TRUNG TÂM HOCMAI.

ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010
BTVN NGÀY 09-04
Giải phương trình liên quan đến tổ hợp, chỉnh hợp.
Bài 1: Tìm2 số tự nhiên x, y sao cho:

1 1
1
: : 6 : 5: 2
y y y
x x x
C C C
+ −
+
·
Bài 2: Giải hệ phương trình sau:

( )
2 50
,
5 2 80
y y
x x
y y
x x
A C
x y
A C
¹ + ·
¹

'
− ·
¹
¹
¥
Bài 3: Giải bất phương trình:
4 3 2
1 1 2
5
0 ( )
4
n n n
C C A n
− − −
− − < ∈¥
Bài 4: Giải hệ phương trình sau:

( )
2 3
3 2
22
,
66
x y
y x
A C
x y
A C
¹ + ·
¹

'
+ ·
¹
¹
¥
Bài 5: Giải PT:

1 2 20
2 1 2 1 2 1
... 2 1 ( )
n
n n n
C C C n
+ + +
+ + + · − ∈¥
………………….Hết………………

BT Viên môn Toán hocmai.vn
Trịnh Hào Quang
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
HDG CÁC BTVN
• BTVN NGÀY 08-04
Bài 1 : Chứng minh rằng với
, ; 2 k n k n ∈ ≤ ≤ ¥
luôn có:

1 2 3 4
4
4 6 4
k k k k k k
n n n n n n
C C C C C C
− − − −
+
+ + + + ·
Giải:

( ) ( )
( )
1 1 2 2 3 3 4
1 2 3 1 1 2 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 3 3
ó : 3 3
3 3 2
2
k k k k k k k k
n n n n n n n n
k k k k k k k k k k
n n n n n n n n n n
k k k k k k k k k
n n n n n n n n n
Ta c VT C C C C C C C C
C C C C C C C C C C
C C C C C C C C C
− − − − − − −
− − − − − − − −
+ + + + + + + + + +
− − − − − −
+ + + + + + + + +
· + + + + + + +
· + + + · + + + + +
· + + · + + + · +
1
4
k
n
C VP
DPCM
+
· ·

Bài 2 : Chứng minh rằng:
1 2 3 2 3
2 3
2 5 4
k k k k k k
n n n n n n
C C C C C C
+ + + + +
+ +
+ + + · +
Giải:

( )
1 2 1 1 2 1 2 2
1 1 2
1 2 3 1 1 2 2 3
1 2 3 1 2 2 3 2 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2
ó : 2
3 3 2
2
k k k k k k k k k k
n n n n n n n n n n
k k k k k k k k k k
n n n n n n n n n n
k k k k k k k k k
n n n n n n n n n
Ta c C C C C C C C C C C
C C C C C C C C C C
C C C C C C C C C C
+ + + + + + + +
+ + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + · + + + · + ·
+ + + · + + + + +
· + + · + + + · + ·
3
3
1 2 3 2 3
2 3
2 5 4
k
n
k k k k k k
n n n n n n
C C C C C C
+
+
+ + + + +
+ +
⇒ + + + · +

Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức sau:
0 2009 1 2008 2010 2009 0
2010 2010 2010 2009 2010 2010 2010 1
... ...
k k
k
S C C C C C C C C


· + + + + +
Page 2 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Giải:
( )
( )
( ) ( )
( )
2009
2010 2010
2009
0 1 2009 2009 2010
2009 2009 2009 2009
2010 !
2010! 2010! 2010.2009!
ó : .
! 2010 ! (2009 )! ! 2009 ! ! 2009 !
2010
2010 ... ... 2010(1 1) 1005.2
k k
k
k
k
k
Ta c C C
k k k k k k k
C
S C C C C· · ·
− − − −
·
⇒ · + + + + + · + ·

Bài 4 : Với n, k là số nguyên dương và 1 k n ≤ ≤ . Chứng minh rằng:

0 1 1 2 2
1 2 0
... ( 1) 0
k k k k n k
n n n n n n n
C C C C C C C C
− − −
− −
− + − + − ·
Giải:

( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
!
! ! !
. .
! ! ! ! ! ! ! !
1
0 1 2 2
1 ...
ó: .
.
0 1 1 2 2 2
1 ...
1 2 0
0 1 1 2 2
... ( 1)
1 2 0
n m
k n n
m k m k n k m n m k m n k
Thay x
k
k k
x C C x C x C x
k k k k
m k
Tac C C
n
k
m k m
C C
n n m
k
k k k k k n k k
C x C C C C x C C x C C x
n n n n n n
n n
k k k k n
C C C C C C C C
n n n n n
n n

·
− − − − −
·

· − ⇒
+ · + + + +
·


− − −
+ · + + + +
− −
− −
− + − + −
− −
0
k
DPCM

· ⇒

• BTVN NGÀY 09 -04
Bài 1: Tìm2 số tự nhiên x, y sao cho:

1 1
1
: : 6: 5: 2
y y y
x x x
C C C
+ −
+
·
Giải:
Page 3 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Điều kiện:
1
1
1 1
0 1
(1)
1
6 5
0 1
1
0 1 (2)
5 2
1 ( 1)! 1 !
(1) . . 5( 1)( 1) 6( )( 1)
6 !( 1)! 5 ( 1)!( 1)!
1 ! 1 !
(2) . . 2( )(
5 ( 1)!( 1)! 2 ( 1)!( 1)!
y y
x x
y y
x x
C C
y x
y
y x
x y
C C
y x
x x
x y x y x y
y x y y x y
x x
x y x
y x y y x y
+
+
+ −
¹
≤ ≤ +
¹
·
¹

¹
¹ ¹
≤ + ≤ ⇔ ⇔
' ' '
≥ +
¹
¹ ¹
≤ − ≤ ·
¹
¹
¹
+
⇔ · ⇔ + + · − − +
− + + − −
⇔ · ⇔ − −
+ − − − − +
1) 5 ( 1)
5( 1)( 1) 6( )( 1)
5( 1)( 1) 15 ( 1) 1 3
2( )( 1) 5 ( 1)
3 1 ào(4) 2(2 1)(2 ) 5 ( 1) 4(2 1) 5 5
3 8 {(8; 3)}
y y y
x y x y x y
x y y y x y
x y x y y y
x y thay v y y y y y y
y x S
+ · +
+ + · − − +
¹
⇔ ⇔ + + · + ⇔ + ·
'
− − + · +
¹
⇒ · − ⇒ − · + ⇔ − · +
⇔ · ⇒ · ⇒ ·
Bài 2: Giải hệ phương trình sau:

( )
2 50
,
5 2 80
y y
x x
y y
x x
A C
x y
A C
¹ + ·
¹

'
− ·
¹
¹
¥
Giải
Đặt:

2
5 2 80 20
2 50 10
!
20
! 2
( 1) 20 ( )! 20 0
!
20
! 2
2
10
( )!
!( )!
5
2
y
x
y
x
a A a b a
a b b
b C
x
y
x x x y x x
x
x y
y
x y
y x y
x
y
¹ · − · ·
¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
+ · ·
·
¹ ¹ ¹
¹
¹
·
·
¹
¹
− · − ¹ − − · ¹
¹ ¹
⇒ ⇒ ⇒ ⇔
' ' ' '
·
·
·
¹
¹
¹ ¹
·

¹
¹

¹
·
¹

'
·
¹
Bài 3: Giải bất phương trình:
Page 4 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
4 3 2
1 1 2
5
0 ( )
4
n n n
C C A n
− − −
− − < ∈ ¥
Giải
Điều kiện:

{ ¦
2
1 4
1 3 5
2 2
( 1)! ( 1)! 5( 2)! 1 1 5
0 0
( 1)!4! ( 4)!3! 4( 4)! 24 6( 4) 4( 4)
( 1)( 4) 4( 1) 30 0 9 22 0 5 11
5;6;7;8;9;10
n
n n
n
n n n n n
n n n n n
n n n n n n
S
− ≥
¹
¹
− ≥ ⇒ ≥
'
¹
− ≥
¹
− − − − −
⇒ − − < ⇔ − − <
− − − − −
⇔ − − − − − < ⇔ − − < ⇔ ≤ <
⇒ ·
Bài 4: Giải hệ phương trình sau:

( )
2 3
3 2
22
,
66
x y
y x
A C
x y
A C
¹ + ·
¹

'
+ ·
¹
¹
¥
Giải

2 2 2
2
3
3 3 3
2
3
1 1
22
6 132
2! 2 6
ì : . :
1 1 2 132
66
3! 6 2
!
12
12
6 132 12 ( 2)!
5 60 !
60
60
( 3)!
x x x
x
y
y x y
x
y
b
C A A a
a A
a b
V Coi
a b a b A
C A A b
x
A
a b a x
b a b y
A
x
¹ ¹
· · + ·
¹ ¹ ¹ ·
+ ·
¹
¹ ¹ ¹
⇒ ⇔
' ' ' '
+ ·
·
¹
¹
¹ ¹
¹
· · + ·
¹ ¹
¹ ¹
¹
·
¹
¹ ·
+ · · −
¹ ¹
¹ ¹
⇔ ⇔⇔ ⇔ ⇔
' ' ' '
· ·
·
¹ ¹
¹
¹
¹
·
¹

¹
Page 5 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010

( ) { ¦
2
4
( 1) 12 4
( 1)( 2) 60 5
( 5)( 2 12) 0
4;5
x
x x x
y y y y
y y y
S
·
− · · ¹
¹ ¹
⇔ ⇔ ⇔
' ' '
− − · ·
− + + ·
¹ ¹
¹
⇒ ·
Bài 5: Giải PT:

1 2 20
2 1 2 1 2 1
... 2 1 ( )
n
n n n
C C C n
+ + +
+ + + · − ∈¥

Giải

( )
1 2 20
2 1 2 1 2 1
2 1 0 1 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 0 1 0 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
20 1
2 1
... 2 1
ì :(1 1) ... ...
: ( 0; 2 1)
2 2 ... ... 2
2 1 ...
n
n n n
n n n n
n n n n n
k n k
n n
n n n n
n n n n n n
n
C C C
V C C C C C
Do C C k n
C C C C C C
C
+ + +
+ + +
+ + + + +
+ −
+ +
+
+ + + + + +
+
+ + + · −
+ · + + + + + +
· ∀ · +
⇒ · + + + ⇒ + + + ·
⇒ − · +
2 2 20
2 1
2 1 2 2 10
n n n
n
C n
+
+ · − ⇒ · ⇒ ·
• BTVN NGÀY 11 -04
Bài 1:
Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số
và thõa mãn điều kiện: Sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và tổng của 3 chữ số đầu
kém tổng của 3 chữ số sau là 1 đơn vị?
Giải
Giả sử số có 6 chữ số là:
1 2 3 4 5 6
a a a a a a AB ·
Trong đó:
6
1 2 3
1
4 5 6
21 10
11
1
k
A a a a A B k A
B a a a B
A B
·
¹
· + + + · · · ¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
· + + ·
¹ ¹
¹
− · −
¹

Xét các khả năng làm xuất hiện bộ 3 số có tổng là 10 thì có:
1 3 6 1 4 5 2 3 5 A · + + · + + · + +
Với mỗi bộ 3 số ta có: 3! Cách chọn A và 3! Cách chọn B tương ứng
Page 6 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Khi ấy có : 3!.3!=36 cách.
Vậy có tất cả: 3.36=108 (số)
Bài 2:
Từ 9 số 0,1,2,…,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn mỗi số gồm 7 chữ
số khác nhau.
Giải
Ta có 2 trường hợp sau:
• TH1:
1 2 3 4 5 6
0 a a a a a a
Như vậy 6 vị trí còn lại được chọn (có thứ tự) từ 8 số kia ( khác 0)
Có:
6
8
20160 A ·
• TH2:
1 2 3 4 5 6 7
a a a a a a a với { ¦
7
2; 4; 6;8 a ∈
Vậy có 4 cách chọn a
7
Và 6 vị trí còn lại được chọn (có thứ tự) từ 8 số kia nhưng loại đi những số
đứng đầu là số 0.
Vậy có:
6 5
8 7
4( ) 70560 A A − ·
Vậy có tất cả: 20160+70560=90720 (số)
Bài 3:
Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hồng này
xem như đôi một khác nhau), người ta muốn chọn ra 1 bó hoa gồm 7 bông:
a) Có mấy cách chọn bó hoa trong đó có đúng 1 bông đỏ.
b) Có mấy cách chọn bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông vàng và ít nhất 3 bông đỏ?
Giải:
a) Có 3 khả năng xảy ra là:
( )
( )
( )
* 1 ; 3 ;3
* 1 ; 2 ; 4
* 1 ;1 ;5
D T V
D T V
D T V
¹
¹
'
¹
¹
Page 7 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Vậy có tất cả:
1 3 3 1 2 4 1 1 5
4 3 5 4 3 5 4 3 5
. . . . . . 112 C C C C C C C C C + + ·
b) Cũng có 3 khả năng là:
( )
( )
( )
* 3 ;3 ;1
* 3 ; 4
* 4 ;3
V D T
V D
V D
¹
¹
'
¹
¹
Vậy có tất cả:
3 3 1 3 4 4 3
4 5 3 5 4 5 4
. . . . 150 C C C C C C C + + ·
Bài 4:
Có 12 giống cây 3 loại: Xoài, mít, ổi .Trong đó có 6 xoài, 4 mít, 2 ổi. Chọn ra 6
giống để trồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để số cậy mít nhiều hơn số cây ổi?
Giải:
Có 3 trường hợp lien quan đến việc chịn ra cây ổi:
• TH1: ( Không có ổi)
Vì: 6=4+2 nên chỉ có 4 mít và 2 xoài. Vậy có:
4 2
4 6
. 15 C C ·
• TH2: ( Có 1 ổi).
Vì: 5=4+1=3+2 nên có 3 mít và 1 xoài, hay 3 mít và 2 xoài.
Vậy có:
1 4 1 1 3 2
2 4 6 2 4 6
. . . 132 C C C C C C + ·
• TH3: (Có 2 ổi).
Vì: 4=3+1 nên chỉ có 3 mít và 1 xoài. Vậy có:
2 3 1
2 4 6
. . 24 C C C ·
Vậy có tất cả: 15+132+24=171 (cách)
Bài 5:
Một đội văn nghệ có 15 người gồm: 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập 1
đội văn nghệ gồm 8 người, sao cho có ít nhất 3 nữ?
Giải:
Số cách chọn ngẫu nhiên 8 người là:
8
15
C
Page 8 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Xét 3 trường hợp:
• Không có nữ: Có
8
10
C
• Có 1 nữ: Có
1 7
5 10
. C C
• Có 2 nữ: Có
2 6
5 10
. C C
Vậy có tất cả: ( )
8 8 1 7 2 6
15 10 5 10 5 10
. . 3690 C C C C C C − + + ·
Bài 6:
Có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số chia hết cho 9.
Giải:

6
1 2 3 4 5 6
1
9 9
k
k
a a a a a a a
·
| `


. ,

M M
Chúng là: 100008;100017;100028;…;999999
Như vậy ta thấy các chữ số lẻ có 6 chữ số chia hết cho 9 lập thành 1 cấp số cộng:

1
100017
999999 ( 1) 999999 18( 1) 50000
18
n n
u
u u n d n n
d
·
¹
¹
· ⇒ · − ⇔ · − ⇔ ·
'
¹
·
¹
Vậy có 50000 số thõa mãn.
Bài 7:
Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số. Sao cho tổng các chữ số của mỗi số là số lẻ.
Giải:
Vì : Lẻ= chẵn + lẻ nên:
Khi xét số có 5 chữ số:
1 2 3 4 5
a a a a a ta có 2 khả năng:
Page 9 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
• Nếu
1 2 3 4
a a a a + + +
chẵn thì { ¦
5
1; 3; 5; 7; 9 a ·
• Nếu
1 2 3 4
a a a a + + +
lẻ thì { ¦
5
0; 2; 4; 6;8 a ·
Mặt khác: Số các chữ số có 4 chữ số
1 2 3 4
a a a a là:

3
9.10.10.10 9.10 ·
Mà mỗi số đó sinh ra 5 số có 5 chữ số.
Vậy có tất cả là:
3
5.9.10 45000 ·
(Số)
Bài 8:
Một tổ học sinh có 20 em, trong đó 8 em chỉ biết tiếng Anh, 7 em chỉ biết tiếng
Pháp, 5 em chỉ biết tiếng Đức. Cần lập 1 nhóm đi thực tế gồm 3 em biết tiếng Anh, 4
em biết tiếng Pháp và 2 em biết tiếng Đức. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm?
Giải:
Để lập nhóm ta tiến hành 3 bước:
• Chọn 3 em biết tiếng Anh từ 8 em: Có
3
8
C cách
• Chọn 4 em biết tiếng Pháp từ 7 em: Có
4
7
C cách
• Chọn 2 em biết tiếng Đức từ 5 em: Có
2
5
C cách
Vậy có tất cả:
3 4 2
8 7 5
. . 19600 C C C · ( Cách)
Bài 9:
Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau, người ta muốn chọn từ đó ra
3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy vào 3 bì thư đã chọn ( Mỗi bì thư chỉ dán 1
tem). Có bao nhiêu cách làm như vậy?
Giải:
Ta có:
• Số cách chọn tem thư là:
3
5
C
• Số cách chọn bì thư là:
3
6
C
• 3! Cách dán tem.
Page 10 of 11
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010
Vậy số cách làm là:
3 3
5 6
. .3! 1200 C C ·
Bài 10:
Có nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó có 2 chữ số kề nhau phải khác nhau?
Giải:
Đặt: { ¦
0;1; 2...;9 E ·
và số có 5 chữ số là:
1 2 3 4 5
1
; 1;5
0
i
a a a a a
a E i
a
α
¹
·
¹
¹
∈ ·
'
¹

¹
¹
Ta có: a
1
được chọn từ tập E\{0} => Có 9 cách.
a
2
được chọn từ tập E\{ a
1
} => Có 9 cách.
a
3
được chọn từ tập E\{ a
2
} => Có 9 cách.
a
4
được chọn từ tập E\{ a
3
} => Có 9 cách.
A
5
được chọn từ tập E\{ a
4
} => Có 9 cách.
Vậy số các số thõa mãn là: 9.9.9.9.9=59049
………………….Hết…………………

BT Viên môn Toán hocmai.vn
Trịnh Hào Quang


Page 11 of 11

ngày 28 tháng 02 năm 2010 HDG CÁC BTVN • BTVN NGÀY 08-04 Bài 1: Chứng minh rằng với k .. 2 ≤ k ≤ n luôn có: k k k k k k Cn + 4Cn −1 + 6Cn −2 + 4Cn −3 + Cn −4 = C n+ 4 Giải: Ta c : V T ó = k n C + −k1C n ( + + + nk1C− 3 C nk = 2 k = Cnk+1 3+ C−n1 1 + 3 C nk2 −1 + 1 = Cnk+ 2 2+ C−nk 2 + Cnk2−2 + C nk3 1+− +C nk 1 = C n1+ 1 2 − C n)1 1 + C nk2− 1 (k + +k 1 1 C nk 2 +− C+nk 2 +− nk2 +2 C + 1−k k n 3 +n + 4 ) C+ ( k2 n − 2 3 nk+ ) C − k3 n C + − k3 n + C 4 +nkC− C+k2− 1 n + C= C C nk=V P+ + = 3 + ⇒ DPCM Bài 2: Chứng minh rằng: k k k k k k 2Cn + 5Cn +1 + 4C n +2 + C n +3 = C n++2 + C n++3 2 3 Giải: k T a c : nk + 2 +n1 ó C C 1 Cnk + 3 C+nk + nk2 + C k 3 C n+ + + + =k C n 3+ C nk2 + 5+ +nk C1 C nk = C nk1 + 2 + C nk1 + C nk2 ( ) + +2 1 k C+ n + k 1 C + n +k 2 +1 n C 1+ k + 1 +C n + k 2 =C 2n + + C nk2 + + = Cnk++11 2 + Cnk 12 ++ Cnk +3 1 ⇒ 2Cnk 2 4Cnk+ + C nk 11 = C++nk 12 + C nk ++12 C nk3 + C nk2 k 3+ + k 3 n k C nk 13 ++ C nk+n22++33 ++ C nk 23 = + + = C + Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau: 0 2009 S= C C 2010 2010 1 2008 C C .2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội. C−−k C 2009 C 0 201 Page 2 of 11 . n ∈ ¥ .ONLINE P. + 20 09 2010 2010 +2010 k +20 10 ...TRUNG TÂM HOCMAI..

+ Cn C n− k xk n n−1 n −2 0 0 k 2 k Thay x = −1 ⇒ Cn Cn − C1 C k −1 + Cn C k − 2 −.... k m !( k − m ) ! k !( n − k ) ! m !( n − m) ! ( k − m) !( n − k ) ! m k −m = Cn . k !( 2010− k) ! (2009 − k )! 1 +2009 C 2010! = k (k ! 2009 ) − ! ( 2010.. + Ck xk k • BTVN NGÀY 09-04 Bài 1: Tìm2 số tự nhiên x..2009! = k ! 2009 k −! ) 1005.. ngày 28 tháng 02 năm 2010 Giải: 2009 Ta có : Ck C −−k k = 2010 2010 k = 2010C2009 ( 2010− k ) ! 2010! . +( −1) Cn C n−k = 0 ⇒ DPCM n n−1 n−2 0 k 0 2 k ( 1 + x ) = Ck + C1 x + Ck x2 + .2 = 2010 0 ⇒ S =2010( C 2009 .. +( −1) Cn C0n −k =0 Giải: ( n − m) ! k! n! n! k Ta có :C m . Chứng minh rằng: 0 k 1 k− 2 k− k Cn Cn − Cn Cn−11 + Cn Cn−22 −..TRUNG TÂM HOCMAI.. y sao cho: C xy+1 : C xy +1 : C xy −1 = 6 : 5 : 2 Giải: Page 3 of 11 . k là số nguyên dương và 1 ≤ k ≤ n ..+ C + ) 2009 2009 2010(1 1) + = Bài 4: Với n.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.Cn− m k k 0 k 2 k ⇒ Cn ( 1 + x ) = Cn Cn + C1 C k−1 x + Cn C k− 2 x2 +.. = . kC + 2009 + 2009 .ONLINE P..Cn = .

⇔x +y 5( 1)( 1) = y −)( y − 1) + 6( x x + 6 y !( x − y + 1)! 5 ( y +1)!( x − y −1)! 1 x! 1 x! (2) ⇔ . ⇔x y − x y + 1) = 5 y( y +1) 2( )( − 5 ( y + 1)!( x − y − 1)! 2 ( y −1)!( x −y + 1)! 5( x + 1)( y + 1) = 6( x − y )( x −y +1) ⇔ ⇔ x 1)( y 1)+ 15 y ( y 1) + x 1 +3 y= 5( + = ⇔ 2( x − y )( x − y +1) = 5 y ( y +1)  ⇒ x = 3 y −1 thay vào (4) ⇒2(2 y − y) = y( y 1) ⇔ y 1) 5 y 5+ 1)(2 5 + 4(2 − = ⇔ y = 3 ⇒ x =8 ⇒ S ={(8.TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE P. y ∈ ¥ )  y y 5 Ax − 2Cx = 80  Giải Đặt: a = Axy 5a − 2b = 80 a = 20  ⇒ ⇒  2a + b = 50 b = Cxy  b = 10    x!  y! = 2  ( x − y )! = 20  x( x − 1) = 20  x 2 − x − 20 = 0   ⇒ ⇒  x! ⇒ ⇔ = 20  y = 2 x! y = 2  = 10  ( x − y )!   y !( x − y )!  x = 5 ⇔ y = 2 Bài 3: Giải bất phương trình: Page 4 of 11 .3)} Bài 2: Giải hệ phương trình sau: 2 Axy + Cxy = 50  ( x. = .2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội. = . ngày 28 tháng 02 năm 2010 Điều kiện:  Cxy+1 Cxy+1 0 ≤ y ≤ x +1  (1)  = y ≥1  6 5 ⇔  y +1 0 ≤ y + 1 ≤ x ⇔  y −1 x ≥ y +1 Cx 0 ≤ y − 1 ≤ x   = Cx (2)   5 2  1 (x + 1)! 1 x! (1) ⇔ .

y ∈ ¥ )  3 2  Ay + Cx = 66  Giải  2 1 2 1 2  b Cx = Ax = Ax 2  a + 6 = 22  6a + b = 132   a = Ax  2! 2 Vì :  . Coi :  ⇒ ⇔ 3 a + 2 b =132 b = Ay C 3 = 1 A3 = 1 A3  b + a = 66  y x y  2  3! 6    x!  ( x − 2)! = 12  Ax2 = 12 6a + b = 132 a = 12     ⇔ ⇔⇔  ⇔ 3 ⇔ b = 5a b = 60  Ay = 60  y ! = 60   ( x − 3)!  Page 5 of 11 .10 { } ⇔ n≤ 11 5 < Bài 4: Giải hệ phương trình sau: 3  Ax2 + C y = 22  ( x.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.6.7. ngày 28 tháng 02 năm 2010 4 3 Cn −1 − Cn−1 − 5 2 An− 2 < 0 (n ∈ ¥ ) 4 Giải Điều kiện: n − 1 ≥ 4   n − 1 ≥ 3 ⇒ n ≥5 n − 2 ≥ 2  ⇒ (n − 1)! (n −1)! 5(n −2)! − − 0< (n − 1)!4! (n − 4)!3! 4(n − 4)! n 1 − n 1 − ⇔ − 24 6(n 4) − 9n 22 0 − − < 5 − 0 < 4(n 4) − ⇔ (n −1)(n −4) −4(n − − < ⇔ 1) 30 0 2n ⇒ S = 5.TRUNG TÂM HOCMAI.8.9.ONLINE P.

2 n 1) + 1 C+n1 + 2 1 C 2 n0 1 + C 2 n1 1+ + .. Cn + 2+ n ..ONLINE P.+ C 2 n+ 1 + )n n 1+ 1 Cn+1 2n + + . + C2 n1 1 2n + + + ⇒ 22 n + 1 =2( C2 n0+ 1 ⇒ 220 − C2 n1+ 1 1 = • 2 n Do : C2kn + 1 = C2 n+ 1+− k ( ∀ k =0. + C2 n +1 = 2 20 −1 ( n ∈¥ ) Giải 1 C2 n + 1 + C22n + 1 + +n 2 n .2.TRUNG TÂM HOCMAI. C2nn + 1 = 2 + 2 1− ⇒2 2 2 20 = n 10 = ⇒ BTVN NGÀY 11-04 Bài 1: Từ các số 1... C +nn 1 + + ⇒ 2 2 n .4.. ngày 28 tháng 02 năm 2010 x = 4  x( x − 1) = 12  x= 4 ⇔ ⇔ ⇔ 2  y ( y − 1)( y − 2) = 60 ( y − 5)( y + 2 y + 12) = 0  y = 5 ⇒ S = { ( 4.5) } Bài 5: Giải PT: 1 n C2 n +1 + C22n +1 + .... C 2= 20 1 − 1+ 1 +C 2n + 1 2 Vì :(1+ 1) n + 1 = C0+ 1 2n .3...5...2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.. mỗi số có 6 chữ số và thõa mãn điều kiện: Sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và tổng của 3 chữ số đầu kém tổng của 3 chữ số sau là 1 đơn vị? Giải Giả sử số có 6 chữ số là: a1a2 a3 a4 a5 a6 = AB 6   A = a1 + a2 + a3  A + B = ∑ k = 21  A = 10 ⇒ ⇒ Trong đó:  k =1 B = a4 + a5 + a6   B =11   A − B = −1 Xét các khả năng làm xuất hiện bộ 3 số có tổng là 10 thì có: A = 1 + 3 + 6 = 1 + 4 + 5 = 2 +3 +5 Với mỗi bộ 3 số ta có: 3! Cách chọn A và 3! Cách chọn B tương ứng Page 6 of 11 ..6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên.

3T .TRUNG TÂM HOCMAI.36=108 (số) Bài 2: Từ 9 số 0.1T . Vậy có tất cả: 3. ngày 28 tháng 02 năm 2010 Khi ấy có : 3!.ONLINE P. 4V )  * ( 1D . 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hồng này xem như đôi một khác nhau).2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.3!=36 cách.5V ) Page 7 of 11 .1. 6.3V )  * ( 1D .…. b) Có mấy cách chọn bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông vàng và ít nhất 3 bông đỏ? Giải: a) Có 3 khả năng xảy ra là: * ( 1D .2. 2T . Giải Ta có 2 trường hợp sau: • TH1: a1a2 a3 a4 a5 a6 0 Như vậy 6 vị trí còn lại được chọn (có thứ tự) từ 8 số kia ( khác 0) Có: A86 = 20160 a7 ∈ { 2.8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn mỗi số gồm 7 chữ số khác nhau. 6 5 Vậy có: 4( A8 − A7 ) = 70560 Vậy có tất cả: 20160+70560=90720 (số) Bài 3: Từ 5 bông hồng vàng. 4. người ta muốn chọn ra 1 bó hoa gồm 7 bông: a) Có mấy cách chọn bó hoa trong đó có đúng 1 bông đỏ.8} • TH2: a1a2 a3 a4 a5 a6 a7 với Vậy có 4 cách chọn a7 Và 6 vị trí còn lại được chọn (có thứ tự) từ 8 số kia nhưng loại đi những số đứng đầu là số 0.

C 3. Vậy có: Vậy có tất cả: Bài 5: Một đội văn nghệ có 15 người gồm: 10 nam và 5 nữ.Trong đó có 6 xoài.TRUNG TÂM HOCMAI.C5 + C4 . sao cho có ít nhất 3 nữ? Giải: Số cách chọn ngẫu nhiên 8 người là: 8 C15 3 1 C22 .3D . mít.C53 .C6 • TH2: ( Có 1 ổi).2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.C54 + C 4. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để số cậy mít nhiều hơn số cây ổi? Giải: Có 3 trường hợp lien quan đến việc chịn ra cây ổi: • TH1: ( Không có ổi) Vì: 6=4+2 nên chỉ có 4 mít và 2 xoài. Vì: 4=3+1 nên chỉ có 3 mít và 1 xoài.1T )  * ( 3V . 4 D )  * ( 4V . Vì: 5=4+1=3+2 nên có 3 mít và 1 xoài.3D ) Vậy có tất cả: Bài 4: Có 12 giống cây 3 loại: Xoài. ngày 28 tháng 02 năm 2010 Vậy có tất cả: 1 3 1 1 1 C4 .ONLINE P.C32 . ổi .C 4 + C 54. 4 mít.C3 + C53.C6 = 24 1 1 1 3 C2C44 . Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 đội văn nghệ gồm 8 người.C4 . Vậy có: • TH3: (Có 2 ổi).C4 .C6 + C2 .C62 = 132 3 1 4 3 C4 . 2 ổi.C 55 = 112 b) Cũng có 3 khả năng là: * ( 3V . Chọn ra 6 giống để trồng.C33 . Vậy có: C4 . hay 3 mít và 2 xoài.C 4 = 150 4 2 = 15 15+132+24=171 (cách) Page 8 of 11 .

100028.….2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.C10 = 3690 ( ) Bài 6: Có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số chia hết cho 9.ONLINE P.TRUNG TÂM HOCMAI.C10 + C5 . Bài 7: Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số. Sao cho tổng các chữ số của mỗi số là số lẻ.100017.999999 Như vậy ta thấy các chữ số lẻ có 6 chữ số chia hết cho 9 lập thành 1 cấp số cộng: u1 = 100017  un = 999999 ⇒ un = ( n −1) d ⇔ 999999 =18( n −1) ⇔ n = 50000 d = 18  Vậy có 50000 số thõa mãn.C10 8 8 1 7 2 6 Vậy có tất cả: C15 − C10 + C5 . Giải: Vì : Lẻ= chẵn + lẻ nên: Khi xét số có 5 chữ số: a1a2 a3 a4 a5 ta có 2 khả năng: Page 9 of 11 . Giải:  6  a1a2 a3 a4 a5 a6 M ⇔  ∑ ak M 9 9  k =1  Chúng là: 100008.C10 6 C52 . ngày 28 tháng 02 năm 2010 Xét 3 trường hợp: • Không có nữ: Có • Có 1 nữ: Có • Có 2 nữ: Có 8 C10 1 7 C5 .

5.C5 = 19600 ( Cách) Bài 9: Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư. trong đó 8 em chỉ biết tiếng Anh. 7. Vậy có tất cả là: 5.9} a1 + a2 + a3 + a4 lẻ thì a5 = { 0. ngày 28 tháng 02 năm 2010 • Nếu • Nếu a1 + a2 + a3 + a4 chẵn thì a5 = { 1. 2.TRUNG TÂM HOCMAI.10 3 Mà mỗi số đó sinh ra 5 số có 5 chữ số. 4 em biết tiếng Pháp và 2 em biết tiếng Đức. 7 em chỉ biết tiếng Pháp.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.9. 6.8} Mặt khác: Số các chữ số có 4 chữ số a1a2 a3 a4 là: 9. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm? Giải: Để lập nhóm ta tiến hành 3 bước: • Chọn 3 em biết tiếng Anh từ 8 em: Có • Chọn 4 em biết tiếng Pháp từ 7 em: Có • Chọn 2 em biết tiếng Đức từ 5 em: Có C83 cách C74 cách C52 cách 3 4 2 Vậy có tất cả: C8 . Page 10 of 11 .3.10 = 9.10.C7 . 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy vào 3 bì thư đã chọn ( Mỗi bì thư chỉ dán 1 tem). Có bao nhiêu cách làm như vậy? Giải: Ta có: • Số cách chọn tem thư là: • Số cách chọn bì thư là: C53 3 C6 • 3! Cách dán tem.10.ONLINE P.10 3 = 45000 (Số) Bài 8: Một tổ học sinh có 20 em. 4. Cần lập 1 nhóm đi thực tế gồm 3 em biết tiếng Anh. 5 em chỉ biết tiếng Đức.

2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội.ONLINE P..TRUNG TÂM HOCMAI.vn Trịnh Hào Quang Page 11 of 11 .3! = 1200 3 3 Bài 10: Có nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó có 2 chữ số kề nhau phải khác nhau? Giải: α = a1a2 a3 a4 a5   Đặt: E = { 0. A5 được chọn từ tập E\{ a4} => Có 9 cách.5 a ≠ 0   1 Ta có: a1 được chọn từ tập E\{0} => Có 9 cách.9. Vậy số các số thõa mãn là: 9..1. a3 được chọn từ tập E\{ a2} => Có 9 cách.9. i = 1.9.9} và số có 5 chữ số là: ai ∈ E . a2 được chọn từ tập E\{ a1} => Có 9 cách.Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai. a4 được chọn từ tập E\{ a3} => Có 9 cách.9=59049 …………………..C6 . 2. ngày 28 tháng 02 năm 2010 Vậy số cách làm là: C5 .