CH

NG TRÌNH TIÊM CH NG M

R NG

ng 19:51 17-07-2009 b i V nhS n Nguy n

M c tiêu 1. Trình bày 2. Ra quy t 3. Xác c m c tiêu và t m quan tr ng c a Ch nh v ch nh và ch ng ch ng trình tiêm ch ng m r ng.

nh tiêm ch ng .

nh và x lý các tác d ng ph v tai bi n c a tiêm ch ng . c m t bu i tiêm ch ng. c các bà m v ch ng ng a, mi n d ch và tiêm ch ng vaccin.

4. T ch c 5. H ng d n

1. M c tiêu và t m quan tr ng c a ch

ng trình tiêm ch ng m r ng

Th m nhu n ph ng châm y h c d phòng c a ng và nhà n c, m y ch c n m qua nhà n c và ngành y t ã coi tr ng công tác tiêm ch ng phòng b nh. T n m 1981 n c ta ã tham gia ch ng trình tiêm ch ng m r ng v i ý th c tiêm ch ng là ph ng pháp phòng b nh tích c c và hi u qu nh t. ây là m t ch ng trình phòng b nh c p qu c gia mang tính xã h i hóa cao, chúng ta ã ra m c tiêu cho t ng th i k , chi n l c và các bi n pháp th c hi n. c s giúp c a OMS và UNICEF và n l c c a toàn ngành y t , n nay ch ng trình ã g t hái c nhi u thành t u. M c tiêu c a ch ng trình là :

- Gi m trên 90% t l m c các b nh truy n nhi m tr em (b ch h u, ho gà, u n ván, s i, b i li t, lao). - Ph c p tiêm ch ng phòng 6 b nh cho trên 90% tr em d i 1 tu i trong c n c.

- Ti n t i thanh toán b nh b i li t và lo i tr u n ván s sinh vào n m 2000. 2. D ch t h c các b nh trong ch ng trình tiêm ch ng m r ng

Theo t ch c y t th gi i có 8- 10 tri u ng i m c lao hàng n m, trong th p k t i có thêm 300 tri u ng i nhi m lao, 90 tri u ng òi m c lao và 30 tri u ng i ch t vì b nh lao. T i Vi t nam t l nhi m lao hàng n m hi n nay là 1.5% dân s ,v i 76 tri u dân có 130.000 ng i m c lao hàng n m, t l phát hi n c 40.7%, s lao ch a phát hi n c là 77.000 ng i h ng n m, lao ph i có BK (+) m i xu t hi n hàng n m là 60.000 ng i. V i kh n ng gi i quy t hi n nay b nh lao v n còn là m t b nh xã h i quan tr ng trong th p niên t i. N m 1979 toàn th gi i có 23130 cas b b nh b ch h u, trong ó châu Âu ch có 548 cas và Pháp 1 cas n m 1980. M 1920 có 1568 cas m c b nh, 163 cas t vong, n 1965 gi m xu ng 168 cas m c b nh, có 16 cas ch t và hi n nay 1 vài cas hàng n m . n c ta theo s li u c a vi n V Sinh Dich T (VSDT) trung ng, t l m c b nh n m 1983 Mi n B c là 6,95 / 100.000 dân , mi n trung 1,74 / 100.000 dân , mi n nam 4,89 / 100.000 dân. B ch h u qua 15 n m t i B.V Hu có 157 cas, t l t vong 30.2%. Trên th gi i cl ng 600.000 tr ng h p ho gà hàng n m, t l m c t i Th a thiên Hu 1981 -

1%. Mi n d ch h c trong tiêm ch ng vaccin Tiêm ch ng nh m m c ích phòng m t b nh xác nh. Tuy nhiên .1 Mi n d ch ch ng ng và th ng . Mi n d ch ch ng th ng xu t hi n lâu sau vài tu n.000 dân. b ng cách t o nên mi n d ch ch ng cho ng i c tiêm ch ng. n m u tiên c a tr . n nay t l này ã gi m rõ.8 -16. có nh ng u tiên gi i quy t khác nhau vì v y l ch ch ng . SAD d i hình th c cô ng các globulin l y t ng i có b nh hay t ng v t u cho mi n d ch th ng . nh ng b n b h n so v i mi n d ch th ng. Là khi c th t t o ra kháng th và duy trì l ng kháng th này trong m t th i gian nh t nh ch ng l i b nh . Các lo i vaccin cho mi n d ch ch ng. ph i th c hi n s ch ng ng a tr c th i gian tr có nguy c nhi m b nh. kho ng 1 tri u ng i ch t vì viêm gan mãn bao g m x gan và ung th gan. T n m 2003. t vong 2. N m 1997 vaccin viêm gan B ã c a vào TCMR t i Vi t Nam. ó là các vaccin gây mi n d ch ch ng . Các lo i huy t thanh nh SAT.2 Mi n d ch th ng Là khi c th nh n kháng th t m chuy n sang ho c là các lo i thu c có ch a kháng th c i u ch t ng i ho c ng v t. hàng n m còn lát át vài tr ng h p. hàng n m TCMR m i ch vaccin cho kho ng 20% s tr d i 1 tu i trong c n c. ch còn kh n ng gây mi n d ch . không tiêm ch ng.000 tr d i 5 tu i. c tính kho ng 722. t vi khu n ho c virus ã ch t ho c còn s ng nh ng ã c làm gi m c l c và kh n ng gây b nh ã c phá b . 3. 235 tr ng h p u n ván s sinh. t l lây nhi m tr d i 3 tu i là 70 .t i Th a thiên Hu . t p trung các n c Châu Phi và ông nam Á.2/100. t vong kho ng 40% tr nh kèm suy dinh d ng. M t s b nh truy n nhi m tr c ây x y ra nhi u và gây t vong khá cao tr em. t l t vong b nh vi n 6. Hàng n m trên th gi i kho ng 50 tri u tr b s i.000 dân. M in c có tình hình b nh t t khác nhau. Ngày nay có th nói. Mi n d ch th ng có hi u qu ngay nh ng ng n h n. N m 2000 Vi t Nam c công nh n thanh toán b nh b i li t và ti p t c giám sát b nh này trong các n m ti p theo. Ch ng ng a c ti n hành ngay t tháng u. Trên th gi i c tính có kho ng 350 tri u ng i mang virus viêm gan B mãn tính. không còn th y x y ra m t s n c trên th gi i.9/100. v i t l t vong r t cao 60 . T ch c y t th gi i khuy n cáo.n m 2000 mi n B c có d ch s i 25/28 t nh thành. t t c các n c c n a vaccin viêm gan B vào TCMR cho tr d i 1 tu i. vi c ch ng ng a có hi u qu t t. t l t vong t i b nh vi n 4. Mi n d ch này có c sau khi b m c b nh ho c sau khi c tiêm ch ng. sau h n 10 n m u ng phòng b i li t n 1995 t l b nh gi m 85. T i các n c có l u hành b nh b i li t.1995 là 98. nguy c cao tr d i 6 tháng. trung bình hàng n m 10 -20 tr ng h p u n ván s sinh.80%.678 tr ng h p b s i. Qua 15 n m 1980 -1996 t i BVT Hu có 153 tr ng h p u n ván tr l n.190 tr ng h p. T i Vi t nam 1979 .1999 c n c có 579.70% . t t c tr d i 1 tu i trong c n c s n m trong di n tiêm vaccin viêm gan B. Mi n d ch có hai lo i : ch 3. Vaccin c i u ch t c t . 3. K ho ch 5 n m 2002 -2006 nh m m r ng di n tiêm vaccin viên gan B cho tr d i 1 tu i trong c n c. là nh s phát minh c a thu c ch ng ng a. nguy c cao tr d i 5 tu i kèm suy dinh d ng.5%. Kho ng 30% dân s th gi i v i 2 t ng i có bi u hi n huy t thanh h c nhi m virus viêm gan B.

