Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học

1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)
3


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Thêm dung dịch bazơ (OH
-
) vào dung dịch muối Al
3+

Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa trắng Al(OH)
3
xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần
khi OH
-
dư.
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
↓ (1)
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4
(2)
Al
3+
+ 4OH
-
→ Al(OH)
-
4
(3)
Đặt
3
OH
Al
n
T=
n
÷
+* Nhận xét:
+
3
OH Al
T = 3 n 3n
÷ +
· = : lượng kết tủa cực đại, tính theo (1)
+
3
OH Al
T 4 n 4n
÷ +
> · > : lượng kết tủa cực tiểu, tính theo (3)
+
3
OH Al
T < 4 n < 4n
÷ +
· : điều kiện có kết tủa.
Nếu
3
3
Al(OH)
Al
n n
+
< : ứng với mỗi giá trị
3
Al(OH)
n có thể có tương ứng 2 giá trị
OH
n
÷

khác nhau.
+ Trường hợp 1: Kết tủa ứng với giá trị cực đại, chỉ xảy ra phản ứng (1):
3
OH Al
n 3n
÷ +
= (lượng OH
-
tiêu tốn ít nhất).
+ Trường hợp 2: Kết tủa còn lại sau khi bị hòa tan một phần, xảy ra phản ứng (1)
và (2):
(1) ( 2)
OH OH OH
n n n
÷ ÷ ÷
= +
¯
(lượng OH
-
tiêu tốn nhiều nhất).


Al(OH)
3

Al(OH)
-
4

3 4

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
2
Các cách giải:
1. Cách giải thông thường (theo phương trình ion).
2. Sử dụng sơ đồ và áp dụng bảo toàn nguyên tố với Al và nhóm OH
-

Al
3+
+ OH
-
→ Al(OH)
3
↓ + Al(OH)
-
4

- Bảo toàn nguyên tố Al:
3
3
4
Al(OH)
Al Al(OH)
n n n
+ ÷
= +
- Bảo toàn nhóm (OH
-
):
3
4
Al(OH)
OH Al(OH)
n 3n 4n
÷ ÷
= +
(có thể áp dụng theo phương pháp bảo toàn điện tích)
3. Theo công thức tính nhanh:
+ Lượng OH
-
tiêu tốn ít nhất:
(min)
OH
n 3
÷
= |
+ Lượng OH
-
tiêu tốn nhiều nhất:
3
(max)
OH Al
n 4n n
÷ +
= ÷ |
Chú ý: nếu cho NaOH vào hỗn hợp gồm (muối Al
3+
và axit H
+
) thì cộng thêm số
mol H
+
vào 2 công thức trên, tức là:
(min)
OH H
n 3n n
÷ +
= | + ;
3
(max)
OH Al H
n 4n n n
÷ + +
= ÷ | +
3. Phương pháp dùng đồ thị
* Một số lưu ý:
(1) Al(OH)
3
nói riêng và hiđroxit lưỡng tính nói chung chỉ tan trong axit mạnh và bazơ
mạnh, không tan trong axit yếu (
4
NH
+
hoặc H
2
CO
3
) và bazơ yếu (NH
3
, amin,
2
3
CO
÷
),
do đó:
- Khi cho từ từ kiềm vào muối Al
3+
thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó
sẽ giảm dần và tan hết nếu kiềm dư.
- Khi thay kiềm bằng dung dịch NH
3
thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại và
không bị hòa tan khi NH
3
dư (riêng Zn(OH)
2
là hiđroxit lưỡng tính nhưng tan
được trong NH
3
là do tạo phức tan [Zn(NH
3
)
4
](OH)
2
).
(2) Khi cho kiềm tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm H
+
và Al
3+
thì các phản ứng
nếu có xảy ra theo thứ tự: OH
-
+ H
+
→ H
2
O
3OH
-
+ Al
3+
→ Al(OH)
3

OH
-
+ Al(OH)
3
→ Al(OH)
-
4


Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
3
Dạng 2: Thêm dung dịch axit (H
+
) vào dung dịch aluminat Al(OH)
-
4

Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa keo trắng Al(OH)
3
xuất hiện. Khi lượng Al(OH)
-
4

hết, lượng H
+
dư hòa tan kết tủa:
Al(OH)
-
4
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + H
2
O (4)
Al(OH)
3
+ 3H
+
→ Al
3+
+ 3H
2
O (5)

Al(OH)
-
4
+ 4H
+
→ Al
3+
+ 4H
2
O (6)
Đặt
4
H
Al(OH)
n
T=
n
+
÷
* Nhận xét:
+
4
H Al(OH)
T = 1 n n
+ ÷
· = : lượng kết tủa cực đại, tính theo (4)
+
4
H Al(OH)
T 4 n 4n
+ ÷
> · > : lượng kết tủa cực tiểu, tính theo (6)
+
4
H Al(OH)
T < 4 n < 4n
+ ÷
· : điều kiện có kết tủa.
Ứng với mỗi giá trị
3
Al(OH)
n có thể có tương ứng 2 giá trị
H
n
+
khác nhau.
Cách giải tương tự như dạng 1, chỉ có một số lưu ý sau:
- Sử dụng sơ đồ:
Al(OH)
-
4
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + Al
3+

Thường đề bài cho biết số mol Al(OH)
3
, áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố
Al sẽ tính được:
3
3
4
Al(OH)
Al Al(OH)
n n n
+ ÷
= ÷
- Sử dụng công thức tính nhanh:
+ Lượng H
+
tiêu tốn nhỏ nhất:
(min)
H
n n
+
= |
+ Lượng H
+
tiêu tốn lớn nhất:
( ax) 4
H Al(OH)
n 4n - 3n
m
+ ÷
= |

Al(OH)
3

Al
3+

1 4

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
4
Chú ý: Nếu cho dung dịch axit (H
+
) vào hỗn hợp gồm (muối Al(OH)
-
4
và bazơ
OH
-
) thì cộng thêm mol OH
-
vào 2 công thức trên, tức là:
(min)
H OH
n n n
+ ÷
= | + ;
( ax ) 4
H Al(OH) OH
n 4n - 3n n
m
+ ÷ ÷
= | +
* Một số lưu ý:
- Khi cho từ từ axit H
+
(HCl, H
2
SO
4
, HSO
-
4
) vào dung dịch muối aluminat thì
lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó sẽ tan một phần hay hoàn toàn tùy
thuộc vào lượng H
+
dư.
- Khi thay axit bằng muối
4
NH
+
hay sục khí CO
2
dư thì lượng kết tủa tăng dần đến cực
đại và không bị hòa tan. Sục khí CO
2
dư sẽ tạo muối
3
HCO
÷
chứ không phải
2
3
CO
÷
.
- Khi cho axit H
+
tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm OH
-
và Al(OH)
3
thì các
phản ứng xảy ra theo thứ tự:
OH
-
+ H
+
→ H
2
O
Al(OH)
-
4
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + H
2
O
Al(OH)
3
+ 3H
+
→ Al
3+
+ 3H
2
O
- Các công thức tính nhanh chỉ áp dụng giới hạn cho một số bài, cần nắm vững
được bản chất, thứ tự phản ứng để có thể giải tất cả các bài tập về Al(OH)
3
một
cách linh hoạt.
Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
5
B. BÀI TẬP MINH HỌA
Bài 1: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl
3
với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu
được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b < 1 : 4 B. a : b ≥ 1 : 3
B. a : b = 1 : 4 C. a : b > 1 : 4
Phân tích, hướng dẫn giải:Từ sơ đồ: Để thu được kết tủa thì
3
OH
Al
n
b a 1
4 4 a : b > 1 : 4
n a b 4
÷
+
< · < · > ·
→ Đáp án D.
Bài 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH
0,5M thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 1,2 B. 1,8 C. 2,0 D. 2,4
Phân tích, hướng dẫn giải:
* Cách 1: Giải thông thường theo phương trình ion
3
AlCl
n 0, 2.1, 5 0, 3 mol = = ;
3
Al(OH)
15, 6
n 0, 2 mol
78
= =
V
(max)
( số mol NaOH lớn nhất) xảy ra trường hợp 2: kết tủa Al(OH)
3
đã bị hoà tan
một phần còn lại 15,6 gam kết tủa.
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
↓ (1)
0,3 mol 0,9 mol 0,3 mol
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4
(2)
(0,3 – 0,2) mol 0,1 mol
Theo (1), (2): Tổng số mol OH
-
đã dùng là: 0,9 + 0,1 = 1 mol
Vậy
(max)
1
V 2 M
0, 5
= = → Đáp án C.

Al(OH)
3

Al(OH)
-
4

3 4

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
6
* Cách 2: Sử dụng sơ đồ và bảo toàn nguyên tố Al, bảo toàn nhóm OH
-
.
V
(max)
( số mol NaOH lớn nhất) xảy ra trường hợp 2: kết tủa Al(OH)
3
đã bị hoà tan
một phần còn lại 15,6 gam kết tủa.
Sơ đồ: Al
3+
+ OH
-
→ Al(OH)
3
↓ + [Al(OH)
4
]
-

+ Theo bảo toàn nguyên tố với Al:
3
3
4
Al(OH)
Al Al(OH)
n n n
+ ÷
= +
3
3
4
Al(OH)
Al(OH) Al
n n n 0, 3 0, 2 0,1 mol
÷ +
¬ = ÷ = ÷ =
+ Theo bảo toàn nhóm (OH
-
):
3
4
Al(OH)
OH Al(OH)
n 3n 4n 3.0, 2 4.0,1 1, 0 mol
÷ ÷
= + = + =
¯

Do 1 phân tử Al(OH)
3
có 3 nhóm OH
-

3
Al(OH)
OH
n 3n
÷
=
1 Al(OH)
-
4
có 4 nhóm OH
-

4
OH Al(OH)
n 4n
÷ ÷
=
=> Vậy
(max)
1
V 2 M
0, 5
= = → Đáp án C.
* Cách 3: Sử dụng công thức tính nhanh
Lượng OH
-
tiêu tốn nhiều nhất:
3
(max)
OH Al
n 4n n 4.0, 3 0, 2 1, 0 mol
÷ +
= ÷ |= ÷ =
=> Vậy
(max)
1
V 2 M
0, 5
= = → Đáp án C.
* Chú ý: cũng có thể sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích hoặc phương pháp
đồ thị để giải.
Bài 3: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3

0,1 mol mol H
2
SO
4
đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị
lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là
A. 0,45 B. 0,35 C. 0,25 D. 0,15
Phân tích, hướng dẫn giải:
3
Al
n 0,1.2 0, 2 mol
+
= = ;
H
n 0,1.2 0, 2 mol
+
= = ;
3
Al(OH)
7,8
n 0,1 mol
78
= =
V
max
( số mol NaOH lớn nhất) khi kết tủa Al(OH)
3
đã bị hoà tan một phần.
Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
7
* Cách 1: Giải theo phương trình ion
Thứ tự phản ứng:
H
+
+ OH
-
→ H
2
O (1)
0,2mol 0,2 mol
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
(2)
0,2mol 0,6 mol 0,2 mol
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4
(3)
(0,2 – 0,1) 0,1 mol
Theo (1), (2), (3): Tổng số mol OH
-
đã dùng: 0,2 + 0,6 + 0,1 = 0,9 mol
=>
(max)
0, 9
V 0, 45
2
= = lít → Đáp án A.
* Cách 2: Sử dụng sơ đồ
H
+
+ OH
-
→ H
2
O (1)
Al
3+
+ OH
-
→ Al(OH)
3
+ Al(OH)
-
4
(2)
+ BTNT (Al):
3 3
3 3
4 4
Al(OH) Al(OH)
Al Al(OH) Al(OH) Al
n n n n n n 0, 2 0,1 0,1 mol
+ ÷ ÷ +
= + ¬ = ÷ = ÷ =
+ Bảo toàn nhóm (OH
-
):

3
(1) ( 2) 4
Al(OH)
OH OH OH H Al(OH)
n n n n 3n 4n 0, 2 3.0,1 4.0,1 0, 9 mol
÷ ÷ ÷ + ÷
= + = + + = + + =
¯

=>
(max)
0, 9
V 0, 45
2
= = lít → Đáp án A.
* Cách 3: Sử dụng công thức tính nhanh:
3
(max)
OH Al H
n 4n n n 4.0, 2 0,1 0, 2 0, 9 mol
÷ + +
= ÷ | + = ÷ + =
=>
(max)
0, 9
V 0, 45
2
= = lít → Đáp án A.
Bài 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01
mol AlCl
3
. Số mol NaOH tối thiểu phải dùng đề lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ
nhất lần lượt là

A. 0,01 mol và 0,02 mol B. 0,04 mol và 0,06 mol
C. 0,03 mol và 0,04 mol D. 0,04 mol và 0,05 mol

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
8
Phân tích, hướng dẫn giải:
+ Kết tủa lớn nhất khi 0,01 mol AlCl
3
→ 0,01 mol Al(OH)
3
↓ và kết tủa chưa bị
hòa tan.
H
+
+ OH
-
→ H
2
O (1)
0,01 mol 0,01 mol
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
(2)
0,01 mol 0,03 mol
Theo (1), (2): tổng số mol OH
-
đã dùng là: 0,01 + 0,03 = 0,04 mol.
+ Kết tủa nhỏ nhất khi 0,01 mol AlCl
3
→ 0,01 mol Al(OH)
3
↓ và kết tủa vừa tan hết.
H
+
+ OH
-
→ H
2
O (1)
0,01 mol 0,01 mol
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
(2)
0,01 mol 0,03 mol 0,01 mol
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4
(3)
0,01 mol 0,01 mol
Theo (1), (2), (3): tổng số mol OH
-
đã dùng: 0,01 + 0,03 + 0,01 = 0,05 mol
→ Đáp án D.
Bài 5: Trộn 100 ml dung dịch AlCl
3
1M với 200 ml dung dịch NaOH 2,25M được
dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn ion Al
3+
trong dung dịch X dưới dạng hiđroxit
cần dùng V lít khí CO
2
(đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
Phân tích, hướng dẫn giải:

3
OH
Al
n
2, 25.0, 2
4, 5 4
n 0,1
÷
+
= = > => Al
3+
đã chuyển hết thành [Al(OH)
4
]
-


Al
3+
+ 4OH
-
→ Al(OH)
-
4

0,1 mol 0,4 mol 0,1 mol
→ Số mol OH
-

= 0,45 – 0,4 = 0,05 mol

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
9
(hoặc nhẩm ngay
3
4
Al Al(OH)
n n 0,1 mol
+ ÷
= = ;
4
OH Al(OH)
n 4n 4.0,1 0, 4 mol
pu
÷ ÷
= = = )
Sục khí CO
2
qua dung dịch X:
OH
-
+ CO
2
→ HCO
-
3

0,05 0,05
Al(OH)
-
4
+ CO
2
→ Al(OH)
3
+ HCO
-
3

0,1 0,1
=> Số mol CO
2
= 0,05 + 0,1 = 0,15 mol => V = 0,15.22,4 = 3,36 lít.
→ Đáp án C.
Bài 6: Cho a mol AlCl
3
vào 1 lít dung dịch NaOH có nồng độ b (mol/l) được 0,05
mol kết tủa, thêm tiếp 1 lít dung dịch NaOH trên thì được 0,06 mol kết tủa. Giá trị
của a và b lần lượt là
A. 0,15 và 0,06 B. 0,09 và 0,18
C. 0,09 và 0,15 C. 0,06 và 0,15
Phân tích, hướng dẫn giải:
+ Khi thêm tiếp NaOH thu được thêm kết tủa => trước khi thêm Al
3+
còn dư,
NaOH ban đầu hết.
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3

b
b
3

=>
b
0, 05 b = 0,05.3 = 0,15 mol
3
= =>
+ Khi thêm tiếp 1 lít NaOH b(mol/l) mà lượng kết tủa thu được chỉ tăng 0,01 mol
< 0,05 mol => kết tủa đã bị hòa tan một phần.
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3

a 3a a
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4

(a – 0,06) (a – 0,06)
=> Tổng số mol OH
-
đã dùng: 3a + a – 0,06 = 2b = 2.0,15 = 0,3 mol
→ a = 0,09 mol (chú ý: 2b là tổng số mol OH
-
đã dùng). → Đáp án C.

