P. 1
giao an tin hoc 10

giao an tin hoc 10

|Views: 4,499|Likes:
Được xuất bản bởiGió Tây Nguyên

More info:

Published by: Gió Tây Nguyên on Feb 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Sections

 • Bài 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
 • Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
 • LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA THÔNG TIN
 • LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
 • BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN
 • BÀI TẬP
 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 • GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
 • PHẦN MỀM MÁY TÍNH Bài 8 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC I/ Mục tiêu
 • Bài 9 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI I/ Mục tiêu
 • KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
 • TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
 • GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
 • LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
 • GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
 • THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
 • MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG
 • ÔN TẬP
 • LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD
 • LÀM QUEN VỚI WORD
 • ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
 • MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC
 • CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO
 • SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO
 • KIỂM TRA 1TIẾT
 • TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
 • BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP
 • MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
 • MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET
 • SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT INTERNET EXPLORER
 • THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MÁY TÌM KIẾM THÔNG TIN
 • KIỂM TRA HKII
 • TRẢ BÀI KIỂM TRA HKII

Giáo án Tin học 10

Chương 1:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦ TIN H!C
Ti"# 1:
B$i 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# #in học +$ ,-# ng$nh .ho/ học: c0 12i #ư3ng n-i 4(ng 5$ 6hương 6há6 nghi'n
c*( 7i'ng) Bi"# ,á8 #9nh 5:/ +$ 12i #ư3ng nghi'n c*( 5:/ +$ c;ng c&)
• Bi"# 1ư3c <= 6há# #7i>n ,?nh ,@ cA/ #in học 4o nh( cB( cA/ CD h-i)
• Bi"# các 1Ec #7ưng ư( 5iF# cA/ ,á8 #9nh)
• Bi"# 1ư3c ,-# <2 *ng 4&ng cA/ #in hoc 5$ ,á8 #9nh 1iFn #G #7ong các ho?# 1-ng cA/
1Hi <2ng)
I) KJ nKng:
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) S= hZnh #h$nh 5$ 6há# #7i>n cA/ #in
học
[ Ng$nh #in học 1ư3c hZnh #h$nh
5$ 6há# #7i>n #h$nh ,-# ng$nh
.ho/ học 5Yi các n-i 4(ngT ,&c
#i'( 6hương 6há6 nghi'n c*(
7i'ng
[ Ng$nh #in học ng$8 c$ng c0
nhi\( *ng 4&ng #7ong hB( h"# các
+Dnh 5=c ho?# 1-ng cA/ CD h-i
+o$i ngưHi)
[ Ng$nh #in học g]n +i\n 5Yi 5iFc
6há# #7i>n 5$ <G 4&ng ,á8 #9nh
1iFn #G)
GS: MEc 5^n 1\ 12i 5Yi học <inh: Nh_ng hi>( Qi"#
Q/n 1B( cA/ các `, 5\ #in họca Khi chư/ #i"6 Cbc
5Yi #in họcT các `, nghJ 1i học #in học <@ học 1ư3c
nh_ng gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi cA/ GS
GS: GiYi #hiF( <ơ +ư3# 5\ ng$nh #in học
GS: GiYi #hiF( 5\ X(á #7Znh hZnh #h$nh 5$ 6há# #7i>n
cA/ #in học:
Th=c #" cho #h^8 ng$nh #in học 7/ 1Hi chư/ 1ư3c
Q/o +d( nhưng nh_ng #h$nh X(c ,$ n0 ,/ng +?i cho
+o$i ngưHi #hZ 5; cOng +Yn +/o) COng 5Yi #in học hiF(
X(c c;ng 5iFc #Kng +'n 7e 7$ng nhưng cVng ch9nh #:
nh( cB( .h/i #hác #h;ng #in cA/ con ngưHi 1D #hbc
1P8 #in học 6há# #7i>n)
HD8 .> nh_ng ng$nh #7ong #h=c #" c0 <= #73 gib6
cA/ #in họca
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Nh]c 1"n #in học chbng #/ #hưHng nghJ ng/8
1"n cái gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi
I) MEc #9nh 5$ 5/i #7f cA/ ,á8 #9nh GS: T7ong #^# cc chbng #/T ch]c ch]n ,-# 1i\( 7gng)
Kh;ng /i .h;ng Qi"# 1"n ,á8 #9nh 1iFn #G h#: nh_ng
[ 1 [
Giáo án Tin học 10
1iFn #G
[ C0 #h> i+$, 5iFc .h;ng ,F#
,Wij #7ong <(2# IkgiH %ng$8)
[ T2c 1- CG +l #h;ng #in nh/nh 5$
ng$8 c$ng 1ư3c ndng c/o)
[ m$ ,-# #hi"# QR c0 1- ch9nh Các
c/o)
[ C0 #h> +ư( #7_ ,-# +ư3ng +Yn
#h;ng #in #7ong ,;# .h;ng gi/n
7^# h?n ch")
[ Giá #h$nh ,á8 #9nh ng$8 c$ng
h?)
[ Má8 #9nh ng$8 c$ng gọn nhn 5$
#iFn 4&ng)
Các ,á8 #9nh c0 #h> +i'n ."# 5Yi nh/(
#h$nh ,-# ,?ng ,á8 #9nh)
chi"c ,á8 #9nh 1ơn gicn như ,á8 #9nh QW #bi 1"n
nh_ng ,á8 #9nh 6h*c #?6 như ,á8 5i #9nho) p=/ 5$o
nh_ng hi>( Qi"# 10 hD8 cho Qi"# c;ng 4&ng 5$ 1Ec
1i>, nqi Qr# cA/ ,á8 #9nh 1iFn #Ga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: p=/ 5$o nh_ng hi>( Qi"# 5\ ,á8 #9nh 1iFn #G)
Các `, hD8 n'( nhưng ư( 1i>, nqi Qr# cA/ ,á8 #9nh
1iFn #Ga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Chb l: Kh;ng n'n 1Nng nh^# #in học 5Yi ,á8
#9nh 5$ 5iFc học #in học 5Yi 5iFc <G 4&ng ,á8 #9nh)
Gici #h9ch c& #h>)
L) Th(r# ng_ iTin họcj
[ Ti"ng shá6: into7,/#iX(`)
[ Ti"ng nh: into7,/#ic<)
[ NgưHi MJ: co,6(#`7 Sci`nc`)
u Tin học +$ ,-# ng$nh .ho/ học c0
,&c #i'( +$ 6há# #7i>n 5$ <G 4&ng ,á8
#9nh 1iFn #G 1> nghi'n c*( c^( #7bc cA/
#h;ng #inT 6hương 6há6 #h( #hr6T #Z,
.i",T Qi"n 1qiT#7(8\n #h;ng #in 5$ *ng
4&ng 5$o các +Jnh 5=c .hác nh/( cA/
1Hi <2ng CD h-i)
GS: NgưHi #/ 1D <G 4&ng nnh_ng #h(r# ng_ #in học
n$oa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: T: nh_ng hi>( Qi"# v #7'n chbng #/ c0 #h> 7b# 7/
1ư3c .hái niF, #in học +$ gZ)
HS: Mọc 6hBn in nghi'ng SGK)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
o S= hZnh #h$nh 5$ 6há# #7i>n cA/ ng$nh #in học)
o w( 1i>, nqi Qr# cA/ ,á8 #9nh 1iFn #G)
o Khái niF, 5\ #in học)
o mi'n hF gi_/ ng$nh #in học 5$ ,á8 #9nh 1iFn #G)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# ITL:
B$i I: TH#NG TIN À $% LI&'
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
[ I [
Giáo án Tin học 10
• Bi"# .hái niF, #h;ng #inT +ư3ng #h;ng #inT các 4?ng #h;ng #inT ,D h0/ #h;ng #in cho
,á8 #9nh)
• Bi"# các 4?ng Qi>( 4iyn #h;ng #in #7ong ,á8 #9nh)
• Hi>( 1ơn 5R 1o #h;ng #in +$ Qi# 5$ các 1ơn 5R Q-i cA/ Qi#)
• Bi"# các hF 1", IT 1z #7ong Qi>( 4iyn #h;ng #in)
I) KJ nKng:
• BưYc 1B( ,D he/ 1ư3c #h;ng #in 1ơn gicn #h$nh 4D8 các Qi#)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Tin học +$ gZa
Cd( I: MEc #9nh 5$ 5/i #7f cA/ ,á8 #9nh 1iFn #G)
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Khái niF, #h;ng #in 5$ 4_ +iF(:
[ Th;ng #in cA/ ,-# #h=c #h> +$ nh_ng hi>( Qi"#
c0 #h> c0 1ư3c 5\ #h=c #h> 10)
S9 4&: Th;ng #in 5\ <cn 6hP,T Th;ng #in 5\ #in
#*c #hHi <=T #h;ng #in 5\ ,{i c/ nhdn Q?n Q|}
[ p_ +iF( +$ #h;ng #in 1D 1ư3c 1ư/ 5$o ,á8 #9nh)
GS: T7ong CD h-i <= hi>( Qi"# 5\ ,-#
#h=c #h> c$ng nhi\( #hZ <= <(8 1oán 5\
#h=c #h> 10 c$ng ch9nh Các)
S9 4&: T7ong ,-# 5& 1i\( #7/ c$ng Qi"#
nhi\( chi #i"# 5\ 5& án #hZ 5iFc <(8
1oán #Z, 7/ #hA 6h?, <@ 4@ 4$ng hơn)
NhVng 4i\( 1ư3c Qi"# 1"n 4<40 +$
nh_ng #h;ng #in) Sr8 #h;ng #in +$ gZ 5$
các `, hD8 cho #h', ,-# 5$i 59 4&
.hác 5\ nh_ng #h;ng #in ,$ các `,
Qi"#)
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Con ngưHi c0 1ư3c nh_ng #h;ng
#in +$ 4o X(/n <á# 5$ #Z, hi>( cfn ,á8
#9nh c0 1ư3c nh_ng #h;ng #in 10 #:
1d() M0 +$ nh_ng #h;ng #in 1ư3c 1ư/
5$o ,á8 #9nh)
I) Mơn 5R 1o +ư3ng #h;ng #in
[ Mơn 5R nhW nh^# 4Ong 1> 1o +ư3ng #h;ng #in +$
Bi#hBin/78 pigi#/+o
[ Ngo$i 7/ ngưHi #/ cfn 4Ong nh_ng 1ơn 5R .hác
1> 1o +ương #h;ng #in)
1B hB8#`o ~ • Bi#
1KB hKi+; B8#`o ~ 10IkB
1MB hM'g/ B8#`o ~ 10IkKB
1GB hGig/ B8#`o ~ 10IkMB
1TB hT'7/ B8#`o ~ 10IkGB
GS: M(2n ,á8 #9nh nhrn Qi"# 5\ ,-#
<= 5r# n$o 10 #/ cBn 6hci c(ng c^6 1B8
1A #h;ng #in 5\ <= 5r# 10) C0 nh_ng <=
5r# ch€ c0 I #7?ng #hái 1bng hoEc </i)
po 5r8 ngưHi #/ 1D nghJ 7/ 1ơn 5R Bi#
4Ong 1> Qi>( 4iyn #h;ng #in #7ong ,á8
#9nh) M> hi>( 7e hơn các `, hD8 #h/,
.hco 59 4& SGK)
HS: •`, SGK 5$ n'( l .i"n #h]c ,]c
GS: GiYi #hiF( nh_ng 1ơn 5R Q-i cA/
[ L [
Giáo án Tin học 10
1KB hs'#/ B8#`o ~ 10IkTB Bi#)
L) Các 4?ng #h;ng #in
Th;ng #in 1ư3c chi/ +$, I +o?i: mo?i <2 h<2
ng(8'nT <2 #h=c}o 5$ +o?i 6hi <2 h5Kn QcnT hZnh cnhT
d, #h/nh}o) S/( 1d8 +$ nh_ng #h;ng #in +o?i 6hi <2:
[ p?ng 5Kn Qcn: Báo ch9T #hư #:T <ách 5v}
[ p?ng hZnh cnh: Q*c #7/nhT Qcn 1NT QKng hZnh}
[ p?ng d, #h/nh: #i"ng n0iT #i"ng C`T #i"ng há#}
GS: T7ong 1Hi <2ng c0 7^# nhi\( #h;ng
#in 5$ ngưHi #/ 6hdn +o?i n0 như </(:
mo?i <2 h<2 ng(8'nT <2 #h=c}o 5$ +o?i
6hi <2 h5Kn QcnT hZnh cnhT d,
#h/nh}o) S/( 1d8 +$ nh_ng #h;ng #in
+o?i 6hi <2 Các `, hD8 cho 59 4& 5\
các 4?ng #h;ng #in #ương *nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
k) MD h0/ #h;ng #in
[ M(2n ,á8 #9nh hi>( 5$ CG +l 1ư3c #/ 6hci Qi"n
1qi #h;ng #in #h$nh ,-# 4D8 các Qi#) Cách Qi"n
1qi như 5r8 gọi +$ ,D h0/ #h;ng #in)
[ M> ,D h0/ #h;ng #in 4?ng 5Kn QcnT #/ ,D h0/
#:ng .9 #= 5$ <G 4&ng Q- ,D 1> ,D h0/)
‚ B- ,D CSII <G 4&ng • Qi# 1> ,D
h0/) Nhưng ,D CSII ch€ ,D h0/ 1ư3c Iƒz
hI

o .9 #= chư/ 1A 1> ,D h0/ #^# cc các Qcng
ch_ cái cA/ #^# cc các ng;n ng_ #7'n #h" giYi)
‚ B- ,D „nico4` <G 4&ng 1z Qi# c0 #h>
,D h0/ 1ư3c zƒƒLz hI
1z
o .9 #= cho 6hx6 Qi>(
4iyn #^# cc các 5Kn Qcn cA/ các ng;n ng_ .hác
nh/( #7'n #h" giYi)
HiFn n/8T Q- ,D „nico4` 1ư3c 4Ong như Q-
,D ch(ng cA/ các 5Kn Qcn h$nh ch9nh v nưYc
#/)
GS: Chbng #/ c0 #h> #7/o 1qi #h;ng #in
,-# cách 4y 4$ng nhưng ,(2n #7/o 1qi
#h;ng #in 5Yi ,á8 #9nh #hZ cBn 6hci +$,
cho ,á8 #9nh hi>( 5$ CG +l 1ư3c) m$,
#h" n$o 1> ,á8 #9nh hi>() Chbng #/
6hci Qi"n 1qi #h;ng #in #h$nh ,-# 4D8
các Qi#) Cách +$, như 5r8 gọi +$ ,D
h0/ #h;ng #in)
M> Qi"# chi #i"# hơn 5\ cách ,D h0/
#h;ng #in các `, hD8 #h/, .hco SGK
ƒ) Bi>( 4iyn #h;ng #in #7'n ,á8 #9nh)
p_ +iF( +$ #h;ng #in 1D 1ư3c ,D h0/ #h$nh 4D8 các
Qi#) T/ #Z, hi>( cách Qi>( 4iyn #h;ng #in +o?i <2 5$ 6hi
<2 #7ong ,á8 #9nh)
/o Th;ng #in +o?i <2:
 HF 1",:
 HF 1", m/ ,D: +$ hF 1", .h;ng 6h&
#h(-c 5R #79) Các .9 hiF( #7ong hF 1", Q/o
gN,: IT ST •T mT CT pT M #ương *ng 1T ƒT
10T ƒ0T 100T ƒ00T 1000)
 HF #hr6 6hdn: <G 4&ng #r6 .l hiF( gN,
10 ch_ <2 0T 1T IT }…) Giá #7R cA/ n0 6h&
#h(-c 5$o 5R #79 cA/ n0 #7ong Qi>( 4iyn) Giá
#7R <2 #7ong hF #hr6 6hdn 1ư3c Các 1Rnh
#h`o X(i #]c: ,{i 1ơn 5R v ,-# h$ng Q^# .Z
c0 giá #7R Qgng 10 1ơn 5R cA/ h$ng ." crn
Q'n 6hci)
 T7ong hF 1", cơ <2 QT gic <G <2 N c0
GS: GiYi #hiF( 5\ các hF 1", 5$ cách
Qi>( 4iyn #7ong ,á8 #9nh)
GS: cho 59 4& ,inh họ/)
HS: #h`o 4ei Q$i gicngT #Z, #h', 59 4&)
[ k [
Giáo án Tin học 10
Qi>( 4iyn:
4
n
4
n[1
4
n[I
}4
1
4
0
T4
[1
4
[I
}4
[,
0

4
i
†Q
N~ 4
n
Q
n
‚ 4
n[1
Q
n[1
‚ } ‚4
0
Q
0
‚4
[1
Q
[1
‚} ‚4
[
,
Q
[,
 Chb l: .hi cBn 6hdn QiF# <2 1ư3c Qi>(
4iyn v hF 1", n$o ngưHi #/ 5i"# cơ <2 +$,
ch€ <2 4ưYi cA/ <2 10)
 Các hF 1", #hưHng 4Ong #7ong #in
học:
Ngo$i hF #hr6 6hdn #7ong #in học #hưHng 4On
h/i hF 1",:
 HF nhR 6hdn hhF cơ <2 Io: 4Ong I .9 hiF(
: ch_ <2 0 5$ 1)
 HF h`C/ hhF cơ <2 1zo <G 4&ng các .9
hiF(: 0T 1T I}T …T T BT CT pT ‡T ˆ)
#7ong 10 T BT CT pT ‡T ˆ #ương *ng 5Yi
10T 11T 1IT 1LT 1kT 1ƒ #7ong hF #hr6
6hdn)
 Bi>( 4iyn <2 ng(8'n:
[ M-# Q8#` c0 #h> Qi>( 4iyn 1ư3c <2
ng(8'n .h;ng 4^( c0 giá #7R #: 0 1"n Iƒƒ)
[ M> Qi>( 4iyn <2 ng(8'n c0 4^( ngưHi #/
c0 #h> 4(ng t Qi# c/o nh^# 1> #h> hiFn 4^(
d, h/8 4^( 4ương 5Yi X(8 ưYc 1 *ng 5Yi
4^( d,T 0 *ng 5Yi 4^( d,) M-# Q8#` c0 #h>
Qi>( 4iyn 1ư3c các <2 ng(8'n #: [1I‰ 1"n
‚1I‰)
 Bi>( 4iyn <2 #h=c:
[ Mọi <2 #h=c 1\( c0 #h> Qi>( 4iyn 4ưYi
4?ng ± M
×
10
±
K
h1ư3c gọi +$ 4?ng 4^(
6hP8 1-ngT #7ong 10 0T1≤M†1T M 1ư3c gọi
+$ 6hBn 1Rnh #7R 5$ K +$ ,-# <2 ng(8'n
.h;ng d, gọi +$ 6hBn Qrc)
[ Má8 #9nh <@ +ư( nh_ng #h;ng #in gN,
4^( cA/ <2T 6hBn 1Rnh #7RT 4^( cA/ 6hBn Qrc
5$ 6hBn Qrc)
Qo Th;ng #in +o?i 6hi <2:
 SKn Qcn:
[ MD CSII 4Ong 1 Q8#` 1> Qi>( 4iyn .9 #=) M{i
.9 #= #ương *ng 5Yi ,-# <2 ng(8'n #7ong 6hr,
5i #: 0 1"n IƒƒT gọi +$ ,D CSII #hr6 6hdn cA/
.9 #= 10) S2 n$8 Qi>( 4iyn 4ưYi 4?ng nhR 6hdn
[ ƒ [
Giáo án Tin học 10
gọi +$ ,D CSII nhR 6hdn cA/ .9 #=
[ S9 4&:
[ MD „nico4` 4Ong I Q8#` 1> Qi>( 4iyn .9 #=)
M{i .9 #= #ương *ng 5Yi <2 ng(8'n #7ong 6h?,
5i #: 0 1"n zƒƒLƒ)
[ M> Qi>( 4iyn ,-# Cd( .9 #=T ,á8 #9nh c0 #h>
4Ong ,-# 4D8 Q8#`T M{i Q8#` Qi>( 4iyn ,-# .9
#= #: #7ái </ng 6hci)
 Các 4?ng .hác:
[ M> ,D h0/ d, #h/nhT hZnh cnh #/ cVng 6hci
,D h0/ chbng #h$nh ,-# 4D8 các Qi#)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
o Các hF 1", <G 4&ng #7ong #in học)
o Cách Qi"( 4iyn #h;ng #in h<2 ng(8'nT <2 #h=co #7ong ,á8 #9nh)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# k:
B$i #r6 5$ #h=c h$nh 1:
LÀM (')N *I TH#NG TIN À M+ H,A TH#NG TIN
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 hi>( Qi"# Q/n 1B( 5\ #in học 5$ ,á8 #9nh)
I) KJ nKng:
• SG 4&ng Q- ,D SCII 1> ,D h0/ Cd( .9 #=T <2 ng(8'n)
• Si"# 1ư3c <2 #h=c 4ưYi 4?ng 4^( 6hP8 1-ng)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi: Ch(8>n 1qi các <2 v hF nhR 6hdn </ng hF cơ <2 10)
/o 010101 Qo 10010 co 0011100
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
I% Ki"n #h*c:
1) Cách ch(8>n #: hF cơ <2 10 </ng cơ <2 Q^# .Z:
‚ M(2n ch(8>n </ng cơ <2 n$o #/ 1`, chi/
GS: C;ng #h*c ch(8>n 1qi #: hF cơ <2
10 </ng cơ <2 Q^# .Z +$ gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: cAng c2 +?i 5$ giYi #hiF( #h', các
[ z [
Giáo án Tin học 10
cho cơ <2 10)
‚ Th=c hiFn 6hx6 chi/ #h`o h$nh 4ọc)
‚ Chi/ ch€ +^8 6hBn ng('8n 5$ 6hBn 4ư)
‚ Ti"6 #&c chi/ cho 1"n .hi n$o #hương <2
Qgng 0)
‚pD8 các <2 4ư #h`o chi\( #: 4ưYi +'n ch9nh +$
,D cơ <2 #ương *ng cA/ <2 cBn #Z,)
Sp: ~zƒ
10
~01000001
I
I) Cách ch(8>n #: cơ <2 I </ng cơ <2 1z:
‚ Chi/ ,D nhR 6hdn #ương *ng cA/ <2 cBn #Z,
#h$nh I 6hBn h,{i 6hBn k Qi#o)
‚ Ch(8>n #:ng 6hBn </ng cơ <2 10
‚ Ghx6 ."# X(c cA/ I 6hBn 10 +?i #/ <@ 1ư3c
,D #ương *ng v hF cơ <2 1z)
‚ Sp: 01000001
I
~k1
1z
II% Gici Q$i #r6:
/1% hCoT hpo)
/I% hBo)
/L% HưYng 4Šn X(i ưYc n/,: 1T n_: 0
Q1% SN ~ 01010110 01001110
Tin ~ 01010100 01101001 01101110
QI% 01001000 01101111 01100001~ Ho/)
c1% cBn 4Ong 1 Q8#`)
cI% 1100ƒ ~ 0T1100ƒC10
ƒ
IƒT•‰… ~ 0TIƒ•‰…C10
I
0T000…•k ~ 0T…•kC10
[L
cách ch(8>n 1qi .hách)
GS: HưYng 4Šn cho 59 4&:
HS: +$, #h`o ch€ 4Šn 5$ á6 4&ng +$,
Q$i #r6
GS: M-c cd( hWiT gọi học <inh 1*ng
+'n #7c +Hi hoEc +'n Qcng +$, Q$i
HS: T7c +Hi cd( hWiT nh_ng `, cfn +?i
chb l 1> nhrn C"# 5$ #= +$, 5$o
nhá, 1> <o <ánh 5Yi Q$i +$, cA/
Q?n))
GS: nhrn Cx#T gici #h9ch 5$ 1(/ ."#
+(rn ."# X(c 1bng)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
‚ Cách ch(8>n 1qi gi_/ các hF cơ <2)
‚ Cách ch(8>n <2 #h=c <ng 4?ng 4^( 6hP8 1-ng)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# ƒTzT‰:
B$i L: GI‹I THIỆ„ SŒ MÁ• TŽNH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# ch*c nKng các #hi"# QR cBn #hi"# cA/ ,á8 #9nh)
• Bi"# ,á8 #9nh +$, 5iFc #h`o ng(8'n +9 •) Son N`(,/nn)
I) KJ nKng:
• Nhrn Qi"# 1ư3c các Q- 6hrn ch9nh cA/ ,á8 #9nh)
[ ‰ [
Giáo án Tin học 10
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: Th;ng #in +$ gZa p_ +iF( +$ gZa N'( các 1ơn 5R 1o #h;ng #ina
Cd( hWi I: N'( .hái niF, ,D h0/ #h;ng #ina HD8 Qi"n 1qi zz
10
 cơ <2 Ia
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
-. K/0i ni12 !3 /1
t/4ng tin /5c6
[ HF #h2ng #in học 4Ong 1> nhr6T CG
+lT C(^#T #7(8\n 5$ +ư( #7_ #h;ng #in
[ M-# hF #h2ng #in học Q/o gN, các
#h$nh 6hBn </(:
• shBn c*ng)
• shBn ,\,)
• S= X(cn +9T 1i\( .hi>n cA/
con ngưHi)
7. "8 đ9 c:u t;<c
của 2ột 20= t>n/6
[ Các +o?i ,á8 #9nh .hác nh/( 1\( c0
ch(ng ,-# <ơ 1N c^( #7bc gi2ng
nh/( gN, các Q- 6hrn ch9nh
</(:Cs„ hQ- CG +9 #7(ng #d,oT Q-
nhY #7ongT Q- nhY ngo$iT #hi"# QR
5$oT 7/)
GS: GiYi #hiF( .hái niF, 5\ hF #h2ng #in học:)
Má8 #9nh +$ ,-# c;ng c& +/o 1-ng gib6 con
ngưHi .h/i #hác #$i ng(8'n #h;ng #in) SYi +o?i #$i
ng(8'n n$8T .hi .h/i #hác cBn 6hci #h=c hiFn các
c;ng 5iFc </(: nhrn #h;ng #inT CG +9T 1ư/ 7/T
#7(8\nT +ư( #7_) T/ c0 #h> #h=c hiFn 1ư3c các
c;ng 5iFc 10 Qgng ,-# hF #h2ng #in học) Như
5r8T h' #h2ng #in học +$ ,-# 6hương #iFn 4=/ #7'n
,á8 #9nh 1> +$, các #h/o #ác như nhrnT CG +9T +ư(
#7_ #h;ng #inT}
GS: Th`o các `, #hZ ,á8 #9nh c0 Q/o nhi'( Q-
6hrn ch9nha S$ Q- 6hrn n$o +$ X(/n #7ọng nh^#a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( 5$ gici #h9ch 5\ <ơ 1N c^( #7bc
,á8 #9nh:
• B- CG +9 #7(ng #d,: 1i\( .hi>n ho?#
1-ng cA/ ,á8 #9nhT gN, c0 Q- 1i\( .hi>n 5$ Q-
<2 học%+ogic)
• B- nhY ngo$i: 1J/ ,\,T 1J/ Cp)
• B- nhY #7ong: •‘MT •M)
• Thi"# QR 5$o: Q$n 6h9,T ch(-#)
• Thi"# QR 7/: ,$n hZnh)
[ • [
Giáo án Tin học 10
-. ?ộ @A B> t;ung tC2 DCEnt;aB
F;ocEGGing 'nitH6

[ Cs„: C`n#7/+ s7oc`<<ing „ni#)
[ C„: Con#7o+ „ni# [ Q- 1i\( .hi>n)
[ m„: 7i#h,`#ic % mogic „ni# [ Q-
<2 học % +ogicT #h=c hiFn các 6hx6 #oán <2
họcT +ogic)
[ •`gi<#`7: #h/nh ghi U 5Ong nhY +ư(
#7_ #?, #hHi cA/ Cs„)
7. ?ộ n/I c/>n/
DMain ME2o;=H6
[ B- nhY ch9nh cfn gọi +$ Q- nhY
#7ong)
[ B- nhY ch€ 1ọc: •‘M h•`/4 U ‘n+8
M`,o78oT ch*/ ,-# <2 chương #7Znh hF
#h2ngT ch€ 1ọc 1ư3c ch* .h;ng <G/ 1qi
1ư3c)
[ B- nhY #7(8 cr6 ngŠ( nhi'n: •M
h•/n4o, cc`<< M`,o78oT c0 #h> ghiT C0/
#h;ng #in #7ong +bc +$, 5iFc)

J. ?ộ n/I ngoài
D"Econda;=
ME2o;=H6
GS: GiYi #hiF( 5\ Cs„
[ Cs„ +$ nơi 1i\( .hi>n ,ọi ho?# 1-ng cA/
,á8 #9nh)
[ B- 1i\( .hi>n .h;ng #7=c #i"6 #h=c hiFn
chương #7ZnhT n0 ch€ 1i\( .hi>n các Q- 6hrn .hác
+$, 5iFc 10)
[ Khi 1/ng CG +9 4_ +iF(T Cs„ 4Ong ,-#
5Ong nhY +$ 7`gi<#`7 1> +ư( #?, #hHi các 4_ +iF(T
các +Fnh) SOng nhY n$8 c0 #2c 1- #7(8 nhr6
nh/nh)
GS: GiYi #hiF( 5\ Q- nhY ch9nh 5$ nhdn ,?nh
nh(ng 1i>, cBn +ư( l #7ong Q- nhY ch9nh) shdn
QiF# gi_/ •‘M 5$ •M)
GS: GiYi #hiF( 5\ Q- nhY ngo$i 5$ gici #h9ch
#h', 5\ c^( #?o:
[ MJ/ 1ư3c chi/ #h$nh nh_ng hZnh X(?# Qgng
nh/( gọi +$ các <`c#o7T #7'n ,{i <`c#o7 #h;ng #in
1ư3c ghi #7'n các 7Dnh h+$ các 1ưHng #7fn 1Nng
#d,o gọi +$ #7/c.)
[ MJ/ c*ng c0 4(ng +ư3ng +YnT #2c 1- 1ọc
nh/nh)
[ MJ/ h1J/ ,\,o c0 4(ng +ư3ng nhW hơn
1J/ Cp h1)kk MB <o 5Yi ‰00 MBo)
[ B- nhY ngo$i 5$ Q- nhY #7ong cBn 6hci
#7/o 1qi #h;ng #in 5Yi nh/(T 5iFc 10 1ư3c #h=c
hiFn Qvi hF 1i\( h$nh [ ,-# chương #7Znh hF
[ … [
B- CG +l #7(ng #d,
B- Mi\( .hi>n B- <2 học%+ogic
B- nhY #7ong
Thi"# QR 7/
Thi"# QR 5$o
B- nhY ngo$i
Giáo án Tin học 10
[ B- nhY ngo$i 4Ong 1> +ư( #7_ +d( 4$i
các #h;ng #in 5$ h{ #73 cho Q- nhY #7ong)
[ B- nhY ngo$i cA/ ,á8 #9nh #hưHng
+$ 1J/ c*ng hg]n #7ong ,á8oT 1J/ ,\,T 1J/
CpT}
[ HF 1i\( h$nh 1i\( .hi>n 5iFc #7/o
1qi #h;ng #in gi_/ Q- nhY #7ong 5$ Q- nhY
ngo$iT 5iFc #q ch*c #h;ng #in v Q- nhY
ngo$i)
k) T/iKt bL !ào
DInMut dE!icEH6
[ B$n 6h9,: .hi #/ ge ,-# 6h9, #hZ
,D #ương *ng cA/ n0 1ư3c #7(8\n 5$o ,á8)
[ Ch(-#: ch€ 1Rnh 5iFc #h=c hiFn ,-#
+=/ chọn n$o 10T c0 #h> #h/8 cho ,-# <2
#h/o #ác Q$n 6h9,)
[ Má8 X(x# hSc/nn`7o: 1ư/ hZnh cnh
5$o ,á8 #9nh)
[ Thi"# QR 5$o: q 1J/ CpT q 1J/ ,\,T
}
N. T/iKt bL ;a DOutMut dE!icEH6
[ M$n hZnh)
[ Má8 in: in #h;ng #in 7/ gi^8)
[ Má8 chi"(:
[ mo/ 5$ #/i ngh`:
[ Mo4`,: h{ #73 cc 5iFc 1ư/ #h;ng #in
5$o 5$ +^8 #h;ng #in 7/ #: ,á8 #9nh
O. Hoạt động của 20= t>n/6
Ngu=Pn B> đi3u Q/iRn bSng c/T8ng
t;Un/6
[ Má8 #9nh ho?# 1-ng #h`o chương
#h2ng) HF 1i\( h$nh cVng 1i\( .hi>n 5iFc #q ch*c
#h;ng #in v Q- nhY ngo$i)
[ B- nhY ngo$i cfn 1ư3c gọi +$ Q- nhY #h*
c^6)
GS: GiYi #hiF( 5\ các #hi"# QR 5$o
[ B$n 6h9,: gN, c0 nh0, 6h9, .l #= 5$
nh0, 6h9, ch*c nKng) Các ch*c nKng cA/ nh0,
6h9, ch*c nKng 1ư3c X(8 1Rnh Qvi 6hBn ,\, c0
<G 4&ng 6h9, 10 hoEc ch*c nKng ,Ec 1Rnh)
[ Mư/ hZnh cnh 5$o 5Kn Qcn 5Yi nhi\( ,&c
19ch: +ư( #7_T 1ư/ 5$o ,-# 5Kn QcnT ,-# #7/ng
’`QT ch€nh <G/T}
GS: GiYi #hiF( 7e hơn 5\ #:ng +o?i #hi"# QR)
GS: “ ,{i #hHi 1i>, ,á8 #9nh ch€ #h=c hiFn ,-#
+FnhT nhưng 5Z n0 #h=c hiFn 7^# nh/nh n'n #7ong 1
gid8 n0 c0 #h> #h=c hiFn 7^# nhi\( +Fnh)
[ M-# +Fnh ,(2n ,á8 #9nh #h=c hiFn 1ư3c
#hZ 6hci c0 1R/ ch€ cA/ +Fnh #7ong Q- nhYT ,D cA/
#h/o #ác cBn #h=c hiFn 5$ 1R/ ch€ các ; nhY c0 +i'n
X(/n)
[ Má8 #9nh ho?# 1-ng 4=/ #7'n ng(8'n +l •) Son
N`(,/nnT #*c +$ ho?# 1-ng cA/ ,á8 #9nh 1ư3c
1i\( .hi>n Qgng chương #7Znh +ư( #7_ #7ong Q-
nhYT v 10 c0 các ; nhY 5Yi 1R/ ch€ 6hdn QiF#T 5iFc
#7(8 nhr6 5$o Q- nhY 1ư3c #h=c hiFn #h;ng X(/
1R/ ch€ ; nhY)
[ 10 [
Giáo án Tin học 10
#7Znh)
Th;ng #in 5\ ,-# +Fnh Q/o gN,:
‚ MR/ ch€ cA/ +Fnh #7ong Q- nhY)
‚ MD cA/ #h/o #ác cBn #h=c hiFn)
‚ MR/ ch€ các ; nhY +i'n X(/n)
) Ngu=Pn B> BTu t;V c/T8ng t;Un/6
[ mFnh 1ư3c 1ư/ 5$o ,á8 #9nh 4ưYi
4?ng ,D nhR 6hdn 1> +ư( #7_T CG +9 như
nh_ng 4_ +iF( .hác)
Ngu=Pn B> t;u= cWM t/Eo đLa c/X6
[ SiFc #7(8 cr6 4_ +iF( #7ong ,á8 #9nh
1ư3c #h=c hiFn #h;ng X(/ 1R/ ch€ nơi +ư(
#7_ 4_ +iF( 10)
Má8 #9nh CG +9 1Nng #hHi 1 4D8 Qi# gọi +$ #:
,á8)
Ngu=Pn B> F/Yn NYiZ2an
MD h0/ nhR 6hdnT Mi\( .hi>n Qgng
chương #7ZnhT +ư( #7_ Qgng chương
#7Znh 5$ #7(8 cr6 #h`o 1R/ ch€ #?o
#h$nh ng(8'n +9 ching gọi +$ ng(8'n
+9 sh;n N;i[ ,/n
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
o C^( #7bc cA/ ,á8 #9nh)
o Các Q- 6hrn cA/ ,á8 #9nh)
o Ng(8'n #]c ho?# 1-ng cA/ ,á8 #9nh)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# •T…:
B$i #r6 5$ #h=c h$nh I:
LÀM (')N *I M[\ T]NH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• ”(/n <á# 5$ nhrn. Qi"# 1ư3c các Q- 6hrn ch9nh cA/ ,$8 #9nh 5$ ,-# <2 #hi"# QR .hác
như ,á8 inT Q$n 6h9,T ch(-#T 1J/T q 1J/T cqng „SB))
I) KJ nKng:
• m$, X(`n 5$ #r6 ,-# <2 #h/o #ác 4G 4&ng Q$n 6h9,T ch(-#)
L) Thái 1-:
• Nhrn #h*c 1ư3c ,á8 #9nh 1ư3c #hi"# ." 7^# #hdn #hiFn 5Yi con ngưHi)
II% MN 4Ong 4?8 học)
[ 11 [
Giáo án Tin học 10
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Má8 #9nh)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: •`, +?i Q$i giYi #hiF( 5\ ,á8 #9nh)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
I% Ki"n #h*c:
[ Nh]c +?i nh_ng #h$nh 6hBn ch9nh cA/ ,á8 #9nh)
[ ”(/n <á# #Z, hi>( #Ong Q- 6hrn
II%Th=c h$nh:
m$, X(`n 5Yi ,á8 #9nh 5$ +(8Fn #r6 các #h/o #ác
#h=c hiFn #7'n ,á8 #9nh: .hvi 1-ng ,á8T #]# ,á8T <ư
4&ng Q$n 6h9,T ch(-#}
GS:nh]c +?i nh_ng Q- 6hrn ch9nh cA/
,á8 #9nha
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: ”(/n <á# ,á8 #9nh ch€ 7e #:ng Q-
6hrna
HS: X(/n <á# 5$ #7c +Hi cd( hWi)
Th=c h$nh +$, X(`n 5Yi ,á8 #9nh
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
‚ Các Q- 6hrn ch9nh cA/ ,á8 #9nh)
‚ m$, X(`n 5Yi ,á8 #9nh)
‚ +(8Fn #r6 các #h/o #ác #7'n ,á8 #9nh)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: 10T 11T 1IT 1LT1k
B$i k:
?ÀI TO[N À TH'^T TO[N
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# .hái niF, Q$i #oán 5$ #h(r# #oánT các #9nh ch^# cA/ #h(r# #oán)
• Hi>( cách Qi>( 4iyn #h(r# #oán Qgng <ơ 1N .h2i 5$ Qgng +iF# .' các QưYc)
• Hi>( ,-# <2 #h(r# #oán #h;ng 4&ng)
I) KJ nKng:
• •d8 4=ng 1ư3c #h(r# #oán gici ,-# Q$i #oán 1ơn gicn Qgng <ơ 1N .h2i hoEc Qgng +iF#
.' các QưYc
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: S@ <ơ 1N c^( #7bc cA/ ,á8 #9nh) N'( 1Ec 1i>, cA/ Q- CG +l #7(ng #d,)
Cd( hWi I: N'( ho?# 1-ng cA/ ,á8 #9nh) N0i 7e 5\ các ng(8'n +la
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Khái niF, Q$i #oán: GS: Các `, hD8 cho Qi"# Q$i #oán
[ 1I [
Giáo án Tin học 10
[ T7ong #in họcT Q$i #oán +$ ,-# 5iFc n$o 10 #/
,(2n ,á8 #9nh #h=c hiFn)
[ B$i #oán 1ư3c c^( #h$nh Qvi h/i #h$nh 6hBn cơ
Qcn:
‚ In6(#: các #h;ng #in 1D c0 h/8 nh_ng #h;ng
#in 1ư/ 5$o ,á8 #9nh)
‚ ‘(#6(#: Các #h;ng #in cBn #Z, #: In6(# h/8
#h;ng #in cBn +^8 7/)
[ S4: SGK
I) Khái niF, #h(r# #oán:
[ Th(r# #oán 1> gici ,-# Q$i #oán +$ ,-# 4D8 h_(
h?n các #h/o #ác 1ư3c <]6 C"6 #h`o ,-# #7Znh #= Các
1Rnh </o cho </( .hi #h=c hiFn 4D8 #h/o #ác ^8T #:
In6(# cA/ Q$i #oánT #/ nhrn 1ư3c ‘(#6(# cBn #Z,)
[ Th(r# #oán c0 #h> 1ư3c Qi>( 4iyn Qgng cách +iF#
.' các #h/o #ác cBn #h=c hiFn 5$ Qgng <ơ 1N .h2i
[ S4: SGK)
[ Các #9nh ch^# cA/ #h(r# #oán)
‚ T9nh 4:ng: #h(r# #oán 6hci ."# #hbc </( ,-#
<2 h_( h?n +Bn #h=c hiFn các #h/o #ác ‚
T9nh Các 1Rnh:S/( .hi #h=c hiFn ,-# #h/o #ác #hZ hoEc
+$ #h(r# #oán ."# #hbc hoEc +$ c0 1bng ,-# #h/o #ác
Các 1Rnh 1> #h=c hiFn #h/o #ác #i"6 #h`o)
‚ T9nh 1bng 1]n: S/( .hi #h(r# #oán ."# #hbc #/
6hci nhrn 1ư3c ‘(#6(# cBn #Z,)
L) M-# <2 59 4& 5\ #h(r# #oán:
[ S9 4& 1:Ki>, #7/ #9nh ng(8'n #2 cA/ ,-# <2
ng(8'n 4ương) hSGKo
[ S9 4& I: B$i #oán <]6 C"6) hSGKo
[ S9 4& L: B$i #oán #Z, .i",)hSGKo
#7ong #oán học 5$ Q$i #oán #7ong
#h=c #" ,$ các `, 1ư3c Qi"# +$ như
#h" n$o)
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( 5\ 1Rnh nghJ/ Q$i #oán
#7ong #in học)
GS: GiYi #hiF( 5\ .hái niF, #h(r#
#oán)
GS: gici #h9ch c& #h> 5\ các 59 4& #7ong
<ách giáo .ho/) T: 10 #h^8 7e 5iFc
Qi>( 4iyn #h(r# #oán #h`o h/i cách
.hác nh/()
HS: Chb l #h`o 4eiT #Z, hi>(T n'( #h]c
,]c 5$ á6 4&ng 5$o các 59 4& .hác)
GS: GiYi #hiF(T gici #h9ch c& #h> các
#h(r# #oán)
HS: #h`o 4eiT #Z, hi>(T n'( #h]c ,]c
5$ á6 4&ng cho Q$i #oán #ương #=)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ CBn hi>( 7e 5\ Q$i #oán +$ gZT #h(r# #oán +$ gZ)
[ Cách Qi>( 4iyn #h(r# #oán)
[ T9nh ch^# cA/ #h(r# #oán)
[ Srn 4&ng 1ư3c các #h(r# #oán c& #h>)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: 1ƒ
?ÀI T^F
[ 1L [
Giáo án Tin học 10
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 5\ .hái niF, Q$i #oánT #h(r# #oánT cách ,; #c #h(r# #oán)
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học Cd8 4=ng 1ư3c #h(r# #oán gici ,-# Q$i #oán 1ơn gicn Qgng
<ơ 1N .h2i hoEc Qgng +iF# .' các QưYc
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: M; #c #h(r# #oán #Z, .i", nhR 6hdn 5$ á6 4&ng #Z, 5R #79 cA/ <2 … #7ong 4D8 <2
</(: I ƒ • … 1• 1… Iƒ L0 Lƒ L•))
Cd( hWi I: M; #c #h(r# #oán #Z, .i", #(Bn #= 5$ á6 4&ng #Z, 5R #79 cA/ <2 … #7ong 4D8 <2
</(: I ƒ • … 1• 1… Iƒ L0 Lƒ L•
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
Má6 án các Q$i #r6:
1% B$i #oán: T9nh giá #7R Qi>( #h*c)
In6(#: Bi>( #h*c cBn #9nh giá #7R)
‘(#6(#: K"# X(c cA/ Qi>( #h*c </( .hi #9nh giá #7R)
I% pD8 các #h/o #ác #7'n .h;ng 6hci +$ #h(r# #oán 5Z 10 +$
,-# 4D8 5; h?n các #h/o #ác ch* .h;ng 6hci +$ h_( h?n)
L% T9nh 4:ng #7ong #h(r# #oán #Z, .i", #(B, #=:
o Khi /
i
~ .: #Z, 1ư3c giá #7R cBn #Z,)
o Khi i•N: H"# 4D8 <2 .h;ng #Z, 1ư3c giá
#7R cBn #Z,)
k% TZ, giá #7R nhW nh^# #7ong 4D8 <2:
B1: Nhr6 N 5$ 4D8 <2 ng(8'n /
1
}/
N
)
BI: Min/
1
T i~I)
BL: N"( i•N #hZ 1ư/ 7/ giá #7R ,in 5$ ."# #hbc)
Bk:
k)1 N"( /
i
† Min #hZ Min  /
i
)
k)I ii‚1) 7Ni X(/8 +?i BL)
ƒ% TZ, nghiF, cA/ 6hương #7Znh Qrc h/i: /C
I
‚QC ‚ c ~0)
B1: Nhr6 /TQTc)
BI: T9nh – ~ Q
I
[k/c)
BL: N"( – † 0 #hZ sTSN)
Bk: N"( – ~ 0 #hZ sT c0 nghiF, .x6: C ~
a
b
I

)
GS: Các `, +$, Q$i #r6 #7ong <ách
giáo .ho/ #7/ng kk </( 10 +'n
Qcng <G/ Q$i #r6)
GS: hưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học
<inh chư/ n], 5_ng)
HS: m$, Q$i #r6 5$ </( 10 +'n Qcng
<G/ Q$i)
[ 1k [
Giáo án Tin học 10
Bƒ: N"( – • 0 #hZ sT c0 I nghiF,: C
1
~
a
b
I
∆ + −
)
C
I
~
a
b
I
∆ − −
z% S]6 C"6 4D8 <2 #h`o #h* #= gic, 4Bn:
B1: Nhr6 N 5$ các <2 h?n /
1
T}T/
N

BI: MN—
BL: N"( , † I #hZ 1ư/ 7/ 4D8 1Š 1ư3c <]6 C"6 5$ ."#
#hbc)
Bk: MM[1T i0—
Bƒ: ii‚1—
Bz: N"( i • M #hZ X(/8 +?i BL—
B‰: N"( /
i
† /
i‚1
#hZ #7áo 1qi /
i
5$ /
i‚1

B•: X(/8 +?i Bƒ—
‰% M", <2 h?ng c0 giá #7R Qgng 0 #7ong 4D8 <2:
B1: Nhr6 N 5$ 4D8 /
1
T}T/
N

BI: p`,0T i1—
BL: N"( i •N #hZ 1ư/ 7/ giá #7R p`, 5$ ."# #hbc:
Bk: N"( /
i
~ 0 #hZ p`,p`,‚1—
Bƒ: ii‚1 7Ni X(/8 +?i BL—

IS% Mánh giá c(2i Q$i:
o So <ánh gi_/ #h(r# #oán #Z, giá #7R +Yn nh^# 5$ nhW nh^#T <]6 C"6 #Kng 5Yi <]6
C"6 gic,)
o Á6 4&ng 1", <2 0 5Yi ,-# <2 h?ng Q^# .Z #7ong Q$i ‰)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: 1z
MŒ KI˜M T• 1 TI™T
hM\ 5$ 1á6 án .|, #h`oo
Ti"# : 1‰
B$i ƒ
NG#N NG% L^F T_`NH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# 1ư3c .hái niF, ng;n ng_ ,á8T h36 ng_ 5$ ng;n ng_ Qrc c/o)
I) KJ nKng:
• shdn +o?i ,-# <2 ng;n ng_ +r6 #7Znh #h;ng 4&ng)
L) Thái 1-:
[ 1ƒ [
Giáo án Tin học 10
• Th^8 1ư3c <= 6hong 6hb cA/ ng;n ng_ +r6 #7ZnhT #: 10 Các 1Rnh l #h*c học #r6
nghi', #bcT #9nh cBn cO 5$ h/, #h9ch #Z, hi>()
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Ki>, #7/ 1ƒšh M\ #7]c nghiF, 5$ 1á6 án 19nh .|,o
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Ng;n ng_ ,á8:
[ m$ ng;n ng_ 4(8 nh^# ,$ ,á8 #9nh c0
#h> hi>( 5$ #h=c hiFn)
[ Các +ọ/i ng;n ng_ .hác ,(2n ,á8
hi>( 5$ #h=c hiFn 6hci 1ư3c 4Rch 7/
ng;n ng_ ,á8 #h;ng X(/ chương
#7Znh 4Rch)
[ Các +Fnh 5i"# Qgng ng;n ng_ ,á8 v
4?ng ,D nhR 6hdn hoKc ,D h`C/)
I% H36 ng_:
[ H36 ng_ gBn 5Yi ng;n ng_ ,á8
nhưng cho 6hx6 chbng #/ <G 4&ng
,-# <2 #: h#hưHng +$ 5i"# #]# các #:
#i"ng nho 1> #h> hiFn các +Fnh cBn
#h=c hiFn)
[ S4:
pp •T B•
Cd( +Fnh #7'n c0 nghJ/ +$ c-ng giá
#7R #7ong I #h/nh ghi c0 #'n • 5$ B• 5$
."# X(c 1ư3c chư/ #7ong #h/nh ghi •)
GS: GiYi #hiF( 5\ ng;n ng_ +r6 #7Znh)
SYi cách 4iyn #c #h(r# #oán ,$ chbng #/ 1D Qi"#
,^8 #9nh chư/ c0 .hc nKng hi>( 5$ <G +l 1ư3c) po
10 #/ cBn 4Ong ng;n ng_ 1> 4iyn #c cho ,á8 #9nh
hi>() K"# X(c 4iyn #c như 5r8 cho #/ ,-# chương
#7ZnhT ng;n ng_ 1> 5i"# chương #7Znh 1ư3c gọi +$
ng;n ng_ +r6 #7Znh)
C0 nhi\( +o?i ng;n ng_ +r6 #7Znh: S= .hác nh/(
gi_/ các +o?i +i'n X(/n 1"n <= 6h& #h(-c cA/ chbng
5$o .i"n #7bc 5$ ho?# 1-ng cA/ ,á8 #9nh)
Các `, hD8 cho Qi"# nh_ng ng;n ng_ +r6 #7Znh
n$o ,/ các `, 1ư3c Qi"#a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Nhrn Cx# C`, n0 #h(-c ng;n ng_ n$oa Chbng
#/ <@ #Z, hi>( C`, c0 nh_ng +o?i ng;n ng_ n$oa
GS: GiYi #hiF( chi #i"# 5\ ng;n ng_ ,á8:
M{i +o?i ,á8 #9nh 1\( c0 ,-# ng;n ng_ 7i'ngT
1d8 +$ ng;n ng_ 4(8 nh^# ,$ ,á8 #9nh c0 #h> hi>(
1ư3c)
T(8 nhi'n n0 c0 .h(8"# 1i>, +$ n0 .h0 6h*c #?6
5$ .h0 nhY)
HS: m]ng ngh` 5$ n'( #h]c ,]c)
GS: GiYi #hiF( 5\ h36 ng_:
M-# #7ong nh_ng ng;n ng_ +r6 #7Znh #i"6 #h`o
chbng #/ #Z, hi>( 10 +$ h36 ng_)
H36 ng_ gBn 5Yi ng;n ng_ ,á8 nhưng cho 6hx6
chbng #/ <G 4&ng ,-# <2 #: h#hưHng +$ 5i"# #]# các
#: #i"ng nho 1> #h> hiFn các +Fnh cBn #h=c hiFn)
H36 ng_ +$ ng;n ng_ ,?nh nhưng n0 .h;ng
#h9ch h36 5Yi nhi\( ngưHi <G 4&ng Qvi n0 <G 4&ng
1R/ ch€ cA/ các #h/nh ghi #7ong ,á8 #9nhT 1i\( n$8
.hi"n nhi\( ngưHi ái ng?i)
[ 1z [
Giáo án Tin học 10
pp h#i"ng nh c0 nghJ/ +$ c-ngo
+$ .9 hiF( 6hx6 c-ng)
[ M-# chương #7Znh 5i"# Qgng h36 ng_
6hci 1ư3c 4Rch 7/ ng;n ng_ ,á8 Qgng
chương #7Znh h36 4Rch)
L% Ng;n ng_ Qrc c/o:
[ m$ ng;n ng_ gBn 5Yi ng;n ng_ #=
nhi'nT c0 #9nh 1-c +r6 c/o 9# 6h&
#h(-c 5$o #:ng +o?i ,á8)
[ CVng gi2ng như h36 ng_T n0 cưng
cBn 6hci c0 chương #7Znh 4Rch 1> 4Rch
7/ ng;n ng_ ,á8)
[ HiFn n/8 c0 nhi\( ng;n ng_ +r6 #7Znh
Qrc c/o 1ư3c <G 4&ng như sSCmT
CT C‚‚T •S} 5Yi các 6hi'n Qcn
.hác nh/()
HS: m]ng ngh` 5$ n'( #h]c ,]c)
GS: ”(/ h/i +o?i ng;n ng_ ,$ chbng #/ 5:/ #Z,
hi>() Cc h/i 1\( .h;ng #h(rn #iFn cho ngưHi 4Ong)
S^n 1\ 1Kc 7/ +$ c0 ng;n ng_ n$o #h(rn #iFn hơn
cho ngưHi 4Ong .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( 5\ ng;n ng_ +r6 #7Znh Qrc c/o)
Md8 +$ ng;n ng_ gBn 5Yi ng;n ng_ #= nhi'nT c0
#9nh 1-c +r6 c/o 9# 6h& #h(-c 5$o #:ng +o?i ,á8)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
• C0 các +o?i ng;n ng_: ng;n ng_ ,á8T h36 ng_T ng;n ng_ Qrc c/o) T7ong 10 ng;n ng_
,á8 +$ ng;n ng_ 4(8 nh^# ,á8 c0 #h> hi>( 5$ #h=c hiFn)
• Các ng;n ng_ .hác ,(2n ,á8 #h=c hiFn 6hci ch(8>n </ng ng;n ng_ ,á8 nhH chương
#7Znh #7(ng gi/n gọi +$ Chương #7Znh 4Rch)
• m$, Q$i #r6 #7ong <ách giáo .ho/ 5$ <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# : 1•
B$i z
GIaI ?ÀI TO[N T_bN M[\ T]NH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# các QưYc cơ Qcn .hi #i"n h$nh gici Q$i #oán #7'n ,á8 #9nh)
I) KJ nKng:
• Th=c hiFn ,-# <2 QưYc 1> gici Q$i #oán 1ơn gicn #7'n ,á8 #9nh)
L) Thái 1-:
• •|n +(8Fn #hái 1- học #r6 nghi', #bcT <(8 +(rn .ho/ học 5$ <áng #?o)
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK):
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
[ 1‰ [
Giáo án Tin học 10
Cd( hWi: C0 nh_ng +o?i ng;n ng_ +r6 #7Znh n$oa N'( 1Ec 1i>, cA/ #:ng +o?ia
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
Các QưYc gici Q$i #oán #7'n ,á8 #9nh
BưYc 1: Các 1Rnh Q$i #oán)
BưYc I: m=/ chọn hoEc #hi"# ." #h(r# #oán)
BưYc L: Si"# chương #7Znh)
BưYc k: HiF( ch€nh)
BưYc ƒ: Si"# #$i +iF()
1) •ác 1Rnh Q$i #oán
•ác 1Rnh In6(#T ‘(#6(# cA/ Q$i #oán 5$
,2i X(/n hF gi_/ chbng) T: 10 Các 1Rnh ng;n
ng_ +r6 #7Znh 5$ c^( #7bc #h9ch h36)
I) m=/ chọn hoEc #hi"# ." #h(r# #oán:
/o m=/ chọn #h(r# #oán:
M{i #h(r# #oán ch€ c0 #h> gici ,-# Q$i
#oánT nhưng ,-# Q$i #oán c0 #h> c0
nhi\( #h(r# #oán 1> gici) Sr8 #/ 6hPi
+=/ ch-n #h(r# #oán n$o #2i ư( nh^#
#7ong nh_ng #h(r# #oán)
Th(r# #oán gọi +$ #2i ư( n"( n0 #hW/
các 1i\( .iFn:
‚ py hi>()
‚ T7Znh Q$8 4y nhZn)
‚ ThHi gi/n ch?8 nh/nh hX(/n #7ọngo
‚ T2n 9# Q- nhY)
Qo piyn #c #h(r# #oán:
Cách 4iyn #c #h(r# #oán chbng #/ 1D #Z,
hi>( v Q$i k: “ 1d8 chbng #/ #Z, hi>(
#h', #h(r# #oán #Z, „CmN cA/ I <2
ng(8'n 4ương hSGKo)
L) Si"# chương #7Znh:
Si"# chương #7Znh +$ #qng h36 gi_/ 5iFc
+=/ chọn cách #q ch*c 4_ +iF( 5$ <G 4&ng
ng;n ng_ +r6 #7Znh 1> 4iyn #c 1bng #h(r# #oán)
Si"# chương #7Znh #7ong ng;n ng_ n$o #hZ
6hci #(dn #h`o 1bng X(i 1Rnh ng_ 6há6 cA/
ng;n ng_ 10)
Chương #7Znh 4Rch ch€ 6há# hiFn 5$ #h;ng
Qáo +{i 5\ ,E# ng_ 6há6)
k) HiF( ch€nh:
S/( .hi 5i"# Cong cBn 6hci #hG chương
GS: Bi"# 7gng ,á8 #9nh +$ c;ng c& h{ #73 cho
con ngưHi 7^# nhi\( #7ong 1Hi <2ngT con ngưHi
,(2n ,á8 #9nh gici Q$i #oán #hZ 6hci 1ư/ +Hi
gici Q$i #oán 10 5$o ,á8 #9nh 4ưYi 4?ng các
+Fnh) Sr8 các QưYc 1> Cd8 4=ng ,-# Q$i #oán
+$ gZa) Chbng #/ 1i #Z, hi>( #:ng QưYc)
GS: Các 1Rnh Q$i #oán #*c +$ Các 1Rnh cái gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: gici #h9ch #h', 5\ 5iFc Các 1Rnh ng;n ng_
+r6 #7Znh 5$ c^( #7bc)
GS: Nh]c +?i #h(r# #oán +$ gZa
HS:T7c +Hi cd( hWi)
GS: Th`o các `, ,-# #h(r# #oán cA/ ,-# Q$i
#oán c0 #h> gici 1ư3c Q$i #oán .hác .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: M-# Q$i #0/n c0 #h> c0 nhi\( #h(r# #oán 1>
gici .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Gici #h9ch 7e hơn 5\ c/ch< +=/ chọn #h(r#
#oán)
GS: Chbng #/ 1D #Z, hi>( 5\ cách 4iyn #c #h(r#
#oán v Q$i #7ưYc) Bd8 giH I `, +'n 4iyn #c #h(r#
#oán 1> gici Q$i #oán n$8 #h`o I cách +iF# .' 5$
<ơ 1N .h2i)
HS: m'n Qcng +$, Q$i)
GS: Nhrn Cx# Qq <(ng)
GS: Chbng #/ 1D c0 1ư3c #h(r# #oán cA/ Q$i
#oán) M(2n ,á8 #9nh gici Q$i #oán #h`o #h(r#
#o$n n$8 chbng #/ 6hci +$, gZa
HS:T7c +Hi cd( hWi)
GS: Gici #h9ch 7e hơn 5\ 5iFc 5i"# chương
#7Znh như #h" n$oT 6hci #(dn #h`o nh_ng ng(8'n
#]c n$oa
GS: BưYc #i"6 #h`o cA/ chbng #/ +$ hiF( ch€nh)
Sr8 #h`o các `, hi>( hiF( ch€nh +$ gZa
[ 1• [
Giáo án Tin học 10
#7Znh Qgng ,-# <2 In6(# 1Ec #7ưng) T7ong X(á
#7Znh #hG n$8 n"( c0 </i <0# #hZ 6hci <G +?i
chương #7Znh) ”(á #7Znh n$8 gọi +$ hiF( ch€nh)
ƒ) Si"# #$i +iF(:
Si"# ,; #c chi #i"# Q$i #oánT #h(r# #oánT
chương #7Znh 5$ hưYng 4Šn <G 4&ng}
HS: T7c +Hi cd( hWi #h`o l cA/ ,Znh)
GS: Gici #h9ch c& #h> 5\ hiF( ch€nh)
GS: BưYc c(2i cOng +$ 5i"# #$i +iF() S/( .hi
chbng #/ 1D c0 ,-# chương #7Znh ch?8 ho$n
ch€nh) Chbng #/ <@ ,; #c +?i X(á #7Znh #h=c hiFn
5$ hưYng 4Šn ngưHi 4Ong <G 4&ng
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Các QưYc gici Q$i #oán #7'n ,á8 #9nh:
BưYc 1: Các 1Rnh Q$i #oán)
BưYc I: m=/ chọn hoEc #hi"# ." #h(r# #oán)
BưYc L: Si"# chương #7Znh)
BưYc k: HiF( ch€nh)
BưYc ƒ: Si"# #$i +iF()
[ m$, Q$i #r6 #7ong <ách giáo .ho/ 5$ <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# : 1…
B$i ‰
FHcN MdM M[\ T]NH
B$i • NH%NG eNG $fNG CgA TIN HỌC
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# .hái niF, 6hBn ,\, ,á8 #9nh)
• Bi"# 1ư3c ,-# <2 6hBn ,\, #h;ng 4&ng)
• Bi"# 1ư3c *ng 4&ng chA 8"( cA/ #in học #7ong các +Jnh 5=c 1Hi <2ng CD h-i)
• Bi"# 7gng c0 #h> <G 4&ng ,-# <2 chương #7Znh *ng 4&ng 1> ndng c/o hiF( X(c học #r6T
+$, 5iFc 5$ gici #79)
I) KJ nKng:
• shdn QiF# 1ư3c 6hBn ,\, hF #h2ng 5$ 6hBn ,\, *ng 4&ng)
• Nhrn Qi"# ,-# <2 6hBn ,\, 6h&c 5& cho 5iFc học #r6 5$ gici #79)
• Bi"# *ng 4&ng #in học 5$o học #r6 5$ 5$o <inh ho?#
L) Thái 1-:
• ”(/ <= hưYng 4Šn cA/ giáo 5i'nT học <inh nhrn #h*c 7e hơn 5\ c;ng 4&ng cA/ 6hBn
,\,) T: 10 #Z, hi>( .há, 6há nh_ng 6hBn ,\, c0 9ch 6h&c 5& cho nh( cB( học #r6
cVng như gici #79 cA/ ,Znh)
[ 1… [
Giáo án Tin học 10
• T?o 6hong cách +$, 5iFc .ho/ học 5Yi <= h{ #73 cA/ c;ng nghF #h;ng #in)#h^8 1ư3c <=
cBn #hi"# 6hci #7/ng QR cho ,Znh nh_ng .i"n #h*c 5\ #in học 1> c0 #h> học #r6 5$ h-i
nhr6 5Yi CD h-i hiFn 1?i
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1% Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi: N'( các QưYc gici Q$i #oán #7'n ,á8 #9nh) N'( c& #h> các QưYc)
I% N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
B$i ‰: sH›N MŒM MÁ• TŽNH
h K/0i ni12 M/in 232 20= t>n/6
m$ <cn 6hP, #h( 1ư3c </( .hi #h=c hiFn gici
Q$i #oán) N0 Q/o gN, chương #7Znh cách #q ch*c
4_ +iF( 5$ #$i +iF()
Chương #7Znh 10 c0 #h> gici Q$i #oán 5Yi nhi\(
Q- In6(# .hác nh/()
1) shBn ,\, hF #h2ng:
m$ chương #7Znh c(ng c^6 các 4Rch 5& #h`o 8'(
cB( cA/ các chương #7Znh .hác #7ong X(á #7Znh ho?#
1-ng cA/ ,á8) Nh_ng chương #7Znh n$8 #?o ,;i
#7ưHng +$, 5iFc cho các 6hBn ,\, .hác)
S9 4&: HF 1i\( h$nh
I) shBn ,\, *ng 4&ng:
m$ 6hBn ,\, 5i"# 1> 6h&c 5& cho c;ng 5iFc
hgng ng$8 h/8 ho?# 1-ng ,/ng #9nh nghiF6 5& cA/
#:ng +Jnh 5=c
S9 4&: œo74) ‡Cc`+T X(cn +l học <inh
C0 nh_ng 6hBn ,\, h{ #73 1> +$, 7/ các 6hBn
,\, .hác 1ư3c gọi +$ M/in 232 cYng cj.
S9 4&: 6hBn ,\, 6há# hiFn +{i)
C0 nh_ng 6hBn ,\, #73 gib6 cho #/ .hi +$,
5iFc 5Yi ,á8 #9nhT nhg, ndng c/o hiF( X(c c;ng
5iFc 1ư3c gọi Bà M/in 232 ti1n >c/
GS: HưYng 4Šn các `, học <inh #hco +(rn
#h`o nh0, 5\ các 6hBn ,\, ,$ các
`, 1ư3c Qi"#a p=/ 5$o SGK #Z, hi>(
các +o?i 6hBn ,\,) N'( .hái niF,
#:ng +o?i 5$ C"6 nh_ng 6hBn ,\, 4D
Qi"# 5$o +o?i #ương *nga
HS: Ti"n h$nh #hco +(rn #h`o 8'( cB( cA/
giáo 5i'n:
GS: Nhrn Cx# 1ánh giá Q$i +$, cA/ học
<inh 5$ 1ư/ 7/ ."# +(rn #qng ."#)
B$i •6 NH•NG žNG pŸNG CỦ TIN H!C
1) Gici nh_ng Q$i #oán .ho/ học .J #h(r#)
NhH ,á8 #9nhT nh$ #hi"# ." .h;ng nh_ng c0 #h>
#9nh 1ư3c nhi\( 6hương án ,$ cfn #h> hiFn các
6hương án 10 ,-# cách #7=c X(/n #7'n ,$n hZnh
hoEc in 7/ gi^8) po 5r8T X(á #7Znh #hi"# ." #7v n'n
nh/nh hơnT ho$n #hiFn hơn 5$ chi 6h9 #h^6 hơn)
I) H{ #73 X(cn +9)
Ho?# 1-ng X(cn +9 7^# 1/ 4?ng 5$ 6hci CG +9 ,-#
GS: HưYng 4Šn các `, #Z, hi>(T #h/,
.hco SGK 5$ #hco +(rn 5\ nh_ng *ng
4&ng cA/ #in học #7ong các +Jnh 5=c cA/
1Hi <2ng)
HS: Ti"n h$nh #Z, hi>( 5$ #hco +(rn)
GS: Nhrn Cx# 1ánh giá 5$ 1ư/ 7/ ."# +(rn)
[ I0 [
Giáo án Tin học 10
.h2i +ư3ng +Yn #h;ng #in
”(i #7Znh *ng 4&ng #in học 1> X(cn +9 gN, các
QưYc </(:
‚ Tq ch*c T+ư( #7_ hN <ơ)
‚ Cr6 nhr# các hN <ơ h#h',T <G/T C0/ }o
‚ Kh/i #hác #h;ng #in h#Z, .i",T #h2ng .'T
}o
L) T= 1-ng h0/ 5$ 1i\( .hi>n:
SiFc 6h0ng 5F #in nhdn #?o h/8 Q/8 +'n 5V #7&
1\( nhH hF #h2ng ,á8 #9nh)
k)T7(8\n #h;ng:
Tin học 1D g06 6hBn .h;ng nhW 1> 1qi ,Yi các
4Rch 5& .J #h(r# #7(8\n #h;ng nh^# +$ .hi in#`7n`#
C(^# hiFn gib6 con ngưHi c0 #h> +i'n +?c chi/ <
#h;ng #in 5Yi nh/()
ƒ) So?n #hcoT in ^nT +ư( #7_ T 5Kn 6hfng
Gib6 5iFc <o?n #hco ,-# 5Kn Qcn #7v n'n nh/nh
ch0ngT 4y 4$ng
z) T79 #(F nhdn #?o)
Nhg, #hi"# ." nh_ng ,á8 c0 .hc nKng 1c,
1ương ,-# <2 ho?# 1-ng #h(-c +Jnh 5=c #79 #(F cA/
con ngưHi hoEc ,-# <2 1Ec #hO cA/ con ngưHi)
‰) Giáo 4&c)
SYi <= h{ #73 cA/ #in học ng$nh giáo 4&c 1D c0
QưYc #i"n ,YiT gib6 5iFc học #r6 #7v n'n <inh 1-ng
5$ hiF( X(c hơn)
•) Gici #79)
¡, nh?cT #7f chơiT 6hi, cnh } gib6 con
ngưHi #hư gicn +bc ,F# ,WiT gic, #7`<< }
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
• Khái niF, 6hBn ,\, ,á8 #9nh)
• Các +o?i 6hBn ,\, c& #h>)
• N], Q]# các *ng 4&ng cA/ #in học #7ong 1Hi <2ng 5$ CD h-i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# : I0
B$i … TIN HỌC À k+ HỘI
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# 1ư3c cnh hưvng cA/ #in học 12i 5Yi <= 6há# #7i>n cA/ CD h-i)
• Bi"# 1ư3c nh_ng 5^n 1\ 5Kn h0/ 5$ 6há6 +(r# #7ong CD h-i #in học h0/)
[ I1 [
Giáo án Tin học 10
I) KJ nKng:
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1% Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: N'( .hái niF, 6hBn ,\, ,á8 #9nh 5$ 6hdn +o?i 6hBn ,\, ,á8 #9nha
Cd( hWi I: N'( các *ng 4&ng cA/ #in học #7ong 1Hi <2ng CD h-ia
I% N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Ảnh hưvng cA/ #in học 12i 5Yi <= 6há# #7i>n
cA/ CD h-i:
Nh( cB( CD h-i ng$8 c$ng +Yn cOng 5Yi <= 6há#
#7i>n cA/ .ho/ học .J #h(r# 1D .xo #h`o <= 6há#
#7i>n như 5V Qco cA/ #in học)
Ngư3c +?i <= 6há# #7i>n cA/ #in học 1D 1`,
+?ihiF( X(c #o +Yn cho hB( h"# các +Jnh 5=c)
I) •D h-i #in học h0/:
SYi <= 7/ 1Hi cA/ ,?ng ,á8 #9nhT 6hương #h*c
+$, 5iFc i,E# 12i ,E#j 4Bn ,^# 1i ,$ #h/8 5$o 10
6hương #h*c ho?# 1-ng #h;ng X(/ ,?ng chi", ư(
#h" 5Yi .c nKng ."# h36 các ho?# 1-ngT +$, 5iFc
ch9nh Các 5$ #i"# .iF, #hHi gi/n}
S9 4&: +$, 5iFc 5$ học #r6 #?i nh$ #h;ng X(/
,?ng ,á8 #9nh)
NKng <(^# +/o 1-ng #Kng c/o 5Yi <= h{ #73 cA/
#in học) Má8 ,0c 4Bn #h/8 #h" con ngưHi #7ong
nhi\( +J,h 5=c cBn nhi\( <*c +/o 1-ng 5$ ng(8
hi>,
Má8 ,0c gib6 gici 6h0ng +/o 1-ng chdn #/8 5$
gib6 con ngưHi gici #79)
L) SKn h0/ 5$ 6há6 +(r# #7ong CD h-i #in học
GS: B$i #7ưYc chbng #/ 1D #Z, hi>( 5\ 5/i
#7f cVng như nh_ng *ng 4&ng 7-ng 7Di
cA/ #in học #7ong ,ọi +Jnh 5=c cA/ 1Hi
<2ng CD h-i) Như 5r8 <*c cnh hưvng
cA/ #in học +$ 7^# +Yn) T7ong Q$i n$8
chbng #/ <@ #Z, hi>( 5\ nh_ng cnh
hưvng cA/ #in học #7ong c(-c <2ng
ng$8 n/8)
GS: ¢ #h*c 1ư3c 5/i #7f cA/ #in học nhi\(
X(2c gi/ 1D c0 ch9nh <ách 1B( #ư #h9ch
h36 1Ec QiF# +$ cho #h" hF #7 5$ SiF#
N/, +$ ,-# #7ong nh_ng nưYc 10)
GS: M(2n 6há# #7i>n #in học .h;ng c0
nghJ/ +$ ,v 7-ng 6hr, 5i <G 4&ng #in
học ,$ 6hci +$, </o cho #in học 10ng
go6 ng$8 c$ng nhi\( 5$o .ho #$n
ch(ng cA/ #h" giYi 5$ #hbc 1P8 n\n
.inh #" 1^# nưYc 6há# #7i>n)
GS: S0i <= 7/ 1Hi cA/ ,?ng ,á8 #9nh #hZ
các ho?# 1-ng #7ong các +Jnh 5=c như:
<cn C(^# h$ng h0/T X(cn +lT giáo 4&c
#7v n'n 4y 4$ng 5$ 5; cOng #iFn +3i)
GS: [ T7ong CD h-i #in học h0/T nhi\( ho?#
1-ng 4iyn 7/ #7'n ,?ng c0 X(i ,; #o$n
[ II [
Giáo án Tin học 10
h0/
Th;ng #in +$ #$i <cn ch(ng cA/ ,ọi ngưHiT 4o
10 6hci c0 l #h*c Qco 5F chbng)
Mọi h$nh 1-ng cnh hưvng 1"n ho?# 1-ng QZnh
#hưHng cA/ hF #h2ng #Rn học 1\( QR coi +$ Q^# h36
6há6 hnhư #7(8 cr6 Q^# h36 6há6 ng(Nn #h;ng #inT
6há ho?i #h;ng #inT #(ng 5i7(<}o
ThưHng C(8'n học #r6 5$ ndng c/o #7Znh 1- 1>
c0 .hc nKng #h=c hiFn #2# các nhiF, 5& ,$ .h;ng
5i 6h?, 6há6 +(r#)
•D h-i 6hci 1\ 7/ nh_ng X(i 1RnhT 1i\( +(r# 1>
Qco 5F #h;ng #in 5$ CG +l các #-i 6h?, 6há ho?i
#h;ng #in v nhi\( ,*c 1- .hác nh/(
#h" giYi) Th;ng #in #7'n ,?ng +$ #h;ng
#in ch(ng cA/ #f/n nhdn +o?i) po 10
cBn 6hci Qco 5F #h;ng #in U #$i ng(8'n
ch(ng cA/ ,ọi ngưHi)
[ Mọi h$nh 1-ng cnh hưvng 1"n hF
#h2ng #h;ng #in 4O +$ c2 #Znh h/8 5; l
1\( coi +$ 6h?, 6há6) SZ 5r8 6hci học
cách +$, 5iFc 5$ <G 4&ng ng(Nn #h;ng
#in n$8 </( cho h36 +l
[ •D h-i 6h€/ 1\ 7/ nh_ng X(i 1Rnh CG
+l 5iFc 6há ho?i #h;ng #in
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
• N], Q]# các *ng 4&ng cA/ #in học #7ong 1Hi <2ng 5$ CD h-i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: I1
?ÀI T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# #7ong chương 1)
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: N'( cnh hưvng cA/ #in học 12i 5Yi CD h-ia Nh_ng h$nh 1-ng n$o 1ư3c gọi +$
5i 6hr, 6há6 +(r# #7ong +Jnh 5=c #h;ng #in)
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 chương 1 #7ong <ách
Q$i #r6)

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
[ IL [
Giáo án Tin học 10
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# : II
Chương II: HF 1i\( h$nh
B$i 10
KH[I NI&M d H& lId' HÀNH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# .hái niF, hF 1i\( h$nh
• Bi"# các ch*c nKng 5$ các #h$nh 6hBn ch9nh cA/ hF 1i\( h$nh)
I) KJ nKng:
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Ảnh hưvng cA/ #in học 12i 5Yi <= 6há# #7i>n cA/ CD h-i)
Cd( I: SKn h0/ 5$ 6há6 +(r# #7onh CD h-i #in học h0/)
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Khái niF, hF 1i\( h$nh :
HF 1i\( h$nh +$ #r6 h36 các chương #7Znh
1ư3c #q ch*c #h$nh hF #h2ng 5Yi các nhiF,
5&:
[ Mc, Qco #ương #ác gi_/ ngưHi 4Ong 5$
,á8 #9nh)
[ C(ng c^6 các 6hương #iFn 5$ 4Rch 5&
1> 1i\( 6h2i 5iFc #h=c hiFn các chương
#7Znh)
[ ”(cn +l chE# ch các #$i ng(8'n cA/
,á8T#q ch*c .h/i #hác chbng ,-# cách
#h(rn #iFn 5$ #2i ư()
I) Các ch*c nKng 5$ #h$nh 6hBn cA/ hF 1i\(
GS: Má8 #9nh .h;ng #h> <G 4&ng 1ư3c n"(
.h;ng c0 hF 1i\( h$nh) HiFn n/8 c0 7^#
nhi\( hF 1i\( h$nh .hác nh/( như MS
p‘ST œin4o’T min(C})Nhưng 1/ <2
ngưHi 4Ong <G 4&ng hF 1i\( h$nh
œin4o’) Sr8 hF 1i\( h$nh +$ gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi 4=/ #7'n <= hi>( Qi"#
cA/ ,Znh hoEc #h`o SGKa)
GS: Tqng h36 l .i"n 1ư/ 7/ ."# +(rn ch(ng
5$ gici #h9ch chi #i"# 5\ hF 1i\( h$nh)
GS: Chbng #/ 1D Qi"# <ơ +ư3# 5\ ch*c nKng
h/8 nhiF, 5& cA/ hF 1i\( h$nh #h;ng
[ Ik [
Giáo án Tin học 10
h$nh:
u Các ch*c nKng cA/ hF 1i\( h$nh:
[ Tq ch*c gi/o #i"6 gi_/ ngưHi 4Ong
5$ hF #h2ng)
[ C(ng c^6 #$i ng(8'n hB- nhYT các
#hi"# QR ngo?i 5iT }o cho các chương #7Znh
5$ #q ch*c #h=c hiFn các chương #7Znh 10)
[ Tq ch*c +ư( #7_ #h;ng #in #7'n Q-
nhY ngo$i T c(ng c^6 các c;ng c& 1> #Z,
.i", 5$ #7(8 cr6 #h;ng #in)
[ Ki>, #7/ 5$ h{ #73 Qgng 6hB, ,\,
cho các #hi"# QR ngo?i 5i hch(-#T Q$n
6hi",T ,$n hZnhT 1J/ CpT}o 1> c0 #h>
.h/i #hác chbng ,-# cách #h(rn #iFn 5$
hiF( X(c)
[ C(ng c^6 các 4Rch 5& #iFn 9ch hF
#h2ng h+$, 5iFc 5Yi 1J/T #7(8 cr6 ,?ng}o)
u Các #h$nh 6hBn cA/ hF 1i\( h$nh:
[ M{i ch*c nKng 1ư3c ,-# nh0,
chương #7Znh #7onh hF 1i\( h$nh 1P, Qco
#h=c hiFn) Các nh0, chương #7Znh n$8 +$
các #h$nh 6hBn cA/ hF 1i\( h$nh)
[ Các #h$nh 6hBn ch9nh cA/ hF 1i\( h$nh
Q/o gN,: B- CG +l #7(ng #d,T Q- nhYT Các
#hi"# QR ngo?i 5i)
L) shdn +o?i hF 1i\( h$nh:
[ Mơn nhiF, ,-# ngưHi 4Ong: MS p‘S
[ M/ nhiF, ,-# ngưHi 4Ong: œin4o’
…ƒ
[ M/ nhiF, nhi\( ng(Hi 4Ong: œin4o’
I000 S`75`7
X(/ 1Rnh nghJ/) Bd8 giH các `, hD8
#h/, .hco SGK 5$ cho Qi"# 7e hơn 5\
các ch*c nKng ch9nh cA/ hF 1i\( h$nha
HS: Th/, .hco SGK 5$ #7c +Hi cd( hWi)
GS: Chbng #/ 1D Qi"# hF 1i\( h$nh c0 nh_ng
ch*c nKng X(/n #7ọng cho hF #h2ng) Sr8
4=/ 5$o 1d( ,$ hF 1i\( h$nh c0 #h>
#h=c hiFn 1ư3c nh_ng ch*c nKng n$8a
M0 +$ nhH các #h$nh 6hBn cA/ hF 1i\(
h$nh) Sr8 nh_ng #h$nh 6hBn 10 +$ gZa
GS: Gici #h9ch #h', 5\ các #h$nh 6hBn cA/
hF 1i\( h$nh)
GS: Chbng #/ cVng Qi"# +$ hiFn n/8 c0 7^#
nhi\( hF 1i\( h$nh) Sr8 chbng 1ư3c
6hdn +o?i như #h" n$oa Các `, hD8
#h/, .hco SGK 5$ cho Qi"# <= hi>( Qi"#
cA/ các `, 5\ các hF 1i\( h$nh n$8a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Khái niF, hF 1i\( h$nh)
[ Các ch*c nKng 5$ các #h$nh 6hBn ch9nh cA/ hF 1i\( h$nh)
[ shdn +o?i hF 1i\( h$nh)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :ILTIk
B$i 11
[ Iƒ [
Giáo án Tin học 10
T&F À ('aN Lm T&F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Hi>( .hái niF, #F6 5$ X(8 #]c 1E# #'n #F6)
• Hi>( .hái niF, #hư ,&cT cd8 #hư ,&c)
I) KJ nKng:
• Nhrn 4?ng 1ư3c #'n #F6T #hư ,&cT 1ưHng 4Šn)
• ME# 1ư3c #'n #F6T #hư ,&c)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: .hái niF, hF 1i\( h$nha
Cd( I: các ch*c nKng 5$ #h$nh 6hBn ch9nh cA/ hF 1i\( h$nh)
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1)TF6 5$ #hư ,&c:
a. T1M !à tPn t1M6
[ Khái niF, 5' #F6: TF6 cfn 1ư3c gọi +$ #r6
#inT +$ #r6 h36 các #h;ng #in ghi #7'n Q- nhY
ngo$iT#?o #h$nh ,-# 1ơn 5R +ư( #7_ 4o hF 1i\(
h$nh X(cn +l) M{i #F6 c0 ,-# #'n 1> #7(8 cr6
[ T'n #F6 1ư3c 1E# #h`o X(8 1Rnh 7i'ng cA/
#:ng hF 1i\( h$nh)
[ S9 4&: SGK
b. T/T 2jc
[ Thư ,&c +$ ,-# hZnh #h*c <]6 C"6 #7'n 1J/ 1>
+ư( #7_ #:ng nh0, #F6 c0 +i'n X(/n 5Yi nh/()
[ M{i 1J/ c0 ,-# #hư ,&c #?o #= 1-ng gọi +$
#hư ,&c g2c)
[ T7ong ,{i #hư ,&c c0 #h> #?o các #hư ,&c
.hác gọi +$ #hư ,&c con) Thư ,&c ch*c #hư ,&c
con gọi +$ #hư ,&c ,n)
[ M{i #hư ,&c c0 #h> ch*/ #F6 5$ #hư ,&c con)
[ #'n #hư ,&c 1ư3c 4r# #h'o X(8 #]c 1E# 6hBn
#'n cA/ #'n #F6)
[ c0 #h> 1E# #'n #hư ,&c h#F6o)#7Ong nhd( nhưng
6hci v các #hư ,&c .hác nh/()
[ Thư ,&c 1ư3c #q ch*c #h`o 4?ng cd8)
[ MưHng 4Š +$ ,-# ch€ 4Š Q/o gN, #'n các #hư
,&c #h`o chi\( 1i #: #hư ,&c g2c #Yi #hư ,&c
ch*/ #F6 5$ </( cOng +$ #'n #F6T #7ong 10 #'n các
GS: Chbng #/ <@ +$, X(`n 5oi* .hái
niF, #F6 5$ #hư ,&c 5$ <@ nghi'n
c*( c& #h> 5\ #F6 5$ #hư ,&c a
GS: T7ưYc #i'n chbng #/ #Z, hi>( 5\
#F6 5$ cách 1E# #'n #F6)
HS: Th`o 4ei 6há# Qi>( l .i"n)
GS: •x# 59 4& #7ọng SGK các `, há8
cho Qi"# nh_ng #'n gọi 10 1ư3c
4Ong #7ong hF 1i\( h$nh n$o 5$ gici
#h9ch)
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Ti"6 #h`o chbng #/ <@ #Z, hi>(
nh_ng gZ +i'n X(/n 1"n #hư ,&c)
GS: GiYi #hiF( nh_ng .i"n #h*c 5\ #hư
,&c
GS: S/( .hi giYi #hin( cho HS á6 4Rng
+$, 59 4& 5\ Các 1Rnh 1ưHng 4Šn)
HS: m'n Qcng +$, Q$i)
[ Iz [
Giáo án Tin học 10
#hư ,&c 5$ #'n #F6 6hdn cách nh/( Qgng 4^( i£j
I) HF #h2ng X(cn +l #F6: SGK GS: shdn #9ch 5$ gici #h9ch 7e 5\ hF
#h2ng X(cn +l #F6)
HS: Th`o 4ei n'( l .i"n cA/ ,Znh)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
• Khái niF, #F6 5$ #hư ,&c)
• Cách 1E# #'n #F6 5$ #hư ,&c #7ong #:ng hF 1i\( h$nh c& #h>)
• Nh_ng #h;ng #in +i'n X(/n 1"n hF #h2ng X(cn +l #F6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :IƒTIzTI‰
B$i 1I
GIAO TInF *I H& lId' HÀNH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Hi>( 1ư3c X(8 #7Znh n?6 hF 1i\( h$nhT +$, 5iFc 5Yi hF 1i\( h$nh 5$ 7/ .hWi hF #h2ng)
• Hi>( 1ư3c các #h/o #ác CG +l: </o chx6 #F6T C0/ #F6T 1qi #'n #F6T #?o 5$ C0/ #hư ,&c)
I) KJ nKng:
• Th=c hiFn 1ư3c ,-# <2 +Fnh #h;ng 4&ng)
• Th=c hiFn 1ư3c các #h/o #ác 5Yi #F6 5$ #hư ,&c: C0/T 4i ch(8>nT #h/8 1qi #'n #F6T #hư
,&c)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Ki>, #7/ 1ƒšhM\ 5$ 1á6 án .|, #h`oo)
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) N?6 hF 1i\( h$nh:
M> +$, 5iFc 5Yi ,á8 #9nh hF 1i\( h$nh 6hci 1ư3c n?6
5$o Q- nhY #7ong)
M(2n n?6 hF 1i\( h$nh #/ cBn:
o MJ/ .hvi 1-ng)
o Th=c hiFn ,-# #7ong các #h/o #/c
</(:
‚ Br# ng(Nn h.hi ,á8 1/ng v #7?ng #hái #]#o
‚ Nh^n nb# •`<`# h,á8 1/ng v #7?ng #hái .hvi
GS: GiYi #hiF( 5$ gici #h9ch 7e 5\ cách
n?6 hF 1i\( h$nh 5$o hF #h2ng 5$
cách #h*c chương #7Znh ho?# 1-ng)
HS: Chb l #h`o 4ei 5$ n'( l .i"n)
GS: Chbng #/ 1D #:ng <G 4&ng hF 1i\(
h$nh) Các `, hD8 cho Qi"# cách +$,
[ I‰ [
Giáo án Tin học 10
1-ng 5$ #7'n ,á8 c0 nb# n$8o
I) Cách +$, 5iFc 5Yi hF 1i\( h$nh:
C0 h/i cách 1> ngưHi <G 4&ng 1ư/ 7/ 8'( cB( h/8
#h;ng #in cho hF #h2ng:
‚ SG 4&ng các +Fnh hCo,,/n4o)
‚ <G 4&ng các 1\ C(^# 4o hF #h2ng 1ư/ 7/
#hưHng 4ưYi 4?ng Qcng chọn hM`n(oT nb# +Fnh
hB(##onoT cG/ <q hœin4o’o ch*/ h-6 #ho?i hpi/+og
QoCo)
L) •/ .hWi hF #h2ng:
M-# <2 hF 1i\( h$nh hiFn n/8 c0 Q/ cách 1> 7/
.hWi hF #h2ng:
o T]# ,á8 hSh(# po’n h/8 T(7n ‘tto)
o T?, ng:ng hS#/n4 B8o)
o NgA 1;ng hHiQ`7n/#`o
5iFc 5Yi hF 1i\( h$nh như #h" n$oa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Tqng ."# l .i"nT Qq <(ng 5$ 1ư/
7/ ."# +(rn)
GS: </( .hi <G 4&ng ,á8 Cong ,(2n
7/ .hWi hF #h2ng 6hci +$, #h" n$oa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Tqng ."#T giYi #hiF( nh_ng cách 7/
.hWi hF #h2ng)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
o Cách n?6 hF 1i\( h$nh 5$o hF #h2ng)
o Cách +$, 5iFc 5Yi hF 1i\( h$nh)
o Cách 7/ .hWi hF #h2ng)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: I•
?ÀI T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ gi/o #i"6 5Yi hF 1i\( h$nh))
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: N'( ,-# <2 hF 1i\( h$nh #h;ng 4&ng hiFn n/8a
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
[ I• [
Giáo án Tin học 10
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :I…
B$i #r6 5$ #h=c h$nh L
LÀM (')N *I H& lId' HÀNH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Th=c hiFn gi/o #i"6 5Yi hF 1i\( h$nh 5$ các #h/o #ác 5Yi ,á8 #9nh)
I) KJ nKng:
• Th=c hiFn 5$o%7/ hF #h2ng
• Th=c h$nh các #h/o #ác cơ Qcn 5Yi ch(-# 5$ Q$n 6h9,)
• m$, X(`n 5Yi các q 1J/T cqng „SB)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) S$o%7/ hF #h2ng:
[ MKng nhr6 hF #h2ng:
‚ Nh^n nb# .hvi 1-ng #7'n ,á8 #9nh)
‚ Mi\n #h;ng #in 5$o ,$n hZnh 1Kng nhr6 hn"(
c0o
„<`7 n/,`:
s/<<’o74:
[ •/ .hWi hF #h2ng:
‚ Nhá8 ch(-# chọn S#/7#
‚ Chọn T(7n ott% S#/n4 Q8% •`#/7#% HiQ`7n/#`
hShit# ‚ S#/n4 Q8o
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"# X(/n
#7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn #h=c
hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8)
[ I… [
Giáo án Tin học 10
I) Th/o #ác 5Yi ch(-#:
[ pi ch(8>n ch(-#)
[ Nhá8 ch(-#)
[ Nhá8 nb# 6hci ch(-#)
[ Nhá8 1b6 ch(-#
[ Kxo #hc ch(-#)
L) #h/o #ác 5Yi Q$n 6h9,:
[ sh9, .9 #=%<2T nh0, 6h9, <2 Q'n 6hci}
[ 6h9, ch*c nKng ˆ1T ˆIT}
[ sh9, 1i\( .hi>n: ‡n#`7T C#7+T +#TShit#T}
[ sh9, C0/: p`+`#`T B/c.<6/c`)
[ sh9, 4i ch(8>n: các 6h9, ,Vi #'nT Ho,`T ‡n4}
k) ¤ 1J/ 5$ cqng „SB
[ ”(/n <á# q 1J/ ,\,T q 1J/ CpT}
[ Nhrn Qi"# cqng „SB 5$ các #hi"# QR <G 4&ng cqng
„SB như #hi"# QR nhY t+/<hT ch(-#T ,á8 inT}
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ N], 5_ng nh_ng #h/o #ác 5Yi ,á8 #9nh 5$ 5Yi hF 1i\( h$nh)
[ Nh_ng 1Ec 1i>, cBn chb l .hi gi/o #i"6 5Yi hF 1i\( h$nh)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :L0
B$i #r6 5$ #h=c h$nh k
GIAO TInF *I H& lId' HÀNH oIN$Oo"
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• ¥n +?i nh_ng .i"n #h*c 1D học v 6hBn +l #h(8"#)
I) KJ nKng:
• m$, X(`n 5Yi các #h/o #ác cơ Qcn #7ong gi/o #i"6 5Yi œin4o’< •s%I000%…•}như
các #h/o #ác 5Yi cG/ <qT Qi>( #ư3ngT Qcng chọn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
[ L0 [
Giáo án Tin học 10
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) M$n hZnh n\n hp`<.#o6o
I) Nb# S#/7#
L)CG/ <q
k) Bi>( #ư3ng:
hMá8 #9nh cA/ #;io: Ch*/ Qi>( #ư3ng các 1J/)
hT$i +iF( cA/ #;io: Ch*/ #$i +iF()
hThOng 7áco: Ch*/ các #F6 5$ #hư ,&c 1D
C0/)
ƒ)Bcng chọn:
[ ˆi+`: Ch*/ các +Fnh như #?o ,YiT ,vT 1qi
#'nT#Z, .i", #F6 5$ #hư ,&c)
[ Ch*/ các +Fnh <o?n #hco như </o chx6T c]# 4ánT
}
[ Chọn cách hi>n #hR các Qi>( #ư3ng #7ong cA/ <q)
z) Tqng h36
[ •`, ng$8 giH hF #h2ng: S#/7#Con#7o+
s/n`+p/#` /n4 Ti,`)
[ Mv chương #7Znh ,á8 #9nh: S#/7# ++
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8)
[ L1 [
Giáo án Tin học 10
s7og7/,<  cc`<<o7i`< C/+c(+/#o7)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ N], 5_ng nh_ng #h/o #ác 5Yi hF 1i\( h$nh)
[ Nh_ng 1Ec 1i>, cBn chb l .hi gi/o #i"6 5Yi hF 1i\( h$nh)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :L1TLI
B$i #r6 5$ #h=c h$nh ƒ
THAO T[C *I T&F À THp MfC
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• m$, X(`n 5Yi hF #h2ng X(cn +l #F6 #7ong œin4o’<
I) KJ nKng:
• Th=c hiFn ,-# <2 #h/o #ác 5Yi #F6 5$ #hư ,&c)
• Khvi 1-ng ,-# <2 chương #7Znh 44/C c$i 1E# #7ong hF #h2ng)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) •`, n-i 4(ng 1J/%#hư ,&c: hSGKo
I) T?o #hư ,&c ,YiT 1qi #'n #F6T #hư ,&c: hSGKo
L) </o chx6T 4i ch(8>nT C0/ #F6%#hư ,&c: hSGKo
k) •`, n-i 4(ng #F6 5$ .hvi 1-ng chương #7Znh:
hSGKo
ƒ) Tqng h36) hSGKo
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác 5Yi #F6 5$ #hư ,&c)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[ LI [
Giáo án Tin học 10
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: LL
MŒ KI˜M T• 1 TI™T
hTh=c h$nho
Cd( 1: T?o cd8 #hư ,&c:
Cd( I: Mqi #'n #hư ,&c TIN TIN H‘C 5$ m•ST m•)
Cd( L: S/o chx6 #hư ,&c pS </ng #hư ,&c TIN H‘C 5$ C0/ #hư ,&c pS v 5R #79 cV)
Cd( k: T?o #r6 #in BT1)p‘C 5$ BTI)p‘C +$ con cA/ #hư ,&c H‘ 5Yi n-i 4(ng +Bn +ư3# +$
cách #?o #hư ,&c%#r6 #in) Cách </o chx6 #hư ,&c%#r6 #in
Cd( ƒ: pi ch(8>n #r6 #in BT1)p‘C </ng #hư ,&c HH 5$ </o chx6 </ng #hư ,&c pS)
Ti"# :Lk
B$i 1L
MỘT "q H& lId' HÀNH TH#NG $fNG
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# ,-# <2 hF 1i\( h$nh 5$ 1Ec 1i>, cA/ các hF 1i\( h$nh 10)
I) KJ nKng:
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
GS: C0 nhi\( hF 1i\( h$nh .hác nh/(
1/ng 1ư3c <G 4&ng 7-ng 7Di) S/(
1/8 chbng #/ <@ #Z, hi>( ,-# <2 hF
1i\( h$nh #h;ng 4&ng)
[ LL [
T‡N H‘C SINH
T‘N TIN m• H‘
pS
HH
Giáo án Tin học 10
1) HF 1i\( h$nh MS p‘S:
[ SiFc gi/o #i"6 5Yi hF 1i\( h$nh MS p‘S 1ư3c
#hưch hiFn #h;ng X(/ hF #h2ng cd( +Fnh:
[ m$ hF 1i\( h$nh 1ơn gicnT 1ơn nhiF, ,-# ngưHi
4Ong)
I) HF 1i\( h$nh œin4o’<
MEc #7ưng:
[ Ch" 1- 1/ nhiF,)
[ C0 hF #h2ng gi/o 4iFn 4=/ #7'n cơ <v Qcng
chọn 5Yi các Qi>( #ư3ng ."# h36 gi_/ 1N họ/
5$ 5Kn Qcn gici #h9ch)
[ C(ng c^6 nhi\( 6hương #iFn CCG +9 1N họ/ 5$
1d 6hương #iFnT 1c, Qco .h/i #hác c0 hiF( X(c
nhi\( +o?i 4_ +iF( .hác nh/( như d, #h/nhT
hZnh cnh}
[ Mc, Qco các .hc nKng +$, 5iFc #7ong ,;i
#7ưHng ,?ng)
L) Các hF 1i\( h$nh „NI• 5$ mIN„•
/) „NI• :
MEc #7ưng:
‚ m$ hF 1i\( h$nh 1/ nhiF, nhi\( ngưHi 4Ong)
‚ C0 hF #h2ng X(cn +9 #F6 1ơn gicn 5$ hiF(
X(c)
‚ C0 ,-# hF #h2ng 6hong 6hb các ,o1(n 5$
chương #7Znh #iFn 9ch hF #h2ng)
Q) mIN„•:
C(ng c^6 cc chương #7Znh ng(Nn cho #o$n Q-
hF #h2ng +$, n'n #9nh ,v c/o: c0 #h> 1ọc hi>( các
chương #7ZnhT <G/ 1qiT Qq <(ngT ndng c^6)
H?n ch": C0 #9nh ,v c/o n'n .h;ng c0 ,-# c;ng
c& c$i 1E# ,/ng #9nh ch(Pn ,=cT #h2ng nh^#)
GS: GiYi #hiF( chi #i"# hơn 5' hF 1i\(
h$nh MS p‘S)
HS: CKn c* 5$o hi>( Qi"# cA/ ,Znh
nhrn 1Rnh 5\ hF 1i\( h$nh n$8)
GS: Khái X(á# 5\ hF 1i\( h$nh
œin4o’<) Các `, cho l .i"n nhrn
Cx# 5\ 1Ec 1i>, cA/ hF 1i\( h$nh
n$8)
HS: p=/ 5$o hi>( Qi"# cA/ ,inh #7c +Hi
cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( 5Yi các `, học <inh 5\
hF 1i\( h$nh „NI• 5$ mIN„•)
HS: m]ng ngh` #Z, hi>( 5$ n'( #h]c
,]c
GS: Gici #h9ch #h]c ,]c cA/ học <inh)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Các hF 1i\( h$nh 6hq Qi"n hiFn n/8)
MEc 1i>, 7i'ng cA/ #:ng hF 1i\( h$nh)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: LƒTLz
#N T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# #7ong chương 1TI)
[ Lk [
Giáo án Tin học 10
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: N'( ,-# <2 hF 1i\( h$nh #h;ng 4&ng hiFn n/8a
I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 chương 1 #7ong <ách
Q$i #r6)

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: L‰
KI˜M T• H!C K¦ I
hM\ #hi 5$ 1á6 án .|, #h`oo
Ti"#: L•
T•Ả B§I KI˜M T• H!C K¦ I
Ti"#: L…Tk0:
Chương III: Soạn thảo văn bản
B$i 1k
KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
[ Lƒ [
Giáo án Tin học 10
• N], 1ư3c các ch*c nKng ch(ng c(c hF <o?n #hco 5Kn QcnT các .hái niF, +i'n X(/n
1"n 5iFc #7Znh Q$8 5Kn Qcn)
• C0 .hái niF, 5\ các 5]n 1\ +i'n X(/n 1"n CG +9 ch_ SiF# #7ong <o?n #hco 5Kn Qcn)
I) KJ nKng:
• Hi>( 5$ n], 1ư3c ,-# <2 X(8 ưYc #7ong <o?n #hco 5Kn Qcn)
• m$, X(`n 5$ QưYc 1B( học #h(-c ,-# #7ong h/i cách ge 5Kn Qcn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¤n 1Rnh +Y6: Ki>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Các ch*c nKng ch(ng cA/ hF <o?n #hco 5Kn Qcn:
HF <o?n #hco 5Kn Qcn hHSTSBo +$ ,-# 6hBn ,\, *ng
4&ng cho 6hx6 #h=c hiFn các #h/o #ác +i'n X(/n 1"n c;ng
5iFc <o?n 5Kn Qcn: ge hnhr6o 5Kn QcnT <G/ 1qiT #7Znh Q$8T +ư(
#7_ 5$ in 5Kn Qcn)
aH N/WM !à BTu t;V !Sn bản6
[ Nhr6 5Kn Qcn nh/nh ch0ng ,$ chư/ cBn X(/n #d,
1"n 5iFc #7Znh Q$8 5Kn Qcn
[ T7ong .hi ge HST #= 1-ng C(2ng 1fn .hi h"# 4fng)
[ C0 #h> +ư( #7_ +?i 1> #i"6 #&c ho$n #hiFnT +Bn </(
4Ong +?i h/8 in 7/ gi^8)
bH "Aa đri !Sn bản6
[ SG/ 1qi .9 #=: C0/T ch|n #h', hoEc #h/8 #h" .9 #=T #:
h/8 c&, #: n$o 10)
[ SG/ 1qi c^( #7bc 5Kn Qcn: C0/T </o chx6T 4i ch(8>nT
ch|n #h', ,-# 1o?n 5Kn Qcn h/8 hZnh cnh 1D c0 <¨n)
cH T;Un/ bà= !Sn bản6
[ Khc nKng 1Rnh 4?ng .9 #=:
‚ sh;ng ch_)
‚ C© ch_)
‚ Ki>( ch_ h 1r,T nghi'ngT g?ch chdno
‚ M$( <]c ch_)
‚ SR #79 #ương 12i 5Yi 4fng .)
‚ Khocng cách gi_/ các .9 #= #7ong ,-# #:
h/8 gi_/ các #: 5Yi nh/()
[ Khc nKng 1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn:
‚ SR #79 +\ #7áiT +\ 6hci)
‚ CKn +\ h#7áiT 6hciT gi_/T h/i Q'no)
GS: #7ong c(-c <2ng c0 7^# nhi\(
5iFc +i'n X(/n 1"n <o?n #hco
5Kn Qcn) `, n$o c0 #h> .> #'n
,-# <2 c;ng 5iFc 10a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: ‡, Qi"# gZ 5\ <o?n #hco 5Kn
Qcn #7'n ,á8 #9nha
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF(T gici #h9ch 7e 5\
hF <o?n #hco 5Kn Qcn 5$ các
#h$nh 6hBn +i'n X(/n)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ ghi chx6
Q$i học)
GS: shdn QiF# gi_/ <o?n #hco
5Kn Qcn #7'n ,á8 5$ <o?n
#hco 5Kn Qcn Qgng #/8:
C0 nh^# #hi"# 6hci 5:/ <o?n #hco
5Kn Qcn 5:/ #7Znh Q$8 5Kn
Qcn .hi <o?n #hco 5Kn Qcn
#7'n ,á8 h/8 .h;nga
HS: S(8 nghJ 5$ T7c +Hi cd( hWi)
GS: HF <o?n #hco 5Kn Qcn c(ng
c^6 nh_ng c;ng c& gib6 #Kng
hiF( X(c cA/ 5iFc <o?n #hco
5Kn Qcn)
GiYi #hiF( nh_ng ch*c nKng c&
#h>) SYi #:ng ch*c nKng 1ư/
7/ 59 4& #ương *ng)
[ Lz [
Giáo án Tin học 10
‚ pfng 1$( #i'n: #h&c 5$o h/8 nh; 7/ <o
5Yi cc 1o?n 5Kn)
‚ Khocng cách 1"n các 1o?n 5Kn Qcn
#7ưYcT </()
‚ Khocng cách gi_/ các 4fng #7ong cOng
,-# 1o?n)
[ Khc nKng 1Rnh 4?ng #7/ng in)
‚ m\ #7'nT 4ưYiT #7áiT 6hci cA/ #7/ng in)
‚ HưYng gi^8 hng/ngT 4ọco)
‚ Ti'( 1\ #7'n h1B( ,{i #7/ngo #i'( 1\
4ưYi hc(2i ,{i #7/ngo
dH Một G4 c/sc nSng Q/0c6
[ TZ, .i", 5$ #h/8 #h" #= 1-ng)
[ Cho 6hx6 ge #]# hoEc #= 1-ng <G/ +{i .hi ge </i)
[ T?o Qcng 5$ #h=c hiFn #9nh #oánT <]6 C"6 4_ +iF(
#7ong Qcng)
[ T?o ,&c +&cT chb #h9chT #h/, chi"( #= 1-ng)
[ Chi/ 5Kn Qcn #h$nh các 6hBn 5Yi các cách #7Znh
Q$8 .hác nh/()
[ T= 1-ng 1ánh <2 #7/ngT 6hdn QiF# #7/ng chªng 5$
#7/ng +)
[ Ch|n hZnh cnh 5$ .9 hiF( 1Ec QiF# 5$ 5Kn Qcn)
[ Ki>, #7/ ch9nh #cT ng_ 6há6T #Z, #: 1Nng nghJ/T
#h2ng .'}
[ Hi>n #hR 5Kn Qcn 5Yi nhi\( g2c 1- .hác nh/()
I) M-# <2 X(i ưYc #7ong 5iFc ge 5Kn Qcn:
aH C0c đ8n !L @A B> t;ong !Sn bản:
[ K> tt DC/a;actE;H6 Mơn 5R nhW nh^# #?o #h$nh 5Kn
Qcn)
S9 4&: /T QT cT 1T IT LT ‚T [T uT %
[ Tu Doo;dH6 m$ #r6 h36 các .9 #= ng, gi_/ h/i
4^( #72ng 5$ .h;ng ch*/ 4^( #72ng)
[ $vng !Sn bản DLinEH6 m$ #r6 h36 các #: #h`o
chi\( ng/ng #7'n cOng ,-# 4fng)
[ CCu D"EntEncEH6 m$ #r6 h36 các #: 5$ 1ư3c ."#
#hbc Qgng 4^( ch^, h)oT 4^( ch^, hWi haoT 4^(
ch^, #h/n h«o})
[ loạn !Sn DFa;ag;aM/H6 m$ #r6 h36 các cd( c0
+i'n X(/n 5Yi nh/( ho$n ch€nh 5\ ng_ nghJ/T các
1o?n 1ư3c 6hdn cách 5Yi nh/( Qvi 4^( C(Nng
4fng h‡n#`7o)
[ T;angw t;ang 2àn /Un/6 #o$n Q- 5Kn Qcn 1ư3c
#hi"# ." 1> in 7/ ,-# #7/ng gi^8 gọi +$ #7/ng
hs/g`o)#7/ng ,$n hZnh +$ 6hBn 5Kn Qcn 1ư3c hi'n
#hR #7'n ,$n hZnh #?i ,-# #hHi 1i>,)
HS— Th`o 4ei n'( l .i"n nhrn Cx#
5$ #h]c ,]c cA/ ,Znh)
GS: Khi <o?n #hco 5Kn Qcn #7'n
,á8 #9nh c0 nhi\( 1ơn 5R CG
+9 gi2ng 5Yi nh_ng 1ơn 5R
<o?n #hco #7'n gi^8 nhưng
cVng c0 nh_ng 1ơn 5R .hác )
GS: giYi #hiF( các 1ơn 5R CG +9
#7ong 5iFc <o?n #hco 5Kn Qcn)
HS— chb l +]ng ngh`T #h`o 4eiT <o
<ánh <= .hác QiF# 5$ n'( #h]c
,]c)
Ng$8 n/8T chbng #/ #i"6
Cbc nhi\( 5Yi các 5Kn Qcn +$ <cn
[ L‰ [
Giáo án Tin học 10
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ So <ánh <= .hác QiF# cA/ 5iFc <o?n #hco 5Kn Qcn 5Yi cách <o?n #hco ,$ `, Qi"#)
[ Á6 4&ng .i"n #h*c 1D học á6 4&ng +$, nh_ng Q$i #r6 #ương *ng)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: k1TkI
B$i 1ƒ:
LÀM (')N *I MIC_O"OxT oO_$
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• N], 1ư3c cách .hvi 1-ng 5$ ."# #hbc œo74T Qi"# cách #?o 5Kn Qcn ,YiT ,v 5Kn Qcn
1D c0T +ư( 5Kn Qcn)
• Bi"# 1ư3c l nghJ/ cA/ ,-# <2 12i #ư3ng ch9nh #7'n ,$n hZnh +$, 5iFc cA/ œo74)
I) KJ nKng:
• m$, X(`n 5Yi Qcng chọn 5$ #h/nh c;ng c&)
• Bi"# cách ge 5Kn Qcn ch_ SiF# 5$ các #h/o #ác Qi'n #r6 5Kn Qcn 1ơn gicn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¤n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( hWi 1: ,-# <2 X(8 ưYc #7ong 5iFc ge 5Kn Qcna
Cd( hWi I: Nh_ng 1i\( .iFn cBn #hi"# 1> <o?n #hco 5Kn Qcn ch_ SiF# #7'n ,á8 #9nha hN'(
c& #h> ,-# 5$i 1Ec 1i>,o)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) M$n hZnh +$, 5iFc cA/ œo74
 Khvi 1-ng:
C1: "ta;t  F;og;a2GyABB F;og;a2 Mic;oGozt
ozzicE  Mic;oGozt oo;d
CI: N/0= đ<M !ào biRu tT{ng t;Pn 2àn /Un/ n3n.
aH C0c t/àn/ M/in c/>n/ t;Pn 2àn /Un/6 D"GKH
œo74 cho 6hx6 ngưHi 4Ong #h=c hiFn các #h/o #ác #7'n
5Kn Qcn Qgng nhi\( cách: <G 4&ng +Fnh #7ong Qcng chonT Qi>(
#ư3ng hnb# +Fnho #ương *ng #7'n #h/nh c;ng c& hoEc #q h36 các
G6 œo74 .hvi 1-ng như
,ọi 6hBn ,\, #7ong
œin4o’)
GS: Các `, hD8 cho Qi"# các
cách .hvi 1-ng ,$ `,
Qi"#a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( các #h$nh
6hBn #7'n cG/ <q +$,
5iFc)
HS: ”(/n <á# hZnh #7ong SGK
[ L• [
Giáo án Tin học 10
6h9, #]#)

bH T/an/ bản/ c/5n6 D"GKH

cH T/an/ cYng cj6 D"GKH

I) K"# #hbc 6hi'n +$, 5iFc 5Yi œo74
 LTu !Sn bản6
C1: ˆi+`  S/5`)
CI: Nhá8 ch(-# 5$o nb# S/5` #7'n #h/nh c;ng c&)
CL: Nh^n #q h36 6h9,: C#7+ ‚ S)
Khi #h=c hiFn +ư( 5Kn Qcn c0 I #7ưHng h36 c0 #h> Cc8 7/:
‚ mư( ti+` +Bn 1B(: H-6 #ho?i S/5` < C(^# hiFnT
cho 6hx6 ngưHi 4Ong chọn 5R #79T 1E# #'n cho ti+` 5:/ #?o)
‚ mư( ti+` 1D c0: mư( +?i nh_ng #h/8 1qi #7'n 5Kn
QcnT T7ong #7ưHng h36 n$8 Qcng S/5` < .h;ng C(^# hiFn
nhưng ngưHi 4Ong cVng c0 #h> +ư( +?i ti+` cV 5Yi ,-# #'n
,Yi Qgng cách 5$o ti+`S/5` <)
Chb l: T'n 5Kn Qcn #7ong ’o74 c0 6hBn ,W 7-ng ngB, 1Rnh
+$ )4oc
 KKt t/<c Bà2 !i1c !Ii !Sn bản6Dđ|ng !Sn bảnH
Z ˆi+`  C+o<`)
Z C+ic. 5$o 4^( v Q'n 6hci #h/nh Qcng chọn)
 KKt t/<c Bà2 !i1c !Ii oo;d
Z ˆi+`  ‡Ci#))
Z C+ic. 5$o 4^( v g0c #7'n Q'n 6hci ,$n hZnh)
5$ nhrn Cx#T <o <ánh 5Yi
các chương #7Znh .hác)
TZ, hi>( ch*c nKng cA/
các #h$nh 6hBn #7ong cG/
<q +$, 5iFc)
GS: So?n #hco 5Kn Qcn
#hưHng Q/o gN,: ge n-i
4(ngT MRnh 4?ngT in ^n)
SKn Qcn c0 #h> 1ư3c +ư(
#7_ 1> <G 4&ng +?i)
GS: Các `, hD8 cho Qi"#
nh_ng cách +ư( #7_ 5Kn
Qcn ,$ các `, Qi"#)
HS: p=/ #7'n hi>( Qi"# cA/
,Znh 5$ 4=/ #7'n Q$i
<o?n 1D <o?n #7ưYc v nh$
n'( +'n l .i"n cA/ ,Znh)
GS: Tqng h36 +?i 1> học <inh
n], 7e)
GS: S/( .hi .hvi 1-ng œo74
[ L… [
Giáo án Tin học 10
L) So?n #hco 5Kn Qcn 1ơn gicn:
aH M} t1M !Sn bản6
 Mv #F6 5Kn Qcn #72ng .hác:
[ C1: ˆi+`  N`’
[ CI: Nh^6 5$o nb# +Fnh N`’ #7'n #h/nh
c;ng c& ch(Pn
[ CL: Nh^n #q h36 6h9, C#7+ ‚ N
 Mv #F6 5Kn Qcn 1D c0:
[ C1: ˆi+`  ‘6`n
[ CI: Nh^6 5$o nb# +Fnh ‘6`n #7'n #h/nh
c;ng c& ch(Pn
[ CL: Nh^n #q h36 6h9, C#7+ ‚ ‘
Ti"6 #h`o chọn #F6 5Kn Qcn cBn ,v #7ong h-6
#ho?i ‘6`n: hc0 #h> nh^6 1b6 5$o Qi>( #ư3ng hoEc #'n
5Kn Qcn 1> ,vo)
bH Con t;~ !Sn bản !à con t;~ c/uột6
 Con #7W 5Kn Qcn:
[ Con #7W 5Kn Qcn h/8 con #7W <o?n #hco #7'n ,$n
hZnh cho Qi"# 5R #79 C(^# hiFn cA/ .9 #= 1ư3c ge)
[ M(2n ch|n .9 #= h/8 12i #ư3ng 5$o 5Kn Qcn 6hci
1ư/ con #7W 5$o 5R #79 cBn ch|n)
[ C0 #h> 4Ong ch(-# h/8 Q$n 6h9, 1> 4i ch(8>n
con #7W 5Kn Qcn:
 Con #7W ch(-#: m$ Qi>( #ư3ng cA/ ch(-# .hi #/
4i ch(8>n ch(-# #7'n ,$n hZnh <o?n #hco: hZnh 4?ng
cA/ con #7W ch(-# 1ư3c #h/8 1qi .hi #/ 4i ch(8>n
ch(-# #7ong 5Ong <o?n #hco)
 Chb l: Con #7W 5Kn Qcn .h;ng 4i ch(8>n .hi #/
4i ch(8>n con #7W ch(-#
cH g• !Sn bản6
[ Nh^n ‡n#`7 1> ."# #hbc ,-# 1o?n 5$ </ng 1o?n ,Yi)
[ T7ong .hi <o?n #hco c0 h/i ch" 1- ge 5Kn Qcn:
‚ Ch" 1- ch|n hIn<`7#o: .hi ge .9 #= #: Q$n 6h9,T .9 #= ge
5$o <@ 1ư3c 1ư/ 5$o 5R #79 con #7W) K9 #= Q'n 6hci con #7W <@
1ư3c 1P8 </ng 6hci) Md8 +$ ch" 1- ,Ec 1Rnh cA/ œo74
‚ Ch" 1- 1| h‘5`7’7i#`o: Khi ge .9 #= #: Q$n 6h9,T .9 #=
ge <@ 1ư3c 1ư/ 5$o 5Kn Qcn #?i 5R #79 con #7WT .9 #= cV hn"( c0o
#?i 5R #79 con #7W <@ QR C0/ 1iT nghJ/ +$ .9 #= ,Yi 1| +'n .9 #= cV)
‚ N"( 1/ng +$, 5iFc v ch" 1- 1|T c&, ch_ O_ <@ hiFn
7e #7'n #h/nh #7?ng #hái) M> ch(8>n 1qi gi_/ h/i ch" 1-T nhá8
1b6 ch(-# 5$o Qi>( #ư3ng 10 hoEc nh^n 6h9, InGE;t #7'n Q$n
6h9,)
dH C0c t/ao t0c biPn tWM !Sn bản6
 Chọn 5Kn Qcn:
,v ,-# 5Kn Qcn #72ng
5Yi #'n #?, #hHi +$
poc(,`n#1 hoEc ,-#
5Kn Qcn n$o 10 c0 <ªn
#7ong ,á8 #O8 #h`o các
#O8 chọn ngưHi 4Ong c$i
1E# #7ong ,á8) M(2n ,v
,-# 5Kn Qcn ,Yi .hác
h/8 ,v ,-# 5Kn Qcn 1D
c0 n$o 10 chbng #/ 6hci
#h=c hiFn Qgng cách n$oa
HS:T7c +Hi cd( hWi)
GS: Các ‡, Bi"# #h" n$o 5\
con #7W 5Kn Qcn 5$ con
#7W ch(-#a
HS: #7c +Hi #h`o hi>( Qi"# cA/
,Znh hoEc #h/, .hco
SGK)
GS: shdn QiF# cho học <inh
#h^8 7e 1Ec 1i>, .hác
QiF# gi_/ con #7W 5Kn Qcn
5$ con #7W ch(-#) M2i
+i'n hF gi_/ h/i con #7W
n$8)
GS: T7ong .hi ge 5Kn QcnT
1"n c(2i 4fng con #7W
5Kn Qcn #= 1-ng C(2ng
4fng) SKn Qcn c0 nhi\(
1o?n K"# #hbc ,-# 1o?n
chbng #/ 6hci C(2ng
4fng Qgng cáh nh^n
‡n#`7)
GS: GiYi #hiF( cho học <inh
h/i ch" 1- .hi ge 5Kn
Qcn)
HS— Chb l +]ng ngh` 5$ 6hBn
QiF# 7e h/i ch" 1- ge)
[ k0 [
Giáo án Tin học 10
[ SG 4&ng ch(-#: .9ch ch(-# 5$o 5R #79 1B( 5Kn Qcn cBn
chọnT Q^, ch(-# #7ái 5$ gi_ ch(-# .xo #Yi 5R #79 c(2i)
[ SG 4&ng Q$n 6h9, : pi ch(8>n con #7W #Yi 1B( 6hBn 5Kn
Qcn cBn chọn) Nh^n gi_ 6h9, Shit# 1Nng #hHi ."# h36 5Yi các
6h9, 4i ch(8>n 1> 1ư/ con #7W #Yi 5R #79 c(2i)
 •0/ 5Kn Qcn:
[ pOng các 6h9, B/c.<6/c` h C0/ .9 #= Q'n #7ái con #7W
5Kn Qcn o hoEc 4`+`#` hC0/ .9 #= Q'n 6hci con #7W 5Kn
Qcno)
[ M> C0/ 6hBn 5Kn Qcn +Yn #/ chọn 6hBn 5Kn Qcn cBn C0/
</( 10 nh^n ,-# #7ong h/i 6h9, B/c.<6/c` hoEc p`+`#`)
 S/o chx6:
o Chọn 6hBn 5Kn Qcn cBn </o chx6
o Chọn ‡4i#  Co68 h6hBn 5Kn Qcn 10 1ư3c +ư(
5$o C+i6Qo/74o
o pi ch(8>n con #7W 5Kn Qcn #Yi 5R #79 cBn 4án
o Chọn ‡4i#  s/<#`
 pi ch(8>n:
o Chọn 6hBn 5Kn Qcn cBn 4i ch(8>n
o Chọn ‡4i#  C(# h6hBn 5Kn Qcn #?i 5R #79 10 QR
C0/ 5$ +ư( 5$o C+i6Qo/74o
o pi ch(8>n con #7W 5Kn Qcn #Yi 5R #79 cBn 4án
o Chọn ‡4i#  s/<#`
 Chb l: Các 6h9, #]# #hưHng 4Ong)
o C#7+ ‚ : Chọn #f/n Q- 5Kn Qcn
o C#7+ ‚ C: </o chx6
o C#7+ ‚ •: C]#
o C#7+ ‚ S: pán
GS: M(2n #h=c hiFn Q^# .Z
#h/o #ác n$o 12i 5Yi 5Kn
Qcn #7ưYc #i'n #/ 6hci
chọn 5Kn Qcn) </( 10
#h=c hiFn các #h/o #ác
#7'n 5Kn Qcn)
HS: Chb l các #h/o #ác
#hưHng #h=c hiFn #7'n
5Kn Qcn)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
 Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
Z Các #h$nh 6hBn 5$ ch*c nKng cA/ các #h$nh 6hBn #7'n cG/ <q +$, 5iFc
Z Nh_ng 5iFc cBn chb l .hi ge 5Kn Qcn: Con #7WT ch" 1- ge)
Z Các #h/o #ác Qi'n #r6 5Kn Qcn)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: kL
?ÀI T^F
[ k1 [
Giáo án Tin học 10
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ 6hBn ,\, <o?n #hco Mic7o<ot# œo74)
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Các #h/o #ác Qi'n #r6 5Kn Qcn)
Cd( I: shdn QiF# con #7W 5Kn Qcn 5$ con #7W ch(-#)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
B$i 1kT 1ƒ

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :kkTkƒ
B$i #r6 5$ #h=c h$nh z
LÀM (')N *I oO_$
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Khvi 1-ng%."# #hbc œo74
• TZ, hi>( các #h$nh 6hBn #7'n ,$n hZnh +$, 5iFc cA/ œo74)
I) KJ nKng:
[ kI [
Giáo án Tin học 10
• BưYc 1B( #?o ,-# 5Kn Qcn #i"ng SiF# 1ơn gicn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Khvi 1-ng œo74 5$ #Z, hi>( các #h$nh 6hBn
#7'n cG/ <q +$, 5iFc cA/ œo74:
I) So?n ,-# 5Kn Qcn 1ơn gicn:
L) B$i #h=c h$nh ge #i"ng 5iF#:
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác 1> <o?n #hco 1ư3c 5Kn Qcn #i"ng SiF#)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# kz:
B$i 1z:
l€NH $•NG ‚N ?aN
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Hi>( n-i 4(ng Q/ ,*c 1Rnh 4?ng: .9 #= 1o?n 5Kn Qcn 5$ #7/ng)
I) KJ nKng:
• Th=c hiFn 1ư3c 1Rnh 4?ng .9 #=T 1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2
I) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
[ kL [
Giáo án Tin học 10
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
 Khái niF,:
MRnh 4?ng 5Kn Qcn +$ #7Znh Q$8 các 6hBn 5Kn Qcn
nhg, ,&c 19ch cho 5Kn Qcn 1ư3c 7e 7$ng 5$ 1n6T
nh^n ,?nh nh_ng 6hBn X(/n #7ọngT gib6 ngưHi 1ọc
n], Q]# 4@ hơn các n-i 4(ng chA 8"( cA/ 5Kn Qcn)
1) MRnh 4?ng .9 #=:
•ác 1Rnh 6h;ng ch_T .i>( ch_T c© ch_T ,$( <]c
ch_}
Cách #h=c hiFn:
C1: <G 4&ng +Fnh xo;2at  xont} 1> ,v
h-6 #ho?i xont

CI: SG 4&ng các nb# +Fnh #7'n #h/nh c;ng c&
1Rnh 4?ng:
I) MRnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn:
•ác 1Rnh các #h(-c #9nh như: cKn +\T 5R #79 +\ 1o?n
5KnT .hW/ng c<ch gi_/ các 4fng hoEc gi_/ các 1o?nT
5R #79 4fng 1B( #i'n <o 5Yi các 4fng cfn +?i #7ong
1o?n)
Cách #h=c hiFn:
[ T7ưYc #i'n #/ cBn chọn 1o?n 5Kn Qcn
cBn 1Rnh 4?ng Qgng nh_ng cách </(:
‚ C1: ME# con #7W #7ong 1o?n 5Kn Qcn)
‚ CI: Chọn ,-# 6hBn 1o?n 5Kn Qcn)
‚ CL: Chọn #o$n Q- 1o?n 5Kn Qcn)
Z S/( .hi chọn 1o?n 5Kn Qcn cBn 1Rnh
4?ng #/ #h=c hiFn ,-# #7ong nh_ng cách </(:
‚ C1: SG 4&ng +Fnh xo;2at  Fa;ag;aM/}
GS: Các `, hD8 cho Qi"# .hi 5i"# Q$i
các `, #hưHng #7Znh Q$8 5v cA/
,Znh #h" n$oa hT=/ Q$iT các 1\
,&cT n-i 4(ng}o
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Nh_ng cái 10 1ư3c gọi +$ #7Znh
Q$8 5Kn Qcn) Chbng #/ h/8c #Z,
hi>( 5\ .hái niF, 1Rnh 4?ng 5Kn
Qcn +$ gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Khi 5i"# Q$i #/ c0 #h> #h=c hiFn
nh_ng #h/8 1qi n$o #7'n ,-# .9 #=a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( cách #h=c hiFn các #h/o
#ác 1Rnh 4?ng .9 #=)
HS: m]ng ngh`T 4=/ 5$o SGK 5$
nh_ng hi>( Qi"# cA/ ,Znh 6há# Qi>( l
.i"n)
GS: T7ong .hi #7Znh Q$8 5Kn Qcn 5iFc
1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn +$ ,-#
5iFc .h;ng #h> #hi"(T 5r8 nh_ng
#h(-c #9nh n$o cA/ 1o?n ,$ #/ c0
#h> #h/8 1qi .hi 1Rnh 4?nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: GiYi #hiF( các #h/o #ác cBn #h=c
hiFn #7'n 1o?n)
HS: Th`o 4ei 5$ n'( l .i"n)
[ kk [
Giáo án Tin học 10
1> ,v h-6 #ho?i Fa;ag;aM/
‚ CI: SG 4&ng các nb# +Fnh #7'n #h/nh c;ng c&
1Rnh 4?ng)
Z Ngo$i 7/ c0 #h> 4Ong #h/nh #hưYc
ng/ng 1> 1i\( ch€nh ,-# <2 #h(-c #9nh +\ cA/
1o?n 5Kn Qcn)
L) MRnh 4?ng #7/ng:
•ác 1Rnh các #h(-c #9nh: .9ch #hưYc các +\ 5$
hưYng gi^8:
Cách #h=c hiFn:
xiBE  FagE "EtuM }1> ,v h-6 #ho?i FagE
"EtuM
GS: M> ho$n #hiFn ,-# #7/ng 5Kn Qcn
#hZ các QưYc 1Rnh 4?ng như #7'n +$
chư/ 1A) T7ong các #h(-c #9nh 1Rnh
4?ng #7/ng 5Kn Qcn #/ ch€ cBn Cx#
h/i #h(-c #9nh cơ Qcn nh^# +$ .9ch
#hưYc các +\ 5$ hưYng gi^8)
HS: Th`o 4ei)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i: Nh_ng cách #h=c hiFn 1Rnh 4?ng .9 #=T 1o?nT #7/ng)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
[ kƒ [
Giáo án Tin học 10
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: k‰Tk•:
B$i #r6 5$ #h=c h$nh ‰:
l€NH $•NG ‚N ?aN
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 nh_ng #h/o #ác 5\ 1Rnh 4?ng 5Kn Qcn)
I) KJ nKng:
• Á6 4&ng các #h(-c #9nh 1Rnh 4?ng 5Kn Qcn 1ơn gicn
• m(8Fn .J nKng ge #i"ng SiF#
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
k) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
ƒ) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
z) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Th=c h$nh #?o 5Kn Qcn ,YiT 1Rnh 4?ng .9 #= 5$
1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn:
Th=c h$nh 1Rnh 4?ng 5Kn Qcn #h`o ,Š( SGK:
I) Ge 5$ 1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn #h`o ,Š( </(:
SGK
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i: Các #h/o #ác cBn #h=c hiFn .hi 1Rnh 4?ng 1o?n 5Kn Qcn)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: k…:
B$i 1‰:
[ kz [
Giáo án Tin học 10
MỘT "q CHeC N‚NG KH[C
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# #h', ,-# <2 ch*c nKng .hác cA/ hF <o?n #hco 5Kn Qcn)
I) KJ nKng:
• Th=c h$nh 1Rnh 4?ng .i>( 4/ng <ách +iF# .' h4?ng .9 hiF( 5$ 4?ng <2 #h* #=o)
• Ng]# #7/ng 5$ 1ánh <2 #7/ng 5Kn Qcn)
• Ch(Pn QR in 5$ #h=c h$nh in 5Kn Qcn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) MRnh 4?ng .i>( 4/nh <ách:
Ki>( 4/nh <ách c0 h/i 4?ng: +iF# .' 4?ng .9 hiF(
5$ +iF# .' 4?ng <2 #h* #=)
Cách 1Rnh 4?ng .i>( 4/nh <ách:
[ C1: pOng +Fnh xo;2at  ?uBBEtG and
Nu2bE;ing } 1> ,v h-6 #ho?i ?uBBEtG and
Nu2bE;ing
[ CI: SG 4&ng
các nb# +Fnh
?uBBEtG
hoEc
Nu2bE;ing
#7'n
#h/nh c;ng
c& 1Rnh
4?ng)
I) Ng]# #7/ng 5$ 1ánh <2 #7/ng:
aH Ngƒt t;ang6
Z ME# con #7W
5Kn Qcn #?i 5R #79 ,(2n
ng]# #7/ng
Z Chọn +Fnh
InGE;t  ?;EaQ } 7Ni
chọn FagE ?;EaQ #7ong
GS: T7ong .hi <o?n #hco 5Kn Qcn
nhi\( .hi chbng #/ cBn 1Rnh 4?ng
5Kn Qcn #h`o .i>( +iF# .' hoEc 1ánh
<2 #h* #=) Các `, hD8 cho Qi"# c0
nh_ng cách n$o 1\ 1Rnh 4?ng .i>(
4/nh <ách)
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Tqng ."# +?i 1ư/ 7/ ."# +(rn c(2i
cOng) Gici #h9ch c& #h> hơn nh_ng
c;ng 5iFc cBn #h=c hiFn #7ong #h/o
#ác)
GS: Nhi\( .hi #7ong +bc <o?n #hco 5Kn
Qcn #/ cBn </ng ,-# #7/ng ,Yi .hi
chư/ ge 1"n h"# #7/ng) N"( .h;ng
Qi"# cách n$o chbng #/ c0 #h> <G
4&ng nhi\( 6h9, ‡n#`7) T(8 nhi'n
Mic7o<ot# œo74 1D h{ #73 ch*c nKng
n$8)
Các `, hD8 cho Qi"# cách #h=c hiFn
[ k‰ [
Giáo án Tin học 10
h-6 #ho?i ?;EaQ
Z Nhá8 ch(-# 5$o nb# OQ
C/< „6 c0 #h> nh^n #q h-6 6h9, Ct;B … )ntE; 1>
ng]# #7/ng #?i 5R #79 con #7W 5Kn Qcn)
bH l0n/ G4 t;ang
Z Chọn InGE;t  FagE
Nu2bE;G}
Z
T7ong h-6
FoGition cA/
h-6 #ho?i FagE
Nu2bE;GT
chọn 5R #79 cA/
<2 #7/ng: 1B( #7/ng hHEadE;o hoEc v c(2i #7/ng
hxootE;o)
Z T7ong h-6 #ho?i ABign2EntT
chọn cách c/nh +\ cho <2 #7/ng: cKn #7ái hBEztoT
6hci h;ig/toT v gi_/ hcEntE;o)
Z Chọn hhoEc QW chọno "/o†
nu2bE; on zi;Gt MagE 1> hi>n #hR hhoEc .h;ng
hi>n #hRo <2 #7/ng v #7/ng 1B( #i'n)
L) In 5Kn Qcn:
aH kE2 t;TIc Q/i in6
M> ,v cG/ <q s7`5i`’ <G 4&ng ,-# #7ong h/i cách
</(:
Z C1: Chọn +Fnh xiBE  F;int
F;E!iE†
Z
CI: Nhá8
ch(-# 5$o nb#
F;int
F;E!iE†
#7'n #h/nh
c;ng c&
ch(Pn)
bH In !Sn bản6
Th=c hiFn in 5Kn Qcn Qgng ,-# #7ong nh_ng cách
</(:
ng]# #7/ng a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: N"( 5Kn Qcn c0 hơn ,-# #7/ng #/
n'n 1ánh <2 #7/ng 5Z n"( .h;ng
chbng #/ .h;ng #h> 6hdn QiF# 1ư3c
các #7/ng .hi in 7/ <G 4&ng)
Mic7o<ot# œo74 cho 6hx6 1ánh <2
#7/ng v 1B( hoEc c(2i #7/ng)
Các `, c0 Qi"# 1ánh <2 #7/ng 1ư3c
#h=c hiFn như #h" n$o .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Gici #h9ch c& #h> 1> học <inh n],
5_ng hơn)
GS: T7ưYc .hi in ,-# 5Kn Qcn n$o 10
#/ cBn 6hci C`, +?i 5Kn Qcn #7ưYc .hi
in 1> .i>, #7/ .hq gi^8T +\ #7/ng 5iFc
ng]# #7/ngT 5iFc Q2 #79 n-i 4(ngT các
Qcng Qi>(T hZnh 5@ #7'n #7/ng 1D
1bng như ,ong ,(2n h/8 chư/)
GS: SKn Qcn c0 #h> 1ư3c in 7/ gi^8
n"( ,á8 #9nh c0 ."# n2i #7=c #i"6 5Yi
,á8 in hoEc n2i 5Yi các ,á8 #9nh
.hác #7ong ,?ng)
Gici #h9ch 7e hơn cho học <inh Qi"# .hi
#i"n h$nh in như #h" n$o
[ k• [
Giáo án Tin học 10
Z
C1: pOng
+Fnh xiBE
 F;int }
Z
CI: Nh^n
#q h-6 6h9,
Ct;B … F
Z
CL: Nhá8 5$o nb# M;int #7'n #h/nh c;ng c&
ch(Pn 1> in ng/8 #o$n Q- 5Kn Qcn)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
o Các #h/o #ác 1Rnh 4?ng #h`o .i>( 4/nh <ách)
o Cách #h=c hiFn ng]# #7/ngT 1ánh <2 #7/ng)
o Cách #h=c hiFn in 5Kn Qcn)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# ƒ0:
B$i 1•:
C[C C#NG Cf T_‡ GIˆF "O•N THaO
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Học <inh Qi"# <G 4&ng h/i c;ng c& #hưHng 1ư3c <G 4&ng #7ong hF <o?n #hco 5Kn Qcn +$
#Z, .i", 5$ #h/8 #h")
I) KJ nKng:
• C0 #h> +r6 4/nh <ách các #: 5i"# #]# 5$ <G 4&ng 1> #Kng #2c 1- ge)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¤n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV:
[ k… [
Giáo án Tin học 10
Cd( hWi: N'( ,-# <2 ch*c nKng .hác cA/ hF <o?n #hco 5Kn Qcn h{ #73 cho 5iFc <o?n #hco
5Kn Qcn)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của
G !à H"
1) TZ, .i", 5$ #h/8 #h":
aH TU2 QiK26
M> #Z, .i", ,-# #: hoEc ,-# c&, #: #/ #h=c hiFn các QưYc </(:
Z Chọn +Fnh )dit  xind } hoEc nh^n #q h-6 6h9,
Ct;B … x 1> ,v h-6 #ho?i xind and _EMBacE
Z Ge #:
hoEc c&, #: cBn #Z,
5$o ; xind o/at
h#Z, gZo)
Z Nhá8
ch(-# 5$o nb# xind
NE@t h#Z, #i"6o)
T: #Z, 1ư3c hn"( c0o <@ hi>n #hR 4ưYi 4?ng Q;i 1`nT ,(2n #Z, #i"6 #&c
nhá8 5$o nb# xind
NE@tT n"( .h;ng nhá8
5$o nb# CancEB 1' 10ng
h-6 #ho?i ."# #hbc #Z,
.i",)
bH T/a= t/K6
T/ cVng c0 #h> #h/8 #h"
,-# #: h/8 ,-# c&, #: Qgng ,-# #: h/8 ,-# c&, #: .hác Qgng cách
#h=c hiFn #h`o nh_ng QưYc </(:
Z Chọn +Fnh )dit  _EMBacE } hoEc nh^n #q h-6
6h9, Ct;B … H 1> ,v h-6 #ho?i xind and _EMBacE
Z Ge #: hoEc c&, #: cBn #Z, 5$o ; xind o/at 5$ ge
c&, #: cBn #h/8 #h" 5$o ; _EMBacE †it/ h#h/8 #h" Qgngo)
Z Nhá8 ch(-# 5$o nb# xind NE@t 1> 1"n #: cBn #Z, #i"6
#h`o hN"( c0o)
Z Nhá8 ch(-# 5$o nb# _EMBacE n"( ,(2n #h/8 #h" c&,
#: #Z, #h^8 h5$ nhá8 ch(-# 5$o nb# _EMBacE ABB n"( ,(2n #h/8 #h"
#= 1-ng #^# cc các c&, #: #Z, #h^8o Qgng c&, #: #h/8 #h"
Z Nhá8 ch(-# 5$o nb# CBoGE 1> 10ng h-6 #ho?i 5$ ."#
#hbc 5iFc #Z, 5$ #h/8 #h")
cH Một G4 t‰= c/5n t;ong tU2 QiK2 !à t/a= t/K6
œo74 c(ng c^6 nh_ng #O8 chọn gib6 5iFc #Z, .i", 1ư3c ch9nh Các
hơn) Nhá8 ch(-# 5$o nb# 1> #hi"# 1E# ,-# <2 #O8 chọn:
Z Matc/ caGE: 6hdn QiF# ch_ ho/ ch_ #hưHng)
Z xind †/oBE †o;dG onB=: T: cBn #Z, +$ ,-# #O ng(8'n
5nn)
I) Ge #]# 5$ <G/ +{i:
GS: T7ong .hi
<o?n #hcoT
chbng #/ c0 #h>
,(2n #Z, 5R #79
cA/ ,-# #: hoEc
,-# c&, #: n$o
10 h/8 cVng c0
#h> #h/8 #h"
chbng Qgng ,-#
#: h/8 c&, #:
.hác) C;ng c&
xind hTZ,
.i",o 5$
_EMBacE h#h/8
#h"o cA/ œo74
cho 6hx6 #h=c
hiFn 1i\( 10
,-# cách 4@
4$ng)
GS: GiYi #hiF( c&
#h> các QưYc
#h=c hiFn)
HS: Chb l +]ng
ngh` 5$ n'( l
.i"n)
GS: Mic7o<ot#
œo74 c(ng c^6
,-# <2 #O8 chọn
gib6 5iFc #Z,
.i", 1ư3c
ch9nh Các hơn)
GS: T/ c0 #h>
[ ƒ0 [
Giáo án Tin học 10
M> Qrc #]# ch*c nKng n$8T <G 4&ng +Fnh TooB  Auto Co;;Ect 1> ,v
h-6 #ho?i AutoCo;;Ect 5$ chọn%QW chọn ; _EMBacE tE@t aG =ou t=ME.
M> #?o #: 1> <G/ hoEc 5i"# #]#:
‚ Ge #: h/8 ge </i h/8 #: 5i"# #]# 5$o
; •`6+/c`T ge #: 1D <G/ h/8 #: 1B8 1A cA/ #:
5i"# #]# 5$o ; oit/
‚ K9ch ch(-# 5$o nb# 5$
chọn ‘K)
M> QW ,-# #: .h;ng cBn #hi"# 6hci <G/
h/8 ge #]# n_/: chọn #: 10 #7ong 4/nh <ách
5$ .9ch ch(-# 5$o nb#
#hi"# +r6 œo74
#= 1-ng <G/ +{i
5$ #hi"# +r6 ch"
1- ge #]# 1>
c;ng 5iFc <o?n
#hco 1ư3c
nh/nh ch0ng
hơn)
HS: Th`o 4ei cách
#h=c hiFn 1> á6
4&ng .hi <o?n
#hco 5Kn Qcn)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
Cách #Z, .i", #h/8 #h"T ge #]# 5$ <G/ +{i)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: ƒ1
?ÀI T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ ch*c nKng cA/ các c;ng c& <o?n #hco #7ong Mic7o<ot# œo74))
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Các ch*c nKng .hác cA/ œo74 +$ gZa
Cd( I: N'( ,-# <2 c;ng c& #73 gib6 <o?n #hco cA/ œo74a
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
Q$i 1zT1‰T1•
HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
[ ƒ1 [
Giáo án Tin học 10
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :ƒITƒL
B$i #r6 5$ #h=c h$nh •
"Š $fNG MỘT "q C#NG Cf T_‡ GIˆF "O•N THaO
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• MRnh 4?ng .i>( 4/nh <ách +iF# .' 4?ng .9 hiF( 5$ 4?ng <2 #h* #=)
• Mánh <2 #7/ng 5$ in 5Kn Qcn)
I) KJ nKng:
• SG 4&ng ,-# <2 c;ng c& #73 gib6 cA/ œo74 1> ndng c/o hiF( X(c .hi <o?n #hco 5Kn
Qcn)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Ge 5Kn Qcn 5$ #7Znh Q$8 #h`o ,Š(:
I) Á6 4&ng các ch*c nKng 5$ các c;ng c& #73
gib6 #7ong œo74 1> ho$n #h$nh 5Kn Qcn nh/nh
ch0ng hơn)
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
[ ƒI [
Giáo án Tin học 10
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác 5$ các ch*c nKng cA/ œo74 1> <o?n #hco 1ư3c 5Kn Qcn #i"ng SiF#
nh/nh hơn)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: ƒk
KI‹M T_A -TInT
hM\ 5$ 1á6 án .|, #h`oo
Ti"# ƒƒ:
B$i 1…:
T•O À LÀM I&C *I ?aNG
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# 1ư3c .hi n$o #hZ #h;ng #in 1ư3c #q ch*c 4ưYi 4?ng Q$ng)
• N], 1ư3c n-i 4(ng các nh0, +Fnh ch9nh .hi +$, 5iFc 5Yi Qcng)
I) KJ nKng:
• Bi"# <G 4&ng Qcng #7ong <o?n #hco)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¤n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
Các +Fnh +$, 5iFc 5Yi Qcng 1ư3c chi/ #h$nh các nh0,
</(:
[ T?o QcngT cKn ch€nh 1- 7-ng cA/ các h$ng 5$
c-#T #7Znh Q$8 Qcng)
[ Th/o #ác #7'n Qcng: ch|nT C0/T #ách hoEc g-6
các ;T h$ng 5$ c-#)
[ T9nh #oán #7'n Qcng: Th=c hiFn các 6hx6 #9nh
5Yi các 4_ +iF( <2)
[ S]6 C"6 4_ +iF( #7ong Qcng)
Các +Fnh n$8 ng, #7ong Qcng chọn TabBE) M-# <2 nb#
+Fnh h/8 4Ong c0 #7'n #h/nh c;ng c& TabBEG and
bo;dE;G )
GS: Bcng cho 6hx6 #/ #q ch*c #h;ng
#in #h`o các h$ng h•o’o 5$ các c-#
hCo++(,n<o) Gi/o gi_/ h$ng 5$ c-#
#?o #h$nh ; hC`++o) T?i ,{i ; c0 #h>
nhr6 4_ +iF( +$ <2T .9 #= hoEc hZnh
5@ 5$o các ; n$8 5$ #h=c hiFn các
1Rnh 4?ng cBn #hi"# cho Qcng)
GS: C0 nhi\( nh0, +Fnh #h=c hiFn
#7'n Qcng) T7ong Q$i n$8 chbng #/
#Z, hi>( nh0, +Fnh #?o 5$ #h/o #ác
5Yi Qcng)
[ ƒL [
Giáo án Tin học 10
1) T?o Qcng:
aH Tạo bảng bŒng 2ột t;ong n/Vng c0c/ Gau6
[ C1: TabBE  InGE;t 
TabBE }hch|n Qcngo 7Ni ch€ 7/ ch€
<2 4fng 5$ ch€ <2 c-# cVng như
ch€ 7/ ch9nh Các 1- 7-ng cA/ các
c-# #7ong h-6 #ho?i In<`7# T/Q+`)
[ CI: Nhá8 nb# +Fnh In<`7#
T/Q+` #7'n #h/nh c;ng c&
ch(Pn 7Ni .xo #hc ch(-# C(2ng
4ưYi 5$ </ng 6hci 1> chọn <2 4fng 5$ <2 c-# cho
Qcng)
bH C/5n t/àn/ M/in của bảng6
[ Chọn ,-# ;: K9ch ch(-# 6h9/ #7ong c/nh #7ái
cA/ ; cBn chọn:
[ Chọn ,-# h$ng%c-#: Mư/ ch(-# 7/ ngo$i QcngT
<á# ,x6 cA/ h$ng% <á# 1ưHng Qi'n #7'n cho #Yi .hi con
#7W c0 ,$( #7]ng%1`n #hZ Q^, ch(-#)
[ Chọn #o$n Qcng: Nhá8 ch(-# #?i 1€nh g2c #7'n
Q'n #7ái cA/ Qcng)
cH T/a= đri Q>c/ t/TIc của cột /a= /àng
[ C1: Mư/ con #7W ch(-# 5$o 1ưHng 5i\n cA/ c-#
hh/8 h$ngo cBn #h/8 1qi cho 1"n .hi con #7W c0 4?ng
hoEc
Kxo #hc ch(-# 1> #h/8 1qi .9ch #hưY#
[ CI: pOng ch(-# .xo #hc các nb# hoEc
#7'n #h/nh #hưY# ng/ng 5$ #h/nh #hưY# 4ọc)
I) Các #h/o #ác 5Yi Qcng:
aH C/•n t/P2 /oŽc @|a Yw /àng !à cột6
Z Chọn ;T h$ng h/8 c-# <@ C0/ hoEc ng, Q\n
c?nh 12i #ư3ng #ương *ng cBn ch|n)
[ pOng các +Fnh TabBE  $EBEtE hoEc TabBE
InGE;t 7Ni ch€ 7e 5R #79 cA/ 12i #ư3ng <@ ch|n)
bH T0c/ 2ột Y t/àn/ n/i3u Y6
[ Chọn ; cBn #ách)
[ SG 4&ng +Fnh TabBE  "MBit CEBBG}hoEc nb#
#7'n #h/nh c;ng c& TabBE and bo;dE;G
[ Nhr6 5$o <2 h$ng 5$ <2 c-# cBn #ách #7ong
h-6 #ho?i)
GS: GiYi #hiF( cách #?o Qcng 5$ các
#h$nh 6hBn #7ong h-6 #ho?i hiFn 7/
.hi #h=c hiFn +Fnh #?o Qcng
HS: Chb l #h`o 4ei cách #h=c hiFn)
GS: SiFc chọn ,-# #h$nh 6hBn cA/
Qcng gib6 ngưHi <G 4&ng c0 #h> 1Rnh
4?ng +?i Qcng 5$ các #h$nh 6hBn #7ong
QcngT ,{i #h$nh 6hBn cA/ Qcng c0 cách
+=/ chọn 7i'ng)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n)
GS: Khi #?o Qcng T các c-#T 4fng 5$ ;
#7ong Qcng c0 1- 4$iT 7-ng Qgng nh/(T
,(2n <G 4&ng 6hci ch€nh <G/ +?i cho
h36 +l)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n)
GS: T/ c0 #h> #h/8 1qi c^( #7bc cA/
Qcng Qgng cách ch|n #h', hoEc C0/ 1i
các ;T h$ngT c-# 1> 6hO h36 5Yi 8'(
cB( 5$ +;gic)
GS: HưYng 4Šn cách #h=c hiFn 5$ gici
#h9ch 7e các chi #i"# #7ong các h-6 #ho?i
hiFn 7/ .hi #h=c hiFn)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n)
GS: T7ong +bc +$, 5iFc 1> 6hO h36
5Yi 8'( cB( #/ c0 #h> #ách hoEc g-6 các
;T 4fngT c-# cho 6hO h36 5Yi nh( cB()
[ ƒk [
Giáo án Tin học 10
cH GộM n/i3u Y t/àn/ 2ột Y6
Các ; +i\n nh/( c0 #h> g-6 #h$nh ,-# ; Qgng +Fnh
TabBE  ME;gE CEBBG hoEc nb# +Fnh #7'n #h/nh
c;ng c& TabBE and ?o;dE;G.
dH lLn/ dạng !Sn bản t;ong Y6
SKn Qcn #7ong ; 1ư3c 1Rnh 4?ng như 5Kn Qcn
QZnh #hưHng) M> ch€nh n-i 4(ng Q'n #7ong ; <o 5Yi
1ưHng 5i\n #/ c0 #h> chọn +Fnh CEBB ABign2Ent </(
.hi nhá8 nb# 6hci hoEc 4Ong nb# +Fnh #7'n #h/nh
c;ng c& TabBE and ?o;dE;G.
GS:Khi +B, 5iFc #7ong Qcng chbng #/
cVng 1Rnh 4?ng 6hBn 5Kn Qcn Q'n #7ong
#ương #= như 1Rnh 4?ng 5Kn Qcn QZnh
#hưHng) Cfn 1i\( ch€nh 5R #79 5Kn Qcn
#7ong ; c0 #h> #h=c hiFn #h`o nh_ng
cách </(:
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
Các #h/o #ác .hi +$, 5iFc 5Yi Qcng)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#:ƒz
?ÀI T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ các #h/o #ác 5Yi Qcng #7ong œo74)
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
k) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
ƒ) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Các #h/o #ác Qi'n #r6 5Kn Qcn)
Cd( I: shdn QiF# con #7W 5Kn Qcn 5$ con #7W ch(-#)
z) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
B$i 1…)
HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
[ ƒƒ [
Giáo án Tin học 10
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :ƒ‰Tƒ•
B$i #r6 5$ #h=c h$nh …
?ÀI T^F À TH•C HÀNH T•NG H‡F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +?i .i"n #h*c 1D học)
I) KJ nKng:
• Th=c h$nh +$, 5iFc 5Yi Qcng
• Srn 4&ng #qng h36 các .J nKng 1D học #7ong <o?n #hco)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) m$, 5iFc 5Yi Qcng)
I) Ge 5Kn Qcn 5$ #7Znh Q$8 #h`o ,Š(:
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác 5$ các ch*c nKng cA/ œo74 1> <o?n #hco 1ư3c 5Kn Qcn #i"ng SiF#
nh/nh hơn)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
[ ƒz [
Giáo án Tin học 10
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# ƒ…T z0:
CHwƠNG IS
M•NG M[\ T]NH À INT)_N)T
B$i I0:
M•NG M[\ T]NH
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# .hái niF, ,?ng ,á8 #9nhT 6hdn +o?i ,?ngT các ,; hZnh ,?ng)
I) KJ nKng:
• shdn QiF# 1ư3c X(/ hZnh 5@:
o Các ,?ng mNT œN)
o Các ,?ng .h;ng 4d8 5$ c0 4d8)
o M-# <2 #hi"# QR ."# n2i)
o M; hZnh ng/ng h$nh 5$ ,; hZnh .hách chA)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
‰) ¤n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
•) Ki>, #7/ Q$i cV: hQW X(/o)
…) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) M?ng ,á8 #9nh +$ gZa
Z Khái niF,: ,?ng +$ #r6 h36 các
,á8 #9nh 1ư3c ."# n2i #h`o ,-# 6hương #h*c n$o
10 </o cho chbng c0 #h> #7/o 1qi 4_ +iF( 5$ 4Ong
ch(ng #hi"# QR)
Z M?ng ,á8 #9nh Q/o gN, Q/ #h$nh
6hBn:
… Các ,á8 #9nh)
… Các #hi"# QR ,?ng 1c, Qco ."# n2i
các ,á8 #9nh 5Yi nh/()
… shBn ,\, cho 6hx6 #h=c hiFn 5iFc
gi/o #i"6 gi_/ các ,á8 #9nh)
Z m3i 9ch cA/ 5iFc ."# n2i các ,á8
#9nh #h$nh ,?ng:
… CBn </o chx6 ,-# +ư3ng +Yn 4_ +iF(
#: ,á8 #9nh n$8 </ng ,á8 #9nh .hác #7ong #hHi
gi/n ng]n)
GS: Khi ,á8 #9nh 7/ 1Hi 5$ ng$8 c$ng
+$, 1ư3c nhi\( 5iFc hơn #hZ nh(
cB( #7/o 1qi 5$ CG +l #h;ng #in cVng
#Kng 4Bn 5$ 5iFc ."# n2i ,?ng +$
,-# #^# 8"() Chbng #/ <@ #Z, hi>(
,?ng +$ gZa
GS: Các `, 1D #i"6 Cbc 5Yi ,?ng
chư/a S$ c0 Qi"# ,?ng ,á8 #9nh +$
gZ .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Tqng ."# 5$ +$, 7e nh_ng 8"( #2
+i'n X(/n 1"n ,?ng: Khái niF,T các
#h$nh 6hBn cơ QcnT +3i 9ch cA/ 5iFc
."# n2i ,?ng ,á8 #9nh)
[ ƒ‰ [
Giáo án Tin học 10
… Nhi\( ,á8 #9nh c0 #h> 4Ong ch(ng
4_ +iF(T #hi"# QRT 6hBn ,\, hoEc #$i ng(8'n
1]c #i\n)
I) shương #iFn 5$ gi/o #h*c #7(8\n #h;ng cA/ ,?ng
,á8 #9nh:
a. F/T8ng ti1n t;u=3n t/Yng D2EdiaH6
 K"# n2i c0 4d8:
… Cá6 #7(8\n #h;ng c0 #h> +$ cá6
Co]n 1;iT cá6 1Nng #7&cT cá6 X(/ng)
… M> #h/, gi/ 5$o ,?ngT ,á8 #9nh
cBn c0 5J ,?ng hC/74 ,?ngo 1ư3c n2i 5Yi cá6
,?ng nhH gi]c c],)
… T7ong ,?ng cfn c0 ,-# <2 #hi"# QR
.hác: Q- ch(8>n ,?chT Q- .h(8"ch 1?iT Q-
1Rnh #(8"n})
o H(Q: +$ #hi"# QR ."# n2i 4Ong #7ong
,?ng mN) C0 ch*c nKng </o chx6 #9n
hiF( 1"n #: ,-# cqng 7/ #^# cc các ccqng
cfn +?i)
o B7i4g`: .hác 5Yi H(Q v ch{ .h;ng
ch(8>n #9n hiF( #: ,-# cqng 5$o 1"n #^# cc
các cqng 7/ ,á Các 1Rnh 1R/ ch€ 19ch5$
ch(8>n #9nh hiF( 1"n cqng 7/ 4(8 nh^# 4Šn
5\ 19ch)
o S’i#ch +$ ,;# B7i4g` nhi\( cqng
hiF( <(^# c/o) B7i4g` ch€ c0 #: I 1"n k
cqng cfn S’i#ch c0 nhi\( cqng hơn)
o •o(#`7 +$ #hi"# QR 1inh hưYng #(8"n
1ưHng 1i cA/ các g0i #in #: ,á8 #9nh gGi
1"n ,á8 #9nh nhrn) Khi ,-# g0i #in 1"n
1B( 5$o cA/ ,-# •o(#`7T n0 6hci X(8"#
44inh¬ gGi g0i #in 10 1"n 1B( 7/ #h9ch h36
n$o)
… Ki>( Q2 #79 các ,á8 #9nh #7ong
,?ng: c0 L .i>( 1ưHng #hªngT 5fng 5$ hZnh
</o)
… M-# <2 8"( #2 +i'n X(/n 1"n 5iFc
+=/ chọn .i"n #7bc ,?ng:
o S2 +ương ,á8 #9nh #h/, gi/ 5$o
,?ng)
o T2c 1- #7(8\n #h;ng #7ong ,?ng)
o MR/ 1i>, +]6 1Ec)
o Khc nKng #$i ch9nh)
 K"# n2i .h;ng 4d8:
GS: M> chhi/ <@ #h;ng #in 5$ <G 4&ng
các 4Rch 5& cA/ ,?ng) Các ,á8
#9nh #7ong ,?ng 6hci c0 .hc nKng
."# n2i 5r# +9 5Yi nh/( 5$ #(dn #hA
#h`o các X(i #]c #7(8\n #h;ng #h2ng
nh^# 1> gi/o #i"6 1ư3c 5Yi nh/()
GS: Các `, hD8 cho Qi"# 1> ."# n2i
các ,á8 #9nh 5Yi nh/( ngưHi #/ <G
4&ng các 6hương #i'n n$oa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: N'( nhrn Cx#T Qq <(ng 5$ 1ư/ 7/
."# +(rn)
GS: GiYi #hiF( 5$ gici #h9ch cho học
<inh Qi"# 7e hơn 5\ các #hi"# QR
,?ng 4Ong #7ong ."# n2i)
GS: GiYi #hiF( chi #i"# 5\ Q/ .i>( Q2 #79
các ,á8 #9nh #7ong ,?ng) pOng
hZnh 5@ gici #h9ch 1> học <inh c0 #h>
4=/ 5$o 10 6hdn QiF# Q/ .i>( Q2 #79)
So <ánh Q/ .i>( Q2 #79)
GS: N'( các 8"( #2 +i'n X(/n 1"n 5iFc
+ư/ chọn .i>( Q2 #79 n$o .hi ."# n2i
[ ĥ [
Giáo án Tin học 10
… shương #iFn #7(8\n #h;ng .h;ng
4d8 c0 #h> +$ <0ng 7/1i;T Q*c C? hNng ngo?i
h/8 <0ng #7(8\n X(/ 5F #inh)
… M> #q ch*c ,?ng .h;ng 4d8 cBn
c0:
o Mi>, #7(8 cr6 .h;ng 4d8 œs
o M{i ,á8 #9nh #h/, gi/ 5$ ,?ng
6hci c0 5J ,?ng .h;ng 4d8)
o NgưHi #/ #hưHng 4Ong #h', Q-
1Rnh #(8"n .h;ng 4d8) Ngo$i ch*c nKng
như 1i>, #7(8 cr6 .h;ng 4d8 n0 cfn c0
ch*c nKng 1Rnh #(8"n 1ưHng #7(8\n)
b. Giao t/sc.
Gi/o #h*c #7(8\n #h;ng +$ Q- các X(8 #]c 6hci
#(dn #hA #7ong 5iFc #7/o 1qi #h;ng #in #7ong ,?ng
gi_/ các #hi"# QR nhrn 5$ #7(8\n 4_ +iF()
HiFn n/8 gi/o #h*c 1ư3c 4Ong 6hq Qi"n #7ong các
,?ngT 4Ec QiF# +$ ,?ng In#`7n`# +$ TCs%Is)
L) shdn +o?i ,?ng ,á8 #9nh:
pưYi g0c 1- 1R/ +9 ,?ng ,á8 #9nh c0 #h> 6hdn #h$nh
,?ng c&c Q-T ,?ng 4iFn 7-ngT ,?ng #o$n cB(
Mạng cj bộ6 hmN U moc/+ 7`/ N`#’o74o +$ ,?ng
."# n2i các ,á8 #9nh v gBn nh/(T chªng h?ng #7ong ,-#
#f/ nh$T #7ong ,-# 6hfngT #7ong ,-# C9 nghiF6 }}
Mạng di1n ;ộng6 DœN U œi4` 7`/ N`#’o74o +$
,?ng ."# n2i các ,á8 #9nh v .hocng cách C/ nh/()
M?ng 4iFn 7-ng #hưHng +i'n ."# các ,?ng c&c Q-)
k) Các ,; hZnh ,?ng:
aH MY /Un/ ngang /àng6 hs``7 U #o U s``7o
T7ong ,; hZnh #^# cc các ,á8 #9nh 1\( QZnh 1ªng
như nh/() Các ,á8 1\( c0 #h> <G 4&ng #$i ng(8'n cA/
các ,á8 .hác 5$ ngư3c +?i)
bH MY /Un/ Q/0c/ c/ủ6 hC+i`n# U S`75`7o
Má8 chA +$ ,á8 1c, Qco 5iFc 6h&c 5& các ,á8
.hác Qgng cách 1i>( .hi>n 5iFc 6hdn Q2 các #$i ng(8'n
5Yi ,&c 19ch <G 4&ng ch(ng)
Má8 .hách +$ ,á8 <G 4&ng #$i ng(8'n 4o ,á8
chA c(ng c^6)
,?ng ,á8 #9nh)
GS: ”(/ 6hBn .i"n #h*c 5\ ."# n2i c0
4d8 5$ .h;ng 4d8) Các ', hD8 <o
<ánh h/i .i>( ."# n2i n$8a
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: K"# n2i 5r# +9 ch€ ,Yi c(ng c^6
,;i #7ưHng 1> các ,á8 #9nh #h=c
hiFn 5iFc #7(8\n #h;ng 5Yi nh/()
Các ,á8 #9nh ,(2n gi/o #i"6 1ư3c
5Yi nh/( #hZ 6hPi <G 4&ng ,-# gi/o
#h*c ch(ng gọi +$ ng;n ng_ gi/o
#i"6 ch(ng cA/ ,?ng)
GS: C0 nhi\( #i'( ch9 1> 6hdn +o?i
,?ng ,á8 #9nh) p=/ #h`o #:ng g0c
1- <@ c0 nh_ng cách 6hdn +o?i .hác
nh/() C0 #h> 4=/ 5$o 6hương #iFn
#7(8\n #h;ng 1> 6hdn +o?i ,?ng
,á8 #9nh #h$nh ,?ng c0 4d8 5$
,?ng .h;ng 4d8) p=/ 5$o g0c 1-
1R/ +9 1> 6hdn #h$nh ,?ng c&c Q- 5$
,?ng 4iFn 7-ng) •x# #h`o ch*c
nKng c0 #h> 6hdn +o?i ,?ng #h`o
,; hZnh ,?ng: Ng/ng h$nh 5$
.hách chA)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n
#h]c ,]c)
GS: Các `, hD8 6hdn QiF# gi_/ ,á8
.hách 5$ ,á8 chAa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
‚ Khái niF,T các #h$nh 6hBn cơ QcnT +3i 9ch cA/ 5iFc ."# n2i ,?ng ,á8 #9nh)
‚ Gi/o #h*c #7(8\n #h;ng
‚ shdn +o?i ,?ng ,á8 #9nh)
‚ Các ,; hZnh ,?ng
[ ƒ… [
Giáo án Tin học 10
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# z1TzI:
B$i I1:
M•NG TH#NG TIN TOÀN Cc' INT)_N)T
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Bi"# 1ư3c .hái niF, In#`7n`#T các +3i 9ch ch9nh 4o In#`7n`# ,/ng +?iT <ơ +ư3# 5\ gi/o
#h*c TCs%Is
• Bi"# các cách ."# n2i In#`7n`#
• Bi"# .hái niF, 1R/ ch€ Is)
I) KJ nKng:
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
10) ¤n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
11) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: ,?ng ,á8 #9nh +$ gZa T?i </o 6hci ."# n2i ,?ng ,á8 #9nha Các #h$nh 6hBn cơ Qcn a
Cd( I: Gi/o #h*c #7(8\n #h;ng +$ gZa CKn c* 5$o 1d( 1> 6hdn +o?i ,?ng ,á8 #9nha
1I) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) In#`7n`# +$ gZa
In#`7n`# +$ ,?ng ,á8 #9nh .hqng +NT ."# n2i h$ng #7iF(
,á8 #9nhT ,?ng ,á8 #9nh #7'n .h]6 #h" giYi 5$ <G 4&ng Q-
gi/o #h*c #7(8\n #h;ng TCs%Is) In#`7n`# 1c, Qco cho ,ọi
ngưHi #hd, nhr6 1"n ng(Nn #h;ng #in #hưHng #7=cT c(ng c^6
các ch€ 4Šn Qq 9chT 4Rch 5& ,(/ Qán #7(8\n #F6T #hư #9n 1iFn
#G 5$ nhi\( .hc nKng .hác n_/)
In#`7n`# +$ ,?ng ,á8 #9nh +Yn nh^# #o$n cB(T nhi\( ngưHi
<G 4&ng nh^# nhưng .h;ng /i +$ chA <v h_( cA/ n0) In#`7n`#
1ư3c #$i #73 Qvi các ch9nh 6hAT các cơ X(/n .ho/ học 5$ 1$o
#?oT 4o/nh nghiF6 5$ h$ng #7iF( ngưHi #7'n #h" giYi)
SYi <= 6há# #7i>n cA/ c;ng nghFT in#`7n`# 6há# #7i>n
.h;ng ng:ng cc 5\ <2 +ư3ng +Šn ch^# +ư3ng)
I) K"# n2i in#`7n`# Qgng cách n$oa
aH "A djng ModE2 ‘ua đT’ng đi1n t/oại6
GS: In#`7n`# c(ng c^6 ng(Nn #$i
ng(8'n #h;ng #in hB( như 5;
#rnT gib6 học #r6T 5(i chơiT
gici #79T #?o .hc nKng gi/o
#i"6 5Yi nh_ng nhdn 5r# nqi
#i"ng) In#`7n`# 1c, Qco
6hương #h*c gi/o #i"6 ho$n
#o$n ,Yi gi_/ con ngưHi 5Yi
con ngưHi)
GS: GiYi #hiF( 7e hơn 5\
in#`7n`#)
HS: Th`o 4eiT chb l +]ng ngh`
5$ n'( #h]c ,]c)
GS: Các `, c0 Qi"# ngưHi #/ ."#
n2i In#`7n`# QKng cách n$o
.h;nga
[ z0 [
Giáo án Tin học 10
M> ."# n2i In#`7n`# <G 4&ng Mo4`, X(/ 1ưHng 1iFn
#ho?i:
[ Má8 #9nh cBn c$i 1E# ,;1`, 5$ ."# n2i X(/ 1ưHng
1iFn #ho?i)
[ H36 1fng 5Yi nh$ c(ng c^6 4Rch 5& In#`7n`# 1>
1ư3c c^6 X(8\n <G 4&ng 5$ ,r# .hP(
bH "A djng đT’ng t;u=3n ;iPng DBEaGEd BinEH6
M> <G 4&ng 1ưHng #7(8\n 7i'ng:
Z NgưHi 4Ong #h(' 1ưHng #7(8\n 7i'ng)
Z M-# ,á8 chA ."# n2i 5Yi 1ưHng #7(8\n
5$ chi/ < cho các ,á8 con #7ong ,?ng)
cH Một G4 M/T8ng t/sc QKt n4i Q/0c6
SG 4&ng 1ưHng #7(8\n pSm h<8,,`#7ic pigi#/+
S(Qc7iQ`7 min` U 1ưHng #h(' Q/o Q^# 12i C*ngo)
HiFn n/8 1D c0 nhi\( nh$ c(ng c^6 4Rch 5& ."# n2i
in#`7n`# X(/ 1ưHng #7(8\n hZnh cá6)
T7ong c;ng nghF .h;ng 4d8T œi U ˆi +$ ,-# 6hương
#h*c ."# n2i In#`7n`# #h(rn #iFn)
L) Các ,?ng #7ong In#`7n`# gi/o #i"6 5Yi nhd( Qgng cách
n$oa
M> các ,á8 #9nh c0 #h> #7/o 1qi #h;ng #in 1ư3c 5Yi nh/(T
các ,á8 #9nh #7ong ,?ng in#`7n`# <G 4&ng Q- gi/o #h*c
#7(8\n #h;ng #h2ng nh^# +$ TCs%Is)
Th;ng #in #7(8\n #7'n ,?ng 1ư3c chi/ #h$nh các g0i nhW
5$ #7(8\n 1i ,-# cách 1-c +r6)
N-i 4(ng g0i #in Q/o gN, các #h$nh 6hBn </(:
Z MR/ ch€ nhdnT 1R/ ch€ gGi)
Z p_ +iF(T 1- 4$i)
Z Th;ng #in .i>, <oá# +{i 5$ các #h;ng #in
6h&c 5& .hác)
 Là2 t/3 nào g|i tin đKn đ<ng ngT’i
n/Wn.
M{i ,á8 #9nh #h/, gi/ 5$o ,?ng 1\( 6hci c0
,-# 1R/ ch€ 4(8 nh^# 5$ 1ư3c gọi +$ 1R/ ch€ Is
h1…I)1z•)Lƒ)ƒo
M> #h(rn #iFn ngưHi #/ Qi>( 4iyn Is 4ưYi 4?ng
.9 #= hT'n ,i\n: pNS po,/in N/,` S`75`7o:
’’’)`4()5n
T'n ,i\n c0 nhi\( #7ưHng 6hdn cách nh/( Qvi
4^( ch^, h)o)
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Nhrn Cx#T Qq <(ng 5$ n0i 7e
5\ các cách ."# n2i In#`7n`#
#hưHng 4Ong)
GS: Các ,?ng #7ong In#`7n`#
#hưHng c0 c^( #7bc .hác
nh/() Các #h;ng #in #7(8\n 1i
1ư3c chi/ #h$nh các g0i nhW
5$ 1ư3c ch(8>n 1i 1-c +r6
#7ong ,?ng)
HS: Chb l +]ng ngh`)
GS: Các `, c0 Qi"# n-i 4(ng
cA/ các g0i #in Q/o gN,
nh_ng #h$nh 6hBn n$o
.h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: Như chbng #/ Qi"# ,-# Q*c
#hư gGi 1i ,(2n 1"n #/8
ngưHi nhrn #hZ #7'n #hư 6hci
c0 1R/ ch€ ngưHi nhrn)
Tương #= như 5r8 các g0i #in 4i
ch(8>n #7'n ,?ng cVng 6hci
c0 1R/ ch€ cA/ nơi nhrn)
po 10 ,{i ,á8 #9nh #7ong ,?ng
6hci c0 ,-# 1R/ ch€ 4(8 nh^#
gọi +$ Is)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
‚ In#`7n`# +$ gZa
‚ Cách ."# n2i In#`7n`#)
[ z1 [
Giáo án Tin học 10
‚ Th;ng #in #7(8\n #7'n ,?ng như #h" n$o)
‚ MR/ ch€ Is cA/ ,á8 #9nh)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# zLT zk:
B$i II:
MỘT "q $€CH f C“ ?aN CgA INT)_N)T
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• Khái niF, œœœT <i'( 5Kn Qcn)
• T7/ng œ`QT #7Znh 4(8F# œ`QT œ`Q<i#`)
• T7/ng œ`Q 1-ngT #7/ng œ`Q #Jnh)
• T7(8 cr6 5$ #Z, .i", #h;ng #in #7'n In#`7n`#)
• Khái niF, #hư 1iFn #G)
• ¢ nghJ/ cA/ 5iFc Qco ,r# #h;ng #in)
I) KJ nKng:
• SG 4&ng #7Znh 4(8F# œ`Q)
• MKng .9T gGi%nhrn #hư 1iFn #G)
• SG 4&ng ,á8 #Z, .i", 1> #Z, .i", #h;ng #in)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SGK)
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1L) •n đLn/ BIM: .i>, #7/ <€ <2)
1k) KiR2 t;a bài c”:
Cd( 1: In#`7n`# +$ gZa Nh_ng cách ."# n2i In#`7n`#a
Cd( I: Cơ ch" 1> các ,á8 #9nh #7ong In#`7n`# gi/o #i"6 5Yi nh/( +$ gZa
1ƒ) Nội dung bài 2Ii:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1)Tq ch*c 5$ #7(8 cr6 #h;ng #in:
aH Tr c/sc t/Yng tin6
Si'( 5Kn Qcn +$ 5Kn Qcn #hưHng 1ư3c #?o Qgng
ng;n ng_ <i'( 5Kn Qcn HTMm hH86`7T`C#
M/7.(6 mdng(g`o T9ch h36 nhi\( 6hương #i'n
.hác như: 5Kn QcnT hZnh cnhT d, #h/nhT 5i4`o }
5$ +i'n ."# 5Yi các 5Kn Qcn .hác
Si'( 5Kn Qcn 1ư3c g]n cho ,-# 1R/ ch€ #7(8
GS: NhH c0 4Rch 5& In#`7n`# ,$ ngưHi
4Ong c0 #h> #7(8 cr6T #Z, .i",
#h;ng #inT ngh` nh?cT C`, 5i4`oT
chơi g/,`T #7/o 1qi}
GS: Các #h;ng #in #7'n in#`7n`# #hưHng
1ư3c #q ch*c 4ưYi 4?ng <i'( 5Kn
Qcn)
HS: Chb l +]ng ngh` 5$ n'( l .i"n)
[ zI [
Giáo án Tin học 10
cr6 gọi +$ #7/ng œ`Q)
HF #h2ng œœœ 1ư3c c^( #h$nh #: các #7/ng
œ`Q 5$ 1ư3c Cd8 4=ng 4=/ #7'n gi/o #h*c #7(8\n
#in 1Ec QiF#T gọi +$ gi/o #h*c #7(8\n #in <i'( 5Kn
Qcn: HTTs hH86`7 T`C# T7/n<t`7 s7o#oco+o
T7/ng œ`Q 1Ec #7'n ,á8 chA #?o #h$nh œ`Q<i#`
#hưHng +$ #r6 h36 các #7/ng ’`Q ch*/ #h;ng #in
+i'n X(/n 1"n ,-# 12i #ư3ngT #q ch*c }
T7/ng chA: T7/ng œ`Q ch*/ các +i'n ."# #7=c
#i"6 h/8 gián #i"6 1"n các #7/ng cfn +?i)
MR/ ch€ #7/ng chA +$ 1R/ ch€ cA/ œ`Q<i#`)
C0 h/i +o?i #7/ng œ`Q: œ`Q #Jnh 5$ œ`Q 1-ng)
‚ œ`Q #Jnh như #$i +iF( <i'( 5Kn Qcn)
‚ œ`Q 1-ng +$ ,{i .hi c0 8'( cB( #: ,á8
ngưHi 4OngT ,á8 chA <@ #h=c hiFn #Z, .i", 4_
+iF( 5$ #?o #7/ng œ`Q c0 n-i 4(ng #h'o 1bng 8'(
cB( 5$ gGi5\ ,á8 ngưHi 4Ong)
bH T;u= cWM t;ang oEb
T7Znh 4(8F# œ`Q +$ chương #7Znh gib6 ngưHi
4Ong gi/o #i"6 5Yi hF #h2ng œœœ: T7(8 cr6 các
#7/ng œ`QT #ương #ác 5Yi các ,á8 chA #7ong hF
#h2ng œœœ 5$ các #$i ng(8'n .hác cA/ In#`7n`#)
C0 nhi\( #7Znh 4(8F# œ`Q .hác nh/(: In#`7n`#
‡C6+o7`7T N`#c/6` N/5ig/#o7T ˆi7`ˆoCT }
Các #7Znh 4(8F# œ`Q c0 .hc nKng #ương #ác 5Yi
nhi\( +o?i ,á8 chA
I) TZ, .i", #h;ng #in #7'n In#`7n`#:
C0 h/i cách #hương <G 4&ng:
Z TZ, .i", #h`o 4/nh ,&c 1R/ ch€T
#h;ng #in 1ư3c nh$ c(ng c^6 4Rch 5& 1E# #7'n
các #7/ng œ`Q #Jnh)
Z TZ, .i", nhH các #7/ng œ`Q
1-ng #7'n các ,á8 #Z, .i", hS`/7ch ‡ngin`o)
Má8 #Z, .i", #hoong #in #7'n In#`7n`# #h`o 8'(
cB( cA/ ngưHi 4Ong)
M> <G 4&ng ,á8 #Z, .i",T hD8 ge 1R/ ch€ cA/
œ`Q<i#` #ương *ng 5$o ; 1R/ ch€ cA/ #7Znh 4(8F# œ`Q
7Ni ^n ‡n#`7)
L) Thư 1iFn #G:
Thư 1iFn #G h ‡+`c#7onic M/i+ h/8 ‡ U M/i+o +$
4Rch 5& #h=c hiFn ch(8>n #h;ng #in #7'n In#`7n`# #h;ng
X(/ các h-6 #hư 1iFn #G)
MR/ ch€ #hư: †#'n h-6 #hư•-†#'n ,á8 chA nơi 1E#
h-6 #hư•
Sp: gi/(I‰0‰I00L-8/hoo)co,
GS: M> #Z, .i", các #7/ng œ`Q n0i
7i'ngT các #$i ng(8'n #7'n ,?ng
In#`7n`# n0i ch(ng 5$ 1c, Qco #7(8
cr6 1"n chbng) NgưHi #/ <G 4&ng
œœœ hœo7+4 œi4` œ`Qo) Sr8
hF #h2ng œœœ +$ gZa
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: M{i œ`Q<i#` c0 #h> c0 nhi\( #7ng
œ`Q nhưng +(;n c0 ,-# #7/ng 1ư3c
gọi +$ #7/ng chA hHo,`6/g`o)
GS: C0 #h> 4Ong ,-# 6hBn ,\, <o?n
#hco Q^# .Z 1> #?o ,-# #7/ng œ`Q
1ơn gicn) M-# <2 6hBn ,\, ch(8'n
4&ng như: Mic7o<ot# ˆ7on6/g`T
M/c7o p7`/,’/5` }
GS: M> #7(8 cr6 1"n ,-# #7/ng œ`Q
ngưHi 4Ong 6hci <G 4&ng ,-#
chương #7Znh 1Ec QiF# gọi +$ #7inh4
4(8F# œ`Q) Sr8 các `, c0 Qi"#
#7Znh 4(8F# œ`Q +$ gZ .h;nga
HS: T7c +Hi cd( hWi)
GS: NhH n0 #/ c0 #h> ch(8>n #: #7/ng
œ`Q n$8 </ng #7/ng œ`Q .hác ,-#
cách 4y 4$ng)
GS: M-# nh( cB( +Yn cA/ ngưHi 4Ong
+$ +$, #h" n$o 1> #7(8 cr6 1ư3c 1"n
các #7/ng œ`Q ch*/ n-i 4(ng +i'n
X(/n 1"n 5^n 1\ ,Znh X(/n #d,)
GS: Gici #h9ch 7e hơn 5\ các cách #Z,
.i", #7'n In#`7n`#)
HS: Chb l #h`o 4ei 5$ ghi Q$i)
GS: SG 4&ng 4Rch 5& n$8T ngo$i n-i
4(ng #hư cfn c0 #h> #7(8\n .|, #F6
h5Kn QcnT d, #h/nhT hZnh cnhT
5i4`oT }o
GS: NgưHi 4Ong ,(2n <G 4&ng 6hci
1Kng .9 h-6 #hư 1iFn #G gN,: #'n 5$
,r# .hP() M{i 1R/ ch€ #hư +$ 4(8
[ zL [
Giáo án Tin học 10
4gi/(<6-g,/i+)co,
M> gGi #hư 1iFn #G ngưHii gGi 6hci ch€ 7e 1R/ ch€
h-6 #hư cA/ ngưHi nhrn) N-i 4(ng #hư <@ 1ư3c +ư(
#7ong ,á8 chA) NhH #7Znh 4(8F# hoEc chương #7Znh
ch(8'n 4&ng ngưHi 4Ong c0 #h> ,v h-6 #hư 1> C`,
hoEc #ci 1`, 5\)
Ngo$i 4Rch 5& #7'n cfn nhi\( 4Rch 5& .hác 1/ng
ng$8 c$ng 1ư3c cci #i"n 5$ h_( 4&ng: Ch/#T G/,`
‘n+in`) }
k) S^n 1\ Qco ,r# #h;ng #in:
aH (u=3n t;u= cWM oEbGitE6
NgưHi #/ giYi h?n X(8\n #7(8 cr6 5Yi ngưHi 4Ong
Qgng #'n 5$ ,r# .hP( 1Kng nhr6)
Ch€ 1bng 12i #ư3ng X(/n #d, ,Yi c0 #h> 5$o C`,
1ư3c)
bH M• /|a dV Bi1u6
MD h0/ 4_ +iF( 1ư3c <G 4&ng 1> #Kng cưHng #9nh
Qco ,r# cho các #h;ng 1iF6 ,$ ch€ c0 ngưHi Qi"# gici
,D ,Yi 1ọc 1ư3c)
SiFc ,D h0/ 1ư3c #h=c hiFn Qgng nhi\( cách cc
6hBn c*ng +Šn 6hBn ,\,)
cH Ngu= c8 n/i–2 i;ut Q/i GA djng c0c dLc/
!j IntE;nEt6
M> Qco 5F ,á8 #9nh cA/ ,Znh .h;ng QR nhi>,
5i7(#T ngưHi 4Ong n'n c$i 1E# các 6hBn ,\, ch2ng
5i7(# hBKSTpIT No7#on n#i5i7(<T}o 5$ cr6 nhrn
6hi'n Qcn ,Yi #hưHng C(8'n 1> ngKn ng:/ 5i7(< ,Yi)
nh^#)
GS: Ngo$i 5iFc .h/i #hác 4Rch 5& #7'n
In#`7n`#T ngưHi 4Ong cBn 6hci Qi"#
Qco 5F ,Znh #7ưYc ng(8 cơ #7'n
In#`7n`# như #in #EcT 5i7(<T #hư
X(cng cáoT }S^n 1\ Qco ,r# #h;ng
#in +$ 7^# X(/n #7ọng #7ong #hHi .Z
In#`7n`#)
GS: Gici #h9ch 5$ giYi #hiF( 7e hơn các
5^n 1\ +i'n X(/n 1"n Qco ,r# #h;ng
#in)
GS: Các `, cBn chb l ch€ n'n <G 4&ng
In#`7n`# 5$o ,&c 19ch học #r6T 5(i
chơiT gici #79 +$nh ,?nh)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
[ Nh_ng 1i>, cBn +ư( l cA/ Q$i:
‚Khái niF, <i'( 5Kn Qcn)
‚ Khái niF, +i'n ."#T hF #h2ng œœœ)
‚ Khái niF, œ`QT œ`Q<i#` 5$ #7/ng chA)
‚ Má8 #Z, .i", 5$ nh_ng 1i\( cBn +ư( l .hi <G 4&ng In#`7n`#)
[ m$, Q$i #r6 c(2i Q$i 5$ Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#:zƒ
?ÀI T^F
I% M&c #i'(
[ zk [
Giáo án Tin học 10
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ các .i"n #h*c +i'n X(/n 1"n ,?ng ,á8 #9nh))
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6 #7ong SBT)
L) Thái 1-:
• C0 #hái 1ọ nghi', #bc #7ong học #r6 5$ c0 #7ách nhiF, 5Yi 5iFc +$, cA/ ,Znh #7ong
các 5iFc +i'n X(/n 1"n ,?ng ,á8 #9nh)
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1z) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
1‰) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Tq ch*c 5$ #7(8 cr6 #h;ng #in như #h" n$oa)
Cd( I: Thư 1iFn #G +$ gZa
Cd( L: Cách #Z, .i", #h;ng #in 5$ Qco ,r# #h;ng #in #7'n In#`7n`#a)
1•) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/ nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6)
B$i I0TI1TII)

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :zzTz‰
B$i #r6 5$ #h=c h$nh 10
"Š $fNG T_`NH $'\&T INT)_N)T )kFLO_)_
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• m$, X(`n 5Yi 5iFc <G 4&ng #7Znh 4(8F# in#`7n`# `C6+o7`7)
I) KJ nKng:
• m$, X(`n 5Yi ,-# <2 #7/ng œ`Q 1> 1ọcT +ư( #h;ng #in 5$ 4(8F# các #7/ng ’`Q Qgng
+i'n ."#))
[ zƒ [
Giáo án Tin học 10
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
1) Khvi 1-ng #7Znh 4(8F# I‡:
I) T7(8 cr6 #7/ng œ`Q Qgng 1R/ ch€
L) p(8F# #7/ng œ`Q
k) mư( #h;ng #in
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác #7(8 cr6 I‡ 5$ nh_ng 5^n 1\ +i'n X(/n )
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"# :z•Tz…
B$i #r6 5$ #h=c h$nh 11
THp lI&N TŠ À M[\ T`M KInM TH#NG TIN
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CVng c2 +?i .i"n #h*c 5\ #7(8 cr6 #h;ng #inT #Z, .i", #h;ng #in 5$ <G 4&ng #hư 1iFn
#G)
I) KJ nKng:
• MKng .9 ,-# h-6 #hư 1iFn #G ,Yi
• MọcT <o?n 5$ gGi #hư 1iFn #G
• TZ, .i", #h;ng #in 1ơn gicn nhH ,á8 #Z, .i", #h;ng #in)
L) Thái 1-
II% MN 4Ong 4?8 học)
1)Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo án
I)Ch(Pn QR cA/ HS: SGK)
III%Ho?# 1-ng 4?8 U học
1) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I) Ki>, #7/ Q$i cV: QW X(/
L) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
[ zz [
Giáo án Tin học 10
1) Thư 1iFn #G:
/o MKng .9 h-6 #hư)
Qo MKng nhr6 h-6 #hư)
co SG 4&ng h-6 #hư
I) Má8 #Z, .i",)
GS: Nh]c +?i nh_ng 6hBn +l #h(8"#
X(/n #7ọng +i'n X(/n 1"n 6hBn #h=c
h$nh)
GS: HưYng 4Šn các c;ng 5iFc cBn
#h=c hiFn)
HS: Th`o 4ei <= hưYng 4Šn cA/ Giáo
5i'n </( 10 #h=c h$nh #7=c #i"6 #7'n
,á8
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
CBn n], 5_ng các #h/o #ác 5$ các ch*c nKng cA/ œo74 1> <o?n #hco 1ư3c 5Kn Qcn #i"ng SiF#
nh/nh hơn)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: ‰0
KI‹M T_A -TInT
hM\ 5$ 1á6 án .|, #h`oo
Ti"#:‰1T‰I
#N T^F
I% M&c #i'(
1) Ki"n #h*c:
• CAng c2 +l #h(8"# 5\ chương L 5$ chương k)
I) KJ nKng:
• Srn 4&ng +l #h(8"# 1D học +$, nh_ng Q$i #r6)
L) Thái 1-:
II% MN 4Ong 4?8 học)
1) Ch(Pn QR cA/ GS: Giáo ánT SBT)
I) Ch(Pn QR cA/ HS: SGKT SBT)
III% Ho?# 1-ng 4?8 U học
1…) ¥n 1Rnh +Y6: .i>, #7/ <€ <2)
I0) Ki>, #7/ Q$i cV:
Cd( 1: Các #h/o #ác Qi'n #r6 5Kn Qcn)
Cd( I: shdn QiF# con #7W 5Kn Qcn 5$ con #7W ch(-#)
I1) N-i 4(ng Q$i ,Yi:
Nội dung bài giảng Hoạt động của G !à H"
SG/T ;n +?i nh_ng Q$i #r6 #7ong <ách Q$i
#r6 5$ #h', ,-# <2 cd( hWi #7ong
chương L 5$ k)

HS: m$, Q$i #r6 #7ong <ách Q$i #r6 </( 10 cc +Y6
cOng <G/ Q$i #r6)
GS: HưYng 4Šn nh_ng Q$i #r6 học <inh chư/ n],
5_ng)
[ z‰ [
Giáo án Tin học 10
GS: Mọc 1\ Q$i)
HS: #7c +Hi 1á6 án)
GS: N"( 1bng #hZ gici #h9ch 7e hơn 5\ 1á6 án) N"(
</i gọi h< .hác Qq <(ng </( 10 gici #h9ch 1á6 án)
IS% Mánh giá c(2i Q$i:
Học <inh 5\ C`, +?i nh_ng Q$i #r6 1D <G/T chb l các Q$i X(/n #7ọngT .i"n #h*c #7ọng #d, h1D
n'( #7ong 6hBn <G/ Q$io)
m$, #i"6 nh_ng Q$i #r6 cfn +?i)
S% Nhrn Cx# 7b# .inh nghiF,:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ti"#: ‰L
KI‹M T_A HKII
hM\ 5$ 1á6 án .|, #h`oo
Ti"#: ‰L
T_a ?ÀI KI‹M T_A HKII
[ z• [

Giáo án Tin học 10 chiếc máy tính đơn giản như máy tính bỏ túi đến điện tử - Có thể “làm việc không mệt những máy tính phức tạp như máy vi tính). Dựa vào mỏi” trong suốt 24giờ /ngày. - Tốc độ xử lý thông tin nhanh và ngày càng được nâng cao. - Là một thiết bị có độ chính xác cao. - Có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong môt không gian rất hạn chế. - Giá thành máy tính ngày càng hạ. - Máy tính ngày càng gọn nhẹ và tiện dụng. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng máy tính. những hiểu biết đó hãy cho biết công dụng và đặc điểm nổi bật của máy tính điện tử? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Dựa vào những hiểu biết về máy tính điện tử. Các em hãy nêu nhưng ưu điểm nổi bật của máy tính điện tử? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Chú ý: Không nên đồng nhất tin học với máy tính và việc học tin học với việc sử dụng máy tính. Giải thích cụ thể.

3. Thuật ngữ “Tin học” - Tiếng Pháp: informatique. - Tiếng Anh: informatics. - Người Mĩ: computer Science.

GV: Người ta đã sử dụng nnhững thuật ngữ tin học nào? HS: Trả lời câu hỏi.

GV: Từ những hiểu biết ở trên chúng ta có thể rút ra Tin học là một ngành khoa học có được khái niệm tin học là gì. mục tiêu là phát triển và sử dụng máy HS: Đọc phần in nghiêng SGK. tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc của thông tin, phương pháp thu thập, tìm kiếm, biến đổi,truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

*

IV/ Đánh giá cuối bài: - Những điểm cần lưu ý của bài:
o Sự hình thành và phát triển của ngành tin học. o Ưu điểm nổi bật của máy tính điện tử. o Khái niệm về tin học. o Liên hệ giữa ngành tin học và máy tính điện tử. Làm bài tập cuối bài và bài tập trong sách bài tập.

V/ Nhận xét rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
Tiết 2,3:

Bài 2: THÔNG I/ Mục tiêu
1. Kiến thức: -2-

TIN VÀ DỮ LIỆU

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->