P. 1
Bài tập chương 4 - nguyên lí kế toán

Bài tập chương 4 - nguyên lí kế toán

|Views: 2,203|Likes:
Được xuất bản bởiMatcuoixinh

More info:

Published by: Matcuoixinh on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Bài tập chương 4

Vào ngày 1/1 công ty sản xuất Orlando có số dư tài khoản như sau: (đn !": tri#u đ$ng%
&' 111 ( ti)n *+t 1,1 &' ,1- ( hao *on &./0 11
&' 111 ( 2hải thu kh3ch hàng ,-, &' 111 ( 2hải trả ngư4i 53n 6176
&' 18, ( nguy9n !:t li#u ;; &' 11- ( 2hải trả /<V ,67-
&' 186 ( hàng hóa --= &' -11 ( !ốn c> 2h?n 1@1==
&' 181 ( công cA7 dAng cA ,, &' -,1 ( lBi nhu:n giC lDi ,,=
&' ,11 ( *3y *óc thiEt 5" 8,;
Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh sau:
a@ F3n ch"u *Gt lô hàng có gi3 !ốn 1==7 gi3 53n 1-17 gi3 chưa có thuE H&H&7 thuE suất 1=I@
5@ &Jnh c3c khoản 2hải trả cho nhKn !i9n 5G 2h:n 53n hàng là -=7 5G 2h:n Luản lJ là -;@
c@ Mua công cA dAng cA (đN nh:2 kho đO% có gi3 tr" P7 gi3 chưa có thuE H&H&7 thuE suất
1=I7 đN thanh to3n 5Qng ti)n *+t@
d@ Mua *Gt lô hàng tr" gi3 11= (hàng đN nh:2 kho đO% gi3 chưa có thuE H&H&7 thuE suất
1=I7 ti)n hàng chưa thanh to3n@
R@ <gư4i *ua hàng S nghi#2 !A 1 thanh to3n toàn 5G ti)n hàng 5Qng ti)n gTi ngKn hàng@
U@ VWt ti)n gTi ngKn hàng trả nB ngư4i 53n 11;7;@
g@ VWt ti)n gTi ngKn hàng trả lưng cho công nhKn ;67-@
h@ VWt ti)n gTi ngKn hàng trả chi 2hJ thu9 !Xn 2hYng trong th3ng ;7;@
i@ &Jnh khấu hao &./0 5G 2h:n 53n hàng là 87Z7 5G 2h:n Luản l[ là Z78@
\@ ]uất kho công cA7 dAng cA d^ng cho 5G 2h:n 53n hàng là -7;7 5G 2h:n Luản l[ là -@
Yêu cầu:
1@ 0"nh khoản c3c nghi#2 !A tr9n !à 2hản 3nh tr9n tài khoản chC &@
,@ _:2 53o c3o kEt Luả kinh doanh !à 5ảng cKn đối kE to3n cuối k` cho công ty@
1@ /ho 5iEt *ối Luan h# giCa hai 53o c3o tr9n@
1
B ! "#
$% &'() *)+,( -.- (/)!01 23 *!() T4
1a@ <B &' 111 1Z871
/ó &' 811 1-1
/ó &' 1111 1-71
15@ <B &' 61, 1==
/ó &' 186 1==
,@ <B &' 6-11 -=
<B &' 6-,1 -;
/ó &' 11- ;;
1@ <B &' 181 P
<B &' 1111 =7P
/ó &' 111 P7P
-@ <B &' 186 11=
<B &' 111 11
/ó &' 111 1,1
8@ <B &' 11, 1Z871
/ó &' 111 1Z871
6@ <B &' 111 11;7;
/ó &' 11, 11;7;
Z@ <B &' 11- ;67-
/ó &' 11, ;67-
;@ <B &' 6-, ;7;
/ó &' 11, ;7;
11@ <B &' 1111 117P
/ó &' 1111 117P
P@ <B &' 6-1- 87Z
<B &' 6-,- Z78
/ó &' ,11 11,
1=@ <B &' 6-11 -78
<B &' 6-,1 -
/ó &' 181 ;78
11@ <B &' 1111 117P
/ó &' 1111 117P
1,a@ <B &' P11 -1;7;
/ó &' 61, 1==
/ó &' 6-1 8=78
/ó &' 6-, 6;71
1,5
@
<B &' 811 1-1
/ó &' P11 1-1
1,c@ <B &' -,1 ZZ7;
/ó &' P11 ZZ7;
5% T! *)+,( -)6 T
&' 111 a ti)n *+t &' 11, a ti)n gTi <b &' 111 a 2hải thu cOa 'b
.c0' 1,1 1Z871 11;7; .c0' ,-,
P7P ;7; 1Z871 1Z871
.c/' 11171 ;67- .c/' ,-,
.c/' 16171
&' 1111 a thuE H&H&
đưBc khấu td
&' 1111 a thuE H&H&
2hải nG2
&' 18, ( <V_
11 117P 1-71 .c0' ;;
=7P ,,7, .c/'
117P 117P &'0/ giả* &. .c/' ;;
.c/' =
&' 181 ( công cA7 dAng cA &' 186 a hàng hóa &' ,11 a &./0 hCu h`nh
.c0' 22 .c0' --= .c0' 8,;
,
P ;7; 11= 1==
.c/' ,,@, .c/' ,8= .c/' 8,;
&' ,1- ( hao *Yn &./0 &' 111 a 2hải trả <F &' 11- a 2hải trả ng _0
11 .c0'
617 6 .c0' ,67- .c0'
117, 1,1 ;67- ;;
-67, .c/' 11;7; ,; .c/k
617; .c/'
&' -11 a <V 'c &' 6-1 a /e 53n hàng &' 6-, a /ef_c<
11== .c0' -= -;
-7; -
11== .c/' 87Z ;7;
8=78 6;71
&' 61, a gi3 !ốn hàng 53n /e &' P11( 'f'c
1== 6;71 -1;7; 1-1
8=78
1== 1== ZZ7;
-1;7; -1;7;
 _g ZZ7;
&' -,1 a _< chưa 2hKn 2hối
,,= .c0'
ZZ7;
1
7% B,(/ -8( &9! :9 1).T :!()
#; s<
T*
Tên T*
:=&* :< phát sinh :=-*
<B /ó <B /ó <B /ó
111 &i)n *+t 1,1 P7P 1117P
11, &H<b = 1Z871 ,1- 16171
111 ehải thu 'b ,-, 1Z871 1Z871 ,-,
111 Vh& đưBc k@trd = 117P 117P =
18, <V_ ;; ;;
181 //c/ ,, P ;7; ,,7,
186 bb --= 11= 1== ,8=
,11 &./0bb 8,; 8,;
,1- bao *Yn &./0 11 117, -67,
111 ehải trả ng@53n 6176 11;7; 1,1 617;
1111 Vh& 2hải nG2 = 117P 1-71 ,,7,
11- ehải trả ng _0 ,67- ;67- ;; ,;
-11 <V'c 11== 11==
-,1 _< chưa 22 ,,= ZZ7;
811 c& 53n hàng7 //cV 1-1 1-1 =
6,Z /e sx chung ;7; ;7;
61, HV hàng 53n 1== 1==
6-11 /e nhKn !i9n -= -=
6-11 /2 dAng cA7 đ$ d^ng -7; -7;
6-1- /e 'b &./0 87Z 87Z
6-,1 /e n@!i9n Luản l[ -; -;
6-,1 /e đ$ d^ng /e - -
6-,- /e 'b &./0 Z78 Z78
T>ng c?ng 1-=,7-
4% B,(/ B.+ -.+ *4T @A, *!() =+B()
:TT -)C T!DA :9 T!E(
1 coanh thu 53n h3ng 1-1
, Hi3 !ốn hàng 53n 1==
1 _Bi nhu:n gG2 -1
- /hi 2hJ 53n h3ng 8=78
8 /hi 2hJ Luản lJ 6;71
_Bi nhu:n thu?n ( ZZ7;
F% B,(/ -8( &9! *4 T+.(
Tài sGn (guHn v<n
/hi ti9u 0?u k` /uối k` /hi ti9u 0?u k` /uối k`
!% T: ngIn hJn P11 ;Z-7Z !% (K phGi trG ;; 11-
-
1@ &i)n *+t 1,1 11171= 1@ ehải trả ngư4i 53n 6176 617;
,@ &i)n gTi <b = 16171 ,@ Vh& 2hải nG2 = ,,7,
1@ ehải thu 'b ,-, ,-, 1@ ehải trả nhKn !i9n ,67- ,;
-@ <V_ ;; ;;
8@ /ông cA7 dAng cA ,, ,,
6@ bàng hóa --= ,8=
!!% T: Lài hJn -P8 -;17; !!% (2 -:) 11,= 1,-,7,=
1@ &./0 8,; 8,; 1@ Vốn 'c 11== 11==
,@ bM&./0 (11 (-67, ,@ _< chưa 2hKn 2hối ,,= 1-,7,=
8

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->