P. 1
DE THI HOC SINH GIOI LOP 5 TOAN TINH

DE THI HOC SINH GIOI LOP 5 TOAN TINH

|Views: 2,353|Likes:
Được xuất bản bởilinhnc2

More info:

Published by: linhnc2 on Feb 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn

tØnh
Nam ®Þnh N¨m häc 2008 –
2009
®Ò chÝnh thøc M«n to!n "#$ %
(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang
&' $h(n t)*c nghi+m kh!ch ,u-n ( !0 ®iÓm )
Mçi bµi tËp díi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A
! " # $lµ ®%p sè k&t 'u¶ t()h*+, -.y ch/) c©u tr¶ lêi
®0)1 2µ 1hi ch3 c%i ®4)1 tríc c©u tr¶ lêi ®ã 2µo bµi thi,
C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 1!"15 thu#c hµng nµo$
%. &µng chôc '. &µng tr(m
C. &µng )h*n tr(m +. &µng )h*n m,i
C©u . -h©n sè
2
5
.i/t d0i d¹ng sè th1) )h©n 2µ3
%. !"5 '. "5 C. 5" +. !"5
C©u 4. &5n sè 4
7
5
.i/t d0i d¹ng )h©n sè 2µ3
%.
7
8
'.
7
22
C.
7
15
+.
7
26
C©u 6. Sè th7ch h8) ®i9n .µo ch5 ch:m ®; !"15 <g = >> g
2µ3
%. 15 '. 1"5 C. 1"5 +. 15!
C©u 5. ?rong ! )h@t m#t A tA ®i ®8c BuCng ®,ng dµi ! <m.
D1n tèc A tA t7nh thEo <mFgi, 2µ3
%. 1<mFgi, '. 1! <mFgi, C. G! <mFgi, +. !
<mFgi,
C©u G. H#t hInh trJn cK ®,ng <7nh LMng 6 dm. NNa chu .i cOa
hInh trJn ®K 2µ3
%. G"Pdm '. 1"5G dm C. 4"16 dm
+. G"P
C©u Q. ?h; t7ch cOa m#t hInh 21) )hRng cK c¹nh Q dm 2µ3
%. 464 '. 464 dm C.464 dm

+.
464 dm
4
C©u P. N0c Li;n chSa 6"T muèi. D1U 28ng muèi cK trong 15!g n-
0c Li;n 2µ3
%. !"G4g '. G"4g C. G4g +. 6"g
&&' $h(n t. "u/n ( 567 ®i8m )
0µi 1. $97 ®i8m+
CK La t:m .Vi dµi LMng nhau. Sau <hi L¸n ®i 4Pm ë t:m thS
hai .µ 4Qm ë t:m thS La thI tWn sè mXt .Vi cJn 2¹i cOa hai t:m
nµU LMng
4
3
sè mXt .Vi cOa t:m thS nh:t. &Yi 2@c ®*u m5i t:m
.Vi dµi Lao nhiZu mXt$
0µi 2. $97 ®i8m+
CK 4 th[ng g¹o. \:U
5
1
g¹o ë th[ng % ®W .µo th[ng '" sau ®K
2:U
3
1
sè g¹o cK t:t cV ë th[ng L ®W .µo th[ng C thI sè g¹o ë m5i
th[ng ®9u LMng ! <g. &Yi 2@c ®*u th[ng ' cK Lao nhiZu <i-2A-
gam g¹o$
0µi 2. $ 67 ®i8m ]
Cho hInh LInh hµnh %'C+ .µ ®i;m H 2µ trung ®i;m cOa
c¹nh %'. &ai ®o¹n th^ng %C .µ +H c_t nhau t¹i `.
a] So s¸nh dian t7ch c¸c hInh tam gi¸c3 %'C .0i %HC b %HC
.0i %H+b
H+C .0i %H+.
L] ?7nh dian t7ch hInh tam gi¸c H`C" Li/t dian t7ch hInh
tam gi¸c H'C LMng 15 cm

.
c] cdi ®i;m N 2µ trung ®i;m cOa c¹nh C+" nèi 'N c_t %C
t¹i c. ChSng tY rMng %` = `c = cC.
&/t

MDC víi AMD. phÇn tù luËn ( 16.0 ®iÓm) Cã ba tÊm v¶i dµi b»ng nhau. 4.14 dm C©u 7.0 ®iÓm ) Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AB. 12. Hái lóc ®Çu mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Bµi 2. Hai ®o¹n th¼ng AC vµ DM c¾t nhau t¹i E. 6. 63g D. .0 ®iÓm) Cã 3 thïng g¹o. a) So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh tam gi¸c: ABC víi AMC . (5. ( 6. sau ®ã sè g¹o cã tÊt c¶ ë thïng b ®æ vµo thïng C th× sè g¹o ë mçi thïng ®Òu b»ng 20 kg. VËy lîng muèi cã trong 150g níc biÓn lµ: A. AMC víi AMD.A.343 dm2 D.0 ®iÓm ) Bµi 1.28 B. Sau khi b¸n ®i 38m ë tÊm thø hai vµ 37m ë tÊm thø ba th× tæn sè mÐt v¶i cßn l¹i cña hai tÊm nµy b»ng 3 4 sè mÐt v¶i cña tÊm thø nhÊt. Hái lóc ®Çu thïng B cã bao nhiªu ki-l«gam g¹o? Bµi 3.63g B.2% muèi. LÊy lÊy 1 3 1 5 g¹o ë thïng A ®æ vµo thïng B. II. 3. 343 dm C. 0. 6.28dm D. Níc biÓn chøa 4. 6. (5. 343 343 dm3 C©u 8.3g C. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph¬ng cã c¹nh 7 dm lµ: A.56 dm C.2g B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->