CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Họ và tên người hướng dẫn thực tập: ………………………………………………
Đơn vị: ……………………………………………………………………………..
Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………….
Họ và tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….
Thời gian thực tập: ………………………………………………………………….
Bảng nhận xét:
Tiêu chí đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Khả năng công việc hoàn thành
Khả năng hòa nhập, thích nghi với
môi trường làm việc
Tính năng động, sáng tạo

Nhận xét chung:......................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Điểm đánh giá (theo thang điểm 10):………………………………………………
……ngày…tháng…năm 20
Thủ trưởng đơn vị

Người hướng dẫn thực tập