P. 1
BAI TAP TRAC NGHIEM VE ANKEN

BAI TAP TRAC NGHIEM VE ANKEN

|Views: 1,864|Likes:
Được xuất bản bởiheomoi155

More info:

Published by: heomoi155 on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH
3
– CH
2
– C(CH
3
)=CH–CH
3
.

Tên của X !
A. "#ohe$an. B. 3%&et'(ent%3%en. C. 3%&et'(ent%2%en. D. 2%et')ut%2%en.
Câu 2: *+ ,-ng (h.n của C
/
H
0
!
A. 1. B. /. C. 2. D. 3.
Câu 3: H4( chất C
3
H
56
mạch hở có )ao nh"êu đồng phân cấu tạo7
A. /. B. 3. C. 2. D. 56.
Câu 4: H4( chất C
3
H
56
có )ao nh"êu đồng phân anken7
A. /. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 5: H4( chất C
3
H
56
có )ao nh"êu đồng phân cấu tạo7
A. /. B. 3. C. 2. D. 56.
Câu 6: Cho c8c chất #au: 2%&et')ut%5%en (1)9 3:3%,"&et')ut%5%en (2)9 3%&et'(ent%5%en (3)9 3%&et'(ent%2%en (4)9
;h<ng chất n!o ! ,-ng (h.n của nhau7
A. (3) =! (/). B. (5):(2) =! (3). C. (5) =! (2). D. (2):(3) =! (/).
Câu 7: H4( chất n!o #au ,.' có ,-ng (h.n h>nh h?c7
A. 2%&et')ut%2%en. B. 2%co%)ut%5%en. C. 2:3% ,"co)ut%2%en. D. 2:3 – ,"&et'(ent%2%en.
Câu 8: ;h<ng h4( chất n!o #au ,.' có ,-ng (h.n h>nh h?c (c"#%t@an#)7
CH
3
CH = CH
2
(I)9 CH
3
CH = CHC (II)9 CH
3
CH = C(CH
3
)
2
(III)9 C
2
H
3
–C(CH
3
)=C(CH
3
)–C
2
H
3
(IV)9
C
2
H
3
–C(CH
3
)=CC–CH
3
(V).
A. (A): (AB): (B). B. (AA): (AB): (B). C. (AAA): (AB). D. (AA): AAA: (AB): (B).
Câu 9: Cho c8c chất #au: CH
2
=CH– CH
2
– CH
2
– CH=CH
2
9 CH
2
=CH– CH=CH– CH
2
– CH
3
9
CH
3
– C(CH
3
)=CH– CH
2
9 CH
2
=CH– CH
2
– CH=CH
2
9 CH
3
– CH
2
– CH = CH – CH
2
– CH
3
9
CH
3
– C(CH
3
) = CH – CH
2
– CH
3
9 CH
3
– CH
2
– C(CH
3
) = C(C
2
H
3
) – CH(CH
3
)
2
9 CH
3
%CH=CH%CH
3
.
*+ chất có ,-ng (h.n h>nh h?c !
A. /. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 10: C( DEng Fu" tGc Hacco(nh"co( =!o t@IJng h4( n!o #au ,.'7
A. KhLn ứng cMng của N@
2
=O" anken ,+" $ứng. C. KhLn ứng cMng của HX =!o anken ,+" $ứng.
B. KhLn ứng t@Png h4( của anken. D. KhLn ứng cMng của HX =!o anken )ất ,+" $ứng.
Câu 11: Qh" cho )ut%5%en t8c DEng =O" Dung DRch HN@: theo Fu" tGc Hacco(nh"co( #Ln (hS& n!o #au ,.' ! #Ln (hS&
chTnh7
A. CH
3
%CH
2
%CHN@%CH
2
N@ C. CH
3
%CH
2
%CHN@%CH
3

B. CH
2
N@%CH
2
%CH
2
%CH
2
N@ D. CH
3
%CH
2
%CH
2
%CH
2
N@
Câu 12: Anken C
/
H
0
có )ao nh"êu ,-ng (h.n kh" t8c DEng =O" Dung DRch HC chU cho &Mt #Ln (hS& h<u cV Du' nhất7
A. 2. B. 5. C. 3. D. /.
Câu 13: Cho hWn h4( tất cL c8c ,-ng (h.n &ạch hX của C
/
H
0
t8c DEng =O" H
2
Y (H
Z
:t
o
) thu ,I4c t+" ,a )ao nh"êu #Ln
(hS& cMng7
A. 2. B. /. C. 2. D. 3
Câu 14: Có )ao nh"êu anken X th[ khT (,kt) &! kh" cho &W" anken ,ó t8c DEng =O" Dung DRch HC chU cho &Mt #Ln (hS&
h<u cV Du' nhất7
A. 2. B. 5. C. 3. D. /.
Câu 15: H",@at hóa 2 anken chU tạo th!nh 2 anco (@I4u). Ha" anken ,ó !
A. 2%&et'(@o(en =! )ut%5%en (ho\c )uten%5). B. (@o(en =! )ut%2%en (ho\c )uten%2).
C. eten =! )ut%2%en (ho\c )uten%2). D. eten =! )ut%5%en (ho\c )uten%5).
Câu 16: Anken thTch h4( ,[ ,"]u ch^ anco #au ,.' (CH
3
CH
2
)
3
C%YH !
A. 3%et'(ent%2%en. B. 3%et'(ent%3%en. C. 3%et'(ent%5%en. D. 3:3% ,"&et'(ent%5%en.
Câu 17: H",@at hóa hWn h4( X g-& 2 anken thu ,I4c chU thu ,I4c 2 anco. X g-&
A. CH
2
= CH
2
=! CH
2
= CH % CH
3
. B. CH
2
= CH
2
=! CH
3
% CH = CH % CH
3
.
C. A ho\c _. D. CH
3
% CH = CH % CH
3
=! CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
.
Câu 18: *+ c\( ,-ng (h.n cấu tạo anken X th[ khT (,kt) thoL &`n ,"]u k"an: Qh" h",@at ho8 tạo th!nh hWn h4( g-& )a
anco !
A. 2. B. 3. C. 3. D. /.
Câu 19: *+ c\( ,-ng (h.n anken X th[ khT (,kt) thoL &`n ,"]u k"an: Qh" h",@at ho8 tạo th!nh hWn h4( g-& )a anco !
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 20: H4( chất X có CTKT C
3
H
2
: X t8c DEng =O" Dung DRch HN@ thu ,I4c &Mt #Ln (hS& h<u cV Du' nhất. Bb' X !
A. (@o(en. B. (@o(an. C. "#(@o(en. D.$"co@o(an.
Câu 21: Ha" chất X:c &ạch hX có CTKT C
3
H
2
=!

C
/
H
0
=! ,]u t8c DEng ,I4c =O" nIOc )@o&. X: c !
A. Ha" anken ho\c $"coankan =dng 3 cạnh. C. Ha" anken ho\c $"coankan =dng / cạnh.
B. Ha" anken ho\c ha" ankan. D. Ha" anken ,-ng ,eng của nhau.
Câu 22: Có ha" +ng ngh"a&: &W" +ng chứa 5 & Dung DRch )@o& t@ong nIOc có &!u =!ng nhạt. Thê& =!o +ng thứ nhất
5& he$an =! +ng thứ ha" 5& he$%5%en. fGc ,]u cL ha" +ng ngh"a&: #au ,ó ,[ 'ên ha" +ng ngh"a& t@ong =!" (hgt. H"an
tI4ng Fuan #8t ,I4c !
A. Có #h t8ch O( c8c chất ing X cL ha" +ng ngh"a&.
B. H!u =!ng nhạt =jn không ,k" X +ng ngh"a& thứ nhất
C. l +ng ngh"a& thứ ha" cL ha" O( chất ing ,]u không &!u.
D. A:N:C ,]u ,gng.
Câu 23: T@Png h4( eten: #Ln (hS& thu ,I4c có cấu tạo !
A. (%CH
2
=CH
2
%)
n
. B. (%CH
2
%CH
2
%)
n
. C. (%CH=CH%)
n
. D. (%CH
3
%CH
3
%)
n
.
Câu 24: m"]u ch^ et"en t@ong (hdng thT ngh"a& tn C
2
H
3
YH: ( H
2
*Y
/
,\c: 516
o
C) thIJng jn c8c o$"t nhI *Y
2
: CY
2
.
Chất DPng ,[ !& #ạch et"en !
A. DD )@o& DI. B. DD ;aYH DI. C. DD ;a
2
CY
3
DI. D. DD QHnY
/
o`ng DI.
Câu 25: *Ln (hS& chTnh của #h ,eh",@at hóa 2%&et')utan%2%o ! chất n!o 7
A. 3%Het')ut%5%en. B. 2%Het')ut%5en. C. 3%Het')ut%2%en. D. 2%Het')ut%2%en.
Câu 26: H4( chất 2%&et')ut%2%en ! #Ln (hS& chTnh của (hLn ứng t8ch tn chất n!o t@ong c8c chất #au7
A. 2%)@o&%2%&et')utan. B. 2%&et')utan %2% o.
C. 3%&et')utan%2% o. D. Tất cL ,]u ,gng.
Câu 27: Y$" ho8 et"en )ong Dung DRch QHnY
/
thu ,I4c #Ln (hS& !
A. HnY
2
: C
2
H
/
(YH)
2
: QYH. C. Q
2
CY
3
: H
2
Y: HnY
2
.
B. C
2
H
3
YH: HnY
2
: QYH. D. C
2
H
/
(YH)
2
: Q
2
CY
3
: HnY
2
.
Câu 27: Na h",@ocac)on X: c: p ! ,-ng ,eng k^ t"^(: kh+" I4ng (h.n tq của p )ong 2 rn kh+" I4ng (h.n tq của X.
C8c chất X: c: p thuMc D`' ,-ng ,eng
A. ank"n. B. ankan. C. anka,"en. D. anken.
Câu 28: Cho 3:32 Tt hWn h4( etan =! et"en (,ktc) ," chb& Fua Fua Dung DRch )@o& DI. *au (hLn ứng kh+" I4ng )>nh
)@o& tsng thê& 2:0g. *+ &o etan =! et"en t@ong hWn h4( rn I4t !
A. 6:63 =! 6:5. B. 6:5 =! 6:63. C. 6:52 =! 6:63. D. 6:63 =! 6:52.
Câu 29: 2:0 ga& anken A at & &.ut &atu =Ita ,uv Dung D"wch chIua 0g N@
2
. H",@at houa A ch"v thu ,IVwc &ôw t anco Du' nh.ut.
A cou tên at
A. et"en. B. )ut % 2%en. C. he$% 2%en. D. 2:3%D"&et')ut%2%en.
Câu 30: 6:63 &o h",@ocac)on X at& &.u t &atu =Ita ,uv Dung D"wch chIua 0 ga& )@o& cho @a #avn (h.v & cou hat & IVwng )@o&
,aw t 2x:32y. Công thIuc (h.n tIv cuva X at
A. C
3
H
2
. B. C
/
H
0
. C. C
3
H
56
. D. C
3
H
0
.
Câu 31: _jn tn tn 0:/g hWn h4( X g-& )ut%5%en =! )ut%2%en M" chb& Fua )>nh ,hng Dung DRch N@
2
: kh" k^t thgc (hLn ứng
thấ' có & ga& )@o& (hLn ứng. & có g"8 t@R !
A. 52g. B. 2/g. C. 32g. D. /0g.
Câu 32: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh
tsng thê& 1:1g. Th!nh (hrn (hrn y =] th[ tTch của ha" anken !
A. 23y =! 13y. B. 33:33y =! 22:21y. C. /6y =! 26z. D. 33y =! 23y.
Câu 33: HWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng "ên t"^( có th[ tTch /:/0 Tt (X ,ktc). ;^u cho hWn h4( X ," Fua )>nh ,hng
nIOc )@o& DI: kh+" I4ng )>nh tsng ên x:0g. y th[ tTch của &Mt t@ong 2 anken !
A. 36y B. /6y C. 16y D. 06y.
Câu 34: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh
tsng thê& 1:1g. CTKT của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. C
3
H
56
=! C
2
H
52
.
Câu 35: HMt hWn h4( X có th[ tTch 55:2 Tt (,ktc): X g-& 2 anken ,-ng ,eng k^ t"^( nhau. Qh" cho X Fua nIOc N@
2
DI
thấ' kh+" I4ng )>nh N@
2
tsng 53:/g. X8c ,Rnh CTKT =! #+ &o &W" anken t@ong hWn h4( X.
A. 6:2 &o C
2
H
/
=! 6:3 &o C
3
H
2
B. 6:2 &o C
3
H
2
=! 6:2 &o C
/
H
0
C. 6:/ &o C
2
H
/
=! 6:5 &o C
3
H
2
D. 6:3 &o C
2
H
/
=! 6:2 &o C
3
H
2
Câu 36: HMt hWn h4( X g-& ankan A =! anken N: A có nh"]u hVn N &Mt ngu'ên tq cac)on: A =! N ,]u X th[ khT X ,ktc.
Qh" cho 2:12 Tt khT X (,ktc) ," Fua nIOc N@o& DI: kh+" I4ng )>nh )@o& tsng ên 2:0g9 th[ tTch khT cdn ạ" chU )ong 2{3
th[ tTch hWn h4( X )an ,ru. CTKT của A: N =! kh+" I4ng của hWn h4( X !
A. C
/
H
56
: C
3
H
2
9 3:0g. B. C
3
H
0
: C
2
H
/
9 3:0g.
C. C
/
H
56
: C
3
H
2
9 52:0g. D. C
3
H
0
: C
2
H
/
9 55:2g.
Câu 37: HMt hWn h4( X g-& ankan A =! &Mt anken N có cPng #+ ngu'ên tq C =! ,]u X th[ khT X ,ktc. Cho hWn h4( X ,"
Fua nIOc N@
2
DI th> th[ tTch khT c cdn ạ" )ong nqa th[ tTch X: cdn kh+" I4ng c )ong 53{2x kh+" I4ng X. CTKT A: N =!
th!nh (hrn y theo th[ tTch của hWn h4( X !
A. /6y C
2
H
2
=! 26y C
2
H
/
B. 36y C
3
H
0
=! 36y C
3
H
2
C. 36y C
/
H
56
=! 36y C
/
H
0
D. 36y C
2
H
2
=! 36y C
2
H
/
Câu 38 : HWn h4( X g-& &etan =! 5 oe|"n. Cho 56:0 Tt hWn h4( X Fua Dung DRch )@o& DI thấ' có 5 chất khT )a' @a: ,+t
ch8' ho!n to!n khT n!' thu ,I4c 3:3//g CY
2
. Th!nh (hrn y =] th[ tTch &etan =! oe|"n t@ong hWn h4( X !
A. 22.53y =! 13.01y. B. 32.3y =! 23.3y. C. 26y =! 06y. D. 13.xy =! 22.5y.
Câu 39: Cho 0x26& (,ktc) anken X Fua Dung DRch )@o& DI. *au (hLn ứng thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng 22:/g. N"^t X
có ,-ng (h.n h>nh h?c. CTCT của X !
A. CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
. B. CH
3
% CH = CH % CH
3
.
C. CH
2
= CH % CH % CH
2
% CH
3
. D. (CH
3
)
2
C = CH
2
.
Câu 40: . Cho h",@ocac)on X (hLn ứng =O" )@o& (t@ong Dung DRch) theo tU a &o 5 : 5: thu ,I4c chất h<u cV c (chứa
1/:60y N@ =] kh+" I4ng). Qh" X (hLn ứng =O" HN@ th> thu ,I4c ha" #Ln (hS& h<u cV kh8c nhau. Tên g?" của X !
A. )ut%5%en. B. )ut%2%en. C. K@o("en. D. X"co(@o(an.
!. H",@ocac)on X côwng HC theo t"v êw &o 5:5 tawo #avn (h.v & cou hat& IVwng co at 33:6/y. X cou công thIu c (h.n tIv !
A. C
/
H
0
. B. C
2
H
/
. C. C
3
H
56
. D. C
3
H
2
.
Câu 41: HWn h4( X g-& &etan =! anken: cho 3:2 Tt X Fua Dung DRch )@o& DI thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng 1:20g =!
có 2:200 Tt khT )a' @a (,ktc). CTKT của anken !
A. C
/
H
0
B. C
3
H
56
C. C
3
H
2
D. C
2
H
/
Câu 42: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh tsng thê& 1:1g.
CTKT của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
/
H
0
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. A ho\c N.
Câu 43: Cho 56 Tt hWn h4( khT (3/:2
o
C9 6:062/ at&) g-& 2 oe|"n M" Fua )>nh Dung DRch )@o& DI thấ' kh+" I4ng )>nh
)@o& tsng 52:0g. CTKT của 2 anken ! (N"^t #+ C t@ong c8c anken không =I4t Fu8 3)
A. C
2
H
/
=! C
3
H
56
. B. C
3
H
2
=! C
3
H
56
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. A ho\c N.
Câu 44: Cho hWn h4( X g-& et"en =! H
2
có tU kh+" #o =O" H
2
)ong /:23. _jn X Fua )Mt n"ken nung nóng (h"au #uất (hLn
ứng 13y) thu ,I4c hWn h4( c. TU kh+" của c #o =O" H
2
(c8c th[ tTch ,o X cPng ,"]u k"an) !
A. 3:23. B. 3:23. C. 3:33. D. 56:/2.
Câu 45: Cho H
2
=! 5 oe|"n có th[ tTch )ong nhau Fua ;"ken ,un nóng ta ,I4c hWn h4( A. N"^t tU kh+" hV" của A ,+" =O"
H
2
! 23:2. H"au #uất (hLn ứng h",@o ho8 ! 13y. Công thức (h.n tq oe|"n !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 46: HWn h4( khT X g-& H
2
=! &Mt anken có khL nsng cMng HN@ cho #Ln (hS& h<u cV Du' nhất. TU kh+" của X #o =O"
H
2
)ong x:5. mun nóng X có $gc t8c ;": #au kh" (hLn ứng $L' @a ho!n to!n: thu ,I4c hWn h4( khT c không !& &ất &!u
nIOc )@o&9 tU kh+" của c #o =O" H
2
)ong 53. Công thức cấu tạo của anken !
A. CH
3
%CH=CH%CH
.
B. CH
2
=CH%CH
2
%CH
3
. C. CH
2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
2
=CH
2
.
Câu 47: Cho hWn h4( X g-& anken =! h",@o có tU kh+" #o =O" he" )ong 3:33. Cho X ," Fua )Mt n"ken nung nóng ,^n kh"
(hLn ứng $L' @a ho!n to!n: thu ,I4c hWn h4( c có tU kh+" #o =O" he" ! /. CTKT của X !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 48: HWn h4( khT X g-& H
2
=! C
2
H
/
có tU kh+" #o =O" He ! 3:13. _jn X Fua ;" nung nóng: thu ,I4c hWn h4( khT c
có tU kh+" #o =O" He ! 3. H"au #uất của (hLn ứng h",@o ho8 !
A. 26y. B. 23y. C. 36y. D. /6y.
Câu 49: Cho c8c chất: $"co)utan: 2%&et'(@o(en: )ut%5%en: c"#%)ut%2%en: 2%&et')ut%2%en. _`' g-& c8c chất #au kh" (hLn
ứng =O" H
2
(DI: $gc t8c ;": t
6
): cho cPng &Mt #Ln (hS& !
A. $"co)utan: c"#%)ut%2%en =! )ut%5%en. B. )ut%5%en: 2%&et'(@o(en =! c"#%)ut%2%en.
C. $"co)utan: 2%&et')ut%2%en =! )ut%5%en. D. 2%&et'(@o(en: c"# %)ut%2%en =! $"co)utan.
Câu 50: m+t ch8' ho!n to!n a ga& hWn h4( eten: (@o(en: )ut%2%en crn DPng =na ,ủ ) Tt o$" (X ,ktc) thu ,I4c 2:/ &o
CY
2
=! 2:/ &o nIOc. }"8 t@R của ) !
A. x2:/ Tt. B. x/:2 Tt. C. 06:2/ Tt. D. 2/:x Tt.
Câu 51: m+t ch8' ho!n to!n B Tt (,ktc) hWn h4( X g-& CH
/
: C
2
H
/
thu ,I4c 6:53 &o CY
2
=! 6:2 &o H
2
Y. }"8 t@R của
B !
A. 2:2/. B. 3:32. C. /:/0. D. 5:20.
Câu 52: m+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o hW& h4( g-& CH
/
: C
/
H
56
=! C
2
H
/
thu ,I4c 6:5/ &o CY
2
=! 6:23&o H
2
Y. *+ &o
của ankan =! anken t@ong hWn h4( rn I4t !
A. 6:6x =! 6:65. B. 6:65 =! 6:6x. C. 6:60 =! 6:62. D. 6:62 =! 6:60.
Câu 53: HMt hWn h4( khT g-& 5 ankan =! 5 anken có cPng #+ ngu'ên tq C t@ong (h.n tq =! có cPng #+ &o. fấ' & ga&
hWn h4( n!' th> !& &ất &!u =na ,ủ 06 ga& Dung DRch 26y N@
2
t@ong Dung &ô" CC
/
. m+t ch8' ho!n to!n & ga& hWn
h4( ,ó thu ,I4c 6:2 &o CY
2
. Ankan =! anken ,ó có công thức (h.n tq !
A. C
2
H
2
=! C
2
H
/
. B. C
/
H
56
=! C
/
H
0
. C. C
3
H
0
=! C
3
H
2
. D. C
3
H
52
=! C
3
H
56
.
Câu 54: Ch"a hWn h4( g-& C
3
H
2
: C
2
H
/
: C
2
H
2
th!nh ha" (hrn ,]u nhau.
Khrn 5: ,+t ch8' ho!n to!n thu ,I4c 2:2/ Tt CY
2
(,ktc).
Khrn 2: H",@o ho8 @-" ,+t ch8' h^t th> th[ tTch CY
2
thu ,I4c (,ktc) ! )ao nh"êu7
A. 5:52 Tt. B. 2:2/ Tt. C. /:/0 Tt. D. 3:32 Tt.
Câu 55: m+t ch8' ho!n to!n 26:6 & hWn h4( X g-& C
3
H
2
: CH
/
: CY (th[ tTch CY gấ( ha" rn th[ tTch CH
/
): thu ,I4c
2/:6 & CY
2
(c8c th[ tTch khT ,o X cPng ,"]u k"an nh"at ,M =! 8( #uất). TU kh+" của X #o =O" khT H
2
!
A. 52:x. B. 23:0. C. 22:2. D. 55:5
Câu 56: m+t ch8' ho!n to!n 56& h",@ocac)on X crn =na ,ủ 26& khT Y$": #au (hLn ứng thu ,I4c /6& khT cac)on"c.
N"^t X !& &ất &!u Dung DRch )@o& =! có &ạch cac)on (h.n nh8nh. CTCT của X
A. CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
. B. CH
2
= C(CH
3
)
2
.
C. CH
2
= C(CH
2
)
2
% CH
3
. D. (CH
3
)
2
C = CH % CH
3
.
Câu 57: Cho 6:2 &o hWn h4( X g-& etan: (@o(an =! (@o(en Fua Dung DRch )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng
/:2g. fI4ng khT cdn ạ" ,e& ,+t ch8' ho!n to!n thu ,I4c 2:/0g nIOc. Bb' y th[ tTch etan: (@o(an =! (@o(en rn I4t !
A. 36y: 26y: 36y. B. 26y: 36y: 36y. C. 36y: 26y: 36y. D. 26y: 36y: 36y.
Câu 58: HMt hWn h4( X g-& 2 h",@ocac)on A: N có cPng #+ ngu'ên tq cac)on. A: N chU có th[ ! ankan ha' anken. m+t
ch8' /:/0 Tt (,kc) hWn h4( X thu ,I4c 22:/g CY
2
=! 52:2g H
2
Y. X8c ,Rnh CTKT =! #+ &o của A: N t@ong hWn h4( X.
A. 6:5 &o C
3
H
0
=! 6:5 &o C
3
H
2
. B. 6:2 &o C
2
H
2
=! 6:2 &o C
2
H
/
.
C. 6:60 &o C
3
H
0
=! 6:52 &o C
3
H
2
. D. 6:5 &o C
2
H
2
=! 6:2 &o C
2
H
/
.
Câu 59: HMt hWn h4( X g-& 5 anken A =! 5 ank"n N: A =! N có cPng #+ ngu'ên tq cac)on. X có kh+" I4ng ! 52:/g: có
th[ tTch ! 2:12 Tt. C8c th[ tTch khT ,o X ,ktc. CTKT =! #+ &o A: N t@ong hWn h4( X !
A. 6:2 &o C
2
H
/
=! 6:5 &o C
2
H
2
. B. 6:5 &o C
3
H
2
=! 6:5 &o C
3
H
/
.
C. 6:2 &o C
3
H
2
=! 6:5 &o C
3
H
/
. D. 6:5 &o C
2
H
/
=! 6:2 &o C
2
H
2
.
Câu 60: HMt hWn h4( A g-& 2 h",@ocac)on X: c "ên t"^( nhau t@ong cPng D`' ,-ng ,eng. m+t ch8' 55:2 Tt hWn h4( X
thu ,I4c 31:2g CY
2
=! 23:/g CY
2
. CTKT X: c =! kh+" I4ng của X: c !
A. 52:2g C
3
H
2
=! 55:2g C
/
H
0
B. 0:2g C
3
H
2
=! 55:2g C
/
H
0
C. 3:2g C
2
H
/
=! 52:2g C
3
H
2
D. 2:0g C
2
H
/
=! 52:0g C
3
H
2
Câu 61: m+t ch8' ho!n to!n 6:63 &o &Mt anken A thu ,I4c /:/0 Tt CY
2
(,ktc). Cho A t8c DEng =O" DD HN@ chU cho &Mt
#Ln (hS& Du' nhất. CTCT của A !
A. CH
2
=CH
2
. B. (CH
3
)
2
C=C(CH
3
)
2
. C. CH
2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
3
CH=CHCH
3
.
Câu 62: HWn h4( X g-& (@o(en ! ,-ng ,eng theo tU a th[ tTch 5:5. m+t 5 th[ tTch hWn h4( X crn 3:13 th[ tTch o$"
(cPng ,k). Bb' N !
A. ~ten. B. K@o(an. C. Nuten. D. Kenten.
Câu 63: & ga& hWn h4( g-& C
3
H
2
: C
2
H
/
=! C
2
H
2
ch8' ho!n to!n thu ,I4c /:/0 Tt khT CY
2
(,ktc). ;^u h",@o ho8 ho!n
to!n & ga& hWn h4( t@ên @-" ,+t ch8' h^t hWn h4( thu ,I4c B() CY
2
(,ktc). }"8 t@R của B !
A. 3:32. B. 2:2/. C. /:/0. D. 5:52.
Câu 64: m+t ch8' ho!n to!n & ga& etano thu 3:32 Tt CY
2
(,ktc). ;^u ,un & ga& etano =O" H
2
*Y
/
,\c X 506
o
C @-" ,+t
ch8' h^t #Ln (hS& thu ,I4c a ga& H
2
Y. }"8 t@R của a !
A. 2:1g. B. 1:2g. C. 5:0g. D. 3:/g.
Câu 65: _jn 5:20 Tt hWn h4( khT X g-& ha" h",@ocac)on =!o )>nh ,hng Dung DRch )@o& (DI). *au kh" (hLn ứng $L' @a
ho!n to!n: có / ga& )@o& ,` (hLn ứng =! cdn ạ" 5:52 Tt khT. ;^u ,+t ch8' ho!n to!n 5:20 Tt X th> #"nh @a 2:0 Tt khT CY
2
.
Công thức (h.n tq của ha" h",@ocac)on ! ()"^t c8c th[ tTch khT ,]u ,o X ,ktc)
A. CH
/
=! C
2
H
/
. B. CH
/
=! C
3
H
/
.C. CH
/
=! C
3
H
2
. D. C
2
H
2
=! C
3
H
2
.
Câu 66: m+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o anken X thu ,I4c CY
2
=! hV" nIOc. Hấ( thE ho!n to!n #Ln (hS& )ong 566 ga&
Dung DRch ;aYH 25:22y thu ,I4c Dung DRch &O" t@ong ,ó n-ng ,M của ;aYH chU cdn 52:3y. Công thức (h.n tq ,gng
của X !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 67: me& ,+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( nhau thu ,I4c CY
2
=! nIOc có
kh+" I4ng hVn k•& nhau 2:12 ga&. CTKT của 2 anken ,ó !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. C
3
H
56
=! C
2
H
52
.
Câu 68: X: c: p at 3 h"D@ocac)on kêu t"êu( t@ong Da€' ,ôtng ,svng: t@ong ,ou H
p
= 2H
X
. môut chau' hoatn toatn 6:5 &o c @ôt" h.u(
thuw toatn )ôw #avn (h.v& chau' =ato 2 "ut Dung D"wch Na(YH)
2
6:5H ,IVwc &ôw t IVwng kêu t tuva at
A. 5x:1g. B. 3x:/g. C. 3x:5g. D. x:03g.
Câu 69: X at hô€n hVw( gôt& h",@ocac)on A =at Y
2
(t"v êw &o tIVng Iu ng 5:56). môut chau' hoatn toatn X ,IVwc hô€n hVw( c. _.€n
c Fua )"tnh H
2
*Y
/
,swc DI ,IVwc hô€n p cou t"v khôu " #o =Vu" h",@o at 5x. A cou công thIuc (h.n tIv at
A. C
2
H
2
. B. C
/
H
0
. C C
/
H
2
. D. C
3
H
2
.
Câu 70: X at hô€n hVw( gôt& 2 h",@ocac)on &aw ch hVv. môut chau' X ,IVwc nCY
2
= nH
2
Y. X cou thêv gôt&
A. 5ankan Z anken. B. 5ankan Z 5ank"n. C. 2 anken. D. A ho\c N ho\c C.
Câu 71: Hô€n hVw( X gôt & C
3
H
0
=at C
3
H
2
cou t"v khôu " #o =Vu" h",@o at 25:0. môut chau' hêut 3:2 "u t X (,ktc) th"t thu ,IVwc )ao nh"êu
ga& CY
2
=at )ao nh"êu ga& H
2
Y7
A. 33g =at 51:5g. B. 22g =at x:xg. C. 53:2g =at 1:2g. D. 33g =at 25:2g.
Câu 72: HWn h4( X g-& 2 anken khT (hLn ứng =na ,ủ =O" Dung DRch chứa /0 ga& )@o&. H\t kh8c ,+t ch8' ho!n to!n
hWn h4( X DPng h^t 2/:2/ Tt Y
2
(,ktc). Công thức (h.n tq của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
B. C
2
H
/
=! C
/
H
0
C. C
3
H
2
=! C
/
H
0
D. A =! N ,]u ,gng
Câu 73: H"an na' KBC ,I4c ,"]u ch^ theo #V ,- #au: C
2
H
/
• CH
2
C–CH
2
C • C
2
H
3
C • KBC.
;^u h"au #uất to!n )M Fu8 t@>nh ,ạt 06y th> I4ng C
2
H
/
crn DPng ,[ #Ln $uất 3666kg KBC !
A. 206kg. B. 51x2kg. C. 2066kg. D. 51x:2kg.
Câu 74: m+t ch8' &Mt #+ &o nhI nhau của 3 h",@ocac)on Q: f: H ta thu ,I4c I4ng CY
2
nhI nhau =! tU a #+ &o nIOc
=! CY
2
,+" =O" #+ &o của Q: f: H tIVng ứng ! 6:3 9 5 9 5:3. CTKT của Q: f: H (="^t theo thứ th tIVng ứng) !
A. C
2
H
/
: C
2
H
2
: C
3
H
/
. B. C
3
H
0
: C
3
H
/
: C
2
H
/
. C. C
3
H
/
: C
3
H
2
: C
3
H
0
. D. C
2
H
2
: C
2
H
/
: C
2
H
2
.
Câu 75: Thk" 6:23 &o khT et"en Fua 523& Dung DRch QHnY
/
5H t@ong &ô" t@IJng t@ung tTnh(h"au #uất 566y) kh+"
I4ng et'eng"co thu ,I4c )ong
A. 55:223g. B. 23:23g. C. 53:3g. D. 35g.
Câu 76: m[ khq ho!n to!n 266 & Dung DRch QHnY
/
6:2H tạo th!nh chất @Gn &!u n.u ,en crn B Tt khT C
2
H
/
(X ,ktc). }"8
t@R t+" th"[u của B !
A. 2:2/6. B. 2:200. C. /:/06. D. 5:3//.
Câu 77: Qh+" I4ng et"en thu ,I4c kh" ,un nóng 236g @I4u et'"c =O" H
2
*Y
/
,b& ,\c: h"au #uất (hLn ứng ,ạt /6y !
A. 32g. B. 0/g. C. 5x2g. D. 336g.
Câu 78: Na h",@ocac)on X: c: p k^ t"^( nhau t@ong D`' ,-ng ,eng: t@ong ,ó kh+" I4ng (h.n tq p gấ( ,ô" kh+"
I4ng (h.n tq X. m+t ch8' 6:5 &o chất p: #Ln (hS& khT hấ( thE ho!n to!n =!o Dung DRch Ca(YH)
2
(DI): thu ,I4c #+
ga& k^t tủa !
A. 26. B. /6. C. 36. D. 56.
Câu 79: HMt h",@ocac)on X cMng h4( =O" a$"t HC theo tU a &o 5:5 tạo #Ln (hS& có th!nh (hrn kh+" I4ng co !
/3:223y. Công thức (h.n tq của X !
A. C
3
H
2
. B. C
/
H
0
. C. C
2
H
/
. D. C
3
H
56
.
Câu 80: HWn h4( X có tU kh+" #o =O" H
2
! 25:2 g-& (@o(an: (@o(en =! (@o("n. Qh" ,+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o X: tkng
kh+" I4ng của CY
2
=! H
2
Y thu ,I4c !
A. 50:26 ga&. B. 50:x2 ga&. C. 26:/6 ga&. D. 52:06 ga&.
Câu 81: Qh" t8ch nIOc tn @I4u (anco) 3%&et')utano%5 (ha' 3%&et')utan%2%o): #Ln (hS& chTnh thu ,I4c !
A. 2%&et')uten%3 (ha' 2%&et')ut%3%en). B. 3%&et')uten%2 (ha' 3%&et')ut%2%en).
C. 3%&et')uten%5 (ha' 3%&et')ut%5%en). D. 2%&et')uten%2 (ha' 2%&et')ut%2%en).
Câu 82: X at hô€n hVw( C
/
H
0
=at Y
2
(t"v êw &o tIVng Iung 5:56). môut chau' hoatn toatn X ,IVwc hô€n hVw( c. _.€n c Fua )"tnh
H
2
*Y
/
,swc DI ,IVwc hô€n p. T"v khôu " của p #o =Vu" h",@o at
A.50. B. 5x. C. 26. D. 25.
Câu 83: B"ta&"n A công thIuc (h.n tIv C
26
H
36
Y: cou chIua 5 =otng 2 cawnh =at không cou chIua "ên kêu t )a. *ôu "ên kêu t ,ô" t@ong
(h.n tIv ="ta&"n A at
A. 1. B. 2. C. 3. D. /.
Câu 84: f"co(en: công thIuc (h.n tIv C
/6
H
32
at ch.ut &atu ,ov t@ong Fuav cat chua: ch"v chIua "ên kêu t ,ô" =at "ên kêu t ,Vn t@ong
(h.n tIv . H",@o houa hoatn toatn "co(en ,IVwc h",@ocac)on C
/6
H
02
. B.w' "co(en cou
A. 5 =otng9 52 nôu" ,ô". B. 5 =otng 9 3 nôu " ,ô".
C. / =otng9 3 nôu" ,ô". D. &awch hVv9 53 nôu " ,ô".
Câu 85: Anken X có ,\c ,"[&: T@ong (h.n tq có 0 "ên k^t ‚. CTKT của X !
A. C
2
H
/
.

B. C
/
H
0
. C. C
3
H
2
. D. C
3
H
56
.

Câu 37: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. 11.2 mol C4H8 C. KOH.4 mol C2H4 và 0.B. CTPT của 2 anken là A. sản phẩm thu được có cấu tạo là A. 12. A và B đều ở thể khí ở đktc. 3-Metylbut-1-en. sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. C.4g. dd NaOH dư.C đều đúng. Câu 30: 0. ( H2SO4 đặc.8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2.4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2. Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư. C2H5OH.67%. 48g.2-en. B. 80%. B. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm.3 mol C2H4 và 0. Các chất X. 50% C2H6 và 50% C2H4 . but . MnO2. CTPT A. Câu 33: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4. % thể tích của một trong 2 anken là A.8g. Tất cả đều đúng. B. MnO2. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A. 170oC) thường lẫn các oxit như SO2. Câu 29: 2.6g. C5H10 và C6H12. (-CH2=CH2-)n . C. còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. D. C3H6 và C4H8. C. Câu 28: Cho 3. 2-Metylbut-2-en. 0. D. C. B. D. B và khối lượng của hỗn hợp X là A. Y. khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. 40% C2H6 và 60% C2H4 B. D. (-CH=CH-)n . Z là đồng đẳng kế tiếp. B.1. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X. 40% và 60&. C3H6 . ankan. B. B. thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. 70% D. Câu 24: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH. 0. C3H8 . B. 2.2-en. 3-Metylbut-2-en. C. C.Câu 22: Có hai ống nghiệm.ol. Y. Lắc đều cả hai ống nghiệm. B. B. Câu 34: Dẫn 3.2 mol C3H6 Câu 36: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. C4H10 . X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. K2CO3. C.8g. ankađien.12 và 0. Khi cho X qua nước Br 2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15. C3H6 . Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất C. Câu 27: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là A. 5. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. MnO2. C3H6. 0.3 mol C3H6 B.3-dimetylbut-2-en. 35% và 65%. 0. Câu 35: Một hỗn hợp X có thể tích 11. 0. Công thức phân tử của X là A. B.8g.ol. D. C4H8 . Câu 31: Dẫn từ từ 8. C2H4 và C3H6.12. 50% C4H10 và 50% C4H8 D. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2. 40% C. CO2.2 mol C2H4 và 0. etilen. CTPT của A. 5.03. khối lượng bình tăng lên 9.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. D. MnO2. hex. D.7g. B. Câu 32: Dẫn 3. C2H4(OH)2. ankin.1 và 0. B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là A.36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư.8g. C2H4 .7g. D. D. C. (-CH3-CH3-)n . C. khối lượng bình brom tăng lên 2. KOH. B. C2H4 . 50% C3H8 và 50% C3H6 C. 50% B. 36g. Câu 23: Trùng hợp eten.05.8g. 24g. B.2 lít (đktc). D.03 và 0. Z thuộc dãy đồng đẳng A. mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. dd brom dư.1 mol C3H6 D. 33. 3-metylbutan-2. Câu 25: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? A.48 lít (ở đktc). Câu 26: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau? A. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A. C. Thêm vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. D.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. dd Na2CO3 dư. C4H10 . A. 2-metylbutan -2. Câu 27: Ba hiđrocacbon X. C2H4(OH)2. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X. A. D. C. dd KMnO4 loãng dư. 12g.05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. C5H10. Hiện tượng quan sát được là A.05 và 0.56%. 0. K2CO3.8g. anken. C. C. A có tên là A. D. 2-Metylbut-1en. 0. C4H8 và C5H10. Khi cho 6. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. C3H8 . 2-brom-2-metylbutan. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. (-CH2-CH2-)n .2 mol C3H6 và 0. A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Chất dùng để làm sạch etilen là A. 0. 25% và 75%. C5H8. m có giá trị là A.72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư.33% và 66. D. H2O.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->