P. 1
Xem mình thuộc mệnh gì

Xem mình thuộc mệnh gì

|Views: 1,316|Likes:
Được xuất bản bởitugumi_babie

More info:

Published by: tugumi_babie on Feb 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?

-Giáp Tí, Ất !u " Kim
- Giáp #$n, Ất M%& " Thủy
- Giáp Thìn, Ất T' " H&(
- Giáp )g*, Ất M+i " Kim
- Giáp Th,n, Ất #-u " Thủy
- Giáp Tu.t, Ất H/i " H&(
- 0ính Tí, 1inh !u " Thu2
- 0ính #$n, 1inh M%& " H&(
- 0ính Thìn, 1inh T' " Thổ
- 0ính )g*, 1inh M+i " Thu2
- 0ính Th,n, 1inh #-u " H&(
- 0ính Tu.t, 1inh H/i " Thổ
- M-u Tí, K2 !u " H&(
- M-u #$n, K2 M%& " Thổ
- M-u Thìn, K2 T' " Mộc
- M-u )g*, K2 M+i " H&(
- M-u Th,n, K2 #-u " Thổ
- M-u Tu.t, K2 H/i " Mộc
- 3anh Tí, T,n !u " Thổ
- 3anh #$n, T,n M%& " Mộc
- 3anh Thìn, T,n T' " Kim
- 3anh )g*, T,n M+i " Thổ
- 3anh Th,n, T,n #-u " Mộc
- 3anh Tu.t, T,n H/i " Kim
- )h,m Tí, 4u5 !u " Mộc
- )h,m #$n, 4u5 M%& " Kim
- )h,m Thìn, 4u5 T' " Thu2
- )h,m )g*, 4u5 M+i " Mộc
- )h,m Th,n, 4u5 #-u " Kim
- )h,m Tu.t, 4u5 H/i " Thu2
6789, 6787, :;;9, :;;7" Tích <=ch Hỏa ><!a ?.m ?@tA
67B;, 67B6, :;6;, :;66" T+ng Cách mộc >3,y t+ng CáchA
67B:, 67BD, :;6:, :;6D" TEFGng HFu thủy >GiIng nFJc HJnA
67B8, 67BB, :;68, :;6B" a tEung Kim >LMng tE&ng cátA
67BN, 67BO, :;6N, :;6O" Pn hQ hỏa ><!a RFJi ch,n nSiA
67B9, 67B7, :;69, :;67" 0ình T=a mộc >3,y U TVng CWngA
67N;, 67N6, :;:;, :;:6" 0ích thF/ng thổ >1.t tEXn YáchA
67N:, 67ND, :;::, :;:D" Kim CQch Kim >LMng pha CQch KimA
67N8, 67NB, :;:8, :;:B" HS TZng hỏa ><!a ng*n T[nA
67NN, 67NO, :;:N, :;:O" ThiXn hM thủy >)FJc tEXn tEGiA
67N9, 67N7, :;:9, :;:7" 1Qi R=ch thổ >1.t thuộc 6 Khu HJnA
67O;, 67O6, :;D;, :;D6" Th&a \uy]n Kim >LMng tEang ?^cA
67O:, 67OD, :;D:, :;DD" Tang T_ mộc >G` c,y R,uA
67O8, 67OB, :;D8, :;DB" 1Qi KhX thủy >)FJc RFJi Khe HJnA
67ON, 67OO, :;DN, :;DO" a tEung thổ >1.t Han tE&ng cátA
67O9, 67O7, :;D9, :;D7" ThiXn thF/ng hỏa ><!a tEXn tEGiA
679;, 6796, :;8;, :;86" ThQch Hbu mộc >3,y thQch HbuA
679:, 679D, :;8:, :;8D" 1Qi h(i thủy >)FJc TQi RFPngA
6798, 679B, :;88, :;8B" H(i tEung Kim >LMng RFJi CicnA
679N, 679O, :;8N, :;8O" <ộ tEung hỏa ><!a tE&ng HIA
6799, 6797, :;89, :;87" 1Qi H,m mộc >3,y tE&ng Edng HJnA
677;, 6776, :;B;, :;B6, 67D;, 67D6" <ộ CMng thổ >1.t giea TFGngA
677:, 677D, :;B:, :;BD, 67D:, 67DD" Ki]m ph&ng Kim >LMng T$u mfi Ki]mA
6778, 677B, :;B8, :;BB, 67D8, 67DB" Pn T$u hỏa ><!a tEXn nSiA
677N, 677O, :;BN, :;BO, 67DN, 67DO" Gi(n hQ thủy >)FJc RFJi KheA
6779, 6777, :;B9, :;B7, 67D9, 67D7" ThMnh T$u thổ >1.t tEXn thMnhA
:;;;, :;;6, :;N;, :;N6, 678;, 6786" 0Qch HQp Kim >LMng tE&ng n]n EgnA
:;;:, :;;D, :;N:, :;ND, 678:, 678D" #FPng Hihu mộc >3,y RFPng HihuA
:;;8, :;;B, :;N8, :;NB, 6788, 678B" Tuyin tEung thủy >#FJi giea RIng ?u_iA
:;;N, :;;O, :;NN, :;NO, 678O, 6789" jc thF/ng thổ >1.t tEXn nkc nhMA
6l Mộc ?inh Hỏa
:l Hỏa inh Thổ
Dl Thổ inh Kim
8l Kim inh Thủy
Bl Thủy inh Mộc
4uan Hệ Khgc
6l Mộc Khgc Thổ
:l Thổ Khgc Thủy
Dl Thủy Khgc Hỏa
8l Hỏa Khgc Kim
Bl Kim Khgc Mộc
)guVn ?t
Tmi yXu Hnopqr
TE( HGi YJi tEích Ran
6N-66-:;6; 66":: pM s:
Rucman)&6
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
3v Lw qxy
Tham gia ngMy
zeC :;;7
0Mi g!i
6lNN9
ThanK?
678
ThanKeR 6;; Time? in ND p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
3hS p&?t CMi nMy HM ck 5 |?
3hung tay gie gìn ?b tE&ng ?áng của ti]ng Liệt CWng cách ?! R}ng ti]ng Liệt ck R.u Khi
p&?t CMi~ 3(m Pn~
TE( HGi YJi tEích Ran
69-66-:;6; 6:"8O oM sD
tachiE&
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
ThMnh YiXn tích cbc
Tham gia ngMy
•uH :;6;
0Mi g!i
6N:
ThanK?
:
ThanKeR 9 Time? in N p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
p&?t CMi Tc \em tuổi H.y Y/ h(
_ng tEXn TGi mJi ch€ HM một n!a
0i]t Ca& giG tìm TF/c n!a th^ hai
TEGi ?inh Ea 6•6 ‚:
3J ?a& HQi ck :": ‚ 6
6 ngFGi Cumng tay ‚ƒ 6 ngFGi ng%
6 ngFGi c.t CFJc ‚ƒ 6 ngFGi Tau
6 ngFGi „uay HFng ‚ƒ 6 ngFGi Khkc
6 ngFGi Ea Ti ‚ƒ 6 ngFGi CuVn
6 ngFGi Tang „uXn‚ƒ 6 ngFGi nhJ
6 ngFGi hQnh phSc ‚ƒ 6 ngFGi Tau
6 ngFGi ngVi T,y HIng nhung nhJ
6 ngFGi ngVi Tk tba Yai ailll
TE( HGi YJi tEích Ran
69-66-:;6; ;6"8B oM s8
me&Hu&i
Xem hV ?P
Xem #ihn TMn 0Mi Yi]t
Tin nhgn EiXng
Liet 0H&g untEie?
MemCeE
Tham gia ngMy
MaE :;;7
1]n td
yXn Cái city
0Mi g!i
DD8
ThanK?
D
ThanKeR 8 Time? in D p&?t?
{i" Xem mình thuộc mệnh gì? - Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ?
\em cái nMy ch( hicu gì Humn ……
GiEH cMng Rh \FPng cMng K& chung thủyl
l{|]u thu_c †Mn †E| K2 TGi tEail
ln_ng EF/u ?ay ngMy ma| ta †€nhl
ln_ng EF/u †ình Khk †€nh Hgm em P|l
l3h_n g|ang hV Khmng hi EP| nFJc mgtl
lMM g|G T,y anh mm h-n Khkc th$ml
l{Xm Yi Khuya ngMn ?a; H.p Hánhl
lX% hộ| ‡uVn Ygng ‡kng ngFG| anh yXul
lG|ang hV Tam máu anh Khmng ?/l
l3h€ ?/ TFGng Yi Ygng ‡kng eml
lH%y ‡|]n t|m anh thMnh c,y m% t.ul
l3h@m ‡ay T$u nheng Kˆ nki iu eml
TE( HGi YJi tEích Ran
• TE( HGi CMi Yi]t
#anh m}c chính nhanh 4uán nFJc <Xn tEXn
3h^c )Zng
0(ng Tiiu ch€nh cá nh,n
Tin nhgn EiXng
1% TZng
oi Tang &nHine
Tìm tE&ng Rihn TMn
TEang {$u
#ihn {Mn
<&a phkng thanh
Thmng Ca‰& cuŠa tEFP‹ng
Thmng Cá& của Rihn TMn
Hộp thF gkp 5
Gi(ng TFGng
Kh&a ThS y
H&Qt Tộng
H*c t-p
KT-pT)T
H&Qt Tộng
H*c t-p
TMi nguyXn - Mmi tEFGng
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ - Thmng tin
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ ?inh h*c
H&Qt Tộng
H*c t-p
K] t&án Œ 4TK#
H&Qt Tộng
H*c t-p
3mng nghệ thbc ph•m
H&Qt Tộng
H*c t-p
3P Tiện
H&Qt Tộng
H*c t-p
Kh&a F phQm KŽ thu-t
H&Qt Tộng
H*c t-p
3hZn numi Π)TT
H&Qt Tộng
H*c t-p
)mng h*c
H&Qt Tộng
H*c t-p
3hFPng tEình tiXn ti]n KH3T
3ác mmn cP ?U
phFPng pháp h*c
)g&Qi nge
TEa& Tổi - Th(& Hu-n
TEI chuyện
ThGi ?b Hua
3huyện nghiXm ch€nh
HFJng nghiệp
3bu ?inh YiXn
4uán nFJc
rzz<y)u - inh nh-t
Hỏi Táp
,n ?inh YiXn
1&Mn tEFGng
Hội ?inh YiXn
3<0 tEuyin thmng
3<0 GuitaE
Le chai
0EeaKRance
3<0 HMi K=ch
1ội máu
3$u Hmng
3ác c,u HQc Cộ
LZn chFPng - Thi phS
)g*c thbc
ThP- LZn - ách
Ti]u H,m - Gi(i tEí
3a nhQc - phim (nh
Hno MTL
3a nhQc
phim >HinK • Cình Hu-nlllA
Gkc (nh
0_n hV
Tình CQn
Tình yXu
Hy Y*ng
Tuyệt Y*ng
3h/ ?inh YiXn
3h/
h&p rEganami
h&p máy tính, TV Tiện t!
Kh& HFu YM th+ng Eác
Kh& HFu
Hua qaRi&
Hua map?
Hua guiRe
)ghiXn c^u
Mi?? •nh KB8
K]t CQn
<i•e tyHe
Game
Th+ng Eác
‘ 3hủ Ti tEFJc ’ 3hủ Ti ti]p the& “
3hủ Ti tFPng tb
Ticu Hu-n KŽ thu-t C(& tEì YM ?!a chea máy
0Ui ch|ie”cK tE&ng Rihn TMn H*c t-p
TE( HGi" 66
0Mi cu_i" ;B-;B-:;6;, ;8"6: pM
1i cFPng mn t-p KŽ thu-t C(& tEì YM ?!a chea máy
0Ui ch|ie”cK tE&ng Rihn TMn H*c t-p
TE( HGi" D
0Mi cu_i" 6B-;D-:;6;, ;7"69 pM
<iiu thu_c của tình yXul
0Ui K&ma?u tE&ng Rihn TMn Ti]u H,m - Gi(i tEí
TE( HGi" ;
0Mi cu_i" :D-;9-:;;7, 6;"8: pM
•ph@p Ciện ch^ng Yi m,u thuan YM Yiệc ph,n tích m,u thuan giea \,y Rbng Kinh t] lll
0Ui •&KeE tE&ng Rihn TMn 3ác mmn cP ?U

2042. 1943: Dương liễu mộc (Cây dương liễu) 2004. 1944. 1942. 2059. 2060. 1945: Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối) 2006. 2047: Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) 1988. 4. 1933: Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm) 1994. 4. 1985. 2038. 2058. 2067. 1991. 1940. Mộc sinh Hỏa Hỏa Sinh Thổ Thổ Sinh Kim Kim Sinh Thủy Thủy Sinh Mộc Quan Hệ Khắc 1. 2050. 2049: Đại lâm mộc (Cây trong rừng lớn) 1990. 1979. 1999. 2063. 2043: Đại hải thủy (Nước đại dương) 1984. 5. 2054. 1939: Thành đầu thổ (Đất trên thành) 2000.1974. 2003. 2037: Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) 1978. 2046. 1934. 1941: Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) 2002. 2036. 2064. 2057. 1937: Giản hạ thủy (Nước dưới khe) 1998. 2041: Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) 1982. 1930. 3. 1936. 2007. 2001. 2044. 2. 2056. Kim Khắc Mộc Nguồn st Tôi yêu HUAPRO Trả lời với trích dẫn 16-11-2010 11:22 PM #2 ducmanNo1 Xem hồ sơ . 1935: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi) 1996. 1977. 1975. 2039: Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời) 1980. 2034. 1989. 2. 2051. 1981. 2062. 2005. 2065. 1987. 1983. 2052. 2045: Hải trung kim (Vàng dưới biển) 1986. 2061. Mộc Khắc Thổ Thổ Khắc Thủy Thủy Khắc Hỏa Hỏa Khắc Kim 5. 1993. 1938. 1932. 1995. 1948: Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) 1. 2048. 2040. 1997. 2035: Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn) 1976. 1931: Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) 1992. 2066. 2055. 2053. 1947. 3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->