Phân biêt các diêu kiên co_o giao hàng

Incoterm 2000, chia cac diêu kiên thuong mai thanh 4 nhom, hiêu va phân biêt giua cac nhom
nay, va quan trong la nho dê ma ap dung không phai la diêu dê dang.Hôm nay, minh trinh bay
môt cach dát vân dê moi hy vong la dê hiêu va dê nho hon.

Thu nhât co 4 nhom, nho câu ;Em Fai Cô Di , 4 tu dâu cua câu chinh la 4 diêu kiên thuong mai
trong incorterm 2000 :E,F,C,D
Bây gio ta di cu thê vao tung nhom : 1.Nhom E-EXW-Ex Works
Gio tôi co môt mon hang, tôi muôn ban va tôi cha chiu bât cu trach nhiêm gi vê lô hang do, tu
xin giây phep xuât khâu dên thuê phuong tiên vân chuyên, thuê tau..nghia la rât luoi va cha co
ti trach nhiêm gi vê thu tuc thi do la diêu kiên nhom E .Vây nhe, khi nao minh muôn ban hang va
cháng muôn lam thu tuc gi hãy nho dên nhom E
2.Nhom F
Trong nhom F co 3 nhom la FOB, FCA,FAS. Vây bi quyêt dê nho khi cân dên nhom F la thê
nao? Hãy nho F la Iree nghia la không co trach nhiêm, vây không co trach nhiêm voi gi, không
co trach nhiêm voi viêc vân chuyên tu cang bôc hang dên cang dõ hang. Do la net co ban cua
nhom F.
Vây dâu la co so dê phân biêt,chia ra 3 nhom FCA,FAS,FOB.Xin tra loi, co so chinh la trach
nhiêm vân chuyên hang tu co so cua nguoi ban lên tau
2.1 FCA
Chi bôc hang lên phuong tiên vân tai nguoi mua gui dên nhân hang nêu vi tri do nám trong co so
cua nguoi mua. Sau khi bôc hang lên phuong tiên vân tai la tôi hêt trach nhiêm.
Lây vi du , tôi ban 2 container vê den chiêu sang theo diêu kiên FCA sang Mÿ, co so san xuât
cua tôi o quân Tân Binh. Nêu tôi giao hang o co so quân Tân Binh, thi tôi phai thuê xe nâng dê
chuyên hang lên xe container chuyên dung do nguoi mua gui dên.
Lây truong hop, vân ban theo diêu kiên FCA, nhung giao hang o kho trung chuyên o Tân Cang
cháng han, luc nay viêc vân chuyên hang lên xe container chuyên dung do nguoi mua gui dên,
nguoi mua phai tu lo lây. Nghe co ve không công báng, thuc ra thi nguoi ban dã phai vân chuyên
hang dên tân kho trung chuyên rôi con gi. Diêu nay co loi cho nhung nha xuât khâu, ban hang
nhiêu, co vi tri tâp kêt hang tôt.
Lam thê nao nho duoc tinh chât co ban cua nhom FCA?
Nho dên FCA hãy nho tu C-Carrier ,Free Carrier- Miên trach nhiêm vân chuyên, chinh la y
nghia dã phân tich o trên
2.2 FAS
Nhom nay, trach nhiêm nguoi ban, cao hon nhom FCA, nghia la không giaohang tai co so san
xuât hay diêm trung chuyên nhu trên ma nguoi ban phai thuê phuong tiên vân chuyên dê dua
hang xêp doc man tau.
Dê nho dác tinh nay hãy nho tu Free Alongside Miên trach nhiêm dên khi dã xêp doc man tau.
2.3 FOB
O diêu kiên FAS trach nhiêm ta la giao hang dên man tau, thê con nêu khi bôc hang tu man tau
lên tau, cháng may hang bi võ thi sao, ai chiu trach nhiêm? Ai tra chi phi bôc hang nay? Tra loi
câu hoi trên chinh la diêu kiên FOB.
Vây nho dên FOB, hãy nho dên trach nhiêm cua chung ta la phai giao hang lên dên tau , nghia la
chiu trach nhiêm câu hang lên tau. Tu Free on board noi lên diêu do Miên trach nhiêm khi dã
giao hang lên tau.
Nhu vây trong diêu kiên nhom F , hãy nho:
1.Trach nhiêm chuyên cho táng dân :
FCA~~~FAS~~~ FOB
2.Chiu chi phi lam thu tuc xuât khâu, nôp thuê va lê phi xuât khâu.
Vây la tu nhom E, tôi chi giao hang thôi, con nguoi mua muôn lam sao thi lam
Dên nhom F, trach nhiêm co nâng lên môt ti, tuc la co dê câp dên trach nhiêm chuyên cho
Vây cao hon nua la gi? Do la dam nhân luôn viêc chuyên cho dên cang dõ hang cho nguoi mua.
Khi nghi dên viêc thuê tau va chuyên cho tu cang di dên cang dên hãy nho dên nhom C. Chác
chán tu goi nho dên nhom C la tu cost tu cuoc phi
3.Nhom C
Nhu vây, noi dên nhom C, la noi dên thêm chi phi nguoi ban së lo thêm tu viêc thuê tau, dên
viêc chuyên cho va bôc hang, cùng nhu bao hiêm cho cac rui ro trong qua trinh chuyên cho
Va nhung tinh chât nay cùng la co so dê phân biêt cac diêu kiên trong nhom C
3.1 CFR
Don gian la nguoi ban phai chiu thêm chi phi chuyên cho dên cang dõ hang, con chi phi dõ hang
do nguoi mua chiu nêu co thoa thuân
.Gia CFR ÷ Gia FOB ¹ F (Cuoc phi vân chuyên)
3.2 CIF
Qua trinh chuyên cho tu cang mua dên cang ban la do nguoi ban chiu rôi nhung nêu doc duong
di, cháng may hang hoa bi hong thi sao? Rõ rang la cân phai mua bao hiêm cho hang. Nhu vây
CIF giông CFR ngoai viêc nguoi ban phai mua bao hiêm.
Thuong thi mua bao hiêm o muc tôi thiêu theo FPA hay ICC(C) -110° gia tri hang hoa giao
dich
Bi quyêt dê nho nhom CIF vôi cac nhom khac la tu I-Insurance-Bao hiêm
Gia CIF÷Gia FOB ¹ F(cuoc vân chuyên) ¹(CIF X R)÷ (FOB¹F)/(1-R)
Co nhung doanh nghiêp mua hang, lam sang, mác du ta dã chuyên hang dên cang nhung ho chua
thoa mãn, muôn ta chuyên công ty hay dia diêm ho chi dinh nám sâu trong nôi dia, do vây phat
sinh thêm diêu kiên CPT,CIP
3.3 CPT
CPT÷ CFR ¹ F( Cuoc phi vân chuyên tu cang dõ hang dên vi tri nhân hang do nguoi ban chi
dinh)
Dác diêm nôi bât cua CPT la o chô do, giông hêt CFR, ngoai ra con thêm cuoc phi vân chuyên tu
cang dõ hang dên vi tri nhân hang do nguoi ban chi dinh
3.4 CIP
CIP÷CIF ¹(I¹F)( Cuoc phi vân chuyên va bao hiêm tu cang dõ hang dên vi tri nhân hang do
nguoi ban chi dinh) ÷CPT¹I (Cuoc phi bao hiêm tu cang dõ hang dên vi tri nhân hang do nguoi
ban chi dinh)
Nhu vây trong nhom C, co cac luu y sau :
-Trach nhiêm lam thu tuc nhâp khãu, nôp thuê va lê phi nhâp khâu thuôc nguoi mua
-Trach nhiêm nguoi ban táng dân CFR -~~~ CIF-~~~ CPT-~~~ CIP
-CIF,CFR chi ap dung phuong tiên vân tai thuy
-CPT,CIP ap dung duong sát, duong bô, duong hang không, va ca vân tai da phuong thuc
Ta thây 3 nhom trên la tuong dôi du nhung tai sao lai co thêm nhom D?
Câu tra loi la co nhung yêu câu ma diêu kiên giao hang, no không nám trong bât ky diêu kiên
nao trong cac nhom trên, hoác phai ap dung cac diêu kiên trên nhung kem theo la cac diêu khoan
bô sung
Noi co sach, mach co chung, lây vi du :
Vi du 1:
Công ty Viêt Nam o Phu Tho ban vai sây ep khô cho Trung Quôc qua cua khâu Lang Son, diêu
kiên Trung Quôc yêu câu la giao hang cho Trung Quôc trên cac xe tai tai biên gioi , viêc chuyên
cho, thuê xe dên diêm quy dinh trên biên gioi la do cty Viêt Nam dam nhân, con viêc bôc dõ
hang tu xe tai xuông tai diêm giao hang, phia Trung Quôc së lo.
Vây ta kiêm tra xem, ap dung duoc diêu khoan nao, trong cac nhom E,F,C ma ta dã hoc không
nhe :
Nhom E :Chác chán la không rôi , yêu câu giao hang tai cua khâu Lang Son, ma vai thi thu gom
o Phu Tho, nêu theo E thi cty Viêt Nam chi giao hang o Phu Tho thôi.
Nhom F:
FCA :Không duoc, boi phia Trung Quôc không dông y thuê ô tô vao tân PHU ThO lây vai.
FAS:Không duoc, diêu kiên nay chi ap dung voi phuong tiên vân tai thuy
FOB:Không duoc, diêu kiên nay chi ap dung voi phuong tiên vân tai thuy
Nhom C:
CFR:Không duoc, diêu kiên nay chi ap dung voi phuong tiên vân tai thuy
CIF:Không duoc, diêu kiên nay chi ap dung voi phuong tiên vân tai thuy
CPT: Nghe co ve duoc, nhung CPT la nguoi mua thuê phuong tiên vân tai chuyên hang dên kho
cho nguoi ban tu cang dõ hang nhung o dây phia Trung Quôc chi yêu câu giao hang ngay tai
biên gioi, không cân chuyên cho di dâu ca, viêc dõ hang va chuyên dên kho ho së lo
CIP :Cùng tuong tu nhu CPT không ap dung duoc.
Vi du 2:
Môt công ty Viêt Nam xuât hang thuy san la tôm dông lanh sang cho Nhât, phia Nhât yêu câu
giao tai cang Kobea cho ho, con viêc bôc hang xuông ho së tu lo, phia Viêt Nam chi cân dua cac
con tau cho hang dên cang Kobe an toan la duoc.
Trong truong hop nay, rõ rang la co thê ap dung diêu kiên CFR , nhung
Voi CFR , nguoi ban phai dam bao cho hang an toan sau khi qua lan can tau tai cang dên.
Con trong truong hop nay, doanh nhiêp Nhât së tu lo, anh Viêt Nam chi cân dua hang an toan
dên cang va dam bao hang nám trên tau an toan la duoc. Vây, nêu muôn ap dung CFR, phai ky
thêm thoa thuân la phia Viêt Nam chi chiu dua hang an toan dên cang va dam bao hang nám trên
tau an toan la duoc. Vây trong hop dông ngoai thuong phai ghi thê nao. Gia dinh:
1.Tham chiêu diêu kiên CFR, Incoterms 2000
2..
3...
Cac diêu khoan khac:
1.Phia Viêt Nam chi chiu dua hang an toan dên cang va dam bao hang nám trên tau an toan
2...
Nhu vây la diêu khoan chinh 1 va diêu khoan khac mâu thuân lân nhau, nguyên tác hop dông la
cac diêu khoan không duoc phu dinh lân nhau.
Qua 2 vi du trên, ta thây su cân thiêt co nhom D
4.Nhom D
1.DAF
Bi quyêt la chu F-Frontier, nghia la giao hang tai biên gioi, con viêc dõ hang phia mua së lo.
Trong buôn ban mâu dich duong biên, diêu khoan nay thuong duoc ap dung
2.DES
Giao hang an toan trên tau tai cang do hang, viêc dõ hang phia mua së lo.Rõ rang dia diêm
chuyên rui ro so voi FOB,CFR,CIF không phãi la lan can tau tai cang dên ma chinh la boang tau.
DES :Nho dên chu ES :Ex Ships
3.DEQ
DEQ hang phai dát an toan tai câu cang quy dinh.Vây no co khac gi voi CFR dâu ?, cùng yêu
câu chuyên hang dên cang dich, chiu chi phi dõ hang. Vân dê khac biêt o dây la chuyên rui
ro:CFR dia diêm chuyên rui ro la lan can tau, nghia la sau khi cân câu dã quay qua lan can tau,
cháng may hang bi roi xuông, dô võ..thi voi CFR, nguoi ban không con chiu trach nhiêm.
Con voi DEQ thi nguoi ban phai chiu trach nhiêm cho dên khi hang dã dát an toan lên câu cang
So voi DES thi DEQ ÷DES ¹Chi phi dõ hang ¹ Risk trong qua trinh dõ hang
Va chu EQ Ex Quay tai câu cang, noi lên y nghia nay
4.DDU
Chiu trach nhiêm dua hang toi diêm dich quy dinh.Thuc su thi DDU rât giông CFR va giông
CPT, va ca DEQ tuy vây VÁN CO NHUNG SU KHAC BIET :
CFR :Ap dung cho duong biên
DEQ:Thi moi phuong tiên nhung chi giao hang tai câu cang
CPT :Thi ap dung voi moi phuong tiên va vân chuyên dên dich luôn , trông rât giông voi DDU
nhung voi DDU nguoi ban chua lam thu tuc thông quan nhâp khâu va chua dõ hang khoi
phuong tiên vân chuyên dên va nêu nguoi mua gáp rui ro khi lam cac thu tuc thông quan nhâp
khâu thi nguoi mua së chiu moi phi tôn va rui ro phat sinh
5.DDP :Giông hêt DDU , ngoai tru nguoi ban phai chiu luôn rui ro khi nguoi mua gáp rui ro khi
lam cac thu tuc thông quan nhâp khâu. Gia su thuê xuât khâu táng lên, nguoi mua së chiu
Dên dây ta thây vân dê thât ra cùng rât rõ, gia su cty Viêt Nam nhâp khâu lô hang thuôc tru sâu
thuc vât tu Mÿ, va công ty Viêt Nam do không co kinh nghiêm tô chuc vân chuyên mát hang
nguy hiêm nay, nên yêu câu nha xuât khâu phai vân chuyên dên co so cua công ty o Dông Nai.
Nêu lô hang thuôc tru sâu nay nám trong danh muc hang duoc nhâp khâu va duoc nhiêu doanh
nghiêp nhâp truoc do, cty biêt cha71c viêc lam thu tuc don gian. Trong truong hop nay cty së ky
CPT
Nhung nêu lô hang nay, truoc kia chua bao gio nhâp, nhung tinh hinh kinh doanh khiên cty
muôn nhâp gâp vê, va trong thoi gian hang vê, cty së chay lo thu tuc hai quan.Tât nhiên, nguoi
ban së chiu rui ro, lõ không nhâp duoc thi së ra sao. Tât nhiên, doanh nghiêp VN së chiu rui ro
do, nêu không lo duoc thu tuc hai quan .Truong hop nay lam thu tuc DDU
Con nêu cty Viêt Nam vân muôn nhâp lô hang nhung lai e ngai vê viêc không lam duoc thu tuc
hai quan va không muôn ganh rui ro nay. Trong khi nha xuât khâu o Mÿ lai co quan hê voi cty
khac o Viêt Nam co thê manh va quan hê tôt dê lam giây to nhâp khâu va ho chác chán së lo
duoc thu tuc, nêu co rui ro ho së chiu thi cty Viêt Nam së ky hop dông theo diêu kiên DDP
Trong thuc tê, vân tai báng duong thuy thuong ap dung DEQ hay DES tuy giao câu cang hay
trên boang cho DDU va DDP
Nhung nhân xet rut ra:
1.Cac doanh nghiêp Viêt Nam thuong ban gia FOB va mua gia CIF .Theo ban, nhu vây co thoa
dang hay không ?
Tra loi :
Thu nhât:
La giai thich tai sao lai co thông lê do. Nguyên nhân la doanh nghiêp VN thuong muôn chuyên
rui ro nhanh chong cho nguoi mua (Khi xuât khâu) va keo dai trach nhiêm nguoi ban (Khi nhâp
khâu).
Thuong thi co quan diêm FOB-Free on board la giao hang lên boang tau la hêt trach nhiêm.
Thuc ra không phai, Iree on board co nghia la nguoi ban phai chiu trach nhiêm tra cuoc phi dê
vân chuyên hang dát lên boang tau thôi, con trach nhiêm voi hang vân keo dai cho dên khi hang
qua lan can tau tai cang giao hang.
FOB,CIF,CFR dêu quy trach nhiêm dia diêm chuyên rui ro cho nguoi ban la lan can tau tai cang
bôc hang. Nhu vây vê mát trach nhiêm thi dia diêm chuyên rui ro la nhu nhau
Thu 2:
La cho ráng cac doanh nghiêp hiêu diêu do nhung vân xuât gia FOB va nhâp gia CIF:
Nguyên nhân la do doanh thu cua doanh nghiêp VN không ôn dinh, kim ngach xuât khâu thâp
nên cac hãng tau thuong chiêt khâu cho cac DN Viêt Nam it, nên nêu ban gia CIF hay CFR, së
lam táng gia thanh, không canh tranh duoc.
Kha náng canh tranh yêu, loi thê xuât khâu nho nên không ap dát duoc gia CIF khi ky hop dông
Loi ich khi ban gia CIF hay CFR :
1.Tao diêu kiên cho cac hãng tau, hãng bao hiêm trong nuoc co thêm khach hang, tiêm náng dê
phat triên
2.Tao thêm diêu kiên công án viêc lam cho nguoi lao dông :Nganh dich vu vân tai va bao hiêm
3.Giam bot thât thu ngoai tê do chi phi thuê tau thuong phai tra báng ngoai tê nên nêu nhâp gia
CIF thi gia nhâp cao ma xuât gia FOB thi gia xuât giam
4.Táng thêm doanh thu cho doanh nghiêp do ban duoc gia cao
5.Nêu ban gia CIF, mua FOB doanh nghiêp thu duoc cac khoan hoa hông, chiêt khâu tu hãng tau
6.Gáp kho khán khi khiêu nai doi bôi thuong voi cac hãng tau nuoc ngoai
7.Bi dông voi phuong tiên vân tai
Tuy vây dê chuyên tu ban FOB qua ban CFR, CIF va mua CIF sang mua FOB, DN cân :
-Nâng cao nghiêp vu kinh doanh xuât nhâp khâu
-Nâng cao thê va luc trong kinh doanh xuât nhâp khâu dê co thê ap dát gia khi thuong luong hop
dông
-Hiêu dung Incoterms va co kha náng ngoai ngu tôt (Diêu nay duong nhiên)
2.So sanh gia khi ky hop dông xuât nhâp khâu.
Vi du oanh nghiêp VN xuât khâu chao cac gia khac nhau xuât hang sang Mÿ nhu sau :
EXW Da Lat :275 USD/ton
FOB Sai Gon :320 USD/ton
CIF New York :450 USD/tan
Biêt phi xuât khâu báng 0°, lê phi hai quan 5 USD/ton, chi phi bôc hang tu co so ¹ phi vân
chuyên dên cang ¹ phi bôc hang lên tau la 55USD/tan, chi phi vân chuyên tu cang Sai Gon dên
New York Mÿ la 100 USD tân. Biêt R÷0.2°.Hoi doanh nghiêp Mÿ chon gia nao?
Co 2 cach giai :
Cach 1:Loai tru
1.FXW va FOB:
Ta tinh gia ma nguoi ban tu tao gia FOB mua rôi so voi gia FOB chao
EXW÷275
FOB mua ÷FOB(MIN) ¹RISK(Khi bôc hang lên tau, rui ro trên duong chuyên dên tau, bôc hang
tu noi giao hang lên phuong tiên vân tai)
FOB(MIN)÷EXW¹Lê phi hai quan ¹ cuoc phi vân chuyên( Tu noi giao hang lên boang)÷
275¹5¹55÷335
FOB mua÷FOB(MIN) ¹RISK÷335¹RISK~FOB(Chao)÷320 nên chon mua gia FOB
Chao
2.FOB va CIF
Tinh gia CIF nguoi mua tao
CIF mua÷(FOB chao ¹ F (Vân chuyên))/(1-R)÷(320¹80)(1-0.2°)÷420,8
Vây CIF mua ÷420.8Chon CIF mua, nghia la thuc tê mua FOB chao
Cach 2:Dua vê môt gia :
Quy hêt vê CIF New York:
1,EXW÷275 ,CIF NY1÷FOB MIN¹F¹I÷(275¹5¹55)¹100 ¹ (450*0.2°)÷435.9 USD
2.FOB Chao÷320 ,CIF NY2÷FOB Chao ¹F ¹ I ÷ 320¹100¹(450*0.2°)÷420.9 USD
3.CIF Chao ÷450
So sanh CIF NY1,CIF NY2,CIF Chao ta chon CIF NY2 nghia la mua gia FOB Chao

Phân chia trách nhiêm trong Incoterms 2000
Phân chia trach nhiêm cua nguoi mua, nguoi ban trong linh vuc giao nhân hang hoa.
Phân chia chi phi trong viêc giao nhân hang hoa.
Xac dinh dia diêm di chuyên rui ro va tôn thât tu nguoi ban sang nguoi mua.
Chi ra dia diêm chuyên giao hang hoa tu nguoi ban sang nguoi


Bang tóm tàt Incoterms 2000 (Dang câp nhât)
Nhu vây, ta co thê tom tát môt sô y nhu sau:
1.Trach nhiêm thuê phuong tiên vân tai.


Nhom E,F :nguoi mua . Dia diêm giao hang tai noi dên.
Nhom C,D:nguoi ban . Dia diêm giao hang tai noi di.
6 diêu kiên chi ap dung cho vân tai duong biên :FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ : dia diêm
chuyên giao hang la cang biên.
2.Trach nhiêm vê mua bao hiêm dôi voi hang hoa.


Nhom E,F: nguoi mua.
Nhom D: nguoi ban.
Nhom C:
CIF, CIP: nguoi ban.
CFR, CPT: nguoi mua.

3.Trach nhiêm vê lam thu tuc hai quan dôi voi hang hoa.

Xuât khâu:
EXW : nguoi mua.
12 diêu kiên con lai :nguoi ban.
Nhâp khâu:
DDP:nguoi ban.
12 diêu kiên con lai la nguoi mua.

Môt sô luu y khi su dung Icoterms:
1. Incoterms chi ap dung dôi voi hop dông ngoai thuong ma không ap dung cho hop dông nôi
thuong.
2. Incoterms chi ap dung cho hop dông mua ban hang hoa dang vât chât (huu hinh), không ap
dung cho hang hoa phi vât chât (vô hinh).
3. Vê tinh luât cua Incoterms:
Incoterms ra doi nám 1936 qua 6 lân sua dôi, 7 ban co gia tri nhu nhau.
Khi ap dung Incoterms, cac bên co thê thoa thuân thêm nhung qui dinh khac trai voi Incoterms.
Incoterms do ICC ban hanh, cac bên thoa thuân dân chiêu trong hop dông nhung không co nghia
mác nhiên ICC la trong tai phân xu tranh châp.
4. Incoterms không thê thay thê cho hop dông mua ban quôc tê, no chi la môt phân cua hop
dông mua ban quôc tê.
5. Han chê su dung cac tâp quan, thoi quen thuong mai hinh thanh tu phat trong hoat dông mua
ban.
6. Trong truong hop chuyên cho hang hoa báng container su dung vân tai duong thuy, nên lua
chon diêu kiên FCA, CPT, CIP thay cho FOB, CFR, CIF.
7. Nên lua chon diêu kiên trong Incoterms sao cho DN Viêt Nam gianh quyên thuê tau va mua
bao hiêm cho hang hoa.Dâu là nguyên nhân nhâp CIF và xuât FOB
iên nay hâu hêt hang xuât khâu o Viêt Nam duoc ki hop dông theo diêu kiên FOB va hang nhâp
khâu duoc ki theo diên kiên CIF. VIêc lam nay dã hinh thanh ngay tu khi chung ta tham gia buôn
ban voi thi truong thê gioi va tro thanh môt thoi quen. Cac khach hang nuoc ngoai cùng dân co
thoi quen hoi mua voi diêu kiên FOB va chao ban voi gia CIF khi giao dich mua ban voi cac
doanh nghiêp Viêt Nam .

Chung ta co thê thây thuc trang nay qua cac con sô

Thi phân chuyên tro hang hoa xnk cua dôi tau biên VN 1996 dat 14.25° nám 1997 dat 12.68°
va nám 1998 cùng chi dat 13.43° trong tông khôi luong hang hoa XNK

Nám 1197 kim ngach hang nhâp khâu duoc bao hiêm tai thi truong viêt nam dat khoang gân
19° . dôi voi hang NK chi dat 4° . Nám 1998 mác du bao hiêm hang NK dã táng 17.9° so voi
nám 1997 nhung cùng chi bao hiêm duoc 25° tông kim ngach hang nhâp .

Thuc trang dang buôn nay tôn tai trong suôt môt thoi gian dai do nhung nguyên nhân sau .

Nganh hang hai trong nuoc chua thuc su du manh

Cac DN lam dich vu háng hai va dai ly vân tai chua mo rông duoc ra thi truong nuoc ngoai .
Mang luoi vân tai cua VN o nuoc ngoai con qua it , hê thông dai ly thua thot . Chinh vi ly do nay
lên nganh háng hai Viêt Nam trong xuôt thoi gian dai chua dap ung nhu câu chuyên cho hang
hoa XNK .

Gia cuoc vân chuyên cua cac công ty tau biên viêt nam qua cao . Nêu so sanh mát báng gia cuoc
vân tai giua cac dôi tau vân tai biên VN va nuoc ngoai co thê thây ráng gia cuoc cua chung ta
cao hon dang kê

Nguyên nhân chinh la dôi tau thuong cù nat , lác hâu nên muc tiêu hao nhiên liêu cao , chi phi
cho sua chua lon . Bên canh do cac dôi tau , cua VN chu yêu vân chuyên theo tung chuyên , tinh
trang dê tau chay không hang con nhiêu . Diêu nay lai tiêp tuc la nguyên nhân chi phi vân tai
táng , keo gia thanh vân tai táng theo

Chât luong cua dôi tau biên VN chua cao , cac tau cua VN co tuôi tuong dôi cao ( tuôi phân, lon
trong khoang 10 dên 20 nám , thâm chi co nhung tau tu 25 dên 30 nám ) . Trang thiêt bi lác hâu ,
hang hoa nêu duoc chuyên tro trên nhung tau nhu vây së gáp nhiêu rui ro , phi bao hiêm cho
hang hoa cùng táng lên , do la chua kê dên viêc môt sô nuoc ( Nhu cac nuoc G7 câm tau trên 20
tuôi vao cang cua ho )

Co câu dôi tau chua phu hop trong thoi gian dai , thiêu tau cho contanner dê cho hang bach hoa ,
thiêu nhung tau chuyên dung

Nganh bao hiêm chua thuc su co uy tin

Trong thoi gian dai truoc dây VN chi co môt công ty bao hiêm duoc dôc quyên trong linh vuc
bao hiêm nên viêc giai quyêt kiêu nai va bôi thuong tôn thât cho khach hang con châm chê va
con kho khán , uy tinh dôi voi khach hang nuoc ngoai , ngay ca dôi voi khach hang trong nuoc
rât thâp .

Dôi ngù can bô bao hiêm duoc dao tao chua nhiêu , do do khi giai quyêt khiêu nai cua khach
hang thuong rât lung tung, keo dai thoi gian bôi thuong , diêu nay cùng lam giam uy tin cua công
ty bao hiêm .

Vôn cua cac công ty bao hiêm con it , vi vây khi sô tiên bao hiêm lon thuong phai tai bao hiêm o
cac công ty bao hiêm nuoc ngoai

Cach tinh phi bao hiêm cua cac công ty bao hiêm viêt nam NK chua hop ly , kiên cho cac công
ty thây ráng quyên loi cua ho khi duoc bôi thuong không thoa dang

Chua co su phôi hop dông bô giua cach nganh

Do thiêu su phôi hop chát chë giua chu hang , chu tau , va cac nha bao hiêm VN , nên nhiêu khi
co tinh trang co hang dê xuât khâu nhung lai thiêu tau cho . ( xuât , than , gao , ...) hoác nguoc lai
( doi hang )

Co nhung chuyên nguoc doi say ra hang xuât khâu theo diêu kiên FOB . Nhâp khâu theo diêu
kiên CIF .Nhung khach hang nuoc ngoai lai thuê tau cua viêt nam lai chuyên cho , bao hiêm tai
công ty bao hiêm VN .

Nhu vây la khach hang nuoc ngoai dã " lam hô " cac nha XNK viêt nam mua bao hiêm va thuê
tau cua VN . hoác say ra nhung truong hop hang xuât khâu theo diêu kiên FOB , nhung nguoi
mua nho nguoi ban luu khoang tau tai nhung hãng tau do ho chi dinh . Trong nhung truong hop
nay chung ta lai " lam hô " khach hang dê giup cho hãng tau cua ho

Trong khi do o nuoc ngoai su liên kêt giu cac DNXNK vân tai va bao hiêm rât gán bo vi loi ich
ban thân va quôc gia cua ho .Thâm chi co nhung khach hang nuoc ngoai châp nhân mua CIF (
hoác CFR ) ban FOB nhung voi dk chung ta phai thuê tau tai nhung hãng tau cua ho , muôn tao
su liên kêt nay cân su hô tro cua nha nuoc, su hô tro nay dong vai tro rât quan trong va mang
tinh quyêt dinh.

Nha nuoc chua co chinh sach khuyên khich , hoác nhung quy dinh bát buôc cac công ty XNK ,
thê tau va mua bao hiêm trong nuoc

Theo thông lê buôn ban quôc tê , nuoc co hang NK huong quyên vân tai hang do dên nuoc mua ,
nêu la báng duong biên it nhât khoang 40° sô luong hang hoa xuât nhâp nhiêu nuoc trên thê
gioi dã dua ra nhung quy dinh phu hop voi thông lê nay vê bao hiêm . Vê bao hiêm , tinh dên
nám 1991 trên thê gioi co hon 40 nuoc quy dinh hang hoa NK cua ho phai duoc mua bao hiêm o
cac công ty cua chinh phu nuoc minh , dê giam dên muc tôi thiêu chi phi ngoai tê , va dê hô tro
cac công ty bao hiêm quôc gia .

O VN chua co quy dinh nao vê vân dê nay , nên cac DN vân duoc ( tu do ) xuât FOB va nhâp
CIF .

Môt sô công ty nuoc ngoai gây suc ep hoác dung nhung thu thuât trong dam phan dê danh quyên
kinh doanh hang hoa , bao hiêm .

Cac thuong nhân nuoc ngoai ngay tu dâu thuong chao ban hang voi gia CIF va hoi mua hang voi
FOB dôi khi ho co nhung thu thuât trong dam phan .: chao ban , ( hoác dê nghi mua ) gia FOB
cao hon gia CIF chu di phi bao hiêm va cuoc phi vân tai , ( tuc gia FOB , dên gia CIF ) rôi sau
khi thuong luong ho châp nhân ban voi gia CIF ( hoác mua voi gia FOB ) voi thu thuât nay cac
DN thuong châp nhân ban FOB va nhâp CIF

Cac DN XNK so rui ro trong thuê tau va mua bao hiêm

Do xuât FOB va ban CIF cac doanh nghiêp VN không phai thuê tau va mua bao hiêm cho hang
hoa nên co thê tranh duoc nhung rui ro trong viêc thuê tau va mua bao hiêm nhu gia cuoc táng ,
phi bao hiêm táng , không thuê duoc tau , tau không phu hop ... vi so nhung rui ro do nên chung
ta nhuong ( lai viêc thuê tau va bao hiêm cho khach hang nuoc ngoai .)

Thiêu kiên thuc kinh nghiêm vê vân tai bao hiêm

Cac nha kinh doanh XNK VN chua nám vung nghiêp vu thuê tâu va bao hiêm ho cùng không co
môi quan hê voi tât ca cac hãng vân tai va cac công ty bao hiêm , dê lua chon nguoi chuyên cho
va co uy tin trên thi truong , Dác biêt khi hang hoa co sô luong lon phai thuê tau chuyên dê cho ,
nghiêp vu thuê tau chuyên rât phuc tap , trinh dô can bô cua nhiêu DN chua thê dap ung duoc .

Hiêu sai vê diêu kiên FOB va CIF : thoe diêu kiên FOB thi viêc giao hang tai cang bôc , con theo
diêu kiên CIF thi viêc giao hang thi viêc giao hang tân cang dên cho nguoi mua Chinh vi vây nên
ho cho ráng " xuât FOB an toan hon va thanh toan nhanh hon CIF va nhâp CIF an toan va duoc
thanh toan châm hon FOB "

Thuc ra theo INCONTERMS trong ca diêu kiên FOB va CIF ( kê ca CFR ) nguoi ban chi chiu
rui ro va cac phi tôn phat sinh liên quan dên hang hoa cho dên khi hang hoa qua lan can tau tai
cang bôc hang . Viêc thanh toan tiên hang tai nhanh hay châm hoan toan tuy thuôc vao quy dinh
trong hop dông chu không phu thuôc va diêu kiên FOB hay CIF

Cac DN XNK gáp kho khán vê vôn

Vôn cua nhiêu DN XK hay NK môt lô hang la vôn di vay tu cac ngân hang ho không du vôn dê
tra cuoc phi vân tai va bao hiêm , trong khi do nhiêu truong hop cac DN khi XK duoc khach
hang ung truoc

Bên canh do hang XK cua VN chu yêu la nguên liêu thô hoác so chê co gia tri thâp nên ti lê cuoc
phi so voi tiên hang kha lon . Thông thuong tiên cuoc vân chuyên chiêm tu 7° dên 10° gia CIF
cua hang hoa , nhung do hang XK cua VN thuong công kênh . gia tri thâp , nên ty lê nay thuong
cao hon - co mát hang nên toi 50°

Tom lai thuc trang xuât FOB nhâp CIF hiên vân dang rât phô biên o VN . Dua trên nhung
nguyên nhân tôn tai thuc trang nay , nên cháng cân nghi toi nhung biên phap dê hôi cho cac DN
VN co thê tiên toi viêc xuât CIF va nhâp FOB trong qua trinh hôi nhâp quôc tê ngay nay.

4 /.5J. :397433O2 # l.9.3-. 3O 33O2 3O 39H2.5J299.2:.:H3.:97E..32.39.3..352:.J3 :3  '3 3 3 397E.33%7 .:H3.5J.49K2 l33O2 97E.3.32.:H3.3.97K3.:3H39: %70043-4..93.4 .9K8.3/3.3/3 .:H3.-42.2:328.5J3.5. .:H3.77497436:E97K3..4#73.8 53-9. '.3 .3.-39K8.:3:..33.3 .32.4.4899. 3#3. 3 3.:9: 359:.. .3.:97H3. .9743 :33O2 3 %7E.-E35.:H3..32.3 3.-E352:..43 ...5J-...5J O2 .. 3. 3.-.9 38:7.9..:H3.439 .O9.E..33.3O.32 ..3 33 33O2 ..:3  ".-E3.33:/.:97E.5 397E.3297.7/3OH3 : O 397E.-422.:3 #   .43H3 39: 3..E..4.99:904!..32.E..H39: ...32:.9g3/3 $  :.32.  E973O.0 42 EE  ..32.9:H9:.O33H3299J 9.:73.9:H9: 3 ..-E3849H29..3. J6:9 33O2.3-E3/43.2:.43.5J:9: '93O2 9. '339J3.9:3 E#E  .:H3.3O2E. 3.:9H2.43H39: .333.5J/3 /43.33.-42.g393 33O29..-42 %..2:.KlO 233:3..O .39K2:.

. .-E3./9... 2. 3328:97433 .5E9 839H2 :3!% ! !% !%# .97J333/4 . 3 ! !  ..23 2:39.-E3.-429.!%.. O 39# 347.. # O33/4.3..3.5J.:3. 9.39H2.3352:..3. /4.:39.33.3 28.3/3 3.39.3 2. 23-9.97J333/43. 3 l..5J.3/3 3.:33 3.3.:3.3/3 3. .:39 .97J333/43.5J.

O9H23O2 :97.099-H3 .5.E. .5J35:9:.E5/3..439..5J-429.3 3 9:H9.297.2.393..:2 :3.3943 3.3- . :4334 9743.43. 3 !% ..:33 34 . :33.:..:3$..393.O.3O2 29. -E3.3'9.2:.399 3 ../ 3909:39 2.97433O2 .-E39g3/3# !% ! #.. 9:H0 3 26: 397H3-H3/4.3 '# 3..-.399 3 ./3. -5K.393.433.E. ' 3:2:3E5/3# 5 . .9'9.3..5.4%7:3":.3. $3 .2:9398392 338...34-0.3 3..:6:.E.3 ...399 !%0..:3$.3.E5/3.E5/3.493! %.3.333 .E5/3. :33.'9.: 8.439:.9H:.H:...84 '9.E.3.3 .399 !% !E5/3 .3.39..337 H:.9:H5..3. ..3943 :.2!%-E3.3 3F O2.3/33.4. :33..3359894 .97H3.:H3.O9E5/3 :3# 3. %7E.39 ..2.-E35 2-4.3 .. %. 3.353 /4.O33H:.39438.3:3894 5J.. :..4%7:3":.E...E..9 -H3 3..39:9.E. :397H33.3..-E39..39.39'9...3 : 3%7:3":.393. 3 .49 5J.8F5.%7:3":.43.32299. %74397:353 773..5E5/3.: %7E.43!%9 O2 3 .5.399 O2 #3 .393.-.3G2904.43 5J.O8E.5.02 E5/3 .%7:3":.:3 3484 !39.3 3.39.398.9'9.4 .-E3.3/3 3.:H3 .389 .34-0.49..O. 2-433297H39:...J/ 'J/ 39'9..3 5J.:. :43 -8:3 O.2:.2 233 .43 3O3329743-9 :3 349743. 2E.39H3.43. 'J/ 9.3O297H3 4..!%3E5/3 .97J333/43.5.3 .%7:3":.393..93O297H39..3 2.. :33.3..E5/35.35: 359:.O.: .9K9:42 !% 3:9049K.2.H:.3 3 3974397.323.:.3!%3. .6:.

.9'9.2/43..3.-E35.3.299.9:35J.3.3  .2:.: :3# 3. 3 %. :.:3293 .3 & :97E.2:.E.$9K"$ 5J/3 #897436:E97K3/3 '..&3.339.39.:25J93..490728   E.# : .: ..39.3 3OH3 3.: ":..399. 2 .235:39:.E.'9..3E. :..33 ...5J/3 '3 E.2.335:.2:.2:...." ":.99 .O3329.936:..3 $4.397H39:9.39.89K&793#.E5/3 $ .$$58 " "35 9..: 6:./35J.2.7745E983 !39& 3.39 2 J.J3-4.25."9K3.::37743. 2.9..3 32..5774 2.43.."9:. .3 !%%KE5/3.5 333.:3 ..84 #73 .3 . .4 .439.:.3.39'9.2:.:3 973793.:.9H29.3943 3./35J.2:.:37 74# . :.3 J.39.5 3 .89::9:9g3H3 3.335: .393.: l3 9.3..& 3.98.J/97H3 9.:.:3 3 J.3933...32.8.-E33. '97435 33.3797 8..: 3:H39.39: 3.3.3:3.335 :9K3.99.' $ % # 5/3.3H: .99.9..3-H3 :.-E3.6: 3 %.. :. 743907 3.393.6:.. # 35.:97E.J3. 9.978: 9.936:.:.936:.39.32.3..'9. !J. 9K.3E. 2-433297H3 9:.3-7.: .35934 .2.32 3.39: .3.-E35.2:9:333.3-3 "%K25.3.:377484.57742.8.3.3 997.32 .K...OE.3.3../3 5.3..3H3.:.3 !% .84 %743-:3-E32:/.3943 3.8.:97E.O3O2 O2  J6:9.439-H3 .:3774.:.-9 .3 .3/3 .39:9..36: 3 '3O.# 3.:33 3.39.:. 2-433297H39:.39: $ 3.3.:3 3...3.973.E.4 33 9.3.

E..397./4.33 %74397:353.& 33:.F4/97E.9'9.E 5 3 J..43..42:9E 9KE:92 .3: 9:9:33H33E5 9 .3F4/.335'33 3 23.2.9/4.39:9 .9K87.399..3-E3E . :39:. O ..3 ...3 .6:.39. :9: .99... 6:..39:9.32:3. 3:.3597-33.32 %.335'9..99.39-3 .5J .3 %93H3 3..33:33 97.2:.3 -.O3.... .:37743.43.5J9:H9:9.:33 9H3-4.3..:9:95 3H3./4.39:997E.335'8.3 %7. 97H3-4.28 5 3904 :3! %7439.3 %7 %39 9J.9-9.4 %93H3 /4..9:.29.:774 O 3:34 . E3.32.3 353597.2.E %04-3 3.3:9E .9 .3 923g3 5E9973 %49H2 H:3.O6:.3.6:.3 2 70043-4./4.98 !% .# 8 29g3E93 3.2J9 3H33:-E3E. -E38..7.303. .O9.:774 335 .-E3E.E..-E35.3.9'9.O7748.33.39K...4&.435 3.'9. 3g3.E.329K .. 2.39:.323..:3 3.39:9.2:.'9.8.3297..397E.O6:.: % .:3:9:5. .9 2:3355.99..499.3.97439.3.O93 O :H333/4..9 E.7/.43   # :6:97E.4 33 6:.35E :H333/4/4.2997E.39l3.! 333F9797.3.$9.O923.-E3.978:3329743/.32:33533.-E3 35 : %.O9H2E. .335'9. 2.O3.299.3.33.399 2935:.8...:9K.39K3K33/4.98..3.353299.473.E.4.32 .4.335: : O3.3:23 3H3H:.:3 7743.:97E.93H33:35E 9KE35..:. E..3:/4..39:9.32.2-9999:3..3.3..-42 .. %7433:9:.4 33/.3g3.3.6:.43H3-4.3.43..:3774.32:3E37743..3.32 .35:.384 ..397.4.-.4.7/.35 170043-4..3 .2.3.98.3E5/3".39: 3-4297433.....3..# %4 :3.

9:939: 5Og3:3 -9.O3g334399 l:3 .3359: ... /4.2:...34  3.3:935: 3..3 3.3.49.O9E5 9E9.4 :-E3E 2:.3..E...335/4-E3 ...E.435.: l9&$.39 %:.393.3.EE.5.3:935: .35 3 : 33.3/4.34.-E3# . .. .335':9:.97433/4.. %g39H2/4.33H3  $48E3E 5 3:935: 'J/4.33..3 .4/4..32:.39:.4.E.39:3.E.8.::938.490728.:39-E3 6:.8.

943 $3 &$.

943 047 &$.

3 95J:9:-3 5J6:.9.3&$.

3H39:&$.3 .943 .39.5J-.3 5J-..:3 3.8 5J.

E.3   2:.4  2:.3$3 3 047 &$93 9# /4. E.32:.3E34 O.9J3E23.94 2:.:3 .E 4  .. .393. %J3E3.3.:3 39: -.5J.:39.43H35..43H3-4.4 '3.  #$ -.3 .784.3.39   5J6:.2:.5J.3.:3 %3.3 ..9.-E3994E 2:.335.497 .3 93.. %..3H39: 77497H3 .  #$ #$ 4 3H3.E .

E 4 .047        &$  4  4    &$ 4 $48E3 49.29E ":9. #    '2:. 32:.2:.l.9..92:. ..4 E.33. 3..

-E397433.3-3  %7E..-E3 # !%3.  :3.E5/3.43.4393.3O.2:.. l. 7. 3 O2 3.4333O.  39O2993.:3.-42 .97E.-E3 l..97E.4393.3297433.33.6:.-E38. 2/.5J9743.39 .299... 2.4.  %7E.32.  O2 3. 2.33.  :9: 3.2:.-E3 O2 !3.3.32.:3774.32.:3.539 .2:..: %7E. 2. 3 .93. 3.2:. ..!3.3..39  O2 3.3-3$  # $ " .2:.490728 !3.939993..43O.O99O299298 3. . 9..329:H5. E.3O.2:. 2 .3 . !3.2:. O23..4333O.490728 l.393.-E38.8..

.: 8/3.8/3.  98.3.3H397395397.3. -3.9:3/3.4907287./3.O99..       .956:E3 9O6:039.5 3349.45 32:.9  3.236:39:H9:.9.-E36:.2:.E.3O.3078/3.3.490728399.-E36:.43O.439.9:39H2336: 3E.-H39.33.:97435 33.33.: E5/33.E5/3 .OE973.4 #  H3.9.490728 3.43O.490728/4-.4'9..35.-E3 5: !3.33 ..9. :3.38.490728.33.4. 3g26:.E.45 32:.K3  '9J3:9.5 32:.97E.39 . 2.45 33 9.490728 3.490728.:H3.2:.9 .3. .323E5/3.3 :3 !% !9. -42.O3.490728 3.3 :397433.2953.5  3..-E3  :3.490728 . -E3  %74397.-E33O.9 3O.5.E5/3..-3.3  3.9 :K3 3E5 /3..39 3H3.-H3.E.4907288.32K39395E9974349 32:.

2 ..:3H32.O9:9..E...39...9323.399-.. .4 9:53 3 974343 3 3g2 92.335 : .7..39./-423 9g3 84.3. 9: .J904 33 '.39 9g3 F4E93...438 %53. 9 974393.973 E3-:33..3.:3 9K3 973 9:.J3 9:9..3..4 :848E329-3E. :3 .:9 33.9...23 K3933..: 3O..3 O.J5 3904 :3 .E.33O. 9:-3' 9 3g2 9 .93...9.:H3973O...3.-:3 -E3.. 9:-3'.9:.399:-3.. 3g23.39..34.3.4 .:93:9:'9.O 9O6:032:.3..-429997.  ..8 23 E.93. /4..... ..97336:........273 .:H39797H3339:3.4....3..E.34.:H3..39..39.E.34 3.2 9433  ....3 H3.335'9.29:97H3 9:..:3. ..4 ..E.J..3/3.3 O. 9:.3.39-3'. .3/.4-E3.:390493.9H:.9.4.335  %.3.4/.39g3H3 O.33..:. E533:.E. 9 g22.33: l:3959.3:H333..33.E.34.29743:99. g223.'3.4 3O.853:774 5J-42..26:E.3..E..5J.'.93997438:9299.3g2.O999.E.-42 .:.3..3.3 E3 :H333.-E3.2983....:  3397433.O339:9 3 3g2 %7..99 J3..2  39.48.997.335: .2:.9793299O6:03 E.'.43H3:.O9973E.3.3 /4333:H3338..2.l:3:H33335.3 .3: .3E9 .3.5J .K /43 H3333'9.... 3.33..  E..39.399g3904 9.36:EJ9 93 9.2/.997.

-9.9:H 9:..3 9-42  '3.3/ 9:9:.-42793-O..9.33.22:..K..3 :3.O3 :9:3. 2:394 8H393.E.33.2.O855 3-. 7995  l3.E.3397.... ..O33E.: 9:.E.5332:... O3  O33.39.E.3Og3 :9J3 .9.3.33..3 9J36:9 3 .E..439:..33.O9K3973.:H3.2.33 49:855..E.3897.5 3.E. -423H3.39.3: /4 O6:9:3.93..4..2.39-42 .2..E3--42 .3. .397433.O29.87.3 .439. 3 %7433397.:4.39-42.39399...3 99736:3..3-42' 3H33: ...359E-42 .3-9.3E..E.. ..39:9:....3/97.-9. %743 O3.. 9:339:.379393 F4/9.6:397433.3 4 4...4E.3. -393.E..893-4239...3-E.3307 . %2.3.322:9J3..39-42'  .E.33.353:9:904 :3 3..349:H9:..39-42.3J9 ..3973.5597439.34 E.O:9J3 %7439. 8973 O3. '. 4..3.9J35J-42.' 4.39:93339:/4.97796:..34 2...6:9:3...93.35 3.93.6:.39-423. 39.59:H9:93339:....8.2E.39.E../.33....E... :9 9.9: .34 3.34..J..# -E3 3.:33. 2:. 87.-42. .3 5.KJ.-E3.339.. -429 .3:9:904 :3 5:904 : 3 . E3 .. 494.33..348H39.O...:H3/3 3-42.

J38E. .3H3 .5J349 .E  3E 78..9:H9:.99:93..36:3..43.O8.3943.K833774 O3H3.393 O 33.35 E.3 9. -42  E..2:.43 O.:H3 .3-393943 8.O.E..9g3 5J-429g3 39:H .533-E3.6: 33O.-42 '-42 9J3 3 3g297H39.4-E33.3./33399:99743 25E3 /36:3 3/4.3359:H9:.335'359:H9:.7.E3-.. .4-E3 4.336: 3-9-:.3.3...97H39  . 9/4 :9 ..-4297433..9 E53 ..3943.3..:9353:3.2:.2:.. 3.-42 4:9 ..3 ..3...O:9J397H3997.36: 355.-42.9.39-42 E.E 4.348. 97 .-423.E.39 9. 5J-42.O..2:..9:H9:..O6: 334.3.3E..95 97K3 ...3 l. E .335.33..9: 9:355 ..-42..3 .35...:3795.-42.393.2:.3 3 3H3..E.. .3 3.E.:3J.4393.332.2K3 2 32.3333..394E33. ..O 26:..33O.33O..E.3.J353.940 :3 9K.33.39.99:.3-.3:...35  98.....E.5 .439.O3399:99743 25E3 .3.-93O.. 4.33.39 9H9:..K.39-42 .9 :9.3H3.:H3.: 9.2:.2:.337749743.4..3.  '.933.34  %:39. 32:. 35.O3.9:H9:.E...3.. :H3 ...9 3.3.O997E3 .-42 ...533-E3 .E .E.3.J3. %0493-:3-E36:.877497439:H9:. 9.99..E.3'..E.33/4..439K..39-426:./4.  ... 3:-3 ..2:.3904 :39K...343....F54.3 3..473:9 .  :8.2:..5J.-E3..32.9:H9:.9.39..4E..

35.393.3 .E.5J.E.933.293.24394399:.3-. 5J84.# 3...29 3 E ..973:9 353.... .3 .3 '.9.-E3.7.'9.'.5Og3.5J935E983H36:. .39...394E3.2..: 774.3795-3' .O2933H39  %O29..3/43..46: 3 97435 3.3  %... 3397. :3 .3 O3.3 .4 33O....g3.E.OE97953H39.-42 9743 O3:97.3:.4. '. .39:9 .3333 .9733 3H3.904 %#$9743.9.359:.3 33O...E.3...3O.33933-35E5 . E.9.3 .:3:H3:94.97H333 3:H3339399.3.E.3 97.394E393393.3..933E3 %39. :3 ..:9..33 E9795 3H3939.3 '3.3.8.. H3.:3.. 3.6:..O9939..35 97436:E97K3356:..