Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán a. ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm b. mua tscđ 50tr, chưa thanh toán c. nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi) d. tất cả trg hợp trên 2. Đối tượng của kế toán là: a. tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S b. tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và sự vận động của chúng Đ c. tình hình thực hiện kỷ luật lđộng S d. tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko chỉ có tiền) 3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ a. ban lãnh đạo b. các chủ nợ c. các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận) d. cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận) 4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN a. hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…) b. DN có thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ c. chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ d. Tất cả đều đúng 5. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào? a. ko biến động b. thường xuyên biến động c. giá trị tăng dần d. giá trị giảm dần 6. KếToán tài chính có đặc điểm a. thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ b. gắn liền với phạm vi toàn DN Đ c. có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ d. tất cả đều đúng 7. Các khoản nợ phải thu a. ko phải là tài sản DN S b. là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ c. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN d. không chắc chắn là TS của DN 8. KT tài chính có đặc điểm a. thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S b. gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S c. có tính linh hoạt S d. không câu nào đúng 9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán a. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm) b. Nviên sử dụng vật dụng văn phòng c. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc d. Không có sự kiện nào 10. Thước đo chủ yếu a. Thước đo lao động ngày công ( b. thước đo hiện vật c. thước đo giá trị d. cả 3 câu trên 11. Người sử dụng thông tin Kế Toán gián tiếp: cơ quan thuế a. nhà quản lý b. nhà đầu tư c. người môi giới d. không có câu nào 12. Nợ phải trả phát sinh do a. lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH b. mua tbị = tiền c. trả tiền cho ng bán về vật dụng đã mua d. mua hàng hoá chưa thanh toán 13. Chức năng của KT a. thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh đến các đối tg sử dụng thông tin KT

Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu c. điều hành các hđ sx kd trong DN c. KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN d. trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu: a. Thu thập thông tin b. Lập dự phòng b. Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr. Tuỳ thuộc quan điểm của từng nviên KT d. Kế toán là việc: a. Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN b. Ghi chép sổ sách kế toán d. Các trường hợp sau. Căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có đc TS (cơ sở giá gốc quy định giá cả của hàng hóa phải căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có được tài sản ) c. Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ c. Tài sản của DN b. Cung cấp thông tin qua sổ KT b. trong kỳ DN thua lỗ 100tr. Cung cấp thông tin qua mạng d. Cả a và b đều đúng d. Căn cứ vào sự thay đổi của giá thị trường d. Không có trg hợp nào 18. Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác c. Kỳ kế toán năm của đvị kế toán đc xác định a. Tất cả đều sai 23. Không phải là nguồn hình thành ts của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán d. Tất cả đều đúng 25. Dương lịch b. thu tiền rồi mà hàng chưa giao thì coi như là ng vụ chưa psinh. Chủ sở hữu là chủ nợ của DN d. Câu phát biểu nào sau đây sai: a. Các khoản phải trả người bán là: a. Có thể a hoặc b 22. Hai TS giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có gía khác nhau. TSản của DN c. Tuỳ từng trg hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát 15. 700 và 400 (thua lỗ VCSH giảm 100 => TS giảm 100) d. hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của DN. 700 và 500 c. Tất cả câu trên 19. Một loại ngvốn góp phần hình thành nên TS của DN c. Ngvốn hình thành nên ts của DN b. KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN = TM b. Cung cấp thông tin qua BC TC c. Kiểm tra. khi ghi giá của 2 TS này KT phải tuân thủ a. a và c 14. Tất cả đều đúng 20.b. KT TC là việc cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính a. tình hình sx kd d. 800 và 400 b. Ngvốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây: a. Đtg nào sau đây là TS: . Tất cả đều đúng 21. ctrình xây dựng dở dang này là a. Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN b. Tất cả đều sai 24. do đó chưa đc ghi nhận doanh thu) c. 2 TS giống nhau thì phải ghi cùng giá b. KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trc cho DN = TM (theo ngtắc cơ sở dồn tích. nvụ ktế sẽ đc ghi nhận khi nào nó psinh chứ ko căn cứ vào thực tế thu hay chi tiền. Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn d. DN đang xây nhà kho. TS và VCSH của DN lúc này là a. Ngtắc thận trọng yêu cầu a. Tất cả câu trên đều đúng 17. phân tích thông tin c. Không đánh giá thấp hơn khoản nợ d. gdịch chưa thực hiện. giám đốc tình hình sử dụng vốn. Phụ thuộc vào quy định của … 16. Năm hoạt động c.

