P. 1
De thi HSG Toan lop 3

De thi HSG Toan lop 3

|Views: 1,776|Likes:
Được xuất bản bởinglinh_1232

More info:

Published by: nglinh_1232 on Feb 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Trêng TiÓu häc Lu Quý An

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
LỚP 3
MÔN :TOÁN
Năm học …………………
(Thời gian làm bài…….phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:…………………………………………………………………
Lớp…………………………………………….……………………..……..
Bài 1: ( 4 đi!"
Khoang tròn chữ cái đặt trước giá trị của biểu thức đúng
a, 52+8 ×6 ! b, 8"#2" $ % !
&' 6(× 6 =360 A. 60 : 3= 20
B. 52+48=00 B. 84!8 ="6
#. 52 +40 =$2 #. 84! 6 = "8
Bài #: ( # đi!"
Khoang tròn chữ cái đặt trước c)u tr* +,i đúng$
a, -2" ×4 = % &' 253 ×3 = % c' 846: 6=% (' 652: 5= %
A. 486 A. 65$ A. 3)(* 5+ A. 2 )(* 2+
B. 4$4 B. "58 B. 40 ) (*5+ B. 3$ ) (* 2+
#. 4$6 #. "5$ #. 4 ) (* 5+ #. 3 ) (* 2+
Bài 3: ( 1$% đi!"
.rong /0 thi h1c 2inh gi3i .iểu h1c, 45t trư,ng đ6 gi7nh đư8c -2
gi*i nh9 :7 2; gi*i nh<t b=ng
3

$ gi*i nh9' >3i t?ng 2; gi*i nh<t :7 g*i
nh9 trư,ng đ@ gi7nh đư8c bao nhiAu ! ghi & :7o B tr;ng cách tCnh c@
/Dt Eu* đúng'
&' -2$ % " gi*i □
F' -2$ % " gi*i
-2#" 8 gi*i □
G' -2$ % " gi*i
-2+" -6 gi*i □
Bài 4: ( # đi!"
§Æng ThÞ BÝch Thuû
%(c4
%(c4
Trêng TiÓu häc Lu Quý An
Khoanh tròn chữ cái đặt trước HhIH tCnh đúng$
JKi :iAn gLch h9nh :uBng c@ cLnh +7 %( c4' .Cnh chu :i h9nh
:uBng đư8c ghIH bMi " :iAn gLch N như h9nh bAnO
&' %( ×4 =20 )cm+
F' %(×2×4 = 260 )cm+
G' N%(×2+×4 = 240 )cm+
Bài %: ( # đi!"
G@ %P ngư,i /hách đDn QR tiSc' Ghủ nh7 TDH 4Ki 4)4 6 ngư,i
trong đ@ c@ -ngư,i nh7 ngUi tiDH /hách'
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài ': ( 1(% đi!"
J5t h9nh chữ nhVt c@ chu :i +7 2(2 4' .Cnh chiWu Q7i :7 chiWu
r5ng h9nh chữ nhVt đ@, biDt r=ng 2; đo chiWu Q7i :7 2; đo chiWu
r5ng +7 hai 2; +iAn tiDH!
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
§Æng ThÞ BÝch Thuû

30 ×4 =120 (cm) B.5 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi là 202 m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. (30×2)×4 = 240 (cm) Bài 5: ( 2 điểm) Có 39 người khách đến dự tiệc. biết rằng số đo chiều dài và số đo chiều rộng là hai số liên tiếp? …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… §Æng ThÞ BÝch Thuû . Tính chu vi hình vuông được ghép bởi 4 viên gạch ( như hình bên) A. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 30cm 30cm Bài 6: ( 1.Trêng TiÓu häc Lu Quý An Khoanh tròn chữ cái đặt trước phép tính đúng: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. 30×2×4 = 260 (cm) C. Chủ nhà xếp mỗi mâm 6 người trong đó có 1người nhà ngồi tiếp khách.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->