Giáo án lớp3 Giáo dục ngoài giờ lên lớp TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT

NAM 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu thêm về đất nước và con người Việt Nam - BiÕt tù hào mình là người Việt Nam. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung b. H×nh thøc ho¹t ®éng : - Lao ®éng tËp thÓ theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m häc vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 3. + Líp trëng ®äc b¸o c¸o +Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¬ng híng + Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt. - BÇu ban c¸n bé líp míi: + Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp +øng cö vµ ®Ò cö + Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®îc øng c÷ lªn b¶ng. + BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,… + C«ng bè kÕt qu¶ - GVCN chóc mõng vµ giao nhiÖm vô Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - §¹i diÖn ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn - H¸t tËp thÓ. 4. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: - Chóc mõng ban c¸n bé líp míi - Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hîp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.

ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 2: th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc m¬i vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung - Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. b. H×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn hÖ thùc tÕ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng - V¨n b¶n néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc

Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

Giáo án lớp3 - Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vô n¨m häc vµ vÒ viÖc chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¬ng, cña líp trong n¨m häc qua. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ b. VÒ tæ chøc * Gi¸o viªn chñ nhiÖm: - Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµ viÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc qua. - Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n. * Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng cô thÓ: - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. - Trang trÝ - Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ * Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - H¸t tËp thÓ - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµ th kÝ. - Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn. - Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®· th¶o luËn. - BiÓu diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ vµo ch¬ng tr×nh t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. - H¸t tËp thÓ. 5. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi qui vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 3 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 3: ca h¸t mõng n¨m häc míi mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền- Trường tiểủ học Ngọc Vân

H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9. bµi th¬ vÒ trêng. gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn. thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng..Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn.. . ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c« vµ b¹n bÌ.Cö ban gi¸m kh¶o. . nhiÖm vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . 2. líp. líp th©n yªu . n©m th¬.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ®äc th¬. vÒ thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. 4.B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm. VÒ tæ chøc .Mçi tæ cö 2 thÝ sinh ®¹i diÖn .Giáo án lớp3 . 3. kÓ chuyÓn.. néi dung ch¬ng tr×nh.. . . s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t. b. líp. phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin. H×nh thøc ho¹t ®éng . .. quyÕt t©m thùc hiÖn tèt néi quy. líp.Kª bµn h×nh ch÷ U.Nhìng bµi h¸t.Trang trÝ. vÒ trêng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Thi h¸t.Tæ chøc trß ch¬i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp. g¾n bã víi trêng. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Thi s¸ng t¸c th¬. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ * Thi h¸t hoÆc ng©m th¬.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò.HÖ thèng c¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. . ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ. móa.. b. lÇn lît tõ tæ 1 cho ®Õn tæ 4 Dương Thị Huyền. Néi dung H¸t. gi÷a c¸c tæ. . néi dung ch¬ng tr×nh. .Tham gia v¨n nghÖ nhiÖt t×nh.Trường tiểủ học Ngọc Vân . quý träng thÇy c«. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .. ca ngîi trêng. thÇy c« vµ b¹n bÌ.. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký.ThÝ sinh tõng tæ biÓu diÔn bµi h¸t ®· chän. kÕ ho¹ch. bµi th¬. .

Cñng cè. . hÇy c« vµ b¹n bÌ th× th¾ng. 3. KÕt thóc ho¹t ®éng . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Ai tr¶ lêi ®óng ®¸p ¸n sÏ ®îc thëng quµ. .Tæ nµo ®Õn lît mµ trong thêi gian quy ®Þnh kh«ng h¸t ®îc th× mÊt lît chuyÓn sang tæ kh¸c. * Nh÷ng vÇn th¬ mêng n¨m häc míi Yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn: Mçi tæ cö 2 häc sinh tham gia. Trong thêi gian quy ®Þnh. Dương Thị Huyền. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "m¸i trêng". thÝ sinh tõng tæ trao ®æi víi nhau ®Ó s¸ng t¸c ®îc mét bµi th¬ ca ngîi trêng líp. Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái.Giáo án lớp3 .C«ng bè kÕt qu¶. kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. C©u hái cô thÓ lµ: 1. Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ c«ng khai trªn b¶ng. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 4 th¸ng 9 néi dung ho¹t ®éng 4: t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng 1. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ "líp" 5. * Trß ch¬i: tr¶ lêi nhanh vµ ®óng Trß nµy dµnh cho häc sinh c¶ líp ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ chØ dông cô häc tËp. 4.NhËn xÐt. HÕt thêi gian quy ®Þnh. 5. B¹n h·y cho biÕt hä vµ tªn thÇy HiÖu trëng ®Çu tiªn vµ hiÖn nay cña trêng ta.Sau sè lît quy ®Þnh. thÇy c« vµ b¹n bÌ nh©n dÞp n¨m häc míi. tæ nµo h¸t nhiÒu bµi (kÓ c¶ ng©m th¬) vÒ trêng. LÔ khai gi¶ng n¨m häc nµy lµ lÔ khai gi¶ng thø bao nhiªu cña trêng ta? 2. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Kh«ng tr¶ lêi ®îc ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n. ngêi ®iÒu khiÓn thu bµi vµ lÇn lît ®äc cho c¶ líp nghe bµi th¬ ®¹i diÖn cho tõng tæ s¸ng t¸c. líp. Häc sinh xung phong tr¶ lêi. nh÷ng tÊm g¬ng d¹y tèt cña c¸c thÇy c« vµ g¬ng häc tèt cña häc sinh.

H×nh thøc ho¹t ®éng . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . c©u ®è cïng ®¸p ¸n vÒ truyÒn thèng nhµ trêng vµ líp. h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .C¸c mÉu chuyÖn vÒ danh nh©n hoÆc ®Þa danh mµ trêng mang tªn. kÕ ho¹ch.Thùc hiÖn cuéc thi: Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nµh trêng Dương Thị Huyền. néi dung ch¬ng tr×nh. . . vÒ g¬ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th ký.H¸t tËp thÓ: chän c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò th¸ng 9.C¸c c©u hái. néi dung ch¬ng tr×nh. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . Néi dung . .Trang trÝ.®¸p vµ kÓ chuyÖn vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. líp b»ng viÖc phÊn dÊu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi.Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. b.C¸c bµi h¸t vÒ trêng.B¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng.Trường tiểủ học Ngọc Vân . .Líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt yªu cÇu. . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Thi hái . líp.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: tuyªn bè lý do. 2. néi dung ch¬ng tr×nh. VÒ tæ chøc . . thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiªn ho¹t ®éng.Giáo án lớp3 .Kª bµn h×nh ch÷ U. 4. cña líp mµ b¹n bÌ mÕn phôc nhÊt. . b. .Nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp tèt cña trêng. líp thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Cö ban gi¸m kh¶o. .ý nghÜa cña tªn trêng. .Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng.PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ trêng. c¸c b¹n häc tèt vµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch næi bËt cña trêng.

. Chñ ®iÓm th¸ng 10 Ch¨m ngoan häc giái môc tiªu gi¸o dôc Gióp häc sinh: .HiÓu ®îc tÇm ®îc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. KÕt thóc ho¹t ®éng . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 5 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: v©ng lêi b¸c hå d¹y . . 5. .HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc tËp lµ trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô cho x· héi. . Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ: Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu tõng c©u ®è vui hoÆc yªu cÇu vÒ v¨n nghÖ.Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå.NhËn xÐt. 2.em g¾nghäc ch¨m 1. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . C¸c ®éi b¸o c¸o tÝn hiÖu tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ cê. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. sau ®ã lÇn lît mêi c¸c b¹n tham dù.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Néi dung Dương Thị Huyền. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ.C«ng bè kÕt qu¶.Gióp häc sinh cã ý chÝ v¬n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n.RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn..RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ líp. gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp. tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy.Giáo án lớp3 Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cña cuéc thi.

Cö ban gi¸m kh¶o .Giáo án lớp3 . Dương Thị Huyền. VÝ dô: C©u 1: §äc th B¸c cã c©u: "Tríc ®©y cha anh c¸c em. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. b¹n cã suy nghÜ thÕ nµo? C©u 2: H·y nªu nh÷ng t¸c dông cña viÖc häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi.C¸c tæ chuÈn bÞ c¸c c©u hái trªn ®Ó th¶o luËn.Trường tiểủ học Ngọc Vân . B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? B¸c mong muèn häc sinh nh÷ng ®iÒu g×? §Ó lµm theo lêi b¸c d¹y.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh .Kh¨n bµn. 3. ®· ph¶i nhËn mét nÒn v¨n ho¸ n« lÖ.Néi dung th cña B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa.. Ngµu nay. . + Gi¸o viªn cïng ban c¸n sù líp chuÈn bÞ c©u hái. vµ míi n¨m ngo¸i c¶ c¸c em n÷a. VÒ tæ chøc . b×nh hoa.. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . NÕu kh«ng ®îc häc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi? C©u 3: Trong th. . H×nh thøc ho¹t ®éng Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña th B¸c.Gi¸o viªn nªu môc ®Ých.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò vÒ B¸c Hå vµ vÒ häc tËp. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? . t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh: . yªu cÇu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh chñ ®Ò. häc sinh chóng ta cÇn ph¶i häc tËp.Vui v¨n nghÖ b. tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo? C©u 4: Trong th ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång. c¸c em ®îc c¸i may m¾n h¬n cha anh lµ ®îc hÊp thô mét nÒn gi¸o dôc cña mét níc ®éc lËp". b.C©u hái vµ ®¸p ¸n. Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt? V× sao? §Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y. ViÖc ph©n c«ng gåm: + Mçi c¸ nh©n cã 1 b¶n th B¸c Hå göi cho häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945.Ph©n c«ng ngêi trang trÝ.

. 5. chóng ta lµm g× ®Ó thùc hiÖn lêi B¸c d¹y? Th kÝ viÕt c¸c ý lªn b¶ng. c¶ líp cïng trao ®æi c©u hái sau: Sau khi hiÓu ®îc mong muèn cña B¸c. lµm bµi. tÝnh ch¨m chØ. . rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt.Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do. C¸n bé líp nhËn xÐt chÊt lîng hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®· ®îc ph©n c«ng vµ ý thøc. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ tæ. BiÕt ®Êu tranh. . Néi dung .Sau khi c¸c tæ tr×nh bµy xong.HiÓu ®îc ®îc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc ®ã. KÕt thóc ho¹t ®éng Cho líp tù ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng chuÈn bÞ c©u tr¶ lêi cña c¸c tæ. . . TiÕn hµnh ho¹t ®éng .X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¨n. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. Chän ra tæ tr¶ lêi hay nhÊt.C¸c tiÕt môc xen kÏ. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 6 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 1: LÔ giao íc thi ®ua "tiÕt häc t«t" 1.§¹i diÖn tæ tr×nh bµy c©u hái c¸c thµnh viªn trong tæ cã thÓ bæ sung vµ c¸c tæ kh¸c nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®Ó trao ®æi kÜ néi dung chÝnh cña th B¸c.TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. ghi chÐp.Giáo án lớp3 4. .B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tiÕt d¹y tèt? . s¸ng t¹o trong häc tËp.Trường tiểủ học Ngọc Vân .H¸t tËp thÓ . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.RÌn luyÖn kÜ n¨ng häc bµi. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong häc tËp.§¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò "TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y" b. ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc.

VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . Dương Thị Huyền.Giáo án lớp3 . c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. VÒ tæ chøc . . kÓ chuyÖn vÒ g¬ng häc tËp xen kÏ trong phÇn th¶o luËn. c¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn.H¸t tËp thÓ .Ph©n c«ng trang trÝ: lä hoa.T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g×? . bµi lµm ë nhµ. b. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më dÇu . + Gi÷ kØ luËt trong giê häc.Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong.§¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh. 5. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng theo tõng cét cho c¶ líp theo dâi.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§¹i diÖn c¸n bé líp nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ chuÈn bÞ c¸c viÖc ®îc ph©n c«ng cña c¸ nh©n. kh¨n bµn. . rót ra nh÷ng yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong tiÕt häc. c) §ang kÝ thi ®ua . nhãm. . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Ngêi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lý do lÔ ph¸t ®éng thi ®ua "TiÕt häc tèt".ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.§Ó cã mét tiÕt häc tèt häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? Sau khi líp trao ®æi. tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. . KÕt thóc ho¹t ®éng . b) Th¶o luËn C¶ líp trao ®æi vÒ mét sè c©u hái sau: . + Ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc.ChuÈn bÞ c©u hái ®Ó c¶ líp trao ®æi vµ ®¸p ¸n tr¶ lêi. tæ. .ThÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt? . 4.C«ng bè ch¬ng tr×nh lµm viÖc.H¸t tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n. 3.C¸c tæ häp thèng nhÊt néi dung ®¨ng kÝ thi ®ua thùc hiÖn tiÕt häc tèt theo 4 chØ tiªu chÝnh: + ChuÈn bÞ tèt bµi häc.Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn tiÕt häc tèt.

ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc.X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc giái. mét ngêi lµm th kÝ. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi tr¶ lêi c©u hái díi hai h×nh thøc: . mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. 4. b. .Thi c¸ nh©n. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.C¸n sù bé m«n chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. .Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . tr¶ lêi c©u hái. c¸n bé phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái trªn. Néi dung . .KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®· häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu . x· héi phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi. .H¸t tËp thÓ.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 7 th¸ng 10 néi dung ho¹t ®éng 3: héi vui häc tËp 1. . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp.C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn.Thi gi÷a ®¹i diÖn tæ.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.¤n tËp.RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn. th¸ng 10 ë líp 7. say mª häc tËp. VÒ tæ chøc . Dương Thị Huyền. .Tuyªn bè lÝ do. 3.Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn vµ chÊt lîng tham gia c¸c ho¹t ®éng trong lÔ ph¸t ®éng thi ®ua.Giáo án lớp3 .Trường tiểủ học Ngọc Vân . b.

Giáo án lớp3 b) Héi vui häc tËp PhÇn I: Ai nhanh. thêi gian phÇn nµy chiÕm kho¶n 1/3 thêi giam héi vui. ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. .Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái. Ai gi¬ tay ®îc quyÒn tr¶ lêi. .§©y lµ phÇn thi gi÷a c¸c tæ. PhÇn II: §éi nµo nhanh h¬n. giái h¬n . 5. mçi tæ cö mét nhãm 3 b¹n. 2.C¸m ¬n sù tham gia cña c« gi¸o. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.V¨n nghÖ xen kÏ. . ai giái . NÕu sai ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi tiÕp. C¸ch thi: Ngêi ®iÒu khiÓn ®äc c©u hái: §éi nµo gi¬ cê tríc sÏ ®îc quyÒn tr¶ lêi. phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 8 th¸ng 10 Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp sinh ho¹t v¨n nghÖ "CHµO MõNG NGµY NHµ GI¸O VN" 1.Trường tiểủ học Ngọc Vân . .Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶ tham gia.§©y lµ phÇn thi c¸ nh©n.RÌn luyÖn kÜ n¨ng.Th kÝ ghi kÕt qu¶ thi cña tõng c©u hái lªn b¶ng.Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp. .SD«ng bè kÕt qu¶ thi cña c¸c tæ.¤n luyÖn vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t. . KÕt thóc ho¹t ®éng .

H×nh thøc ho¹t ®éng . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®äc c©u hái: ai gi¬ tay tríc ®îc quyÒn h¸t hoÆc tr¶ lêi c©u hái. . Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. vÒ nhµ trêng. . Néi dung KÕt hîp biÓu diÔn nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ vµ phÇn thi ®äc. bµi h¸t phï hîp víi c©u hái. . 3. theo yªu cÇu c©u hái . 5.BiÓu diÔn v¨n nghÖ c¸ nh©n. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. b. c¸c bé phô tr¸ch v¨n nghÖ chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n. . tËp thÓ. b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ c) Thi h¸t. .Thi h¸t gi÷a c¸c ®éi còng tiÕn hµnh tng tù. ®äc th¬. KÕt thóc ho¹t ®éng .Ban b¸o têng nhËn xÐt th¸i ®é tham gia cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ.Giáo án lớp3 a.H¸t tËp thÓ.Tuyªn bè lÝ do..C©u hái vµ ®¸p ¸n. VÒ tæ chøc .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Thi h¸t gi÷a ®¹i diÖn c¸c tæ the chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. 4. . Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp "hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«" 1.Nh¹c cô b..Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ. Ban tæ chøc nhËn xÐt. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Më ®Çu . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.mçi tæ chuÈn bÞ ba tiÕt môc v¨n nghÖ cã néi dung vÒ häc tËp.Ban tæ chøc gåm: Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¬.

2. . 5.HiÓu ®îc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nh gi¸ thi ®ua cña tuÇn "H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« gi¸o". . b. 3. B¹n cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng? V× sao? . Néi dung ®¨ng ký nªn ng¾n gän. mong ®îi g× ë häc sinh chóng ta? .ThÇy c« gi¸o hy väng.Ph¸t ®éng vµ d¨ng ký thi ®ua. H×nh thøc ho¹t ®éng Trao ®æi.C¸c tæ viÕt d¨ng ký thi ®ua tuÇn häc tèt theo tiªu ®Ò "Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«".B¹n cã thÓ lµm ®îc viÖc g× gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt? .§èi víi nh÷ng häc sinh ph¹m lçi. tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«.C¸n bé líp nªu môc ®Ých. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Trao ®æi t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n thÇy c« gi¸o th«ng qua mét sè c©u hái nh: . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .C©u hái vµ ®¸p ¸n cho phÇn t×m hiÓu vÒ c«ng lao cña thÇy c« b. VÒ tæ chøc . thÇy c« ph¶i xö ph¹t. cô thÓ theo hai chØ tiªu ®¸nh gi¸ + KØ luËt trËt tù trong líp häc + Sè ®iÓm tèt ®¹t ®îc cña c¶ tæ 4.Trường tiểủ học Ngọc Vân . yªu cÇu. t×m hiÓu. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.§Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n d¹y dç cña thÇy c« gi¸o. . LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua.Vui ch¬i. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. Néi dung .RÌn luyÖn kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kü n¨ng kh¸c trong häc tËp. C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu d¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng.B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt d¹y tèt thÇy c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo kh«ng? .Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt. häc sinh cÇn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g×? c) §ang kÝ tuÇn häc tèt .Giáo án lớp3 . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.§¹i diÖn c¸c tæ lÇn lît lªn ®¨ng ký thi ®ua cña tæ m×nh.

. .Gi¸o dôc th¸i ®é.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. ®ãng tiÓu phÈm… cã néi dung ca ngîi thÇy c«. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. 3. b.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc giao lu v¨n nghÖ. ®äc th¬.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng. ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng. t×nh c¶m yªu quý. b) PhÇn giao lu v¨n nghÖ . ®äc th¬. biÓu diÔn c¸ nh©n hay tËp thÓ. kÓ chuyÖn. ca ngîi t×nh c¶m thÇy trß.Giáo án lớp3 C¸n bé líp nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm vÒ tinh thÇn th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 10 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng 1.H¸t tËp thÓ . 4. b. kÓ chuyÓn. phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ.Trường tiểủ học Ngọc Vân . biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ .RÌn luyÖn kü n¨ng. . . VÒ tæ chøc .Trang trÝ.Kª bµn h×nh ch÷ U. Néi dung H¸t. móa. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. c« gi¸o.HiÓu hiÓu thªm néi dung. 2. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng . v©ng lêi thÇy. Dương Thị Huyền.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. biÕt ¬n.C¸c tiÕt môc biÓu diÔn v¨n nghÖ cña häc sinh xen kÎ trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ.

quý mÕn. ®äc th¬. kÓ chuyÖn. thÇy c« gi¸o vµ ®¹i diÖn phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy c« nh©n dÞp Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. .NhËn xÐt vÒ tinh thÇn. sinh ho¹t vµ giao tiÕp. b.Trao ®æi t©m t.C©y "Hoa d©n chñ" víi c¸c phiÕu yªu cÇu h¸t.BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy. c« gi¸o. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Sinh ho¹t v¨n nghÖ.Trong trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ.Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh. c« gi¸o. 3. nguyÖn väng kÕt hîp liªn hoan v¨n nghÖ. KÕt thóc ho¹t ®éng . Néi dung . .Giáo án lớp3 . . .11 1. kÓ chuyÖn. .Lêi chóc mõng c¸c thÇy.Trường tiểủ học Ngọc Vân .Häc sinh chóc mõng thÇy. ®ãng kÞch…vÒ c«ng ¬n vµ t×nh c¶m thÇy trß.HiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11. th¸i ®é tham gia ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n. häc sinh lµm ®óng yªu cÇu sÏ ®îc vç tay hoan h«. . . biÕt ¬n thÇy c« gi¸o. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .Cã th¸i ®é t«n träng. ®äc th¬. Dương Thị Huyền.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia. . c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 11 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 . kh«ng lµm ®îc sÏ ®îc bÞ ph¹t nh nÆn tîng … 5. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.T×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ gåm h¸t.

b) Chóc mõng thÇy.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh .Trß ch¬i "h¸i hoa".BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Néi dung S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¬.RÌn luyÖn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c.Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß. tËp hîp l¹i thµnh tê b¸o têng cña líp. . .§¹i diÖn häc sinh ph¸t biÓu chµo mõng c« gi¸o.Cã th¸i ®é tr©n träng . líp phã v¨n thÓ mü vµ c¸c tæ trëng. KÕt thóc ho¹t ®éng . v¨n.§¹i diÖn líp c¶m ¬n c« gi¸o sÏ lµm tèt theo lêi d¹y cña c« gi¸o.Trang trÝ.Ban tæ chøc gåm: Líp trëng. . giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. vÏ tranh … vÒ chñ ®Ò "ThÇy c« vµ m¸i trêng".Trường tiểủ học Ngọc Vân . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. 5. tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. Dương Thị Huyền. . .Kª bµn h×nh ch÷ U. c« gi¸o . .Giáo án lớp3 b.C« gi¸o ph¸t biÓu t©m t. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 12 th¸ng 11 néi dung ho¹t ®éng 4: b×nh b¸o têng 1.H¸t tËp thÓ vÒ thÇy c« gi¸o . VÒ tæ chøc . t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi häc sinh.H¸t tËp thÓ . 4. .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi c« gi¸o tham dù v¨n nghÖ cïng häc sinh. c) Liªn hoan v¨n nghÖ .Tuyªn bè lý do. 2. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .

®Çu tiªn ®äc bµi b¸o cho c¶ líp nghe. . . ®¸nh gi¸ cña c¸c b¹n vµ cña thÇy c« gi¸o. VÒ tæ chøc . . dÔ nhËn xÐt.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. . . b. nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ vÒ néi dung. .Nªu môc ®Ých buæi b×nh luËn vµ chän lùa bµi b¸o hay.Ban b¸o têng mêi c« gi¸o c«ng bè kÕt qu¶ b×nh chän 5. b) B×nh luËn vµ lùa chän b¸o têng .Ban b¸o têng cña líp chuÈn bÞ tê b¸o têng chung. H×nh thøc ho¹t ®éng . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân . .Giáo án lớp3 b.Ban b¸o têng nhËn xÐt.H¸t tËp thÓ.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh xin ý kiÕn nhËn xÐt cña líp ®Ó chän kho¶ng 10 bµi b¸o hay nhÊt. h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o. suy nghÜ. ý tø cña m×nh khi s¸ng t¸c.Khi b×nh chän c¸c bµi b¸o.C¸ nh©n chuÈn bÞ b¸o têng theo c¸c thÓ lo¹i th¬. .V¨n nghÖ xen kÏ. TiÕp theo mêi t¸c gi¶ bµi b¸o nãi vÒ t©m t.Treo b¸o têng lªn b¶ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . 4. KÕt thóc ho¹t ®éng . d¸n lªn b»ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dÔ xem.Trang trÝ. Tæ chøc ®äc.Tê b¸o têng ®· ®îc treo cho häc sinh xem trong nh÷ng ngµy tríc ®ã. 3. . vÏ tranh vµ tr×nh bµy ®Ñp. Chñ ®Ó th¸ng 12 Uèng níc nhí nguån ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 13 th¸ng 12 Dương Thị Huyền.H¸t tËp thÓ.B×nh chän c¸c bµi b¸o ®îc a thÝch nhÊt.Bá phiÕu b×nh chän tõ 3 ®Õn 5 bµi b¸o hay nhÊt.§Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tr×nh bµi. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . Sau ®ã lµ phÇn ph©n tÝch. rót kinh nghiÖm th¸i ®é vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng viÕt b¸o têng cña c¸c b¹n trong líp.Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh . trao ®æi. truyÖn. .

bµi h¸t. th¬ng binh. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . c¸c anh hïng lùc lîng vò trang. 2. chuyÖn kÓ. bµi th¬. ..C¸c bµi h¸t. kÓ mét c©u chuyÖn vµ h¸t ( hoÆc ng©m th¬) vÒ c¸c anh hïng. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .HiÓu ®ùoc sù hy sinh x¬ng m¸u cho tù do. c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi anh hïng.Giáo án lớp3 néi dung ho¹t ®éng 1: nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc 1. ®Êt níc. b. H×nh thøc ho¹t ®éng .C¸c t liÖu vÒ anh hïng.Tù hµo vµ biÕt ¬n c¸c anh hïng. liÖt sÜ. b. . Néi dung -Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng. VÒ tæ chøc . liÖt sÜ cña quª h¬ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. bÖnh binh. kÓ chuyÖn vÒ nh÷ng ngêi anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc. ..Tù gi¸c häc tËp rÌn luyÖn tèt.. + Cö ban gi¸m kh¶o. ®Êt níc. vÒ c¸c anh hïng. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng. h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. c©u chuyÖn ca ngîi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi..C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. c¸c chiÕn sÝ... ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn. néi dung.Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. . tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.Nh÷ng bµi th¬. c¸c mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta.B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. liÖt sÜ.Thi ng©m th¬. h¸t. . c¸c cùu chiÕn binh cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho ®Þa ph¬ng. liÖt sÜ. 3. + Mçi tæ cö ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ m×nh. Dương Thị Huyền.

h¸t ®óng ®îc 10 ®iÓm. Sau thêi gian lÇn lît quy ®Þnh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . liÖt sÜ. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o th kÝ. nhãm hoÆc c¶ ®éi).. liÖt sÜ.BiÕt mét sè bµi h¸..M¹nh d¹n. Mçi ®éi h¸t 1 bµi (cã thÓ h¸t c¸ nh©n. + Chia häc sinh líi thµnh 2 ®éi ( mçi ®éi ®Æt tªn cho ®éi m×nh) + Tæ chøc bèc th¨m cho ®éi h¸t tríc. H¸t sai chñ ®Ò hoÆc hÕt giê quy ®Þnh bÞ ®iÓm 0. KÕt thóc ho¹t ®éng . tù tin vui vÎ.. .Tù hµo vµ yªu quª h¬ng. bµi th¬ ca ngîi quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng. . nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. ng©m th¬.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. + Yªu cÇu h¸t. yªu quý vµ biÕt ¬n bé ®éi cô Hå. ®Êt níc": + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi lÇn lît tõng tæ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm.Giáo án lớp3 + Cö nhãm trang trÝ. ng©m th¬.Trường tiểủ học Ngọc Vân . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 14 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 2: h¸t vÒ quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng 1. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. . . .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. 5. 2. th¬ng binh. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng.H¸t tËp thÓ.B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c tæ vÒ "Nh÷ng con ngêi anh hïng cña quª h¬ng.. t×m hiÓu cña tæ m×nh. ®éi nµo ®îc ®iÓm cao ®éi ®ã th¾ng. kÓ chuyÖn ca ngîi anh hïng. + Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai vµ ghi ®iÓm mçi tæ lªn b¶ng. Néi dung Dương Thị Huyền.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng.H¸t. 4. ng©m th¬ vÒ c¸c anh hïng. s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: h¸t. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .

TiÕn hµnh ho¹t ®éng .BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc c¸ nh©n. nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng C¸c bµi h¸t. .Trường tiểủ học Ngọc Vân .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do sinh ho¹t.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i.Giáo án lớp3 . ba. th¬ng binh vÒ §¶ng vÒ B¸c Hå. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 15 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 3: THI KÓ CHUYÖN LÞCH Sö 1. liÖt sÜ. -Líp chän ra tiÕt môc nhÊt. kÓ chuyÖn vÒ quª h¬ng.. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: Dương Thị Huyền. b. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng..C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. liÖt sÜ..Ca ngîi c¸c anh hïng. .Gi¸o viªn nªu yªu cÇu. néi dung. ..Ca ngîi quª h¬ng. . b.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng. + Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ. KÕt thóc ho¹t ®éng . VÒ tæ chøc . vÒ qu©n ®éi vÒ c¸c anh hïng. + mçi c¶ nh©n ®¹i diÖn cho tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ. vÒ quª h¬ng.. 3. . 5.. .BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ . h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. B¸c Hå vµ qu©n ®éi anh hïng. th¬ng binh. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. + Cö nhãm trang trÝ. 4.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh. H×nh thøc ho¹t ®éng H¸t ng©m th¬. bµi th¬. chuyÖn kÓ.Ca ngîi §¶ng.H¸t tËp thÓ. . ®Êt níc.. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn.. nh×.

chÝnh trÞ. . .§inh . vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ. . + VÒ ba lÇn th¾ng qu©n M«ng . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân .C¸c c©u chuyÖn vÒ anh hïng d©n téc.Trß ch¬i gi¶i « ch÷ t×m Èn sè. . më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua Hïng dùng níc ®Õn thÕ kØ XIX.TiÒn Lª (thÕ kØ X) ®Õn thêi Lª s¬ (®Çu thÕ kØ XV . VÒ tæ chøc . c¸c anh hïng d©n téc ®· cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc. « ch÷.Giáo án lớp3 . + VÒ anh hïng Lª Lîi vµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n.®Çu thÕ kØ XVI): + VÒ Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng.ý nghÜa c¸c c©u chuyÖn ®ã.C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö cña níc ta thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª. b. + VÒ trËn chiÕn th¾ng qu©n Tèng trªn s«ng Nh NguyÖt. v¨n ho¸ gi¸o dôc cña níc ta thêi Ng« . . b. 3. .C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch. H×nh thøc ho¹t ®éng . . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. ®ång thêi híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . + VÒ thµnh tùu v¨n ho¸. 2. kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp. + VÒ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly. VÒ vai trß cña Lª Lîi vµ NguyÔn Tr·i.Nguyªn.§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm. Dương Thị Huyền.BiÕt noi g¬ng tæ tiªn.Mét sè Èn sè.Cñng cè. ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ: + Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ. Néi dung . cha anh..C¸c tæ thi kÓ chuyÖn. häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. + Lý Th¸i Tæ ®Þnh ®« ë Th¨ng Long. .Gi¸o viªn nªu yªu cÇu.BiÕt ¬n tæ tiªn.. §inh Bé LÜnh thèng nhÊt ®Êt níc. néi dung. gi¸o dôc tiªu biÓu. + VÒ lo¹n 12 sø qu©n.. cha anh.

nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. chuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng cña tæ ®Ó tham gia. KÕt thóc ho¹t ®éng .Trường tiểủ học Ngọc Vân . . ®è vui vµ ®¸p ¸n.BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng trong cuéc sèng. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. 5. . ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 16 th¸ng 12 néi dung ho¹t ®éng 4: héi vui häc tËp 1.Cñng cè.Trß ch¬i dµnh cho líp: + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu tõng Èn sè hoÆc « ch÷. 4. + Häc sinh xung phong tr¶ lêi. + Tõng häc sinh t×m hiÓu.H¸t tËp thÓ mét.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh thay mÆt líp c¸m ¬n vµ chóc söc khoÎ c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· tham gia nhiÖt t×nh.Nh÷ng kiÕn thøc c¸c m«n häc ®îc gi¸o viªn «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k× b. më réng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë c¸c m«n häc. ch¨m chØ vµ vît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. . + Ph©n c«ng ngêi viÕt c©u hái.. H×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. §iÓm cña tæ b»ng tæng ®iÓm cña c¸c b¹n ®· tham gia kÓ chuyÖn. . 2. .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do. . + Ngêi ®iÒu khiÓn mêi u tiªn b¹n xung phong tríc..C¸c tæ thi kÓ chuyÖn: + Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ lªn kÓ chuyÖn. kÎ tiªu ®Ò ho¹t ®éng. NÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè ®¸p ¸n. TiÕn hµnh ho¹t ®éng . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.H¸t tËp thÓ. + Cö nhãm trang trÝ. . Néi dung .Giáo án lớp3 + Mçi tæ vµi c©u chuyÖn vÒ thêi k× lÞch sö vµ mét tiÕt môc v¨n nghÖ.Høng thó häc tËp.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè kÕt qu¶ cña c¸c tæ.

mét ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.ChuÈn bÞ cê ®Ó c¸c ®éi dïng lµm ph¬ng tiÖn giµnh quyÒn tr¶ lêi. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh héi vui häc tËp... c¸c trß ch¬i.Thi t×m Èn sè cña tõ. gi¶i mét « ch÷. .LËp ban tæ chøc gåm 3 ngêi: líp phã phô tr¸ch häc tËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c©u hái. mét ngêi lµm th kÝ.. gi¶i to¸n. . c©u hái sè 2: m«n Ng v¨n). c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc ph©n c«ng cho c¸n sù bé m«n cña c¸c m«n häc so¹n vµ líp phã phô tr¸ch häc tËp tËp hîp c¸c c©u hái. bµi to¸n.HÕt thêi gian quy ®Þnh. c©u ®è. Sau sè lît hoÆc thêi gian quy ®Þnh. . VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . ChØ ®îc tr¶ lêi mét lÇn sai tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi. b. .Giíi thiÖu ®¹i diÖn cña c¸c tæ tham gia. mét ®Þnh lÝ. c©u ®è vui..Trëng ban gi¸m kh¶o nªu râ quy t¾c thi vµ c¸ch thi: Mçi tæ chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi ( VÝ dô c©u hái sè 1: m«n To¸n. . Kh«ng ai tr¶ lêi ®îc th× ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu râ ®¸p ¸n.Ban gi¸m kh¶o gåm 3 b¹n trong c¸n sù phô tr¸ch bé m«n. KÕt thóc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. tæ cã ®iÓm cao sÏ th¾ng. . tæ nµo cã tæng ®iÓm cao lµ th¾ng. t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t. bµi th¬. .Tuyªn bè lÝ do.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.H¸t tËp thÓ.Thi tr¶ lêi c©u hái. c©u ®è. mét ®Þnh luËt. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. . . VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ nh sau: . 4.§¸p ¸n cña c¸c c©u hái. 3.Trường tiểủ học Ngọc Vân . . TiÕn hµnh ho¹t ®éng .Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng lît cña tõng tæ vµ ghi c«ng khai lªn b¶ng.Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît mêi ®¹i diÖn tõng tæ chän c©u hái vµ tr¶ lêi. . 5..C¸c c©u hái.Xen kÏ vµo sau mçi lù¬t thi cña c¸c tæ lµ phÇn thi cho mçi cæ ®éng viªn.Giáo án lớp3 . .

. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a.BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷. ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. Ngêi giíi thiÖu ch¬ng tr×nh mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao gi¶i cho c¸c tæ ®îc gi¶i. . biÓu d¬ng c¸c tæ.Ban b¸o têng nhËn xÐt kÕt qu¶. 18 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 1: mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng. vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã. . . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . ý thøc chuÈn bÞ cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ. ®Êt níc. H×nh thøc ho¹t ®éng Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n. mõng xu©n cña quª h¬ng ®Êt níc. + Tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp.Nh÷ng bµi th¬. phong tôc tËp qu¸n.Trường tiểủ học Ngọc Vân . chóc c¸c b¹n häc tèt. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng. c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao.. truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¬ng. c¸c c©u chuyÖn. Néi dung -Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®ãn tÕt. 3. mõng xu©n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 17.Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¬ng. ®Þa ph¬ng em. b. .Giáo án lớp3 . ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn d©n téc. 2 Mõng ®¶ng. ®Êt níc 1.Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh: + §¸nh gi¸ chung vÒ tinh thÇn ý thøc tham gia cña c¶ líp..Cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n.Tù hoµ vµ yªu mÕn quª h¬ng. ®Êt níc. thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao. Chñ ®Ó th¸ng 1. bµi h¸t. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng Dương Thị Huyền. 2. b¶o vÖ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. HiÓu ®îc nhng nÐt thay ®æi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng.

Nªu ý nghÜa.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái VÝ du: H·y kÓ vÒ phong tôc ®ãn tÕt cña d©n téc mµ b¹n biÕt H·y tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n.Giáo án lớp3 .C¸c t liÖu vÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n.NÕu tæ nµo tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®îc chÊm ®iÓm. h×nh thøc cña chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ yªu cÇu.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: .C¸c c©u hái. cña c¸c céng ®ång d©n téc ViÖt Nam. néi dung. c¸c c©u chuyÖn.C«ng bè kÕt qu¶ thi. tæ. liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng. Dương Thị Huyền.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. t×m hiÓu c¸c t liªu liªn quan. . . .Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. truyÒn thèng v¨n ho¸ mõng xu©n ®ãn TÕt cña quª h¬ng.Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng ®Ó c¶ líp cïng theo dâi.Nh÷ng bµi th¬. giíi thiÖu ®¹i biÓu. 4.Trường tiểủ học Ngọc Vân . b) Cuéc thi gi÷a c¸c tæ . vui t¬i.. . b. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: . híng dÉn häc sinh su tÇm.. .Trong qu¸ tr×nh thi cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ót¹o kh«ng khÝ s«i næi. . 5. c©u ®è cïng ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm chÊm cho cuéc thi. . ®Êt níc. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ thÓ lÖ cuéc ch¬i. + Ban gi¸m kh¶o. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Mïa xu©n cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. . + Ph©n c«ng trang trÝ. líp. VÒ tæ chøc . bµi h¸t.

C¸c t liÖu: tranh ¶nh. trêng. truyÒn thèng b¶o vÖ vµ x©u dùng quª h¬ng. c¸c thµnh tùu vµ di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph¬ng.Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. b. nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . nªu néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. 2. th¬ ca vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng. vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. nh÷ng g¬ng tèt b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp. . 3. . bµi viÕt. lao ®éng s¶n xuÊt. b.C¸c truyÒn thèng häc tËp. cã xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. .HiÓu ®îc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng. Néi dung . vÒ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng.. .Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng. .. truyÒn thèng häc tËp. cµng yªu mÕn lµng xãm. líp m×nh.Trường tiểủ học Ngọc Vân . VÒ tæ chøc .HÖ thèng c¸c c©u hái cho chñ ®Ò ho¹t ®éng. trao ®æi. rÌn luyÖn tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng. c¸c tÊm g¬ng tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng.Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 19 th¸ng 1 néi dung ho¹t ®éng 2: TRUYÒN ThèNG C¸CH M¹NG Vµ NH÷NG NÐT §Æi thay cña quª h¬ng 1. .Híng dÉn häc sinh su tÇm.Tù gi¸c häc tËp.Nh÷ng thay ®æi cña quª h¬ng.Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm: . tù hµo vÒ quª h¬ng. trong lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng b¶o vÖ quª h¬ng. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. ®Þa ph¬ng m×nh do §¶ng l·nh ®¹o. H×nh thøc ho¹t ®éng Tæ chøc kÓ chuyÖn. Dương Thị Huyền. ®ång thêi. t×m hiÓu c¸c t liÖu liªn quan tíi chñ ®Ò ho¹t ®éng.

Líp h¸t tËp thÓ bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi cña Méng L©n). b) Täa ®µm .Giáo án lớp3 .Nh©n xÐt kÕt qu¶ vµ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. . 2 néi dung ho¹t ®éng 3: giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng.Gi¸o dôc cho häc sinh lßng biÕt ¬n §¶ng vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. + Ph©n c«ng trang trÝ. .Mêi gi¸o viªn ph¸t biÓu. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .21. + Ban gi¸m kh¶o.Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp. 5. ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 20. rÌn luyÖn vµ t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau. g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã xen kÏ v¨n nghÖ.§éng viªn tinh thÇn häc tËp.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu lÝ do ho¹t ®éng. mõng xu©n 1.Trường tiểủ học Ngọc Vân . líp. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng: .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái nh: 1/ B¹n h·y kÓ tªn nh÷ng anh hïng liÖt sÜ ë quª h¬ng mµ b¹n ®îc nghe kÓ hoÆc s tÇm ®îc 2/ B¹n h·y kÓ mét c©u chuyÖn vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. . . tæ. 2. 4. Yªu cÇu gi¸o dôc: .Héi ý víi c¸n bé líp vÒ yªu cÇu cuéc thi vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho ho¹t ®éng: + X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng Dương Thị Huyền.22 th¸ng 1. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¬ng b¹n lµ g×? 3/ Quª h¬ng b¹n cã nh÷ng ®æi míi g×? .

c¸c c©u ®ã vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo. ph©n c«ng trang trÝ 4. sè häc sinh cßn l¹i lµm cæ ®éng viªn ) . ca ngîi §¶ng. Thi h¸t nèi.. bµi th¬ c©u chuyÖn. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi vµ nhËn xÐt ý thøc tham gia vui ch¬i cña hai ®éi vµ tËp thÓ l¸¬p. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng .Trong qua tr×nh giao lu cÇn giao lu víi cæ ®éng viªn qua mét sè c©u hái.B¶ng quy ®Þnh thang ®iÓm dµnh cho ban gi¸m kh¶o. Dương Thị Huyền. + Thµnh lËp hai ®éi ®Ó giao lu thi ®Êu.B¾t bµi h¸t tËp thÓ .. ®Êt níc vµ mïa xu©n. . TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lý do. b.GVCN lµm viÖc víi tËp thÓ líp: + Nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. néi dung vµ h×nh thøc tiÕn hµnh. x©y dùng ch¬ng tr×nh. .Giáo án lớp3 a. c©u ®è. ®Ò nghÞ mçi häc sinh trong líp cïng chuÈn bÞ vµ s½n sµng tham gia. Néi dung . + Chän cö BGK..Gi¸o viªn héi ý víi lùc lîng c¸n sù líp vµ hai ®éi trëng ®Ó thèng nhÊt c¸c yªu cÇu vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ ho¹t ®éng nh: + Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. ca ngîi quª h¬ng.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái.. nªu néi dung vµ h×nh thøc giao lu. mçi ®éi cö ra mét ®éi trëng ®Æt tªn cho hai ®éi ( mçi ®éi cö 10 em.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ qua su tÇm vµ s¸ng t¸c cña häc sinh theo chñ ®Ò .Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng.HÖ thèng c¸c c©u hái. . b) Giao lu .Nh÷ng bµi h¸t. thµnh viªn hai ®éi lÇn lît thùc hiÖn theo yªu cÇu. 5. H×nh thøc ho¹t ®éng Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh: Thi ®è. VÒ tæ chøc . ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.Trường tiểủ học Ngọc Vân . b. giíi thiÖu BGK vµ míi hai ®éi lªn tham dù. 3.

Giáo án lớp3 ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 23 th¸ng 2 néi dung ho¹t ®éng 4: X¢Y DùNG KÕ HO¹CH ThùC HIÖN "TR¦êng xanh. + Héi ý víi CBL ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc: .Lµm bån hoa.Trường tiểủ học Ngọc Vân . ®Ñp? C©u 2: X©y dùng trêng xanh s¹h. . yªu cÇu häc sinh suy nghÜ ®Ó tham gia th¶o luËn. H×nh thøc ho¹t ®éng 3. b.Ch¨m sãc c©y trång. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . . s¹ch.C¸c c©u hái th¶o luËn: C©u 1: B¹n hiÓu thÕ nµo lµ trêng xanh. chÊt lîng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng. ®Ñp ®èi víi søc kháe mçi ngêi. líp s¹ch.Lµm vÖ sinh trêng. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: . ®Ñp" 1. .C¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn. . ®Ñp" . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. Néi dung . . s¹ch ®Ñp" 2. b. ®Ñp. s¹ch.TiÕp tôc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn " Trêng xanh. s¹ch.Dù th¶o néi dung. c©y c¶nh. c©y c¶nh.B¶n dù th¶o néi dung. líp. ®Ñp cã ý nghÜa vµ t¸c dông nh thÕ nµo? Dương Thị Huyền. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a. b¶n dù th¶o kÕ ho¹ch. s¹ch. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: + Nªu vÊn ®Ò. ch¨m sãc bån hoa.G¾n bã vµ thªm yªu trêng.Trang trÝ líp. néi dung cña viÖc x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh. kÕ häch thùc hiÖn "Trêng xanh. trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em.HiÓu râ ý nghÜa.

Cö ngêi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. ®Ñp".NhËn thøc ®îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §oµn 26 . KÕt thóc ho¹t ®éng .Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn.Ngêi ®iÒu khiÓn c«ng bè lÝ do.B¾t bµi h¸t tËp thÓ. Nh÷ng mèc lÞch sö lín cña §oµn. Chñ ®Ó th¸ng 3 TiÕn bíc lªn ®oµn ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 24 th¸ng 3 néi dung ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu vÒ ®oµn 1.Giáo án lớp3 C©u 3: Theo b¹n líp chóng ta cÇn ph¶i ch¨m sãc nh÷ng c©y c¶nh ë líp kh«ng? . h×nh thøc ho¹t ®éng. Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n. . Dương Thị Huyền. . . .LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 .. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a. 5. 2. . s¹ch. . Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: .3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng .Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo tinh thµn tiªn phong cña §oµn. kÕ ho¹ch thùc hiÖn "Trêng xanh.3.KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung.Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn.Trường tiểủ học Ngọc Vân . 4. Néi dung ..Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. .Mçi c©u hái nªu ra ph¶i ®îc trao ®æi. .. bæ sung cho ®ñ ý.Cö ngêi ghi biªn b¶n. b) Th¶o luËn .Ngêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt ho¹t ®éng. nh÷ng g¬ng ®oµn viªn tiªu biÓu. c) V¨n nghÖ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ.

lóc ®ã §oµn mang tªn g×? §¸p ¸n: 26/3/1931.§oµn TN D©n chñ . . mu trÝ vµ dòng c¶m. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng . Anh lµ ngêi ®oµn viªn ®Çu tiªn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh.§oµn TNCS §«ng D¬ng . Lý Tù Träng lµ mét ngêi häc giái.§oµn TNCS Hå ChÝ Minh... .) + ChuÈn bÞ c¸c c©u hái cã ®¸p ¸n kÌm theo.C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. Lý Tù Träng tªn thËt lµ Lª H÷u Träng quª ë huyÖn Th¹ch Hµ . C©u 1: §oµn Thµnh lËp tõ khi nµo.§oµn THL§ Hå ChÝ Minh . bµi h¸t vÒ §oµn. C©u 3: B¹n h·y kÓ vÒ ngêi ®oµn viªn thanh niªn cña §oµn? §¸p ¸n: TiÓu sö ng¾n gän cña Lý Tù Träng. 3.Nªu néi dung.Giáo án lớp3 . Vâ ThÞ S¸u. b.Trường tiểủ học Ngọc Vân .§oµn TNL§ Hå ChÝ Minh . §¸p ¸n: 6 tªn . Dương Thị Huyền. §oµn cã mÊy lÇn ®æi tªn. th«ng minh. Anh lµ mét trong t¸m ThiÕu niªn ®îc B¸c Hå göi häc t¹i Qu¶ng Ch©u Trung Quèc.§oµn TN Ph¶n ®Õ .C¸c t liÖu s tÇm ®îc vÒ truyÒn thèng cña §oµn.Nh÷ng bµi th¬. Híng dÉn häc sinh su tÇm tµi liÖu cho ho¹t ®éng. c¸c tæ viªn cßn l¹i sÏ lµ cæ ®éng viªn cho ®éi vµ chän mét tªn anh hïng ®Æt tªn cho tæ m×nh (vÝ dô: Lª V¨n T¸m.§oµn Thanh niªn Cøu quèc .C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu.C¸c mèc truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn. C©u 2: Tõ ngµy thµnh lËp. VÒ tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm: .. §oµn TNCS §«ng D¬ng. Anh hy sing ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1931.Hµ TÜnh. Do bÞ ®µn ¸p nªn gia ®×nh l¸nh n¹n ë Xiªm ( Th¸i lan ).Héi ý víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc: + Mçi ®éi cö 2 -3 häc sinh. Kim §ång. yªu cÇu cña ho¹t ®éng. . . b. H×nh thøc ho¹t ®éng T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c tæ. Lý Tù Träng. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a.

4.. + Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh + Ban gi¸m kh¶o + Mçi tæ chuÈn bÞ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ.H¸t tËp thÓ.C«ng bè kÕt qu¶ thi. .NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. KÕt thóc ho¹t ®éng Ngêi ®iÒu khiÓn: . + Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu. giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. Dương Thị Huyền.Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái cho c¸c ®éi thi..Giáo án lớp3 . . . . c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.Tuyªn bè lý do..Trong qu¸ tr×nh thi . 5.C¸c ®éi tù giíi thiÖu. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng: .Trường tiểủ học Ngọc Vân . + Ph©n c«ng trang trÝ. b) Cuéc thi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful