Tr c n m 1954, Sài Gòn - Ch Chung và sòng i Th Gi i.

L

n, có hai ch

ánh b c r t n i ti ng, ó là các sòng Kim

Trong s các trò ch i c trên các t m vé.

b c ó, có m t trò g i là X

s

, t c là x

các c p s

ã

c

M i vé có hai con s , t 00 n 99. C sau khi bán h t m t th m xem vé nào trúng. N u trúng thì m t ng n b y m i

t vé ng ng.

i ta l

i "x ", t c b t

Nh v y là Ban t ch c (Th u) c l i 30% m i l n x , b i t 00 n 99 có 100 vé. Gi s m i vé ghi giá 1 ng thì thu c 100 ng, thì Th u ch ph i tr có 70 ng mà thôi, t c là còn l i c 30 ng (m t con s r t l n khó t ng t ng n i! L i 30%!). Khi thông báo s trúng, t ng thêm ph n h p d n, ng i ta treo nh ng t m b ng th t l ã cu n tròn s n gi ng nh nh ng cu n l ch, treo th t cao trên các cây c t, ai ai c ng nhìn th y. B c th m tr c m t m t s ng i làm nhân ch ng xong, x ra s 35 trúng ch ng h n, h hô lên trên loa b ng c ti ng Tàu l n ti ng Vi t: "X p Xám ng... Ba M i L m...". Lúc ó, m t ng i trên cao dùng kéo c t ho t t s i dây c t t m b ng mang s 35 ã cu n c x xu ng, d i hai con s ó có kèm theo hình v m t con dê c, hai s ng cong lên cùng v i chòm râu dê! Vì sao có hình v con dê? Ng i ta lý lu n r ng vì ng i Hoa th i ó ít ng i c c các con s dùng trong ti ng Vi t, mà dân c b c ng i Vi t c ng có nhi u ng i d t, ch c n làm ôi c ng không bi t. Do v y ng i ta c n th n kèm theo m i con s là m t hình v , ai mu n coi s c ng c mà coi hình c ng c. Ví d : s 35 h v con dê, s 09 h chó, s 16 v con b m, v.v... Trong các chi v y thôi, ch c vé c ng v gi a con s v con cá l n, s 11 h v con cá nh , s 14 v con n

nh v y. ây ch là nh ng hình v vô tình, dùng ri 35 và con dê không có liên quan gì n nhau c . cho con v t trên t vé nh sau (L t c nh ng v i hình v l n h n.

t thành quen

Vào th i y s gán các con s di n, sau ó l i tr l i con v 00 01 02 03 04 05 06 07 : tr 41 42 43 44 45 46 47 ng v - 81 : - 82 : - 83 : - 84 : - 85 : - 86 : - 87 :

u ý r ng có 40 hình v

i

t con cá tr ng c xác ch t (con v t) con công con trùng con c p con heo

94 : con mèo nhà .91 : con chó .98 : con mèo r ng .99 : con b m : con r t (con rít) : cô gái (có khi ng i ta g i tr i ra là con : b câu : con kh : con ch : con ó : r ng bay : con rùa : con gà : con l n : con cá en : con tôm : con r n : con nh n : con nai : con dê : bà v i : ông tr i : ông a : th n tài : ông táo .93 : con voi .08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .95 : con chu t .92 : con ng a .89 : con trâu . do hình v t cô gái l l i) .97 : con h c .96 : con ong .90 : con r ng n m .88 : con th .