P. 1
Xem mình thuộc mệnh gì

Xem mình thuộc mệnh gì

|Views: 1,316|Likes:
Được xuất bản bởitugumi_babie

More info:

Published by: tugumi_babie on Feb 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?

-Giáp Tí, Ất !u " Kim
- Giáp #$n, Ất M%& " Thủy
- Giáp Thìn, Ất T' " H&(
- Giáp )g*, Ất M+i " Kim
- Giáp Th,n, Ất #-u " Thủy
- Giáp Tu.t, Ất H/i " H&(
- 0ính Tí, 1inh !u " Thu2
- 0ính #$n, 1inh M%& " H&(
- 0ính Thìn, 1inh T' " Thổ
- 0ính )g*, 1inh M+i " Thu2
- 0ính Th,n, 1inh #-u " H&(
- 0ính Tu.t, 1inh H/i " Thổ
- M-u Tí, K2 !u " H&(
- M-u #$n, K2 M%& " Thổ
- M-u Thìn, K2 T' " Mộc
- M-u )g*, K2 M+i " H&(
- M-u Th,n, K2 #-u " Thổ
- M-u Tu.t, K2 H/i " Mộc
- 3anh Tí, T,n !u " Thổ
- 3anh #$n, T,n M%& " Mộc
- 3anh Thìn, T,n T' " Kim
- 3anh )g*, T,n M+i " Thổ
- 3anh Th,n, T,n #-u " Mộc
- 3anh Tu.t, T,n H/i " Kim
- )h,m Tí, 4u5 !u " Mộc
- )h,m #$n, 4u5 M%& " Kim
- )h,m Thìn, 4u5 T' " Thu2
- )h,m )g*, 4u5 M+i " Mộc
- )h,m Th,n, 4u5 #-u " Kim
- )h,m Tu.t, 4u5 H/i " Thu2
6789, 6787, :;;9, :;;7" Tích <=ch Hỏa ><!a ?.m ?@tA
67B;, 67B6, :;6;, :;66" T+ng Cách mộc >3,y t+ng CáchA
67B:, 67BD, :;6:, :;6D" TEFGng HFu thủy >GiIng nFJc HJnA
67B8, 67BB, :;68, :;6B" a tEung Kim >LMng tE&ng cátA
67BN, 67BO, :;6N, :;6O" Pn hQ hỏa ><!a RFJi ch,n nSiA
67B9, 67B7, :;69, :;67" 0ình T=a mộc >3,y U TVng CWngA
67N;, 67N6, :;:;, :;:6" 0ích thF/ng thổ >1.t tEXn YáchA
67N:, 67ND, :;::, :;:D" Kim CQch Kim >LMng pha CQch KimA
67N8, 67NB, :;:8, :;:B" HS TZng hỏa ><!a ng*n T[nA
67NN, 67NO, :;:N, :;:O" ThiXn hM thủy >)FJc tEXn tEGiA
67N9, 67N7, :;:9, :;:7" 1Qi R=ch thổ >1.t thuộc 6 Khu HJnA
67O;, 67O6, :;D;, :;D6" Th&a \uy]n Kim >LMng tEang ?^cA
67O:, 67OD, :;D:, :;DD" Tang T_ mộc >G` c,y R,uA
67O8, 67OB, :;D8, :;DB" 1Qi KhX thủy >)FJc RFJi Khe HJnA
67ON, 67OO, :;DN, :;DO" a tEung thổ >1.t Han tE&ng cátA
67O9, 67O7, :;D9, :;D7" ThiXn thF/ng hỏa ><!a tEXn tEGiA
679;, 6796, :;8;, :;86" ThQch Hbu mộc >3,y thQch HbuA
679:, 679D, :;8:, :;8D" 1Qi h(i thủy >)FJc TQi RFPngA
6798, 679B, :;88, :;8B" H(i tEung Kim >LMng RFJi CicnA
679N, 679O, :;8N, :;8O" <ộ tEung hỏa ><!a tE&ng HIA
6799, 6797, :;89, :;87" 1Qi H,m mộc >3,y tE&ng Edng HJnA
677;, 6776, :;B;, :;B6, 67D;, 67D6" <ộ CMng thổ >1.t giea TFGngA
677:, 677D, :;B:, :;BD, 67D:, 67DD" Ki]m ph&ng Kim >LMng T$u mfi Ki]mA
6778, 677B, :;B8, :;BB, 67D8, 67DB" Pn T$u hỏa ><!a tEXn nSiA
677N, 677O, :;BN, :;BO, 67DN, 67DO" Gi(n hQ thủy >)FJc RFJi KheA
6779, 6777, :;B9, :;B7, 67D9, 67D7" ThMnh T$u thổ >1.t tEXn thMnhA
:;;;, :;;6, :;N;, :;N6, 678;, 6786" 0Qch HQp Kim >LMng tE&ng n]n EgnA
:;;:, :;;D, :;N:, :;ND, 678:, 678D" #FPng Hihu mộc >3,y RFPng HihuA
:;;8, :;;B, :;N8, :;NB, 6788, 678B" Tuyin tEung thủy >#FJi giea RIng ?u_iA
:;;N, :;;O, :;NN, :;NO, 678O, 6789" jc thF/ng thổ >1.t tEXn nkc nhMA
6l Mộc ?inh Hỏa
:l Hỏa inh Thổ
Dl Thổ inh Kim
8l Kim inh Thủy
Bl Thủy inh Mộc
4uan Hệ Khgc
6l Mộc Khgc Thổ
:l Thổ Khgc Thủy
Dl Thủy Khgc Hỏa
8l Hỏa Khgc Kim
Bl Kim Khgc Mộc
)guVn ?t
Tmi yXu Hnopqr
TE( HGi YJi tEích Ran
6N-66-:;6; 66":: pM s:
Rucman)&6
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
3v Lw qxy
Tham gia ngMy
zeC :;;7
0Mi g!i
6lNN9
ThanK?
678
ThanKeR 6;; Time? in ND p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
3hS p&?t CMi nMy HM ck 5 |?
3hung tay gie gìn ?b tE&ng ?áng của ti]ng Liệt CWng cách ?! R}ng ti]ng Liệt ck R.u Khi
p&?t CMi~ 3(m Pn~
TE( HGi YJi tEích Ran
69-66-:;6; 6:"8O oM sD
tachiE&
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
ThMnh YiXn tích cbc
Tham gia ngMy
•uH :;6;
0Mi g!i
6N:
ThanK?
:
ThanKeR 9 Time? in N p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
p&?t CMi Tc \em tuổi H.y Y/ h(
_ng tEXn TGi mJi ch€ HM một n!a
0i]t Ca& giG tìm TF/c n!a th^ hai
TEGi ?inh Ea 6•6 ‚:
3J ?a& HQi ck :": ‚ 6
6 ngFGi Cumng tay ‚ƒ 6 ngFGi ng%
6 ngFGi c.t CFJc ‚ƒ 6 ngFGi Tau
6 ngFGi „uay HFng ‚ƒ 6 ngFGi Khkc
6 ngFGi Ea Ti ‚ƒ 6 ngFGi CuVn
6 ngFGi Tang „uXn‚ƒ 6 ngFGi nhJ
6 ngFGi hQnh phSc ‚ƒ 6 ngFGi Tau
6 ngFGi ngVi T,y HIng nhung nhJ
6 ngFGi ngVi Tk tba Yai ailll
TE( HGi YJi tEích Ran
69-66-:;6; ;6"8B oM s8
me&Hu&i
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
MemCeE
Tham gia ngMy
MaE :;;7
1]n td
yXn Cái city
0Mi g!i
DD8
ThanK?
D
ThanKeR 8 Time? in D p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
\em cái nMy ch( hicu gì Humn ……
GiEH cMng Rh \FPng cMng K& chung thủyl
l{|]u thu_c †Mn †E| K2 TGi tEail
ln_ng EF/u ?ay ngMy ma| ta †€nhl
ln_ng EF/u †ình Khk †€nh Hgm em P|l
l3h_n g|ang hV Khmng hi EP| nFJc mgtl
lMM g|G T,y anh mm h-n Khkc th$ml
l{Xm Yi Khuya ngMn ?a; H.p Hánhl
lX% hộ| ‡uVn Ygng ‡kng ngFG| anh yXul
lG|ang hV Tam máu anh Khmng ?/l
l3h€ ?/ TFGng Yi Ygng ‡kng eml
lH%y ‡|]n t|m anh thMnh c,y m% t.ul
l3h@m ‡ay T$u nheng Kˆ nki iu eml
TE( HGi YJi tEích Ran
• TE( HGi CMi Yi]t
#anh m}c chính nhanh 4uán nFJc <Xn tEXn
3h^c )Zng
0(ng Tiiu ch€nh cá nh,n
Tin nhgn EiXng
1% TZng
oi Tang &nHine
Tìm tE&ng Rihn TMn
TEang {$u
#ihn {Mn
<&a phkng thanh
Thmng Ca‰& cuŠa tEFP‹ng
Thmng Cá& của Rihn TMn
Hộp thF gkp 5
Gi(ng TFGng
Kh&a ThS y
H&Qt Tộng
H*c t-p
KT-pT)T
H&Qt Tộng
H*c t-p
TMi nguyXn - Mmi tEFGng
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ - Thmng tin
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ ?inh h*c
H&Qt Tộng
H*c t-p
K] t&án Œ 4TK#
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ thbc ph•m
H&Qt Tộng
H*c t-p
3P Tiện
H&Qt Tộng
H*c t-p
Kh&a F phQm KŽ thu-t
H&Qt Tộng
H*c t-p
3hZn numi Π)TT
H&Qt Tộng
H*c t-p
)mng h*c
H&Qt Tộng
H*c t-p
3hFPng tEình tiXn ti]n KH3T
3ác mmn cP ?U
phFPng pháp h*c
)g&Qi nge
TEa& Tổi - Th(& Hu-n
TEI chuyện
ThGi ?b Hua
3huyện nghiXm ch€nh
HFJng nghiệp
3bu ?inh YiXn
4uán nFJc
rzz<y)u - inh nh-t
Hỏi Táp
,n ?inh YiXn
1&Mn tEFGng
Hội ?inh YiXn
3<0 tEuyin thmng
3<0 GuitaE
Le chai
0EeaKRance
3<0 HMi K=ch
1ội máu
3$u Hmng
3ác c,u HQc Cộ
LZn chFPng - Thi phS
)g*c thbc
ThP- LZn - ách
Ti]u H,m - Gi(i tEí
3a nhQc - phim (nh
Hno MTL
3a nhQc
phim >HinK • Cình Hu-nlllA
Gkc (nh
0_n hV
Tình CQn
Tình yXu
Hy Y*ng
Tuyệt Y*ng
3h/ ?inh YiXn
3h/
h&p rEganami
h&p máy tính, TV Tiện t!
Kh& HFu YM th+ng Eác
Kh& HFu
Hua qaRi&
Hua map?
Hua guiRe
)ghiXn c^u
Mi?? •nh KB8
K]t CQn
<i•e tyHe
Game
Th+ng Eác
‘ 3hủ Ti tEFJc ’ 3hủ Ti ti]p the& “
3hủ Ti tFPng tb
Ticu Hu-n KŽ thu-t C(& tEì YM ?!a chea máy
0Ui ch|ie”cK tE&ng Rihn TMn H*c t-p
TE( HGi" 66
0Mi cu_i" ;B-;B-:;6;, ;8"6: pM
1i cFPng mn t-p KŽ thu-t C(& tEì YM ?!a chea máy
0Ui ch|ie”cK tE&ng Rihn TMn H*c t-p
TE( HGi" D
0Mi cu_i" 6B-;D-:;6;, ;7"69 pM
<iiu thu_c của tình yXul
0Ui K&ma?u tE&ng Rihn TMn Ti]u H,m - Gi(i tEí
TE( HGi" ;
0Mi cu_i" :D-;9-:;;7, 6;"8: pM
•ph@p Ciện ch^ng Yi m,u thuan YM Yiệc ph,n tích m,u thuan giea \,y Rbng Kinh t] lll
0Ui •&KeE tE&ng Rihn TMn 3ác mmn cP ?U

2053. 2. 4. 1991. 2001. 1941: Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) 2002. 2042. 2050. 2051. 2054. 2046. 2043: Đại hải thủy (Nước đại dương) 1984. 1983. 2049: Đại lâm mộc (Cây trong rừng lớn) 1990. 1933: Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) 1994. 2047: Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) 1988. 2059. 2057. 1938. 1985. 2056. 1981. 1989. 2003. 1945: Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) 2006. 1930. 1979. 2040. 2064. Kim Khắc Mộc Nguồn st Tôi yêu HUAPRO Trả lời với trích dẫn 16-11-2010 11:22 PM #2 ducmanNo1 Xem hồ sơ . 1939: Thành đầu thổ (Đất trên thành) 2000. 2039: Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời) 1980. 1931: Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) 1992. 2044. 2038. 2035: Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) 1976. 3. 2060. 3. 1937: Giản hạ thủy (Nước dưới khe) 1998. 1947. 5. 1977. 2007. 2048. 1932. 1993. 2063. 1944. 2065. 2041: Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) 1982. 2005. 2. 2066. 2067. 2034. 2058. 4. 1975. 2055. 1943: Dương liễu mộc (Cây dương liễu) 2004. Mộc sinh Hỏa Hỏa Sinh Thổ Thổ Sinh Kim Kim Sinh Thủy Thủy Sinh Mộc Quan Hệ Khắc 1. 1999. 1934. 1942. 1935: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) 1996. 2037: Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) 1978. 2045: Hải trung kim (Vàng dưới biển) 1986. 1987. 1940. 2036. Mộc Khắc Thổ Thổ Khắc Thủy Thủy Khắc Hỏa Hỏa Khắc Kim 5. 2052. 1948: Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) 1. 1997. 1936. 1995. 2062.1974. 2061.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->