Bô luât hình su nàm 1999

Diêu 125. Tôi xâm pham bí mât hoàc an toàn thu tín. diên
thoai. diên tín cua nguòi khác ( trích)

.

.

.

.

.

.

..E.:9K383g2 l: %252-J294. .9J3  3 94  39J3. 97J.3.39439.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful