P. 1
bài 31 tính chat va ung dung cua hidro

bài 31 tính chat va ung dung cua hidro

|Views: 1,264|Likes:
Được xuất bản bởikusasaku1990

More info:

Published by: kusasaku1990 on Feb 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

Trường thực tập: THCS HỒNG BÀNG Ngày soạn: 16/02/2011

Giáo vin hư!ng "#n : C$ %ng Th& Th' Ng(n
Sinh vin thực tập : Tr)n *i+ ,'ng Ngày dạy: 1-/02/2011
Bài 31 .Ti/t 10
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến th!
1 Bi/t 2ư3c t4nh ch5t vậ6 78 c9: ;h4 Hi2ro<
1 Hi=' 2ư3c t4nh ;h>? tác "@ng v!i oAi B "Cng 2Dn ch5t vE h3p ch5t< Bi/t 2ư3c hFn h3p
;h4 hi2ro vE oAi 7E hFn h3p nG<
1 Bi/t 2ư3c Hng "@ng thực tiIn c9: hi2ro trong 2ời JKng ."ự: vEo 78 t4nh vE hL: t4nh0
". K# n$n%
1 Bi/t cách 2Kt chá6 hi2ro trong ;h$ng ;h4M Ni/t cách th> hi2ro ng'6n ch5t vE O'6 tPc :n
toEn ;hi 2Kt chá6 hi2ro? Ni/t 7E+ th4 nghiQ+ hi2ro tác "@ng v!i 2Rng oAit? Ni/t vi/t
phưDng trSnh hL: hTc c9: hi2ro v!i oAi vE v!i oAit ;i+ 7oCi<
3. &h'(n% )h*)
1 UhưDng pháp trực O':n? 2E+ thoCi? n' v5n 2V<
II. CHU+N ,- Đ. D/NG DẠ0 H1C
1 HL: ch5t: hi2ro th' JWn? "" HC7? Xn hCt? 2Rng oAit .NYt0? 2Zn cRn? "i+? giá JPt<
1 ,@ng c@: NSnh ;4p c[i ti/n? Kng "#n ;h4? cKc th96 tinh<
III. TI2N TR3NH DẠ0 H1C
1< \n 2&nh trật tự 7!p:
2< *i=+ tr: NEi c]: .ti/t trư!c 7E ti/t thực hEnh0
^< BEi +!i:
Đặt vấn đề4 _ các ti/t hTc trư!c ch`ng t: 2a tS+ hi=' t4nh ch5t c9: bAi vE c]ng 2a
thực hEnh < H$+ n:6? ch`ng t: ccng nghin cH' th+ +Yt 2Dn ch5t nd:? 2L 7E Hi2ro<
H56t 78n% !9: Gi*5 ;i<n H56t 78n% !9: H=! >inh N8i ?@n% %hi ABi
H56t 78n% 1. TCD hiE@ tFnh !hGt ;Ht IJ !9: hi7K5 L1MNO
Gv: eời 1 HS nhPc 7Ci ;4 hiQ'
hL: hTc? c$ng thHc hL: hTc?
NT*? UT* c9: hi2ro<
Gv: fư: Kng nghiQ+ th' JWn
hi2ro 2a 2ậ6 ;4n cho HS O':n
Ját vE tr[ 7ời c(' hgi J:':
1 < Ha6 cho Ni/t +E' JPc ? trCng
thái c9: hi"ro h
2< eB Kng nghiQ+? "cng t:6
phi6 nhj ;h4 hi2ro vEo +]i 2=
nhận Akt<
Gv: Cho HS O':n Ját các O'[
Nong NLng chH: hi2ro 2ư3c
N'Yc chl "Ei<
1< N/' ;h$ng gid "(6 chl thS
các O'[ NLng "i ch'6=n như th/
nEoh
2<TCi J:o O'[ NLng N:6 7n
2ư3ch
HJ : Kí hiệu hóa học: H
Nguyên tử khối: 1
Công thức hóa học: H
2
h!n tử khối: 2
HJ : *h$ng +E'? B th= ;h4<
HJ :*h4 hi2ro ;h$ng +ci<
HJ : m'[ NLng Jn N:6 7n<
HJ :oS hi2ro nhj hDn ;h$ng ;h4<
HJ :
2-
2
= d
Kí hiệu hóa học: H
Nguyên tử khối: 1
Công thức hóa học: H
2
h!n tử khối: 2
I . TÍNH CHẤT PQT RS
1 Hi2ro 7E ch5t ;h4? ;h$ng +E'?
;h$ng +ci? ;h$ng v&? nhj nh5t
trong các ch5t ;h4? t:n r5t 4t trong
nư!c<
^< oậ6 tl ;hKi c9: hi2ro Jo v!i
;h$ng ;h4 2ư3c t4nh như th/
nEoh
"# thông $%o:
_ 1p
0
C? 1 74t nư!c hoE t:n 2ư3c
20+7 hi2ro? nhưng trong ccng
2iV' ;iQn thS hoE t:n t!i q00 74t
;h4 NH
^
? horc p00 74t ;h4 HC7<
1 s+ cL nhận Akt gS vV t4nh t:n
c9: ;h4 hi2ro h
Gv: t' c)' 1 HS r`t r: ;/t
7'ận vV t4nh ch5t vật 78 c9:
hi2ro<
HJ : Hi2ro r5t 4t t:n trong nư!c<
HJ: fTc ph)n ;/t 7'ận SG*<10p
H56t 78n% ". TCD hiE@ tFnh !hGt hT: h=! !9: hi7K5 L "UNO
Gv:
Thuo u+ hi"ro cL tác "@ng
2ư3c v!i oAi ;h$ng h Cho hTc
Jinh "ự 2oán <
vE+ th4 nghiQ+ chHng +inh
hi"ro tác "@ng v!i oAi cho hTc
Jinh Au+ <
t' c)' hTc Jinh O':n Ját th4
nghiQ+ ? nhận Akt vV +E' JPc
c9: ngTn 7>: <
f= 2iV' ch/ ;h4 hi"ro ? t: cho
vEi hCt ;n+ Xn vEo Kng nghiQ+
chH: "" :Ait c7ohi"ric HC7
1< t' c)' hTc Jinh O':n Ját +rt
;4nh 2Rng hR trư!c ph[n Hng
cL gS Ná+ trn +rt ;4nh h:6
;h$ng h
HJ 1: cL
HJ 2: ;h$ng
HJ : trư!c ph[n Hng +rt ;4nh
2Rng hR ;h$ng cL gS Ná+ trn 2L
II. TÍNH CHẤT HVA H1C
1. T*! ?Wn% ;Xi 5Yi
& ' & '
t
2 2 2
2 2
0
→  +
1 HFn h3p Hi2ro vE oAi 7E hFn
h3p nG<
1 *hi trYn () hi*+o #à 1) o,i thS
hFn h3p Jn nG +Cnh nh5t<
2< fKt ;h4 hi"ro ? 6' c)' hTc
Jinh O':n Ját +E' ngTn 7>:
2:ng chá6 <
3.m':n Ját +rt ;4nh 2Rng hR
J:' ph[n Hng ? cL hiQn tư3ng
gS A[6 r: hS[n phi+ 7E+ +ờ
+rt ;4nh 2L 7E gS h
w< oậ6 hi"ro 2a tác "@ng v!i
ch5t nEo trong ;h$ng ;h4 tCo
r: hDi nư!c 7E+ +ờ +rt
;4nh h
Cho hTc Jinh vi/t UTUx Ni='
"iIn Jự tCc "@ng c9: hi"ro v!i
oAi Jinh r: hDi nư!c < C(n Nyng
UTUx
p< Cho hTc Jinh 2Tc ph)n 2Tc
th+ Jg;/10-
TCi J:o ;h$ng 2Kt ;h4 hi"ro
;hi vz: +!i Jinh r: +E ph[i
23i +Yt 7`c J:' +!i 2Kt h
HJ : ngTn 7>: cL +E' A:nh
HJ : ngTn 7>: cL +E' vEng
HJ : +rt ;4nh 2Rng hR N& +ờ
S[n phi+ 7E+ +ờ +rt ;4nh 7E
hDi nư!c
HJ : hi"ro 2a tác "@ng v!i oAi
trong ;h$ng ;h4
HJ :
& ' & '
t
2 2 2
2 2
0
→  +
HJ : f= tránh g(6 nG ;hi 2Kt< oS
hFn h3p ;h4 Hi2r$ vE ;h4 bAi 7E
hFn h3p nG<
HJ : 7Png nghu vE ghi NEi
Gv : th$ng Náo "ự: trn UTUx
HFn h3p ;h4 Hi2r$ vE ;h4 bAi
7E hFn h3p nG< oE Jn nG +Cnh
nh5t thuo tl 7Q vV th= t4ch như hQ
JK c(n Nyng trn UTUx 2L 7E
2 2
1 : 2
& '
) )
Gv : oậ6 +'Kn th> ;h4 hi"ro
tinh ;hi/t h:6 chư: t: ph[i 7E+
J:o h
HJ :"cng tEn O'u 2L+ 2:ng chá6
w < C9ng cK
1 oi/t ;4 hiQ' hL: hTc? CTHH? NT*? UT* c9: ;h4 hi2ro vE oAi 2a hTc<
1 T4nh tl ;hKi c9: ;h4 hi2ro v!i ;h$ng ;h4M ;h4 oAiM ;h4 nitD<
1 oi/t UTHH Ni=' "iIn "ự chá6 c9: hi2ro trong oAi h:6 trong ;h$ng ;h4<
p < ,rn "{ 1 hư!ng "#n NEi tập
1 HTc ;| NEi<
1 }u+ trư!c ph)n t4nh ch5t hL: hTc .c{n 7Ci0 vE Hng "@ng c9: hi2ro<
1 Sư' t)+ tr:nh [nh? tư 7iQ' 7in O':n 2/n Hng "@ng c9: hi2ro .ngoEi SG*0<
IP. RZT KINH NGHI[M
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Công thức hóa học: H2 Phân tử khối: 2 Gv: Đưa ống nghiệm thu sẵn hiđro đã đậy kín cho HS quan sát và trả lời câu hỏi sau: 1 . trạng Hs : Không màu. không mùi.Hiđro là chất khí. Tìm hiểu tính chất vật lý của hiđro (15’) Gv: Mời 1 HS nhắc lại kí hiệu Hs : Kí hiệu hóa học: H hóa học. 2. đó là Hiđro. tan rất ít trong nước. . 1. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung ghi bài Kí hiệu hóa học: H Nguyên tử khối: 1 Công thức hóa học: H2 Phân tử khối: 2 Hoạt động 1. Nếu không giữ dây chỉ thì Hs : Quả bóng sẽ bay lên. chúng ta cùng nghiên cứu thêm một đơn chất nữa. thái của hidro ? 2.Tại sao quả bóng bay lên được? Hs : d = 2 29 I . ở thể khí. Gv: Cho HS quan sát các quả bong bóng chứa hiđro được buộc chỉ dài. các quả bóng di chuyển như thế nào? Hs :Vì hiđro nhẹ hơn không khí.Đặt vấn đề: Ở các tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu tính chất của Oxi và cũng đã thực hành . không vị. TÍNH CHẤT VẬT LÝ . Hãy cho biết màu sắc . Nguyên tử khối: 1 NTK. phẩy nhẹ khí hiđro vào mũi để nhận xét. Mở ống nghiệm. nhẹ nhất trong các chất khí. công thức hóa học. dùng tay Hs :Khí hiđro không mùi. PTK của hiđro. không màu. Hôm nay.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->