Phßng gd-®t vÜnh têng

Trêng thcs lòng hoµ

Chuyªn ®Ò tiÕng anh
®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh Theo quan ®iÓm giao tiÕp

Ngêi

thùc

hiÖn:

Bïi ThÞ Thanh Phan Thanh

HuyÒn
Ngêi tr×nh bµy:

Giang

§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp Lòng Hoµ th¸ng 4 n¨m 2008 Trêng THCS Lòng Hoµ 2 .

VËy ngêi häc.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp PhÇn I. VËy ngêi häc lµ trung t©m cña c¸c ho¹t ®éng Trêng THCS Lòng Hoµ 3 . Trong giíi h¹n cña chuyªn ®Ò nµy. VÒ quan ®iÓm d¹y häc míi lµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña ngêi häc. §Æt vÊn ®Ò: Ch¬ng tr×nh vµ SGK tiÕng Anh THCS míi ®· thÓ hiÖn nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. ViÖc nµy ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu tíi hiÖu qu¶ d¹y-häc. Chóng ta thêng thiªn vÒ viÖc t×m hiÓu vµ gi¶i thÝch c¸c quy t¾c ng÷ ph¸p. Néi dung: I. C¬ së lý luËn: VÒ lý luËn cña viÖc häc ng«n ng÷ bao giê còng theo tr×nh tù nghe-nãi tríc. chóng t«i kh«ng cã ý ®Þnh ®i s©u ph©n tÝch vÒ quan ®iÓm d¹y häc mµ chØ bµn thªm vÒ ph¬ng ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ häc tiÕng Anh cña häc sinh. ViÖc häc vµ d¹y tiÕng Anh truyÒn thèng thêng kh«ng theo quan ®iÓm nµy hoÆc Ýt ®îc chó träng. Tõ ®ã dÉn ®Õn t©m lý chung cña häc sinh lµ ch¸n häc ngo¹i ng÷. Theo quan ®iÓm vÒ t©m lý häc. ph¶i cã høng thó vµ cã nhu cÇu giao tiÕp th× míi ph¸t triÓn ®Çy ®ñ kü n¨ng häc ngo¹i ng÷. Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ 4 kü n¨ng: nghe. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp A. nãi. t duy vµ høng thó bao giê còng ph¶i ®îc ®Æt trong hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò th× høng thó míi “cao” vµ t duy míi hiÖu qu¶. Trong ®ã kü n¨ng ®äc vµ viÕt theo quan ®iÓm d¹y häc míi ®îc xem lµ ph¬ng tiÖn hç trî cho c¸c kü n¨ng nghe-nãi. ë ®©y lµ häc sinh. ®äc-viÕt sau. B. cho r»ng ngo¹i ng÷ khã. ®äc vµ viÕt th× viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh theo quan ®iÓm giao tiÕp ®îc nhÊn m¹nh vµ chiÕm thêi lîng nhiÒu nhÊt. V× ®äc-viÕt lµ nh÷ng kü n¨ng cao h¬n vµ ®ßi hái t duy nhiÒu h¬n ®îc dïng cho viÖc häc n©ng cao sau nµy.

• ChØ khuyÕn khÝch c©u hái hoÆc c©u tr¶ lêi ®óng. phèi hîp víi viÖc d¹y c¸c kü n¨ng. Ngêi thÇy chØ lµ ngêi tæ chøc. Häc sinh sî sai. Gi¸o viªn cÇn nãi Ýt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh nãi nhiÒu. Mét sè thay ®æi vÒ quan ®iÓm d¹y häc tiÕng Anh: 1. 4 Trêng THCS Lòng Hoµ . Mét sè gi¸o viªn vÉn gi÷ quan ®iÓm d¹y häc truyÒn thèng ®ã lµ t×m hiÓu vÒ quy luËt ng«n ng÷ nªn cha ph¸t triÓn kh¶ n¨ng giao tiÕp cña häc sinh.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp gi¸o dôc. Gi¸o viªn cã thÓ lµ mét thµnh viªn tham gia ho¹t ®éng häc tËp cña líp nh häc sinh. 2. II. Häc sinh chØ sö dông tiÕng Anh trong giê häc tiÕng. Trong giê häc tiÕng. ng¹i sö dông tiÕng Anh trong giao tiÕp còng nh trong giê häc. lµm viÖc nhiÒu. b¨ng ®µi cßn thiÕu. III. Trong cuéc sèng hµng ngµy thêng kh«ng sö dông ®Õn. c¸c ®iÒu kiÖn hç trî cho viÖc häc nh tµi liÖu. Quan ®iÓm giao tiÕp tuy ®· ®îc ¸p dông nhng cha ®¹t hiÖu qu¶ do mét sè nguyªn nh©n sau: 1. C¬ së thùc tiÔn: ViÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh ë c¸c trêng THCS hiÖn nay vÒ c¬ b¶n lµ ®æi míi nhng vÉn dõng l¹i ë møc ®é t×m hiÓu c¸c quy luËt ng«n ng÷. Nªn: • • • D¹y ng÷ ph¸p vµ tõ vùng trong ng÷ c¶nh. 3. gióp ®ì vµ híng dÉn ngêi häc t×m hiÓu vµ rót ra kÕt luËn. 4. Do ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ x· héi ë nhiÒu ®Þa ph¬ng cßn thÊp nªn viÖc c¸c em tiÕp cËn víi tiÕng Anh vµ sö dông trong giao tiÕp cßn h¹n chÕ. 2. tranh ¶nh. 5. Kh«ng nªn: • D¹y ng÷ ph¸p vµ tõ vùng t¸ch biÖt tríc khi tiÕn hµnh d¹y ph¸t triÓn kü n¨ng.

Tr¸nh gi¶i thÝch ng÷ ph¸p cho häc sinh. Cho häc sinh ®o¸n nghÜa tõ ng÷ c¶nh cña bµi ®äc (guessing meaning from the context of the reading text). Theo tuÇn tù nghe nãi tríc. B¾t ®Çu bµi häc b»ng c¸c ho¹t ®éng vµo bµi (starting with warm-up activities) Trêng THCS Lòng Hoµ 5 . Thêng xuyªn ch÷a lçi cho häc sinh. gi¸o cô trùc quan (using pictures/ visual aids). Gi¸o viªn lµ ngêi truyÒn thô kiÕn thøc trong líp häc vµ ph¶i cã c©u tr¶ lêi cho mäi c©u hái. Mét sè thay ®æi vÒ thñ thuËt vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. cÆp mÊt nhiÒu thêi gian vµ kh«ng thùc häc. Häc sinh ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái ®äc hiÓu (Silent reading and answering comprehension questions). D¹y mäi tõ míi trong bµi. IV. Cho r»ng lµm viÖc theo nhãm. Sö dông tranh ¶nh. Dïng trùc quan trong mäi bµi häc ngo¹i ng÷. Dïng biÖn ph¸p dÞch ®Ó kiÓm tra møc ®é hiÓu cña häc sinh. Nªn: • • • • • • • Cho häc sinh ®o¸n phÇn cßn l¹i cña c©u truyÖn hä võa nghe (guessing the rest of the story they have listened). ®äc viÕt sau. §Æt c©u hái tríc khi häc sinh ®äc (asking pre-reading questions before reading). Häc sinh t¹o ra c¸c ®o¹n héi tho¹i dùa vµo tranh ¶nh hoÆc tõ gîi ý (Making up dialogues basing on pictures/ word cues).§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp • • • • • • • • • Kh«ng khuyÕn khÝch c¸c néi dung ngoµi SGK.

Trêng THCS Lòng Hoµ 6 . Kh«ng nªn: • Gi¸o viªn chØ ®Æt c©u hái (T gives questions) • • • • Gi¶i thÝch c¸c quy t¾c ng÷ ph¸p (explaining grammar rules) §äc to tríc líp (reading aloud) Häc sinh lµm c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p (doing grammar excersises) Häc sinh dÞch bµi ®äc (translating the reading text) Nh÷ng ý kiÕn trªn chØ mang tÝnh c¬ b¶n. Chóng vÉn cã gi¸ trÞ d¹y häc tèt khi ®îc dïng ®óng chç vµ hîp lý. NÕu l¹m dông vµ chØ dïng nh÷ng ho¹t ®éng nh vËy sÏ khã ph¸t huy ®îc c¸ch häc tËp tÝch cùc cña häc sinh vµ khã gióp c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých häc ng«n ng÷ ®Ó sö dông vµo môc ®Ých giao tiÕp. kh¸i qu¸t. Mét sè ho¹t ®éng tuy nãi lµ kh«ng nªn kh«ng cã nghÜa chóng ®èi lËp víi quan ®iÓm giao tiÕp. tuú tõng ®iÒu kiÖn.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp • • • • • • • Dïng c¸c ho¹t ®éng ®iÒn th«ng tin (Having information-gap activities) Cho häc sinh hái lÉn nhau (asking questions to each other) Cho häc sinh ®ãng vai (doing role-play) Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ (playing language games) Ho¹t ®éng theo nhãm/ cÆp (pair work/ group work) Th¶o luËn (Discussion) Pháng vÊn (interview) 2. hoµn c¶nh. bµi häc cô thÓ vµ tr×nh ®é häc sinh ë mçi n¬i mµ mçi gi¸o viªn sö dông hoÆc biÕn ®æi kh¸c nhau.

9. KÝnh mong c¸c ®ång chÝ ®ãng gãp ®Ó chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p míi lµ lµm sao ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. Thùc tiÔn d¹y vµ häc. chñ ®éng cña ngêi häc vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèi u cho ngêi häc rÌn luyÖn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ vµo môc ®Ých giao tiÕp chø kh«ng ph¶i viÖc cung cÊp kiÕn thøc ng«n ng÷ thuÇn tuý. Trao ®æi. chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Ph¹m vi ¸p dông: C. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tµi liÖu tham kh¶o.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp III. 7. tham kh¶o ý kiÕn c¸c ®ång nghiÖp. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n! D. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc – NXB Gi¸o dôc Tµi liÖu båi dìng gi¸o viªn THCS chu kú III – NXB gi¸o dôc 7 Trêng THCS Lòng Hoµ . Häc sinh THCS vµ toµn bé ch¬ng tr×nh tiÕng Anh THCS. c¸c thñ thuËt vµ ho¹t ®éng trªn líp häc còng ®îc thay ®æi vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng. Víi quan ®iÓm nµy. Tµi liÖu tham kh¶o: • • • S¸ch gi¸o khoa + s¸ch gi¸o viªn tiÕng Anh 6. KÕt luËn: nh÷ng thay ®æi lín vÒ mÆt néi dung còng nh ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó phï hîp víi môc tiªu vµ yªu cÇu cho bé m«n nµy trong ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh trong nhµ trêng phæ th«ng ®· cã IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: • • • • Tham kh¶o c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Ngêi gi¸o viªn cÇn n¾m b¾t c¸c nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p míi vµ t×m hiÓu thñ thuËt sao cho cã thÓ ¸p dông mét c¸ch uyÓn chuyÓn. 8.

§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp • Gi¸o tr×nh Teach English – NXB TrÎ Trêng THCS Lòng Hoµ 8 .

Häc sinh chØ yÕu kÐm m«n tiÕng Anh Tuú tõng ®èi tîng mµ chóng ta cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c nhau. §a sè häc sinh ®Òu cho r»ng tiÕng Anh khã häc vµ kh«ng hÊp dÉn. Trong chuyªn ®Ò nµy. KÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c gi¸o viªn bé m«n kh¸c trong nhµ trêng. Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc. KÕt luËn: Trêng THCS Lòng Hoµ 9 . Phô ®¹o häc sinh yÕu-kÐm: A. KÕt hîp ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. chóng t«i chØ ®a ra mét sè h×nh thøc vµ ho¹t ®éng mµ chóng t«i ®· sö dông ®Ó phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm trong viÖc häc tiÕng Anh. ®Æt vÊn ®Ò: ViÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh ®· ®îc ®a vµo ch¬ng tr×nh THCS tõ nhiÒu n¨m nay nhng hiÖu qu¶ thùc sù tõ phÝa häc sinh ®Æc biÖt lµ chÊt lîng ®¹i trµ cßn thÊp. chóng ta cã thÓ ®a ra mét sè ph¬ng ph¸p sau: • • • • • • T¨ng thêi lîng d¹y vµ häc m«n tiÕng Anh §¬n gi¶n ho¸ kiÕn thøc vµ h×nh thøc d¹y vµ häc. häc nhãm ®Ó häc sinh cã thÓ gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. Do ®ã viÖc d¹y vµ häc ®Ó ®¹t môc tiªu gi¸o dôc ®Ò ra gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp PhÇn II. Häc sinh yÕu kÐm c¸c m«n häc kh¸c dÉn ®Õn yÕu kÐm m«n tiÕng Anh. c©u l¹c bé. C. Néi dung: XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn chóng ta cÇn nh×n nhËn thÕ nµo lµ häc sinh yÕu kÐm m«n tiÕng Anh. Nãi chung. B. 2. Chóng ta cã thÓ ®a ra hai ®èi tîng sau: 1.

..After the lesson. Getting started + Listen and read A. II........... ngêi lµm ho¹t ®éng gi¸o dôc... B.... Trong chuyªn ®Ò nµy chóng t«i chóng t«i chØ nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt ®Ó cïng tham kh¶o...... (Vietnames or English) ? Have you ever seen a comptuer? ? Did you use it? ? How do you think? Useful or useless? => much more useful than useless Now work in groups to find out the benefits of computer in Trêng THCS Lòng Hoµ => Yes/ No => Yes/ No => Useful or useless? => Compuers: 1...§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp ViÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹i trµ nãi chung vµ chÊt lîng bé m«n tiÕng Anh nãi riªng lµ nhiÖm vô cña c¶ x· héi... 10 .Gives picture of a computer and asks some questions. Save time ……………….....Pair work and group work D.. Methodology: ..... Class organization: ..... Objectives. stereo and tapes.. computer Lesson 1........ ViÖc thùc hiÖn vµ ¸p dông nh thÕ nµo cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè........... Teaching aids: ............... ¸p dông bµi d¹y Unit 15. Ss will be able to talk something about the topic COMPUTER... PhÇn III.... .......... Warm-up: Teacher’s activities Students’ activeites .. cô thÓ lµ c¸c gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cao cña m×nh ®Ó ®¹t môc tiªu gi¸o dôc ®Ò ra. KÝnh mong c¸c ®ång nghiÖp ®ãng gãp ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n... books................ vµo ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng trêng. H¬n ai hÕt. Teaching procedure: I...Pictures... C.

help us learn more effective.Checks for the ideas and sumarize. 1. New lesson: Teacher’s activities Students’ activeites * Present vocabulary: Printer: m¸y in Connect: kÕt nèi Socket: æ c¾m Be under guarantee: b¶o hµnh Manual: s¸ch híng dÉn sö dông Plug: c¾m * Checking: RUR * Present the text (in Vietnmese or English) . Save time 2.You are going to listen to a conversation between Mr. => Some pairs do in class .Check for the answer.Ss do as T requires => Broken => not turn it on => wrong connection ……………………. tape or T’s dialogue in front of the (Listen and or in pairs => Ss listen to the reading .Review Fact and Opinoin => Unit 4: Our past read) .§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp our life. . You will listen and tell me who say what.Get Ss read the dialogue again => Ss do individually and FACT AND OPINION (P 139) . F b.Get Ss practice the dialogue in => Ss practice the pairs then some pairs do in front pairs of the class. 3. a. do you know why? . keep information long and safely 4. .Get Ss listen to the tape twice.If a printer doesn’t work. O Trêng THCS Lòng Hoµ 11 .. make people be closer III.Gives questions . .Nhat and Nam. help us relax 5.

O IV. Phô ®¹o häc sinh yÕu-kÐm: PhÇn III. Further practice: Teacher’s activities Students’ activeites . F e. Homework: Môc lôc PhÇn I.St work in pairs or groups exercises on computer. ¸p dông bµi d¹y Trêng THCS Lòng Hoµ 12 . F f. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp PhÇn II. O d.Gives some more questions or . V.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc tiÕng anh theo quan ®iÓm giao tiÕp c.