Bô luât hình su nàm 1999

Diêu 125. Tôi xâm pham bí mât hoàc an toàn thu tín. diên
thoai. diên tín cua nguòi khác ( trích)

.

.

.

.

.

.

9J3  3 94  39J3.. .39439.:9K383g2 l: %252-J294.E. 97J.3..