c b ng ch ng ng a ng hàn d ch t . c t c a b ch h u và u n ván ã làm gi m c l c g i là Toxoid. u n ván. Vì v y vaccine ch mang tính kháng nguyên và không gây b nh. C vaccin s ng và vaccin ch t u có th b h do b o qu n ch không riêng gì vaccine s ng. Không vaccin cánh c a t l nh. n n m 2000. BH-HG-UV. Vaccine u n ván là lo i vaccine ch t ch ch a thành ph n u n ván. ho gà.2 B o qu n vaccin Hi n nay t t c các lo i vaccine ph i c b o qu n nhi t t 0 C . c). Vaccin s ng g m : BCG. Do ó hi n nay T Ch c Y T Th Gi i kêu g i t t c các qu c gia. còn BCG. vaccine luôn luôn trong t l nh t n i s n xu t n n i phân ph i n khi tiêm cho tr . khi tiêm ch ng cho tr . Trong t l nh vaccin s i và b i li t luôn luôn b ng n á. d i. b ch h u. Vaccin s ng khó b o qu n h n vaccine ch t.3 Các b nh có th phòng Các b nh do vi khu n : b nh lao.C.. 0 0 . Hemophilus influenzae type b... 4.1970 nên t n m 1978 tr i không còn ai m c b nh. T i m i tuy n b o qu n có quy nh nghiêm ng t v nhi t và th i gian l u tr cho phép .. Vaccin BH-HG-UV là lo i vaccin ch t g m ba thành ph n vi khu n ho gà ch t. th mô c u type A. Tr ng h p m c b nh cu i cùng c tìm th y m t ng i l n 27 tu i Somalia n m 1977. i u này làm m t lòng tin c a bà m vào cán b y t và v phía chúng ta thì m t công t n ti n . ho gà. cúm. b ng m i cách t ch c tiêm ch ng cho 100% tr em d i 1 tu i i v i 6 b nh hi m nghèo : lao. Nh t ch c ch ng ng a b nh u mùa cho 100% tr em t t c các qu c gia trong nh ng n m 1960 . ã em ra kh i t l nh s d ng thì không nên b vào l i.Vaccin s ng th ng t o kháng th h u hi u h n vaccine ch t vì v y gây mi n d ch c b n cho tr c n tiêm 3 m i BH-HG-UV. không nên m t l nh quá 3 l n/ngày. Hi n nay ng i ta ã b ch ng ng a u mùa b i vì h t ng i m c b nh. dùng tiêm cho ph n và các bà m có thai phòng u n ván s sinh . b i li t.Vì v y b o qu n dây chuy n l nh là quan tr ng . b i li t. i u này c ng kh ng nh hi u qu r t cao c a công tác ch ng ng a..1 Phân lo i vaccin Vaccine s ng ch a các tác nhân còn s ng nh ng chúng ta ã làm y u i vì v y không gây nguy hi m. B. BCG b ngoài ng n á. 4. viêm gan virus A. c t c a vi khu n ã c làm gi m c l c ho c các vi khu n hay virus còn s ng mà ã làm y u i.8 C. s i . s i. d ch h ch.ng a c a m i n c là khác nhau . quai b . 4. Vaccine BH-UV là lo i vaccine ch t ch ch a hai thành ph n b ch h u và u n ván. có th quét s ch các b nh trên ây trong b nh lý nhi khoa. Các b nh do virus : u mùa. u n ván. b nh b ch h u.. vì v y ph i l u ý 2 y u t này khi ti n hành tiêm ch ng . tr s ch ng t o ra kháng th phòng b nh. 3. Vi c b o qu n này t o thành m t h th ng dây chuy n l nh. Khi vaccin b h (không còn mang tính kháng nguyên) n u tiêm cho tr s không có tai bi n gì nh ng tr không t o kháng th và tr có th b b nh mà ta ã tiêm ch ng . viêm gan B và ng thu c pha (dung môi) s i. Không nh ng b h y b i nhi t mà còn b i các ch t sát trùng và ánh sáng. não . không nên b thu c ch ng th a qua ngày mai . B i li t (OPV) và vaccin s i trong ó b i li t d ng l ng còn BCG và vaccin s i d ng b t khô l nh vì v y khi dùng có kèm theo m t ng n c riêng (ch t hòa tan) không c dùng n c c t hay m t dung d ch khác vì s làm h ng vaccin. Phân lo i vaccin và b o qu n vaccin Vaccin là m t tác nhân g m các vi khu n ch t. rubéole (s i viêm não Nh t B n B.

HG .UV 2 .Không tiêm BH-HG-UV cho nh ng tr có co gi t tái phát ho c ang m c các b nh c a h th ng th n kinh trung ng. có ch nh nên ch ng b i vì. Ch nh và ch ng ch nh tiêm ch ng Hi n nay. ng i ta ã gi i h n n m c t i thi u các ch ng ch nh ch ng ng a. B t k m t sai sót nào c ng là m t tai h a nghiêm tr ng. th ng di n bi n n ng và t l t vong cao.Không tiêm ch ng BCG cho nh ng tr .. N u 1 trong 3 b ph n c u thành này có sai sót thì c h th ng dây chuy n l nh s h v nh t là i v i tuy n trung ng vì n i ây s l ng vaccin l n nh t.Th i gian b h y vaccine BCG DPT : : 2 tu n 4 ngày 1 ngày : 1 gi nhi t 37 C : 0 B i li t : S i Dây chuy n l nh là h th ng phân ph i vaccine tr ng thái còn nguyên hi u l c t n i s n xu t n t n n i tiêm ch ng.Tr .Không tiêm BH-HG-UV2 và BH-HG-UV3 cho nh ng tr có co gi t ho c s c trong vòng 3 ngày sau l n tiêm BH-HG-UV1. dù ph n ng áp ng mi n d ch c a tr có y u h n bình th ng nh ng v n có và kh n ng b o v tr . thi u cân . Ba y u t c u thành dây chuy n l nh là : trang thi t b . nh ng ngày nay ng c l i. ang có b nh suy gi m mi n d ch b m sinh hay m c ph i . i v i tr em suy dinh d ng. . tr c ây có ng i khuyên nên tránh ch ng ng a.Tr ang m c m t b nh nhi m trùng c p tính . s sinh thi u tháng. Tr r t c n c b o v các b nh trên b i vì d m c. L ch tiêm ch ng 6. Nh v y còn l i nh ng ch ng ch nh sau ây : .HG . ã bi t là m c AIDS.1 L ch tiêm ch ng cho tr em d i 1 tu i L a tu i D i 1 tháng : : : BCG Vaccin VGB1 (24 gi sau sinh) B i li t 1 B i li t 2 VGB2 2 tháng tu i 3 tháng tu i BH . 5.Tr . tr giá hàng t ng. 6. do nhu c u b o v tr em. ang có b nh ung th . con ng i và các thao tác s d ng.UV 1 BH .. H th ng dây chuy n l nh là r t quan tr ng và c n thi t vì vaccin r t nh y c m v i nhi t . .

u n ván). 3 m i BH-HG-UV. Hai n 3 tu n sau tr thành áp xe nh r i loét ra và t lành l i s o có ng kính ng .C n m b o tiêm các lo i vaccin cho tr ngay trong n m l n u ng b i li t. 3 .Không nên tiêm BH-HG-UV m i 2 ho c m i 3 cho tr b ph n ng m nh v i m i tr thành ph n ho gà.4 tháng tu i 9 . H ng n m các n c ang phát tri n có kho ng 6 tri u tr em ch t vì 6 b nh c b o v trong ch ng trình tiêm ch ng m r ng . ho c càng s m càng t t khi có thai Ít nh t 4 tu n sau UV1 Ít nh t 6 tháng sau UV2 Ít nh t 1 n m sau UV3 ít nh t 1 n m sau UV4 Th i k b o v Không có tác d ng b o v 3n m 5n m 10 n m su t th i k sinh 6. Nên b Th i gian tiêm 15-35 tu i.HG .UV 3 S i B i li t 3 VGB3 .BCG (vaccin phòng lao).1 L ch tiêm ch ng cho ph n tr Li u vaccin UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 tu i sinh (15 . thì trong l n tiêm ch ng ngay tr tiêm BCG và u ng b i li t cùng lúc v i tiêm BH-HG-UV và viêm gan B. m t m i s i và 3 m i VGB).2 L ch tiêm ch ng cho ph n có thai Vaccin UV 1 UV 2 : : Th i gian phòng u n ván s sinh càng s m càng t t. VGB (vaccin phòng viêm gan B) . u tiên c n cho u (1 m i BCG. 7. dùng vaccin b ch h u .u n ván tiêm 3 m i.Viêm gan B nên tiêm s m sau sinh.2 L ch tiêm ch ng cho ph n 6.Kho ng cách gi a hai l n tiêm BH-HG-UV và gi a hai l n u ng b i li t t i thi u ph i m t tháng . tiêm ch ng vaccine có th gây ra m t s bi n c . ch tiêm có m t n t .UV (vaccin phòng b ch h u .Bên c nh hi u l c cao.2.N u không cho tr tiêm BCG ngay d i m t tháng c. trong vòng 24 gi 6. Các tai bi n và cách x trí Tiêm ch ng là m t bi n pháp hi u l c nh t. ho c sau khi có thai cách UV 1 ít nh t là 30 ngày và tr c khi 30ngày 7.ho gà. ít t n kém c a y h c hi n i.2.Ph n ng thông th ng : kho ng 2 tu n sau khi tiêm. kém xa so v i tác h i do b nh gây ra n u không c tiêm ch ng . . .1 Khi tiêm vaccin BCG .HG . c. .35 tu i) u. Tuy v y t l quá th p. h i s ng kho ng 10mm. BH.11 tháng Chú ý: : : BH . ho c 3 ngày u.

trong vòng 48 gi : 5 . l n tiêm Tiêm li u l X trí :N u ch có ph n ng t i ch thì không c n i u tr gì.Ph n ng nhanh : x y ra n u tr tiêm ch a c 2 tu n.UV . . các tri u ch ng h t sau 1-2 ngày . Nguyên nhân do : Kim tiêm không vô trùng Tiêm không úng X trí : Ch m kh n nóng lên ch tiêm sâu 0 Cho kháng sinh n u c n N u không kh i g i i ch c tháo m . có n t c ng ho c au n i tiêm. Nguyên nhân do : Tr Tr ã tiêm BCG.2 Khi tiêm vaccin BH. n u không có ph i tiêm l i. ã có mi n d ch v i lao thì có th xu t hi n s ng ngay sau khi X trí : N u do tr N u nghi tr ã tiêm BCG thì không c n i u tr gì.S t cao trên 39 C (2 . C n ph i nói cho bà m bi t ó là ph n ng t t.6% tr tiêm). ã b nhi m lao. và ph i ki m tra s o sau.Áp xe : au và s ng t i ch tiêm sau 1 tu n ho c h n. s ng h ch nách ho c g n khu u tay.HG . . Nguyên nhân có th do : Kim tiêm không vô trùng.10% tr tiêm . ã b nhi m lao thì g i tr i khám b nh. N u có s t cao có th cho u ng paracetamol.N u loét to. . Tiêm d i da quá sâu ( sai k thu t) ng vaccin nhi u h n quy nh. 7. h ch s ng to c n chuy n i khám b nh vì m t s tr ng h p c n ph i i u tr . Báo cho bà m bi t tr c i u ó và không c n i u tr gì. tr qu y khóc h n ngày th ng. .Ph n ng m nh : áp xe sâu h n.kính kho ng 5mm.Ph n ng t i ch tiêm : da.

n i h p ti t trùng. 7.7 C (0. khay tiêm. (S tr em < 1 tu i trong 1 n m = t ng s dân x 0.6 Khi tiêm vaccin Viêm gan B Vaccin viêm gan B r t an toàn. tr y m ch . thông báo ngày. .4 Khi tiêm vaccin S i . . có d u hi u th n kinh . -Ti p ón ân c n.Tuyên truy n.Phát ban nh : 5% tr tiêm . 7. Trong vòng 10 n m ng i ta th y s li t liên quan v i u ng phòng vaccine là 1/1 tri u tr em u ng vaccine.02 ) . s t trên 37.4 -8%). kim tiêm.Bi n ch ng th n kinh : th ng là hi m và là do thành ph n ho gà trong vaccine.. .S a so n d ng c tiêm ch ng. . T l b i li t do ti p xúc v i tr u ng phòng là 1/5 tri u li u vaccine c phân ph i.000 li u tiêm vaccin) 8. m t m i.3 Khi tiêm UV au nh . nóng và s ng t 1-3 ngày t i ch tiêm. . Nh ng ph n ng này th ng xu t hi n trong vòng 1 ngày sau khi tiêm và kéo dài 1 n 3 ngày.Lãnh vaccin tuy n trên và b o qu n vaccine t t. b m tiêm. C n chuy n i b nh vi n và ng ng chích m i ti p theo. s sách ghi chép y ..S t cao trên 39 C xu t hi n ngày th 3 0 . Cho u ng paracetamol n u tr s t cao. ni m n các bà m t i a i m tiêm. gi . Có tr ng h p n ng : co gi t . a i m c th cho các it ng có con em trong . ch t sát trùng . 7. v n ng. au u và khó ch u (8 -18%). Khi u ng vaccin B i li t Th ng không có ph n ng gì. có qu ng . th ng hay g p nh ng l n tiêm sau n ngày th 7 sau tiêm (5 .1 T ch c t t m t bu i tiêm ch ng . Ph n ng m nh do tiêm vaccin r t hi m g p bao g m các d u hi u n i mày ay.Ph i n m c s tr em trong it ng tiêm ch ng s p t i. bi u hi n b nh não sau ch ng ng a. di n tiêm ch ng s p t i bà con i ông .5. Cách t ch c th c hi n tiêm ch ng 8. n u tr ang b tiêu cháy khi u ng vaccin thì tác d ng s kém h n. Khi tiêm vaccin viêm gan B cùng lúc v i tiêm BH-HG-UV thì t l b s t và khó ch u không cao h n .Bi n c th n kinh : hi m 1/1 tri u li u tiêm .Ph i n m c nhu c u t ng lo i vaccin c a l n tiêm ch ng s p t ch c. 7.. khó th và s c ( kho ng 1/600. Nói v i bà m bi t tr c i u ó r ng các ph n ng này nh h n khi tr b m c b nh s i nhi u. Có th có ph n ng nh sau khi tiêm nh s ng t y t i ch tiêm (3 0 9%). Chú ý khâu vô trùng các d ng c .15%).

+ i l nh vaccin s m. c ti t khu n khi thao tác. + N u không có bình tích l nh. eo kh u trang. thay b ng 1. m i x p chúng vào trong phích vaccin. . 0 m b o úng lo i vaccin c á. B i vài gi t vaccin sau khi ti t trùng b ng nhi t .Gi l nh liên t c vaccin khi v n chuy n + Ki m tra xem phích l nh có r n n c không.2 Ti n hành tiêm ch ng 8. có th b c gi y báo các l vaccin này.UV ti p xúc v i bình tích l nh ho c á l nh . úng k thu t . r a tay s ch s .1ml vaccin trong da gây m t c c u da có . m i m i tiêm có b m và kim tiêm riêng ho c ít ra ph i có kim tiêm riêng. Tiêm 0. i màu.2. có á ã ông c ng.3 các l vaccin ã m vào c c có á l nh hay trên 1 bình tích l nh.Gi l nh vaccin trong su t bu i tiêm. .-Tiêm vaccin úng it ng. m b o k thu t tiêm ch ng . n u hình vuông bên trong hình tròn cùng màu v i hình tròn ho c có m u s m h n thì hu b . vaccin còn h n dùng. n tiêm l n tiêm t i. và s li u vaccin c n.2. n p phích có khít không.Phòng tiêm m t chi u. có l i vào và l i ra riêng. . u bu i tiêm và k t thúc bu i tiêm.B m kim tiêm ti t khu n. kim 0.Không làm nhi m b n các d ng c tiêm ch ng ã 8.5 Kg n t và h ng nhãn vaccin.2 m b o hi u l c vaccin n n i tiêm. + Ki m tra bình tích l nh l nh huy n (thành ph ) có nhi t 0 C không. + Không vaccin BH -HG .Tiêm BCG C ng da vùng cánh tay trái v i ngón tr và ngón cái. . + Ch m phích vaccin khi c n thi t sau ó l i + Không y n p cho khít ngay. + 8.45 mm.Ân c n gi i thích cho các bà m sau khi tiêm và nh c nh bà m mang con 8. n u m i l y ng n á ra thì i cho t i khi có vài gi t n c xu t hi n trên m t bình tích l nh. dùng m t ng tiêm riêng. .1 m b o vô khu n .2. không s d ng.Cán b tiêm ph i m c áo choàng. ph i b c á trong túi nilon tránh làm vaccin ngoài tr i n ng ho c c nh b p un. . nh t là v mùa hè tránh ánh sáng khi v n chuy n. + Ki m tra ch th nhi t trên l vaccin Viêm gan B. Ghi k t qu vào s qu n + c nhi t k ít nh t 2 l n vào lúc b t lý vaccin.

Tiêm vaccin BH . m i li u ch a t 1. Kho ng 2 ho c 3 tu n sau ó 1 kh i u . qu n lý và ánh giá tiêm ch ng . Vaccin hu và d ng c b m kim tiêm c hu úng quy trình chôn ho c t. h i au s xu t hi n t i ch tiêm và t n t i vài tu n sau ó u tr thành m t abcès nh . không tiêm vào mông. Ph i m b o tr nu t thu c. N u b n ngh r ng l vaccin ã b ông b ng và tan l i thì nên ki m tra xem có b h ng không b ng th nghi m l c. không tiêm vào mông. V t s o ó cho ta bi t tr ã ch ng BCG và ch ng t yêu c u.5ml vaccin d l u thu c trong ng tiêm quá 1/2 gi . N u b n ngh l vaccin ã b ông b ng và tan l i thì ki m tra xem có b h ng không b ng th nghi m l c. L c l vaccin sao cho ph n vaccin l ng xu ng áy c hoà tr n u v i dung d ch trên.HG . 8. . tiêm ngay sau sinh. Hi n nay ch ng trình dùng lo i u ng. t t nh t là trong vòng 24 gi u sau sinh. . m s m i c a t ng lo i vaccin ã tiêm i da.ng kính 5mm .5ml vaccin vào b p ùi.Cho u ng vaccin B i li t Vaccin b i li t ch a c 3 type virus d i d ng viên ho c n c. Ch ng b ng cách nh vào mi ng 2 gi t thu c ho c u ng 1 viên.Tiêm vaccin S i Cho ch t dung môi vào vaccin khô . S o nh d n. ánh giá sau bu i tiêm và báo cáo k t qu tiêm ch ng hàng tháng. N u ch a có s o sau 6 tu n tiêm l i m i BCG. . 2 li u. L c l vaccin sao cho ph n vaccin l ng xu ng áy c hoà tr n u v i dung d ch trên.Tiêm vaccin UV Vaccin u n ván c tiêm cho t t c ph n có thai và ph n tu i sinh . Li u cho tr em 0. .Tiêm viêm gan B Vaccin viên gan B c óng l 1 li u.5 ml vaccin sâu vào b p. K t thúc bu i tiêm ch ng . . v y bong i l i 1 cái s o l i màu . nh .2.Hu b vaccin và d ng c tiêm ch ng sau bu i tiêm : T t c vaccin ã c m trong bu i tiêm ch ng u ph i c hu b cu i bu i tiêm ch ng b t k ó là lo i vaccin nào. n u l c thu c th y ph n trên trong ph n d i c là thu c h ng. không nên . . Cách theo dõi. Tiêm b p ùi.5 mg n 10 mg HBsAg tu nhà s n xu t. tiêm 0. 6 li u ho c 10 li u . c t b ch h u và u n ván gi m c l c . tiêm 0. H i ng i ph n mu n tiêm tay ph i hay tay trái. 9. loét và óng v y. Tiêm 0.Qu n lý và theo dõi t t it ng trong ch ng trình không c b sót it ng có ch nh tiêm . N t u do tiêm BCG s bi n m t trong vòng n a gi . nh t và th p d n t n t i nh v y trong nhi u n m.UV G m vi khu n ho gà ch t. vùng có nguy c cao.4. ph i hu vaccin. Nên tiêm da cánh tay trái.5ml.Hoàn thành vi c s sách tiêm ch ng.Tính s m i tiêm ch ng trong bu i tiêm ch ng b ng cách có s li u báo cáo.

ho s t.. Nhân dân b t u quen và hi u ngày càng rõ h n CTTCMR phòng 6 b nh ph bi n tr em . Nói chuy n v phòng b nh a ch y. các bà m . t o i u ki n cho cha m yên tâm . gi m s công dân tàn ph cho t ng lai. s tr em sinh trong tháng . trong ch ng trình Vitamin A ch ng mù lòa. chính ph m t s n c . ti t ki m kinh phí cho i u tr cho x lý các v d ch. T ch c giáo d c s c kh e t i c ng Hàng tháng trong các bu i tiêm ch ng cho tr . ma chay. t l không tiêm ch ng.T ch c l ng ghép ch ng trình tiêm ch ng m r ng v i các ch ng trình y t qu c gia khác.Qu n lý các b nh trong di n tiêm ch ng m r ng t i it ng tiêm theo dõi ng sau tiêm k p th i phát hi n k p th i có ch a bàn nh tiêm l i ánh giá k t qu .Ki m tra s o BCG l n tiêm ti p theo sau khi tiêm BCG . s tr em d i 1 tu i. t l tiêm ch ng . Gi m s tr m c b nh. chính xác . t l tai bi n sau tiêm.Giáo d c y t v tiêm ch ng : Nói cho bà me bi t ích l i c a vi c tiêm ch ng.. cán b y t nên tranh th c h i này t ch c giáo d c s c kh e c ng ng v i nhi u ch phong phú . l i ích c a khám thai nh k . M t i u quan tr ng khác là ngoài tác d ng b o v tính m ng và s c kh e tr em. s óng góp nhi u m t c a các t ch c qu c t . cách theo dõi cân CTTCMR là m t ch ng trình ã c xã h i hóa cao nh t trong các ch ng trình y t . lý do không tiêm .Thông báo cho bà m các v n v y t liên quan. tr c h t là h v sinh phòng d ch và y t c s . các bi u m u c a ch 10. . ng trình ng qu n lý ch ng trình t t . ch n ng. thành công c a ch ng trình ã ti t ki m cho nhà n c và nhân dân r t nhi u v m c kinh t . s n l c c a toàn ngành y t . s ph n có thai. trong ó có s ch o tr c ti p c a chính quy n các c p các ngành. .Qu n lý thai nghén t t c tiêm sau khi sinh ch ng ng a u n ván y cho bà m và k p th i b sung it ng ph i .Tr l i cho bà m các th t m c v tiêm ch ng v con tr .Nh c các bà m n khám l i n u có s t ho c ph n ng b t th và x lý các tác d ng ph sau tiêm ch ng . và phi u tiêm ch ng cho t ng các m i tiêm theo úng l ch tiêm ch ng . ây là d p các bà m t p trung v i s l ng khá. Tiêm ch ng cho tr phòng c b nh gì ng th i c ng cho bà m bi t m t vài tác d ng ph c a t ng lo i vaccin có th x y ra và cách x trí. t l có s o BCG sau l n tiêm u tiên . s h ng ng c a nhân dân. . nh c các bà m có quen bi t v i các i t ng có thai nên i khám thai qu n lý thai nghén. ng trình s a m . Ví d : ng th i v i tiêm ch ng cho tr u ng Vitamin A. ti t ki m ngày công. s tham gia c a các oàn th . cách nuôi con.Qu n lý và phân tích c s li u tiêm ch ng.Có s theo dõi tiêm ch ng t i tr m y t ..Ch báo cáo y . . gi m t n kém cho gia ình trong vi c ch a ch y.Hoàn t t các yêu c u . Nh c và h n bà m em con t i ch ng l n ti p theo.

com/site/seadropblog/nhikhoacosovabenhhoc/chuongtrinhtiemchungmorong . Bài 1 -11 (2001). 4. Th c hành tiêm ch ng . Tài li u hu n luy n k n ng x trí l ng ghép tr b nh .s n xu t . Nhà xu t b n Y h c . B nh lao và Nhi m HIV/AIDS. Ch r ng. Hoàng Minh (1999) . (2002) .google. ng trình tiêm ch ng m 2. Ch ng trình IMCI qu c gia . 3. (2002) . https://sites. Ch ng trình tiêm ch ng m r ng. Tri n khai tiêm vaccin viêm gan B trong tiêm ch ng m r ng. Tài li u tham kh o 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful