QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm cán bộ
[ Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)….]
-

-

Căn cứ quyết định thành lập (………….…..) ngày …. tháng …. năm ….
Xét đề nghị của …………………………
Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông (bà)
……………………………………………………. Hiện đang giữ chức (nếu có) .
……………………, giữ chức ………….………….
Cơ quan/Công ty ……………………………………………………………..
……….
Điều 2: Các Ông (bà) Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng Hành chánh),
Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Ông (bà)
………………………………………..
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu VP.

THỦ TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)