P. 1
Bai tap ke toan tai chinh 1

Bai tap ke toan tai chinh 1

|Views: 2,144|Likes:
Được xuất bản bởiMatcuoixinh

More info:

Published by: Matcuoixinh on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Baøi taäp

PHẦN BÀI TẬP
Bài tập 1:
Số dư đầu kỳ TK tiền mặt ngoại tệ tại 1 DN vao đầu thang 06/2002 như sau:
TK 111 (1112): 7.500.000 đ
TK 007(USD): 500 USD
Cac tai khoan khac co liên quan xem như co đu số dư đê thanh toan.
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Ngay 05/06: Ban hang thu tiền mặt tri gia 500 USD
2. Ngay 10/06: Ban 300 USD tiền mặt
3. Ngay 13/06: Nhâp kho nguyên vât liệu tri gia 600 USD chưa thanh toan cho
ngưoi ban X
4. Ngay 19/06: Chi phi ban hang báng ngoại tệ 100 USD
5. Ngay 29/06: Tra cho nha cung câp X 400 USD
6. Ngay 30/06: Diều chinh số dư cac tai khoan co liên quan đên ngoại tệ cuối
thang.
Tai liệu bô sung: Ty gia thuc tê binh quân liên ngân hang trong thang
• Ngay 31/05: 15.000 VND 1 USD
• Ngay 05/06: 14.800 VND 1 USD
• Ngay 10/06: 14.700 VND 1 USD
• Ngay 13/06: 15.000 VND 1 USD
• Ngay 19/06: 15.200 VND 1 USD
• Ngay 29/06: 15.200 VND 1 USD
• Ngay 30/06: 14.900 VND 1 USD
Dinh khoan va phan anh cac nghiệp vu phat sinh vao tai khoan chu T biêt Ty gia
ngoại tệ xuât quÿ đưoc xac đinh theo phưong phap FIFO
Baøi taäp
Bài tập 2: Thực hiện yêu cầu như bài 1 với tài liệu sau:
Số dư đầu kỳ TK tiền mặt ngoại tệ tại 1 DN vao đầu thang 07/2002 như sau:
TK 111 (1112): 14.900.000 đ
TK 007(USD): 1.000 USD
Cac tai khoan khac co liên quan xem như co đu số dư đê thanh toan.
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Ngay 05/07: Ban 500 USD tiền mặt
2. Ngay 08/07: Mua 300 USD tiền mặt
3. Ngay 10/07: Xuât ngoại tệ (USD) tại quÿ đê mua tai san cố đinh tri gia 800
USD
4. Ngay 13/07: Nhâp kho nguyên vât liệu tri gia 400 USD chưa thanh toan cho
ngưoi ban X
5. Ngay 19/07: Ban hang thu ngoại tệ tri gia 600 USD nhâp quÿ tiền mặt
6. Ngay 20/07: Tra 300USD cho nha cung câp X
7. Ngay 23/07: Doanh thu ban hang 200 USD, ngưoi mua Y chưa tra tiền
8. Ngay 25/07: Chi phi san xuât chung phai chi báng tiền mặt ngoại tệ: 100 USD
9. Ngay 30/07: Ngưoi mua Y thanh toan 100 USD
10.Ngay 31/07: Diều chinh số dư cac tai khoan co liên quan đên ngoại tệ cuối
thang.
Tai liệu bô sung: Ty gia thuc tê binh quân liên ngân hang trong thang
• Ngay 30/06: 14.900 VND 1 USD
• Ngay 05/07: 15.000 VND 1 USD
• Ngay 08/07: 14.800 VND 1 USD
• Ngay 10/07: 15.100 VND 1 USD
• Ngay 13/07: 15.000 VND 1 USD
• Ngay 19/07: 15.200 VND 1 USD
• Ngay 20/07: 15.300 VND 1 USD
• Ngay 23/07: 15.000 VND 1 USD
• Ngay 25/07: 14.900 VND 1 USD
• Ngay 30/07: 15.100 VND 1 USD
• Ngay 31/07: 15.000 VND 1 USD
Baøi taäp
Bài tập 3:
Môt doanh nghiệp thuôc diện nôp thuê GTGT theo phưong phap khâu tru. Cac đối
tưong cung câp nguyên vât liệu cho DN đều phat hanh hoa đon GTGT voi cung thuê
suât 10°. Doanh nghiệp su dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn kho.
Ta co số liệu vât liệu tôn kho đầu thang như sau:
Vât liệu chinh: 600kg gia thuc tê 43.000đ/kg
Vât liệu phu: 100kg gia thuc tê 32.000đ/kg
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Mua vât liệu chinh cua ngưoi ban A voi số lưong 200kg, đon gia
43.500đ/kg, hang đã nhâp đu về kho, chưa thanh toan tiền. Chi phi vân chuyên
va bốc vac số hang nay tra báng tiền mặt 100.000đ
2. Xuât 280kg vât liệu chinh cho phân xưong san xuât đê chê tạo san phâm
3. Xuât vât liệu phu cho phân xưong san xuât: 30kg đê chê tạo san phâm va 15 kg
đê phuc vu quan ly phân xưong
4. Mua vât liệu cua ngưoi ban B chưa thanh toan tiền: Vât liệu chinh 200kg, đon
gia 44.000đ/kg, vât liệu phu 50kg đon gia 32.400đ/kg; hang đã về kho.
5. Xuât 35kg vât liệu phu cho bô phân ban hang
6. Xuât 200kg vât liệu chinh cho phân xưong san xuât đê chê tạo san phâm.
7. Xuât 40kg vât liệu phu cho bô phân quan ly doanh nghiệp
Yêu cầu:
Dinh khoan va phan anh cac nghiệp vu phat sinh vao tai khoan chu T trong cac
trưong hop DN su dung cac phưong phap tinh gia hang xuât kho như sau: Nhâp trưoc
- xuât trưoc (FIFO), nhâp sau - xuât trưoc(LIFO), đon gia binh quân gia quyền.
Bài tập 5:
Môt doanh nghiệp san xuât ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn
kho, nôp thuê GTGT theo phưong phap khâu tru, thuê suât tât ca cac loại nguyên vât
liệu nhâp kho cua doanh nghiệp la 10°.
Tôn đầu kỳ vât liệu như sau:
• Vât liệu chinh 5.000kg, gia thuc tê 5.010đ/ kg
• Vât liệu phu 2.000kg, gia thuc tê 1.980đ/ kg
Môt số tai khoan khac liên quan xem như co đu số dư đê thanh toan.
Tinh hinh nhâp xuât vât liệu trong kỳ như sau:
1. DN mua vât liệu chinh 15.600kg, gia 5.000đ/ kg. Vât liệu chinh về nhâp kho
thiêu 600kg chưa rõ ly do, tiền chưa tra ngưoi ban A, chi phi vân chuyên bốc
vac tra báng tiền mặt 40đ/ kg theo số thuc nhâp.
Baøi taäp
2. Doanh nghiệp mua vât liệu phu 3.000kg, gia 1.950đ/ kg. Vât liệu phu về nhâp
kho thua 500kg chưa rõ ly do, tiền chưa tra ngưoi ban B. DN nhâp kho luôn số
thua, chi phi vân chuyên bốc vac tra báng tiền mặt 20đ/ kg theo số thuc nhâp.
3. Số vât liệu chinh thiêu o nghiệp vu 1 la do bên vân chuyên gây nên nên bát bên
nay phai bôi thưong va thanh toan cho ngưoi ban A.
4. Số vât liệu phu thua o nghiệp vu 2, ngưoi ban B đề nghi DN tra lại, doanh
nghiệp đông y va đã xuât kho tra lại, chi phi vân chuyên ngưoi ban phai chiu.
5. Doanh nghiệp xuât vât liệu chinh cho san xuât san phâm 17.000kg
6. Doanh nghiệp xuât vât liệu phu cho san xuât san phâm 3.200kg, cho quan ly
phân xưong 200kg, cho quan ly doanh nghiệp 600kg.
7. DN mua vât liệu chinh 10.000kg, gia 5.010đ/ kg, vât liệu chinh đã về nhâp kho
đu, tiền chưa tra ngưoi ban A; chi phi vân chuyên bốc vac báng tiền mặt 50đ/
kg.
8. Doanh nghiệp mua vât liệu phu 5.000kg, gia 1.960đ/ kg, vât liệu phu nhâp kho
đu, tiền chưa tra ngưoi ban B, chi phi vân chuyên bốc vac báng tiền mặt 20đ/
kg.
9. Doanh nghiệp xuât vât liệu chinh cho san xuât san phâm 8.000kg
10.Doanh nghiệp xuât vât liệu phu cho san xuât san phâm 2.000kg va quan ly
doanh nghiệp 400kg.
11.Doanh nghiệp nhân đưoc giây bao cua ngân hang về việc đã tra no mua vât liệu
cho ngưoi ban.
12.Cuối kỳ, DN kiêm kê vât liệu thây thiêu trên đinh muc 200kg vât liệu chinh va
thua trên đinh muc 100kg vât liệu phu chưa rõ ly do
13.Sau khi điều tra nguyên nhân thiêu thua vât liệu, doanh nghiệp giai quyêt như
sau:
• Vât liệu chinh thiêu thu kho phai bôi thưong, thu kho đã nôp tiền mặt bôi
thưong
• Vât liệu phu thua tinh xem như 1 khoan thu nhâp bât thưong.
Yêu cầu:
Dinh khoan va phan anh cac nghiệp vu phat sinh vao tai khoan chu T trong cac
trưong hop DN su dung cac phưong phap tinh gia hang xuât kho như sau:
• Nhâp trưoc - xuât trưoc (FIFO)
• Nhâp sau - xuât trưoc(LIFO)
• Don gia binh quân gia quyền
Bài tập 6:
Số dư đầu thang 07/2002 cua 1 số tai khoan tại 1 DN A ( DN nôp thuê gia táng theo
phưong phap khâu tru ) như sau:
Baøi taäp
TK 151: 15.000.000đ - TK 152: 900.000.000đ
TK 153: 60.000.000đ - TK 142: 600.000đ
Cac nghiệp vu phat sinh trong thang cu thê như sau:
1. Mua va nhâp kho nguyên vât liệu chưa tra tiền ngưoi ban X voi gia ban chưa
kê thuê GTGT : 320.000.000đ, thuê GTGT 10°. Nêu thanh toan trưoc thoi hạn
quy đinh së đưoc hưong chiêt khâu 1° trên gia tri lô hang (không kê thuê)
2. Chi phi vân chuyên, bốc xêp số vât tư noi trên đã tra báng tiền mặt: 500.000đ.
3. Ông B la nhân viên thu mua cua DN tạm ung 10.000.000đ tiền mặt đê mua
công cu cho DN
4. Vay ngán hạn đê tra no toan bô cho ngưoi ban X số tiền hang o nghiệp vu 1
trưoc hạn.
5. Nhân toan bô hang đi đưong cuối kỳ trưoc va nhâp kho nguyên vât liệu
6. Phân xưong bao hong 1 công cu tri gia 1.200.000 (phân bô 50° tu kỳ trưoc),
phê liệu thu hôi 100.000.
7. Nhâp kho công cu (do ông B truc tiêp mua) tri gia 8.000.000đ chưa kê thuê
GTGT 10° va chi phi vân chuyên 200.000đ. Dông thoi ông B nôp hoa đon
mua hang đê thanh toan tạm ung; khoan con thua, ông B nôp tiền vao quÿ tiền
mặt.
8. Xuât kho nguyên vât liệu chinh cho phân xưong dung truc tiêp vao san xuât
san phâm: 450.000.000đ
9. Xuât kho vât liệu cho phân xưong dung vao việc sua chua may moc trong phân
xưong: 5.600.000đ
10.Xuât kho công cu cho bô phân quan ly phân xưong: 400.000đ, tinh toan bô vao
chi phi trong kỳ
11.Xuât kho nguyên vât liệu cho phân xưong truc tiêp dung vao san xuât:
66.000.000đ va cho bô phân quan ly phân xuong: 5.000.000đ
12.Xuât kho công cu cho công nhân san xuât su dung 1.800.000đ, phân bô dần
vao chi phi 3 thang
13.Xuât kho nguyên vât liệu cho bô phân ban hang 1.000.000đ va cho bô phân
quan ly doanh nghiệp 2.000.000đ
14.Kiêm kê kho phat hiện thiêu môt số dung cu tri gia 200.000đ, thu kho phai bôi
thưong báng tiền mặt; đông thoi phat hiện thua môt lưong nguyên vât liệu tri
gia 800.000đ, đưoc quyêt đinh ghi giam chi phi quan ly doanh nghiệp
15.Mua nguyên vât liệu chưa tra tiền ngưoi ban. Dã nhân hoa đon ghi gia ban
70.000.000đ chưa kê thuê GTGT 10° nhưng đên 31/07 hang vân chưa về đên
kho.
Yêu cầu: Dinh khoan va phan anh tinh hinh nhâp xuât , tôn kho nguyên vât liệu trong
trưong hop doanh nghiệp su dung phưong phap kê khai hang tôn kho thưong xuyên
Baøi taäp
Bài tập :
Môt doanh nghiệp co tinh hinh tai san cố đinh như sau:
Tài sản cố định định đầu tháng:
• Nguyên gia may moc thiêt bi dung san xuât san phâm la 840.000.000đ ty lệ
khâu hao 12°/nám.
• Nguyên gia TSCD dung quan ly phân xưong la 120.000.000đ, ty lệ khâu hao
9°/nám.
• Nguyên gia TSCD dung trong quan ly doanh nghiệp la 60.000.000đ, ty lệ khâu
hao 8°/nám.
Tình hình tăng giảm tài sản cố định trong tháng !thu" #i$ t%& #ia t'n# c(a t)t c*
c$c tài s*n c+ ,&nh -ua t%.n# /0 là 1123:
1. DN đưoc câp 1 TCSD nguyên gia 24.000.000đ dung đê san xuât san phâm, ty
lệ khâu hao 10°/nám.
2. DN dung vốn đầu tư xây dung co ban mua 1 TSCD, phai tra cho ngưoi ban
22.000.000đ, chi phi vân chuyên bốc vac, láp đặt, chạy thu tra báng tiền mặt la
200.000đ. DN dung tiền gui ngân hang đê thanh toan cho ngưoi ban. TSCD
nay su dung cho bô phân quan ly doanh nghiệp , ty lệ khâu hao 9°/nám.
3. DN thanh ly TSCD đang dung o bô phân quan ly phân xưong, nguyên gia la
10.400.000đ đã hao mon 10.340.000đ, chi phi thao dõ vân chuyên báng tiền
mặt 100.000đ. DN thu hôi môt số phu tung nhâp kho tri gia 500.000đ. TSCD
nay doanh nghiệp vay dai hạn ngân hang đê mua sám nên doanh nghiệp đã
dung tiền goi ngân hang đê tra no vay ngân hang phần gia tri con lại cua tai san
cố đinh ma doanh nghiệp chưa tra.
4. Doanh nghiệp ban môt tai san cố đinh cu dung san xuât san phâm nguyên gia
16.000.000đ đã hao mon 15.100.000đ, theo gia thoa thuân la 5.250.000đ (trong
đo, thuê GTGT thuê suât 5°), ngưoi mua đã tra báng tiền mặt, chi phi thao dõ
bốc vac tra báng tiền mặt 200.000đ. Gia su phần gia tri con lại doanh nghiệp
phai nôp cho ngân sach, doanh nghiệp đã dung tiền goi ngân hang nôp.
5. DN chuyên môt TSCD đang su dung đê san xuât san phâm đi liên doanh voi
môt doanh nghiệp khac, nguyên gia la 12.000.000đ đã trich khâu hao
2.200.000đ. TSCD đưoc hôi đông liên doanh đanh gia la 9.500.000đ.
6. DN dung qui đầu tư phat triên mua môt TSCD vô hinh dung san xuât san phâm
gia 24.000.000đ, tra báng tiền mặt. Ty lệ khâu hao co ban nám 10°.
7. DN nhân cua môt doanh nghiệp khac môt TSCD liên doanh theo Hôi đông
liên doanh đinh gia la 36.000.000đ. TSCD dung đê SXSP, ty lệ khâu hao la
10°/nám.
Yêu cầu:
Baøi taäp
• Hãy đinh khoan tinh hinh táng giam TSCD cua DN trong kỳ va ghi vao cac tai
khoan liên quan.
• Tinh khâu hao TSCD trong kỳ va ghi vao tai khoan liên quan.
• Tinh khâu hao TSCD o kỳ sau.
Bài tập 4: Trên môt số tai khoan o môt DN trong thang co tinh hinh như sau:
214 627
3.860.000 (1) (1) 3.300.000
TK 642 TK 641
(1)360.000 (1) 200.000

Yêu cầu:
• Cho biêt tinh hinh cua doanh nghiệp qua so đô trên va giai thich nôi dung
nghiệp vu ghi trên so đô.
• Tim nguyên gia TSCD cua doanh nghiệp:
• Ty lệ khâu hao TSCD dung o phân xưongla 11°/ nám.
• Ty lệ khâu hao TSCD dung ban hang la 10°/ nám.
• Ty lệ khâu hao TSCD dung quan ly doanh nghiệp la 9°/ nám.
Bài tập 5:
Trong thang 5/2002 phat sinh cac nghiệp vu sau, yêu cầu phan anh vao tai khoan
(thuê gia tri gia táng cua tât ca cac tai san cố đinh mua trong kỳ la 10°):
1. Mua môt may moi báng qui phat triên kinh doanh. Gia may 150.000.000đ,
chưa tra tiền ngưoi ban, đã ban giao đưa vao su dung. Chi phi láp đặt
2.000.000đ đã thanh toan báng tiền mặt.
2. Thanh ly môt may cu nguyên gia 80.000.000đ, đã khâu hao 76.000.000đ. Thu
1.500.000đ tiền mặt do ban phê liệu tu tai san cố đinh đo. Chi phi thanh ly:
thuê ngưoi thao dõ, tra báng tiền mặt 200.000đ.
3. Thuê ngoai sua chua môt may cua phân xưong san xuât, phai tra 600.000đ cho
đon vi sua chua, tinh vao chi phi kỳ nay cua phân xưong.
4. Thuê ngoai sua chua nha ván phong cua bô phân quan ly doanh nghiệp, phai
tra 1.000.000đ. Tinh vao chi phi kỳ nay.
5. Trich trưoc chi phi sua chua cua hang 2.000.000đ. Thuc tê phat sinh: thuê
ngoai sua chua, phai tra 3.700.000đ.
6. Xuât kho nguyên vât liệu (phu tung) cho công nhân phân xưong dung vao việc
sua chua may moc bi hư 5.600.000đ.
Baøi taäp
7. Bô phân sua chua may moc sua môt may khac cua phân xưong. Chi phi gôm:
lưong phai tra công nhân sua chua 1.000.000đ, trich BHXH, BHYT, KPCD
theo qui đinh; phu tung mua về đưa tháng vao sua chua (không qua kho)
5.000.000đ. Công trinh sua chua hoan thanh, gia tri công trinh sua chua đưoc
phân bô vao chi phi 2 kỳ.
8. Tông muc khâu hao TSCD thang 5/2002: 35.000.000, trong đo:
• Khâu hao TSCD cua phân xưong san xuât 27.000.000đ.
• Khâu hao TSCD cua bô phân ban hang 3.000.000đ.
• Khâu hao TSCD cua bô phân QLDN 5.000.000đ.
9. Nhân môt xe vân tai cua đon vi gop vốn Liên doanh. Cac bên tham gia liên
doanh đanh gia: 300.000.000đ.
10.Nhân môt thiêt bi do Tông công ty điều chuyên tu đon vi khac đên, số liệu trên
sô sach đon vi đo: Nguyên gia thiêt bi: 13.000.000đ, đã khâu hao 4.500.000đ.
11.Nhưong ban môt TSCD vô hinh, nguyên gia 22.000.000đ, đã khâu hao
3.700.000đ. Thu đưoc 20.000.000đ tiền mặt. Chi cho ngưoi môi gioi 200.000đ
tiền mặt.
12.Dem môt số TSCD đi gop vốn liên doanh voi đon vi khac. Nguyên gia:
400.000.000đ, đã khâu hao 80.000.000đ. Cac bên tham gia Liên doanh đanh
gia số tai san nay tri gia 350.000.000.
Bài tập 11:
Trong thang, 1 DN co cac nghiệp vu kinh tê về tiền lưong phat sinh sau:
1. DN rut tiền gui ngân hang nhâp qui tiền mặt 26.000.000đ
2. DN dung tiền mặt tra lưong con no công nhân viên la 5.000.000đ.
3. DN dung tiền mặt ung tiền lưong phai tra (ung lưong đot 1) cho công nhân
viên như sau:
• Công nhân san xuât san phâm 5.000.000đ
• Công nhân viên quan ly phân xưong 500.000đ
• Công nhân viên quan ly doanh nghiệp 1.000.000đ
4. Cuối thang DN tinh lưong phai tra cho công nhân viên như sau:
• Công nhân san xuât san phâm 8.000.000đ
• Công nhân viên quan ly phân xưong 2.000.000đ
• Công nhân viên quan ly doanh nghiệp 4.000.000đ
Cuối thang DN tinh cac khoan trich theo lưong cho CNV theo ty lệ quy đinh.
1. DN trich trưoc lưong nghi phep cua công nhân san xuât san phâm la 4°/quÿ
lưong thuc tê cua công nhân san xuât trong thang
Baøi taäp
2. Thuc tê phat sinh lưong nghi phep cua công nhân san xuât đã đưoc trich trưoc
tu kỳ trưoc 300.000 đông. Dông thoi tinh trich BHXH, BHYT, KPCD va khâu
tru phần BHXH, BHYT ma công nhân viên phai chiu trên phần lưong nay.
3. Tru lưong công nhân do nhân tạm ung thua chưa thanh toan 500.000đ va do
phai bôi thưong thiệt hại về mât mat vât tư cua doanh nghiệp 200.000đ
4. DN tinh BHXH, BHYT ma công nhân viên phai trich lưong tra
5. DN dung tiền mặt tra hêt lưong cho công nhân viên
6. DN dung tiền gui ngân hang nôp BHXH cho co quan bao hiêm, chuyên cho co
quan y tê mua bao hiêm y tê, chuyên 50° cho tô chuc công đoan câp trên.
Yêu cầu:
Hãy đinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh va ghi vao cac tai khoan liên quan
(lưu y: chi tiêt TK 338 theo cac tai khoan câp 2)
Bài tập 11:
Môt DN san xuât 1 loại san phâm (sp X), su dung phưong phap kê khai thưong xuyên
hang tôn kho, trong kỳ co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh liên quan toi chi phi san
xuât như sau:
1. DN xuât vât liệu chinh cho SXSP 10.000.000đ
2. DN xuât vât liệu phu cho SXSP 2.000.000đ, cho quan ly phân xưong 100.000đ
3. DN xuât nhiên liệu cho SXSP 1.000.000đ, cho quan ly phân xưong 100.000đ
4. DN xuât công cu cho quan ly phân xưong 400.000đ, phân bô trong 8 thang
5. Tiền điện dung o bô phân ván phong DN phai tra cho nha cung câp 1.000.000đ
6. DN mua tra, banh tiêp khach o phân xưong, tra báng tiền mặt 200.000đ
7. DN mua môt số đô bao hô lao đông dung o phân xưong, tra báng tiền gui ngân
hang 500.000đ
8. DN trich trưoc chi phi sua chua lon may moc thiêt bi 2.000.000đ dung o phân
xưong
9. DN thanh toan tiền tau xe đi phep cua CNV la 600.000đ (trưoc đã tạm ung)
10.DN trich khâu hao may moc thiêt bi 3.000.000đ, tai san khac dung quan ly
phân xưong 1.000.000đ
11.DN tra tiền điện thoại dung o phân xưong 300.000đ, dung o bô phân ban hang
400.000đ, dung o bô phân quan ly doanh nghiệp 300.000đ
12.Tiền lưong phai tra cho công nhân san xuât la 4.000.000đ, công nhân viên
quan ly phân xưong la 1.000.000đ, nhân viên ban hang 1.000.000đ, nhân viên
quan ly doanh nghiệp 1.000.000đ.
13.DN trich BHXH, BHYT, KPCD theo ty lệ tiền lưong
Baøi taäp
Yêu cầu:
• Dinh khoan va phan anh vao tai khoan cac nghiệp vu phat sinh
• Tinh gia thanh san phâm sp X cua DN, biêt:
• San phâm do dang đầu kỳ tinh theo vât liệu chinh la 1.000.000đ
• San phâm do dang cuối kỳ tinh theo vât liệu chinh la 2.000.000đ
• Số lưong thanh phâm la 1.000 sp
Bài tập 12: Môt doanh nghiệp hạch toan thưong xuyên hang tôn kho, san xuât 2 loại
san phâm A va B trên cung môt phân xưong, chi phi phi phat sinh trong kỳ cho 2 san
phâm đưoc tâp hop trong bang sau: Don vi: 1.000 đông
152
VLC
152
VLP
152
NL
153 331
DIEN
214 334 335 111
San xuât SP
Quan ly PX
34.830 5.000
200
1.000
300 1.500
1.200
300
3.000
4.000
12.000
1.000 2.000 400
Yêu cầu:
Dinh khoan va phan anh tinh hinh trên vao cac tai khoan liên quan, biêt ráng:
− Vât liệu chinh phân bô cho tung san phâm theo đinh muc tiêu hao biêt đinh muc
tiêu hao vât liệu chinh cho 1 sp A la 45.100đ; cua 1 sp B la 50.995
− Vât liệu phu dung san xuât san phâm phân bô cho tung san phâm theo đinh muc
tiêu hao, biêt đinh muc tiêu hao vât liệu phu cho sp A la 4.500đ/sp va sp B la
4.400đ/sp.
− Nhiên liệu dung san xuât san phâm phân bô theo số gio may hoạt đông, tông số
gio may hoạt đông cua sp A la 450 gio, cua sp B la 550 gio.
− Công cu xuât dung trong kỳ đưoc phân bô dần trong 5 thang.
− Tiền lưong công nhân san xuât san phâm phân bô theo gio công biêt gio công
công nhân san xuât sp A la 3 gio/sp, gio công công nhân san xuât sp B la 3.6 gio/sp.
− Trich BHXH, KPCD, BHYT theo ty lệ tiền lưong
Tinh gia thanh san phâm A, B va nhâp kho thanh phâm, lâp bang tinh gia thanh san
phâm, biêt ráng:
− Không co san phâm do dang đầu va cuối kỳ
− Chi phi san xuât chung đưoc phân bô cho sp A va B theo tiền lưong cua công
nhân san xuât san phâm.
− Số lưong thanh phâm A hoan thanh nhâp kho la 400
− Số lưong thanh phâm B hoan thanh nhâp kho la 500
Ghi chú: Phải trình bày cách tính toán cụ thể.
Baøi taäp
Bài tập 13:
Don vi tinh: Dông
Vât liệu Tiền lưong Khâu hao Tiền mặt
CPSX pxưong 1 40.000.000 2.000.000 1.000.000
CPSX pxưong 2 1.000.000 1.500.000
CPQL pxưong 1 200.000 30.000 160.000
CPQL pxưong 2 300.000 50.000 150.000
Tông công 40.000.000 3.500.000 2.580.000 310.000
Kêt qua san xuât:
• Pxưong 1: 30 ban thanh phâm va 10 san phâm do dang cuối kỳ
• Pxưong 2: 20 thanh phâm va 10 san phâm do dang cuối kỳ
Dinh muc chi phi cho 1 san phâm do dang:
• Pxưong 1:Vât liệu truc tiêp 1.000.000 đ; nhân công truc tiêp 20.000đ; chi
phi san xuât chung 4.000 đ
• Pxưong 2: Nhân công truc tiêp 10.000 đ; chi phi san xuât chung 12.000 đ;
• Ban thanh phâm bưoc 1 đưoc tiêp tuc chê biên o bưoc 2 thanh thanh phâm.
• Tinh gia thanh phân bưoc theo ca 2 cach: Co tinh gia thanh ban thanh phâm
va không tinh gia thanh ban thanh phâm.
Bài tập 16:
Tại môt DN san xuât san phâm trai qua 2 giai đoạn công nghệ, san xuât theo kiêu dây
chuyền. Tri gia san phâm do dang đầu kỳ theo nguyên vât liệu cua giai đoạn 1 la
4.200.000, giai đoạn 2 la 2.800.000đ. cac khoan chi phi phat sinh trong kỳ như sau:
- Giai đoạn 1: Chi phi nguyên vât liệu chinh: 12.000.000đ va cac khoan chi phi
khac: 7.000.000đ. Giai đoạn 2: Nhân ban thanh phâm do giai đoạn 1 chuyên
sang va phat sinh thêm cac chi phi khac la 6.500.000đ
Kêt qua san xuât trong thang như sau:
- Giai đoạn 1 san xuât đưoc 80 ban thanh phâm chuyên qua giai đoạn 2, con lại
10 san phâm do dang. Giai đoạn 2 san xuât đưoc 70 thanh phâm nhâp kho va
30 san phâm do dang
Yêu cầu: Hãy đanh gia san phâm do dang cua DN theo chi phi nguyên vât liệu chinh
Bài tập 15:
Môt DN san xuât 2 loại san phâm A va B trong cung 1 phân xưong, su dung phưong
phap kê khai thưong xuyên co tinh hinh phat sinh chi phi san xuât 2 loại san phâm
trong kỳ như sau:
1. DN xuât vât liệu chinh dung san xuât A va B la 19.000.000đ phân bô theo đinh
muc tiêu hao. Biêt ráng đinh muc tiêu hao vât liệu chinh cua A la 9.000.000đ
va cua B la 11.000.000đ.
Baøi taäp
2. DN xuât vât liệu phu dung san xuât A va B la 5.000.000đ phân bô theo gia tri
vât liệu chinh.
3. DN xuât nhiên liệu dung san xuât A va B la 1.000.000đ, phân bô theo số gio
may hoạt đông. Biêt ráng: số gio may hoạt đông cua A la 450 gio, cua B la 550
gio
4. Tiền điện phuc vu SX DN phai tra cho nha cung câp la 1.200.000đ
5. DN trich khâu hao TSCD dung o phân xưong 4.000.000đ
6. DN xuât công cu dung quan ly phân xưong 1.000.000đ, phân bô dần trong 4
thang
7. DN trich trưoc chi phi sua chua lon TSCD dung o phân xưong 2.000.000đ
8. DN xuât vât liệu phu dung quan ly phân xưong 200.000đ
9. DN xuât nhiên liệu dung quan ly phân xưong 300.000đ
10.DN chi phi tiêp khach báng tiền mặt 400.000đ
11.Tiền lưong DN phai tra cho công nhân san xuât sp A va B la 6.000.000đ phân
bô theo gio công. Biêt ráng: gio công cua spA la 1.400 gio; gio công spB la
1.600 gio. Lưong công nhân viên quan ly phân xưong la 1.000.000đ
12.DN trich BHXH, BHYT, kinh phi công đoan theo ty lệ tiền lưong
Yêu cầu:
Hãy đinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh va ghi vao cac TK liên quan
Tinh gia thanh san phâm A, B va nhâp kho thanh phâm; biêt ráng:
• San phâm do dang đầu kỳ cua A tinh theo vât liệu chinh la 1.000.000đ
• San phâm do dang đầu kỳ cua B tinh theo vât liệu chinh la 1.000.000đ
• San phâm do dang cuối kỳ cua A tinh theo vât liệu chinh la 2.000.000đ
• San phâm do dang cuối kỳ cua B tinh theo vât liệu chinh la 1.000.000đ
Chi phi san xuât chung đưoc phân bô cho A va B theo tiền lưong cua công nhân san
xuât san phâm
Bài tập 16: Môt DN san xuât 1 loại san phâm (sp A) qua 2 phân xưong I va II, su
dung phưong phap kê khai thưong xuyên chi phi o 2 phân xưong, chi phi san xuât
đưoc tâp hop như sau:
7hi ph8
Phân xưong I Phân xưong II
Chi phi nguyên liệu tt
Chi phi nhân công tt
Chi phi san xuât chung
10.000.000đ
4.680.000đ
8.320.000đ
4.000.000đ
2.340.000đ
5.660.000đ
• San phâm do dang đầu kỳ tinh theo vât liệu chinh o phân xưong I la
1.000.000đ
Baøi taäp
• San phâm do dang cuối kỳ tinh theo vât liệu chinh o phân xưong I la
2000.000đ
• San phâm do dang đầu kỳ o phân xưong II tinh theo gia tri ban thanh phâm o
phân xưong I
• San phâm do dang cuối kỳ o phân xưong II la 2.000.000đ
• Phân xưong I san xuât 1.000 ban thanh phâm chuyên qua pxưong II
• Phân xưong II san xuât 900 thanh phâm nhâp kho
Yêu cầu:
• Hãy phan anh tinh hinh trên va ghi vao tai khoan liên quan
• Dung phưong phap tinh gia thanh phân bưoc co tinh gia thanh ban thanh phâm
đê tinh gia thanh san phâm A va nhâp kho thanh phâm.
• Lâp bang tinh gia thanh phân xưong theo khoan muc
Bài tập 1:
Tại 1 DN san xuât 1 loại san phâm (sp A), quy trinh công nghệ trai qua 3 bưoc
chê biên, o môi giai đoạn đều không co san phâm do dang đầu kỳ. Chi phi san xuât
trong kỳ đưoc tâp hop như sau:
7hi ph8
Phân xưong
I
Phân xưong
II
Phân xưong
III
Chi phi nguyên liệu tt
Chi phi nhân công tt
Chi phi san xuât chung
300.000.000
5.980.000
4.420.000
2.260.000
1.290.000
1.125.000
750.000
Kêt qua san xuât trong kỳ như sau:
• Phân xưong I: San xuât ra 85 ban thanh phâm chuyên qua pxII, con 15 san
phâm do dang, muc đô hoan thanh 80°
• Phân xưong II: San xuât ra 80 ban thanh phâm chuyên qua pxIII, con 5 san
phâm do dang, muc đô hoan thanh 70°
• Phân xưong III: San xuât ra 70 thanh phâm nhâp kho, con 10 san phâm do
dang, muc đô hoan thanh 50°
Yêu cầu:
• Tinh gia thanh san phâm theo phưong phap phân bưoc. Biêt ráng san phâm do
dang đanh gia theo phưong phap ưoc lưong tưong đưong
• Lâp bang tinh gia thanh san phâm
Baøi taäp
Bài 14: Tại môt doanh nghiệp hạch toan thưong xuyên hang tôn kho, nôp thuê
GTGT theo phưong phap khâu tru va tinh gia hang xuât kho theo phưong phap FIFO,
co môt phân xưong san xuât chinh san xuât 2 loại san phâm A va B.
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Mua môt TSCD huu hinh voi gia mua 60.000.000đ, thuê GTGT 10°, chưa thanh
toan tiền. Chi phi láp đặt, chạy thu 2.000.000đ, thuê GTGT 5°, tra báng tiền gui
ngân hang. Tai san nay mua báng nguôn vốn Quÿ đầu tư phat triên.
2. Xuât vât liệu chinh tri gia 60.000.000 đông đê truc tiêp san xuât san phâm, phân
bô cho san phâm A va B theo đinh muc tiêu hao vât liệu chinh. Biêt ráng đinh
muc tiêu hao vât liệu chinh la 5.000 đông/1sp A, 12.500 đông/ 1sp B.
3. Nhâp kho vât liệu chinh tri gia 80.000.000đ, vât liệu phu 10.000.000đ, công cu
10.000.000đ. Thuê GTGT 10°, chưa thanh toan tiền cho ngưoi ban. Chi phi vân
chuyên tra báng tiền mặt tông công 1.000.000đ, thuê GTGT 5°; phân bô theo ty
tr•ng gia tri tai san nhâp kho.
4. Xuât vât liệu phu dung truc tiêp san xuât san phâm 3.900.000 đông va phân bô
cho A, B theo đinh muc tiêu hao vât liệu phu. Biêt ráng đinh muc tiêu hao vât liệu
phu cho 1 san phâm A la 260 đông, 1 san phâm B la 1950 đông.
5. Xuât nhiên liệu dung truc tiêp san xuât san phâm 3.000.000 đông, phân bô cho san
phâm A va B theo số gio may su dung; biêt ráng, tông số gio may đê san xuât san
phâm A la 450 gio va san phâm B la 550 gio; va dung o bô phân quan ly phân
xưong 2.600.000 đông.
6. Bang phân bô tiền lưong như sau:
- Lưong công nhân san xuât san phâm A va B : 12.000.000 đông
- Lưong nhân viên quan ly phân xưong: 3.000.000 đông
7. Tiền lưong công nhân san xuât san phâm A va B đưoc phân bô theo số gio công
công nhân san xuât. Biêt ráng đê san xuât 1 san phâm A mât 1 gio công va san
phâm B la 1,25 gio.
8. Dông thoi, kê toan tinh trich cac khoan BHXH, BHYT, KPCD theo ty lệ quy đinh.
9. Chi phi khâu hao TSCD truc tiêp san xuât san phâm: 16.000.000 đông, quan ly
phân xưong : 1.000.000 đông
10.Môt số dich vu mua ngoai dung tại phân xưong chưa thanh toan: Tiền điện thoại
1.400.000 đông, tiền điện 3.500.000 đông, tiền nưoc 1.500.000 đông, thuê GTGT
dich vu mua ngoai 10°.
11.Trich trưoc tiền lưong nghi phep cho công nhân san xuât san phâm A 140.000
đông, san phâm B 680.000 đông.
12.Tâp hop chi phi sua chua lon môt tai san cố đinh trong phân xưong gôm: chi phi
nhân công thuê ngoai (chưa thanh toan) 1.000.000 đông, chi phi phu tung thay thê
1.200.000 đông, chi phi báng tiền khac 380.000 đông.
Baøi taäp
13.Sau khi hoan thanh công việc sua chua lon, kê toan tâp hop va lâp kê hoạch phân
bô trong 6 kỳ, bát đầu phân bô tu kỳ nay.
Yêu cầu:
Dinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh va mo môt số tai khoan chu T cần
thiêt đê tinh gia thanh san phâm hoan thanh va nhâp kho thanh phâm biêt:
• Kêt qua san xuât 9.000 san phâm A va 2.400 san phâm B.
• Ca 2 san phâm không co san phâm do dang đầu va cuối kỳ.
• Phân bô chi phi san xuât chung theo số gio công công nhân san xuât.
• Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc cua san phâm A.
Baøi taäp
Bài tập 15: Trong môt doanh nghiệp (ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên
hang tôn kho) co 3 phân xưong san xuât chinh, san xuât theo kiêu dây chuyền va 2
phân xưong phu (điện va sua chua lon). Chi phi san xuât trong thang đưoc tâp hop
như sau:
Don vi: 1000 đông
Chi phi San xuât chinh San xuât phu Quan ly phân xưong
PX1 PX2 PX3 Diện SCL PX1 PX2 PX3
VL chinh 15.000
VL phu 1.800 2.000 2.800 600 200 230,4
Nhiên liệu 1.040 1.012 1.808 800 100 200 240 600
Phu tung 800
Công cu (pbô 2 lần) 40 100 92 180
Tiền mặt 160 80 70 20 100
Diện 400 360 200 80 40 20 280
Tiền lưong 4.000 3.200 4.800 400 200 600 720 2.400
Khâu hao TSCD 2.000 1.600 2.000 184 72 200 160 1120
Tiền gui NH 56 11,2 325,6
− BHXH, BHYT, KPCD tinh trich theo ty lệ tiền lưong
− Diện san xuât trong kỳ cung câp cho: SXC1 800k€h, SXC2 1.400k€h, SXC3
1.960 k€h.
− Phân xưong sua chua sua chua lon TSCD cho PX1 180h, PX2 120h (đã hoan
thanh trong thang)
− PX1 lam ra 14.000 ban thanh phâm chuyên PX2, con 1.000 san phâm do dang
− PX2 lam ra 12.000 ban thanh phâm chuyên PX3, con 2.000 SPDD
− PX3 lam ra 12.000 thanh phâm nhâp kho
− SPDD PX 1 tinh theo gia tri vât liệu chinh, SPDD PX 2 tinh theo ban thanh phâm
PX1
Yêu cầu:
− Phan anh tinh hinh trên vao nhung tai khoan liên quan
− Tinh gia thanh san phâm cua doanh nghiệp theo phưong phap phân bưoc co tinh
gia thanh ban thanh phâm
− Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc gia thanh
Baøi taäp
Bài tập 21: Môt doanh nghiệp hạch toan hang tôn kho theo phưong phap kiêm kê
thưong xuyên, tinh gia hang xuât kho theo phưong phap binh quân gia quyền cuối kỳ,
tinh thuê GTGT theo phưong phap khâu tru. Thanh phâm ban trong kỳ chiu thuê suât
thuê GTGT 10°.
DN co tinh hinh tôn kho thanh phâm đầu thang như sau:
− San phâm H: 800 sp, đon gia: 100.000đ/sp
− San phâm M: 1000 sp, đon gia: 250.000đ/sp
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. DN san xuât va nhâp kho thanh phâm trong kỳ:
− San phâm H: 9.200 sp, đon gia: 106.000đ/sp
− San phâm M: 7.000 sp, đon gia: 230.000đ/sp
2. Xuât kho trong kỳ:
 Dối voi san phâm H:
− Xuât ban 5.000 sp. Trong đo, 1.000 sp thu báng tiền mặt, 3.000 sp thu báng tiền
gui ngân hang, 1.000 sp chưa thu tiền. Don gia chưa thuê GTGT 150.000đ/sp
− Xuât 3.000 sp đem gop vốn liên doanh ngán hạn, gia do cac bên liên doanh đanh
gia la 130.000đ/sp
 Dối voi san phâm M:
− Xuât gui ban 1.500 sp, khach hang đã nhân đưoc hang va châp nhân thanh toan
1.400 sp va tu chối thanh toan tra lại 100 sp. Don gia chưa thuê GTGT 300.000đ/sp
− Xuât ban 4.500 sp chưa thu tiền, DN cho đon vi mua hưong giam gia 2° tinh theo
gia ban chưa thuê GTGT va đông y tru vao khoan phai thu.
3. Tông chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiệp trong kỳ tâp hop như
sau:
− Chi phi ban hang: 50.000.000đ
− Chi phi quan ly doanh nghiệp: 60.000.000đ
Yêu cầu: Hạch toan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh va xac đinh kêt qua kinh doanh.
Baøi taäp
Bài tập 21:
Môt doanh nghiệp co tinh hinh tiêu thu thanh phâm như sau:
Tôn đầu kỳ thanh phâm A 100 thanh phâm, gia thuc tê 9.950đ/tp.
Cac nghiệp vu phat sinh trong kỳ như sau:
1. Ngay 4, DN nhâp kho 900 thanh phâm A, gia thanh nhâp kho 9.970đ/tp.
2. Ngay 6, doanh nghiệp xuât kho gui ban cho ngưoi mua X 800 thanh phâm A,
gia ban môi thanh phâm la 12.000đ. Chi phi vân chuyên bốc vac báng tiền mặt
100.000đ.
3. Ngay 10, nhân đưoc giây bao cua ngưoi mua X đã nhân đưoc số thanh phâm
trên.
4. Ngay 12, DN nhâp kho 1.000 thanh phâm A voi gia thanh nhâp kho như o
ngay 4.
5. Ngay 14, doanh nghiệp xuât kho ban cho ngưoi mua Y 950 thanh phâm A, gia
ban môi thanh phâm la 11.500đ. Ngưoi mua nhân hang tại kho thanh toan •
báng tiền mặt va • báng sec (nôp ngay vao ngân hang). Chi phi bốc vac tra
báng tiền mặt 50.000đ
6. Ngay 16, ngưoi mua X đề nghi doanh nghiệp giam gia hang ban ngay 6 vi chât
lưong hang giam, doanh nghiệp đông y giam 2° trên gia ban
7. Ngay 18, doanh nghiệp nhân đưoc giây bao cua ngân hang về khoan tiền ngưoi
mua X tra.
8. Ngay 22, ngưoi mua Y đề nghi doanh nghiệp nhân lại 100 thanh phâm ban
ngay 14 bi mât phâm chât, doanh nghiệp nhâp kho số hang bi tra lại, chi phi
vân chuyên bốc vac tra báng tiền mặt 40.000đ. Tra tiền cho ngưoi mua báng
tiền gui ngân hang nhưng chưa nhân đưoc giây bao cua nhân hang.
9. Ngay 26, doanh nghiệp nhân đưoc giây bao cua ngân hang về khoan tiền tra lại
cho ngưoi mua Y.
10.Ngay 2, doanh nghiệp nhân đưoc giây bao cua ngân hang về khoan sec nôp
ngay 14.
Yêu cầu:
• Hãy đinh khoan cac nghiệp vu kinh tê trên va ghi vao cac tai khoan liên quan.
Gia xuât kho tinh theo phưong phap FIFO.
• Tinh lãi lô va kêt chuyên biêt ráng chi phi quan ly 2.600.000đ
Bài tập 22: Tại môt doanh nghiệp san xuât, hạch toan theo phưong phap kê toan kê
khai thưong xuyên, nôp thuê gia tri gia táng theo phưong phap khâu tru, trong thang,
co môt số nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Nhâp kho vât liệu chinh tri gia 22.000.000đ, vât liệu phu tri gia 10.000.000đ, thuê
GTGT 10°, chưa thanh toan tiền cho ngưoi ban.
Baøi taäp
2. Nhâp kho công cu tri gia 5.000.000đ, thuê GTGT 10°, đã thanh toan báng tiền
gui ngân hang. Chi phi vân chuyên tra báng tiền mặt 100.000đ.
3. Ban môt TSCD nguyên gia 10.000.000đ, đã hao mon 8.300.000đ, thu báng tiền
mặt 1.000.000đ. Chi phi thao dõ tai san báng tiền mặt 200.000đ.
4. Mua môt TSCD huu hinh voi gia mua 20.000.000đ, thuê GTGT 5°, chưa thanh
toan tiền. Chi phi vân chuyên, láp đặt, chạy thu tra báng tiền mặt 500.000đ. Tai
san nay mua báng nguôn vốn Quÿ đầu tư phat triên.
5. Xuât kho gui ban san phâm A va B voi gia xuât kho: SP A 40.000.000đ, SP B
60.000.000đ. Gia ban: SP A 48.000.000đ, SP B 72.000.000đ. thuê GTGT 10°.
Chi phi vân chuyên san phâm ban 300.000đ tra báng tiền mặt.
6. Xuât kho vât liệu chinh đê san xuât san phâm: SP A 18.000.000đ, SP B
27.000.000đ.
7. Xuât kho nhiên liệu đê san xuât san phâm: SP A 4.000.000đ, SP B 6.000.000đ, đê
dung o bô phân Quan ly phân xưong 3.000.000đ, o bô phân Ban hang 1000.000đ,
o bô phân Quan ly doanh nghiệp 800.000đ.
8. Khach hang mua hang o nghiệp vu 5 đã nhân đưoc hang va châp nhân thanh toan.
9. Khâu hao TSCD dung o bô phân Quan ly phân xưong 5.000.000đ, o bô phân Ban
hang 2000.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 2.000.000đ.
10.Tinh lưong phai tra cho công nhân san xuât: SP A 12.000.000đ, SP B 4.000.000đ,
nhân viên bô phân Quan ly phân xưong 2.000.000đ, nhân viên bô phân Ban hang
500.000đ, nhân viên bô phân Quan ly doanh nghiệp 1500.000đ. Tinh trich BHXH,
BHYT, KPCD vao chi phi (19°), va khâu tru vao lưong công nhân viên phần
BHXH, BHYT ma công nhân viên phai tra(6°).
11.Xuât môt số công cu tông tri gia 5.000.000; trong đo, công cu dung o bô phân
Quan ly phân xưong tri gia 3.600.000đ, o bô phân Ban hang 800.000đ, o bô phân
Quan ly doanh nghiệp 600.000đ. Kê toan phân bô vao chi phi trong 2 thang.
12.Ban san phâm A va B truc tiêp tại kho thu báng tiền mặt. Gia xuât kho: SP A
32.000.000đ, SP B 11.000.000đ. Gia ban: SP A 37.000.000đ, SP B 13.000.000đ.
Thuê GTGT 10°. Chi phi bao bi đong goi hang ban 500.000đ.
Yêu cầu: Dinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh, mo môt số tai khoan chu T cần
thiêt đê:
1. Tinh gia thanh san phâm va nhâp kho thanh phâm. Biêt:
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm A: 1.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm B: 2.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm A: 415.000đ
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm B: 805.000đ
− Phân bô chi phi san xuât chung theo ty tr•ng lưong công nhân san xuât truc tiêp
2. Xac đinh kêt qua kinh doanh va kêt chuyên lãi, lô.
Baøi taäp
Bài tập 23: Tại môt doanh nghiệp san xuât, hạch toan theo phưong phap kê toan kê
khai thưong xuyên, nôp thuê gia tri gia táng theo phưong phap khâu tru, trong thang,
co môt số nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Mua môt TSCD huu hinh voi gia mua 30.000.000đ, thuê GTGT 5°, thanh toan
báng tiền gui ngân hang. Chi phi vân chuyên, láp đặt, chạy thu tra báng tiền mặt
3.000.000đ. Tai san nay mua báng nguôn vốn Quÿ đầu tư phat triên.
2. Mua môt số công cu tri gia 6.000.000đ, thuê GTGT 10°, chưa thanh toan tiền.
3. Nhâp kho vât liệu chinh tri gia 20.000.000đ, vât liệu phu tri gia 10.000.000đ, thuê
GTGT 10°, thanh toan báng tiền gui ngân hang. Chi phi vân chuyên tông công
300.000 tra báng tiền mặt, phân bô theo gia tri tai san nhâp kho.
4. Thanh ly môt TSCD nguyên gia 20.000.000đ, đã hao mon 17.000.000đ, thu báng
tiền gui ngân hang 4.000.000đ. Chi phi thanh ly báng tiền mặt 200.000đ.
5. Xuât kho vât liệu chinh đê san xuât san phâm: SP A 15.000.000đ, SP B
30.000.000đ.
6. Xuât kho vât liệu phu đê san xuât san phâm: SP A 4.000.000đ, SP B 8.000.000đ,
đê dung o bô phân Quan ly phân xưong 2.000.000đ, o bô phân Ban hang
500.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 500.000đ.
7. Khâu hao TSCD dung o bô phân Quan ly phân xưong 8.000.000đ, o bô phân Ban
hang 2.000.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 2.000.000đ.
8. Tinh lưong phai tra cho công nhân san xuât: SP A 12.000.000đ, SP B
18.000.000đ, nhân viên bô phân Quan ly phân xưong 3.000.000đ, nhân viên bô
phân Ban hang 1.000.000đ, nhân viên bô phân Quan ly doanh nghiệp 1.500.000đ.
Tinh trich BHXH, BHYT, KPCD vao chi phi (19°), va khâu tru vao lưong công
nhân viên phần BHXH, BHYT ma công nhân viên phai tra(6°).
9. Xuât môt số công cu tông tri gia 3.000.000; trong đo, công cu dung o bô phân
Quan ly phân xưong tri gia 1.800.000đ, o bô phân Ban hang 600.000đ, o bô phân
Quan ly doanh nghiệp 600.000đ. Kê toan phân bô vao chi phi trong 3 thang.
10.Xuât kho gui ban san phâm A va B voi gia xuât kho: SP A 30.000.000đ, SP B
60.000.000đ. Gia ban: SP A 37.000.000đ, SP B 72.000.000đ. thuê GTGT 5°. Chi
phi vân chuyên san phâm ban 900.000đ tra báng tiền mặt.
11.Ban san phâm A va B truc tiêp tại kho thu báng tiền mặt. Gia xuât kho: SP A
32.000.000đ, SP B 15.000.000đ. Gia ban: SP A 37.000.000đ, SP B 20.000.000đ.
Thuê GTGT 5°. Xuât bao bi đong goi hang ban 500.000đ.
12.Khach hang mua hang o nghiệp vu 10 đã nhân đưoc hang va châp nhân thanh
toan.
Yêu cầu: Dinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh, mo môt số tai khoan chu T cần
thiêt đê:
1. Tinh gia thanh san phâm va nhâp kho thanh phâm. Biêt:
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm A: 2.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm B: 3.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm A: 948.000đ
Baøi taäp
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm B: 922.000đ
− Phân bô chi phi san xuât chung theo ty tr•ng lưong công nhân san xuât truc tiêp
2. Xac đinh kêt qua kinh doanh va kêt chuyên lãi, lô.
Bài tập 26: Tại môt doanh nghiệp san xuât, hạch toan theo phưong phap kê toan kê
khai thưong xuyên, nôp thuê gia tri gia táng theo phưong phap khâu tru. Trong thang,
co môt số nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Nhâp kho vât liệu chinh tri gia 40.000.000đ, vât liệu phu 40.000.000đ, công cu
20.000.000đ. Thuê GTGT 10°. Chưa thanh toan tiền cho ngưoi ban. Chi phi vân
chuyên tra báng tiền mặt tông công 1.000.000đ; phân bô theo ty tr•ng gia tri tai
san nhâp kho.
2. Mua môt TSCD huu hinh voi gia mua 10.000.000đ, thuê GTGT 10°, chưa thanh
toan tiền. Chi phi vân chuyên, láp đặt, chạy thu tra báng tiền mặt200.000đ. Tai san
nay mua báng nguôn vốn Quÿ đầu tư phat triên.
3. Xuât kho gui ban san phâm A va B voi gia xuât kho: SP A 30.000.000đ, SP B
10.000.000đ. Gia ban: SP A 35.000.000đ, SP B 12.000.000đ. thuê GTGT 10°.
Chi phi vân chuyên san phâm ban 300.000đ báng tiền mặt.
4. Thanh ly môt TSCD nguyên gia 12.000.000đ, đã hao mon 11.200.000đ. Chi phi
thao dõ tai san báng tiền mặt 100.000đ, phê liệu thu hôi 500.000đ.
5. Xuât kho vât liệu chinh đê san xuât san phâm: SP A 12.000.000đ, SP B
4.000.000đ.
6. Xuât kho vât liệu phu đê san xuât san phâm: SP A 9.000.000đ, SP B 3.000.000đ,
đê dung o bô phân Quan ly phân xưong 3.000.000đ, o bô phân Ban hang
800.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 500.000đ.
7. Xuât kho nhiên liệu đê san xuât san phâm: SP A 9.000.000đ, SP B 3.000.000đ, đê
dung o bô phân Quan ly phân xưong 3.000.000đ, o bô phân Ban hang 1000.000đ,
o bô phân Quan ly doanh nghiệp 1000.000đ.
8. Khach hang mua hang o nghiệp vu 3 đã nhân đưoc hang va châp nhân thanh toan
9. Khâu hao TSCD dung o bô phân Quan ly phân xưong 7.000.000đ, o bô phân Ban
hang 1000.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 1000.000đ.
10.Tinh lưong phai tra cho công nhân san xuât: SP A 12.000.000đ, SP B 4.000.000đ,
nhân viên bô phân Quan ly phân xưong 3.000.000đ, nhân viên bô phân Ban hang
800.000đ, nhân viên bô phân Quan ly doanh nghiệp 1500.000đ.
11.Tinh trich BHXH, BHYT, KPCD theo ty lệ quy đinh
12.Khâu tru vao lưong công nhân viên phần BHXH, BHYT, KPCD ma công nhân
viên phai tra theo ty lệ quy đinh (6°)
13.Khach hang mua hang o nghiệp vu 3 thanh toan tiền hang báng tiền mặt va khiêu
nại về môt số lô san phâm A bi giam chât lưong, doanh nghiệp đông y giam gia
cho khach hang 500.000đ.
14.Xuât môt số công cu tông tri gia 5.000.000; trong đo, công cu dung o bô phân
Quan ly phân xưong tri gia 4.000.000đ, o bô phân Ban hang 600.000đ, o bô phân
Quan ly doanh nghiệp 400.000đ. Kê toan phân bô vao chi phi trong 2 thang.
Baøi taäp
15.Ban san phâm A va B truc tiêp tại kho thu báng tiền mặt. Gia xuât kho: SP A
32.000.000đ, SP B 11.000.000đ. Gia ban: SP A 37.000.000đ, SP B 13.000.000đ.
Thuê GTGT 10°.
16.Nôp BHXH cho co quan Tai chinh báng tiền gui ngân hang 4.000.000đ
Yêu cầu:
1. Mo môt số tai khoan chu T cần thiêt đê tinh gia thanh san phâmva nhâp kho thanh
phâm. Biêt:
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm A: 2.000.000đ; B: 2.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm A: 207.500đ; B: 402.500đ
− Phân bô chi phi san xuât chung theo ty tr•ng lưong công nhân san xuât truc tiêp
2. Mo môt số tai khoan chu T cần thiêt đê xac đinh kêt qua kinh doanh va kêt chuyên
lãi, lô.
Bài tập 25: Tại môt doanh nghiệp san xuât, hạch toan theo phưong phap kê toan kê
khai thưong xuyên, nôp thuê gia tri gia táng theo phưong phap khâu tru. Trong thang,
co môt số nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
1. Mua môt TSCD huu hinh voi gia mua 30.000.000đ, thuê GTGT 5°, tra báng tiền
gui ngân hang. Chi phi vân chuyên, láp đặt, chạy thu tra báng tiền mặt 2000.000đ.
Tai san nay mua báng Nguôn vốn Xây dung co ban.
2. Xuât kho gui ban san phâm A va B voi gia xuât kho: SP A 10.000.000đ, SP B
15.000.000đ. Gia ban: SP A 12.000.000đ, SP B 18.000.000đ. Thuê GTGT 10°.
3. Xuât bao bi đong goi san phâm ban tri gia 200.000đ, chi phi vân chuyên san phâm
ban 300.000đ báng tiền mặt.
4. Mua nguyên vât liệu tri gia 15.000.000đ, công cu 5.000.000đ. Thuê GTGT 10°.
Chưa thanh toan tiền cho ngưoi ban. Chi phi vân chuyên tra báng tiền mặt tông
công 200.000đ; phân bô theo ty tr•ng gia tri tai san nhâp kho.
5. Ban môt TSCD nguyên gia 6.000.000đ, đã hao mon 5.500.000đ. Thu báng tiền
mặt 630.000đ, trong đo co thuê GTGT 30.000đ. Chi phi cho việc nhưong ban
50.000đ báng tiền mặt.
6. Khach hang mua hang o nghiệp vu 2 đã nhân đưoc hang va châp nhân thanh toan
7. Xuât kho vât liệu chinh đê san xuât san phâm: SP A 5.000.000đ, SP B 7.500.000đ.
8. Xuât kho vât liệu phu đê san xuât san phâm: SP A 1.000.000đ, SP B 1.500.000đ,
đê dung o bô phân Quan ly phân xưong 300.000đ, o bô phân Ban hang 100.000đ,
o bô phân Quan ly doanh nghiệp 100.000đ.
9. Xuât kho nhiên liệu đê dung o bô phân Quan ly phân xưong 1.000.000đ, o bô
phân Ban hang 300.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 200.000đ.
10.Xuât môt số công cu tông tri gia 4.000.000; trong đo, công cu dung o bô phân
Quan ly phân xưong tri gia 3.000.000đ, o bô phân Ban hang 400.000đ, o bô phân
Quan ly doanh nghiệp 600.000đ. Kê toan phân bô vao chi phi trong 2 thang.
11.Khâu hao TSCD dung o bô phân Quan ly phân xưong 4.000.000đ, o bô phân Ban
hang 1000.000đ, o bô phân Quan ly doanh nghiệp 1000.000đ.
12.Chi phi tiêp khach tra báng tiền mặt 300.000đ
Baøi taäp
13.Tinh lưong phai tra cho công nhân san xuât: SP A 6.000.000đ, SP B 9.000.000đ,
nhân viên bô phân Quan ly phân xưong 2.000.000đ, nhân viên bô phân Ban hang
1000.000đ, nhân viên bô phân Quan ly doanh nghiệp 2000.000đ.
14.Tinh trich BHXH, BHYT, KPCD theo ty lệ quy đinh
15.Xuât ban truc tiêp san phâm A va B thu báng tiền mặt. Gia xuât kho: SP A
8.000.000đ, SP B 12.000.000đ. Gia ban: SP A 10.000.000đ, SP B 15.000.000đ.
Thuê GTGT 10°.
16.Dung tiền gui ngân hang nôp BHYT cho co quan Y tê 1.000.000đ.
Yêu cầu:
Mo môt số tai khoan chu T cần thiêt đê tinh gia thanh san phâm va nhâp kho thanh
phâm. Biêt:
− Tri gia san phâm do dang đầu kỳ san phâm A: 1.000.000đ; B: 1.000.000đ
− Tri gia san phâm do dang cuối kỳ san phâm A: 2.812.00đ; B: 2.218.000đ
− Phân bô chi phi san xuât chung theo ty tr•ng lưong công nhân san xuât truc tiêp
Mo môt số tai khoan chu T cần thiêt đê xac đinh kêt qua kinh doanh va kêt chuyên
lãi, lô.
Bài 26: Tại môt doanh nghiệp (ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn
kho) co 2 phân xưong san xuât chinh, san xuât theo kiêu dây chuyền va môt phân
xưong san xuât phu (phân xưong san xuât bao bi). Chi phi san xuât trong thang đưoc
tâp hop như sau:
Don vi: Dông
Chi phi Phân xưong 1 Phân xưong 2 Phân xưong phu
SX SP Quan ly PX SX SP Quan ly PX SX SP Quan ly PX
152 (VLC) 20.000.000 8.000.000
152 (VLP) 2.500.000 6.800.000 2.000.000
152 (NL) 1.500.000 2.500.000 3.200.000 1.800.000 800.000 500.000
153 6.000.000 800.000 800.000
111 950.000 1.560.000 440.000
331 600.000 1.400.000 400.000
334 4.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000
214 8.200.000 800.000 2.000.000 500.000 2.000.000 700.000
− Cac khoan BHXH, BHYT, KPCD tinh trich vao chi phi theo ty lệ tiền lưong
− Gia tri công cu o bang trên la gia tri công cu xuât kho va công cu loại phân bô 2
lần.
− Phân xưong phu san xuât bao bi cung câp cho phân xưong chinh I 1.200 kg bao
bi, phân xưong chinh II 800 kg bao bi (phân xưong phu không co san phâm do dang
đầu va cuối kỳ).
− Phân xưong chinh I lam ra 10.000 ban thanh phâm chuyên sang phân xưong II,
con 2.000 san phâm do dang.
− Phân xưong chinh II lam ra 8.000 thanh phâm nhâp kho, con 2.000 san phâm do
dang.
− San phâm do dang phân xưong I tinh theo gia tri nguyên vât liệu truc tiêp.
− San phâm do dang phân xưong II tinh theo gia tri ban thanh phâm phân xưong I.
− Phân xưong chinh I, II không co san phâm do dang đầu kỳ.
Baøi taäp
Yêu cầu:
− Dinh khoan va phan anh tinh hinh trên vao cac tai khoan chu T sau: TK621,
TK622, TK627, TK154 (lưu y : chi tiêt theo phân xưong)
− Tinh gia thanh san phâm cua doanh nghiệp theo phưong phap phân bưoc co tinh
gia thanh ban thanh phâm.
− Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc phân xưong chinh I.
Bài 2: Tại môt doanh nghiệp (ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn
kho) co phân xưong san xuât chinh san xuât 2 loại san phâm A, B va môt phân
xưong san xuât phu (phân xưong san xuât bao bi). Chi phi san xuât trong thang đưoc
tâp hop như sau:
Don vi: 1.000 đông
Phân xưong 152
(VLC)
152
(VLP)
152
(NL)
153 111 331
DIEN
334 214
P
X

p
h
u
SX SP 5.000 300 200 2.000 700
Quan ly PX 200 600 630 800 1.000 300
P
X

S
X

c
h
i
n
h
SX SP A 28.000 3.800 2.700 5.000 2.500
SX SP B 18.000 2.700 1.800 15.000 7.500
Quan ly PX 1.900 1.800 2.030 2.400 3.000 1.400
− Cac khoan BHXH, BHYT, KPCD tinh trich vao chi phi theo ty lệ tiền lưong
− Gia tri công cu o bang trên la gia tri công cu xuât kho va công cu loại phân bô 2
lần.
− Bao bi o phân xưong phu chuyên toan bô sang phân xưong san xuât chinh (phân
xưong san xuât phu không co san phâm do dang đầu va cuối kỳ)
− San phâm do dang đanh gia theo gia tri nguyên vât liệu truc tiêp.
- San phâm do dang đầu kỳ san phâm A tri gia 900.000 đông
- San phâm do dang đầu kỳ san phâm B tri gia 2.500.000 đông
− Bao cao kêt qua san xuât cua phân xưong chinh như sau:
- San phâm A: 10.000 san phâm hoan thanh va 1.800 san phâm do dang
- San phâm B: 8.000 san phâm hoan thanh va 2.000 san phâm do dang.
− Chi phi san xuât chung đưoc phân bô theo ty lệ tiền lưong công nhân san xuât
chinh
Yêu cầu:
− Dinh khoan va phan anh tinh hinh trên vao cac tai khoan chu T sau: TK621,
TK622, TK154 (lưu y : chi tiêt theo san phâm va phân xưong) va TK 627 (chi tiêt
theo phân xưong)
− Tinh gia thanh san phâm A, B cua doanh nghiệp.
Bài 24: Tại môt doanh nghiệp (ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn
kho) co 2 phân xưong san xuât chinh, san xuât theo kiêu dây chuyền va môt phân
xưong san xuât phu (phân xưong san xuât khuôn mâu). Chi phi san xuât trong thang
đưoc tâp hop như sau:
Don vi: Dông
Baøi taäp
Chi phi Phân xưong chinh I Phân xưong chinh II Phân xưong phu
SX SP Quan ly PX SX SP Quan ly PX SX SP Quan ly PX
Vât liệu chinh 30.000.000 5.000.000
Vât liệu phu 3.800.000 3.000.000 800.000
Nhiên liệu 2.200.000 1.200.000 1.800.000 700.000 700.000 200.000
Công cu (pbô 2 lần) 6.000.000 1.400.000 600.000
Tiền mặt 495.000 785.000 250.000
Dich vu mua ngoai 2.000.000 1.700.000 800.000
Tiền lưong 8.000.000 1.500.000 7.000.000 1.500.000 4.000.000 1.000.000
Khâu hao TSCD 4.500.000 500.000 3.200.000 800.000 2.700.000 300.000
− Cac khoan BHXH, BHYT, KPCD tinh trich vao chi phi theo ty lệ tiền lưong
− Gia tri công cu o bang trên la gia tri công cu xuât kho.
− Chi phi dich vu mua ngoai chưa thanh toan.
− Phân xưong phu cung câp khuôn mâu ( đưoc xem la công cu loại phân bô 1 lần)
cho phân xưong chinh I 1.000 khuôn mâu, phân xưong chinh II 700 khuôn mâu
(phân xưong phu không co san phâm do dang đầu va cuối kỳ).
− Phân xưong chinh I lam ra 10.000 ban thanh phâm chuyên sang phân xưong II,
con 2.000 san phâm do dang.
− Phân xưong chinh II lam ra 8.000 thanh phâm nhâp kho, con 2.000 san phâm do
dang.
− San phâm do dang phân xưong I tinh theo gia tri nguyên vât liệu truc tiêp.
− San phâm do dang phân xưong II tinh theo gia tri ban thanh phâm phân xưong I.
− Phân xưong chinh I, II không co san phâm do dang đầu kỳ.
Yêu cầu:
− Dinh khoan va phan anh tinh hinh trên vao cac tai khoan chu T sau: TK621,
TK622, TK627, TK154 (lưu y : chi tiêt theo phân xưong)
− Tinh gia thanh san phâm cua doanh nghiệp theo phưong phap phân bưoc co tinh
gia thanh ban thanh phâm.
− Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc cua phân xưong chinh I.
Baøi taäp
Bài 31: Tại môt doanh nghiệp (ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn
kho) co phân xưong san xuât chinh san xuât 2 loại san phâm A, B va môt phân
xưong san xuât phu (phân xưong san xuât bao bi). Chi phi san xuât trong thang đưoc
tâp hop như sau:
Don vi: Dông
Chi phi Phân xưong san xuât chinh Phân xưong san xuât phu
SX SP A SX SP B Quan ly PX SX SP Quan ly PX
Vât liệu chinh 20.000.000 30.000.000 8.000.000
Vât liệu phu 5.500.000 6.800.000 2.000.000
Nhiên liệu 4.500.000 3.200.000 4.300.000 1.000.000 500.000
Công cu (pbô 2 lần) 2.800.000 400.000
Tiền mặt 1.220.000 440.000
Dich vu mua ngoai 1.200.000 400.000
Tiền lưong 20.000.000 30.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000
Khâu hao TSCD 7.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 700.000
− Cac khoan BHXH, BHYT, KPCD tinh trich vao chi phi theo ty lệ tiền lưong
− Gia tri công cu o bang trên la gia tri công cu xuât kho.
− Bao bi o phân xưong phu chuyên toan bô sang phân xưong san xuât chinh, đưoc
xem la công cu (loại phân bô 1 lần) su dung o phân xưong chinh.
− Phân xưong chinh lam ra 10.000 san phâm A, con 2.000 san phâm A do dang va
8.000 san phâm B va 2.000 san phâm B do dang.
− Không co san phâm do dang đầu kỳ
− San phâm do dang cuối kỳ tinh theo gia tri nguyên vât liệu truc tiêp.
− Chi phi san xuât chung đưoc phân bô theo ty lệ tiền lưong công nhân san xuât
chinh.
Yêu cầu:
− Dinh khoan va phan anh tinh hinh trên vao cac tai khoan chu T sau: TK621,
TK622, TK154 (lưu y : chi tiêt theo san phâm) va TK 627.
− Tinh gia thanh san phâm A, B cua doanh nghiệp.
− Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc cua san phâm A.
Baøi taäp
Bài 32: Tại môt doanh nghiệp hạch toan thưong xuyên hang tôn kho, nôp thuê GTGT
theo phưong phap khâu tru va tinh gia hang xuât kho theo phưong phap FIFO, co 2
phân xưong san xuât chinh san xuât theo kiêu dây chuyền.
Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat sinh như sau:
2. Mua vât liệu chinh tri gia 40.000.000 đông, thuê GTGT 10°, chưa thanh toan
cho ngưoi ban. Chi phi vân chuyên, bốc dõ tra báng tiền mặt 200.000đ, thuê
GTGT dich vu vân chuyên 5°.
3. Dung nguôn vốn đầu tư xây dung co ban đê mua môt tai san cố đinh moi voi
gia mua 15.000.000 đông, thuê GTGT 5°,chưa thanh toan cho ngưoi ban . Chi
phi láp đặt, chạy thu 1.000.000 đông tra báng tiền mặt.
4. Ban môt tai san cố đinh cu nguyên gia 10.000.000 đông, đã hao mon
9.200.000 đông, thu 1.000.000 đông báng tiền mặt; tiền công thao dõ phai tra
cho công nhân trong doanh nghiệp la 200.000 đông.
5. Xuât vât liệu chinh tri gia 32.000.000 đông đê truc tiêp san xuât san phâm tại
phân xưong I.
6. Xuât vât liệu phu dung truc tiêp san xuât san phâm o phân xưong I 2.500.000
đông, o phân xưong II 6.800.000 đông.
7. Xuât công cu (loại phân bô 50°) dung cho cac bô phân sau: phân xưong I tri
gia 6.000.000 đông, phân xưong II 800.000 đông.
8. Xuât nhiên liệu dung o phân xưong I gôm: dung truc tiêp san xuât san phâm
1.500.000 đông, dung quan ly phân xưong 2.500.000 đông; o phân xưong II
gôm: dung truc tiêp san xuât san phâm 3.200.000 đông, dung quan ly phân
xưong 1.800.000 đông.
9. Tiền điện thoại phai tra cho nha cung câp o cac bô phân như sau: Phân xưong I
2.600.000 đông, phân xưong II 2.400.000 đông, thuê GTGT dich vu mua ngoai
10°.
10.Bang phân bô tiền lưong như sau:
- Lưong công nhân san xuât phân xưong I: 4.000.000 đông
- Lưong công nhân san xuât phân xưong II: 5.000.000 đông
- Lưong nhân viên quan ly phân xưong I: 1.000.000 đông
- Lưong nhân viên quan ly phân xưong II: 1.000.000 đông
Dông thoi, kê toan tinh trich cac khoan BHXH, BHYT, KPCD theo ty lệ quy
đinh.
11.Bang phân bô khâu hao TSCD cho cac bô phân như sau:
- Bô phân san xuât san phâm phân xưong I: 8.000.000 đông
- Bô phân san xuât san phâm phân xưong II: 9.000.000 đông
- Bô phân quan ly phân xưong I: 800.000 đông
- Bô phân quan ly phân xưong II: 1.000.000 đông
12.Trich trưoc chi phi sua chua lon tai san cố đinh o phân xưong I 200.000 đông,
o phân xưong II 500.000 đông.
13.Chi phi khac báng tiền mặt cho bô phân quan ly phân xưong I 950.000 đông,
bô phân quan ly phân xưong II 2.560.000 đông.
Yêu cầu:
Baøi taäp
1. Dinh khoan cac nghiệp vu kinh tê phat sinh va mo môt số tai khoan chu T cần
thiêt đê tinh gia thanh san phâm hoan thanh va nhâp kho thanh phâm biêt:
− Phân xưong I san xuât đưoc 10.000 ban thanh phâm chuyên sang phân xưong II
va 2.000 san phâm do dang.
− Phân xưong II san xuât đưoc 8.000 thanh phâm va 2.000 san phâm do dang.
− ‚ cac phân xưong không co san phâm do dang đầu kỳ.
− San phâm do dang cuối kỳ phân xưong I tinh theo gia tri nguyên vât liệu truc tiêp
− San phâm do dang cuối kỳ phân xưong II tinh theo gia thanh ban thanh phâm PX
2. Lâp bang tinh gia thanh theo khoan muc phân xưong I.
Bài tập 6:
Tại môt DN ap dung phưong phap kê khai thưong xuyên hang tôn kho, thuê
GTGT nôp theo phưong phap khâu tru. Trong thang co cac nghiệp vu kinh tê phat
sinh như sau ( cac tai khoan liên quan xem như co đu số dư đê thanh toan):
1. Mua môt số vât liệu chinh nhâp kho, tri gia 60.000.000đ, thuê GTGT 10°,
thanh toan báng tiền gui ngân hang; chi phi vân chuyên 250.000 tra báng tiền
mặt.
2. Xuât vât liệu chinh đê san xuât san phâm , gia hạch toan 50.000.000.
3. Xuât vât liệu phu gia hạch toan: đê san xuât san phâm 5.000.000, quan ly phân
xưong 400.000.
4. Xuât nhiên liệu gia hạch toan cho phân xưong san xuât 400.000, quan ly doanh
nghiệp 170.000
Baøi taäp
5. Xuât công cu gia thuc tê cho phân xưong san xuât 2.800.000, quan ly doanh
nghiệp 1.600.000, bô phân ban hang 800.000. Phân bô trong 2 thang.
Yêu cầu:
ịnh !hoản các nghi"# $% #hát sinh &i't r(ng h" số $)t *i"u ch+nh *à ,-../ $)t
*i"u #h% 0-,1/ nhi2n *i"u 0-,3-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->