Giảm giá cho một sp (ghi vào ckhấu. Phải trả ng bán c. Phải thu KH b. Đtg nào sau đây là VCSH: a. Cả 2 yêu cầu trên d. TS phải đc phản ảnh phù hợp với nguồn hình thành ts b. 800tr b. 10tr b. Nguồn kinh phí (VCSH. 2tr c. Chưa đủ thông tin để kết luận (dựa trên cơ sở thu tiền thì ko xđ đc) 29. Một khoản doanh thu đã thu trc nhưng chưa thực hiện c. Một khoản thu đã thực hiện và đã thu tiền b. 500tr hành động theo cơ sở dồn tích bởi vì không phát sinh không được ghi(chỉ ghi nhận doanh thu khi ngvụ phát sinh theo ngtắc cơ sở dồn tích. Lợi nhuận chưa pphối (là nguồn VCSH) 27. Vdụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (dthu sẽ đc ghi nhận khi đã thu đc tiền hoặc sẽ thu đc tiền. Phải thu KH b. Quỹ đầu tư ptriển (VCSH) 28. thu bằng = TGNH 30tr. Khoản KH trả trc b. giảm giá hàng bán) d. cung cấp sp dvụ cho KH chưa thu tiền 10tr. Doanh thu tháng 1 là a. Nội dung ngtắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận dthu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ) a. đại lý bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ trong đó 300 vé có trị giá 500tr sẽ thực hiện chuyến bay trong tháng 1. Trong kỳ DN thu đc 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là a. Phải trả ng bán c. cung cấp thông tin cho những đtg sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài: KTTC 36. bán hàng chưa thu tiền cũng đc ghi nhận doanh thu) a. Trong nội dung của ngtắc trọng yếu. cung cấp thông tin làm căn cứ để người sử dụng thông tin đánh giá hiệu năng hiệu quả ra qđịnh . Phải thu KH c. KH trả nợ 5tr. còn lại sẽ thực hiện trong tháng 2. chỉ cung cấp thông tin cho những ng bên trong doanh nghiệp: KTQT 37. 31. Sự việc nào sau đây ko phải là ngvụ ktế a. Không có câu nào 32. 55tr c. Không phải các trường hợp trên 30. Quỹ đầu tư ptriển 26. Không câu nào đúng 34. Trong tháng 4.a. KH ứng tiền trc 20tr chưa nhận hàng. Các dữ kiện và số liệu lquan đến tình hình TC với kết quả hđ của doanh nghiệp phải đc tbáo cho ng sử dụng c. 300tr d. Cho phép sự sai sót có thể chấp nhận đc khi nó ko làm ảnh hưởng đến… d. Chi phí phát sinh nhưng chưa trả tiền c. 50tr d. Thiệt hại do hoả hoạn b. là TS) d. Chi phí phải đc phản ảnh trên báo cáo thu nhập trong kỳ kế toán phù hợp với thu nhập phát sinh ở kỳ kế toán đó c. KH đã chi tiền mua trc mà ngvụ chưa phát sinh thì cũng ko đc ghi nhận doanh thu) c. 8tr d. Ghi chép bằng việc bán hàng đã thu tiền d. cung cấp ttin làm căn cứ để người sử dụng thông tin ra quyết định: cả 2 38. Tất cả yêu cầu của bất kỳ ngtắc kế toán nào cũng có thể bỏ ra nếu không làm ảnh hưởng lớn đến BC TC (Đ) b. chỉ có trong đvị HC sự nghiệp) d. KTQT 35. DN bán sp thu tiền mặt 20tr. Khoản trả trc ng bán (DN trả chon g bán nhưng hàng hoá chưa có. Lợi nhuận chưa pphối d. câu phát biểu nào ko chính xác: a. Tháng 1. 85tr b. Vậy danh thu tháng 4 của DN là (khách hàng trả nợ và khách hàng ứng trước tiền thì không ảnh hưởng đến doanh thu do nó chỉ có ảnh hưởng đến nợ phải trả) a. Vay đc 1 khoản nợ Điền vào chỗ trống các từ thích hợp: KTTC. Đtg nào sau đây là Nợ phải trả: a. 60tr 33.

Tổng tài sản luôn = tổng nguồn vốn b. 20 c. a và b đúng 11. Tổng giá trị TS = tổng giá trị NV vì a. Tính cân đối của bảng CĐKT a. Câu a và c đúng 9. 7. Phần TS trên bảng CĐKT đc sắp xếp theo trình tự a. 4. d. Bảng CĐKT không phải là chứng từ kế toán a. 8. d. Bất kì TS nào cũng đc hình thành từ nguồn vốn nào đó Đ d. 50 Tổng TS = 60 + 90 = 150 Tổng NV = (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10. Tính thanh khoản giảm dần c. còn lại nợ ng bán. Toàn bộ TS của DN và ng chủ DN 3. d. Nợ phải trả của DN c. Toàn bộ chi phí b. b. Doanh thu và chi phí b. b. NH cho vay 50tr để thành lập doanh nghiệp. Phần ngvốn trên bảng CĐKT đc sắp xếp theo trình tự a. Nợ phải trả của chủ DN b. cung cấp thông tin về các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng bộ phận: KTQT x 1. Tác dụng của bảng CĐKT nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp a. Tổng NV trên bảng CĐ KT lập tại thời điểm đó b. d. 1 phương pháp kế toán c. Thời hạn thanh toán tăng dần c. 1 BC kế toán b. Tổng các nguồn vốn hình thành nên tài sản của DN Đ b. Trong nội dung bảng CĐKT của DN có trình bày a. kquả hoạt động c. 5. thiết bị 90tr. Họ phải góp bao nhiêu tiền: a. 40 d. NV của DN tại 1 tđiểm d. Tổng NV sở hữu trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó c. cung cấp thông tin về ngvụ ktế xảy ra trong quá khứ: KTTC 40. Toàn bộ TS. Bảng CĐKT phản ảnh a. Kết cấu của bảng CĐKT gồm a. Họ dự định mua tbị. 2 ng thành lập DN. d. Đánh giá tình hình tài chính của DN c. c.về đầu tư hoặc cho vay: KTTC 39. Tổng vốn của chủ sở hữu trừ cho nợ phải trả trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó d. c. TS riêng của ng chủ DN d. 6 b. 1 chứng từ kế toán d. doanh thu 2. Vốn để 1 DN hoạt động xét tại 1 thời điểm nào đó là a. trả trc 30tr. TS và NV c. 70 b. Tổng vốn bằng tiền của DN trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó . họ cần có TM 60tr. 6.

Bảng CĐKT gồm có TM 400. d. Sau nghiệp vụ 1 bảng CĐKT biến động như thế nào? c. Cả a và b Đ Câu 18->22: Ngày 1.250 = 450 28. Vốn bằng tiền của DN lớn thì tình hình tài chính càng vững mạnh S d. các chi phí phát sinh khi mua TS thì đc tính vào trong giá gốc -> chi phí này tính vào giá gốc. 1000 và 500 16. Hàng gửi đi bán (ng mua chưa nhận nên vẫn thuộc quyền sở hữu của DN. là hàng tồn kho) b. TS giảm) c. b. Trường hợp nào sau đây ko làm thay đổi số tổng cầu cuối cùng của bảng CĐKT a. Chi phí phải trả Tk 335(là những khoản chi phí chưa phát sinh nhưng đc tính trước vào chi phí) d. Tổng VCSH = 700 . Chi phí vận chuyển hàng mua (theo ngtắc giá gốc. Cả a và b 24. Câu đúng: a 20. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng TM (TS tăng. Tổng TS = 1650 23. Chi phí tài chính . b. Khoản mục nào ko thể hiện trên BC KQ HĐKD (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ ghi nhận doanh thu và chi phí ) a. tài sản tăng d. Câu đúng: c. b. Nợ = 100 + 50 = 150. Trường hợp nào sau đây làm thay đổi tỷ trọng của tất cả khoản mục (Tổng tài sản và tổng nguồn vốn cùng tăng lên hoặc cùng giảm xuống) a. Đi vay 50tr để bổ sung quỹ TM. Tổng vốn chủ sở hữu = NV kinh doanh + lợi nhuận = 1250. nợ ng bán 200. ng mua nợ 300. là của DN.Nợ PTrả 200-300 = VCSH = 500. So sánh tính chất biến động của TS và NV thì thông thường TS trong DN biến động nhiều hơn NV Tổng TS của cty C gồm có: TGNH + TM: 150 Quyền sử dụng đất: 300 TSCĐHH: 100 Tồn kho: 150 Tổng nợ phải trả: 250 26. nguồn vốn giảm Đ(chỉ có các quan hệ đối ứng là tài sản tăng tài sản giảm . Tỷ số nợ phải trả/tổng nguồn VCSH càng lớn thì DN càng ít độc lập về TC Đ c. TS = 500 + 50 = 550. nguồn vốn tăng nguồn vốn giảm . kết luận nào đúng a. chi phí này cũng là TS) c. nợ là 100. Các kết luận sau đây. Câu đúng: b 22. NV tăng 21. ngvốn tăng. Khoản nào sau đây sẽ nằm trong hàng tồn kho(bao gồm hàng gửi đi bán hàng mua đang đi đường và chi phí vận chuyển hàng mua) a. Ghi nhận 1 ngvụ mua 1 CCDC là chi phí trong kỳ. Câu đúng: d. TS tăng.đi mua hàng hóa 300 chưa trả tiền Tổng TS và VCSH là Tổng TS = 400 + 300 +300=1000 1000 . 17. tổng TS của cty là 500. Câu đúng: b 19. Hàng bán bị trả lại (nằm trong khoản giảm trừ doanh thu) c. Nợ phải trả 14. Tài sản tăng. tài sản tăng nguồn vốn tăng và tài sản giảm nguồn vốn giảm) b. chưa trả tiền cũng ko ảnh hưởng đến VCSH c. NV tăng Đ c. là hàng tồn kho) d. 18.12. Tổng TS = 150 + 300 + 100 + 150 = 700 27. c. TS giảm. Nợ phải trả tăng. Chi tiền mặt để trả nợ (tài sản giảm và nợ phải trả giảm) d. Cả 3 kết luận trên đều đúng 13. Tổng gtrị TS của DN càng lớn thì tình hình tài chính càng vững mạnh S (có thể hình thành từ khoản nợ đi vay nên chưa chắc) b. Mua hàng hoá chưa trả tiền (nợ phải trả tăng và tài sản tăng ) b. Thuế nhập khẩu (nằm trong khoản giảm trừ doanh thu) b. Hàng mua đang đi đg (hàng mà DN mua rồi đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì đã có sự thay đổi quyền sở hữu. Trường hợp nào sau đây ko thể xảy ra cho bảng CĐKT khi một ngvụ ktế phát sinh a. chưa thay đổi quyền sở hữu. CP tăng ảnh hưởng đến BC KQ HĐKD -> TS giảm -> ảnh hưởng đến bảng CĐKT. 15. Đi mua hàng hoá 300. Các câu trên đều sai. Tất cả nội dung trên 25. Khoản mục tiền ng mua trả trc a.

Đặc điểm của bảng cân đối kế toán c. Tính cân bằng 31. Là các quyển sổ ghi chép từng đối tượng kế toán (còn có thể là những tờ sổ rời in từ máy tính) c. TS tăng => Tổng TS ko đổi 47. Trong năm. Đem TM gửi vào NH: TS giảm. DN B có tổng nợ phải thu = tổng nợ phải trả = 40tr. TS giảm => Tổng TS ko đổi 42. c. giảm TS 35. tổng nợ giảm 100. NV tăng 200. DN A có tổng nợ phải thu = tổng nợ phải trả = 80tr. Phản ảnh tổng số phát sinh tăng. VCSH tăng thêm 300. Biểu hiện cụ thể là kế toán dùng 1 hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động của từng đối tượng kế toán. Phản ảnh tình hình biến động chất lượng sản phẩm của DN d. TS tăng => Tổng TS tăng 44. 1 khoản nợ do mua vật liệu: tăng TS. Khoản nào sau đây ko nằm trong hàng tồn kho: Chi phí vận chuyển hàng bán ra (tính trong chi phí bán hàng) 30. Đầu năm Tổng TS của cty là 800. Phản ánh tình hình hiện có và biến động của từng đtg KT một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống. 1 khoản chi trả nợ: Nợ giảm. Vay NH trả nợ ng bán: NV tăng. giảm hay ko đổi? (câu 41 -> 48) 41. Các câu trên đều đúng 2. còn lại nợ: TS tăng. tổng số phát sinh giảm của từng đối tượng kế toán b. Mua 1 xe ng vật liệu trả ngay 50% = TM. Trong năm tổng TS tăng 200. nợ PTrả là 500. Chúng ta có thể kết luận là tình hình tài chính của DN B tốt hơn DN A vì các khoản công nợ của nó ít hơn. Tác dụng của tài khoản a. Đầu năm Tổng TS của cty là 800. còn lại nợ 120 – 30 = 90 39. Hỏi vốn của mỗi ng? TS của DN gồm có: TM: 60 Ng vật liệu: 30 có tổng tài sản = tiền mặt 60 + ng vật liệu 30 + thiết bị sản xuất 120+=210 Tbị sx: 120 tổng nguồn vốn =vay ngân hàng 50+ nợ 90+X=210 >> X =70 >> 1/2X=35 Vay NH: 50 Mua tbị trả trc = 30. nợ PTrả là 500. Trả nợ ng bán = TGNH: NV giảm. TS tăng => Tổng TS ko đổi 48. 1 khoản vay để trả nợ: tăng nợ phải trả. 1 khoản chi mua vật liệu: tăng TS. NV giảm => Tổng TS ko đổi 46. Câu đúng: b Xác định tổng TS tăng. Tính chất của bảng CĐKT nổi trội c. Các câu trên đều đúng 10 .29. giảm nợ phải trả 36. Tài khoản (TK) là a. 49.(Chúng ta có thể kết luận một doanh nghiệp tốt hơn doanh nghiệp khác khi nhìn vào các khoản nợ của nó nợ càng cao thi tình trạng kinh doanh không ổn) 33. Chi tiền gửi NH cho DN khác vay: TS giảm. DN khác đề nghị mua lại quyền sử dụng 1 mảnh đất với giá cao hơn: chưa bán -> chưa ảnh hưởng tới TS => Tổng TS ko đổi. Tổng TS = 60 + 30 + 120 = 210 Tổng NV = 50 + 90 = 140 40. Chênh lệnh giữa lợi nhuận gộp và doanh thu thuần là giá vốn hàng bán DT thuần về bán hàng và cung ứng dịch vu – Giá vốn hàng bán = lợi nhuận gộp 34. Nợ phải trả cuối năm tăng hay giảm bao nhiêu? Có VCSH đầu năm = 800 – 500 = 300 VCSH cuối năm = 300 + 300 = 600 NV cuối năm = 800 + 200 = 1000 => nợ phải trả cuối năm = 1000 – 600 = 400 => nợ phải trả cuối năm giảm: 500 – 400 = 100 1. Ngân hàng cho DN vay 1 khoản TM: NV tăng. TS giảm => Tổng TS giảm 43. Mua máy vi tính cho phòng KT trả = TM: TS tăng. d. phản ánh tổng quát TS & NV tại 1 thời điểm 32. Sơ đồ chữ T ghi chép từng đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi như thế) b. Các chỉ tiêu khác đều như nhau. TS giảm 38. => Tổng TS = 800 + 200 = 1000 Tổng nợ = 500 – 100 = 400 VCSH = 1000 – 400 = 600 50. NV tăng => Tổng TS tăng 45. VCSH = 210 – 140 = 70 => mỗi người = 35. 2 ng cùng bỏ tiền ra thành lập DN với tỷ lệ góp vốn mỗi ng là 50%. Là một phương pháp của kế toán trên cơ sở phân loại KT phản ảnh 1 cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình tăng giảm của từng đối tượng kế toán. tăng nợ phải trả 37.

Ghi 1 bên có đối ứng với nhiều bên nợ d. sổ KT chi tiết d. Ta luôn có quan hệ cân đối sau đây a. sổ KT tổng hợp b.3. Sổ cái là a. Ghi nợ phải ghi có. số tiền ghi nợ. Căn cứ vào chứng từ kế toán c. a và b 4. a và b 9. Số dư của tất cả các TK cấp 3 d. a và b 11. sổ TK cấp 1 c. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài khoản cần phải lập a. Tất cả đều đúng 12. Tính chất quan trọng của đối tượng KT c. a và b 10. tổng số phát sinh nợ. TK phản ảnh Nvốn d. Loại TS Nvốn d. Số dư của TK cấp 1 = a. TK vay ngắn hạn thuộc loại a. Tổng số phát sinh nợ trên các TK KT của 1 DN trong kỳ = tổng số phát sinh có của chúng trong kỳ đó b. TK phản ảnh TSản b. Để phản ảnh ngắn gọn nghiệp vụ ktế phát sinh b. Bảng cân đối kế toán b. Căn cứ vào bảng CĐKT d. Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có c. a và b 5. Để giảm bớt sai sót khi ghi sổ KT c. tổng số ghi nợ và tổng số ghi có của các định khoản KT luôn bằng nhau c. Hệ thống TK đc sắp xếp theo a. Thứ tự abc b. KT chi tiết đc thể hiện ở a. b và c 8. sổ TK cấp 2 e. TK điều chỉnh giảm TS c. TK vốn góp liên doanh thuộc loại a. các sổ TK cấp 2 và các sổ TK cấp 3 d. các sổ TK cấp 3 d. các TK cấp 1 và các sổ KT tổng hợp khác b. Số dư của tất cả sổ chi tiết c. TK phản ảnh Nvốn d. TK phản ảnh Nvốn d. Căn cứ vào sổ KT b. các sổ TK cấp 2 b. Nội dung của pp ghi sổ kép là ghi nợ ghi có ghi a. TK phản ảnh TSản b. a và b 6. KT tổng hợp đc thể hiện ở a. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản) . Tác dụng của việc định khoản kế toán a. Số dư của tất cả các TK cấp 2 b. tất cả đều đúng 7. Các câu đều đúng 13. Để giảm bớt việc ghi sổ KT d. Tất cả đều đúng 15. TK phản ảnh TSản b. các sổ chi tiết c. có phải = nhau b. TK hao mòn TSCĐ thuộc loại a. Căn cứ để KT định khoản các ngvụ phát sinh là phải căn cứ vào các chứng từ kế toán a. Tất cả đều đúng 14. tổng số phát sinh có trong kỳ của 1 TK bất kỳ luôn = nhau d. TK phản ảnh TSản ngắn hạn c. các sổ TK cấp 2 c. TK phản ảnh nợ phải trả c.

Nợ phải trả = tổng số dư các TK phải trả như phải trả ng bán. CK của TK tổng hợp = Tổng số dư ĐK. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh tăng trong kỳ . xuất kho NVL A 25. KT phải sắp xếp a. KT có quyền chọn số hiệu tên gọi cho các TK cấp 2 và 3 c. Việc đánh giá các đối tượng KT là a. Nợ phải trả ko phải là NVốn để DN hoạt động vì DN phải có trách nhiệm thanh toán b. CK của các TK chi tiết b. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh giảm trong kỳ . Bảng cân đối kế toán b. Số dư ĐK. Mối quan hệ giữa số dư và số phát sinh của 1 TK a. Số dư của các TK a. tên gọi. Chọn câu phát biểu đúng a. Xác định giá trị của các đtg KT theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành . nội dung ghi chép vào TK KT cấp 1 b. DN mua vật tư hàng hoá d. a và b 22. Bảng CĐ kế toán c. Bảng tổng hợp chi tiết d. Sổ tổng hợp. Số phát sinh có trong kỳ của TK tổng hợp = tổng số phát sinh có trong kỳ của các TK chi tiết d. Kế toán sẽ ghi nợ vào các TK nguyên vật liệu hàng hoá khi a. sổ cái. Số liệu của bảng CĐKT cuối năm này là căn cứ để mở sổ các TK vào năm sau d. Đo lường đối tượng kế toán = thước đo tiền tệ theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành b. tên gọi. Bất kỳ TK nào lúc cuối kỳ cũng có số dư bên nợ hoặc bên có b. phải trả khác… 19. KT phải xem a. Số dư ĐK trên các TK là căn cứ để lập bảng CĐKT CK b. Bảng kê 16. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh có trong kỳ . Nợ phải trả là 1 phần NVốn để DN hoạt động trong 1 thời gian nhất định c. Các TK phản ảnh Nvốn và doanh thu bán hàng có số dư cuối kỳ nằm bên có d. các khoản phải nộp nhà nc. Để ktra việc ghi sổ kép cần phải lập a.tổng số phát sinh nợ trong kỳ c. nội dung ghi chép thì KT có quyền tự quyết định số hiệu. Sổ chi tiết TK NVL b. thuế.c. phải trả ng lao động. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản) c.tổng số phát sinh có trong kỳ b. a và c e. Sổ tổng hợp. Các câu trên đều đúng 26. Các phiếu nhập kho. Xác định 1 số tiền ngang giá với đtg KT theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành (TS đc cấp) c. TK NVL d. TK NVL d. tên gọi. xuất kho NVL 24. Khi muốn biết tình hình tăng giảm chung của các loại NVL. Các phiếu nhập kho. Sổ chi tiết TK NVL A b. sổ cái. Đối với các TK chi tiết mà nhà nc chưa quy định số hiệu. Bảng CĐ kế toán c.tổng số phát sinh giảm trong kỳ d. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh nợ trong kỳ . Theo chế độ KT Việt Nam a. Mối quan hệ giữa TK tổng hợp và TK chi tiết của 1 TK bất kỳ a. Cả 3 đều sai 23. Một trong các nghiệp vụ trên 20. KT phải tuân thủ các quy định của nhà nước về số hiệu. Số phát sinh nợ trong kỳ của TK tổng hợp = tổng số phát sinh nợ trong kỳ của các TK chi tiết c. Mối quan hệ giữa TK và bảng cân đối kế toán a. Doanh nghiệp nhập kho vật tư hàng hoá b.tổng số phát sinh tăng trong kỳ 21. Số phát sinh trong kỳ trên các TK là căn cứ để lập bảng CĐKT CK c. Các TK phản ảnh TSản và chi phí sx kd có số dư cuối kỳ nằm bên nợ c. Nợ phải trả = tổng giá trị của các tài sản mà DN mua chịu d. Muốn biết tình hình tăng giảm 1 loại NVL A nào đó. DN xuất kho vật tư hàng hoá c. Các câu trên đều đúng 18. Bảng kê 17. Bảng tổng hợp chi tiết d. nội dung ghi chép d.

Kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ (là phương pháp hạch toán hàng TKho. chiết khấu thương mại. a. Mức trích khấu hao = giá trị hao mòn thực tế b. Giá chưa có VAT c. Tbị thứ 2 đã qua sử dụng. chiết khấu thương mại c. Giá trị còn lại của 2 tbị trên tại thời điểm DN mới mua là bao nhiêu? c. giá mua thoả thuận chưa thuế là 10tr. thuế 10%. hao mòn khoảng 20%. hàng tồn kho được đánh giá theo a. Số dư ĐK của các TK 152: 300 111: 800 131: 400 211: 3500 214: 500 <= trừ ra 331: 600 Vậy số dư của TK 411 trên bảng CĐKT là bao nhiêu tiền? b. Giá gốc b. Các câu trên đều sai Chiết khấu TMại đc trừ. 32. Tbị thứ 1 còn mới 100%. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho a. Các câu trên đều đúng 27. Giá đã có VAT 29. Giá thấp nhất giữa giá sổ sách và giá trị thuần có thể thực hiện được 30. Nguyên giá của 2 tbị trên là bao nhiêu? c. 3900 Tổng TS = 300 + 800 + 400 + 3500 – 500 = 4500 TK 411 = 4500 – 600 (TK 311) = 3900 36. Giá mua d. So sánh giữa mức trích khấu hao TSCĐ và giá trị hao mòn thực tế ta luôn có a.d. Giá bán c. X = 18. ngtắc thận trọng và giả thiết DN hoạt động liên tục c. Các TK có số dư 111: 3000 214: 4000 <= trừ ra 411: 66000 152: X 311: 6000 112: 3000 211: Y Các TK còn lại = 0 Xác định X và Y biết rằng TS ngắn hạn = ½ TS dài hạn. VAT được khấu trừ d. Giá thanh toán với ng bán (có VAT) b. 20tr và 10tr 33. chiết khấu b. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. Trên sổ cái. VAT đc khấu trừ. Chiết khấu thanh toán ko đc trừ (mua nhanh. Các câu trên đều đúng Câu 32 + 33: DN A mua tbị quản lý của cùng 1 nhà sx. Trên BC TC chính cuối năm. Giá gốc còn gọi là giá thực tế d. bình quân. ko có chi phí mua. Mức trích khấu hao > giá trị hao mòn thực tế c. Giá gốc của vật tư hàng hoá mua ngoài được xác định theo công thức a. FIFO. thực tế đích danh d. Các ng tắc cần tuân thủ khi đánh giá các đtg KT a. 1 trong 3 trường hợp trên 35. 20tr và 10tr (chưa qua sử dụng. Ng tắc tập trung dân chủ và ng tắc đa số thắng thiểu số d. Ng tắc giá gốc. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. Mức trích khấu hao < giá trị hao mòn thực tế d. mua ngay thì đc giảm giá) 31.000 Tổng TS = 3000 – 4000 + X + 3000 + Y = 2000 + X + Y Tổng NV = 66000 + 6000 = 72000 Tổng TS = Tổng NV => 2000 + X + Y = 72000 => X = 70000 – Y . a và b 28. dùng quản lý hàng tồn kho. Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá hạch toán (chỉ đc tính cho ngoại tệ) c. ng tắc khách quan b. Ng tắc nhất quán. cùng mã sp. chứ ko phải là đánh giá hàng tồn kho) b. thuế 10%. sổ TK hàng tồn kho đc đánh giá theo (giá gốc = giá mua chưa VAT + chi phí phát sinh) a. LIFO.000 và Y = 52. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. nguyên giá = giá trị còn lại) 34. giá mua chưa thuế là 20tr.

phượng tiện vận tải ) a. giá 5đ/kg. TK nào sau đây sẽ không xuất hiện trên bảng CĐ Tài khoản (bảng CĐTK đc lập để ktra việc ghi sổ kép = > những TK nào áp dụng pp ghi kép thì mới xhiện trên bảng CĐTK: TK loại 1 -> 9) a. Các câu trên đều sai 41. 2 b. TSCĐ không phải là(tài sản cố định hữu hình gồm mày móc thiết bị . Nguyên giá là a. Phải thu KH (TK TS) b. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng cao thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng cao c. Ko có câu nào đúng 42. TK trung gian c. Tất cả đều sai 43. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng cao thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng thấp b. TK nguồn vốn 44. Bên phần NV và ghi âm mực đỏ c. TK doanh thu loại 5 + 7. Các câu trên đều sai 39. Giá thị trường tại thời điểm ghi tăng TSCĐ d. Loại 1. Nhập trước xuất trước (FIFO) d. Giá trị >= 10tr và tgian sử dụng >= 12 tháng (đvới DN SXKD. Số dư bên nợ của bảng CĐ Tài Khoản chính là bảng cân đối số phát sinh gồm có các TK a. chi phí bốc vác giá chưa thuế 0. TK chi phí c. Vậy đơn giá bình quân vật liệu xuất kho là bao nhiêu tiền? c. Thực tế đích danh c. còn đvị HC sự nghiệp thì >= 5 tr) c. Bên phần NV và ghi dương mực thường . số dư của TK 214 sẽ đc trình bày a. Tư liệu lao động b. a và b sai 47. Với giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng nhập kho cho sẵn (Tồn ĐK + Nhập = Xuất + Tồn CK) a. số lượng là 6000kg. Giá trị >= 5tr và tgian sử dụng >= 5 tháng b. TK nào sau đây sẽ xuất hiện trên bảng CĐ Kế Toán a. Tồn kho vật liệu đầu kỳ 4000kg. Bên phần TS và ghi dương mực thường b. Các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng của TSCĐ theo chế độ tài chính hiện hành a. Loại 3. Trong điều kiện giá cả biến động tăng.5đ/kg. Không phải các TK trên 45. VAT 5%. Những tài sản cố định có hình thái vật chất (còn có TSCĐ vô hình) 40. TK tài sản d. Giá trị của TSCĐ tại thời điểm bắt đầu được ghi nhận vào sổ Kế Toán b. Bên phần TS và ghi âm mực đỏ d. 4 c. a và b đúng d. Lợi nhuận chưa phân phối (TK NV) d.9 Đơn giá XK = [(4000 * 5) + (6000 * 6) + (6000 * 0. Giá mua tài sản cố định c. thuế 10%. TK loại 0 chỉ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán d. TK nào là TK trung gian (TK chi phí loại 6 + 8. Nhập kho giá chưa thuế 6đ/kg. pp tính giá xuất kho nào cho lợi nhuận cao (sẽ là pp có giá XK thấp) a. Máy móc thiết bị d. Đối tượng lao động c. Giá trị >= 5tr và tgian sử dụng >= 12 tháng d. Trên bảng CĐ KT. nhà cửa vật kiến trúc . TK doanh thu b. 5. Bình quân b.9đ/kg (Hoá đơn VAT đc khấu trừ VAT) 38. TK loại 0 b.5Y = 78000 => Y = 52000 & X = 70000 – 52000 = 18000 37. Nhập sau xuất trước 46. Phải trả CNV (TK NV) c. TK XĐ KQKD loại 9) a.TSNH = 3000 + X + 3000 = 6000 + X TSNH = ½ TSDH => 6000 + X = 1/2(– 4000 + Y) = (Y – 4000)/2 => 6000 + 70000 – Y = Y/2 – 2000 => 1. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng thấp thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng thấp d.5)] / (4000 + 6000) = 5.

Ghi sổ kép là a. Ghi đồng thời ít nhất 2 TK có liên quan để phản ảnh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh d. tình hình tăng giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ của 1 TK nào đó (là pp Tài khoản) b. Ghi cùng 1 lúc 2 ngvụ kinh tế phát sinh .48. KT chi tiết) c. Ghi đồng thời trên sổ chi tiết và sổ tổng hợp của 1 TK khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh (quy định việc lập KT tổng hợp. Phản ảnh số dư đầu kỳ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful