Giáo án lớp3 Giáo dục ngoài giờ lên lớp TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT

NAM 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu thêm về đất nước và con người Việt Nam - BiÕt tù hào mình là người Việt Nam. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung b. H×nh thøc ho¹t ®éng : - Lao ®éng tËp thÓ theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m häc vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 3. + Líp trëng ®äc b¸o c¸o +Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¬ng híng + Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt. - BÇu ban c¸n bé líp míi: + Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp +øng cö vµ ®Ò cö + Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®îc øng c÷ lªn b¶ng. + BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,… + C«ng bè kÕt qu¶ - GVCN chóc mõng vµ giao nhiÖm vô Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - §¹i diÖn ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn - H¸t tËp thÓ. 4. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - Chóc mõng ban c¸n bé líp míi - Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hîp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 2: th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc m¬i vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn hÖ thùc tÕ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - V¨n b¶n néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc

Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vô n¨m häc vµ vÒ viÖc chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¬ng, cña líp trong n¨m häc qua. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ b. VÒ tæ chøc * Gi¸o viªn chñ nhiÖm: - Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµ viÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc qua. - Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n. * Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng cô thÓ: - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. - Trang trÝ - Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ * Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn. - Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®· th¶o luËn. - BiÓu diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ vµo ch¬ng tr×nh t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. - H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi qui vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 3 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 3: ca h¸t mõng n¨m häc míi mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

quyÕt t©m thùc hiÖn tèt néi quy. líp. líp.. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. . thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng. ca ngîi trêng. vÒ trêng.Thi h¸t. .Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn. líp.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9.B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm. b. 4. líp th©n yªu . . 3.Nhìng bµi h¸t.Thi s¸ng t¸c th¬. lÇn lît tõ tæ 1 cho ®Õn tæ 4 Dương Thị Huyền. g¾n bã víi trêng.. néi dung ch¬ng tr×nh. . . Néi dung H¸t. gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn. móa.. ®äc th¬. . thÇy c« vµ b¹n bÌ. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. kÕ ho¹ch. ..Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ * Thi h¸t hoÆc ng©m th¬. quý träng thÇy c«. bµi th¬. . kÓ chuyÓn. .Mçi tæ cö 2 thÝ sinh ®¹i diÖn .Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do. VÒ tæ chøc .HÖ thèng c¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n.Giáo án lớp3 . b. nhiÖm vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin. n©m th¬... ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c« vµ b¹n bÌ. néi dung ch¬ng tr×nh. H×nh thøc ho¹t ®éng .Tham gia v¨n nghÖ nhiÖt t×nh. vÒ thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .. 2.Kª bµn h×nh ch÷ U.Tæ chøc trß ch¬i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp. gi÷a c¸c tæ. ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ.Trường tiểủ học Ngọc Vân . bµi th¬ vÒ trêng.Trang trÝ.ThÝ sinh tõng tæ biÓu diÔn bµi h¸t ®· chän. s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Cö ban gi¸m kh¶o. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.

C©u hái cô thÓ lµ: 1.Giáo án lớp3 .Sau sè lît quy ®Þnh. Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ c«ng khai trªn b¶ng.C«ng bè kÕt qu¶. tæ nµo h¸t nhiÒu bµi (kÓ c¶ ng©m th¬) vÒ trêng. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. * Nh÷ng vÇn th¬ mêng n¨m häc míi Yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn: Mçi tæ cö 2 häc sinh tham gia. Dương Thị Huyền. Trong thêi gian quy ®Þnh. Ai tr¶ lêi ®óng ®¸p ¸n sÏ ®îc thëng quµ. * Trß ch¬i: tr¶ lêi nhanh vµ ®óng Trß nµy dµnh cho häc sinh c¶ líp ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi. líp. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ chØ dông cô häc tËp. Kh«ng tr¶ lêi ®îc ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . thÇy c« vµ b¹n bÌ nh©n dÞp n¨m häc míi. . B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "m¸i trêng".Cñng cè. B¹n h·y cho biÕt hä vµ tªn thÇy HiÖu trëng ®Çu tiªn vµ hiÖn nay cña trêng ta. ngêi ®iÒu khiÓn thu bµi vµ lÇn lît ®äc cho c¶ líp nghe bµi th¬ ®¹i diÖn cho tõng tæ s¸ng t¸c. LÔ khai gi¶ng n¨m häc nµy lµ lÔ khai gi¶ng thø bao nhiªu cña trêng ta? 2. . 5. HÕt thêi gian quy ®Þnh.Tæ nµo ®Õn lît mµ trong thêi gian quy ®Þnh kh«ng h¸t ®îc th× mÊt lît chuyÓn sang tæ kh¸c. hÇy c« vµ b¹n bÌ th× th¾ng.NhËn xÐt. nh÷ng tÊm g¬ng d¹y tèt cña c¸c thÇy c« vµ g¬ng häc tèt cña häc sinh. Häc sinh xung phong tr¶ lêi. 3. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 4 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 4: t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng 1. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "líp" 5. 4. Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái. KÕt thóc ho¹t ®éng . kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. thÝ sinh tõng tæ trao ®æi víi nhau ®Ó s¸ng t¸c ®îc mét bµi th¬ ca ngîi trêng líp.

Nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp tèt cña trêng.Thùc hiÖn cuéc thi: Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nµh trêng Dương Thị Huyền.B¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng. 3.Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ.Thi hái . . líp. h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9.PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng.C¸c c©u hái. néi dung ch¬ng tr×nh.Giáo án lớp3 .Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . líp b»ng viÖc phÊn dÊu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng.Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. . líp thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vÒ truyÒn thèng nhµ trêng vµ líp.Trang trÝ.Kª bµn h×nh ch÷ U.C¸c bµi h¸t vÒ trêng.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . b.ý nghÜa cña tªn trêng. vÒ g¬ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt.®¸p vµ kÓ chuyÖn vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký. kÕ ho¹ch.C¸c mÉu chuyÖn vÒ danh nh©n hoÆc ®Þa danh mµ trêng mang tªn. b. 4. . néi dung ch¬ng tr×nh.Trường tiểủ học Ngọc Vân . c¸c b¹n häc tèt vµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch næi bËt cña trêng. néi dung ch¬ng tr×nh. 2. . . VÒ tæ chøc . cña líp mµ b¹n bÌ mÕn phôc nhÊt. . Néi dung . .Líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt yªu cÇu. . H×nh thøc ho¹t ®éng . .Cö ban gi¸m kh¶o.

Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ: Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu tõng c©u ®è vui hoÆc yªu cÇu vÒ v¨n nghÖ. . C¸c ®éi b¸o c¸o tÝn hiÖu tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ cê. .Gióp häc sinh cã ý chÝ v¬n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n. . ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Giáo án lớp3 Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cña cuéc thi. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ líp.RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn. 2. sau ®ã lÇn lît mêi c¸c b¹n tham dù..NhËn xÐt. Néi dung Dương Thị Huyền. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 5 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: v©ng lêi b¸c hå d¹y . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. 5. .HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc tËp lµ trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô cho x· héi.HiÓu ®îc tÇm ®îc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp. Chñ ®iÓm th¸ng 10 Ch¨m ngoan häc giái môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: . trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ. KÕt thóc ho¹t ®éng .C«ng bè kÕt qu¶.Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå. tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy. .em g¾nghäc ch¨m 1.

häc sinh chóng ta cÇn ph¶i häc tËp. ViÖc ph©n c«ng gåm: + Mçi c¸ nh©n cã 1 b¶n th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. 3.Gi¸o viªn nªu môc ®Ých. NÕu kh«ng ®îc häc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi? C©u 3: Trong th. c¸c em ®îc c¸i may m¾n h¬n cha anh lµ ®îc hÊp thô mét nÒn gi¸o dôc cña mét níc ®éc lËp". yªu cÇu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh chñ ®Ò. H×nh thøc ho¹t ®éng Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña th B¸c. t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh: . B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? B¸c mong muèn häc sinh nh÷ng ®iÒu g×? §Ó lµm theo lêi b¸c d¹y. b¹n cã suy nghÜ thÕ nµo? C©u 2: H·y nªu nh÷ng t¸c dông cña viÖc häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh .Cö ban gi¸m kh¶o . . Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt? V× sao? §Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y.. Dương Thị Huyền. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . .Ph©n c«ng ngêi trang trÝ.Vui v¨n nghÖ b.Néi dung th cña B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? . + Gi¸o viªn cïng ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c©u hái. tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo? C©u 4: Trong th ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång. b×nh hoa.Trường tiểủ học Ngọc Vân . .C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c c©u hái trªn ®Ó th¶o luËn. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. b.C©u hái vµ ®¸p ¸n. Ngµu nay. VÝ dô: C©u 1: §äc th B¸c cã c©u: "Tríc ®©y cha anh c¸c em. VÒ tæ chøc .Kh¨n bµn. vµ míi n¨m ngo¸i c¶ c¸c em n÷a..Giáo án lớp3 . ®· ph¶i nhËn mét nÒn v¨n ho¸ n« lÖ.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò vÒ B¸c Hå vµ vÒ häc tËp.

. ghi chÐp. C¸n bé líp nhËn xÐt chÊt lîng hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®· ®îc ph©n c«ng vµ ý thøc. BiÕt ®Êu tranh.Giáo án lớp3 4. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . KÕt thóc ho¹t ®éng Cho líp tù ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng chuÈn bÞ c©u tr¶ lêi cña c¸c tæ.B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tiÕt d¹y tèt? .Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do.§¹i diÖn tæ tr×nh bµy c©u hái c¸c thµnh viªn trong tæ cã thÓ bæ sung vµ c¸c tæ kh¸c nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®Ó trao ®æi kÜ néi dung chÝnh cña th B¸c. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 6 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ giao íc thi ®ua "tiÕt häc t«t" 1. chóng ta lµm g× ®Ó thùc hiÖn lêi B¸c d¹y? Th kÝ viÕt c¸c ý lªn b¶ng. TiÕn hµnh ho¹t ®éng .HiÓu ®îc ®îc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc ®ã. Chän ra tæ tr¶ lêi hay nhÊt. th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ tæ. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Sau khi c¸c tæ tr×nh bµy xong.H¸t tËp thÓ . .X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¨n. Néi dung . c¶ líp cïng trao ®æi c©u hái sau: Sau khi hiÓu ®îc mong muèn cña B¸c. . s¸ng t¹o trong häc tËp. 5. tÝnh ch¨m chØ. lµm bµi. .C¸c tiÕt môc xen kÏ. phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong häc tËp.RÌn luyÖn kÜ n¨ng häc bµi. rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt. 2.Trường tiểủ học Ngọc Vân . ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc.TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh.§¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò "TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y" b.

+ Gi÷ kØ luËt trong giê häc. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. rót ra nh÷ng yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong tiÕt häc. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .§Ó cã mét tiÕt häc tèt häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? Sau khi líp trao ®æi. bµi lµm ë nhµ. VÒ tæ chøc . . . kh¨n bµn.C«ng bè ch¬ng tr×nh lµm viÖc.Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong. Dương Thị Huyền. .Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do lÔ ph¸t ®éng thi ®ua "TiÕt häc tèt".C¸c tæ häp thèng nhÊt néi dung ®¨ng kÝ thi ®ua thùc hiÖn tiÕt häc tèt theo 4 chØ tiªu chÝnh: + ChuÈn bÞ tèt bµi häc. tæ. c¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn.§¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh. . 5. KÕt thóc ho¹t ®éng . 4.H¸t tËp thÓ .ThÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt? . .H¸t tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n. kÓ chuyÖn vÒ g¬ng häc tËp xen kÏ trong phÇn th¶o luËn. + Ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng theo tõng cét cho c¶ líp theo dâi.Giáo án lớp3 .§¹i diÖn c¸n bé líp nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ chuÈn bÞ c¸c viÖc ®îc ph©n c«ng cña c¸ nh©n.Trường tiểủ học Ngọc Vân . 3. b. c) §ang kÝ thi ®ua .T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g×? . b) Th¶o luËn C¶ líp trao ®æi vÒ mét sè c©u hái sau: .Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn tiÕt häc tèt. nhãm. tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn.ChuÈn bÞ c©u hái ®Ó c¶ líp trao ®æi vµ ®¸p ¸n tr¶ lêi. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më dÇu .Ph©n c«ng trang trÝ: lä hoa.

b. 4.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .C¸n sù bé m«n chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. Néi dung .Giáo án lớp3 . x· héi phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi.X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc giái. 3.Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn vµ chÊt lîng tham gia c¸c ho¹t ®éng trong lÔ ph¸t ®éng thi ®ua. . say mª häc tËp.KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®· häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9.Tuyªn bè lÝ do. . c¸n bé phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái trªn.Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n.RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. . . tr¶ lêi c©u hái. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 7 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 3: héi vui häc tËp 1. . cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc. Dương Thị Huyền.C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn. mét ngêi lµm th kÝ.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp.H¸t tËp thÓ. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi tr¶ lêi c©u hái díi hai h×nh thøc: . . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Thi c¸ nh©n. VÒ tæ chøc .Thi gi÷a ®¹i diÖn tæ. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu .¤n tËp. 2. b. th¸ng 10 ë líp 7. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân .

. .Th kÝ ghi kÕt qu¶ thi cña tõng c©u hái lªn b¶ng.C¸m ¬n sù tham gia cña c« gi¸o. mçi tæ cö mét nhãm 3 b¹n.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái.Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶ tham gia.Giáo án lớp3 b) Héi vui häc tËp PhÇn I: Ai nhanh. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. C¸ch thi: Ngêi ®iÒu khiÓn ®äc c©u hái: §éi nµo gi¬ cê tríc sÏ ®îc quyÒn tr¶ lêi. PhÇn II: §éi nµo nhanh h¬n.RÌn luyÖn kÜ n¨ng.¤n luyÖn vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t.V¨n nghÖ xen kÏ. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . 5.Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp. phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.Trường tiểủ học Ngọc Vân . giái h¬n . .SD«ng bè kÕt qu¶ thi cña c¸c tæ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 8 th¸ng 10 Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp sinh ho¹t v¨n nghÖ "CHµO MõNG NGµY NHµ GI¸O VN" 1. KÕt thóc ho¹t ®éng . ai giái .§©y lµ phÇn thi c¸ nh©n. NÕu sai ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi tiÕp. .§©y lµ phÇn thi gi÷a c¸c tæ. . . 2. Ai gi¬ tay ®îc quyÒn tr¶ lêi. thêi gian phÇn nµy chiÕm kho¶n 1/3 thêi giam héi vui.

bµi h¸t phï hîp víi c©u hái. b.. KÕt thóc ho¹t ®éng .Tuyªn bè lÝ do. ®äc th¬. . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh.Thi h¸t gi÷a ®¹i diÖn c¸c tæ the chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. Ban tæ chøc nhËn xÐt.Ban b¸o têng nhËn xÐt th¸i ®é tham gia cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. 5. theo yªu cÇu c©u hái .mçi tæ chuÈn bÞ ba tiÕt môc v¨n nghÖ cã néi dung vÒ häc tËp.Ban tæ chøc gåm: Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.C©u hái vµ ®¸p ¸n. b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ c) Thi h¸t. c¸c bé phô tr¸ch v¨n nghÖ chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. . .Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ.Giáo án lớp3 a.H¸t tËp thÓ. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp "hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«" 1.Trường tiểủ học Ngọc Vân . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Nh¹c cô b.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái: ai gi¬ tay tríc ®îc quyÒn h¸t hoÆc tr¶ lêi c©u hái. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu . VÒ tæ chøc . Néi dung KÕt hîp biÓu diÔn nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ vµ phÇn thi ®äc. 3.. thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¬. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. H×nh thøc ho¹t ®éng . 4. tËp thÓ. .Thi h¸t gi÷a c¸c ®éi còng tiÕn hµnh tng tù.BiÓu diÔn v¨n nghÖ c¸ nh©n. vÒ nhµ trêng.

C©u hái vµ ®¸p ¸n cho phÇn t×m hiÓu vÒ c«ng lao cña thÇy c« b.C¸c tæ viÕt d¨ng ký thi ®ua tuÇn häc tèt theo tiªu ®Ò "Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«". VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua. mong ®îi g× ë häc sinh chóng ta? . H×nh thøc ho¹t ®éng Trao ®æi. Néi dung . 5.§¹i diÖn c¸c tæ lÇn lît lªn ®¨ng ký thi ®ua cña tæ m×nh. B¹n cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng? V× sao? .Ph¸t ®éng vµ d¨ng ký thi ®ua. VÒ tæ chøc . Néi dung ®¨ng ký nªn ng¾n gän.ThÇy c« gi¸o hy väng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . thÇy c« ph¶i xö ph¹t.B¹n cã thÓ lµm ®îc viÖc g× gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt? . häc sinh cÇn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g×? c) §ang kÝ tuÇn häc tèt .B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt d¹y tèt thÇy c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo kh«ng? . C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu d¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng.HiÓu ®îc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. 2.Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt. tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«. b. .C¸n bé líp nªu môc ®Ých. yªu cÇu. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n thÇy c« gi¸o th«ng qua mét sè c©u hái nh: . néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nh gi¸ thi ®ua cña tuÇn "H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« gi¸o". Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Vui ch¬i.RÌn luyÖn kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kü n¨ng kh¸c trong häc tËp. cô thÓ theo hai chØ tiªu ®¸nh gi¸ + KØ luËt trËt tù trong líp häc + Sè ®iÓm tèt ®¹t ®îc cña c¶ tæ 4.§Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n d¹y dç cña thÇy c« gi¸o. 3. .§èi víi nh÷ng häc sinh ph¹m lçi.Giáo án lớp3 .Trường tiểủ học Ngọc Vân . KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. t×m hiÓu.

Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. v©ng lêi thÇy. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. 2. ®äc th¬. VÒ tæ chøc .RÌn luyÖn kü n¨ng. ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c«. Néi dung H¸t. phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ. biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ . kÓ chuyÖn.H¸t tËp thÓ . b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ . ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng. biÕt ¬n.C¸c tiÕt môc biÓu diÔn v¨n nghÖ cña häc sinh xen kÎ trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. 3. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.Trang trÝ. t×nh c¶m yªu quý. b. ®äc th¬. c« gi¸o. biÓu diÔn c¸ nh©n hay tËp thÓ.Gi¸o dôc th¸i ®é.Trường tiểủ học Ngọc Vân . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. ca ngîi t×nh c¶m thÇy trß. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc giao lu v¨n nghÖ. . b. Dương Thị Huyền. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .HiÓu hiÓu thªm néi dung. .Kª bµn h×nh ch÷ U.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. kÓ chuyÓn. móa. .Giáo án lớp3 C¸n bé líp nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm vÒ tinh thÇn th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 10 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng 1. 4.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng.

Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . . b.T×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. 2. c« gi¸o. . KÕt thóc ho¹t ®éng .Trong trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. . sinh ho¹t vµ giao tiÕp. 3. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .11 1. ®äc th¬. Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. thÇy c« gi¸o vµ ®¹i diÖn phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy c« nh©n dÞp Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11.Giáo án lớp3 .Lêi chóc mõng c¸c thÇy.Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh. H×nh thøc ho¹t ®éng .Sinh ho¹t v¨n nghÖ. . biÕt ¬n thÇy c« gi¸o.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia. ®äc th¬.Häc sinh chóc mõng thÇy. . häc sinh lµm ®óng yªu cÇu sÏ ®îc vç tay hoan h«. .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ gåm h¸t. kÓ chuyÖn. quý mÕn. kh«ng lµm ®îc sÏ ®îc bÞ ph¹t nh nÆn tîng … 5. kÓ chuyÖn.HiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11. th¸i ®é tham gia ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n. nguyÖn väng kÕt hîp liªn hoan v¨n nghÖ.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn.Cã th¸i ®é t«n träng.C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. Néi dung .BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy. .Trao ®æi t©m t. ®ãng kÞch…vÒ c«ng ¬n vµ t×nh c¶m thÇy trß. c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 11 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 . c« gi¸o. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .

4.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . .Kª bµn h×nh ch÷ U. . c) Liªn hoan v¨n nghÖ . Néi dung S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¬.§¹i diÖn häc sinh ph¸t biÓu chµo mõng c« gi¸o.Trß ch¬i "h¸i hoa".Tuyªn bè lý do. b) Chóc mõng thÇy. vÏ tranh … vÒ chñ ®Ò "ThÇy c« vµ m¸i trêng". c« gi¸o . 5.§¹i diÖn líp c¶m ¬n c« gi¸o sÏ lµm tèt theo lêi d¹y cña c« gi¸o. 2.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . Dương Thị Huyền. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. .H¸t tËp thÓ . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .RÌn luyÖn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c. KÕt thóc ho¹t ®éng . yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. .Cã th¸i ®é tr©n träng . VÒ tæ chøc .Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß.H¸t tËp thÓ vÒ thÇy c« gi¸o . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 12 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 4: b×nh b¸o têng 1.Trang trÝ. líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. tr¸ch nhiÖm cña häc sinh.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi c« gi¸o tham dù v¨n nghÖ cïng häc sinh. tËp hîp l¹i thµnh tê b¸o têng cña líp. v¨n. .BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.Giáo án lớp3 b.C« gi¸o ph¸t biÓu t©m t. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi häc sinh. .

suy nghÜ. ®¸nh gi¸ cña c¸c b¹n vµ cña thÇy c« gi¸o. nhËn xÐt. 4.H¸t tËp thÓ.Giáo án lớp3 b.H¸t tËp thÓ. d¸n lªn b»ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dÔ xem. rót kinh nghiÖm th¸i ®é vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng viÕt b¸o têng cña c¸c b¹n trong líp.Ban b¸o têng cña líp chuÈn bÞ tê b¸o têng chung.Treo b¸o têng lªn b¶ng. b. .C¸ nh©n chuÈn bÞ b¸o têng theo c¸c thÓ lo¹i th¬.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Tæ chøc ®äc. .Ban b¸o têng mêi c« gi¸o c«ng bè kÕt qu¶ b×nh chän 5. ý tø cña m×nh khi s¸ng t¸c. .B×nh chän c¸c bµi b¸o ®îc a thÝch nhÊt. 3. TiÕp theo mêi t¸c gi¶ bµi b¸o nãi vÒ t©m t.V¨n nghÖ xen kÏ. vÏ tranh vµ tr×nh bµy ®Ñp. VÒ tæ chøc . ®Çu tiªn ®äc bµi b¸o cho c¶ líp nghe. ®¸nh gi¸ vÒ néi dung. . trao ®æi. Sau ®ã lµ phÇn ph©n tÝch. . dÔ nhËn xÐt. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Ban b¸o têng nhËn xÐt. KÕt thóc ho¹t ®éng .Nªu môc ®Ých buæi b×nh luËn vµ chän lùa bµi b¸o hay. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . .Bá phiÕu b×nh chän tõ 3 ®Õn 5 bµi b¸o hay nhÊt.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh xin ý kiÕn nhËn xÐt cña líp ®Ó chän kho¶ng 10 bµi b¸o hay nhÊt. truyÖn. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . . b) B×nh luËn vµ lùa chän b¸o têng . h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o.Tê b¸o têng ®· ®îc treo cho häc sinh xem trong nh÷ng ngµy tríc ®ã. . H×nh thøc ho¹t ®éng .Khi b×nh chän c¸c bµi b¸o.Trang trÝ. Chñ ®Ó th¸ng 12 Uèng níc nhí nguån ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 13 th¸ng 12 Dương Thị Huyền. .§Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tr×nh bµi.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .

liÖt sÜ cña quª h¬ng.Trường tiểủ học Ngọc Vân .HiÓu ®ùoc sù hy sinh x¬ng m¸u cho tù do. . h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. b. th¬ng binh. h¸t. chuyÖn kÓ. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Néi dung -Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng. . ®Êt níc. c¸c chiÕn sÝ.Thi ng©m th¬. .B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. vÒ c¸c anh hïng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . bµi th¬. ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng. tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. bÖnh binh. Dương Thị Huyền..Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. kÓ chuyÖn vÒ nh÷ng ngêi anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc.Tù gi¸c häc tËp rÌn luyÖn tèt.C¸c bµi h¸t. + Mçi tæ cö ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ m×nh. néi dung. ®Êt níc. liÖt sÜ. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.Giáo án lớp3 néi dung ho¹t ®éng 1: nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc 1. 2. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . liÖt sÜ.C¸c t liÖu vÒ anh hïng...C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. H×nh thøc ho¹t ®éng . c©u chuyÖn ca ngîi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi.. + Cö ban gi¸m kh¶o. VÒ tæ chøc .. b.Nh÷ng bµi th¬.. bµi h¸t. . . c¸c cùu chiÕn binh cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho ®Þa ph¬ng. c¸c mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta. c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi anh hïng. 3. c¸c anh hïng lùc lîng vò trang. liÖt sÜ. kÓ mét c©u chuyÖn vµ h¸t ( hoÆc ng©m th¬) vÒ c¸c anh hïng.Tù hµo vµ biÕt ¬n c¸c anh hïng. . ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ.

nhãm hoÆc c¶ ®éi). 2. ng©m th¬ vÒ c¸c anh hïng. . th¬ng binh. + Yªu cÇu h¸t. ng©m th¬. t×m hiÓu cña tæ m×nh. liÖt sÜ.Tù hµo vµ yªu quª h¬ng. .B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c tæ vÒ "Nh÷ng con ngêi anh hïng cña quª h¬ng.BiÕt mét sè bµi h¸.. Mçi ®éi h¸t 1 bµi (cã thÓ h¸t c¸ nh©n. kÓ chuyÖn ca ngîi anh hïng.Giáo án lớp3 + Cö nhãm trang trÝ. Néi dung Dương Thị Huyền. h¸t ®óng ®îc 10 ®iÓm.H¸t tËp thÓ. . tù tin vui vÎ.M¹nh d¹n. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 14 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng 1. KÕt thóc ho¹t ®éng . + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Trường tiểủ học Ngọc Vân . 5. ®éi nµo ®îc ®iÓm cao ®éi ®ã th¾ng. .. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. . nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng.. + Chia häc sinh líi thµnh 2 ®éi ( mçi ®éi ®Æt tªn cho ®éi m×nh) + Tæ chøc bèc th¨m cho ®éi h¸t tríc. liÖt sÜ. . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. Sau thêi gian lÇn lît quy ®Þnh. ng©m th¬. ®Êt níc": + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi lÇn lît tõng tæ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm. bµi th¬ ca ngîi quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng.. yªu quý vµ biÕt ¬n bé ®éi cô Hå. H¸t sai chñ ®Ò hoÆc hÕt giê quy ®Þnh bÞ ®iÓm 0. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o th kÝ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . 4. s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: h¸t.H¸t.

3.Ca ngîi c¸c anh hïng.. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc c¸ nh©n. néi dung..Ca ngîi quª h¬ng. liÖt sÜ. liÖt sÜ. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. b. vÒ quª h¬ng. + Cö nhãm trang trÝ.Ca ngîi §¶ng.. .H¸t tËp thÓ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 15 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 3: THI KÓ CHUYÖN LÞCH Sö 1.. . 4.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. b. ®Êt níc. B¸c Hå vµ qu©n ®éi anh hïng.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i.. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng C¸c bµi h¸t.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . kÓ chuyÖn vÒ quª h¬ng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. + mçi c¶ nh©n ®¹i diÖn cho tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ. + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ . chuyÖn kÓ. ba.. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. 5. -Líp chän ra tiÕt môc nhÊt. VÒ tæ chøc . KÕt thóc ho¹t ®éng . vÒ qu©n ®éi vÒ c¸c anh hïng. th¬ng binh vÒ §¶ng vÒ B¸c Hå. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.. h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. nh×. th¬ng binh. .Giáo án lớp3 . . bµi th¬.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. . H×nh thøc ho¹t ®éng H¸t ng©m th¬. ..

ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . cha anh. . gi¸o dôc tiªu biÓu. néi dung.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . Néi dung .C¸c tæ thi kÓ chuyÖn. c¸c anh hïng d©n téc ®· cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. . . b.Giáo án lớp3 .§inh .BiÕt ¬n tæ tiªn. + VÒ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu.TiÒn Lª (thÕ kØ X) ®Õn thêi Lª s¬ (®Çu thÕ kØ XV . b. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn. chÝnh trÞ. VÒ vai trß cña Lª Lîi vµ NguyÔn Tr·i. « ch÷. + VÒ anh hïng Lª Lîi vµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n. 3. + VÒ lo¹n 12 sø qu©n.C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö cña níc ta thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª.Cñng cè. .. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . v¨n ho¸ gi¸o dôc cña níc ta thêi Ng« . . + VÒ trËn chiÕn th¾ng qu©n Tèng trªn s«ng Nh NguyÖt. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.®Çu thÕ kØ XVI): + VÒ Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng. .ý nghÜa c¸c c©u chuyÖn ®ã. + Lý Th¸i Tæ ®Þnh ®« ë Th¨ng Long.Mét sè Èn sè. VÒ tæ chøc . H×nh thøc ho¹t ®éng .C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch..BiÕt noi g¬ng tæ tiªn. + VÒ ba lÇn th¾ng qu©n M«ng . cha anh.Nguyªn.Trß ch¬i gi¶i « ch÷ t×m Èn sè. §inh Bé LÜnh thèng nhÊt ®Êt níc.§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua Hïng dùng níc ®Õn thÕ kØ XIX. kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp.C¸c c©u chuyÖn vÒ anh hïng d©n téc. + VÒ thµnh tùu v¨n ho¸. Dương Thị Huyền.. häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh.

Trß ch¬i dµnh cho líp: + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu tõng Èn sè hoÆc « ch÷. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . KÕt thóc ho¹t ®éng .Giáo án lớp3 + Mçi tæ vµi c©u chuyÖn vÒ thêi k× lÞch sö vµ mét tiÕt môc v¨n nghÖ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 16 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 4: héi vui häc tËp 1.. ®è vui vµ ®¸p ¸n. . kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng.Nh÷ng kiÕn thøc c¸c m«n häc ®îc gi¸o viªn «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k× b. NÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè ®¸p ¸n. + Cö nhãm trang trÝ. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng . §iÓm cña tæ b»ng tæng ®iÓm cña c¸c b¹n ®· tham gia kÓ chuyÖn.Høng thó häc tËp. + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi u tiªn b¹n xung phong tríc. ch¨m chØ vµ vît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. Néi dung . 5.H¸t tËp thÓ mét. + Ph©n c«ng ngêi viÕt c©u hái. + Häc sinh xung phong tr¶ lêi. . 2. + Tõng häc sinh t×m hiÓu.BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng trong cuéc sèng. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .C¸c tæ thi kÓ chuyÖn: + Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ lªn kÓ chuyÖn.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. 4. .Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè kÕt qu¶ cña c¸c tæ.Cñng cè. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. më réng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë c¸c m«n häc. . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do.H¸t tËp thÓ. chuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng cña tæ ®Ó tham gia..

Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît mêi ®¹i diÖn tõng tæ chän c©u hái vµ tr¶ lêi.. ..H¸t tËp thÓ. ChØ ®îc tr¶ lêi mét lÇn sai tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi. Kh«ng ai tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. . tæ nµo cã tæng ®iÓm cao lµ th¾ng.Trëng ban gi¸m kh¶o nªu râ quy t¾c thi vµ c¸ch thi: Mçi tæ chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi ( VÝ dô c©u hái sè 1: m«n To¸n. .. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. 3. c©u ®è. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. . 5. mét ngêi lµm th kÝ. c©u ®è. . .Xen kÏ vµo sau mçi lù¬t thi cña c¸c tæ lµ phÇn thi cho mçi cæ ®éng viªn. 4. . . .Giáo án lớp3 .Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. b. c¸c trß ch¬i.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. bµi th¬.Giíi thiÖu ®¹i diÖn cña c¸c tæ tham gia. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . Sau sè lît hoÆc thêi gian quy ®Þnh. gi¶i mét « ch÷. . tæ cã ®iÓm cao sÏ th¾ng. bµi to¸n.Thi tr¶ lêi c©u hái. gi¶i to¸n. mét ®Þnh luËt. .Tuyªn bè lÝ do.. c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc ph©n c«ng cho c¸n sù bé m«n cña c¸c m«n häc so¹n vµ líp phã phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ nh sau: . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c©u hái sè 2: m«n Ng v¨n).C¸c c©u hái. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi.§¸p ¸n cña c¸c c©u hái..Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng lît cña tõng tæ vµ ghi c«ng khai lªn b¶ng.Thi t×m Èn sè cña tõ.HÕt thêi gian quy ®Þnh. t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t. c©u ®è vui. . mét ®Þnh lÝ.Trường tiểủ học Ngọc Vân .

ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. phong tôc tËp qu¸n. mõng xu©n cña quª h¬ng ®Êt níc..Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh: + §¸nh gi¸ chung vÒ tinh thÇn ý thøc tham gia cña c¶ líp. HiÓu ®îc nhng nÐt thay ®æi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng. ®Þa ph¬ng em. Ngêi giíi thiÖu ch¬ng tr×nh mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao gi¶i cho c¸c tæ ®îc gi¶i. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n.Trường tiểủ học Ngọc Vân . vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã. truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¬ng. c¸c c©u chuyÖn.Tù hoµ vµ yªu mÕn quª h¬ng. . .Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¬ng. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. 18 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 1: mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng.BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷. b¶o vÖ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng. bµi h¸t. . ®Êt níc 1.Cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n. + Tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp. chóc c¸c b¹n häc tèt. mõng xu©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 17.Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶. biÓu d¬ng c¸c tæ. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn d©n téc. 2. . thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao. . truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. 2 Mõng ®¶ng. c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao. Néi dung -Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ãn tÕt.. ®Êt níc.Nh÷ng bµi th¬.Giáo án lớp3 . ®Êt níc. Chñ ®Ó th¸ng 1. b.

giíi thiÖu ®¹i biÓu.Giáo án lớp3 . néi dung. .. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ thÓ lÖ cuéc ch¬i. cña c¸c céng ®ång d©n téc ViÖt Nam.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái VÝ du: H·y kÓ vÒ phong tôc ®ãn tÕt cña d©n téc mµ b¹n biÕt H·y tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n.C«ng bè kÕt qu¶ thi. .Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm chÊm cho cuéc thi. . 5. VÒ tæ chøc .Nh÷ng bµi th¬. 4. líp. bµi h¸t.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . h×nh thøc cña chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ yªu cÇu.Nªu ý nghÜa. .C¸c c©u hái. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. t×m hiÓu c¸c t liªu liªn quan. ®Êt níc. híng dÉn häc sinh su tÇm. liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . .Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng ®Ó c¶ líp cïng theo dâi. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. vui t¬i.Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Mïa xu©n cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. tæ. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: .Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n.NÕu tæ nµo tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®îc chÊm ®iÓm.. . b. . .C¸c t liÖu vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n. + Ban gi¸m kh¶o. c¸c c©u chuyÖn. + Ph©n c«ng trang trÝ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . Dương Thị Huyền. b) Cuéc thi gi÷a c¸c tæ .Trong qu¸ tr×nh thi cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ót¹o kh«ng khÝ s«i næi.

2.C¸c t liÖu: tranh ¶nh. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. trao ®æi. b. th¬ ca vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. . th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. tù hµo vÒ quª h¬ng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . cµng yªu mÕn lµng xãm.Trường tiểủ học Ngọc Vân .HiÓu ®îc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng.. vÒ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng. c¸c tÊm g¬ng tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. . vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. ®ång thêi. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 19 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 2: TRUYÒN ThèNG C¸CH M¹NG Vµ NH÷NG NÐT §Æi thay cña quª h¬ng 1. b. Dương Thị Huyền. .HÖ thèng c¸c c©u hái cho chñ ®Ò ho¹t ®éng. truyÒn thèng b¶o vÖ vµ x©u dùng quª h¬ng..C¸c truyÒn thèng häc tËp. 3. . H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc kÓ chuyÖn. trong lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng b¶o vÖ quª h¬ng.Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. truyÒn thèng häc tËp. c¸c thµnh tùu vµ di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph¬ng.Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng. nªu néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh.Tù gi¸c häc tËp. cã xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. . t×m hiÓu c¸c t liÖu liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. nh÷ng g¬ng tèt b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp. trêng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . ®Þa ph¬ng m×nh do §¶ng l·nh ®¹o. s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. . VÒ tæ chøc .Nh÷ng thay ®æi cña quª h¬ng. rÌn luyÖn tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng. Néi dung . líp m×nh. lao ®éng s¶n xuÊt. bµi viÕt.Híng dÉn häc sinh su tÇm.

.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái nh: 1/ B¹n h·y kÓ tªn nh÷ng anh hïng liÖt sÜ ë quª h¬ng mµ b¹n ®îc nghe kÓ hoÆc s tÇm ®îc 2/ B¹n h·y kÓ mét c©u chuyÖn vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¬ng b¹n lµ g×? 3/ Quª h¬ng b¹n cã nh÷ng ®æi míi g×? . 5.Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi cña Méng L©n). . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 20.Mêi gi¸o viªn ph¸t biÓu.Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. 2 néi dung ho¹t ®éng 3: giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng.22 th¸ng 1. 4.Trường tiểủ học Ngọc Vân . mõng xu©n 1.§éng viªn tinh thÇn häc tËp. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã xen kÏ v¨n nghÖ. g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. + Ph©n c«ng trang trÝ. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. rÌn luyÖn vµ t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau. líp. .Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp. b) Täa ®µm .21.Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. tæ.Gi¸o dôc cho häc sinh lßng biÕt ¬n §¶ng vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. + Ban gi¸m kh¶o.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. . KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng: . Yªu cÇu gi¸o dôc: . 2.Giáo án lớp3 .

®Ò nghÞ mçi häc sinh trong líp cïng chuÈn bÞ vµ s½n sµng tham gia. ph©n c«ng trang trÝ 4.. . b. bµi th¬ c©u chuyÖn. thµnh viªn hai ®éi lÇn lît thùc hiÖn theo yªu cÇu. b.Giáo án lớp3 a..C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ qua su tÇm vµ s¸ng t¸c cña häc sinh theo chñ ®Ò .GVCN lµm viÖc víi tËp thÓ líp: + Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng.Trong qua tr×nh giao lu cÇn giao lu víi cæ ®éng viªn qua mét sè c©u hái. giíi thiÖu BGK vµ míi hai ®éi lªn tham dù.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái. ca ngîi quª h¬ng. c¸c c©u ®ã vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo.Gi¸o viªn héi ý víi lùc lîng c¸n sù líp vµ hai ®éi trëng ®Ó thèng nhÊt c¸c yªu cÇu vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ ho¹t ®éng nh: + Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. sè häc sinh cßn l¹i lµm cæ ®éng viªn ) .Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. 3. Dương Thị Huyền.. H×nh thøc ho¹t ®éng Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh: Thi ®è. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi vµ nhËn xÐt ý thøc tham gia vui ch¬i cña hai ®éi vµ tËp thÓ l¸¬p. .Nh÷ng bµi h¸t. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. + Thµnh lËp hai ®éi ®Ó giao lu thi ®Êu. néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. VÒ tæ chøc . Néi dung .. . + Chän cö BGK. Thi h¸t nèi.Trường tiểủ học Ngọc Vân . c©u ®è. ca ngîi §¶ng. x©y dùng ch¬ng tr×nh. 5. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .B¾t bµi h¸t tËp thÓ .HÖ thèng c¸c c©u hái. nªu néi dung vµ h×nh thøc giao lu.B¶ng quy ®Þnh thang ®iÓm dµnh cho ban gi¸m kh¶o.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lý do. ®Êt níc vµ mïa xu©n. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®Æt tªn cho hai ®éi ( mçi ®éi cö 10 em. b) Giao lu .

trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em.G¾n bã vµ thªm yªu trêng.Ch¨m sãc c©y trång. c©y c¶nh. . ®Ñp? C©u 2: X©y dùng trêng xanh s¹h. . líp.Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 23 th¸ng 2 néi dung ho¹t ®éng 4: X¢Y DùNG KÕ HO¹CH ThùC HIÖN "TR¦êng xanh. Néi dung . + Héi ý víi CBL ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc: . . . . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Trang trÝ líp. néi dung cña viÖc x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh. ®Ñp" . b. s¹ch. kÕ häch thùc hiÖn "Trêng xanh.Lµm vÖ sinh trêng.C¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . s¹ch. chÊt lîng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng. s¹ch ®Ñp" 2.B¶n dù th¶o néi dung. ®Ñp cã ý nghÜa vµ t¸c dông nh thÕ nµo? Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . s¹ch. c©y c¶nh.HiÓu râ ý nghÜa. líp s¹ch. . ch¨m sãc bån hoa. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. yªu cÇu häc sinh suy nghÜ ®Ó tham gia th¶o luËn. ®Ñp.Lµm bån hoa. b.TiÕp tôc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn " Trêng xanh. s¹ch.Dù th¶o néi dung. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .C¸c c©u hái th¶o luËn: C©u 1: B¹n hiÓu thÕ nµo lµ trêng xanh. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: + Nªu vÊn ®Ò. b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch. H×nh thøc ho¹t ®éng 3. ®Ñp" 1. ®Ñp ®èi víi søc kháe mçi ngêi.

3. c) V¨n nghÖ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ.Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn. Dương Thị Huyền.. ®Ñp".NhËn thøc ®îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §oµn 26 . . .Giáo án lớp3 C©u 3: Theo b¹n líp chóng ta cÇn ph¶i ch¨m sãc nh÷ng c©y c¶nh ë líp kh«ng? . . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . 2.Ngêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . kÕ ho¹ch thùc hiÖn "Trêng xanh. bæ sung cho ®ñ ý. 4.LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 . nh÷ng g¬ng ®oµn viªn tiªu biÓu. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. .Mçi c©u hái nªu ra ph¶i ®îc trao ®æi..Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. . s¹ch.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung. Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè lÝ do. h×nh thøc ho¹t ®éng.Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo tinh thµn tiªn phong cña §oµn. Néi dung .3. . .Cö ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng.Cö ngêi ghi biªn b¶n. KÕt thóc ho¹t ®éng . Chñ ®Ó th¸ng 3 TiÕn bíc lªn ®oµn ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 24 th¸ng 3 néi dung ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu vÒ ®oµn 1. Nh÷ng mèc lÞch sö lín cña §oµn. . b) Th¶o luËn .B¾t bµi h¸t tËp thÓ. 5..

Híng dÉn häc sinh su tÇm tµi liÖu cho ho¹t ®éng. Lý Tù Träng lµ mét ngêi häc giái. b. Anh lµ ngêi ®oµn viªn ®Çu tiªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. .Giáo án lớp3 . th«ng minh.Nh÷ng bµi th¬.C¸c mèc truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn. Kim §ång. Vâ ThÞ S¸u. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. bµi h¸t vÒ §oµn. Lý Tù Träng. §oµn TNCS §«ng D¬ng.. Do bÞ ®µn ¸p nªn gia ®×nh l¸nh n¹n ë Xiªm ( Th¸i lan ). VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . C©u 1: §oµn Thµnh lËp tõ khi nµo. c¸c tæ viªn cßn l¹i sÏ lµ cæ ®éng viªn cho ®éi vµ chän mét tªn anh hïng ®Æt tªn cho tæ m×nh (vÝ dô: Lª V¨n T¸m.) + ChuÈn bÞ c¸c c©u hái cã ®¸p ¸n kÌm theo. C©u 3: B¹n h·y kÓ vÒ ngêi ®oµn viªn thanh niªn cña §oµn? §¸p ¸n: TiÓu sö ng¾n gän cña Lý Tù Träng. Lý Tù Träng tªn thËt lµ Lª H÷u Träng quª ë huyÖn Th¹ch Hµ . 3.C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu.§oµn TN D©n chñ .§oµn THL§ Hå ChÝ Minh . §¸p ¸n: 6 tªn .Héi ý víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc: + Mçi ®éi cö 2 -3 häc sinh. Dương Thị Huyền. H×nh thøc ho¹t ®éng T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c tæ..C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. C©u 2: Tõ ngµy thµnh lËp..§oµn TNL§ Hå ChÝ Minh .§oµn TNCS Hå ChÝ Minh. lóc ®ã §oµn mang tªn g×? §¸p ¸n: 26/3/1931. .§oµn TN Ph¶n ®Õ . . yªu cÇu cña ho¹t ®éng. mu trÝ vµ dòng c¶m. b.Hµ TÜnh.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§oµn Thanh niªn Cøu quèc .Nªu néi dung.C¸c t liÖu s tÇm ®îc vÒ truyÒn thèng cña §oµn.§oµn TNCS §«ng D¬ng . §oµn cã mÊy lÇn ®æi tªn. Anh lµ mét trong t¸m ThiÕu niªn ®îc B¸c Hå göi häc t¹i Qu¶ng Ch©u Trung Quèc. Anh hy sing ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1931. . VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: .

C«ng bè kÕt qu¶ thi.. 4.Trường tiểủ học Ngọc Vân . .Giáo án lớp3 . 5. + Ph©n c«ng trang trÝ. b) Cuéc thi . KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: .C¸c ®éi tù giíi thiÖu. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh + Ban gi¸m kh¶o + Mçi tæ chuÈn bÞ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ.NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng.. . c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. Dương Thị Huyền.Tuyªn bè lý do.Trong qu¸ tr×nh thi . . . + Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái cho c¸c ®éi thi..H¸t tËp thÓ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful