Giáo án lớp3 Giáo dục ngoài giờ lên lớp TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT

NAM 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu thêm về đất nước và con người Việt Nam - BiÕt tù hào mình là người Việt Nam. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung b. H×nh thøc ho¹t ®éng : - Lao ®éng tËp thÓ theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m häc vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 3. + Líp trëng ®äc b¸o c¸o +Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¬ng híng + Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt. - BÇu ban c¸n bé líp míi: + Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp +øng cö vµ ®Ò cö + Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®îc øng c÷ lªn b¶ng. + BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,… + C«ng bè kÕt qu¶ - GVCN chóc mõng vµ giao nhiÖm vô Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - §¹i diÖn ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn - H¸t tËp thÓ. 4. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - Chóc mõng ban c¸n bé líp míi - Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hîp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 2: th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc m¬i vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn hÖ thùc tÕ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - V¨n b¶n néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc

Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vô n¨m häc vµ vÒ viÖc chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¬ng, cña líp trong n¨m häc qua. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ b. VÒ tæ chøc * Gi¸o viªn chñ nhiÖm: - Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµ viÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc qua. - Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n. * Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng cô thÓ: - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. - Trang trÝ - Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ * Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn. - Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®· th¶o luËn. - BiÓu diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ vµo ch¬ng tr×nh t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. - H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi qui vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 3 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 3: ca h¸t mõng n¨m häc míi mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Thi h¸t. . Néi dung H¸t. lÇn lît tõ tæ 1 cho ®Õn tæ 4 Dương Thị Huyền. kÓ chuyÓn. ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . n©m th¬.Tham gia v¨n nghÖ nhiÖt t×nh. b..B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm. . kÕ ho¹ch. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin. gi÷a c¸c tæ. líp. s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t. quý träng thÇy c«. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Mçi tæ cö 2 thÝ sinh ®¹i diÖn .Cö ban gi¸m kh¶o.Thi s¸ng t¸c th¬. quyÕt t©m thùc hiÖn tèt néi quy. . vÒ thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do. nhiÖm vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng.. bµi th¬. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. líp.Tæ chøc trß ch¬i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp.ThÝ sinh tõng tæ biÓu diÔn bµi h¸t ®· chän. ®äc th¬. néi dung ch¬ng tr×nh. vÒ trêng. ca ngîi trêng.. . móa. thÇy c« vµ b¹n bÌ.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9. b. g¾n bã víi trêng. bµi th¬ vÒ trêng. ..Trang trÝ. líp. 2.Nhìng bµi h¸t. ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c« vµ b¹n bÌ.. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký. néi dung ch¬ng tr×nh.Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn. líp th©n yªu .. VÒ tæ chøc . . gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn.HÖ thèng c¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. 4.Kª bµn h×nh ch÷ U. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ * Thi h¸t hoÆc ng©m th¬.Giáo án lớp3 . 3. .. H×nh thøc ho¹t ®éng ..

®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. . Ai tr¶ lêi ®óng ®¸p ¸n sÏ ®îc thëng quµ. 5. líp. thÇy c« vµ b¹n bÌ nh©n dÞp n¨m häc míi. C©u hái cô thÓ lµ: 1. thÝ sinh tõng tæ trao ®æi víi nhau ®Ó s¸ng t¸c ®îc mét bµi th¬ ca ngîi trêng líp.Sau sè lît quy ®Þnh.Tæ nµo ®Õn lît mµ trong thêi gian quy ®Þnh kh«ng h¸t ®îc th× mÊt lît chuyÓn sang tæ kh¸c. LÔ khai gi¶ng n¨m häc nµy lµ lÔ khai gi¶ng thø bao nhiªu cña trêng ta? 2. . hÇy c« vµ b¹n bÌ th× th¾ng. Dương Thị Huyền. * Trß ch¬i: tr¶ lêi nhanh vµ ®óng Trß nµy dµnh cho häc sinh c¶ líp ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi. Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ chØ dông cô häc tËp. 3.C«ng bè kÕt qu¶. HÕt thêi gian quy ®Þnh. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "líp" 5. 4.NhËn xÐt. * Nh÷ng vÇn th¬ mêng n¨m häc míi Yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn: Mçi tæ cö 2 häc sinh tham gia. nh÷ng tÊm g¬ng d¹y tèt cña c¸c thÇy c« vµ g¬ng häc tèt cña häc sinh. Kh«ng tr¶ lêi ®îc ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. Trong thêi gian quy ®Þnh. B¹n h·y cho biÕt hä vµ tªn thÇy HiÖu trëng ®Çu tiªn vµ hiÖn nay cña trêng ta. tæ nµo h¸t nhiÒu bµi (kÓ c¶ ng©m th¬) vÒ trêng. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 4 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 4: t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng 1. Häc sinh xung phong tr¶ lêi. ngêi ®iÒu khiÓn thu bµi vµ lÇn lît ®äc cho c¶ líp nghe bµi th¬ ®¹i diÖn cho tõng tæ s¸ng t¸c. Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ c«ng khai trªn b¶ng. kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng.Giáo án lớp3 . KÕt thóc ho¹t ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Cñng cè. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "m¸i trêng".

. . 2. H×nh thøc ho¹t ®éng .Giáo án lớp3 . b. . b.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. néi dung ch¬ng tr×nh. . .Nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp tèt cña trêng. h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ. líp b»ng viÖc phÊn dÊu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi. líp thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ.PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .Thi hái . thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng. . kÕ ho¹ch.Líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt yªu cÇu. .Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ.C¸c mÉu chuyÖn vÒ danh nh©n hoÆc ®Þa danh mµ trêng mang tªn. néi dung ch¬ng tr×nh. .C¸c c©u hái. vÒ g¬ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt. .Thùc hiÖn cuéc thi: Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nµh trêng Dương Thị Huyền. VÒ tæ chøc .Trang trÝ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . líp.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do. cña líp mµ b¹n bÌ mÕn phôc nhÊt. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vÒ truyÒn thèng nhµ trêng vµ líp. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.B¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng.ý nghÜa cña tªn trêng. . 4. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký.Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. 3.®¸p vµ kÓ chuyÖn vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Kª bµn h×nh ch÷ U. . c¸c b¹n häc tèt vµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch næi bËt cña trêng.Cö ban gi¸m kh¶o. Néi dung . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.C¸c bµi h¸t vÒ trêng. . néi dung ch¬ng tr×nh.Trường tiểủ học Ngọc Vân .

2. 5. . sau ®ã lÇn lît mêi c¸c b¹n tham dù. Chñ ®iÓm th¸ng 10 Ch¨m ngoan häc giái môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: .HiÓu ®îc tÇm ®îc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy.Trường tiểủ học Ngọc Vân .em g¾nghäc ch¨m 1.Gióp häc sinh cã ý chÝ v¬n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.Giáo án lớp3 Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cña cuéc thi. KÕt thóc ho¹t ®éng . Néi dung Dương Thị Huyền. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a..RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn. . . C¸c ®éi b¸o c¸o tÝn hiÖu tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ cê. gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp.NhËn xÐt. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 5 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: v©ng lêi b¸c hå d¹y .RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ líp. . Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ: Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu tõng c©u ®è vui hoÆc yªu cÇu vÒ v¨n nghÖ.Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå.C«ng bè kÕt qu¶. .HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc tËp lµ trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô cho x· héi.

yªu cÇu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh chñ ®Ò. B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? B¸c mong muèn häc sinh nh÷ng ®iÒu g×? §Ó lµm theo lêi b¸c d¹y.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh .C©u hái vµ ®¸p ¸n. H×nh thøc ho¹t ®éng Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña th B¸c.Kh¨n bµn. b¹n cã suy nghÜ thÕ nµo? C©u 2: H·y nªu nh÷ng t¸c dông cña viÖc häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi.Giáo án lớp3 .Cö ban gi¸m kh¶o . c¸c em ®îc c¸i may m¾n h¬n cha anh lµ ®îc hÊp thô mét nÒn gi¸o dôc cña mét níc ®éc lËp". VÝ dô: C©u 1: §äc th B¸c cã c©u: "Tríc ®©y cha anh c¸c em.Néi dung th cña B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? . tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo? C©u 4: Trong th ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång. . häc sinh chóng ta cÇn ph¶i häc tËp. NÕu kh«ng ®îc häc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi? C©u 3: Trong th. b×nh hoa.. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt? V× sao? §Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y.Ph©n c«ng ngêi trang trÝ. t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh: . + Gi¸o viªn cïng ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c©u hái. . 3.. ViÖc ph©n c«ng gåm: + Mçi c¸ nh©n cã 1 b¶n th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Gi¸o viªn nªu môc ®Ých. Ngµu nay. Dương Thị Huyền.Vui v¨n nghÖ b. VÒ tæ chøc .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò vÒ B¸c Hå vµ vÒ häc tËp. . b. ®· ph¶i nhËn mét nÒn v¨n ho¸ n« lÖ. vµ míi n¨m ngo¸i c¶ c¸c em n÷a.C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c c©u hái trªn ®Ó th¶o luËn.

HiÓu ®îc ®îc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc ®ã.§¹i diÖn tæ tr×nh bµy c©u hái c¸c thµnh viªn trong tæ cã thÓ bæ sung vµ c¸c tæ kh¸c nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®Ó trao ®æi kÜ néi dung chÝnh cña th B¸c. Néi dung . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 6 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ giao íc thi ®ua "tiÕt häc t«t" 1. tÝnh ch¨m chØ.Giáo án lớp3 4. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. 5. 2. ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. chóng ta lµm g× ®Ó thùc hiÖn lêi B¸c d¹y? Th kÝ viÕt c¸c ý lªn b¶ng.H¸t tËp thÓ . rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . . ghi chÐp. th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ tæ. BiÕt ®Êu tranh. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.RÌn luyÖn kÜ n¨ng häc bµi. c¶ líp cïng trao ®æi c©u hái sau: Sau khi hiÓu ®îc mong muèn cña B¸c. s¸ng t¹o trong häc tËp.C¸c tiÕt môc xen kÏ. phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong häc tËp. Chän ra tæ tr¶ lêi hay nhÊt.X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¨n. .§¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò "TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y" b. . . C¸n bé líp nhËn xÐt chÊt lîng hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®· ®îc ph©n c«ng vµ ý thøc. KÕt thóc ho¹t ®éng Cho líp tù ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng chuÈn bÞ c©u tr¶ lêi cña c¸c tæ.Sau khi c¸c tæ tr×nh bµy xong.TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. . lµm bµi. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tiÕt d¹y tèt? .Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do.Trường tiểủ học Ngọc Vân .

kh¨n bµn. . . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . 3. .ThÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt? .Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn tiÕt häc tèt.§Ó cã mét tiÕt häc tèt häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? Sau khi líp trao ®æi. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më dÇu . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng theo tõng cét cho c¶ líp theo dâi. c¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn.Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong. + Ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. bµi lµm ë nhµ. 5. + Gi÷ kØ luËt trong giê häc. KÕt thóc ho¹t ®éng .ChuÈn bÞ c©u hái ®Ó c¶ líp trao ®æi vµ ®¸p ¸n tr¶ lêi.C¸c tæ häp thèng nhÊt néi dung ®¨ng kÝ thi ®ua thùc hiÖn tiÕt häc tèt theo 4 chØ tiªu chÝnh: + ChuÈn bÞ tèt bµi häc.Giáo án lớp3 . VÒ tæ chøc . kÓ chuyÖn vÒ g¬ng häc tËp xen kÏ trong phÇn th¶o luËn.T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g×? . Dương Thị Huyền. . 4.Ph©n c«ng trang trÝ: lä hoa. b. c) §ang kÝ thi ®ua . nhãm. . tæ.H¸t tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n.Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do lÔ ph¸t ®éng thi ®ua "TiÕt häc tèt".C«ng bè ch¬ng tr×nh lµm viÖc.H¸t tËp thÓ . tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. rót ra nh÷ng yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong tiÕt häc.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§¹i diÖn c¸n bé líp nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ chuÈn bÞ c¸c viÖc ®îc ph©n c«ng cña c¸ nh©n.§¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh. b) Th¶o luËn C¶ líp trao ®æi vÒ mét sè c©u hái sau: .ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.

C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu .KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®· häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9. . .Thi gi÷a ®¹i diÖn tæ.Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn vµ chÊt lîng tham gia c¸c ho¹t ®éng trong lÔ ph¸t ®éng thi ®ua. c¸n bé phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái trªn. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 7 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 3: héi vui häc tËp 1.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.¤n tËp. say mª häc tËp. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . b.X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc giái. x· héi phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Giáo án lớp3 . th¸ng 10 ë líp 7. . mét ngêi lµm th kÝ. 3. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp.RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn. VÒ tæ chøc . .Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. 2.Thi c¸ nh©n.H¸t tËp thÓ. . cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc. Néi dung . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Tuyªn bè lÝ do. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi tr¶ lêi c©u hái díi hai h×nh thøc: . b. Dương Thị Huyền.C¸n sù bé m«n chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. tr¶ lêi c©u hái.Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. . 4.

.C¸m ¬n sù tham gia cña c« gi¸o.¤n luyÖn vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t.§©y lµ phÇn thi c¸ nh©n. C¸ch thi: Ngêi ®iÒu khiÓn ®äc c©u hái: §éi nµo gi¬ cê tríc sÏ ®îc quyÒn tr¶ lêi.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái.SD«ng bè kÕt qu¶ thi cña c¸c tæ.Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp.§©y lµ phÇn thi gi÷a c¸c tæ. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. 2. 5. PhÇn II: §éi nµo nhanh h¬n. ai giái .Trường tiểủ học Ngọc Vân . . . . NÕu sai ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi tiÕp. ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.RÌn luyÖn kÜ n¨ng.V¨n nghÖ xen kÏ. . mçi tæ cö mét nhãm 3 b¹n. . phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶ tham gia. KÕt thóc ho¹t ®éng . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . thêi gian phÇn nµy chiÕm kho¶n 1/3 thêi giam héi vui.Giáo án lớp3 b) Héi vui häc tËp PhÇn I: Ai nhanh.Th kÝ ghi kÕt qu¶ thi cña tõng c©u hái lªn b¶ng. . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 8 th¸ng 10 Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp sinh ho¹t v¨n nghÖ "CHµO MõNG NGµY NHµ GI¸O VN" 1. Ai gi¬ tay ®îc quyÒn tr¶ lêi. giái h¬n .

tËp thÓ.C©u hái vµ ®¸p ¸n.Ban b¸o têng nhËn xÐt th¸i ®é tham gia cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.. .Thi h¸t gi÷a c¸c ®éi còng tiÕn hµnh tng tù.mçi tæ chuÈn bÞ ba tiÕt môc v¨n nghÖ cã néi dung vÒ häc tËp. 5. Néi dung KÕt hîp biÓu diÔn nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ vµ phÇn thi ®äc. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ®äc th¬. c¸c bé phô tr¸ch v¨n nghÖ chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. vÒ nhµ trêng.BiÓu diÔn v¨n nghÖ c¸ nh©n.Giáo án lớp3 a. .Ban tæ chøc gåm: Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. Ban tæ chøc nhËn xÐt.H¸t tËp thÓ.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái: ai gi¬ tay tríc ®îc quyÒn h¸t hoÆc tr¶ lêi c©u hái. Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp "hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«" 1.Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ. thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¬. theo yªu cÇu c©u hái . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu . H×nh thøc ho¹t ®éng . .Nh¹c cô b. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . KÕt thóc ho¹t ®éng . .Tuyªn bè lÝ do. . 3.Thi h¸t gi÷a ®¹i diÖn c¸c tæ the chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. bµi h¸t phï hîp víi c©u hái.Trường tiểủ học Ngọc Vân .. 4. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. b. VÒ tæ chøc . b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ c) Thi h¸t.

B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt d¹y tèt thÇy c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo kh«ng? .Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt. .§¹i diÖn c¸c tæ lÇn lît lªn ®¨ng ký thi ®ua cña tæ m×nh. 2.§Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n d¹y dç cña thÇy c« gi¸o. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Vui ch¬i. B¹n cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng? V× sao? .Ph¸t ®éng vµ d¨ng ký thi ®ua. yªu cÇu. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. b. mong ®îi g× ë häc sinh chóng ta? .C¸n bé líp nªu môc ®Ých.ThÇy c« gi¸o hy väng. thÇy c« ph¶i xö ph¹t. 5. häc sinh cÇn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g×? c) §ang kÝ tuÇn häc tèt . H×nh thøc ho¹t ®éng Trao ®æi.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§èi víi nh÷ng häc sinh ph¹m lçi. tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n thÇy c« gi¸o th«ng qua mét sè c©u hái nh: .C¸c tæ viÕt d¨ng ký thi ®ua tuÇn häc tèt theo tiªu ®Ò "Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«". cô thÓ theo hai chØ tiªu ®¸nh gi¸ + KØ luËt trËt tù trong líp häc + Sè ®iÓm tèt ®¹t ®îc cña c¶ tæ 4. 3. t×m hiÓu. néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nh gi¸ thi ®ua cña tuÇn "H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« gi¸o". VÒ tæ chøc .Giáo án lớp3 . LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua.RÌn luyÖn kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kü n¨ng kh¸c trong häc tËp.HiÓu ®îc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. . Néi dung . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung ®¨ng ký nªn ng¾n gän.B¹n cã thÓ lµm ®îc viÖc g× gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt? . . C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu d¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng.C©u hái vµ ®¸p ¸n cho phÇn t×m hiÓu vÒ c«ng lao cña thÇy c« b.

VÒ tæ chøc . ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c«.RÌn luyÖn kü n¨ng. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ . v©ng lêi thÇy. 2.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng. ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng. biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ . Dương Thị Huyền. biÓu diÔn c¸ nh©n hay tËp thÓ. . Néi dung H¸t. c« gi¸o. b.C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. ca ngîi t×nh c¶m thÇy trß.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. t×nh c¶m yªu quý. kÓ chuyÓn. móa. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Gi¸o dôc th¸i ®é.Giáo án lớp3 C¸n bé líp nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm vÒ tinh thÇn th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 10 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng 1.C¸c tiÕt môc biÓu diÔn v¨n nghÖ cña häc sinh xen kÎ trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ.H¸t tËp thÓ . 4. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc giao lu v¨n nghÖ. ®äc th¬. ®äc th¬. kÓ chuyÖn. 3. . . b. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. biÕt ¬n.Trang trÝ.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng.Kª bµn h×nh ch÷ U.HiÓu hiÓu thªm néi dung.Trường tiểủ học Ngọc Vân .

HiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11. 2.Trong trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 11 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung .Cã th¸i ®é t«n träng. häc sinh lµm ®óng yªu cÇu sÏ ®îc vç tay hoan h«.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn.Sinh ho¹t v¨n nghÖ.Trao ®æi t©m t.Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh. . . ®äc th¬. Dương Thị Huyền. quý mÕn. biÕt ¬n thÇy c« gi¸o.Häc sinh chóc mõng thÇy. b. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Trường tiểủ học Ngọc Vân . th¸i ®é tham gia ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n.11 1. kh«ng lµm ®îc sÏ ®îc bÞ ph¹t nh nÆn tîng … 5. ®äc th¬.Giáo án lớp3 . .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ gåm h¸t. H×nh thøc ho¹t ®éng . c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp. kÓ chuyÖn. thÇy c« gi¸o vµ ®¹i diÖn phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy c« nh©n dÞp Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11. sinh ho¹t vµ giao tiÕp. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c« gi¸o.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia. . c« gi¸o. kÓ chuyÖn.C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . ®ãng kÞch…vÒ c«ng ¬n vµ t×nh c¶m thÇy trß. KÕt thóc ho¹t ®éng . nguyÖn väng kÕt hîp liªn hoan v¨n nghÖ. .T×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. .Lêi chóc mõng c¸c thÇy. .BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy. 3.

. tËp hîp l¹i thµnh tê b¸o têng cña líp. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . b) Chóc mõng thÇy.Tuyªn bè lý do. . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. v¨n.RÌn luyÖn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c. Dương Thị Huyền.Kª bµn h×nh ch÷ U. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 12 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 4: b×nh b¸o têng 1. 4.H¸t tËp thÓ . 5.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trß ch¬i "h¸i hoa".H¸t tËp thÓ vÒ thÇy c« gi¸o . t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi häc sinh. 2.§¹i diÖn líp c¶m ¬n c« gi¸o sÏ lµm tèt theo lêi d¹y cña c« gi¸o. yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. vÏ tranh … vÒ chñ ®Ò "ThÇy c« vµ m¸i trêng". .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi c« gi¸o tham dù v¨n nghÖ cïng häc sinh.§¹i diÖn häc sinh ph¸t biÓu chµo mõng c« gi¸o.Trang trÝ. .Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß. c« gi¸o . tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Giáo án lớp3 b. .Cã th¸i ®é tr©n träng . Néi dung S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¬. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. KÕt thóc ho¹t ®éng .C« gi¸o ph¸t biÓu t©m t. VÒ tæ chøc . .Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . c) Liªn hoan v¨n nghÖ .Ban tæ chøc gåm: Líp trëng.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. .

. ®¸nh gi¸ vÒ néi dung. TiÕp theo mêi t¸c gi¶ bµi b¸o nãi vÒ t©m t. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . suy nghÜ. ý tø cña m×nh khi s¸ng t¸c. 3. 4.Khi b×nh chän c¸c bµi b¸o. .Giáo án lớp3 b. H×nh thøc ho¹t ®éng . Tæ chøc ®äc. h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o. trao ®æi.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh xin ý kiÕn nhËn xÐt cña líp ®Ó chän kho¶ng 10 bµi b¸o hay nhÊt. .H¸t tËp thÓ.B×nh chän c¸c bµi b¸o ®îc a thÝch nhÊt.Ban b¸o têng mêi c« gi¸o c«ng bè kÕt qu¶ b×nh chän 5. b. .H¸t tËp thÓ. truyÖn.Ban b¸o têng cña líp chuÈn bÞ tê b¸o têng chung.Ban b¸o têng nhËn xÐt.Bá phiÕu b×nh chän tõ 3 ®Õn 5 bµi b¸o hay nhÊt. b) B×nh luËn vµ lùa chän b¸o têng . rót kinh nghiÖm th¸i ®é vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng viÕt b¸o têng cña c¸c b¹n trong líp. vÏ tranh vµ tr×nh bµy ®Ñp. . .Tê b¸o têng ®· ®îc treo cho häc sinh xem trong nh÷ng ngµy tríc ®ã. .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. dÔ nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ cña c¸c b¹n vµ cña thÇy c« gi¸o. .C¸ nh©n chuÈn bÞ b¸o têng theo c¸c thÓ lo¹i th¬. Sau ®ã lµ phÇn ph©n tÝch. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . VÒ tæ chøc . d¸n lªn b»ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dÔ xem. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Nªu môc ®Ých buæi b×nh luËn vµ chän lùa bµi b¸o hay. nhËn xÐt.Treo b¸o têng lªn b¶ng.§Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tr×nh bµi.Trang trÝ.V¨n nghÖ xen kÏ. ®Çu tiªn ®äc bµi b¸o cho c¶ líp nghe.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . Chñ ®Ó th¸ng 12 Uèng níc nhí nguån ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 13 th¸ng 12 Dương Thị Huyền. KÕt thóc ho¹t ®éng .

Tù gi¸c häc tËp rÌn luyÖn tèt. th¬ng binh. ®Êt níc.. ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng. c¸c cùu chiÕn binh cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho ®Þa ph¬ng.C¸c t liÖu vÒ anh hïng.Tù hµo vµ biÕt ¬n c¸c anh hïng. chuyÖn kÓ. h¸t.. liÖt sÜ. tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.. Néi dung -Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng. bÖnh binh. liÖt sÜ. . + Cö ban gi¸m kh¶o. h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn. . vÒ c¸c anh hïng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. VÒ tæ chøc . b. c©u chuyÖn ca ngîi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi. liÖt sÜ cña quª h¬ng. . ®Êt níc.. 2. Dương Thị Huyền.HiÓu ®ùoc sù hy sinh x¬ng m¸u cho tù do. c¸c mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta. H×nh thøc ho¹t ®éng . .Thi ng©m th¬.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch.B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. néi dung. + Mçi tæ cö ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ m×nh.C¸c bµi h¸t.Nh÷ng bµi th¬. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi anh hïng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . c¸c chiÕn sÝ. bµi h¸t. bµi th¬. kÓ mét c©u chuyÖn vµ h¸t ( hoÆc ng©m th¬) vÒ c¸c anh hïng. c¸c anh hïng lùc lîng vò trang. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. 3.. liÖt sÜ. kÓ chuyÖn vÒ nh÷ng ngêi anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc.Giáo án lớp3 néi dung ho¹t ®éng 1: nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc 1.Trường tiểủ học Ngọc Vân .. b.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu.

nhãm hoÆc c¶ ®éi). 2. . liÖt sÜ. . Mçi ®éi h¸t 1 bµi (cã thÓ h¸t c¸ nh©n. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .BiÕt mét sè bµi h¸.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t.. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng.H¸t tËp thÓ. + Chia häc sinh líi thµnh 2 ®éi ( mçi ®éi ®Æt tªn cho ®éi m×nh) + Tæ chøc bèc th¨m cho ®éi h¸t tríc.. th¬ng binh. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 14 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng 1. . H¸t sai chñ ®Ò hoÆc hÕt giê quy ®Þnh bÞ ®iÓm 0. yªu quý vµ biÕt ¬n bé ®éi cô Hå. ng©m th¬. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. 4. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . Néi dung Dương Thị Huyền. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o th kÝ. Sau thêi gian lÇn lît quy ®Þnh. ng©m th¬.B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c tæ vÒ "Nh÷ng con ngêi anh hïng cña quª h¬ng. t×m hiÓu cña tæ m×nh.. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . tù tin vui vÎ. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng.. nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. liÖt sÜ.Giáo án lớp3 + Cö nhãm trang trÝ. ®éi nµo ®îc ®iÓm cao ®éi ®ã th¾ng. 5.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. . + Yªu cÇu h¸t.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. . h¸t ®óng ®îc 10 ®iÓm. ®Êt níc": + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi lÇn lît tõng tæ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm.Tù hµo vµ yªu quª h¬ng.H¸t. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. KÕt thóc ho¹t ®éng . s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: h¸t.M¹nh d¹n. kÓ chuyÖn ca ngîi anh hïng. ng©m th¬ vÒ c¸c anh hïng. bµi th¬ ca ngîi quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng.

. vÒ quª h¬ng.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh.. . ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. ba. .H¸t tËp thÓ. néi dung. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. + Cö nhãm trang trÝ. b. ®Êt níc. 4.. .Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. kÓ chuyÖn vÒ quª h¬ng. 3. KÕt thóc ho¹t ®éng . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng C¸c bµi h¸t. liÖt sÜ. -Líp chän ra tiÕt môc nhÊt. + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ. B¸c Hå vµ qu©n ®éi anh hïng.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. 5. + mçi c¶ nh©n ®¹i diÖn cho tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ. H×nh thøc ho¹t ®éng H¸t ng©m th¬.Ca ngîi §¶ng. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc c¸ nh©n.. h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 15 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 3: THI KÓ CHUYÖN LÞCH Sö 1. nh×.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i.Ca ngîi c¸c anh hïng.BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ .. bµi th¬.Trường tiểủ học Ngọc Vân . chuyÖn kÓ. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng . nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. liÖt sÜ. th¬ng binh.. vÒ qu©n ®éi vÒ c¸c anh hïng. b.. .Giáo án lớp3 .H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.Ca ngîi quª h¬ng... VÒ tæ chøc . th¬ng binh vÒ §¶ng vÒ B¸c Hå. .

Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. . v¨n ho¸ gi¸o dôc cña níc ta thêi Ng« . .. gi¸o dôc tiªu biÓu. §inh Bé LÜnh thèng nhÊt ®Êt níc. « ch÷. 3. + Lý Th¸i Tæ ®Þnh ®« ë Th¨ng Long. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. néi dung. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . Néi dung . 2. b. . . cha anh. kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp.Mét sè Èn sè.§inh .. VÒ vai trß cña Lª Lîi vµ NguyÔn Tr·i. häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. b.C¸c tæ thi kÓ chuyÖn. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .BiÕt noi g¬ng tæ tiªn.Trường tiểủ học Ngọc Vân . + VÒ anh hïng Lª Lîi vµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n.®Çu thÕ kØ XVI): + VÒ Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng.C¸c c©u chuyÖn vÒ anh hïng d©n téc.C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch.TiÒn Lª (thÕ kØ X) ®Õn thêi Lª s¬ (®Çu thÕ kØ XV . . H×nh thøc ho¹t ®éng . chÝnh trÞ.C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö cña níc ta thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª. Dương Thị Huyền. + VÒ trËn chiÕn th¾ng qu©n Tèng trªn s«ng Nh NguyÖt. + VÒ ba lÇn th¾ng qu©n M«ng .Nguyªn. + VÒ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly. VÒ tæ chøc . . më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua Hïng dùng níc ®Õn thÕ kØ XIX. + VÒ thµnh tùu v¨n ho¸.Giáo án lớp3 .Trß ch¬i gi¶i « ch÷ t×m Èn sè. cha anh. + VÒ lo¹n 12 sø qu©n. c¸c anh hïng d©n téc ®· cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc.ý nghÜa c¸c c©u chuyÖn ®ã.BiÕt ¬n tæ tiªn. vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ. .§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn..Cñng cè.

Cñng cè. më réng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë c¸c m«n häc. . + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi u tiªn b¹n xung phong tríc.H¸t tËp thÓ mét.Høng thó häc tËp. . + Häc sinh xung phong tr¶ lêi. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.C¸c tæ thi kÓ chuyÖn: + Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ lªn kÓ chuyÖn..Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè kÕt qu¶ cña c¸c tæ. + Cö nhãm trang trÝ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . . 2. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Néi dung . NÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè ®¸p ¸n.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. . §iÓm cña tæ b»ng tæng ®iÓm cña c¸c b¹n ®· tham gia kÓ chuyÖn.BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng trong cuéc sèng. + Ph©n c«ng ngêi viÕt c©u hái. ch¨m chØ vµ vît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 16 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 4: héi vui häc tËp 1. 4. 5.Giáo án lớp3 + Mçi tæ vµi c©u chuyÖn vÒ thêi k× lÞch sö vµ mét tiÕt môc v¨n nghÖ.H¸t tËp thÓ.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . .Nh÷ng kiÕn thøc c¸c m«n häc ®îc gi¸o viªn «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k× b.. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o.Trß ch¬i dµnh cho líp: + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu tõng Èn sè hoÆc « ch÷. chuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng cña tæ ®Ó tham gia. . + Tõng häc sinh t×m hiÓu. KÕt thóc ho¹t ®éng . ®è vui vµ ®¸p ¸n.

. b.Giáo án lớp3 . KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. bµi th¬. gi¶i to¸n.. c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc ph©n c«ng cho c¸n sù bé m«n cña c¸c m«n häc so¹n vµ líp phã phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái. 5.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ nh sau: . TiÕn hµnh ho¹t ®éng .Tuyªn bè lÝ do. t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t. . mét ngêi lµm th kÝ. 4..Trëng ban gi¸m kh¶o nªu râ quy t¾c thi vµ c¸ch thi: Mçi tæ chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi ( VÝ dô c©u hái sè 1: m«n To¸n. . .Thi t×m Èn sè cña tõ. 3. mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. mét ®Þnh lÝ.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. mét ®Þnh luËt. gi¶i mét « ch÷. c¸c trß ch¬i. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. Kh«ng ai tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n.Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît mêi ®¹i diÖn tõng tæ chän c©u hái vµ tr¶ lêi. .HÕt thêi gian quy ®Þnh. .C¸c c©u hái. c©u ®è. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp.. ChØ ®îc tr¶ lêi mét lÇn sai tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi.H¸t tËp thÓ.Thi tr¶ lêi c©u hái. Sau sè lît hoÆc thêi gian quy ®Þnh... . . . tæ cã ®iÓm cao sÏ th¾ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. bµi to¸n.Giíi thiÖu ®¹i diÖn cña c¸c tæ tham gia. c©u ®è vui. c©u ®è. tæ nµo cã tæng ®iÓm cao lµ th¾ng.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§¸p ¸n cña c¸c c©u hái. .Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. .Xen kÏ vµo sau mçi lù¬t thi cña c¸c tæ lµ phÇn thi cho mçi cæ ®éng viªn.Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng lît cña tõng tæ vµ ghi c«ng khai lªn b¶ng. c©u hái sè 2: m«n Ng v¨n). .

®Êt níc 1.Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¬ng. mõng xu©n cña quª h¬ng ®Êt níc. ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. b. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng Dương Thị Huyền..Trường tiểủ học Ngọc Vân . c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao. 18 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 1: mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. ®Êt níc. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c¸c c©u chuyÖn. chóc c¸c b¹n häc tèt. Ngêi giíi thiÖu ch¬ng tr×nh mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao gi¶i cho c¸c tæ ®îc gi¶i. 3. . bµi h¸t.. 2 Mõng ®¶ng. HiÓu ®îc nhng nÐt thay ®æi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng. .Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶. ®Êt níc. + Tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp. . biÓu d¬ng c¸c tæ. truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¬ng.Giáo án lớp3 .BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷. 2. Néi dung -Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ãn tÕt. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n. ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn d©n téc. b¶o vÖ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng.Cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n. thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao. Chñ ®Ó th¸ng 1. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. phong tôc tËp qu¸n. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . mõng xu©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 17. vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã.Tù hoµ vµ yªu mÕn quª h¬ng.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh: + §¸nh gi¸ chung vÒ tinh thÇn ý thøc tham gia cña c¶ líp. ®Þa ph¬ng em.Nh÷ng bµi th¬.

.C¸c t liÖu vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n.Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng ®Ó c¶ líp cïng theo dâi. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . líp. tæ.. b) Cuéc thi gi÷a c¸c tæ . + Ph©n c«ng trang trÝ. + Ban gi¸m kh¶o. híng dÉn häc sinh su tÇm. h×nh thøc cña chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ yªu cÇu. b. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm chÊm cho cuéc thi.Nh÷ng bµi th¬. 5. . .C«ng bè kÕt qu¶ thi.NÕu tæ nµo tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®îc chÊm ®iÓm. giíi thiÖu ®¹i biÓu. . c¸c c©u chuyÖn. . liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ thÓ lÖ cuéc ch¬i. ®Êt níc.Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Mïa xu©n cña nh¹c sÜ Hoµng V©n.Giáo án lớp3 . néi dung.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: .Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. Dương Thị Huyền. VÒ tæ chøc .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái VÝ du: H·y kÓ vÒ phong tôc ®ãn tÕt cña d©n téc mµ b¹n biÕt H·y tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. 4. . t×m hiÓu c¸c t liªu liªn quan. . vui t¬i.Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. cña c¸c céng ®ång d©n téc ViÖt Nam. .Trong qu¸ tr×nh thi cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ót¹o kh«ng khÝ s«i næi.. bµi h¸t. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng.C¸c c©u hái.Nªu ý nghÜa.Trường tiểủ học Ngọc Vân .

cã xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. vÒ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng. . Néi dung .Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . b.HiÓu ®îc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng. truyÒn thèng häc tËp. . 2. cµng yªu mÕn lµng xãm. ®ång thêi. . lao ®éng s¶n xuÊt. . b.Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 19 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 2: TRUYÒN ThèNG C¸CH M¹NG Vµ NH÷NG NÐT §Æi thay cña quª h¬ng 1. th¬ ca vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc kÓ chuyÖn. líp m×nh. bµi viÕt. nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. trong lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng b¶o vÖ quª h¬ng. s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng.C¸c truyÒn thèng häc tËp. t×m hiÓu c¸c t liÖu liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. nªu néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. Dương Thị Huyền. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. truyÒn thèng b¶o vÖ vµ x©u dùng quª h¬ng.Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng. trêng.C¸c t liÖu: tranh ¶nh. tù hµo vÒ quª h¬ng. 3.HÖ thèng c¸c c©u hái cho chñ ®Ò ho¹t ®éng..Nh÷ng thay ®æi cña quª h¬ng. c¸c tÊm g¬ng tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . nh÷ng g¬ng tèt b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp.Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Tù gi¸c häc tËp. vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. rÌn luyÖn tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . trao ®æi. . ®Þa ph¬ng m×nh do §¶ng l·nh ®¹o. c¸c thµnh tùu vµ di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph¬ng.Híng dÉn häc sinh su tÇm. . VÒ tæ chøc . th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng..

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 20. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng: . mõng xu©n 1. + Ban gi¸m kh¶o.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã xen kÏ v¨n nghÖ.21. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¬ng b¹n lµ g×? 3/ Quª h¬ng b¹n cã nh÷ng ®æi míi g×? . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp.22 th¸ng 1. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi cña Méng L©n). 2.Giáo án lớp3 . 5.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng.Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. b) Täa ®µm .Mêi gi¸o viªn ph¸t biÓu. Yªu cÇu gi¸o dôc: . líp. . .§éng viªn tinh thÇn häc tËp. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân . tæ. + Ph©n c«ng trang trÝ. rÌn luyÖn vµ t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau. .Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái nh: 1/ B¹n h·y kÓ tªn nh÷ng anh hïng liÖt sÜ ë quª h¬ng mµ b¹n ®îc nghe kÓ hoÆc s tÇm ®îc 2/ B¹n h·y kÓ mét c©u chuyÖn vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng.Gi¸o dôc cho häc sinh lßng biÕt ¬n §¶ng vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. 4. 2 néi dung ho¹t ®éng 3: giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng.

ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ®Ò nghÞ mçi häc sinh trong líp cïng chuÈn bÞ vµ s½n sµng tham gia. ®Êt níc vµ mïa xu©n. bµi th¬ c©u chuyÖn. + Thµnh lËp hai ®éi ®Ó giao lu thi ®Êu. Néi dung .Nh÷ng bµi h¸t.Giáo án lớp3 a. 5.. H×nh thøc ho¹t ®éng Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh: Thi ®è. c©u ®è.B¾t bµi h¸t tËp thÓ .GVCN lµm viÖc víi tËp thÓ líp: + Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. ca ngîi quª h¬ng. b) Giao lu . ca ngîi §¶ng. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi vµ nhËn xÐt ý thøc tham gia vui ch¬i cña hai ®éi vµ tËp thÓ l¸¬p..Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái. . ph©n c«ng trang trÝ 4. nªu néi dung vµ h×nh thøc giao lu. thµnh viªn hai ®éi lÇn lît thùc hiÖn theo yªu cÇu.HÖ thèng c¸c c©u hái. .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lý do. + Chän cö BGK.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ qua su tÇm vµ s¸ng t¸c cña häc sinh theo chñ ®Ò . néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . giíi thiÖu BGK vµ míi hai ®éi lªn tham dù.. sè häc sinh cßn l¹i lµm cæ ®éng viªn ) .Gi¸o viªn héi ý víi lùc lîng c¸n sù líp vµ hai ®éi trëng ®Ó thèng nhÊt c¸c yªu cÇu vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ ho¹t ®éng nh: + Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.Trong qua tr×nh giao lu cÇn giao lu víi cæ ®éng viªn qua mét sè c©u hái. Dương Thị Huyền. . x©y dùng ch¬ng tr×nh.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. 3. c¸c c©u ®ã vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo. b.. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . VÒ tæ chøc . mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®Æt tªn cho hai ®éi ( mçi ®éi cö 10 em. Thi h¸t nèi.B¶ng quy ®Þnh thang ®iÓm dµnh cho ban gi¸m kh¶o. b.

Néi dung . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. kÕ häch thùc hiÖn "Trêng xanh. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. líp s¹ch. chÊt lîng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng. . s¹ch.Ch¨m sãc c©y trång. s¹ch. yªu cÇu häc sinh suy nghÜ ®Ó tham gia th¶o luËn. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em.C¸c c©u hái th¶o luËn: C©u 1: B¹n hiÓu thÕ nµo lµ trêng xanh.G¾n bã vµ thªm yªu trêng. H×nh thøc ho¹t ®éng 3. b. ®Ñp? C©u 2: X©y dùng trêng xanh s¹h. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: + Nªu vÊn ®Ò.Lµm vÖ sinh trêng. líp. + Héi ý víi CBL ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc: . b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch. c©y c¶nh.HiÓu râ ý nghÜa. . . s¹ch ®Ñp" 2. . b. ®Ñp. ®Ñp" . s¹ch.Lµm bån hoa. ®Ñp" 1. néi dung cña viÖc x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh.Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 23 th¸ng 2 néi dung ho¹t ®éng 4: X¢Y DùNG KÕ HO¹CH ThùC HIÖN "TR¦êng xanh.TiÕp tôc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn " Trêng xanh.B¶n dù th¶o néi dung. s¹ch. ®Ñp cã ý nghÜa vµ t¸c dông nh thÕ nµo? Dương Thị Huyền.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Dù th¶o néi dung. .Trang trÝ líp. c©y c¶nh. ®Ñp ®èi víi søc kháe mçi ngêi.C¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn. ch¨m sãc bån hoa.

s¹ch. Dương Thị Huyền. Nh÷ng mèc lÞch sö lín cña §oµn. Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n. KÕt thóc ho¹t ®éng . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. c) V¨n nghÖ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ. . Chñ ®Ó th¸ng 3 TiÕn bíc lªn ®oµn ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 24 th¸ng 3 néi dung ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu vÒ ®oµn 1. 4. 5.3. bæ sung cho ®ñ ý. . . ®Ñp".Trường tiểủ học Ngọc Vân .KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung.NhËn thøc ®îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §oµn 26 .Giáo án lớp3 C©u 3: Theo b¹n líp chóng ta cÇn ph¶i ch¨m sãc nh÷ng c©y c¶nh ë líp kh«ng? .Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo tinh thµn tiªn phong cña §oµn. nh÷ng g¬ng ®oµn viªn tiªu biÓu. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè lÝ do.Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. .Ngêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt ho¹t ®éng.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. .Cö ngêi ghi biªn b¶n. .LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 .. Néi dung .Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn..B¾t bµi h¸t tËp thÓ. .. h×nh thøc ho¹t ®éng. 2.3. b) Th¶o luËn . . kÕ ho¹ch thùc hiÖn "Trêng xanh.Mçi c©u hái nªu ra ph¶i ®îc trao ®æi.

ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.§oµn TNCS §«ng D¬ng .. Anh lµ mét trong t¸m ThiÕu niªn ®îc B¸c Hå göi häc t¹i Qu¶ng Ch©u Trung Quèc. .Trường tiểủ học Ngọc Vân . yªu cÇu cña ho¹t ®éng.Nªu néi dung. .§oµn THL§ Hå ChÝ Minh . mu trÝ vµ dòng c¶m. b. Anh hy sing ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1931. Anh lµ ngêi ®oµn viªn ®Çu tiªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. §oµn TNCS §«ng D¬ng. th«ng minh.C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n.. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . Dương Thị Huyền. Kim §ång.§oµn Thanh niªn Cøu quèc .C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu. C©u 3: B¹n h·y kÓ vÒ ngêi ®oµn viªn thanh niªn cña §oµn? §¸p ¸n: TiÓu sö ng¾n gän cña Lý Tù Träng. Lý Tù Träng lµ mét ngêi häc giái.C¸c t liÖu s tÇm ®îc vÒ truyÒn thèng cña §oµn.) + ChuÈn bÞ c¸c c©u hái cã ®¸p ¸n kÌm theo. bµi h¸t vÒ §oµn.Giáo án lớp3 . C©u 2: Tõ ngµy thµnh lËp. H×nh thøc ho¹t ®éng T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c tæ.Hµ TÜnh. lóc ®ã §oµn mang tªn g×? §¸p ¸n: 26/3/1931.Nh÷ng bµi th¬. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . b. §¸p ¸n: 6 tªn . Híng dÉn häc sinh su tÇm tµi liÖu cho ho¹t ®éng.§oµn TN Ph¶n ®Õ .C¸c mèc truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn. Do bÞ ®µn ¸p nªn gia ®×nh l¸nh n¹n ë Xiªm ( Th¸i lan ). c¸c tæ viªn cßn l¹i sÏ lµ cæ ®éng viªn cho ®éi vµ chän mét tªn anh hïng ®Æt tªn cho tæ m×nh (vÝ dô: Lª V¨n T¸m. Lý Tù Träng.§oµn TNL§ Hå ChÝ Minh . . .. 3. Lý Tù Träng tªn thËt lµ Lª H÷u Träng quª ë huyÖn Th¹ch Hµ .Héi ý víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc: + Mçi ®éi cö 2 -3 häc sinh. §oµn cã mÊy lÇn ®æi tªn. C©u 1: §oµn Thµnh lËp tõ khi nµo.§oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Vâ ThÞ S¸u.§oµn TN D©n chñ .

.H¸t tËp thÓ. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: . b) Cuéc thi . + Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu.Trong qu¸ tr×nh thi ..NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: .C¸c ®éi tù giíi thiÖu. . 5. + Ph©n c«ng trang trÝ. c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.Giáo án lớp3 . .Tuyªn bè lý do. 4.. Dương Thị Huyền. . + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh + Ban gi¸m kh¶o + Mçi tæ chuÈn bÞ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o.C«ng bè kÕt qu¶ thi. .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái cho c¸c ®éi thi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful