ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4

Môn : Giải tích 12 (CB)
Thời gian : 45 phút
Đề 1
Câu 1 (6 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
1+ i 2
( 3 − 2i ) ( 4 + 3i ) − ( 1 + 2i ) 
a)
b) ( 2 − 5i ) +
2+i 3
5 − 4i
2
3
2010
c) 1 + i + i + i + ... + i
Câu 2 (2 điểm). Giải phương trình z 4 + z 2 − 3 = 0 trên tập số phức
4
4
Câu 3 (2 điểm). Gọi x1 , x2 là hai nghiệm phức của phương trình x 2 − x + 1 = 0 . Tính x1 + x2

Đề 2
Câu 1 (6 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
3 − 4i
4−i
a) ( 2 − 3i ) ( 1 + 2i ) +
b)
( 1 − 4i ) ( 2 + 3i )
3 + 2i
c)

i.i 2 .i 3 ...i 2010

Câu 2 (2 điểm). Giải phương trình: z 2 − 4 z + 20 = 0 trên tập số phức
3
3
Câu 3 (2 điểm). Gọi x1 , x2 là hai nghiệm phức của phương trình x 2 − x + 1 = 0 .Tính x1 + x2
Đề 3
Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:
( 1 − i ) ( 1 + 2i ) + 2i + 2
a)
(
)
3 − 2i
c) i100 + i 200 + i300 + ...+ i2000
Câu 2: Giải các phương trình sau:
a) ( 2i − 3) z = ( 2 + i ) ( 3 − i )

b)

2 − 1i
( 1 − 2i ) ( 1 + 5i )

b) ( 2 − i ) z + ( 3 + 2i ) = ( 2i + 1) z − ( i − 2 )
c) 4 z 2 − 2 z + 1 = 0
d) z +
4

(

)

2 + 3 z2 + 6 = 0

Câu 3: Biểu diễn các số phức z thỏa mãn | z − 1|= 2 trên mặt phẳng phức.
Câu 4: Tìm số phức z biết: z 2 = 3 − 4i