DOANH NGHIỆP TN MINH THANH

29 Chương Dương, QN, BĐ
ĐT: 056 3 849 639 - Fax: 0563 949 079

PHIẾU GIAO HÀNG
(Kiêm phiếu xuất kho)
Mẫu: GH/01/2011

DOANH NGHIỆP TN MINH THANH
29 Chương Dương, QN, BĐ
ĐT: 056 3 849 639 - Fax: 0563 949 079

PHIẾU GIAO HÀNG
(Kiêm phiếu xuất kho)
Mẫu: GH/01/2011

Ngày xuất: ……../……/20….Số phiếu: …………………………..

Ngày xuất: ……../……/20….Số phiếu: …………………………..

Khách hàng: ……………………………………………................

Khách hàng: ……………………………………………................

Địa chỉ: ……………………………………………………….……

Địa chỉ: ……………………………………………………….……

Lý do xuất: …………………………………. - Kho:…..................

Lý do xuất: …………………………………. - Kho:…..................

STTTên hàng hóaĐVTSLĐơn giáThành tiền12345678910Tổng

cộng:

STTTên hàng hóaĐVTSLĐơn giáThành tiền12345678910Tổng

cộng:

- VAT: ……………..Chiết khấu: ……………Thanh toán: ……………….

- VAT: ……………..Chiết khấu: ……………Thanh toán: ……………….

- Nợ đầu kỳ: ………………………- Tổng nợ: ……………………………

- Nợ đầu kỳ: ………………………- Tổng nợ: ……………………………

- Trả trước: ……………………......- Nợ cuối kỳ: …………………………

- Trả trước: ……………………......- Nợ cuối kỳ: …………………………

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Quy Nhơn, ngày …. tháng ….. năm……
Người lập
Người giao
Người nhận

Quy Nhơn, ngày …. tháng ….. năm……
Người lập
Người giao
Người nhận

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)