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
10
Bài 6: X là dung dịch AlCl
3
, Y là dung dịch NaOH 2M. Cho 150 ml dung dịch Y
vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong
cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều đến khi
kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung
dịch X là
A. 3,2M B. 2,0 M C. 1,6M D. 1,0M
Phân tích, hướng dẫn giải:Tổng số mol OH
-
đã dùng = 0,3 + 0,2 = 0,5 mol
Số mol Al(OH)
3 (cuối)
= 0,14 mol => số mol OH
-
(trong Al(OH)
3 (cuối)
) = 0,42 mol
=> Theo bảo toàn nhóm OH
-
: 0,5 – 0,42 = 0,08 mol OH
-
phải ở trong Al(OH)
-
4

=>
4
Al(OH)
0, 08
n 0, 02 mol
4
÷
= =
Theo BTNT (Al):
3
4
Al Al(OH)
n n + n 0,14 0, 02 0,16 mol
+ ÷
= | = + =
=>
3
M (dd AlCl )
0,16
C 1, 6M
0,1
= = → Đáp án C.
Bài 7: Một dung dịch X chứa NaOH và 0,3 mol Na[Al(OH)
4
]. Cho 1 mol HCl vào
X thu được 15,6 gam kết tủa. Số mol NaOH trong dung dịch X là
A. 0,2 hoặc 0,8 B. 0,4 hoặc 0,8
C. 0,2 hoặc 0,4 D. 0,2 hoặc 0,6
Phân tích, hướng dẫn giải:
* Cách 1: Các phản ứng có thể xảy ra theo thứ tự:
H
+
+ OH
-
→ H
2
O (1)
[Al(OH)
4
]
-
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + H
2
O (2)
Al(OH)
3
+ 3H
+
→ Al
3+
+ 3H
2
O (3)
Ứng với một giá trị kết tủa, có hai trường hợp
a mol Al
3+

0,14 mol Al(OH)
3

Al(OH)
-
4

0,3 mol OH
-
0,1 mol Al(OH)
3

Al
3+

0,2 mol OH
-

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
11
+ Trường hợp 1: 15,6 gam kết tủa là giá trị cực đại, tức là H
+
thiếu, phản ứng (3)
chưa xảy ra.
Theo (2):
3
( 2)
Al(OH)
H
15, 6
n n 0, 2 mol
78
+
= = =
Theo (1):
(1)
OH H
n n 1 0, 2 0, 08 mol
÷ +
= = ÷ =
+ Trường hợp 2: 15,6 gam là giá trị kết tủa còn lại sau khi đã bị hòa tan một phần,
tức là xảy ra cả (1), (2), (3).
H
+

+ OH
-
→ H
2
O (1)
[Al(OH)
4
]
-
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + H
2
O (2)
0,3 mol 0,3 mol 0,3 mol
Al(OH)
3
+ 3H
+
→ Al
3+
+ 3H
2
O (3)

(0,3 – 0,2) 0,3 mol
Theo (1):
(1)
OH H
n n 1 (0, 3 0, 3) 0, 4 mol
÷ +
= = ÷ + =
→ Đáp án B.
* Cách 2: Sử dụng công thức tính nhanh:
+
(min)
H OH
n n n
+ ÷
= | +
OH H
n n n =1 0, 2 0, 8 mol
÷ +
¬ = ÷ | ÷ =
+
( ax ) 4
H Al(OH) OH
n 4n - 3n n
m
+ ÷ ÷
= | +
4
OH H Al(OH)
n n 4n 3n =1 4.0, 3 3.0, 2 0, 4 mol
÷ + ÷
¬ = ÷ + | ÷ + =
Bài 8: Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO
4
)
2
.12H
2
O vào nước được dung dịch
X. Thêm dần đền hết 300 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M vào X thì được a gam kết tủa
và dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa rồi sục khí CO
2
dư vào dung dịch nước lọc thấy tạo
ra b gam kết tủa. Giá trị a và b lần lượt là
A. 46,6 và 27,5 B. 46,6 và 7,8
C. 54,4 và 7,8 D. 52,5 và 27,5
Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
12
Phân tích, hướng dẫn giải:

4 2 2
KAl(SO ) .12H O
47, 4
n 0,1 mol
474
= = ;
2
Ba(OH)
n 0, 3 mol =
3 2
4 2 2 4 2
KAl(SO ) .12H O K + Al + 2SO + 12H O
+ + ÷
÷ (1)
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,2 mol
Ba(OH)
2
→ Ba
2+
+ 2OH
-

0,3 mol 0,3 mol 0,6 mol
+ Dung dịch X tác dụng với Ba(OH)
2
→ a gam kết tủa

2 2
4 4
Ba + SO BaSO
+ ÷
÷ | (2)
0,2 0,2 0,2
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
↓ (3)
0,1 0,3 0,1
→ Số mol OH
-

sau (3) = 0,6 – 0,3 = 0,3 mol sẽ hòa tan hết 0,1 mol kết tủa.
Al(OH)
3
+ OH
-
→ Al(OH)
-
4
(4)
0,1 → 0,1 → 0,1
=> Kết tủa chỉ gồm: 0,2 mol BaSO
4
=> a = 0,2.233 = 46,6 gam.
+ Sục CO
2
dư vào dung dịch Y gồm: 0,1 mol Ba
2+
, 0,1 mol [Al(OH)
4
]
-
, 0,2 mol
OH
-
, 0,1 mol K
+
.
CO
2
+ OH
-
→ HCO
-
3
(5)
CO
2
+ [Al(OH)
4
]
-
→ Al(OH)
3
↓ + HCO
-
3
(6)
0,1 0,1
=> b = 0,1.78 = 7,8 gam.
→ Đáp án B.
Bài 9: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Ba thành 2 phần bằng nhau
- Phần 1: tác dụng với nước dư được 0,04 mol H
2

- Phần 2: tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH (dư) được 0,07 mol H
2
và dung
dịch Y. Cho V ml dung dịch HCl 1M vào Y được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của V
lớn nhất để thu được lượng kết tủa trên là
A. 20 B. 50 C. 100 D. 130

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
13
Phân tích, hướng dẫn giải:
Đây là dạng toán hỗn hợp gồm 1 kim loại mạnh (kiềm hoặc kiềm thổ) và kim loại
Al hoặc Zn tác dụng với nước, hoặc dung dịch kiềm.
+ Nên viết phương trình ở dạng ion rút gọn đề tính cho đơn giản
+ Đầu tiên kim loại kiềm (kiềm thổ) phản ứng với H
2
O trước, sau đó Al hoặc Zn
bị hòa tan bởi OH
-
=> Về bản chất, phản ứng ở cả hai phần là giống nhau. Tại sao
2 2
H (2) H (1)
V V > ?
Đơn giản, vì ở phần ở phần (1) Al chưa phản ứng hết (phần (2) NaOH dư nên cả
Al và Ba phản ứng hết).

Phần 1:
Ba + 2H
2
O → Ba
2+
+ 2OH
-
+ H
2
(1)
x 2x x
2Al + 2OH
-
+ 6H
2
O → 2[Al(OH)
4
]
-
+ 3H
2
(2)
2x 2x 3x
=> x + 3x = 0,04 mol => x = 0,01 mol
Phần 2:
Ba + 2H
2
O → Ba
2+
+ 2OH
-
+ H
2
(3)
x 2x x
2Al + 2OH
-
+ 6H
2
O → 2[Al(OH)
4
]
-
+ 3H
2
(4)
y y y 1,5y
=> Số mol H
2
(2) = x + 1,5 y = 0,01 + 1,5y = 0,07 mol => y = 0,04
Dung dịch Y chứa các ion phản ứng được với H
+

Số mol OH
-
(dư)
= (0,05 + 2x) – y = (0,05 + 2.0,01) – 0,04 = 0,03 mol
(chú ý: lượng OH
-
tạo ra phải là (0,05 + 2x) chứ không phải chỉ là 0,05 mol vì phải
cộng thêm OH
-
do Ba tạo ra).
4
Al(OH)
n 0, 04 mol
÷
=
V
HCl (max)
khi kết tủa Al(OH)
3
bị hòa tan một phần


Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
14
OH
-
+ H
+
→ H
2
O (5)
0,03 0,03
[Al(OH)
4
]
-
+ H
+
→ Al(OH)
3
↓ + H
2
O (6)
0,04 0,04 0,04
Al(OH)
3
+ 3H
+
→ Al
3+
+ 3H
2
O (7)
(0,04-0,02) 0,06
Từ (5), (6), (7): tổng số mol H
+
= 0,03 + 0,04 + 0,06 = 0,13 mol
=> V = 130 ml → Đáp án D.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Thí nghiệm nào sau đây khi hoàn thành không có kết tủa?
A. Cho dung dịch AlCl
3
dư vào dung dịch NaOH.
B. Cho Ba kim loại vào dung dịch NH
4
HCO
3
.
C. Cho dung dịch NH
4
Cl vào dung dịch natri aluminat.
D. Cho HCl dư vào dung dịch natri aluminat.
Bài 2: Nhỏ từ từ dung dịch Al(NO
3
)
3
vào ống nghiệm đựng dung dịch KOH, hiện
tượng xảy ra là
A. xuất hiện kết tủa trắng.
B. kết tủa trắng xuất hiện, lượng kết tủa tăng dần rồi sau đó dần tan hết tạo thành
dung dịch không màu.
C. không có kết tủa, chỉ có khí bay lên.
D. kết tủa trắng xuất hiện rồi tan hết ngay tạo thành dung dịch không màu.
Bài 3: Một dung dịch chứa a mol NaOH được trộn với dung dịch chứa b mol
AlCl
3
. Điều kiện để sau phản ứng có kết tủa là
A. a > 4b B. a = 4b C. a = 5b D. a < 4b
Bài 4: Một dung dịch chứa a mol KAlO
2
(hay K[Al(OH)
4
] cho tác dụng với dung dịch
chứa b mol HCl. Điều kiện để sau khi phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là
A. a > b B. a < b C. a = b D. a < 2b

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
15
Bài 5: Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH
0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là
A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2,0
Bài 6: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng nước dư thấy thoát
ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít
khí. Thành phần % khối lượng của Na trong X là (các khí đo ở cùng điều kiện).
A.39,87% B. 77,32% C. 49,87% D. 29,87%
Bài 7: X là dung dịch AlCl
3
, Y là dung dịch NaOH 1M. Cho 240 ml dung dịch Y
vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong
cốc có 6,24 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều đến
khi kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 4,68 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung
dịch X là:
A. 1,0M B. 1,2M C. 1,5M D. 1,6M
Bài 8: Chia m gam hỗn hợp Na
2
O và Al
2
O
3
thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: hòa tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.
- Phần 2: hòa tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M.
Giá trị của m là:
A. 2,26 B. 2,66 C. 5,32 D. 7,0
Bài 9: Một dung dịch X chứa NaOH và 0,3 mol Na[Al(OH)
4
]. Cho 1 mol HCl vào
X thu được 15,6 gam kết tủa. Số mol NaOH trong dung dịch X là:
A. 0,2 hoặc 0,8 B. 0,4 hoặc 0,8
C. 0,2 hoặc 0,4 D. 0,2 hoặc 0,6

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
16
Bài 10: Thêm dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và
Na[Al(OH)
4
] 1M. Khi kết tủa thu được là 6,24 gam thì số mol HCl đã dùng là
A. 0,08 hoặc 0,16 B. 0,18 hoặc 0,26
C. 0,18 hoặc 0,22 D. 0,26 hoặc 0,36
Bài 11: Cho dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,1 mol natri
aluminat. Khi thu được 0,08 mol kết tủa thì số mol HCl đã dùng là:
A. 0,08 hoặc 0,16 B. 0,18 hoặc 0,26
C. 0,16 D. 0,26
Bài 12: Hòa tan 0,24 mol FeCl
3
và 0,16 mol Al
2
(SO
4
)
3
vào dung dịch chứa 0,4
mol H
2
SO
4
được dung dịch X. Cho dung dịch chứa 2,6 mol NaOH vào X được m
gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 15,6 gam B. 25,68 gam C. 41,28 gam D. 0,64 gam
Bài 13: Cho m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)
2
0,1M và NaOH 0,1M
thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3

0,1M thu được kết tủa Y. Để kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m bằng:
A. 1,59 B. 1,17 C. 1,71 D. 1,95
Bài 14: Cho 100 ml dung dịch NaOH x mol/l vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl
2

và 0,02 mol AlCl
3
. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam
chất rắn. Để m nhỏ nhất thì x bằng
A. 0,6M B. 0,8M C. 1,0M D. 1,2M

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
17
Bài 15: Hòa tan 0,1 mol phèn nhôm – amoni (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O vào
nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)
2
vào dung dịch X thì thu
được kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y bằng:
A. 46,6 gam B. 69,9 gam C. 93,2 gam D. 108,8 gam
Bài 16: Thêm 2,16 gam Al vào dung dịch HNO
3
loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được
dung dịch X và không thấy có khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch
đến khi kết tủa vừa tan hết thì số mol NaOH đã dùng là:
A. 0,16 mol B. 0,19 mol C. 0,32 mol D. 0,35 mol
Bài 17: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al, Na bằng dung dịch NaOH dư thu đựợc 0,4
mol H
2
và dung dịch X.. Sục khí CO
2
vào X tới khi lượng kết tủa không thay đổi
nữa thu được 15,6 gam kết tủa. Khối lượng m đã dùng là
A. 10,0 B. 7,7 C. 7,3 D. 5,0
Bài 18: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư. Sau
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)
2

(dư) vào dung dịch X, thu đươc kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng
không đổi, thu được chất rắn Z là
A. hỗn hợp gồm Al
2
O
3
và Fe
2
O
3
B. hỗn hợp gồm BaSO
4
và Fe
2
O
3

C. hỗn hợp gồm BaSO
4
và FeO D. Fe
2
O
3

(Trích ĐTTS vào các trường Đại học khối B, 2009)
Bài 19: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?
A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(OH)
3

B. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
].

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
18
C. Thổi CO
2
đến dư vào dung dịch Ca(OH)
2
.
D. Cho dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch AlCl
3

(Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối B, 2009)
Bài 20: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch
HNO
3
đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO
2
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và
dung dịch Y. Sục từ từ khí NH
3
(dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp
X và giá trị của m lần lượt là
A. 21,95% và 0,78 B. 78,05% và 2,25
C. 78,05% và 0,78 D. 29,51% và 2,25
(Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối B, 2009)
Bài 21: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol
FeCl
3
; 0,016 mol Al
2
(SO
4
)
3
và 0,04 mol H
2
SO
4
thu được m gam kết tủa. Giá trị
của m là
A. 4,128 B. 2,568 C. 1,560 D. 5,064
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Bài 22: Chỉ dùng KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau
đây?
A. Zn, Al
2
O
3
, Al B. Mg, K, Na
C. Mg, Al
2
O
3
, Al D. Fe, Al
2
O
3
, Mg
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)


Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
19
Bài 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO
3
, ZnO, Mg(OH)
2
B. NaHCO
3
, MgO, Ca(HCO
3
)
2

C. Mg(OH)
2
, Al
2
O
3
, Ca(HCO
3
)
2
D. NaHCO
3
, Ca(HCO
3
)
2
, Al
2
O
3

(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Bài 24: Hòa tan hoàn toàn 8,826 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch
HNO
3
loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí
không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là
5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai
thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là
A. 12,80% B. 15,25% C. 10,52% D. 19,53%
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Bài 25: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na
2
O và Al
2
O
3
vào H
2
O thu
được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng đọ 0,5M. Thổi khí
CO
2
(dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị m và a lần lượt là
A. 13,3 và 3,9 B. 8,3 và 7,2
C. 11,3 và 7,8 D. 8,2 và 7,8
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Bài 26: Hòa tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO
4
)
2
.12H
2
O vào nước được
dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M, sau
phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 46,6 B. 54,4 C. 62,2 D. 7,8
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
20
Bài 27: Hòa tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản
ứng thu được dung dịch Y và khí X. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun
nóng thu được khí không màu T. Axit X là
A. H
2
SO
4
đặc B. H
2
SO
4
loãng C. H
3
PO
4
D. HNO
3

(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Bài 28: Hòa tan hết m gam ZnSO
4
vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung
dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu ch0 140 ml dung
dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20,125 B. 12,375 C. 22,540 D. 17,710
(Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối A, 2009)
Bài 29: Cho 2,54 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M và Al hòa tan trong H
2
SO
4

vừa đủ thu được 2,464 lít khí (đktc) và dung dịch A chỉ chứa muối sunfat. Cho
dung dịch A tác dụng với lượng vừa đủ Ba(OH)
2
cho tới hết ion
2
4
SO
÷
thu được
27,19 gam kết tủa. Phần trăm theo khối lượng của Al trong hỗn hợp X là
A. 63,78% B. 53,17% C. 42,52% D. 31,89%
Câu 30: Hòa tan 4,53 gam một muối kép X có thành phần: Al
3+
,
2
4
SO
÷
,
4
NH
+
và H
2
O
kết tinh vào nước cho đủ 100 ml dung dịch (dung dịch Y).
- Cho 20 ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch NH
3
dư được 0,156 gam kết tủa.
- Lấy 10 ml dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
dư, đun nóng được
0,466 gam kết tủa và 22,4 ml khí (đktc) thoát ra. Công thức của X là:
A. Al.NH
4
(SO
4
)
2
.12H
2
O B. 2Al
2
(SO
4
)
3
.(NH
4
)
2
SO
4
.5H
2
O
C. Al
2
(SO
4
)
3
.2(NH
4
)
2
SO
4
.16H
2
O D. Al
2
(SO
4
)
3
.(NH
4
)
2
SO
4
.12H
2
O

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học
21
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1D 2D 3D 4C 5D 6D 7A 8C 9B 10B 11D 12A 13C 14D 15C
16D 17A 17B 19D 20C 21A 22C 23D 24A 25D 26A 27D 28A 29A 30A

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
Email: bi.hpu2@gmail.com
Website: http://www.ngocbinh.webdayhoc.net

2
Các cách giải: 1. Cách giải thông thường (theo phương trình ion). 2. Sử dụng sơ đồ và áp dụng bảo toàn nguyên tố với Al và nhóm OHAl3+ + OH- → Al(OH)3 ↓ + Al(OH)-4 Bảo toàn nguyên tố Al: n Al  n Al(OH)  n Al(OH)
3 3  3  4

Bảo toàn nhóm (OH-): n OH  3n Al(OH)  4n Al(OH)

 4

(có thể áp dụng theo phương pháp bảo toàn điện tích) 3. Theo công thức tính nhanh: + Lượng OH- tiêu tốn ít nhất: n OH
 (min)

 3
 (max)

+ Lượng OH- tiêu tốn nhiều nhất: n OH

 4n Al3  n 

Chú ý: nếu cho NaOH vào hỗn hợp gồm (muối Al3+ và axit H+) thì cộng thêm số mol H+ vào 2 công thức trên, tức là:
n OH 
(min)

 3n   n H ; n OH 

(max)

 4n Al3  n   n H 

3. Phương pháp dùng đồ thị * Một số lưu ý: (1) Al(OH)3 nói riêng và hiđroxit lưỡng tính nói chung chỉ tan trong axit mạnh và bazơ
2 mạnh, không tan trong axit yếu ( NH  hoặc H2CO3) và bazơ yếu (NH3, amin, CO3  ), 4

do đó: - Khi cho từ từ kiềm vào muối Al3+ thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó sẽ giảm dần và tan hết nếu kiềm dư. - Khi thay kiềm bằng dung dịch NH3 thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại và không bị hòa tan khi NH3 dư (riêng Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính nhưng tan được trong NH3 là do tạo phức tan [Zn(NH3)4](OH)2). (2) Khi cho kiềm tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm H+ và Al3+ thì các phản ứng nếu có xảy ra theo thứ tự: OH- + H+ → H2O 3OH- + Al3+ → Al(OH)3↓ OH- + Al(OH)3 → Al(OH)-4

Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy và học Hóa học

Dạy và học Hóa học . lượng H+ dư hòa tan kết tủa: Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O Al(OH)-4 + 4H+ → Al3+ + 4H2O Đặt T= n H n Al(OH) 4 (4) (5) (6) Al(OH)3 1 * Nhận xét: Al3+ 4 + T = 1  n H  n Al(OH) : lượng kết tủa cực đại. 3  Cách giải tương tự như dạng 1. Khi lượng Al(OH)-4 hết.Sử dụng sơ đồ: Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + Al3+ Thường đề bài cho biết số mol Al(OH)3. tính theo (4)   4 + T  4  n H  4n Al(OH) : lượng kết tủa cực tiểu.Sử dụng công thức tính nhanh: + Lượng H+ tiêu tốn nhỏ nhất: n H + Lượng H+ tiêu tốn lớn nhất: n H  (min) n  4n Al(OH) .3n  4  ( max ) Copyright © Võ Ngọc Bình. tính theo (6)   4 + T < 4  n H < 4n Al(OH) : điều kiện có kết tủa.3 Dạng 2: Thêm dung dịch axit (H+) vào dung dịch aluminat Al(OH)-4 Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa keo trắng Al(OH)3 xuất hiện. áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố Al sẽ tính được: n Al  n Al(OH)  n Al(OH) 3  4 3 .   4 Ứng với mỗi giá trị n Al(OH) có thể có tương ứng 2 giá trị n H khác nhau. chỉ có một số lưu ý sau: .

Khi cho axit H+ tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm OH . Sục khí CO2 dư sẽ tạo muối HCO3 chứ không phải CO3  . . Dạy và học Hóa học . . cần nắm vững được bản chất.Các công thức tính nhanh chỉ áp dụng giới hạn cho một số bài. n H ( max )  4n Al(OH) . Copyright © Võ Ngọc Bình.Khi cho từ từ axit H+ (HCl. tức là: n H (min)  n   n OH .3n   n OH  4 * Một số lưu ý: .4 Chú ý: Nếu cho dung dịch axit (H+) vào hỗn hợp gồm (muối Al(OH)-4 và bazơ OH-) thì cộng thêm mol OH. HSO-4) vào dung dịch muối aluminat thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.+ H+ → H2O Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O . thứ tự phản ứng để có thể giải tất cả các bài tập về Al(OH)3 một cách linh hoạt. sau đó sẽ tan một phần hay hoàn toàn tùy thuộc vào lượng H+ dư.và Al(OH)3 thì các phản ứng xảy ra theo thứ tự: OH.Khi thay axit bằng muối NH  hay sục khí CO2 dư thì lượng kết tủa tăng dần đến cực 4  2 đại và không bị hòa tan. H2SO4.vào 2 công thức trên.

3 mol (2) OH.9 + 0.1.2) mol 0.6 gam kết tủa. 3 mol . a : b > 1 : 4 Al(OH)-4 4 b a 1 4   a:b>1:4 a b 4 Phân tích. a : b < 1 : 4 B. 2.8 C. hướng dẫn giải: Al(OH)3 3 Từ sơ đồ: Để thu được kết tủa thì → Đáp án D.5 Copyright © Võ Ngọc Bình. (2): Tổng số mol OH.→ Al(OH)3 ↓ 0. 2. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A. 2 mol 78 V(max) ( số mol NaOH lớn nhất) xảy ra trường hợp 2: kết tủa Al(OH)3 đã bị hoà tan một phần còn lại 15. 6  0. Giá trị lớn nhất của V là A. a : b ≥ 1 : 3 C.đã dùng là: 0. 1. Al3+ 0. BÀI TẬP MINH HỌA Bài 1: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Dạy và học Hóa học .→ Al(OH)-4 (1) (0. Bài 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1.1 = 1 mol Vậy V(max)  1  2 M → Đáp án C.9 mol 0.5 B.5M thu được 15. 5  0.2 B. 0. 1.6 gam kết tủa. a : b = 1 : 4 Phân tích.4 n OH  n Al3 4 B.3 mol Al(OH)3 + + 3OH. hướng dẫn giải: * Cách 1: Giải thông thường theo phương trình ion n AlCl3  0.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0.1 mol Theo (1). 2.0 D.3 – 0. n Al(OH)3  15.

15 Phân tích.1 mol mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 7. bảo toàn nhóm OH-. 0. V(max) ( số mol NaOH lớn nhất) xảy ra trường hợp 2: kết tủa Al(OH)3 đã bị hoà tan một phần còn lại 15. hướng dẫn giải: n Al3  0.1 mol Al2(SO4)3 và 0.2  0. 0.2  0.→ n OH  3n Al(OH) 1 Al(OH)-4 có 4 nhóm OH.1. Dạy và học Hóa học .25 D.0.1  1.1 mol 4 4 + Theo bảo toàn nhóm (OH-): n OH   3n Al(OH)3  4n Al(OH)  3.0. n Al(OH)3  7. n H  0. 0 mol 4  3 Do 1 phân tử Al(OH)3 có 3 nhóm OH. 0. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A.1.3  0. 2  1. 0.45 B. Copyright © Võ Ngọc Bình.5 * Chú ý: cũng có thể sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích hoặc phương pháp đồ thị để giải.6 gam kết tủa.5 * Cách 3: Sử dụng công thức tính nhanh Lượng OH.8  0.tiêu tốn nhiều nhất: n OH => Vậy V(max)   (max)  4n Al3  n  4.→ Al(OH)3 ↓ + [Al(OH)4]- + Theo bảo toàn nguyên tố với Al: n Al3  n Al(OH)3  n Al(OH)  n Al(OH)  n Al3  n Al(OH)3  0.35 C. 2  0. Bài 3: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0. 2 mol . 2 mol . Sơ đồ: Al3+ + OH.0.3  0.1 mol 78 Vmax ( số mol NaOH lớn nhất) khi kết tủa Al(OH)3 đã bị hoà tan một phần. 0. 2  4.6 * Cách 2: Sử dụng sơ đồ và bảo toàn nguyên tố Al. 0.→ n OH  4n Al(OH)   4 => Vậy V(max)  1  2 M → Đáp án C.8 gam kết tủa. 0 mol 1  2 M → Đáp án C.

2  0.1 mol + Bảo toàn nhóm (OH-): n OH   n OH   n OH   n H   3n Al(OH)3  4n Al(OH)  0.2mol Al3+ 0.2 mol (3) (2) (1) Al(OH)3 + OH.1 mol Theo (1).1  4.→ H2O 0.→ Al(OH)-4 (0.9  0.05 mol Copyright © Võ Ngọc Bình.06 mol D.2 mol + 3OH.7 * Cách 1: Giải theo phương trình ion Thứ tự phản ứng: H+ 0. 2  0.6 + 0.6 mol 0.0.2 – 0. Số mol NaOH tối thiểu phải dùng đề lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là A. 2 => V(max )  Bài 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0. (3): Tổng số mol OH. 45 lít → Đáp án A.1 = 0. 45 lít → Đáp án A.9 mol 0. 0.1  0. 0.9  0.04 mol B. Dạy và học Hóa học .đã dùng: 0.1) 0.03 mol và 0. 2  3.0.2mol + OH. 45 lít → Đáp án A.02 mol C.9  0.→ H2O (1) (2) 3 Al3+ + OH. (2).1  0. 2 * Cách 2: Sử dụng sơ đồ H+ + OH. 2 * Cách 3: Sử dụng công thức tính nhanh: n OH  (max)  4n Al3  n   n H   4.2 + 0.9 mol => V(max )  0.→ Al(OH)3 + Al(OH)-4 3 3  4  4 3 + BTNT (Al): n Al  n Al(OH)  n Al(OH)  n Al(OH)  n Al  n Al(OH)  0. 0.1  0.01 mol và 0.01 mol HCl và 0.→ Al(OH)3 0.04 mol và 0.04 mol và 0.0. 2  0. 9 mol (1) (2) 4 => V(max )  0.01 mol AlCl3. 0.

6.dư = 0.36 D. (3): tổng số mol OH.03 + 0.01 mol (3) (2) (2) Theo (1).01 + 0.01 mol Al3+ + 3OH.01 + 0.12 B. Giá trị của V là: A.→ Al(OH)3 0.01 mol Al(OH)3↓ và kết tủa vừa tan hết.05 mol → Đáp án D.01 mol 0. Để kết tủa hoàn toàn ion Al3+ trong dung dịch X dưới dạng hiđroxit cần dùng V lít khí CO2 (đktc). 2 3+  4.01 mol AlCl3 → 0.01 mol 0.04 mol.01 mol 0.→ H2O (1) 0.01 mol 0. Dạy và học Hóa học . (2): tổng số mol OH.03 mol 0. 2.01 mol Al(OH)3 + OH.24 C. 1.8 Phân tích. hướng dẫn giải: + Kết tủa lớn nhất khi 0.đã dùng: 0.0.1 mol 0. (2).01 = 0.đã dùng là: 0.01 mol 0.→ H2O (1) 0. 25.25M được dung dịch X.→ Al(OH)-4 0.4 mol → Số mol OH.→ Al(OH)-4 0.4 = 0.1 Al3+ + 4OH.45 – 0.01 mol Al(OH)3↓ và kết tủa chưa bị hòa tan.01 mol Al3+ + 3OH. H+ + OH. 5  4 => Al đã chuyển hết thành [Al(OH)4] 0. + Kết tủa nhỏ nhất khi 0.1 mol 0.03 = 0. 3.→ Al(OH)3 0.03 mol Theo (1). hướng dẫn giải: Có n OH  n Al3  2.05 mol Copyright © Võ Ngọc Bình. Bài 5: Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 200 ml dung dịch NaOH 2.01 mol AlCl3 → 0. H+ + OH.72 Phân tích.

0.09 và 0.1 0. 0.đã dùng: 3a + a – 0.15. 4 mol ) 3  4  pu  4 Sục khí CO2 qua dung dịch X: OH. Giá trị của a và b lần lượt là A.15 mol 3 + Khi thêm tiếp 1 lít NaOH b(mol/l) mà lượng kết tủa thu được chỉ tăng 0.15 b  0.36 lít.đã dùng). Al3+ + 3OH.18 C.0.1  0.22.05 mol => kết tủa đã bị hòa tan một phần. Copyright © Võ Ngọc Bình. 0. thêm tiếp 1 lít dung dịch NaOH trên thì được 0.06 = 2b = 2.1 = 0.3 = 0.→ Al(OH)-4 (a – 0. Al3+ + 3OH.15 mol => V = 0.9 (hoặc nhẩm ngay n Al  n Al(OH)  0.15 Phân tích.05 mol kết tủa.0.15 = 0.05 Al(OH)-4 + CO2 → Al(OH)3 + HCO-3 0.→ Al(OH)3 a 3a a Al(OH)3 + OH. Bài 6: Cho a mol AlCl3 vào 1 lít dung dịch NaOH có nồng độ b (mol/l) được 0.4 = 3. → Đáp án C.+ CO2 → HCO-3 0. → Đáp án C. NaOH ban đầu hết.09 và 0.05.1 => Số mol CO2 = 0. n OH  4n Al(OH)  4. 0.06) => Tổng số mol OH. hướng dẫn giải: + Khi thêm tiếp NaOH thu được thêm kết tủa => trước khi thêm Al3+ còn dư. 05  b = 0.06 mol kết tủa.→ Al(OH)3 b => b 3 B.05 + 0. Dạy và học Hóa học .15 và 0.09 mol (chú ý: 2b là tổng số mol OH.01 mol < 0.06 C.06 và 0.05 0.1 mol .3 mol → a = 0.06) (a – 0.

Số mol NaOH trong dung dịch X là A.→ H2O [Al(OH)4].0M Phân tích. có hai trường hợp (1) (2) (3) B.3 mol Na[Al(OH)4]. 0. 2.đã dùng = 0.6 gam kết tủa.16 mol => CM (dd AlCl )  3 0.14 mol => số mol OH.14 mol Al(OH)3 ↓ Al(OH)-4 Tổng số mol OH. 08  0.2 hoặc 0.2 hoặc 0.08 mol OH. Cho 1 mol HCl vào X thu được 15. 3. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y.phải ở trong Al(OH)-4 => n Al(OH)   4 0. khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7.6 Copyright © Võ Ngọc Bình.+ H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O Ứng với một giá trị kết tủa.2M B. 1. khuấy đều đến khi kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 10.42 mol => Theo bảo toàn nhóm OH-: 0. 02 mol 4 3  4 Theo BTNT (Al): n Al  n  + n Al(OH)  0. 0.4 hoặc 0.8 D.2 = 0.5 mol Số mol Al(OH)3 (cuối) = 0. hướng dẫn giải: a mol Al3+ 0. 0.2 mol OH- 0.5 – 0.3 + 0.3 mol OH 0. Y là dung dịch NaOH 2M. 0. Cho 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X.0 M C.8 C.42 = 0.(trong Al(OH)3 (cuối)) = 0.1 Bài 7: Một dung dịch X chứa NaOH và 0. Dạy và học Hóa học . 02  0.14  0.10 Bài 6: X là dung dịch AlCl3. 0.2 hoặc 0.16  1.6M D. 1.4 Phân tích.1 mol Al(OH)3 ↓ Al3+dư 0. 6M → Đáp án C. Nồng độ mol của dung dịch X là A. hướng dẫn giải: * Cách 1: Các phản ứng có thể xảy ra theo thứ tự: H+ + OH.92 gam kết tủa.8 gam kết tủa.

* Cách 2: Sử dụng công thức tính nhanh: + nH + nH  (min)  n   n OH  n OH  n H  n  =1  0.3 mol 0. H+ + OH. Dạy và học Hóa học . Theo (2): n H  n Al(OH)   ( 2) 3 15. 2  0.6 và 27.6 gam là giá trị kết tủa còn lại sau khi đã bị hòa tan một phần.3)  0.11 + Trường hợp 1: 15. (3).4 gam phèn chua KAl(SO4)2.3n   n OH  4  ( max )  n OH  n H  4n Al(OH)  3n  =1  4. 2  0. tức là H+ thiếu. tức là xảy ra cả (1). 4 mol → Đáp án B. Giá trị a và b lần lượt là A.6 và 7.→ H2O [Al(OH)4].5 và 27.4 và 7.5 C.3  0.6 gam kết tủa là giá trị cực đại. Thêm dần đền hết 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thì được a gam kết tủa và dung dịch Y. phản ứng (3) chưa xảy ra.3 mol Theo (1): n OH  n H  1  (0. Lọc bỏ kết tủa rồi sục khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc thấy tạo ra b gam kết tủa. 52. 54.12H2O vào nước được dung dịch X. (2).2)   (1) (1) 0.5 Copyright © Võ Ngọc Bình. 46. 46.+ H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O (2) 0.3 mol (3) + 3H+ → Al3+ + 3H2O 0. 6  0. 4 mol 4 Bài 8: Hòa tan 47. 2  0.8 B.0.8 mol  4n Al(OH) .3  3. 08 mol   (1) + Trường hợp 2: 15.8 D.0.3 – 0.3 mol Al(OH)3 (0. 2 mol 78 Theo (1): n OH  n H  1  0.

12 Phân tích.2. → Đáp án B.1 → 0.1 mol Ba2+.1 mol 0. 50 C.1 mol 0.6 – 0.78 = 7. Dạy và học Hóa học .56 gam kết tủa.233 = 46.→ Al(OH)-4 0. Ba thành 2 phần bằng nhau .2 mol BaSO4 => a = 0.3 mol 0. 0.→ Al(OH)3↓ 0.12H 2 O  K  47.2 mol OH-. 0.1.1 → 0.1 mol .dư sau (3) = 0. 0. + Sục CO2 dư vào dung dịch Y gồm: 0.Phần 2: tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH (dư) được 0.3 = 0.2 mol Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH0.Phần 1: tác dụng với nước dư được 0.3 mol 0.04 mol H2 .3 mol 474 + Al3 + 2 2SO 4 + 12H 2 O (1) 0. 4  0. Bài 9: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al. 130 0.1 mol kết tủa. 20 B.1 0.3 mol sẽ hòa tan hết 0.6 gam.→ Al(OH)3 ↓ + HCO-3 0.→ HCO-3 CO2 + [Al(OH)4].6 mol + Dung dịch X tác dụng với Ba(OH)2 → a gam kết tủa Ba 2 + SO 2   BaSO 4  4 (2) 0.1 mol [Al(OH)4]-. Cho V ml dung dịch HCl 1M vào Y được 1.8 gam.2 0.1 (4) => Kết tủa chỉ gồm: 0. hướng dẫn giải: n KAl(SO4 )2 .1 → Số mol OH.1 (5) (6) Copyright © Võ Ngọc Bình.3 0.07 mol H2 và dung dịch Y.1 mol K+.1 => b = 0.1 mol 0.2 (3) Al3+ + 3OH. Giá trị của V lớn nhất để thu được lượng kết tủa trên là A.12H 2O  KAl(SO 4 ) 2 . Al(OH)3 + OH. CO2 + OH.2 0. n Ba(OH)2  0. 100 D.

+ Nên viết phương trình ở dạng ion rút gọn đề tính cho đơn giản + Đầu tiên kim loại kiềm (kiềm thổ) phản ứng với H2O trước. Tại sao VH2 (2)  VH2 (1) ? Đơn giản.5y = 0.05 + 2x) chứ không phải chỉ là 0.05 + 2x) – y = (0.0. sau đó Al hoặc Zn bị hòa tan bởi OH.do Ba tạo ra).01 + 1.(dư) = (0.=> Về bản chất.13 Phân tích. hướng dẫn giải: Đây là dạng toán hỗn hợp gồm 1 kim loại mạnh (kiềm hoặc kiềm thổ) và kim loại Al hoặc Zn tác dụng với nước.+ H2 x 2x x (4) 2Al + 2OH.+ H2 x 2x x (2) 2Al + 2OH.07 mol => y = 0.05 + 2. Phần 1: Ba + 2H2O → Ba2+ + 2OH.5 y = 0.5y (3) (1) => Số mol H2 (2) = x + 1. hoặc dung dịch kiềm. Dạy và học Hóa học .+ 3H2 y y y 1.04 mol => x = 0. phản ứng ở cả hai phần là giống nhau.05 mol vì phải cộng thêm OH.03 mol (chú ý: lượng OH.+ 3H2 2x 2x 3x => x + 3x = 0.04 = 0.+ 6H2O → 2[Al(OH)4]. 04 mol  4 VHCl (max) khi kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan một phần Copyright © Võ Ngọc Bình. vì ở phần ở phần (1) Al chưa phản ứng hết (phần (2) NaOH dư nên cả Al và Ba phản ứng hết).04 Dung dịch Y chứa các ion phản ứng được với H+ Số mol OH.01) – 0.tạo ra phải là (0.01 mol Phần 2: Ba + 2H2O → Ba2+ + 2OH. n Al(OH)  0.+ 6H2O → 2[Al(OH)4].

03 0.14 OH.03 + 0. a < 4b Bài 4: Một dung dịch chứa a mol KAlO2 (hay K[Al(OH)4] cho tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl. Cho HCl dư vào dung dịch natri aluminat. Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch natri aluminat. hiện tượng xảy ra là A. a = 4b C.06 (6) [Al(OH)4]0. B.04 + 0. lượng kết tủa tăng dần rồi sau đó dần tan hết tạo thành dung dịch không màu. kết tủa trắng xuất hiện. D.02) (5) Từ (5). Bài 3: Một dung dịch chứa a mol NaOH được trộn với dung dịch chứa b mol AlCl3. C.+ H+ → H2O 0. C. xuất hiện kết tủa trắng. a < b C. B.04-0. Dạy và học Hóa học . Điều kiện để sau khi phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là A.04 Al(OH)3 (0. a = 5b D. Bài 2: Nhỏ từ từ dung dịch Al(NO3)3 vào ống nghiệm đựng dung dịch KOH.13 mol => V = 130 ml → Đáp án D. a = b D.04 0. Điều kiện để sau phản ứng có kết tủa là A. Cho Ba kim loại vào dung dịch NH4HCO3. D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Thí nghiệm nào sau đây khi hoàn thành không có kết tủa? A.04 (7) + 3H+ → Al3+ + 3H2O 0. kết tủa trắng xuất hiện rồi tan hết ngay tạo thành dung dịch không màu.06 = 0. không có kết tủa. chỉ có khí bay lên.03 + H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O 0. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH. (7): tổng số mol H+ = 0. a > b B. a > 4b B. (6). C. a < 2b Copyright © Võ Ngọc Bình.

Cho m gam X vào một lượng nước dư thấy thoát ra V lít khí.4 D.75V lít khí.02 gam chất rắn không tan.Phần 2: hòa tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M. 1. 1.68 gam kết tủa. 0.39.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. Cho 240 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X. Thành phần % khối lượng của Na trong X là (các khí đo ở cùng điều kiện).0 Bài 9: Một dung dịch X chứa NaOH và 0. 2. 2. lượng kết tủa thu được là 15. 49.5M. . Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1.8 C. 1. 2.4 B. A.32 D.3 mol Na[Al(OH)4].6 gam kết tủa. 29.2 B.66 C.2 hoặc 0. Giá trị lớn nhất của V là A. 7.8 D.0 Bài 6: Hỗn hợp X gồm Na và Al.2 hoặc 0.87% Bài 7: X là dung dịch AlCl3.15 Bài 5: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1.26 B.2M C. khuấy đều đến khi kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 4. Nồng độ mol/l của dung dịch X là: A.32% C. 2.6 Copyright © Võ Ngọc Bình. 0.87% D. khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 6. 1.0M B. Giá trị của m là: A.2 hoặc 0.6 gam.5M D. Số mol NaOH trong dung dịch X là: A. Dạy và học Hóa học . 0.24 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y.8 C.87% B.6M Bài 8: Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau: . Cho 1 mol HCl vào X thu được 15. 0. 1. 1. 77. 5.Phần 1: hòa tan trong nước dư thu được 1.4 hoặc 0. Y là dung dịch NaOH 1M.

08 hoặc 0.71 D. Để kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m bằng: A.24 gam thì số mol HCl đã dùng là A. 0. 1.22 B.26 D. Khi thu được 0.6 mol NaOH vào X được m gam kết tủa. 0.18 hoặc 0.0M D.59 B. Giá trị của m là: A.6M B.24 mol FeCl3 và 0. 0. 1. 0. 0.26 Bài 12: Hòa tan 0.17 C. 0.26 hoặc 0.08 mol kết tủa thì số mol HCl đã dùng là: A. Để m nhỏ nhất thì x bằng A.64 gam Bài 13: Cho m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0.26 D.1M thu được kết tủa Y. 25. 1.28 gam D. 0. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn.6 gam B. Dạy và học Hóa học .02 mol MgCl2 và 0. 1.36 Bài 11: Cho dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0.2M Copyright © Võ Ngọc Bình.1 mol natri aluminat. 41.08 hoặc 0.1M và NaOH 0.95 Bài 14: Cho 100 ml dung dịch NaOH x mol/l vào dung dịch chứa 0.16 C. 0.1M thu được dung dịch X. 0.68 gam C.4 mol H2SO4 được dung dịch X.16 B. 0.1 mol NaOH và 0. 0. 15.16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0.16 Bài 10: Thêm dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Na[Al(OH)4] 1M. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0. 1.16 C. 1. Khi kết tủa thu được là 6.18 hoặc 0.8M C.18 hoặc 0.02 mol AlCl3. Cho dung dịch chứa 2.

17 Bài 15: Hòa tan 0.4 mol H2 và dung dịch X. 7.9 gam C. 46. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3 D. thu được dung dịch X. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi. 0. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. Copyright © Võ Ngọc Bình. Dạy và học Hóa học .19 mol C.8 gam Bài 16: Thêm 2. Sục khí CO2 vào X tới khi lượng kết tủa không thay đổi nữa thu được 15.0 Bài 18: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al.3 D. thu đươc kết tủa Y.. lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra.1 mol phèn nhôm – amoni (NH4)2SO4.24H2O vào nước được dung dịch X. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3 C. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(OH)3 B. 0.0 B.7 C. Khối lượng kết tủa Y bằng: A. 2009) Bài 19: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO B.6 gam B. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch đến khi kết tủa vừa tan hết thì số mol NaOH đã dùng là: A. 7.6 gam kết tủa. dư.16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng.Al2(SO4)3. Fe2O3 (Trích ĐTTS vào các trường Đại học khối B. 108. 10. 0.2 gam D.35 mol Bài 17: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al.32 mol D. 93. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X thì thu được kết tủa Y. 0. Khối lượng m đã dùng là A. thu được chất rắn Z là A. Na bằng dung dịch NaOH dư thu đựợc 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]. 5. 69.16 mol B.

05% và 2. Mg. Zn. Fe. Cao đẳng khối B. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y.05% và 0. Na D. Al C. D. 4. 78. ở đktc) và dung dịch Y. 2. K. 1. 0. 2009) Bài 22: Chỉ dùng KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A.024 mol FeCl3.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất.18 C. Al2O3. nóng thu được 1.51% và 2.25 lít dung dịch NaOH 1. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.04M vào dung dịch gồm 0.04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. 21. 2009) Bài 20: Hòa tan hoàn toàn 1. Cao đẳng khối B. 5. Mg (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc. Al B. Dạy và học Hóa học . 29. Giá trị của m là A.78 C.568 C.25 D.016 mol Al2(SO4)3 và 0.128 B.064 (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.560 D. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (Trích ĐTTS vào các trường Đại học. Mg.25 (Trích ĐTTS vào các trường Đại học.78 B. 2009) Copyright © Võ Ngọc Bình. Al2O3. Al2O3.95% và 0. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 78. 2009) Bài 21: Nhỏ từ từ 0.

NaHCO3. 8.18 gam.5M. thu được dung dịch X và 3. Al2O3 (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.80% B.2 và 7. 2009) Bài 25: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng đọ 0. không có khí mùi khai thoát ra.25% C.3 và 3. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A.3 và 7. MgO. 8.4 gam phèn chua KAl(SO4)2. 7. 11. 46.4 C.19 Bài 23: Dãy gồm các chất vừa tan trong HCl. ZnO. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M.8 (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.8 (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.2 D. Mg(OH)2. Giá trị của m là A. Ca(HCO3)2. Ca(HCO3)2 D. Mg(OH)2 C.9 C.8 B. Giá trị m và a lần lượt là A. 2009) Bài 24: Hòa tan hoàn toàn 8. trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Al2O3. 10.3 và 7.12H2O vào nước được dung dịch X. 12. 13. 19.6 B. NaHCO3. Dạy và học Hóa học . Ca(HCO3)2 B. 2009) Copyright © Võ Ngọc Bình. Khối lượng của Y là 5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng. 15. NaHCO3. sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa.136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A.53% (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng. 62.52% D. 54.826 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng. 2009) Bài 26: Hòa tan hoàn toàn 47.2 D.

52% D. 63.12H2O Copyright © Võ Ngọc Bình. thu được a gam kết tủa.375 C.5H2O D.464 lít khí (đktc) và dung dịch A chỉ chứa muối sunfat.466 gam kết tủa và 22. H2SO4 đặc B. . Dạy và học Hóa học . Phần trăm theo khối lượng của Al trong hỗn hợp X là A.Cho 20 ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch NH3 dư được 0. 53. 17.125 B.710 (Trích ĐTTS vào các trường Đại học. 2009) Bài 28: Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. đun nóng được 0. Giá trị của m là A. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí X.78% B. 31. 2Al2(SO4)3. .12H2O C. H2SO4 loãng C.4 ml khí (đktc) thoát ra. 20. Al2(SO4)3. đun nóng thu được khí không màu T. SO 2 . Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y.Lấy 10 ml dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. 22. Axit X là A.NH4(SO4)2.16H2O B.(NH4)2SO4. Cho dung dịch A tác dụng với lượng vừa đủ Ba(OH)2 cho tới hết ion SO 2 thu được 4 27. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X. HNO3 (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng.2(NH4)2SO4.17% C.20 Bài 27: Hòa tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X.19 gam kết tủa. 42.(NH4)2SO4. Cao đẳng khối A. nếu ch0 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa.89% Câu 30: Hòa tan 4.540 D. 2009) Bài 29: Cho 2. Al2(SO4)3.53 gam một muối kép X có thành phần: Al3+. NH  và H2O 4 4 kết tinh vào nước cho đủ 100 ml dung dịch (dung dịch Y). 12.54 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M và Al hòa tan trong H2SO4 vừa đủ thu được 2. Al. Mặt khác. H3PO4 D. Công thức của X là: A.156 gam kết tủa.

21 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1D 2D 3D 4C 5D 6D 7A 8C 9B 10B 11D 12A 13C 14D 15C 16D 17A 17B 19D 20C 21A 22C 23D 24A 25D 26A 27D 28A 29A 30A Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: bi.com Website: http://www.webdayhoc.ngocbinh.net Copyright © Võ Ngọc Bình.hpu2@gmail. Dạy và học Hóa học .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful