P. 1
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG

|Views: 898|Likes:
Được xuất bản bởidungnguyenkhanh

More info:

Published by: dungnguyenkhanh on Feb 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T XÚC XÍCH TI T TRÙNG

« vào lúc: Tháng Tám 01, 2006, 08:36:15 AM » Cu c s ng hi n i ngày càng áp ng t t h n nh ng nhu c u c a con ng i. Bên c nh nhu c u c n m c p, c s ng cu c s ng tho i mái, ti n nghi thì con ng i còn có nhu c u c n ngon, n y ch t dinh d ng có s c kh e t t. T ó, con ng i có th làm vi c t t h n, hi u qu h n. Vì lí do ó mà ngành công nghi p ch bi n th c ph m ngày càng phát tri n m nh m , góp ph n áp ng nhu c u v n u ng cho m i ng i. Các s n ph m th c ph m c ch bi n t th t cung c p y thành ph n dinh d ng c n thi t c a c th . Theo s li u th ng kê c a C c Th ng kê thành ph thì trong n m 2002, nhu c u i v i các s n ph m th c ph m ch bi n t th t t ng lên r t nhanh trên 12%. Trong ó xúc xích là m t trong nh ng s n ph m ch bi n t th t r t c quan tâm. Xúc xích là m t s n ph m n li n ngày càng ph bi n do tính ti n l i và có giá tr dinh d ng cao. Xúc xích có th c s n xu t m t cách th công (theo qui mô gia ình ) ho c theo qui mô công nghi p. Hi n nay trên th tr ng có r t nhi u lo i xúc xích khác nhau. Tu theo nguyên li u ta có th phân lo i xúc xích nh sau : xúc xích gà ,xúc xích bò, xúc xích tôm, xúc xích heo« theo ph ng th c s n xu t ta có xúc xích tri t trùng , xúc xích xông khói« Ph n I :NGUYÊN LI U 1/ Nguyên li u chính: 1.1/ Th t heo Th t và nh ng s n ph n ch bi n t th t là m t trong nh ng ph n c b n trong kh u ph n th c n. ó là ngu n quan tr ng cung c p l ng l n protein và các ch t khoáng nh s t(Fe), ng (Cu) magiê(Mg), photpho(P)« . Ngoài ra th t còn cung c p nhi u vitamin nh : vitamin A, vitamin B1(thiamin), B2(riboflavin), B6, PP« và trong th t ch a y các acid amin không thay th v i t l khá cân i. 1.1.1/ Phân lo i Th t heo là nguyên li u chính trong quá trình ch bi n xúc xích. Nó có vai trò quy t nh ch t l ng c a s n ph m. Th t heo c phân thành các lo i sau: a/ Theo % n c : +Th t heo n c : n c chi m t l cao >80% +Th t heo n a n c n a m : %n c 50%-80% +Th t heo m : %n c <50% b/ Theo tr ng thái th t: +Th t bình th ng : Th t có màu s t t i , b m t ráo , không r n c , pH c a th t có tr s 5.6-6.2 +Th t PSE (pale,soft,excudative): Th t có màu b nh t , m m, b m t không ráo có r n c pH c a th t th p <=5.2 +Th t DFD (dark,firm, dry) Lo i th t này có màu b s m, b m t b khô c ng, tr s pH khá cao >=6.4 1.1.2/ C u trúc c a th t Ph thu c vào vai trò ,ch c n ng và thành ph n hóa h c ,ng i ta chia th t thành các lo i mô nh sau: mô c , mô liên k t , mô x ng , mô m , mô máu. a/ Mô c : ây là lo i mô chi m t l cao nh t trong c u t o c a th t. Nó bao g m nhi u s i t c x p

t o thành các acid bay h i . S n ph m c a quá trình th i r a g m : hydro sunfua. E. Cl. Nguyên nhân là do b o qu n th t trong nh ng u ki n không thích h p.2/ M heo M heo là ngu n cung c p ch t béo.putrificum.t o c u trúc ch t ch cho th t .aureus. t o i u ki n thu n l i cho các enzim và vi sinh v t có s n trong th t phát tri n. statol. hình thái cho s n ph m nh c u trúc c a th t và s t o gel c a các phân t protein có trong th t T o ra mùi v c tr ng cho s n ph m 1. lactic. nâu . Cl. vitamin b/ mô liên k t: ây là lo i mô c phân b r ng rãi có vai trò liên k t các s i t c . Proteus vulgaris Các vi khu n k khí : Clotridium perfringens. propioic. các s i c c c u t o t miozin ho c actin. Trong th t có càng nhi u glycogen thì càng d b chua . Nhi t thích h p cho b o qu n th t là 0oC. khoáng. gi i tính và i u ki n nuôi d ng. Nh ng bi n i này d n n h h ng v c m quan. protein :18%-21%. c/ mô m : Mô m c t o thành t các t bào m liên k t v i nhau d i d ng l i x p. butyric. Còn l i là các thành ph n khác :glucid. Bacillus subtilis.quá trình 1ên men chua làm cho pH c a th t gi m. Ch c n ng ch y u c a nó là th c hi n ho t ng co gi n . lipit. Nh ng hi n t ng h h ng c a th t th ng g p là: nh t . B. Vì v y . ây là giai o n u c a s h h ng.nó là quá trình tr c c a quá trình th i r a. m ùi . hình thành nh ng ch t có h i . L ng mô m trong c u trúc th t nhi u hay ít ph thu c vào gi ng loài . s thay i màu s c và m c. axêtic. M. xucxinic th t b chua có màu xám và mùi khó ch u. Bacillus subtilis.4/ Các d ng h h ng th t Th t trong quá trình b o qu n có th b bi n ch t và h h ng . Thành ph n hoá h c c a mô c : n c chi m t l : 72%-75% . M. butyric t o mùi khó ch u cho th t Các vi khu n hi u khí gây th i th ng g p : Bacerium megatherium.mycoides T c sinh nh t còn ph thu c vào nhi t .nh t dính và bi n màu -S bi n màu c a th t : Màu c a th t trong quá trình b o qu n có th chuy n t bi n thành màu xám . ¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬ -Th t b chua: Do vi khu n lactic.cadidus.mensenterium. S n ph m c a quá trình là các acid focmic. m n ng nh ng không dùng m sa . n m m c phát tri n làm cho th t có mùi m c . trong công ngh s n xu t xúc xích th t heo có nh ng c tính nh : T o gía tr dinh d ng cho s n ph m T o c u trúc .Sinh nh t: Th ng xu t hi n trên b m t th t p l nh các bu ng có m không khí t ng i cao h n 90%.sporogenes -Th t m c : Do các m c Mucor và Aspergillus phát ti n trên th t . 1. -S th i r a th t : Do các vi sinh v t hi u khí c ng nh k khí phát tri n sinh ra các enzim proteaza phân gi i protein. L p nh y này g m có nhi u vi khu n khác nhau : Micrococus albus. B. th i r a.làm cho th t t ng tính ki m do phân hu proteinvà lipit. n m men ho c các enzim có s n trong th t .thành bó.1. ho c xanh l c do các vi khu n hi u khí phát tri n trên b m t Tóm l i . Steptococus liquefaciens.các bó c l i v i nhau . lên men chua. . Xúc xích tri t trùng dùng t t c các lo i m nh m l ng. indol. .coli.

3/ Da heo : Da heo c s d ng trong ch bi n xúc xích nh m làm t ng kh n ng k t dính . 08:37:00 AM » .. t ng hi u qu kinh t 1. t ng dai cho xúc xích .làm t ng giá tr c m quan cho s n ph m . 2006. bóng . Logged thitong y y y Nh . giúp t n d ng ngu n nguyên li u và làm gi m giá thành . Hóa h c Bài vi t: 36 y o H i âm: QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T XÚC XÍCH TI T TRÙNG « Tr l i #1 vào lúc: Tháng Tám 01.M có tác d ng làm t ng dính béo . ng th i làm gi m giá thành ..

Ph n II : S QUI TRÌNH CÔNG NGH .

.

khô ch ng ra khô.hui Alimentations thì cho là xúc xích c a o corse m i chính xác là caí nôi c a xúc xích c a n c pháp. hi u qu h n. vúng Yorkshire. Các s n ph m th c ph m c ch bi n t th t cung c p y thành ph n dinh d ng c n thi t c a c th . Ph n 2: Quy Trình s n xu t. L CH S C A MÓN XÚC XÍCH [12] Hi n cho t i bây gi v n ch a xác minh c ngu n g c xu t x c a xúc xích t âu? Xúc xích ã bao nhiêu tu i và ai là ng i u tiên có sáng ki n dùng th t nh i vào trong ru t heo. nhu c u i v i các s n ph m th c ph m ch bi n t th t t ng lên r t nhanh trên 12%. p mu i. nên trong l p x ng h th ng dùng kho ng 10% ng và 2 % mu i b o qu n.. Vì m i n c u ra s c giành v trí c tôn là g c c a xúc xích. ti n nghi thì con ng i còn có nhu c u c n ngon. T t p chí Aujourd. các tu s Thiên chúa giáo tu hành vi n Tr n c a nhà th Giáo h i ã ch ra các lo i saucili dành cho các tu sinh b k lu t c m túc n trong phòng khép r n mình. góp ph n áp ng nhu c u v n u ng cho m i ng i.. xúc xích xông khói V i tình hình th c t nh v y. Trong ó xúc xích là m t trong nh ng s n ph m ch bi n t th t r t c quan tâm. Xúc xích có th c s n xu t m t cách th công (theo qui mô gia ình) ho c theo qui mô công nghi p. hay các lo i ru t nhân t o khác ?.500 n m. L p x ng tho t u làm b ng th t c u thái nh . Trong ó. con ng i có th làm vi c t t h n.L IM U Cu c s ng hi n i ngày càng áp ng t t h n nh ng nhu c u c a con ng i. n y ch t dinh d ng có s c kh e t t. Xúc xích là m t s n ph m n li n ngày càng ph bi n do tính ti n l i và có giá tr dinh d ng cao. Ng i Ý k r ng th i xa x a La Mã c i. Tu theo nguyên li u ta có th phân lo i xúc xích nh sau: xúc xích gà . ng. c s ng cu c s ng tho i mái. xúc xích tôm. Sau này m i i sang làm b ng th t heo. r u và b t u nành. Có l do kh u v . Ph n 3: So sánh gi a cách ch bi n th công và công nghi p T NG QUAN V XÚC XÍCH 1. t ch ng ra t và g i ó là l p x ng. ã làm ra lo i xúc xích. dân Trung Hoa không thích lo i th t lên men lactic có v chua (m t hình th c b o qu n). Ng i pháp thì kh ng ình là hai lo i xúc xích u xu t phát t n c pháp. Hi n nay trên th tr ng có r t nhi u lo i xúc xích khác nhau. T ó.nhóm chúng tôi xin ch n tài: ³XÚC XÍCH HEO TI T TRÙNG´. Trên chuyên san c a OMS cho r ng Saussage là món n truy n th ng c a dân Angletere mà g c gác là khu v c ch n nuôi trù phú nh t n c Anh.xúc xích bò. cách ây kho ng 2. Th t c nh i vào ru t ng v t và s y trên b p than kho ng 5-6 gi . Theo s li u th ng kê c a C c Th ng kê thành ph thì trong n m 2002.Vì lí do ó mà ngành công nghi p ch bi n th c ph m ngày càng phát tri n m nh m . nh nhi u lo i xúc xích mà ta th ng th y ngày nay. chúng tôi s trình bày v : Ph n 1: Nguyên li u. mà c ng là c a toàn th gi i. tiêu. (sách nh ng ngh hái ra ti n ) L i có tài li u cho r ng chính ng i Trung Hoa. hành. Bên c nh nhu c u c n m c p. xúc xích heo theo ph ng th c s n xu t ta có xúc xích tri t trùng.observateur Magazine cho r ng xúc xích th t ra là c a V ng Qu c B . trong khi ó t p chí L.

N c Anh n i ti ng v i lo i xúc xích t i làm b ng th t bò ho c heo tr n v i gia v . t ng t nh v c a nem chua.Vài tr m n m sau ó.Hi n nay trên th gi i có r t nhi u lo i xúc xích nh ng Vi t Nam thì m i có m t s lo i. các s n ph m xúc xích nh : nhóm xúc xích ti t trùng khô (g m xúc xích ti t trùng Dzô Dzô và xúc xích ti t trùng Ba Bông Mai) và nhóm xúc xích ti t trùng mát (g m xúc xích ông l nh và xúc xích h t thanh trùng). Xúc xích c n i ti ng b i mùi khói th m d u. Blutwurst. qu .. M t s lo i xúc xích n i ti ng nh : Bratwurst. b i mùi th m c a khói trong xúc xích nh c ánh th c b ng cái nóng c a l a. Thyme. Chính lo i xúc xích này m i c xem là có ngu n g c châu Âu. Xúc xích khô là lo i xúc xích v n quen g i là xúc xích hun khói. ng i La Mã. Ch m xúc xích v i mù t t th m n ng. Frankfurter ± Bockwurst. là nh ng lo i lá th m không th thi u trong cách ch bi n xúc xích Ý. hành tím.. h ng h c cay càng m à h ng v c a th t. xúc xích c mang ra chiên hay n ng u thoang tho ng th t nh v chua. Có bao nhiêu lo i xúc xích. Sau ó c lên men. ã v t kh i biên gi i n c này tr thành m t trong nh ng món n hàng u th gi i. Sau m t th i gian.. là ngu n cung c p xúc xích ch y u issan là m t th ng hi u th c ph m khá n i ti ng t i Vi t Nam. nh i v i nh t ng th t (th t nghi n m n) nh ch l a c a ta c giã nhuy n. r i c i thi n h n.. nh i gan. Knackwurst. Vissan. m i vùng mi n u có nhi u lo i xúc xích khác nhau. Sau này ³ph ng´ thêm. t. Vùng Toulouse c a Pháp thì n i danh v i món xúc xích th t heo xay mi ng l n l n v i da. i u này ch c ch n không ai có th th ng kê n i vì m i qu c gia.. Xúc xích Ar p n ng khá phù h p v i kh u v ng i Vi t. Xúc xích Ar p v i nh h ng c a kh u v vùng c n ông nên th ng dùng nh ng lo i gia v m nh nh inh h ng. làm xúc xích xông khói ng i ta ph i dùng d m g s i hun cháy và khói c a nó c xông th t nh . n th t ch m nghe c v chua thanh thoát c bi t c a nó. c a khói. M t s công ty nh c Vi t. Nhai xúc xích v a nh n c s th t v n còn l n v i c m giác s n s t c a da càng ã mi ng. nh i v i th t b m s ho c c t nh . 2. ngày . Bregenwurst. mùi c a than c i. Tuy nhiên ng i n ph i nhâm nhi t ng chút.Rostbratwurst. XÚC XÍCH TRÊN TH TR NG [13] Xúc xích c bi t n nh m t lo i th c ph m ch bi n t th t và c ng là m t món n ³ti n l i´ lâu i nh t mà con ng i ã t o ra trong quá trình l u tr th c ph m Xúc xích c phân bi t hai lo i chính là xúc xích khô và xúc xích t i.. c bi t tiêu th m nh trên th tr ng c n c. Còn xúc xích t i thì n gi n h n ch là lo i xúc xích c làm thành hình nh ng ch a qua ch bi n. h i. c n i ti ng v i các lo i xúc xích a d ng. Hy L p m i c n m mùi xúc xích và phát tri n r t nhi u lo i xúc xích g n g n nh nh ng lo i xúc xích ngày nay c a châu Âu. kéo th t lâu áp vào t ng m xúc xích treo trên giàn bên trên. Xúc xích c ng ã và ang d n ph bi n trong b a n c a ng i Vi t. Tho t u xúc xích nh i ti t. c tr ng c a xúc xích Ý là v ng t thanh và h ng v c a rau mùi hoà quy n v i gia v làm nên phong cách riêng cho xúc xích Ý. Bên c nh ó còn có công ty s n xu t Xúc Xích c Vi t c ng là th ng hi u khá n i ti ng v i s n ph m xúc xích n i ti ng c a c. Xúc xích xông khói th ng c n ng.. xông khói b o qu n. Oreagano. có l do cách p các món n ng Vi t có các gia v t ng t v i gia v c a xúc xích.

1. + Th t heo n c : n c chi m t l cao > 80% + Th t heo n a n c n a m : % n c 50% . Ngoài ra th t còn cung c p nhi u vitamin nh : vitamin A.1. 1. Phân lo i Th t heo là nguyên li u chính trong quá trình ch bi n xúc xích. vitamin B1(thiamin).80% + Th t heo m : % n c < 50% Bên c ch ó. ng (Cu). th t c ng có th c phân lo i c theo tiêu chu n phân lo i Châu Âu "SEUROP": S: 60% th t n c ho c h n .1. photpho (P) .Theo % n c: [14] T l n c là m t ch tiêu quan tr ng ánh giá ch t l ng th t l n. PP và trong th t ch a y các acid amin không thay th v i t l khá cân i.Th t heo ó là ngu n quan tr ng cung c p l ng l n protein và các ch t khoáng nh s t (Fe). magiê (Mg). ng th i c ng là m t y u t quy t nh t i n ng su t và hi u qu ch n nuôi. Nó có vai trò quy t nh ch t l ng c a s n ph m. B6. 1.Nguyên li u chính [2] Th t và nh ng s n ph n ch bi n t th t là m t trong nh ng ph n c b n trong kh u ph n th c n.càng có nhi u món xúc xích n i ti ng t nhi u qu c gia tiêu dùng Vi t Nam c gi i thi u n ng i Ph n I :NGUYÊN LI U 1. B2(riboflavin). Th t heo c phân thành các lo i sau: a.

C CB : : : R: : : t t t t t t í t t t t ti t t Bì .

mô m .b.6-6. excudative ± r d ch): Th t có màu b nh t .2. Nó c ng th ng xu t hi n trong các quày th t nh ng con thú b stress tr c khi h th t. 1.nh ng do chúng ch a nhi u n c t do nên giúp vi khu n phát tri n nhanh. Thu c trên nh ng con thú c ngh ng i tr c khi gi t m và không b stress trong su t quá trình h th t.không r n c .khô): Lo i th t này có màu b s m. b m t b khô c ng. Lo i này th ng xu t hi n trong các quày th t nh ng con thú b stress tr c khi h th t. + Th t PSE (pale ± nh t màu.b m t ráo . mô liên k t . firm ± c ng. C u trúc c a th t [14] Ph thu c vào vai trò . Theo tr ng thái th t: + Th t bình th ng : Th t có màu s t t i . m m nhão. tr s pH khá cao >=6.pH c a th t có tr s 5. mô máu . + Th t DFD (dark ± s m màu. dry . b m t không ráo có r n c pH c a th t th p <=5.1. soft ±m m.mô x ng.4.ch c n ng và thành ph n hóa h c . Do pH h th p nhanh nên th t này gi m kh n ng liên k t v i n c và vi khu n phát tri n th p.ng i ta chia th t tghành các lo i mô nh sau: mô c .2.

CNCB xúc xích heo ti t trùng GVHD: ThS. Nguy n Th Thanh Bình Lo i mô Th t heo (%) Mô c .

1. khoáng. protein 18%21%. Mô liên k t: ây là lo i mô c phân b r ng rãi có vai trò liên k t các s i t c . Thành ph n hoá h c c a mô c : n c chi m t l : 72%-75%. Còn l i là các thành ph n khác: glucid. Nó bao g m nhi u s i t c x p thành bó. gi i tính và i u ki n nuôi d ng. 1. Thành ph n hóa h c c a th t heo[2] Thành ph n dinh d ng có trong 100gr th t heo . t o c u trúc ch t ch cho th t . Mô c ây là lo i mô chi m t l cao nh t trong c u t o c a th t. c. Ch c n ng ch y u c a nó là th c hi n ho t ng co gi n. lipit. các s i c c c u t o t miozin ho c actin. Mô m : Mô m c t o thành t các t bào m liên k t v i nhau d i d ng l i x p.6 ± 0. vitamin b. ng i ta quan tâm n các lo i mô sau: a.40-62 Mô m 15-40 Mô liên k t 6-8 Mô x ng s n 8-18 Mô máu 0. các bó c l i v i nhau. L ng mô m trong c u trúc th t nhi u hay ít ph thu c vào gi ng loài .8 B ng 1: Thành ph n các mô có trong th t heo Trong s n xu t xúc xích.3.

5 Trytophan 1.4 1.0 0. Nguy n Th Thanh Bình Th t heo N c (%) Protein (%) Lipit (%) Gluco (%) Tro (%) N ng l ng (%) N c 73 19 7.9 16.5 37.4 Isoleusin 4.5 0.0 143 Trung bình 60.7 406 Thành ph n acid amin không thay th trong protein th t heo: Acid amin % Acid amin % Leusin 7.1 268 M 47.2 0.9 Phenylalanine 4.CNCB xúc xích heo ti t trùng GVHD: ThS.5 0.3 1.1 .5 14.5 21.

Các d ng h h ng th t [16].2 Hàm l ng ch t khoáng có trong th t: (mg/100gr th t) Th t heo Ca Mg Fe K Na P N c 10.5 442 148 180 Ngoài ra trong th t còn có m t s vitamin có hàm l ng cao nh : vitamin B1 (0.3 442 129 170 M 2. vitamin A có hàm l ng nh h n.7-1. acid pentotenic (0. t o i u ki n thu n l i cho các enzim và vi sinh v t có s n trong th t phát tri n.Lyzin 7.9 29 2.1 Valin 5.5 mg%).5 mg%).2 442 161 150 Trung bình 13.42 .75 .25 .5 42 2. vitamin B2 (0. 1. Nguyên nhân là do b o qu n th t trong nh ng u ki n không thích h p. vitamin D.8 Theronin 5.2 41 2.0.1.4.0. Nh ng bi n i này d n n h h ng v c m quan. vitamin B6 (0. hình thành nh ng ch t .0 Agrinin 6.5 Histidin 3.[17] Th t trong quá trình b o qu n có th b bi n ch t và h h ng .4 mg%). và m t s các vitamin khác nh : vitamin C.4 Methionin 2.95mg/100gr).0.

lên men chua. Nh ng hi n t ng h h ng c a th t th ng g p là: nh t . . Công d ng .2.Giúp t n d ng ngu n nguyên li u và làm gi m giá thành. t ng hi u qu kinh t .có h i . m l ng. .2.1.3. Công d ng . th i r a.Giúp t n d ng ngu n nguyên li u và làm gi m giá thành.2. m chài.3. m ùi.2. 1.M th ng dùng trong s n xu t xúc xích ti t trùng là m c ng nh : m gáy. bóng. . Sinh nh t (h óa nh y ): 1. Da heo [18] 1. c i m . da không quá c ng (do heo già) và c ng không quá m m (heo non) t o ra s n ph m và có s k t dính t t h n mà ít nh h ng n m n c a s n ph m. . làm t ng giá tr c m quan cho s n ph m.1. m n ng vì t o nh t t h n m sa.Da heo c s d ng trong ch bi n xúc xích nh m làm t ng kh n ng k t dính. c i m Da heo th ng s d ng là da l ng. M heo [18] 1. a. 1.3.M có tác d ng làm t ng dính béo.M càng có t l acid béo bão hoà càng cao thì kh n ng t o nh càng cao. t ng dai cho xúc xích.M heo là ngu n cung c p ch t béo.2. s thay i màu s c và m c. t ng hi u qu kinh t CNCB xúc xích heo ti t trùng 1.

2.á v y có vai t r t quan tr ng trong quá trình ch bi n.Trong quá trình xay gi m s ma sát x y ra gi a các dao và nguyên li u a vào. gi cho vi c gi nhi t th p (d i 120C h n ch s phát tri n c a vi sinh v t. á v y [19] 2. . ng th i làm t ng m c ng nh tr ng l ng c a s n ph m. C d ng . .2.Ngoài ra á v y còn c s d ng b o qu n th c ph m khi nh p hàng và trong quá trình ch bi n . Ph li 2. .Là dung môi gi p hòa tan các ch t ph gia N c á v y nh h ng n kh n ng t o nh t ng. tham gia vào vi c t o c u trúc và tr ng thái c a s n ph m th c ph m ch bi n.1.1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->