Trêng TiÓu häc Lu Quý An

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
LỚP 3
MÔN :TOÁN
Năm học …………………
(Thời gian làm bài…….phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:…………………………………………………………………
Lớp…………………………………………….……………………..……..
Bài 1: ( 4 điểm)
Khoang tròn chữ cái đặt trước giá trị của biểu thức đúng
a, 52+8 ×6 =?

b, 84-24 : 3 =?

A. 60× 6 =360

A. 60 : 3= 20

B. 52+48=100

B. 84-8 =76

C. 52 +40 =92

C. 84- 6 = 78

Bài 2: ( 2 điểm)
Khoang tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a, 124 ×4 = ?
A. 486

b, 253 ×3 = ?
A. 659

c, 846: 6=?

d, 652: 5= ?

A. 131(dư 5)

A. 121 (dư 2)

B. 494

B. 758

B. 140 ( dư5)

B. 139 ( dư 2)

C. 496

C. 759

C. 14 ( dư 5)

C. 13 ( dư 2)

Bài 3: ( 1,5 điểm)
Trong kỳ thi học sinh giỏi Tiểu học, một trường đã giành được 12
giải nhì và số giải nhất bằng

1
3

: giải nhì. Hỏi tổng số giải nhất và gải

nhì trường đó giành được bao nhiêu ? ghi Đ vào ô trống cách tính có
kết quả đúng.
A. 12: 3 = 4 giải

B. 12: 3 = 4 giải
12-4 = 8 giải

C. 12: 3 = 4 giải
12+4 = 16 giải

Bài 4: ( 2 điểm)
§Æng ThÞ BÝch Thuû

biết rằng số đo chiều dài và số đo chiều rộng là hai số liên tiếp? …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… §Æng ThÞ BÝch Thuû . 30×2×4 = 260 (cm) C. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Tính chu vi hình vuông được ghép bởi 4 viên gạch ( như hình bên) A. 30 ×4 =120 (cm) B.5 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi là 202 m. (30×2)×4 = 240 (cm) 30cm 30cm Bài 5: ( 2 điểm) Có 39 người khách đến dự tiệc. Chủ nhà xếp mỗi mâm 6 người trong đó có 1người nhà ngồi tiếp khách.Trêng TiÓu häc Lu Quý An Khoanh tròn chữ cái đặt trước phép tính đúng: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: ( 1.