P. 1
BAT TRACH MINH CANH ( Xem tuoi cat nha va huong nha)

BAT TRACH MINH CANH ( Xem tuoi cat nha va huong nha)

|Views: 126|Likes:
Được xuất bản bởiTrịnh Trung Kiên

More info:

Published by: Trịnh Trung Kiên on Feb 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2011

pdf

text

original

XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: Trịnh Trung Kieân
2 Sinh naêm: 1!" NHA#M TUAÁT
3 Maïng: $A%I HA&I THU&' Khaéc: THIE#N THÖÔ%NG HOA&
4 Cung: ('
5 Naêm nay: )* Tu+,i A#( Baøn tay hoan oác: T-. /0- 1-23 Baøn tay kim laâu: Ki. 4-âu 356
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: 47 859ng .+:;
Ñoâng <-nh =h> H592ng h-?@ 3u+,i H592ng A-,n 156 Au?ngB
Ñoâng nam Thieân 7 H592ng h-?@ 3u+,i
Nam Chu?; DE H592ng h-?@ 3u+,i Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam (u?; 1-23
Taây NguF Gu76
Taây baéc Tu7e:3 .-?ng
aéc 8ieân nieân HNIA
Ñoâng baéc H+-? h-?i
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: Kh+âng 4-J. nh-J /59?;
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: H+-? h-?i Tu7e:3 .-?ngNguF Gu76 (u?; 1-23
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: Chu?; D0 Thieân 7 <-nh =h> 8ieân nieân
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: (-J /ieK. L-2+ .+:3 LieMn ;+M ;-Kn neân 3r-2nh h592ng n-J7, 3h59Jng L+M 3r> NCO
Ngu! 0uyû: N9i L+M 3r> L-Jn 3h9J 3+, 3ieân, 3h9J ;u2ng /e, ;-Ku -n ;h+ gi- ;5 h-7 3re+ -nh gi- /Enh
Tuye%t maïng: N9i 4-J. ;h+, ;-M3 /+KO
<ieân nieân: N9i 4-J. Die:; h+-P; 4-J n9i L+M 3r> @h+Jng ngu6 ;h>nh ;u6- gi- ;hu6O
Hoaï haïi: N9i A-Jnh ;h+ 45u 3r56, =e: 1-2;hQOO Kh+âng /59?; L+M 3r> nh-J 3-R., nh-J De: 1inh, h+-P; @h+Jng ngu6 3re6 e.
Sinh 'h4: N9i L+M 3r> @h+Jng 4-J. Die:;, 3h5 @h+Jng, @h+Jng 1inh h+-?3 ;hung, @h+Jng =-r-+=eQO
Thieân y: N9i L+M 3r> ;h+, ;h+ ng59Ji Le:nh A596ng Le:nh, @h+Jng =eM 3+-2n, Gu-J7 3hu 3ieKnQO
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
&'i(át th(o Ba)t t*aïch +inh ,a-nh cu-a ta)c gia- : Tha)i Kim .anh/
&Baïn muoán 0(m tuo1i cho n!- ha-y click chuoät 2aøo 3aây/
4h!5ng oâ ch!- maøu S-nh ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
'8 7uï taïi haøng soá 4 laø Kh+ân th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä
(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N9i A-Jnh ;h+ 45u 3r56, =e: 1-2;hQOO Kh+âng /59?; L+M 3r> nh-J 3-R., nh-J De: 1inh, h+-P; @h+Jng ngu6 3re6 e.
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
4h!5ng oâ ch!- maøu S-nh ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
'8 7uï taïi haøng soá 4 laø Kh+ân th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä =h+ân
XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: TuJi 3h0 Ki. T-â.
2 Sinh naêm: 1!) UU'Ù HÔ%I
3 Maïng: $A%I HA&I THU&' Khaéc: THIE#N THÖÔ%NG HOA&
4 Cung: $OAØI
5 Naêm nay: " Tu+,i A#(Baøn tay hoan oác: Nh0 nghi Baøn tay kim laâu: Kh-6.
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: /+-Ji 859ng .+:;
Ñoâng Tu7e:3 .-?ng H592ng A-,n 156 Au?ngB
Ñoâng nam (u?; 1-23
Nam NguF Gu76 Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam Thieân 7 H592ng h-?@ 3u+,i
Taây Chu?; DE H592ng h-?@ 3u+,i
Taây baéc <-nh =h> H592ng h-?@ 3u+,i
aéc H+-? h-?i
Ñoâng baéc 8ieân nieân H592ng h-?@ 3u+,i
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: (-J. nh-J /59?;
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: H+-? h-?iTu7e:3 .-?ngNguF Gu76 (u?; 1-23
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: Chu?; D0 Thieân 7 <-nh =h> 8ieân nieân
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: (-J /ieK. L-2+ .+:3 LieMn ;+M ;-Kn neân 3r-2nh h592ng n-J7, 3h59Jng L+M 3r> NCO
Ngu! 0uyû: N9i L+M 3r> L-Jn 3h9J 3+, 3ieân, 3h9J ;u2ng /e, ;-Ku -n ;h+ gi- ;5 h-7 3re+ -6nh gi- /Enh
Tuye%t maïng: N9i 4-J. ;h+, ;-M3 /+KO
<ieân nieân: N9i 4-J. Die:; h+-P; 4-J n9i L+M 3r> @h+Jng ngu6 ;h>nh ;u6- gi- ;hu6O
Hoaï haïi: N9i A-Jnh ;h+ 45u 3r56, =e: 1-2;hQOO Kh+âng /59?; L+M 3r> nh-J 3-R., nh-J De: 1inh, h+-P; @h+Jng ngu6 3re6 e.
Sinh 'h4: N9i L+M 3r> @h+Jng 4-J. Die:;, 3h5 @h+Jng, @h+Jng 1inh h+-?3 ;hung, @h+Jng =-r-+=eQO
Thieân y: N9i L+M 3r> ;h+, ;h+ ng59Ji Le:nh A596ng Le:nh, @h+Jng =eM 3+-2n, Gu-J7 3hu 3ieKnQO
&'i(át th(o Ba)t t*aïch +inh ,a-nh cu-a ta)c gia- : Tha)i Kim .anh/
&Baïn muoán 0(m tuo1i cho nam ha-y click chuoät 2aøo 3aây/
4h!5ng oâ ch!- maøu S-nh ng!6øi s!- 7uïng ha-i nhaä 2aøo
'8 7uï taïi haøng soá 4 laø Kh+ân th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä =h+ân
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N9i A-Jnh ;h+ 45u 3r56, =e: 1-2;hQOO Kh+âng /59?; L+M 3r> nh-J 3-R., nh-J De: 1inh, h+-P; @h+Jng ngu6 3re6 e.
th9 taïi haøng soá 6 ha-i nhaä =h+ân
T:;<=, >.? B@4 ABC4D TE.4D F@GH A;I4D ,.G4D TEJ4:
()* +,-. /01 (to"t ne2n 3uøng)
m m m m m m m m m m
K:B=, L;=, % %M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$
%M%1 %M42 %M#3 1M24 1M65 2M%6 2M4" 2M## 3M2$ 3M"
T:NOG4 T@CN %M%2 %M43 %M#4 1M25 1M66 2M%" 2M4# 2M#$ 3M3 3M"1
>BI, :<IK %M%3 %M44 %M#5 1M26 1M6" 2M%# 2M4$ 2M$ 3M31 3M"2
T@P4 T@CN %M%4 %M45 %M#6 1M2" 1M6# 2M%$ 2M5 2M$1 3M32 3M"3
%M%5 %M46 %M#" 1M2# 1M6$ 2M1 2M51 2M$2 3M33 3M"4
()* B45)6 6,7. (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T:.PN T@CN %M%6 %M4" %M## 1M2$ 1M" 2M11 2M52 2M$3 3M34 3M"5
,.Q4D R;I %M%" %M4# %M#$ 1M3 1M"1 2M12 2M53 2M$4 3M35 3M"6
,< :@C4 %M%# %M4$ %M$ 1M31 1M"2 2M13 2M54 2M$5 3M36 3M""
,< T:NOQT %M%$ %M5 %M$1 1M32 1M"3 2M14 2M55 2M$6 3M3" 3M"#
%M1 %M51 %M$2 1M33 1M"4 2M15 2M56 2M$" 3M3# 3M"$
()* L9 /,7: (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
TE;<C4D BOQ4: %M11 %M52 %M$3 1M34 1M"5 2M16 2M5" 2M$# 3M3$ 3M#
KNOPK T@CN %M12 %M53 %M$4 1M35 1M"6 2M1" 2M5# 2M$$ 3M4 3M#1
.@4 SBT %M13 %M54 %M$5 1M36 1M"" 2M1# 2M5$ 3 3M41 3M#2
%M14 %M55 %M$6 1M3" 1M"# 2M1$ 2M6 3M%1 3M42 3M#3
T:@PT T:.@=T %M15 %M56 %M$" 1M3# 1M"$ 2M2 2M61 3M%2 3M43 3M#4
()* )*6;, L:5 (to"t ne2n 3uøng)
K:@=,: LU4: %M16 %M5" %M$# 1M3$ 1M# 2M21 2M62 3M%3 3M44 3M#5
T,: ><IN %M1" %M5# %M$$ 1M4 1M#1 2M22 2M63 3M%4 3M45 3M#6
SBT T;V %M1# %M5$ 1 1M41 1M#2 2M23 2M64 3M%5 3M46 3M#"
%M1$ %M6 1M%1 1M42 1M#3 2M24 2M65 3M%6 3M4" 3M##
L@IN KNOPT %M2 %M61 1M%2 1M43 1M#4 2M25 2M66 3M%" 3M4# 3M#$
()* <(,)* +6(,5) (to"t ne2n 3uøng cho c! =uan> %hoøng =uan chöùc)
T:B@Q4 ><IN %M21 %M62 1M%3 1M44 1M#5 2M26 2M6" 3M%# 3M4$ 3M$
:.@I,: T@CN %M22 %M63 1M%4 1M45 1M#6 2M2" 2M6# 3M%$ 3M5 3M$1
%M23 %M64 1M%5 1M46 1M#" 2M2# 2M6$ 3M1 3M51 3M$2
TE;<C4D T,: %M24 %M65 1M%6 1M4" 1M## 2M2$ 2M" 3M11 3M52 3M$3
K:B= SBT %M25 %M66 1M%" 1M4# 1M#$ 2M3 2M"1 3M12 3M53 3M$4
()* ?.4@A B,1 (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T;V BNOQT %M26 %M6" 1M%# 1M4$ 1M$ 2M31 2M"2 3M13 3M54 3M$5
K:@WB T:NOQT %M2" %M6# 1M%$ 1M5 1M$1 2M32 2M"3 3M14 3M55 3M$6
%M2# %M6$ 1M1 1M51 1M$2 2M33 2M"4 3M15 3M56 3M$"
>H :;<4D %M2$ %M" 1M11 1M52 1M$3 2M34 2M"5 3M16 3M5" 3M$#
+;B '@Q4 %M3 %M"1 1M12 1M53 1M$4 2M35 2M"6 3M1" 3M5# 3M$$
()* 6,7. C,DE (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T@+ :@IN %M31 %M"2 1M13 1M54 1M$5 2M36 2M"" 3M1# 3M5$ 4
%M32 %M"3 1M14 1M55 1M$6 2M3" 2M"# 3M1$ 3M6 4M%1
T.QN ,:T %M33 %M"4 1M15 1M56 1M$" 2M3# 2M"$ 3M2 3M61 4M%2
BOQ4: >H %M34 %M"5 1M16 1M5" 1M$# 2M3$ 2M# 3M21 3M62 4M%3
T.P4 T@CN %M35 %M"6 1M1" 1M5# 1M$$ 2M4 2M#1 3M22 3M63 4M%4
()* ?.4@+ 6:F) (to"t ne2n 3uøng cho %hoøng th!ø> moG maû> %hoøng HuoGn)
L@X4D K:.@ %M36 %M"" 1M1# 1M5$ 2 2M41 2M#2 3M23 3M64 4M%5
%M3" %M"# 1M1$ 1M6 2M%1 2M42 2M#3 3M24 3M65 4M%6
,@=K L.Q %M3# %M"$ 1M2 1M61 2M%2 2M43 2M#4 3M25 3M66 4M%"
,:NOGB T@CN %M3$ %M# 1M21 1M62 2M%3 2M44 2M#5 3M26 3M6" 4M%#
T@P4 B;VB %M4 %M#1 1M22 1M63 2M%4 2M45 2M#6 3M2" 3M6# 4M%$
%M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$ 4M1
>!u y) th!6)c loY Zan [uan t*oïng chi(\u *oäng c!-a h6n laø chi(\u cao c!-a
m m m m m m m m m m m
4M1 4M51 5M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56 "M$" #M3# #M"$ $M2
4M11 4M52 5M$3 6M34 6M"5 "M16 "M5" "M$# #M3$ #M# $M21
4M12 4M53 5M$4 6M35 6M"6 "M1" "M5# "M$$ #M4 #M#1 $M22
4M13 4M54 5M$5 6M36 6M"" "M1# "M5$ # #M41 #M#2 $M23
4M14 4M55 5M$6 6M3" 6M"# "M1$ "M6 #M%1 #M42 #M#3 $M24
4M15 4M56 5M$" 6M3# 6M"$ "M2 "M61 #M%2 #M43 #M#4 $M25
4M16 4M5" 5M$# 6M3$ 6M# "M21 "M62 #M%3 #M44 #M#5 $M26
4M1" 4M5# 5M$$ 6M4 6M#1 "M22 "M63 #M%4 #M45 #M#6 $M2"
4M1# 4M5$ 6 6M41 6M#2 "M23 "M64 #M%5 #M46 #M#" $M2#
4M1$ 4M6 6M%1 6M42 6M#3 "M24 "M65 #M%6 #M4" #M## $M2$
4M2 4M61 6M%2 6M43 6M#4 "M25 "M66 #M%" #M4# #M#$ $M3
4M21 4M62 6M%3 6M44 6M#5 "M26 "M6" #M%# #M4$ #M$ $M31
4M22 4M63 6M%4 6M45 6M#6 "M2" "M6# #M%$ #M5 #M$1 $M32
4M23 4M64 6M%5 6M46 6M#" "M2# "M6$ #M1 #M51 #M$2 $M33
4M24 4M65 6M%6 6M4" 6M## "M2$ "M" #M11 #M52 #M$3 $M34
4M25 4M66 6M%" 6M4# 6M#$ "M3 "M"1 #M12 #M53 #M$4 $M35
4M26 4M6" 6M%# 6M4$ 6M$ "M31 "M"2 #M13 #M54 #M$5 $M36
4M2" 4M6# 6M%$ 6M5 6M$1 "M32 "M"3 #M14 #M55 #M$6 $M3"
4M2# 4M6$ 6M1 6M51 6M$2 "M33 "M"4 #M15 #M56 #M$" $M3#
4M2$ 4M" 6M11 6M52 6M$3 "M34 "M"5 #M16 #M5" #M$# $M3$
4M3 4M"1 6M12 6M53 6M$4 "M35 "M"6 #M1" #M5# #M$$ $M4
()* <(,)* +6(,5) (to"t ne2n 3uøng cho c! =uan> %hoøng =uan chöùc)
4M31 4M"2 6M13 6M54 6M$5 "M36 "M"" #M1# #M5$ $ $M41
4M32 4M"3 6M14 6M55 6M$6 "M3" "M"# #M1$ #M6 $M%1 $M42
4M33 4M"4 6M15 6M56 6M$" "M3# "M"$ #M2 #M61 $M%2 $M43
4M34 4M"5 6M16 6M5" 6M$# "M3$ "M# #M21 #M62 $M%3 $M44
4M35 4M"6 6M1" 6M5# 6M$$ "M4 "M#1 #M22 #M63 $M%4 $M45
4M36 4M"" 6M1# 6M5$ " "M41 "M#2 #M23 #M64 $M%5 $M46
4M3" 4M"# 6M1$ 6M6 "M%1 "M42 "M#3 #M24 #M65 $M%6 $M4"
4M3# 4M"$ 6M2 6M61 "M%2 "M43 "M#4 #M25 #M66 $M%" $M4#
4M3$ 4M# 6M21 6M62 "M%3 "M44 "M#5 #M26 #M6" $M%# $M4$
4M4 4M#1 6M22 6M63 "M%4 "M45 "M#6 #M2" #M6# $M%$ $M5
4M41 4M#2 6M23 6M64 "M%5 "M46 "M#" #M2# #M6$ $M1 $M51
4M42 4M#3 6M24 6M65 "M%6 "M4" "M## #M2$ #M" $M11 $M52
4M43 4M#4 6M25 6M66 "M%" "M4# "M#$ #M3 #M"1 $M12 $M53
4M44 4M#5 6M26 6M6" "M%# "M4$ "M$ #M31 #M"2 $M13 $M54
4M45 4M#6 6M2" 6M6# "M%$ "M5 "M$1 #M32 #M"3 $M14 $M55
()* ?.4@+ 6:F) (to"t ne2n 3uøng cho %hoøng th!ø> moG maû> %hoøng HuoGn)
4M46 4M#" 6M2# 6M6$ "M1 "M51 "M$2 #M33 #M"4 $M15 $M56
4M4" 4M## 6M2$ 6M" "M11 "M52 "M$3 #M34 #M"5 $M16 $M5"
4M4# 4M#$ 6M3 6M"1 "M12 "M53 "M$4 #M35 #M"6 $M1" $M5#
4M4$ 4M$ 6M31 6M"2 "M13 "M54 "M$5 #M36 #M"" $M1# $M5$
4M5 4M$1 6M32 6M"3 "M14 "M55 "M$6 #M3" #M"# $M1$ $M6
4M51 4M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56 "M$" #M3# #M"$ $M2 $M61
>!u y) th!6)c loY Zan [uan t*oïng chi(\u *oäng c!-a h6n laø chi(\u cao c!-a

nhaø veä sinh.. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém. hoaëc phoøng nguû treû em g haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6) .(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997) Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4 Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân y döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá) aùch….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->