PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

http://dongphd.blogspot.com

Tích phân từng phần

Đạo hàm của một tích:

d dv du ( uv ) = u + v dx dx dx
d ( uv ) = u dv + v du d ( uv ) − v du = u dv u dv = d ( uv ) − v du

∫ u dv = ∫ ( d ( uv ) − v du ) ∫ u dv = ∫ ( d ( uv ) ) − ∫ v du
∫ u dv = uv − ∫ v du
Đây là công thức tích phân từng phần.

∫ u dv = uv − ∫ v du
u đạo hàm một lúc sẽ
bằng 0 (hay gặp) Công thức tích phân từng phần dùng khi nào? Chọn u và dv ra sao? Chọn u theo thứ tự sau: LoAcDaMuLu Logarit, Luợng giác ngược, Đa thức, Mũ, Lượng giác

dv dễ tính tích phân.

Ví dụ 1:

∫ x ⋅ cos x dx
đa thức

∫ u dv = uv − ∫ v du
LoAcDaMuLu

u=x
du = dx

dv = cos x dx v = sin x

u v − ∫ v du

x ⋅ sin x − ∫ sin x dx

x ⋅ sin x + cos x + C

Ví dụ 2:

∫ ln x dx
logarit

∫ u dv = uv − ∫ v du
LoAcDaMuLu

u = ln x
1 du = dx x

dv = dx

u v − ∫ v du

v=x

1 ln x ⋅ x − ∫ x ⋅ dx x

x ln x − x + C

Ví dụ 3:

∫ x e dx u v − ∫ v du x e − ∫ e ⋅ 2 x dx
2 x 2 x x 2 x x

∫ u dv = uv − ∫ v du
u = x2 du = 2 x dx

LoAcDaMuLu

dv = e x dx v=e
x

x e − 2 ∫ xe dx x e − 2 xe − ∫ e dx
2 x x x
2 x x x

(

)

Đây vẫn là một tích nên ta u=x tích phân từng phần một xlần dv = e dx nữa.

du = dx

v = ex

x e − 2 xe + 2e + C

Ví dụ 4:

LoAcDaMuLu

e x cos x dx ∫
u v − ∫ v du

u  e x dv  cos x dx du  e x dx v  sin x dv  sin x dx ue x du  e dx v   cos x
x x

e x sin x   sin x e x dx
x

e sin x  e  cos x    cos x e dx
x

e x sin x  e x cos x   e x cos x dx

uv

v du


Biểu thức này… giống biểu thức ban đầu !!!

Ví dụ 5:

LoAcDaMuLu

e x cos x dx 
u v − ∫ v du

u  e x dv  cos x dx du  e x dx v  sin x dv  sin x dx ue x du  e dx v   cos x
x x

e x sin x   sin x e x dx
x

e sin x  e  cos x    cos x e dx
x

e x cos x dx = e x sin x  e x cos x   e x cos x dx ∫ 2  e x cos x dx  e x sin x  e x cos x e x sin x  e x cos x e x cos x dx  C  2

Ví dụ 6:

e x cos x dx 
u v − ∫ v du

Điều này gọi là “quay đầu là bờ”. Nó xảy ra khi cả hai nhân tử có tích phân và đạo hàm lặp lại sau một số bước.
x

e x sin x   sin x e x dx
x

e sin x  e  cos x    cos x e dx
x

e x cos x dx = e x sin x  e x cos x   e x cos x dx ∫ 2  e x cos x dx = e x sin x + e x cos x e x sin x  e x cos x e x cos x dx  C  2

Quy trình: Tích phân theo bảng Tích phân theo bảng thường được dùng ở dạng:

∫ f ( x ) g ( x ) dx
Trong đó: Đạo hàm bằng 0 sau một số bước. Tích phân lặp lại.

x 2 e x dx ∫
f(x) và đạo hàm g(x) và tích phân

+ x + 2 0
2 x

2

e e e

x

− 2x

ex
x x

So sánh cách làm này với cách làm khác:

x 2 e x −2 xe x +2e x +C ∫ x e dx =

Ví dụ 3:

∫ x e dx u v − ∫ v du x e − ∫ e ⋅ 2 x dx
2 x 2 x x

∫ u dv = uv − ∫ v du
u = x2 du = 2 x dx dv = e x dx v=e
x

x 2 e x − 2 ∫ xe x dx x e − 2 xe − ∫ e dx
2 x x x
2 x x x

u=x

dv = e dx
x

(

)

du = dx

v = ex

x e − 2 xe + 2e + C

Nhanh hơn và dễ hơn!

x3 sin x dx ∫

x3 +

sin x

− 3x 2
+ 6x − 6 0

− cos x
− sin x

cos x
sin x

− x3 cos x + 3 x 2 sin x + 6 x cos x − 6sin x + C
http://dongphd.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful