P. 1
BAI TAP TRAC NGHIEM VE ANKEN

BAI TAP TRAC NGHIEM VE ANKEN

|Views: 1,853|Likes:
Được xuất bản bởiheomoi155

More info:

Published by: heomoi155 on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH
3
– CH
2
– C(CH
3
)=CH–CH
3
.

Tên của X !
A. "#ohe$an. B. 3%&et'(ent%3%en. C. 3%&et'(ent%2%en. D. 2%et')ut%2%en.
Câu 2: *+ ,-ng (h.n của C
/
H
0
!
A. 1. B. /. C. 2. D. 3.
Câu 3: H4( chất C
3
H
56
mạch hở có )ao nh"êu đồng phân cấu tạo7
A. /. B. 3. C. 2. D. 56.
Câu 4: H4( chất C
3
H
56
có )ao nh"êu đồng phân anken7
A. /. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 5: H4( chất C
3
H
56
có )ao nh"êu đồng phân cấu tạo7
A. /. B. 3. C. 2. D. 56.
Câu 6: Cho c8c chất #au: 2%&et')ut%5%en (1)9 3:3%,"&et')ut%5%en (2)9 3%&et'(ent%5%en (3)9 3%&et'(ent%2%en (4)9
;h<ng chất n!o ! ,-ng (h.n của nhau7
A. (3) =! (/). B. (5):(2) =! (3). C. (5) =! (2). D. (2):(3) =! (/).
Câu 7: H4( chất n!o #au ,.' có ,-ng (h.n h>nh h?c7
A. 2%&et')ut%2%en. B. 2%co%)ut%5%en. C. 2:3% ,"co)ut%2%en. D. 2:3 – ,"&et'(ent%2%en.
Câu 8: ;h<ng h4( chất n!o #au ,.' có ,-ng (h.n h>nh h?c (c"#%t@an#)7
CH
3
CH = CH
2
(I)9 CH
3
CH = CHC (II)9 CH
3
CH = C(CH
3
)
2
(III)9 C
2
H
3
–C(CH
3
)=C(CH
3
)–C
2
H
3
(IV)9
C
2
H
3
–C(CH
3
)=CC–CH
3
(V).
A. (A): (AB): (B). B. (AA): (AB): (B). C. (AAA): (AB). D. (AA): AAA: (AB): (B).
Câu 9: Cho c8c chất #au: CH
2
=CH– CH
2
– CH
2
– CH=CH
2
9 CH
2
=CH– CH=CH– CH
2
– CH
3
9
CH
3
– C(CH
3
)=CH– CH
2
9 CH
2
=CH– CH
2
– CH=CH
2
9 CH
3
– CH
2
– CH = CH – CH
2
– CH
3
9
CH
3
– C(CH
3
) = CH – CH
2
– CH
3
9 CH
3
– CH
2
– C(CH
3
) = C(C
2
H
3
) – CH(CH
3
)
2
9 CH
3
%CH=CH%CH
3
.
*+ chất có ,-ng (h.n h>nh h?c !
A. /. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 10: C( DEng Fu" tGc Hacco(nh"co( =!o t@IJng h4( n!o #au ,.'7
A. KhLn ứng cMng của N@
2
=O" anken ,+" $ứng. C. KhLn ứng cMng của HX =!o anken ,+" $ứng.
B. KhLn ứng t@Png h4( của anken. D. KhLn ứng cMng của HX =!o anken )ất ,+" $ứng.
Câu 11: Qh" cho )ut%5%en t8c DEng =O" Dung DRch HN@: theo Fu" tGc Hacco(nh"co( #Ln (hS& n!o #au ,.' ! #Ln (hS&
chTnh7
A. CH
3
%CH
2
%CHN@%CH
2
N@ C. CH
3
%CH
2
%CHN@%CH
3

B. CH
2
N@%CH
2
%CH
2
%CH
2
N@ D. CH
3
%CH
2
%CH
2
%CH
2
N@
Câu 12: Anken C
/
H
0
có )ao nh"êu ,-ng (h.n kh" t8c DEng =O" Dung DRch HC chU cho &Mt #Ln (hS& h<u cV Du' nhất7
A. 2. B. 5. C. 3. D. /.
Câu 13: Cho hWn h4( tất cL c8c ,-ng (h.n &ạch hX của C
/
H
0
t8c DEng =O" H
2
Y (H
Z
:t
o
) thu ,I4c t+" ,a )ao nh"êu #Ln
(hS& cMng7
A. 2. B. /. C. 2. D. 3
Câu 14: Có )ao nh"êu anken X th[ khT (,kt) &! kh" cho &W" anken ,ó t8c DEng =O" Dung DRch HC chU cho &Mt #Ln (hS&
h<u cV Du' nhất7
A. 2. B. 5. C. 3. D. /.
Câu 15: H",@at hóa 2 anken chU tạo th!nh 2 anco (@I4u). Ha" anken ,ó !
A. 2%&et'(@o(en =! )ut%5%en (ho\c )uten%5). B. (@o(en =! )ut%2%en (ho\c )uten%2).
C. eten =! )ut%2%en (ho\c )uten%2). D. eten =! )ut%5%en (ho\c )uten%5).
Câu 16: Anken thTch h4( ,[ ,"]u ch^ anco #au ,.' (CH
3
CH
2
)
3
C%YH !
A. 3%et'(ent%2%en. B. 3%et'(ent%3%en. C. 3%et'(ent%5%en. D. 3:3% ,"&et'(ent%5%en.
Câu 17: H",@at hóa hWn h4( X g-& 2 anken thu ,I4c chU thu ,I4c 2 anco. X g-&
A. CH
2
= CH
2
=! CH
2
= CH % CH
3
. B. CH
2
= CH
2
=! CH
3
% CH = CH % CH
3
.
C. A ho\c _. D. CH
3
% CH = CH % CH
3
=! CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
.
Câu 18: *+ c\( ,-ng (h.n cấu tạo anken X th[ khT (,kt) thoL &`n ,"]u k"an: Qh" h",@at ho8 tạo th!nh hWn h4( g-& )a
anco !
A. 2. B. 3. C. 3. D. /.
Câu 19: *+ c\( ,-ng (h.n anken X th[ khT (,kt) thoL &`n ,"]u k"an: Qh" h",@at ho8 tạo th!nh hWn h4( g-& )a anco !
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 20: H4( chất X có CTKT C
3
H
2
: X t8c DEng =O" Dung DRch HN@ thu ,I4c &Mt #Ln (hS& h<u cV Du' nhất. Bb' X !
A. (@o(en. B. (@o(an. C. "#(@o(en. D.$"co@o(an.
Câu 21: Ha" chất X:c &ạch hX có CTKT C
3
H
2
=!

C
/
H
0
=! ,]u t8c DEng ,I4c =O" nIOc )@o&. X: c !
A. Ha" anken ho\c $"coankan =dng 3 cạnh. C. Ha" anken ho\c $"coankan =dng / cạnh.
B. Ha" anken ho\c ha" ankan. D. Ha" anken ,-ng ,eng của nhau.
Câu 22: Có ha" +ng ngh"a&: &W" +ng chứa 5 & Dung DRch )@o& t@ong nIOc có &!u =!ng nhạt. Thê& =!o +ng thứ nhất
5& he$an =! +ng thứ ha" 5& he$%5%en. fGc ,]u cL ha" +ng ngh"a&: #au ,ó ,[ 'ên ha" +ng ngh"a& t@ong =!" (hgt. H"an
tI4ng Fuan #8t ,I4c !
A. Có #h t8ch O( c8c chất ing X cL ha" +ng ngh"a&.
B. H!u =!ng nhạt =jn không ,k" X +ng ngh"a& thứ nhất
C. l +ng ngh"a& thứ ha" cL ha" O( chất ing ,]u không &!u.
D. A:N:C ,]u ,gng.
Câu 23: T@Png h4( eten: #Ln (hS& thu ,I4c có cấu tạo !
A. (%CH
2
=CH
2
%)
n
. B. (%CH
2
%CH
2
%)
n
. C. (%CH=CH%)
n
. D. (%CH
3
%CH
3
%)
n
.
Câu 24: m"]u ch^ et"en t@ong (hdng thT ngh"a& tn C
2
H
3
YH: ( H
2
*Y
/
,\c: 516
o
C) thIJng jn c8c o$"t nhI *Y
2
: CY
2
.
Chất DPng ,[ !& #ạch et"en !
A. DD )@o& DI. B. DD ;aYH DI. C. DD ;a
2
CY
3
DI. D. DD QHnY
/
o`ng DI.
Câu 25: *Ln (hS& chTnh của #h ,eh",@at hóa 2%&et')utan%2%o ! chất n!o 7
A. 3%Het')ut%5%en. B. 2%Het')ut%5en. C. 3%Het')ut%2%en. D. 2%Het')ut%2%en.
Câu 26: H4( chất 2%&et')ut%2%en ! #Ln (hS& chTnh của (hLn ứng t8ch tn chất n!o t@ong c8c chất #au7
A. 2%)@o&%2%&et')utan. B. 2%&et')utan %2% o.
C. 3%&et')utan%2% o. D. Tất cL ,]u ,gng.
Câu 27: Y$" ho8 et"en )ong Dung DRch QHnY
/
thu ,I4c #Ln (hS& !
A. HnY
2
: C
2
H
/
(YH)
2
: QYH. C. Q
2
CY
3
: H
2
Y: HnY
2
.
B. C
2
H
3
YH: HnY
2
: QYH. D. C
2
H
/
(YH)
2
: Q
2
CY
3
: HnY
2
.
Câu 27: Na h",@ocac)on X: c: p ! ,-ng ,eng k^ t"^(: kh+" I4ng (h.n tq của p )ong 2 rn kh+" I4ng (h.n tq của X.
C8c chất X: c: p thuMc D`' ,-ng ,eng
A. ank"n. B. ankan. C. anka,"en. D. anken.
Câu 28: Cho 3:32 Tt hWn h4( etan =! et"en (,ktc) ," chb& Fua Fua Dung DRch )@o& DI. *au (hLn ứng kh+" I4ng )>nh
)@o& tsng thê& 2:0g. *+ &o etan =! et"en t@ong hWn h4( rn I4t !
A. 6:63 =! 6:5. B. 6:5 =! 6:63. C. 6:52 =! 6:63. D. 6:63 =! 6:52.
Câu 29: 2:0 ga& anken A at & &.ut &atu =Ita ,uv Dung D"wch chIua 0g N@
2
. H",@at houa A ch"v thu ,IVwc &ôw t anco Du' nh.ut.
A cou tên at
A. et"en. B. )ut % 2%en. C. he$% 2%en. D. 2:3%D"&et')ut%2%en.
Câu 30: 6:63 &o h",@ocac)on X at& &.u t &atu =Ita ,uv Dung D"wch chIua 0 ga& )@o& cho @a #avn (h.v & cou hat & IVwng )@o&
,aw t 2x:32y. Công thIuc (h.n tIv cuva X at
A. C
3
H
2
. B. C
/
H
0
. C. C
3
H
56
. D. C
3
H
0
.
Câu 31: _jn tn tn 0:/g hWn h4( X g-& )ut%5%en =! )ut%2%en M" chb& Fua )>nh ,hng Dung DRch N@
2
: kh" k^t thgc (hLn ứng
thấ' có & ga& )@o& (hLn ứng. & có g"8 t@R !
A. 52g. B. 2/g. C. 32g. D. /0g.
Câu 32: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh
tsng thê& 1:1g. Th!nh (hrn (hrn y =] th[ tTch của ha" anken !
A. 23y =! 13y. B. 33:33y =! 22:21y. C. /6y =! 26z. D. 33y =! 23y.
Câu 33: HWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng "ên t"^( có th[ tTch /:/0 Tt (X ,ktc). ;^u cho hWn h4( X ," Fua )>nh ,hng
nIOc )@o& DI: kh+" I4ng )>nh tsng ên x:0g. y th[ tTch của &Mt t@ong 2 anken !
A. 36y B. /6y C. 16y D. 06y.
Câu 34: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh
tsng thê& 1:1g. CTKT của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. C
3
H
56
=! C
2
H
52
.
Câu 35: HMt hWn h4( X có th[ tTch 55:2 Tt (,ktc): X g-& 2 anken ,-ng ,eng k^ t"^( nhau. Qh" cho X Fua nIOc N@
2
DI
thấ' kh+" I4ng )>nh N@
2
tsng 53:/g. X8c ,Rnh CTKT =! #+ &o &W" anken t@ong hWn h4( X.
A. 6:2 &o C
2
H
/
=! 6:3 &o C
3
H
2
B. 6:2 &o C
3
H
2
=! 6:2 &o C
/
H
0
C. 6:/ &o C
2
H
/
=! 6:5 &o C
3
H
2
D. 6:3 &o C
2
H
/
=! 6:2 &o C
3
H
2
Câu 36: HMt hWn h4( X g-& ankan A =! anken N: A có nh"]u hVn N &Mt ngu'ên tq cac)on: A =! N ,]u X th[ khT X ,ktc.
Qh" cho 2:12 Tt khT X (,ktc) ," Fua nIOc N@o& DI: kh+" I4ng )>nh )@o& tsng ên 2:0g9 th[ tTch khT cdn ạ" chU )ong 2{3
th[ tTch hWn h4( X )an ,ru. CTKT của A: N =! kh+" I4ng của hWn h4( X !
A. C
/
H
56
: C
3
H
2
9 3:0g. B. C
3
H
0
: C
2
H
/
9 3:0g.
C. C
/
H
56
: C
3
H
2
9 52:0g. D. C
3
H
0
: C
2
H
/
9 55:2g.
Câu 37: HMt hWn h4( X g-& ankan A =! &Mt anken N có cPng #+ ngu'ên tq C =! ,]u X th[ khT X ,ktc. Cho hWn h4( X ,"
Fua nIOc N@
2
DI th> th[ tTch khT c cdn ạ" )ong nqa th[ tTch X: cdn kh+" I4ng c )ong 53{2x kh+" I4ng X. CTKT A: N =!
th!nh (hrn y theo th[ tTch của hWn h4( X !
A. /6y C
2
H
2
=! 26y C
2
H
/
B. 36y C
3
H
0
=! 36y C
3
H
2
C. 36y C
/
H
56
=! 36y C
/
H
0
D. 36y C
2
H
2
=! 36y C
2
H
/
Câu 38 : HWn h4( X g-& &etan =! 5 oe|"n. Cho 56:0 Tt hWn h4( X Fua Dung DRch )@o& DI thấ' có 5 chất khT )a' @a: ,+t
ch8' ho!n to!n khT n!' thu ,I4c 3:3//g CY
2
. Th!nh (hrn y =] th[ tTch &etan =! oe|"n t@ong hWn h4( X !
A. 22.53y =! 13.01y. B. 32.3y =! 23.3y. C. 26y =! 06y. D. 13.xy =! 22.5y.
Câu 39: Cho 0x26& (,ktc) anken X Fua Dung DRch )@o& DI. *au (hLn ứng thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng 22:/g. N"^t X
có ,-ng (h.n h>nh h?c. CTCT của X !
A. CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
. B. CH
3
% CH = CH % CH
3
.
C. CH
2
= CH % CH % CH
2
% CH
3
. D. (CH
3
)
2
C = CH
2
.
Câu 40: . Cho h",@ocac)on X (hLn ứng =O" )@o& (t@ong Dung DRch) theo tU a &o 5 : 5: thu ,I4c chất h<u cV c (chứa
1/:60y N@ =] kh+" I4ng). Qh" X (hLn ứng =O" HN@ th> thu ,I4c ha" #Ln (hS& h<u cV kh8c nhau. Tên g?" của X !
A. )ut%5%en. B. )ut%2%en. C. K@o("en. D. X"co(@o(an.
!. H",@ocac)on X côwng HC theo t"v êw &o 5:5 tawo #avn (h.v & cou hat& IVwng co at 33:6/y. X cou công thIu c (h.n tIv !
A. C
/
H
0
. B. C
2
H
/
. C. C
3
H
56
. D. C
3
H
2
.
Câu 41: HWn h4( X g-& &etan =! anken: cho 3:2 Tt X Fua Dung DRch )@o& DI thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng 1:20g =!
có 2:200 Tt khT )a' @a (,ktc). CTKT của anken !
A. C
/
H
0
B. C
3
H
56
C. C
3
H
2
D. C
2
H
/
Câu 42: _jn 3:32 Tt (,ktc) hWn h4( X g-& 2 anken ! =!o )>nh nIOc )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh tsng thê& 1:1g.
CTKT của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
/
H
0
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. A ho\c N.
Câu 43: Cho 56 Tt hWn h4( khT (3/:2
o
C9 6:062/ at&) g-& 2 oe|"n M" Fua )>nh Dung DRch )@o& DI thấ' kh+" I4ng )>nh
)@o& tsng 52:0g. CTKT của 2 anken ! (N"^t #+ C t@ong c8c anken không =I4t Fu8 3)
A. C
2
H
/
=! C
3
H
56
. B. C
3
H
2
=! C
3
H
56
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. A ho\c N.
Câu 44: Cho hWn h4( X g-& et"en =! H
2
có tU kh+" #o =O" H
2
)ong /:23. _jn X Fua )Mt n"ken nung nóng (h"au #uất (hLn
ứng 13y) thu ,I4c hWn h4( c. TU kh+" của c #o =O" H
2
(c8c th[ tTch ,o X cPng ,"]u k"an) !
A. 3:23. B. 3:23. C. 3:33. D. 56:/2.
Câu 45: Cho H
2
=! 5 oe|"n có th[ tTch )ong nhau Fua ;"ken ,un nóng ta ,I4c hWn h4( A. N"^t tU kh+" hV" của A ,+" =O"
H
2
! 23:2. H"au #uất (hLn ứng h",@o ho8 ! 13y. Công thức (h.n tq oe|"n !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 46: HWn h4( khT X g-& H
2
=! &Mt anken có khL nsng cMng HN@ cho #Ln (hS& h<u cV Du' nhất. TU kh+" của X #o =O"
H
2
)ong x:5. mun nóng X có $gc t8c ;": #au kh" (hLn ứng $L' @a ho!n to!n: thu ,I4c hWn h4( khT c không !& &ất &!u
nIOc )@o&9 tU kh+" của c #o =O" H
2
)ong 53. Công thức cấu tạo của anken !
A. CH
3
%CH=CH%CH
.
B. CH
2
=CH%CH
2
%CH
3
. C. CH
2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
2
=CH
2
.
Câu 47: Cho hWn h4( X g-& anken =! h",@o có tU kh+" #o =O" he" )ong 3:33. Cho X ," Fua )Mt n"ken nung nóng ,^n kh"
(hLn ứng $L' @a ho!n to!n: thu ,I4c hWn h4( c có tU kh+" #o =O" he" ! /. CTKT của X !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 48: HWn h4( khT X g-& H
2
=! C
2
H
/
có tU kh+" #o =O" He ! 3:13. _jn X Fua ;" nung nóng: thu ,I4c hWn h4( khT c
có tU kh+" #o =O" He ! 3. H"au #uất của (hLn ứng h",@o ho8 !
A. 26y. B. 23y. C. 36y. D. /6y.
Câu 49: Cho c8c chất: $"co)utan: 2%&et'(@o(en: )ut%5%en: c"#%)ut%2%en: 2%&et')ut%2%en. _`' g-& c8c chất #au kh" (hLn
ứng =O" H
2
(DI: $gc t8c ;": t
6
): cho cPng &Mt #Ln (hS& !
A. $"co)utan: c"#%)ut%2%en =! )ut%5%en. B. )ut%5%en: 2%&et'(@o(en =! c"#%)ut%2%en.
C. $"co)utan: 2%&et')ut%2%en =! )ut%5%en. D. 2%&et'(@o(en: c"# %)ut%2%en =! $"co)utan.
Câu 50: m+t ch8' ho!n to!n a ga& hWn h4( eten: (@o(en: )ut%2%en crn DPng =na ,ủ ) Tt o$" (X ,ktc) thu ,I4c 2:/ &o
CY
2
=! 2:/ &o nIOc. }"8 t@R của ) !
A. x2:/ Tt. B. x/:2 Tt. C. 06:2/ Tt. D. 2/:x Tt.
Câu 51: m+t ch8' ho!n to!n B Tt (,ktc) hWn h4( X g-& CH
/
: C
2
H
/
thu ,I4c 6:53 &o CY
2
=! 6:2 &o H
2
Y. }"8 t@R của
B !
A. 2:2/. B. 3:32. C. /:/0. D. 5:20.
Câu 52: m+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o hW& h4( g-& CH
/
: C
/
H
56
=! C
2
H
/
thu ,I4c 6:5/ &o CY
2
=! 6:23&o H
2
Y. *+ &o
của ankan =! anken t@ong hWn h4( rn I4t !
A. 6:6x =! 6:65. B. 6:65 =! 6:6x. C. 6:60 =! 6:62. D. 6:62 =! 6:60.
Câu 53: HMt hWn h4( khT g-& 5 ankan =! 5 anken có cPng #+ ngu'ên tq C t@ong (h.n tq =! có cPng #+ &o. fấ' & ga&
hWn h4( n!' th> !& &ất &!u =na ,ủ 06 ga& Dung DRch 26y N@
2
t@ong Dung &ô" CC
/
. m+t ch8' ho!n to!n & ga& hWn
h4( ,ó thu ,I4c 6:2 &o CY
2
. Ankan =! anken ,ó có công thức (h.n tq !
A. C
2
H
2
=! C
2
H
/
. B. C
/
H
56
=! C
/
H
0
. C. C
3
H
0
=! C
3
H
2
. D. C
3
H
52
=! C
3
H
56
.
Câu 54: Ch"a hWn h4( g-& C
3
H
2
: C
2
H
/
: C
2
H
2
th!nh ha" (hrn ,]u nhau.
Khrn 5: ,+t ch8' ho!n to!n thu ,I4c 2:2/ Tt CY
2
(,ktc).
Khrn 2: H",@o ho8 @-" ,+t ch8' h^t th> th[ tTch CY
2
thu ,I4c (,ktc) ! )ao nh"êu7
A. 5:52 Tt. B. 2:2/ Tt. C. /:/0 Tt. D. 3:32 Tt.
Câu 55: m+t ch8' ho!n to!n 26:6 & hWn h4( X g-& C
3
H
2
: CH
/
: CY (th[ tTch CY gấ( ha" rn th[ tTch CH
/
): thu ,I4c
2/:6 & CY
2
(c8c th[ tTch khT ,o X cPng ,"]u k"an nh"at ,M =! 8( #uất). TU kh+" của X #o =O" khT H
2
!
A. 52:x. B. 23:0. C. 22:2. D. 55:5
Câu 56: m+t ch8' ho!n to!n 56& h",@ocac)on X crn =na ,ủ 26& khT Y$": #au (hLn ứng thu ,I4c /6& khT cac)on"c.
N"^t X !& &ất &!u Dung DRch )@o& =! có &ạch cac)on (h.n nh8nh. CTCT của X
A. CH
2
= CH % CH
2
% CH
3
. B. CH
2
= C(CH
3
)
2
.
C. CH
2
= C(CH
2
)
2
% CH
3
. D. (CH
3
)
2
C = CH % CH
3
.
Câu 57: Cho 6:2 &o hWn h4( X g-& etan: (@o(an =! (@o(en Fua Dung DRch )@o& DI: thấ' kh+" I4ng )>nh )@o& tsng
/:2g. fI4ng khT cdn ạ" ,e& ,+t ch8' ho!n to!n thu ,I4c 2:/0g nIOc. Bb' y th[ tTch etan: (@o(an =! (@o(en rn I4t !
A. 36y: 26y: 36y. B. 26y: 36y: 36y. C. 36y: 26y: 36y. D. 26y: 36y: 36y.
Câu 58: HMt hWn h4( X g-& 2 h",@ocac)on A: N có cPng #+ ngu'ên tq cac)on. A: N chU có th[ ! ankan ha' anken. m+t
ch8' /:/0 Tt (,kc) hWn h4( X thu ,I4c 22:/g CY
2
=! 52:2g H
2
Y. X8c ,Rnh CTKT =! #+ &o của A: N t@ong hWn h4( X.
A. 6:5 &o C
3
H
0
=! 6:5 &o C
3
H
2
. B. 6:2 &o C
2
H
2
=! 6:2 &o C
2
H
/
.
C. 6:60 &o C
3
H
0
=! 6:52 &o C
3
H
2
. D. 6:5 &o C
2
H
2
=! 6:2 &o C
2
H
/
.
Câu 59: HMt hWn h4( X g-& 5 anken A =! 5 ank"n N: A =! N có cPng #+ ngu'ên tq cac)on. X có kh+" I4ng ! 52:/g: có
th[ tTch ! 2:12 Tt. C8c th[ tTch khT ,o X ,ktc. CTKT =! #+ &o A: N t@ong hWn h4( X !
A. 6:2 &o C
2
H
/
=! 6:5 &o C
2
H
2
. B. 6:5 &o C
3
H
2
=! 6:5 &o C
3
H
/
.
C. 6:2 &o C
3
H
2
=! 6:5 &o C
3
H
/
. D. 6:5 &o C
2
H
/
=! 6:2 &o C
2
H
2
.
Câu 60: HMt hWn h4( A g-& 2 h",@ocac)on X: c "ên t"^( nhau t@ong cPng D`' ,-ng ,eng. m+t ch8' 55:2 Tt hWn h4( X
thu ,I4c 31:2g CY
2
=! 23:/g CY
2
. CTKT X: c =! kh+" I4ng của X: c !
A. 52:2g C
3
H
2
=! 55:2g C
/
H
0
B. 0:2g C
3
H
2
=! 55:2g C
/
H
0
C. 3:2g C
2
H
/
=! 52:2g C
3
H
2
D. 2:0g C
2
H
/
=! 52:0g C
3
H
2
Câu 61: m+t ch8' ho!n to!n 6:63 &o &Mt anken A thu ,I4c /:/0 Tt CY
2
(,ktc). Cho A t8c DEng =O" DD HN@ chU cho &Mt
#Ln (hS& Du' nhất. CTCT của A !
A. CH
2
=CH
2
. B. (CH
3
)
2
C=C(CH
3
)
2
. C. CH
2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
3
CH=CHCH
3
.
Câu 62: HWn h4( X g-& (@o(en ! ,-ng ,eng theo tU a th[ tTch 5:5. m+t 5 th[ tTch hWn h4( X crn 3:13 th[ tTch o$"
(cPng ,k). Bb' N !
A. ~ten. B. K@o(an. C. Nuten. D. Kenten.
Câu 63: & ga& hWn h4( g-& C
3
H
2
: C
2
H
/
=! C
2
H
2
ch8' ho!n to!n thu ,I4c /:/0 Tt khT CY
2
(,ktc). ;^u h",@o ho8 ho!n
to!n & ga& hWn h4( t@ên @-" ,+t ch8' h^t hWn h4( thu ,I4c B() CY
2
(,ktc). }"8 t@R của B !
A. 3:32. B. 2:2/. C. /:/0. D. 5:52.
Câu 64: m+t ch8' ho!n to!n & ga& etano thu 3:32 Tt CY
2
(,ktc). ;^u ,un & ga& etano =O" H
2
*Y
/
,\c X 506
o
C @-" ,+t
ch8' h^t #Ln (hS& thu ,I4c a ga& H
2
Y. }"8 t@R của a !
A. 2:1g. B. 1:2g. C. 5:0g. D. 3:/g.
Câu 65: _jn 5:20 Tt hWn h4( khT X g-& ha" h",@ocac)on =!o )>nh ,hng Dung DRch )@o& (DI). *au kh" (hLn ứng $L' @a
ho!n to!n: có / ga& )@o& ,` (hLn ứng =! cdn ạ" 5:52 Tt khT. ;^u ,+t ch8' ho!n to!n 5:20 Tt X th> #"nh @a 2:0 Tt khT CY
2
.
Công thức (h.n tq của ha" h",@ocac)on ! ()"^t c8c th[ tTch khT ,]u ,o X ,ktc)
A. CH
/
=! C
2
H
/
. B. CH
/
=! C
3
H
/
.C. CH
/
=! C
3
H
2
. D. C
2
H
2
=! C
3
H
2
.
Câu 66: m+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o anken X thu ,I4c CY
2
=! hV" nIOc. Hấ( thE ho!n to!n #Ln (hS& )ong 566 ga&
Dung DRch ;aYH 25:22y thu ,I4c Dung DRch &O" t@ong ,ó n-ng ,M của ;aYH chU cdn 52:3y. Công thức (h.n tq ,gng
của X !
A. C
2
H
/
. B. C
3
H
2
. C. C
/
H
0
. D. C
3
H
56
.
Câu 67: me& ,+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o hWn h4( X g-& 2 anken ! ,-ng ,eng k^ t"^( nhau thu ,I4c CY
2
=! nIOc có
kh+" I4ng hVn k•& nhau 2:12 ga&. CTKT của 2 anken ,ó !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
. B. C
3
H
2
=! C
/
H
0
. C. C
/
H
0
=! C
3
H
56
. D. C
3
H
56
=! C
2
H
52
.
Câu 68: X: c: p at 3 h"D@ocac)on kêu t"êu( t@ong Da€' ,ôtng ,svng: t@ong ,ou H
p
= 2H
X
. môut chau' hoatn toatn 6:5 &o c @ôt" h.u(
thuw toatn )ôw #avn (h.v& chau' =ato 2 "ut Dung D"wch Na(YH)
2
6:5H ,IVwc &ôw t IVwng kêu t tuva at
A. 5x:1g. B. 3x:/g. C. 3x:5g. D. x:03g.
Câu 69: X at hô€n hVw( gôt& h",@ocac)on A =at Y
2
(t"v êw &o tIVng Iu ng 5:56). môut chau' hoatn toatn X ,IVwc hô€n hVw( c. _.€n
c Fua )"tnh H
2
*Y
/
,swc DI ,IVwc hô€n p cou t"v khôu " #o =Vu" h",@o at 5x. A cou công thIuc (h.n tIv at
A. C
2
H
2
. B. C
/
H
0
. C C
/
H
2
. D. C
3
H
2
.
Câu 70: X at hô€n hVw( gôt& 2 h",@ocac)on &aw ch hVv. môut chau' X ,IVwc nCY
2
= nH
2
Y. X cou thêv gôt&
A. 5ankan Z anken. B. 5ankan Z 5ank"n. C. 2 anken. D. A ho\c N ho\c C.
Câu 71: Hô€n hVw( X gôt & C
3
H
0
=at C
3
H
2
cou t"v khôu " #o =Vu" h",@o at 25:0. môut chau' hêut 3:2 "u t X (,ktc) th"t thu ,IVwc )ao nh"êu
ga& CY
2
=at )ao nh"êu ga& H
2
Y7
A. 33g =at 51:5g. B. 22g =at x:xg. C. 53:2g =at 1:2g. D. 33g =at 25:2g.
Câu 72: HWn h4( X g-& 2 anken khT (hLn ứng =na ,ủ =O" Dung DRch chứa /0 ga& )@o&. H\t kh8c ,+t ch8' ho!n to!n
hWn h4( X DPng h^t 2/:2/ Tt Y
2
(,ktc). Công thức (h.n tq của 2 anken !
A. C
2
H
/
=! C
3
H
2
B. C
2
H
/
=! C
/
H
0
C. C
3
H
2
=! C
/
H
0
D. A =! N ,]u ,gng
Câu 73: H"an na' KBC ,I4c ,"]u ch^ theo #V ,- #au: C
2
H
/
• CH
2
C–CH
2
C • C
2
H
3
C • KBC.
;^u h"au #uất to!n )M Fu8 t@>nh ,ạt 06y th> I4ng C
2
H
/
crn DPng ,[ #Ln $uất 3666kg KBC !
A. 206kg. B. 51x2kg. C. 2066kg. D. 51x:2kg.
Câu 74: m+t ch8' &Mt #+ &o nhI nhau của 3 h",@ocac)on Q: f: H ta thu ,I4c I4ng CY
2
nhI nhau =! tU a #+ &o nIOc
=! CY
2
,+" =O" #+ &o của Q: f: H tIVng ứng ! 6:3 9 5 9 5:3. CTKT của Q: f: H (="^t theo thứ th tIVng ứng) !
A. C
2
H
/
: C
2
H
2
: C
3
H
/
. B. C
3
H
0
: C
3
H
/
: C
2
H
/
. C. C
3
H
/
: C
3
H
2
: C
3
H
0
. D. C
2
H
2
: C
2
H
/
: C
2
H
2
.
Câu 75: Thk" 6:23 &o khT et"en Fua 523& Dung DRch QHnY
/
5H t@ong &ô" t@IJng t@ung tTnh(h"au #uất 566y) kh+"
I4ng et'eng"co thu ,I4c )ong
A. 55:223g. B. 23:23g. C. 53:3g. D. 35g.
Câu 76: m[ khq ho!n to!n 266 & Dung DRch QHnY
/
6:2H tạo th!nh chất @Gn &!u n.u ,en crn B Tt khT C
2
H
/
(X ,ktc). }"8
t@R t+" th"[u của B !
A. 2:2/6. B. 2:200. C. /:/06. D. 5:3//.
Câu 77: Qh+" I4ng et"en thu ,I4c kh" ,un nóng 236g @I4u et'"c =O" H
2
*Y
/
,b& ,\c: h"au #uất (hLn ứng ,ạt /6y !
A. 32g. B. 0/g. C. 5x2g. D. 336g.
Câu 78: Na h",@ocac)on X: c: p k^ t"^( nhau t@ong D`' ,-ng ,eng: t@ong ,ó kh+" I4ng (h.n tq p gấ( ,ô" kh+"
I4ng (h.n tq X. m+t ch8' 6:5 &o chất p: #Ln (hS& khT hấ( thE ho!n to!n =!o Dung DRch Ca(YH)
2
(DI): thu ,I4c #+
ga& k^t tủa !
A. 26. B. /6. C. 36. D. 56.
Câu 79: HMt h",@ocac)on X cMng h4( =O" a$"t HC theo tU a &o 5:5 tạo #Ln (hS& có th!nh (hrn kh+" I4ng co !
/3:223y. Công thức (h.n tq của X !
A. C
3
H
2
. B. C
/
H
0
. C. C
2
H
/
. D. C
3
H
56
.
Câu 80: HWn h4( X có tU kh+" #o =O" H
2
! 25:2 g-& (@o(an: (@o(en =! (@o("n. Qh" ,+t ch8' ho!n to!n 6:5 &o X: tkng
kh+" I4ng của CY
2
=! H
2
Y thu ,I4c !
A. 50:26 ga&. B. 50:x2 ga&. C. 26:/6 ga&. D. 52:06 ga&.
Câu 81: Qh" t8ch nIOc tn @I4u (anco) 3%&et')utano%5 (ha' 3%&et')utan%2%o): #Ln (hS& chTnh thu ,I4c !
A. 2%&et')uten%3 (ha' 2%&et')ut%3%en). B. 3%&et')uten%2 (ha' 3%&et')ut%2%en).
C. 3%&et')uten%5 (ha' 3%&et')ut%5%en). D. 2%&et')uten%2 (ha' 2%&et')ut%2%en).
Câu 82: X at hô€n hVw( C
/
H
0
=at Y
2
(t"v êw &o tIVng Iung 5:56). môut chau' hoatn toatn X ,IVwc hô€n hVw( c. _.€n c Fua )"tnh
H
2
*Y
/
,swc DI ,IVwc hô€n p. T"v khôu " của p #o =Vu" h",@o at
A.50. B. 5x. C. 26. D. 25.
Câu 83: B"ta&"n A công thIuc (h.n tIv C
26
H
36
Y: cou chIua 5 =otng 2 cawnh =at không cou chIua "ên kêu t )a. *ôu "ên kêu t ,ô" t@ong
(h.n tIv ="ta&"n A at
A. 1. B. 2. C. 3. D. /.
Câu 84: f"co(en: công thIuc (h.n tIv C
/6
H
32
at ch.ut &atu ,ov t@ong Fuav cat chua: ch"v chIua "ên kêu t ,ô" =at "ên kêu t ,Vn t@ong
(h.n tIv . H",@o houa hoatn toatn "co(en ,IVwc h",@ocac)on C
/6
H
02
. B.w' "co(en cou
A. 5 =otng9 52 nôu" ,ô". B. 5 =otng 9 3 nôu " ,ô".
C. / =otng9 3 nôu" ,ô". D. &awch hVv9 53 nôu " ,ô".
Câu 85: Anken X có ,\c ,"[&: T@ong (h.n tq có 0 "ên k^t ‚. CTKT của X !
A. C
2
H
/
.

B. C
/
H
0
. C. C
3
H
2
. D. C
3
H
56
.

B. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. B.4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2.33% và 66. Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư.4g. 24g. sản phẩm thu được có cấu tạo là A. D.C đều đúng.3-dimetylbut-2-en. A có tên là A.ol. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. Các chất X. dd Na2CO3 dư. C. C4H8 . Câu 24: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH. Thêm vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en.3 mol C2H4 và 0. C4H10 . C. B. 50% C2H6 và 50% C2H4 .2 mol C4H8 C. m có giá trị là A. 50% C3H8 và 50% C3H6 C. C3H6 . B. 2-Metylbut-2-en. Câu 28: Cho 3. 80%. B. ankađien. C. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. CTPT của A. 0. D. 40% C. C.7g. K2CO3. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2. 0. hex. MnO2. C. 50% C4H10 và 50% C4H8 D. thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. D. 70% D.72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư. CTPT của 2 anken là A. D. 11. (-CH=CH-)n .8g.67%.7g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A.8g. A và B đều ở thể khí ở đktc. 2-metylbutan -2.2 mol C3H6 Câu 36: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. Câu 37: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. B.2 mol C2H4 và 0. Câu 30: 0. khối lượng bình brom tăng lên 2. Y. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X. MnO2. D.05. 5.03.4 mol C2H4 và 0. B. 50% B. 0. Câu 33: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4.8g. thấy khối lượng bình tăng thêm 7. B. (-CH2=CH2-)n . Câu 27: Ba hiđrocacbon X. D. C4H10 .12 và 0. C5H8. D. Câu 34: Dẫn 3. 33. Lắc đều cả hai ống nghiệm. (-CH3-CH3-)n . B. C. Công thức phân tử của X là A. B. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm. C2H4 . A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Tất cả đều đúng. etilen. C2H4 và C3H6. C. C3H6 và C4H8. C3H8 . anken. Chất dùng để làm sạch etilen là A. 3-Metylbut-1-en. 170oC) thường lẫn các oxit như SO2. 0. Z là đồng đẳng kế tiếp.Câu 22: Có hai ống nghiệm. ( H2SO4 đặc. C.8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X.8g. B. Z thuộc dãy đồng đẳng A. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A. D. C. CTPT A. B.6g. dd brom dư. CO2.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. 0. C.2 lít (đktc). dd KMnO4 loãng dư.1 mol C3H6 D. Câu 25: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? A.48 lít (ở đktc). B.B. C3H6. K2CO3. 12g. C. C5H10 và C6H12. 36g. D. C4H8 và C5H10. 2-brom-2-metylbutan. A. mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt.05 và 0. ankin. Hiện tượng quan sát được là A. Câu 27: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là A. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X. Câu 26: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau? A.05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69.1 và 0. sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. 0. D. Câu 29: 2. % thể tích của một trong 2 anken là A.8g. A. Câu 23: Trùng hợp eten. 35% và 65%.2 mol C3H6 và 0. ankan. B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là A. 40% C2H6 và 60% C2H4 B.36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. H2O. 25% và 75%. Khi cho 6.8g.36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư. 2-Metylbut-1en. C2H4 . D.1. B. còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. B và khối lượng của hỗn hợp X là A. 3-Metylbut-2-en.ol. C.03 và 0. but . 0. Câu 31: Dẫn từ từ 8. MnO2. D. 40% và 60&. Khi cho X qua nước Br 2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15. 5. C3H8 . dd NaOH dư. X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. 48g. C. C5H10. 12.12. khối lượng bình tăng lên 9. 3-metylbutan-2. khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng.2-en. D. KOH. Câu 35: Một hỗn hợp X có thể tích 11. KOH. MnO2. Y. C2H4(OH)2. Câu 32: Dẫn 3. (-CH2-CH2-)n . 0. D. C2H4(OH)2. C3H6 .3 mol C3H6 B. C2H5OH. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất C. 2.56%.2-en.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->