P. 1
Mau_bao_cao_so-_tong_ket_cong_tac_Thiet_bi_day_hoc_ dang

Mau_bao_cao_so-_tong_ket_cong_tac_Thiet_bi_day_hoc_ dang

|Views: 785|Likes:
Được xuất bản bởialientrust

More info:

Published by: alientrust on Feb 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2011

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG (TRUNG TÂM):………. Độc l! " T# $% " H&'( !()c
Số: ……./ BC ………….., ngày ….. tháng 01 năm 2011
*+, C+, -. /0T C1NG T+C THI0T *2 345 H6C
H6C /7 I 8 N9M H6C :;<;8 :;<<
Căn cứ hướng !n nh"#$ %& nă$ h'c ()*)+()** c,- S. G"/0 &c %1 Đ10 230
An G"-ng 4 nh"#$ %& c5ng 2/c 2hư %"#n + 2h"62 78 29ư:ng h'c + c5ng ngh# 2h5ng 2"n nă$
h'c ()*)+ ()** . T9ư:ng T;<T = T9>ng 2?$ GDT@ A 7/0 c/0 %"#c 2hBc h"#n nh"#$ %&
h'c CD * nă$ h'c ()*) E ()**4 c& 2hF như G->:
<=-> l?@A (%&B Cộ'D:
+ THng Gố IớJ: (K L gM$: N*)O ** IớJ
N**O P IớJ
N*(O Q IớJ
+ THng Gố h'c G"nh:………….. =N*)O ……… hGL N**O…………..hGL
N*(O…………hGA
+ THng Gố CBL GVL NV: …………..
+ THng Gố <hRng 2hBc h1nh 2hS ngh"#$L <hRng h'c 7T $5n:……….. JhRng
= Uư> V: cWn Jh?n 7"#2 9X <hRng h'c 7T $5n I1 JhRng 2hY0 Z[ng \>]62 Z8nh
KQ/())^/BGDĐT ng1] *_/Q/())^ c,- BT G"/0 &c %1 Đ10 2304 cRn I3" 2hD Z` ngh8 c/c
Z/c Zư- %10 cT2 JhRng 2hBc h1nh 2hS ngh"#$A
-TT E(F'D B(#c (G'( B(H
'D(?@I
3?@' BHc( E(F'D (Jc Kộ IL' 3?@' BHc(
* Va2 IV $
(
=D1": $L
bTng: $A
Va2 IV $
(
=D1": $L
bTng: $A
Nh0 $
(
=D1": $L
bTng: $A
<hRng ch>cn 78 Va2 IV $
(
=D1": $L
bTng: $A
( ;d- h'c $
(
=D1": $L
bTng: $A
;d- h'c $
(
=D1": $L
bTng: $A
Nh0 $
(
=D1": $L
bTng: $A
<hRng ch>cn 78 ;d- h'c $
(
=D1": $L
bTng: $A
K S"nh h'c $
(
=D1": $L
bTng: $A
S"nh h'c $
(
=D1": $L
bTng: $A
Nh0 $
(
=D1": $L
bTng: $A
<hRng ch>cn 78 S"nh $
(
=D1": $L
bTng: $A
e f/] %" 2Snh=……JhRng4
……….$/] %" 2SnhA
$
(
=D1": $L
bTng: $A
f/] %" 2Snh=……JhRng4
……….$/] %" 2SnhA
$
(
=D1": $L
bTng: $A
P T"6ng nước ng01" =nghY nhDnA $
(
=D1": $L
bTng: $A
T"6ng nước ng01" $
(
=D1": $L
bTng: $A
_ Nh0 $
(
=D1": $L
bTng: $A
<hRng ch>cn 78 2"6ng nước ng01" $
(
=D1": $L
bTng: $A
_ Nh/c =n6> cdLgh" 9X 2gnA $
(
=D1": $L
bTng: $A
BT $5n Ch/c =n6> cdL gh" 9X 2gnA $
(
=D1": $L
bTng: $A
Q Th"62 78 g"/0 &c \>ốc JhRng+ An
n"nh
$
(
=D1": $L
bTng: $A
Th"62 78 g"/0 &c \>ốc JhRng+ An
n"nh
$
(
=D1": $L
bTng: $A
51375010.doc */e
:= -> l?@A cM' Kộ !(N BOMc(: (B(?PB KQR cMc !(F'D B(#c (G'( (%Sc !(F'D Kộ IL'8
TU cV !(N BOMc( B(?PB KQ WA>c !(F'D)
->
T(X
T#
HJ YG BZ' GHM% Y?Z'
(D(? O[ c(A\Z' BOMc(
(]\ T?ZI '(?@I)
N^I
_?'(
TO`'( Cộ
c(A\Z'
ML'
(D(? O[
IL'
$&\)
ND(?@! YN
B(?PB KQ
(D(? O[: Ca
(JcR c(b]
(Jc)
->
N^I
E(N
BOMc(
-> C?@' B(%&?
(CU l?Z' l&c Dc!
T(? cd')
ĐQ] c(e
fI]?l
(CU c(A\U' g?lh
T(? cd')
*
Ng>]hn \>ốc Đăng
*i^P Cj nh?n
G"nh h'c
chư- ( )iQKePQie( D-ngkcK>c29"2c
(
K
e
P
i= H%&B Cộ'D BO%'D (Jc Tj < '^I (Jc :;<;8 :;<<:
i8<)N(k'D Y?@c Ca lGI Cblc:
T90ng h'c CD *L c5ng 2/c 2h"62 78 3] h'c Zl 2hBc h"#n $T2 Gố nT" >ng như G->:
+ UaJ 2H c5ng 2/c Th"62 78: m>]62 Z8nh -> m<=nĐ8THETR 'DG\ TH P/^/()*)
+ V` 2Dnh hDnh Gj &ng cd h"#> m>n c/c 29-ng 2h"62 78: IaJ C6 h03ch Gj &ng 2h"62
78 3] h'c c,- 2H ch>]gn $5n.
+ V` 2Dnh hDnh 7n0 m>nn 29-ng 2h"62 78: 2> Gj- JhRng 2hBc h1nhL Ign C6 h03ch
$>- 2h"62 78 %1 hd- cho2.
+ V` 2Dnh hDnh 2hBc h"#n Jh0ng 2910 2B I1$ 2h"62 78 3] h'c: * 29-nh
+ Cd IaJ ZW] Z, hM GpL GH G/ch 2hY0 m>] Z8nh =Hướng dẫn số 21/HD ngày
18/5/2009, công văn 618/TC ngày 13/5/2009 của ! "D#$T %n "&angAL cd 2hư:ng
q>]gn caJ nha2 GH 2h"62 78 Z"#n 2j 29gn $/] %" 2SnhL cd g." 7/0 c/0 ZW] Z,.
+ T90ng h'c CD *: Zl Zưrc 2h, 29ư.ng Zpn %8 C"F$ 29-L gdJ V %` hM GpL GH G/ch.
+ Cd C"F$ Cg ) g ng1] )*/)*
+ TDnh hDnh m>nn IV c,- 2h, 29ư.ng Zpn %8L c,- TH c5ng 2/c Th"62 78: Cd C"F$
29-L Z/nh g"/ %"#c Gj &ng 29-ng 2h"62 78 c,- GV Ch" Ign IớJL CV >]#2 GH G/ch 2h"62 78
2sng 2h/ngL cd Jhg 7Dnh h0tc nhuc nh. GV Ch5ng h0tc 2h"6> Gj &ng 2h"62 78 290ng
Jh"gn h'J .
+ TB C"F$ 29- c5ng 2/c 2h"62 78:

