Tú Vi Tron Ðòi Tuôi Canh Thân - Nam Mang

Tuôi Canh Thân Không nên làm ãn hay kêt duyên, hùn hap vói nhüng tuôi này, cuôc dòi ban có nhiêu tai hai và có
thê bi tuyêt mang hay gãp cánh biêt ly vào giüa cuôc dòi, dó là các tuôi dai khãc ky vói Canh Thân, nhu: Canh Thân
dông tuôi, Quý Hoi, Nhâm Thân, Át Hoi, Mâu Dân. Nhüng tuôi này là nhüng tuôi dai xung khãc vói tuôi Canh Thân,
nên tránh di là tôt.

Nam Mang - Canh Thân

Sanh nãm: 1920, 1980 và 2040

Cung CÁN. Truc TRÙ
Mang THACH LUU MOC (cây luu dá)
Khãc BÍCH THUONG THÓ
Con nhà THANH ÐÉ (cô quanh)
Xuong CON KHÌ. Tuóng tinh CON CHÓ SÓÌ

Ông Quan Ðê dô mang

Ðoán xem sô mang tuôi này,
Bói vì lôi sô sanh rày ban d êm.
Nêu mà sanh dãng Ðông Xuân,
Hai mùa vuong tuóng ung dung thanh nhàn.
Tánh nguòi nhò ó hiên luong,
Gia dao dòi dôi, luong duyên không bên.
Sô nguòi duyên no da doan,
Ðòi sau mói dãng phi quyên yên anh.
Tuôi nhó chãng dãng yên thân,
Tró vê lón tuôi mói yên thanh nhàn.
Nêu mà niêm Phât tung kinh,
Ngày sau con cháu phuóc kành huóng lâu.
Tiên vân nhà cúa dôi thay,
Nhiêu lúc giàu có khiên rôi phái tan.

CUOC SÓNG

Canh Thân bôn mang tôt, cuôc dòi tuy không sông trong tình trang cao lãm, nhung cüng có thê có nhiêu may mãn
vê danh vong cüng nhu vê tài lôc. Sô së duoc huóng cúa cái hoãc tài lôc cúa tròi ban. Nêu ãn ó ngay thãng và hiên
hòa cüng có ngày huóng phú quý, hay con cháu sau này cüng duoc nhiêu phuóc lôc, làm ãn duoc tân phát và
thành công trên duòng dòi. Tóm lai, tuôi Canh Thân duoc nhiêu phuóc lôc và có thê thành công vê tài chánh. Sô
con cháu vê sau có huóng phú quý.

Tuôi Canh Thân huóng tho trung bình tù 58 dên 66 tuôi là múc tôi da, nhung nêu làm phuóc ãn ó hiên lành thì së
duoc tãng niên ký tù 5 nãm, gian ác thì së giám ký.

GÌA ÐAO, CÔNG DANH

Gia dao hay thuòng xáy ra nhüng thãc mãc và âm thâm ghen ghét vói nhau, nêu ban không sáng suôt mà giái quyêt
thì trong gia dình có viêc lôn xôn mãi cho dên khi ban 50 tuôi, gia dao mói êm âm duoc. Công danh có lên cao
nhung sup dô mau le, vân dê công danh không quan trong dôi vói ban, Tuy nhiên, nhò dó mói tao lây duoc su
nghiêp sau này.

Su nghiêp bãt dâu vüng chãc tù lúc ban ó vào tuôi 35 tró lên, tiên bac bãt dâu duoc dê dàng và có nhiêu kêt quá tôt
dep. Nãm 45 tuôi có môt lân phát tài to, nhung lai có nhiêu thât bai vào nhüng nãm khác.

NHÜNG TUÓÌ HAP LÀM ÄN

Sau dây là nhüng tuôi hap cho su làm ãn cúa ban trong moi giao dich vê tiên bac, hùn hap hay công tác, hop tác
dêu thâu nhiêu kêt quá. Ban nên chon cho ky duoc nhüng tuôi này trong viêc làm ãn thì có kêt quá tôt vê tiên bac,
dó là các tuôi: Nhâm Tuât, Mâu Thìn, Ký Mùi ba tuôi này ban së có kêt quá tôt vê duòng tài chánh và không so thât
bai trong moi cuôc giao thuong giao dich trong suôt cuôc dòi.

NHÜNG TUÓÌ ÐAÌ KY

Tuôi Canh Thân Không nên làm ãn hay kêt duyên, hùn hap vói nhüng tuôi này, cuôc dòi ban có nhiêu tai hai và có
thê bi tuyêt mang hay gãp cánh biêt ly vào giüa cuôc dòi, dó là các tuôi dai khãc ky vói Canh Thân, nhu: Canh Thân
dông tuôi, Quý Hoi, Nhâm Thân, Át Hoi, Mâu Dân. Nhüng tuôi này là nhüng tuôi dai xung khãc vói tuôi Canh Thân,
nên tránh di là tôt.

Gãp tuôi ky vê viêc làm ãn không nên hop tác vê tiên bac. Vê tình duyên thì nên ky bó viêc làm lê thành hôn, ky ra
mãt gia tôc. Vê gia dình con cái thì cúng sao han cho cá hai tuôi.

NGÀY GÌÒ XUÁT HÀNH HAP NHÁT

Tuôi Canh Thân hap vói giò chãn, ngày lé và tháng chãn; xuât hành dúng nhu trên thì không so bi thât bai trong bât
cú viêc gì xáy ra và dã có trên dòi.

XEM TÙ VÌ TRONG TÙNG NÄM TRONG CUOC ÐÒÌ

Tù 27 dên 30 tuôi: 27 tuôi, nãm này làm ãn duoc phân chân, tình cám dôi dào, gia dao, yên vui, ky tháng 8 không
nên di xa. 28 tuôi, có nhiêu co hôi thuân tiên vê nghê nghiêp, nên di xa vào nãm này thì có nhiêu thãng loi vê tiên
bac, nên di vào nhüng tháng hap nhu dã ghi ó trên.

Tù 31 dên 35 tuôi: 31 tuôi, nãm xui, tránh miêng tiêng thi phi. Coi chùng dau binh. 32 tuôi, ky mùa ha, ky lúa. 33 tuôi,
coi chùng có thê bi lùa gat hay bi mât cúa trong nãm này. 34 tuôi, dip may bãt dâu dên, có thê khói su làm ãn lón.
35 tuôi, môt nãm có nhiêu thành công vê tât cá moi phuong diên.

Tù 36 dên 40 tuôi: Nãm 36 tuôi, ban së có môt tiêng sét lón vê vân dê tình cám, ky mùa xuân. Tháng 9 nãm 37 tuôi
ban hãy dê phòng coi chùng bi tai nan. Tháng giêng nãm 38 tuôi ban có môt tin vui bât ngò vê tiên ba. Nãm 39 tuôi,
ban có dip may di xa và có nhiêu co hôi dê tiên thân. Nãm 40 tuôi, nghê nghiêp và công danh cúa ban cùng phát
triên manh môt luot trong nãm này.

Tù 41 dên 45 tuôi: Hai nãm 42 và 42 tuôi, ban liên tiêp gãp nhiêu dip may bât ngò vê moi mãt. Nãm 43 tuôi, dê
phòng tháng 6 có dau binh. Nãm 44 tuôi, có con cái dô dat. Nãm 45 tuôi có thê mua duoc môt cãn nhà lón hay môt
tu sán kha khá torng nãm này.

Tù 46 dên 50 tuôi: 46 tuôi, dai ky tháng 10, coi chùng hóa tai. Tháng 4 nãm 47 tuôi, ban së có dip gãp lai môt nguòi
thân tù lâu ban dã bãt tin túc. Coi chùng dau binh vào lúc cuôi nãm. Giüa nãm 48 tuôi ban së bi hao tài bât ngò,
nhung nhò vây ban mói có thê thoát qua duoc môt tai nan lón hoãc môt cãn bênh ngãt nghèo. 49 tuôi, nãm này có
binh hoan vào tháng 5 và 6, nên tránh di xa vào tháng 8 và tháng 11, thât loi. 50 tuôi có thê dôn hêt khá nãng trong
nãm này dê làm ãn thì gãp nhiêu may mãn trên duòng su nghiêp cuôc dòi.

Tù 51 dên 55 tuôi: Tù 51 dên 55 tuôi, có nhiêu hay dep vê con cái; nghê nghiêp phát triên tâm thuòng; có tài lôc vào
nãm 51 và 53. Nãm 54 tuôi, ky tháng 9, dê phòng tai nan.

Tù 56 dên 60 tuôi: Khoáng thòi gian này không có gì sôi dông vê cuôc dòi, công viêc làm ãn, gia dao tâm thuòng, có
dau binh vào nãm 56 tuôi. 57 tuôi tam yên ôn. 58 tuôi không duoc tôt, có hao tài. 59 tuôi khá dep vê con cái, bán
thân có yên ôn.

.  O. -3..4.-93.3%3 3.O ..:.E -3 93...O 9-9:923.3/.3 . 97H3  % 39:9: 3g2: 97E3239395 4.229 g29:  539E3.29..3-9. g29: 9E3 539.g3-3393G4 9: 3g23.35E9 9732329.2//4 .53.O2993. .E3355E9973929.49-93 3. K3. 3H397E3 .O9-.9/:H3 35...97433g23 9: /52.43.O92:.29 9.O3:9.3..3 ...4.-29.:.33.3%333H32g3.4 3g2.4.:..97438:9.83. 9: .9: .2397H3 . 5.49 9:E 5.2g333H359E. .3:93 33.O3:93..  %&l %:.OH33  . .3. 4929..3.:-3..49E3. .O/52..33  % 3 9:439.O.  % 39:% 39: . 4.E9K.9.29.:.4..O9.O982g33 9: 293g2.99..2 2.4.3. 939:-3 -9939.49....E.:3g2 .3%3 3H397E3 99  59:.43g29: 9:92H33 9:3 .3 9K3.OK8 3..3.O .4/.:-93.3 3.9:.9E3.43.3%3 39: ": 2%3 9 :3 39:3339: :3..2g3 .9:393.9.4. 3H3 .O994E96:.O3:.O3:93..g333.2933 7.43.3g2.93-.43g239K. 9393 g2 9: 335.38.5. .O/55293.3 9K3.O97H3  %'%# %f%# &l % 3 9:9: 3g232g3 ..3835.9: -3H39553:/52.9....49E3.99 .339:3 . 29.997433g23  % 39:.3334.: 9E33 3H3 .3.9E3 99 9:.9:  &% !% %:. %E33g29: -38.97H39K38-99-9743-9 .43.:-3.-3.. 4 H3.:-3 9: 2.:3 %E33g29: -3 53.333.K7..299.. '9K3/:H39K3H3-..4339E353.E94733g23  % 3 9:9: 9E3 .O9/393g39743 3g23 2g39K53:2.3-9...3%35. . '.O29938F93.-32.3 .3g29:-38-.O.33 %E3H33g29:-3.:-3 g29: .93- g29: -3.:.93 -.:.O -343. 9: .-97432.3....25.43.E 9 g29:.O3:.O3:..335 3H3 .-9 : 3 .3/3  % 3 9:g29: -38..