BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 - MÔN HÓA HỌC - MÃ ĐỀ :596

Câu 1 : Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 24  và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa
ClO 4 , NO3 và y mol H+; tổng số mol ClO4 và NO3 là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung
dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là
A. 1
B. 2
C. 12
D. 13
Giải
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: tổng điện tích dương = tổng điện tích âm
Dung dịch X:
0,07 = 0,02.2 + x
 x = 0,03
Dung dịch Y:
y = 0,04
H + + OH- 
 H2O
0,03 0,03 mol
nH+ dư = 0,01 mol
[H+] = 0,01/0,1 = 0,1 = 10 -1 mol/l
 pH = 1
Câu 2 : Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol
Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 6,40
B. 16,53
C. 12,00
D. 12,80
Giải
Gọi x là số mol của Zn thì số mol của Cu là 2x
65x + 64.2x = 19,3 => x = 0,1
Phản ứng xảy ra theo tứ tự như sau :
2Fe3+ + Zn 
 2Fe2+ + Zn2+
0,2 ← 0,1 mol
2Fe3+ + Cu 
 2Fe2+ + Cu2+
0,1 → 0,1 mol
Khối lượng kim loại còn lại là khối lượng của Cu: 0,1.64 = 6,4g
Câu 3 : Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình
kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng
tổng hợp NH3 là
A. 50%
B. 36%
C. 40%
D. 25%
Giải
nN2=xmol

28x + 2y = 7,2x + 7,2y => y = 4x => Hiệu suất phản ứng tính theo N2
,nH2=ymol
mX = 5x*7,2
N2 + 3H2 
 2NH3
Ban đầu:
x 4x
Phản ứng:
a
3a
2a
Sau phản ứng:
x-a 4x-3a
2a
mY = (4x-2a)*8
Ta có mX = mY => 5x*7,2 = (4x-2a)*8 => a = 0,25x
a
Hiệu suất phản ứng = = 25%
x
Câu 4 : Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là
A. C3H7Cl
B. C3H8O
C. C3H8
D. C3H9N
Các chất trên có cùng số nguyên tử cacbon => dựa vào hóa trị của nguyên tử ở nhóm chức để xác định
đồng phân. Nguyên tử N có hóa trị cao nhất nên hợp chất với N có số đồng phân nhiều nhất.
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau :
(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước
(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng

Gv giải : Phan Văn Tấn - Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ - ĐăkR’Lấp - ĐăkNông

1

một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ C.06 mol  0. cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng. Phản ứng nghịch thu nhiệt. Hai ancol là : A. C3H7CH2OH C. cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. Phản ứng nghịch toả nhiệt.01  0.2 C.MÔN HÓA HỌC . 0.MÃ ĐỀ :596 (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc. 6 C.ĐăkNông 2 .8 B.06 mol  0.06  0. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Giá trị của a.08 mol/l Câu 8: Một phân tử saccarozơ có A.Có thể viết phương trình như sau : NaOH + NaHCO3 + BaCl2   BaCO3 +NaCl + H2O 0. C2H5OH. cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. 0.2. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi.8g CaCl2 + NaOH + NaHCO3   CaCO3 + 2NaCl + H2O 0. C2H5CH2OH D. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ Câu 9: Oxi hoá hết 2. cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. Phản ứng thuận toả nhiệt.40 = 4.06 mol => M ancol = 36.08/1 = 0.06 mol . thu được 23. Khi tăng nhiệt độ phản ứng dịch chuyển theo chiều tạo thành SO2 và O2 nên tỉ khối giảm đi => Phản ứng thuận tỏa nhiệt.4 Giải . một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ B.ĐăkR’Lấp . Phản ứng thuận thu nhiệt.82 gam kết tủa.02  0. CH3OH.01 CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl 0. m tương ứng là A. 4 (I) SO2 + KMnO4 + H2O  H2SO4 + MnSO4 + K2SO4 (II) SO2 + H2S  S + H2O (III) NO2 + O2 + H2O  HNO3 (IV) MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa khử Câu 6: Cho cân bằng 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k).8 D.01 Tổng số mol NaHCO3 trong 1 lít = 0. thu được 2 lít dung dịch X.Trường THPT Trường Chinh . B. Câu 7: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l.06. hai gốc -glucozơ D.76 gam Ag.Nhân Cơ .06  0. 3 B.khử xảy ra là A. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11. D. C.8 gam CuO. sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7.04 và 4.08 mol  a = 0. nóng (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá .14 và 2. 0.06 mol 2NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O 0. C2 H5OH Giải nCuO = nanđehit = nancol = 0. C2H5CH2OH B.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 .Khi cho dd X + CaCl2 đun nóng m = 0. 5 D. C2H5OH.66 => công thức của 2 ancol là : CH3OH  HCHO và RCH2OH  RCHO HCHO   4Ag x 4x RCHO   2Ag y 2y mol Gv giải : Phan Văn Tấn . Mặt khác.0 gam kết tủa. 0.08 và 4. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là : A.2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4. CH3OH. cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.07 và 3.

328 B.01 => M RCH 2O   60 0.252 = 0.5 mol . khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra.2 (loại)  y = 0. (3) Au + O2 (k). 18.2 Este thu được có công thức là: C2H3COOC3H7 0. của axit C3HkO2 Gọi số mol của X là x.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 .mz mZ = 2.MÔN HÓA HỌC .3 và y = 0.006 HCO3 và 0. CO và O2 H2 tác dụng mãnh liệt với clo ngay ở nhiệt độ rất thấp và trong bóng tối.06 4x + 2y = 0.003 a = 0. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư).  X và Y đều có 3C trong phân tử. Câu 13: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0. H2 và F2 B.003 0. 0. sau khi kết thúc các phản ứng.222 B. 34.36 C. 0. (5).k=2 => x = 0.03. Tỉ khối của Z so với H2 là 10.620 Giải :mX = m + mZ => m = mX . 0.120 C.444 D. nCO2 = 1. (4) C. 0.05 .5 mol > nH2O = 1. (5) D. (3). (4) Cu + Cu(NO3)2 (r).20 B.6 lít khí CO2 (đktc) và 25. (6) Al + NaCl (r). 0. Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là : A.02.k = 1 => x = 0. đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y.24 Giải nM = 0.74 = 0. 22.2 – 0. H2S và N2 D. 0.006 mol Cl-. Giá trị của m là A. đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C. đơn chức.222g Câu 12: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường ? A.0.Nhân Cơ .205 C.26 + 0.180 Giải Vì 2nCa2+ = n HCO nên: 3 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 0. (5) Cu + KNO3 (r) .10. Mặt khác. 0.MÃ ĐỀ :596 x + y = 0.24g 100 Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0.32 x = 0. của Y là y C3H7OH → 3CO2 + 4H2O x 4x mol C3HkO2 → 3CO2 + k/2 H2O y ky/2 mol x + y = 0.5 4x + ky/2 = 1.4 . 0. y = 0.03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni). (4). (3).Trường THPT Trường Chinh .22 2.4 = 0. (1).08.3  x = 0.08. (2) Fe2O3 + CO (k). (1).328g Câu 14: Nung nóng từng cặp chất trong bình kín: (1) Fe + S (r). (2). (2).003 mol Ca2+.ĐăkNông 3 .80 D.3 (nhận) .2 gam H2O.05. tổng số mol của hai chất là 0.585 D.252g => m = 0.2 và y = 0. thu được hỗn hợp khí Y.02 mol C2H2 và 0. nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là A. 0.007 mol Na+.2  0.5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). (6) Gv giải : Phan Văn Tấn .28/22.01  R + 31 = 60  R = 29 (C2H5)  Vậy 2 ancol ban đầu là CH3OH và C2H5CH2OH Câu 10: Hỗn hợp M gồm ancol no.  Công thức của ancol C3H7OH. Cl2 và O2 C.001 mol NO3 . 0. (6) B. 0. 27. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 Gía trị của a là A.ĐăkR’Lấp . Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33.4 mol => axit không no.003.2*114*80 mE = = 18.

Kim loại xeri được dùng để chế tạo tế bào quang điện C. (3). Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa.71 D. nilon-6. tơ nitron. (1).BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . tơ xenlulozơ axetat. Số tơ tổng hợp là A. (2). Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện D. nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. 6 -Áp dụng công thức tính số peptit khác nhau tạo thành từ các aminoaxit = n! => n = 3 => 3! = 6 Gv giải : Phan Văn Tấn . Các kim loại: natri. (4) B.20 B.6.10 Giải Với bài toán này cả hai trường hợp đều có phản ứng KOH hòa tan Zn(OH)2 2KOH + ZnSO4 → Zn(OH)2 + K2SO4 (1) 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2 + 2H2O (2) Áp dụng công thức : 4nZnSO4 = nkết tủa+ nKOH 4m 3a Trường hợp 1 : = + 0. 3 B. 9 C. dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán. (3) D. 4 D. 2 D. 4 Các công thức cấu tạo như sau : CH3COOH. (2). tơ capron. (2). (4) (1) sai vì Phenol tan ít trong nước nhưng không tan trong dung dịch HCl (phenol có tính axit) Câu 21: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin.24H2O Các phát biểu đúng là A.MÔN HÓA HỌC . (1). (3) D. 24. Đáp án C sai vì Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lục phương Đáp án D sai vì Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. (4) (4) sai vì phèn chua có công thức cấu tạo như sau : K2SO4.Nhân Cơ . (3).15 C.24H2O Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. (4) C. (2). các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần Đáp án A sai vì Be không tác dụng với nứơc. photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5 (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo (4) Phèn chua có công thức Na2SO4. Câu 18: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. (4) B. (3).5 Câu 20: Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl (2) Phenol có tính axit. chất diệt nấm mốc (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen Các phát biểu đúng là A. (3).Al2(SO4)3.28 161 99 Lập biểu thức liên hệ giữa 2 truờng hợp => m = 16. có cùng công thức phân tử C2H4O2 là A. (1). (2).Trường THPT Trường Chinh . (2). Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.ĐăkR’Lấp .22 161 99 4m 2a Trường hợp 2 : = + 0. 2 D. (1). Mặt khác. 1 C.ĐăkNông 4 . 3 B. tơ tằm. alanin và phenylalanin? A. HCOOCH3 và OHCCH2OH Câu 16: Có các phát biểu sau : (1) Lưu huỳnh. Giá trị của m là A.Al2(SO4)3. 17. 4 C. 3 B. beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường B. 16. (1).MÃ ĐỀ :596 (1) Fe + S  FeS to (4) Cu(NO3)2)  CuO + O2 + NO2 và O2 + Cu  CuO o t (5) KNO3  KNO2 + O2 và O2 + Cu  CuO Câu 15: Tổng số chất hữu cơ mạch hở. (4) C. 32. các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy không theo qui luật.1 gam Câu 19: Cho các loại tơ: bông. bari. (1).

3x B.4 gam H2O.72 B. 5. sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. C2H4 và C3H6 Giải C2H7N   2CO2 + 7/2H2O + 1/2N2 a 2a 7a/2 a/2 ml CxHy   xCO2 + y/2H2O b xb yb/2 ml a + b = 100 (1) 2a + xb +a/2 = 250 (2) 3.808 lít khí CO2 (đktc) và 5. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là A. 400 gam D.MÔN HÓA HỌC . thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa mối sunfat. C3H6 và C4H8 C. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. 7. Giá trị của m là A.42 C. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm C. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ Đáp án B sai : Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện hợp chất màu tím Đáp án C sai . Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). 55 26 Y. C2H6 và C3H8 B.42 D. thuộc cùng dãy đồng đẳng. 500 gam C. Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học Câu 26: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5). Khi thuỷ phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các -aminoaxit B. 600 gam Giải C6H5C3H7   CH3COCH3 120 58g 120.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 .72 gam 26 26 Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : 13 X. y C.3 mol => ancol no đơn chức Áp dụng công thức : mancol = mH2O .5 . X. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức. X. X và Z có cùng số khối C. X và Y có cùng số nơtron D.5a + yb/2 = 350 (3) Thay a ở (1) vào (2) và (3) được x = 2. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân tinh bột thành mantozơ Đáp án Dsai .72 Giải : nCO2 = 0.MÃ ĐỀ :596 Câu 22: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. thu được 3. 2y Giải Dung dịch sau phản ứng chỉ có muối (axit hết) nên xảy ra phản ứng sau 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O y/3 ← y mol => ne = 3. 300 gam B.y/3 = y Câu 27: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi.Nhân Cơ .ĐăkNông 5 . 2x D. y = 7  C2H6 và C3H8 Câu 23: Phát biểu đúng là A. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân xenlulozơ thành mantozơ D.145 100 x  400 g ← 145g 58 80 Gv giải : Phan Văn Tấn . Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ. 5. 4. 12 Z ? A. thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. CH4 và C2H6 D.Trường THPT Trường Chinh .17 mol <nH2O = 0.ĐăkR’Lấp . Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học B.4nCO2 = 4. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là A.

78 gam. thu được một ancol và 43. B. Tên gọi của Y là A. Hai axit đó là A. xt NaOH CuO .24 mol  Để trung hòa dd X thì dung dịch Y cần dùng với số mol H+ là 0. B. Cho NaOH dư vào dung dịch X.70 gam. C2H5COOH và C3H7COOH D. độ âm điện tăng dần Câu 31: Cho 0.4 0. Giải nH2 = 0.50.2-điol. HCOOH và CH3COOH B.6 lít khí (đktc). R’’ = 15 (CH3) Câu 30: Các nguyên tố từ Li đến F. 0.16.70. thu được dung dịch X.2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%. 14.Trường hợp 1 : 2 kim loại đều là kim loại kiềm thổ => nKL = 0.94 gam hỗn hợp gồm Na. nHCl = 0. C. t 0 . Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm Từ trái qua phải trong một chu kì bán kính nguyên tử giảm dần.04.46 g Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hóa: dung dich Br2 O2 .62 gam. C.35.5 mol => MKL = 14.Trường hợp 2 : 2 kim loại đều là kim loại kiềm => nKL = 0. natri và magie. K và Ba vào nước.6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức.6 mol => Este 3 chức (R’COO)2ROOCR’’   2R’COONa + R’’COONa + R(OH)3 0. Kim loại X. Giải nH2 = 0.ĐăkNông 6 . thu được 5.65 mol hoặc có thể tính nNaOH = 3nGlutamic + nHCl dư = 0. C. Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng B. 4 B.24 mol Gọi số mol của H2SO4 là x thì số mol của HCl là 4x 2x + 4x = 0.25 mol .2 mol (R’ + 67)0. Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4. Bán kính nguyên tử tăng.15 mol H2NC3 H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M. 18. NH4Cl. D. propan-1. 0.65.4 + (R’’ + 67)0. 13.Trường THPT Trường Chinh .4 (Chỉ có đáp án A là phù hợp Na=23 và Mg = 24) Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 8. 0. kali và canxi.2 < MKL<28. t 0 C3H6   X   Y   Z   T   E (Este đa chức). 5 C. CO. tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1.6  2R’ + R’’ = 17  R’ = 1 (H) .25 = 0.46 gam.24  x = 0. HF.Glutamic + nHCl = 0. Cl2.MÔN HÓA HỌC . Al(OH)3. 3 D. 12. D. nNaOH = 0.2 = 43. Bán kính nguyên tử giảm.25 mol => Mkl = 28. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y. HF. D. 0.55.2 => 14. Al(OH)3 . propan-1.96 + 0.2 mol . HCOOH và C2H5COOH Giải nEste = 0.15 mol .Nhân Cơ . kali và bari.45 + 0.= 0.1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng. C.ĐăkR’Lấp . glixerol. tổng khối lượng các muối được tạo ra là A. Fe(OH)3.35 mol nNaOH = 2n. 6 Các chất tác dụng với NaOH ở nhiệt độ thường gồm : NaHCO3.688 lít khí H2 (đktc).2 0. Y là A. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là A.65 mol Câu 32: Cho 7.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 .5 = 18. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. xt CH 3OH . propan-2-ol. B. Giải nGlutamic= 0.12 mol  nOH. độ âm điện tăng D. Cl2 và NH4Cl Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 0. B. CH3COOH và C2H5COOH C.3-điol. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. số mol NaOH đã phản ứng là A.94 + 0.MÃ ĐỀ :596 Câu 28: Cho các chất: NaHCO3. thu được dung dịch X và 2.04 Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit = 8. D.4 . liti và beri. độ âm điện giảm C. Gv giải : Phan Văn Tấn .

