Giáo án lớp3 Giáo dục ngoài giờ lên lớp TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT

NAM 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu thêm về đất nước và con người Việt Nam - BiÕt tù hào mình là người Việt Nam. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung b. H×nh thøc ho¹t ®éng : - Lao ®éng tËp thÓ theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m häc vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 3. + Líp trëng ®äc b¸o c¸o +Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¬ng híng + Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt. - BÇu ban c¸n bé líp míi: + Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp +øng cö vµ ®Ò cö + Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®îc øng c÷ lªn b¶ng. + BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,… + C«ng bè kÕt qu¶ - GVCN chóc mõng vµ giao nhiÖm vô Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - §¹i diÖn ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn - H¸t tËp thÓ. 4. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - Chóc mõng ban c¸n bé líp míi - Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hîp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 2: th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc m¬i vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn hÖ thùc tÕ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - V¨n b¶n néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc

Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vô n¨m häc vµ vÒ viÖc chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¬ng, cña líp trong n¨m häc qua. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ b. VÒ tæ chøc * Gi¸o viªn chñ nhiÖm: - Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµ viÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc qua. - Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n. * Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng cô thÓ: - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. - Trang trÝ - Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ * Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn. - Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®· th¶o luËn. - BiÓu diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ vµo ch¬ng tr×nh t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. - H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi qui vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 3 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 3: ca h¸t mõng n¨m häc míi mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Trường tiểủ học Ngọc Vân . líp. .Nhìng bµi h¸t. . ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ. .Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . líp. kÓ chuyÓn. vÒ thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. ®äc th¬. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ * Thi h¸t hoÆc ng©m th¬. 2. thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng. vÒ trêng. quyÕt t©m thùc hiÖn tèt néi quy. néi dung ch¬ng tr×nh. s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. . ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c« vµ b¹n bÌ.. móa. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . néi dung ch¬ng tr×nh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .ThÝ sinh tõng tæ biÓu diÔn bµi h¸t ®· chän... Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. kÕ ho¹ch. VÒ tæ chøc . . ca ngîi trêng.Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn. .. 3. Néi dung H¸t.Thi s¸ng t¸c th¬.HÖ thèng c¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. bµi th¬ vÒ trêng. nhiÖm vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. thÇy c« vµ b¹n bÌ.Kª bµn h×nh ch÷ U. g¾n bã víi trêng. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký.Cö ban gi¸m kh¶o.Tham gia v¨n nghÖ nhiÖt t×nh.. n©m th¬.B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm. b. gi÷a c¸c tæ.Giáo án lớp3 . .H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9.. phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin. bµi th¬.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do..Trang trÝ. . gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn. 4.Mçi tæ cö 2 thÝ sinh ®¹i diÖn . lÇn lît tõ tæ 1 cho ®Õn tæ 4 Dương Thị Huyền. b. H×nh thøc ho¹t ®éng . quý träng thÇy c«..Tæ chøc trß ch¬i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp. líp th©n yªu . líp.Thi h¸t.

4. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "líp" 5.Cñng cè. * Nh÷ng vÇn th¬ mêng n¨m häc míi Yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn: Mçi tæ cö 2 häc sinh tham gia. Kh«ng tr¶ lêi ®îc ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. . 3. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. líp.Giáo án lớp3 . hÇy c« vµ b¹n bÌ th× th¾ng.NhËn xÐt. thÇy c« vµ b¹n bÌ nh©n dÞp n¨m häc míi. KÕt thóc ho¹t ®éng . B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ chØ dông cô häc tËp. Häc sinh xung phong tr¶ lêi. Dương Thị Huyền. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 4 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 4: t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng 1. nh÷ng tÊm g¬ng d¹y tèt cña c¸c thÇy c« vµ g¬ng häc tèt cña häc sinh. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng.Sau sè lît quy ®Þnh. HÕt thêi gian quy ®Þnh. tæ nµo h¸t nhiÒu bµi (kÓ c¶ ng©m th¬) vÒ trêng. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . ngêi ®iÒu khiÓn thu bµi vµ lÇn lît ®äc cho c¶ líp nghe bµi th¬ ®¹i diÖn cho tõng tæ s¸ng t¸c. 5. B¹n h·y cho biÕt hä vµ tªn thÇy HiÖu trëng ®Çu tiªn vµ hiÖn nay cña trêng ta. LÔ khai gi¶ng n¨m häc nµy lµ lÔ khai gi¶ng thø bao nhiªu cña trêng ta? 2. Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ c«ng khai trªn b¶ng. Ai tr¶ lêi ®óng ®¸p ¸n sÏ ®îc thëng quµ.C«ng bè kÕt qu¶. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "m¸i trêng".Tæ nµo ®Õn lît mµ trong thêi gian quy ®Þnh kh«ng h¸t ®îc th× mÊt lît chuyÓn sang tæ kh¸c. C©u hái cô thÓ lµ: 1. Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái. * Trß ch¬i: tr¶ lêi nhanh vµ ®óng Trß nµy dµnh cho häc sinh c¶ líp ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi. Trong thêi gian quy ®Þnh. thÝ sinh tõng tæ trao ®æi víi nhau ®Ó s¸ng t¸c ®îc mét bµi th¬ ca ngîi trêng líp.

. 4.PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vÒ truyÒn thèng nhµ trêng vµ líp. 2. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .®¸p vµ kÓ chuyÖn vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng.C¸c mÉu chuyÖn vÒ danh nh©n hoÆc ®Þa danh mµ trêng mang tªn. h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ. c¸c b¹n häc tèt vµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch næi bËt cña trêng. cña líp mµ b¹n bÌ mÕn phôc nhÊt.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.ý nghÜa cña tªn trêng. . kÕ ho¹ch.Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. H×nh thøc ho¹t ®éng . . líp thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò.Líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt yªu cÇu. néi dung ch¬ng tr×nh. néi dung ch¬ng tr×nh. néi dung ch¬ng tr×nh. vÒ g¬ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do.Cö ban gi¸m kh¶o. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . VÒ tæ chøc .Trang trÝ. líp.Kª bµn h×nh ch÷ U. .Thùc hiÖn cuéc thi: Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nµh trêng Dương Thị Huyền.C¸c c©u hái. b. .Thi hái . giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký. 3. Néi dung . .B¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng. .Nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp tèt cña trêng. líp b»ng viÖc phÊn dÊu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. b.Giáo án lớp3 . .C¸c bµi h¸t vÒ trêng. .Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . . .

. C¸c ®éi b¸o c¸o tÝn hiÖu tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ cê. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc tËp lµ trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô cho x· héi.. 5. Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ: Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu tõng c©u ®è vui hoÆc yªu cÇu vÒ v¨n nghÖ. .C«ng bè kÕt qu¶. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Giáo án lớp3 Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cña cuéc thi.Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 5 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: v©ng lêi b¸c hå d¹y .Gióp häc sinh cã ý chÝ v¬n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n. KÕt thóc ho¹t ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân . ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. 2. . gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp.em g¾nghäc ch¨m 1.NhËn xÐt. Chñ ®iÓm th¸ng 10 Ch¨m ngoan häc giái môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: . trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ. . Néi dung Dương Thị Huyền. . tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy.RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ líp.RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn. sau ®ã lÇn lît mêi c¸c b¹n tham dù.HiÓu ®îc tÇm ®îc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945.

Ngµu nay. vµ míi n¨m ngo¸i c¶ c¸c em n÷a. . + Gi¸o viªn cïng ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c©u hái. VÝ dô: C©u 1: §äc th B¸c cã c©u: "Tríc ®©y cha anh c¸c em. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò vÒ B¸c Hå vµ vÒ häc tËp.Vui v¨n nghÖ b. H×nh thøc ho¹t ®éng Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña th B¸c. Dương Thị Huyền.Néi dung th cña B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa.. b×nh hoa. NÕu kh«ng ®îc häc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi? C©u 3: Trong th. VÒ tæ chøc . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c c©u hái trªn ®Ó th¶o luËn.Ph©n c«ng ngêi trang trÝ. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? .Giáo án lớp3 . yªu cÇu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh chñ ®Ò. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i häc tËp..C©u hái vµ ®¸p ¸n.Gi¸o viªn nªu môc ®Ých. 3.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt? V× sao? §Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y. .Cö ban gi¸m kh¶o . ViÖc ph©n c«ng gåm: + Mçi c¸ nh©n cã 1 b¶n th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. b. tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo? C©u 4: Trong th ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång. ®· ph¶i nhËn mét nÒn v¨n ho¸ n« lÖ. c¸c em ®îc c¸i may m¾n h¬n cha anh lµ ®îc hÊp thô mét nÒn gi¸o dôc cña mét níc ®éc lËp".Kh¨n bµn.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh . B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? B¸c mong muèn häc sinh nh÷ng ®iÒu g×? §Ó lµm theo lêi b¸c d¹y. t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh: . . b¹n cã suy nghÜ thÕ nµo? C©u 2: H·y nªu nh÷ng t¸c dông cña viÖc häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi.

Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Sau khi c¸c tæ tr×nh bµy xong.Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do. tÝnh ch¨m chØ.Giáo án lớp3 4. .C¸c tiÕt môc xen kÏ. rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt. phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong häc tËp. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .HiÓu ®îc ®îc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc ®ã. . . Chän ra tæ tr¶ lêi hay nhÊt. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. . .H¸t tËp thÓ . chóng ta lµm g× ®Ó thùc hiÖn lêi B¸c d¹y? Th kÝ viÕt c¸c ý lªn b¶ng. KÕt thóc ho¹t ®éng Cho líp tù ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng chuÈn bÞ c©u tr¶ lêi cña c¸c tæ. C¸n bé líp nhËn xÐt chÊt lîng hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®· ®îc ph©n c«ng vµ ý thøc. lµm bµi. 2.RÌn luyÖn kÜ n¨ng häc bµi. th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ tæ.TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. s¸ng t¹o trong häc tËp. 5.B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tiÕt d¹y tèt? . ghi chÐp. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . Néi dung . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 6 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ giao íc thi ®ua "tiÕt häc t«t" 1. ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¨n. c¶ líp cïng trao ®æi c©u hái sau: Sau khi hiÓu ®îc mong muèn cña B¸c.§¹i diÖn tæ tr×nh bµy c©u hái c¸c thµnh viªn trong tæ cã thÓ bæ sung vµ c¸c tæ kh¸c nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®Ó trao ®æi kÜ néi dung chÝnh cña th B¸c. .§¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò "TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y" b. BiÕt ®Êu tranh.

ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. bµi lµm ë nhµ. b) Th¶o luËn C¶ líp trao ®æi vÒ mét sè c©u hái sau: . . nhãm.C¸c tæ häp thèng nhÊt néi dung ®¨ng kÝ thi ®ua thùc hiÖn tiÕt häc tèt theo 4 chØ tiªu chÝnh: + ChuÈn bÞ tèt bµi häc. b. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më dÇu . .H¸t tËp thÓ . + Gi÷ kØ luËt trong giê häc.Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn tiÕt häc tèt. + Ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. . 4. kh¨n bµn.T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g×? .H¸t tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n.ThÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt? .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Giáo án lớp3 .ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. 3. c) §ang kÝ thi ®ua . rót ra nh÷ng yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong tiÕt häc.§¹i diÖn c¸n bé líp nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ chuÈn bÞ c¸c viÖc ®îc ph©n c«ng cña c¸ nh©n. c¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn.Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong.C«ng bè ch¬ng tr×nh lµm viÖc. tæ. tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .ChuÈn bÞ c©u hái ®Ó c¶ líp trao ®æi vµ ®¸p ¸n tr¶ lêi. .§Ó cã mét tiÕt häc tèt häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? Sau khi líp trao ®æi.§¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh.Ph©n c«ng trang trÝ: lä hoa. KÕt thóc ho¹t ®éng . Dương Thị Huyền.Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do lÔ ph¸t ®éng thi ®ua "TiÕt häc tèt". kÓ chuyÖn vÒ g¬ng häc tËp xen kÏ trong phÇn th¶o luËn. 5. . VÒ tæ chøc . c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng theo tõng cét cho c¶ líp theo dâi.

2. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi tr¶ lêi c©u hái díi hai h×nh thøc: .Thi c¸ nh©n. Néi dung . 3. .ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc.Tuyªn bè lÝ do. 4.Thi gi÷a ®¹i diÖn tæ.Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. b.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . c¸n bé phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái trªn. th¸ng 10 ë líp 7. mét ngêi lµm th kÝ.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. . . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. b. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc giái. say mª häc tËp. .C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.¤n tËp.RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu .C¸n sù bé m«n chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. Dương Thị Huyền.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. x· héi phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi.KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®· häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9. .Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn vµ chÊt lîng tham gia c¸c ho¹t ®éng trong lÔ ph¸t ®éng thi ®ua. VÒ tæ chøc . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 7 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 3: héi vui häc tËp 1.Giáo án lớp3 .H¸t tËp thÓ. tr¶ lêi c©u hái. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .

¤n luyÖn vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t. phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. PhÇn II: §éi nµo nhanh h¬n.§©y lµ phÇn thi c¸ nh©n.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái. . . . 5.RÌn luyÖn kÜ n¨ng. 2. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Giáo án lớp3 b) Héi vui häc tËp PhÇn I: Ai nhanh. .Th kÝ ghi kÕt qu¶ thi cña tõng c©u hái lªn b¶ng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. giái h¬n .Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶ tham gia. C¸ch thi: Ngêi ®iÒu khiÓn ®äc c©u hái: §éi nµo gi¬ cê tríc sÏ ®îc quyÒn tr¶ lêi.C¸m ¬n sù tham gia cña c« gi¸o.V¨n nghÖ xen kÏ.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Ai gi¬ tay ®îc quyÒn tr¶ lêi. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 8 th¸ng 10 Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp sinh ho¹t v¨n nghÖ "CHµO MõNG NGµY NHµ GI¸O VN" 1. . mçi tæ cö mét nhãm 3 b¹n. ai giái . NÕu sai ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi tiÕp.§©y lµ phÇn thi gi÷a c¸c tæ. . thêi gian phÇn nµy chiÕm kho¶n 1/3 thêi giam héi vui. KÕt thóc ho¹t ®éng .SD«ng bè kÕt qu¶ thi cña c¸c tæ.Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp. . ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.

Thi h¸t gi÷a ®¹i diÖn c¸c tæ the chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. tËp thÓ.Nh¹c cô b.H¸t tËp thÓ. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. Ban tæ chøc nhËn xÐt. . theo yªu cÇu c©u hái . 5.Thi h¸t gi÷a c¸c ®éi còng tiÕn hµnh tng tù. b. . . . 3.Trường tiểủ học Ngọc Vân . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . VÒ tæ chøc . KÕt thóc ho¹t ®éng .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái: ai gi¬ tay tríc ®îc quyÒn h¸t hoÆc tr¶ lêi c©u hái. b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ c) Thi h¸t.Giáo án lớp3 a. c¸c bé phô tr¸ch v¨n nghÖ chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n.mçi tæ chuÈn bÞ ba tiÕt môc v¨n nghÖ cã néi dung vÒ häc tËp.Tuyªn bè lÝ do.Ban tæ chøc gåm: Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. H×nh thøc ho¹t ®éng . . vÒ nhµ trêng.Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. bµi h¸t phï hîp víi c©u hái. thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¬. Néi dung KÕt hîp biÓu diÔn nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ vµ phÇn thi ®äc..C©u hái vµ ®¸p ¸n.. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu .BiÓu diÔn v¨n nghÖ c¸ nh©n. 4. ®äc th¬. Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp "hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«" 1. .Ban b¸o têng nhËn xÐt th¸i ®é tham gia cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.

TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n thÇy c« gi¸o th«ng qua mét sè c©u hái nh: . néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nh gi¸ thi ®ua cña tuÇn "H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« gi¸o". 3.B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt d¹y tèt thÇy c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo kh«ng? . mong ®îi g× ë häc sinh chóng ta? .Trường tiểủ học Ngọc Vân . B¹n cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng? V× sao? . H×nh thøc ho¹t ®éng Trao ®æi. Néi dung .C©u hái vµ ®¸p ¸n cho phÇn t×m hiÓu vÒ c«ng lao cña thÇy c« b. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Vui ch¬i.§Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n d¹y dç cña thÇy c« gi¸o. b. .B¹n cã thÓ lµm ®îc viÖc g× gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt? .C¸c tæ viÕt d¨ng ký thi ®ua tuÇn häc tèt theo tiªu ®Ò "Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«".RÌn luyÖn kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kü n¨ng kh¸c trong häc tËp. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. .C¸n bé líp nªu môc ®Ých.ThÇy c« gi¸o hy väng. t×m hiÓu. yªu cÇu.§èi víi nh÷ng häc sinh ph¹m lçi. .Ph¸t ®éng vµ d¨ng ký thi ®ua. Néi dung ®¨ng ký nªn ng¾n gän. tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«. cô thÓ theo hai chØ tiªu ®¸nh gi¸ + KØ luËt trËt tù trong líp häc + Sè ®iÓm tèt ®¹t ®îc cña c¶ tæ 4.Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt.HiÓu ®îc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.§¹i diÖn c¸c tæ lÇn lît lªn ®¨ng ký thi ®ua cña tæ m×nh. häc sinh cÇn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g×? c) §ang kÝ tuÇn häc tèt . thÇy c« ph¶i xö ph¹t. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. VÒ tæ chøc . 2.Giáo án lớp3 . LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu d¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng. 5.

HiÓu hiÓu thªm néi dung. phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ. ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng.Kª bµn h×nh ch÷ U.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . v©ng lêi thÇy. t×nh c¶m yªu quý. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc giao lu v¨n nghÖ. ®äc th¬. biÕt ¬n. VÒ tæ chøc . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. b.Giáo án lớp3 C¸n bé líp nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm vÒ tinh thÇn th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 10 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Gi¸o dôc th¸i ®é.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.RÌn luyÖn kü n¨ng. c« gi¸o.H¸t tËp thÓ . 3. 2.Trang trÝ.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . Néi dung H¸t.C¸c tiÕt môc biÓu diÔn v¨n nghÖ cña häc sinh xen kÎ trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. móa. Dương Thị Huyền. kÓ chuyÓn. . ®äc th¬. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . ca ngîi t×nh c¶m thÇy trß. 4. . b. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ . biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ . kÓ chuyÖn. . ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c«. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t.Trường tiểủ học Ngọc Vân . biÓu diÔn c¸ nh©n hay tËp thÓ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .

®ãng kÞch…vÒ c«ng ¬n vµ t×nh c¶m thÇy trß. .Lêi chóc mõng c¸c thÇy.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ gåm h¸t.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia. KÕt thóc ho¹t ®éng . biÕt ¬n thÇy c« gi¸o. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 11 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 . . . c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp. thÇy c« gi¸o vµ ®¹i diÖn phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy c« nh©n dÞp Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11.BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy. 2. Néi dung . .C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . quý mÕn.Sinh ho¹t v¨n nghÖ. ®äc th¬. kh«ng lµm ®îc sÏ ®îc bÞ ph¹t nh nÆn tîng … 5. b. sinh ho¹t vµ giao tiÕp. nguyÖn väng kÕt hîp liªn hoan v¨n nghÖ. Dương Thị Huyền.T×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.Giáo án lớp3 .Häc sinh chóc mõng thÇy.Trường tiểủ học Ngọc Vân . kÓ chuyÖn. th¸i ®é tham gia ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n. .Trao ®æi t©m t. H×nh thøc ho¹t ®éng . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . häc sinh lµm ®óng yªu cÇu sÏ ®îc vç tay hoan h«. kÓ chuyÖn.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn.11 1.HiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11. .Trong trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. . .Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. c« gi¸o.Cã th¸i ®é t«n träng. c« gi¸o. ®äc th¬. 3.

BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi häc sinh.C« gi¸o ph¸t biÓu t©m t.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi c« gi¸o tham dù v¨n nghÖ cïng häc sinh.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . VÒ tæ chøc .Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß. . 2.H¸t tËp thÓ vÒ thÇy c« gi¸o . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 12 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 4: b×nh b¸o têng 1.Trß ch¬i "h¸i hoa". Dương Thị Huyền. c« gi¸o .§¹i diÖn líp c¶m ¬n c« gi¸o sÏ lµm tèt theo lêi d¹y cña c« gi¸o.Cã th¸i ®é tr©n träng .Tuyªn bè lý do. . vÏ tranh … vÒ chñ ®Ò "ThÇy c« vµ m¸i trêng". giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. . v¨n.Kª bµn h×nh ch÷ U. yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. 5. c) Liªn hoan v¨n nghÖ .Giáo án lớp3 b. tËp hîp l¹i thµnh tê b¸o têng cña líp. KÕt thóc ho¹t ®éng . tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trang trÝ. . . Néi dung S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¬.H¸t tËp thÓ . . b) Chóc mõng thÇy.RÌn luyÖn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§¹i diÖn häc sinh ph¸t biÓu chµo mõng c« gi¸o. 4.

Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . 3.H¸t tËp thÓ. rót kinh nghiÖm th¸i ®é vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng viÕt b¸o têng cña c¸c b¹n trong líp.B×nh chän c¸c bµi b¸o ®îc a thÝch nhÊt. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . .Bá phiÕu b×nh chän tõ 3 ®Õn 5 bµi b¸o hay nhÊt.C¸ nh©n chuÈn bÞ b¸o têng theo c¸c thÓ lo¹i th¬. nhËn xÐt. .H¸t tËp thÓ. .Treo b¸o têng lªn b¶ng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Tê b¸o têng ®· ®îc treo cho häc sinh xem trong nh÷ng ngµy tríc ®ã. Tæ chøc ®äc. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ tæ chøc . .Ban b¸o têng mêi c« gi¸o c«ng bè kÕt qu¶ b×nh chän 5.Ban b¸o têng cña líp chuÈn bÞ tê b¸o têng chung.Khi b×nh chän c¸c bµi b¸o. ®Çu tiªn ®äc bµi b¸o cho c¶ líp nghe. suy nghÜ. h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tr×nh bµi. H×nh thøc ho¹t ®éng .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh xin ý kiÕn nhËn xÐt cña líp ®Ó chän kho¶ng 10 bµi b¸o hay nhÊt. Sau ®ã lµ phÇn ph©n tÝch. ®¸nh gi¸ cña c¸c b¹n vµ cña thÇy c« gi¸o. . Chñ ®Ó th¸ng 12 Uèng níc nhí nguån ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 13 th¸ng 12 Dương Thị Huyền. b) B×nh luËn vµ lùa chän b¸o têng . . . TiÕp theo mêi t¸c gi¶ bµi b¸o nãi vÒ t©m t. . trao ®æi.Nªu môc ®Ých buæi b×nh luËn vµ chän lùa bµi b¸o hay. . truyÖn.Ban b¸o têng nhËn xÐt. dÔ nhËn xÐt. . KÕt thóc ho¹t ®éng .V¨n nghÖ xen kÏ.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. d¸n lªn b»ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dÔ xem. . ®¸nh gi¸ vÒ néi dung.Trang trÝ. 4. vÏ tranh vµ tr×nh bµy ®Ñp. b.Giáo án lớp3 b. ý tø cña m×nh khi s¸ng t¸c.

Nh÷ng bµi th¬. c¸c anh hïng lùc lîng vò trang. b. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. bµi h¸t.. 3.Giáo án lớp3 néi dung ho¹t ®éng 1: nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc 1.HiÓu ®ùoc sù hy sinh x¬ng m¸u cho tù do...Trường tiểủ học Ngọc Vân . ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng. . liÖt sÜ. . 2.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. b..B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. kÓ mét c©u chuyÖn vµ h¸t ( hoÆc ng©m th¬) vÒ c¸c anh hïng. + Mçi tæ cö ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ m×nh. bµi th¬. chuyÖn kÓ.Tù hµo vµ biÕt ¬n c¸c anh hïng. liÖt sÜ.. kÓ chuyÖn vÒ nh÷ng ngêi anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc. liÖt sÜ cña quª h¬ng. . h¸t. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.Tù gi¸c häc tËp rÌn luyÖn tèt. H×nh thøc ho¹t ®éng . . liÖt sÜ.C¸c t liÖu vÒ anh hïng. c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi anh hïng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . néi dung. c¸c cùu chiÕn binh cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho ®Þa ph¬ng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp.C¸c bµi h¸t.Thi ng©m th¬. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Néi dung -Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng. . bÖnh binh. c¸c chiÕn sÝ. + Cö ban gi¸m kh¶o. tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. c¸c mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta.. ®Êt níc. c©u chuyÖn ca ngîi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi. Dương Thị Huyền. th¬ng binh. VÒ tæ chøc . . ®Êt níc. vÒ c¸c anh hïng.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch.

. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o th kÝ. s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: h¸t. . . TiÕn hµnh ho¹t ®éng . . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . ng©m th¬.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh.B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c tæ vÒ "Nh÷ng con ngêi anh hïng cña quª h¬ng. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. nhãm hoÆc c¶ ®éi). .. 5. ng©m th¬. kÓ chuyÖn ca ngîi anh hïng. th¬ng binh.. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. liÖt sÜ. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. Néi dung Dương Thị Huyền. ®éi nµo ®îc ®iÓm cao ®éi ®ã th¾ng..BiÕt mét sè bµi h¸. 4. ng©m th¬ vÒ c¸c anh hïng.H¸t. yªu quý vµ biÕt ¬n bé ®éi cô Hå. + Yªu cÇu h¸t.. nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Sau thêi gian lÇn lît quy ®Þnh. tù tin vui vÎ. Mçi ®éi h¸t 1 bµi (cã thÓ h¸t c¸ nh©n.Tù hµo vµ yªu quª h¬ng. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 14 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng 1. h¸t ®óng ®îc 10 ®iÓm. KÕt thóc ho¹t ®éng .H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng.H¸t tËp thÓ. ®Êt níc": + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi lÇn lît tõng tæ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm. bµi th¬ ca ngîi quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng.M¹nh d¹n. t×m hiÓu cña tæ m×nh. .Giáo án lớp3 + Cö nhãm trang trÝ. 2. liÖt sÜ. H¸t sai chñ ®Ò hoÆc hÕt giê quy ®Þnh bÞ ®iÓm 0.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. + Chia häc sinh líi thµnh 2 ®éi ( mçi ®éi ®Æt tªn cho ®éi m×nh) + Tæ chøc bèc th¨m cho ®éi h¸t tríc.

KÕt thóc ho¹t ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân . vÒ qu©n ®éi vÒ c¸c anh hïng. + Cö nhãm trang trÝ.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu.. ..Ca ngîi quª h¬ng. + mçi c¶ nh©n ®¹i diÖn cho tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ.. h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. VÒ tæ chøc . bµi th¬. liÖt sÜ.. nh×.H¸t tËp thÓ.Ca ngîi c¸c anh hïng. b. chuyÖn kÓ. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. néi dung.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i. . kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. . nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc c¸ nh©n.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng . 5. 3. ba.Giáo án lớp3 . ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. liÖt sÜ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng C¸c bµi h¸t. .. ®Êt níc. B¸c Hå vµ qu©n ®éi anh hïng.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. -Líp chän ra tiÕt môc nhÊt.. 4. th¬ng binh vÒ §¶ng vÒ B¸c Hå. H×nh thøc ho¹t ®éng H¸t ng©m th¬.. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 15 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 3: THI KÓ CHUYÖN LÞCH Sö 1. + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ. th¬ng binh.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ . .H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng.Ca ngîi §¶ng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. b. . ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.. vÒ quª h¬ng. kÓ chuyÖn vÒ quª h¬ng.

Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . + VÒ anh hïng Lª Lîi vµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n. .C¸c tæ thi kÓ chuyÖn. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . b. më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua Hïng dùng níc ®Õn thÕ kØ XIX..Trß ch¬i gi¶i « ch÷ t×m Èn sè. §inh Bé LÜnh thèng nhÊt ®Êt níc.Mét sè Èn sè. « ch÷.Giáo án lớp3 . + VÒ ba lÇn th¾ng qu©n M«ng . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö cña níc ta thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª.. v¨n ho¸ gi¸o dôc cña níc ta thêi Ng« . + VÒ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly. gi¸o dôc tiªu biÓu. 2. . Néi dung . kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp.§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. chÝnh trÞ. + VÒ thµnh tùu v¨n ho¸.C¸c c©u chuyÖn vÒ anh hïng d©n téc. néi dung. + VÒ lo¹n 12 sø qu©n. cha anh.§inh .Nguyªn. .Cñng cè. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn. .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ.®Çu thÕ kØ XVI): + VÒ Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng. b.. c¸c anh hïng d©n téc ®· cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc.TiÒn Lª (thÕ kØ X) ®Õn thêi Lª s¬ (®Çu thÕ kØ XV .ý nghÜa c¸c c©u chuyÖn ®ã. . cha anh. VÒ vai trß cña Lª Lîi vµ NguyÔn Tr·i.BiÕt ¬n tæ tiªn.BiÕt noi g¬ng tæ tiªn.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. + Lý Th¸i Tæ ®Þnh ®« ë Th¨ng Long. H×nh thøc ho¹t ®éng . häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. . VÒ tæ chøc . 3. + VÒ trËn chiÕn th¾ng qu©n Tèng trªn s«ng Nh NguyÖt. Dương Thị Huyền.

nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. 5. . . kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. KÕt thóc ho¹t ®éng . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.C¸c tæ thi kÓ chuyÖn: + Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ lªn kÓ chuyÖn. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 16 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 4: héi vui häc tËp 1.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do. më réng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë c¸c m«n häc.Høng thó häc tËp. . .Trß ch¬i dµnh cho líp: + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu tõng Èn sè hoÆc « ch÷. 4. chuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng cña tæ ®Ó tham gia. . NÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè ®¸p ¸n.. Néi dung . §iÓm cña tæ b»ng tæng ®iÓm cña c¸c b¹n ®· tham gia kÓ chuyÖn.Cñng cè. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . . ch¨m chØ vµ vît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao.H¸t tËp thÓ. + Cö nhãm trang trÝ.Giáo án lớp3 + Mçi tæ vµi c©u chuyÖn vÒ thêi k× lÞch sö vµ mét tiÕt môc v¨n nghÖ. + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi u tiªn b¹n xung phong tríc. + Ph©n c«ng ngêi viÕt c©u hái. 2. + Tõng häc sinh t×m hiÓu. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè kÕt qu¶ cña c¸c tæ.BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng trong cuéc sèng. + Häc sinh xung phong tr¶ lêi. ®è vui vµ ®¸p ¸n.H¸t tËp thÓ mét. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o..Trường tiểủ học Ngọc Vân .Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. .Nh÷ng kiÕn thøc c¸c m«n häc ®îc gi¸o viªn «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k× b. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.

. . .Trëng ban gi¸m kh¶o nªu râ quy t¾c thi vµ c¸ch thi: Mçi tæ chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi ( VÝ dô c©u hái sè 1: m«n To¸n. .Xen kÏ vµo sau mçi lù¬t thi cña c¸c tæ lµ phÇn thi cho mçi cæ ®éng viªn. bµi to¸n. . c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc ph©n c«ng cho c¸n sù bé m«n cña c¸c m«n häc so¹n vµ líp phã phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái..Thi t×m Èn sè cña tõ.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. tæ cã ®iÓm cao sÏ th¾ng.. .Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng lît cña tõng tæ vµ ghi c«ng khai lªn b¶ng.Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît mêi ®¹i diÖn tõng tæ chän c©u hái vµ tr¶ lêi. Kh«ng ai tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. gi¶i to¸n. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp. mét ®Þnh lÝ. c©u hái sè 2: m«n Ng v¨n). c¸c trß ch¬i. c©u ®è. gi¶i mét « ch÷.H¸t tËp thÓ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . c©u ®è. Sau sè lît hoÆc thêi gian quy ®Þnh. t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t.C¸c c©u hái. .. b. bµi th¬.Giáo án lớp3 .LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c©u ®è vui.HÕt thêi gian quy ®Þnh. . mét ®Þnh luËt. . tæ nµo cã tæng ®iÓm cao lµ th¾ng. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ nh sau: . 3. .Giíi thiÖu ®¹i diÖn cña c¸c tæ tham gia.Trường tiểủ học Ngọc Vân . mét ngêi lµm th kÝ.§¸p ¸n cña c¸c c©u hái. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. 5.Thi tr¶ lêi c©u hái.Tuyªn bè lÝ do.. 4. ChØ ®îc tr¶ lêi mét lÇn sai tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi..Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi.

.Giáo án lớp3 . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân . c¸c c©u chuyÖn.BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷. Néi dung -Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ãn tÕt. Chñ ®Ó th¸ng 1. Ngêi giíi thiÖu ch¬ng tr×nh mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao gi¶i cho c¸c tæ ®îc gi¶i. . H×nh thøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh: + §¸nh gi¸ chung vÒ tinh thÇn ý thøc tham gia cña c¶ líp.Cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. 2.. HiÓu ®îc nhng nÐt thay ®æi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng. . + Tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp. 18 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 1: mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng. . biÓu d¬ng c¸c tæ. ®Þa ph¬ng em. b¶o vÖ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng.Nh÷ng bµi th¬. 3.. mõng xu©n cña quª h¬ng ®Êt níc. vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. mõng xu©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 17.Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¬ng. bµi h¸t. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶. ®Êt níc. thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao.Tù hoµ vµ yªu mÕn quª h¬ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao. b. ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. ®Êt níc 1. phong tôc tËp qu¸n. . ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn d©n téc. truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¬ng. chóc c¸c b¹n häc tèt. 2 Mõng ®¶ng. ®Êt níc.

Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng ®Ó c¶ líp cïng theo dâi. giíi thiÖu ®¹i biÓu.Trong qu¸ tr×nh thi cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ót¹o kh«ng khÝ s«i næi. VÒ tæ chøc .C¸c t liÖu vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n. . + Ban gi¸m kh¶o. híng dÉn häc sinh su tÇm. t×m hiÓu c¸c t liªu liªn quan.C¸c c©u hái.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm chÊm cho cuéc thi. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Nh÷ng bµi th¬. b. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. tæ.Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.C«ng bè kÕt qu¶ thi. . 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: .Nªu ý nghÜa. cña c¸c céng ®ång d©n téc ViÖt Nam. bµi h¸t. + Ph©n c«ng trang trÝ. vui t¬i. h×nh thøc cña chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ yªu cÇu. . c¸c c©u chuyÖn..Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Mïa xu©n cña nh¹c sÜ Hoµng V©n.. néi dung. liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. Dương Thị Huyền. . ®Êt níc. líp.Giáo án lớp3 .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái VÝ du: H·y kÓ vÒ phong tôc ®ãn tÕt cña d©n téc mµ b¹n biÕt H·y tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n. . . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ thÓ lÖ cuéc ch¬i.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . b) Cuéc thi gi÷a c¸c tæ .NÕu tæ nµo tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®îc chÊm ®iÓm.Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. .

Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. nh÷ng g¬ng tèt b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp. trong lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng b¶o vÖ quª h¬ng. VÒ tæ chøc . Dương Thị Huyền. nªu néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh.Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng.Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc kÓ chuyÖn.. 2.C¸c t liÖu: tranh ¶nh. Néi dung . 3. rÌn luyÖn tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng. bµi viÕt. trêng. tù hµo vÒ quª h¬ng.. vÒ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng. s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. truyÒn thèng häc tËp. .Híng dÉn häc sinh su tÇm. ®Þa ph¬ng m×nh do §¶ng l·nh ®¹o.Tù gi¸c häc tËp. c¸c tÊm g¬ng tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. . .Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng. cµng yªu mÕn lµng xãm. lao ®éng s¶n xuÊt.Trường tiểủ học Ngọc Vân .C¸c truyÒn thèng häc tËp. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . b.HiÓu ®îc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng. líp m×nh. th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. cã xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. th¬ ca vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. t×m hiÓu c¸c t liÖu liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . trao ®æi. vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. b.Nh÷ng thay ®æi cña quª h¬ng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . c¸c thµnh tùu vµ di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph¬ng. .Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 19 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 2: TRUYÒN ThèNG C¸CH M¹NG Vµ NH÷NG NÐT §Æi thay cña quª h¬ng 1. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. truyÒn thèng b¶o vÖ vµ x©u dùng quª h¬ng.HÖ thèng c¸c c©u hái cho chñ ®Ò ho¹t ®éng. . ®ång thêi. .

2. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. mõng xu©n 1. tæ.Gi¸o dôc cho häc sinh lßng biÕt ¬n §¶ng vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.§éng viªn tinh thÇn häc tËp.Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp. . . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái nh: 1/ B¹n h·y kÓ tªn nh÷ng anh hïng liÖt sÜ ë quª h¬ng mµ b¹n ®îc nghe kÓ hoÆc s tÇm ®îc 2/ B¹n h·y kÓ mét c©u chuyÖn vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng. rÌn luyÖn vµ t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau. 4.Giáo án lớp3 . .Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã xen kÏ v¨n nghÖ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . líp.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng.Mêi gi¸o viªn ph¸t biÓu. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng: .Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.21. + Ban gi¸m kh¶o. b) Täa ®µm .Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi cña Méng L©n). + Ph©n c«ng trang trÝ. 5.Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n.22 th¸ng 1. 2 néi dung ho¹t ®éng 3: giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng. . TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¬ng b¹n lµ g×? 3/ Quª h¬ng b¹n cã nh÷ng ®æi míi g×? . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 20. Yªu cÇu gi¸o dôc: .Trường tiểủ học Ngọc Vân . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.

+ Thµnh lËp hai ®éi ®Ó giao lu thi ®Êu. ®Ò nghÞ mçi häc sinh trong líp cïng chuÈn bÞ vµ s½n sµng tham gia. . giíi thiÖu BGK vµ míi hai ®éi lªn tham dù. ca ngîi §¶ng. 3.B¾t bµi h¸t tËp thÓ .B¶ng quy ®Þnh thang ®iÓm dµnh cho ban gi¸m kh¶o.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ qua su tÇm vµ s¸ng t¸c cña häc sinh theo chñ ®Ò . KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi vµ nhËn xÐt ý thøc tham gia vui ch¬i cña hai ®éi vµ tËp thÓ l¸¬p. c©u ®è.Giáo án lớp3 a.Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. sè häc sinh cßn l¹i lµm cæ ®éng viªn ) . H×nh thøc ho¹t ®éng Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh: Thi ®è. b. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.GVCN lµm viÖc víi tËp thÓ líp: + Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . bµi th¬ c©u chuyÖn.. thµnh viªn hai ®éi lÇn lît thùc hiÖn theo yªu cÇu. mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®Æt tªn cho hai ®éi ( mçi ®éi cö 10 em. .Nh÷ng bµi h¸t. . ph©n c«ng trang trÝ 4.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lý do.. Thi h¸t nèi.Trong qua tr×nh giao lu cÇn giao lu víi cæ ®éng viªn qua mét sè c©u hái. b) Giao lu . Néi dung .HÖ thèng c¸c c©u hái. 5. Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . x©y dùng ch¬ng tr×nh. néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. ca ngîi quª h¬ng. c¸c c©u ®ã vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo.. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . nªu néi dung vµ h×nh thøc giao lu.. ®Êt níc vµ mïa xu©n. + Chän cö BGK.Gi¸o viªn héi ý víi lùc lîng c¸n sù líp vµ hai ®éi trëng ®Ó thèng nhÊt c¸c yªu cÇu vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ ho¹t ®éng nh: + Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái. b. VÒ tæ chøc .

B¶n dù th¶o néi dung. ®Ñp" 1. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ®Ñp cã ý nghÜa vµ t¸c dông nh thÕ nµo? Dương Thị Huyền. líp s¹ch. . . ®Ñp? C©u 2: X©y dùng trêng xanh s¹h. . néi dung cña viÖc x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh. líp. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .TiÕp tôc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn " Trêng xanh. ch¨m sãc bån hoa. H×nh thøc ho¹t ®éng 3. b. ®Ñp ®èi víi søc kháe mçi ngêi. yªu cÇu häc sinh suy nghÜ ®Ó tham gia th¶o luËn. c©y c¶nh. trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em.Trang trÝ líp.Dù th¶o néi dung.Lµm bån hoa.Lµm vÖ sinh trêng.C¸c c©u hái th¶o luËn: C©u 1: B¹n hiÓu thÕ nµo lµ trêng xanh. s¹ch. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . ®Ñp" . s¹ch ®Ñp" 2. + Héi ý víi CBL ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc: . kÕ häch thùc hiÖn "Trêng xanh. Néi dung . chÊt lîng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng.C¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn. .Ch¨m sãc c©y trång. . s¹ch. b. . c©y c¶nh. s¹ch.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 23 th¸ng 2 néi dung ho¹t ®éng 4: X¢Y DùNG KÕ HO¹CH ThùC HIÖN "TR¦êng xanh. s¹ch. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.HiÓu râ ý nghÜa. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: + Nªu vÊn ®Ò.G¾n bã vµ thªm yªu trêng. ®Ñp. b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch.

. c) V¨n nghÖ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ.. 5. nh÷ng g¬ng ®oµn viªn tiªu biÓu. b) Th¶o luËn . KÕt thóc ho¹t ®éng . .Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. 4. ..Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn. kÕ ho¹ch thùc hiÖn "Trêng xanh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . s¹ch.Giáo án lớp3 C©u 3: Theo b¹n líp chóng ta cÇn ph¶i ch¨m sãc nh÷ng c©y c¶nh ë líp kh«ng? .. Néi dung . Dương Thị Huyền. ®Ñp".Cö ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. 2.Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo tinh thµn tiªn phong cña §oµn.KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung. Chñ ®Ó th¸ng 3 TiÕn bíc lªn ®oµn ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 24 th¸ng 3 néi dung ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu vÒ ®oµn 1.3. . .Cö ngêi ghi biªn b¶n. bæ sung cho ®ñ ý. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . . .LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 .Mçi c©u hái nªu ra ph¶i ®îc trao ®æi. h×nh thøc ho¹t ®éng.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè lÝ do.Ngêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt ho¹t ®éng.B¾t bµi h¸t tËp thÓ.NhËn thøc ®îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §oµn 26 . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Nh÷ng mèc lÞch sö lín cña §oµn.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n.3.

Giáo án lớp3 . 3.Héi ý víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc: + Mçi ®éi cö 2 -3 häc sinh. §oµn TNCS §«ng D¬ng. C©u 1: §oµn Thµnh lËp tõ khi nµo.§oµn TNL§ Hå ChÝ Minh . .. c¸c tæ viªn cßn l¹i sÏ lµ cæ ®éng viªn cho ®éi vµ chän mét tªn anh hïng ®Æt tªn cho tæ m×nh (vÝ dô: Lª V¨n T¸m.Nªu néi dung. Anh lµ mét trong t¸m ThiÕu niªn ®îc B¸c Hå göi häc t¹i Qu¶ng Ch©u Trung Quèc.) + ChuÈn bÞ c¸c c©u hái cã ®¸p ¸n kÌm theo..Nh÷ng bµi th¬. Híng dÉn häc sinh su tÇm tµi liÖu cho ho¹t ®éng. Lý Tù Träng lµ mét ngêi häc giái. Vâ ThÞ S¸u.Hµ TÜnh. Lý Tù Träng. C©u 2: Tõ ngµy thµnh lËp.C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. yªu cÇu cña ho¹t ®éng.C¸c t liÖu s tÇm ®îc vÒ truyÒn thèng cña §oµn. Kim §ång.§oµn THL§ Hå ChÝ Minh .§oµn TNCS Hå ChÝ Minh. §¸p ¸n: 6 tªn . Anh hy sing ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1931. b. Lý Tù Träng tªn thËt lµ Lª H÷u Träng quª ë huyÖn Th¹ch Hµ . C©u 3: B¹n h·y kÓ vÒ ngêi ®oµn viªn thanh niªn cña §oµn? §¸p ¸n: TiÓu sö ng¾n gän cña Lý Tù Träng. Anh lµ ngêi ®oµn viªn ®Çu tiªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. th«ng minh. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: ..§oµn Thanh niªn Cøu quèc . .C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu. lóc ®ã §oµn mang tªn g×? §¸p ¸n: 26/3/1931. b.§oµn TN Ph¶n ®Õ .Trường tiểủ học Ngọc Vân . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Dương Thị Huyền. Do bÞ ®µn ¸p nªn gia ®×nh l¸nh n¹n ë Xiªm ( Th¸i lan ).§oµn TN D©n chñ .C¸c mèc truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . §oµn cã mÊy lÇn ®æi tªn. mu trÝ vµ dòng c¶m. . H×nh thøc ho¹t ®éng T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c tæ. bµi h¸t vÒ §oµn.§oµn TNCS §«ng D¬ng .

. Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.H¸t tËp thÓ.NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. + Ph©n c«ng trang trÝ. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . + Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu.. 4.Giáo án lớp3 . 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: . . . + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh + Ban gi¸m kh¶o + Mçi tæ chuÈn bÞ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ.C¸c ®éi tù giíi thiÖu. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. b) Cuéc thi ..Trong qu¸ tr×nh thi .C«ng bè kÕt qu¶ thi.Tuyªn bè lý do.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái cho c¸c ®éi thi.