P. 1
Tóm tắt nhac ly

Tóm tắt nhac ly

|Views: 710|Likes:
Được xuất bản bởiferariv

More info:

Published by: ferariv on Feb 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2015

pdf

text

original

Tóm tắt: 1. Dòng SLOW : Gồm những bài nhịp chẵn (2/2 2/! !/! "/# $% .

T&' t(c )*
nh+nh ch,m ng-.i t+ /0 có c1c nhịp )i23 /+3 )4': S567 S567 869 :53;/ S7ing
<+=ch 869 t=6t On; St;p T76 St;p S7ing 869 :66gi; W66gi; (>i?;% 2. Dòng
@ALSB : Gồm những bài nhịp 5C (D/! ?$% . T&' )àn nh+nh ch,m mà t+ /0 có :6/t6n
@+5/; L;nt; @+5/; <3/;tt; S;=;n+E;.... D. Dòng F3mb+: Gồm có những )i23 nh- :
F3mb+ :65;=6 Gh+ch+ch+... !. G1c )i23 Hh1c Gòn cI thJ tKng )i23 nhLc nó =+ 5àm /+6
M' à tK tK )N nà6 . OhPn /+3: Qi23 F3mb+
Phần 6 - Điệu Rumba
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# R":2S
G3it+= )2m h1t
Gòn )4' 5à
c5ip bLn ngh; )J cTm nh,n gi+i )i23 ?à nhịp t=6ng c5ip nà' ng-.i ngh2 /U )1nh th;6 5(i
85+m;nc6 chV HhWng th;6 tiXt tM3 phY+ t=Zn hN' nh[ 5à t=6ng tMt cT c1c ?Y EI tiXt tM3 ?à
c5ip m\3 HhWng )i ?[i nh+3 nh+:
Phần 7 - Điệu Bolero
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# R":DD
G3it+= )2m h1t
Phần 8 - Điệu Waltz (Valse)
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# R":!]
G3it+= )2m h1t
Qi23 W+5t^ E_ )`c E_ ?iXt han ?à ng-.i ?i2t biXt )Xn nhib3 han bci chữ @+5/; 5à m*t
)i23 nhLc =Mt h+' bci 4m )i23 E3 E-ang ng`t ngà6 c1c bài h1t )2m th;6 )i23 @+5/; =Mt E_
)i ?à6 dt=1i tim c6n g1id t3'2t ?.i han nữ+ 5à E_ )1nh E_ h`c e31 g66E .
fói ?,' thWi chV hồi mgnh còn h`c ?[i thP' G-.ng h G@ G3it+= t=-.ng G+6 Qing fgh2
Th3,t @inh jng bắt mgnh e3Lt chT @+5/; tK 1Shh 22h t=6ng h+i hWm 5ibn )Xn hWm thV b+
jng m[i b[t c+3 mkt: d hai hai =+ nhLc =ồi )1d . fói ?,' )J c1c bLn hiJ3 m*t )ib3: h`c
nhLc 5à phTi tinh tX l l bLn biXt m6t;5 G+5in6=ni+ chV o fX3 chp ngh; HhWng thWi HhWng
nhgn hgnh bLn có thJ ph4n bi2t )-qc tiXng cr+ tKng c4' g3it+= Hh1c nh+3 HhWng o S+3 )ó
9;m hgnh bLn ths )J t 9;m ng-.i t+ )N th3 4m nh- thX nà6 o TiXng c4' )àn nà6 ch6 ?à6
HZnh t=1i c4' nà6 ch6 ?à6 HZnh phTi... QM' )M' 5à tinh tX )M' l l Gòn )4' 5à )i23 @+5/;:
Phần 10 - Điệu lo!" #h$i theo %i&u r'i h() *m
+r)e,,io
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# R":!u
G3it+= )2m h1t
Qi23 S567:
Phần 1- - ./m h() *m 0ho b1i h2t
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:1"
G3it+= )2m h1t
Qib3 nà' hai Hhó cPn Hinh nghi2m ?à /v HiZn t=g h`c hwi. fh-ng m3(n )2m h1t )-qc
E& 5à tv h1t h+' )2m ch6 ng-.i Hh1c h1t thg bLn cxng phTi biXt c1c hqp 4m cr+ bài h1t )ó.
fX3 có /ẵn thg c6i nh- bLn chp cPn th;6 )yng nhịp )i23 cV chiX3 th;6 hqp 4m có /ẵn mà
ch3'Jn thWi. fh-ng nX3 HhWng có /ẵn mà c1i nà' m[i 5à chYnh ?g bLn Hhó có thJ nh[ hXt
hqp 4m ch6 m`i bTn nhLc. man nữ+ mzi ng-.i 5Li có m*t gi`ng Hh1c nh+3 bLn HhWng thJ
bắt ng-.i h1t phTi th;6 m*t gi`ng E3' nhMt. fX3 ng-.i h1t biXt ?à nói ch6 bLn biXt gi`ng
cr+ h` thg nh- phPn E-[i /0 bàn bLn chp ?i2c th;6 )yng gi`ng )ó mà )2m thWi. Gòn nX3
ng3.i h1t HhWng biXt gi`ng cr+ h` 5à gg thg bLn m*t 5à EL6 ?ài ?òng những hqp 4m e3;n
th3*c ?à h` /0 th;6 )ó mà h1t h+i 5à h` cV thX mà h1t h1t /+i h1t )yng gg cxng h1t t=-[c
?à bLn /0 phTi Eò tgm gi`ng tgm hqp 4m )J )2m. fói nWm n+ 5à D{ GA<. <*t 5Pn nữ+
9in nhắc 5Li 5à chyng t+ c( gắng tiXp c,n 4m nhLc nói ch3ng ?à Q2m h1t :|ng G3it+= m*t
c1ch )an giTn ?à E_ hiJ3.G+m tVc 5à hqp 4m =} han thg G+m 5à t,p hqp cr+ u n(t nhLc ?à
chi+ =+ thành t=-cng ?à thV. ~hi )kt D n(t Qồ <i S65 5Li ?[i nh+3 ching hLn t+ )-qc
m*t tj hqp g+m QW t=-cng h6kc )kt D n(t <i L+ QW 5Li ?[i nh+3 t+ )-qc m*t g+m L+
thV. fh- hgnh ?0 bZn E-[i...
mqp 4m QW t=-cng (G%:
mqp 4m L+ thV (Am%:
T3' nhiZn bLn /0 thắc mắc 5à tLi /+6 t=Zn hgnh ?0 thM' " n(t ch6 m*t hqp 4m /+6 c t=Zn
5Li chp nói D n(to Qó 5à hqp 4m D b+ n(t chYnh cPn thiXt ch6 m*t G+m mà bLn /0 E&ng )J
)2m h1t.
T=Zn c4' )àn G3it+= m3(n bMm )-qc m*t tj hqp g+m mà t+ cPn chp ?i2c Eò tgm c1c n(t
th3*c g+m )ó ?à bMm ch6 )r c1c n(t )ó t=Zn cPn )àn.
3h40 l5i m6t 0h7t 89 nh50 l:; T+ )N biXt có u n(t nhLc ca bTn: Qồ FZ <i 8+ S65 L+ Si..
@iXt th;6 Ht hi23 5à G D B 8 G A m. fh-ng thvc =+ )J )P' )r c1c n(t tK n(t Qồ h )Xn
n(t Q( tVc 5à m*t <u=n, 8 t+ có )Xn 12 n(t:
G h G• h D h D• h B h 8 h 8• h G h G• h A h A• h m.
€3i 53,t h6à 4m 1h"h#: QJ có D hqp 4m chYnh ch6 m*t bTn nhLc chiX3 th;6 thV tv 12 n(t
nhLc nh- e3Nng # t=Zn nX3 mqp 4m chr )L6 5à thV nhMt thg c1c hqp 4m còn 5Li /0 5à thV "
?à thV #. @à th;6 e3i 53,t 5à 1 thứ - 6 thứ - 8 trưởng. @Y EI t+ 5M' g+m A 5àm g+m chr
)L6 tiXn 5Zn " n(t t+ có )-qc D tiXn thZm )Xn n(t thV # t+ )-qc B ?,' 5à ?[i g+m chr
Am t+ có tj hqp Am h Dm h B. GV th;6 c1ch )M' nX3 5M' g+m B (mi% 5àm chr )L6 t+
)-qc Bm h Am h m. T=6ng th.i gi+n )P3 ?[i những nhLc ph•m cr+ @i2t f+m nắm ?ững
e3i 53,t nà' bLn )N có thJ )2m h1t )-qc =Mt nhib3. Q-ang nhiZn /0 có thZm nhib3 hqp 4m
phI nữ+ han nữ+ HhWng phTi m`i bTn nhLc )b3 th;6 e3i 53,t nà'. fg6ài =+ còn có e3i
53,t 1h!h] /0 bàn c E-[i t3' ?,' mgnh Hh3'Zn bLn E&ng e3i 53,t 1h"h# t=6ng th.i gi+n
)P3.
:4' giK 9‚t m*t c1ch t6àn Ei2n bLn cPn tgm hqp 4m chr )L6 tK )ó th;6 e3i 53,t 1h"h# )J
tgm c1c hqp 4m còn 5Li ?à c3(i c&ng 5à )kt c1c hqp 4m )ó ?à6 bTn nhLc.
1. Tgm chr 4m
2. Tgm c1c hqp 4m
D. Qkt c1c hqp 4m ?à6 bài nhLc.
QXn )4' /0 nT' /inh =+ mM' t=-.ng hqp:
ƒ fg-.i h1t biXt chr 4m ?à nói ch6 bLn biXt ?Y EI Am Hhi )ó nhi2m ?I cr+ bLn 5à chai
)yng )i23 ?à ch3'Jn e3+ 5Li giữ+ AmhDmhB
ƒ Th;6 bTn nhLc có /ẵn nh-ng ch-+ có hqp 4m mà chp có n(t nhLc. fhi2m ?I cr+ bLn 5à
Ev+ ?à6 bTn nhLc tgm =+ chr 4m.
ƒ ~hWng có bTn nhLc ng-.i h1t cxng HhWng biXt chr 4m. :Ln phTi Ev+ ?à6 t+i ngh; Hinh
nghi2m )J tgm chr 4m.
T=-.ng hqp thV nhMt: @i2c tgm Ghr 4m ?[i t=-.ng hqp )P3 c6i nh- 96ng tLm th.i HhWng
bàn nữ+.
T=-.ng hqp thV h+i: mN' nhgn ?à6 b* Hhó+ c )P3 bài nhLc t+ /0 thM' có D t=-.ng hqp 9T'
=+:
ƒ :* Hhó+ HhWng có EM3 th„ng giTm : Ghr 4m cr+ bài có thJ 5à D6 t=-cng (G% h+' L+ thV
(Am%
ƒ :* Hhó+ có EM3 th„ng : TK EM3 th„ng c3(i c&ng c`ng thZm ns+ c3ng thg /0 có tZn chr
4m t=-cng =ồi tK )ó )Xm 93(ng 2 n(t /0 có tZn 4m gi+i t-ang Vng 5à chr 4m thV.
ƒ :* Hhó+ có EM3 giTm : fX3 có 1 EM3 giTm (:b% thg chr 4m cr+ bài có thJ 5à 8+ t=-cng
(8% h+' F; thV (Dm% . fX3 có han 1 EM3 giTm thg EM3 giTm ng+' t=-[c EM3 giTm c3(i /0
5à tZn cr+ chr 4m t=-cng ?à /+3 )ó )Xm 93(ng 2 n(t /0 có tZn cr+ chr 4m c c3ng thV
@[i b* Hh61 có EM3 th„ng h+' giTm nh- t=Zn t+ /0 91c )ịnh )-qc h+i chr 4m t=-cng ?à
thV nh-ng ch-+ biXt )Ych 91c /0 E&ng c1i nà6. <3(n biXt thg bLn phTi c6i n(t nhLc c3(i
c&ng cr+ bTn nhLc.
@Y EI bTn nhLc có h+i EM3 th„ng 5à 8• ?à G•. Th;6 t=Zn bLn /0 91c )ịnh )-qc h+i chr 4m
5à D ?à :m. fhgn ?à6 n(t c3(i nX3 5à n(t Si (:% thg bLn /0 biXt bài nà' có chr 4m 5à :m
T=-.ng hqp thV b+:Ghr 'X3 5à Hinh nghi2m chyng t+ /0 bàn t[i c phPn /+3.
Gi. t[i e3i 53,t h6à 4m 1h!h] m.i bLn )`c 5Li ?b e3Nng.
€3i 53,t h6à 4m 1h!h]: fh|m tgm =+ " hqp 4m Ev+ ?à6 h+i chr 4m nh- bàn c t=Zn (m*t
t=-cng m*t thV%. fói ch3ng cxng t-ang tv nh- e3i 53,t 1h"h# )J có D hqp 4m chYnh ch6
m*t bTn nhLc chiX3 th;6 thV tv 12 n(t nhLc nh- e3Nng # t=Zn nX3 mqp 4m chr )L6 5à thV
nhMt thg c1c hqp 4m còn 5Li /0 5à thV ! ?à thV ] HhWng tYnh t[i những n(t th„ng. @Y EI
nh- bài nhLc th3*c c3ng S65 t=-cng (G% ngh…+ 5à 4m gi+i t-ang Vng 5à <i thV (Bm%.
D&ng 53,t 1h!h] th;6 nh1nh G /0 có D hqp 4m G G D. D&ng 53,t 1h!h] th;6 nh1nh Bm /0
có Bm Am :. @,' " hqp 4m nà' 5à G † G † D † Bm †Am † :
Lt E6 mgnh m3(n bLn c6i 5Li ?b e3Nng chYnh 5à c hqp 4m : t=6ng nh1nh Bm. TLi /+6 5Li
5à : mà HhWng phTi 5à :mo
@Y EI t=6ng 4m gi+i Am thg c1c n(t 5à Ah:hGhDhBh8hG•hA nZn hqp 4m thV h+i 5à D (th;6
e3i 53,t 1h!h]%. mqp 4m D c6 D n(t chồng 5Zn nh+3 5à F; 8+ L+ ( D 8 A% ?à n(t 8+ HhWng
có EM3 th„ng . €3Nng Dh8 5à e3Nng D thV nZn hqp 4m thV h+i 5à F; thV ( Dm % . T=6ng
Hhi )ó tZn cr+ hqp 4m thV b+ bắt )P3 c b,c ]. Ghồng D n(t 5Zn nh+3 c <i (B% /0 có B †
G• h : ()J t G• t=6ng 4m gi+i L+ thV% ?à ?g e3Nng B G• 5à e3Nng D t=-cng nZn hqp 4m
thV b+ /0 5à <i t=-cng (B %
S+3 Hhi giTi e3'Xt b+ t=-.ng hqp t=Zn chyng t+ )N biXt c1c hqp 4m t=6ng m*t bTn nhLc.
@Mn )b tiXp th;6 5à )kt c1c hqp 4m )N tgm =+ ?à6 bTn nhLc. Ghyng t+ /0 9‚t t=6ng phPn
/+3.
Ghyc bLn m*t ngà' ?3i ?C. .
S+3 Hhi )N tgm =+ hqp 4m chr c1c hqp 4m Hh1c h+' nói nWm n+ 5à Eò 96ng G+m ?i2c
tiXp th;6 cr+ bLn 5à )kt c1c hqp 4m ?à6 bTn nhLc tLi chz thYch hqp.
Gó mM' 53,t c„n bTn /+3 )4' :
1. ThWng th-.ng ?[i c1c bài nhLc @i2t f+m thg mzi W nhịp E&ng m*t hqp 4m. Q4' 5à nói
?b thWng th-.ng ?,' thg cV mzi Hhi hXt m*t W nhịp 5à bLn phTi ngh… )Xn ?i2c )ji hqp 4m.
2. :ài nhLc bắt )P3 b|ng chr 4m ?à HXt c W nhịp c3(i b|ng chr 4m
D. T&' th;6 chr 4m nà6 ( t=-cng h+' thV% mà những hqp 4m cr+ hqp 4m chr nhib3 han.
<*t bài bắt )P3 c c3ng L+ thV (Am% thg hP3 nh- 5à Dm ?à Bu /0 th;6 /+3. :+ hqp 4m nà'
h1t )N ).i (AmhDmhBu% /+3 )ó thpnh th6Tng /0 có Gh 8hGu. T3' nhiZn ?g chr 4m 5à L+
thV nZn /+3 )ó thg phTi t=c ?b cIm AmhDmhBu )J chMm EVt c Am
!. QJ ?i2c ch3'Jn hqp 4m nà' /+ng hqp 4m Hh1c ngh; m-qt mà thg giữ+ c1c hqp 4m nà'
phTi có m*t n(t gi(ng nh+3 .
ThY EI: tK G ch3'Jn ?b Dm: hqp 4m G ‡ G:D ?à hqp 4m Dm ‡ D8A
fX3 nắm ?ững 5t th3'Xt c„n bTn 4m nhLc thg chp cPn nhgn ?à6 c1c n(t t=6ng mzi W nhịp 5à
cxng biXt ng+' W nhịp M' th3*c hqp 4m ggo @[i những bLn m[i 5àm e3;n thg chp còn c1ch
5à phTi t,p nh- /+3 :
1% Tgm m*t bTn ghi c1c hqp 4m c„n bTn ch6 g3it+=.
2% D&ng c4' g3it+= )1nh t=Ti c1c tj hqp hqp 4m t=Zn(D h6kc "% ch6 th,t nh3'_n ?à e3;n
t+i
D% :ắt )P3 ?[i chr 4m c W nhịp )P3 tiZn h1t W nhịp HX tiXp ?à /6 ?[i D h6kc " hqp 4m t=Zn
ngh; 9;m hqp 4m nà6 th3,n t+i nhMt
!% fZn nh[ th;6 )yng ! 5.i Hh3'Zn t=Zn ?à t=1nh )Kng ch3'Jn )ji hqp 4m 53ng t3ng.
Q4' 5à nói ?b 5t th3'Xt Hhi bLn có /ẵn m*t bTn nhLc. T3' nhiZn t=Zn thvc tX HhWng phTi
5yc nà6 bLn cxng có /ẵn m*t bTn nhLc ?[i )P' )r n(t nhLc. ~hi )ó chp h6àn t6àn Ev+ ?à6
Hinh nghi2m chyng t+ /0 bàn /+3.
~hi )N th3Pn thIc ?b tgm hqp 4m chr tgm c1c hqp 4m 5iZn e3+n ?à ch3'Jn e3+ 5Li giữ+
c1c hqp 4m bLn có thJ bắt )P3 tgm hiJ3 ?b c1c )i23 t=6ng )2m h1t ?à c1c HiJ3 )2m h1t
thWng EIng.
Phần 17 - >() *m 7
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:1S
G3it+= )2m h1t
T=-[c Hhi )`c phPn nà' bLn nh[ 9;m 5Li ?b hqp 4m. Sc E… có thZm phPn hqp 4m u nà' ?g
t=6ng =Mt nhib3 bài nhLc mà chyng t+ th-.ng ngh; )2m h1t ng6ài c1c hqp 4m t=-cng thV
=+ còn có hqp 4m u.
Th,t =+ thg tK những hqp 4m t=-cng ?à thV ng-.i t+ biXn )ji ?à tL6 thành hàng ngàn hqp
4m Hh1c. <*t t=6ng những biXn thJ )ó 5à 56Li hqp 4m u )-qc thành 5,p b|ng c1ch )kt
thZm m*t n(t thV t- t=Zn D n(t cr+ hqp 4m c„n bTn (tVc 5à /0 có ! n(t c b,c1hDh]hu% .
@Y EI:
mqp 4m B: BhG•h: thZm n(t FZ (5à b,c u cr+ <i% 5à BhG•h:hD /0 5à hqp 4m Bu
mqp 4m Am: AhGhB thZm n(t S6n (b,c u cr+ A% 5à AhGhBhG 5à hqp 4m Amu
TLm th.i bLn chp cPn nh[ 5à nX3 có th+' )ji thg ch3'Jn hqp 4m c3(i c&ng (b,c ] th;6 e3i
53,t 1h!h]% t=6ng tKng nh1nh(t=-cng h+' thV nX3 e3Zn bLn ?à6 )4' c6i 5Li% tK t=-cng h+'
thV thành hqp 4m u mIc )Ych 5à )J ngh; Zm t+i han. @Y EI: G † G † Du † Bm † Am †:u
ˆin bLn 5-3 t 5à )J ngh; Zm t+i /+3 Hhi chai hqp 4m u bLn cPn phTi ch3'Jn ?b chr 4m.
G3(i c&ng cxng 9in bLn 5-3 t 53Wn )ji hqp 4m c ph1ch )P3 tiZn ngh…+ 5à n(t )P3 tiZn
ng+' /+3 ?Lch nhịp.
Tóm 5Li Hh6+n bàn t[i ?Mn )b nhịp )i23 nh- /567 b6/t6n h+' =3mb+...QJ )àn )yng hqp
4m bLn cPn:
ƒ Tgm chr 4m b|ng c1ch ngh; ng-.i h1t nói ph4n tYch tK bTn nhLc h+' Ev+ ?à6 t+i ngh;
?à Hinh nghi2m.
ƒ TK chr 4m E&ng m*t t=6ng h+i e3i 53,t 1h"h# h+' 1h!h] )Z tgm =+ những hqp 4m còn
5Li. ThZm m*t ?ài hqp 4m u nX3 có thJ.
ƒ Qkt chr 4m ?à6 )P3 bTn nhLc. <zi W nhịp thWng th-.ng 5à m*t hqp 4m 53Wn )ji hqp
4m c ph1ch )P3 tiZn ngh…+ 5à n(t )P3 tiZn ng+' /+3 ?Lch nhịp.
Phần 1? - Ph20h
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:2u
G3it+= )2m h1t
Gó 50 m*t t=6ng những Hh1i ni2m nhgn có ?C )an giTn nh-ng 5Li E_ g4' b(i =(i nhMt 5à
nhịp ?à /( nhịp. T=6ng 4m nhLc m*t W nhịp 5à Hh6Tng c1ch giữ+ h+i 850h nh@). <3(n
biXt mzi W nhịp có t=-.ng )* b+6 nhiZ3 t+ c„n cV ?à6 /( 56Li nhịp ?iXt c )P3 bài nhLc g`i
tắt 5à sA nh@).
G1c nh@) th-.ng thM' 5à 2/!D/! ?à !/!. S( t=Zn c&ng (tp /(% ch6 t+ biXt có b+6 nhiZ3
ph1ch t=6ng m*t W nhịp nói nWm n+ 5à b+6 nhiZ3 nhịp t=6ng m*t W nhịp. S( bZn E-[i (m\3
/(% ch6 t+ biXt 56Li n(t nà6 )-qc tYnh 5à m*t )h20h.
Gó Ph20h nBn, ?à Ph20h nhC. Oh1ch nkng ph1ch nh‰ HhiXn ch6 t+ ph4n bi2t )-qc )i23
nhLc.
@Y EI )i23 @+5/; có nhịp 5à D/!. Gó ngh…+ 5à t=6ng m*t Hh3Wn có D ph1ch. Š )4' có m*t
ph1ch f‹fG ?à h+i ph1ch fmŒ. Q-qc 9Xp th;6: 1 nkng 2 nh‰ D nh‰.
T+ ngh; thg /0 thM' nh- /+3: ˆgnh ch1t ch1t h 9gnh ch1t ch1t h 9gnh ch1t ch1t.
Qi23 T+ng6 có nhịp !/!. Gó ! ph1ch. ˆXp th;6: 1 nh‰ 2 nh‰ D nh‰ ! nkng. Giữ+ ph1ch D
?à ph1ch ! có thZm m*t ph1ch phI.
T+ ngh; thM' nh- /+3: Gm•T Gm•T Gm•T 9gnh ˆŽfm h Gm•T Gm•T Gm•T 9gnh
ˆŽfm
Ghyng t+ nhắc ?b ph1ch c )4' ?g Hhi )2m h1t ?à )kc bi2t 5à đệm cho người khác nhảy
ph1ch =Mt e3+n t=`ng. fh[ 5Li ?b hqp 4m )J hiJ3 =} ?b hqp 4m D ?à cWng thVc 1hDh].
G6i 5Li phPn 1" bLn /0 thM' 5à bài nhLc bắt )P3 b|ng chr 4m ?à HXt c W nhịp c3(i b|ng
chr 4m. Q4' chYnh 5à 5iZn e3+n )Xn Oh1ch. :ci ?g Hhi m*t chr 4m có D n(t chYnh (nh-
g+m L+ thV h Am 5à: L+ QW <Y% thg những ph1ch mLnh cr+ những n(t )P3 bài h1t h+'
c3(i bài h1t th-.ng =ai ?à6 )yng D n(t chYnh cr+ chr 4m )M'.
T+ có h+i t=-.ng hqp:
Ghr 4m 5à thV: fhib3 bài h1t @i2t f+m n(t )P3 5Li =ai ?à6 )yng n(t 1 cr+ chr 4m. Gó
ngh…+ 5à nX3 chr 4m 5à L+ thV Am (AhGhB% thg n(t )P3 tiZn cr+ bTn nhLc =Mt có thJ 5à A.
<*t /( it bài Hh1c =ai ?à6 n(t thV ]. fX3 ?,' nh- t=Zn n(t )P3 có thJ /0 5à B. ThWng
th-.ng những bài t=6ng t=-.ng hqp n(t thV ] 5à những )6Ln mc )P3 c+6 =ồi =ai 93(ng
thMp. fói ch3ng chz nà' bLn cPn Hinh nghi2m ?à có m*t chyt chy t.
Ghr 4m 5à t=-cng: fhib3 bài h1t @i2t f+m n(t )P3 5Li =ai ?à6 )yng n(t ] cr+ chr 4m. Gó
ngh…+ 5à nX3 chr 4m 5à D6 (GhBhG% thg n(t )P3 tiZn cr+ bTn nhLc =Mt có thJ 5à G.
Phần D1 - En tF)
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:DD
G3it+= )2m h1t
Th,t /v thg mgnh HhWng Hh61i E&ng tK •n t,p. Lt E6 5à ng+' tK )P3 chyng t+ )N 91c )ịnh
)4' 5à chi+ /C HhWng phTi 5à những bài h`c 4m nhLc h+' g3it+=. GhYnh ?g ?,' bLn có thJ
thM' mgnh /s EIng tK OhPn ch6 mzi ?Mn )b mà chyng t+ ph4n tYch. fh-ng thWi tLm cV
c6i nh- /+3 m*t hồi EL6 ?òng ?òng chyng t+ c&ng nh+3 nh[ 5Li những gg )N e3+.
Gó h+i )ib3 mà bLn cPn nắm ?ững )J )2m h1t )-qc 5à hqp 4m ?à c1c )i23 nhLc. ~Xt hqp
h+i c1i )ó nh3Pn nh3'_n thg bLn )N thành cWng #R• =ồi.
D& có h`c chai ch6 ?3i h+' h`c nghiZm tyc thg h+i c1i )P3 tiZn bLn phTi th3*c 5à G1c n(t
nhLc t=Zn Hh3Wng nhLc ?à G1c n(t nhLc t=Zn cPn )àn
~hi )N nh3Pn nh3'_n bLn có thJ tv bMm )-qc bMt cV hqp 4m nà6 t3' nhiZn t=6ng th.i
gi+n )P3 bLn cPn phTi h`c th3*c ?ài hqp 4m e3;n th3*c.
Gó D t=-.ng hqp ca bTn: <*t 5à bLn h`c th3*c hqp 4m ?à E& 5à bLn h+' +i h1t thg cxng
d/(ng ?à 5àm ?i2c th;6 ph1p 53,td cV th;6 )yng những hqp 4m )ó mà h1t HhWng có Hi2n
c16 gg cT‘ m+i 5à ng-.i t+ h1t ch6 bLn )2m ?à ng-.i h1t tv biXt gi`ng cr+ mgnh /0 b16
t=-[c ch6 bLn c„n cV ?à6 )ó bLn /0 )Zm th;6 )yng gi`ng cr+ c+ /…. :+ 5à c+ /… bMt )ắc E…
/0 HhWng biXt gi`ng cr+ mgnh ?à /0 h1t c+hc+ h1t t=-[c bLn th;6 )ó mà mò nWm n+ 5à Eò
g+m.
Th,t =+ còn có t=-.ng hqp thV t- )ó 5à c+ /… bMt )ắc E… HhWng những HhWng biXt gi`ng cr+
mgnh mà còn 5Zn t=Pm 93(ng bjng t3’ ti2n c1i nà' )òi hwi n*i cWng cr+ bLn phTi t-ang
)(i th4m h,3‘ Ghyng t+ /0 bàn /+3.
T=-.ng hqp )P3 'Z3 cP3 bLn phTi th3*c. Gó /v 1p )kt E& 5à gi`ng nà6 thg cxng th;6
dch3•nd E6 t+ )kt =+‘ Q&ng ngLi th;6 chyng tWi )+' 5à t=-.ng hqp phj biXn t=6ng th.i
gi+n )P3. :Ln h`c th3*c ?ài bài nghZ3 ng+6 tv )2m h1t thM' h+' m*t ?ài ng-.i h1t
th;6. Gxng tha m*ng 5ắm‘
T=-.ng hqp h+i 'Z3 cP3 bLn phTi th3*c hXt c1c hqp 4m chr 'X3 t(i thiJ3 5à t=-cng thV
?à u. miJ3 =} ?b ch3'Jn )ji hqp 4m. Gó /v 3'Jn ch3'Jn t=6ng ?i2c th+' )ji hqp 4m.
T=-.ng hqp b+ ?à cT b(n bLn phTi Eò hqp 4m. fg+' c43 h1t )P3 tiZn bLn phTi nh+nh
chóng Eò =+ n(t thYch hqp. TK )ó tgm =+ c1c hqp 4m thYch hqp. Q4' 5à phPn =Mt e3+n
t=`ng t3’ th3*c ?à6 t+i ngh; ?à Hinh nghi2m cr+ bLn. fắm bắt )yng n(t nhLc )P3 tiZn
c&ng ?[i /v hiJ3 biXt hqp 4m ch3'Jn hqp 4m HJ nh- bLn )N thành cWng‘
fgắn g`n 5à bLn phTi: ./m 0hG *m HIa 81o nAt nh50 Jầu - <uKLt J@nh 0hG *m l1
trMNn, haK thO - t/m ra 020 h() *m 0Pn l5i theo m6t <ui luFt ho1 *m- r2) 81o b'n
nh50"
Gó nhib3 e3i 53,t h6à 4m t3' nhiZn th.i gi+n )P3 th;6 chyng tWi bLn nZn th;6 e3i 53,t 1h
"h#.
:Ln nZn ghi =+ h+' nh[ e3Nng # ?[i 12 n(t /+3:
G h G• h D h D• h B h 8 h 8• h G h G• h A h A• h m.
@Y EI bLn ngh; ?à Eò =+ n(t )P3 tiZn 5à A gi+i )i23 bài h1t hai ch,m E+ EiXt...bLn có thJ
/3' =+ chr 4m 5à Am tK )ó th;6 e3i 53,t 1h"h# bLn /0 tgm =+ c1c hqp 4m ch6 bài h1t 5à
AmhDmhB. €3'Xt )ịnh chr 4m 5à t=-cng h+' thV =Mt e3+n t=`ng. fói ch3ng thg cV thM'
gi+i )i23 ?3i ?C thg ngh… t[i t=-cng ng-qc 5Li thg ngh… )Xn thV. T3' nhiZncPn )kc bi2t c•n
th,n 5-3 t =|ng những ph1ch mLnh cr+ những n(t nhLc )P3 tiZn th-.ng =ai ?à6 D n(t cr+
chr 4m. ~inh nghi2m: GiT /s n(t )à3 5à A ?à thM' bài h1t có ?C ?3i t-ai bLn /0 ngh… chr
4m 5à A. mN' bMm ng+' hqp 4m A 5-[t hXt c1c n(t t=6ng hqp 4m ngh; 9;m có th3,n t+i
HhWng /6 ?[i những c43 h1t )P3. fX3 th3,n t+i thg c6i nh- e3'Xt )ịnh chr 4m 5à A. fX3
HhWng ng+' 5,p tVc )ji e3+ Am.
fhi2m ?I tiXp th;6 5à =1p c1c hqp 4m )ó ?à6 bTn nhLc nói c1ch Hh1c 5à bLn phTi 9Xp )kt
c1c hqp 4m )yng ?ị t=Y. L-3 t =|ng thWng th-.ng chr 4m /0 bắt )P3 ?à HXt thyc bTn nhLc
t=1nh )ji hqp 4m 53ng t3ng.
G3(i c&ng có 50 5à ?Mn )b g4' b(i =(i nhMt ?[i nhib3 bLn m[i 5àm e3;n ?[i 4m nhLc nói
ch3ng ?à c4' g3it+= nói =iZng 5à )i23 nhLc. :Tn nhLc )ó /0 )àn )i23 ggo Qi23 nhLc )ó
chai =+ /+6o
Ghyng t+ /0 tgm hiJ3 /+3.
Ghyc bLn m*t ngà' ?3i ?C. .
Phần DD - 3h@) Jiệu
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:D"
G3it+= )2m h1t
<*t 5Pn nữ+ 9in c1c bLn 5-3 t 5à chyng t+ )+ng )an giTn h61 ?i2c tiXp c,n 4m nhLc nói
ch3ng ?à g3it+= nói =iZng. TMt cT c1c ?Y EI 5à E&ng )J th+m HhT6.
Ghyng t+ h+' nói )àn bài nà' b|ng )i23 F3mb+ )àn bài Hi+ th;6 )i23 :65;=6.. @à t=6ng
=Mt nhib3 tài 5i23 h-[ng E\n chyng t+ )2m th;6 c1c nhịp )i23 nh- S567 Gh+ch+ch+
F3mb+.. Tài 5i23 Hh1c 5Li /s EIng tK tiXt )i23. Gó 50 chyng t+ HhWng nZn )i /43 ?à6 ph4n
tYch thX nà6 5à tiXt tM3 thX nà6 5à nhịp )i23 thX nà6 5à tiXt )i23 g`i thX nà6 5à )yng thX
nà6 5à /+i... Gó 50 c1c bLn /0 E_ t•3 h6T nh,p m+ nX3 )`c những 5t 53,n ph4n tYch chi tiXt
?b ?Mn )b nà'. GV )an giTn tgm hiJ3 nZn )àn bTn nhLc nà' th;6 )i23 nà6 thWi.
ˆ;m 5Li phPn nói ?b ph1ch bLn /0 thM' =|ng c1c bTn nhLc thWng th-.ng chai th;6 c1c
nhịp 2/! D/! ?à !/!. S( t=Zn c&ng (ts /(% ch6 t+ biXt có b+6 nhiZ3 ph1ch t=6ng m*t
Hh3Wng h+' W nhịp nWm n+ 5à b+6 nhiZ3 nhịp t=6ng m*t W nhịp. S( bZn E-[i (m\3 /(% ch6
t+ biXt 56Li n(t nà6 )-qc tYnh 5à m*t ph1ch h+' mzi nhip Eài b+6 543 5-3 t c )4' )an ?ị
chYnh 5à n(t t=òn 5M' n(t t=òn 5àm )an ?ị ?à m+ng =+ chi+ 2 ! # /0 thM' 1 t=òn ‡ 2 t=ắng ‡
! );n ‡ # móc )an. S( ! có ngh…+ 5à n(t );n ?à # 5à n(t móc )an... fX3 mzi nhịp bLn
nhịp ch4n m*t 5Pn thg: Ts /( càng 5[n thg bLn nhịp ch4n càng nhib3 ch6 mzi W nhịp m\3
/( càng 5[n thg Hh6Tng c1ch giữ+ c1c 5Pn bLn nhịp ch4n càng nh+nh. GiT /s m*t n(t );n
Eài 1 gi4'()4' chp 5à ?Y EI ch6 E_ hiJ3% thg 2/! có ngh…+ 5à mzi W nhịp /0 543 2 gi4' ?à bLn
/0 nhịp ch4n 2 5Pn( có thJ 5à gồm 2 n(t );n h+' 2 n(t móc );n ?à m*t n(t );n ching hLn%
D/! có ngh…+ 5à mzi W nhịp /0 543 D gi4'...fX3 th+' )ji m\3 /( t+ th+' )ji th.i gi+n cr+
mzi nhịp 2/2 có ngh…+ 5à mzi nhịp có gi1 t=ị b|ng 1 n(t t=ắng tVc 5à b|ng 2 gi4' tVc 5à
b4' gi. mzi W nhịp /0 543 b|ng 2 nhịp 9 2 gi4' ‡ ! gi4' ?à bLn cxng nhịp ch4n 2 5Pn
nh-ng Hh6Tng c1ch giữ+ h+i 5Pn nhịp /0 543 han (gMp )Wi%.
Tóm 5Li: 2/! thg mzi W nhịp bLn /0 nhịp ch4n 2 5Pn D/! bLn /0 nhịp ch4n D 5Pn ?à !/! bLn
/0 nhịp ch4n ! 5Pn.
Gó thJ ph4n 56Li c1c )i23 b|ng nhib3 c1ch ?Y EI. :Ln cxng có thJ )an giTn ph4n =+ 2
56Li: chẵn ?à 5C.
T=6ng những phPn t=-[c Hhi ph4n tYch chyng t+ tLm th.i HhWng )b c,p )Xn nhịp )i23.
Gi. )4' chyng t+ có thJ tLm chi+ =+ những t=-.ng hqp:
1. :Ln có /ẵn bTn nhLc ?[i )P' )r n(t nhLc hqp 4m ?à )i23 nhLc.
2. :Ln có bTn nhLc có n(t nhLc hqp 4m nh-ng HhWng có )i23 nhLc.
D. :Ln có bTn nhLc chp có c1c n(t nhLc HhWng có hqp 4m ?à )i23 nhLc.
!. :Ln chp có 5.i bài h1t.
]. :Ln ch-+ hb biXt bài h1t t=-[c )4' ?à )2m ch6 ng-.i Hh1c h1t. fg-.i h1t biXt gi`ng
cr+ mgnh.
". :Ln ch-+ hb biXt bài h1t t=-[c )4' ?à )2m ch6 ng-.i Hh1c h1t. fg-.i h1t HhWng biXt
gi`ng cr+ mgnh.
fhi2m ?I cr+ chyng t+ 5à tgm =+ c1c hqp 4m ?à )àn )yng nhịp )i23 cr+ bài h1t (t-ang
)(i%.
T=-.ng hqp 1: G6i nh- bLn chp còn ?i2c th;6 c1c m\3 ?b )i23 nhLc th;6 )yng hqp 4m
mà )2m h1t mà thWi.
T=-.ng hqp 2 ?à D: @b hqp 4m thg bLn th+m HhT6 phPn t=-[c. @i2c tiXp th;6 5à chyng t+
phTi tgm =+ nhịp )i23 ch6 bTn nhLc m*t c1ch t-ang )(i Ev+ ?à6 bTn nhLc /ẵn có.
T=-.ng hqp !: Q4' 5à t=-.ng hqp h+' gkp bLn ngh; e3+ m*t bTn nhLc thYch ?à tgm c1ch
ghi 5Li. Gó thJ bLn b“ /0 ghi h* bLn có thJ bLn tgm thM' t=6ng th- ?i2n 5.i bài h1t có thJ
bLn tLm EKng nhib3 5Pn m1' GD @iE;6... )J ch‚p 5.i bài h1t. fói ch3ng t=-.ng hqp nà'
th-.ng 5à bLn m*t 5à biXt =} )i23 cr+ bTn nhLc ?à chp m3(n tgm hqp 4m )J )2m h1t Hhi
)ó bLn th+m HhT6 c )4'. m+i 5à bLn chp ngh; de3;n e3;nd )i23 nhLc bLn cPn tgm =+ cT
hqp 4m ?à )i23 nhLc thYch hqp. @b hqp 4m thg cxng nh- t=-[c còn ?b )i23 nhLc bLn
phTi tgm )i23 nhLc Hhi HhWng có bTn nhLc.
T=-.ng hqp ] ?à ": :Ln phTi Eò hqp 4m ?à tgm )i23 nhLc Hhi HhWng có bTn nhLc.
Tgm )i23 Ev+ ?à6 bTn nhLc: fX3 bLn ch-+ tKng ngh; bTn nhLc nà' thg ?i2c )P3 tiZn bLn
phTi 5àm 5à t,p )àn th;6 )yng tKng n(t nhLc )yng t=-.ng )* cr+ tKng n(t nhLc. <Ic )Ych
5à )J bLn e3;n ?[i gi+i )i23 ?g E\3 có bTn nhLc mà ch-+ hb ngh; b+6 gi. thg có 50 HhWng
thJ có ph-ang ph1p nà6 HhT E… có thJ tgm =+ )i23 nhLc cT. @i2c tgm =+ )i23 nhLc chr 'X3
Ev+ ?à6 nhịp. fX3 5à nhịp D ?Y EI bLn thM' nhịp cr+ bTn nhLc 5à D/! thg gPn nh- bLn có
thJ )2m bài nà' th;6 Eòng )i23 W+5t^ (@+5/;%. GV ths ?[i c1c nhịp nh+nh h+' ch,m Hh1c
nh+3 )J tgm =+ )i23 thYch hqp nhMt @+5/; :6/t6n... fX3 5à nhịp 2 )+ phPn bLn chp cPn
ths ?[i 869 h6kc T+ng6 nX3 tiXt tM3 nh+nh ?à có ELng nh- hành Hhyc thg thg bLn ths ?[i
869 nX3 HhWng ths ?[i T+ng6. fhịp ! thg =Mt )+ ELng. @[i c1c bTn nhLc @i2t f+m thWng
th-.ng bLn nZn ths ?[i S567 ?à F3mb+:65;=6. Ghyng t+ /0 9‚t HU han t=6ng phPn 1p
EIng.
Tgm )i23 Hhi HhWng có bTn nhLc: Gó h+i 'X3 t( ca bTn bLn cPn nắm =}: ThWng th-.ng ?[i
c1c bài nhLc @i2t f+m thg mzi W nhịp E&ng m*t hqp 4m ts /( t=6ng /( nhịp ch6 t+ biXt có
b+6 nhiZ3 nhịp t=6ng m*t W nhịp. <Ic tiZ3 cr+ chyng t+ c )4' 5à tgm =+ nhịp =ồi tK )ó Eò
tgm )i23 cr+ bTn nhLc. TLm c6i nh- chp có D nhịp chYnh 2/! D/! ?à !/!. Dv+ ?à6 h+i 'X3
t( ?K+ nói chyng t+ /0 ths tgm 9;m nhịp cr+ bTn nhLc. fh- bLn biXt nX3 t=6ng m*t W
nhịp t+ nhịp ch4n 2 5Pn có ngh…+ 5à nhịp cr+ bTn nhLc 5à 2/! nX3 t+ nhịp ch4n D 5Pn thg
nhịp cr+ bTn nhLc 5à D/! ?à nX3 t+ nhịp ch4n ! 5Pn thg nhịp cr+ bTn nhLc 5à !/!. Làm /+6
chp ngh; mà biXt )-qc bTn nhLc ?K+ hXt m*t W nhịpo GhYnh 5à Ev+ ?à6 'X3 t( )P3 tiZn.
<zi Hhi bLn dcTm thM'd cPn phTi ch3'Jn hqp 4m thg )ó 5à 5yc bắt )P3 m*t W nhịp. man
nữ+ cPn 5-3 t )Xn ph1ch mLnh nh‰ nWm n+ 5à nhịp mLnh nh‰. Š )4' cPn m*t chyt Hinh
nghi2m m*t chyt e3;n th3*c ?[i c1c n(t t=6ng m*t hqp 4m. T3' nhiZn e3+ th.i gi+n
chắc chắn bLn /0 5àm )-qc. ~hi )N biXt nhịp 1p EIng nh- t=Zn )J tgm )i23 ch6 bTn nhLc.
Ghyng t+ /0 ths 1p EIng t=6ng phPn /+3.
Ghyc bLn m*t ngà' ?3i ?C. .
Phần DQ - #20 Jiệu thRn, HSn,
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:DS
G3it+= )2m h1t
<*t /( )i23 thWng EIng )J bLn th+m HhT6 9in 5-3 t )Kng e31 m1' móc Hhi 1p EIng
những ?iE;6 th+m HhT6 chp )J bLn E_ hgnh E3ng có =Mt nhib3 c1ch Hh1c nh+3. @Y EI nh-
phPn t=-[c ?[i nhịp ! t+ /0 ths )i23 S567 t3' nhiZn nh- bLn thM' E-[i )4' S567 cxng 1p
EIng ch6 nhịp 2/!
fhững t+b bZn E-[i chp có tYnh c1ch th+m HhT6.
S567: Gh,m Eg3 Ekt Zm 1i. Gó thJ 1p EIng ch6 nhịp 2/! ?à !/!.
BhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhh
:hhhhh1hhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhh1hhh
Ghhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhh
Dhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhh
AhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:53;: Gh,m b3Wng 5ai. GPn gi(ng S567. •p EIng ch6 nhịp !/!
BhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhhhhhDhhhhhhhhhhhDhhhhhhh”hhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhh
Ghhhhh1hhhhh1hhhhh1hhhhh1hh”hhhhhhhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhh
Dhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhh”hhhhh2hhhhh2hhhhh2hhhhh2h
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S567 F6cH: Gh,m gPn nh- S567 nh-ng chai th;6 Hh3'nh h-[ng nhịp 5C "/# 12/#.
BhhhhhhhhhhhRhhhhhhhh”hhhhhhhhhhh1hhhhhhhh”hhhhhhhhhhh1hhhhhhhh
:hhhhhhhh1hhhhh1hhhhh”hhhhhhhhDhhhhhDhhhhh”hhhhhhhhRhhhhhRhhhhh
GhhhhhRhhhhhhhhhhhRhh”hhhhh2hhhhhhhhhhh2hh”hhhhhRhhhhhhhhhhhRhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhRhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhDhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhDhhhhhhhhhhhhhhhhh
@+5/;: fh+nh 5inh h6Lt. fhip D/! )iJn hgnh.
BhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhh
:hhhhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhh
Ghhhhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh
Dhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h
:6/t6n: Gh,m =Ni nhịp D/! gi(ng nh- @+5/; nh-ng có thZm m*t n(t 5M' )à c phPn 'X3
cr+ mzi ph1ch.
BhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhh
:hhhhhhhhhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhh
Ghhhhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhR
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S567 869: Gi(ng S567 nh-ng 5inh h6Lt han. fhịp 2/2.
BhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhhh
Ghhhhh2hhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh
Dhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
869: fh+nh nhịp 2/!.
BhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhh
:hhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhh
Ghhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh
Dhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
869 t=6t: fh+nh ?à nhịp nhàng han 869 nhịp 2/!
<+=ch: GPn nh- 869 nh-ng Fắn =wi nkng nb nhịp 2/!
BhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhRhhh
:hhhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhhh1hhh
GhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhRhhh
Dhhhhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh2hhh
AhhhhhDhhhhhhhhhhhhhhhDhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S7ing: Gxng th3*c h` 869 Eồn E,p han 869 t=6t nhịp !/!
:66gi; W666gi;: Gi(ng S7ing nh-ng có phPn b“ t=Pm nhịp !/!
T+ng6: Th+nh 5ịch ?à có nhib3 biXn thJ nhịp 2/!
BhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhRhhhhhhhhRhh
:hhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhh1hhhhhhhh1hh
Ghhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh2hhhhhhh2hhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
F3mb+: Gó =Mt nhib3 56Li nh- F3mb+ L;nt; F3mb+ <;56Ei;...)+ /( 5à nhịp !/!
BhhhhhhhhhhRhhhhhRhhhhRhhhhhhRhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhhhhhhh1hhhhh1hhhh1hhhhhh1hhhhh1hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ghhhhhhhhhh2hhhhh2hhhh2hhhhhh2hhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2hhhh hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhh
BhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:65;=6: T-ang )ồng ?[i F3mb+ nhịp !/!
BhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhh
:hhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhhhhh
Ghhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhhhh hhhhhh2hhhhhhhhhh2hhhhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhh h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhh
Gh+ch+ch+: Gxng th3*c Eòng F3m b+ nh+nh /Wi nji nhịp !/!
Phần DQ - #20 Jiệu thRn, HSn,
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:DS
G3it+= )2m h1t
<*t /( )i23 thWng EIng )J bLn th+m HhT6 9in 5-3 t )Kng e31 m1' móc Hhi 1p EIng
những ?iE;6 th+m HhT6 chp )J bLn E_ hgnh E3ng có =Mt nhib3 c1ch Hh1c nh+3. @Y EI nh-
phPn t=-[c ?[i nhịp ! t+ /0 ths )i23 S567 t3' nhiZn nh- bLn thM' E-[i )4' S567 cxng 1p
EIng ch6 nhịp 2/!
fhững t+b bZn E-[i chp có tYnh c1ch th+m HhT6.
S567: Gh,m Eg3 Ekt Zm 1i. Gó thJ 1p EIng ch6 nhịp 2/! ?à !/!.
BhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhh
:hhhhh1hhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhh1hhh
Ghhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhh
Dhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhh
AhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhRhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:53;: Gh,m b3Wng 5ai. GPn gi(ng S567. •p EIng ch6 nhịp !/!
BhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhhhhhDhhhhhhhhhhhDhhhhhhh”hhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhh
Ghhhhh1hhhhh1hhhhh1hhhhh1hh”hhhhhhhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhh
Dhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhh”hhhhh2hhhhh2hhhhh2hhhhh2h
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S567 F6cH: Gh,m gPn nh- S567 nh-ng chai th;6 Hh3'nh h-[ng nhịp 5C "/# 12/#.
BhhhhhhhhhhhRhhhhhhhh”hhhhhhhhhhh1hhhhhhhh”hhhhhhhhhhh1hhhhhhhh
:hhhhhhhh1hhhhh1hhhhh”hhhhhhhhDhhhhhDhhhhh”hhhhhhhhRhhhhhRhhhhh
GhhhhhRhhhhhhhhhhhRhh”hhhhh2hhhhhhhhhhh2hh”hhhhhRhhhhhhhhhhhRhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhRhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhDhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”hhDhhhhhhhhhhhhhhhhh
@+5/;: fh+nh 5inh h6Lt. fhip D/! )iJn hgnh.
BhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhh
:hhhhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhh
Ghhhhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh
Dhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h
:6/t6n: Gh,m =Ni nhịp D/! gi(ng nh- @+5/; nh-ng có thZm m*t n(t 5M' )à c phPn 'X3
cr+ mzi ph1ch.
BhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhh
:hhhhhhhhhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhh
Ghhhhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhR
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S567 869: Gi(ng S567 nh-ng 5inh h6Lt han. fhịp 2/2.
BhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhhh
Ghhhhh2hhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh
Dhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
869: fh+nh nhịp 2/!.
BhhhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhhhh
:hhhhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhhhhh
Ghhhhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhhhh
Dhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhh
Bhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
869 t=6t: fh+nh ?à nhịp nhàng han 869 nhịp 2/!
<+=ch: GPn nh- 869 nh-ng Fắn =wi nkng nb nhịp 2/!
BhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhRhhh
:hhhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhhh1hhh
GhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhRhhh
Dhhhhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhh2hhh
AhhhhhDhhhhhhhhhhhhhhhDhhhhhhhhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S7ing: Gxng th3*c h` 869 Eồn E,p han 869 t=6t nhịp !/!
:66gi; W666gi;: Gi(ng S7ing nh-ng có phPn b“ t=Pm nhịp !/!
T+ng6: Th+nh 5ịch ?à có nhib3 biXn thJ nhịp 2/!
BhhhhhhhhhRhhhhhhhRhhhhhRhhhhhhhhRhh
:hhhhhhhhh1hhhhhhh1hhhhh1hhhhhhhh1hh
Ghhhhhhhhh2hhhhhhh2hhhhh2hhhhhhh2hhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhh
Bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
F3mb+: Gó =Mt nhib3 56Li nh- F3mb+ L;nt; F3mb+ <;56Ei;...)+ /( 5à nhịp !/!
BhhhhhhhhhhRhhhhhRhhhhRhhhhhhRhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:hhhhhhhhhh1hhhhh1hhhh1hhhhhh1hhhhh1hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ghhhhhhhhhh2hhhhh2hhhh2hhhhhh2hhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2hhhh hhhhhhhhhhhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhh
BhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:65;=6: T-ang )ồng ?[i F3mb+ nhịp !/!
BhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhRhhhhhhh
:hhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhhhhh1hhhhhhhhhhh1hhhhhhh
Ghhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhh2hhhhhhhh hhhhhh2hhhhhhhhhh2hhhhhhh
Dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhh
AhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bhh h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhRhhhhhhhhhh
Gh+ch+ch+: Gxng th3*c Eòng F3m b+ nh+nh /Wi nji nhịp !/!
Phần D7 - Điệu lo! Ro0%
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:]]
G3it+= )2m h1t
Qi23 S567 F6cH
:Tn
G6E8+th;= chai th;6 S567 F6cH
Phần D8 - Điệu lo! urT
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:]"
G3it+= )2m h1t
Qi23 S567 S3=n:
Phần D? - Điệu BallaHe
T3;/E+' 2D. S;pt;mb;= 2RR# Ru:]#
G3it+= )2m h1t
Qi23 :+55+E;
:+5
5+E; ?iXt th;6 nhịp 2/! h6kc !/!. G&ng /ắc th1i nh- S567 S3=n. Là h+i )i23 bgnh Eị E&ng
nhib3 t=6ng 4m nhLc phj thWng.

và sự kiên trì học hỏi.. September 2008.Thuật Vinh. Chơi theo kiểu rải hợp âm Arpeggio Tuesday. Mi.. bạn biết Hotel California chứ ? Nếu chỉ nghe không thôi.. 23. đấy là tinh tế đấy ^ ^ Còn đây là điệu Valse: Phần 10 . Nhưng nếu không có sẵn. hoặc đặt 3 nốt Mi. September 2008. Còn nếu nguời hát không biết giọng của họ là gì thì bạn một là dạo vài vòng những hợp âm quen thuộc và họ sẽ theo đó mà hát. bạn chỉ việc theo đúng giọng đó mà đệm thôi. 07:16 Guitar đệm hát Điều này hơi khó. Nói vậy để các bạn hiểu một điều: học nhạc là phải tinh tế ^ ^. hai là họ cứ thế mà hát. Nếu có sẵn thì coi như bạn chỉ cần theo đúng nhịp điệu. Sol lại với nhau chẳng hạn.Gam tức là hợp âm. . cứ chiếu theo hợp âm có sẵn mà chuyển thôi. tìm hợp âm để đệm. cần kinh nghiệm. Một lần nữa xin nhắc lại là chúng ta cố gắng tiếp cận âm nhạc nói chung và Đệm hát Bằng Guitar một cách đơn giản và dễ hiểu. Nhưng muốn đệm hát được. không nhìn hình bạn có thể phân biệt được tiếng của từng cây guitar khác nhau không ? Sau đó xem hình bạn thử để ý xem người ta đã thu âm như thế nào ? Tiếng cây đàn nào cho vào kênh trái. cây nào cho vào kênh phải. ổng bắt mình quạt chả Valse từ 19h. La. Đô lại với nhau.Điệu Slow. Như hình vẽ bên dưới. Nói nôm na là DÒ GAM. Khi đặt 3 nốt Đồ. Hơn nữa mỗi người lại có một giọng khác nhau. ta được một tổ hợp gam Đô trưởng. bạn không thể bắt người hát phải theo một giọng duy nhất. rõ hơn thì Gam là tập hợp của 7 nốt nhạc và chia ra thành trưởng và thứ. dù là tự hát hay đệm cho người khác hát thì bạn cũng phải biết các hợp âm của bài hát đó. 06:47 Guitar đệm hát Điệu Slow: Phần 15 . đến hôm thứ ba ổng mới bớt cau mặt: " hơi hơi ra nhạc rồi đá" . ta được một gam La thứ. hát sai hát đúng gì cũng hát trước và bạn sẽ phải dò tìm giọng. Nếu người hát biết và nói cho bạn biết giọng của họ thì như phần dưới sẽ bàn.. mà cái này mới là chính vì bạn khó có thể nhớ hết hợp âm cho mọi bản nhạc. Đấy.22h trong hai hôm liền.Tìm hợp âm cho bài hát Tuesday. 23.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->