P. 1
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

|Views: 2,114|Likes:
Được xuất bản bởituanh88

More info:

Published by: tuanh88 on Feb 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

Đề: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.

Ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. 1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý VËt chÊt víi t c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc ®· cã lÞch sö rÊt l©u. Ngay tõ lóc míi ra ®êi, xung quanh ph¹m trï vËt chÊt ®· diÔn ra cuéc ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng gi÷a chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa duy t©m. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m th× thùc thÓ cña thÕ giíi, c¬ së cña mäi tån t¹i lµ mét b¶n nguyªn tinh thÇn nµo ®ã, cã thÓ lµ "ý chÝ cña thîng ®Õ" lµ "ý niÖm tuyÖt ®èi"... Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt: thùc thÓ thÕ giíi lµ vËt chÊt, c¸i tån t¹i mét c¸ch vÜnh cöu, t¹o nªn mäi sù vËt hiÖn tîng cïng víi nh÷ng thuéc tÝnh cña chóng. Vµo thêi cæ ®¹i, c¸c nhµ triÕt häc duy vËt ®· ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi nh÷ng d¹ng cô thÓ cña nã, tøc lµ nh÷ng vËt thÓ h÷u h×nh, c¶m tÝnh ®ang tån t¹i ë thÕ giíi bªn ngoµi. Cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX, khi xuÊt hiÖn nh÷ng ph¸t minh míi trong khoa häc tù nhiªn, con ngêi míi cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¨n b¶n h¬n, s©u s¾c h¬n vÒ nguyªn tö. N¨m 1895 R¬nghen ph¸t hiÖn ra tia X. N¨m 1896 BÐcc¬ren ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng phãng x¹. N¨m 1897 T«m x¬n ph¸t hiÖn ra ®iÖn tö vµ chøng minh ®îc ®iÖn tö lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nªn nguyªn tö... Nh vËy, nh÷ng quan niÖm ®¬ng thêi vÒ giíi h¹n tét cïng cña vËt chÊt lµ nguyªn tö hoÆc khèi lîng ®· sôp ®æ tríc khoa häc. §©y chÝnh lµ m¶nh ®Êt ®Ó chñ nghÜa duy t©m lîi dông. Nh÷ng ngêi theo chñ nghÜa duy t©m cho r»ng "vËt chÊt" cña chñ nghÜa duy vËt ®· biÕn mÊt, nÒn t¶ng cña chñ nghÜa duy vËt ®· sôp ®æ. Theo Lênin: KÕ thõa t tëng cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen; tæng kÕt nh÷ng thµnh tùu khoa häc tù nhiªn cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX vµ tõ nhu cÇu cña cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa duy t©m, trong t¸c phÈm "chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n", V.I.Lªnin ®· ®Þnh nghÜa: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Đây là định nghĩa khoa học nhất , hoàn chỉnh nhất về vật chất của V.I.Lênin. Víi t c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc, ph¹m trï vËt chÊt ph¶i thÓ hiÖn thÕ giíi quan vµ híng ®Õn sù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc (mèi quan hÖ trong tưduy - tån t¹i). VËt chÊt lµ mét ph¹m trï réng nhÊt nªn kh«ng thÓ ®Þnh nghÜa b»ng c¸ch th«ng thêng trong l«gÝc häc: ®em quy kh¸i niÖm cÇn ®Þnh nghÜa vÒ kh¸i niÖm réng h¬n. VËt chÊt chØ cã thÓ ®Þnh nghÜa ®îc b»ng c¸ch

tøc lµ sù tån t¹i bªn ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc vµ con ngêi lµ thuéc tÝnh chung. ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i. ®em l¹i cho con ngêi sù nhËn thøc vÒ chÝnh nã. TÊt c¶ nh÷ng g× tån t¹i bªn ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc cña con ngêi ®Òu lµ nh÷ng d¹ng kh¸c nhau cña vËt chÊt.. tuy kh«ng tån t¹i díi d¹ng c¸c vËt thÓ.. . Nh vËy. vÒ nguyªn t¾c. nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cña x· héi. cô thÓ. vÜnh h»ng víi mäi d¹ng. c¸i nµo quyÕt ®Þnh c¸i nµo. ChÝnh v× vËy. §ã chÝnh lµ c¬ së khoa häc ®Êu tranh chèng "thuyÕt kh«ng thÓ biÕt". chóng chÝnh lµ vËt chÊt díi d¹ng x· héi. nhng chóng tån t¹i kh¸ch quan. ý thøc lµ tÝnh thø hai.x· héi. Trong tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh cña vËt chÊt th× thuéc tÝnh "thùc t¹i kh¸ch quan". nã cã v« vµn c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau rÊt ®a d¹ng vµ phong phó mµ khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn th× còng t×m ra. ph©n tö. Cßn c¶m gi¸c hay ý thøc chØ lµ sù "chÐp l¹i. Thuéc tÝnh "tån t¹i kh¸ch quan ë ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc" chÝnh lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt c¸i g× lµ vËt chÊt vµ c¸i g× kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt c¶ trong tù nhiªn lÉn ®êi sèng x· héi. c¶m tÝnh. V. nh÷ng quan hÖ kinh tÕ . chôp l¹i. VËt chÊt lµ v« cïng v« tËn. vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. tån t¹i cã thÓ nhËn thøc ®îc cña b¶n th©n vËt chÊt. còng kh«ng cã cÊu tróc nguyªn tö. * Thuéc tÝnh chung cña vËt chÊt lµ "thùc t¹i kh¸ch quan' ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc con ngêi". VËt chÊt "®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c". chø kh«ng thÓ cã c¸i con ngêi kh«ng thÓ nhËn thøc ®îc. nã lµ nguån gèc. còng kh«ng mang c¸c thuéc tÝnh khèi lîng..®Æt nã trong quan hÖ ®èi lËp víi ý thøc. n¨ng lîng. Bëi vËy. nã cã sau so víi vËt chÊt. kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ngêi ®èi víi vËt chÊt chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ thuéc tÝnh tån t¹i c¶m tÝnh. * VËt chÊt "®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c. VËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan nhng kh«ng ph¶i tån t¹i trõu tîng mµ lµ sù tån t¹i hiÖn thùc. Ch¼ng h¹n. chôp l¹i. mäi ®èi tîng kh¸c nhau cña vËt chÊt. nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c. ph¶n ¸nh".I. cña ý thøc. Râ rµng vËt chÊt lµ tÝnh thø nhÊt. cã tríc ý thøc vµ quyÕt ®Þnh ý thøc.Lªnin xem "thùc t¹i kh¸ch quan" lµ thuéc tÝnh duy nhÊt cña vËt chÊt. ®èi víi thÕ giíi vËt chÊt chØ cã c¸i con ngêi cha nhËn thøc ®îc. Bëi vËy. ph¶n ¸nh". nã cã tríc ý thøc vµ t¹o nªn néi dung cña ý thøc. Khi vËt chÊt t¸c ®éng ®Õn c¸c gi¸c quan cña con ngêi th× g©y ra c¶m gi¸c ë con ngêi. xem c¸i nµo cã tríc. ph¸t hiÖn thªm nh÷ng thuéc tÝnh míi cña nã.

Định nghĩa trên đã đề cập đến các nội dung chủ yếu sau: . vận động là mọi sự biến đổi nói chung. Như vậy. do đó không gian và thời gian cùng tồn tại khách quan. sự vận động ấy không ở đâu khác. tất cả những thuộc tính đó được gọi là thời gian. Vật chất luôn vận động và phát triển. không gian và thời gian là các hình thức tồn tại của vật chất. -Tính vĩnh cữu của thời gian và tính vô tận của không gian. gắn liền với sự vận động của vật chất. Mọi sự vật tồn tại khách quan đều có vị trí. Không gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động về mặt vị trí. sự kế tiếp nhau của quá trình. -Tính ba chiều của không gian và tính một chiều của thời gian. chậm kế tiếp nhau. có độ dài của sự diễn biến. có độ dài ngắn. nhanh. tồn tại gắn liền với vật chất vận động. không gian và thời gian là thuộc tính khách quan. là thuốc tính cố hữu của vật chất. Không gian và thời gian là hai thuộc tính khác nhau nhưng không thể tách rời nhau của vật chất vận động. .Cảm giác.I. vật lý. Xét về bản chất. Theo quan điểm siêu hình.Lênin trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Các hình thức cơ bản của vận động bao gồm: vận động cơ học. hóa học. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất tồn tại bằng vận động. tính ba chiều của không gian là chiều dài. kết cấu. thực tại khách quan. tư duy chỉ là sự phản ánh của vật chất lên con người. vận động. tất cả những thuộc tính đó được gọi là không gian. còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động về mặt độ dài diễn biến. quảng tính. nội tại của bản thân vật chất. “Ngoài không gian và thời gian”. tức con người có khả năng nhận thức được vật chất. những thành tựu của vật lý học hiện đại về lĩnh vực vi mô cũng như vũ trụ học ngày càng xác nhận những tính chất này. không gian và thời gian có những tính chất sau đây: -Tính khách quan: không gian và thời gian là một thuộc tính của vật chất.. vận động không do ai sáng tạo ra và cũng không mất đi mà nó tồn tại vĩnh viễn. cao thấp của nó.Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức bất kể sự tôn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được -Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi trực tiếp hoặc gián tiếp tác động lên giác quan của con người. sinh học và xã hội. . ý thức.Đây là định nghĩa khoa học nhất . Nguồn gốc vận động là do bản thân sự vật hiện tượng quy định. Còn theo quan điểm duy vật biện chứng. và vận động của vật chất diễn ra trong không gian và thời gian. Vì vậy. Vật chất tồn tại khách quan. vận động là sự di chuyển vị trí cả vật thể trong không gian. mà mọi sự biến đổi diễn ra đều có quá trình. chiều rộng và chiều cao. Không gian và thời gian là một thuộc tính khách quan của vật chất. Vì vậy. có hình thức kết cấu. hoàn chỉnh nhất về vật chất của V. vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Mọi sự vật đều ở trong trạng thái không ngừng biến đổi. nguồn gốc của sự vận động là ở bên ngoài sự vật hiện tượng. thời gian. Tính một chiều của thời gian là chiều từ quá khứ đến tương lai. ngang dọc.

tách rời hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc người. Để cho ý thức ra đời. Bộ óc người là cơ quan vật chất của ý thức. ngôn ngữ và những quan hệ xã hội. phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tác động qua lại của chúng. Nhờ có lao động con người tác động vào các đối tượng hiện thực. nếu chỉ có bộ óc không thôi mà không có sự tác động của thế giới bên ngoài để bộ óc phản ánh lại tác động đó thì cũng không thể có ý thức.Vấn đề nguồn gốc. ý thức được hình thành không phải chủ yếu là do tác động thuần túy. ý thức là sản phẩm của sự phát triển xã hội. Hoạt động ý thức của con người diễn ra trên sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc người. những quy luật vận động của mình thành những hiện tượng nhất định và các hiện tượng này tác động vào bộ óc người. Ý thức bắt nguồn từ một thuộc tính của vật chất – thuộc tính phản ánh – phát triển thành. là trung tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử. nó phụ thuộc và xã hội. không thể tách rời ý thức ra khỏi hoạt động của bộ óc. vật nhận tác động bao giờ cũng mang thông tin của vật tác động. chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là một thuộc tính của vật chất nhưng không phải của mọi dạng vật chất mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc người. nguồn gốc tự nhiên là rất quan trọng. Như vậy. nằm trong con người. Ý thức không thể diễn ra. đó là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Tuy nhiên. Ý thức và sự phản ánh thế giới bên ngoài vào trong bộ óc người. song chưa đủ điều kiện quyết định cho sự ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc người nhờ lao động. Đồng thời quá trình phản ánh bao hàm quá trình thông tin. Kết quả của sự phản ánh phụ thuộc vào cả hai vật – vật tác động và vật nhận tác động. Ý thức là ý thức của con người. như vậy. phổ biến của mọi đối tượng vật chất. cùng với sự xuất hiện của con người. những kết cấu. không thể tách rời con người. tự nhiên của thế giới khách quan vào bộ óc người. Ý thức phụ thuộc vào hoạt động bộ óc người. Nói cách khác. không phải bỗng nhiên thế giới khách quan tác động vào bộ óc người để con người có ý thức mà trái lại. Phản ánh là thuộc tính chung. Không có sự tác động của thế giới bên ngoài lên các giác quan và qua đó đến bộ óc thì hoạt động ý thức không thể xảy ra. và ngay từ đầu đã mang tính chất xã hội. ý thức chỉ nảy sinh ở giai đoạn phát triển cao của thế giới vật chất. Vì vậy. Quá trình hình thành ý thức là kết quả hoạt động. . Dựa trên những thành tựu của triết học duy vật. về vật được phản ánh. thuộc tính này được biểu hiện ra trong sự liên hệ. chủ động của con người. song do khoa học chưa phát triển nên cũng đã không giải thích đúng nguồn gốc và bản chất của ý thức. tác động qua lại giữa các đối tượng vật chất với nhau. bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc. Trước Mác nhiều nhà duy vật tuy không thừa nhận tính chất siêu tự nhiên của ý thức. Ý thức ra đời là kết quả phát triển lâu dài của thuộc tính phản ánh của vật chất. triết học Mác – Lênin đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên đây. mà chủ yếu là do hoạt động của con người cải tạo thế giới khách quan làm biến đổi thế giới đó. bộ óc người là cơ quan phản ánh song chỉ có riêng bộ óc thôi thì chưa thể có ý thức. không thể thiếu được. bản chất và vai trò của ý thức là một vấn đề hết sức phức tạp của triết học. Dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên nhất là sinh lý học thần kinh. Là hình thức cao nhất của sự phản ánh thế giới hiện thực. những tiền đề. Đây là điều hết sức quan trọng để làm sáng tỏ nguồn gốc tự nhiên của ý thức. do đó khi bộ óc bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ không bình thường hoặc bị rối loạn. nội dung của nó là thông tin về thế giới bên ngoài. Quá trình hình thành ý thức không phải là quá trình con người thu nhận thụ động. Ý thức là chức năng của bộ óc người. của khoa học và thực tiễn xã hội. bắt chúng phải bộc lộ những thuộc tính.

sáng tạo của bộ óc. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người. Mác là cái vỏ vật chất của tư duy. mà con người là một thực thể xã hội năng động sáng tạo. ngày càng làm phong phú và sâu sắc ý thức của mình về thế giới. . loại trừ. Nói cách khác. có định hướng và chọn lọc các thông tin cần thiết. ý thức không phải là bản sao giản đơn. Ngôn ngữ. Phản ánh và sáng tạo là hai mặt thuộc bản chất của ý thức. Điều đó càng nói lên tính năng động sáng tạo của ý thức. trên cơ sở phản ánh. làm mất ý nghĩa của sự đối lập giữa vật chất và ý thức. công cụ để tác động vào hiện thực khách quan nhằm thực hiện mục đích của mình. từ đó dẫn đến làm mất đi sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.Ba là. theo qui luật và trong khuôn khổ của sự phản ánh. Nếu coi ý thức cũng là một hiện tượng vật chất thì sẽ lẫn lộn giữa vật chất và ý thức .Hai là. chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan. Thực chất đây là quá trình “Sáng tạo lại” hiện tượng của ý thức. Tuy nhiên. vì vậy ý thức “Chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người. Ý thức là hình ảnh phi cảm tính của các đối tượng vật chất có tồn tại cảm tính. năng động. Nhờ tác động vào thế giới mà con người khám phá ra những bí mật của thế giới. nhưng nó là cái thuộc phạm vi chủ quan.Một là trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh. biến các ý tưởng phi vật chất trong tư duy thành các dạng vật chất ngoài hiện thực. Sự trao đổi này mang tính chất hai chiều. là một hiện tượng xã hội. mà kết quả bao giờ cũng là những khách thể tinh thần. phương tiện. thụ động máy móc của sự vật. theo nghĩa mã hóa các đối tượng vật chất thành các ý thức tinh thần phi vật chất. là thực tiển xã hội. ý thức con người là sự phản ảnh có tính năng động. không có tính vật chất. Không có hệ thống tín hiệu này – tức ngôn ngữ .con người có ý thức chính vì con người chủ động tác động vào thế giới thông qua hoạt động thực tiễn để cải tạo thế giới. Do đó. Ý thức là sự phản ảnh sáng tạo lại hiện thực. Ý thức là cái phản ảnh thế giới khách quan. Nói cách khác. Trong giai đoạn này con người lựa chọn những phương pháp. Ý thức trong bất cứ trường hợp nào . theo nhu cầu thực tiển xã hội. thông qua hoạt động thực tiển biến cái quan niệm thành cái thực tại.cũng là sự phản ánh và chính thực tiển xã hội của con người tạo ra sự phản ánh phức tạp. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. tức quá trình hiện thực hóa tư tưởng. nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động . song đây là sự phản ảnh đặc biệt – phản ảnh trong quá trình con người. . tách rời sự phản ánh mà ngược lại thống nhất với phản ánh. ngôn ngữ và các quan hệ xã hội. Sáng tạo của ý thức là sáng tạo của sự phản ảnh. Như vậy. thì ý thức không thể tồn tại và thể hiện được. không có ngôn ngữ. Ý thức là sản phẩm xã hội. theo C. cải tạo thế giới. Ý thức là của con người. sáng tạo. ý thức chỉ được hình thành thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc người thông qua lao động. là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Sự sáng tạo của ý thức không đối lập . mô hình hóa đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần. Tính sáng tạo của ý thức không có nghĩa là ý thức đẻ ra vật chất. con người chỉ có ý thức do có tác động vào thế giới. . và được cải biến đi ở trong đó. con người không thể có ý thức. là thực tại chủ quan. Ý thức phản ảnh thế giới khách quan trong quá trình con người tác động cải tạo thế giới. Quá trình ý thức là quá trình thống nhất của ba mặt sau đây : . Ngôn ngữ do nhu cầu của lao động và nhờ vào lao động mà ý thức.

đó là một thuộc tính phản ánh phát triển thành. vật chất quyết định sự phát triển của ý thức. tư tưởng có thể quyết định làm sao con người hoạt động đúng và thành công khi nó phản ánh đúng và sâu sắc thế giới khách quan. . quyết định nội dung của ý thức. trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại xã hội.Mác nói :“. Vì vậy con người phải phát huy vai trò sáng tạo của thế giới khách quan. tức là nhìn từ nhiều khía cạnh của cùng một sự vật hiện tượng.lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh bại bởi lực lượng vật chất. sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất. Nếu như thế giới vật chất với những thuộc tính. . Điều kiện quyết định cho sự ra đời của ý thức là những tiền đề nguồn gốc xã hội.. là cơ quan phản ánh hình thành ý thức. ngoài ra. Nói tới vai trò của ý thức tức là nói đến vai trò của con người vì ý thức là ý thức của con người. Thường thì con người rất chủ quan ! Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng. nó sẽ kìm hãm sự phát triển của thế giới vật chất. VD: Aristôt đưa ra thuyết “địa tâm” coi trái đất là trung tâm của vũ trụ đã làm kìm hãm sự phát triển của thế giới vật chất. mối quan hệ giữa vật chất và ý .” Ý thức tác động trở lại vật chất theo hai hướng: Ý thức. Thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức.* Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức: Theo duy tâm thì ý thức quyết định vật chất Theo duy vật thì vật chất quyết định ý thức Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ngược lại ý thức. Tuy nhiên cơ sở để phát huy tính năng động chủ quan của ý thức là việc thừa nhận tính khách quan của vật chất. đa dạng. quy luật của nó tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức con người thì trong hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan. lấy thực tế khách quan làm căn cứ cho hoạt động của mình.Biểu hiện của mới quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. phương hướng và biện pháp chính xác. tư tưởng có thể làm cho con người hoạt động sai và thất bại khi con người phản ánh sai thế giới khách quan. ý thức ra đời là kết quả phát triển lâu dài của thuộc tính phản ánh của vật chất. ý thức tồn tại phụ thuộc vào hoạt động thần kinh của bộ não). Vật chất tồn tại khách quan. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con nguời nhờ lao động. Cái nhìn khách quan. Trong quá trình phản ánh thế giới khách quan. thừa nhận quy luật tự nhiên của xã hội. ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất đó vào con người.Vật chất (xét đến cùng) là cái có trước. bản thân của ý thức tự nó không làm thay đổi gì hiện thực. chủ nghĩa xã hội khoa học nên trong nhận thức của chúng ta phải là vật chất quyết định ý thức. ngôn ngữ và những quan hệ xã hội. Do vậy. độc lập với ý thức và là nguồn gốc sinh ra ý thức (não người là dạng vật chất có tổ chức cao. nó sẽ thúc đẩy thế giới vật chất phát triển nhanh vì đó là cơ sở quan trọng cho việc xác định mục tiêu. Ý thức bắt nguồn từ một thuộc tính của vật chất. nó sinh ra và quyết định đối với ý thức. quyết định tính phong phú. ý thức là sản phẩm của sự phát triển xã hội.. nhiều vẻ của ý thức.Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định nhưng sau khi ra đời ý thức có tính độc lập tương đối nên nó có sự tác động trở lại to lớn đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. thể hiện qua vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức và tính độc lập tương đối. .

Mác nói: “Cố nhiên vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí.thực phẩm. phấn đấu đạt 21 triệu tấn lương thực. Đến hết năm 1980. chính sách phát triển kinh tế thận trọng và khoa học dẫn đường. Sai lầm chủ quan duy ý chí đó là sự vi phạm nguyên tắc khách quan của sự xem xét. nền kinh tế tăng trưởng rất chậm chạp.thức còn là cơ sở để xem xét các mối quan hệ khác như củ thể và khách thể. *Sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới: Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội “Đảng ta đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí. cũng chưa tìm ra được đầy đủ những nguyên nhân đích thực sự trì trệ trong nền kinh tế của nước ta và cũng chưa đề ra các chủ trương. trái với tinh thần của phép biện chứng duy vật. Tại Đại hội Đảng VI. nhưng lý luận một khi thâm nhập được vào quần chúng thì sẽ trở thành lực lượng vật chất”. nông nghiệp giảm 0.10 triệu tấn than sạch. hàng tiêu dùng. điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. lý luận và tực tiễn. Trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đổi mới. nhiều chỉ tiêu kinh tế chỉ đạt khoảng 50-60% mức đề ra.Lênin và từ kinh nghiệm thành công và thất bại trong . cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế… Căn bệnh đó biểu hiện ở chỗ. Đại hội Đảng lần thứ IV lại đề ra những chỉ tiêu kế hoạch năm 1976 .1980 quá cao và phát triển sản xuất quá khả năng của nền kinh tế.5%. công nghiệp tăng 2. lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh bại bởi lực lượng vật chất.I. Vì ý thức tác động trở lại vật chất nên trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải chú ý giáo dục và nâng cao nhận thức cho con người.Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh không được lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách. Lênin đã gọi căn bệnh này "là sự mù quáng chủ quan". như: năm 1975. lấy ảo tưởng thay cho hiện thực thì sẽ mắc phải bệnh duy ý chí. đề ra các định hướng và xác định chủ trương đổi mới đặc biệt là đổi mới về kinh tế. Song vẫn có khả năng được ngăn ngừa và loại bỏ. tôn trọng và tuân theo quy luật khách quan. là sai lầm tự phát dẫn đến rơi vào chủ nghĩa duy tâm một cách không tự giác. Do đó. nếu lấy ý chí áp đặt cho thực tế. Về lý luận. đã phân tích đúng nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế .. chúng ta đã không có được một đường lối. 2. chúng ta đã chủ quan trong việc đánh giá những khả năng hiện có. 2 triệu tấn xi măng. Đại hội Đảng lần thứ V. lạm phát trầm trọng..1 triệu hecta khai hoang. không được lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược cách mạng.1triệu 200 hecta rừng mới trồng. Ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới: *Ý nghĩa phương pháp luận: Vì vật chất quyết định ý thức nên trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải xuất phát từ hiện thực khách quan. hàng xuất khẩu. Nếu chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan. phát triển kinh tế. Đảng đã tự phê bình một cách nghiêm khắc. tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 1.15%. vì thế mà sinh ra những ảo tưởng về tốc độ cải tạo. chính sách và toàn diện về đổi mới. Trước tình hình nền kinh tế miền Bắc còn bị phá hoại. vi phạm quy luật khách quan” trong việc xác định mục tiêu. thực hiện mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực . Vì vậy. từ lý luận của chủ nghĩa Mác . và do đó. 1 triệu tấn cá biển. nhất là về kinh tế. kỹ thuật. bệnh chủ quan duy ý chí có nhiều biến thể phức tạp và trở thành mầm mống cho nhiều căn bệnh mới trong nhận thức. Bệnh chủ quan duy ý chí là do sự yếu kém về trình độ nhận thức nói chung và sự hạn chế trong quá trình áp dụng lý luận vào thực tiễn nói riêng.. bước đi về xây dựng cơ sở vật chất. Chống quan điểm duy ý chí: V. dẫn đến việc đề ra những chỉ tiêu quá cao trong xây dựng cơ bản và phát triền sản xuất..6%.xã hội. nền kinh tế miền Nam bị đảo lộn và suy sụp..

Đặc biệt Đại hội cũng xác định: “Về quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị phải tập trung sức đổi mới kinh tế. Đại hội Đảng lần thứ VII chỉ ra những tồn tại lớn cần giải quyết như vấn đề lạm phát.. Ngay tõ lóc míi ra ®êi. đáp ứng đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống và làm việc.chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế.. trong điều hành quản lý còn nhiều sơ hở. sự đồng thuận trong Nhân dân. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt: thùc thÓ thÕ giíi lµ vËt chÊt. nâng cao trình độ dân trí. . thiếu việc làm.tức phát huy tính năng động của ý thức. lạc hậu” . tøc lµ nh÷ng vËt thÓ h÷u h×nh. tôn trọng quy luật khách quan và hành động theo quy luật khách quan”. Talet coi thùc thÓ thÕ giíi lµ níc. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m th× thùc thÓ cña thÕ giíi. Đại hội đã rút ra bài học quan trọng là: ”Mọi đường lối. tiếp tục làm sang tỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta. xung quanh ph¹m trï vËt chÊt ®· diÔn ra cuéc ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng gi÷a chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa duy t©m.. phát huy tài trí của người Việt Nam. coi đó là điều kiện quan trọng để tiến hành đổi mới trong lĩnh vực chính trị”. cã thÓ lµ "ý chÝ cña thîng ®Õ" lµ "ý niÖm tuyÖt ®èi". c¸c nhµ triÕt häc duy vËt ®· ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi nh÷ng d¹ng cô thÓ cña nã. đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và thực tiễn. quyết tâm đưa nước nhà khỏi nghèo nàn. c¬ së cña mäi tån t¹i lµ mét b¶n nguyªn tinh thÇn nµo ®ã. lúng túng. t¹o nªn mäi sù vËt hiÖn tîng cïng víi nh÷ng thuéc tÝnh cña chóng. trình độ tri thức và tay nghề cho người lao động.quá trình lãnh đạo cách mạng. Muốn vậy “phải khơi dậy trong dân lòng yêu nước. Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục lí luận chính trị để tạo nên sự thống nhất trong Đảng. Đảng ta chủ trương “lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. VËt chÊt víi t c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc ®· cã lÞch sö rÊt l©u. xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của củ nghĩa xã hội. c¸i tån t¹i mét c¸ch vÜnh cöu. c¶m tÝnh ®ang tån t¹i ë thÕ giíi bªn ngoµi. Đất nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. các nhu cầu xã hội khác. ý chí quật cường. Đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Vµo thêi cæ ®¹i.

nÒn t¶ng cña chñ nghÜa duy vËt ®· sôp ®æ.Anaximen coi thùc thÓ thÕ giíi lµ kh«ng khÝ.¡ngghen. trong t¸c phÈm "chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n".I. ph¶n ¸nh vµ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vµo c¶m gi¸c". ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i.M¸c vµ Ph. ®Çu thÕ kû XX vµ tõ nhu cÇu cña cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa duy t©m.. Ph©n tÝch ®Þnh nghÜa: * VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc: + §ã lµ sù x¸c ®Þnh "gãc ®é" cña viÖc xem xÐt ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a quan niÖm cña triÕt häc vÒ b¶n chÊt cña vËt chÊt víi c¸c quan niÖm cña khoa häc tù nhiªn vÒ cÊu tróc vµ nh÷ng thuéc tÝnh cô thÓ cña c¸c ®èi tîng vËt chÊt kh¸c nhau. Hªcralit coi thùc thÓ thÕ giíi lµ löa. VÒ lîng. s©u s¾c h¬n vÒ nguyªn tö. Cuèi thÕ kû XIX. NiÒm tin vµo c¸i ch©n lý trong c¬ häc Nowton ®· khiÕn cho c¸c nhµ khoa häc ®ång nhÊt. löa. . Nguyªn tö lµ c¸c phÇn tö cùc kú nhá.tån t¹i). V. con ngêi míi cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¨n b¶n h¬n. mäi hiÖn tîng phøc t¹p bÞ quy vÒ c¸i gi¶n ®¬n mµ tõ ®ã chóng ®îc t¹o thµnh. tæng kÕt nh÷ng thµnh tùu khoa häc tù nhiªn cuèi thÕ kû XIX. 18: Mäi sù ph©n biÖt vÒ chÊt gi÷a c¸c vËt thÓ ®Òu bÞ quy gi¶n vÒ sù ph©n biÖt. §Ønh cao cña t tëng duy vËt cæ ®¹i lµ thuyÕt nguyªn tö cña L¬xÝp vµ §ªm«crÝt. ¡mpª®èc c¬ coi thùc thÓ thÕ giíi lµ ®Êt. §©y chÝnh lµ m¶nh ®Êt ®Ó chñ nghÜa duy t©m lîi dông. kh«ng c¶m gi¸c ®îc. Nh vËy. mäi sù vËn ®éng ®Òu bÞ quy vÒ sù dÞch chuyÓn vÞ trÝ trong kh«ng gian. m¸y mãc thÕ kû 17. nh÷ng quan niÖm ®¬ng thêi vÒ giíi h¹n tét cïng cña vËt chÊt lµ nguyªn tö hoÆc khèi lîng ®· sôp ®æ tríc khoa häc. khi xuÊt hiÖn nh÷ng ph¸t minh míi trong khoa häc tù nhiªn.Lªnin ®· ®Þnh nghÜa: "VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c.. N¨m 1897 T«m x¬n ph¸t hiÖn ra ®iÖn tö vµ chøng minh ®îc ®iÖn tö lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nªn nguyªn tö. + Víi t c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc. ®Çu thÕ kû XX. N¨m 1896 BÐcc¬ren ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng phãng x¹. kh«ng khÝ. níc. nguån gèc vËn ®éng n»m ngoµi vËt chÊt. kh«ng thÓ x©m nhËp ®îc. ph¹m trï vËt chÊt ph¶i thÓ hiÖn thÕ giíi quan vµ híng ®Õn sù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc (mèi quan hÖ trong TD . ChØ chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. chôp l¹i. Nh÷ng ngêi theo chñ nghÜa duy t©m cho r»ng "vËt chÊt" cña chñ nghÜa duy vËt ®· biÕn mÊt. coi vËn ®éng vËt chÊt chØ lµ biÓu hiÖn cña vËn ®éng c¬ häc. cøng. b) §Þnh nghÜa vËt chÊt cña Lªnin KÕ thõa t tëng cña C. VËt chÊt víi khèi lîng. N¨m 1895 R¬nghen ph¸t hiÖn ra tia X.

vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. c¶m tÝnh. c) ý nghÜa: . kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ngêi ®èi víi vËt chÊt chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ thuéc tÝnh tån t¹i c¶m tÝnh. cña ý thøc. V. tõ ®ã b¸c bá thuyÕt "bÊt kh¶ tri".x· héi. còng kh«ng cã cÊu tróc nguyªn tö. còng kh«ng mang c¸c thuéc tÝnh khèi lîng. Ch¼ng h¹n. ph©n tö.I. nh÷ng quan hÖ kinh tÕ . Bëi vËy.. + VËt chÊt "®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c". chôp l¹i. Bëi vËy. nã cã tríc ý thøc vµ t¹o nªn néi dung cña ý thøc. cô thÓ. nã lµ nguån gèc. ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i. VËt chÊt chØ cã thÓ ®Þnh nghÜa ®îc b»ng c¸ch ®Æt nã trong quan hÖ ®èi lËp víi ý thøc. chóng chÝnh lµ vËt chÊt díi d¹ng x· héi. Cßn c¶m gi¸c hay ý thøc chØ lµ sù "chÐp l¹i. mäi ®èi tîng kh¸c nhau cña vËt chÊt. ph¶n ¸nh". ®èi víi thÕ giíi vËt chÊt chØ cã c¸i con ngêi cha nhËn thøc ®îc. c¸i nµo quyÕt ®Þnh c¸i nµo. xem c¸i nµo cã tríc. nã cã v« vµn c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau rÊt ®a d¹ng vµ phong phó mµ khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn th× còng t×m ra. + VËt chÊt lµ v« cïng v« tËn.+ VËt chÊt lµ mét ph¹m trï réng nhÊt nªn kh«ng thÓ ®Þnh nghÜa b»ng c¸ch th«ng thêng trong l«gÝc häc: ®em quy kh¸i niÖm cÇn ®Þnh nghÜa vÒ kh¸i niÖm réng h¬n. n¨ng lîng. + VËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan nhng kh«ng ph¶i tån t¹i trõu tîng mµ lµ sù tån t¹i hiÖn thùc. §ã chÝnh lµ c¬ së khoa häc ®Êu tranh chèng "thuyÕt kh«ng thÓ biÕt". ph¶n ¸nh". Trong tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh cña vËt chÊt th× thuéc tÝnh "thùc t¹i kh¸ch quan". tån t¹i cã thÓ nhËn thøc ®îc cña b¶n th©n vËt chÊt. vÜnh h»ng víi mäi d¹ng. cã tríc ý thøc vµ quyÕt ®Þnh ý thøc. ý thøc lµ tÝnh thø hai. Nh vËy.. tøc lµ sù tån t¹i bªn ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc vµ con ngêi lµ thuéc tÝnh chung. chôp l¹i. vÒ nguyªn t¾c. nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c. ®em l¹i cho con ngêi sù nhËn thøc vÒ chÝnh nã. TÊt c¶ nh÷ng g× tån t¹i bªn ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc cña con ngêi ®Òu lµ nh÷ng d¹ng kh¸c nhau cña vËt chÊt.Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc trªn c¶ hai khÝa c¹nh. tuy kh«ng tån t¹i díi d¹ng c¸c vËt thÓ. * Thuéc tÝnh chung cña vËt chÊt lµ "thùc t¹i kh¸ch quan' ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc con ngêi". nhng chóng tån t¹i kh¸ch quan. . Râ rµng vËt chÊt lµ tÝnh thø nhÊt.. + Thuéc tÝnh "tån t¹i kh¸ch quan ë ngoµi vµ ®éc lËp víi ý thøc" chÝnh lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt c¸i g× lµ vËt chÊt vµ c¸i g× kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt c¶ trong tù nhiªn lÉn ®êi sèng x· héi. ph¸t hiÖn thªm nh÷ng thuéc tÝnh míi cña nã. ChÝnh v× vËy. chø kh«ng thÓ cã c¸i con ngêi kh«ng thÓ nhËn thøc ®îc.Lªnin xem "thùc t¹i kh¸ch quan" lµ thuéc tÝnh duy nhÊt cña vËt chÊt. * VËt chÊt "®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c. Khi vËt chÊt t¸c ®éng ®Õn c¸c gi¸c quan cña con ngêi th× g©y ra c¶m gi¸c ë con ngêi. nã cã sau so víi vËt chÊt. nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cña x· héi.

§N VC cña Lªnin hiÖn nay vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ..Trong viÖc nhËn thøc c¸c hiÖn tîng thuéc ®êi sèng x· héi. kh«ng thÊy ®îc vai trß ý thøc. .Chñ nghÜa duy vËt tÇm thêng coi ý thøc lµ mét d¹ng vËt chÊt *** coi ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh gi¶n ®¬n. ý thøc a. lµ c¸i cã tríc tõ ®ã sinh ra vËt chÊt.M¸c cha ®¹t tíi. B¶n chÊt cña YT lµ h×nh ¶nh chñ quan cña triÕt häc kh¸ch quan. t¹o c¬ së khoa häc cho quan niÖm duy vËt trong lÜnh vùc x· héi. ngêi ta cã thÓ t×m ra c¸c ph¬ng ¸n tèi u ®Ó thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn.§N nµy chÝnh lµ c¬ së khoa häc vµ lµ vò khÝ t tëng ®Ó ®Êu tranh chèng chñ nghÜa duy t©m . CNDV siªu h×nh thÕ kû 17. nhîc ®iÓm lµ kh«ng ph©n biÖt ®©u lµ vËt chÊt. 18 coi ý thøc lµ mét biÕn tíng cña vËt chÊt do con ngêi sinh ra gièng nh gan tiÕt ra mËt. Mét sè quan niÖm vÒ ý thøc trong lÞch sö . m¸y mãc. §Þnh nghÜa gióp c¸c nhµ khoa häc t×m ra c¬ së lý luËn ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng nguyªn nh©n cuèi cïng cña c¸c biÕn cè x· héi. . §©y lµ ®iÒu mµ c¸c nhµ duy vËt tríc C. §N nµy lµ tiªu chuÈn c¨n b¶n nhÊt ®Ó ph©n biÖt thÕ giíi quan duy vËt vµ duy t©m. trªn c¬ së ®ã.c¶ duy t©m kh¸ch quan lÉn duy t©m chñ quan vµ thuyÕt kh«ng thÓ biÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó ®¶m b¶o sù ®øng v÷ng cña chñ nghÜa duy vËt tríc sù ph¸t triÓn míi cña khoa häc tù nhiªn. Chñ quan theo nghÜa ý thøc lµ h×nh ¶nh cña sù vËt ®îc thùc hiÖn trong bé n·o con ngêi. ®ã lµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. . ®Þnh nghÜa vËt chÊt cña Lªnin cho phÐp chóng ta x¸c ®Þnh c¸i g× lµ vËt chÊt trong lÜnh vùc x· héi.Trang bÞ thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cho c¸c nhµ khoa häc trong viÖc t×m kiÕm c¸c d¹ng luËt c¸c h×nh thøc míi cña vËt chÊt.Chñ nghÜa duy t©m quan niÖm ý thøc nh mét thùc thÓ ®éc lËp. . . b. ¦u ®iÓm cña quan ®iÓm nµy lµ chèng l¹i quan ®iÓm duy t©m t«n gi¸o. ®©u lµ ý thøc. lµ thùc t¹i duy nhÊt. trë thµnh chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. . do ®ã lu«n cho chñ nghÜa duy vËt ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi.Ngêi xa cho ho¹t ®éng tinh thÇn cña con ngêi kh«ng ph¶i do chÝnh con ngêi mµ cña linh hån bÊt tö nhËp vµo con ngêi vµ rêi bá con ngêi khi con ngêi chÕt. 2. thô ®éng thÕ giíi vËt chÊt. trùc quan trong quan niÖm vÒ vËt chÊt cña chñ nghÜa duy vËt cò. lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan th«ng qua "l¨ng kÝnh chñ quan cña . nh÷ng nguyªn nh©n thuéc sù vËn ®éng cña PTSX.§N vËt chÊt cña Lªnin ®· kh¾c phôc ®îc quan ®iÓm siªu h×nh.YT lµ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan. ®ång thêi còng t¹o c¬ së khoa häc cho sù thèng nhÊt trong chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. Quan ®iÓm CNDVBC CNDVBC kh¼ng ®Þnh: YT lµ sù ph¶n ¸nh mang tÝnh s¸ng t¹o thÕ giíi vËt chÊt vµo bé n·o ngêi th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn.

s¸ng t¹o. . + YT lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc trng riªng cã cña con ngêi. v× ph¶n ¸nh ®ã bao giê còng dùa trªn ho¹t ®éng thùc tiÔn x· héi vµ lµ s¶n phÈm cña c¸c quan hÖ x· héi. T¹i sao bé ãc ngêi l¹i cã thÓ sinh ra ý thøc? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy chóng ta ph¶i nghiªn cøu mèi liªn hÖ vËt chÊt gi÷a bé ãc víi thÕ giíi kh¸ch quan. cã ®Þnh híng. ®îc ph¸t triÓn tõ thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cã ë mäi d¹ng vËt chÊt. + C¸c tæ chøc. Ph¶n ¸nh YT cña con ngêi lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh cao nhÊt cña thÕ giíi vËt chÊt.YT lµ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan cã nghÜa YT lµ sù ph¶n ¸nh tÝch cùc. .thÇn kinh cña n·o. §ã lµ n¨ng lùc gi÷ l¹i.Tù nhiªn: + YT lµ ®Æc tÝnh riªng cña mét d¹ng vËt chÊt sèng cã tæ chøc cao lµ bé n·o ngêi. ChÝnh MLH vËt chÊt Êy h×nh thµnh nªn qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh thÕ giíi vËt chÊt vµo bé ãc con ngêi. . KÕt qu¶ cña sù ph¶n ¸nh phô thuéc vµo c¶ hai vËt (vËt t¸c ®éng vµ vËt nhËn t¸c ®éng). s¸ng t¹o thÕ giíi kh¸ch quan. Trong qu¸ tr×nh Êy. tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p.mçi ngêi". YT lµ sù thèng nhÊt cña thÕ giíi kh¸ch quan vµ chñ quan. Ho¹t ®éng YT chØ diÔn ra trong bé n·o ngêi. ®Ó hiÓu ®óng nguån gèc vµ b¶n chÊt cña YT cÇn ph¶i xem xÐt nguån gèc cña YT trªn c¶ hai mÆt tù nhiªn vµ x· héi.Ph¶n ¸nh YT lµ tÝch cùc. YT lµ h×nh ¶nh chñ quan. Ph¶n ¸nh lµ sù t¸i t¹o nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét hÖ thèng vËt chÊt nµy ë hÖ thèng vËt chÊt kh¸c trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i cña chóng. c¸c hÖ thèng vËt chÊt tiÕn ho¸. trªn c¬ së c¸c qu¸ tr×nh sinh lý . Néi dung cña ý thøc do thÕ giíi kh¸ch quan quy ®Þnh. vËt nhËn t¸c ®éng bao giê còng mang th«ng tin cña vËt t¸c ®éng. c) Nguån gèc YT: CNDVBC kh¼ng ®Þnh: YT cña con ngêi lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tù nhiªn vµ lÞch sö . . lµ hØnh ¶nh tinh thÇn chø kh«ng ph¶i lµ h×nh ¶nh vËt lý. YT chÞu sù chi phèi chñ yÕu cña c¸c quy luËt x· héi. g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kh¸i qu¸t ho¸. Sù s¸ng t¹o cña YT lµ sù s¸ng t¹o cña ph¶n ¸nh.x· héi. do nhu cÇu thùc tiÔn quy ®Þnh. V× vËy. Do ®ã khi bé ãc bÞ tæn th¬ng th× ho¹t ®éng cña ý thøc sÏ kh«ng b×nh thêng. Bé n·o ngêi lµ c¬ quan vËt chÊt cña YT. t¸i hiÖn cña hÖ thèng vËt chÊt nµy nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng vËt chÊt kh¸c trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng.YT ph¶n ¸nh YT lµ s¸ng t¹o. YT mang b¶n chÊt x· héi. thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cña chóng còng ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao. trõu tîng ho¸. dùa trªn c¬ së ph¶n ¸nh. hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan. YT lÊy c¸i kh¸ch quan lµm tiÒn ®Ò. nhu cÇu thùc tiÔn ®ßi hái chñ thÓ ph¶i nhËn thøc c¸i ®îc ph¶n ¸nh. cã lùa chän nh»m t¹o ra nh÷ng tri thøc vµ sù vËt. . do nhu cÇu giao tiÕp x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t hiÖn thùc cña con ngêi quy ®Þnh. Ph¶n ¸nh lµ thuéc tÝnh phæ biÕn trong mäi d¹ng vËt chÊt.

ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸i qu¸t sù vËt.ý thøc a. + ChÝnh nhê cã qu¸ tr×nh lao ®éng. c¶i to¹ thÕ giíi kh¸ch quan nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi. + Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ®Æc thï cña con ngêi. + Ng«n ng÷ lµ hÖ thèng tÝn hiÖu thø hai. Tõ ®ã ng«n ng÷ ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi lao ®éng. trao ®æi th«ng tin cho nhau. lµm cho kh¶ n¨ng t duy trõu tîng cña con ngêi còng ngµy cµng ph¸t triÓn. lµ c¸i "vá vËt chÊt" cña t duy. C«ng cô ngµy cµng ph¸t triÓn lµm t¨ng kh¶ n¨ng con ngêi t¸c ®éng vµo TN. ph¶n ¸nh t©m lý ®éng vËt thµnh ph¶n ¸nh ý thøc. kh¸m ph¸ vµ t×m hiÓu TN. b¾t tù nhiªn béc lé nh÷ng thuéc tÝnh cña m×nh. + Trong qu¸ tr×nh LĐ. lµm cho con ngêi vµ XH loµi ngêi kh¸c hoµn toµn víi c¸c loµi ®éng vËt kh¸c. 3. Bé n·o ngêi (CQ ph¶n ¸nh TG vËt chÊt xung quanh) vµ sù t¸c ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt xung quanh lªn bé n·o ngêi lµ nguån gèc TN cña YT. + Lao ®éng cña con ngêi lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých. con ngêi tÊt yÕu cã nh÷ng quan hÖ víi nhau vµ nhu cÇu trao ®æi kinh nghiÖm. lµm cho con ngêi ngµy cµng nhËn thøc s©u h¬n thÕ giíi kh¸ch quan. lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµo bé n·o ngêi. + Lao ®éng s¶n xuÊt lµ c¬ së cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷. Qu¸ tr×nh ®ã còng lµm biÕn ®æi chÝnh b¶n th©n con ngêi. + Ng«n ng÷ lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña sù ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t h¬n. ®ã chÝnh lµ nguån gèc x· héi quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ý thøc. Vai trß quyÕt ®Þnh cña vËt chÊt ®èi víi YT .X· héi: + Sù ra ®êi cña bé n·o ngêi còng nh sù h×nh thµnh con ngêi vµ x· héi loµi ngêi nhê ho¹t ®éng lao ®éng vµ giao tiÕp x· héi b»ng ng«n ng÷. con ngêi tæng kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn. ph¸t triÓn ý thøc. . => Nguån gèc tù nhiªn vµ x· héi lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó h×nh thµnh nªn YT cña con ngêi. bé n·o ngêi ph¸t triÓn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. Trong lao ®éng. + Ho¹t ®éng lao ®éng cña con ngêi ®ång thêi còng lµ ph¬ng thøc h×nh thµnh. trõu tîng ho¸. tøc lµ cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh ý thøc. Ho¹t ®éng lao ®éng cña con ngêi ®· ®a l¹i cho bé n·o ngêi n¨ng lùc ph¶n ¸nh s¸ng t¹o vÒ thÕ giíi.Nh vËy. Lao ®éng vµ ng«n ng÷. con ngêi ®· biÕt chÕ t¹o c¸c c«ng cô ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Nhê cã ng«n ng÷. t¸c ®éng vµo thÕ giíi kh¸ch quan lµm biÕn ®æi. YT lµ thuéc tÝnh cña bé n·o ngêi. Lao ®éng vµ ng«n ng÷ lµ "hai søc kÝch thÝch chñ yÕu" biÕn bé n·o con vËt thµnh bé n·o ngêi. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt . lµ ph¬ng tiÖn ®Ó con ngêi giao tiÕp víi nhau. trao ®æi tri thøc tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c.

YT cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi. con ngêi thùc tiÔn ®Ó xem xÐt quan hÖ gi÷a VC-YT. YT kh«ng ph¶i lµ sù ph¶n ¸nh cña VC. . YT cã sau.Sù t¸c ®éng cña YT ®èi víi vËt chÊt ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng cña con ngêi. t«n träng vµ hµnh ®éng theo quy luËt kh¸ch quan. kh«ng lÊy ý chÝ ¸p ®Æt cho thùc tÕ.YT lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi vËt chÊt vµo n·o ngêi. hiÖn tîng thùc tÕ kh¸ch quan. + YT ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan. lµ c¬ quan ph¶n ¸nh ®Ó h×nh thµnh ý thøc.. . VC tån t¹i kh¸ch quan.VC quyÕt ®Þnh ý thøc. kh«ng ®îc xuÊt ph¸t tõ ý muèn chñ quan. gãp phÇn c¶i biÕn thÕ giíi kh¸ch quan th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi. 4. con ngêi tù nhiªn nªn hä cha thÊy ®îc vai trß cña ý thøc. ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn . hiÓu biÕt nh÷ng quy luËt kh¸ch quan. YT cã sau.YT cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi so víi vËt chÊt. ý thøc tån t¹i phô thuéc vµo ho¹t ®éng thÇn kinh cña bé n·o trong qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan. ph¬ng híng. trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i lu«n lu«n xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ. N¾m v÷ng nguyªn t¾c kh¸ch quan ®ßi hái ph¶i . YT lµ sù ph¶n ¸nh cña vËt chÊt. con ngêi tù nhiªn ®Ó xem xÐt mèi quan hÖ VC-YT. tõ ®ã ®Ò ra môc tiªu. lµ h×nh ¶nh cña thÕ giíi kh¸ch quan. cã thÓ k×m h·m ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o tù nhiªn vµ x· héi. t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt: . Con ngêi dùa trªn nh÷ng tri thøc cña m×nh vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. N·o ngêi lµ d¹ng vËt chÊt cã tæ chøc cao. VC quyÕt ®Þnh YT vµ YT t¸c ®éng trë l¹i VC th«ng qua ho¹t ®éng con ngêi. VC quyÕt ®Þnh ý thøc. + CN duy vËt siªu h×nh: xuÊt ph¸t tõ quan niÖm con ngêi sinh vËt. hä kh¼ng ®Þnh VC cã tríc. ë møc ®é nhÊt ®Þnh. VC cã sau. kh«ng lÊy ý muèn chñ quan cña m×nh lµm c¬ së ®Þnh ra chÝnh s¸ch.Vai trß tÝch cùc. b. s¸ng t¹o cña ý thøc con ngêi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o thÕ giíi hiÖn thùc ®îc ph¸t triÓn ®Õn møc ®é nµo ®i ch¨ng n÷a vÉn ph¶i dùa trªn sù ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. YT cã sau. cho nªn trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan.VC cã tríc. + CNDVBC: XuÊt ph¸t tõ con ngêi hiÖn thùc. Tõ ®ã. quyÕt ®Þnh néi dung cña ý thøc. TG kh¸ch quan lµ nguån gèc cña YT. Nhng v× xuÊt ph¸t tõ con ngêi sinh vËt. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái chóng ta khi nhËn thøc vµ hµnh ®éng ph¶i xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n sù vËt. + Chñ nghÜa duy t©m cho r»ng YT cã tríc. chñ ®éng. + YT ph¶n ¸nh kh«ng ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan. cã t¸c dông thóc ®Èy ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o thÕ giíi vËt chÊt. ®éc lËp víi ý thøc vµ lµ nguån gèc sinh ra ý thøc. biÖn ph¸p vµ ý chÝ thùc hiÖn môc tiªu Êy. Hä kh¼ng ®Þnh VC cã tríc. .

th¸i ®é thËt sù kh¸ch quan. duy ý chÝ lµ khuynh híng tuyÖt ®èi ho¸ vai trß cña nh©n tè chñ quan. quan liªu. nÕu cêng ®iÖu tÝnh s¸ng t¹o cña YT sÏ r¬i vµo bÖnh chñ quan. khoa häc. + Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i gi¸o dôc vµ n©ng cao tr×nh ®é tri thøc khoa häc cho nh©n d©n nãi chung. duy ý chÝ. BÖnh chñ quan. duy ý chÝ ph¶i sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p. ph¬ng híng. s¸ng t¹o cña ý thøc. ®¶ng viªn. . lÊy sù nhiÖt t×nh thay cho sù yÕu kÐm vÒ tri thøc khoa häc. cña ý chÝ. n©ng cao n¨ng lùc trÝ tuÖ. chÝnh s¸ch. lµm c¬ së cho con ngêi h×nh thµnh ®îc môc ®Ých.Sù ®èi lËp VC-YT chØ cã ý nghÜa trong ph¹m vi nhËn thøc luËn.t«n träng sù thËt. + YT lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan mét c¸ch s¸ng t¹o. . duy ý chÝ. V× vËy. g©y t¸c h¹i nghiªm träng ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng CNXH. tr×nh ®é lý luËn cña §¶ng. . ®Þnh kiÕn. biÖn ph¸p vµ ý chÝ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh. duy ý chÝ lµ mét c¨n bÖnh kh¸ phæ biÕn ë níc ta vµ nhiÒu níc XHCN tríc ®©y. xa rêi hiÖn thùc kh¸ch quan. s¸ng t¹o trªn c¬ së cña sù ph¶n ¸nh. Ph¶i ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. ph¸t huy s¸ng t¹o cña ý thøc. tr¸nh th¸i ®é chñ quan. ph¶i ®æi míi t duy lý luËn. nãng véi. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i t«n träng vµ hµnh ®éng theo quy luËt kh¸ch quan. n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé. + Vai trß tÝch cùc cña ý thøc lµ ë chç nhËn thøc thÕ giíi kh¸ch quan. Cho nªn trong cuéc sèng sù ph©n chia trong VC vµ YT chØ mang ý nghÜa t¬ng ®èi. Tríc hÕt.Kh¾c phôc vµ ng¨n ngõa bÖnh chñ quan. ph¸t huy vai trß nh©n tè con ngêi: + Nguyªn t¾c kh¸ch quan kh«ng bµi trõ mµ cßn ®ßi hái ph¶i ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng: chñ quan. chèng b¶o thñ. §Ó kh¾c phôc bÖnh chñ quan. kh«ng trung thùc. nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn v¨n minh trÝ tuÖ ngµy nay. tr× trÖ. ph¶i vËn dông ®óng c¸c quan hÖ lîi Ých. Do vËy. . kh«ng vô lîi. ph¶i kÕt hîp hai yÕu tè nµy khi ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng. ®æi míi tæ chøc vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ. ph¶i cã ®éng c¬ trong s¸ng.Ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng. duy ý chÝ: + Chñ quan. + §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c kh¸ch quan vµ ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng chñ quan cña con ngêi. bÊt chÊp quy luËt kh¸ch quan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->