Trêng TiÓu häc Lu Quý An

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
LỚP 3
MÔN :TOÁN
Năm học …………………
(Thời gian làm bài…….phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:…………………………………………………………………
Lớp…………………………………………….……………………..……..
Bài 1: ( 4 điểm)
Khoang tròn chữ cái đặt trước giá trị của biểu thức đúng
a, 52+8 ×6 =?

b, 84-24 : 3 =?

A. 60× 6 =360

A. 60 : 3= 20

B. 52+48=100

B. 84-8 =76

C. 52 +40 =92

C. 84- 6 = 78

Bài 2: ( 2 điểm)
Khoang tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a, 124 ×4 = ?
A. 486

b, 253 ×3 = ?
A. 659

c, 846: 6=?

d, 652: 5= ?

A. 131(dư 5)

A. 121 (dư 2)

B. 494

B. 758

B. 140 ( dư5)

B. 139 ( dư 2)

C. 496

C. 759

C. 14 ( dư 5)

C. 13 ( dư 2)

Bài 3: ( 1,5 điểm)
Trong kỳ thi học sinh giỏi Tiểu học, một trường đã giành được 12
giải nhì và số giải nhất bằng

1
3

: giải nhì. Hỏi tổng số giải nhất và gải

nhì trường đó giành được bao nhiêu ? ghi Đ vào ô trống cách tính có
kết quả đúng.
A. 12: 3 = 4 giải

B. 12: 3 = 4 giải
12-4 = 8 giải

C. 12: 3 = 4 giải
12+4 = 16 giải

Bài 4: ( 2 điểm)
§Æng ThÞ BÝch Thuû

Trêng TiÓu häc Lu Quý An Khoanh tròn chữ cái đặt trước phép tính đúng: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Tính chu vi hình vuông được ghép bởi 4 viên gạch ( như hình bên) A.5 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi là 202 m. 30 ×4 =120 (cm) B. (30×2)×4 = 240 (cm) 30cm 30cm Bài 5: ( 2 điểm) Có 39 người khách đến dự tiệc. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: ( 1. biết rằng số đo chiều dài và số đo chiều rộng là hai số liên tiếp? …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… §Æng ThÞ BÝch Thuû . 30×2×4 = 260 (cm) C. Chủ nhà xếp mỗi mâm 6 người trong đó có 1người nhà ngồi tiếp khách. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful