwDM H~K 25g(g1##1 UV BCH
18 NWUPpD BvDM &MirDW 24g#g1##. UV BCH
25 % )35
1# H„ NMxE TU•D g1g1##1 BC¢ EMi .3g.2g2..
2. QUwNM TM”P =ˆD LQKD 1#g.8g1##1 &M‹ BC¢ EMi 2(g.3g2..
21 NWUPpD NWoN BsQ CMU 12g12g1##1 &M‹ BC¢ EMi 2g.3g2..(
22 'irDW ĐvDM TMUxD 2g1g1##1 UV BCH 22g.3g2..(
23 Hz ${DM )MKDW 18g12g1##1 UV BCH 2g.3g2..
2 % )35
24 &MfDW 'UP ADM 1g.4g1##1 BC¢ EMi 3g2g2..
25 NWUPpD TMq HsQ 2g1.g1##1 &M‹ BC¢ EMi 3g2g2..
2 HfPDM TMq TMfP LCDM 1g1g1##1 UV BCH 3g2g2..
2( NWUPpD 8UƒD TfDW 3g8g1##1 UV BCH 3g2g2..
28 TG•D Lu QUlDM NMi 2g11g1##1 UV BCH 3g2g2..
2( % )35
2# NWUPpD $CDM HCˆU 1(g11g1##1 BC¢ EMi 3g2g2..5
3. TG•D HQKDW QUƒD 28g.3g1##1 &M‹ BC¢ EMi 12g25g2..
31 TG•D QUKDW V• 2(g.#g1##1 UV BCH 12g22g2..5
32 TG•D NKL HiDW 4g#g1##1 UV BCH ¿.
2( % )35
33 NWUPpD TMq HQ„DW =ˆD 1g.(g1##1 UV BCH 3g2g2..
28 % )35
34 Lu T‚DW TMKDM TƒL 25g11g1##1 BC¢ EMi
35 TG•D Đ}N 13g11g1##1 &M‹ BC¢ EMi
3 TG•D TMq =ˆD LCDM 21g1.g1##1 &M‹ BC¢ EMi
3( Lu TMq BhNM TUP•D 25g.3g1##1 UV BCH
38 NWUPpD TMq NMi QUlDM 28g11g1##1 UV BCH
2# % )35
3# NWUPpD )MwDM 21g.8g1##1 BC¢ EMi 2.g11g2..5
4. NWUPpD NMi TMŽP TCuD 24g12g1##1 &M‹ BC¢ EMi
41 VC TMq TMfP 5g2g1##. &M‹ BC¢ EMi 2g3g2..
42 &M{L $CDM CMwDM g(g1##1 UV BCH
43 Lu V• H„ )MwDM 3.g.3g1##. UV BCH 2g3g2..5
3. % )35
44 NWUPpD Lu TM…P 'C 12g1g1##1 BC¢ EMi 3g2g2..
45 NWUPpD TMq TMfP 'CŒU 15g.3g1##1 &M‹ BC¢ EMi 3g2g2..5
4 &M{L NWoN HsC 1g11g1##1 UV BCH 12g22g2..5
4( &M{L NWoN HsC 1g11g1##2 UV BCH 12g23g2..5
48 &M{L NWoN HsC 1g11g1##3 UV BCH 12g24g2..5
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
31 % )35
1 NWUPpD TMq NWoN 3DM 1(g1.g1##1 Bh EMi .2g11g2..5
2 &MKD TMq BhNM LƒD 2.g.#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi .2g12g2..
3 Đœ TMq )CL LQKD #g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
4 BfC TMq BsQ :K 1.g#g1##1 UVBCH 14g.(g2..
5 NWUPpD QU‡ 'irDW 3.g.#g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
32 % )35
V| QUKDW NWUPuDTU•D 2g.2g1##1 Bh EMi 3.g4g2..5
32 % )35
( NWUPpD TMCuD TMKDM 23g.1g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..
8 TG•D TMq BsQ L†N 4g#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..5
# NWUPpD TGqDM NWoN TMŽP 24g.g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
1. HUlDM TMq &MirDW TMsQ 4g8g1##1 UVBCH 2g.3g2..#
33 % )35
11 NWUPpD Đ‚DW TGUDW H{DM 2#g.1g1##1 Bh EMi 21g.3g2..
12 TG•D TMq NWoN LCDM 3.g.8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2.g.5g2..5
13 NWUPpD TMq TMU TMsQ 28g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi .3g.2g2..5
14 NWUPpD Đ‚DW HUP 1.g4g1##1 UVBCH 2g.3g2..
15 NWUPpD THfP BsQ NWƒD 14g.g1##1 UVBCH 1.g.3g2..
34 % )35
1 'irDW TMq $Š HC•D 13g.8g1##1 Bh EMi 1#g.5g2..5
1( NWUPpD NWoN 'irDW QUlDM 2(g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..5
18 TGirDW Bw VCŒE NMƒD 1.g5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
1# NWš H„ NMxE TƒL 28g.(g1##1 UVBCH 1.g.#g2..5
2. NWUPpD HQ„DW LQDW 5g1.g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
35 % )35
21 BfC TMq NWoN HQK 14g.8g1##1 Bh EMi 1#g.5g2..5
22 TGirDW HQ„C ADM 3g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..5
23 TG•D TMq :rD c 3.g.5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3.g.5g2..
24 $KC NWoN LƒD 11g8g1##1 UVBCH 15g.3g2..5
25 NWUPpD THq $KC 14g.(g1##. UVBCH 2g.3g2..4
3 % )35
2 &M{L TMq )CL HQK 2g11g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
2( TG•D CšDW T{Q g1g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
28 NWUPpD TMq 3DM TUPˆE 11g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi .8g11g2..5
2# &MKD TMq 'CpL HirDW 1#g.g1##1 UVBCH 28g.3g2..
3. NWUPpD Đ„C $CDM TGKDW 1g3g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
3( % )35
31 LiU TU•D )MwDM 24g.#g1##1 Bh EMi
3( % )35
32 TG•D TMq THfP 'UDW 18g.(g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
33 TG•D QU‘N TGUDW 1#g.#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
34 &M{L NWoN ADM 5g1.g1##1 UVBCH
35 NWUPpD TMq ADM Đ„Q 1#g.g1##1 UVBCH
38 % )35
3 NWUPpD TMq HirDW :rD 1#g11g1##1 Bh EMi 2g3g2..
3( LƒL BvDM $Š 8g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 24g3g2..5
38 V| )MwDM LCDM 21g.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..5
3# BfC TMq TMU HirDW 25g.(g1##1 UVBCH .#g.5g2..5
4. ĐCDM NWoN TƒD 24g.2g1##1 UVBCH 3.g.4g2..
3# % )35
41 Lu &M{L ADM $CDM 2#g.8g1##1 Bh EMi .(g.3g2..
42 Đ„Q TMq TMU H„ 12g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3.g.4g2..5
43 &MKD TMU H›DW 15g.8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
44 NWUPpD TMq LKL 28g.g1##1 UVBCH .3g.2g2..
45 NWUPpD TMq HUP•D TGKDW 2g3g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
4. % )35
4 NWUPpD TMq HsC HzDW 1.g4g1##1 Bh EMi 1#g.5g2..5
4( &M{L HCˆD HQ„DW )MQK 5g5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g.5g2..
48 NWUPpD TMq $Š )MKDM 25g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
4# &M{L TMq 'CŒU ĐšDW 14g.#g1##1 UVBCH 2g.3g2..
5. TG•D TMq BsQ CMƒU 14g1.g1##1 UVBCH .2g12g2..
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
41 % )35
1 TG•D TMq TMU H›DW 5g2g1##1 Bh EMi 2.g11g2..5
2 V• TMq HUP•D TGKDW 15g.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 14g.1g2..
41 % )35 3 NWUPpD TMq HzDW VƒD 8g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 15g12g2..5
4 NWUPpD QUKDW HUP 2(g.(g1##1 UVBCH 8g4g2..5
5 TG•D Lu $CDM &M…N 12g1g1##1 UVBCH 2g.3g2..8
42 % )35
V| TMq NWoN HUP•D 18g.#g1##1 Bh EMi 22g12g2..5
( Lu HUlDM Đ‚DW )MQK 1.g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3.g.8g2..
8 Lu HfDW )MirDW 1.g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
# Lu TMCuD L‡ 2g#g1##1 UVBCH 3g4g2..
1. LƒL CžL VƒD 28g.#g1##1 UVBCH 13g.3g2..
43 % )35
11 TG•D HUlDM HsC 14g.(g1##1 Bh EMi 22g12g2..4
12 &M{L TMq TMwC H„ (g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi #g1g2..
13 V• $CDM TU•D 1#g.5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
14 ĐCDM TMq HUP•D TMirDW g#g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
15 Lu TMKDM T… 18g11g1##1 UVBCH 2g.3g2..
44 % )35
1 Đœ NWoN TƒD 1.g4g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
1( HQ„DW TMq $Š LCDM 3g(g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2.g.3g2..5
18 HUlDM QU‘N VCŒE 15g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1.g3g2..
1# LƒL NWoN ĐQKD TGCDM 13g1.g1##1 UVBCH 2g.3g2..
2. NWUPpD ADM TU•D 1g.5g1##1 UVBCH 3.g.4g2..#
45 % )35
21 TGirDW &MC HfDW 11g12g1##1 Bh EMi 1.g1g2..#
22 NWUPpD TMq $CDM CMƒU 21g.2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
23 ĐCDM TMq TMKDM VCDM gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..4
24 &MKD TMKDM TGC’D 1#g.2g1##1 UVBCH 1#g.5g2..5
25 HQ„DW TMq AD 8g1.g1##1 UVBCH 1.g5g2..5
4 % )35
2 H„ &MirDW HzDW TMsQ 22g12g1##1 Bh EMi 1#g.5g2..
2( TGqDM $CDM HUP 11g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 21g.4g2..
4 % )35 28 NWUPpD )MQK HzDW H{DM (g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi #g1g2..
2# TGirDW $CDM HfDW g1g1##1 UVBCH 2g.3g2..
3. NWUPpD QUKDW BvDM #g(g1##1 UVBCH 24g.3g2..
4( % )35
31 HQ„DW TMq TG„ $C 21g12g1##1 Bh EMi 3.g.4g2..5
32 NWUPpD TMq NWoN CžL 23g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 1#g.5g2..5
33 NWUPpD T•D Đ{E 2.g.8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
34 Hz QUKDW '•DW 13g.4g1##1 UVBCH 1#g.5g2..5
35 $KC Hz HQ„DW TMžL 2.g11g1##1 UVBCH 2g.3g2..
48 % )35
3 NWUPpD $CDM TGh 13g.5g1##1 Bh EMi 1(g12g2..5
3( LirDW TMq NM¥ UPuD 24g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..5
38 &M{L TMq NMi TMsQ 28g.8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3g2g2..5
3# NWUPpD TMq NWoN 3DM 3.g.8g1##1 UVBCH 2g.3g2..
4. ЉDW TGoDW Vn 2.g11g1##1 UVBCH 1(g.5g2..
4# % )35
41 LiU QU‘N )MwDM g4g1##1 Bh EMi 22g12g2..5
42 NWUPpD TMq TMfP 'UDW 4g1g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 4g1g2..
43 Đœ TMq TMU TGKDW 1#g.#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.(
44 LirDW NWUPpD TMKDM VƒD 23g11g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
45 Đ„Q V• TCˆD NMxE 11g3g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
5. % )35
4 TGirDW TMq TG„ $P 15g1.g1##1 Bh EMi 1#g.5g2..5
4( TGirDW TMq TMKDM LQKD 11gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3g2g2..5
48 NWUPpD TMq TMfP TGKDW 28g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3.g1.g2..5
4# Hz TMKDM :KDW 3g11g1##1 UVBCH 1#g.5g2..5
5. ЉDW NWoN QUKDW (gg1##1 UVBCH 24g.3g2..5
Đ<N =># KHOA NGoN HÀNG
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
51 % )35
1 Ng!"n Thị T1Tnh 09/0'/1991 B1U &h, 09/01/200'
2 Ng!"n Thanh T1êUn 01/0(/1991 Ph<U D1U &h, 2'/0(/200'
3 %V Ng!"n H<Wng .ng 2(/11/1991 H#BCH 2'/0(/200'
4 Ng!"n XYc #1êZ& 22/02/1991 H#BCH 2'/0(/200'
5 %W< HW #! 12/01/1991 H#BCH 2'/0(/200'
52 % )35
B41 Thị .1L ThU! (/12/1991 B1U &h, 2'/(/200'
( .1LB Trần B[< \n 22/8/1991 Ph<U D1U &h, 2'/(/200'
8 #] Thị C^> L! 2'/10/1991 H#BCH 20/(/200'
# Ng!"n Th4! Trang 20/9/1991 H#BCH 2'/(/2008
1. Ng!"n Ph,_ng H!ê`n 9/11/1991 H#BCH 2'/(/2005
53 % )35
11 Ng!"n Phan HW H!ên 01/09/1991 B1U &h, 2'/0(/2005
12 Trần Thị L1ên H,-ng (0/0*/1991 Ph<U D1U &h, 09/01/200'
13 B41 %ac Th1Znh 08/12/1991 H#BCH 2'/0(/200'
14 Ng!"n T!8& Ng3n 01/08/1991 H#BCH (0/04/200'
15 Phạ> Thị :1> Th<a 28/10/1991 H#BCH 2'/0(/200'
54 % )35
1 Lê #3n Tr1bnh 01/09/1991 B1U &h, 2'/0(/200'
1( PhaZ> H<abng Ch1U :1ên 12/04/1991 Ph<U D1U &h, 200'
18 .,-ng \Unh Ng<Zc H#BCH 200'
1# Ng!êTn %1êbn TrUc X!bnh H#BCH 200'
2. Ng!êTn Th1Z :haUnh 01ang H#BCH 200'
55 % )35
21 Ng2 %ac T3Un 20/02/1991 B1U &h, 2'/0(/2005
22 #] Trần B5ch Ph,-ng 02/04/1991 Ph<U D1U &h, 2'/0(/2005
23 Ng2 Xang #1êZ& 21/08/1991 H#BCH 2'/0(/2005
24 Lê Thị H!ên #1 01/04/1991 H#BCH 2'/0(/2005
25 Ng!"n Thị Ngọc L<an 2'/10/1991 H#BCH 2'/0(/2005
5 % )35
2 Ng!"n %ac T1Un 12/05/1991 B1U &h, 2(/04/2005
2( Trần Thị Mỹ TêZ 21/08/1990 Ph<U D1U &h, 02/02/2005
28 Lê :hcnh \n 01/09/1991 H#BCH 2'/0(/2005
2# Ng2 Nhd& Na> 0*/11/1991 H#BCH 2'/0(/2005
3. Ng!"n B[< Tr3n 1'/0(/1991 H#BCH
5( % )35
31 Tr,-ng #$n Ph,-ng \nh 25/10/198* B1U &h, 9/1/2002
32 Ng!"n Ngọc %,Uc 20/02/1990 Ph<U D1U &h, 2'/0(/2008
33 H7 He PhaU& 0(/0(/1991 H#BCH 200'
34 Ng!"n Ngọc .1L H!ên 2*/08/1991 H#BCH 1'/04/200'
35 Lê fn gU 10/09/1991 H#BCH 09/01/200'
58 % )35
3 Ca< Thị Th Trang 01/12/1991 B1U &h, 2'/(/200'
3( Lê Thị Th9! Oanh 11/01/1991 Ph<U D1U &h, 2'/(/200'
38 Phan Thị T9 H!ên 29/04/1991 H#BCH 2'/(/200'
3# Lê Thị Nhng 14/0(/1991 H#BCH 2'/(/200'
4. %V Ngọc h-n 05/01/1991 H#BCH 19/(/200'
5# % )35
41 Ng!"n Thị i& LêZ 20/04/1990 B1U &h, 20/11/2004
42 Ng!"n Thị Thanh TrUc 14/12/1991 Ph<U D1U &h, 2(/02/200'
43 Ng!"n H+nh BaUch 2*/02/1991 H#BCH 2'/0(/200'
44 Ng!"n %ac L2Zc 28/10/1991 H#BCH 09/01/200'
45 Ng!"n Thị Ph,-ng Tha`< 2*/08/1991 H#BCH 2'/0(/200'
. % )35
4 Trịnh Ph,jc Thanh T3> 08/09/1991 B1U &h, 2'/0(/200'
4( Ng!"n Thị Th9! H$bng 11/01/1991 Ph<U D1U &h, 19/05/200'
48 %V H[1 Tha`< 11/02/1991 H#BCH 2'/0(/k.
4# Trịnh Thị Thanh Tha`< 2'/05/1991 H#BCH 2'/0(/k.
5. Ng!"n Th Trang 18/05/1991 H#BCH 21/12/2005
Đ<N =># KHOA KẾ TOÀN V KIiM TOhN
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
1
1 NWUPpD TMq HzDW LQKD 12g13g1##. Bh EMi 4g3.g2..5
2 TMwC ĐvDM LQDW 11g18g1##1 &M‹ Rh EMi 4g3.g2..
3 T‚DW CšDW VCŒE LCDM #g18g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2.g2..
4 NWUPpD H™U &MimN 1g2g1##1 UVBCH 12g15g2..5
5 NWUPpD NWoN Đ}N 1g15g1##1 UVBCH 3g2g2..5
2
&MKD TG•D TMo Đ}N 4g11g1##1 Bh EMi 3g2g2..
( BfC TMq TMfP LCDM 12g12g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..4
8 &MKD )M•N $CDM 1.g(g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..
# HQ„DW TMfP LCDM 11g12g1##1 UVBCH 3g2g2..(
1. TG•D Đ}N TM„DM 3g(g1##1 UVBCH 3g2g2..
3
11 NWUPpD $CDM 'irDW #g#g1##1 Bh EMi 3g2g2..
12 NWUPpD TGUDW )CuD 3g1g1##. &M‹ Rh EMi 4g28g2..8
13 NWUPpD NWoN CžL T… 3g1(g1##1 &M‹ Rh EMi 5g1#g2..
14 NšDW TMq TUPˆE ADM 3g23g1##1 UVBCH 3g2g2..5
15 TG•D TMsQ VP 12g21g1##1 UVBCH 3g2g2..
4
1 'irDW HUP•D TGKDW #g5g1##1 Bh EMi 3gg2..
1( V| HzDW 12g2#g1##1 &M‹ Rh EMi 3g24g2..
18 Lu TMq NWoN T… 1g3.g1##1 &M‹ Rh EMi 5g15g2..
1# NWš HQ„DW ADM 4g1.g1##1 UVBCH 5g15g2..
2. NWUPpD TMq HQ„C &MirDW 12g15g1##1 UVBCH 4g13g2..
5
21 HzDW =ˆD NMC (g2g1##1 Bh EMi 2g1.g2..
22 NWUPpD TMˆ VirDW (g2g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..
23 TG•D V‚D :•D 4g2.g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..
5
24 ЉDW BhNM NWoN #g14g1##1 UVBCH 4g28g2..
25 &MKD TMq HxU (gg1##1 UVBCH 3g2g2..

2 NWUPpD NMxE $CDM 1g22g1##1 Bh EMi 11g2.g2..8
2( NWUPpD TM”P NWƒD 5g12g1##1 &M‹ Rh EMi 12g22g2..5
28 V| TMq TMfP HirDW 4g12g1##1 &M‹ Rh EMi 5g31g2..5
2# NWš QU‘N VnDM #gg1##1 UVBCH g2g2..
3. NWUPpD TMq )CL 'UDW 5g21g1##1 UVBCH g1g2..
(
31 NWUPpD BsQ TGUDW 1g11g1##. Bh EMi 3g2g2..4
32 Lu TMfP 'irDW 1.gg1##. &M‹ Rh EMi 2..4
33 TG•D V‚D Đ{E 11g2.g1##1 &M‹ Rh EMi
34 HUlDM TM{DM &MwE 11g2.g1##1 UVBCH 3g2g2..
35 V| CšDW 'KDM 2g2g1##1 UVBCH 12g22g2..5
8
3 V• TMq TMKDM TMŽP #g#g1##1 Bh EMi 12g2g2..5
3( NWUPpD NWš TM„DM LUƒD (g1g1##1 &M‹ Rh EMi 4g3.g2..5
38 V• TMq TMrL g2(g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..
3# NWUPpD T•D &MimN g3.g1##1 UVBCH
4. &M{L TMq TMKDM TGƒL #g2.g1##1 UVBCH 3g2(g2..(
#
41 H„ TMq BhNM NWƒD 8g23g1##1 Bh EMi 3g2g2..(
42 NWUPpD TU•D Đ{E 2g22g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..
43 CMU CšDW HQ„C NKL 4g25g1##1 &M‹ Rh EMi 3g2g2..5
44 NWUPpD TGUDW )CuD 8g4g1##1 UVBCH 3g2g2..
45 NWUPpD QUKDW TGUDW 5g3g1##1 UVBCH 3g2g2..
(.
4 NWUPpD TMq &MirDW $KC (gg1##1 Bh EMi 5g3g2..5
4( Lu ĐiyDW :rD 1g15g1##1 &M‹ Rh EMi 2..5
48 Đœ QU‘N TMqDM 1g1g1##. &M‹ Rh EMi 2g3g2..5
(.
4# NWUPpD TMq TMwC $CDM H›DW 5g1g1##. UVBCH 4g18g2..
5. NWUPpD TMq TQ„D g1g1##1 UVBCH 2..5
Đ<N =># KHOA TOhN TH?NG KG
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
(1 % )35
1 ĐCDM TMq TMU HC•D g3g1##1 Bh EMi 24g.3g2..
2 NWUPpD TMq TMU TMsQ #g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
3 NWUPpD TMq TMU HUP•D 2g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
4 Lu NWoN ÂD 23g.(g1##1 UVBCH 1#g.5g2..5
5 Lu ADM )MQK g11g1##1 UVBCH .3g.2g2..
(2 % )35
LUƒD TMKDM &M…N 1(g.3g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
( Lu &M… CiyDW 1#g.#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
8 V| Lu CžL VƒD 12g2g1##1 UVBCH .2g1.g2..
(3 % )35
# NWUPpD Lu &MirDW TMsQ 4g12g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
1. V• V‚D TCˆD 3g5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
11 TG•D TCˆD VCŒE 3g8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
12 NWUPpD TMq BhNM LCuD 1#g.g1##1 UVBCH 2g.3g2..
13 HUlDM TMq NMi $KC 21g.1g1##. UVBCH 2g.3g2..5
(4 % )35
14 V| HQ„DW 3.g.(g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
15 NWUPpD ADM 2g.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
1 NWUPpD H™U 1(g.1g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..8
1( TG•D TMq $KC 1(g.5g1##1 UVBCH 22g12g2..5
18 V| TMq $Š 1.g1.g1#8# UVBCH 3.g1.g2..3
(5 % )35
1# TG•D $CDM TMCŒD 15g1.g1##1 Bh EMi 22g12g2..5
(5 % )35
2. &MKD TMq HC•D NMƒD #gg1##1 &MQ¢ RC¢ EMi .4g11g2..
21 LirDW QUlDM ADM &MirDW 1(g.5g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..5
22 V• CMh HCˆU 1#g.5g1##1 UVBCH 1#g.5g2..
23 HQ„DW TMq NMi )MUu 2g3g1##1 UVBCH 2g.3g2..5
( % )35
24 TG•D ADM TU•D 3g11g1##. Bh EMi 2g.3g2..4
25 TG•D TMˆ ${DM 23g.3g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..5
2 T‘DW TMq HzDW NWK 2.g12g1##. &MQ¢ RC¢ EMi 2'/0(/2004
2( BfC V| NWoN H›DW g2g1##1 UVBCH 2'/0(/2005
28 V| QUlDM LP 15g.#g1##1 UVBCH 2'/0(/2005
(( % )35
2# TG•D 'UP TMQK 1#g.5g1##1 Bh EMi 2g.2g2..
3. TGqDM TMq B‚DW TƒL &MQ¢ RC¢ EMi 24g.3g2..
31 NWUPpD H™U Đ{E UVBCH 3.g.4g2..
(8 % )35
32 'Q¥D HQ„DW HCŒJ 13g.5g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
33 NWUPpD TMq 'UPuD TMr 2.g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi .2g.1g2..
34 NWUPpD $CDM Đ}N 2.g1.g1##1 UVBCH 2g.3g2..
(# % )35
35 $KC Lu TMUl TGKDW 4g5g1##1 Bh EMi 14g.2g2..#
3 &M{L &M… AD L†N 2.g11g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
3( $KC CMh HCˆU 2.g.#g1##1 UVBCH 2g.3g2..(
8. % )35
38 NWUPpD TMq TMUl TGƒL 2(g1.g1##. Bh EMi .1g.#g2..5
3# ЉDW Lu TMU• TG…N 3.g1.g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 3.g12g2..5
4. Lu TMirDW ThD 4g5g1##1 UVBCH .2g.(g2..
Đ<N =># KHOA TIN HFC jNkN Ap
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
81 % )35
1 &MKD GCK HUP #g1.g1##1 BC¢ EMi 09/01/200'
2 NWUPpD TMq T… QUPuD 4g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
3 ĐQ„D )M•N LƒL 2g.1g1##1 UVBCH
4 NWUPpD TMq NWoN ADM 4g1g1##1 UVBCH
5 NWUPpD TMq TG„ HirDW 2.g.(g1##1 UVBCH
82 % )35
NWUPpD T¤ CMƒU NKL 18g11g1##1 BC¢ EMi 2'/0(/200'
( NWUPpD ĐvDM LƒL H„ 12g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
8 NWUPpD TMq )CL HUΠ5g1.g1##1 UVBCH
83 % )35
# H}K TMq HzDW TM•L 1.g1.g1##1 BT CĐ 2'/0(/2005
1. NWUPpD V‚D HsC 1#g.1g1##1 &BT CĐ
11 NWUPpD TMq &MirDW )C•U 4g1g1##1 UVBCH
12 NWUPpD QU‘N Đ{E #g#g1##1 UVBCH
13 V| TMq HirDW TMrL 25g1.g1##1 UVBCH
84 % )35
14 NWUPpD H™U NMƒD 1g1g1##1 BC¢ EMi 22/12/200'
15 ЉDW TM„DM CšDW 1g.(g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
1 NWUPpD TMq )CL CMC 28g.8g1##1 UVBCH
1( Lu TMq TMKDM HUP•D 15g.(g1##1 UVBCH
18 V| HQ„DW NWK 1.g1.g1##1 UVBCH
85 % )35
1# ĐQ„D LKD ADM 1g1g1##1 BC¢ EMi 2'/0(/200'
2. &M{L Đ}N HQ„DW 18g.4g1##. &MQ¢ RC¢ EMi
21 NWUPpD Lu CšDW 3g4g1##1 UVBCH
22 &MKD TMq $ˆD 1g.g1##1 UVBCH
23 NWUPpD TMq TGiyDW NMC 2#g.(g1##1 UVBCH
8 % )35
24 BfC TMq $CDM &MimN 23g.#g1##1 BT CĐ 24/0(/200'
25 TG•D TMq )CL &MirDW 2(g12g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
8 % )35 2 NWUPpD TMfP LCDM 12g1g1##1 UVBCH
2( V| V‚D HiDW 11g1.g1##1 UVBCH
28 &M{L TMq NWoN 3DM 2g.3g1##. UVBCH
8( % )35
2# CKQ TMˆ :rD 14g#g1##1 BC¢ EMi 22/12/2005
3. NWUPpD :rD H„ 18g1g1##. &MQ¢ RC¢ EMi
31 NWUPpD TMq HzDW QUPuD 3gg1##1 UVBCH
32 NWUPpD TMq 8UƒD HirDW 24g5g1##1 UVBCH
33 Lu TMq 3DM TUPˆE #g#g1##1 UVBCH
Đ<N =># KHOA Ap ANrN CHÍNH TR>
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
88 % )35
1 NWUPpD TMq )C•U TCuD #g1.g1##1 Bh EMi
2 Lu V‚D TMšDW 2.g.2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
3 V• )M•N :rD 8g#g1##1 UVBCH
8# % )35
4 NWUPpD TMq =ˆD )MK 24g.2g1##1 Bh EMi
5 TG•D H™U TMCuD 22g11g1#88 &MQ¢ RC¢ EMi
NWUPpD TMCuD TGKDW (g5g1##1 UVBCH
#. % )35
( HUlDM TMKDM TfDW 5g12g1##1 Bh EMi
8 NWUPpD NWoN TUPuD 12g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
# NWUPpD V‚D ĐšDW 2.g.1g1##1 UVBCH
#1 % )35
1. 'irDW TMq $Š TCuD 3g11g1##1 Bh EMi
11 Lu HzDW LƒL 25g.(g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
12 V• V‚D TƒL 1gg1##1 UVBCH
#2 % )35
13 Lu )M•N &MQDW 8g3g1##1 Bh EMi
#2 % )35 14 Lu TMq TMKDM TGUP•D 1.g#g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
15 NWUPpD $CDM )MšC 22g.#g1##1 UVBCH
#3 % )35
1 &MKD V‚D QUƒD 1.g5g1##1 Bh EMi
1( V| TMq :KDM 3g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
18 NWUPpD H™U NKL 2.g1.g1##1 UVBCH
#4 % )35
1# Lu TMq TMqDM 8gg1##1 Bh EMi
2. T‘DW TMq &MirDW NMC 1g5g1##. &MQ¢ RC¢ EMi
21 NWUPpD NMƒD NWoN T… 5g2g1#8# UVBCH
#5 % )35
22 NWUPpD T•D VCŒE T… 15g.2g1##1 Bh EMi
23 TG•D VCŒE CžL T… 28g.g1#8# &MQ¢ RC¢ EMi
24 NWUPpD TMq TMKDM HUΠ15g.4g1##1 UVBCH
# % )35
25 NWUPpD V‚D TCŒJ 25g.3g1#8# Bh EMi
2 TGirDW QUKDW VCŒE 1(g.4g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
2( NWUPpD TMq H›DW NWK 1(g11g1##1 UVBCH
#( % )35
28 TG•D $CDM LQDW 2.g.(g1##1 Bh EMi
2# &M{L NWUPpD &MirDW TM„ 12g2g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi
3. NWUPpD Đ}N NKL 25g12g1##1 UVBCH
Đ<N =># KHOA ANrT KINH TẾ
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN
#8 % )35
1 NWUPpD NWoN BsQ ADM 11g4g1##1 Bh EMi 2g.3g2..5
2 NWUPpD $CDM TM„DM 5g3g1#84 &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g1##8
3 TG•D NWoN :rD 1.g2g1##1 UVBCH 2g.3g2..
#8 % )35
4 Lu TMq $KC CMC g8g1##. UVBCH 2.g11g2..4
## % )35
5 &MKD CMƒU AD #gg1#88 Bh EMi 2g.3g2..3
LšC TGUDW )CuD 1gg1##. &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..5
( NWUPpD TMq HQ„C 25g.5g1##. UVBCH 2g.3g2..
1.. % )35
8 NWUPpD Bw B•N 1.g11g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
# B„D TMˆ HfDW 1#g.5g1#88 &MQ¢ RC¢ EMi 23g.3g2..3
1. A 'UP )MwDM 23g11g1##. UVBCH 22g12g2..(
1.1 % )35
11 Lu HQ„DW TM…P QUPuD 1g(g1##1 Bh EMi 2g.3g2..
12 &M… N™ NWoN TGƒL 23g12g1##. &MQ¢ RC¢ EMi 1#g.3g2..5
13 TM{NM CMKDM :š CMCˆE 13g.5g1##. UVBCH 1#g.5g2..5
1.2 % )35
14 Lu N™ HUP•D $P (g2g1##. Bh EMi 2g.3g2..5
15 NWUPpD V‚D NKL 2#g.8g1##1 &MQ¢ RC¢ EMi 24g.5g2..
1 &MKD TMq $KC 2(g.(g1##1 UVBCH #g1g2..
1.3 % )35
1( HUPDM TMKDM LUƒD 1(g.g1##. Bh EMi 2g.3g2..4
18 &M{L 'UP &MirDW 21g.4g1##. &MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..8
1# TG•D 'UP H~K 4g#g1##1 UVBCH (g2g2..(
ĐInN THOẠI -MAIA
.14(181# bCENM151##1OPKMQQ.NQL
.#..#3 MUGCNKDF2511OPKMQQ.NQL
.#424.234 NWQCVKQLKPLKDHDWQN331OPKMQQ.NQL
.#.#85345 NSKLJZKDH2..5OPKMQQ.NQL
.#.##43## LCLCVLCSF#1OPKMQQ.NQL
.#.584811. YCDWHMCJJQ24OPKMQQ.NQL.TD
.#.8388.8 DCNYPHNMKD.(.OPKMQQ.NQL
.12288((4.5 SFSFDMCFUNMUPFDOPKMQQ.NQL
.18((13# KDMKDM211OPKMQQ.NQL
.#55((2524 EMUPECFDLOWLKCS.NQL
.#83(..(.3 LKCTKDHTDOSCTF.NQL
.1252481 SUNYPVEKG1#12.3.1OPKMQQ.NQL
.#325.5452 IUECFUIUQDWOPKMQQ.NQL.TD
.#3(84581. NMKUYCLMK12OPKMQQ.NQL
.122448.3# NMFKHWQQDWHVEKGOPKMQQ.NQL
.#.8422(1 IUNKDMSCZFOPKMQQ.NQL
.#3844(#22 VDQkHCDHVKMKGK3.OPKMQQ.NQL
.124(#33## DKDWEMUPECDMH2#1OPKMQQ.NQL
.12258##5# DWUPFDHDWQN.1.(OPKMQQ.NQL
.#.23(##1 DWQNDWUPFD233OWLKCS.NQL
.15134833
.#(##((.8
.#321331#
.1828#42. LKDMNUQDW.KTKGEKGOWLKCS.NQL
.1212.#1535
.128535.282 NKHMFQ282OPKMQQ.NQL.TD
.38383#
.125224.8
.#.38.1
.#32((348
.#.(.32.2
.1228221.1 EFSF.EUKDKDMOPKMQQ.NQL
.#321#31(# IQIQH141111OPKMQQ.NQL
.#35328.3 SQDFSPYDCWMEH#1OPKMQQ.NQL
.#.(#.58 YCI282OWLKCS.NQL
.#3(22344 JKWFEPHDWQ123OPKMQQ.NQL
.#84224( JMUQDWkFVESCZF32OPKMQQ.NQL
.1##2.451 jUQNIUP45(OPKMQQ.NQL
.188#.(5. YUVKLKRU#188OWLKCS.NQL
.152(3.48# NQHDKDWHIFJHEGKCH3.4OPKMQQ.NQL
.#82.281 NQRFYMQDWNQDCNY11OPKMQQ.NQL
IJ22.11##1OWLKCS.NQL
SKDWEURUQDDQD24OPKMQQ.NQL
TjTYJNLOPKMQQ.NQL.TD
IQGCH512OPKMQQ.NQL
WKSK§PLQQDPOPKMQQ.NQL
.15(5.28 DMUEMUP28OWLKCS.NQL
.12(5#4..4#
.#(3254#48
.#.2#84(12
.#.5..##(
ĐInN THOẠI -MAIA
.1#.#.5(#
.18.22(.(...
.1.42..821.
.12(.8#...5(
.1(.821.#1#8
.#34(.#1.#
.#.55.3(5
.18314##41
.18(#(325
.#.#211(.
.#.35(4((
.1#554481#
.#.58411(3
.#.#.2.21
.1#85#2##
.#(#85#842
.#15444#1(
JMKLRCNMMQDW15OWLKCS.NQL
DMQNRKDMLCH.#..OPKMQQ.NQL
TCFEKDWSNVOWLKCS.NQL
SUNYPHSFLPOPKMQQ.NQL
TKDDP22OPKMQQ.NQL
JGFEEPWCGSHLE812OPKMQQ.NQL
VULKPLKDH1##1OPKMQQ.NQL
LPYCL..(.4OWLKCS.NQL
MQMQKDTUOPKMQQ.NQL
WFLCDCHEkCD#1OPKMQQ.NQL
RKMCFU1(OPKMQQ.NQL
LCDMIUDW1##1OWLKCS.NQL
KGVFDKSHVUQDWIEOPKMQQ.NQL
JMUQDWYMKDMH24.2OPKMQQ.NQL
RKRPHCKLDQEOPKMQQ.NQL
LPLQLHCSQTFPQUOPKMQQ.NQL
TGCDMEMKDM§UKD#1OPKMQQ.NQL
.185.#13
.1#2384822
.1283..332
.#3531.(
.#85314312
.12342.58.
.#85.3#5
.15455(5
.1#8838.28
.1223##28##
.153#3(#
.#.355#225
.#(84(5(..
.15#5(2452
.#..84524
.#3#425#1
.#.#.413(4
ĐInN THOẠI -MAIA
.#15214252
.12(215.(4
.128((38(3
.185855(8
.18423#..1
TGQDWIUN1...OPKMQQ.NQL
EMUPDWKDHJMKL((OPKMQQ.NQL
EUQDWTPH¸FKDVJFKGVOPKMQQ.NQL
kQQIFDHMFKGEOPKMQQ.NQL
MUUTKD2212OPKMQQ.NQL
EMCFDEMKDDMQ1.#OPKMQQ.NQL
'KGYkC©KGI2...2...OWLKCS.NQL
EMUPSCDM322OPKMQQ.NQL
G$VbBOPKMQQ.NQL
EMKCTKDKDM2(OPKMQQ.NQL
HVFTPHRFEUQERFEUQEHDEED1(1#1OPKMQQ.NQL
NMC©KCH.11.OPKMQQ.NQL
GURPHEGKCECLMQDW15OPKMQQ.NQL
EMUPHMKDWHGQVFOPKMQQ.NQL
VDQkHVEKG.212OPKMQQ.NQL
EMUPKDHJSKECDOPKMQQ.NQL
KDMIUNDWUPFD.jEOWLKCS.NQL
DCDMEMKCEMKDH2..#OPKMQQ.NQL
KDMYMQKHNKTKSCFG2...OPKMQQ.NQL
IUNEGCHJMKD.8.41##1OPKMQQ.NQL
RSQkHZQGFTFGH#§OPKMQQ.NQL
.#.5##4331
.#33.34(35
.121(13.3(5
.#8#82(4
.1223##355
.1212(512.1
.#338211.8
.13884344
.123552(3(1
.#35(2354
.158342#.3
.#3581..48
.1(35183(
.12#4255#
.#(5151.15
.1(##.(488
.#.28.451#
.122#4181
.#.43#1.#8
.1538((82
.122((21
.122 381 381
.18 1## (43
.182 13. #(5
.1222 (12 3((
IKGYHJGCDNF2211OPKMQQ.NQL
IKQjUKDWYMKC1##1OPKMQQ.NQL
EMUKDLPVEFGCQUVOPKMQQ.NQL
LKDMH)35..14.(OVE.UFM.FIU.TD
MCFUH)35..14#OVE.UFM.FIU.TD
YMQKH)35..145(OVE.UFM.FIU.TD
EMUKDH)35..14#(OVE.UFM.FIU.TD
VUQDWH)35..15.OVE.UFM.FIU.TD
GQPKSH(2#1OPKMQQ.NQL.TD
JUJE.1#.8OWLKCS.NQL
NQSQUGHCDVCIFHLFOPKMQQ.NQL
VLKSSZCGF#1OPKMQQ.NQL
DWUPFDRCDMJMUQDW.24Y35OPKMQQ.NQL
§UQDWGQDWMQKDW..1OPKMQQ.NQL
FLHWKCHRUQDHRGOPKMQQ.NQL
RKQNMKU1(5OPKMQQ.NQL
GQDWRKP#82..3OPKMQQ.NQL
LFHEQQHVQHkMKEOPKMQQ.NQL
'UPKDMJMUDWOWLKCS.NQL
MCKLP81.(OWLKCS.NQL
EGKDMQKDWjUKD28.3OPKMQQ.NQL
VEPSFRQPHTQEUOPKMQQ.NQL
SCQDFLFVVCOPKMQQNQL
.1#5 3.( 1(
.122818444
.128411
.1(88(4244
.#84..1##
.#.4(58528
.#((.81#.#1#
.#38.18..2(3
.188.48.(44
—.8˜3#2.1(4
.#(.(23.##5
.1((1(33
.1551#413
.12388148#
ĐInN THOẠI -MAIA
.1(23#245 DWQNKDMOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.15548(351 RCNMDWKDOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#8(2#14# YCLSQKDOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.152..431
.1#53.#.#3 jUPIUQDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#84#2241 DWUPFDEUKD2.2OPKMQQ.NQL
VQGGPH1(OPKMQQ.NQL
DMQYIFTCS#1OWLKCS.NQL
RSKE(#4OPKMQQ.NQL
WUKGICKDHKDWFSH211.OPKMQQ.NQL
DEDj.DMUjUPDMOWLKCS.NQL
EMCFDVUHYCDIKCNMCOPKMQQ.NQL
kQIFDHTCEMKDEQCNKQOPKMQQ.NQL
TCEMUPHUFM35OPKMQQ.NQL
ECDM§KDWUQC§KHWSHjROPKMQQ.NQL
DKDWJMKSF34..OPKMQQ.NQL
LCDKYQ121OPKMQQ.NQL
LKCTQEUOPKMQQ.NQL
MKC111#1OWLKCS.NQL
RKQVK2OPKMQQ.NQL
.12((523 EMCFDEMKDMH2323OPKMQQ.NQL
.18#.82335 EQJHWCGS42OPKMQQ.NQL
.1(2383#4# EKEQQH24OPKMQQ.NQL
.#.385(55. MUPDMEMKQ.4.8OPKMQQ.NQL
.#3843(#
.#854433#
.122#.(#54 EGUDWMKDMOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.1(((5(#
.122(#3132
.#.513.8#1
.12225.5##1
.#828545
.#.4(5(3#1
.#88488(#1
.14432#(
.122882#888
.122(88.(
.12344588((
.1(.1445 DWUPFDLKCOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#(#83132
.#34(.21.2
.#(#5(5383 ICFLMUQDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#34(#4#1
.12241.352.
.12(2(38 EUKDYMKDMOEKCNMCDMDDMKDUQN.NQL
MKCNKUMFQ2#1OPKMQQ.NQL
SCDMSFH3.8OPKMQQ.NQL
DWUQCRKDNMKDEMKDMH1##1OPKMQQ.NQL
DWUPFDEMUPRKQDWKD14.OPKMQQ.NQL
IELPMCFD13.8OWLKCS.NQL
IUQDWjUPDM2(1.OPKMQQ.NQL
EGUQDWRKTCFEDMKDOWLKCS.NQL
NMKEEKL35OWLKCS.NQL
FEHFE5.OPKMQQ.NQL
LCE©KC2#1OWLKCS.NQL
MQKCKDM.jUKVKGOWLKCS.NQL
DFLQ#2#1OPKMQQ.NQL
DWQNHSKDH2(1OPKMQQ.NQL
JEYMOPLKCS.NQL
Y2EKNQEKOWLKCS.NQL
JMKDICFLMUQDWYEOWLKCS.NQL
NGPVEKSHRKSSH11#.OPKMQQ.NQL
.1#133424 EMUPIUDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.1#12#85# jUQNEGUDWOEKCNMCDMDMKRUQN.NQL
.#34(442( JMKLDWQNKDMOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.1##2(1.4#3 KDMIKQOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.5..3(.(.(# HUQDWVQD1#11OWLKCS.NQL
.1(545#4( SKLRCDMLPOPKMQQ.NQL
.#8221#2.# HFSSHKDWFSH21#OPKMQQ.NQL
.#.23(3(3 TMUMUQDW25(2..OPKMQQ.NQL
.#.((#((3( NWQNEKD§J2..5OPKMQQ.NQL
.#.2888222
.1821((.3
.182#4( EMUMKDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.1(43#4#.
.1548.4
.1(318218 MUPFDEGKDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#12((. MQKDWYMQKOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#8#82#1 LPMKDMOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#85(823# ICFUIQDWOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
.#.38.42 RKQNMKUOEKCNMCDMDMKDUQN.NQL
ĐInN THOẠI -MAIA
.#8(.558.(43
.15.1#3.122
LCDMCNQDQLCOWLKCS.NQL
YMCNQDHDQ1OPKMQQ.NQL
MQEMCFDDWK21#OPKMQQ.NQL
NQDWNMUKDWUEGQDWGUDWOPKMQQ.NQL
EMUMKDWEGKDEMC25OPKMQQ.NQL
DQZHZSKYF##1OPKMQQ.NQL
.15.132.8..
.#88.5.4.5(.
.18(.813.(88
.1#.14..5.3
.#.#.82.1#2
.1#5.358.(.2
.#.(.#55.5#
.#1#.1(4.418
.1#4.((..1#2
.1222.14.83
.182.4((..8.
.1(.2.24(
.#3(.44..3.4
.#33.(#.8## DWQNEKDH.41.1##1OPKMQQ.NQL
.1#5.313.(.# MQKDWSCDMH#1OPKMQQ.NQL.TD
.1222.453.848 TCFEHMUPDMH151.OPKMQQ.NQL
.1225.(..45 RFEEPHIEH1##1OPKMQQ.NQL
.122(.134.43# KDMEUKDH43111.1OPKMQQ.NQL.TD
.#1(.(4..4.4
.15.2..83.
.1238...2.3(5
.1284.#3#.3
.155.5#(.321
.155.5((.1#1 MQDWEMKQ2212OWLKCS.NQL
.#3(.2.(
WFGKDCUL28#1OPKMQQ.NQL
ECDKSCUPCZFCOPKMQQ.NQL
ZK©UDCHCEQDKOPKMQQ.NQL
NQRFEMUPECDM(2OPKMQQ.NQL.TD
CHLCVVHPQUHZQGFTFG45.OPKMQQ.NQL.TD
SMYHDWUQCSUQC1#1OPKMQQ.NQL.TD
EMCFDHSP1.4OPKMQQ.NQL
VFNGFEEkC©#82OPKMQQ.NQL
MUPDMMKC.UFMOWLKCS.NQL
EMKCMK15OPKMQQ.NQL
EUKDHTUH1#5#1OPKMQQ.NQL
YMCNQDHENEOPKMQQ.NQL
NMKEHSKHLIHDWMFHEMUKE21OPKMQQ.NQL
JMCMUDWHGQNYFEOPKMQQ.NQL.TD
IQLCDMNMKU88OPKMQQ.NQL.TD
MQKHRKEHEUHEEEHK3OPKMQQ.NQL.TD
JMKDEGCFDHYEOPLKCS.NQL
MQKDWKD#1OPKMQQ.NQL.TD
NKDWKJMUPOPKMQQ.NQL
.1284..82.354
.1#8.5(#..
.1254.54..15
.184.(14.2#3 EGKLCMQKDW2112OPKMQQ.NQL
.#2.3(.#(4 DWQNNKL3.#OPLKCS.NQL
NKYCFL2.OPKMQQ.NQL
YCI#§HMjIOPKMQQ.NQL
.12(2.84.45# LKCMQMQKDWEMKL18OWLKCS.NQL
.15..32.433 EMFIFKEMjD13OPKMQQ.NQL
.15..3(..1. DMKUPFDSKIPH1124OPKMQQ.NQL
.1#.1.2.1( YFSSP.JMKL.TDOWLKCS.NQL
.1#2.2#3.454
.14#.(3.(38 EMCFDIUQDWHTKDWFLJP2..1OPKMQQ.NQL
.#.3.551.1
.#(#.85...#.
.18(..3..55
.#43.(#(.2.(
.#.2.#38.3.3
.13..85.445
.158.444.8#
.1224.4(..#(4
.1##2.(12.2(
.1(4.(45.35
MQDWMKDMH2(#1OPKMQQ.NQL
LCDMMUDW1##1OPLKCS.NQL
JRKNETOPKMQQ.NQL.TD
DWQNKDMHK1H1##1OPKMQQ.NQL
GQRQEHGKUHWCKOPKMQQ.NQL
UGJCWWP1#OPKMQQ.NQL
RCSPH.311OPKMQQ.NQL
EGUQDWEGKLP151.OPKMQQ.NQL
JMUQDWMQKDWH#23OPKMQQ.NQL
TFDUVKDIFGUVOPKMQQ.NQL
MEVKDW#1OPKMQQ.NQL
jHVEKG.2.OPKMQQ.NQL
ĐInN THOẠI -MAIA
01''(208'54
01'5'2(*92'
01'825(8((8
01'49192815
01'*'**02(4
01'5281520*
0988424*(2
01'89515114
09(9140848
019981(5998
0905928''1
01'8548(8*4
0945089(19
01'5'24(8('
01'985(2554
01''5902012
098'*00001
01'''00884(
0909'8('54
09225**2*9
090581484'
01'9915'80*
01'95(11(91
09(88*8958
09(5(2''(*
&1A&hG1AQa!000=g>a1@.c<>
&hanh&1Ang@cG=g>a1@.c<>
&1&1;1E2(11=!ah<<.c<>
;AnCEaca>=!ah<<.c<>.?n
;aB1EGCG&CBr=!ah<<.c<>
&a>@1nh&ha<C(12=!ah<<.c<>
E1ABCan228=!ah<<.c<>
&1A@!C2'10=!ah<<.c<>
D1gErAa>102=!ah<<.c<>
nh<RC&anB<B<CB=!ah<<.c<>
Ng!AnBhanha!An=g>a1@.c<>
Ec&h1nhAh=g>a1@.c<>
nganC:(50049'8=G&.Ah.AE.?n
<SnAr@AGGChAar&C19=!ah<<.c<>
nh<;Qa!12114=!ah<<.c<>
E<ng.ng<c29'=!ah<<.c<>
la!><ngcr*=!ah<<.c<>
;hanhg1ang5519=!ah<<.c<>
nga!?angA>*11211=!ah<<.c<>
hA<Ranh=!ah<<.c<>
;1ABBh1AD<ngC>a1>a1><&1nh!A=!ah<<.c<>
g1r@C@anh@ng=!ah<<.c<>
ng<c@<an1091=!ah<<.c<>
01'8'88*5*1
01'28981'(
012'9*9'9*
01'*554(501
0908298002
09*9*2045( anh&?B((=!ah<<.c<>
094*(19994
012*590(9(0
01'**'5114'
0122'**0**9
09*99*'8*5
0902'(80(5
090892*(*2
01'*9*84542
01285((9528
01'''98*0'*
01'5'1491*9
0122(4*9*9*
01'525'8448
01'5'189925
PPBh<ngng<PP=!ah<<.c<>.?n
ng<1Ga<nh<C9R;&A=!ah<<.c<>
;an!C@A=!ah<<.c<>.?n
&1nh!ACa1D1A&E<c2001=!ah<<.c<>
ca<.&h.&rang01012=g>a1@.c<>
&h!<anhC'09=!ah<<.c<>
GSAA&Cch1c;9*0=!ah<<.c<>
@A&h1nhngC14(=!ah<<.c<>
;AD<>h<aC9RBr<=!ah<<.c<>
&hanh&a>;(5=!ah<<.c<>
Gha&&Cn&&h=!ah<<.c<>
ca!EaD1An=g>a1@.c<>
Ga;raCha!Ea=!ah<<.c<>
Bh<ng&rangC&B&&=!ah<<.c<>
ĐInN THOẠI -MAIA
.1(5(2444 LG.ZSPH1##OPKMQQ.NQL
.#.5(((.5#
.#35124422 DUMQKDWHNUKNKNHTCVKQH21.OPKMQQ.NQL
.#823.85(5
.#8531##2
.12254344 DWUPFDLCDMIUQDW.#.##1OPKMQQ.NQL
.#354#4813
.#834(34(
.1((#.345
.#441233((
.#.22#4123 DKLSUD.5.#OPKMQQ.NQL
.1288#5.
.1(##58583
.14#(((3(
.#3(513512
.#4313513 VKQIFLHSFSQ¸OPKMQQ.NQL
.15255113
.1514#1(8
.122#(#8#4
.15#1.411
.#23.4(12. DDLHTEELOPKMQQ.NQL
.1228..4.##
.1#3525.3#
.1#5.145
.1(3841538
.18338.83 KGTCSRKQOPKMQQ.NQL.TD
.12158##34
.14.3..45 WCGS1.K2H1#(OPKMQQ.NQL
.#342.1#18
.1513(22#
.1214#.3888
.#1(134.24
.#2341884 DWKD#Y35OPKMQQ.NQL.TD
.12444211.
.#831(81
.15(.1(3.
.14#384
.1(31845( NQLKCSCDM.5.(RUQDOPKMQQ.NQL
.#8(..5(#
.18(8(82
.125#33#54
.1#3#(4#
ĐInN THOẠI -MAIA
.1.1.8.
.155#5..8
.#33(((354
.12834523(3
.1(3#34113
.#44413451
.#.#1345.3
.12838#5533
.#2281488(
.12284.#3#
.#.3((4#.8
.12(21(5(
.1#313..
.1(458321
.#35.4858#
.1##2248848
.#34.#3(2
.1214533
.128((#.#
EMUMCFDHRFNKPOPKMQQ.NQL
RSUFVULLFG123OPKMQQ.NQL
NQRFPFULKU§KDM211#1OPKMQQ.NQL
SFDWQNKDH23(OPKMQQ.NQL
NMCSKICTKDWHEQCPFUOPKMQQ.NQL
DMQNVCFUKNOWLKCS.NQL
TQSFNKLTKDOPKMQQ.NQL
ECFDHTCJH35OPKMQQ.NQL
EQDWEMQDWIKJ§CNMSQH3.(OPKMQQ.NQL
EMFVUDQZNFDEUGPOPKMQQ.NQL
JMUQDWCVLF2OPKMQQ.NQL
MFQIKE.1(OPKMQQ.NQL
TQ.JMUQDW1OPKMQQ.NQL
LCDMEMCFD.UFMOWLKCS.NQL
.#8(2##52
.#3532(15#
.#33(22(48
.152442(#
.1##(82243
.122248224
.1285438(88
.128(84..#
.121331.(4
.#8(4.41#
.1(2455(
.12223...
.1((5..3.3
.12((8.511
.#.3524345
.#(25#3
.#3#5(8(#2
.15154224
O1228583(((
O121.828
O1524844
ĐInN THOẠI -MAIA
JMKDEMCMCFDDMKDOPKMQQ.NQL
¸USCFEJMUQDWIQDW1(.5OPKMQQ.NQL
KGVHYCDWWKOPKMQQ.NQL
SUNYPWCGSH..(2..3OPKMQQ.NQL
KDMEUKDNQECIQSOWLKCS.NQL
DKEKVKHWDDWKOPKMQQ
SUNYPVEKGEOPKMQQ
RKRPIKDWPFU45OPKMQQ
EMCFDJMKL14(OPKMQQ
IUPEMQK(OPKMQQ.NQL
DWUPFDIKEHNNOPKMQQ.NQL
MQKDWMCFJH12KOPKMQQ.NQL
ECFURKNMSQDW2.1.1##1OPKMQQ.NQL
ECDMPFUNUKFLYQDMUKDMDWMCH##OPKMQQ.NQL
SQNDH§CDOPKMQQ.NQL
LKCNMCMCFUH#1OPKMQQ.NQL
EMUPHEGKLY35OPKMQQ.NQL
EGUNIKDW#1OPKMQQ.NQL
.1###(535 SQDFSPVEQDF#1.OPKMQQ.NQL
.128.1125# EULQ1##1OWLKCS.NQL
.15244.88 'QKD)MKNLKLH#1OPKMQQ.NQL
.1838183
.14#(41.2 EGKMUQDWYE81OPKMQQ.NQL
.1(248844
.#(#81418
.1212.5.51(
.15(44(5.
.123#5(32
.12285184.5
.1(8#585
.14(24(3.
.15.3313
.#.421244
.1#85(.
.1(4(1(44
.1(248844
.#(#81418
.1212.5.51(
.13.3381#
.#32(5#8.3
.#5528(82
.125(.3(4
NMKUDKL1811OPKMQQ.NQL
TCVKQJMUQDWDKL51.#1OPKMQQ.NQL
SKLMKNEH#1OPKMQQ.NQL
GFIGQVFHMQDWEMKLECFUEMUOPKMQQ.NQL.TD
NKNMCUVK1##1OPKMQQ.NQL.TD
VkFFE#1HDDOPKMQQ.NQL.TD
YKkKQYP##OPKMQQ.NQL.TD
LKCLQEECDMPFUH235123OPKMQQ.NQL.TD
LPHSQTFHQDHPQUH25251325OPKMQQ.NQL.TD
ECFFDSFDOPKMQQ.NQL
LCDHYCLNMCOPKMQQ.NQL
RFNKUVFHCHSQTFHPQUH111##1OPKMQQ.NQL.TD
DWKTQIMOPKMQQ.NQL
SKDKDM11#1OPKMQQ.NQL.TD
SQCDQCHEMKEEUEGKCECLO«KMQQ.NQL.TD
EMFHGFEUGDHQZHEMFHIFKEMH34OPKMQQ.NQL.TD
&MKDEMCLFDH#§OPKMQQ.NQL.TD
EGUQDWDMC2..#OPKMQQ.NQL.TD
JMUQNRUCHYVK8OPKMQQ.NQL.TD
YCLJMUQDWY35OPKMQQ.NQL
.12(85#885
.1518435.
.#8#524135
.14#(#31
.#(#(2888#
.1888((52
.1(4(2((8(
.12234(88
ĐInN THOẠI -MAIA
.#.###31
.#833334
.15131454
.1#535825 PFDYMK243OWLKCS.NQL
.12154#4.41
.12288##3#
.#1(#84#.8
.#8.5555.
.#..45
.#(3(5.(#3
.151582#3
.1521.11
.148223((5
EMUPSCDM.DWUPFD.112OPKMQQ.NQL
TKDMUDWH12.8#1OPKMQQ.NQL.TD
KDMJMKL#5OWLKCS.NQL
YCFEHNKQKDMOPKMQQ.NQL
SFWQSKV§1##.OPKMQQ.NQL
MQDWjUPFDY35OPKMQQ.NQL
§UKDMUQDWOPKMQQ.NQL
KDMEUPFE.#.##1OWLKCS.NQL
YCFUECFD.YEFOWLKCS.NQL
EMQDWHSQTFK2OPKMQQ.NQL.TD
TUYMKNVQD.8.#OWLKCS.NQL
EUDWESRLEOPKMQQ.NQL
JMCFURKEWCKDWMQECLRKDWKCOPKMQQ.NQL
IUQDWECFDYEOPKMQQ.NQL
RKS¸YFSQH#1OPKMQQ.NQL
LQTFHPQU8113OPKMQQ.NQL
SYJMQDWIMOWLKCS.NQL
.12244((85
.1(5(3(#
.1(#328##
.125.3424
.#8581543.
.1(.88435
.125#2.25
.#4811345
.14#3(
.#(32##2323
.1#88(#(
.#((82#2#2
.1558(#(4#
.12(5#...4
.1(##.435
.#.22.44
.1254518548
ĐInN THOẠI -MAIA
.#(4#185
.#8338#(.8
.153#5221
RQDWIKDWEMCFDEMKDH112..1OPKMQQ.NQL
NMCFNHYMKDHWCQHKLH#1OPKMQQ.NQL
JMKDjUKD2.4OWLKCS.NQL
MQKRKDWSKDW.1.4OWLKCS.NQL
DWHMHDKLH..#OPKMQQ.NQL
GUKNQD8#1OPKMQQ.NQL
DEKDTCFEEUOWLKCS.NQL
MUQDWLUKMKOPKMQQ.NQL
ECFJMUWQOWLKCS.NQL
GQNYFETD#1OWLKCS.NQL
MKDWDWK#Y35OWLKCS.NQL
SQDWEGKD33OWLKCSNQL
EQLKEQ1##1OPKMQQ.NQL
DKLVKEMKQHK#OPM.N
NQDKDYUIQ114OPKMQQ.NQL
MQKDWEMKDM#8Y35OPKMQQ.NQL
EGKDDWQNVQD1##1OWLKCS.NQL
.#(##3(35
.#.53##5.
.#(4.(248.
.148(8(24
.14#(324
.184(.#8#
.#(333.12.
.#1((#.42#
.12354388.
.1514.1
.1##5#8
.13.5415
.#53((58..
.1##(83.4
.1283843552
.1##.#.4.
NMKEHCMCH#.OPKMQQ.NQL
&MKDCMKUADOPKMQQ.NQL
LQCHTGUDWH)CFDOPKMQQ.NQL
DWUPFDEMCMQKCISOWLKCS.NQL
DWUPFDRKRKN111##1OWLKCS.NQL
RUQNNMKDSKDWIUH.2.(OPKMQQ.NQL
IQNQDYMC1O©CDW.TD
SFMQKDWEMUPjUPFDOWLKCS.NQL
EGKL31.#1.25.(8OVE.UFM.FIU.TD
NMUQEEMKNMNMKDMVQNMCFEOPKMQQ.NQL
MUPFDLP1##.OWLKCS.NQL
DKLDWUPFD2#8OPKMQQ.NQL
NMCJMQ12A3OWLKCS.NQL
MKNYFG.8HYCIOPKMQQ.NQL
IUPHMQK21.4#.OPKMQQ.NQL
JMUQDWHDQYCKH51.OPKMQQ.NQL
DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2070
web!"e# $""%#&&www.'()"$.)e$.e*).+,
-./!0# '()"$1)e$.e*).+,
2ĐT# 08.82340536 08.8227809
Đ<N =># KHOA KINH TẾ PHhT TRIiN
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
1 % )3
1 NWUPpD TMKDM TMKDM 22g.3g1##2
2 $KC TMq TMU H„ 14g.8g1##2
3 )M¶DW TMq VƒD ADM 2#g.#g1##2
4 TG•D NWUPpD TMKDM TƒL 11g8g1##2
5
TGirDW V• ADM TU•D 2#g.5g1##2
2 % )3
NWUPpD TMq LKD &MirDW 2.g.1g1##2
( LƒL )CL TU•D '•DW 1#g.8g1##2
8 NWUPpD Hz TMKDM AD 1g11g1##2
# TG•D BsQ NWoN 1(g1.g1##2
1.
&M{L TMU TMŽP 18g1.g1##2
3 % )3
11 TG•D $CDM TMi 22g.8g1##2
12 &M{L VCŒE HiDW 3.g12g1##2
13 NWUPpD TMq TMKDM HQK 25g.g1##2
14 Lu NMC HQ„DW 3.g1.g1##2
15
TG•D TMq $Š H{DM .4g.5g1##2
4 % )3
1 LƒL NMxE TMKDM 2g.#g1##2
1( NWUPpD NWoN 'CpL &MirDW 18g.2g1##2
18 Lu NWUPpD )MwDM $–D 28g.8g1##2
1# NWUPpD TM„DM NMƒD .g.1g1##2
2. Lu HUlDM TMKDM TG…N
15g11g1##2
5 % )3
21 TG•D TMq H„ 'UDW 1#g1.g1##2
22 $KC $CDM TGUDW 21g1.g1##2
23 NWUPpD TMKDM TG„ $P 2.g.8g1##2
24 NWUPpD HC•D $CDM NM„D 12g.g1##2
25
CKQ $Š LCDM 2g1.g1##2
% )3
2 TGirDW HxU GCKDW 15g11g1##1
2( 'irDW V• TGoDW NWUPuD .2g.1g1##2
28 NWUPpD NWoN TGƒL 11g.4g1##2
2# V| TM…P 'CŒJ 13g.(g1##2
3.
NWUPpD NWoN QUlDM TCuD 2.g.2g1##2
( % )3
31 ĐQ„D TMq $Š 'irDW 12g.#g1##2
( % )3
32 TG•D Bw L†N .(g1.g1##2
33 ĐCDM HQ„DW )C•U $P 1(g.3g1##2
34 NWUPpD HQ„DW &M…N .#g.4g1##2
35 ЉDW 'UP TGCDM .2g.8g1##2
8 % )3
3 LirDW TMq TMfP TGKDW .#g1.g1##2
3( TG•D TMq TMKDM TGƒL 1#g8g1##2
38 NWUPpD HzDW NMUDW 23g11g1##2
3# TG•D TGoDW TUP•D 13g11g1##2
4.
'irDW TMi¬DW &MQDW 2g1g1##2
# % )3
41 TGirDW HQ„DW ADM 11g1.g1##2
42 NWUPpD Đ}N NWUPuD 1g.2g1##2
43 NWUPpD TMq NWoN NMUDW 2.g.4g1##2
44 NWUPpD TMwC HC•D TƒL 3.g12g1##2
45 H„ TMq TMKDM TMfP 2.g.5g1##2
Đ<N =># KHOA jNkN TR> KINH DOANH
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
1. % )3
1 H„ $CDM TGKDW .2g.g1##2
2 ЉDW TMq TMfP TGKDW 15g11g1##2
3 NWUPpD &MKD ADM 2#g.1g1##2
4 NWUPpD TU•D $Š LCuD
22g.2g1##2
5 &MKD TMq NWoN LCuD .#g.8g1##2
11 % )3
L‡ V• TMqDM .3g1.g1##2
( NWUPpD TMq $KC &MirDW .5g.5g1##2
8 TG•D TU•D ADM 1.g.5g1##2
# &MKD Hz $CDM :KDW .g.2g1##2
1. NWUPpD 'UP TM‚DW 22g.2g1##2
12 % )3
11 TGqDM $CDM TCˆD 1g.2g1##2
12 HQ„DW TMq HzDW NMUDW 8g5g1##2
13 Lu TMU TMsQ 8g1.g1##2
14 Lu T… )MKDM 28g1. 1##2
15 NWUPpD Đ}N VCDM 15g.(g1##2
13 % )3
1 Lu TMC¡ TMU TGKDW 1(g1.g1##2
1( Lu $KC ADM .2g11g1##2
18 HQKDW TMC¡ 'UDW .1g1.g1##2
1# Hš $CDM &MirDW QUlDM .3g.3g1##2
2. VUŸ :PŸ HQ„DW 25g11g1##2
14 % )3
21 L‡ TMU TMsQ 2#g.4g1##2
22 NWUPpD TMq &MirDW TMsQ 2.g1.g1##2
14 % )3 23 TG•D NWoN LKD 13g.1g1##2
24 Lu Đ}N T„C g2g1##2
25 &MKD $CDM CMwDM 4g8g1##2
15 % )3
2 V• TMq TGKDW (g12g1##2
2( NWUPpD VnDM T„C 28g.#g#2
28 NWUPpD TMq $KC 2#g5g#2
2# &MKD TMq NWoN HC•D 1.g8g1##2
3. NWUPpD &M{L NWoN HƒD 3g8g1##2
1 % )3
31 NWUPpD TMq HzDW TMU 18g.8g1##1
32 BfC NWUPpD T… HUPuD 28g.#g1##2
33 CMU )MwDM TQ„D 15g.(g1##2
34 Lu TMq HzDW 1.g.3g1##2
35 NWUPpD TMKDM HsC 3.g.5g1##2
1( % )3
3 NWUPpD V‚D HQ„DW TMCŒD 15g.#g1##2
3( &MKD NWUPpD TGoDW )MšC 12g12g1##2
38 HUlDM $Š TCuD 2(g.g1##2
3# NWUPpD ĐvDM L¥L 18g1.g1##1
4. NWUPpD NWoN ADM TMi 2#g.#g1##2
18 % )3
41 Lu NWUPpD TMsQ NWUPuD 15g.#g1##2
42 NWUPpD TMq TM…P VCDM 12g12g1##2
43 NWUPpD TMq LŒ N™ 2(g.g1##2
44 ĐCDM HQ„DW NKL 18g1.g1##1
45 NWUPpD TM„DM ThD 2#g.#g1##2
Đ<N =># KHOA THƯ<NG MẠI V DN A>CH V MARK-TING
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
1# % )3
1 NWUPpD HsC TMƒD
2 T‚DW $CDM TfDW
3 NWUPpD Đ}N TfDW
4 V| $CDM TMšDW
5 &MKD TMq TMfP 'UDW
2. % )3

( NWUPpD HzDW NMƒD
8
#
1. &MKD V• QUƒD
21 % )3
11 BfC )CL NWƒD
12 Lu ĐvDM LQDW
13 $KC TMq )CL LQKD
TMwC $CDM T…
TG•D V‚D '•DW
HQ„DW TMq 'CŒU HirDW
21 % )3
14 NWUPpD TMq TM…P AD
15
NWUPpD )CL TMsQ
22 % )3
1 V| NWoN TMKDM TƒL
1( NWUPpD HQ„DW NMC
18 Lu &M{L NMi TƒL
1# &M{L 'UP
2. NWUPpD $CDM )MwDM
23 % )3
21 Lu H™U NWoN
22 NWUPpD TM„DM TU•D
23 Lu V| TGh '•DW
24 NWUPpD TMq 'UPuD
25 V| TMq TG…N LCuD
24 % )3
2 NWUPpD Đ}N QU‘N )MwDM
2( NWUPpD TMq HQ„C TMsQ
28 &MfDW TMq TMKDM TƒL
25 % )3
2# HUlDM NMxE HiDW
3. TG•D QU‡ VƒD
31 Lu H™U TG•D &MwE
32 ЉDW NWUPuD BsQ
33 'Q¥D HUP HCˆU
2% )3
34 HUlDM )MwDM LCDM
35 NWUPpD HUlDM TM”P $ƒD
3 TG•D TMq TMirDW
3( &MfDW TGUDW HCˆU
38 V| TMq TM…P OKDM
2( % )3
3# NWUPpD QU‘N BsQ 'UP
4. Đ„Q Đ}N ThD
41 TG•D TMq $Š LCDM
42 HQ„DW TMq QUˆ HirDW
43 BfC NWoN B•N
#4%)3
44 'i TMƒD 'UP
45 TG•D TMq HzDW VƒD
4 HQ„DW NWoN QUlDM ADM
4( &M{L TMKDM T…
48 NWUPpD T•D QUKDW VCDM
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯmC
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
28 % )3
1
V| TMq TMU HirDW 25g.1g1##2
28 % )3
2
&MKD TMKDM $KC 3.g1.g1##2
3
BfC TMU H„ 28g1.g1##2
4
NWUPpD TMKDM H™U AD 25g1.g1##2
5
V| TM„DM NMƒD 18g.3g1##2
2# % )3

Lu TMKDM HQ„C 1(g1g1##2
( NWUPpD &MirDW TMsQ g1.g1##2
8
&M{L TMq H„ GCKDW 11g5g1##2
#
'irDW TMq $Š 'UPuD 8g12g1##2
1.
LirDW TMq VUC 22g#g1##2
3. % )3
11
Lu TMCuL 28g.1g1##2
12
LƒL &MirDW TM…P 21g.4g1##2
13
Lu $KC TMU TGKDW 31g12g1##2
14
Lu NWUPpD H{DM NWUPuD .#g.2g1##2
15
Lu TU•D VCŒE .2g.1g1##2
31 % )3
1
Hz TMq QU‡ 1.g.3g1##2
1(
NWUPpD V‚D AD 14g12g1##2
18
ЉDW TMq TMKDM TMsQ 3.g.(g1##2
1#
Lu TMq HzDW ADM .4g11g1##2
2.
Lu TMfP 'irDW .1g1.g1##2
32 % )3
21
V| V‚D TQ„D .2g.5g1##2
22 NWUPpD NWoN &MirDW TQ„D .#g12g1##1
23
Đœ TMq TMU HQ„C 3.g1.g1##2
24
Đœ TMKDM LCuL 15g.8g1##2
25
TG•D TMq N™ 2g15g1##2
33 % )3
2
NWUPpD TMq )CL NWƒD 2.g.8g1##1
2(
NWUPpD BvDM L†N .2g1.g1##2
28
NWUPpD &MirDW TM…P .(g.3g1##2
2#
NWUPpD TMq HzDW NMUDW 12g.#g1##2
3.
TG•D TMq TMU HC•D 14g.8g1##2
34 % )3
31 Hz DWoN NMUDW 28g.8g1##1
32 NWUPpD E•D &MwE 2gg1##2
33 'irDW TMq 3DM NWUPŒE 22g8g1##2
34 NWš $CDM BK 5g2g1##2
35 &M{L TMq TMU TGKDW 8g4g1##2
35 % )3
3
ĐKL TMC¡ TMKDM NWƒD 1.g.8g1##2
3( Hš QUKDW VirDW 2g2g1##2
38
NWUPuŸD TMC¡ $CDM NWUPŒE 22gg1##2
3#
NWUPpD TiyDW $P 1#g5g1##2
35 % )3
4.
NWUPuŸD TMC¡ TMK£Q 24g12g1##2
3 % )3
41
NWUPpD HsC VCŒE LCDM 1(g1g1##2
42 HQ„DW Đ‚DW &MimN ÀD
g1.g1##2
43 NWUPpD TMq BhNM TGƒL
11g5g1##2
44 TG•D NWMC TM{DM
8g12g1##2
45 TG•D V• TMP QUlDM
22g#g1##2
Đ<N =># KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHInP
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
3( % )3
1 &MKD TMKDM VCŒE 22g1.g1##2
2 TG•D TMq TM…P AD 1(g1.g1##2
3 'irDW TMq NWoN QUlDM 24g.1g1##2
4 NWUPpD TMq TMfP LCDM .5g.#g1##2
5 TG•D TGUDW HCˆU 2.g12g1##2
38 % )3
LƒL 8irDW TGh .(g.#g1##2
( )CL TMq TMfP 'irDW .(g.1g1##2
8 TGirDW HUΠTMKDM .8g.5g1##2
# Lu ADM 'UP 18g.g1##2
1. BfC HirDW TG„ 3.g1.g1##2
3# % )3
11 Hz NWUPpD $CDM TƒD .3g1.g1##2
12 &M{L QU‘N VCŒE 2.g11g1##2
13 &M{L $CDM &MirDW 12g.1g1##2
14 TGirDW NWoN ADM 2g12g1##2
15 TG•D LiU TMsQ LKL 23g.3g1##2
1 &M{L TMq )C•U TMi .8g.8g1##2
1( &MKD 8UƒD TGUDW .(g.1g1##2
4. % )3
18 V| V• 1.g.g1##1
1# Đ„Q TMKDM TMKDM NWK 12g.2g1##2
2. TGqDM TGoDW TGh 14g.5g1##2
21 NWUPpD 'irDW B{NM $KC 1(g11g1##2
22 TGqDM NWoN V• 23g.g1##2
41 % )3
23 T‘DW TMU‡ LCDM
.8g.#g1##2
24 NWUPpD TMsQ ADM
2g.4g1##2
25 )M…N NWoN )CuD TGiyDW 2#g.1g1##2
2 NWUPpD TMq TMKDM TMi 22g12g1##2
2( TG•D TMq ADM Đ„Q
14g.1g1##2
42 % )3
28 Đ„Q TMq $Š 14g11g1##2
42 % )3
2# CKQ V‚D $CDM 28g.1g1##2
3. CKQ V‚D $CDM 12g.g1##2
31 Lu H™U TCS 18g.2g1##2
32 NWUPuD TMq LQKD 1g.2g1##2
43 % )3
33 NWUPpD NM¤E QUKDW
25g11g1##2
34 NWUPpD TMq TMfP 'irDW 1g.1g1##2
35 NWUPpD NMxE HQ„DW
21g.#g1##1
3 Lu V‚D CMC 11g11g1##2
3( NWUPpD TMq TMU 'qU 2#g11g1##2
44 % )3
38 &M{L HQ„DW TƒD 3.g1.g1##2
3# ĐiyDW GCK LCDM 11g11g1##2
4. NWUPpD NWoN &MimN H~K 1g2g1##2
41 NWš T•D )MK 14g(g1##2
42 Lu TMq HzDW $CDM
24g(g1##2
45 % )3
43 H„ TMKDM HC•D
14g1.g1##2
44 NWUPpD TMq NWoN HirDW
.#g.5g1##2
45 &M{L TMq HQK TCuD
1.g.#g1##2
4 NWUPpD HQ„DW V•
.2g.2g1##2
4( ĐQ„D QU‘N VirDW
25g.g1##2
Đ<N =># KHOA NGoN HÀNG
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
4 % )3
1 TG•D TMKDM TGiyDW 2.g.#g1##2
2 TGirDW TMq TMU TMsQ 18g.8g1##2
3 V| TMq NWoN BhNM 3.g12g1##2
4 NWUPpD TMq TMKDM VCŒE .#g1.g1##2
5 TG•D HsQ Đ‚DW 2(g11g1##2
4( % )3
Đœ )M•N HCˆU 13g1.g1##2
( NWUPpD BwNM VCŒE 2g11g1##2
8 NWUPpD HUDW CiyDW 5g1.g1##2
# &M{L Đ}N ADM g1.g1##2
1. Đ„Q TMq CMUDW 2.g.g1##2
48 % )3
11 HQKDW HQKC NKL 21g1.g1##2
12 &MK¡L TMC¡ )CL NWƒD 1(g.3g1##2
13 NWUPuŸD NWQ¡N &MK &MK 14g.4g1##2
14 'irDW HQKDW NWUPuD TMšDW 1.g.g1##2
15 Hš TMKDM HK£C .(g.4g1##2
4# % )3
1 NWUPpD TMq VnDM &M… 5g1g1##2
4# % )3
1( NWUPpD TMq NWoN H„ 1g(g1##2
18 TGqDM TMq $Š TGƒL 5g1.g1##2
1# V• TMq )CL HirDW 2g.5g1##1
2. TG•D NWoN HsC 18g.(g1##2
5. % )3
21 V• TMq BsQ NMUDW 24g.4g1##2
22 NWUPpD V‚D Đ}N 25g.1g1##2
23 BfC TMKDM HUP•D VC 12g.(g1##2
24 HUlDM $KC &MirDW 24g.3g1##2
25 ĐQ„D TMq TMfP LCDM .1g.2g1##2
51 % )3
2 NWUPpD 'UPuD )MwDM 1g12g1##2
2( NWUPpD TMKDM 8UƒD g5g1##2
28 V• $CDM T„C 13g4g1##2
2# Lu TMq TM…P H›DW 1.g5g1##2
3. TGirDW TGiyDW TMšDW 12g4g1##2
52 % )3
31 Đœ QUKDW HoN .3g.3g1##2
32 Lu TMq TMKDM TUP•D .#g.3g1##2
33 NWUPpD TMq G•L 2#g#g1##2
34 TMKDW NWoN TM…P .g.1g1##2
35 NWUPpD V‚D T… .2g1.g1##2
53 % )3
3 BfC TMq &MirDW 2.gg1##2
3( NWMCuL Đ}N ADM 1#g4g1##2
38 NWUPpD TMq LCDM NK 1g(g1##2
3# Lu TMq &MirDW TMsQ 1.g2g1##2
4. BfC TMq )CL ADM 12g11g1##2
54 % )3
41 Hz Đ}N HsC .8g.2g1##2
42 Lu QUKDW NMUxD 18g12g1##2
43 NWUPpD HQ„DW &MC 24g.2g1##2
44 TG•D Đ}N VCŒE 2#g.(g1##2
45 NWUPpD TG•D ADM TMi 23g.5 g1##2
4 NWUPpD QU‘N TMqDM 11g.g1##2
Đ<N =># KHOA KẾ TOÀN V KIiM TOhN
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
55%)3
1 NWUPpD TMq $Š 'UDW 11g1.g1##2
2 Lu V‚D T„C .2g.g1##2
3 NWUPpD TMKDM TM…P 25g.4g1##2
4 NWUPpD TMq 3DM 'irDW 2#g1.g1##2
5 Lu TMKDM LQKD 22g.3g1##2
5%)3
NWUPpD HQ„DW 14g.(1##2
5%)3
( NWUPpD TMfP 18g.(1##2
8 NWUPpD Hz Đ‚DW 25g.81##2
# Lu TMq 8UƒD 11g.(1##2
1. Lu $CDM )MQK 15g.51##2
5(%)3
11 NWUPpD V‚D T„C 1.g.8g1##1
12 ĐCDM TMq N™ .1g.8g1##2
13
NWUPpD TMq NWoN 2.g.g1##2
14 NWUPpD NWoN NM¥ &MirDW .3g12g1##2
15 NWUPpD TCˆD ${DM 1g.3g1##2
58%)3
1 &MKD TMq TMU TMŽP 1.g.1g1##1
1( Cf TMq NMUDW .(g.1g1##2
18 Hz TMKDM QUKDW 1(g.#g1##2
1# BfC TMq TG„ $P .#g.(g1##2
2. NWUPpD TMq $Š 'CŒD 12g12g1##.
5#%)3
21 NWUPpD NWoN V• .g.1g1##1
22 NWUPpD TMq CžL =ˆD 12g1.g1##2
23 NWUPpD TMq TMKDM &MirDW 14g.4g1##2
24 NWUPpD Đ}N HsC .8g.#g1##2
25 NWUPpD TGqDM LKD ADM .g.g1##2
.%)3
2 V• TMq TMKDM HirDW 1.g11g1##2
2( TG•D V‚D &MwE 8g(g1##2
28
'irDW TMq CMhD 28g.2g1##2
2# NWUPpD TMq TMfP LCDM g1.g1##2
3. Lu TMq TMfP TGKDW 12g3g1##1
1%)3
31 NWUPpD TMq &MirDW TMsQ
2#g11g1##2
32 NWUPpD HUP HfDW
12g12g1##2
33 NWš TMq LŒ QUPuD
5g5g1##2
34 Lu V‚D TGUDW
5g3g1##1
35 NWUPpD TMKDM TfDW
1.gg1##2
2%)3
3 Hz TMq NWK
13g.(g1##2
3( NWUPpD TMU TMsQ
4g12g1##2
38 LƒL 8UƒD &MirDW
2(g.3g1##2
3# TG•D QU‘N TQsD
4g2g1##2
4. TG•D Lu )C•U
23g.1g1##2
3%)3
41 V• ĐvDM TMKQ 1.g.4g1##2
42 NWUPpD V‚D CiyDW 22g.8g1##1
43
TG•D NKL )MK .1g.5g1##2
44 TCuU TMCŒD ÂD 15g.1g1##2
3%)3
45 HUlDM TMq TMKDM HUP•D 25g.g1##2
Đ<N =># KHOA TOhN TH?NG KG
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
4 % )3
1
Đœ NWoN HƒD
2
Lu )MwDM LCDM
3
NWUPpD NWoN TGUDW
5 % )3
4
TG•D TMq TM…P
5
NWUPpD TMq =ˆD

CKQ NMxE
% )3
(
NWUPpD QU‘N HUP
8
Lu TMq HzDW
#
NWUPpD 3DM BvDM $CDM
( % )3
1. NWUPpD ${DM Ci6DW
11 NWUPpD VCˆE Đ}N
12 NWUPpD QUKDW HiDW
8 % )3
13
TG•D HUP TQ„D
14
TG•D TMq 'UPuD ADM
15
NWš VCŒE HfDW
# % )3
1
NWUPpD V• NMxE NWUPuD
1(
NWUPpD TMq LirDW
18
NWUPpD H™U 'UP
(. % )3
1#
&MKD TMfP LCDM
2.
LirDW TMq &Mi¬DW UPuD
21
TG•D L™ QU‘N
(1 % )3
22
TG•D EMq NWoN H{DM
23
LiU &Mi¬DW HQ„DW
24
NWUPpD TGUDW HCˆU
(2% )3
25
&MKD CžL :K
2
CMƒU V‚D CMh
2(
Hz 8UƒD TMCuD H„
Đ<N =># KHOA TIN HFC jNkN Ap
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
(3 % )3
1
NWš HfDW :rD .8g.4g1##2
(3 % )3
2
NWUPpD Đœ ADM TU•D .2g.#g1##2
3
NWUPpD )MirDW Đ{C .(g11g1##1
4
LƒL &MimN TMCŒE 2#g11g1##2
5
Đœ TMq )CL 8UƒD 1(g.8g1##2
(4 % )3
&M{L T•D L†N 2.g1.g1##2
( TG•D TMq TMKDM HzDW 25g.#g1##2
8 NWUPpD $CDM T… .5g1.g1##2
# Hz TMq $CDM TMC .2g.3g1##2
1. NWš NMxE TU•D 1(g.8g1##2
(5 % )3
11 &M{L CMh '•DW 2g8g1##1
12 &MKD NWUPpD QUlDM HirDW 2(g4g1##1
13 NWUPpD ЉDW NWUPuD 12g8g1##2
14 NWUPpD TMq TMU TGKDW 1#g8g1##2
15 &M{L QUKDW 'UP 1(g#g1##2
( % )3
1 &MKD TMq NWoN TGCDM 1g.1g#2
1( UDW TMKDM :UDW 2.g.g#2
18 H„ V‚D HQ„DW 23g.#g#2
1# NWUPpD TMq TG…N $P 24g.(g#2
2. T{ TMq TMKDM TMfP 1(g.g#2
(( % )3
21 NWUPpD TM„DM CšDW .2g11g1##2
22 HQ„DW TMq $Š LCDM 2#g1.g1##2
23 NWUPpD TMq T… TGƒL 31g.3g1##2
24 ЉDW TGiyDW HiDW .2g.#g1##2
25 NWUPpD Đ}N LnDM 2g.2g1##2
(8 % )3
2
Tš V• QU‘N BsQ 11g.3g1##2
2(
H„ TM…N CiyDW 2g4g1##2
28
V| NWoN $CDM QU‡ 5g25g1##2
2#
&MKD ĐvDM NKL 1g1g1##2
3.
&M{L TMq $Š HC•D #g23g1##2
Đ<N =># KHOA Ap ANrN CHÍNH TR>
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
(# % )3
1 CMU BhNM TMC 2(g.5g1##2
2 NWUPpD TMq TMKDM TG…N .g.g1##2
3 NWUPpD )M•N ĐC•D 1#g.8g1##2
8. % )3
4 NWUPpD TMCuD ÂD 15%.1%1##2
5 V‚D Bw LU‡E 1#%.#%1##2
8. % )3
NWUPpD TG•D QUlDM NMi 1#%11%1##2
81 % )3
( NWUPpD TU•D ADM .2g.4g1##2
8
NWUPpD ĐvDM HUP 3.g.(g1##2
#
NWUPpD TMq HUP•D $P .(g11g1##2
82 % )3
1.
V° T+²N )I$ NGÂN 21g11g1##1
11
LƯU THANH TU=³N 28g12g1##2
12 T+²N THa 'Ce$ T+INH 13g11g1##2
83 % )3
13 &M{L NWUPuD TMwC 1g.3g1##2
14 T‘DW VCŒE CiyDW 28g.1g1##2
15 NWUPpD TMq HzDW TMŽP 18g1.g1##1
84 % )3
1 NWUPpD TMq HiyDW 1(g5g1##1
1( Lu HzDW HsC 15g5g1##1
18 Lu TƒD B¥Q 1g1g1##2
85 % )3
1#
ЉDW V‚D LKC
2.
NWUPpD TMq $Š LCDM
21
NWUPpD TMq GCKDW
8 % )3
22
HQ„DW V‚D HCŒU 1.g1.g1##2
23 NWUPpD TMq TMKDM .3g.#g1##1
24 TG•D QUKDW HiDW .1g1.g1##2
8( % )3
25 L‡ TMq 'CpL 15g.2g1##2
2 TG•D NWoN HQ„DW AD 23g.2g1##1
2( TG•D QU‘N Đ{E .4g.#g1##2
Đ<N =># KHOA ANrT KINH TẾ
AmP 2TT HF =À TGN NGÀH 2INH
88 % )3
1
TG•D TU•D ADM .(g.(g1##1
2
HUlDM HUP HQ„DW 24g3g1##2
3
NWUPpD TMq H„ TGKDW .#g8g1##2
4
NWUPpD HzDW 'irDW 13g2g1##2
5
NWUPpD CMwDM ThD 2g#1##1
8# % )3

Lu TU•D &MQDW 1g1.g1##2
(
ĐCDM $CDM HQ„D 21g.4g1##2
8
V• ADM TU•D 15g.(g1##2
#
NWUPpD TMq TMirDW .4g.4g1##2
1.
NWUPpD TMq NWoN BhNM 1g1.g1##2
#. % )3
11
TG•D TMKDM TMUxD .1g.1g1##2
12
&MKD QUKDW TCˆD 28g.4g1##2
13
NWUPpD :K &MK 24g.2g1##2
14 NWUPpD TMq NP NK 28g.5g1##1
15 V| TMq &MirDW .4g.(g1##2
#1 % )3
1
L”N TMq HiyDW 12g.3g1##1
1(
Bw TMq HirDW NMCuD 12g.8g1##1
18
BfC TMq TUPˆE NMUDW .#g.#g1##1
1#
T‚DW NWoN HCˆU 1.g.5g1##1
2.
L”N TMCˆU HirDW .8g.#g1##1
#2 % )3
21
V• CšDW HfDW .5g.1g#1
22 H„ TMq TG„ $P 24g.g#1
23 &M{L TMq NWoN :irDW 1##1
24 TM{NM 'iÁDW .2g.g1##1
25 &M{L GCK QUKDW 25g1.g1##1
#3 % )3
2 L‡ $CDM :KDW 2#g.2g1##2
2( Lu V• LCDM TQ„D 24g11g1##2
28 NWUPpD $CDM TMi 31g.1g1##2
2#
NWUPpD H™U L†N 12g1.g1##.
3.
HQ„DW TMq TM…P HzDW 15g12g1##.
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 22g12g2.. .1288.534.#88
&M‹ BT 2g.3g2..( .#(2.1...(
UVBCH 3g2g2.1. .#1(.21.81
UVBCH 1#g.5g2..( .14..8.52.
UVBCH .132..(8.(.3
Bh EMi 1(g12g2..5 .154(3(#11
&M‹ Bh EMi 22g12g2..5 .#.34525
UV BCH .1#(4#1
UV BCH .2g.2g2..( .1#81(24
UV BCH
22g.1g2..(
.#(#32521(
Bh EMi 2g.3g2..( .#434234
&M‹ BT 2g.3g2..( .#.2(53834
UV BCH .g.5g2..( .#8#333#
UV BCH 2g.3g2..( .12184821(5
UV BCH 24g.3g2..(
.#34(45(
Bh EMi 128524.4
&M‹ BT 1#(45431
&M‹ BT #(2(#(#3
UV BCH #3481(85
UV BCH #1(#3(8(
Bh EMi 22g12g2.. .152(14(.#
&MQ¢ RC¢ EMi 3.g.4g2..8 .12.3(##.#
&MQ¢ RC¢ EMi 15g.2g2.. .#333442.8
UVBCH .#g.1g2..( .1222.32###
UVBCH .5g.2g2..(
.12414813
Bh TMi 2g.3g2..2 .1#1#23
`P VCuD 12g.5g2.. .#32.#.52
&M‹ Bh TMi 2g.3g2..5 .188(1521#
&M‹ Bh TMi 2g.3g2.. .1285#833#8
`P VCuD 22g12g2..
.#1(4545
&M‹ Bh TMi 21g12g2..5 .14#((.5.8
`P VCuD 2g.3g2.. .#(455#34
Bh TMi 1#g.5g2.. .#.#13245
`P VCuD .#g.1g2..( .14(523.##
`P VCuD 18g.1g2..( .#.333.153
Bh EMi 22g12g2..( .#.5(44112
&M‹ Rh EMi 2g3g2..( .121##52(
&M‹ Rh EMi 3g2g2..( .18#288#(3
`P TCuD 2g3g2..( .121882###1
`P TCuD .148883(
1#g.5g2..( #(343#(32
2g.3g2.. #1848.#2(
23g.3g2..( #(22325
.3g.2g2..( 121(#1(111
25g.4g2..# #22.#1(2
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2g.3g2..( .#(42(41#
&MQ¢ RC¢ EMi 2.g.3g2..( .121((23.(4
UVBCH 2g.3g2..( .1222445(8#
UVBCH 2g.3g2..(
.#.34(#24
UVBCH 2g.3g2..(
.185(3453.
Bh EMi .3g.2g2..(
.1535128#.
&MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..
.#( 51 5 5(
UVBCH 1#g.5g2..(
.18.(311(
UVBCH 1.g.3g2..#
.121(##838.
UVBCH 2g.3g2.. .1#3(555(
Bh EMi .18.2.4.(.(.4
&MQ¢ RC¢ EMi .#3.2...1.
UVBCH .1#.5.811.(5(
UVBCH .#..#.1#4.12(
UVBCH .15.5.1#.#(5
Bh EMi .1g.1g2..( .1855(8(#
&MQ¢ RC¢ EMi 28g.3g2..(
.1222833#5
UVBCH 2g.3g2..(
.1#2324(48
UVBCH 2g.3g2.. .12#515135
UVBCH 2g.3g2..(
.1222(8#22
Bh EMi .18(54(84(
&MQ¢ RC¢ EMi .#3531258
UVBCH .#32.8182
UVBCH .12144.2#
UVBCH .125((44
Bh EMi .1228.24841
&MQ¢ RC¢ EMi .#8854122
UVBCH .#8883#2..
UVBCH .#(#55(#
UVBCH .1#42.8111
Bh EMi 1(g12g2..5 .#(841142
&MQ¢ RC¢ EMi .g.2g2..( .#.284#54#
UVBCH .3g.1g2..( .#82.148#
UVBCH 22g12g2.. .14##(#4
UVBCH 25g.3g2..( .#32.(3.8
Bh EMi 2g.3g2.. .1452#818
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .1284.5538
UVBCH 2g.3g2..(
.1(#8#84.8
UVBCH 2g.3g2.. .#43#88#28
UVBCH 2g.3g2..(
.#22#.#(11
Bh EMi 2g.3g2..
.1452#818
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .1284.5538
UVBCH 2g.3g2..(
.1(#8#84.8
UVBCH 2g.3g2.. .#43#88#28
UVBCH 2g.3g2..( .#22#.#(11
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .1222.((##
&MQ¢ RC¢ EMi .124.1888
UVBCH .1888#8114
UVBCH .#(.42(#
UVBCH .#3853.(3
BC¢ EMi
&M‹ BC¢ EMi
UV BCH
UV BCH
UV BCH
BC¢ EMi .185282#3#
&M‹ BC¢ EMi .#381.1#2
UV BCH .18##(315
UV BCH .#8833#33
UV BCH
BC¢ EMi .121#(4..
&M‹ BC¢ EMi .1214(55518
UV BCH .#32##1#8#
UV BCH .#34114(
UV BCH .1#45188.4
BC¢ EMi .#.2#3558(
&M‹ BC¢ EMi .#4222##8#
UV BCH .18##4.3
UV BCH .14(13#
UV BCH .12#531#4#2
BC¢ EMi .#.3#881
&M‹ BC¢ EMi .1811411.
UV BCH .1215((452(
BC¢ EMi .122 381 381
&M‹ BC¢ EMi .18 1## (43
UV BCH .1582.44(#
UV BCH .#14(3((##
UV BCH .1223.4438
Bh EMi
`P TCuD
`P TCuD
`P TCuD
&M‹ Rh EMi
BC¢ EMi .1234.33134
&M‹ BC¢ EMi .12#84(13
UV BCH .18(5381
UV BCH .#8322#(1
UV BCH .1#352(53(
BC¢ EMi .122((835(#
&M‹ BC¢ EMi .#.484(5.
UV BCH .#.25#82
UV BCH .#3(42484
UV BCH .#38125.23
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .3g.(g2..(
.#853118.
&MQ¢ RC¢ EMi .128##823
&MQ¢ RC¢ EMi .3g.3g2..
.1((411485
UVBCH .3g.2g2..( .1215(3(84#
UVBCH 2g.3g2..(
.1223543#5#
Bh EMi
2g3g2..
.1213(58
&MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..( .121222#231
&MQ¢ RC¢ EMi 1#g5g2..
.#.8(32#(5
UVBCH 3g2g2..( .134383(4
UVBCH 2g.3g2..8 .#3(4888#.
Bh EMi .#g.2g2..(
.14(2#(45
&MQ¢ RC¢ EMi 23g12g2..
.#8#543#(
&MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2..
.#.5(42(45
UVBCH 1(g.4g2..( .121(#2434(
UVBCH 22g.3g2..( .12#(8(.81#
Bh EMi 2g3g2..(
.#44 1. .3 #2
&MQ¢ RC¢ EMi 24g.3g2..
.#22 845 41
&MQ¢ RC¢ EMi 2g11g2..
.#15 .14 28
UVBCH 2g.3g2..( .#35 (( 828
UVBCH 2g.3g2.. .#84#(284
Bh EMi
2g.3g2..
.#.5(5((5
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .#.318(1.
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..(
.15(#48
UVBCH 25g.3g2..( .#(1588.4
UVBCH 2g.3g2..
.1518151
Bh EMi .#g.1g2..
.#((.1.443
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#33#1525
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .12545188
UVBCH 2g.3g2.. .1231#242.
UVBCH 2g.3g2.. .1228..28(
Bh EMi 2g3g2.. .1222223241
&MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2.. .1253(1#2..
&MQ¢ RC¢ EMi 3g2g2..( .18(854(.2
UVBCH 2g3g2..( .14#(8.88
UVBCH 2.g4g2..8 .12841331#
Bh EMi
2g3g2..
.188138.(
&MQ¢ RC¢ EMi 22g2g2.. .1581(44
&MQ¢ RC¢ EMi .1g#g2..
.1(28843
UVBCH 22g5g2..( .#3(14122
UVBCH 2g3g2..(
.#.#(#25
Bh EMi 2g3g2..( .#.#1.3.
&MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2..( .#345(2222
&MQ¢ RC¢ EMi 1g4g2..( .#33883#2#
UVBCH 3.g4g2..8 .#18#3(3(8
UVBCH 2g3g2..( .#38#3854
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2g.3g2..(
.#4#(#435
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
.154(3352
&MQ¢ RC¢ EMi 1.g2..(
.1284.445(4
UVBCH 1#g.5g2..( .1((3.3.38
UVBCH 2g.3g2..(
.1288##88
Bh EMi 2(g.(g2.. .#18483(33
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#.45#53#8
&MQ¢ RC¢ EMi 2(g.(g2.. .1234824454
UVBCH 22g12g2.. .15#4##8(#
UVBCH 2g.3g2.. .#82518213
Bh EMi 2g.3g2..( .#.5###2
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .1#432(241
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#.23#3515
UVBCH 24g.3g2..( .#325382
UVBCH 2g.3g2..( .#3#83145
UVBCH 2g.3g2.. .13442.(8(
UVBCH 2g.3g2..8 .#388.835(
Bh EMi 22g12g2..5
.#(3(11(4
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
.1234.#8111
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
.1232(#(8#
UVBCH 2g.3g2.. .#1(551##2
UVBCH 2g.3g2..
.15321(5#
Bh EMi 2g.1g2..( .#(32334(8
&MQ¢ RC¢ EMi 1#g.5g2.. .#141184.(
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .123(22..
UVBCH 22g12g2.. .1(##33.83
UVBCH .2g3g2..5 .#44322#2
Bh EMi 2g.3g2..( .154#333#
&MQ¢ RC¢ EMi .14(.48.2#
&MQ¢ RC¢ EMi .#35518.4
UVBCH .#(54841.
UVBCH .148814#5.
Bh EMi 21g.3g2..8
.1#2(2321
&MQ¢ RC¢ EMi 14g.5g2..( .123(4845
&MQ¢ RC¢ EMi 15g.2g2..( .#(34.1(.1
UVBCH .3g.2g2..( .1#2(2.(34
UVBCH 2(g.2g2.1. .188(#33214
Bh EMi 2#g#g2.. .14#5135#2
&MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2..( .#.35((2
&MQ¢ RC¢ EMi 2g2g2..( .#1254382.
UVBCH 15g1g2..( .1(#38341(
UVBCH 1g2g2..(
.#35.8.(4
Bh EMi 1#g.5g2..(
.1224.4(32
&MQ¢ RC¢ EMi .#g.1g2..
.14#(88442
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
.#42.2.1(
UVBCH 2.g12g2.. .18.2#5#2
UVBCH .3g.2g2..(
.1544#(.2.
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
BC¢ EMi 2g.3g2..( .#3(4(.84(
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#.51214.#
UVBCH 2g.3g2.. .#.2(1.(8
UVBCH 2g.3g2..( .12338(1.2
UVBCH 2g.3g2..( .1#81.345.
BC¢ EMi 2g3g2.. O1(84#58.8
&MQ¢ RC¢ EMi 2.g11g2..( O(85##8..
UVBCH 2g3g2.. O14#5(123
UVBCH 2g3g2.. O188131.
UVBCH 2g3g2..( O144#242#
BC¢ EMi 2g.3g2..( .1(555#44
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .121(45.44
UVBCH 28g.5g2..( .1282528.8
UVBCH 28g.5g2..( .1#481.388
UVBCH 22g12g2.. .1(3##33#.
BC¢ EMi 2.g3g2..( .121(#8434
&MQ¢ RC¢ EMi 22g3g2..( .182((8#(
UVBCH 2g3g2..( .#2#8(352
UVBCH 2g3g2..(
UVBCH 2g3g2..( .121(4435(#
BC¢ EMi 2g.3g2.. .#((4(5323
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#845.155
UVBCH 2g.4g2..( .1(#881((
UVBCH 2g.3g2..( .18##55(1#
UVBCH .3g.1g2.. .#8(3883
BC¢ EMi 2g3g2.. .12(3#4
&MQ¢ RC¢ EMi .15(18#1.
UVBCH 2g3g2..( .1441324#4
UVBCH 2g3g2.1. .14383443
UVBCH 2g3g2..8 .1228.25(.(
BC¢ EMi 28g.2g2..8 .15#485#8#
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .1321.3#3
UVBCH 22g12g2.. .138.3(.#1
UVBCH 2g.3g2..( .#3#4((.(
UVBCH 31g.g2.. .1#48..8.
BC¢ EMi 2g3g2.. .154.8834
&MQ¢ RC¢ EMi 22g12g2.. .1881(34#.
UVBCH 4g1g2..( .#1814#12.
UVBCH 12g3g2..( .1(8#28#
UVBCH 2g3g2..( .1(#4.844
BC¢ EMi 2g.3g2.. .1#3.848
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2.. .133.24843
&MQ¢ RC¢ EMi 2.g.3g2..( .12115#8(
UVBCH 15g.2g2..( .14#3312#
UVBCH 2g.3g2..( .#(5338(.(
UVBCH 2g.3g2..( .148444#
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2(g.1g2..(
.122855(43
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..( .12145515
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..(
.1(41(1214
UVBCH 2g.3g2..(
.132181.8
UVBCH 2g.3g2..8
.128.(5534
Bh EMi 25g11g2..
.#.5(81(.(
&M‹ Rh EMi 1#g.5g2..
.154(.2(33
&M‹ Rh EMi 1#g12g2..
.1554312#
UVBCH 2g.3g2..( .12824315
UVBCH 2g.3g2..(
.1(#.158
Bh EMi 2g.3g2.. .1((45422
&M‹ Rh EMi .1g.8g1##2 .1852.(4
&M‹ Rh EMi
2g.3g2..4
.1#53.84
UVBCH 2g.3g2..(
.12(13(21
UVBCH 1g.3g1##2
.1#3((344(
Bh EMi 2g.3g2..
.125.31
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..
.1452341(3
&M‹ Rh EMi .13.21222
UVBCH 2g.3g2.. .#.55332.3
UVBCH 2g.3g2..
.15#5.4(35
Bh EMi 3g2g2..8
.1212352(.5
&M‹ Rh EMi 3g2g2..(
.15(5((2(3
&M‹ Rh EMi 3g3.g2..(
.#12.2.248
UVBCH g8g2..( .15.34.8
UVBCH 3g2g2..(
.#34(.5212
Bh EMi .3g.2g2..( .15833.23
&M‹ Rh EMi 1(g.3g2..( .#334225.8
&M‹ Rh EMi
2(g.3g2..
.1431(1184
UVBCH 2.g12g2..( .18(25#.(3
UVBCH .#g.1g2..
.#8(3821
Bh EMi 2g.3g2.. .1#.3#4#
&M‹ Rh EMi 2g.3g2.. .1((12583
&M‹ Rh EMi 31g.1g2..( .122(14244
UVBCH 2g.3g2..( .#.81255
UVBCH 2g.3g2.. .1282(58.8
Bh EMi 1#g.5g2.. .#((15#22
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..( .1228#.(12
&M‹ Rh EMi 14g12g2.. .12185.52(3
UVBCH 2g.3g2..( .1#338421#
UVBCH 2g.3g2.. .#.5#855
Bh EMi 2g.3g2..# .1428.(11
&M‹ Rh EMi 2g.3g2..5 .1(45#(#(5
&M‹ Rh EMi
2g.3g2..( .18(84528(
UVBCH 2g.3g2..( .#3#1(4#3.
UVBCH 2g.3g2.. .18(.43(4
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi .188322425
&MQ¢ RC¢ EMi .#(2.44#33
UVBCH .12(48##(33
Bh EMi .#8###31
&MQ¢ RC¢ EMi .128882(1
UVBCH .1483335
Bh EMi .#35415#.
&MQ¢ RC¢ EMi .1#21.3.
UVBCH .#(21(12
Bh EMi .152124.5
&MQ¢ RC¢ EMi .#(3(2553#
UVBCH .#.3.5548
Bh EMi .#((.8855(
&MQ¢ RC¢ EMi .#83((#
UVBCH .#(#(.254
Bh EMi .18(822.#
&MQ¢ RC¢ EMi .1(44888
UVBCH .#345(5
Bh EMi .122((33(23
&MQ¢ RC¢ EMi .12(5(((#
UVBCH .14(3.3.12
Bh EMi .155(55.48
&MQ¢ RC¢ EMi .1(22332#
UVBCH .#45838
Bh EMi .1##(.3#1
&MQ¢ RC¢ EMi .1#231.8#
UVBCH .1#343438
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
BC¢ EMi 1#g.5g2..
.#4#3#(3(3
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..
.#4(4811(
&MQ¢ RC¢ EMi 2.g12g2..5 .#858181.2
UVBCH 3.g.4g2..( .1(52.55.8
UVBCH 15g11g2.. .15#44#14
BC¢ EMi 2g.3g2..( .1543(.828
&MQ¢ RC¢ EMi 11g4g2.. .121(#11(
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.4g2..( .#(48#((15
UVBCH 2g.3g2.. .1348118
UVBCH 22g12g2.. .1(#521251
BC¢ EMi #g1g2.. . 1(2#..1(
&MQ¢ RC¢ EMi 2g3g2..5 . #(#.41144
&MQ¢ RC¢ EMi (g1.g2..5 . 1#5##131
UVBCH . #(#2#4338
UVBCH #g1g2..( . 1224532444
BC¢ EMi 3g2g2..( .#3833242
&MQ¢ RC¢ EMi #g5g2.. .1838311(
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .15(13.58(
UVBCH g3g2..( .#(258#1
UVBCH 2g.3g2..( .1(..#..
BC¢ EMi 2g.3g2..( .13322.(58
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .183.8(43
&MQ¢ RC¢ EMi 22g.3g2..( .1225288..
UVBCH 15g.1g2..( .1222.155
UVBCH 2g.3g2..( .#84(51(18
BC¢ EMi 24g12g2..8
.122(.2113
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..(
.185.5885.
&MQ¢ RC¢ EMi 22g.3g2..(
.#42.33.#8
UVBCH 22g.3g2..(
.1#(25(8(
UVBCH 25g.3g2..
.14#33.28
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi 2g.3g2..(
.1233222((5
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..(
.12188585.4
UVBCH 22g12g2..(
.#.#54.#
Bh EMi 2%3%2..
.15448388.
&MQ¢ RC¢ EMi 1#g.5g2.. .1488355#
UVBCH 3%2%2..(
.12(3.81443
Bh EMi 2g.3g2..( .1#((..4.(
&MQ¢ RC¢ EMi
2g.3g2..(
.12(538((((
UVBCH
2g.3g2..(
.18#33588
Bh EMi
2g.3g2..
.152.211
&MQ¢ RC¢ EMi
2g.3g2..(
.12255#54(#
UVBCH 2g.3g2..
.#.#23.25.
Bh EMi 2g.3g2..(
.#.#122
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..(
.#8213823
UVBCH 1#g.5g2..5
.1224#54#(.
Bh EMi .1233222((5
&MQ¢ RC¢ EMi .12188585.4
UVBCH .#.#54.#
Bh EMi
.1(2#3.81
&MQ¢ RC¢ EMi
.1(5355(.8
UVBCH
.15#53432
Bh EMi
2.g11g2..
.#(22318
&MQ¢ RC¢ EMi 23g.3g2..
.#(25#255
UVBCH 1.g.4g2..(
.1234.12448
Bh EMi 15g.5g2..(
.14(4545
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..(
.#3383.884
UVBCH 22g12g2..(
.#35124##2
CHIC =J NGÀH =ÀO ĐOÀN ĐInN THOẠI
Bh EMi
2g3g2..(
.#48#22(#2
&MQ¢ RC¢ EMi
#g1g2..(
.1332#55
&MQ¢ RC¢ EMi
2g3g2..
.1#4.535.1
UVBCH 8g3g2..(
.12#43(15.
UVBCH
28g4g2..
.#(#85#(2
Bh EMi
2g.3g2..
.1521328
&MQ¢ RC¢ EMi
25g.1g2..(
.135#(8#(
UVBCH
2g.3g2..(
.#8(8#2.2.
UVBCH
25g.8g2..#
1#.(2224
UVBCH .#g.1g2..(
1#3.(#238
Bh EMi
.1g.5g2..(
.1448#.1(.
&MQ¢ RC¢ EMi
2g.3g2.1.
.125.2(1
UVBCH
2.g.3g2..(
.1882#5554
UVBCH .3g.2g2..5 .#84285##5
UVBCH 2g.3g2..(
.134#22
Bh EMi
2g.3g2..
.1#5#2.8.#
&MQ¢ RC¢ EMi
2g.3g2..
.123#(44
UVBCH
2g.3g2..
.#8.#2((
UVBCH 22g12g2..5
.15..4.32
UVBCH
14g.3g2..
.15223#.55
Bh EMi
2%3%2..8
.#.85.2.1
&MQ¢ RC¢ EMi 11%#%2..( .12(58431.
UVBCH 3.%4%2..
UVBCH 2%3%2..5
UVBCH 23%11%2..5
.#(25#44
Bh EMi 2g.3g2..( .#32##.
&MQ¢ RC¢ EMi 2g.3g2..( .#(443884
UVBCH 2g.3g2..( .148834(
UVBCH 2g.3g2..5
.#85321385
UVBCH
3.g.4g2..5
.12345#.182
-MAIA
DMKEEMKDM2.#OWLKCS.NQL
SFDWUPFDHYMKDMLKDOPKMQQtNQL
EMKDMDMKDH.1#OPKMQQ.NQL
LFMUPDMEMKDMEGUNHUFMHY3OP.N
DWUPFDEMKDMEMKDM#2OWLKCS.NQL
MKLKCH148OPKMQQ.NQL
CSLPRCEKGKH333OPKMQQ.NQL.TD
JCWRQPZQGFTFG11.8OPKMQQ.NQL
JQYFLQDYCI2#5OPKMQQ.NQL
EGKDLCDMEMU#2OPKMQQ.NQL.TD
©§DFTFGHLQGF§©OPKMQQ.NQL.TD
RQFQDWKDMHRFDMQH.25OPKMQQ.NQL
MQKDWHEMFMKDIVQLFLFDOPKMQQ.NQL.TD
LMLPMKDMOWLKCS.NQL
SQTFWGKDP18OPKMQQ.NQL
E2HMKIUOPKMQQ.NQL
IQkDEQkDLKDHLLEOPKMQQ.NQL
LPEGK.YE3OWLKCS.NQL
DMKDHSCSQOPKMQQ.NQL
SCDMNKQLPOPKMQQ.NQL.TD
GCKDWEGUQDWMKUOWLKCS.NQL
EMFWGFFDHEDOPKMQQ.NQL
EMFkQGSH11EDOPKMQQ.NQL
NQSFFLHIKPFU#2OPKMQQ.NQL
RQHNQDWHKDM142.OPKMQQ.NQL
IQKDEMCLPIUQDWOWLKCS.NQL
NQDWKNMCJH#2.4OPKMQQ.NQL
IUNDWUPFD.1.2OPKMQQ.NQL
DWQNDMUDW3(OWLKCS.NQL
$CYYPHEMKDMEMUPH2.1.OPKMQQ.NQL.TD
-MAIA
DUMQKDWNUDW#2OPKMQQ.NQL
SPTUEMCDMOPKMQQ.NQL
TGCDMLCDMECFD.UFMY3OWLKCS.NQL
&UNNKHYUEFH.8.5OPKMQQ.NQL
LFTMUTMKQ81.OPKMQQ.NQL
LQTFHLFSQIP281.OPKMQQ.NQL
_KGEMHVQDW(8OPKMQQ.NQL
NWUQCFLPFU2#41##2OPKMQQ.NQL
NEJEMKQ#2OPKMQQ.NQ.UY
DWEMCPFUISOWLKCS.NQL
YCFULPHICDMMQKDWOPKMQQ.NQL
FIEK.#.4OPKMQQ.NQL.TD
IKDW.IUPEGCDMOPKMQQ.NQL
EGKDWJNMEH#1.OPKMQQ.NQL
EMKDMEGKL1#.8OPKMQQ.NQL
RUENMCWQHNQTFOPKMQQ.NQL.TD
TH'GKWQD1311OPKMQQ.NQL
SQCNUKWCQHEJMQDW.1##.OPKMQQ.NQL
DWUPFDEMKCMCFDEKLOWLKCS.NQL
GQVPNKDISFOPKMQQ.NQL.TD
LPZKTQGCEFJSKNFHCVHDF§EEQPQUOPKMQQ.NQL
NQRFHGKDWYMFDM#42OPKMQQ..NQL
WGFFDVEKGH.#.8#2OPKMQQ.NQL
JFMFQIFEMUQDWH52.2OPKMQQ.NQL
EKDM.TDOSCTF.NQL
RCFDVQDWHLVKDWOPKMQQ.NQL
DWUQCHTQHECDM222#2OPKMQQ.NQL
EGKDWEGKDW1(OWLKCS.NQL
YMUNEUQDWEUOPKMQQ.NQL
HEIUDW11.OPKMQQ.NQL
MLJjUPDMOPKMQQ.NQL
HQKDWHTU1.24OPKMQQ.NQL
ADMTQICNM GQQDFP13.(OPKMQQ.NQL
TKCSF1##2OPKMQQ.NQL
$CDMNMKDM.4.8OPKMQQ.NQL
DWUPFDEKCHLGHSQDFSPOPKMQQ.NQL
TCNEQGPKNQQSOPKMQQ.NQL
-MAIA
KVEFGHJGQ#2OPKMQQ.NQL
LKCD(83OWLKCS.NQL
YCGKHNMFGG.8O©CDW.TD
MQDWEMU111##OPKMQQ.NQL.TD
JMUEMUPDMQ28.#OPKMQQ.NQL
EQKDKGVFDKSOPKMQQ.NQL.TD
MQDWIQKDMDMKDOWLKCS.NQL
DWUPFDEMKDMMKC2#OPKMQQ.NQL
LG.WCQ#2OWLKCS.NQL
ECDMQN1##2OPKMQQ.NQL
NKUTQDWH4OPKMQQ.NQL
ICDMSKL1DQE2OPKMQQ.NQL
LFLQSCVK###OPKMQQ.NQL
LG.WCQ#2OWLKCS.NQL
ECDMQN1##2OPKMQQ.NQL
NKUTQDWH4OPKMQQ.NQL
ICDMSKL1DQE2OPKMQQ.NQL
LFLQSCVK###OPKMQQ.NQL
NHTHAN22#2O=AHOO.CO$
LCDMEUDW3138OPKMQQ.NQL
Q.HVUJFGNUJH.QOPKMQQ.NQL
LCDMEMQDW1(OWLKCS.NQL
KEEMUPIUDWOWLKCS.NQL
RURKVKU#ROPKMQQ.NQL
IKUHSKUH§UQDWHNMQHRKEHNMFQOPKMQQ.NQL
MQKNQLKPSQDKO©CDW.TD
-MAIA
VkFFEHSQTFH25.1#2OPKMQQ.NQL
¸FDCZFGHZQNLCIOPKMQQ.NQL
RSUFHVYPH(2111OPKMQQ.NQL
DWUPFDMQKDWDMC#2OWLKCS.NQL
SJDEKLH#2OPKMQQ.NQL.TD
RCSSHDMQNOPKMQQ.NQL
LCDMYMKDM151.OPKMQQ.NQL
JCDQNMCQHDWQYOPKMQQ.NQL.TD
EMKDMEUKDMV3(OWLKCS.NQL
VQC§KLH1212OPKMQQ.NQL
MQJCDWHVEKG2#OPKMQQ.NQL
NMFGGPH2.#OPKMQQ.NQL
YMKDMDWUPFDOPKMQQ.NQL
RKRPRUQDWRCDMOPKMQQ.NQL
EMKDMEKL2##2OWLKCS.NQL
MCKLP81.(OWLKCS.NQL
EGKDMQKDWjUKD28.3OPKMQQ.NQL
EGKDJMKE258OPKMQQ.NQL
DWRKQ21121##2OPKMQQ.NQL
MUPMCFU.31.OWLKCS.NQL
+QNYPNMKDH#§OPKMQQ.NQL
DWMELKDOWLKCS.NQL
TMUQDWEGKD#2OWLKCS.NQL
:ULLFGNQSI131.OPKMQQ.NQL.TD
TGKNPHEMFHFDIHQZHkQGSIOPKMQQ.NQL
RKQIUPDjOPKMQQ.NQL
KJQSSQIE.8OWLKCS.NQL
LPSCDMIS31OPKMQQ.NQL
MQKDWjUFMUQDWOWLKCS.NQL
DQGEMFGDHSCWMEV11.2OPKMQQ.NQL
IUEMKDIUPOWLKCS.NQL
'CNMTUVMQNY1OPKMQQ.NQL
$FKDWCGSHSCDKOPKMQQ.NQL
TMKDM.EU#11OPKMQQ.NQL
NEjUKDWTCDMH2412OPKMQQ.NQL
EMFWCQCHTHJQJH2.1.OPKMQQ.NQL
VU©KYUH281.OPKMQQ.NQL
SFFMUU12OPKMQQ.NQL
DMQ§DWQ§HRLEOPKMQQ.NQL
SFEMUPIUQDW11.OWLKCS.NQL
ZQGFTFGHSEMOPKMQQ.NQL
RKPRPSQTFH1.#2OPKMQQ.NQL
MKWCKDWRFF115OPKMQQ.NQL
TCENQDHQDSCDFH1.8OPKMQQ.NQL
TUC.SUQDWOWLKCS.NQL
EMCFL(U12OWLKCS.NQL
SKLEMUPHJMUQDW2...OPKMQQ.NQL
SFLKCEMUEGKDW.UFMOWLKCS.NQL
NMCGC.VMCWFDOPKMQQ.NQL
JMKDEQSKOWLKCS.NQL
MQEMCjUPTDOWLKCS.NQL
KDHMQNEGQOPKMQQ.NQL
EMKDMEMKQHDWUPFD3.(OPKMQQ.NQL
MQDWKDMHSMKOWLKCS.NQL
ZSKVMVYC252OWLKCS.NQL
GKCDCF#12OPKMQQ.NQL
NQRFEMCNMKDVKUHGCFDWOPMKQQ.NQL
EMKDMHSCFL3(3OPKMQQ.NQL
EEDUjDOWLKCS.NQL
DEYCLDWKD2..8OPKMQQ.NQL
DRSQNH.21.OPKMQQ.NQL
JMUQDWEMUP.(.3OPKMQQ.NQL
LFQLUDRFQU2...OPKMQQ.NQL
UNMCFD1##2OWLKCS.NQL
MQDWQNMUDW28.8OWLKCS.NQL
MQKJMKE2OWLKCS.NQL
IUQDWDWUPFEKDM#2OPKMQQ.NQL
DWQLCDMRK#2OPKMQQ.NQL
JMKLEMCEMUEGKDW3..#OPKMQQ.NQL.TD
WQLCWSQkH#2OPKMQQ.NQL
)CDW.MKDWFGOPKMQQ.NQL
RKDMjUPHNMQNQSKEF21(OPKMQQ.NQL
EUQDWLP42OPKMQQ.NQL
KGCFSHCEHVEKGEFIHkCEMHKHYCVVOPKMQQ.NQL
IKGYHNKGDCTQGF281.OPKMQQ.NQL
RCNMEGKL351##2OPKMQQ.NQL
EGKDDWMCEMKDM#2OPKMQQ.NQL
T3GY3SOPKMQQ.NQL
-MAIA
WCGS#§HJSKPZUSOPKMQQ.NQL
EMKDMTCFEHJMKD#2KWOPKMQQ.NQL
EGKDEMUPKD1.#2OPKMQQ.NQL.TD
NQRFEMCNMNMKE15OPKMQQ.NQL
MCFDDWQNH1##2OPKMQQ.NQL
EGUDWMCFUS§2.12OPKMQQ.NQL
SKL§UQDWEGCOPKMQQ.NQL
kMCEPHYCEEFDH.(.1OPKMQQ.NQL
RSKNYGQVFHKDWFSH85OPKMQQ.NQL.TD
GFIHIGKWQD©2..(OPKMQQ.NQL
MUQDWEGKH3.1.OPKMQQ.NQL
EKD.ECFDVCOPKMQQ.NQL
ISHJjT124OPKMQQ.NQL
ISHJjT124OPKMQQ.NQL
DKHDMQNMjOPKMQQ.NQL
CCHkCDOPKMQQ.NQL
YCFUEMUJMKLOPLKCS.NQL
JMKD§UKDEGUDW#2OPKMQQ.NQL
TQTU.YEOWLKCS.NQL
IKQEMKDMEMKDMDWKOWLKCS.NQL
SQVEKDWFSHTE14.5OPKMQQ.NQL
JKLFSKDWUPFD1##2OPKMQQ.NQL
DWQNTU§§SOWLKCS.NQL
EQDWSCDM23.5OPKMQQ.NQL
EMKQKDMYE22..8OPKMQQ.NQL
EGKCNMKDIQCHECLHWKCPFUIQCOPKMQQ.NQL
KHNUGSPHIQSSOPKMQQ.NQL
EMFVUDHKDWFS124.OPKMQQ.NQL
LUKHRQDWRQDWH283OPKMQQ.NQL
-MAIA
MQKDWMQKCDKLHLKDKWFGOPKMQQ.NQL
JEYDWKD.Y3OWLKCS.NQL
©¸DNMCUOPKMQQ.NQL
GKCDHSYH3OPKMQQ.NQL
MKHEMKDMHMKC48OPKMQQ.NQL
EMCFDEMKDRCKDHH&OPKMQQ.NQL
JELCDMNMKU#2OPKMQQ.NQL.TD
SFMUUECSECSOPKMQQ.NQL
DWKPIFDMQH21.OPKMQQ.NQL
$GIUNY1.23OPKMQQ.NQL
)CCkCCH((H((OPKMQQ.NQL
HQKDW#121OWLKCS.NQL
LTDNMCOPKMQQ.NQL
CQRFWCKDWMQHIFEMUQDW2...OPKMQQ.NQL
EKDJMKL3..#OPKMQQ.NQL
WCKHSCDMH2(OPKMQQ.NQL
YMKDWQEKDOWLKCS.NQL
MQDWLCDMHGKCDH2425OPKMQQ.NQL
EGKDEMKDMEGUQDWY3OWLKCS.NQL
EGUQDWEMCEMUEMKQ#2OWLKCS.NQL
VKDIHNKVESFH3.12OPKMQQ.NQL
DFKEMTCEMHVFTFDOPKMQQ.NQL
DCNMQSKVHIKDWH2(11OPKMQQ.NQL
)MKNMCFUYE2.1.OWLKCS.NQL
NWUPFDHRKNMHTCFEOPKMQQ.NQL
HUDWNUQDW4(Y3OWLKCS.NQL
JMKLIUNKDMISOWLKCS.NQL
:KQRKDWHMQDWNMUDWNYTOPKMQQ.NQL
VCDM&MU.UFMOWLKCS.NQL
IUPFDYMKDMDWUPFDTDOWLKCS.NQL
NKEEMUPECDMHTE1##2OPKMQQ.NQL
SCWMESQGI..1OPKMQQ.NQL
MKDWSFEMCEMUP(4OPKMQQ.NQL.TD
TGUQDWEGUQDWEMQDWOPKMQQ.NQL
jUKDWMQNID.LPSQTFOPKMQQ.NQL
SFEUPFDH.#.3OPKMQQ.NQL
WKLY3OWLKCS.NQL
EDEMUP1OWLKCS.NQL
§HLFDNMUDWEMUPOPKMQQ.NQL
RUCJMUQDWR2OPKMQQ.NQL
DWMCFLIUNKDM53OPKMQQ.NQL
SKDMDCOPKMQQ.NQL
BCLNMCNYFDHNQ1OPKMQQ.NQL
-MAIA
RQDWMQDW§KDMHPNKOPKMQQ.NQL
EMCFDRCDM.5HVEOPKMQQ.NQL
EMCFU3LUCOPKMQQ.NQL
YDCWMEHIGKWQQD1##2OPKMQQ.NQL
DMUDWRKQTUOWLKCS.NQL
DWUPFDHTKDHIUNH2.1.OPKMQQ.NQL
MUPFDTCH.#OPKMQQ.NQL
LKCJMUQDWH##2OPKMQQ.NQL
LQEMKDMECDMNMCNQRKDTKEQCOPKMQQ.NQL
IUNMKCH.8.2OPKMQQ.NQL
BO=HHA&&=1##2O=AHOO.CO$
MKDJMQDW.11.DMJOWLKCS.NQL
TCFE2#(OWLKCS.NQL
MFSFDHEMUH235#2OPKMQQ.NQL
DjEVEKGVOPKMQQ.NQL
IUDWYKYKZKDOWLKC¸.NQL
'FVECDPH.2.OWLKCS.NQL
EMKDMEMUP25.4#2OPKMQQ.NQL
LKPEGKDWH2#1.#2OPKMQQ.NQL
DWQCVKQYMQDWNQIQDH1.2OPKMQQ.NQL
MQKDWJMQDWH1OPKMQQ.NQL.TD
PSKDWHPSKDW144OPKMQQ.NQL.TD
VEKGHkCD#2H11#.OPKMQQ.NQL.TD
SFPFD15.3OWLKCS.NQL.TD
VCFUjUKP12..OPKMQQ.NQL.TD
RCSSWKEFEMQCIKCOPKMQQ.NQL.TD
ICDMDUOWLKCS.NQL
DMKJMUQDW.DJY.123OWLKCS.NQL
DWUPFDLKDM1.(OPKMQQ.NQL.TD
JMKDEMUEMUP1##1OPKMQQ.NQL.TD
RCFDDMQH(1OPKMQQ.NQL
REELOPKMQQ.NQL
GQQEPH35OPKMQQ.NQL
&MQDWVUHVCJOPKMQQ.NQL.TD
NKLPFD1##2OPKMQQ.NQL
EMKDMJMUQDWDWUPFD44OPKMQQ.NQL
IUNMKCH)VKOPKMQQ.NQL
SKDKDMH#2E2OPKMQQ.NQL
ZGQWHEGFFH1.11OPKMQQ.NQL.TD
JMKEEGKDTKDOGQNYFELKCS.NQL
NMCDH#Y3OPKMQQ.NQL
SCDMHY3HUFMOPKMQQ.NQL
LFEMCEMUPEGKDW12.3OWLKCS.NQL
&MUQDWEMKQY3.UFMOWLKCS.NQL
MUPMUDWHM2EH3.21OPKMQQ.NQL
TGPEQkCDHTCNEQGOPKMQQ.NQL
$KDNMFVEFGHUDCEFI18(8OPKMQQ.NQL.TD
EUDWDWUPFD1.OWLKCS.NQL
NKNEUVHMWHYEYEOPKMQQ.NQL
NQRFECDMDWMCNMH.412OPKMQQ.NQL
8CEKSSHFDI2(3OPKMQQ.NQL
TMCFDIUQDWHECDMRKD2(1OPKMQQ.NQL
CQRFDWQNHYI2..8OPKMQQ.NQL
EQCSUQDRFDRKDHEQCSUQDPFURKDOPKMQQ.NQL
TKDHNUQDWH22.#1OPKMQQ.NQL.TD
SKDWEUTUEGUHEDYH15#2OPKMQQ.NQL
-MAIA
-MAIA
JMKSFIFDHEMKDMHMUPFDHkMQCVLFOPKMQQ.NQL
NQRFEMCNMIUKH23.OPKMQQ.NQL
Q§PLFD2..#OPKMQQ.NQL
jUPDMIKYSKY.UFM.Y3OWLKCS.NQL
PFDDMCHLCYPH(OPKMQQ.NQL
DMKEVCDM.Y3OWLKCS.NQL
FLLKCSKNUKKDM23#OWLKCS.NQL
SQJHEGQDWHSMOPKMQQ.NQL
DMKDEGUNICDMOPKMQQ.NQL
DWUPFDLKDMNUQDW#1OWLKCS.NQL
AUICSKDWEUOWLKCS.NQL
OSCTFHEQHSQTFQOPKMQQ.NQL
MUPHEQKD84#2OPKMQQ.NQL
IU.K211OPKMQQ.NQL
DTMUDW.1##2OPKMQQ.NQL
DESUQDW#1OPKMQQ.NQL.ND
VKGKMSPDYOPKMQQ.NQL
JFEM¸FDEMKDOPKMQQ.NQL
EGKDSUHjUQNOPKMQQ.NQL
NQDKDWYMQECDMH1.OPKMQQ.NQL
SUUJMUQDWMQKDW1OPKMQQ.NQL
MCFJVCFNMOPKMQQ.NQL
LQESKDHTKLKCLKC442OPKMQQ.NQL
KNMCDUT#1.OWLKCS.NQL
LCSYPkKP(TEOWLKCS.NQL
EMCFDSQDW.423.OPKMQQ.NQL.TD
-MAIA
MKPDQCSQCNUQCHIFLKNMCKEKPOPKMQQ.NQL
YMUQDWIKC(11OPKMQQ.NQL
ZKDHLKDNMFVEFG1##2OPKMQQ.NQL
ECDPH1(.8OPKMQQ.NQL.TD
EKDSQNHLLPLOPKMQQ.NQL
EMFGQVF.KEEMFLQGDCDWOPKMQQ.NQL
KYKCHND1.OPKMQQ.NQL
NUQNVQDWLUQDLKUHLEOPKMQQ.NQL
LGFIkCDH1(.8OPKMQQ.NQL
NMCIUDWFNQOWLKCS.NQL
YCEPYCEKHLKSCDQOPKMQQ.NQL
IKDWDWUPFD.212OWLKCS.NQL
EKSFE.QML.JPEKWQOWLKCS.NQL
RCWHRKDW.1OPKMQQ.NQL
ÂKDH1EMOPKMQQ.NQL
UDWVMCDVUDWOPKMQQ.NQL
RKRP1(3313OPKMQQ.NQL
TGUNDWUPFDLPOWLKCS.NQL
TMCFDEMKDHMQLFDM4(.OPKMQQ.NQL
RQDWLKEUSK((Y3OWLKCS.NQL
YMQNDMFHJIQOPKMQQ.NQL
RFEGUDWMQKHSQTFSPHQYOPKMQQ.NQL
JCJJCJHLQUVFOPKMQQ.NQL
EMCFDVUHECDMRKD4#OPKMQQ.NQL
ZGKDNCVHjUQNRKQOPKMQQ.NQL
MKEMUNNUQDWOWLKCS.NQL
VMPDHVVVHRKVYFERKSOPKMQQ.NQL
CKLJMKDIFNMFOWLKCS.NQL
JMKLLPMCFD23#OPKMQQ.NQL
SCQDHLU#2OPKMQQ.NQL
EMKDMEGUNH32.OPKMQQ.NQL
&GFEEPRQPH(21311OPKMQQ.NQL
DWUPFDKDHILOPKMQQ.NQL
VKUIQDW1#1#OPKMQQ.NQL
MUPFDHLP.(11OPKMQQ.NQL
JMDWEMKC1.3#2OPKMQQ.NQL
-MAIA
D.$†/ƒ†$$$1'/$((.:(.
Y3HDWUPFDDMUOPKMQQ.NQL.TD
DWUPFDEUKDKDMY3OWLKCS.NQL
KDMNMKDWjUKPJMK..(OPKMQQ.NQL
)I$NGANVT)NO=AHOO.CO$
THANHTU=_N281##2O=AHOO.CO$
EGKDICFLEGCDMH#2OPKMQQ.NQL
TCFENUQDW28.1OPKMQQ.NQL
MQKMQDWEMUPECDM585OPKMQQ.NQL
SCQDHLU#2OPKMQQ.NQL
EMKDMEGUNH32.OPKMQQ.NQL
&GFEEPRQPH(21311OPKMQQ.NQL
IKDWTKDSKCIMYEOPKMQQ.NQL
DWUPFDEMCLPSCDM1.(2OPKMQQ.NQL
DWUPFDWCKDWY3IMYEOPKMQQ.NQL
MQKDWTKDMCFUUFMOWLKCS.NQL
EMKDMYE.3.#OWLKCS.NQL
jUKDWHMUDW2#OPKMQQ.NQL
MQKEMUPECDM152OWLKCS.NQL
EGKDDWQNMQKDWKDOWLKCS.NQL
EUDFJEUDFOWLKCS.NQL
IQCNKERUCH25OPKMQQ.NQL
LCDMFLEMQCSQTFOPKMQQ.NQL
MKEGKDWDWUPFDOWLKCS.NQL
MQKDWIUQDWHSK¸I¸OPKMQQ.NQL.TD
ECDMDWUPFDOWLKCS.NQL
EUKDJMQDWH11.OPKMQQ.NQL.TD
ADMEUKD15(.UFMOWLKCS.NQL
RFDMQYDMQYOWLKCS.NQL
EMCEMFQHDUQDWOWLKCS.NQL
EGKDEMKDMEMUKD¸KDOWLKCS.NQL
ECFD12IDOPKMQQ.NQL
TUDWQCHLQNUKGK123OPKMQQ.NQL
DWQNDWMCKHjDHTDOPKMQQ.NQL
JMUQDWYE3OPKMQQ.NQL
HQKHMUQDWHIUQDWH1##12..#OPKMQQ.NQL
LUNYPHVEKG18.OPKMQQ.NQL
MQKMQDWDMUDW#1OWLKCS.NQL
EMCFUWCKHDQSQTFKWKCDOPKMQQ.NQL
EMCFUMUQDW13OPKMQQ.NQL
+UNG8ANH.#.OG$AIL.CO$
LCDMVKDWSPOWLKCS.NQL
§KJMQDWHDQkQDSCDFOPKMQQ.NQL
DWLCDMEMUSjIOWLKCS.NQL
GC©UYKH©PS2...OPKMQQ.NQL
CNF.JGCDNFVV1512OWLKCS.NQL

31 ĐH HỒNG BÀNG 32 ĐH HÙNG VƯƠNG 33 ĐH GTVT CS2 34 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO 2 35 ĐH MỞ TP. HCM 36 ĐH VĂN HIẾN 37 ĐH KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ 38 ĐH NGÂN HÀNG 39 ĐH MARKETING 40 ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM 41 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG 42 ĐH THỦY LỢI CS 2 43 ĐH SƯ PHẠM TDTT TP.HCM 44 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 45 DỰ BỊ ĐH TP.HCM 46 DĐH CNTT ĐHQG TP.HCM 47 KHOA KINH TẾ ĐHQG 48 ĐH HOA SEN 49 ĐH LĐXH CS2 50 CĐ KT CNGHỆ VẠN XUÂN 51 CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP 52 CĐ SP TW TPHCM 53 ĐH SÀI GÒN 54 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 55 CĐ KỶ THUẬT CAO THẮNG 56 CĐ KINH TẾ TP.HCM 57 CĐ KỶ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 58 CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN 59 CĐ BÁCH VIỆT 60 CĐ VIỄN ĐÔNG 61 CĐ VHNT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 62 TH KTNV THỦ ĐỨC 63 TH KTNV PHÚ LÂM 64 TH KTNV NGUYỄN HỮU CẢNH 65 TH VĂN THƯ LƯU TRỮ TW2 ĐƠN VỊ: ĐOÀN TRƯỜNG Sau hội nghị lần 5 STT HỌ VÀ TÊN Bùi Quang Hùng 1

9162854 9972386 doan_hoihv@yahoo.com 7308430 8960321 9300154 doanthanhnien@ou.edu.vn 5106732 doantruongvanhien@gmail.com 5120254 8217405 doandhnh@yahoo.com 4332505 doantncs@vnmu.edu.vn 8940390 7242181 vpdoantruong@hcmiu.edu.vn 8405018 8555432 8630804 doanhvhcqg@yahoo.com 8355384 doantndbdh@yahoo.com.vn 8781929 vpdoan@uit.edu.vn 7242751 doanthanhnienkhoakinhte@gmail.com 8301877 7180878 8404523 2964265 doanhiast@yahoo.com.vn 8359959 cdsptw3@gmail.com 8381861 caodangsupham_tphcm@yahoo.com.vn 8605003 doantn@itc.edu.vn 8212360 dtncaothang@gmail.com 8395682 2939401 2805106 9971512 doantruongbachviet@yahoo.com.vn 2459222 8959871 saigonact@hcm.fpt.vn 2158649 hnthuduc@hcm.vnn.vn 8753773 thphulam@gmail.com 7731148 8943717

NGÀY SINH 21/9/1978

CHỨC VỤ Bí Thư

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->