51375010.doc (/e
+ Số I"#> 2hBc h"#n c/c 71" 2hBc h1nh:
-TT ML' /(>? lo! Tp'D _> KG?
Ca lGI
Tp'D _> B?PB
THTN
-> KG? c(b]
lGI
NDA\Z' '(q'
* S"nh *) ( (( )
S"nh ** _ K) )
S"nh *( * Q )
C5ng ngh# *) e ee )
+ V"#c 2H chức 7M" ưvng ch0 h'c G"nh 29ư:ng ch>cn 78 B 2h" ;'c G"nh g"w" Cx
năng 2hBc h1nh 2hS ngh"#$: 7M" ưvng K h'c G"nh.
+ Cd Zưrc hư.ng /0 7n0 hT I-0 ZTngL Chc> 29-ngL găng 2-]…
i8:) N(k'D Y?@c c(b] lGI Cblc8 NDA\Z' '(q':
8 Chư- 29-ng 78 Zưrc 2, CSnh ZF 7n0 m>nn CSnh h"Fn %" 0 chư- cd C"nh JhS.
+ Chư- 2hBc h"#n 2ố2 71" 2hBc h1nh m>-n G/2 c/c 3ng ZT2 7"6n Gố Iưrng NST 29gn 2"g>
7nn cố Z8nh %1 2"g> 7nn 23$ 2h:" 0 CSnh h"Fn %" Ch5ng m>-n G/2 9X 2"g> 7nn
+ Chư- 2hBc h1nh 2ố2 71" q/c Z8nh ZT ch>- c,- Zo2 0 $/] 0 J; Ch5ng chSnh q/c.
i8i) 3# T?P' '^I (Jc 'G% C^'D Tr !(F'D Kộ IL' C&B c(As' :
i8t) 3]'( INc B(?PB KQ T(L'D _u $N'DR T?P' 'D(Q -v G38ĐT C?wA c(A\U':
-TT TZ' $]'( INc B(?PB KQ ML' -> lbl'D N(a' (?@A NDG\ B?P'
'('
Đx' D?M
* f/] Z0 J; cW$ 2-] C5ng
ngh#
_ ;-n- K/(/())Q eP).)))
( NSnh h"Fn %" m>-ng h'c
@S<)(
S"nh K K/(/())Q QP).)))
i8y) T# CM'( D?M bA C?UIR (&' c(P BO%'D H/ <:
y z> Z"F$:
+ ThBc h"#n ZW] Z, c/c I03" hM Gp GH G/ch 2hY0 m>] Z8nh
+ B/0 c/0 Z[ng 2h:" g"-n.
+ \>nn IV 2ố2 c/c 2h"62 78 3] h'c.
+ ThBc h"#n ZW] Z, c/c 71" 2hBc h1nh 2hY0 m>] Z8nh.
y ;3n ch6:
+ fT2 Gố 71" 2hBc h1nh chư- Z32 h"#> m>n c-0.
+ Cd K cốc P))$I 78 hwng Ch" g"/0 %"gn hướng !n h'c G"nh 2hBc h1nh.
+ <hRng 2hBc h1nh cRn 9/c 0 Gj &ng I1$ JhRng h'c
+ Th"6> Z"`> C"#n ngn 7n0 m>nn CSnh h"Fn %" cRn h3n ch6
t= E(bx'D (bo'D (%&B Cộ'D BO%'D (Jc Tj : '^I (Jc :;<;8 :;<<:
+ Van ZTng g"/0 %"gn 7n0 m>nn c/c 2h"62 78 3] h'c Ch" hướng !n h'c G"nh 2hBc h1nh
2hS ngh"#$
+ V# G"nh JhRng 2hư:ng q>]gn ZF h3n ch6 9/c.
+ T30 Z"`> C"#n 7n0 m>nn CSnh h"Fn %" 2ố2 hpn.
+ G"/0 %"gn CS nhan %1 CS 29n 2h"62 78 ZW] Z,.
+ Ch>cn 78 Z, &ng c& ZF 2hBc h"#n c/c 71" 2hBc h1nh Z32 h"#> m>n hpn.
51375010.doc K/e
y= z T?P' Cw 'D(Q Yo? -v G38ĐT A' G?]'DR Yo? *ộ G?M% $Nc YG ĐG% B&%:
………………, ngày……tháng…..năm 2011
C/n 7T Th"62 78L THỦ TRƯ{NG Đ.N V2
(ký, họ và tên) (ký, họ và tên, đóng d!)
51375010.doc e/e

của Tổ công tác Thiết bị: Có kiểm tra.doc 2/4 . .2011: 3-1)Những việc đã làm được: Trong học kì 1.Tự kiểm tra công tác thiết bị: 51375010.Về tình hình thực hiện phong trào tự làm thiết bị dạy học: 1 tranh .Trong học kì 1: đã được thủ trưởng đơn vị kiểm tra. ký duyệt sổ sách thiết bị từng tháng.Có lập đầy đủ hồ sơ.2/ Số liệu cán bộ phụ trách: (thiết bị. chưa học) Số Năm Phụ trách Số điện thoại (để liên lạc gấp khi cần) Địa chỉ Email (để chuyển file khi cần) 1 Nguyễn Quốc Đăng 1985 Cử nhân sinh học chưa 2 0973457942 Dang_c3ductritc 2 3 4 5 3/ Hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2010. lên kế hoạch mua thiết bị và hóa chất. sổ sách theo quy định (Hướng dẫn số 21/HD ngày 18/5/2009. .Về tình hình bảo quản trang thiết bị: tu sửa phòng thực hành. có gởi báo cáo đầy đủ. . đánh giá việc sử dụng trang thiết bị của GV khi lên lớp. công văn 618/TC ngày 13/5/2009 của Sở GD-ĐT An Giang). sổ sách. . . có thường xuyên cập nhật sổ thiết bị điện tử trên máy vi tính. các phòng thực hành hoặc phòng bộ mônkể cả phụ trách thiết bị quốc phòng) Số Thứ Tự Họ và tên Gíáo viên (ghi rõ chuyên trách hay kiêm nhiệm) Năm sinh Trình độ chuyên Môn (ghi rõ môn dạy) Nghiệp vụ thiết bị (ghi rõ: đã học.Về tình hình sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị: lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học của tổ chuyên môn.Tình hình quản lý của thủ trưởng đơn vị. góp ý về hồ sơ.Lập tổ công tác Thiết bị: quyết định Số 91/QĐ-THPT. có phê bình hoặc nhắc nhở GV không hoặc thiếu sử dụng thiết bị trong phiên họp . công tác thiết bị dạy học đã thực hiện một số nội dung như sau: .Có kiểm kê 0 g ngày 01/01 . ngày kí 5/8/2010 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->