P. 1
bai tap tu luan este

bai tap tu luan este

|Views: 857|Likes:
Được xuất bản bởihuynhhoa216_1993

More info:

Published by: huynhhoa216_1993 on Feb 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE.

Bài 1: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức y và este Z (phân tử các chất chỉ chứa C, H, O). Đun nóng m (g) hỗn hợp X với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được p (g) một ancol R và 24,4 (g) hỗn hợp rắn khan E gồm 2 chất có số mol bằng nhau. Cho p (g) ancol R tác dụng với Na dư thoát ra 0,56 (l) khí. Hiệu suất phản ứng là 100%, các khí đo ở đktc. a) Xác định CTPT của rượu R và tính p. Biết trong R, % khối lượng C và H tương ứng bằng 52,17% và 13,04%. b) Xác định CTCT của Y, Z. Tính giá trị của m. c) Trộn đều 24,4 (g) hỗn hợp rắn khan E với CaO, sau đó nung nóng hỗn hợp, thu được V (l) khí G. Tính V. Đáp án: a) Ancol R: C2H5OH, CTPT: C2H6O. Giá trị của p: p = 2,3 (g) b) CTCT của Y: CH3 – COOH , Z: CH3 – COO – C2H5. Giá trị của m: m = 13,4 (g) c) Giá trị của V: V = 4,48 (l) Bài 2: Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic đơn chức Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50 ml dd KOH 1M đun nóng, được p (g) ancol X. Hóa hơi p (g) X rồi dẫn vào ống đựng CuO nung nóng, thu được anđehit F. Cho toàn bộ F tác dụng hết với lượng dư Ag2O trong NH3 đun nóng thu được 43,2 (g) Ag. a) Xác định CCT của X và tính p. b) Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp E bằng oxi thì thu được 5,6 (l) CO2 (đktc) và 5,94 (g) H2O. Xác định CTCT của Y, Z và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E. (H = 100%) Đáp án: a) CTCT của X: CH3OH. Giá trị của p: p = 3,2 (g) b) CTCT của Y: CH3 – CH2 – COOH, Z: CH3 – CH2 – COO – CH3 Thành phần % của X, Y, Z: 39,14%, 33,94%, 26,92%. Bài 3: A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. A tác dụng được với dung dịch kiềm, nhưng không tác dụng được với kim loại kiềm. Khi đốt cháy một thể tích hơi A, thì thu được 4 thể tích khí CO2 và 4 thể tích hơi nước. Các thể tích hơi, khí đều đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. a.Xác định CTPT của A. b.Viết các CTCT có thể có của A và đọc tên các chất này. c.Xác định CTCT đúng của A. Biết rằng A tác dụng với NaOH tạo B và C. Nếu cho C tác dụng tiếp với CuO thu được chất D. A, B, D đều cho được phản ứng tráng bạc. Viết các phản ứng xảy ra. Đáp án: C4H8O2 ; H – COO – CH2 – CH2 – CH3. Bài 4: Cho 11,1 gam một este đơn chức no mạch hở tác dụng vừa đủ với 150 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, người ta thu được dd E. 1. Xác định CTPT và CTCT có thể có của este. 2. Cô cạn dd E thu được 12,3 gam muối khan. Xác định CTCT đúng và gọi tên este. 3. Lấy toàn bộ muối khan thu được ở trên nung với vôi tôi xút thấy có khí thoát ra. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc. Đáp án: 1. H – COO – C2H5 hoặc CH3 – COO – CH3. 2. CH3 – COO – CH3 (metyl axetat) 3. V = 3,36 (l). Bài 5: A là một este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hơi A thu được 17,92 lít CO2 và 7,2 gam H2O. a.Xác định CTPT của A. Các khí đo ở đktc. b.Xà phòng hóa hoàn toàn 2,72 gam A cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,4M. Xác định các CTCT có thể có của A và đọc tên các chất này, biết rằng A cho được phản ứng tráng gương. Viết các phản ứng xảy ra. Đáp án: a) C8H8O2 b) H – COO – C6H4 – CH3 Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ X cần dùng 22,4 lít không khí (đktc), thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,88 gam H2O. (Không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ theo thể tích). a. Tính m. b. Xác định CTPT của X biết rằng dX/CO2 = 2. c. Xác định CTCT của X và đọc tên X. Cho biết X đơn chức, X tác dụng được với dung dịch bạc nitrat trong amoniac tạo kim loại và X tác dụng với dung dịch nước vôi trong tạo rượu bậc hai. d. Viết CTCT các đồng phân đơn chức của X và đọc tên các đồng phân này.

Viết công thức các đồng phân cùng chức của X. Các chất vô cơ.24 lít CO2 (đktc) và m gam xôđa. a.72 lít hơi một rượu (ở 136. 1. Đáp án: Glixeryl triacrilat Bài 13: Trộn m1 gam một rượu đơn chức với m2 gam một axit đơn chức rồi chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau: .2 gam hỗn hợp A bay hơi ở 136. Xác định CTPT.6 lít. khối lượng bình tăng 6.2M.67% Bài 11: Có 6 hợp chất hữu cơ mạch hở A. thu được 7. Xác định CTCT và tên của X.BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE. Tìm CTPT và khối lượng mỗi este biết rằng khối lượng phân tử của 2 muối hơn kém nhau không quá 28 đvc. C: CH3CH2COOH. 2.05 gam muối duy nhất.Để thủy phân 25. mHCOOC2H5 = 4.8 gam chất rắn (khan). Mặt khác đem thủy phân hoàn toàn 26. H. Xác định CTCT và gọi tên este. TH2: HCOOC2H5 & C2H5COOC2H5. Người ta nhận thấy khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình là 425. C. Đáp án: m = 10.33%. E.33% & C2H5 – COO – CH3 16.52 gam. Đáp án: C6H4O4 Bài 8: Cho 11.625 (g). Mặt khác. D: CH3COOCH3.2 gam/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33.4 gam hỗn hợp A bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. Đáp án: TH1: HCOOC2H5 & CH3COOC2H5.67% & CH3 – COO – C2H5 33.025 gam một rượu. thu được 6.38 gam X thì cần dùng 300 ml dung dịch KOH 0. Mặt khác khi thủy phân hết 6. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 4. Làm bay hơi hết 14. cho 6.5°C. B. mCH3COOC2H5 = 2.2 (g).Xác định khối lượng phân tử của este.5°C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. b. a. Xác định CTPT. chỉ thu được 2. dung dịch NaOH. ở nhiệt độ 136. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này.21 gam. đều được tạo từ axit đơn chức và rượu đơn chức. khối lượng phân tử đều bằng 74 và đều không làm mất màu nước brom. xúc tác có sẵn. biết rằng X được tạo bởi axit hữu cơ đơn chức và rượu tạo nên X có mạch cacbon không phân nhánh và là rượu bậc 1. mC2H5COOC2H5 = 1. Tỉ khối hơi của A < 4.8 gam este A tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. e. Đem chưng cất dung dịch B. Isopropyl acrilat và n-Propyl axetat.825 gam hỗn hợp 2 este đó tác dụng vừa đủ với dd KOH.5 gam kết tủa.275 (g). dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng gương) ta thu được kết quả sau: Na NaOH Tráng gương A + B C + + D + E + + F + + + Xác định CTPT.5°C. Đáp án: m = 3.6 gam.24 lít hơi (ở đktc).7 gam hỗn hợp 2 muối và 4.35 gam este A bằng xút thì thu được 7.5. b. Tính m. viết tất cả CTCT có thể có của mỗi chất phù hợp với điều kiện cho. Đimetyl oxalat Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este.54 gam este A bay hơi trong một bình kín dung tích 0. B: ete (C4H10O). CTCT của A. cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư. mHCOOC2H5 = 5. D. E: HO-C2H4-CHO.4 gam một muối. Bài 10: Hỗn hợp A gồm hai este đồng phân nhau. Đọc tên A. Đáp án: A: C4H9OH. Isopropyl fomiat Bài 7: X là một este (không tạp chức). Từ X viết các phản ứng để điều chế: Axeton. H – COO – C3H7 66. F: HOC-COOH Bài 12: Cho 2. 1atm) và 13.55 (g). CTCT và tính % khối lượng mỗi este trong hỗn hợp A Đáp án: C4H8O2. Cho 6 chất đó tác dụng với Na.6 gam X thì thu được 2.4 gam este A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 6%.6 mmHg. Sau đó cho tiếp qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34. Cho 2. H – COO – C3H7 83. thu được dung dịch B. biết rằng một trong hai chất rượu hoặc axit là đơn chức. O. F chỉ chứa các nguyên tử C.

18 gam Z đã dùng 40 ml NaOH 1M.54 gam muối cacbonat và 8. Đốt cháy hoàn toàn chất A thì thu được 9.8g HCOOH Bài 14: M là hỗn hợp của một rượu no A và axit hữu cơ đơn chức B. Đáp án: 1.Đốt cháy hoàn toàn phần (2) thu được 39. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được 2.56 lít khí Z ở đktc. Để trung hòa lượng xút dư sau phản ứng xà phòng hóa phải dùng hết 20 ml dd HCl 0. . H. thêm một ít H2SO4 đặc làm xúc tác. Cho hỗn hợp 2 muối trên tác dụng với một lượng H2SO4 loãng vừa đủ thu được hỗn hợp 2 axit hữu cơ no. CTPT 2 este trong hỗn hợp A. Đốt cháy 0.5 gam B ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 3. đơn chức.55 gam một este duy nhất.1 mol este no.Số nguyên tử cacbon trong A và B như nhau.44% H (theo khối lượng). CTCT của E biết ME < 140 đvc.4 mol hỗn hợp M. % C3H7OH = 33.22 gam este E (chỉ chứa C.6g CH3OH.38 (g). Cô cạn dd sau phản ứng thu được hơi nước và 2. Biết rằng số nguyên tử C trong phân tử este nhỏ hơn 6. 1. C2H3COOH. các phản ứng xảy ra hoàn toàn. O) phản ứng vừa đủ với 200 ml dd KOH 0. CTCT của E: H – COO – C6H5. Viết CTCT của Z trong 2 trường hợp sau: TH1: Thủy phân Z được rượu no B và 1 axit duy nhất. 13. H. 52. biết rằng khi làm bay hơi 5. % C2H5OH = 66. 2.08 gam hỗn hợp 2 axit đó tác dụng với 100 ml dd Na2CO3 2M sau phản ứng lượng Na2CO3 dư tác dụng vừa đủ với 170 ml dd HCl 2M thì mới giải phóng hết CO2 ra khỏi dd. 1. rồi đun nóng một thời gian thì thu được 19.33%. C2H5OH & C3H7OH. 1. Lấy 0. 2.BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE.64 gam CO2.2 gam hỗn hợp 2 rượu trên thu được 15. Tính hiệu suất phản ứng este hóa.5 gam H2O. Đốt cháy 5. 2. 2.4g C4H9OH. đều mạch hở. Bài 18: 1. biết rằng: . áp suất).75 gam etan (cùng nhiệt độ. Tìm CTPT và thành phần % số mol mỗi rượu trong hỗn hợp. Tính a và xác định CTPT. .8 gam CO2 và 19. Xác định CTPT và CTCT của A. tên gọi của B biết rằng 11. 0. .67%.Trong hỗn hợp M số mol của B lớn hơn số mol của A.24 lít O2 (ở đktc) và thu được 52. Este Z chỉ chứa C.Đun nóng phần (3) với H2SO4 đặc thì thu được 10. Xác định CTPT của Z.Xác định CTPT của rượu và axit. Xác định tên kim loại kiềm M.6 gam rượu B. Đáp án: a = 1.20 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M.8 gam H2O. Lấy 2. 1. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. CTPT của E: C7H6O2. Đáp án: C3H6(OH)2. 2. 3. Bài 17: Lấy 1. Hãy xác định CTPT 2 axit.Cho phần (1) tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3.1 gam este thì thu được 11 gam CO2 và 4. Tìm CTCT của este E.16 gam hỗn hợp muối.4 mol hỗn hợp M cần 30. 85% Bài 15: Đun nóng 0.5 M. Các thể tích khí đo ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn 15. TH2: Thủy phân Z được rượu no B và 3 axit khác nhau. cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn A và 4.26 gam hỗn hợp CO2 và hơi H2O. Hiệu suất phản ứng este hóa là 100%. Thủy phân hỗn hợp A bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được 2 rượu no đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvc và hỗn hợp 2 muối. 2. Sau phản ứng xà phòng hóa người ta nhận được rượu no B và muối natri của axit hữu cơ một lần axit. 6. B. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hóa. mạch hở E với 30 ml dung dịch 20% (d = 1.2 gam este.58% C.Tính m1 và m2.8g C3H7COOH. Khi xà phòng hóa 2. O trong đó có 49. Hãy cho biết CTCT.6 gam CO2.54 gam H2O và a gam K2CO3. Đáp án: 9. Đáp án: M = 23 (Na). CH3COOC2H5 Bài 16: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức. .36 lít H2 (ở đktc). CTPT 2 axit: C2H5COOH & CH3COOH. CTPT 2 este: C2H5COOC2H5 & CH3COOC3H7.1M.68 lít CO2. 44. .45 gam Z thu được 0.

rượu no đơn chức bậc nhất A và este B (tạo bởi một axit đồng đẳng của axit acrylic với rượu A) được hỗn hợp X gồm axit và este. Tìm CTPT của A.4 M thu được dd A và một rượu bậc 1. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dd NaOH 1 M.5 lít dd NaOH. % CH3COOC3H3 = 70%.6 gam Ag. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. CH2 – COO – CH2 CH2 CH2 Bài 22: Cho hỗn hợp A gồm 2 este có CTPT C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6.4 (g). CH3 – COO – CH2 – C ≡ CH. 3. Dẫn toàn bộ hơi rượu B qua CuO dư nung nóng thu được anđehit E. Xác định CTCT của este A. Xác định CTCT của X trong mỗi trường hợp sau đây: 1.2 gam chất rắn. 2. Tính lượng C thu được nếu hiệu suất phản ứng là 80%.8 gam chất rắn khan.Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3 trong dd NH3 dư thu được 21. Đáp án: a) mC4H8O2 = 2. Nếu cho m gam este A đun với 200 ml dd NaOH.68 gam rượu B duy nhất có tỷ khối hơi so với oxi là 1.79%. CH2 = CH – COO – CH3 2. Cô cạn dd A thu được 211. Tính m và P.48 lít khí (đktc). còn lại 64. m = 8. Tỷ khối hơi của X so với oxi là 3.BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE. Cho lượng hỗn hợp X phản ứng với CH3OH (hiệu suất 50%) được 32 gam hỗn hợp este.2 gam chất rắn khan. cho lượng X đó phản ứng với 0. Đáp án: 1. Cho toàn bộ E tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì thu được 43. b) Đun toàn bộ lượng rượu B với dd H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp tạo thành chất hữu cơ C và tỷ khối hơi so với rượu B là 1. H. Chưng cất dung dịch sau trung hòa thu được 15. Cô cạn dd Y thu được 48.Phần 2: Cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4. Nguồn tài liệu: 300 BT Hóa học hữu cơ (Lê Đăng Khoa) – Giáo khoa hóa hữu cơ (Võ Hồng Thái). Xác định CTCT và tính % khối lượng mỗi este trong hỗn hợp ban đầu. 2.21%. % C2H5CHO = 45.9 ml dd HCl 20% (d = 1. Đáp án: CTPT của A: C2H5OH. 3. Đáp án: H – COO – CH2 – C ≡ CH. 2. . [NaOH] = 1 M. . ở nhiệt độ 136. Mặt khác.96 lít khí (đktc) và dung dịch Y.Phần 3: Cho tác dụng với Na vừa đủ thu được 8. Bài 20: Cho m gam este đơn chức A bay hơi trong một bình kín dung tích 6 lít. Để trung hòa lượng xút dư cần dùng 21. Xác định nồng độ mol/l của dd NaOH ban đầu. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 23. O). Oxi hóa B bằng O2 (có xúc tác) thu được hỗn hợp X. 2. C3H5(OH)3 (glixerol).56 atm.14 gam hỗn hợp 2 muối và 3. b) mC = 2.25 gam hỗn hợp muối khan và hơi rượu B. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. để trung hòa naOH dư cần 100 ml dd HCl 1M.125. sau khi phản ứng xong. . Khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình là P. P = 0. B và tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.5oC. TH1: (CH3COO)3C3H5. Đáp án: 1.6 (g).775 gam hỗn hợp muối. a) Tính số gam mỗi chất trong A. Chia X thành 3 phần bằng nhau: . 1. TH2: HCOO CH3COO C2H5COO C3H5 Bài 19: Oxi hóa 38 gam hỗn hợp gồm propanal.15 mol X tác dụng vừa đủ với dd NaOH. Cho E tách nước ở 140oC (H2SO4 đặc làm xúc tác) được chất F có tỷ khối hơi sao với E là 1. CTPT của B: C3H5COOC2H5. Bài 21: Một este đơn chức X (mạch không nhánh) (chứa C.2 gam Ag. % C2H5OH = 24.22 (g). Cô cạn D được hơi chất hữu cơ E.4375. mC3H6O2 = 4. CTPT của Z: C9H14O6.61. C2H5 – COO – CH = CH2.368 (g). % HCOOC3H3 = 300%. 3.25 g/ml) được dd D.6087. Cho 0. Bài 23: Cho hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi 2 axit là đồng đẳng kế tiếp) tác dụng hoàn toàn với 1.5 lít dd NaOH 2. % este = 30%. Đáp án: 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->