P. 1
Mau so yeu ly lich

Mau so yeu ly lich

|Views: 287|Likes:
Được xuất bản bởicuongnvct

More info:

Published by: cuongnvct on Feb 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phc

!" #$% L& L'CH
PH(N I) L'CH !* +,N TH-N
1. Họ và tên: H%.NH TH% T/0C. Giới tính: Nữ.
2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/197.
!. H" #h$% th&'ng t(): *19 + *,- + .. /0i Hữ% Ngh12 +
3. /4nh -h5y + -.. *6n -h7.
8. 9:n t";: <inh. -=n giá>: <h=ng
?. -(4nh @" họ; vAn: BCi họ;.
6. -(4nh @" ;h%yên m=n: <inh tD Ng>Ci -h&7ng.
7. -(4nh @" ng>Ci ngữ: Enh văn.
. -(4nh @" tin họ;: ;hFng ;hG / tin họ; H%In JK.
9. Ngày và> B>àn -N*L HM *hí ,inh: 26/!/1991 tCi -.. *6n -h7.
10. Ngày và> BIng *"ng sIn NiOt N2m: + / + / +
11. 3%á t(4nh PIn th:n:
-Qm tRt H%á t(4nh họ; tST và Jàm viO; tU 12 t%Vi @Dn n2y:
123 456nh h7c 4ập)
N89 T5:;n< Th=nh 4>ch
1990 +
1996
-(&'ng -H.- /0i Hữ% Ngh12
• WớT t(&Xng, Wiên @"i t(&Xng.
• 92nh hiO% họ; sinh giYi nhAt
t>àn t(&'ng.
1996 +
2001
BH Ng>Ci -h&7ng + *7 sX 2
tCi -.. H*,
• Zy viên /*H B>àn #hQ2.
• <Dt H%I t[t nghiOT: \DT hCng
7/201 sinh viên t>àn #hQ2.
• -h2m gi2 ;%"; thi LN2000 và Jà
@"i v= @];h t>àn H%[; năm 2000.
123 456nh ?=9 @ABc)
N89 CCn< 4D NhAB9 @E Th=nh 4>ch
2001 +
2002
*=ng ty W9
->y>t2 NiOt N2m
Nh:n viên .h^ng
,2(#_ting + NhQm
#D h>C;h sIn Th$m
và h%An J%yOn Pán
hàng.
Wàm t(&Xng nhQm s2% 1
năm Jàm viO;.
2002 +
200!
*=ng ty -NHH
/)t Pi -hiên W>ng
Nh:n viên Th^ng
#inh `>2nh a%At
nhST #h$%.
9>2nh s[ \%At tăng 1?0b
;0ng #c.
2008 +
2010
*=ng ty -NHH ,d
Th$m WG Nin2
-(&Xng *hi nhánh
*6n -h7.
• Giữ vững tG JO tăng
t(&Xng t(%ng P4nh
20b/năm.
• BCt `2nh hiO% nh>em
P2en h2fng gi>gi nh:et H%K
8 năm 2007.
PH(N II) 1%AN HỆ GIA ĐFNH
12. Họ tên *h2: HhiNH <j, *HkNH Linh năm: 19?1
+ Nghl nghiOT: m tá
+ -Qm tRt H%á t(4nh PIn th:n:
n -(&ớ; 197?: m tá
n L2% 197?: m tá tCi POnh viOn B2 <h>2 -(%ng &7ng -. *6n -h7
+ *ho X hiOn n2y: ,At năm 2009
1!. Họ tên ,p: NGhmqN -Hr -Hh Linh năm: 19?2
+ Nghl nghiOT: m tá
+ -Qm tRt H%á t(4nh PIn th:n:
n -(&ớ; 197?: m tá
n L2% 197?: m tá tCi POnh viOn B2 <h>2 -(%ng &7ng -. *6n -h7
+ *ho X hiOn n2y: *19 + .. /0i Hữ% Ngh12 + 3. /4nh -h5y + -.. *6n -h7.
18. *h]: HhiNH -Hh hmsN. Linh năm: 1976
+ Nghl nghiOT: <D t>án
+ *ho X hiOn n2y: *19 + *,- + .. /0i Hữ% Ngh12 + 3. /4nh -h5y t -.. *6n
-h7
1?. *hMng: NGhmqN NuN *vwNG. Linh năm: 197
+ Nghêf nghiêxT: Gi2e> viên -- BH-* *6n -h7.
+ *h=y 7g hiêxn n2y: 162/!8/10E + -(:fn 3%2ng 9iêx% + ..En -h7ei + 3. /ifnh -h%gy +
-. *-
16. *>n: NGhmsyN HhmfNH .Hj. Linh năm: 2009
+ *h=y 7g hiêxn n2y: 162/!8/10E + -(:fn 3%2ng 9iêx% + ..En -h7ei + 3. /ifnh -h%gy +
-. *-.
-=i \in ;2m @>2n J'i #h2i t(ên Jà @)ng.
Cần Thơ, ngày 6 tháng 12 năm
2010
Ng&'i #h2i
H%yfnh -h% -(%e;
NHzN a{- N| ak* NHzN
*ZE *H}NH 3hm~N BrE .Hv•NG
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

P. TP CT.Q.An Thới . Cần Thơ.Nghề nghiệp: Giáo viên TT ĐHTC Cần Thơ. Bình Thủy – TP.Chỗ ở hiện nay: 162/34/10A . Cần Thơ 15. . Bùi Hữu Nghĩa .P. Sinh năm: 1978 .Nghề nghiệp: Y tá .Tóm tắt quá trình bản thân: + Trước 1975: Y tá + Sau 1975: Y tá tại bệnh viện Đa Khoa Trung ương TP Cần Thơ . Con: NGUYỄN HUỲNH PHI. Họ tên Cha: HUỲNH KIM CHÁNH . Bình Thủy Sinh năm: 1976 Sinh năm: 1952 Sinh năm: 1951 Huỳnh Thu Trúc . Cần Thơ.An Thới . 14. Bình Thủy . Chị: HUỲNH THU UYÊN.Q.Chỗ ở hiện nay: Mất năm 2009 13.4 năm 2007. Chồng: NGUYỄN VĂN CƯỜNG.Trần Quang Diệu .Q.Chỗ ở hiện nay: C19 .CMT8 .Q. PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 12. ngày 6 tháng 12 năm 2010 Người khai Sinh năm: 2009 .Chỗ ở hiện nay: C19 . Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng.P.TP.Chỗ ở hiện nay: 162/34/10A .Nghề nghiệp: Kế toán . Bùi Hữu Nghĩa . Họ tên Mẹ: NGUYỄN THỊ THU . .Tóm tắt quá trình bản thân: + Trước 1975: Y tá + Sau 1975: Y tá tại bệnh viện Đa Khoa Trung ương TP Cần Thơ .Nghề nghiệp: Y tá . Bình Thủy TP CT 16.P.Trần Quang Diệu .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->