Tr c n m 1954, Sài Gòn - Ch Chung và sòng i Th Gi i.

L

n, có hai ch

ánh b c r t n i ti ng, ó là các sòng Kim

Trong s các trò ch i c trên các t m vé.

b c ó, có m t trò g i là X

s

, t c là x

các c p s

ã

c

M i vé có hai con s , t 00 n 99. C sau khi bán h t m t th m xem vé nào trúng. N u trúng thì m t ng n b y m i

t vé ng ng.

i ta l

i "x ", t c b t

Nh v y là Ban t ch c (Th u) c l i 30% m i l n x , b i t 00 n 99 có 100 vé. Gi s m i vé ghi giá 1 ng thì thu c 100 ng, thì Th u ch ph i tr có 70 ng mà thôi, t c là còn l i c 30 ng (m t con s r t l n khó t ng t ng n i! L i 30%!). Khi thông báo s trúng, t ng thêm ph n h p d n, ng i ta treo nh ng t m b ng th t l ã cu n tròn s n gi ng nh nh ng cu n l ch, treo th t cao trên các cây c t, ai ai c ng nhìn th y. B c th m tr c m t m t s ng i làm nhân ch ng xong, x ra s 35 trúng ch ng h n, h hô lên trên loa b ng c ti ng Tàu l n ti ng Vi t: "X p Xám ng... Ba M i L m...". Lúc ó, m t ng i trên cao dùng kéo c t ho t t s i dây c t t m b ng mang s 35 ã cu n c x xu ng, d i hai con s ó có kèm theo hình v m t con dê c, hai s ng cong lên cùng v i chòm râu dê! Vì sao có hình v con dê? Ng i ta lý lu n r ng vì ng i Hoa th i ó ít ng i c c các con s dùng trong ti ng Vi t, mà dân c b c ng i Vi t c ng có nhi u ng i d t, ch c n làm ôi c ng không bi t. Do v y ng i ta c n th n kèm theo m i con s là m t hình v , ai mu n coi s c ng c mà coi hình c ng c. Ví d : s 35 h v con dê, s 09 h chó, s 16 v con b m, v.v... Trong các chi v y thôi, ch c vé c ng v gi a con s v con cá l n, s 11 h v con cá nh , s 14 v con n

nh v y. ây ch là nh ng hình v vô tình, dùng ri 35 và con dê không có liên quan gì n nhau c . cho con v t trên t vé nh sau (L t c nh ng v i hình v l n h n.

t thành quen

Vào th i y s gán các con s di n, sau ó l i tr l i con v 00 01 02 03 04 05 06 07 : tr 41 42 43 44 45 46 47 ng v - 81 : - 82 : - 83 : - 84 : - 85 : - 86 : - 87 :

u ý r ng có 40 hình v

i

t con cá tr ng c xác ch t (con v t) con công con trùng con c p con heo

96 : con ong .91 : con chó .89 : con trâu .93 : con voi .94 : con mèo nhà .95 : con chu t .97 : con h c .92 : con ng a .98 : con mèo r ng .99 : con b m : con r t (con rít) : cô gái (có khi ng i ta g i tr i ra là con : b câu : con kh : con ch : con ó : r ng bay : con rùa : con gà : con l n : con cá en : con tôm : con r n : con nh n : con nai : con dê : bà v i : ông tr i : ông a : th n tài : ông táo .88 : con th . do hình v t cô gái l l i) .08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .90 : con r ng n m .