ĐăkNông 7 . Câu này chỉ cần viết đúng công thức của ancol sẽ viết đựơc công thức của anken tương ứng. Trong công nghiệp.88 gam chất rắn khan. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là A. AgF. Câu 36: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A. 3-etylpent-2-en. D. B. R chỉ có thể là H hoặc CH3 RCOOR’ + KOH   RCOOK + R’OH x x x mol KOH dư 0.3 đibrom propan  (Z) OHCCH2CHO  (T)HOOCCH2COOH (E) CH3OOCCH2COOCH3 Câu 35: Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng. C. k ≤ 1 3n  k  2 CnH2n – 2kO2 + O2   nCO2 + (n – k) H2O 2 6 3n  k  2 n x 7 2  2n = 3k + 6 Vì k ≤ 1 nên n chỉ có thể bằng 3 với k = 0 Công thức phân tử của X là C3H6O2. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. D. axit oleic.88.04 => x  R  27 Với R = 1 thì x = 0. thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cô cạn Y thu được 12. AgNO3. axit panmitic. D. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1. t 0 )  NaOH du .12. C.20. BaCl2. NH3. Ở cực âm các quá trình trên xảy ra như sau : .18 > 0. 10. Giải Đặt công thức của X là CnH2n – 2kO2 .BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . NaNO3. 8.66. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hóa:  H 2 du ( Ni . Nguyên tố Flo trong halogen chỉ có 1 số oxi hóa duy nhất là -1 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức.14 – x) 12. B. cát và than cốc ở 1200 0C trong lò điện. B. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0. 3-etylpent-1-en.56. C. Đều sinh ra Cu ở cực âm. +3. D.7M thu được dung dịch Y. B.12 m = 0.Nhân Cơ . +1.14 – x mol (R + 83)x + 56(0. CuSO4.Điện phân CuCl2 : Cu2+ +2e  Cu .Cu nhúng vào dung dịch HCl: Zn  Zn2+ + 2e Câu 37: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol.74 = 8.88g Gv giải : Phan Văn Tấn . X là Tristearin  Y là Natri stearat Câu 39: Phát biểu không đúng là: A.88 5.t 0  HCl Triolein   X   Y   Z. Kim cương. C. mạch hở X (phân tử có số liên kết  nhỏ hơn 3). B. C. Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường. 2-etylpent-2-en. Tên của X là A. +5 và +7 trong các hợp chất. 7.MÃ ĐỀ :596 C3H6 là xiclopropan  X là 1.Trường THPT Trường Chinh . Giá trị của m là A. Tên của Z là A.ĐăkR’Lấp .14 loại R = 15 thì x = 0.Hợp kim Zn . D. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. KOH. 6. Công thức cấu tạo là RCOOR’. D. 3-etylpent-3-en. axit linoleic. fuleren là các dạng thù hình của cacbon. axit stearic.MÔN HÓA HỌC . than chì. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl-. B. C. photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit.

bằng phương pháp lên men rượu.5. B. Ni. 7 và 1. thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). B.6 mol 100 nC2H5OH trong 0. Zn. thu được hỗn hợp X.100 %H = = 90% 0. 8 và 1. 2n  3 CnH2n – 1(NH2)(COOH)2  H2O + 1/2N2  (n + 2)CO2 + 2 2n  3 1 n+2 ½ mol 2 2m  3 CmH2m + 3N   mCO2 + H2O + 1/2N2 2 2m  3 1 m ½ mol 2 nCO2 = n + 2 + m = 6  n+m=4 2n  3 2m  3 nH2O = + = n + m + 3.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . Cu.144. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Fe. D. C.16 mol C2H5OH  CH3COOH  CH3COONa 0. Zn. Câu 42: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no. 90%. NO2. Giá trị của k là A.144  0. D. 3Cl2 => 6 phân tử HCl đóng vai trò là chất khử 6 3 k= = 14 7 Gv giải : Phan Văn Tấn . C. Oxi hóa 0.2M. 4/7. Mg.MÃ ĐỀ :596 II.Nhân Cơ . 8 và 1. SO2. Giải: Phương trình phản ứng được cân bằng như sau : K2Cr2O7 + 14HCl  2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O 6Cl. Sn. D.1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm. 3/7.ĐăkR’Lấp . Na. D. Giải X tác dụng vừa đủ với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH => amino axit có 1 nhóm amin và 2 nhóm axit. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2.0. mạch hở. N2O.1a gam là 0. Al. y tương ứng là A. C. 3/14. CO2. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là A. 20%. Giải C6H12O6  2CO2 2*80 1 mol =1. 2 2  nH2O = 7 nN2 = ½ + ½ = 1 Câu 43: Từ 180 gam glucozơ.0. C. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0. và amin là đơn chức.144 0. 80%.Trường THPT Trường Chinh . mạch hở và 1 mol amin no.5.ĐăkNông 8 . D. B. CuO. 1/7. Theo chương trình Chuẩn (10 câu. Câu 45: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. B. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. 7 và 1.144  0. x mol H2O và y mol N2. C.16 Câu 44: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: A. Các giá trị x. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A.MÔN HÓA HỌC . MgO. 10%. Ba. B.

0. sau phản ứng thu được số mol CO2 là A. C3H8. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29.55 gam kết tủa.01 mol Câu 47: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3.ĐăkNông 9 . Công thức phân tử của X là A.55 – 19.9g Câu 48: Hỗn hợp gồm 0. dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19.4 mol RCHO + 3NH3 + 2AgNO3 + H2O   RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 0. Tên của axit trên là A.2M và NaHCO3 0.4. B. C. C.80 – 0.2. C. axit metanoic. Trong cả quá trình điện phân trên. Giải: nCO2 = nBaCO3 = 0. sản phẩm thu được ở anot là A. 10.2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17.9.5 + 43. B. đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. khí Cl2 và H2.15 mol mCO2 + mH2O = 29. 0. khí Cl2 và O2.2.010.4 0.02 ← 0. axit propanoic. C.015.6 0. C3H6.17 – 0. Giải nAg = 0.1 = 15. Giá trị của m là A. C3H4.1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0. B.170 – 0.35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.1 mol muối của axit đó với kim loại kềm có tổng khối lượng là 15.020. axit butanoic. Giải H+ + CO32   HCO3 0. B. D.8 => A + 2R = 69 69  M R= 2 M phải nhỏ hơn 69 A R 7 (Li) 31 (loại) 23 (Na) 23 (loại) 39 (K) 15 (CH3) Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X.MÃ ĐỀ :596 Câu 46: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0.4. B.MÔN HÓA HỌC . 14.2  0. thu được 43.4 → 0.02 mol H+ + HCO3   CO2 + H2O 0. D.ĐăkR’Lấp .Nhân Cơ .5. D. Phương trình điện phân như sau : 2NaCl + CuSO4  Na 2SO4 + Cu + Cl2 0.6.Trường THPT Trường Chinh .44 nH2O = = 0. 0. C.5  1 1 CuSO4dư + H2O  Cu + O2 + H2SO4 2 Gv giải : Phan Văn Tấn . khí H2 và O2.2 mol 18 nCO2 < nH2O => X là ankan => n = nCO2 = 3 => C3H8 nH2O-nCO2 Câu 50: Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol.35 = 10.01 → 0. 10.030.1 + (R + 44 + A)0. D.5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ.2 ← 0.2 + 0.2M.18 = 10.8 gam. 0.4 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mRCHO = mRCOONH4 + mAg + mNH4NO3 – mNH3 – mAgNO3 – mH2O m = 17. chỉ có khí Cl2. 9.15.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . Giải: RCOOH và RCOOM (R + 45)0. D.2g 10.3. axit etanoic. C2H6.

02 96500*ne 96500*4 => Tổng số mol khí thoát ra là : 0. CH3-CH2-CH2-NH2.02 mol 0. (4). (6) poli (vinyl axetat). B. (2). (2) polistiren. metyl isopropyl xetol.12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: A. (6).37% 16  0.03 ← 0.72 lít khí H2 (đktc). (1). B.02 = 0. (2).BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . B. khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). D. C.ĐăkNông 10 .12%. C. (3).06 => Thời gian điện phân để tạo ra lượng Cl2 như trên : t = nCl2*96500*ne = 5790 s => Thời gian để CuSO4 điện phân tạo ra O2 là 9650-5790 = 3860 s I 1 CuSO4dư + H2O  Cu + O2 + H2SO4 2 I*t 2*3860 Số mol O2 thoát ra ứng với thời gian trên là : nO2= = = 0.Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na. (3). (2). (3) mặt trời. Theo chương trình Nâng cao (10 câu. Giải: Phương trình điện phân như sau : 2NaCl + CuSO4  Na2SO4 + Cu + Cl2 0. D.344 lít. B. (4).12  0. C.912 lít.4 = 1. (3) nilon-7. 2.2 mol 3CuO + 2NH3   3Cu + N2 + 3H2O Ban đầu: 0. Chất X có tên thay thế là A.16 Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic.06+0. .63%.448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng.MÔN HÓA HỌC . (1).792 lít Câu 53: Cho 0. giải phóng ra 6. (1). Đáp án A : metyl isopropyl xetol tên thông thường Đáp án C sai : 3-metylbutan-2-ol là tên của CH3)2CHCH(OH)CH3 chứ không phải của X Đáp án D sai : 2-metylbutan-3-on vì nguyên tắc đánh số thứ tự bắt tầu từ gần nhóm chức nhất. Chất X là amin bậc 1 (loại đáp án A và B).03.02 Phản ứng: 0. thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Câu 56: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện. C.240 lít. 3-metylbutan-2-ol. (4). Giải: . 2-metylbutan-3-on. CH3-CH2-NH-CH3.MÃ ĐỀ :596 B. Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường. 1. D. giải phóng khí nitơ.88%. Chất X là A.08 mol  V khí = (0. (4).64 %Cu  100  12. (3).37%. (1). (4) poli(etylenterephtalat). D. 12. (3). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 Gv giải : Phan Văn Tấn . giải phóng khí nitơ. 14. Câu 57: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no. D. Giải nNH3 = 0. B.06  0. C. đơn chức. 2. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A.02 mol nCuO = 0. (2).Trường THPT Trường Chinh . (1).Nhân Cơ . (3).02)22.ĐăkR’Lấp . D đều là amin đơn chức và có 3 cacbon x 1 => Công thức của amin là C3HxN  3CO2 + H2O + N2 2 2 x 1 => 3+ + = 8 => x = 9 = > C3H9N => CH3CH2CH2NH2 2 2 Câu 55: Hiđro hóa chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. 1. B.Đáp án C.2 0. (2) gió.03 mol 0.2 mol CuSO4 và 0. 3-metylbutan-2-on.06 + 0. D. (3). (1). CH2=CH-NH-CH3.792 lít. 87. những nguồn năng lượng sạch là: A. từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat). (4) hóa thạch.03. CH2=CH-CH2-NH2. (5) nilon-6. 85.6. (5). C. (3). (5). Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A. Câu 52: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0.

Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2 A. CrCl2. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. Giải: nX = 2nH2 = 0.3 mol => M este = 83.ĐăkNông 11 . tăng 9 lần.045. SnCl2. B. D. Giải: X + HCl thu được muối: ZnCl2.22. D. CH3COOH và C2H5COOH. B. Giải: Y tách nước tạo ra 1 anken => Y là ancol no đơn chức bậc 1 C2H5OH   3H2O CnH2n + 1OH   (n + 1)H2O n+1 5 => = => n = 4 => C4H9OH => Y là CH3-CH2-CH2-CH2-OH 3 3 Câu 60: Xét cân bằng: N2O4 (k) 2NO2 (k) ở 250C. Sau khi tăng nồng độ của N2O4 là 9a.98 gam muối khan. Hai axit trong hỗn hợp X là A.98  x = 0.016 lít. SnO2 nO2 = ½ x + ¾ x + x = 2.4 = 1. x. Cr. 1.ĐăkR’Lấp . CH3-CH2-CH2-CH2-OH.33 ( CH3 và C2H5) => 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH Câu 58: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn. của NO2 là y x2 y2 y  =>  3 a 9a x Gv giải : Phan Văn Tấn . D.33 = > R = 24. B. C.5 lần.6 mol 0. tăng 3 lần.MÔN HÓA HỌC . Cô cạn dung dịch Y thu được 8.3 mol 2 => n este = 0. C2H5COOH và C3 H7COOH. B. HCOOH và CH3COOH. 2.672 lít. Giải Gọi nồng độ của N2O4 và NO2 ban đầu lần lượt là a. tăng 4. C. CH3-CH(OH)-CH3. CH3-CH2-CH2-OH.25x = 0. C2H7COOH và C4 H9COOH. 0. giảm 3 lần. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là A. Cr2O3 . Ancol Y là A. D.Nhân Cơ .MÃ ĐỀ :596 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). C.02 X + O2 thu được các oxit: ZnO.BÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010 . Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng. 1.Trường THPT Trường Chinh .6 Các chất trong X phản ứng với nhau vừa đủ => Số mol của ancol = số mol của axit = = 0.008 lít.008 lít Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken.045 mol VO2 = 0. C. Vì các kim loại có số mol bằng nhau nên các muối có số mol bằng nhau và bằng x 136x + 123x + 190x = 8.344 lít.33 => R COOCH3 = 83. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. nóng thu được dung dịch Y và khí H2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful