SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG (TRUNG TÂM):……….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./ BC

………….., ngày ….. tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010- 2011
Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo
An Giang ; nhiệm vụ công tác thư viện - thiết bị trường học - công nghệ thông tin năm
học 2010- 2011 . Trường THPT ( Trung tâm GDTX ) báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ
học kì 1 năm học 2010 – 2011; cụ thể như sau:
1/Số liệu hoạt động:
- Tổng số lớp: 23 , gồm: K10= 11
lớp
K11= 5
lớp
K12= 7
lớp
- Tổng số học sinh:………….. (K10= ……… hs, K11=…………..hs,
K12=…………hs)
- Tổng số CB, GV, NV: …………..
- Tổng số Phòng thực hành thí nghiệm, Phòng học bộ môn:……….. phòng
( Lưu ý: cần phân biệt rõ Phòng học bộ môn là phòng theo đúng Quyết định
37/2008/BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; còn lại thì đề nghị các
đ/c đưa vào cột phòng thực hành thí nghiệm)
STT
1

Phòng thực hành thí
nghiệm
Vật lý
Kho

2

Hóa học
Kho

3

Sinh học
Kho

4
5

Máy vi tính(……phòng;
……….máy vi tính)
Tiếng nước ngoài (nghe nhìn)

6

Kho

6

Khác (nếu có,ghi rõ tên)

7

Thiết bị giáo dục Quốc phòng- An
ninh

51375010.doc

Diện tích
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)

Phòng học bộ môn
Vật lý
Phòng chuẩn bị Vật lý
Hóa học
Phòng chuẩn bị Hóa học
Sinh học
Phòng chuẩn bị Sinh
Máy vi tính(……phòng;
……….máy vi tính)
Tiếng nước ngoài
Phòng chuẩn bị tiếng nước ngoài
Bộ môn khác (nếu có, ghi rõ tên)
Thiết bị giáo dục Quốc phòng- An
ninh

1/4

Diện tích
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)
m2 (Dài: m,
Rộng: m)

2/ Số liệu cán bộ phụ trách: (thiết bị. sổ sách theo quy định (Hướng dẫn số 21/HD ngày 18/5/2009. các phòng thực hành hoặc phòng bộ mônkể cả phụ trách thiết bị quốc phòng) Số Thứ Tự 1 Họ và tên Gíáo viên (ghi rõ chuyên trách hay kiêm nhiệm) Nguyễn Quốc Đăng Năm sinh 1985 Trình độ chuyên Môn (ghi rõ môn dạy) Nghiệp vụ thiết bị (ghi rõ: đã học. . lên kế hoạch mua thiết bị và hóa chất. có phê bình hoặc nhắc nhở GV không hoặc thiếu sử dụng thiết bị trong phiên họp .Tình hình quản lý của thủ trưởng đơn vị.Lập tổ công tác Thiết bị: quyết định Số 91/QĐ-THPT. công tác thiết bị dạy học đã thực hiện một số nội dung như sau: . công văn 618/TC ngày 13/5/2009 của Sở GD-ĐT An Giang). ký duyệt sổ sách thiết bị từng tháng.Trong học kì 1: đã được thủ trưởng đơn vị kiểm tra. có gởi báo cáo đầy đủ. . sổ sách. . ngày kí 5/8/2010 . góp ý về hồ sơ.Về tình hình sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị: lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học của tổ chuyên môn.doc 2/4 .Có kiểm kê 0 g ngày 01/01 . của Tổ công tác Thiết bị: Có kiểm tra.Có lập đầy đủ hồ sơ.Tự kiểm tra công tác thiết bị: 51375010. .Về tình hình bảo quản trang thiết bị: tu sửa phòng thực hành.Về tình hình thực hiện phong trào tự làm thiết bị dạy học: 1 tranh . chưa học) Số Năm Phụ trách Cử nhân sinh học chưa 2 Số điện thoại (để liên lạc gấp khi cần) 0973457942 Địa chỉ Email (để chuyển file khi cần) Dang_c3ductritc 2 3 4 5 3/ Hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2010.2011: 3-1)Những việc đã làm được: Trong học kì 1. . đánh giá việc sử dụng trang thiết bị của GV khi lên lớp. có thường xuyên cập nhật sổ thiết bị điện tử trên máy vi tính.

găng tay… 3-2) Những việc chưa làm được.Tạo điều kiện bảo quản kính hiển vi tốt hơn. hạn chế trong HK 1: * Ưu điểm: .Quản lý tốt các thiết bị dạy học. .Việc tổ chức bồi dưỡng cho học sinh trường chuẩn bị dự thi Học sinh giỏi kỹ năng thực hành thí nghiệm: bồi dưỡng 3 học sinh.Phòng thực hành còn rác do sử dụng làm phòng học . * Hạn chế: .Chưa trang bị được tủ kính để bảo quản kính hiển vi do chưa có kinh phí. . kiến nghị Sở GD-ĐT điều chuyển: STT Tên danh mục thiết bị 1 Máy đo pH cầm tay 2 Kính hiển vi quang học XSP02 Môn Công nghệ Sinh Số lượng 6 Nhãn hiệu Hana 3 Ngày tiến nhận Đơn giá 3/2/2007 450.Có được hưởng áo bảo hộ lao động. . . .Chuẩn bị đủ dụng cụ để thực hiện các bài thực hành đạt hiệu quả hơn.Giáo viên kí nhận và kí trả thiết bị đầy đủ. . ..Báo cáo đúng thời gian. khẩu trang.Vận động giáo viên bảo quản các thiết bị dạy học khi hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm .doc 3/4 .Số liệu thực hiện các bài thực hành: STT Môn Khối lớp Tổng số bài đã làm Tổng số tiết THTN Số bài chưa làm Nguyên nhân 1 Sinh 10 2 22 0 Sinh 11 6 30 0 Sinh 12 1 7 0 Công nghệ 10 4 44 0 .Một số bài thực hành chưa đạt hiệu quả cao.000 3/2/2007 750.Thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo quy định.2011: .Chưa thực hiện tốt bài thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời do kính hiển vi không quan sát rõ tiêu bản .000 3-5) Tự đánh giá ưu điểm.Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định . .Có 3 cốc 500ml bị hỏng khi giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành. 51375010. 3-3) Dự kiến năm học nào đăng ký phòng bộ môn đạt chuẩn : 3-4) Danh mục thiết bị không sử dụng. .Vệ sinh phòng thường xuyên để hạn chế rác.Nguyên nhân: .Thiếu điều kiện nên bảo quản kính hiển vi còn hạn chế 4/ Phương hướng hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2010.Chưa thực hành tốt bài xác định độ chua của đất do máy do pH không chính xác.

(ký.. ngày……tháng….5/ Ý kiến đề nghị với Sở GD-ĐT An Giang.năm 2011 Cán bộ Thiết bị. với Bộ Giáo dục và Đào tạo: ………………. họ và tên) 51375010. họ và tên. đóng dấu) 4/4 .doc THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký.