r

doc de Ian tai ban sau quyen sach duqc hoan thi~n hen, Thu gop y xin gui ve dja chi sau:

BQ men Ly Thuyet Thong Ke - Thong Ke Kinh Te Khoa Toan - Thong Ke,

Dai Hoc Kinh Te TP Ho Chi Minh,

s6 91 'duong 3/2, quan 10, TP H6 Chi Minh Email·hason@.Jeh.~r;lll_.v.11ho~clTIrong@.Jeh.edu.vn

Xin chan lhanh cam dn.

TP HCM, thang 2 narn 2005 Cac lac gia

CHUaNG: TOM TAT vA TRtNH BA Y off IX¢U

Uai 1: C6 la i lit;u v~ nn ng su~ft III a (ta/ha) eua SO h6 nan IT d§ n a m6 t
• • eo .
ala phuung tlli<_1C ghi nhi,in nhir sau:
35 41 3:! 44 33 41 38 44 43 42
30 35 35 43 48 46 48 il9 59 49
46 42. 41 51 36 42 44 34 46 34
36 47 42 41 37 47 49 38 41 39
40 44 4R 42. 46 52 43 41 52 43 Yen c4n:

I. Hay phfln t6 tai Ii~u tren thanh cac 16' co khoang each t6 d~u, qua do li,i p ha ng phftn phO'i t~ n s6. tlnh tfin s6 tich liiy, 't~n sua't. lfin sufft rich lily .

.., Ve bj~u 05 phdn ph6i ~fill s6, tftn 56 tich liiy.

3. Trinh biiy s61i~u theo phuong phap nhanh va la. Giai:

I. sci Ii~u Iren co th€ sifp xEp thea thtt tlf tang dftn:

30 32 33 34 34

35 37 40 35 38 41 35 38 41 36 39 41 36 39 41

41 42 41 42 42 43 42 43 42 43

43 44 44 44 44

46 47 49 46 48 49 46 .48 51 46 48 52 47 49 52

f); - 1- h -r .» - h..1 d' h II'

- C xac um so to ta co t e Ifa vao cdng t ttc: k = (2x n) .

vdi n = 50. ra co : k = (2x 50)".1 = 4,6408::::: 5 t6.

- Xiic dinh khoang each 16: h = xmax - xmin

k

Ta co: h = 52 - 30 = 44

5 '

b;g 4.4 SC dt(.1C Hi.m tron thanh 5. Vi, ta cd bURg philo ph6i tdo 56 sau:

r

35 40 45 50

1 50 55

I_ Tl\ng _

40

20

30

20 35 40 70
12 47 24 94
3 50 6 100
-----.--- -
_. ___ - - IOO
50
~.-. ----- -c 2()
.l::
'<=-
c.r.
))
10
5
()J 10.15 15-40 40·45 45·50 50-55

Nang suftt

2

BiEu d6 phftn phoi t~n sIS tich lily:

;0, 50
S!
..r: 45
~~
'<0 40
II)
c::
~ 35
30
2S
20
L5
10
5
0 - _,_-----~-. ----;, ~-:;.

. -.- -S~·-h·- Ta"'n so~' T~n sufit Tan suat

Nang o;u1h ,0 0 <. <.

lua ua I ha) gin dl~h tich liiy ((k) tich,luy

~ ~, ((n)

.-- - _(~,\I~_SoL- 10 10

30 35 .5 .5

1 () 15

I

[

-,

I

!

I

I

o )0-35 35·40 40.45 45-50 50·55

NlingslI::n

3, BiBu dl~ nhiinh va h, v6 nang SUal hiu cua cac h9 gia dlnh, kc'l qud xii'ly dft li~u li't SPSS:

nang suat lua Stem-and-Leaf Plot

Frequency stem & Leaf
5.00 3 02344
10_00 3 5556678899
20.00 4 01111112222233334444
12.00 4 666677888999
3.00 5 122
Stem width: 10
Each leaf: 1 case(s)
Giit i thich: - Stem width: 10 (~6i nhiinh C(l 10 Lr! s6" khac nhau ciia lei. Trong [ntl1ng hup mfli nluinh dli~k uich thanh hai nhanh nho, [hI nll1i nhanh nhi) chria .5 gi'l tr] kluic nhau cua hi. Vi U1.1 nhu nhanh 30 dli(~i l:hua

3

r

, I' r tri SA' t,,~ () dc'n 4 con nhanh 30 trcn chua cac hl Cll tr] s6 rit

l;<\C a co q. II u ,

5 dc'n 9.) ~ i t T ng

_ Each leaf: 1 easels) '(m6i' hi dai dic;n cho mot q~~n. sa,' ~o .

tn(i'fng hop co nhi~u quan sat, hang tram tnllcn. t,hi mo i la co the da i ui~n cho nhidu quan sal, vi du nh~2 hay 5 quun sat.)

,. 'b' h~' kA mo~ ta nang sua'tlua cua 50 h(:' gia dinh, kC't quii

I a co a ng tong e .

xu Iv uil lieu ttt spss:

. '.

Descriptives

Statisuc Sid Error
41.98 76
nang suat lua Mean
95% Confidence Lower Bound 40.45
Interval for Mean Upper Bound 4351
5% Trimmed Mean 4202
Median 4200
Variance 29.122
. 5.40
Std. nevraticn
Minimum 30
Maximum 52
Range 22
Interquartile Range 800
-.166 . 337
Skewness
Kurtosis ~.568 .662 Giiti thich:

-Mcan : Nang suitt trung blnh, tinh theo cong thuc:

- L.x• _ 35+30+46+ .... +34+39+43 =41;98[~/ha

x = --- - 50-

n x A iliu

_ Sul.Error : Sai s(,j chuffn cua trung hlnh mall, tinh then cong c:

.- '!~ Nc';.'u cr2 kh6ng hiEt ta thay hAng phltdng sai mau hieu

". - J;~

chinh s~.

4

o =-~= = ?_.~._?~48 == 0,76

'In J50

- 9Yn confidence interval for Mean, lower BUlIruJ : Gi(~i han <.hrdi ciiu khO<lng tin c~y 95CJ cua trung blnh t6ng th~:

- S I

X - Z" ! 7n = 41.98 - 1.96 x 0.76 = 40A0

- 95% confidence interval for Mean. upper Bound : Gidi han Iren cua khoang lin ch 95'h cua trung blnh Idng the':

S

X + Zu .' 7-" = 41.98 + 1.96 x 0,76 = 43.47

",n .

(Cac gi.l tr] tinh dU\k c.:6 kluic ph~n lh~p phan so vdi hang tinh san VI chuong trlnh miiy sii' ut)ng h~ sc) tin c~y 1).

- sen Trimmed Mean: Trung hlnh Ioa i O() di Yn. cac tr] sf; ha't Ihu'{Jng qua ldn hay qua nM.

- Median :Trung vi.

- Variuncc : Phuung sai,

• - Stu. Deviation: Dl) l~e.:h Chll1i"n . - Minimum : Gia tri nhi) nha-1.

- Maximum: Gi.i tr! Idn nhift.

- Range: Khllii ng hiC'n thie n.

- Interquartile Range: DO lrai giii'a (chenh I~ch giila lli' phfin vi thii'

ba va ttl' phfi n vi thii' nhat)

~ Skewness: nt'} l~ch (tnii hay plui i ciia phan phoi). ~ Kurtosis: 00 nhon (cila phfin ph6i)

r

Giai: ~, A~ • 'A, ',' BiEn lh~ hlnh cOL rno ta hmng dati tho xuat khau cua Vu;t narn gltu

doan 1l)9 \- 2000:

~ :w 0
.,
':.-
';:::
;-. 15 ()
IIUI Lu'Q'ng ddu thO ;tI:ua"t kh511

50

16 ..
15.2 r-
,........,
12.5
10.1 .--
8.11 r-
7.1 7.6 ,.......,
5.5 (1.3 .-- .--
4 ,.......,
.---
n
I Bic'u di~ hinh g.!'r kluic mil l,i ht(,lng d.h rho Xll<i't kh,1u ciia ViC;l Nurn . giai doan 1991 .. 2{)O():

Triyu llYn

20(1

Lu'{ing ddulhil xmrt khil'u

12.5

~ ..-;(if - - .. -

01

lWI

1 ')'H 11)1)5 1')'-)(' IW7 1 '}')l\ !'Jlll) ;?OOIl

1:i11

1011

II 0 +---,--,,-_,,-_,,--_.--_,_--,_~_--.-_.,

)')')( I'll):' l')4H I ')I) I ['NS [')% J ')'1'/ IlJIJ1! IOJY.) 20011

... - -._ -- r~~ -- -- -'r --··---- .. ·-·--l

NhA rnrdc Ngoiii QD I Dall nr

I milk nuoa i

~ _. - - ---~. _._.- ------~- ------. - •.. _ ---~- .. __!".-----,

2H.136 14.212 I 15.231

31.922 17.471 17.537

21.IOH 25.046

6

IUd J: ell I.ii li~u v~ gin tr] siin xuilt clIng nghic;r Iren dia han

TP.HCM giai doan 2000 2003 chn trong hang sau (gia c{j'djnh

)Yl)4.. Iy dl~ng).

r" .,~ - ---.' -~ ... -, ..

I N;1m i T(\'ng sf{

I 2000

2001

.15,256 JlJ,JH7

20.65H 24.-1-41)

Ycu diu: I Jay sU' dung "i~u u<1 thlch hnp tid phdn itnh l:rf 1.:<i'U \.~ gi.i tr] siin XU[(l clJllg nghi';p ella c.ic thanh rhi1n kinh Ic' Iren dia ban TPJIeM giai do.ju 2000 - 2003.

7

57.599 M.9JO 77.()21

2002 :WOJ

Ta c6 hung tlnh [Dan v~ co c.:ffu gia tri san xua't ding nghiep elm ciic thanh h~n kinh tc! (%):

- ---
m 'rkgs5 Nha nude Ngoai QD
)0 100' 48.9 24.7
)1 100 47,7 26.1
)2 100 45,8 26.8
)3 100 44,3 27,5
- Na

t-)it u LU nu'(k n!!oai

_ .. ~ r

26,4 26.2 27,4 28,2

___ -P- __ • __ •• CT~

2()( 20( 20( 2m

.

',' Bilu dO hlnh trnn hi~u thi co diu ghi tri san xua't cong nghi';p ciia

, h' h hit ki h .t

ca c 1 a tl p an 10 te :

1000

a4u tl1 2001 m.t)c

ngoai

26.2fT\ Nhii mtlc ~47.7"1a

NgoAi 00

26.1%

D~utlf nliOe ngoai 26.45

NhA nUde 48,9%

Ngoai 00 24.7%

2003

2002

D~u III nLlile ngoai

28.2'(1\ Nhii nLOe '-.) 44.3%

Ngoai aD

27.5%

D~u tLl nuOe ngoai 27,4%

Nhl nUde 45.8%

Ngoai 00 26,8%

'" B ieu th1 hinh thanh ngang biifu th] cd c<1'l1 gi,i tri sii n xlli!'l t:l')ng l1ghi~p cuu dl.: Lha nh ph,1n kinh te' : ~

co CAU GTSXCN a!A BAN TPHCM

28.2

2003

44.3

2002 r[ ----;;4"'5"8 ---r! """'--,-~·'l"'1T""';:0:"f\'~:·r.-' ... -·='-----27-4--

I: :: :t4t-~:<>' :1

26.2

47,7

2001

48_9

264

2000

0% 20%

40% 60%

80% 1000/..

B Ngoai Quoe doanh

o Nha nuo c

O.Elriu tv nucc ngotH

l)

r

CHUONG ; 1\1() TA DU LIJtV nANG cAe ni5.c TRllNG DO Lu'(1NG.

Rai 4.; Ba t:llllg ly X. Y. Z c6 sdn phfi'rn cung loa i dang tharn gia Ircn ih] Inflfng. Na m 2(0) so vdi nam 2001, stin phtlOl Lieu Lh9 nia Cong ry x va clIng Iy Z liing l~n h(~1I1a Yk va 9(k, l()C d() lang chuug ciia cit ha clIng ty In 7.5Cj.

Y" :.

_ ell cUtE

I. Khtlllg dln tinh tndn, Anh (Chi) co the' xiic dinh chi~ll hudng thay uSi Wing. giiim h()~t..: khtmg dl)i) ella ih] phfin (ty I~ thi In(l'fng chie'm d\(l.k) I:dH cling ty X va Z qua hai niim hay kht)ng'! Bay giiii thich m(itl.:.it:h ngiin g<.)I1.

2. Gi,i sil' Iren th] Iru'tfng chi Cll 3 c(jng ty, hfiy xac dinh th] phan cuu lung I:ling ty X va Z <1 hai narn 200} vii 20D]. hi6t rhnA! qua hili mim. thi ph.h cuu eong ty Y kho ng thay lh"ji vil la lorA.

.1. Gi:i <;i? d nilrn 2001 thi ph5n ciin cong ry X hhng 1/3 th] phan clIng I)' Z (Ih! phil n ell a C(l ng ty Y nhir du hic't d (ren lil J ()C,~ }, Nii m 200·t so vdi niirn 20()!. nell 16c dt} tang chung \'~ siln phd'm liell Ih\1 .. :lla eii 3 I:!.,:g ty la IOCit ih] phfin Cling ty Y Itl t:Fh. th] pllfin clla ~(jng 1)' 'l. hhn,!! 2 hln th] philll dlflg ty X. 1hll{IC d(l lling \'0 x.i n phtlm licu thu ciia lifn,!! Cllll,!! Iy X. Y. Z SC If I han nhicu?

l .. '~hiin. tidU D6 Y rflng dIng ty nan eli liil.: d(l lang \'0 'iiin phil'm licu thu qua hili ruim I1frng vdi t{le d(; tang chung c.:iia cil 1 dIng ly th] Ih! phtlll Ct! I~ 'iiin ph:i'm liell IIW cila tlfng Cling 1)' .,0 vdi l<~ng sll siin ph.l'm lil'lI rhu dlllg 100_Ii ciln cii 3 cllllg ty) SC khllllg thuy lIl';i qua 2 n.irn ..

Vi du : (,ilJl~ Iy X n(lI11 2()[J I lieu thu dlfl.fc 2 ngim '>,in phil'lIl A .. 1 !':llIlg ty X. Y. Z liell thu dl(l.k Ifong JJ.im 2001 If! 10 ngim stin' ph."im

A. v.})· Ihi phiin eua Cl)ng Ly X trong niim 20!)1 Ii'I 2. 2()r,~. Dc'n

, ~ ~ 10

ll,im 2(103 sci siin phrt'm A ti~lI Ilw dill c~ing ty X tang J(}lh \Oil tting

J()

s,i n ph,fm A cua d 3 ~;lin}! I\' X Y '.I '\-1 t."

._.:.. ~ 4 r . L ng .l ng

clla d)ng ty X trong narn 20lH hi: :2 .• 1.1 :2

IO;..l.I 10

1O(1r. Vilv thi ",,}[in

.• • J

20%,

~c'u ruim 20m oSt)' s.tn phii'm A licu thu ciia d'in" ty X I'Wl v c: '

,.,J "' #\.~ • .: ~ .. ng 0 It va

Ion!! san pham A Lih, d 3 dlllg ty X. Y. Z tang JOC.:r, V~y ~hi pMn

cilu L'i>J1g I)' X trong n;i In 20D] Iii: ~ ~ ~:~~ < _ 2_ ~ 20%

10xl.l I() .

Ti11l" thi If,', .. ' '} . ~ .,." , ,

e- P 1.111 CUd cu .1 cong IV d hal nam dell hrinn I h'IY I()()C/' ( t"

.: ~ 1 . ~ h"" eo c .( gla

Sl,. I~n ( ',.lnttlng d1l c6 ~ dill!!, I)'), do dli c(inu ty nao cIS Ii)'c u) 1',-

ve xan I ~ .~ h -" eo (, ang

.. , ~ PI: m .(~CU I ~I nho h(111 10(.' de} (,i ng L'hung clia d J ~<1ng Iy thl

t~l~ pluin s~' gmrn, ~gl!?e !~Ji d)ng I)' nflll c6 It)'c (h) t,ing \'0 siln phffm uc 11 Ih~1 hill hun 111e lI() lung chung din cit 3 din!! tv thl thi ph~1 .,

""1 J ( • '- , , ~ - .' n st::

a nu. .uu v ran" lhi [Jh-in qua hai na .. , .·h' •

... ~ ~, '.~ ;:0 ' •• C • ,II nam gwm r\. ling dong nghia vdi st'i

xan pilant IICli thu "lam

. ~ .

~,J;iiii : (';i II I:

- Tell' (tl) t," " ,1 .;' ~'.. "

, dlle vc san pham ucu ihu cun ebn" tv X (,}(I.) )h" hI·'

,." " . ~..J .r 1 () (n loe

uI.1 lang chung l.:iia cd J Cling tv (7 )l;;) ~ hi h'> ., •

. , ~" ..'. nc Jl 1 1 P an ella cnnz IV X

!!larn, e- -

,tl\l"L- fft F' n ~~ .:~ .:..J.... -a

un nng \C san rham lieu Ihu 1:11:-1 ctlnl> tv /. «)U) 1<> h f 0'

J • -., '1:'. • rt (J n 1 n loc

uo lang chung cua d ] cdng ty (7 ~('1( J 'lC~'1 thi ph:'lll "~ Z

• .' {( • • < I."ua cong ly

lang. .... -4

Ciu 2 :

~

Gui x v I 1·\ Id 11 J' A' -, h':'

._. .; ••. :,~' UI.;., a S.l~ sun r am licu th\l ~lia Cling ly X. Y. Z it

11,1111 _(I0!. S,II1 pham IICll thu {Ilia 2 mlm lh~ h'" '1' h"

. c icn , angsau:

I (\i llg I Y' -. .. j~~J'.=-~~ 2-i)~);-' _ ..

I X x ~-··-·-]-.03x------~·

I y Y 1,075 y

! Z

"

. j

, J ~(Jl) /

x+v+/

- - -~- --

1.()_7~ fHY+/)

•• J

II

Ta I.:li plnfdng trmh: I.D3 '( + 1.075 Y + 1,09 1 = 1,075 (x + y + I) :> z == ~'(

I. X

h(1\'--'--- - ... - -, )._- ----

• X i Y f / X i Y i Z

.:> na~ll 20()1. th] (1h~n cong lY Z hJng 3 I~n th] phan cong ty X ta 1.:6: TP X + TP Y + TP Z == JO()Ii'(

rna thi [lhiln dlllg ty Y = lW,f

.'

_) TP X + TP Z = 9()!;'

rna TP Z=:I TP X

90g .

4TP X :; l)(Y,i .,. TP X == -4' - ~ 22YIr

TP Z = 9!Jl,i - 22Ylr = 67 Sir

V~y trong nii m 2001. th] ph~n cong ly X: 22,5!/cI, cong ty Y:

IOCff, cong ty Z : 67,5c/r.

Cau:l :

(lui 5:

eli tAi li~lI v0 ti6n lU'<1ng cua m!)l to'ng thB' ban g{~m 7 nhftn vicn quan Iy lhu()c mdt d')ng ly xiing dau trong thang 3/2004 nhu sau:

5,5 : 6,5 : 6.fl : 7,6 ; 7,H ; 8,2 : 8.5 (tricu d6ng)

MOl mati han g6m 4 nhfin vien dl!<Jc chon ngfiu nhicn til' 7 rihfin vien trcn, so" Iiqu vd li0n hmng nhu sau:

5,5 ; 7.6 : 7,8 ; 8,2 (lrit;u dang)

nrllll

¥eudu:

l. Tinh tiJn IU(ing trung blnh, phuong sai v~ ti0n hrong cua lti'ng the. 2_ Tinh lien Iu'Ong trung blnh, phurmg sai ve lien hroug cuu rniiu. Gi:H:

l. -Tien Itrong trung blnh ciia tling !}l~:

N

LX,

_ 2.-_I __ 5,5 + 6.5 + 6,8 + 7.6 + 7JI + 8.2 + 8.5

u= N - 7' --~ ,.. 7.27 (trd)

- Ph!hlng sai ve li~n h(ling ciia 16'n&.lh6':

N

"(x - ~L)~

L I 'i) )

,...~ _ lei (.,5 - 727t + .. , + (8,5 -7.27)-

" - --N---- = _- - 7 -:::. O,Sl592

2. -Ti~n hrong trung blnh ctia rn~u:

ty

:!()Ol

It

LX,

- ,~I 5.5 + 7.6 -I- 7.8 + H.2

x=-;-:::::-4'-'~=7,275 (In1)

. Phu'<1ng sai v€ tit!n lu<1ng eua m~u:

'.1

L(x, - x)':! ~

s~ =m-1 - 10; i::~.:~-=--7.2!5)~ ~_ .•. .-':_(~~_-_7.275)_2_ = 10969

n 4 '

13

\1 )

(3)

(51=(4)x.IOO -100

_-- -----~

X (].~25 r\

___ .--.d .~ ..... - -- _.-

1.41n

+ 41.78

. --_- __ . ..",...---

1.-\3

----~-

__ .-'?J~~_

O,13~1\ _0,58_x __!_.~!~

Y 0.1 A

- - - --_ ..

\._ z __ ():(1!_5 A_58

L A 100 _l.1 A _ __ _ . __ . _~ _. __

__ . ._.. I-~.::..c:...;;:""__~l-_

O,lJ45::!

V~y tell,; dO lang (giam) v6 siln pham lieu thu: cong ty X tang: 41.7Wn, cong ty Y lang 4YJ, r.;ong ty Z gijirn: 5,4Wn.

12

Hili 6:

SCl1i¢u v0 nang sua't lao dtjng (stl san ph~m I ca sitn xua't) ciia d\n~

nhan_ d hai _P~~_~_~!i~~!~£_'!_hy sa,u_:-.--.----------.~-- .. ' ~~~_~0_~~!1.hfin (I!g_~~fi) _

!-~~~ ,t£A th:nxt'~ll_

---_ ..... -- --

I}

_._--_.---

sci san phffm..!..c~ .~~~ ~uJ~.

-- ... -- -.~ .... ---

30

-- ---------

4() - 42

o

2

14

- ... -- ._- .. ~ _.

43·- 45

.~._ ._c _. _. __ .

25

~---.- . .,,_-- - ----

13 . l?.. _

---- - .--.-~.._..

46·- 4~

~ ... _~ __ .. _ • __ ~c.+. ~+ _

49 - 51

--- ..... -- ~ . - _._ .. -- .-

58

--_. __ ._ .

.... - ... -.---- ... -~---

65

~ • __ .n

--~ ....... ------ _.

2

Yell c~u: ,

1. Xac dinh nang suffllao dOng [fling blnh ciia cllng nhfln d lif~g. [ililf~)

" hai h~ ~1 1

Xlfl1ng va chung cho ca at p an xm ng.

k ,'" .l: ..

2. Dhng cac chl ticu th6ng ke, hay thinh gia st! dong l ClI vc n~lI1~

A' 1 dA 1 .ho tunl' phfin vut1ng. Nhfin xcl mOt ckh ngiin .l!!-~mj

suat ao 1.)11£ C e- -'- ~ ,

3. Hay than lu~n ng~1l gon v~ s\f khac hi';t giffa dO 1t';ch tlly~l litH

trunu hinh va pht(tfng sai.
eo
{~iii :
I. Ta ~ll hiing tlnhtoun: _
s6 sp I C,\ n
Xi -I .. .,
sx PX J\ PX B ·1 pxc
i 2.
I 3() :~() 2 ()
I 41 0 l) q
I 40 4-2
4.1- 25 14 3lJ
43 .1-5
I 13 :!5 38
I 46 -1-S 47
1
1-1- 7 3

49 - 51 50 5 2
58 5H 3 ()
65 65 2 [)
-- -~~ ~ . ---~ _.--- _"'_~ __ ~_~'T" .. - --- -_._- ..... 2.

,,-_. - ~ _ .. -- - .-

50 50 100

......--.-------- --".,---, ••• _......._L ......... _,._

• -. LX· r

Ap dung cllng [huc tinh NSLD trunz hlnh x ~ --' !-!- ta co

. ~ ~ ~ L fi

l'h~ ., A - 2325

~ '<lit xlldng : xA:.. ..

.. 50

46.5 == 47 (san phii'm / ca)

2260

- ,,-_, 45.2 == 45 (situ rh~'I1l / ca) 50

m[r · .. f .. h~ ~ - 45H5 4- 0" 4i'. ., I":" /

-pl~~.lm~Ci1':':p <HI. xU'ung_ xAB -0 -j(}(j- -' :'l,O.l::::: 'l) (san pnarn ca)

~1I,n:I\lltll~ NSLD tlnh ehtmg cho c;l 2 phfin xlrt1ng con Cll th~' xric dinh

LXifj 46.5).·50 i 45.2 x 50

11~~1g,~1\l'l.~ (hite: xAB T ••. ._ - ~. '- .---. -_ -= 45.85 (sitn

2::1'. 50 J 50

I '

~~~;.l1,Yr(i'UJ';

~~Ie. ~ r.fuli)i~l".. vi st) cling nMn a hai phan xudng bling nhau nen:

\ . .f{1"5 t 45.2 4'\ ~ >!

~j''l!iMJ -~, .-- -. : •• X5 (san pham/ca).

2

l. r;~ a~m~1 ~i~i sl! (h:;t~g deN v0 NSLD ngu'('1i ta c6 lh~ si~ dung mt}l ,'tl!.ll~ ii.i'J;'~., ·lli.~j~t1 sau: lit} It;ch LUY9l do'i trung blnh, phinmg sai, lit} Ii' II'~ ~iibu,df~[I~~:h 'va h~ s{} hi0'H [hi~n.

~f.{;11 .. (:fllh.1fMI Ut) Wt:h lieu t:h'l1~f1. ta ell cong Lhik:

~ • • 10..-

S,..:: 'l1.r~.Jl7tl i,,;tn phA'm) : Sn ::: 2.473H san ph~'m

~p~ -~m.J ~~ d.i.y. hai phdn xllilng Ctl NSLD trung hlnh khong hAng ullIU! n~11' Iltr khi1flg rhd dl1<l vao S 08 kC'l [u~n phfin Xtitfng nan Cll

15

NStD bie'n thicn nhicu hlin phun xudng na o. Dva vflO S cuu lung d'; La chi co lh0 kel 1\I~n:

• "DC) phan htn giU'a cac rruic NSLD ciia tung eN Lrong px A so vdi mue NSLD trung blnh trong px A th0 hien h~ng chi lieu S r. = 6.0770

san phffm I ca.

• 00 phf\ll tan giiYi\ ctic mile NSLD ciia LU'ng, eN trong ~x B so vdi mile NSLD irung hlnh trong px B th0 hi~n hr\llg chi lieu sn = 2A738

sAn phfim f ca.

nE l:ll the su s<l.nh de:, hic'n thien vG NSLD g.ilta 2 flx ia u\~ng. chi licu

h~ st) hic'n thien:

Hai 7:

Nha nui y B chuycn siin xlIa'L Ioa i san pldm X. Nii m 2001. nha may phii'n da'lI hu gil' thanh siin phtlm 2.5 llr va nang Gill san IUI,ing len IOCA so v(1i nii m 2002. KC'l thuc narn 2003. nhii may honn thitnh vinn mire ke houch ha gi;i thimh 2Ch va VI((.11 rmrc kc' hoach siin luuna <llA

Ycu_£_4u: ' ~ .

Xac dinh hien th}ng gi.i tha nh va hien dlJng siin M.fng narn 2003 so vdi B,i III 2()02.

11}J~i loa~1 Y~U C~-ll cluing ta xtic dinh de s<1 tu'dng dtli d()ng {hili v0 gill U:u.it~h \<1 san htdfl~.

j 1'·~~~i~l'I-1). dil'i lttl n u th ci i:

=. +.::"' +

A

V ::::~; x 100 X

S 6.(770) 1"'1 ()r. 01

V == ~A_ X 100 = __ ._o·_·_ x IO( :::: _1, l17U

A X,\ 46.5

V :::: .~!!.x 100:::: 2A738_x 100 = 5.47%

n XII 45.2

Nhu' vfiy cac mill: NSLD trong px A dan dOng nhi~u hun trong px B 3. xcrn xcl 2 eong [hue:

'\ ·Ix.· - ~If.

•• t.... I I

DO I~ch luy~l d<')'i trung hlnh : d.:! --.-~-

. ~ I

v

t ",,:...1.

Yo

},,: mite d(i ky tnlo diu y .. : rmic d(i ky gfic

IMj UM':I!IlJ' llt'li nhj~m V'l) kc' hoach:

YK tNK ~ ---

. Yo

Yx: mHc dO t:i1a ky kC' hoach de ra Yt>: mt:l'l: dO ky g(')c

$(": v~ril~ I~\l hoan {hi\. nh kc houch: )

Vtl plnrong sui:

)" IIiK =~

YK

Ta thfty cit 2 cong lh((c d6u lh6 hi~n dQ phfln uin giU'a ctic h(l~ng [ii~t, va ~fi trung hlnh. Tuy nhien ding 1 t~d li~l1 tinh l~\an tht tr] S6.ql~1i'·~' Il1n hon lri sG d do trong s~ die dO l~ch dUl.fc hlnh phlidng len., }~'~i d6 clio th«y ICIng thG cang hie'n lhien nhitu lhl s1f khiic hi~ll.m;ir;i Ill,

A', \"

va s ca ng on,

.Y~' t1hl''' J, ~I~~ ky kC' hO'JCRd~ ra.

~ I" fi~1~_id;1 th~ii."..:tc· off dat duVe trong ky nghicn ciru.

F'.1"lil'11 1R6f! '~II~~an',M ella ha lu;.li sa tirong doi nay:

I = 1m; X tJlK

16

r

I.L = D~x l.L Yo )'0 Yk

2. Giiii :

Thco lh~ hal. dtii v('i chi lieu gi'l tha nh La ~(i:

1 NK '_h = 1 ~ (),025 = 0,975 hay 97Ylc 10

t 11K = 'J_ = I - O,(}2 = O,9H hay 9Wit Zk

t::= l:-':K x IIlK = 0,975 x !l,9S:= 0,9555 hay 95,:'Iylt

Kfl lufin: Oi" thimh san ph.tm X narn 2003 so vdi narn 2002 hiing 95.55(,1 nrc lit giii m 4.4YIc_

Doi vdi chi lieu sit n hnjng:

lNK 0: tI_L = 1 + 0, I := 1,1 hay II,ncit 41)

1 HK '" _lI_l_ = 1 + C),06 = 1,06 hay 10(1C.;.c q"

t :-0 _YJ_ ::= INK x tilK = 1,1 x L06:= 1.166 hay 116,6C1c

lI[J

Kc't luijn: Siin h.l\fng san phfim X narn 2003 so vdi niirn 2002 liing len 16,6cn .

Hili 8:

Cling ty X C\} hai xi nghicp cimg san xua'llo~ti san phrt'm K. SCI lic;u vi: tmh hlnh siin '(tHft ciiu hai xi nghicp trong J nam nhu SHU:

,- Xi-n~hi4r' - Tht!~ ~~ 2()()2--:;- Kih~,~hiO()3 --~Ir hoa n thanh

vdi tht!1: tc' 200 I kc' hoach 2(0)

(Cn)

-~ _.- _. - -- . __ .---_._-- -

105

~ - --" - ---

100

A 110

112

~-------

118

B 115

-------'-~-~ ~----

Narn 2001, xi nghi~r A s,\n xUITt dUljC 06 lrii;u sdn phrt'm, xi nghiep B 1:6 s,ln IUl,fng cao hun xi nghiep A 20ch_

IH

Yen cau:

Xac dinh (J, If - }' h '

, c oan t lao kc huach chung ca hai xi n uhi -;, ,... _ ~

niim 2(X», ,- Co 11;1" Ctl,ll:Ong ty

Giai: Then d~ bii i La co: .

Xi nghi9P A: Y~()OI:= 6 lri~u s110 ph.rm.

Xi nghi('p B: Y2(J[)1 = 6 x 1,2 = 7,2 tri!Ju siln phifm

Ta cd:

S,in hf~1ng niim 2003 cila XN A:

Y03 = 1 ':1916 x v - I 29:V 6

.- - - .01- , ,t)X =7,76J6lri~l1sp

X' h'" B )'111

I ng rep : -'~ = J,15 x 1,18 x 100=] 357

Yllr "'-

Siln IU(_fng nfirn 2003 cjiu Xi nghi~p B:

Y03 = 1,357 x Ylll = l 357 x 7 2- 977()4 -A" •

," ,. . . , -, lrll;u san ph:1111

San hl\1ng lh~(c te' cilu 2 xi Jlghi~p A va B niim 2003:

7,7616 + 9,7704 == J 7,532 Iri~lI siln phii'm. Xi nghicp A:

1.!H_ i.os.» Y,n 7.7616

I -,.J -.r- YkO::l = --~- ~ :: .----- - = 7 192 '-;' -

} W.l ] ,05 1.05 ,- tn!,: 11 sp

Xi nghi~p B:

YUI -

- ·-·-J,OO

YUq

> YI.,JU = Yin ::= 9.7704 lri~u "P

San hflfng 1- .. £ hna ch ciin 2 xi nghi4p A y,i B mim 2003: 7,,192 + 1).770-.l- == 17.162-.1- 11'i~1I s,in ph:fm.

J l)

.. r=

" • 2 ' .hiep narn 2003:

" - h ~ 1 lh~lnh kc" hoaeh chung eua ca Xl ng , .

Phan lram (MJ' .

Y I 17,53.~ ::: 1,0215 hay 102,15(1c "

tHK Yk 17.1624 , A

, ~. 1 ,1~ l 'lh mot mftu gam 50 cong

Ba19: ell lai \i~tI YC nang. suat an cong c <, ~

nhfln trong rn(H.:x!!!g!li.~..!!~li sa~.(kg): , --:-.-:- --1

Nang suitt So cong nhan \

Ian dt)n~ (ngt(di)

- -- -.-' ~.- ... -. .--~~--- '-'1

< 34 .' 3

34. - 31\ 6
38 - 42 l)
42 - 46 12
46 - 50 8
50- 54 7
> 54 5 Ycudlu; " 'A

, ~ h' h .' a eong nhan trnng XI nghu;p.

1. Tinh nang SHattaO 09ng trung in cu

2 T' h mclt. sGlrung vi yt; nang sua't lao dl)ng.

. In A h . A

A'· bl h hudng sai va d6 lee lieu

3. Tinh 00 Ii;ch luy~l UUl trung In , P . ..

2

Chuan.

4. Tinh h~ sf) hic'n thien. , 'l Khii.ll slit hinh d,lng philn ph6i cila day so.

Giai:

,Ta_l~p ,h_ilng l~nh_!{~~l.!!.~"'~U"':-.-_ ----~--~-,------=-

(x, _x)2f,

(~ = 44,56)

'f x; ,

f

,

x.I,

Trj sf) gina (x.)

NS[J) (kg)

,----.----I---~-+-----

96 :mn 473,2608 37,68

216 7776 ~l9,~4'16 __ SU6 __

l__. _

;.

_.--_._----

< ;\-4

\ ,l4 _ .~~ I

20

:11l- 42 40 '.) .'\()O 14400 187,1424 41.
42 - 4t'1 44 12 521l 2,'\232 l,7t'i32 6,
46 - 50 48 K :lB4 IH4:t2 ()4.66K8 27.
50- 54 52 7 .164 18928 11l7,475:? 52,
> 54 56 5 280 156110 654,.'\oB 57
.~ ',-- ,- ,-- ---- --" -- _--_- _--
L.. .. ]~~!!L_ 50 2228 101520 2240)2 27, 04

Oil

'1

",6

1. Nang sua'llnn dOng lrung blnh cua ding nhan trong xi nghj~p:

- 2:>:/, 222H '

X = -!t~- :::: . 5-0-- = 44,?6(kg)

2. * Tinh mo'l

88' tinh milt tnrdc ticn ta xac dinh t6 chua m6t, d6 Iii tS c6 lin sf} Jon' nhilt. Ta lhi{y t6 42 ~ 46 lit 16 eo chua milt VI c6 tAn s6 ldn nhill lil 12. Sau <.16 tr] sfi gdn dung cila mot dUljc xtic dinh theo cong lhuc:

M =X ,+h fl\'lo -fMo-1 -_-

o . Mntmin) Mll (f f ) (f f )

Mo - 1\11)-1 + Mo - MIHI

P~9

M, = 42 + 4 - :;: 43.71(kg)

(12-9)+(12-8)

* Tinh st{ trung vi :

f)e! tinh s6 trung vi ta h~p the m c(')! l~n so' tich lily. Tt1 chua sfi trung vi

I' ~ ," -r ,» h I l' h h h' I/I + 1 50 + I 25 5 a to co tan so tIC iiy (In on nae ang -0"'--- ::;: ---- = ,

. - - 2 2

sau do Ir! <;6 g~n dun~ c.:ua s6lrung vi uliqc llnh theD cong thue sau:

NSLD Tftnsf)

Tri s{') gina (XI) f

(kg) 1. __ ~ch 1ii..1..

1 :1

9

<14 n
34- 38 Jfi
38 - 42 40
42 - 46 44
46 - 50 48
_--
2] () 9

18 :'10

II JII

-------'-_----- .----------

t

!

5_(~ -18

M - 4" + 4l---- = 44,33(kg)

c - - l2

3.

_ Ttnh lit,) I~ch llly~t t1o'i trung binh:

II _\

I,\Xi -- X 1'j

Thay sCi vau 1,\ co:

d = 273.6 = 5,472(kg) 50

~ 'finh phirdug sai:

Ta ell eong thU'c:

k - ., .

I.<Xj -X)-ti

§ 2 = ,!...i"'..o..1 ""--:1.-

I.fi

i::::1

s~ = 2~4~~:~2 ;:::: 44JW64 50

Thay Sl} \'ao tu co:

_ Tinh d(l IGch tiQu chu~n:

Thay Sl} vao coog ihuc:

22

s ~ p:'_i~~::)' C, ~ J44~H()64 ~ 6.693H(kg)

4. Tinh h~ sli" hic:n Ihien:

v = ~ x 100 = 6.6938 x 100 == 15.02%

x 44.56

5_ Kluin s,il hinh d.lng philn phcii cua day si):

Dua vao cac sti li~u tinh <.1tt~~e tu tha'y:

'M(. =43.71 <Me =44.33 < X = 44.56 nen day s({ ph,ln pho'i l~ch phii i.

Hili 10;

Co Iii i lie; II vf Ijl~ n h((fng Ih,t ng (.'lia 12 cong nhf n l~ m(ll IS sit n xua't nhir S<lU (ngfm dvng): 160(), Hmo, 2600, 25()(), 2000. I NOO, l70D, lSOO, I }lOO, 2000, 1900, 2500.

Yell c~ill: Can ell sCi lic;u trcn hiiy tinh:

1. Ti~n Imrng (rung blnh, sli"lrung vi vii ruth.

2. Cac tll phiin vi.

3. Phmrng sui vii t'I(~ lc;ch liell chuffn

Giai:

Trude lien dfiy s0li~u tren du(!e sap ,<C'plhco Ihll h.f tiing ddn:

1500, lo{)O, 1700, 1 ROO, 1 HOD, 1 HOD, I Yon, 2000, 2000, 2500, 25UO. 26()()

1. Ti~n It(dng rrung binh:

~ = I_~~ = !_:,)_(_)O + 1600 + ... + 2~()O +_2600 = 2_~?!)Q = 1975 nad

n 12 12 e-

Mu = iROO ngjtn dt1ng

1800 + 1900 >

M =-------- = 1850 n"an donlT

"2 eo e-

2. Cac 111 philn vi:

Ta 1.:6 11= 12.-,.(11+1)/4=(12+1)/4::::.11/4

23

Ttl' phi\ 0 vi Lha nh&t: ;:

Q == 1700 + 2_ (1 gOO - 1700) = 1725 ngan dong

I 4

Ta philo V! tha ba: ,

Q \ == 2000 + % (2500 - 2(00) == 2375 ogan J(ing

3_ Tinh phu'lfng sai: _ ,

~, 2)X\ - x )" _ !±82500~~~4_:: 123541.67

s: == --.---;:;----. - 12

Do l~ch ticu chu~n: ~___ ,;:

• A _ (1')354167 == 35 L4H ngan dong

S -"\I - ,

'" 11' 4' • ., TA•

B~l . '~, A :,.' san xuat m6ll()(~i san pham trong g glo. 0

Co hal to cnng oh,\O l:ung., . A - ht Thdi gian han phi trung

, A h:' T3") co 18 !:oog n an. ., ;:

1 co 15 cong 0 an. l - _., f.". t':> 1 to 2 Ian

, .:> ",. ,A nhan hoan thanh mqL san ph,\nl I..:ua 0 " '"

hmh ~e mOl c~n~ ') hut. Hay tinh thl1i giun han phi trung blnh de

ltilfl 1a 15 phut, - p ., . ,:0')

- anh At -.on phim cua cong nhfln en hat to,

hoan than mo sa

Giai: T.\ co: l\ing, Lhoi giall_ h.~~).2~!_~~? ~~ h_~i;.d;

Thai ginn hao phi trung hlnh = --Td·;:;-g·s-(fs-tl~ ph~m cuu d hui to

.

Trong <16: 7 • ..:t "x f : T()ng thoi gian han phi cua ca hai to.

~ II 't

L I, : T6ng san phffm san xua't elia ca hai lO,

Thco J~ hili La co:

24

I X \ f, == 15 x H x 60 + 18 x 8 x 60 >= 15840 "f := 15 x ~.~6{~ + _I~ >.'_~~ 60 = 1200

~ I 15 12

. ~ I

V~y lhi'li ginn han phi trung blnh de san xua't mQl san phfirn ciia dlng .'

nhan d hai LS:

X = _~5 x 8 x 60 + 18 x 8 x 60_ = !2840 = 13.2 hut

15x8x60 18x8x60 1200 p

- . +--

15 12

J\iii 12:

C6 lai li~u vG Sll stin ph~'m .~~In xlIi([ ctia mOl C<'lng ty qua de "am n!!_'!'._~~,~s_,tn rh.1'm):

[ Nam 2-=-1_ 2(4)(0-)3]

[~6 ~in ph;1 _]-_ ]

Yeti cau:

I. Tlnh ciic stllu'r!ng ot1"i dOng thrii lien hoan (16c di) pM [ lridn lien hoan). Tinh cac s6lu'ffng doi dQng thai dinh g6e (l{ll: u<) phat lrien djnh gti~).

2. Tinh lac dO pMllri~'n trung hinh hang niirn (s6' trung blnh nhfin). Ghii:

1. Kel qui! tinh loan de sci urong d6i uQng thai lien hoa n (t,), cae s{)'

untng d(ii dOng thai djnh gelc (T1) vdi ky got: chon nam 199H. cho trong bu ng sa 1I:

- -- r-----'--- ,-._-_.
_ _!29!3 _j 1999 2000 2001 200
-
irn 20 23 25 29 35
- r. - -. -- - - -- --- - . --.---.- - n_~

~. ~_Na!11_ .. __1?98 _}229 200t 1~~)~ __ ~2_~i~~

1_~6 s~'!_rbJ.!"!!_ 2i~__ 23 25 29 _l_L_ _ _:l<r._

I :~ (I~n) 1.15 1,09 1.16 !_,~-,-. __ l~~: __

.~(!tln)_ __ __ __ 1.15 1,25 _~,4~.__ _~~~_ _~~)_~)_

2. TCle c10 phdt LriQ'n trung hlnh (s6 trung blnh nhftn) giai douu 1998 -

2003: .

i .: ilj5-~ 1.09 x Ll6 x 1,21 x 1.14 ;;:: V2,0057 = 1,1494 = 114,94%

25

·, h' I thco clio" link lMn

_ 'I .:.: ti h t\it: Ul' nhat lriell truug 1111 e-

Ta cung co me 11l . I'

giiiIl sau: ,

~- ~ , ~'A k~l ·1 tinh tonn

t ~ ',_ 40 ::::: Ll 4H7 ::::: I 14.87% (VI Hl m troll so ncn e q\h

20

thco hai cong thlic dl khtic nhau.)

Rai 13 :, .' . .' ~ " san xua't h6ng. den trong qUI 1

ell unh hlnh san xuat tui hui nh,\ may.

\·fl Lilli:! niirn 2{)04 n!lli~au.:. -. - -'1-" .-------Q--.,,, - -.- ----

.' . Ul- _

QU1_1 __ - _-' . -, -:- t:': t:--- .... 'ff Ie (,e

, - 1" Ie (ii u~t S(J "an phum l at •. ~,

Nlla Sll san phuJl) \X y. .', ual chat

chfi"t httil1g chiit 1u'!1ng .

(lO(]Oh6ng) (f;,j (lO()Oh\~I\;_I_. h(,~_(riL

-- ~ ··lD - -. - .. - ~7:!() 95

9)

may

:\. 7~O

r l)\ _~I_'2--

\ .!L. ~K~l __ . __ 1 •• -- - ._- -- - -- - -- -.---

Yell diu: Hay tinh: A" " U. t chat lu\1ng tinh chung cho 2

I. 1'5' lG t;'c trung h)nh so hong ue n ,} .

" uui 1 Jl1.m 2004. 2

nha may trong ~' .1 h-'l \.~ 'ng tinh chung cho

. h' 1 ."' h')Il'f den dat c a I.1V ~

? T\' Ie q lrung tn \ sO l e- .

~ha °nd'y trong hai qui d5u narn 2004.

GhH:

I, T()ng sO' h,)n~ dc_n_ ~~~l_ ~~~_L_!~~n~

Ty \~ cir lrung blnh > . - ~r()~g. ~"l)' hong den siin xufi t ,

_ Ttin!.! sci ht>ng den lhl1 chitt hl\~ng cua h~i nh~ l:U\Y irong qut 1: w 7'0 x O,Y3 + 4XO x {l.Yl ::: 1106.4 (ngan hong) , .

- ~. ., I . h~ mtiy lrong qll1 1.

'rio' .",'h"ll11l1,"!Is,inxualcua 1,lln" ~

o Oil!!; "l l '=' ... , h' )

~ 71()+4~(l:= 1200 (ngan oug

- '. 'd' 'h:,l Iu'l"!ng. 110h chung cho 2

V{\y ly I~ fir trung h)nh sfl hong den ,~ll:' .

nha Iluiy trong lJUI I nam 20()4:

1~6A = 0,922 == 92.2% 1200

26

2.

- Tti'n.g SCI bring den da t ch.ft hrl.fng ciiu hai nM may trong hai qui: 1106,4- + no + 512::: 23J!-i.4 Ingan h6ngl

- Ti~'ng s6 hllng den siin Xl.lal cuu hai nha rruiy troug hai qui

720 512

1200 + -- -.- + -- == 1508.4323 (ngan hong)

0.95 0.93

V~y ty I'; (Ic trung blnh Sil b6ng den d'.ltl.:ha'1 luqng tinh chung cho 2 nhu nuiy trong hili qui dati niim 2()04:

2338.4 ) 3

-. - ._ -._ := ( ,Y. 22 = 93.22%

250H.4313

!liii 14 :

Hai doanh nghi~p cung sitn xuitt loai san phii'm X. Tid li~lI v0 unh hlnh s.ln Xll[l loai s,in phfi'm nay ciia 2 doanh nghic p narn 2004 nhir sau:

r------ - -.~- ~-=-~P._(~~'!~ ng~i¢r~A.~~-_I_·· --~ ·Q~)~:~·~.ghi~r .. ~~~l

Quy Gi,l thanh dun Chi phi S!ln I Gi~t thitnh (I<1n Ti troug I

V! S~lll plHfm xua'l (tr.d) I vi (slii{n)()p()hdft)"m Silll lu\jng

(IOOOt'l) siin ph.1m

.----~--- -~.-. -----. -- --.--- --.-t-- __ .- -,-._.-- (~1) ----

- _ _Ii~ ~~ ~ j~;:~ _~ .~~~~::: i~: .. ~::~.= :-- .~~~ =-

,~~~}_:: ~;:::-t~;:::: _t~:::~ .=. -_:~;~:;; _

Yell du:

1. Hii y tinh va so s:inh gi<i thanh blnh quan 1 don vi san ph1'J11 niim 2004 gili'a hili doanh nghi¢p trGn?

2, Wiy tinh h~ sCi hiC'n thien v~ gia thanh uon vi san ph~m diu tung doanh nghicp va cho nh~n xet. Biet them r~ng .~an h/I,fog san phffm cd nam t:tia dounh nghicp B Iii 300,000 san phim,

27

Giiii :

1. £)6 tinh gia Lhanh lrung brnh ta su dung I::ong, Lhul::

- 'x·f·

)(.:= _i.J_Il...

l:fi

Trong d{):

;: : gill. ilia nh trung hlnh.

Xi : gin thanh cua lung qui. fl: siin ph&m ciia tung qui.

L.Xi I'j : l0ng chi phi san xua'l trong narn.

~Ji : tdng sail phffm san xullt trong narn.

Til c6:

Gi6. ihanh trung hinh 1 (hin V! sp cua

ON t\

T~ng chi phi sx ciia DN A

~.~-.-~.--.-----.- - -.~-- .. ...--.-

T()ng san phfi m ciiu DNA

=

1 ,\ ~(~)~)_~ 1~86 ..=:l_38?~.!~?i_ = 516~ = 19,06 n!!ul sp

lOOO 1386 1387 1394 271 ~

.. + - + .-

20 21 19 17

. _ LX.f f

'1'~~c:}n'1lhtr(; x = --unau urtt 0\' ;::__l...-

u • - ~~ • ~~

:) ,,:=. L,XjUi

Uj: tlln.lng s~in hNng $,\n phrt'm, trong tinh toan lhlfong La d6i v~ s5

I~n.

Giri thimh trung hlnh 1 don vi san phffm ciia ON ~ :

, :I.Il= LXi Uj:: 19 x (),l6 + 20 x 0,35 + 18 x 0,30 + L9 x 0,19;:: )9,05

ngd/sp

28

~o siinh giii thanh trung blnh ella 2 doanh nghiep :

Z,~ _ 19,06 ~

Zu '-19,05:= 1,0005 Ian hay 100,05%

ZA Zn= 19,06- 19,05=0,01 ngd/sp

Nhu v~y gill thanh trung blnh 1 ddn vi san ph~m X cu' a DN A h

OOSCft. ,. .' cao on

. _ (so vd. DN B IIft1ng U'ng s6 tuy~t d(,'i lit 1 () d6ng.

2, Ta Cll Cling lh((c tinh h~ so' hiC'n thien:

.

S

V ==X 100

x

trong J!i;

i-- --- - '---"

ft "~(x -~)"f

s == ! ~- -'- ---.~

V Lf,

Douuh 1ll.'.hi0p A '

. - -- - .. - ._---
Girl thanh thin Chi phi St\ll IU9ng
vi sun phii'm san xufit san phffm (
(xd f-- (trieu d{)ng) ( 1 000 sp) (fj)
---------_ ... -
._----. +---
( I ) (2) (J) = (2)
--- --'- m
20 ------~----- - --
1000 50
21 1386 66
19 1387 73
17 1394 &2.
3
-
L 271 6
--.
----- - ") Xi - x)'"'fj

x =19,06

44,1800 248,3976 0,2628 47,9752

40,8156

ZA = 19,06 ngd6ng

29

f.

v A

Dounb n!!hil'l~ H : Siin ll(.fng -J - ")
GiJ tlianh Ti In.)J1g_ "iin (:\j q- I'j
I , 'iiin pham
! ddn "j s.i n 1 It(.lng "an X =19,05
I pk1nl! 1,; ) ( 1 non sp) (ri~ __ .
phfim (Xt) I -- ---,.-~
I 300 x O. l (, = 4X 0,12
; 19 1 (,
, _ . ------ ---~~
I_ I __ H_ ----
30() x (US == 105 94.7615
I 20 , .15
i
, 9tJ.225
l' I 300 x 0,3 == 90
! IX I }O I - - -- ..
j '1 300 x 0.19 = 57 0,1425
I 19 I 19
j .. ~---
j 194.25
I , , 300
! L I , .. -~ .. --- - -_,.. ----_ ..
I . {194.25 _ ,JO.()475 = O,IW47 ngd: :I.B = IlJ.05 ugd

Sn . V 300

SII 0,8047 I ()() _ 4 ') ':leA

x Jon.o. --- -.- X _ • __

VB Z 19.05

II •

.. '. DN A dao (i<'ln" nhicu hun

Nhfin XCl: giu thanh dun vi siin pham CU<l '. ~

Dr-; B

30

CHtfONG: (Jde LU'(1NG, KIEM DJNH, DIl~U TRA CHQNMAU

BM 15:

Biru diC;1l Thanh phlf I-fl1 Chi Minh nghicn cuu vice sll' u~lng di';n thoa i cel' dinh nhITm tinh lo,in gi,1 cll(k hl.1p IY. M<5! m~l! ng,1u nhicn g(1m 100 hI) gia dlnh du\1!.: chon tif Cilc Qudn, BUYC-n. S6 lic;u chn

lrong hang ~a!!_:__. ,--.;_ ,

Cltoc tnt hang lhang S(f h(>

- -.-.~~;\n_E_t~I!~O._ ... ... ._. _

< 60 . 10

60 - HO IS

RO.- JOO 22

1O{).- 120 27

12 I}

5

120 - 140 140·- I ()O > Ibn

-- ,._ - - ---_.

Yell cflu; l. Giii s':( lit n Cti<le: t1j~ n Ihm.1i hil ng 1M ng cd pM 11 ph{li I.:huifn. h,ly [(le 1u'(.1ng khoiin~~ rmrc cu'ck LnlJlg blnh eil il <':ilt: hI) gia lHnh V(1i dl} lin c~y 95CA.

2. Hay tflk hit.ing IS' Ie; hI} gia dinh c.:d mac cl((k di4n thoiJ-i ml.1i lAting Irin hctn hoac hlin.!! 100 ngan (I<~ng. vdi eli> lin ("',Jy 9OCk .

. 1. MI)! czin hlj ky [hll~[ dia Buu di~n Thanh Phe> cho rflng liJn (.'U'dc di~n lhOld Irllng hrnll ciin ml1i hI) IHlng lhttllg la 100 ngan (Mng. V!1i mac y nghicl Sl;f. hay cho nb,Jn xcl \"{~ loi kh,ing dinh lren.

(jhi i:

L De'tfdc IU\1ng trung blnh chung ta sii' UI,IJlg c611g Ihii'c:

c; c;

X - Zlt:~ -F--; ~ ~l $' X + /.'42 ['"_ .

.,j 11 'V n

Theo de hai La tfnh OlIVe:

- LX, 1', I02600 ,

X == -_-.-. -.-- = ---.- =: 102.6 (ng:in !.lon!!)

.If, 100 ~ ...

31

• A' khA (T hic't nen thay hang phmrng

a! Iii phucng sai ella long the La one •

:=:: • '" 'l" h 2

sai mau hieu chin S • '~, . _,

s = ~t tX-: r-f, = 31,8652 ngiln d6ng

l()(} Z - Z = 1.96

n = . 11 ~ - U,U2~

Thay se; van cong thik ta c6:" 31 8652

31.8115- < I()"') 6 t-196 - -:-=-;;.c-

102 6 - 1 96 -------'..,-- S; ~l - -.'. .J 100

• . .,jl()O

96,3544 S; ~l ~ 10H.H456

• • • ,A 9591 tien cu'dc di~n thon i cf) djnh hang lhang

Nhu'v§y vdi do tm cay . r, • • d~

- • -. h~ " d' h III 96 lien 109 ngun ung.

trung hlnh ella cac 9 gia ill

2. Dei u'de hrong ty l~ tn SIT dung eong lhue:

~~7)" ~ - Jf1{1 _ p)

A ~ pQ _p _ < p < p + z . ., , - ' - -

P _ Z 1 ' -. - - (L _ n

«n n

" A • hA •• llnh e6 rrurc eu'de lIi~n thoa i hang.lh:ing"2'" 100 ngan

Ty h~ cac l) gia u

"

1I6ng trong rna u:

p =~, = n,53 100

1001 Z = Z ,= 1.645

n = 100, 1 - (J. = 90% ~ a = I'O,,,! o,n~

Thay sci vao cfmg ~!~ ta eo: r- --- --1 _ (53)

1- -053) , !~.5~i ~.~ .~_

)0.53(1 . -<pS;0.53+LMS1i 100

0.53 - U14S~,.'--- -lO() - V

0.4479 $ P S; 0.6121

A • d' h " mue cudc dien

A ~ •• 1A) tin d. 90'k, ty l~ cac hV gia In co', .

Nhu'v~yVlIIUl. '.J '-.d.· 6121%.

thoa i hang thang du'(;le u'lk lu'l;lng til' 44,790/( en "

32

3. ei! k~t!m djnh lai tuyen b6 tren ctia can hO ky thu~{ ta d.)t gia thuyet:

H, : I-l = I-ln = 100 H r : I-l '¢ J-ln = 100

Tinh ghi tri ki€m dinh:

- .

Z= x-I-ln = 102,6-100 =O,SI59

s 31.8652

rn- ~6-

VI z = 0,8159 < ZU/:! = ZU.ll25 = 1,96 ncn ta kh6ng thl Me bo gia thuYC't Hnl nghTa la, d' mue y nghTa 5% ta c6 the ani r~ng Wi tuyen h6 cua can bQ ky thu~l tren c6 th,e' cha'p nh~n du'(1e.

Ngoai ra ne'u d6 y tao th~fy 100 .ngao d~ng n~m trong khoiing u'(k lu'~1ng (96 - 109) ngall d6ng, nen Wi tuyen b6 lrcn'co th€' cha'p nMn du'(Jc vdi cung mue y nghla.

Rai 16:

MOl hang hang kh6ng thuc hi~n m(il nghien cuu de u'dc hrong thCIi gian trung blnh Jam thf tuc nhfip caoh cho mQt hanh khach. MOt m~u g6m 16 hit nh khach dU(1c chon ngau nhien, kef qua ghi nh~n nhu sau r:~ (philo:

14; 15; 14; 15: 12; 18; 12; 20; 22; 19; 18; 19: 20; 19; 18; 18. Yeu du:

Vdi dO lin ch 95th', hay u'dc IUljng khoang thai gian trung blnh de hoan tbanh thti rue nh~p dnh chu m(H hanh khach (gill thiC't thoi gian Him thtl tuc nh~p dnh c6 phan pho'i chu[n).

Giai:

Vdi llQ lin djy 95(h lhoi gian trung binh de hoan thanh thtl tuc nMp dinh mOt hanh khach dli(le xac dinh:

S s

x-t".r,a12 IS; J-lS;x+tn_l,lll.2 I

~n ~n

Thco de bit i chting ta tinh du'~1c:

.'

33

-

x '"'-17.0625

s =: 2.9993

n =: 16 t 11 I" ~ = 2.131

Thay s(~ vao cong tlnic ta <.:6:

17 ( r. t: 21 2,9993 7 )I:,")'i 2 2.9993 _ )112.1 _ ,31------r.=;:-::; ~l ~ 1 ,( nz, + ,131- r;-

_ ,,16 ',116

15.4646 s ~l < 1 R,6604

Nghia la vdi d{) tin e~y 95'«, thifi gian trung binh de ho~l.O thanh Lhll tuc nh~p crinh cho m(lt hanh khach nt\ll1 trong khoiing llt 15,46 phiit

den IX.on philt.

Bil.i 17 =

ClJllg ly e{\p nude l\P dung cae bi~n pluip liEt kicrn nude. LUQng nude liell thu cuu cac M gia dlnh tnrdc va snu khi up dung de hit;n phar tic't ki§_~~{~. o~!_c_j;~i_!.)~.Cin d_ !Q_~~)_g~~_~!!t~n.~J! Sl~I_: ---~-__'

HO gia dlnh Lirung nuue lieu ihu hang thang truck va sau

khl ap d\II1[.£<~_~ieJl_phU_ tiel ki~m (ml)

Tnidc k.hi Sau khi

7 7

.---- ~--

~ ...... --_.--- ---

I 2

16 32 16 30

5 22 12 it) 18

2() 40 15 33 4

25 16 ]4 22

3 4 5 6 7 X l)

10

Giii ~li' chcnh IGch vc IUljng milk liQu thu d) phfin ph6i chunn, bay tidc hnmg SIf khiic hi!;l giUa M1ng nUlk lieu thu (rung hlnh lru'lk va suu khi d p dung <.::ie bien plui p lic'l ki~I1l vUi dO tin c~y ta 95(/' . Vt1i muc y nghia 5'1c cd lhf noi rhng cite hign phup .lic't kit;-m nude lUi linn

giiim lul.lng nl1dc ticu thu?

34

Giili: Ta .!9.E.bilE~!J~ tuan:

HQ gin Trude khi ~- Sau khi~ r- -- .- --.-

~~~. _ . __ 5.. 'S_~_._~. (y,) d, =. XI - Y1 (ti, - d)'

~ __ ~. . __ .7__ --7~ .-- ---- .-.-'.- .

2 20 .---- () 7.H4

,..--'_ . __ . l6

.- ---.-----

3 40 ---3---

~___ 2

-+ 15 16 . H_. _ _B~~_

~-~t------. -1. 14.44

5 33 30

i-----f---

6 -4~--t-----_.j_·_-·L-- __ o.O,!_ _

. . __ :--: __ -+ __ ___:5:___ 1

7 25 22 ---' . --_.- __ _!4:43 __ . __

- .. H--·· -_ -1-6-.--J.----1-2--+--__:'3 ._._!.J.(J4

9--'--I.4---' 4 1.44

10 4

]0 22 1.44

~'~'~_~1 ~ '~18~ __ ~ 4

T(\ng _~ _ _c_ _J J_A_4_

168 28 111).6

__ 4 . .1.44

Taco:

- _ Ld, 28 .

d - -_.-- := - =' 2 8

n 10 '

f'" (d d)2 R _--

s ::: L. ,- 69,6 r=zrz=:':

~ . n-l = 10-1 =y'7.7333 =2,7809

Goi jJ., ,~l} ta hnjng nude ticlI ~hu trung blnh cua cal - h~ . d'

, • C Q gla mh

trttde va sau khi ap dung de bi~n phap rie'l kiern ntid'

Nhu vijy vdi el() tin diy 95f:'J. S'" khri • h'At . '" t c.

• • "Ie • u • C te VI,; lid un' A

tr~rng .hloh trudc 'fa sau khi tbvc' hi9n cac 'bien ph~lnpgl'~'t k~ :ICUd thu xac dinh : . ' ie 1(; m l«.1C

vm:

d t s.] -

- 1l-l.u;2 -1':. ~ ~l:\ - jJ. • .$ d + t !d

,}n } 1I-·!.u/2 i'OCC

_ ~n

n == 10 ; d = 2JUi, = 2.7809' t -

, ' 1t-I,u/2 - t.}.u.n2~ =: 2.262

35

2.7809 < 2,7809

2,8 ~2,262 tr: s: fl" - flv - 2,8 + 2.262 - r----·- _

"\jlO .. ,10

0.8108 s !l, -!l~ s: 4,7892 (m ')

Vdi dt) Lin '-=h 95'7c, co the n6i de hi~n phap li61 ki~m mrdc da lam giarn lu'lJng mrdc lieu thu trung hlnh ella 1 hQ gia dlnh tit 0,8108 d6n

4,7892 m \ /thang.

Vdi mue y nghia 5%, de xcm cac hi~n phrip tiel kiern nude eo lam giiim lu'lJng nude lieu thu hay khfmg, ta Lht!ehit;n kiim dinh gia

thuyc't nhu sau:

En :!l" -!ly:SO HI :!lx -fly >0

Tit s6lieu tren ta tinh du<;fe d = 2,8: Sll = 2,7809 ; Dn = ()

-

d-Do t=~-_-

Sd

j;;

2,8-0

t = 2,7809 = 3.18

. flO

t - t = 2,262 VI It] = 3,18 > 2,262 nen ta biic bl') gia

n~l,al2 - 9,O,1I25

thuyet Ho. Nghia la a miic y nghia 5% co th8 n6i de hi~n phap lie't ki~J)1 nude coIarn giam IU(_fng nude tieu thu.

Gill tri kiG'm dinh:

Biti 18:

Di nghien eU'u v~ tu6i tho etta hai loai den flash chup hlnh du~1C san xua't tit hai c6ng ty X vii. y, nguoi ta chon ngitu nhicn tit mGi eong ty ra 80 san phim. Tu6i tho trung blnh san ph[m da c(\ng ty X Iii.: 115 gio, dt} l~ch chugn hIing 66 ; cila cong ty Y Iii. 90.gi('f. dO I~eh chufi'n h~ng 60. Vdi rmic y nghia 5o/r co thi'! kc't lu~n lu6i tho san phfi'm ciia cong ty X IOn hdn cong ty Y it nhU"lla 10 giif co dU{.1\: khong?

36

Giai:

Ge i lu6i tho trung blnh cua siln phffm ,~ X ~ A

l' ' ¥ ..' eong ty va cong ty Y l~n hrot

a J.l, ,J.lv• Ta d<_tl gra thuyet: .

Hn :~l, -J.l} <::;;10 HJ :~l, -Ily >10

~ ::= 115; sx:;: 66: 11, -= 80

y=.90: S,. ~60; n,. =80,· z 16

. " = zn,n~ = , 45·

Tlnh'gia tr] kic!rn djnh:

z = x - y - ~ _ 115 - 90 - 10

, 2 ---c-.=,-~-- - == 1,5

s~ + i (6?: +6.Q2_

11" n , V 80 80

Vi z = 1,5 < 1,645 ne n (a eha'p nhan H hia la ~

d~ k~ I A K. . n, IJg ra la khong du chring eli'

e ct uan (UOI tho trung hinh ciia san h~ ~

ty Y II nhat Ii'! lO gi·(1. .. p arn cong ty X ldn hon cong

BM 19:

Mt}l cudc nghien diu th~i gian hoe them co h . ,. h ,~

lhye hiGn tai Im}l QUi]n ciia TP.HCM. Nguo: ta9~ic;nrnh,tIehu hhQe du?c s6 h ,.. h '") , . • an c on mau

, oc sm 10'.1 Lru!1nglicuhocciiaQuan S"'h .. h ;>; •• ,

,... ;>; •• • 0 QC sm mOl tnrung va

so rna u ou<je chon fa tit m0i In(O'ng (theo phirong han ch • A ~

IU(ft Iii.: p ap c on ty I~) Ian

NJ = 1200.

nl ::: 240. N~ = 1400. n, = 28{) N - 1(){)O

., , ¥ ,I - , n\ = 200

~Ia t~~, trung hlnh va lit} It$eh chuffn va lht1i gian hoe them .'

~nh lieu hoc trong (ufi n lfin lu~it 1ft: . cua hoc

x~ '-d~.2g;SJ ·.-;6,:g; ~2 =17,4g; Sl =8,4g; ;, =18.5g: s, =75

,H~ay u(1c .hfl.fng• diem va kho,lng cho thoi gian 'hoc them tnl~ b: g

cuu hoc sinh lieu hQC troug lu~n vdi dO lin l::Jy 95(~. g inh

37

Giiii:

+ Ulk ltrl.fng di0m cho ~L, tn tinh :

. N = 1200+ 1400+ 1000=3600

N = )\; 1 +N~ + I

+ n - 240 + 280 + 20(} = 720

11 = 11[ + n! 1-

_ I .1 _ 16.2 y. 1200 + 17.4 x 1400 + 18,5 x 1000 = 17,31 gilf

x ~ - "L>,N, = 1200 + 1400 + lOOO

N I [

+ Olle hr(Jng khoang .ehn ~l. tu tinh:

~ ~ . ~

, ." \\,~,

s~ -r (I - I ) ~~-

, 1 I ",

( 1400 J~ ~ (.1_000. \~ x 75~ 1

-- x 8.-1 l :lnOO )

3600 _ + . _ .

+ ~80 :'.00

CHUONG : PHAN TICR PHUONG SAl, KufM DINH PHI THAMSO

Biii 20:

DG' so sanh hi9U qua cua :I phuung phap chic'l canh tlCii vdi mOt gi6"ng cay an qua. Mqt m~u bao gl~m 3f) cay an qtltl cung loa i dang cho trtii dU\h: chon ngfiu nhien 1tt 3 phl1ling phdp chic'll.·anh khat: nhau. MOi phuung phtip chic', canh sc chon ra to diy. Nang suift mGi cay cho trong bang sau (kg) (gi,l su nang sUift quii cfia 3 phtrong phap l:hitft dinh ~J)}l,'n hell chu':i~ phti0_1lg sal hAl!£.. nhau),

rphUl!!~ M 1 Jhu'(1n~<il!_ 2 Phl!(fng ph~El.__

r------ 8,5 8.7 6,7

10,7 7,6 5,9

8.8 10,5 11,7 11.2 9,5 II,H

l( I :'.()())~ 6" ~

7:'.0 36[)() >" .-

= (I - 3MX) ) :! ... I()

:: (UI x 0.07761 '" O,06:!OIlR

=> g- =' 0.25

,

• K thK II'

Vdi dl'l lin c~y 95!h trung hlnh cua tong c p;

, -

:: -z ,')S- < ~ < X + Zu..'2S~

. .,. u _ "

17,31 - 1,1.)6 x 0,25 < p.< 17,31 + \,% x 0,25 16,82 < !1 < 17 ,SO

A b~ h ,,'la 1 hoc sinh li6u Me trong

-' . h c them trung m t:, < •

Nghia Hi. lMl glan ~~ _ i -1 dGn 17,80 giN vdi d9 tin c~y

tu~n nl'i.m trong khoang tit 16,82 g c

95flc .

38

7,9 5.2
9,5 6,8
8,3 5,1
10,2 5,6
9,5 6,2 ~
7.6 6,3 I':..~ 12,1 7,9 5,4

__l_QJL__I. _ 7.~ __ "+- __ 5.:,._,7 __ -i

Tdng: 105,6 C H4.7 __ _,_ __ .....;:5~8...:....,9 __ -' Yeu Call :

1. Vdi kitim djnh ANOVA (' rmrc y nghia a. = 5%, co the! n6i hi<;u qua ~tia 3 phuong phap chidt canh In nhu nhau c() lht(jc khnng?

2. Tnli'fng htJp btic hi', giii thuye] IIq, nghia lit hi911 quf cila 3 phircng ph.ip chiEI canh khat: nhnu, hay th~(e·hi9n phan tich s,j u ANOVA. (;~K;:;

L Ph~r(1ng pluip pMn tich phuung sui du'lJt: lhtfc hi9n dua tren ki6m ~ln'h piii lhuyG't HI) ou'(,fe phi'll bie!u nhu sau: Cac phirong phap chic't l~fiTl' khdc Hha1:J co ,lnh hu'ang nhtr nhau dc'n niing suitt qua. GQi )J I •

'. !Jt lit f.latlg Suifl qua trung blnh m8i diy thufic de phmrng phdp ~h!@'1 ca nh khat: nhuu, Hili [min duu dc-'n kilim dinh gia thuyC't:

HI!: J.l1 = )J] = )J I 39

- __

,_

. '

Budc 1: Tinh cac trung blnh cua tung nh6m va trung blnh chung 3

nhorn. Nang suil"t qua trung blnh eua t\tng nh6m:

- LX1 _105,6 -1056 .

X1=---- ,

. n1 . 10

X2 = L x2 = 84,7 = 8,47

n2 10

-;:~ = I,X3 = 58,9 = 5,89

. n , IO

-;: = 10.56 + 8,47 + 5,89 = 8,3067 3

Nh6m 1:

Nh6m2:

Nh6m 3:

cs 3 nh6m:

Bu'oc 2: Tinh cac lring cac o{) ll;:ch hlnh phirong

• T5ng cac dq li;ch btnh phudng n(li h{) 3 nh6m: SSW = SS1 + SS"!

+ SS,

SS1= t(X\j -x\ )2= (8,5 - 10,56)2 + ... + (lO,8 - 10,56i::. 14,164 j~\

'Tudng ur:

• 2

SS~ = (8.1 - g,47)2 + + t7 ,5 - 8,41) :::y: 8,301

SS~,::. {6,l - 5,89)2 + + (5,1....: 5,89i = 3,209

=> SSW = 14,164 + 8,304 + 3,209::. 25,674

• 'T6ng cac d{) \~ch blnh phudng g,iua cac nh6m', k.

SSG::. 2.ni(Xi -xl

i=l

SSG::. ± n i (x i - x)l= lO( 10,56 - g,3067i + 10(8,47 - ~106'1i 7'

i=1

10(5,89 - 8,3067)2 = 109,44467

Budc 3: Tinh de phudng sai Phuong sai trong n{)i hl) nhorn:

MSW::: SSW = 25.674 = 0.950889 n -k 30-3

40

Phuong sai giua de 11 h6 111 :

MSG

SSG k - 1

I ()l)A4467

. _ .... ~~ - = 54,722335

3 . 1

BUlk 4: Tinh II sCi F

F = ~S_U = ~.+'??~335 ;::: 57.5486

MSW Q,950H89

Tra hang phfin phfii F vdi mu'l: y nghia ex =-0,05, ta co:

Fk-Ln-k.n = Fl. 27. u.n~ = 3.35

VI F = 57,5486 > 3,35 cho ncn dira {rcn tlO' li~u dii thu tMp. cluing ta co d\i hftng ch(tng de biic hi) giii thuyc't H, chu rhng nang sua'l qua (rung blnh da de phtrdng phiip chic'l doh klnic nhau lil nhu nhau a mire y nghhr 5{j{. Nghia Iii. i~ (it) lin l:~Y <)5'..1 thl rning sual qua {rung hlnh (1 ha phmtng phap ehic't cimh khtic nhau thl khac nhau, Nhir vijy ta co th6 kc't lu~n ding, ciic phuung plnip ehic'l doh khac nhau cd ,lnh hutlng khiic nhuu dc'n nang suift quil trung hinh. Sal! day Hi hang. phfin tich rhudng sui mOl ytu ttl tinh tmln lit dutdng truth Excel,

( ; r. '1'1' \ _ (,,'1/111

~ !bOO'1 ~II? 11M r 1 III

i'l~l" 1'Ir- 111", II ~ In

·1 ~np 1I\1I,],11.! I' ~ II I

Slim {\ ~·I"J.d!;~~ \'.,,"i.llh'rJ
Ill;;£, I!I.~(, 1.~7.n7X
1I~.7 11.-17 II 'J~:!.U.l
~"\lI. 'I ~,'~~~ !IJ~M"i.fl S'i

~ CI~I J..f,llIV' ..

~:'I.~~;'rl~

I, to:<, ~ ... 1, •. ',111 '!-IJI" • 1 nli','r jj~

, '.oill

.!J _

1'·\,,/11,' F ,'111

lfS

.. ....... - _. --- - .

F

IX~I. III .~ ,':\U.H

.+1

2. Qua tinh uuin d trcn ta di uc'n quyct dinh hac h(1 gi.t thuyct H«, nghia la trung hinh ciia Cal: t8ng thG' khnng h~ng nhau, Vi v~y, vft'n d~ tic'p then la phii.n rich sa u hun d~ xac dinh nhorn nao khac nhorn

nao, nluim nao eli trung blnh Wn hen hay nhii hen. '

Ta sit dung rlntdng pluip Tukcy d~ so s,inh tung l:~P l:,k trung blnh nluim If 111((\.' Y nghia u nan lId cho tft't d cal: l:~r kiSm djnh l:6 Ih6 M phtlt hicn ra nhii'ng nhrirn khac nhau.

Then hit ng unh uul n ~~ phan tren, La c6 k;::: :I, a = 5(h, n = 30 va MSW ::::: 05J50SHlJ. Tra b.ing phftn phf{i q (phiin ph(ji Tukey) ta co:

q 1> ,,\ , ~. -r 3.51

Tinh gia tr] gidi ha n Tukcy:

T = ),51 r~~?5~}HHlj. _c l,OH2J6

~ 10

1)(\ I~ch tuy~t dSr ciic d~p trung hinh mall nhtr sau:

Ix [ . x ~ I "Oc 10.56 - s.·n ~ 2,()l)

!xI - x J~ io.s« 5.H9 ~ 4.67 Ix~ - x.l:: SA7 - 5.:-:9 = 2.5X

Nhu v;'y, thco di~lI kicn h,k hl'I gi,i thuyc't I I, thl:

• LrunghlnhtilnglhQ ~r vaJ.l~ khac nhau vl jx , -x.·l=2.00>T

= 1.()X236

• trung blnh It; ng th6 ~I.o! . 'fi't J.l! khac nhau VI Ix ~ - x , I = 2.5X > T =

I,OHD6

• trllnghlnhLt;I1sLhc~ll vaJ.II khac nhau v11xl-XI!=:4.C17>T=

1.<HQ36

VI XI > x . ncn ~ll > J.l~. vl XI > X3 nen ~ll >).13' X2 > x~ ncn

Nhir \'fly t:himg tu l:li LhG J....Cl III(m rling nang sui'll quii Lrllr~ hlnh t:i'm phunng pluip chict l:~lJlh 1 call hon !lim,!.! suflt quii trung blnh ctm phuong pluip t:hic'l ciinh 2 vit .l Nang slIfil qUit uung blnh cua phl(dng: rMr l:hi0'l dtnh2 can hon niltlg surit quii trung blnh dla phu'(fng phiip l:hict canh 3. Nlnr v~y ta c6 Ihd n(li ciic plunmg pluip ehi0l cimh kluic nhau d> i1nh hl{('fng d6n nang sufll qua.

42

K0't quii ANOVt\ I yc'u til \'a ].;£1 qua phdn tich SitU Tukcy:

ANOVA

Multiple Comparisons Dependent Variable nangsual

Tukey HSD

(I) ,. (J) Dji:e~:~ce -'-1--.-- -r~~t'oJ~~~~ence' .

phgphap i phgphap Std. Error ,$19 r"- -- - - ., .... - .

I (I.J) i J Lower : Upper

I I _. Bound I Bound

I"" I 2 2090001'] .. _ :4~~D9-'r--ori6'-' ~0a-7 -r "31713- .j

i ! 3 • 461000[') -'1 . 4~60~_ I-~O~~_ -.3_:_5~~~·-1' 5:'7513 If

I ? I 209?00(') 43609 j .000 I -3.1713 -1.00B7'

I j:3 2 5BO~O{*~ j =._~36~~ I .~-oo~J~~~~gBi L 3.6613 ;

). 3 I .1 I .J16700_0(~)_ ._._4~609. L:.OO~_j_-~;~5~~ i __ ~35.BBt ;

'.. 1 . 2 I ~2 ~80~O.!*2 _ _ ~3~?9 __ L.~O? L.~~6f~!_3 l-1 4987 1

The mean difference IS slgl11flcanl at the .05 level. - -

Homogeneous Subsets

nangsuat

ukov HSD
; .phgphap N Subset for alpha = 05
1 2 3
'3 10 5.8900
,
2 10 8.4700 .
. 1 10 10.5600
,
Sig. 1.000 1.000 1.000
M eans for groups In Ilomogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.

Bai 21 : . ,

Phung hanh cMn~ va (;{Sng <.101"10 ciia cling ty CP dung tharn do y kien

ditnh gia cua cac nhfiu vicn irong dllig ty v~ 2 phlflfng itn di ~ghl.~C. Phuong an 1 la di nghi ta i Nha Trang hay Da Lat hay mOt dia diem 1l1tfn" ul1lfng. m6i nhfln vicn lMJc 2 suitt (han than va I ngl1l1i ntf~1 di cung) va khoan ti6n m(tt 500.0()O d0ng. Phuong an 2 HI. di nghl ll~i Hue. nhung m6i nhfin vicn chi du(.1l; 1 suit (phai dong ti0n cho than nhan di cung). Mui'fi hai nhan vicn trong sf{ 100 nhftn vien ella cl'lng tv 011(1!"." h(ii Y ki6n v6 muc dt) thich hai phuong an trcn, vdi thung do in di~m. trong d() 10 la thich ohill. KC'1 qui! dti nh gili nhu sau:

~.- - .. -------

_-..---. --~ - -- _.

Phuung an 2

_- _- --- _- .-~ -_,...-~

Phltdng an I

~ ....... --......,_--- ~ _...- .... , ... - .

9

7

- _ .. _ .. ----_ .... - .-_ . .....------"

2 5 10

--.-----.~ - _- -~ --- -------..-.- -- - -_.. ---- __ .... -----------

\

Hay kiGm u\nh gi~\ thuy6l cho rling cac nhan vicn tmng C\Hlg. ly \...h\Hlg ell khuynh hU(fng lhich phl1dng.;.\1\ 1 hay phlil1ng. un 2 hun.

vien

tnt Wi phuun

an I

. -- - -_- -- . __ .- ..

9

II X

12 S

Ttinn

_ . _.e"!. _

TSng (+ d,)= 35 : long (~d,)=l0

J)~I gi~i IhiEt fIll cho rhng nhfin viGn trong cong ty co khuynh hudng thich phuung a n I va phirong ,in 2 lil nhu nhau.

Gi~i.! :

Nhfin

'1

Mitt: thich

I J

~ ~

II () .

__ . 7 I X

l)

10

5 5 }I

10

X

- _ ... _ ..

l)

.[

!

)0 7 10

-~
dO Muc d0 Cheng XC"p T6ng Tl1ng
thich It~ch h~ng (+dj) (~dj)
g phuong
-- an 2
- 8 +2 2 2 I
to -'1 8 I 8
-_._-- ---_._- _--- 1-._---- '----..:_--
5 () I I I
- - . ._--- --~-.- --.~-- .-~-.
4 +4 6.5 6:5 __ f
_ . . - _ .. -- _ .. 1-._--
3 +7 I) 9 f
_. -- ------ . ..
M 0 I I /
-- --_ ..... - -~
----. 6 +3 4.5 4.5 /
__ . __ .-
to 0 I f I
---- - _ ... - ~--. ~---- ........ ~ ------
I} -2 1---2 I 2
.--.- - . -.- -. ------
-----.
-- 6 +4 6.5 6.5 I
____ T .. ~ .. ___ ._ _-_ ... _ .. _ .. --- .................... _ ..
5 +3 4.5 4.5 I
.0.' ._- - _-
._- ----.~ ... --
6 +2 2 2 I
---- __,,_ -"_ .. --.--------....- .. _
.. -- ....... _ __.
--.-- ----- 35 10
., .~ .. _ .. :...;:..__ T :::: min I L + di , I - di 1= I ()

Vlli rmic y nghla 5ca, n = 9, ta t:d T = I)

,.ltl ...

-~~ t:;:: 10 > T "" = 9 nen La chap Jlh~n'gi,\ LhiEl Ho nghia Iil rmic dO d~!f! 2 pht«1ng an di choi Iii nhu nhuu.

~~q~"ijll~l~n~' hi.6'm nhiin tho A muon 11m hi<iu da i 19 han han hie'm Iii l,,]:lJ[(~~'l:'~; 11 1)5. Nang va ngu'('1i l~ cac tlnh, thanh phO' khac illfo lam \li'";, ~ hi ~I].~ Nang cd hi91} qu,\ h.ln hao hi<im gi6ng nhau khong, Then

45

dfii hieu qua chi lic't 30 (h.d 19 han hiio hi~'m l~i l)ii Nang.. chting ta e6 dii'lieusau:

!T~;;gtr-! g-i-a-h-(lp-dA~g-t~:;);¥ (l--{h~l~-g ~lj~~

r DL~gU'Oi ]~i ~i~~(ll!i~rl[~~~;~i gfj~ c~c-

~ ~i~~ Ih~lJll~ ~~l_c _

t-_._--- 69Q__ ~- ~~l --------

f ~50 _~ . S_1Hl .. _

250 ' 220

----_.- _. -_._- -- - -. ,-~..- - ._---

300 4t)()

.---~----.. --_ -- _. - -

960 430

1---_. ----+----------

400 220

,....- .. _._ . ., ~--- ... -- ----_ --,"_-

200 ISO

320 240

.T~_~ .. __ .. _

270 520

660 .l·HJ

lIiiy ki~m dinh xcm hi911 gml hiin h,iu hi6'm elia da i Iy ngu'i)i g6"c Bu Nil ng va gric (1 de tlnh thn nh kluic h,i n t,_li Dn Nil ng c(\ nhir nhau khong?

Giiii..;.. Ta el) hti rig xc!p hang:

r 'F>~ j' ij-n-g~oi - - Xc"p h',1 ng Dii Nang

360

-- - .~- .-~--- ---- -- ~-

350

IO __ •• __ • .... ~.,... r~._

500

340

200 300

JXO 2XO

- -. _._._ ......... ---- ._-- --. -. _. -~ ...

5:W )1)0

---.- --_-_- .---_. _ ..... ---- ......... - - ... , _-

240 3!m

460 51.:0 220

1)'.Li I)' nglfifi gl'it.: cilc (Inh t!tanh kluic

690 2

. ·-Y"'·"1'"_·

550 5

250 2·t

- XC~p--h'.In~--1

I

JO

. __ . -- ---.

4 !

.- -- -.. - - - I

27.5

• , n I (n 1 ! I)

- n . 11. • - - - - _ -_ _ I{

1 !

1(1'<17 - :!l .. ; f1 ,-

2235,-16K5

2

11111 ,(:1, r n , ~ I) p

I (; " j ('{ I (, -, ! () : ;)

------ -- ---- -.. 71H

12 •

VI ~ 1.n.m~ ~ 7'; 7.1111'; nen ta cha'p nhi..\n giillhiC\ lin nghla lit hi~u qua ban hall hiem cua dai 1y nguoi mt Nang va ngt(l1i gGc d cal: tinh TP

khac Hi nhu nhau.

Bai 23 : Co dii' lieu v~ 200 kluich hang mua hiil> hi0m uhfin lhl_) tai co ng ty P nhu sat!

\--n::~; ~~~ .. Fl);'lt;f~ h2;f!;~);t"f ~~fi;~ r -l't~ng-·

\t{jQ j~: ~~-.~ _~~-.::~:: -~t _ -~Jf-~~~J) ~J:- _~l_ ~ - d~n~~:)~~ ~_.~ __ -:-- ~)--_:_._ ~]~~ j~j~_=i~ ~io=

1 lfi y kie'm dinh xern dO lu6i ci1<l ngu(li rnua han hiir;n nhfin thq c6 licn hi; vdi quy mo hdp dllng mua hay khOng'?

GhH:

D~t gia thic't Hll : khong co mGi lien hi). giii'a dl} tuoi cua nguai rnua

hill! hie'm nhan tb9 vdi quy mo cila hcJp d6ng hal) hiiim.

"--"-- ---'--1.

I

\

T6n.. I

e

----- \

·n .

·HJ

ljf J

VOi r = 3, c = 3, v~y sob~c tv do la 4

Tra bang 'If 2 - 9 4877

I\. ~.!l05 - -

Vi x2 > 2 ~ .~.,.... ~

-: %4.0.05 nen ta hac ho gra thiet Hn nghia Hi. co tdn tai ,,'.

lien h~ ._ dA _,. , ~1 mOl

C; gnra Q tuoi va quy mo mua hop d6ng hao hicim.

Vay tuGi" 1.11" ,._' "

:,' ,cua ng (11 mua bao hiern nhan tho cang ldn thl tri '.' h

dong cang cao. - q gra cJp

49