75 ®Ò thi HSG ho¸

**********************
®Ò sè 1
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 2
Bµi 1. ë 20
o
C, hßa tan 60g muèi kali nitrat vµo 190g níc th× ®îc dung dÞch bµo hßa. H·y tÝnh ®é tan
cña muèi kali nitrat ë nhiÖt ®é ®ã.
§a: 31,6g
Bµi 2. ë 20
o
C ®é tan cña kali sunfat lµ 11,1g. Hái ph¶i hßa tan bao nhiªu gam muèi nµy vµo 80g níc
®Ó ®îc dung dÞch b·o hßa ënhiÖt ®é ®· cho.
§a: 8,88g
Bµi 3. X¸c ®Þnh khèi lîng muèi kali clorua kÕt tinh ®îc sau khi lµm nguéi 604g dung dÞch b·o hßa ë
80
o
C xuèng 20
o
C . §é tan cña KCl ë 80
o
C b»ng 51g ë 20
o
C lµ 34g
§a: 68g
Bµi 4. §é tan cña NaNO
3
ë 100
o
C lµ 180g, ë 20
o
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh l¹i khi
h¹ nhiÖt ®é cña 84g dung dÞch NaNO
3
b·o hßa tõ 100
o
C xuèng 20
o
C
§a: 27,6g
Bµi 5. ë khi hßa tan 48g amoni nitrat vµo 80ml níc, lµm cho nhiÖt ®é cña níc h¹ xuèng tíi -12,2
o
C.NÕu muèn h¹ nhiÖt ®é cña 250ml níc tõ 15
o
C xuèng 0
o
C th× cÇn ph¶i hßa tan bao nhiªu gam
amoni nitrat vµo lîng níc nµy.
§a: 82,72g
Bµi 6. TÝnh phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña níc kÕt tinh trong:
a. Xo®a: Na
2
CO
3
. 10 H
2
O
b. Th¹ch cao: CaSO
4
. 2H
2
O
§a: a. 62,93% b. 20,93%
Bài 7: Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì
dừng lại. Tìm khối lượng nước bay ra.
(Đ a: 73,8 gam)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 1
Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
M
(l) (ml)
dd
dd
m
.1000
n n.1000 m.100.10.D C%.10.D
M
C
m
V V m .M M
D
· · · · ·

M
C .M
6,95.98
C% 49%
10D 10.1,39
· · ·
Bài 9:
a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8%
b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12
o
C thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO4 ở 12
o
C.
(được phép sai số nhỏ hơn 0,1%)
(a = 60g / b.17,52)
Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng
độ % các chất tan trong dd A.
(NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%)
Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí
không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.
®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 4
1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä.
2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng:
a) CO
2
, SO
2
, SO
3
, N
2
O
5
, P
2
O
5
lµ c¸c Oxit axit.
b) Na
2
O, K
2
O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬.
3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)
2
. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng
chÊt trong lä.
4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H
2
®ktc.
a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp?
b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng?
5- Cho c¸c chÊt sau: P
2
O
5
, Ag, H
2
O, KClO
3
, Cu, CO
2
, Zn, Na
2
O, S, Fe
2
O
3
, CaCO
3
, HCl. H·y chän trong sè
c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 2
6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H
2
SO
4
lo·ng, KMnO
4
, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H
2
O, CaCO
3
, Fe
2
O
3
,
Ca(OH)
2
, K
2
SO
4
, Al
2
O
3
, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H
2
, O
2
, CuSO
4
, H
3
PO
4
, CaO, Fe. ViÕt PTHH?
7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O
2
, H
2
, CO
2
, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt?
8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)
2
, CuSO
4
, NaCl.
ViÕt PTHH x¶y ra?
9- Cã mét cèc ®ùng d.d H
2
SO
4
lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng
xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H
2
®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng
xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H
2
n÷a ®ktc.
a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra?
b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng?
c) TÝnh khèi lîng H
2
SO
4
®· cã trong dung dÞch ban ®Çu?
d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng?
10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H
2
SO
4
t¸c dông víi 60 gam Al
2
O
3
.
Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu?
11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn.
BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC.
12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K
2
O, HF, ZnSO
4
, CaCO
3
, Fe(OH)
3
, CO, CO
2
, H
2
O, NO, NO
2
, P
2
O
5
, HClO,
HClO
4
, H
3
PO
4
, NaH
2
PO
4
, Na
3
PO
4
, MgCl
2
. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ?
13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H
2
®ktc víi O
2
d ?
14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau:
a) Na -> Na
2
O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO
2
- > CaCO
3
-> CaO -> Ca(OH)
2
.
c) S -> SO
2
-> SO
3
- > H
2
SO
4
-> ZnSO
4
d) P -> P
2
O
5
-> H
3
PO
4
-> Na
3
PO
4
.
15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro
hơn ?
®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi
sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ;
NaOH ; HCl.
Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2
kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
A) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
A) Tính : khối lượng nước tạo thành.
B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+
3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 +
H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+
SO
2
 + H
2
O
Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 3
Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO
2
vµ 7,2g
h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®Ò sè 6
Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên , với N= 6.10
23
Câu 2: Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp
thu được 4gam Hg.
a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
d) Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
• Đặt đứng bình :………………
• Đặt ngược bình :………………
Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3 Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa .(Na2CO3.10H2O) vào 35,7 g nước .
Biết thể tích dd bằng thể tích nước .
Câu 6: Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
%Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H, và 70,3% Cl , có phân tử khối bằng 50,5 .
Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư .Trong đó nhôm chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) ,Neon (Ne là khí trơ ) , oxi , metan (CH4)
Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 11: Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g .hợp chất nhôm clorua.
Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a) Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------- Na2CO3 + H2O
a) Lập PTHH của phản ứng trên ?
b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ?
c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 4
®Ò sè 7
1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1,1 g/ml. H·y tÝnh
nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc.
2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO
4
2% ®Ó thu ®îc dd CuSO
4
cã nång
®é 1M(D= 1,1 g/ml).
3/ Cã 3 dung dÞch H
2
SO
4
. Dung dÞch A cã nång ®é 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dÞch B cã nång ®é 2,18M
(D= 1,09g/ml). Dung dÞch C cã nång ®é 6,1M (D= 1,22g/ml).
Trén A vµ B theo tØ lÖ m
A
: m
B
b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
4/ Hoµ tan m
1
g Na vµo m
2
g H
2
O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H
2
O
-> 2NaOH + H
2
a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m.
b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d.
c/ Cho C% = 16% . H·y tÝnh tØ sè m
1
/m
2.
. Cho C
M
= 3,5 M. H·y tÝnh d.
5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H
2
SO
4
14,7% . Sau khi chÊt khÝ
kh«ng tho¸t ra n÷a , läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan. Hái kim lo¹i
ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo.
6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H
2
SO
4
nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d
hçn hîp Na- Mg th× lîng H
2
tho¸t ra b»ng 4,5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.
7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
víi 100 ml Ba(OH)
2
thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B . Läc lÊy A
®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0,859 g chÊt r¾n. Dung dÞch B cho t¸c dông víi
100 ml H
2
SO
4
0,05M th× t¸ch ra 0,466 g kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu
§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dd Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1; B2) vµ 1 dung dÞch H
2
SO
4
(A).
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X
cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A.
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y. Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32,5 ml
dung dÞch A. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn
67,5 ml dung dÞch A.
9/ Dung dÞch A lµ dd H
2
SO
4
. Dung dÞch B lµ dd NaOH. Trén A vµ B theo tØ sè
V
A
:V
B
= 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%. Trén A vµ B theo tØ
sè V
A
:V
B
= 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29,2 g dd HCl 25%. TÝnh nång ®é
mol cña A vµ B.
Híng dÉn ®Ò sè 7
HD 1; Lîng CuSO
4
= 50/250.160 = 32g -> n= 0,2 mol.
Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7,27%.
ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1,1=400ml -> C
M
= 0,2/0,4 =0,5M
HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO
4
= 0,64a.
Lîng CuSO
4
trong dung dÞch t¹o ra = 400.0,02 + 0,64a = 8+ 0,064a.
Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a.
Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1,1 g/ml) :
= 160.1/10.1,1 = 160/11% . Ta cã: 8+ 0,64a/400+ a = 160/1100.
Gi¶i PT ta cã: a= 101,47g.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
HD4: a/ 2Na+ 2H
2
O -> 2NaOH + H
2
nNa = m
1
/23 -> nH
2
= m
1
/46
-> lîng DD B = m
1
+ m
2
- m
1
/23 = 22m
1
+ 23m
2
/23
Lîng NaOH = 40m
1
/23 -> C% = 40. m
1
.100/22m
1
+ 23m
2
b/ ThÓ tÝch B = 22m
1
+ 23m
2
/23d ml
-> C
M
= m
1
. d .1000/ 22m
1
+ 23m
2
.
c/ H·y tù gi¶i
HD5: Coi lîng dung dÞch H
2
SO
4
14,7%= 100g th× n H
2
SO
4
= 0,15 . Gäi KL lµ R; ta cã PT: RCO
3
+
H
2
SO
4
-> RSO
4
+ CO
2
+ H
2
O
N = 0,15 0,15 0,15 0,15
Lîng RCO
3
= (R + 60). 0,15 + 100 – (44 . 0,15)
= (R + 16) .0,15 +100
Ta cã: (R+ 96).0,15/(R + 16) .0,15 +100 = 0,17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 5
HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H
2
tho¸t ra = 4,5 g.
2Na + H
2
SO
4
-> Na
2
SO
4
+ H
2

Mg + H
2
SO
4
-> MgSO
4
+ H
2
2Na + H
2
O -> NaOH + H
2
Theo PTP¦ lîng H
2
= lîng H cña

H
2
SO
4
+ 1/2 lîng H cña

H
2
O.
Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã:
x/98. 2 + 100 – x /18 = 4,5 -> x = 30


§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H
2
SO
4

- Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH
Theo PT: H
2
SO
4
+ 2NaOH -> Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
2 lit dd H
2
SO
4
cã 2a mol -> 4a .
Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a
*

Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.
Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3,25 lit dd H
2
SO
4
cã 3,25a mol.
Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6,5a
**
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a
*

2b1+ b2 = 6,5a
**
Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2,5a ; b2 = 1,5 a.
Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6,75l dung dÞch A cã 6,75a mol H
2
SO
4
.
Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6,75a.2= 13,5a.
Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x,y (lÝt) ta cã:
2,5ax + 1,5ay = 13,5a
vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4
HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a , dd B la b. Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc
5 lit dd X cã d axit. Trung hoµ 5 lit dd X cÇn
0,2.5 = 1molKOH -> sè mol H
2
SO
4
d: 0,5 mol.
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
b 2b
Sè mol H
2
SO
4
d = 3a – b = 0,5*
Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d. Trung hoµ 5 lit Y cÇn
0,2 .5 = 1 mol HCl
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
2a 4a
Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 **
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0,5*

3b – 4a = 1 **
Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0,5 ; b = 1
®Ò sè 8
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. Fe  Fe3O4  Fe  H2
b. KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH
c. H2O  H2  Fe  FeSO4
d. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn
2. Cho các nguyên tố sau, những nguyên tố nào cùng một chu kì:
A : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
1
D: 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
1

B : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
E : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
2
C : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
5
F : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất A bằng khí oxi , sau PƯ thu được 2,24 lit CO2 (ở đktc) và 2,7 gam H2O. Hãy xác
định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23).
4. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13,44 lít H2
(ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn?
b. Tính khối lượng HCl trong dung dịch?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 6
5. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6,72 lít CO (đktc), sau PƯ thu được 11,2 gam kim loại A. Hãy lập
PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên?
®Ò sè 9
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. H2 H2O H2SO4 H2
b. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2
c. Fe Fe3O4 Fe H2
FeCl3 Fe(OH)3
2. Cho các nguyên tử: A : 8p, 8n ; B: 8p,9n; C: 8e, 10n ; D: 7e,8n. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì
sao?
3. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi, sắt, Natri.
4. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11,2 tấn canxi oxit và 8,8 tấn khí cacbonic. Hãy tính khối
lượng đá vôi đem phản ứng?
5. Cho dX/Y = 2,125 và dY/O
2
= 0,5.Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau:
Khí X: 94,12% S; %,885H. Khí Y: 75% C, 25% H.
Tìm CTHH của X , Y.
6. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng
CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này. Biết rằng VKK = 5VO
2
7. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0,84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu?
b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại?
8. Cho 7,8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19,6 gam H2SO4.
a. Tính VH
2
thu được (ở đktc). Biết thể tích V H
2
bị hao hụt là 5%.
b. Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng?
9. a. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7,17%. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II.
b. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại. Hỏi muốn điều chế 41,4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H2 (đktc)
hoặc bao nhiêu lit khí CO?
®Ò sè 10
1.a. Trong muối ngậm nước CuSO4.nH2O khối lượng Cu chiếm 25,6 %. Tìm công thức của muối đó?.
b. Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1,344 lit khí H2 (Đktc). Tìm kim loại X ?.
2. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại
6,6 gam một chất rắn không tan. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?.
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 lit CO2 (Đktc) và 2,7 gam nước. Tính
khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?.
4. Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3

CaO + CO2
Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam, tính khối lượng đá
vôi bị phân hủy?.
5. Cho 4,64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu, Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 gam khí H2 và 0,64 gam chất rắn
không tan.
a. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên?
b. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch?
6. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được
một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung.
a. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3?
b. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung?
ĐÁP ÁN ®Ò sè 10
1.a Ta có
4 2
.
uSO C nH O
M =
64 100%
250
25, 6%
×
·
Ta có 64 32 (16.4) .18 250 5 n n + + + · ⇒ ·
Vậy CTHH là CuSO4.5H2O (1 đ)
1.b
2
1, 344: 22, 4 0.06( ) mol
H
m
· ·
Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl

2 XCln + n H2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 7
Số mol
0, 06 2 0,12
( ) X mol
n n
×
· · Ta có:
0,12
. 3, 9 32, 5. X X n
n
· → ·
Vì kim loại thường có hóa trị n = 1, 2 hoặc 3
n = 1 X= 32,5 (loại)
n = 2 X= 65 (Zn)
n = 3 X= 97,5 (loại)
Vậy kim loại X là Zn (1 đ)
2. Ta có PTHH: CuO + H2
0
t
÷÷→
Cu + H2O
80 g 64 g
12 g x g?
Lượng Cu thu được trên lí thuyết:
12 64
9, 6( )
80
x g
×
· ·
Theo đề bài, chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6,6 gam chất rắn không tan, chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản
ứng trên là 6,6 gam.
6, 6
100% 68, 75%
9, 6
H ⇒ · × ·
(1,5đ)
3. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất:
2, 24 12
1, 2( )
22, 4
C
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất:
2, 7 2
0, 3( )
18
H
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: 2, 3 (1, 2 0, 3) 0,8( )
O
g
m
· − + · 1,5đ)
4. Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra.
Khối lượng CO2 thoát ra:
2
22 50
11( )
100
g
CO
m
×
· ·
PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2
100g 44g
xg? 11g
Khối lượng đá vôi bị phân hủy:
11 100
25( )
44
x g
×
· · (1,5đ)
5. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0,64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu.
Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4,64 – 0,64 = 4 (g)
Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg
PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
56 g 2 g
x g
2.
56
x
g
Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
24 g 2 g
(4-x) g
2(4 )
24
x
g

Từ 2 PTHH trên ta có:
2.
56
x
+
2(4 )
24
x −
= 0,2 Giải PT ta được x = 2,8 = mFe
Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe =
2, 8
100% 60, 34%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu =
0, 64
100% 13, 79%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp:
%Mg = 100% - (60,34%+13,79%) = 25,87% (2đ)
6.a PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2 (1)
100 g 56 g 44 g
Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g, trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 8
Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g)
Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy.
30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy

30 100
68, 2( )
44
x g
×
· · ,
68, 2
100% 80, 2%
85
H · × ·
b. Khối lượng CaO tạo thành là:
56 30
38, 2( )
44
g
×
· Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38,2g CaO
Vậy % CaO là:
38, 2
100% 54, 6%
70
× · (1,5đ)
®Ò sè 11
Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH)
2
0,075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu
chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25,2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie
cacbonat. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu?
Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO
2
vµo dung dÞch Ca(OH)
2
, ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë
nªn ®ôc, sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹.
Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH, khÝ CO
2
, èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i. H·y tr×nh bµy
ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na
2
CO
3
tinh khiÕt.
Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II, sau 1 thêi gian thÊy l -
îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8,585 gam. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y?
Mg; Ca; Cu; Ba
Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO
3
, CaCO
3
, Al
2
O
3
. Lîng Al
2
O
3
b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat.
Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng
®¸ tríc khi nung.
1. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung.
2. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0,5M?
®Ò sè 12
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 9
®¸p ¸n ®Ò sè 12
Câu 1: (1,00đ)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 10
Tính
2 4
dd
1, 6 400 640( )
H SO
m g · × ·
,
2 4
15 640
96( )
100
H SO
m g
×
· · ,
2 4
96
0, 98( )
98
H SO
n g · ; (0,5đ)
Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0,4 (400ml = 0,4l)
Ta có
0, 98
1, 5 1, 5 0, 38 0, 253( )
0, 4
· ⇔ · ⇒ · ⇒ ·
+
M
n
C x x l
V x

Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0,253 lít (0,5đ)
Câu 2: (3,00đ)
2
3, 384 12
% 100% 92, 29%
44 1
CO
m C
×
→ · ×
×
; (0,25đ) ,
2
0, 694 1
% 2 100% 7, 71%
18 1
H O
m H
×
→ · × ×
×
; (0,25đ)
%O = 100% – (92,29% + 7,71%) = 0 % → Không có oxi (0,5đ)
→ A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy (0,25đ)
92, 29 7, 71
: : 1:1
12 1
x y · · (0,25đ)
→ Công thức đơn giản (CH)n (0,25đ Ta có MA= 29 × 2,69
;
78 (0,25đ)
(CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0,5đ)
Vậy CTPT của A là C6H6 (0,5đ)
Câu 3: (2,00đ)
a. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân:
9
4
13
30 10
6.10 60000
5 10


×
· ·
×
lần (0,5đ)
Bán kính của hạt nhân phóng đại là
6
3( )
2
cm ·
Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0,5đ)
b. Thể tích của nguyên tử H:
3 9 3
4 4
3,14 (5, 3.10 )
3 3
V r π

· · × × (0,5đ)
Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton, nên khối lượng riêng củ
27
3
9 3
1, 6726.10
2, 68( / )
4
3,14 (5, 3.10 )
3
m Kg
D g cm
V


· · ·
× ×
(0,5đ)
Câu 4: (1,00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4, HCl NaCl, BaCl2
xanh đỏ không đổi màu quì ( 0,25đ)
(I) (II)
Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2
PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0,5đ)
(trắng)
Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0,25đ)
Câu 5: (3,00đ)
Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Al
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
x x
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,5đ)
y 1,5y
Ta có hệ: 65x + 27y = 17,3
(1)
x + 1,5y =
15, 68
22, 4

(2)
(0,5đ) Giải hệ ta được: x = 0,1 , y = 0,4 (0,25đ)
→ mZn = 6,5 →
6, 5
% 100% 37, 57%
17, 3
Zn · × ·
(0,25đ) → mAl = 10,8 →
10, 8
% 100% 62, 43%
17, 3
Al · × ·
(0,25đ)

2
136 0,1 13, 6( )
ZnCl
m g · × ·
(0,25đ)
3
133, 5 0, 4 53, 4( )
AlCl
m g · × ·
(0,25đ)

2
(0,1 0, 6) 2 1, 4( )
H
m g · + × ·
→ mddspư = (17,3 + 400) – 1,4 = 415,9(g) (0,25đ)
2
13, 6
% 100% 3, 27%
415, 9
ZnCl · × ·
(0,25đ)
3
53, 4
% 100% 12,84%
415, 9
AlCl · × ·
(0,25đ)
®Ò sè 13
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 11
C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau
Fe
2
(SO
4
)
3
+ NaOH Fe(OH)
3
+ Na
2
SO
4

Fe
2
O
3
+ CO Fe + CO
2

Fe
x
O
y
+ CO Fe + CO
2

P
2
O
5
+ H
2
O H
3
PO
4

C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO
3
thu ®îc 7,28 kg Canxioxit(CaO) vµ
5,72kg CO
2
. H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO
3
trong ®¸ v«i.
C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O;
N(III) vµ H; Fe(II) vµ gèc SO
4
(II); Fe(III) vµ gèc SO
4
(II).
C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng:
Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al
2
O
3
)
a, LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc.
b, Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam; vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102
gam. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng.
(BiÕt: Ca=40; N=14;H=1;S=32;O=16;Fe=56)
®Ò sè 14
Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. Viết các phương trình phản ứng, cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những
chất nào?
b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ?
Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được:
a) 5,6 lít SO2 b) 11,2 lít SO2 c) 22,4 lít SO2 d) 33,6 lít SO2
Các khí đo ở đktc. Viết các phương trình phản ứng
Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu
được tăng lên
1
6
khối lượng của bột đồng ban đầu. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi
đun nóng
Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65,22% kim loại về khối lượng. Không cần biết đó là kim loại nào, hãy tính khối lượng
dung dịch H2SO4 19,6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó
b) Cho 2,016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi, thu được 2,784g chất rắn. hãy xác định kim loại đó
Bài 5: Cho 10,52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để
hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1,25M
Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết. Thêm vào cốc thứ nhất a (g)
bột Zn, thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg, khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi kết thúc các phản
ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc, cân khối lượng các kết tủa đó, thấy chúng khác nhau 0,164 g. Đem đun nóng các kết
tủa đó với lượng dư HCl, thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0,864 g kim loại không tan trong
HCl dư
Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này
( Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Zn = 65, Fe = 56, Al = 27, S = 32, Cu = 64)
ĐÁP ÁN ®Ò sè 14
Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 12
Ba muối tan là Al2(SO4)3, FeSO4 và CuSO4 còn lại
2Al + 3CuSO4

Al2(SO4)3 + 3Cu
Fe + CuSO4

FeSO4 + Cu
Dung dịch gồm: Al2(SO4)3, FeSO4, CuSO4 còn dư. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu
b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu là kim loại kiềm, Ca, Ba:
Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm, sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo
thành hiđroxit kết tủa
Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O

NaOH +
1
2
H2

2NaOH + CuSO4

Cu(OH)2

+ Na2SO4
- Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch
Ví dụ: Zn + FeSO4

ZnSO4 + Fe
- Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra
Ví dụ Cu + FeSO4

không phản ứng
Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu, còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn
Bài 2: a) nSO2 =
5, 6
22, 4
= 0,25 mol
nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0,25 = 4 : 1
2FeO + 4H2SO4

Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1
Cu + 2H2SO4

CuSO4 + SO2 + 2H2O
c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1
C + 2H2SO4

CO2 + 2SO2 + 2H2O
d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3
S + 2H2SO4

3SO2 + 2H2O
Bài 3: 2Cu + O2

2CuO
128g 32g 160g
Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên:
32
128
=
1
4
. Theo đầu bài, sau phản
ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu, tức là Cu chưa bị oxi hoá hết, thu được hỗn hợp gồm
CuO và Cu còn dư
Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là:
128
6
= 21,333g
Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là:
mCu =
128
.
32
21,333 = 85,332g ; mCuO =
160
32
. 21,333 = 106,665g
Số g Cu còn lại là: 128 – 85,332 = 42,668g
%Cu =
42, 668
149, 333
. 100 = 28,57% ; %CuO = 71,43%
Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n.
Theo đề bài ta có:
2
2 16
M
M n +
= 0,6522⇒M = 15n ⇒M2On = 2M = 16n = 46n (g)
M2On + nH2SO4

M2(SO4)n + nH2O
Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4.
Để hoà tan 15g oxit cần
46
n
n
.15 = 0,3261 mol H2SO4
mdd =
100
19, 6
.0,3261 . 98 = 163,05g
b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n ta có:
4M + nO2 2M2On
4 4 32
2, 016 2, 784
M M n +
· ⇒M = 21n . Xét bảng: với n = 1, 2, 3
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 13
n 1 2 3
M 21 42 63
Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả. Vậy M phản ứng với oxit theo 2
hoá trị, thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). Như đã biết: Fe tạo Fe3O4, Mn tạo Mn3O4, Pb tạo Pb3O4. Vì vậy khi n = 8/3 ⇒M
= 56
Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4
Bài 5: Đặt x, y, z là số mol của Mg, Al, Cu trong 10,52g hỗn hợp
2Mg + O2

2MgO
x 0,5x x
4Al + 3O2

2Al2O3
y 0,75y 0,5y
2Cu + O2

2CuO
z 0,5z z
MgO + 2HCl

MgCl2 + H2O
x 2x
Al2O3 + 6HCl

2AlCl3 + 3H2O
0,5y 3y
CuO + 2HCl

CuCl2 + H2O
z 2z
Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết
lượng oxit kim loại được tạo thành. Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là:

17, 4 10, 52
32

= 0,125mol
Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0,125 . 4 = 0,86 mol
Thể tích dung dịch HCl 1,25M cần dùng:
0, 86
1, 25
= 0,688 lít
Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M, hoá trị n. Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là:
nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1)
nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2)
Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x
Số mol Zn và Mg: nZn =
65
a
; nMg =
24
a
⇒nMg > nZn
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a - .65
2
n
x
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a - .24
2
n
x
⇒(xM + a - .24
2
n
x ) – (xM + a - .65
2
n
x ) = 32,5nx – 12nx = 0,164
⇒20,5nx = 0,164 ⇒nx = 0,008
Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư, thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg, Zn dư, cuối cùng còn lại 0,864g
kim loại không tan là M với số mol là x
Mx = 0,864 ; nx = 0,008 ⇒M = 108n. Xét bảng:
n 1 2 3
M 108 216 324
Ag loại loại
Vậy kim loại M là: Ag ; nAg = 0,008
C% =
0, 008.170
50
. 100 = 2,72%
®Ò sè 15
Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 14
1. 0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H ; 0,5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. Công thức hóa học
nào sau đây là của hợp chất A?
A. HSO2 B. H2SO3
C. H2SO4 D. H2S3O4
2. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng?
A. R(SO4)3 B. R2(SO4)3
C. R(SO4)2 D. R3(SO4)2
C©u 2( 1, 5 ®iÓm). H·y ghÐp c¸c sè 1, 2, 3, 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A, B, C, D, E chØ hiÖn t-
îng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp.
ThÝ nghiÖm HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng.
1 Hidro khö ®ång (II) oxit B. Ngän löa mµu xanh nh¹t, cã giät níc nhá
b¸m ë thµnh b×nh
2 Canxi oxit ph¶n øng víi níc.
Sau ph¶n øng cho giÊy qu×
tÝm vµo dung dÞch thu ®îc.
C ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. Thµnh èng
nghiÖm bÞ mê ®i.
3 Natri ph¶n øng víi níc cã thªm
vµi giät phenolphtalein.
D Ph¶n øng m·nh liÖt. Dung dÞch t¹o thµnh
lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh
E Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc, dung dÞch cã
mµu hång.
C©u 3: (2,5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. H2O +………-------> H2SO4 2. H2O + ………..------> Ca(OH)2
3. Na +……….. -------> Na(OH)2 + H2 4. CaO + H3PO4 -----> ? + ?
5. ? ---------> ? + MnO2 + O2
Câu 4 (6 điểm)
1. Cho các chất: KMnO4, CO2, CuO, NaNO3, KClO3, FeS, P2O5, CaO. Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào:
a) Nhiệt phân thu được O2 ?
b) Tác dụng được với H2O, với dung dịch H2SO4 loãng ,với dung dịch NaOH, làm đục nước vôi, với H2 khi nung nóng tạo
thành chất có màu đỏ ?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2.Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản.
Câu 5 (8 điểm)
1. Chỉ từ 1,225 gam KClO3 và 3,16 gam KMnO4, hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất. Tính thể tích
khí O2 đó ở đktc. (Không được dùng thêm các hóa chất khác)
2. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O ta được dung dịch A. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A, sau thí nghiệm thấy có
2,5 gam kết tủa.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc
®¸p ¸n ®Ò sè 15
C©u ®¸p ¸n §iÓm
C©u 1 1.c; 2B 2 ®iÓm
C©u 2 1.c; 2d; 3.e 1,5 ®iÓm
C©u 3
H2O + SO3
÷ → ÷
H2SO4
O,5 ®
O,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 15
H2O + CaO
÷ → ÷
Ca(OH)2
2Na + 2H2O
÷ → ÷
2NaOH + H2
3CaO + 2H3PO4
÷ → ÷
Ca3(PO4)2 + 3H2O
2KMnO4 ÷ → ÷
0 t
K2MnO4 + MnO2 + O2
O,5®
O,5®
O,5®
C©u 4
1. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4, NaNO3, KClO3
2KMnO4 ÷ → ÷
o
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
NaNO3 ÷ → ÷
o
t
NaNO2 + O2
KClO3 ÷ → ÷
o
t
KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2)
b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5, CaO
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO,FeS, P2O5, CaO
CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
2. HCl + NaOH  NaCl + H2O
axit bazơ muối oxitC©u 5
Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân, MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm
xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3

1
2 KMnO4
÷ → ÷
0
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
316 g 22,4 l
3,16 g V1 l
⇒ V1 = 0,224 (lít)

KClO3
÷ ÷ ÷ → ÷
0
2
,t MnO
KCl + 3/2 O2
122,5 g 33,6 l
1,225 g V2 l
⇒ V2 = 0,336 (lit)

Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0,224 + 0,336 = 0,56 (lít)

Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho
điểm, vì ở bài này không cho xúc tác MnO2. Mặt khác, đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất
chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra.

2

Phương trình phản ứng:
CaO + H2O  Ca(OH)2 (1)
Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 , số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11,2/56 = 0,2 (mol)
Khi cho khí CO2 vào A, có thể xảy ra các phản ứng sau:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2)
Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3)


Số mol CaCO3 = 2,5/100 = 0,025 (mol)
Số mol Ca(OH)2 = 0,2 (mol)
Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp


Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư, chỉ xảy ra (2), số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0,025 mol
⇒Thể tích CO2 = 0,025 .22,4 = 0,56 (lít)


Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
Đặt x, y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).
- Số mol CaCO3 là 0,025. Ta có: x = 0,025 (*)
- Số mol Ca(OH)2 là 0,2. Ta có: x + 0,5y = 0,2 (**)
Từ (*) và (**) ⇒y = 0,35
Tổng số mol CO2= x + y = 0,025 + 0,35 = 0,375
Thể tích CO2 = 0,375 . 22,4 = 8,4 (lít)

®Õ sè 16
C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau, d·y nµo toµn lµ o xÝt ?
a, H
2
O , CaO , Na
2
O , SiO
2
, P2O
5
, NO
b, CaCO
3
, CO
2
, SO
2
, MgO, HClO, NaOH
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 16
c, SO
3
, H
2
SO
4
, NO
2
, Al
2
O
3
, PbO, Ag
2
O
d, TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn
c¹nh ph¬ng tr×nh :
a, KÏm + a xÝt clohi®ric → kÏm clorua + hi®ro
b, Nh«m + oxi nh«m xit
c, Kali Clorat Ka li Clorua + Oxi
d, S¾t + ®ång Sun fat → S¾t Sun fat+ ®ång
e, Cac bon + níc Cacbon Oxit + hi ®ro
g, Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox
h, Níc hi®ro +Oxi
C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ :
Kh«ng khÝ, O
2
, H
2
, CO
2
. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh?
C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na, Mg, A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl
a, NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl, kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H
2
h¬n?
b, NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H
2
th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n?
C©u 5: Hoµ tan 10,2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, ....thu ®îc 11,2 LH
2
(®ktc) .
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ?
C©u 6: Cho 5,4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395,2 g dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng. Dung
dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8,55% vµ thu ®îc 0,6(g) H
2
®¸p ¸n ®Ò sè 16
C©u 1: a
C©u 2: a, Zn + 2Hcl - Zuc
l2
+H
2

(Ph¶n øng thÕ)
b, 4AL + 302 2AL
2
O
3
(Ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng Oxi ho¸ khö), 2Kclo
3
2Kcl +302 (Ph¶n
øng ph©n huû)
d,Fe + CuSO4 FeSO
4
+Cu (Ph¶n øng thÕ)
e, C+H
2
O Co
2
+H
2
(Ph¶n øng thÕ, ph¶n øng oxi ho¸ khö)
g, 2 KMu0
4
K
2
MnO
4
+MuO
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû) h, H
2
O 2H
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû)
C©u 3: - DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra, ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy :
+ KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi Ph¬ng tr×nh C+O
2
- Co
2
- Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt, khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H
2
Ph¬ng tr×nh :
2H
2
+O
2
…. 2H
2
O
- - Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 , cßn l¹i lµ
kh«ng khÝ .
C©u 4:
a, Na, Mg, Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol)
2Na+ 2HCl - 2 NaCl +H
2

amol ...........
Mg + 2HCl - MgCl + I+2
amol amlo
2Al + 6HCl - 2AlCl3 + 3H
2
amol amol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 17
0
, xt
cao ®iÖn
ph©n
A xit
sunfuaric
Tõ (1) nH2 =
2
a
(mol) , Tõ (2) NH2 = a (mol) , Tõ (3) NH2 =
2
3a
(mol)
- So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H
2
nhiÒu nhÊt
b, NÕu thu ®îc cïng lîng H
2
lµ b (mol)
2Na + 2Hcl - 2Nacl + H
2

2b mol bmol
- nNa = 2b(mol), mNa = 2bx23 = 46b (g)
Mg + 2Hcl - Mg Cl
2
+H
2

b mol b mol
- nMg = b mol , mMg = 24 b(g)
2Al + 6Hcl - 2AlCl
3
+ 3H
2

3
2
b mol
- nAl =
3
2b
mol , mAl =
3
2b
molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b
VËy cïng thu ®îc lîng H
2
nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al, råi ®Õn Mg, cuèi cïng lµ Na.
C©u 5: nH
2
=
4 , 22
2 , 11
= 0,5 (mol)
Gäi x lµ sè mol H
2
sinh ra do Al t¸c dông víi H
2
SO
4
lo·ng th× 0,5 - x lµ sè mol H
2
sinh ra do Mg t¸c dông
víi H
2
SO
4
lâng
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3 + 3H
2


3
2x
mol
- nAl =
3
2x
mol, mAl =
3
2x
x 27 = 18 x(g)
Mg +H
2
SO
4
l - MgSO
4
+H
2

(0,5-x)mol = (0,5-x) mol
mMg =(0,5 - x ) 24 = (12-24x)g Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12,2 , x =0,3
- mAl = 18x = 18 x0,3 = 5,4 (g) - mMg = 10,2 - 5,4 = 4,8 (g)
% Al =
2 , 10
% 100 . 4 , 5
= 52,94% % Mg= 100% - 52,94% = 47,6%
C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng
Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH
2
SO
4
- MH
2
= 5,4 +395,2 - 0,6 = 400(g)
- Dung dÞch muèi cã C% = 8,55% , M muèi =
% 100
% MddxC
=
100
400 55 , 8 x
= 34,2 (g)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H
2
SO
4
- M
2
(SO
4
)3 +3H
2

2, M(g) (2M+288)g
5,4(g) 43,2 (g)
Ta cã
4 , 5
2M
=
2 , 34
288 2 + M
-
7 , 2
M
=
1 , 17
144 + M
, 17,1M = 2,7M+388,8 , M=
4 , 14
8 , 388
= 27(g) , M=
27 ®ã lµ nh«m (Al)
b, nAl =
27
4 , 5
= 0,2(mol)
2Al+ 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3+3H
2
o,2 mol o,3 mol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 18
- nH
2
SO
4
= 0,3 mol , mH
2
SO
4
= 0,3 x98 = 29,4 (g) , C% H
2
SO
4
=
2 , 395
100 4 , 29 x
= 7,44%
®Ò sè 17
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo. Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127
®vc. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ:
A. 1 vµ 1 B. 1 vµ 2 C. 1 vµ 3 D. 2 vµ 3
6) Cho c¸c oxit sau: CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm.
A. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; N
2
O
5
. B . MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
C. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO; P
2
O
5
. D. SO
2
; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng
«xi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + ?
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + ?
C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n
øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn
toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬I
níc theo tû lÖ sè mol 1: 2.
TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ h¬i níc t¹o thµnh?
C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g
a, Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d , läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ
®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g.
b, Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d . Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc
s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .
TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp?
®¸p ¸n ®Ò sè 17
I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0,5 ®iÓm)
C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6
C A B B B D
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm)
4FeS
2
+ 11O
2

o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(0,5 ®)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(0,5®)
FeO + H
2

o
t
÷÷→
Fe + H
2
O (0,5®)
Fe
x
O
y
+ (y-x) CO
o
t
÷÷→
xFeO + (y-x)CO
2
(0,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 19
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0,5®)
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c. (0,5®)
C©u 2 (4 ®iÓm):
a/ Sè mol H
2
= 0,4 mol ( 0,25®)
Sè mol níc 0,4 mol ( 0,25®)
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol ( 0,25®)
=> mO = 0,4 x16 = 6,4 gam ( 0,25®)
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam (0,5®)
Fe
x
O
y
+y H
2

o
t
÷÷→
xFe+ y H
2
O (0,5®)
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam (0,5®)
=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam (0,5®)
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0,5®)
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
(0,5®)
C©u 3 (4 ®iÓm)
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O
2
CO
2
+ H
2
O ( 0,5®)
Ta cã m
X
+
2
O
m
=
2 2
CO H O
m m +
=
44,8
16 .32 80
22, 4
g + ·
(0,5®)

2
2
1
2
O
CO
H
n
n
·
Tøc tû lÖ khèi lîng
2
2
1.44 11
2.18 9
CO
H O
m
m
· ·
(1®)
VËy khèi lîng CO
2
=
80.11
44
11 9
g ·
+
; (1®)
Khèi lîng H
2
O =
80.9
36
11 9
g ·
+
(1®)
C©u 4(6 ®iÓm)
C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0,1 ®iÓm)
a, Mg + 2HCl MgCl
2
+ H
2
(1)
2 Al + 6HCl 2AlCl
3
+ H
2
(2)
2Cu + O
2
2 CuO (3)
b, MgCl
2
+ 2NaOH Mg(OH)
2
+ 2NaCl (4)
AlCl
3
+ 3NaOH Al(OH)
3
+ 3NaCl (5)
Al(OH)
3
+ NaOH NaAlO
2
+ 2H
2
O (6)
t
0
Mg(OH)
2
MgO + H
2
O (7)
Theo ph¶n øng (3) cã n
Cu
=

n
CuO
=
8
0,1( )
80
mol ·
Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0,1 . 64 = 6,4 ( g)
Suy ra %Cu =
6, 4
.100% 64%
10
· (1®)
Theo c¸c ph¶n øng (1), (4), (7) ta cã n
Mg
= n
MgO
=
4
0,1( )
40
mol ·
Khèi lîng Mg lµ : 0,1 . 24 = 2,4 (g) Nªn %Mg =
2, 4
.100% 24%
10
· (1®)
%Al = 100% - ( 64% + 24%) = 12% (1®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 20
®Ò sè 18
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 19
C©u 1 (1,5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ Al + Fe
3
O
4
----> Al
2
O
3
+ Fe
Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa?
T¹i sao?
C©u 2(1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:N-
íc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã.
C©u3(1,0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
,K
2
O, N
2
O
5
, CO
2
.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 21
C©u 4 (2,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 5 (2,5 ®iÓm): 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH
4
(®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0,325.
§èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X?
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.
C©u 6(1,5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung dÞch NaCl 25%
thµnh dung dÞch 30%.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.
®¸p ¸n ®Ò sè 19
C¢U 1 1,5®
4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(1)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(2)
FeO + H
2
Fe + H
2
O (3)
Fe
x
O
y
+ (y-x)CO xFeO + (y-x)CO
2
(4)
8Al + 3Fe
3
O
4
4Al
2
O
3
+9Fe (5)
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,25
®
0,25
®
C©u 2 1,5®
Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra
NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á
Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho
bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi .
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 3 1,5®
Oxit SO
3
, N
2
O
5
, CO
2
,lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H
2
SO
3
, HNO
3
H
2
CO
3
ngoµi
ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬
Oxit Fe
2
O
3
,K
2
O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH)
3
KOH ngoµi ra chóng
cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit
Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬,s¾t (III)oxit kalioxit ,khÝ nit¬pentaoxit,khÝ
c¸c bonic
C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi)
0,5®
0,5®
0,25
®
0,25
®
C©u 4 2,0®
Sè mol H
2
= 0,4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol
Sè mol níc 0,4 mol => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
Fe
x
O
y
+y H
2
xFe+ y H
2
O
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3, y= 4 t¬ng øng
c«ng thøc Fe
3
O
4
0,5®
0,5®
0,25
®
0,5®
0,25
®
C©u 5 2,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 22
M
TB
= 0,325 x 32=10,4 gam n
hhkhi
= 11,2 :22,4= 0,5 mol
¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã
CH
4
16 8,4 3phÇn
10,4
H
2
2 5,6 2phÇn
=>sè mol nCH
4
= 0,3mol sè mol nH
2
= 0,2mol
1,0®
0,25
®
0,75
®
0,5®
%CH
4
= 0,3/0,5 x 100%=60% , %H
2
= 100%-60% = 40%
Sè mol khÝ oxi nO2=28,8:32= 0,9mol
2H
2
+ O
2
2H
2
O
0,2mol 0,1mol
CH
4
+ 2O
2
CO
2
+ 2H
2
O
0,3mol 0,6mol 0,3mol
Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO
2
vµ khÝ O
2(d)
nO2d = 0,9 – (0,6 + 0,1) = 0,2 mol , nCO2 = 0,3 mol
%V CO2 = 0,3/ 0,5 x 100% = 60% , %VO2 = 0,2/ 0,5 x 100% = 40%
mCO
2
= 0,3 x44=13,2 gam , mO
2
= 0,2 x 32 = 6,4gam
% mCO
2
= 13,2/19,6 x 100% =67,34% , % mO
2
= 6,4/19,6 x 100% = 32,66%
C©u 6 1.0
Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ , mNaCl = 25%x200=50 gam
gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) , mdd = (200+ x)
¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14,29 gam
0,5®
0,5®
®Ò sè 20
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 23
®¸p ¸n ®Ò sè 20
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3
®)
1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl
3
mµ lµ FeCl
2
hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO
3
t¬ng øng víi axit H
2
SO
4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO
3
t¬ng øng víi
axit H
2
CrO
4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na
2
O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)
2
0,25 + 0,25
3(1®)
a) C
4
H
9
OH + 6 O
2
 4 CO
2
 + 5 H
2
O
0,25
b) 2 C
n
H
2n - 2
+ (3n – 1) O
2
 2n CO
2
 + 2(n-1) H
2
O
0,25
c) 2 KMnO
4
+ 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl
2
+ 5 Cl
2
 + 8
H
2
O
0,25
d) 2 Al + 6 H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ 3 SO
2

+ 6 H
2
O
0,25
2(1
®)
n
SO3
= 16: 80 = 0,2 mol; n
O
= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O
2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O
2

VËy: n
O2
= (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; m
O
trong O
2
=
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 24
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* m
O sau P¦
= m
O
(trong CO
2
+ trong H
2
O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO
2
vµ H
2
O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng m
O sau P¦
= 12,8 g = tæng m
O
trong O
2
.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
m
A

®· P¦
= m
C
+ m
H
=
g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: M
A
= 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ C
x
H
y
víi x, y nguyªn d-
¬ng
M
A
= 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= n
C
: n
H
=
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH
4
, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H
2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H
2
O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn
thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn
d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã m
CR sau P¦
= m
Cu
+ m
CuO cßn d
= x.64 + (m
CuO ban
®Çu
– m
CuO P¦
)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => m
CuO

= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: n
H2
= n
CuO
= x= 0,2 mol. VËy: V
H2
= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 21
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 25
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 22
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 23
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 26
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 24
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
1) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3 2) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
3)CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O. 4)FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
5) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là
chất bột màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 25
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 27
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ:
A. C¸c bon B. Lu huúnh C. S¾t D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
, Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y E: X
2
Y
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m c«ng thøc oxÝt kim
lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol
n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 25
C©u 1: (3®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 28
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
A 18,7 37,3 56
Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 29
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8
=
0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) n
CH4
= n
CO2
= x (mol)
Theo PTHH (2) n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®) y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®) % CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 30
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®) VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 26
Câu 1: (2 điểm)
a) Đọc tên các chất sau :
K2O :…………………………………………………
MgCl2 :…………………………………………………
NaNO3 :…………………………………………………
Al(OH)3 :…………………………………………………
b)Viết công thức hoá học các chất sau:
Sắt(II) oxit :…………………………………………
Axit sunfurơ :…………………………………………
Kẽm hiđrôxit :…………………………………………
Chì Cacbonat :…………………………………………
Câu 2 : ( 1điểm)
Nối cột A với cột B cho phù hợp :
A) B)
Tỉ khối đối với không khí : Khối lượng mol của chất khí
2 78,3
1,74 32
2,7 50,5
1,52 44,1
58
Câu 3: (3 điểm)
a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2 ?
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên , với N= 6.10
23
?
Câu 4: ( 2điểm)
Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt
nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg .
a,Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b,Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c,Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
( Cho biết Hg = 200 , Cl = 35,5)
Câu 5 : ( 2điểm)
K2SO3 + HCl ------ KCl + H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a.Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b,Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 31
®¸p ¸n ®Ò 26
Câu3:(3điểm)
a) Khối lượng H2 : ( 6,72 : 22,4) x 2 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng N2 : (17,92: 22,4) x 28 = 22,4(g) (0,5đ)
a) Khối lượng CO2 : ( 3,36 : 22,4) x 44 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng hỗn hợp : 0,6 + 22,4 + 6,6 = 29,6(g) (0,5đ)
Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp :
(6,72 + 17,92 + 3,36) : 22,4 x 6.10
23
=7,5.10
23
(pt) (1đ)
Câu4:(2điểm)
a) mcl = 5,42 – 4 = 1,42(g) (0,5đ)
b) ncl = 1,42 : 35,5 = 0,04 (mol) (0,5đ)
c) nHg = 4 : 200 = 0,02 (mol) (0,5đ)
d) nHg : n Cl = 0,02 : 0,04 = 1 : 2
CTHH : HgCl2 (0,5đ)
Câu5:(2điểm)
a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0,25đ)
nK2SO3 = (39,5 : 158) = 0,25 (mol) (0,25đ)
nHCl = (14,6: 36,5) = 0,4 (mol) (0,25đ)
0,25 0,4
Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư , thể tích SO2 tính theo HCl
1 2 (0,25đ)
Thể tích SO2 (đktc) :
22,4 x 0,2 = 4,48 (l) (0,5đ)
b) n K2SO3 dư : 0,25 – 0,2 = 0,05 (mol)
m K2SO4 dư : 0,05 x 158 = 7,9(g) (0,5đ)
®Ò sè 27
Câu 1: (2 điểm)
Công thức hoá học nào đúng ,công thức hoá học nào sai , sửa công thức sai .
K2O , Fe3O2 , Al(OH)3 , MgCl2 , Na(NO3)2 , H2S
CTHH đúng CTHH sai Sửa CTHH sai
Câu 2: (1 điểm)
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
Đặt đứng bình :…………………………………………….
Đặt ngược bình :……………………………………………
Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3
Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O
FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 4 : ( 2 điểm)
Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa (Na2CO3. 10H2O) vào 35,7 g nước . Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước .
Câu 5: ( 3 điểm)
Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành . Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
- %Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
®Ò sè 28
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
Câu 1: (0,5 điểm)
Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
-23g
. Khối lượng tính bằng của nguyên tử
Nat ri là :
A. 3,82 . 10
-23
g B. 3,82 . 10
-22
g
C. 3,82 . 10
-21
g D.Tất cả đều sai .
Câu2 : ( 0,5điểm)
Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất :
A) N3H , Al2O3 , H2S , NO2 , CO2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 32
B) NH3 , Al2O3 , H2S , NO2 , CO3
C) NH3 , Al2O3 , H2S , N2O5 , CO
D) NH3, Al3O2 , H2S , N2O5 , CO2
Câu 3: (0,5 điểm)
Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như
sau : X2S3 , YH3 ,
Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây :
A) X2Y , B) XY2 , C) XY , D) X3Y2
Câu 4: (0,5 điểm)
Cho sơ dồ phản ứng sau :
Fe(OH)y + H2SO4 ----------- Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =1 , y =2 B) x = 2 , y = 3
C) x =3 , y =1 D) Tất cả đều sai .
Câu 5: ( 0,5điểm)
Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4g
BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . Khối lượng 2 muối tan sau
phản ứng là :
A) 36,8g , B) 36,7 g , C) 38 g , D) 40g
Câu 6: (0,5điểm)
Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2,5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước . Chất x
có công thức phân tử nào sau đây :
A)C2H4 , B) C2H2 , C) C2H6 , D) C4H10
I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: (1 điểm)
Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H , và 70,3% Cl , có phân
tử khối bằng 50,5 . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 2: (3 điểm)
Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a, Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b,Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 3: (3 điểm)
Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . Trong đó nhôm
chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
®¸p ¸n ®Ò sè 28
Câu 1 : A
Câu 2 : C
Câu 3 : C
Câu 4 : B
Câu 5 : B
Câu 6 : B
®Ò sè 29
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl
thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?
A) Al , B) Ca , C) K , D) Al và K
2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O
như sau : AS, B2O3 . Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây :
A) AB , B) A2B2 , C) A3B2 , D) A2B3
3/ Sơ đồ phản ứng :
Al(OH)y + H2SO4 ----------- Alx(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =3 , y =1 B) x = 1 , y = 2
C) x =2 , y =3 D) x =3 , y = 2
4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
–23
g
Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là :
A/ 2,6568 .10
–22
g B/ 2,6 .10
–23
g
C/ 1,328.10
–22
g D/ 2,6568 .10
–23
g
5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất :
A/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , NaSO4 , Ca3(PO4) 2
B/ Fe(NO3)3 , CuCl3 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
C/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca(PO4) 2
D/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 33
6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . xH2O , Na2CO3 chiếm 37,07% về khối lượng , x có giá
trị là :
A) 9 , B) 8 , C) 7 , D) 10
Câu2 : ( 1điểm)
Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng , chữ S vào của câu sai .
a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do .
b) Trong không khí có nguyên tố oxi .
c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi .
d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi .
I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) , Neon ( Ne là khí trơ ) , oxi
metan (CH4)
a,Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
b,Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
c,Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
d,Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 2: (2 điểm)
Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g hợp chất nhôm clorua .Giả
sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a,Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b,Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 3: ( 2 điểm)
Sơ đồ phản ứng :
NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
+Lập PTHH của phản ứng trên ?
+Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3
điều chế được ?
+Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực
nghiệm ?
®¸p ¸m ®Ò sè 29
Đề4:
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ)
Câu 1 : (3đ)
Làm đúng mỗi câu nhỏ 0,5điểm .
1/ A 2/ C 3/ C 4/ D 5/ D 6/ D
Câu 2 :
s a) đ b) s c) đ d)
II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0,5đ)
a) oxi C + O2 CO2
b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
c) Nitơ , cacbon đioxit , neon
Các khí này không cháy và không di trì sự cháy .
d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
Câu 2: (2đ)
-Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1,5đ)
-Tính khối lượng khí Clo (0,5đ)
Câu3: (2đ)
- Viết PTHH (0,25đ)
- nCO2 (0,25đ)
-Xác định số mol Na2CO3 (0,25đ)
-Khối lượng Na2CO3 (0,25đ)
Tính hiệu suất của quá trình . (1đ)
®Ò sè 30
§Ò bµi:
C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C sau
khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß, cho v«i sèng vµo níc ta ®-
îc v«i t«i.
Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý, hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn
C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe
2
O
3
, CO
3
, AlS, S
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
, CaCl,
HCl
3
,NO
3
, N
5
O
2
. Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng ,CTHH nµo sai, nÕu sai söa l¹i cho ®óng
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 34
C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau:
a, Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc
b, Khi ®èt phot pho, chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric
C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo
khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82,35% N vµ 17,65% H vµ (d
2
H
A
= 8,5)
C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O
2
vµ 3 gam H
2

a, Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ?
b, §èt hçn hîp khÝ, ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt:
- Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d , d bao nhiªu ?
- ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ?
- Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu?
®¸p ¸n ®Ò sè 30
C©u DiÔn gi¶i §iÓm
1
+DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra:
(Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu )
- Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan)
- Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ)
- Cã thay ®æi mµu s¾c
- Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng
0,25
0,25
0,25
0,25
2
+ HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung
+ HiÖn tîng ho¸ häc:
- §¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C ta ®îc v«i sèng vµ khÝ
c¸cbon®ioxit
- Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.
0,25
0,25
0,25
3 +CTHH §óng: Fe
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
+CTHH Sai: CO
3
, AlS, S
2
O
3
CaCl, HCl
3
,NO
3
,N
5
O
2
.
+ Söa l¹i: CO
2
, Al
2
S
3
, SO
2
CaCl
2
, HCl, NO
2
, N
2
O
5
.

0,25
0,5
0,5
4
LËp PTHH
a, C
2
H
5
OH + 3O
2
-> 2CO
2
+ 3H
2
O
b, 4P + 5O
2
÷ → ÷
o
t
2P
2
O
5
0,5
0,5
5
+Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: N
x
H
y
+BiÕt (d
2
H
A
= 8,5) -> MA = 8,5. 2 = 17g
+ TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H:
ADCT: %N =
% 100 ×
×
y x
H N
N
M
M x
->
% 100
%
×
×
·
N
H N
M
M N
x
y x
-> 1
% 100 14
17 % 35 , 82
·
×
×
· x T¬ng tù : y = 3
% 100 1
17 % 65 , 17
·
×
×

VËy CTHH ®óng lµ NH
3
(KhÝ Am«ni¾c)
0,25
0,5
0, 5
0, 5
0, 5
0,25
6
+TÝnh sè mol cña O
2
vµ H
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 35
ADCT:
M
m
n · mol n
H
5 , 1
2
3
2
· ·

. 1
32
32
2
mol n
O
· ·
a) -> Vh
2
= (nH2 + nO2) x 22,4 = ( 1,5 +1) x 22,4 = 56 (lit)
b) PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
o
t
2H
2
O
2mol 1mol 2mol
1,5mol 0,75mol -> O
2
d
-> nO2 (d) = 1- 0,75 = 0,25 (mol)
-> Sè ph©n tö khÝ O
2
d lµ: 0,25 . 6,02 .10
23
= 1,5.10
23
ph©n tö
-> VO2d = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lit)
-> mO2 d = 0,25. 32 = 8 (g)
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
®Ò sè 31
Câu 1: (2 điểm)
Viết phương trình phản ứng với khí oxi của các chất sau:
Lưu huỳnh, metan, photpho, sắt , natri, canxi, nhôm
Câu 2: (3 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí.
Biết mMg/ mAl = 4/9
a,Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b, Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc)
c, Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng
d, Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
Câu 3: (4 điểm)
Đốt cháy 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5,6
gam Fe thu được rắn C. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.
a, Xác định các chất có trong A,B,C,D,E
b, Tính khối lượng mỗi chất có trong A,C,D
c, Tính thể tích mỗi khí có trong B,E
Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2
Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O
Các khí đo được ở đktc
Câu 4: (1 điểm)
35,5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5,6 lít O2 (đktc). Xác định tên của nguyên tố R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P = 31
®Ò sè 32
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 36
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 32
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 37
®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong,
khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i
trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua dung dÞch
Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi lîng kh«ng
®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25,44 -
(0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g :
m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
Theo bµi ra, khi dung dÞch X ®îc pha tõ dung dich Y:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
Trong 300ml ddX cã thµnh phÇn V
H
2
O
vµ V
Y
lµ:
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
38
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 39
®Ò sè
34
1) Hoµn thµnh
c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng sau ?
Cho biÕt mçi
ph¶n øng thuéc
lo¹i nµo ? V×
sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim
lo¹i cã thµnh
phÇn % khèi lîng
cña oxi lµ 30%.
T×m c«ng thøc
oxit biÕt kim lo¹i
cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng
thÝ nghiÖm ngêi
ta ®iÒu chÕ oxi
b»ng c¸ch nhiÖt
ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái
khi sö dông khèi
lîng KMnO
4

KClO
3
b»ng nhau
th× trêng hîp nµo
thu ®îc thÓ tÝch
khÝ oxi nhiÒu
h¬n ? V× sao ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c
mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc
v«i trong, khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng
cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo
cèc níc v«i trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua
dung dÞch Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra
ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi l-
îng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm:
25,44 - (0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm
14,88g : m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
40
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 35
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 36
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 41
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®) 1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm 0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O 0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 0,25
2(1®) nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay
vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H2 ÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 42
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n
thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt 0,5
®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm)
Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau
a) Bèn chÊt bét : Na
2
CO
3
, BaCO
3
, Na
2
SO
4
, BaSO
4
nÕu chØ dïng dung dÞch HCl
b) Hai chÊt khÝ : CH
4
vµ C
2
H
6
.
c) Hai chÊt r¾n: Fe
2
O
3
vµ Fe
3
O
4
nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt
d) N¨m dung dÞch: NaHSO
4
, KHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
3
, Ba(HCO
3
)
2
chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng
C©u2:(2 ®iÓm)
a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn
hîp gåm Na
2
CO
3
vµ NaHCO
3
.
b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO
3
mµ kh«ng dïng NaHCO
3
r¾n hoÆc
Na
2
CO
3
?
c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp.
LÊy vÝ dô minh ho¹.
d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe
2
O
3
; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng x¶y ra.
C©u3: :(2 ®iÓm)
a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau:
- ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
1
lÝt dung dÞch Cu(NO
3
)
2
1M.
- ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
2
lÝt dung dÞch AgNO
3
0,1 M.
Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau.
ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V
1
vµ V
2
b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl
2
vµ CuCl
2
. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n
øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X.
c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C
2
H
2
vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO
2
vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña
X.
C©u4: (2 ®iÓm)
Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ M
x
O
y
.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan
hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H
2
(®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO
3
thu
®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c
®Þnh M vµ M
x
O
y
C©u5: :(2 ®iÓm)
Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H
2
SO
4
®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H
2
SO
4
thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A
1
. Lîng khÝ A
1
®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH
0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã
cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C.
a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu.
b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C
®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 2: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 3: 2 ®iÓm
a, V
1
= V
2
(0,75 ®iÓm)
b, m = 13,1 gam (0,5 ®iÓm)
c, C«ng thøc C
2
H
6
(0,75 ®iÓm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 43
C©u 4: 2 ®iÓm
Trêng hîp 1: nMxOy
= 1,5 n
M
(1 ®iÓm)
M: Fe, M
x
O
y
: Fe
3
O
4
Trêng hîp 2: n
M
= 1,5 nMxOy: Lo¹i (1 ®iÓm)
C©u 5: 2 ®iÓm
a, (M lµ Ag) m
M
= 1,08 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt
b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam
Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm)
Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam
Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸
häc ( H)
1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét
chÊt
6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch
2. Sù bèc mïi 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c
3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 8. Sù tho¸t khÝ
4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 9. Sù to¶ nhiÖt
5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag
tr¹ng th¸i h¬i)
10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch
C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña
khèi lîng mol
a) NaOH; CaO ; MgCl
2
; Cu(OH)
2
b) NaOH; MgCl
2
; CaO; Cu(OH)
2
c) CaO; MgCl
2
; NaOH; Cu(OH)
2
d) Cu(OH)
2
; MgCl
2
; CaO; NaOH
C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng .
Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh :
H
2
+ CuO Cu + H
2
O
TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh
C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO
2
vµ 5.4 g H
2
O . T×m
CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23
®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy .
b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ?
Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với
a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4
Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối.
Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào
KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2
Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)
a; Viết PTPƯ sảy ra
b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu
Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 44
( Biết Fe = 56, Al = 27, Na = 23, S = 32 , O = 16 )
®Ò sè 40
Câu I :( 1,5 điểm )Lập công thức hoá học của A , B , C biết :
A tạo bởi 2 nguyên tố C và H , trong đó H chiếm 25% về khối lượng . ở 0o C 760 mmHg , 1lít khí A có khối lượng là 0,7142g .
B là oxit một kim loại hoá trị III . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11,2g kim loại .
Đốt cháy hoàn toàn 6,8g D thu được 12,8g khí sunfurơ ( S02) và 3,6g hơi nước .
Câu II : ( 4 điểm )
1 . Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na , Zn , C , N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) ,Zn
(II) , C (IV) , N (V) , Ca (II) .
2. Tính thành phần , phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 , Fe203 , Fe304 ?
Câu III :( 2,5 điểm )
Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi , sau phản ứng người ta thu được 12,8g khí sunfurơ S02.
a . Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy .
b . Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng .
Câu IV :( 2 điểm )
Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau :
phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 .
phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8,96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC . tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về
khối lượng của hỗn hợp X .
( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 ; 0 =16 ; S = 32 ; H = 1 ; C = 12 )
®¸p ¸n ®Ò sè 40
Câu 1
(1,5 Đ )
- A có CTHH là : CH4- B có CTHH là : Fe203- C có CTHH là :H2S
Lu ý : học sinh có thể giải theo nhiều cách khác nhau , nếu giải đúng vẫn cho điểm tối đa .
câu đúng đợc 0,5đ
Câu 2
( 4 Đ )
1 . Các phơng trình phản ứng xẩy ra là :
4Na + 02--> 2Na20
2Zn + 02 ---> 2Zn0
C + 02 ---> C02
4N + 5 02 ---> 2N205
2Ca + 02 ----> 2Ca0
2 . Fe0 : %Fe = 78 %
Fe203 : % Fe = 70%
Fe304 : %Fe = 72,4%
Câu 3
( 2,5 Đ )
-Theo bài ra ta có số mol của khí S02là :
nS02 = 12,8 : 64 = 0,2 ( mol )
-Ta có phơng trình phản ứng :
S + 02-> S02
1mol 1mol 1mol
0,2mol 0,2mol 0,2mol
-a) vậy ta có khối lợng của S là :
ms = ns . Ms = 0,2 . 32 = 6,4 ( gam )
-b ) theo phơng trình phản ứng ta có :
+ số mol 02 phản ứng là : n02 = nS02= 0,2 mol
+ khối lợng 02 phản ứng là : m02 = 0,2 .32 =6,4g
+ khối lợng 02 d là : m02( d ) =10 – 6.4 = 3,6g
®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 45
1- Fe
3
O
4
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
2- Cu(NO
3
)
2
-> CuO + NO
2
+ O
2

3- Fe
2
O
3
+ CO -> Fe
3
O
4
+ CO
2
4- Fe
x
O
y
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
5- FeS
2
+ O
2
-> Fe
2
O
3
+ SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - N
x
O
y
+ Cu -> CuO + N
2
.
8- Fe
x
O
y
+ H
2
-> Fe + H
2
O.
C©u4:
TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®¸p ¸n ®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
HD: CTTQ: Mg
x
C
y
O
z
=> x : y: z =
16
4
:
12
1
:
24
2
<=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3
CT ®óng: MgCO
3
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
HD: CTTQ: Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O
Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g
Theo bµi: 23,2 g 7,2 g
=> 18.y.23,2 = ( 56x + 16y).7,2 =>
4
3
·
y
x
CT hîp chÊt: Fe
3
O
4
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
1- 3Fe
3
O
4
+ 8Al -> 9Fe + 4Al
2
O
3
2- 2Cu(NO
3
)
2
-> 2CuO + 4NO
2
+ O
2

3- 4Al + 3O
2
-> 2Al
2
O
3

4- 3Fe
x
O
y
+ 2yAl -> 3xFe + yAl
2
O
3
5- 4FeS
2
+ 11O
2
->2 Fe
2
O
3
+ 8SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - 2N
x
O
y
+ 2y Cu -> 2y CuO + xN
2
.
8- Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O.
C©u4:
a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 46
b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi, Hidr«, Nit¬ vµ kh«ng khÝ. B»ng ph¬ng
ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã.
HD:
a) – Sè mol CO
2
= 0,3 mol Sè mol O
2
= 0,2 mol
2 , 0 3 , 0
2 , 13 4 , 6
+
+
· M
= 39,2
b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y:
- Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t.
- Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng.
- Lä ®ùng H
2
-> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê.
- Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
CT : CS
2
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
HD:
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®Ò sè 42
A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm):
C©u1 : Cã hai b×nh kÝn, mét b×nh chøa 1lÝt CO, b×nh hai chøa1 lÝt N
2
(dktc)
A. Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B. Khèi lîng b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng
C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. B×nh1 chøa 1g C
3
H
8
, b×nh 2 chøa1g khÝ CO
2
th× trong 2 b×nh cã
A. Sè ph©n tö b»ng nhau B. Sè nguyªn tö b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai
C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau
KClO
3
O
2
Fe
3
O
4
FeH
2
B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm)
C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau
PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1.12 lÝt H
2
(dktc)
PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H
2
®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5.6 g Fe
X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t.
C©u5: TÝnh sè gam Fe
2
(SO
4
)
3
cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1.408gam hçn hîp khÝ
X gåm SO
2
vµ SO
3
. BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O
2
cã thÓ tÝch b»ng nhau
C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe, Mg, vµ Zn ph¶n øng víi 1.2 mol HCl
a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt
Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0,3 mol, tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1.
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp
®Ò sè 43
Câu 1. ( 1đ )
Một đơn vị Cacbon tương ứng bao nhiêu gam?
Hãy tìm khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Na?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 47
Câu 2. ( 1.5đ )
Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23.
a) Cho biết nguyên tử khối, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất
Câu 3. ( 1,5đ ).
Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng . Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33,6 lít khí Hiđrô ở
đktc.
a) Lập phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng
Câu 4. ( 3đ ).
Đốt cháy 9,3g Photpho trong bình chứa 4,48 lít khí Oxi ở đktc
Hãy tính khối lượng chất tạo thành
Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên
Câu 5. ( 3đ ). Dùng H2 khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. Biết trong hỗn hợp đó khối
lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15,2g.
®Ò sè 44
Câu 1:
a. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5,6 khí metan và 2,8 lít khí oxi, 10,08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện
tiêu chuẩn ).
b. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A.
Câu 2:
Cho các chất :CuO, SO3, Na2O, MgO, ZnCl2
SiO2, MnO,P2O5, CO, N2O5.
Những chất nào là:
Oxit axit. Viết công thức hoá học của axit tương ứng.
Oxit bazơ. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng.
Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH.
Câu 3:
Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử:
a. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric.
b. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao.
c. Nung nóng Kali clorat.
d. Tôi vôi.
e. Nung đá vôi.
Câu 4:
Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào
đất khi sử dụng 98,4 kg amoni nitrat.
Câu 5:
Đốt cháy hoàn toàn 2,3 g hợp chất A người ta thu được 4,4 g CO2 và 2,7g hơi nước.
Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG.
Câu 6:
Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện
người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3,6 gam nước và V lít hỗn hợp B.
a. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2,8 lít hỗn hợp này cân nặng
1,375g.
b. Tính V.
( các thể tích khí đều đo ở đktc )
Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử
trong hỗn hợp Z gấp 2,25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y.
Câu 7:
Đốt cháy hoàn toàn 17,81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. Hoà tan chất rắn B vào 130,11 gam nước thì thu được dung
dịch Z có nồng độ 14,82%. Xác định đơn chất A, biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh.
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; K = 39; Na = 23;
Ca = 40; Ba = 137; S = 32; Mg = 24; Zn = 65; Cu = 64.
®Ò sè 45
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 48
Tr ­ êng t hcs yª n mü
§ Ò kiÓm t r a chÊt l ­ î ng häc sinh giái
N¨mhäc 2006 – 2007
M«n : hãa häc 8
(Thêi gian lµmbµi 120phót)
Bµi tËp 1: (4 ®iÓm)
C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai.
1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®Òu do ph©n tö t¹o nªn.
2) Trong hçn hî p cã Ýt nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö.
3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒu lo¹i ®¬n chÊt kh¸c nhau.
4) Hçn hî p n­ í c cÊt t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O.
Bµi tËp 2: (4 ®iÓm)
H· y tr×nh bµy ph­ ¬ng ph¸p ®ÓnhËn biÕt:
a. C¸c chÊt r¾n: P
2
O
5
; SiO
2
; Al
2
O
3
; Zn; Na
2
O; NaCl.
b. C¸c chÊt khÝ: N
2
; O
2
; H
2
; CO
2
.
Bµi tËp 3: (4 ®iÓm)
Thay c¸c ch÷c¸i A, B, C, D, E, G, H, I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝch hî p vµ
hoµn thµnh c¸c ph­ ¬ng tr×nh hãa häc tõ c¸c s¬®å ph¶n øng sau.
1) A +B ÷→ ÷
0
t
C
2) A +D ÷→ ÷
0
t
E
3) B +D ÷→ ÷
0
t
G
4) I +D ÷→ ÷
0
t
H
5) G +H ÷→ ÷ SO
3

6) E +I ÷→ ÷
0
t
A +H
7) C +HCl ÷→ ÷ FeCl
2
+H
2
S
8) H
2
S +D ÷→ ÷
0
t

Bµi tËp 4: (4 ®iÓm)
§ èt ch¸y hoµn toµn 25,3 gam mét hî p chÊt A trong kh«ng khÝth×t¹o thµnh 24,64 lÝt
khÝCO
2
(®o ë ®ktc) vµ 29,7 gam h¬i n­ í c.
H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A?
Bµi tËp 5: (4 ®iÓm)
Trªn hai ®Üa c©n A, B cã ®Óhai cèc. Cèc ë ®Üa A ®ùng dung dÞch axit HCl, cèc ë ®Üa
B ®ùng dung dÞch axit H
2
SO
4
. § iÒu chØnh l­ î ng dung dÞch trong hai cèc ®Óc©n ë vÞtrÝ
th¨ng b»ng (nh­ h×nh vÏ ). Cho 1,15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ®Üa A vµ a gam kim lo¹i
Mg vµo cèc ë ®Üa B. C©n vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. H· y tÝnh a? (BiÕt l­ î ng axit HCl vµ
l­ î ng axit H
2
SO
4
trong hai cèc ®ñ ®Óph¶n øng hÕt 1,15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim
lo¹i Mg)

A B
®Ò sè 46
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm
C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 49
A: 25%. B: 20%. C: 25%. D: 2%.
C©u 2:
Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc
lµ:
A; 16 M. B: 4 M. C: 0,4 M. D: 6,25 M.
C©u 3:
Hoµ tan 9,4 (g) K
2
0 vµo níc, thu ®îc 100ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A: 1 M. B: 2 M. C: 0,094 M. D: 9,4 M.
PhÇn II: Tù luËn
C©u 1:
LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
A. SO
2
+ O
2
---> SO
3
B. Na
2
CO
3
+ Ca(OH)
2
---> NaOH + CaCO
3
C. FeS
2
+ O
2
---> Fe
2
O
3
+ SO
2
C©u 2:
Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO
3
thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO
2
)
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö, ph©n tö
cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?.
b. ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?
c. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû?
C©u 3;
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau; cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo
thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû?
a) P + 0
2


?
b) Mg + ? – MgCl
2
+ ?
c) H
2
+ ? – Cu + ?
d) KCl0
3
- ? + 0
2
C©u 4;
Cho 6,5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14,6%
a). ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra?
b). TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)?
c). TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc?
(Cho: Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; K = 39; O =16; Na = 32)
®Ò sè 47
C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau
- Ph¬ng ph¸p bay h¬i - Ph¬ng ph¸p chng cÊt
- Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i - Ph¬ng ph¸p chiÕt
Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ, ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ?
C©u 2 ( 5,75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ?
1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t, nh«m, ®ång, lu huúnh, cacbon, ph«tpho
2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp, nung nãng, chøa lÇn lît c¸c chÊt:
MgO, CaO, CuO, Na
2
O, P
2
O
5
3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m, s¾t, magie, ®ång, kÏm.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 50
4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ?
C©u 3 ( 2,75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã
mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra?
C©u 4 (3,5®iÓm)
1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo, gi÷a O
2
vµ N
2
®Ó ngêi ta thu ®îc mét
hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H
2
b»ng 14,75 ?
2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X, cÇn dïng hÕt 10,08 lÝt O
2
(§KTC). Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n
øng, chØ thu ®îc 13,2 gam khÝ CO
2
vµ 7,2 gam níc.
a. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X)
b. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ?
C©u 5 (4,5 ®iÓm)
1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu
ph¶n øng). Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8,96lÝt H
2
(§KTC).
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ?
b. TÝnh a ?
2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe
2
O
3
ë nhiÖt ®é
cao. Sau ph¶n øng, thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i, lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd
H
2
SO
4
lo·ng (lÊy d), th× thÊy cã 3,2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan.
a. TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ?
b. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y, cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)
2
d th× thu ®îc
bao nhiªu gam kÕt tña. BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ?
C©u 6 (1,5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O vµ bao nhiªu gam níc, ®Ó pha chÕ
®îc 500 gam dung dÞch CuSO
4
5%
Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12
®¸p ¸n ®Ò sè 47
C©u/ý Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm
C©u 1
( 2 ®iÓm )
Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD, tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc, chÆt chÏ
th× cho mçi VD 0,5 ®iÓm
C©u 2
( 5,75
®iÓm )
1/ ( 1,5 ®)
2/ (0,75®)
3/ ( 1 ®)
4/ ( 2,5 ®)
C©u 3
(2,75 ®)
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- DÉn khÝ H
2
®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp
PTHH: H
2
+ CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + H
2
O
H
2
O + Na
2
O → 2NaOH
3H
2
O + P
2
O
5
→ 2H
3
PO
4
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit, axit, baz¬, M uèi
- LÊy ®óng , ®ñ, ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô, cho 0,25 ®/vd
- Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh, chÝnh c¸c khoa häc
- C¸ch thu khÝ oxi
- ViÕt ®óng PTHH
0,25
0,25
0,25
0,5
2
1,75
®
0,5
®
0,5
C©u4(3,5
®iÓm)
1/
(1,5®iÓm)
Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14,75.2 =29,5
- Gäi sè mol cña O
2
lµ x, sè mol cña N
2
lµ Y
M =
5 , 29
28 32
·
+
+
y x
y x
 32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
 2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5

0,25
1
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 51
2/ ( 2 ®)
C©u 5(4,5
®)
1/(1,5 ®)
2/ ( 3,0®)
- Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: V
O
2
: V
N
2
= 3 : 5
- Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ:
A + O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
- Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H
n
O
2
=
4 , 22
08 , 10
= 0,45 mol => n
O
= 0,9 mol
n
CO
2
=
44
2 , 13
= 0,3 mol, => n
C
= 0,3 mol, n
O
= 0,6 mol
n
H
2
O
=
18
2 , 7
= 0,4 mol, => n
H
= 0,8 mol, n
O
= 0,4 mol
- Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0,6 + 0,4 =1mol > 0,9 mol
VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH cña A lµ C
x
H
y
O
z
; th× ta cã:
x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. VËy A lµ: C
3
H
8
O
a/ PTHH: A + 2xHCl → 2ACl
x
+ xH
2
B + 2yHCl → 2BCl
y
+ yH
2
b/ - Sè mol H
2
: n
H
2
=
4 , 22
96 , 8
= 0,4 mol, n
H
2
= 0,4.2 = 0,8 gam
- Theo PTHH => n
HCl
= 0,4.2 = 0,8 mol, m
HCl
= 0,8.36,5 = 29,2 gam
- ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, ta cã:
a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 gam
a/( 1,75®) PTHH: CO + CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + CO
2
(1)
3CO + Fe
2
O
3
÷ → ÷
0
t
2Fe + 3CO
2
(2)
Fe + H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ H
2
(3)
- ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu, khèi lîng lµ 3,2 gam. n
Cu
=
64
2 , 3
= 0,05 mol, theo PTHH(1) => n
CuO
= 0,05 mol,
khèi lîng lµ: 0,05.80 = 4 g.VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam
- PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i:
% Cu =
20
4
.100 = 20%, % Fe =
20
16
.100 = 80%
b/ (1,25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)
2
lµ: CO
2
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+ H
2
O (4)
n
Fe
2
O
3
=
160
16
= 0,1 mol,
- Theo PTHH (1),(2) => sè mol CO
2
lµ: 0,05 + 3.0,1 = 0,35 mol
- Theo PTHH(4) => sè mol CaCO
3
lµ: 0,35 mol.
Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0,35.100 = 35 gam
Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35.0,8 = 28 gam
0,25
0,25
0,75
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
C©u 6:
(1,5 ®)
- Khèi lîng CuSO
4
cã trong 500gam dd CuSO
4
4 % lµ:
100
4 . 500
= 20 g
VËy khèi lîng CuSO
4
.5H
2
O cÇn lÊy lµ:
160
250 . 20
= 31,25 gam
- Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31,25 = 468,75 gam
0,5
0,5
0,5
®Ò sè 48
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 52
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) CxHyOz + O2

? + H2O
(2) FeS2 + O2

SO2 + ?
(3) Al + ?

Al2(SO4)3 + H2
(4) SO3 + ?

Na2SO3 + H2O
(5) Fe2(SO4)3 + Cu

? + CuSO4
a, Hoàn thành các phương trình phản ứng.
b, Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên.
Bài 2: (2điểm)
a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37,07%.
Bài 3: (2,5 điểm)
a, Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 và NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong
mỗi lọ
b, Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có)
Bài 4: (3,0 điểm)
a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy
tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam
chất rắn. Hãy tính a.
®Ò sè 49
Bài 1(1,5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao?
a, Al + ? Al2O3
b, ? + O2 P2O5
c, H2O H2 + ?
d, KMnO4 K2MnO4 + ? + ?
e, Fe + ? FeCl3
Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó.
Bài 3(1,5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng cách nào để nhận
biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 4(1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và
H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 5(2,0 điểm) a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 6(2,0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam
Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,33 gam chất rắn và 0,448 lít
H2 (đktc)
®Ò sè 50
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.
Dung dịch
Đại lượng
CuSO4 KOH BaCl2 Ca(OH)2 NaCl
mct 6 g 0,148 g 30 g
mH
2
O
270 g
mdd 240 g
Vdd 300 ml 100 ml
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 53
Ddd (g/ml) 1,15 1,04 1,2 1 1,1
C% 15% 10%
CM 0,25 M
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
4) Độ tan của muối K2SO4 ở 20
0
C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là
A. 11,1% B. 10% C. 17,4% D. 20%
5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là:
A. 800 ml B. 2000 ml C. 1200 ml D. 1000 ml
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau:
1/ FeS
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
÷ → ÷ K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ Fe + HNO
3
÷ → ÷
0
t
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
FeO + CO
2
5/ KNO
3
÷ → ÷
0
t
KNO
2
+ O
2
6/ C
2
H
4
+ O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, MgO, Al
2
O
3
.
Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ
tương ứng với các oxit bazơ.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0,896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 1,68 gam kim loại sắt.
1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau:
Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
Fe + CO
2
Bµi 4 (7,0 ®iÓm): Cho 11,9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản
ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M.
Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137;
Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16.
®Ò sè 51
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 54
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 52
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh
®Ò sè 53
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
2) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3
3) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
4) CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O.
5) FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
6) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là chất bột
màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 55
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 54
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
A- §iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.
1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè ........1........ trong h¹t nh©n ®Òu lµ .......2......... cïng lo¹i, thuéc cïng
mét ........3....... ho¸ häc.
2) C¸c .........4......... cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh, cßn .......5......... lµ h¹t hîp thµnh cña ...........6..........
kim lo¹i.
B- Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Sè nguyªn tö H cã trong 0,5 mol H
2
O lµ:
A. 3 . 10
23
nguyªn tö B. 6. 10
23
nguyªn tö
C. 9 . 10
23
nguyªn tö D. 12 . 10
23
nguyªn tö
2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ?
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O, nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI. Tû khèi cña hîp chÊt
víi oxi lµ 2,5. Nguyªn tè X lµ:
A. Nit¬ B. Phèt pho C. Lu huúnh D. Cacbon
4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau, c«ng thøc nµo sai ?
A. Fe
3
(HPO
4
)
2
B. Fe (H
2
PO
4
)
2
C. Fe (H
2
PO
4
)
3
D. Fe
2
(HPO
4
)
3
5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22,4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit
s¾t tõ sinh ra lµ:
A. 12,2 (g) B. 11,6 (g) C. 10,6 (g) D. 10,2 (g)
6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO
3
lµ:
A. NO
2
B. N
2
O
3
C. N
2
O
5
D. NO
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 56
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 55
Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O, N2O5, Mg(OH)2, NaHSO3, H2S, CuSO4, Ba(OH)2, HNO3.
Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi:
Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO, Fe3O4, CaO, CuO đều đã được nung nóng.
Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O, N2O5, SiO2, NaCl.NaOH, BaO, SO2.
Câu 3: (5 điểm)
Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu
có)
Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá -
khử.
Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì?
Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0, 4375.
Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A.
Gây nổ 13,44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4.
Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4,9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24,5%.
Tính a, b.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 57
Cho 3,5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12,25%. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.
Tính C% của dung dịch.
®Ò sè 56
TRẮC NGHIỆM
1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là:
a.Lọc c.bay hơi
b.dùng phễu chiết d.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi
e.không tách được
2/A là chất lỏng không tan trong nước.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước, phương pháp đơn giản nhất để lấy A
là:
a.chưng cất c.lọc
b.bay hơi d.dung phễu chiết
e.cô cạn
3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là:
a.proton và electron
b.nơtron và electron
c.nơtron và proton
d.proton, nơtron và electron
4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm:
a.92 proton và 146 electron
b.92 electron và 146 nơtron
c.92 nơtron và 146 proron
d.92 nơtron và 146 electron
e.93 proton và 146 nơtron
5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.5 lần nguyên tử khối của oxi.X là nguyên tố nào?
a.Ca
b.Na
c.K
d.Cu
e.Fe
6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần
chất mang đốt:
a.C và O
b.H và O
c.C và H
d.C , H và O
7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000
o
C thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và
cacbonic(cacbon đioxit).Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào:
a.Ca và O
b.O và C
c.Ca và C
d.Ca , C và O
Tự luận:
1/Có 4 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4; KHCO3 và Na2CO3; KHCO3 và Na2SO4;
Na2SO4 và K2SO4. Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2.
2/Cho 49,03 g dd HCl 29,78 % vào bình chứa 53,2g một KL kiềm (nhóm I). Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành, trong điều kiện
không có không khí, thu được bã rắn. Xác định kim loại trong các trường hợp sau:
a) Bã rắn chỉ có một chất, có khối lượng là 67,4 g.
b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất, có khối lượng là 99.92 g.
c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất, có khối lượng là 99.92 g.
3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng, có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau, nếu
thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3, khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. Tìm tỉ lệ m1/m2
®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 58
1- Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lµ
g×?
2- H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö
(®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M.
3- TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0,5 mol cña A cã khèi lîng 11,5 gam.
C©u2: (1,5 ®)
LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y:
a. K(I) b.Mg(II) c. Al (III)
d. Pb(IV) e.P(V) g. S(VI)
C©u 3: (2,5®)
Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n
b»ng c¸c ph¶n øng ®ã.
a. Mg + ? ---> Mg0
b. Zn + ? ---> ZnCl
2
+ H
2
.
c. ? + 0
2
----> P
2
0
5
t
0
d. KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+ ?
e. Cu0 + ? -----> Cu + H
2
0.
C©u 4: (3,5®)
§Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10,65 gam HCl. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc
hãa häc cña oxit kim lo¹i
®¸p ¸n ®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
1- (1®): - (0,5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6.10
23
nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã.
- (0,25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö
chÊt ®ã.
- (0,25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n
tö).
2. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n =
M
m
3. (0,5®) M
A
=
nA
mA
--> M
A
=
5 , 0
5 , 11
=23 (g)
C©u 2: (1,5®) a. K
2
0 b.Mg0 c. Al
2
0
3
b. Pb0
2
e. P
2
0
5
g.S0
3
- LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0,25®iÓm
C©u 3: (2,5®)
a. 2Mg + 0
2
---> 2 Mg0
b. Zn + 2 HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
c. 4P + 50
2
----> 2 P
2
0
5
t
0
d. 2KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+0
2
e. Cu0 + H
2
----> Cu + H
2
0
- Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc, mçi c©u cho 0,5®.
C©u 4: (3,5®) n
HCl
=
1000
5 , 1 200 x
= 0,3 (mol) (0,25®)
Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i, ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M
2
0
n
...
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 59
M
2
0
n
+ 2nHCl ---> 2 MCl
n
+ nH
2
0 (1,25®)
1mol 2n mol
n M 16 2
8
+
0,3 mol
Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
n M
nx
16 2
8 2
+
= 0,3 (0,5®)
Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M=
n .
6 , 0
2 , 11
(0,5®)
Víi n = 1 --.> M=
6 , 0
2 , 11
(lo¹i) (0,25®)
n= 2 --> M =
6 , 0
4 , 22
(lo¹i) (0,25®)
n = 3 --> M = 56 (Fe) . C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe
2
0
3
(0,5®)
®Ò sè 58
Câu 1:
Có 400ml dung dịch H2SO4 15% , cần đổ thêm vào bao nhiêu lít
nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M . Biết khối lượng riêng của H2SO4 1,6 gam/ml.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 3,384 gam CO2 và 0,694 gam H2O. Tỉ khối hơi so với không
khí là 2,69 .
Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A
Câu 3:
a.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3.10
- 8
cm. Hạt nhân của nguyên tử
hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5,0.10
- 13
cm. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính
là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ?
b.Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1,6726.10
- 27
kg . Tính khối lượng riêng của hidro, biết bán kính nguyên tử hidro
là r = 5,3 . 10
- 9
cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron)

Câu 4:
Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4, HCl, BaCl2, NaCl và NaOH. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc
thử duy nhất đó là quỳ tím?
Câu 5:
Cho 17,3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15,68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ?
c. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng?
Cho biết : H = 1. O= 16; Zn = 65 ; Al = 27 ; Cl = 35.5;

®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) :
C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ :
A. 16 g
B. 26,568 .10
-24
g
C. 18 g
D. 32 . 10
-24
g
C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa
cïng :
A. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.
B. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.
C. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.
D. Sè ph©n tö cña mçi chÊt.
C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn
tiªu chuÈn lµ :
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 60
A. 67,2 lÝt.
B. 36,6 lÝt.
C. 44,8 lÝt.
D. 22,4 lÝt.
C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã
c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau :
A. Z + Y = X + T.
B. X + Y = Z + T.
C. m
X
+ m
Y
= m
T
.
D. m
X
+ m
Y
= m
T
+ m
Z
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 61
PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ).
C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ
c©n b»ng ).
a. MgCO
3
+ HNO
3

b. Al + H
2
SO
4

c. Fe
X
O
Y
+ HCl 
d. Fe
X
O
Y
+ CO 
e. Fe + Cl
2

f. Cl
2
+ NaOH 
C©u 2: a, Trén 300g dung dÞch HCl 7,3% víi 200g dung dÞch NaOH. TÝnh
nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc.
b, Trén 100 mol dung dÞch H
2
SO
4
20% ( d = 1,137g/ml ) víi 400g
dung dÞch BaCl
2
5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi lîng kÕt
tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.
®¸p ¸n ®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
C©u 1 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 2 : C ( 1 ®iÓm )
C©u 3 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 4 : D ( 1 ®iÓm )
PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm)
C©u 1 : (3 ®iÓm ; mçi c©u ®óng 0.5 ®iÓm)
a. MgCO
3
+ 2HNO
3
 Mg(NO
3
)
2
+ H
2
O + CO
2

b. 2Al + 3H
2
SO
4
 Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2

c. Fe
X
O
Y
+ 2yHCl  x FeCl
2y/x
+ yH
2
O
d. Fe
X
O
Y
+ yCO  xFe + yCO
2
e. 2Fe + 3Cl
2
 3FeCl
3
f. Cl
2
+ 2NaOH  NaCl + NaClO + H
2
O
C©u 2 : (3 ®iÓm)
a. Tríc ph¶n øng : n
NaOH
=
40 100
4 200
x
x
= 0.2 (mol). (0.2 ®iÓm)
n
HCl
=
5 , 36 100
3 , 7 300
x
x
= 0.6 (mol) (0.2 ®iÓm)
Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H
2
O (0.4 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng : 0.6 mol 0.2 mol
Ph¶n øng : 0.2 mol 0.2 mol
Sau ph¶n øng : 0.4 mol 0 mol 0.2 mol (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ :
%HCl =
200 300
100 5 , 36 4 , 0
+
x x
= 2,92% (0.25 ®iÓm)
%NaCl =
200 300
100 5 , 58 2 , 0
+
x x
= 2,34% (0.25 ®iÓm )
b. (1.5 ®iÓm ):
Tríc ph¶n øng : nH
2
SO
4
=
98 100
20 137 , 1 100
x
x x
= 0,232 mol (0.1 ®iÓm )
nBaCl
2
=
208 100
2 , 5 400
x
x
= 0,1 mol (0.1 ®iÓm )
Ta cã ph¶n øng : H
2
SO
4
+ BaCl
2
 BaSO
4
+ 2HCl (0.2 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng :0,232 mol 0,1 mol
Ph¶n øng : 0,1 mol 0,1 mol
Sau ph¶n øng : 0,132 mol 0 mol 0,1 mol (0.2 ®iÓm )
Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0,1x233 = 23,3g (0.2 ®iÓm )
Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H
2
SO
4
vµdung dÞch BaCl
2
trõ ®i lîng kÕt tña.
m
B
= 100x1,137 + 400 - 23,3 = 490,4 g (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña H
2
SO
4
d vµ HCl t¹o thµnh lµ :
%H
2
SO
4
=
4 , 490
100 98 132 , 0 x x
= 2,64% (0.25 ®iÓm)
%HCl =
4 , 490
100 5 , 36 2 , 0 x x
= 1,49% (0.25 ®iÓm)
®Ò sè 60
C©u 1: (2 ®iÓm)
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau:
Lu huúnh, metan, photpho, s¾t , natri, canxi, nh«m
63
C©u 2: (3 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 7,8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ. BiÕt
a,ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra
b, TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc)
c, TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng
d, §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO
4
, biÕt hiÖu
suÊt ph¶n øng ®¹t 80%.
C©u 3: (4 ®iÓm)
§èt ch¸y 4,48 lÝt H
2
trong 3,36 lÝt O
2
. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ
khÝ B. Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5,6 gam Fe thu ®îc r¾n C. Cho r¾n C vµo
dung dÞch chøa 14,6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E.
a, X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A,B,C,D,E
b, TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A,C,D
c, TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B,E
BiÕt Fe + HCl --> FeCl
2
+ H
2
Fe
3
O
4
+ HCl --> FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O
C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc
C©u 4: (1 ®iÓm)
35,5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5,6 lÝt O
2
(®ktc). X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P
= 31
®Ò sè 61
Câu 1 (4 điểm)
1. Hãy giải thích:
a, Trong nhà máy, người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày.
b, Trên nền hang sâu, trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí .
c, Trước khi đốt , cần phải thử xem khí có tinh khiết không.
d, Khi tắt đèn cồn, người ta đậy nắp đèn lại.
2. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dd , dd NaOH, dd NaCl. Trình bày PP nhận biết từng
chất đựng trong mỗi lọ.
Câu 2 (6 điểm)
1. Hoàn thành các PTHH sau:
a,
b,
c,
d,
2. Thay các chữ cái A, B, C, D, E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực
hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
A
B D E F
C
Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí.
Câu 3 (4 điểm)
64
1. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số
hạt không mang điện là 10.
a, Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
b, Vẽ sơ đồ nguyên tử, biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.
2. Trong một bình kín chứa 17,92 l hh khí gồm và . Tỉ khối của hh so với là 4,75. Đốt nóng
bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng.
Câu 4 (6 điểm)
1. Nung nóng 806 g hh gồm và , lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy
173,6 g P.
a, Viết các PT phản ứng xảy ra.
b, Tính %m trong hh ban đầu.
2. Để điều chế , người ta cho 7,8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa
đủ), sau phản ứng thu được 8,96 l khí . Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần
số mol A.
a, Viết các PTHH xảy ra.
b, Xác định A và B.
c,

®Ò sè 62
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2
FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2

+ 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ? 
CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ
sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh
c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ
gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë
400
0
C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
65
®¸p ¸n ®Ò sè 62
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®
)
1(1®
)
a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®
)
a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi
axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®
)
a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8
H2O
0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2 
+ 6 H2O
0,25
2(1®
)
nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3®
)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( · ;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d-
¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo
(*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3®
)
PTP¦: CuO + H2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
0,5
66
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh
mµu ®á(Cu)
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban
®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦
= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 63
1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 , số notron là 6 , số proton là :
A 10 B 8 C 6 D 5
2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là :
A oxi B silic C nhôm D sắt
3)Hỗn hợp A gồm 0,2mol CH4 và 0,2mol C2H6 , tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là:
A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2
4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước ,lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý
điều gì ?
A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước
C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả.
5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 , Fe3O4 , FeO , Cu2O .Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ?
A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O
6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 , có mấy phản ứng sinh khí hiđro ?
A 1 B 2 C 3 D 4
7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ?
A CuO , HCl , Na(OH)2 , CaCO3
B MgCl , KOH , H2SO4 , CO2
C Ca(OH)2 , Ba2O , H3PO4 , Al(NO3)3 D H2CO3 , Ba(OH)2 ZnSO4 , FeO
8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 ; CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2
Al + CuO -> Al2O3 + Cu .
Các chất oxi hoá là:
A .O2, CO ,CuO B . O2 , Fe2O3 ,CuO C. O2 ,Fe2O3 ,Al D . CO ,C , Al
9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau), chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ?
A Na B Ca C Al D CH4
II/tự luận
1) Có 4 chất sau Na , NaOH, Na2O, Na3PO4.
a/ Đọc tên các hợp chất ?
b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần ,ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi
viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4,5đ)
2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg,Al,Fe vào dung dịch chứa 25,55 gam axit HCl, phản ứng kết thúc thu được
dung dịch A và 6,72 lít khí ở(đktc) .
a/Axit HCl hết hay dư ?
b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A?
c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư ,phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc).
Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm, biết lượng axit đã lấy dư 10%. (8,0đ)
3) Cho 2,1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1,12 lít khí ở(đktc).Nếu cho 8,2 gam kim loại
A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2,24 lít ở (đktc).
Xác định kim loại A ? (3đ)
Cho Mg=24,Al=27,Fe=56 ,H=1,S=32,O=16,Na=23,K=39,Cl=35,5
67
®Ò sè 64
C©u 1: (3 ®iÓm)
a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Cã bao nhiªu líp electron
vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng?
b) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n
b»ng bao nhiªu?
c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1,9926.10
-23
g. H·y
tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao
nhiªu gam?
C©u 2: (4 ®iÓm)
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ
ph¶n øng oxi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
a) FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
b) KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
c) FeO + H
2
----> Fe + ?
d) Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u 3: (4 ®iÓm)
a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y, mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ
bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y, ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch.
b) Khi mét miÕng c¬m, 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn
ra, cµng nhai cµng thÊy ngät. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ,
®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch.
C©u 4: (4 ®iÓm)
Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu
®îc 5,6 gam s¾t.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra;
b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng;
c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc).
C©u 5: (5 ®iÓm)
DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau
ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn).
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m?
b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l îng
s¾t ®¬n chÊt.
HÕt
Lu ý: - Cho: C = 12; Fe = 56; O = 16; H = 1.
- Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè
hãa häc.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.
®¸p ¸n ®Ò sè 64
C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18, thø tù c¸c líp e 0,25®
68
(3 ®iÓm) lµ:
líp1 cã 2e; líp 2 cã 8e, líp 3 cã 8e nªn:
- Cã 03 líp electron
- Cã 8 electron líp ngoµi cïng
b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100%
n = ? chiÕm 35,7%. n = 10
ta l¹i cã:
18
p e
p e
· ¹
'
+ ·
¹
p = 9
c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1,9926.10
-23
g
1 ®vc nÆng x g x = 1,6605.10
-24
g
m
Fe
= 1,6605.10
-24
.56 = 9,2988.10
-24
g
0,25®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 2
(4 ®iÓm)
4FeS
2
(r)

+ 11O
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
(r) + 8 SO
2
(k)
6KOH(dd) + Al
2
(SO
4
)
3
(dd)

3K
2
SO
4
(dd) + 2Al(OH)
3
(r)
FeO(r) + H
2
(k)
o
t
÷÷→
Fe(r) + H
2
O(h)
Fe
x
O
y
(r) + (y-x) CO(k)
o
t
÷÷→
xFeO(r) + (y-x)CO
2
(k)
C¸c ph¶n øng (a), (c), (d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®


C©u 3
(4 ®iÓm)
a) Nöa ®óng, nöa sai:
- NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt
vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.
- Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng
®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý.
b) - C¬m, b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.
- V× c¬m vÉn lµ c¬m, b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.
- Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc
- V× c¬m, b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng.
0,5®
0,75®
0,75®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
(4 ®iÓm)
5, 6
0,1( )
56
Fe
m
n mol
M
· · ·
Fe
2
O
3
(r) + 3H
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe(r) + 3H
2
O(h)
1 mol 3 mol 2 mol
0,05 mol 0,15 mol 0,1 mol
. 0, 05.160 8( )
2 3
m n M gam
Fe O
· · ·
.22, 4 0,15.22, 4 3, 36( )
2
V n l
H
· · ·
0,5®
0,5®C©u 5
(5 ®iÓm)
a) Sè mol c¸c chÊt:

n
H
2
= 8,96 : 22,4 = 0,4 mol


n
H
2
O

= 7,2 : 18 = 0,4 mol.
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol

=>

m
O
= 0,4.16 = 6,4gam
VËy khèi lîng Fe
x
O
y
ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau
ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ Fe
x
O
y
:
m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ:
0,5®
0,5®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
69
m
Fe
= 59,155 x 28,4 = 16,8 gam; n
Fe
= 16,8 : 56 = 0,3 mol.
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
®iÒu kiÖn x, y nguyªn d¬ng ta cã:
Fe
x
O
y
+ y H
2

o
t
÷÷→
xFe + y H
2
O (1)
y mol x mol y mol
0,4mol 0,3 mol 0,4mol
Theo (1):
0, 3 3
0, 4 4
x
y
· ·
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
.

0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
®Ò sè 65
C©u 1: (3,0 ®iÓm)
Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH?
b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i
cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc?
C©u 2: ( 4,0 ®iÓm )
Cã nh÷ng chÊt sau: Zn, Cu, Al, H
2
O, C
12
H
22
O
11
, KMnO
4
, HCl , KClO
3
, KNO
3
,
H
2
SO
4
lo·ng , MnO
2
.
a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H
2
, O
2
.

b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn
(ghi ®iÒu kiÖn
nÕu cã) .
c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä.
C©u 3:( 4,0 ®iÓm)
Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. H·y ®iÒn vµo nh÷ng
« trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c
nhau. BiÕt hçn hîp CO vµ O
2
ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt
theo ph¶n øng.
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban
®Çu t
0
20 ... ...
Thêi ®iÓm t
1
15 ... ...
Thêi ®iÓm t
2
... 1,5 ...
Thêi ®iÓm kÕt
thóc
... ... 20
C©u 4: (3,0 ®iÓm)
Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p, n, e lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ?
C©u 5 : ( 6,0 ®iÓm)
70
a/ Hoµ tan hoµn toµn 3,6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit
clohi®ric thu ®îc 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A?
b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14,6 g axit clohi®ric, tÝnh khèi lîng c¸c
chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng?
(BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + ; Zn : 30 + ; Br : 35 + ; Ag
: 47 +
Nguyªn tö khèi: Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C =
12;
O = 16.)
®¸p ¸n ®Ò sè 65
C©u Néi dung §iÓm
C©u
1
( 3
®)
- LËp PTHH
- C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL
- VÏ s¬ ®å
- Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi...
0,5
®
0,5
®
1,0
®
1.0
®
C©u
2
(4 ®)
a)
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H
2
: Zn, Al, H
2
O, HCl, H
2
SO
4
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O
2
: KMnO
4
, KClO
3
, KNO
3
, MnO
2
b) C¸c PTHH:
Zn + 2HCl --> ZnCl
2
+ H
2
2Al + 6HCl --> 2AlCl
3
+ 3H
2
Zn + H
2
SO
4
--> ZnSO
4
+ H
2
2Al + 3H
2
SO
4
--> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2H
2
O ÷ → ÷
d p
2H
2
+ O
2
2KMnO
4 ÷ → ÷
0
t
K
2
MNO
4
+ MnO
2
+ O
2
2KClO
3
÷ → ÷
o
t 2KCl + 3O
2
2KNO
3
÷ → ÷
0
t
2KNO
2
+ O
2
c) C¸ch thu:
+ Thu KhÝ H
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu)
+ Thu KhÝ O
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu)
1,0
®
0.5
0.5
2,0
®
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1,0
®
0.5
0.5
C©u
3 (4
®)
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban ®Çu t
0
20 10 0
Thêi ®iÓm t
1
15 7,5 5
Thêi ®iÓm t
2
3 1,5 17
§iÒn
®ón
g mçi

trÝ
®îc
0,5
®.
71
Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20
C©u
4 (3
®)
- LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn.
- Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè
1,5
®
1,5
®
C©u
5 (6
®)
a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl
2
+ H
2
TÝnh A = 24 => A lµ Mg
b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d
Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl
2
, H
2
vµ HCl d
3,0
®
1,5
®
1,5
®
®Ò sè 66
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy
x lµ:
A. C¸c bon
B. Lu huúnh
C. S¾t
D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY
72
B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y
E: X
2
Y
73
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh
ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m
c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ
thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt
(K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 66
C©u 1: (3®)
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
74
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ
3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®)
%0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
70 30 3
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
75
A 18,7 37,3 56

Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8

0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2)
ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1)
n
CH4
= n
CO2
= x (mol)

Theo PTHH (2)
n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã:
16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®)
y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®)
% CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
76
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc)
V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch
Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) - m
O2
77
M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®)
VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ
V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 67
Câu 1(4 điểm). Nêu phương pháp phân biệt:
a. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit, canxi oxit và magiê oxit.
b. Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđrôxit, nước cất và muối
ăn.
Câu 2( 5 điểm)
a. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh,muối ăn và mạt sắt.Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất
ra khỏi hỗn hợp của chúng.
b. Cho các chất sau: K, Al, H2O , KMnO4 , KClO3, ,H2SO4 loãng. Hãy viết các phương trình hoá
học điều chế khí oxi và khí hiđro.
c. Cho các chât sau: N2O5, SO3, Na, Mg, O2, Na2O, NO2, SiO2, CaO, P. Những chất nào tác dụng
với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra.
Câu 3:( 4 điểm)
a. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô, 14/17 là
Nitơ.
b. Xác định các chất A, B, C, và vết các phương trình hoá học sau:
KClO3-> A ->B ->C ->H2
Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6,72 lít H2 (ở đktc) .
a. Viết phương trình hoá học xảy ra.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó .
Câu5:( 4 điểm):
Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu
được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2,, H2 và NH3.
a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được .
b. Tính hiệu suất của phản ứng .
Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất .
( Cho: Fe = 56, N = 14, H = 1, O = 16 )
®Ò sè 68
C©u 1:
1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn
d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n?
2. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu
sau: 2H; O; 3Cu; 2Fe?
3. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c
nguyªn tè lu huúnh; hi®r«; clo; natri; cacbon; nh«m; s¾t.
C©u 2:
78
Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO
3
vµ MgCO
3
thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g
CO
2
. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng, tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu?
C©u 3:
§Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång, mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn
®Ó mua ph©n ®¹m. Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH
4
NO
3
(®¹m 2 l¸);
(NH
2
)
2
CO (®¹m Urª); (NH
4
)
2
SO
4
(®¹m 1 l¸). Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg
ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao?
C©u 4:
X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau:
a. 4,5 . 10
23
nguyªn tö oxi; 7,5 . 10
23
ph©n tö khÝ cacbonic; 0,12 . 10
23
ph©n tö ozon.
b. 0,45 . 10
23
ph©n tö NaCl vµ 0,75 . 10
23
ph©n tö CH
3
COOH (axit axetic)
C©u 5:
Cho H
2
khö 16g hçn hîp Fe
2
O
3
vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm
25%.
a. TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng.
b. TÝnh thÓ tÝch H
2
®· tham gia phn¶ øng?
Cho biÕt: Ca = 40; C = 12; O = 16; Mg = 24; H = 1; Cu = 64; Fe = 56; Na
= 23;
Cl = 35,5; S = 32; N = 14;
§¸P ¸N §Ò 68
C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm
1 1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng.
- D¹ng tù do nh: cacbon (than), lu huúnh, khÝ hi®r«.
- D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n
chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt, vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C
®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬, vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬.
2. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in
hoa, hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt th-
êng.
VÝ dô: H, O , Fe, Cu
3. Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè, mçi nguyªn tö vµ
nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã.
vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång, 1 nguyªn tö ®ång, nguyªn tö khèi 64.
2 Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
900
3 2
900
3 2
o
o
C
C
CaCO CaO CO
MgCO MgO CO
÷÷÷→ +
÷÷÷→ +
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã.
3 3 2
CaCO MgCO CaO MgO CO
m m m
+ +
· +
∑ ∑
Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g)
3 Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt.
79
4 3
2 2
4 2 4
( )
( )
20 100
80 % 35%
80
28 100
60 % 46, 6%
60
28 100
132 % 21, 2%
132
NH NO
NH CO
NH SO
M N
M N
M N
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH
2
)
2
CO lµ cã lîi
nhÊt v× tØ lÖ %N cao.
4
a.
2 2
23
23
4, 5.10
0, 75 0, 75 32 24
6.10
O O
n mol m g · · ⇒ · × ·

2 2
23
23
7, 5.10
1, 25 1, 25 44 55
6.10
CO CO
n mol m g · · ⇒ · × ·
§Ò Sè 69
Câu 1: ( 2 điểm )
Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực
hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học - nếu có
Câu 2: ( 3 điểm )
Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: ( 5 điểm )
Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học.
K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl.
Câu 4: ( 6 điểm )
Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12
gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta
lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
D) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: ( 4 điểm )
Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
C) Tính : khối lượng nước tạo thành.
D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
§Ò Sè 70
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
80
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
§Ò Sè 71
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4,928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7,48 gam chứa MxOy và CuO(nung
nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là
18). Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3,2 gam Cu không tan.
1/ Viết các PTHH xảy ra ?
2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ?
3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ?
Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao, M có hoá trị thay đổi. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn
81
Cho: N = 14, O = 16, C= 12, H = 1, Na = 23, Fe = 56, S = 32, Cu = 64, Cl = 35,5
§Ò Sè 72
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 73
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 74
Câu 1: (2 điểm )
Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung
dịch H2SO4 0,2M. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất?
82
Câu 2: ( 2,5 điểm )
Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2; O2; N2; H2
Câu 3: (3 điểm)
Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M ( dung
dịch B)
a. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của
dung dịch C.
b. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.
c. Nếu cho 0,65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Chất nào còn dư
sau phản ứng?
Câu 4: ( 2,5 điểm )
Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20,4g oxit của nó. Xác
định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng.
§Ò Sè 75
Bài 1: a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì
thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì
người ta thu được 60 gam chất rắn. Hãy tính a.
Bài 2: a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm
37,07%.
Bài 3: Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với
14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm
trong đó.
Bài 4 : Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng
cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy
chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 6 : a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều
phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3,1
gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên, sau phản
ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc), cô cạn phần dung dịch thì thu được 3,34 gam chất rắn. Tính a, b
83
PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ
c¸c vÝ dô minh ho¹
Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8
STT Tên Việt Nam Tên Latinh KHHH NTK % trong vỏ Trái đất
1 Oxi Oxygenium O 16 49,4%
2 Bạc Argentum Ag 108
3 Nhôm Aluminium Al 27 7,5%
4 Sắt Ferrum Fe 56 4,7%
5 Canxi Calcium Ca 40 3,4%
6 Natri Natrium Na 23 2,6%
7 Kali Kalium K 39 2,3%
8 Magiê Magnesium Mg 24 1,9%
9 Hiđrô Hydrogenium H 1 1%
10 Bari Baryum Ba 137
11 Cacbon Carbonium C 12
12 Clo Clorum Cl 35.5
13 Đồng Cupruma Cu 64
14 Kẽm Zincum Zn 65
15 Lưu huỳnh Sulfur S 32
16 Nitơ Nitrogennium N 14
17 Photpho Phosphorus P 31
18 Thủy ngân Hydrargyrum Hg 201
19 Silic Silicium Si 25,8%
I. Bài ca hóa trị
Natri, Iốt, Hiđrô
Kali với Bạc, Clo một loài
Có hóa trị I em ơi
Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân
Magiê với Kẽm, Thủy ngân
Oxi đồng ấy cũng gần Canxi
Cuối cùng thêm chú Bari
Hóa trị II đó có gì khó khăn
84
Bác Nhôm hóa trị III lần
In sâu vào trí khi cần có ngay
Cácbon, Silic này đây
Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên
Sắt kia mới thật quen tên
II, III lên xuống thật phiền lắm thôi
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Nitơ cùng với Phốtpho,
Hóa trị V đó còn lo điều gì(*)
Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa.
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
I. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn
tr¨m :
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
85
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
VI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
VII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoÆc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
VIII. Tû khèi c®a chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
IX. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng :
86
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
X. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Chuyªn ®Ò I:
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
87
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh Oxit Baz¬
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO …
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
88
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →
2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;
2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
3. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →
3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
*
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào sung dịch NaOH, KOH
- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
k=
2
CO
NaOH
n
n
(hoặc k=
2
SO
NaOH
n
n
)
- k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
- k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
- 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả
năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp
Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
 Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải.
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
89
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu
được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng
tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa
suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại
thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối
lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc
ddBa(OH)2. Khi đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
90
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 1: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 2: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.
Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A, C
đều đúng
Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí
thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. NaOH và Na2CO3 D. NaHCO3, Na2CO3
Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0,01M được? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng dung dịch
sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D Giảm
6,8gam
Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. Chỉ
ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol
Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 và CO2
Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa.
Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn
nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 11:Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp
0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l
thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO2 vào 500 ml
dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
91
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 14:Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)2 0,05M thu
được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít
dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu
được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 17:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao
nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 18:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao
nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 19:Cho 0,2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,1M và
Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
C. AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieäu Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
92
2. T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
TÝnh chÊt
hãa häc
Muèi
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
93
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
1. :
2. :
3. :
2 3 2 3
Na CO + CaCl CaCO +2NaCl → ↓
4. Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i :
5. Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy :
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
Dung dÞch
.Dung dịch:
-Là dung dịch bao gồm chất tan A và dung môi ( )
-Thể tích của dung dịch luôn tính bằng ml.
-Khối lượng riêng của dung dịch là D :
Lưu ý: = 1g/ml
II.Nồng độ phần trăm(%):
1. Định nghĩa : Là khối lượng chất tan trong 100g dung dịch.
%A =
= – – .
Ví dụ 1 : Cho 6,9g Na và 9,3g vào 80ml . Tính nồng độ % dung dịch cuối.
giải:
= 6,9 : 23 = 0,3 (mol ) ; = 9,3:62 = 0,15 (mol )
0,3 0,3 0,15 (mol)
0,15 0,3 (mol)
-
= 6,9 + 9,3 +80 - (0,15.2)
= 95,9 g
C%NaOH = ( 24 : 95,9 ).100 = 25,03 %
Ví dụ 2 : Trộn 0,2l dd 1M (d = 1,05 ) với 0,3 l dd 1,1 M ( d =1,1 ).Tính nồng độ % dd cuối.
giải:
94
= 0,2 (mol) ; = 0,2.103.1,05 = 210 g
0,3 .1,1 = 0,33 (mol ) ; mdd Ba(OH)2 = 0,3.1,1.103 = 330 g.
+ = + +2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Vì số mol phản ứng có 0,2 mol mà thực tế thì số mol ban đầu = 0,33 mol .Nên
=>
dư = ( 22,23 : 497,2 ).100 = 4,471%
2.Pha loãng dung dịch:
Lấy g chất A, nồng độ
ðdd chất A mới nồng độ
ðví dụ: Thêm 80g vào 20 g dd 20%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
20.20 = (80+20).X => X = 4%
Ví dụ : Tính m g phải thêm vào 50g dd 12% để thu được dd cuối 4%.
giải :
50.12 = (50 + m ).4 => m = 100g
3.Trộn hai dd giống nhau khác và :
m1 g dd chất A có nồng độ + m2 g dd chất A có nồng độ .
ðm3 g dd chất A có nồng độ
ð
ð
ð
ví dụ : Trộn 200g dd 4% với 100g dd 12%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
Ví dụ : Trộn dd 20% với dd 4% thu được 800g dd 10%.
giải :
= (10 – 4 ) : (20 -10 ) = 3 : 5 (1)
= 800 (2)
Từ (1)(2) => = 300g ; = 500g
III.Qui đổi tinh thể nghậm nước thành dd chất tan :
Tinh thể
Tinh thể (rắn ) => dd
: chất tan (152g); : dung môi (126g)
ð% = (152 : 278 ).100 = 54,6 %
Tinh thể # dd 54,6%
Ví dụ : Hoà tan 20g tinh thể . 0 vào 130g .Tính nồng độ % dd thu được?
giải:
= =(208 : 280 ).100 = 74,28%
gọi x là nồng độ % dd thu được .
20.74,28 = 150 .x => x =9,904%
Ví dụ : Hòa tan 10g tinh thể vào 50g dd 10%. Tính nồng độ % dd cuối?
giải:
=dd = (133,5 : 241,5 ).100 =55,3%
10.55,3 + 50.10 = (50 +10).x
=> x =17,55%
III.Nồng độ Mol :
1.Định nghĩa : là mol chất tan có trong 1lít dung dịch.
Công thức : (M)
2.Đem pha loãng dung dịch :
lấy lít có nồng độ (M) +
ðthu có nồng độ (M)
ð
ð
95
Ví dụ : Thêm 80ml vào 20ml dd 2M.Tính của dd cuối.
giải:
0,02.2 = ( 0,02 + 0,08) .
=> = 0,4 M
3. Trộn hai dd giống nhau :
lít , + lít ,
ðthu có C3M
ð
ð
Ví dụ : Trộn a lít dd H 20M với b lít dd 4M.Thu dd 0,8 lít dd 10M.Tính a, b ?
giải:
a + b = 0,8 (1) ; a : b = (10 – 4): (20 – 10) = 3 :5 (2)
từ (1)(2) => a = 0,3 ; b = 0,5
V. Đổi nồng độ :
Dd A ( ) ----------> nồng độ x% ( nồng độ mol )
D (g\ ml)
= ( 10.x.d ) :
ðx% = ( ) : ( 10.d )
lưư ý : - nói đến g có x%
-nói đến mol có
Ví dụ : dd HCl 13,14 M ( d = 1,198 ) => x% = ?
giải
x% = (13,14.36,5 ) : (10. 1,198 ) = 40,03 %
ví dụ: dd 3,3M ( d = 1,195) => x% = ?
giải
x% = (3,3.98) : (10.1,195 ) = 27,06 %
vídụ : dd 44,48 % (d = 1,275 ) => = ?
giải
= (10.1,275. 44,48) : 63 = 9 (M)
Ví dụ: dd NaOH 40% ( d = 1,43 ) => = ?
giải
= (10.1,43.40 ) : 40 = 14,3 (M)
CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử là gì ? ,nguyên tử gồm
những loại hạt nào
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ ,trung hòa về
điện , nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích
dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron
mang điện tích âm

2 * Đơn chất là gì ?, hợp chất là gì ?
cho mỗi loại 1 ví dụ
* Hãy tính phân tử khối của các chất
sau
a. cacbonđioxit, phân tử gồm 1C và
2O
b. khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà
4H
c. Axit nitric biết phân tử gồm
1H,1N, 3O
* - Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên
tố hóa học ;
Ví dụ ; đơn chất khí Hiđrô,Ô xi ,đồng ,kẽm…
- Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên
tố hóa học trở lên .
Ví dụ:hợp chất khí mêtan,nước,axítsunfuric
* a.PTK của cacbonđioxit = 12.1+16.2=
44đvC
b.PTK của mêtan = 12.1+1.4= 16 đvC
c. PTK của Axit nitric = 1.1+1.14+ 3.6 =
73đvC
d. PTK của thuốc tím = 39.1+1.55 + 16.4 =
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
96
d. Thuốc tím (kalipemanganat) biết
phân tử gồm 1K,1Mn,4O
* Cho CTHH của các chất sau cho
biết gì ?
a. Khí Clo : Cl2
b. Axit sufuric : H2SO4
158đvC
* a.Công thức hóa học của khí Clo cho biết :
- Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl
- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2
- PTK ; = 35,5 x 2 = 71 đvC
b. CTHH của Axit sufuric cho bi ết :
- Do 3 nguy ên t ố hidro, nguy ên t ố l ưu hu ỳnh,
nguy ên t ố oxi .
- c ó 2 nguy ên t ử H, 1ngt ử S v à 4 ngt ử O.
- PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc.
0,25đ
0,5đ
0,5 đ
3
Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2
nguyên tố .Áp dụng tính hóa trị của
S trong hợp chất SO3
Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị
của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa
trị của nguyên tố kia
Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất
SO3
Gọi a là hóa trị của S
Ta có ; x.a = y.b ⇒1.a = 3. II ⇒
3.
1
II
a VI · ·
Vậy S có hóa trị làVI
0,5đ
0,5đ
4
Lập CTHH của những hợp chất tạo
bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử
sau :
a. P2 (V)và O(II)
b. Al(III)và SO4 (II)
* Công thức của các hợp chất như sau :
a. P2 (V)và O(II)
- Viết công thức dưới dạng chung :PxOy
- Theo qui tắc hóa trị thì :x .V = y . II
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 5
x II
x y
y V
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : P2O5
b. Al(III)và SO4 (II)
- Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 3
x II
x y
y III
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3


5 * Đốt cháy 2,7g bột Nhôm trong
không khí ( có ôxi) thu được 5,1 g
ôxit
a. Viết pt chữ của phản ứng
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia
phản ứng
c. Tìm công thức hóa học của Nhôm
ôxít
* Cho sơ đồ của các phản ứng
a. KClO3 → KCl + O2
b. Fe + O2→ Fe2O4
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số
nguyên tử , số phân tử của các chất
trong mỗi phản ứng
a. Viết pt chữ của phản ứng
Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng
Theo ĐLBTKL ta có :
m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít
2,7 g + m Ôxi = 5,1 g
m Ôxi = 5,1 – 2,7 = 2,4g
c. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3
(vì Al (II) , O(III))
* lập PTHH
a. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
2 : 2 : 3
Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2
= 2 : 2 : 3
b. Fe + O2→ Fe2O4
Tỉ lệ số ng.tử Fe : Số pt O2 : số phân tử
= 3 : 2 : 1
0,5đ
0,5đ
0,5đ
97
t
o
t
o
t
o
t
o
t
o
Em hãy cho biết số nguyên tử (phân
tử )có trong mỗi lượng chất sau :
a.1,5 mol nguyên tử Al
b. 0,05 mol phân tử H2O
a.Số nguyên tử Al = 1,5 x 6.10
23
= 9.10
23
(hay
1,5N)
b. Số phân tử H2O = 0,05 x 6.10
23
= 0,3.10
23
(hay 0,05N)
6
*Em hãy tìm thể tích (đktc) của :
a.1,5 mol phân tử CO2
b. 0,25mol phân tử O2 và 1,25 ml ptử
N2
*a.Hảy tính số mol của 28 g Sắt
b.Hãy tính khối lượng của 0,75mol
Al2O3
c. hãy tính thểtích cảu 0,175 mol H2 -
(đktc)
*Hãy cho biết số mol và số nguyên
tử của 28g Sắt(Fe) , 6,4 g Đồng
(Cu), 9 g Nhôm (Al)
*a. Thể tích (đktc) của 1,5 mol phân tử CO2 là
V
CO2 = 1,5 x 22,4 = 33,6 lít
b. Thể tích (đktc) của0,25mol phân tử O2 và
1,25 ml ptử N2
Vhỗn hợp = ( 0,25 + 1,25 ) x 22, 4 = 33,6 lít
*a. Khối lượng của 0,75 mol Al2O3
Tacó : M
2 3
Al O = 27.2+16.3= 102g
M
2 3
Al O = n.M = 0,75 x102 = 76,5g
b.Thể tích của 0,175 mol H2 (đktc)
V H2 = n.M = 0,175 x 22,4= 3,92 lít
*- 28 g sắt có số mol là :
28
56
= 0,5 mol
Có số nguyên tử là : 0,5 x 6.10
23
= 3.10
23
ng.tử
Fe
- 6,4 g Đồng có số mol là :
6, 4
64
= 0,1 mol
Có số nguyên tử là : 0,1 x 6.10
23
=0,6.10
23
ng.tử Cu
- 9 g Nhôm có số mol là :
9
27
= 0,33 mol
Có số nguyên tử là : 0,33 x 6.10
23
=2.10
23
ng.tử Al
7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g
một loại oxit Sắt cho 2,1 g sắt .Tìm
công thức phân tử của Oxit Fe
* Lập công thức hóa học của một
hợp chất biết :phân tử khối của hợp
chất là 160 và thành phần phần
trăm về khối lượng của các nguyên
tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi
( 30%)
* Đặt công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy . phương trình phản ứng :
FexOy + y H2 → xFe + y H2O
( 5,6x + 16y )g 56 x
3g 2,1g
Theo ptpứng trên ta có :
( 5,6x + 16y )2,1 = 3 . 56 x
Hay 117,6 x + 33,6 y = 168 y
33,6 y = 50,4 x ⇒
33, 6 2
50, 4 3
x
y
· ·
Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3
* giả sử công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy
M
Fe
= 56

m
Fe
=56 . x
M
O
= 16.

m
O
=16 . y
Theo đề bài ta có :


98
* Đốt nóng 6,4 g bột Đồng trong
khí Clo người ta thu được 13,5g
đồng clorua .Hãy cho biết :
a. Công thức hóa học đơn giản của
Đồng clorua
b. Tính thể tích khí clo đã tham gia
phản ứng với đồng
*Cho 1,68 lít khí CO2 (đktc) và
dung dịch chứa 3,7 g Ca(OH)2 .Hãy
xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo
thành .Biết các phản ứng xãy ra
hoàn toàn
56 70
2
160 100
16 30
3
160 100
x
x
y
y
· ⇒ ·
· ⇒ ·
Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3
* a. Công thức hóa học đơn giản của Đồng
clorua
- Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua
thu được
M Cl = 13,5 – 6,4 = 7,1 g
- Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra
đồng clorua
nCu =
6, 4
64
= 0,1 mol
nCl =
7,1
0, 2
35, 5
·
mol
Trong hợp chất đồng clorua ,số mol Clo gấp
hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp
hai lần số nguyên tử Cu .Công thức đơn giản
của đồng clorua là CuCl2
* b. Thể tích khí clo:
VCl2 = n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít
Số mol CO2 ,số mol Ca(OH)2
nCO2 =
1, 68
22, 4
= 0,075 mol
n Ca(OH)2 =
3, 7
74
= 0,05 mol
pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O
1 1 1 1
0,05 0,05 0,05
Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng
CaCO3 theo khối lượng CO2
m CaCO3 = 0,05 . 100= 5 g
8 * Phân đạm urê có công thức hóa
học là CO(NH2) .hãy xác định
a. Khối lượng mol phân tử của Urê
b. Thành phần % ( theo khối lượng )
các nguyên tố trong phân đạm urê
c. Trong 2 mol phân tử Urê có bao
nhiêu mol nguyên tử của mỗi
nguyên tố
* a. Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là
12+16+2(14+2) = 60g
b. Thành phần % các nguyên tố trong Urê
% C =
12 100
20%
60
x
·
% O =
16 100
26, 7%
60
x
·
% N =
14 100
46, 7%
60
x
·
0,5đ
0,5đ
99
* Trong PTN người ta có thể điểu
chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt
phân Kaliclorat :
KClO3 → KCl+ O2
a. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết
để điều chế được 9,6 g khí O2
b. Tính khối lượng KCl được tạo
thành
% H 6, 6% ·
c.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2
mol nguyên tử C, có 2 x 1mol nguyên tử O ,
có 2x2 = 4 mol nguyên tử N , có 2x4 = 8 mol
nguyên tử H
* - Số mol khí O2
nO2 =
m
M
=
9, 6
32
= 0,3 mol
- Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2
2 2 3
Theo pt ta có :
nKClO3 =
0, 3 2
3
x
= 0,2 mol
nKClO3 = nKCl = 0,2 mol
Tacó : MKClO3 = 39+35,5+16,3 = 122,5 g
MKCl = 39+35,5= 74,5g
Khối lượng của KClO3 cần dùng :
mKClO3 = nKClO3 x MKClO3
= 0,2 x 122,5 = 24,5 g
Khối lượng của KCl :
mKCl = nKCl x MKCl
= 0,2 x 74,5 = 14g
9
Đốt cháy hoàn toàn 4,8 g một kim
loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người
ta thu được 8g oxit ( công thức của
oxit RO)
a. Viết ptpứ
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
c. Xác định tên và kí hiệu của kim
loại R
a. Viết ptpứ:
2 R + O2 → 2 RO
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
mR + mO2 = mRO
mO2= mRO - mR = 8 – 4,8 = 3,2 g
c. Xác định tên và kí hiệu của kim loại R
Ta có số mol của Oxi là :
nO2 =
m
M
=
3, 2
32
= 0,1 mol
Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0,1 x 2 = 0,2 mol
Khối lượng mol của R là :
MR =
m
M
=
4, 8
24
0, 2
g ·
Vậy R là Magiê : Mg
0,5đ
0,5đ

1
0
Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta
nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết
hợp với 1 thể tích oxi tạo thành
nước
a.Hãy tìm công thức hóa học đơn
giản của nước
b.Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô
và ôxi
c. Sau pứ người ta thu được 1,8g
nước . Hãy tìm thể tích các khí hiđrô
a.Công thức hóa học đơn giản của nước là
H2O
b. PTHH của hiđrô cháy trong ôxi
2H2 + O2 → 2H2O
c. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia
pứ.
- Số mol H2O thu được sau pứ
nH2O =
1, 8
18
= 0,1 mol
Theo pt ta có :
0,25đ
0,5đ
0,25đ
100
t
o
và ôxi tham gia pứ.
Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O
Thể tích khí hiđrô
V H2 = 22,4 x 0,1 = 2 ,24 ( lít )
V O2 =
22, 4 0,1
2
x
= 1,12 ( lít)
0,5đ
0,5đ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử gồm :
a. Hạt nhân và vỏ nguyên tử
b. Proton và nơtron
c. Proton và electron
d. a ,b đúng
d 0,5đ
2
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử
a. Có cùng số electron ở lớp vỏ
b. Có cùng số Proton và electron bằng nhau
c. Có cùng số Proton ở hạt nhân
d. Có cùng số lớp elelctron
c 0,5đ
3
Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất
a. FeO, H2, N2
b. O2, Cu , H2
c. H2O, FeO, Fe
d. H2O, Cu , O2
b 0,5đ
4
Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối
là 80
a. K2O b. CuO
c. Cu(OH)2 d. K2 SO4
b 0,5đ
5
Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7
nguyên tử oxi .Công thức hợp chất là :
a. MnO b. MnO2
c. Mn2O d. Mn2O7
d 0,5đ
6
Công thức phù hợp với P(V) là :
a. P4O4 b. P2O3
c P2O5. d. P4O10
c 0,5đ
7
Na có hóa trị I , nhóm SO4 có hóa trị II .Công thức của hợp
chất là :
a. NaSO4 b. Na2SO4
c Na3SO4. d. Na(SO4)2
b 0,5đ
8 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý B 0,5đ
101
a. lá bị vàng úa
b. mặt trời mọc sương tan dần
c. thức ăn bị ôi thiu
d. Đốt cháy rượu sinh ra CO2
9
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học
a. nước đun sôi thành hơi nước
b. trứng bị thối
c. mực hòa tan trong nước
d. dây sắt tán nhỏ thành đinh
b 0,5đ
10
Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán
là hiện tượng hóa học xãy ra :
a. chất mới sinh ra
b. nhiệt độ phản ứng
c. tốc độ phản ứng
d. tất cả đều đúng
a 0,5đ
11
Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t .Công thức về khối
lượng được viết như sau :
a. mx + my = mz + mt
b. mx + my = mz
c. X+ Y = Z
d. X+Y+Z =T
a
12
Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x, y lần
lượt là :
a. x =1, y = 2 b. x =3, y = 2
c. x =2, y = 3 d x =3, y = 4
C 0,5đ
13
Đốt 6,5g Zn trong không khí tạo ra 13,6 g kẽm oxit ,khối
lượng oxi tham gia phản ứng là
a. 7,1 g b. 7,9 g
c. 10 g d. 8,1 g
a 0,5đ
14
Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm
phải chứa cùng
a. số nguyên tử trong mổi chất
b. số nguyên tử của mổi nguyên tố
c. số phân tử của mổi chất
d. số nguyên tố tạo ra chất
b 0,5đ
15
Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng
a. H2 + O2 → H2O
b. 2H2 + O2 → H2O
c. H2 + 2O2 → H2O
d. 2H2 + O2 → 2H2O
d 0,5đ
16
Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 ,giá trị của x là :
a. 3 b. 2
c. 1 d. 4
c 0,5đ
17
Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử
khối của oxi .X là nguyên tố
a. Ba b. Na
c. Mg d. Fe
d 0,5đ
102
18
Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối
lượng mol của khí đó là :
a. 1 ,43 g. b. 45,7g
c. 22,4 g d. 32g
d 0,5đ
19
Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối
lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là :
a. 15 g. b. 0,37g
c. 6 g d. 24g
a 0,5đ
20
Số phân tử nước có trong 15 mol nước là :
a. 60 b. 6.10
23
c. 12.10
23
d. 9.10
23
d 0,5đ
21
Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc)
a. 0,5mol b. 0,7mol
c. 1,5mol d. 2mol
a
22
Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là
a. 160g. b. 100g
c. 80g d. 160đvC
c 0,5đ
23
Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là :
a. 67,2lit b. 44,8 lit
c. 33,6 lit d. 22,4 lit
b 0,5đ
24
Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là :
a. 6.10
23
b. 9.10
23
c. 12.10
23
d. 5.10
23
b 0,5đ
25
Khí N2 nặng hơn khí H2 là
a. 14 lần b. 16 lần
c. 10 lần d. 15 lần
a 0,5đ
26
Khí O2 nặng hơn so với không khí là :
a. 1 lần b. 1,1 lần
c. 1,5lần d. 2lần
b 0,5đ
27
Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4
a. 70% b. 72,4%
c. 50% d. 80%
b 0,5đ
28
Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có
thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O
. Công thức của Oxit sắt đó là :
a. Fe O3 b. Fe O
c. Fe2O4 d. Fe3O4
a
29
Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2
(đktc) Vậy kim loại A là
a. Fe b. Cu
c. Zn d. Mg
d 0,5đ
30
Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là :
a. CO2 b. CO
c. C2H2 d. NH3
c
31 Chất khí nhẹ hơn không khí là : c 0,5đ
103
a. Cl2 b. C2H6.
c. CH4 d. NH3
32
Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là :
a. 3.10
23
b. 6.10
23
c. 9.10
23
d. 1,2.10
23
d 0,5đ
33
Khối lượng của 2 mol khí CO là
a. 28 g. b. 56g
c. 112 g d. 224g
b
34
Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là :
a. 11,2 lít b. 22,4lít
c. 33,6 lit d. 44,8 lit
b 0,5đ
35
Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH
thì tạo hợp chất là :
a. MOH b. M(OH)2
c. M(OH)3 d. M2(OH)3
c 0,5đ
36
Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là :
a.X2Y b. XY2
c. X3Y2 d. X2 Y 3
c 0,5đ
37
Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của
khí này ở đktclà :
a. 0,509 g/l b. 1,43g/l
c. 1,96g/l d. 2,84g/l
c 0,5đ
38
Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản
phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu
được là :
a. 32g b. 56g
c. 44g d. 12g
c 0,5đ
39
Công thức nào sau đây viết sai :
a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2
c. CuCl2 d. CuO
b 0,5đ
40
Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết
hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức :
a. C12H6 b. C2H6
c. CH4. d. C4H
c 0,5đ
Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d.
Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:
a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng
m1 C1 C2 – C
C m2 C2 C – C1
b) §èi víi nång đé mol/l
104
t
t
0
t
0
V1 C1 C2 – C
C
V2 C2 C – C1
b) §èi víi khèi lîng riªng
V1 d1 d2 – d
d
V2 d2 d – d1
Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý:
*) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
*) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0%
*) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml
Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch
D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl
15%. Tỉ lệ m1/m2 là:
A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1
VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl
3%. Gi¸ trị của V là:
A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9)
0,9
V2(H2O) 0 (3 - 0,9)


Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml
Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc
biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương
ứng với lượng chất tan trong dung dịch.
Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là:
A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0
điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập
hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này.
VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%?
A.500g B. 250g C. 50g D. 100g
§S: B
D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ
Thành phần % số nguyªn tử của là:
A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95
D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105
Ví dụ 5. Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích
của O3 trong hỗn hợp là:
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%
VÝ dô 6 . Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp
khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. X là:
A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14
D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n
øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit
Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng,đặt
ẩn). Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo.
Ví dụ 7. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng
là:
A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4;16,4 gam
Na3PO4
C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4;14,2 gam
Na2HPO4
Hướng dẫn giải:
Cã : 1 <

Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4, Na2HPO4
Sơ đồ đường chéo:
Na2HPO4 (n1 = 2) (5/3 –1) = 2/3


=5/3
NaH2PO4 (n2 = 1) (2- 5/3) =1/3
nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4
Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0,3
nNaH2PO4= 0,1mol mNaH2PO4= 0,1.120 =12g
nNa2HPO4 = 0,2mol mNa2HPO4 = 0,2.142 = 28,4g
Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp.
C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña
c¸c chÊt
* Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt)
§©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt, trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng
lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng, hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c
chÊt trong hçn hîp. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt.
Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu, Fe.
Gi¶i:
Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i
da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i,
Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu.
Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu, Fe, Zn.
Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl, S¾t vµ Zn sÏ tan ra, chÊt r¾n
kh«ng ph¶n øng lµ Cu.
PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl
2
+ H
2
Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu.
Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO
2
ra khái hçn hîp CO
2
, N
2
, O
2
, H
2
.
G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d, chØ cã CO
2
ph¶n øng.
CO
2
+ Ca(OH)
2
 CaCO
3
+ H
2
O.
Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO
2
.
PTHH: CaCO
3
t
o
CaO + CO
2
.
106
Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t.
Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe, Zn, Au.
Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO, Cu, Ag.
Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp.
- Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó
t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn.
- Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra
khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp).
Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe, Cu, Au. B»ng ph¬ng ph¸p
ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn.
Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d, chØ cã
Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Läc t¸ch Cu, Au. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña
tr¾ng xanh: FeCl
2
+ 2NaOH  Fe(OH)
2
+ 2NaCl
Läc lÊy Fe(OH)
2
råi nung víi H
2
( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe)
PTHH: Fe(OH)
2
t
o
FeO + H
2
O
FeO + H
2
t
o
Fe + H
2
O.
Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H
2
SO
4
®Æc nãng, chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan
ra
Cu + 2H
2
SO
4
 CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O.
Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi
NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao, sau ®ã
l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H
2
®i qua ta thu ®îc Cu.
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Phương pháp 2
BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được
dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư
thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối
lượng là
A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16,0 gam. D. 48,0 gam.
02. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe,
FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y,
lượng muối khan thu được là
A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam.
03. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.
04. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 đã tham gia
phản ứng cháy (đktc) là
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
05. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc
và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối
lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là
A. 3,6 gam. B. 17,6 gam. C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.
06. Hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc).
Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa được 4,12 gam bột oxit. giá trị là:
A.1,12 lít. B. 1,344 lít. C. 1,568 lít. D. 2,016 lít.
107
07. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho
2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là
A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.
08. (Câu 2 - Mã đề 231 - TSCĐ - Khối A 2007)
Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí
Oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất
cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
09. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H2.
Cô cạn dung dịch A thu được 5,71 gam muối khan. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.
A. 0,56 lít. B. 0,112 lít. C. 0,224 lít D. 0,448 lít
10. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6, C3H4 và C4H8 thì thu được 12,98 gam CO2 và 5,76 gam
H2O. Vậy m có giá trị là
A. 1,48 gam. B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.
Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON
01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O
và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là
A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C. 0,81 gam. D. 8,1 gam.
02. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc
thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch
Ca(OH)2 dư, thì thu được 4,6 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là
A. 68,03%. B. 13,03%. C. 31,03%. D. 68,97%.
03. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.
- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể
tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.
04. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al; 0,05
mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại.Cho Y
vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là
A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.
05. Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có . Tính
tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).
A. 9,41 gam. B. 10,08 gam. C. 5,07 gam. D. 8,15 gam.
06. Hòa tan hết 4,43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít (đktc) hỗn
hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không
khí. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.
A. 0,51 mol. B. 0,45 mol. C. 0,55 mol. D. 0,49 mol.
07. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí D
(đktc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18,2. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3
37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng.
A. 20,18 ml. B. 11,12 ml. C. 21,47 ml. D. 36,7 ml.
08. Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, chất rắn B gồm các
kim loại chưa tan hết cân nặng 2,516 gam và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của hỗn
hợp D so với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung
dịch sau phản ứng.
A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam.
C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.
09. Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa
tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tỉ khối
của B so với H2 bằng 19. Thể tích V ở đktc là
A. 672 ml. B. 336 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.
108
10. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ
là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ, thu được dung dịch B và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2
và NO có tỉ khối so với hiđro là 20,143. Tính a.
A. 7,488 gam. B. 5,235 gam. C. 6,179 gam. D. 7,235 gam.
Phương pháp 4
SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELETRON
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 2: Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là
A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít.
Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào
1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là
A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.
Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A
và có 1,12 lít H2 bay ra (ở đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A. khối lượng kết tủa thu
được là
A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.
Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3
1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.
Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung
dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt

A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 4,3 gam và 1,12 lít.
C. 43 gam và 2,24 lít. D. 3,4 gam và 5,6 lít.
Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam một hỗn hợp gồm Mg, Al bằng 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,28M và
HCl 1M thu được 8,736 lít H2 (đktc) và dung dịch X.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và
Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.
a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là
A. 38,93 gam. B. 38,95 gam. C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.
b) Thể tích V là
A. 0,39 lít. B. 0,4 lít. C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.
c) Lượng kết tủa là
A. 54,02 gam. B. 53,98 gam. C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.
Ví dụ 9: (Câu 40 - Mã 182 - TS Đại Học - Khối A 2007)
Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được
5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.
Ví dụ 10: (Câu 40 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.
Ví dụ 11: (Câu 33 - Mã 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và
HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.
Ví dụ 12: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007)
109
Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích
dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.
Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu
được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Biết rằng không có phản ứng tạo muối
NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,75 mol. B. 0,9 mol. C. 1,05 mol. D. 1,2 mol.
Ví dụ 14: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc
nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được
là:
A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34,9 gam.
Ví dụ 15: Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung
dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.) muối
khan. giá trị của m, a là:
A. 55,35 gam. và 2,2M B. 55,35 gam. và 0,22M
C. 53,55 gam. và 2,2M D. 53,55 gam. và 0,22M
Ví dụ 16: Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896
lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là:
A. N2O B. N2 C. NO D. NH4
+
Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được
dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt
khác, nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu
được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là:
A. 111,84g và 157,44g B. 111,84g và 167,44g
C. 112,84g và 157,44g A. 112,84g và 167,44g
Ví dụ 18: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, dược
dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. Giá trị của m là:
A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. C. 27,8 gam. D. 28,8 gam.
Phương pháp 5
SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
01. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và
2,7 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là
A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.
C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.
02. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0,75 lần số
mol H2O. 3 ancol là
A. C2H6O; C3H8O; C4H10O. B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.
C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.
03. Cho axit oxalic HOOC−COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp thu được
5,28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối.
Hai rượu có công thức
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
04. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là
A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.
B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.
C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.
D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.
05. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30,4 gam. Chia X thành hai phần
bằng nhau.
- Phần 1: cho tác dụng với Na dư, kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc).
110
- Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180
o
C, xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình
đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. CTPT hai ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH.
06. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08 gam nước.
- Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni, t
o
) thì thu được hỗn hợp A. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí
CO2 (đktc) thu được là
A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 1,444 lít.
07. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A, B ta được hỗn hợp X gồm các olefin. Nếu đốt cháy
hoàn toàn Y thì thu được 0,66 gam CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là
A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.
08. Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18,975
gam muối. Vậy khối lượng HCl phải dùng là
A. 9,521 gam. B. 9,125 gam. C. 9,215 gam. D. 0,704 gam.
09. Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, phenol, axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0,672 lít khí
(đktc) và một dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. Khối lượng của X là
A. 2,55 gam. B. 5,52 gam. C. 5,25 gam. D. 5,05 gam.
10. Hỗn hợp X gồm 2 este A, B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức.
Cho 2,2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136,5
o
C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn
toàn 26,4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33,8
gam chất rắn khan. Vậy công thức phân tử của este là
A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.
Phương pháp 6
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI
LƯỢNG
01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít CO2
(đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là
A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.
02. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng
lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.
04. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư,
phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung
dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.
05. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. Khi phản ứng
thực hiện hoàn toàn và kết thúc, thấy khối lượng ống giảm 4,8 gam.Xác định công thức và tên oxit sắt đem
dùng.
06. Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33,92 gam chất rắn B gồm Fe2O3, FeO và Fe. Cho tác dụng
với H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần theo số mol chất rắn B, thể tích khí
CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này.
Phương pháp 7
QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN
Ví dụ 1: Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4,
FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy
nhất. Giá trị của m là
A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.
Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan giá trị của m là
A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.
Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được
dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.
111
A. 40,24%. B. 30,7%. C. 20,97%. D. 37,5%.
b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.
A. 160 gam. B.140 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.
Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan
hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử
duy nhất ở đktc) là.
A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.
Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung
dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.
Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 7: Nung 8,96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. A hòa tan vừa vặn trong
dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Số mol NO bay ra là.
A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,02.
Phương pháp 8
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
Phương pháp 9
CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT
Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí
(ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ
giữa V với a, b là
A. V = 22,4(a −b). B. V = 11,2(a −b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).
Ví dụ 2: (Câu 13 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt
xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Ví dụ 3: (Câu 21 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
Ví dụ 4: (Câu 37 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. HOOC−CH2−CH2−COOH. B. C2H5−COOH.
C. CH3−COOH. D. HOOC−COOH.
Ví dụ 5: (Câu 39 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.
Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x −2. D. y = x + 2.
Ví dụ 7: (Câu 32 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau
điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO4
2

không bị điện
phân trong dung dịch)
A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a.
Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).
Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.
112
Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.
Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al.
- Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2.
- Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2.
Các khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V1 = V2. B. V1 > V2. C. V1 < V2. D. V1 ≤ V2.
Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển
hết thành NO, sau đó NO chuyển hết thành NO2. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong
nước thành dung dịch HNO3. Tỷ số là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Kết
luận nào sau đây là đúng?
A. a = b. B. a = b −0,02.
C. a = b −0,05. D. a = b −0,07.
Phương pháp 10
TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT
Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG
Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu
được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì?
A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Zn.
Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung
dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây?
A. 20%. B. 16%. C. 15%. D.13%.
Ví dụ 3: (Câu 1 - Mã đề 231 - Khối A - TSCĐ 2007)
Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối
trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.
Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp
được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là
A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.
Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho A đi qua niken nung nóng
được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). Công thức phân tử
của anken là
A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10
Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO
Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ
Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe, C, Fe3C), trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%, hàm lượng C đơn
chất là 3,1%, hàm lượng Fe3C là a%. Giá trị a là
A. 10,5. B. 13,5. C. 14,5. D. 16.
Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu
được chất rắn Y chứa 45,65 % CaO. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.
A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 70%.
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
113
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO .BeO, Cr
2
O
3
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
114
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B . AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieâuï : Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
115
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
2. T¸c dông víi kieàm :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
* Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi:
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO →
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
C. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →

2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;

2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
116
3. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →

3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
117
Mét sè Muèi
bÞ nhiÖt
ph©n hñy
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
TÝnh chÊt
riªng
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
XI. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
XII. C«ng thøc tÝnh nång ®é C%
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
XIII. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
118
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
XIV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
XV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
XVI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
XVII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoaëc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
XVIII. Tû khèi cña chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
XIX. HiÖu suÊt ph¶n øng :
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
119
XX. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Bµi tËp vËn dông
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
120
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra
có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy
kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng
dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi
đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 9: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 10: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 11: Dẫn V lít CO
2
(đkc) vào 300ml dd Ca(OH)
2
0,5 M. Sau phản ứng thu được
10g kết tủa. Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A,
C đều đúng
Bµi 12: Hấp thu hết CO
2
vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy
bắt đầu có khí thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)
2
dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na
2
CO
3
B. NaHCO
3
C. NaOH và Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO
2
vào 3 lít dd ca(OH)
2
0,01M được?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)
2
. khối
lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
121
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D
Giảm 6,8gam
Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)
2
được
2gam kết tủa. Chỉ ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
(đktc) vào dung dịch nước vôi trong có
chứa 0,075 mol Ca(OH)
2
. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO
3
B. Chỉ có Ca(HCO
3
)
2
C. CaCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
D. Ca(HCO
3
)
2
và CO
2
Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO
2
(đktc) vào 2 lít Ca(OH)
2
0,01M ta thu
được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 18:Sục V lít khí CO
2
(đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)
2
0,1M thu được 19,7 gam kết
tủa. Gía trị lớn nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 19:Hấp thụ hết 0,672 lít CO
2
(đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau
phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)
2
0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO
2
vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 22:Hấp thụ hết 0,2 mol CO
2
vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,05M thu được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí
CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l, thu được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm
2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 25:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra lớn hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 26:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 27:Cho 0,2688 lít CO
2
(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH
0,1M và Ca(OH)
2
0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
122
HÖ thèng 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc
vËn dông lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸.
§©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. Bµi to¸n ho¸
sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸,
®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh, nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ
sinh.
ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m
ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy, cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän
cho tõng lo¹i.
Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã.
1. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 36.
Tæng sè h¹t proton, n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155.
Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. H·y x¸c ®Þnh
sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau :
A. 95 B. 115
C. 108 D. 112
VÝ dô 37.
X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong
b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ
52.
Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ :
A. 8 vµ 15 B. 9 vµ 17
C. 7 vµ 14 D. 7 vµ 15
2. Bµi to¸n vÒ nång ®é, pH cña dung dÞch
VÝ dô 38.
CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO
3
cã nång
®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO
3
cã nång ®é 20%.
A. 2/3 B. 2/5
C. 1/5 D. 3/4
VÝ dô 39.
Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO
3
20% (D = 1,2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung
dÞch. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ :
A. 30% B. 40%
C. 35% D. 38%
VÝ dô 40.
TÝnh sè ml H
2
O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch
míi cã nång ®é 0,1M.
A. 9000ml B. 18000ml
123
C. 11000ml D. 17000ml
VÝ dô 41.
Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH
cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ :
A. 2 B.
4
C. 3 D.
5
VÝ dô 42.
§Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H
2
SO
4
cÇn dïng 20ml NaOH
0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«.
TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H
2
SO
4
ph©n li hoµn
toµn thµnh ion).
A. C
M(HCl)
= 0,120M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,080M vµ pH = 0,85
B. C
M(HCl)
= 0,072M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,024M vµ pH = 0,92
C. C
M(HCl)
= 0,065M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,015M vµ pH = 0,89
D. KÕt qu¶ kh¸c
3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n
øng
VÝ dô 43.
Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO
2
. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn
thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO
2
(®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu
suÊt ph¶n øng lµ 75%.
A. 25,2 gam B. 20,8 gam
C. 20 gam D. 20,3
gam
VÝ dô 44.
Cho 0,1 mol FeCl
3
t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na
2
CO
3
d thu ®îc kÕt tña X. §em
nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi
lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 7 gam B. 8 gam
C. 9 gam D. 10
gam
VÝ dô 45.
TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ
150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%.
A. m
axit metacrylic
= 215 gam ; m
rîu metylic
= 80 gam
B. m
axit metacrylic
= 200 gam ; m
rîu metylic
= 75 gam
C. m
axit metacrylic
= 185 gam ; m
rîumetylic
= 82 gam
D. KÕt qu¶ kh¸c
VÝ dô 46.
Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO
3
®Æc vµ H
2
SO
4
®Æc. Lîng
nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu
suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.
124
A. 315 gam B. 402,1 gam
C. 385,2 gam D. 362,7 gam
4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt
VÝ dô 47.
Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu
®îc 0,56 lÝt H
2
(®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc :
A. 42 gam B. 34 gam
C. 46 gam D. 58 gam
VÝ dô 48.
Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O
2
(®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn
l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X.
A. KClO B. KClO
2
C. KClO
3
D. KClO
4
VÝ dô 49.
§èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO
2
vµ 1,8
gam H
2
O
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X.
A. C
3
H
6
O
2
B. CH
2
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
4
H
8
O
4
VÝ dô 50.
Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi
mét nhãm OH.
A.
3 2
|
CH CH CH OH
OH
− − −
B.
2 2
| |
CH CH
OH OH

C.
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp
VÝ dô 51
Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO
3
vµ MgCO
3
vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc
6,72 lÝt CO
2
(®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp.
A.
3
CaCO
%m
= 28,5% ;
3
MgCO
%m
= 71,5%
B.
3
CaCO
%m
= 37,31% ;
3
MgCO
%m
= 62,69%
C.
3
CaCO
%m
= 40% ;
3
MgCO
%m
= 60%
D.
3
CaCO
%m
= 29,3% ;
3
MgCO
%m
= 70,7%
6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n
VÝ dô 52.
§iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO
3
víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t
®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn
800ml dung dÞch NaOH 1M.
125
TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng
®é 20A.
A. 4013 gi©y B. 3728
gi©y
C. 3918 gi©y D. 3860
gi©y
VÝ dô 53.
§iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag
2
SO
4
0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30
gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c
kÕt qu¶ cho sau :
A. 3,129 gam B. 4,320 gam
C. 1,544 gam D. 1,893 gam
VÝ dô 54.
§iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ
(®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn
ph©n ®îc :
A. KCl B. NaCl
C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ
VÝ dô 55.
Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N
2
vµ CO
2
(®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch
Ca(OH)
2
0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh
tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ :
A. 14,3 B. 14,8
C. 15,6 D. 15,1
VÝ dô 56.
ë 27
o
C, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung
dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶
sau :
A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam
C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam
VÝ dô 57.
Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho
vµo ®ã 32 gam NH
4
NO
2
. §a b×nh vÒ 0
o
C sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ
ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng
kÓ).
A. 3 atm B. 4 atm
C. 2 atm D. 5 atm
VÝ dô 58.
Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O
2
(ë ®ktc) vµ cã s½n
6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh
vÒ t
o
C thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng
®¸ng kÓ). NhiÖt ®é t
o
C ®îc x¸c ®Þnh lµ :
A. 65,70
o
C B. 68,25
o
C
C. 69,20
o
C D. 70,15
o
C
8. Bµi to¸n tæng hîp
VÝ dô 59.
126
Dung dÞch axit fomic 0,46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3. H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn
li α cña axit fomic.
A. 1% B. 2%
C. 1,5% D. 2,5%
VÝ dô 60
Ngêi ta khö níc 7,4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ. DÉn khÝ
nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12,8 gam brom tham gia ph¶n øng. X¸c ®Þnh
c«ng thøc cña rîu trªn.
A. C
3
H
7
OH B. C
4
H
9
OH
C. C
5
H
11
OH D. C
2
H
5
OH
§¸p sè vµ híng dÉn gi¶i
VÝ dô 36. §¸p ¸n C
Theo ®Ò ta cã :
2p n 155
2p n 33
+ · ¹
'
− ·
¹
→ p = 47, n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108
VÝ dô 37. §¸p ¸n B.
§Æt p, e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X.
p', e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y
Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26
V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8
hoÆc 18 «, do ®ã :
p + 8 = p'
(1)
p + 18 = p'
(2)
Tõ (1), (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo)
p' = 17 (clo)
VÝ dô 38. §¸p ¸n C.
Dïng quy t¾c ®êng chÐo :
=
1
2
m
m
VÝ dô 39. §¸p ¸n B
Khèi lîng dung dÞch HNO
3
ban ®Çu :
500.1,2 = 600 (g)
Khèi lîng HNO
3
trong dung dÞch ®Çu :
20
.600
100
= 120 (g)
→ nång ®é dung dÞch HNO
3
míi lµ :
120
C% .100
300
· = 40%
VÝ dô 40. §¸p ¸n B.
§Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x, ta cã : 2.1 = (2 + x).0,1 → x = 18 lÝt hay 18.000ml
VÝ dô 41. §¸p ¸n C.
pH = 12 → [H
+
] = 10

12
M → [OH

] = 10

2
M
OH
n
− = 0,1.10

2
= 0,001 (mol) = n
KOH
HCl
H
n n
+
·
= 0,1.0,012 = 0,0012 (mol)
127
1 3
2 3
m(gam)ddKNO 45% 5
5 1
20%
25 5
m (gam)ddKNO 15% 25
¹
¹
·
'
¹
¹
H
+
+ OH

→ H
2
O
b® 0,0012 0,001
p 0,001 0,001 0,001
sau p 0,0002 0 0,001
→ [H
+
] = 0,0002 : 0,2 = 0,001 = 10

3
M → pH = 3.
VÝ dô 42. §¸p ¸n B.
§Æt x, y lµ sè mol cña HCl vµ H
2
SO
4
trong 50ml hçn hîp
HCl + NaOH → NaCl + H
2
O
(mol) x x x
H
2
SO
4
+ 2NaOH → Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
(mol) y 2y y
Theo trªn vµ ®Ò ta cã :
58,5x 142y 0,381
x 2y 0,3.0,02
+ · ¹
'
+ ·
¹

x 0,0036
y 0,0012
·
·
VËy :
M(HCl)
0,0036
C
0,05
· = 0,072(M)
2 4
M(H SO )
0,0012
C
0,05
· = 0,024(M)
pH = −lg[H
+
] =
0,006
lg
0,05
− = −lg0,12 = 0,92
VÝ dô 43. §¸p ¸n C.
Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO
2
tõ quÆng, ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ
thuyÕt :
4FeS
2
+ 11O
2
→ 2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
4.120(g) →
8.22,4 (lÝt)
x? ←
4,48
→ x =
4.120.4,48
8.22,4
= 12 (gam)
VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt :
m
quÆng
=
12.100 100
.
75 80
= 20 (gam)
VÝ dô 44. §¸p ¸n B.
2FeCl
3
+ 3Na
2
CO
3
+ 3H
2
O → 2Fe(OH)
3
↓ + 3CO
2
↑ + 6NaCl
(mol) 0,1 0,1
2Fe(OH)
3

o
t
÷÷→
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(mol) 0,1 → 0,05
VËy m = 160.0,05 = 8 (gam)
VÝ dô 45. §¸p ¸n A.
CH
2
= C(CH
3
) − COOH + CH
3
OH
xt
ƒ
CH
2
= C(CH
3
) − COOCH
3
+ H
2
O
(gam) 86 32 →
100
m
axit
m
rîu
← 150
128
→ m
axit
=
86.150.100
100.60
= 215 (gam)
m
rîu
=
32.150.100
100.60
= 80 (gam)
VÝ dô 46. §¸p ¸n D
C
6
H
6
+ HNO
3

xt
÷÷→
C
6
H
5
NO
2
+ H
2
O
(mol)
500
78

500
78
C
6
H
5
NO
2
+ 6H
Fe/ HCl
÷÷÷÷→
C
6
H
5
NH
2
+ 2H
2
O
(mol)
500
78

500
78
VËy m
anilin
=
500 78 78
.93. .
78 100 100
= 362,7 gam
VÝ dô 47. §¸p ¸n C
ROH + Na → RONa +
1
2
H
2↑
(mol) 1 → 0,5
(mol) 0,05 (chøa 2,3g) ← 0,025
VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ :
2,30
0,05
= 46(g)
VÝ dô 48. §¸p ¸n C
§Æt c«ng thøc cña X lµ K
x
Cl
y
O
z
m
O
=
32.672
22400
= 0,96 (g)
m
r¾n
= 245 − 0,96 = 1,49 (g) → m
Kali
=
1,49.52,35
100
= 0,78 (g)
m
Cl
= 1,49 − 0,78 = 0,71 (g)
Ta cã tØ lÖ x : y : z =
0,78 0,71 0,96
: :
39 35,5 16
= 1 : 1 : 3
VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO
3
VÝ dô 49. §¸p ¸n C.
Theo ®Ò
2
2
CO
H O
n 0,1mol
n 0,1mol
· ¹
¹
'
·
¹
¹
→ X lµ axit no ®¬n chøc
§Æt c«ng thøc cña axit lµ C
n
H
2n
O
2

2
o
O
t
÷÷→
nCO
2
Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO
2
®èt 0,05 mol axit cho 0,05 n mol CO
2
→ 0,05n = 0,1 → n = 2
C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C
2
H
4
O
2
VÝ dô 50. §¸p ¸n C
Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
, trong ®ã n ≥ 1, a ≤ n.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y :
129
C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
+
3n 1 a
2
+ −
O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã :
3n 1 a
2
+ −
= 3,5 → n =
6 a
3
+
NghiÖm thÝch hîp lµ :
n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C
3
H
5
(OH)
3
C«ng thøc cÊu t¹o lµ :
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
VÝ dô 51. §¸p ¸n B.
§Æt a, b lµ sè mol cña CaCO
3
vµ MgCO
3
trong hçn hîp
CaCO
3
+ 2HCl → CaCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
(mol) a a
MgCO
3
+ 2HCl → MgCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn, cã :
100a 84b 26,8
6,72
a b 0,3
22,4
+ · ¹
¹
'
+ · ·
¹
¹
→ a = 0,1 ; b = 0,3
→ Khèi lîng CaCO
3
= 100.0,1 = 10 (gam), chiÕm
10
26,8
. 100 = 37,31% vµ
3
MgCO
%m
= 62,69%
VÝ dô 52. §¸p ¸n D.
Gäi x lµ sè mol AgNO
3
®· ®iÖn ph©n :
4AgNO
3
+ 2H
2
O
®pdd
÷÷÷→
4Ag + O
2
+ 4HNO
3
(mol) x → x
x
HNO
3
+ NaOH → NaNO
3
+ H
2
O
(mol) x x → x = 0,8.1 = 0,8 (mol)
¸p dông c«ng thøc Fara®©y m =
1 A
. .I.t
96500 n
ta cã :
1 108
108 0,8 . .20.t
96500 1
× · → t = 3860 gi©y
VÝ dô 53. §¸p ¸n C
Theo ®Ò, kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag
2
SO
4
bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa
vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra.
Còng theo c«ng thøc Fara®©y :
Ag
1 108
m . .690.2
96500 1
· = 1,544 (gam)
VÝ dô 54. §¸p ¸n A
Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R
RCl
®pdd
÷÷÷→
R +
1
2
Cl
2

130
Tõ trªn vµ ®Ò : n
R
=
2
Cl
0,896
2n 2
22,4
· = 0,08 mol
→ R =
3,12
0,08
= 39. VËy R lµ kali, muèi lµ KCl
VÝ dô 55. §¸p sè C
X
5,6
n 0,25
22,4
· · (mol)
2
Ca(OH)
n
= 5.0,02 = 0,1 (mol)
3
CaCO
5
n
100
· = 0,05 (mol)
Do Ca(OH)
2
d nªn chØ cã ph¶n øng
Ca(OH)
2
+ CO
2
→ CaCO
3
↓ + H
2
O

2 3
CO CaCO
n n ·
= 0,05 (mol)
Do ®ã :
2
N
n
= 0,25 − 0,05 = 0,20 (mol)
VËy
2
X/ H
0,05.44 0,2.28
d
2.0,25
+
· = 15,6
VÝ dô 56. §¸p ¸n B
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2

Theo trªn vµ ®Ò, vËn dông c«ng thøc PV = nRT, ta cã :
n
Fe (p.)
=
2
H
87
.0,36
100
n
0,082.300
·
= 0,00167
VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : m
Fe
= 0,00167.56 = 0,09352 (gam)
VÝ dô 57. §¸p ¸n C
4 2
NH NO
o
t
÷÷→
N
2
↑ + 2H
2
O
Theo trªn vµ ®Ò :
2 4 2
N NH NO
32
n n
64
· · = 0,5 (mol)
Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT, ta cã :
¸p suÊt trong b×nh :
0,5.0,082.273
P
5,6
· = 2 (atm)
VÝ dô 58. §¸p ¸n B
S + O
2
→ SO
2

n
S
ban ®Çu =
6,4
32
= 0,2 (mol)
2
O
n
ban ®Çu =
11,2
22,4
= 0,5 (mol)
S ch¸y hÕt, O
2
cßn d :
2 2
O (pð) SO S
n n n · ·
= 0,2 (mol)
Sau ph¶n øng, tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ :
n
khÝ sau
= 0,2 + (0,5 − 0,2) = 0,5 (mol)
131
Do ®ã, theo PV = nRT ta cã :
o
1,25.11,2
T K
0,5.0,082
· = 341,25K
→ t
o
C = 341,25 − 273 = 68,25
o
C
VÝ dô 59. §¸p ¸n A.
Nång ®é C
M
cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång
®é % vµ nång ®é mol lµ :
M(HCOOH)
C%.10.D 0,46.10.1
C
M 46
· · = 0,1(M)
pH = 3 → [H
+
] = 10

3
M = 0,001M
HCOOH → H
+
+ HCOO

(mol ®iÖn li)0,001 ← 0,001
Do ®ã ®é ®iÖn li α =
0,001
.100 1%
0,1
·
VÝ dô 60. §¸p ¸n B
Ph¶n øng céng brom vµo anken :
C
n
H
2n
+ Br
2
→ C
n
H
2n
Br
2
2
Br
n
tham gia ph¶n øng =
12,8
160
= 0,08 (mol)
Theo ph¶n øng trªn, n
anken
=
2
Br
n
= 0,08 (mol)
V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn n
anken
sinh ra khi khö níc lµ :
anken
0,08.100
n
80
· = 0,1 (mol)
Ph¶n øng khö níc cña rîu :
C
n
H
2n+1
OH 2 4
H SO ®
÷÷÷÷→
C
n
H
2n
+ H
2
O
(mol) 0,1 0,1
→ Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ :
7,4
M
0,1
· = 74
Tõ c«ng thøc cña rîu trªn, ta cã :
M = 14n + 18 = 74 → n = 4
→ C«ng thøc cña rîu lµ C
4
H
9
OH
Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8
Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng
không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!!
Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá. Những bài đầu thì rất dễ rồi, nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa
Trị" nhá. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong
SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách. Còn đối
với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn. Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi
hóa trị II, Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi. Lấy ví
dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không
hề có chỉ số ở dưới. Tiếp theo là phản ứng hóa học. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi, dạng bài tập
chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của
bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất. Vậy thì
132
làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự
thấy đúng với đa số các phương trình.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu:
1. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước.
2. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước.
Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra:
1. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước
2. Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu), bạc(Ag), thủy ngân (Hg)]
3. Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước
4. Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó
5. Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó
6. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi
7. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô
8.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước
1. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được
phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm, loại ko tan. Chúng được đọc là: tên kim
loại + Hiđôxyt (OH).
VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt, Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III>
2. Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2
loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim +
ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127)
3. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. Phần phân loại và VD
các bạn xem SGK trng 129. Vì phần này cũng dễ.
4.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. Có 2 loại chính là: Oxyt
Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim +
Oxi. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ.
Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán
thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. Gồm 3 bước sau:
B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng
B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số
mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK
B3: Kiểm tra lại bài.
Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau:
B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng
B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất
mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. Thì các chất có số mol nhiều
nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư.
B3: tính số mol chất còn dư
B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số
mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó.
Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.
Thân
Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email:
133
ku_bjz_95@hotmail.com .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu
®Êy.
**********************************
134

Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
m .1000 n n.1000 M m.100.10.D CM = = = = mdd V (l) V (ml) m .M dd D C%.10.D = M

C% =

CM .M 10D

=

6,95.98 = 49% 10.1 ,39

Bài 9: a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8% b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12oC thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO 4 ở 12oC. (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%) (a = 60g / b.17,52) Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl 2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng độ % các chất tan trong dd A. (NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%) Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.

®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m. Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO 3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng. Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl 3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3. Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên. Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H 2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối Sunfat thu được. Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m. Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a. Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được. Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II. Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.

®Ò sè 4

1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng: a) CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 lµ c¸c Oxit axit. b) Na2O, K2O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬. 3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)2 . Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H2 ®ktc. a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp? b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng? 5- Cho c¸c chÊt sau: P2O5, Ag, H2O, KClO3, Cu, CO2, Zn, Na2O, S, Fe2O3, CaCO3, HCl. H·y chän trong sè c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

2

6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H2SO4 lo·ng, KMnO4, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H2O, CaCO3, Fe2O3, Ca(OH)2, K2SO4, Al2O3, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H2, O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. ViÕt PTHH? 7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O2, H2, CO2, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt? 8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH) 2, CuSO4, NaCl. ViÕt PTHH x¶y ra? 9- Cã mét cèc ®ùng d.d H2SO4 lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H2 ®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H2 n÷a ®ktc. a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra? b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng? c) TÝnh khèi lîng H2SO4 ®· cã trong dung dÞch ban ®Çu? d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng? 10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H2SO4 t¸c dông víi 60 gam Al2O3. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu? 11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn. BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC. 12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K2O, HF, ZnSO4, CaCO3, Fe(OH)3, CO, CO2, H2O, NO, NO2, P2O5, HClO, HClO4, H3PO4, NaH2PO4, Na3PO4, MgCl2. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ? 13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H2 ®ktc víi O2d ? 14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau: a) Na -> Na2O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO2 - > CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 . c) S -> SO2 -> SO3 - > H2SO4-> ZnSO4 d) P -> P2O5 -> H3PO4 -> Na3PO4. 15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?

®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO 3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO 2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl. Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít. A) Viết các phương trình hóa học xảy ra. B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. A) Tính : khối lượng nước tạo thành. B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 ; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  ; d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ?  CO2  + H 2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

3

Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .9% H. NH3 . b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. 17. Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .675g .10H2O) vào 35. Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? • • Đặt đứng bình :……………… ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . a) Tìm CTHH của nhôm clorua ? b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------Na2CO3 + H2O a) Lập PTHH của phản ứng trên ? b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ .8% C . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. CO2 . oxi .1g/ml ? Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư .Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn . 5.1023 3. Biết thể tích dd bằng thể tích nước .Néi Tró Than Uyªn 4 .54% . và 70.72 lít H2 .3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . có phân tử khối bằng 50. CH4 Bằng cách : Đặt ngược bình :……………… Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14. ®Ò sè 6 Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6. Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ . a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 . Câu 6: Cho 2.2g h¬i níc. được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg.3 gam xôđa .96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4. metan (CH4) Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 11: Đốt cháy 1. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. Sau ph¶n øng thu ®îc 16.(Na2CO3. Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .8 g chÊt r¾n. còn lại là oxi ( hợp chất A ) Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi . thành phần phân tử có 23.36 lít CO2 Câu 2: Có 5.8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2 Cho 39.92 lít N2 và b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên . a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? d) Từ câu trả lời (b) và (c) .39% .42 gam muối thuỷ ngân clorua .hợp chất nhôm clorua. Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) .Neon (Ne là khí trơ ) .6g HCl .Trong đó nhôm chiếm 49. Cl2 . Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.3% Cl . %S = 22.1% khối lượng hỗn hợp .7 g nước .5 g K2SO3 vào dung dịch có 14. với N= 6. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. SO2 .5 .

Dung dÞch B cho t¸c dông víi 100 ml H2SO4 0. TÝnh nång ®é mol cña A vµ B. 5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H 2SO4 14.1 g/ml).15 +100 = 0. Híng dÉn ®Ò sè 7 HD 1. 9/ Dung dÞch A lµ dd H2SO4. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y.Néi Tró Than Uyªn 5 .18M (D= 1. 0.4 =0.0. Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d.®Ò sè 7 1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO4. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%. B2) vµ 1 dung dÞch H2SO4 (A). m1.5 M.1 = 160/11% .15 0.43g/ml).15) = (R + 16) .Mg th× lîng H2 tho¸t ra b»ng 4.15 +100 Ta cã: (R+ 96).64a.09g/ml).64a/400+ a = 160/1100.5M HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO4 = 0. Cho CM = 3.5 ml dung dÞch A..5H2O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO4 2% ®Ó thu ®îc dd CuSO4 cã nång ®é 1M(D= 1. Sau khi chÊt khÝ kh«ng tho¸t ra n÷a .064a.2 mol. H·y tÝnh d.22g/ml). Dung dÞch B cã nång ®é 2. d .15 + 100 – (44 . c/ H·y tù gi¶i HD5: Coi lîng dung dÞch H2SO4 14. Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a. 2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO4. Lîng CuSO4 trong dung dÞch t¹o ra = 400.15 . Hái kim lo¹i ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. Gi¶i PT ta cã: a= 101.0.466 g kÕt tña.100/22m1 + 23m2 b/ ThÓ tÝch B = 22m1 + 23m2/23d ml -> CM = m1 . ta cã PT: RCO 3 + H2SO4 -> RSO4 + CO2 + H2O N = 0.05M 8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29.1=400ml -> CM = 0. 6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H 2SO4 nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d hçn hîp Na.3M (D= 1.5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.5 ml dung dÞch A.1 g/ml. Ta cã: 8+ 0. 0.1M (D= 1.15/(R + 16) . ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1. b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d. Dung dÞch A cã nång ®é 14. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .02M vµ cña Ba(OH)2 = 0. H·y tÝnh tØ sè m1/m2. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m. Lîng CuSO4 = 50/250.m1/23 = 22m1 + 23m2/23 Lîng NaOH = 40m1 /23 -> C% = 40. Dung dÞch B lµ dd NaOH.1000/ 22m1 + 23m2 .1 g/ml) : = 160.47g. §S 3 : mA: mB = 3:5 HD4: a/ 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 nNa = m1/23 -> nH2 = m1/46 -> lîng DD B = m1+ m2 .02 + 0. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn 67. Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32.15 0.64a = 8+ 0.2/0. Trén A vµ B theo tØ lÖ mA: mB b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.0. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A.2 g dd HCl 25%.27%.0. H·y tÝnh nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc.7%= 100g th× n H2SO4 = 0.1. c/ Cho C% = 16% . 7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe2(SO4)3 víi 100 ml Ba(OH)2 thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B . §S 3 : mA: mB = 3:5 4/ Hoµ tan m1 g Na vµo m2g H2O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d. 3/ Cã 3 dung dÞch H2SO4 . TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu §S 7 : TÝnh ®îc CM dd Fe2(SO4)3 = 0. Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1.859 g chÊt r¾n.17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.15 0. Läc lÊy A ®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0. Gäi KL lµ R.1/10. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X.5H2O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1. Dung dÞch C cã nång ®é 6.7% .05M th× t¸ch ra 0. läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan.15 Lîng RCO3 = (R + 60).160 = 32g -> n= 0.

5 g.5* 3b – 4a = 1 ** Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0.24 lit CO 2 (ở đktc) và 2. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13. 2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2 Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2 2Na + H2O -> NaOH + H2 Theo PTP¦ lîng H2 = lîng H cña H2SO4 + 1/2 lîng H cña H2O. Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6. Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6. Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã: x/98. Cho các nguyên tố sau. những nguyên tố nào cùng một chu kì: A : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 1 D: 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 1 2 2 6 2 B : 1S 2S 2P 3S E : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 2 C : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 5 F : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 3.HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H2 tho¸t ra = 4. 2 + 100 – x /18 = 4.2= 13.5 mol. Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc 5 lit dd X cã d axit. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn? b. H2O  H2  Fe  FeSO4 d.25 lit dd H2SO4 cã 3. Tính khối lượng HCl trong dung dịch? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5a.5 a. Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn 2. Fe  Fe3O4  Fe  H2 b. Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x. 4. Trung hoµ 5 lit dd X cÇn 0.5 = 1 mol HCl PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O 2a 4a Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0.5* Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d.5 -> x = 30 §S 7 : TÝnh ®îc CM dung dÞch Fe2(SO4)3 = 0.75a mol H2SO4.5a ** Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2.2 . KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH c.02M vµ cña Ba(OH)2 = 0.5 = 1molKOH -> sè mol H2SO4 d: 0.05M HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H2SO4 .2. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. Trung hoµ 5 lit Y cÇn 0. dd B la b. Đốt cháy hoàn toàn 2. b = 1 ®Ò sè 8 1. Hãy xác định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23).3 gam một hợp chất A bằng khí oxi .y (lÝt) ta cã: 2. a. PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O b 2b Sè mol H2SO4 d= 3a – b = 0. b2 = 1. sau PƯ thu được 2.75l dung dÞch A cã 6.7 gam H2O.Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH Theo PT: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O 2 lit dd H2SO4 cã 2a mol -> 4a .25a mol. Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a * Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.5a .Néi Tró Than Uyªn 6 .5a vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4 HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a .5a ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a * 2b1+ b2 = 6.75a. Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6.5ay = 13.5ax + 1.5 .44 lít H2 (ở đktc).

84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc). Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng? 9. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng.12% S. sắt. Tính khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?. Tìm CTHH của X . 4. Y. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 6. H2 H2O H2SO4 H2 b. b.17%. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung. 4 = 0. 2 64 ×100% = 250 Ta có 64 + 32 + (16. Tính VH 2 thu được (ở đktc). Hòa tan hoàn toàn 3. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại? 8. Fe Fe3O4 Fe H2 FeCl3 Fe(OH)3 2.344 : 22. Hỏi muốn điều chế 41. sau phản ứng thu được 2. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại. 6% Vậy CTHH là CuSO4.2 gam khí H2 và 0. Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3 → CaO + CO2 Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%.64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu. a. Đốt cháy hoàn toàn 2. D: 7e. biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam.64 gam chất rắn không tan. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi. Cho 4. 2.125 và dY/O 2 = 0. a. Tìm kim loại X ?.5.5. 8n .4) + n.Néi Tró Than Uyªn 7 .Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau: Khí X: 94. 10n . Biết rằng VKK = 5VO 2 7. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì sao? 3.344 lit khí H2 (Đktc).24 lit CO 2 (Đktc) và 2. b.b mH = 1. Cho 7. Mg.4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H 2 (đktc) hoặc bao nhiêu lit khí CO? ®Ò sè 10 1.6 gam một chất rắn không tan. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu? b.9n. Hãy tính khối lượng đá vôi đem phản ứng? 5.2 gam kim loại A.3 gam một hợp chất bằng khí oxi.8 tấn khí cacbonic.a. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7.885H. Cho dX/Y = 2. b. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11. a.5H2O (1 đ) 1. Cho các nguyên tử: A : 8p.a Ta có M CuSO nH O = 4 .nH2O khối lượng Cu chiếm 25. Tìm công thức của muối đó?.6 %. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0. Biết thể tích V H 2 bị hao hụt là 5%.7 gam nước. 3.8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19. tính khối lượng đá vôi bị phân hủy?.9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 c. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II. 6. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung? ĐÁP ÁN ®Ò sè 10 1.2 tấn canxi oxit và 8. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch? 6. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên? b. B: 8p. sau PƯ thu được 11. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3? b. Khí Y: 75% C. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0.18 = 250 ⇒ n = 5 25. C: 8e. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6. a.6 gam H2SO4. Hãy lập PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên? ®Ò sè 9 1. 4. 25% H. Trong muối ngậm nước CuSO4.72 lít CO (đktc). a.8n.06(mol ) 2 Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl → 2 XCln + n H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 5. Natri. %.

6( g ) 80 Theo đề bài.12 0.5. t→  CaO + CO2 (1) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 64 Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp: %Mg = 100% .x 2(4 − x ) + = 0. Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4. ⇒ H = 4.5đ) 44 5.64 = 4 (g) Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2 56 g 2g xg Mg + 24 g (4-x) g Từ 2 PTHH trên ta có: 2 HCl → 2.64 – 0. chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6. 79% Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu = 4.3 − (1.12 = ( mol ) Ta có: X . 6 2.87% (2đ) 0 2(4 − x) g 24 H2 2g 6. 6 ×100% = 68.Số mol X = 0. 64 0.9 → X = 32. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0. 24 ×12 = 1.8 = mFe 56 24 2.5 (loại) Vậy kim loại X là Zn (1 đ) t→ 2. chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản 6.8 × 100% = 60.64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu. Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra.6 gam.a PTHH: CaCO3 100 g 56 g 44 g Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g.3) = 0. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất: m C = 22.Néi Tró Than Uyªn 8 .3( g ) Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất: m H = 18 Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: m O = 2. 2 + 0. 2( g ) 3. 7 × 2 = 0. 06 × 2 0. Khối lượng CO2 thoát ra: 0 mCO = 2 22 × 50 = 11( g ) 100 t→ PTHH: CaCO3  CaO + CO2 100g 44g xg? 11g Khối lượng đá vôi bị phân hủy: x= 11×100 = 25( g ) (1. 64 × 100% = 13.5đ) ứng trên là 6.5đ) 9. 75% (1.2 Giải PT ta được x = 2.6 gam chất rắn không tan.n n n n Vì kim loại thường có hóa trị n = 1. trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g.x g 56 MgCl2 + 2. 4 2.79%) = 25.34% Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe = 4.5 (loại) n = 2 X= 65 (Zn) n = 3 X= 97.34%+13.(60. Ta có PTHH: CuO + H2  Cu + H2O 80 g 64 g 12 g x g? Lượng Cu thu được trên lí thuyết: x = 0 12 × 64 = 9. = 3.8( g ) 1. 2 hoặc 3 n = 1 X= 32.

2 = 68. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na2CO3 tinh khiÕt. 2 ×100% = 54. H = × 100% = 80.585 gam. Ba Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO3. sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. sau 1 thêi gian thÊy l îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8.30 ×100 68. 6% (1.2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie cacbonat. Khối lượng CaO tạo thành là: 44 38. CaCO3.2g CaO b. khÝ CO2.5M? ®Ò sè 12 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Néi Tró Than Uyªn 9 . 1.075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25. èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i. Ca. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung. ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë nªn ®ôc. Cu. Al2O3 .5đ) Vậy % CaO là: 70 x= Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g) Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy. Lîng Al2O3 b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat. 2% 44 85 56 × 30 = 38. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y? Mg. 2( g ) Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38. 2. Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH. Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO2 vµo dung dÞch Ca(OH)2. 30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy ®Ò sè 11 Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH) 2 0. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0. 2( g ) . Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng ®¸ tríc khi nung.

Néi Tró Than Uyªn 10 .®¸p ¸n ®Ò sè 12 Câu 1: (1.00đ) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .

25đ) → mAl = 10. 29% (0. mH 2O → % H = Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0. 29 7.3 mZnCl2 = 136 × 0.5y = mH 2 = (0.00đ) mCO2 → %C = %O = 100% – (92.1 = 13.5 10. 4 (0. 4 % ZnCl2 = × 100% = 3.104 = 60000 lần (0. 92.25đ) (I) (II) Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2 PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0. HCl NaCl.25đ) x: y = a. 71% (0.25đ (CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0.1027 K g 3 = 2.4 n 0.3 + 400) – 1.5đ) Vậy CTPT của A là C6H6 (0.5đ) Giải hệ ta được: x = 0. 253(l ) V x + 0.9(g) (0.3.5 x = 0.5y Ta có hệ: 65x + 27y = 17. 43% (0. y = 0.25đ) 13. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân: Bán kính của hạt nhân phóng đại là 6 = 3(cm) 2 Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0. nên khối lượng riêng củ 30 ×10−9 = 6.Néi Tró Than Uyªn 11 .57% (0.69 . 6( g ) (0.4 = 415.1 .10−9 )3 (0. 6726. mH 2 SO4 = Ta có CM = 15 × 640 96 = 96( g ) .5đ) 4 V × 3. 694 × 1 × 2 ×100% . 6 53. 7.25đ) 18 × 1 92. 27% (0.25đ) 22.25đ) 415.98 ⇔ = 1.14 × 3.9 415.Tính mddH 2 SO4 = 1. y lần lượt là số mol của Zn và Al Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 x x 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0. 4 = 53.14 × (5.5đ) (trắng) Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0.25đ) Câu 5: (3.5 → % Zn = 17. 0. 4( g ) → mddspư = (17. BaCl2 xanh đỏ không đổi màu quì ( 0.25đ) → mZn = 6. 68( = / g )cm (0. − 9 3 Câu 4: (1.25đ) 3.8 → % Al = × 100% = 62.5đ) .4 (0. 68 (2) (0.25đ) 12 1 Ta có MA= 29 × 2.29% + 7. Thể tích của nguyên tử H: 3 3 Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton.00đ) Gọi x. 4( g ) (0.5 × 0.25đ) x + 1. 71 : = 1:1 (0. 4 6. nH 2 SO4 = .3 (1) 15.84% (0.71%) = 0 % → Không có oxi (0.253 lít Câu 2: (3.5đ) → A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy → Công thức đơn giản (CH)n (0.38 ⇒ x = 0.1 + 0.9 ®Ò sè 13 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 6 × 400 = 640( g ) .25đ) 44 ×1 0. 78 (0.00đ) (0.00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4.5đ) Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0.5đ) b.98( g ) 100 98 (400ml = 0.8 ×100% = 37.25đ) % AlCl3 = ×100% = 12.25đ) mAlCl3 = 133.4l) (0. 384 ×12 ×100% . 6) × 2 = 1.5đ) Câu 3: (2.5đ) 4 4 V = π r 3 = × 3.5 ⇒ 1.5đ) y 1.3 17.5đ) 5 ×10−13 D= − m 1.10 3 ) (5.

hãy xác định kim loại đó Bài 5: Cho 10. hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 19. C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O. Fe(II) vµ gèc SO4(II).O=16. (BiÕt: Ca=40.864 g kim loại không tan trong HCl dư Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này ( Cho: H = 1. Viết các phương trình phản ứng. Fe(III) vµ gèc SO4(II). thấy chúng khác nhau 0.016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi. N(III) vµ H.4 lít SO2 d) 33.164 g.52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg.784g chất rắn.C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau Fe2(SO4)3 + NaOH Fe2O3 FexOy P2O5 + + + CO CO H 2O Fe(OH)3 + Na2SO4 Fe Fe H3PO4 + CO2 + CO2 C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO 3thu ®îc 7. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi 6 đun nóng Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65. thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg. Al = 27. khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Al. cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những chất nào? b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ? Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được: a) 5. N=14. Sau khi kết thúc các phản ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1.72kg CO2. Cu = 64) ĐÁP ÁN ®Ò sè 14 Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc. C = 12.6 lít SO2 b) 11. Fe = 56.Néi Tró Than Uyªn 12 . O = 16.H=1. C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng: Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al2O3) a. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1 khối lượng của bột đồng ban đầu. vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102 gam.6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó b) Cho 2.25M Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết. Cu tác dụng hoàn toàn với oxi.4 g hỗn hợp oxit. Thêm vào cốc thứ nhất a (g) bột Zn. Zn = 65.Fe=56) ®Ò sè 14 Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4. thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0. Đem đun nóng các kết tủa đó với lượng dư HCl. H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO3 trong ®¸ v«i. cân khối lượng các kết tủa đó. b.22% kim loại về khối lượng.S=32. S = 32.2 lít SO2 c) 22. thu được 17. Mg = 24. Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam. Không cần biết đó là kim loại nào. thu được 2.28 kg Canxioxit(CaO) vµ 5.6 lít SO2 Các khí đo ở đktc. thu được dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa.

3261 . 100 = 28.668g %Cu = Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M. tức là Cu chưa bị oxi hoá hết. 21.333 = 106.6522 ⇒ M = 15n ⇒ M2On = 2M = 16n = 46n (g) 2 M + 16n M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O Để hoà tan 15g oxit cần mdd = Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4. 668 .25 mol 22.Néi Tró Than Uyªn 13 . sau phản 128 4 ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu. thu được hỗn hợp gồm CuO và Cu còn dư Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu.333g 6 Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là: mCu = 128 160 . còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn Bài 2: a) nSO2 = 1 ↑ H2 2 5.0. 3 2. FeSO4. Ba: Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm.15 = 0. 6 b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M.Ba muối tan là Al2(SO4)3.25 = 4 : 1 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1 Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1 C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3 S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Bài 3: 2Cu + O2 → 2CuO 128g 32g 160g Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên: 32 1 = .57% 149. 21. 784 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .665g 32 32 42. n . Theo đề bài ta có: 2M = 0. 333 .332g . 016 2. 98 = 163. Ca.Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch Ví dụ: Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe . %CuO = 71. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là: 128 = 21.Nếu là kim loại kiềm.43% Số g Cu còn lại là: 128 – 85. sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành hiđroxit kết tủa Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O → NaOH + 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 .333 = 85. 4 nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0. hoá trị n ta có: 4M + nO2 2M2On 4M 4 M + 32n = ⇒ M = 21n . Xét bảng: với n = 1.Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra Ví dụ Cu + FeSO4 → không phản ứng Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu.05g 19. mCuO = . 6 = 0. hoá trị n. CuSO4 còn dư. 2. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra: . FeSO4 và CuSO4 còn lại 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Dung dịch gồm: Al2(SO4)3.332 = 42. Theo đầu bài.3261 mol H2SO4 46n 100 .

4 − 10.5y 3y CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O z 2z Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết lượng oxit kim loại được tạo thành.86 = 0. y. hoá trị n.n M 1 21 2 42 3 63 Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả. Như đã biết: Fe tạo Fe3O4.864 .5z z MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O x 2x Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0.65 ) = 32. Xét bảng: n 1 2 3 M 108 216 324 Ag loại loại Vậy kim loại M là: Ag . Cu trong 10.x.008 Số mol Zn và Mg: nZn = Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư.25M cần dùng: 0.52g hỗn hợp → 2Mg + O2 2MgO x 0. nAg = 0. 4 = 0. 100 = 2.86 mol Thể tích dung dịch HCl 1. Mn tạo Mn3O4.75y 0.72% 50 ®Ò sè 15 Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.164 2 2 ⇒ 20.65 2 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a .5y → 2CuO 2Cu + O2 z 0. Vậy M phản ứng với oxit theo 2 hoá trị.008 ⇒ M = 108n.x. 25 Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M.5nx – 12nx = 0.5x x 4Al + 3O2 → 2Al2O3 y 0.x.008 C% = 0. Vì vậy khi n = 8/3 ⇒ M = 56 Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4 Bài 5: Đặt x.164 ⇒ nx = 0. 008.170 . nMg = 65 24 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a .864g kim loại không tan là M với số mol là x Mx = 0. Al. Zn dư.125mol 32 Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0. Pb tạo Pb3O4.24 2 n n ⇒ (xM + a . thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). cuối cùng còn lại 0. z là số mol của Mg.688 lít 1.Néi Tró Than Uyªn 14 . Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là: 17. 52 = 0. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5nx = 0.125 . Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là: nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1) nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2) Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x a a ⇒ nMg > nZn .24 ) – (xM + a . nx = 0. thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg.x.

hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất. B. E chØ hiÖn tîng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp. Câu 5 (8 điểm) 1. Công thức hóa học nào sau đây là của hợp chất A? A. Chỉ từ 1. 3. KClO3. Natri ph¶n øng víi níc cã thªm D vµi giät phenolphtalein. H2O +………-------> H2SO4 2...16 gam KMnO4. Ph¶n øng m·nh liÖt. CaO + H3PO4 -----> ? + ? 5.1. ? ---------> ? + MnO2 + O2 Câu 4 (6 điểm) 1.Néi Tró Than Uyªn 15 . Thµnh èng nghiÖm bÞ mê ®i. CaO. H2SO4 D. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. R3(SO4)2 C©u 2( 1. Dung dÞch t¹o thµnh lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc.5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H . (Không được dùng thêm các hóa chất khác) 2. Tính thể tích khí O2 đó ở đktc. Cho các chất: KMnO4. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A. CuO.5 gam kết tủa.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc ®¸p ¸n ®Ò sè 15 C©u C©u 1 C©u 2 C©u 3 ®¸p ¸n 1.225 gam KClO3 và 3. H2O + ………. R2(SO4)3 C. HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng. 0. NaNO3. E 3 mµu hång. H2SO3 C.2 gam CaO vào H 2O ta được dung dịch A. FeS.5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A. 2d.c. D. 2B 1.5 ®iÓm O. H2S3O4 2. R(SO4)3 B.5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 1.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng? A.c. C. H·y ghÐp c¸c sè 1. 2. sau thí nghiệm thấy có 2. làm đục nước vôi.------> Ca(OH)2 3. 5 ®iÓm). có những chất nào: a) Nhiệt phân thu được O2 ? b) Tác dụng được với H2O. P2O5. HSO2 B. -------> Na(OH)2 + H2 4. 3.5 ® O.e H2O + SO3  → H2SO4 §iÓm 2 ®iÓm 1. 2.với dung dịch NaOH. Ngän löa mµu xanh nh¹t. dung dÞch cã Canxi oxit ph¶n øng víi níc. Hòa tan hoàn toàn 11. Hỏi trong số các chất trên. 0. C©u 3: (2. với H 2 khi nung nóng tạo thành chất có màu đỏ ? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 1 2 ThÝ nghiÖm Hidro khö ®ång (II) oxit B. Na +………. CO2. C Sau ph¶n øng cho giÊy qu× tÝm vµo dung dÞch thu ®îc. với dung dịch H2SO4 loãng .Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản. cã giät níc nhá b¸m ë thµnh b×nh ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. R(SO4)2 D.

5/100 = 0. Ta có: x + 0. d·y nµo toµn lµ o xÝt ? a.5y = 0. số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11.35 = 0.H2O + CaO  → Ca(OH)2 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 3CaO + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3H2O 2KMnO4  t 0→ K2MnO4 + MnO2 + O2 1.t 0 KClO3  n O2 → KCl + 3/2 O2  122.Số mol CaCO3 là 0.336 (lit) Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0.56 (lít) Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho điểm.025 (*) .2 (**) Từ (*) và (**) ⇒ y = 0. Mặt khác. NaNO3. NaOH ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . SO2.56 (lít) Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 Đặt x. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4. H2O . CaCO3. CaO CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 2.225 g V2 l ⇒ V2 = 0. MgO.375 .5 g 33. có thể xảy ra các phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2) Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3) Số mol CaCO3 = 2.6 l 1.224 + 0.Néi Tró Than Uyªn 16 .Số mol Ca(OH)2 là 0.025 (mol) Số mol Ca(OH)2 = 0.2 (mol) Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư.FeS. Ta có: x = 0. MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3 2 KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 316 g 22. KClO3 2KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 NaNO3  t → NaNO2 + O2 KClO3  t → KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2) b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5.4 = 0.025 mol ⇒ Thể tích CO2 = 0. CaO . y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).4 l 3. đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra. NO b.22. CaO P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO. HClO. HCl + NaOH  NaCl + H2O axit bazơ muối oxit Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân. vì ở bài này không cho xúc tác MnO2.4 = 8. số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0.025 + 0.224 (lít) M . chỉ xảy ra (2).5® O.2 (mol) Khi cho khí CO2 vào A. Na2O . Phương trình phản ứng: CaO + H2O  Ca(OH)2 (1) Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 .2. P2O5.2/56 = 0.336 = 0.5® O.4 (lít) o o o O. SiO2. CO2.025.375 Thể tích CO2 = 0.5® 2® C©u 4 2® 2® 1® C©u 5 0 1® 1 1® ∗ 1® • 1® • • • 1® 1® 2 1® ®Õ sè 16 C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau.025 . . 22.35 Tổng số mol CO2= x + y = 0. P2O5.16 g V1 l ⇒ V1 = 0.

4AL + 302 øng ph©n huû) d.MgCl + I+2 2Al + 6HCl . PbO. NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H2 th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n? C©u 5: Hoµ tan 10.thu ®îc 11.6(g) H2 ®¸p ¸n ®Ò sè 16 C©u 1: a C©u 2: a.. Al2O3. 2Kclo3 2Kcl +302 (Ph¶n +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) C©u 3: . NO2. 2 KMu04 FeSO4 +Cu (Ph¶n øng thÕ) Co2 +H2 (Ph¶n øng thÕ. Cac bon + níc ®iÖn cao g..2 LH2 (®ktc) .2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng. xt d.Néi Tró Than Uyªn 17 . NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl.4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395. Mg. 2H2O Ph¬ng tr×nh C+O2 . H 2O 2H 2 2AL2O3 (Ph¶n øng ho¸ hîp. SO3... KÏm + a xÝt clohi®ric b. Dung dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8.. Nh«m + oxi c.c. khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H2 . C©u 4: a... S¾t + ®ång Sun fat → e. TÊt c¶ ®Òu sai. kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H2 h¬n? b. O2. CO2. Ag2O d.Zucl2 +H2 (Ph¶n øng thÕ) b. C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn c¹nh ph¬ng tr×nh : a. Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol) 2Na+ 2HCl . H2. cßn l¹i lµ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . . Zn + 2Hcl .55% vµ thu ®îc 0. Na. A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl a. H2SO4.Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 .. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ? C©u 6: Cho 5.. ph¶n øng Oxi ho¸ khö). Mg.DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra..2 g dung dÞch H 2SO4 lo·ng.2 NaCl +H2 amol amol amol .Co2 Ph¬ng tr×nh : .. amlo amol Mg + 2HCl .Fe + CuSO4 e.Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt.... C+H2O g. ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy : + KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi 2H2 +O2 kh«ng khÝ .2AlCl3 + 3H2 …. ph¶n øng oxi ho¸ khö) K 2MnO4 +MuO2 +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) h. Níc hi®ro +Oxi A xit sunfuaric C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ : Kh«ng khÝ. Kali Clorat 0 → kÏm clorua + hi®ro nh«m xit Ka li Clorua + Oxi S¾t Sun fat+ ®ång Cacbon Oxit + hi ®ro . Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox ph©n h. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh? C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na.

M2(SO4)3 +3H2 2. mAl = x 27 = 18 x(g) 3 3 Mg +H2SO4l .2 mol o.2 . nAl = 5.x ) 24 = (12-24x)g .4. mAl = molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b 3 3 VËy cïng thu ®îc lîng H2 nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al.4(g) Ta cã (2M+288)g 43.Mg Cl2 +H2 b mol b mol .nAl = C©u 5: nH2 = 1 .4 = 4.4 (g) % Al = 5.2(mol) 27 2Al+ 3H2SO4 .4 2 Gäi x lµ sè mol H2 sinh ra do Al t¸c dông víi H2SO4 lo·ng th× 0.4 = 0.4 4 . mMg = 24 b(g) 2Al + 6Hcl .mMg = 10.8 8 = 27(g) 1 .2 .4 34 .2 1 = 0.6% C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH2SO4 .5 . Tõ (3) NH2 = (mol) 2 2 .mAl = 18x = 18 x0.100 % = 52.2 .6 = 400(g) MddxC % 8.55% .8 . M= .2 (g) 2M 2 M + 288 M M +144 = = 5.2Nacl + H2 2b mol bmol . cuèi cïng lµ Na.Al2 (SO4)3 + 3H2 2x mol 3 .94% = 47.5 (mol) 2 .Néi Tró Than Uyªn 18 .nAl = 2x 2x mol.52. Tõ (2) NH2 = a (mol) .2 2.nNa = 2b(mol).So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H2 nhiÒu nhÊt Tõ (1) nH2 = b.2 (g) 100% 100 M muèi = Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H2SO4 .3 mol ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .94% 10 .nMg = b mol .Dung dÞch muèi cã C% = 8.3 = 5.4 +395.2AlCl3 + 3H2 2 b mol 3 2b 2b mol .8 (g) % Mg= 100% .5 .7 17 .2 Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12.0.MH2 .x lµ sè mol H2 sinh ra do Mg t¸c dông víi H2SO4 lâng Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H2SO4 . råi ®Õn Mg.5-x)mol = (0.1M = 2. M(g) 5.5-x) mol mMg =(0. mNa = 2bx23 = 46b (g) Mg + 2Hcl . 17.a 3a (mol) .Al2 (SO4)3+3H2 o.MgSO4 +H2 (0.5. M= 27 ®ã lµ nh«m (Al) b.3 .55 x 400 = = 34. . = 5.7M+388.1 3 8 . NÕu thu ®îc cïng lîng H2 lµ b (mol) 2Na + 2Hcl . x =0.

N2O5. mH2 SO4 = 0.Néi Tró Than Uyªn 19 . cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. CaO. C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ: A. P2O5.7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A. CO2 C. A.Y2X3 D. magie. MgO. MgO.Na2O. B . 2 vµ 3 6) Cho c¸c oxit sau: CaO.10 C.4 (g) . Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A. SO2.Nh«m C. 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n.3 x98 = 29. electron trong nguyªn tö R lµ 28. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A.5®) (0. Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .Y3X2 4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm. n¬tron.. 1 vµ 2 C.Y2X C.2 vµ 6 B.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. CO2.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28.2 9 ®Ò sè 17 Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).44% 3 5 . läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g.5®) (0.phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) ii. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp? ®¸p ¸n ®Ò sè 17 I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän C©u 1 C©u 2 C A ii.Magie D.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0. P2O5. P2O5. Fe2O3.12 3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton. N2O5.5®) xFeO + (y-x)CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127 ®vc. N2O5. Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d . Sau ph¶n øng ®îc 7.YX2 B.8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬I níc theo tû lÖ sè mol 1: 2. SO2.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng «xi ho¸ .3 vµ 8 D.11 D.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng.3 mol . D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm. 1 vµ 3 D. 1 vµ 1 B. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. SO2. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. Fe2O3.4 x10 9 0 = 7. TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ h¬i níc t¹o thµnh? C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g a. N2O5.S¾t 5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A.5 ®) (0.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + ? 4/ FexOy + CO ----> FeO + ? C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton. CO2.Na2O. I. D.9 B. nh«m. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.KÏm B. MgO.nH2SO4 = 0. biÕt A cã chøa 59. Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d . b. Fe2O3. SO2. C% H2SO4= 2 . CaO.5 ®iÓm) C©u 4 B C©u 5 B C©u 6 D C©u 3 B C©u 1(3 ®iÓm) to 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8 SO2 → 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 to FeO + H2  → Fe + H2O FexOy + (y-x) CO t  → o (0.3 vµ 7 C.

( 64% + 24%) = 12% 4 = 0. Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.4 x16 = 6. 24 = 2.44 11 = 2.8 gam (0.5®) => x= 3.8 gam (0. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) 2 Al + 6HCl 2AlCl3 + H2 (2) 2Cu + O2 2 CuO (3) b.5®) Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0.5®) (1®) (1®) (1®) nCO2 nH 2 O = 1 2 Tøc tû lÖ khèi lîng 1.1 ®iÓm) a.5®) =>Khèi lîng oxi lµ mO = 34.25®) => m = 0.4 mol ( 0.5®) → 0. (7) ta cã Khèi lîng Mg lµ : 0.1 . 4 .4mol b/ mFe = 59.4 mol ( 0.25®) => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0.5®) O Ta cã m V× X + mO2 = mCO2 + mH 2O = 16 + mCO2 mH 2O = 44.4 = 34.32 = 80 g 22.5®) ChÊt khö lµ FeS2 .8 .4 (g) nMg= nMgO = %Al = 100% .155 x 28. (0.1(mol ) 40 2.8 = 18 gam (0. H2. 64 = 6. 4 .5®) C©u 2 (4 ®iÓm): a/ Sè mol H2 = 0.C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0.5®) to FexOy +y H2  xFe+ y H2O (0.4 + 6.1 . y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 (0.9 = 36 g 11 + 9 80.25®) Sè mol níc 0. (4).5®) C©u 3 (4 ®iÓm) Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O2 CO2 + H 2O ( 0.1(mol ) Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0. CO.4mol 0.4 mol ( 0.Néi Tró Than Uyªn 20 .4 ( g) 80 (1®) 6.100% = 64% 10 Theo c¸c ph¶n øng (1).25®) VËy m = 28.100% = 24% Nªn %Mg = 10 (1®) (1®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .4 gam ( 0. 4 (0.18 9 VËy khèi lîng CO2 = Khèi lîng H2O = C©u 4(6 ®iÓm) C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0. MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl (4) AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl (5) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) t0 Mg(OH)2 MgO + H2O (7) Theo ph¶n øng (3) cã Suy ra %Cu = 80.11 = 44 g .8 – 16.4= 16. 11 + 9 nCu = nCuO = 8 = 0.

m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0. Mn = 55. Fe2O3.36 (lÝt) H2 (®ktc). CO2. Natri hi®«xit. N2O5.5. Natriclorua. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã.8 (g) níc. Ca = 40. ®Ò sè 19 C©u 1 (1. Na = 23. Cl = 35. N = 14.Néi Tró Than Uyªn 21 .5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:Níc.®Ò sè 18 a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? to 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .K2O. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ë 200C lµ 88g. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.5M thu ®îc 3. O = 16.5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + Fe Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa? T¹i sao? C©u 2(1.0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Fe = 56.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. C©u3(1.3 (g) TÝnh. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Axit clohi®ric.

khÝ nit¬pentaoxit.5.5® cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬. CO.5® C©u 3 1.5® Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra 0.00gam dung dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%.s¾t (III)oxit kalioxit .C©u 4 (2.4 + 6.lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H2SO3. Mg = 24. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.25 ® C©u 5 2.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.2® 0. N2O5.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). §èt hçn hîp víi 28.5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Cl = 35.2® 0.25 ® C©u 4 2.325.5 ®iÓm): 11.0® Sè mol H2 = 0. Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c 1.8 gam khÝ oxi.khÝ 0. ®¸p ¸n ®Ò sè 19 C¢U 1 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2 (1) 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 (2) FeO + H2 Fe + H2O (3) FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2 (4) 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe (5) C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö ChÊt khö lµ FeS2 .4 mol 0. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X? 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y. O = 16 .5® ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬ Oxit Fe2O3.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. C =12.2® 0. HNO3 H2CO3 ngoµi 0.8 gam 0.5® Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi .4 x16 = 6.Néi Tró Than Uyªn 22 .4mol 0.25 FexOy +y H2 xFe+ y H2O ® 0.5® Oxit SO3.2® 0.4mol b/ mFe = 59. Al = 27.5® Sè mol níc 0. 0.8 = 18 gam Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3. y= 4 t¬ng øng 0.4= 16.25 ® C©u 2 1.2® 0.155 x 28.8 – 16.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.K2O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH) 3 KOH ngoµi ra chóng 0.8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34. Cho: Fe = 56. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y. biÕt A cã chøa 59.4 = 34.5® 0.4 mol => mO = 0.4 gam 0.5® NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á 0.25 ® 0.4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0. Ph¶n øng xong.2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH 4 (®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0.5® c«ng thøc Fe3O4 0. H2. C©u 5 (2.25 c¸c bonic ® C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi) 0.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. CO2. C©u 6(1. Sau ph¶n øng ®îc 7.5® VËy m = 28. Zn = 65.Na = 23 .

a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.6 x 100% =67.0® 2phÇn sè mol =>sè mol nCH = 0.6 3phÇn 1.66% C©u 6 Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ .2/ 0.MTB= 0.2mol 2  %CH4= 0.9mol 2H2 + O2 2H2O 0. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.3 mol %V CO2 = 0.6 x 100% = 32. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.3mol Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO2 vµ khÝ O2(d) (0. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8.0 0. nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16.2/19. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C.6 + 0. b) CnH2n . Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.2 gam .8:32= 0.29 gam 0. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 .5 mol ¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã CH4 16 H2 2 4 8.2 :22.3mol 0.9 – 2 Sè mol khÝ oxi nO2=28.2g h¬i níc.25 ® 0. 0. mNaCl = 25%x200=50 gam gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) . mO2 = 0.5® ®Ò sè 20 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7.0 g khÝ sunfuric.4 gam nhhkhi = 11.6mol 0.8 g chÊt r¾n.325 x 32=10.1mol CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0.3 x44=13.5 x 100% = 40% mCO2 = 0. % mO2 = 6. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.Néi Tró Than Uyªn 23 .2mol 0.4 5.2 x 32 = 6. %H2 = 100%-60% = 40% nO d = 0.5 x 100% = 60% .1) = 0.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4.5® 1.3mol nH = 0. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O .34% .5® 0.2 mol . mdd = (200+ x) ¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.4= 0. d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.3/0.3/ 0. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).75 ® nCO 2 = 0. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .4 10.2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc.4/19. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.5 x 100%=60% . b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . %VO2 = 0. Sau ph¶n øng thu ®îc 16.4gam % mCO2 = 13.

2 mol. v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl 3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai.25 + 0.25 + 0.3 = 0.1 mol O2 VËy: nO2 = (0.25 a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0.3 mol 3(3 ®) @.®¸p ¸n ®Ò sè 20 Bµi 1(3 ®) ý 1(1®) §¸p ¸n a) §óng.125 + 0125 a) §.25 b) 2 CnH2n .25 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO 3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §.25 + 0.25 3(1®) 2(1 ®) Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 0.2 . nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  0. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH 0.25 + 0. v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1®) Thang ®iÓm 0.25 + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0.6 mol.25 FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 0.125 + 0125 0. v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.125 + 0125 0.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 0.25 0. mO trong O2 = 0.25 H 2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc.1): 2 = 0.5 = 3 ®. nO= 0.HD: cã 6 ý lín x 0.5 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 0.6.125 + 0125 0.Néi Tró Than Uyªn 24 . v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai. * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O .

2.2.5 20 . => mCuO P¦ = 0.2. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.5 ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16. y nguyªn d.5 mO (trong CO2 + trong H2O) = 0.2 g 22 .48 7.( 8.2) = 0. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.8  16x = 3.8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn 0. 6 2 2 . VËy CTPT cña A lµ CH 4. c) H·y viÕt tªn. §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x.48 lÝt ®Ò sè 21 C©u1 (2®): 1. 12 + ( .4 2 0.5 * mO sau P¦ = 4.8 g = tæng mO trong O2.4 + 7.0. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. 4 18 b) Ta cã: MA = 8. a)H·y x¸c ®Þnh sè p.2). 0. 2 : 0.80= 16 g VËy H = (16.1). 16 =12 .5 0.64 = 16 g chÊt r¾n b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0 80 duy nhÊt (Cu) < 16. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t. sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.2).4= 4.5 ¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = ( 4. 2 ( .2  x= 0.5 d. 2 .9 6 .22. 2. 16 22 .1).8 g .2 mol. 4 18 y 4 12x + 4x = 16 metan.1) : ( .8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo (*): > 22 . 1 =1 .2). 2 x 1 .Néi Tró Than Uyªn 25 . .H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C.48 ( . 4(3 ®)  x= 1 => y = 4.5 c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X. ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban 0.5 thµnh mµu ®á(Cu) 0. VËy: VH2= 0.  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn 0.2 = 16 g. tªn gäi lµ C 0. mA ®· P¦ = mC + mH = ( 4.5 PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O .100%):20= 80%.5 0. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16.§Æt x lµ sè mol CuO P¦.48 7.8 g. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X. 1 = 3.

4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton. c. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.Y2X3 D. a. T×m p.e .Néi Tró Than Uyªn 26 . cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.n.1% O theo khèi lîng.Nh«m C.48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .Sù ®èt nhiªn liÖu D. n¬tron.0 ®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Cña 0.Sù h« hÊp B. Cña 3.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).25 mol Fe2O3 b.9 B.11 D. TÝnh khèi lîng cña 1.Y2X C. 2. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A. ®Ò sè 23 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82.76% C vµ 17.3 vµ 8 D. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A.YX2 B. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh. LËp c«ng thøc cña A . Cña 7.9% C vµ 57. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A. LËp c«ng thøc cña A . C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42.2 vµ 6 B.0 ®iÓm) Bµi 1 (3.KÏm B.0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .12 3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C.n trong nguyªn tö lµ 28 .7%.10 C.NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.e. Cña 14. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. ®Ò sè 22 C©u1 (2®): 1. TÝnh khèi lîng cña 1. Cña 4.n.TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .1 gam khÝ Clo.24% H theo khèi lîng. nh«m. biÕt dA/ KK = 2. b. b. Cña 0. biÕt dA/H2 = 14. Tæng sè h¹t p .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .2 gam khÝ Clo.Y3X2 5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.S¾t II/ PhÇn tù luËn (16. electron trong nguyªn tö R lµ 28.C¶ A vµ C 4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton. BiÕt tæng sè h¹t p. c. a.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.5 mol Fe2O3 b. magie.C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .Magie D.e trong mét nguyªn tö lµ 155. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A.3 vµ 7 C.36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).

25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Tính khối lượng mỗi chất có trong A. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14. NO2. NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% .92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0. Zn = 65. Bµi 5 (4. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2.B. Cho: Fe = 56. Mg = 24.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Ph¶n øng xong. §èt hçn hîp víi 51.6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Bµi 4 (3.Néi Tró Than Uyªn 27 . %VNO2 = 25% . ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. biÕt A cã chøa 59.2 gam khÝ oxi.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28.36 lít O2 . NO. K2O.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5.C. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.Bµi 2 (3. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a. Fe2O3.48 lít H2 trong 3. C và số mol các chất có trong dung dịch D.5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4. 1. axÝt: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Xác định công thức hóa học của khí NxO.E. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit.5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 1) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 2) t FexOy + CO  → 0 FeO + CO2 3)CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. C =12. P2O5.5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO.0 ®iÓm): 17. O = 16 ®Ò sè 24 Bài 1 (1. Sau ph¶n øng ®îc 7.5.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b.D. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. Xác định các chất có trong A.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao).25 điểm) Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO. Bài 5: (2.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt.Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B . Al = 27. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y. Bµi 3 (3. Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. N2O5. Mn2O7. 5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O 4)FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Bài 2: (1.

C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH 4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16. Phèt pho 3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203. t0 +Q. S03 . C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20). C02. S¾t D.8 lÝt C02 (®ktc) a. P205 C. t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã. b. Al203 §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. C02. N203.FeS2 A b. P205 2. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A.A. C¸c bon B. t0 B + C + H 20 Fe +H C Y Z CuS04 +G B BiÕt: A + HCl T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc . Fe 203. S03.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu. Mn07. S02. Cr03 D. Na0.t0 +N. B. Cu0. H20. TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. Lu huúnh C. Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.Néi Tró Than Uyªn 28 . b. CaO .7 lÝt khÝ 02 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. A A X + M.

25®) (0. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 + CO.5®) (0.5®) (0.1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) a.Néi Tró Than Uyªn 29 .7 2 37.25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0.5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n A Chän n = 3 C©u 4: (4®) 1 18.25®) (0. tO +Al.5®) FeCl3 (1®) (0.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) CuSO4 + H2O +Cl2 C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i.25®) (0. tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A = 16n A = 56n (0.25®) (0.5®) A lµ Fe (Fe = 56) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 SO3 + H2O CuO + H2SO4 b.5®) FeCl2 Fe 2FeO3 + 8SO2 2SO3 H2SO4 (0.3 3 56 (0. to + H2.

5 Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0.26.5) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .2 x 5 = 56 (1) (0.5) 22. K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.25 = 4g % CH4 = 4/15 .25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16.5®) y = 0.75 (a) (0.0.5®) (0.2 (1) Nªn Vkk = 11.5®) b.5®) (0.25 + 1/2 .25mol 2CO + O2 1/2 . 32 = 6.2(mol) (0.5®) VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch C©u 5: a)Sè mol cña oxi.4 (g) nk20 = 16.4 = 11.25 mol 2CO2 0.4 m02 = 0.34% (0.48 22.25 a.2 (mol) = 4.48 (0. 100% = 26.Néi Tró Than Uyªn 30 .66% = 73.4 5 n02 = 4.25®) nCH4 = nCO2 = x (mol) = 0.Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0.4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0.8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 0.75 (mol) (0.2 . 0. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .5®) % CO = 100% .66% (0.5®) CO2 + 2H2O (1) (0.8 22.5®) (0.5mol CO2 + H2O 0. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : CH4 + O2 0.5®) 5 = 0. 0.25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) Theo PTHH (2) Theo bµi ra ta cã: nCO = nCO2 = y (mol) 16x + 28y = 15 (g) (b) (0.5 mol V02 = (0.

36 lít CO2 ? b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên .5 g K2SO3 vào dung dịch có 14.Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b. 44 = 4.2 .1 .42 gam muối thuỷ ngân clorua .6.Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b. 18 = 3.52 B) Khối lượng mol của chất khí 78.24 (1) (1®) .1023 ? Câu 4: ( 2điểm) Có 5.5) Câu 5 : ( 2điểm) K2SO3 + HCl -----KCl + H2O + SO2 Cho 39.Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .6 (g) m X = (mCO2 + mH2O) M x = (4. 1 1 mH2O = 0.Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c.Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol (0.Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? Từ câu trả lời (b) và (c) .6 (g) (1®) VËy m 1 ®Ò sè 26 b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0. hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? ( Cho biết Hg = 200 .5®) (3) mCO2 = 0.6g HCl .5®) 1mol 1mol = 0. Cl = 35.1 .5®) 2KOH (2) (0.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.72 lít H2 .6) .5 44./.4 = 1. Câu 1: (2 điểm) a) Đọc tên các chất sau : K2O :………………………………………………… MgCl2 :………………………………………………… NaNO3 :………………………………………………… Al(OH)3 :………………………………………………… b)Viết công thức hoá học các chất sau: Sắt(II) oxit :………………………………………… Axit sunfurơ :………………………………………… Kẽm hiđrôxit :………………………………………… Chì Cacbonat :………………………………………… Câu 2 : ( 1điểm) Nối cột A với cột B cho phù hợp : A) Tỉ khối đối với không khí : 2 1.5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) = 1.4 = 2. với N= 6.3 32 50.2 . a.4 + 3.6 (g) (0.92 lít N2 và 3.Néi Tró Than Uyªn 31 .4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0. 22.5®) x = 0. được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg . a.7 1.2 mol (0.1 58 Câu 3: (3 điểm) a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6.74 2. 17.

5đ) c) nHg = 4 : 200 = 0. còn lại là oxi ( hợp chất A ) ®Ò sè 28 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .6 + 22.5 = 0. Na(NO3)2 .Tất cả đều sai .25đ) (0. %S = 22.39% .25đ) nK2SO3 = (39.5.5đ) b) ncl = 1.25 0. Al(OH)3 . Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32.72 : 22.4 x 6.02 : 0.4) x 44 = 0.6: 36. Fe3O2 CTHH đúng Công thức hoá học nào đúng .48 (l) (0.9(g) (0.10 23 =7.5đ) b) n K2SO3 dư : 0.5đ) Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp : (6.82 .92 + 3. H2S .6(g) (0.36) : 22. Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước .92: 22.5đ) a) Khối lượng N2 : (17. CO2 . Cl2 .25 – 0.36 : 22. Câu 5: ( 3 điểm) Cho 2.5đ) ®Ò sè 27 Câu 1: (2 điểm) K2O .3 gam xôđa (Na2CO3.4) x 28 = 22.04 (mol) (0.42 – 4 = 1.82 . 3. 10H2O) vào 35. 3.9926.5) = 0.04 = 1 : 2 CTHH : HgCl2 (0.82 .Néi Tró Than Uyªn 32 .7 g nước .02 (mol) (0.5đ) a) Khối lượng hỗn hợp : 0.1023 (pt) (1đ) Câu4:(2điểm) a) mcl = 5. NH3 . 10 g D. MgCl2 .2 = 4.®¸p ¸n ®Ò 26 Câu3:(3điểm) a) Khối lượng H2 : ( 6.5 : 158) = 0. 3.05 x 158 = 7.8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25đ) nHCl = (14.5đ) Câu5:(2điểm) a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0.4 Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư . 10 -23 g B. Câu 1: (0. thể tích SO2 tính theo HCl 1 2 Thể tích SO2 (đktc) : 22.4(g) (0. Câu2 : ( 0. Khối lượng tính bằng của nguyên tử Nat ri là : A.5đ) d) nHg : n Cl = 0. Al2O3 .54% . sửa công thức sai . SO2 . CH4 Bằng cách : Đặt đứng bình :…………………………………………….10 -23g.công thức hoá học nào sai .4) x 2 = 0.25đ) 0.72 + 17.5đ) a) Khối lượng CO2 : ( 3. . 10 -22 g -21 C.05 (mol) m K2SO4 dư : 0.42(g) (0.25 (mol) (0.2 = 0.4 + 6.5 điểm) Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1. H2S CTHH sai Sửa CTHH sai Câu 2: (1 điểm) Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 .6 = 29.4 x 0. Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành .42 : 35.4 (mol) (0. Đặt ngược bình :…………………………………………… Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H 2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 4 : ( 2 điểm) Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14.5điểm) Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất : A) N3H .6(g) (0.6(g) (0. NO2 .

N2O5 .328. y = 3 C) x =3 . Ca .8g .3% Cl . NaSO4 . B) Ca . Al3O2 . B) XY2 .8% C .10 –23g Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là : A/ 2.5điểm) Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44.7 g . y =2 B) x = 2 . H2S .y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =1 .10 g D/ 2.10 –22g B/ 2. 5. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây : A) X2Y . 1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K .5 điểm) Cho sơ dồ phản ứng sau : Fe(OH)y + H2SO4 ----------Fex(SO4)y + H2O Hãy chọn x. CuCl3 . có phân tử khối bằng 50. a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . CO D) NH3. Na2SO4 . Câu 5: ( 0. Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? ®¸p ¸n ®Ò sè 28 Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Câu 5 : Câu 6 : A C C B B B ®Ò sè 29 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm) Câu 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =3 . D) C4H10 I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm) Câu 1: (1 điểm) Một chất lỏng dễ bay hơi . B) C2H2 . D) X3Y2 Câu 4: (0.4g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69. Ca(PO4) 2 D/ Fe(NO3)2 . C) A3B2 . CuCl2 .Tính thể tích dung dịch sau khi trộn . B) A2B2 .9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . CO2 Câu 3: (0. Al2O3 . thành phần phân tử có 23. lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ? A) Al .B) NH3 .1g/ml ? Câu 3: (3 điểm) Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . C) 38 g . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .Néi Tró Than Uyªn 33 . H2S . D) Al và K 2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O như sau : AS. CuCl2 . C) XY .5 . D) 40g Câu 6: (0. B) 36.2 g tác dụng vừa đủ với 62. YH3 . C) C2H6 . Ca3(PO4) 2 C/ Fe(NO3)2 . y =1 B) x = 1 . Chất x có công thức phân tử nào sau đây : A)C2H4 . CuCl2 .9% H .6 .5điểm) Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2. H2S . biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là : A) 36. a. Na2SO4 .5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước . y =1 D) Tất cả đều sai . Ca3(PO4) 2 B/ Fe(NO3)3 . y = 2 C) x =2 . NO2 . y =3 D) x =3 .10 –23g 5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất : A/ Fe(NO3)2 . Câu 2: (3 điểm) Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% . và 70. Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b. Ca3(PO4) 2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .6568 .9926. Trong đó nhôm chiếm 49.10 –23g –22 C/ 1. C) K .5 điểm) Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau : X2S3 . Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây : A) AB . B2O3 .6568 . Na2SO4 . Al2O3 . Al . CO3 C) NH3 . y = 2 4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1. N2O5 .1% khối lượng hỗn hợp . D) A2B3 3/ Sơ đồ phản ứng : Al(OH)y + H2SO4 ----------Alx(SO4)y + H2O Hãy chọn x.

Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng . Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý. c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi . MgO.25đ) -Xác định số mol Na2CO3 (0. Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? ®¸p ¸m ®Ò sè 29 Đề4: I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ) Câu 1 : (3đ) Làm đúng mỗi câu nhỏ 0. nÕu sai söa l¹i cho ®óng ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5đ) a) oxi C + O2 CO2 b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 c) Nitơ .Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl . d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Câu 2: (2đ) -Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1.25đ) Tính hiệu suất của quá trình .07% về khối lượng . B) 8 . chữ S vào của câu sai .25đ) . cacbon đioxit . AlS. hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? +Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Neon ( Ne là khí trơ ) .Viết PTHH (0.Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH c. 1/ A 2/ C Câu 2 : s a) đ b) s 3/ C c) đ 4/ D d) 5/ D 6/ D II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ) Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0.Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 3: ( 2 điểm) Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O +Lập PTHH của phản ứng trên ? +Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ .Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 2: (2 điểm) Đốt cháy 1. D) 10 Câu2 : ( 1điểm) Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng . Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) . x có giá trị là : A) 9 .675g hợp chất nhôm clorua .5điểm . S2O3. oxi metan (CH4) a. a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do .5đ) -Tính khối lượng khí Clo (0.Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH b. d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi . b) Trong không khí có nguyên tố oxi . N2O3. (1đ) + H2O ®Ò sè 30 §Ò bµi: C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra. Na2CO3 chiếm 37.nCO2 (0.Tìm CTHH của nhôm clorua ? b.Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích d. C) 7 . xH2O . cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.5đ) Câu3: (2đ) . C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC sau khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß.6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . HCl3.3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe2O3. CaCl. neon Các khí này không cháy và không di trì sự cháy .25đ) -Khối lượng Na2CO3 (0. CO3. N5O2. I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm) Câu 1: (2 điểm) Có những chất khí sau : Nitơ . a.CTHH nµo sai.Néi Tró Than Uyªn 34 .NO3.

5 0.Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng + HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung 0.§¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC ta ®îc v«i sèng vµ khÝ c¸cbon®ioxit . 5 0.35 % × 17 17 . NO2.25 0.25 0. Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc b. chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82. 5 0. S2O3 CaCl. d bao nhiªu ? . Khi ®èt phot pho.5) -> MA = 8. Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ? b. HCl. 2 = 17g + TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H: ADCT: -> x = x×MN %N × M NxH y ×100 % -> x = %N = M NxH y M N × 100% 82.5 4 0.5 0.25 +Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: 5 +BiÕt (d NxHy A H 2 = 8.Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d . N2O3 +CTHH Sai: CO3. 3 +CTHH §óng: Fe2O3.5 0.N5O2. §èt hçn hîp khÝ.Néi Tró Than Uyªn 35 . Al2S3.65 % ×17 = 1 T¬ng tù : y = =3 14 × 100 % 1 ×100 % VËy CTHH ®óng lµ NH3 (KhÝ Am«ni¾c) 6 +TÝnh sè mol cña O2 vµ H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .NO3. LËp PTHH a.25 0.25 0.5 0.35% N vµ 17. SO2 CaCl2.25 2 + HiÖn tîng ho¸ häc: . N2O5.Cã thay ®æi mµu s¾c .25 0. + Söa l¹i: CO2.5) ®¸p ¸n ®Ò sè 30 C©u 1 DiÔn gi¶i §iÓm +DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra: (Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu ) . 5 0. 4P + 5O2  t → 2P2O5 o 0. AlS.ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ? . HCl3.C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau: a. C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O b.25 0.25 0.25 0.65% H vµ (d C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O2 vµ 3 gam H2 a.Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu? A H 2 = 8.Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan) . ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt: . MgO.5.Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ) .

C. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14.Viết các phương trình phản ứng xảy ra b.5mol 0. khí sắt oxi . Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4. P = 31 ®Ò sè 32 C©u1: (1.4 = ( 1. Tính thể tích mỗi khí có trong B.25 (mol) -> Sè ph©n tö khÝ O2 d lµ: 0. a. Fe = 56. Biết mMg/ mAl = 4/9 a.25 nO2 = o a) -> Vh2 = (nH2 + nO2) x 22. Xác định tên của nguyên tố R.25 0. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5.D c.D.5. Tính khối lượng mỗi chất có trong A. 5 0. 32 = 8 (g) ®Ò sè 31 Câu Viết Lưu 1: phương huỳnh.5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5. O2. Xác định các chất có trong A.Néi Tró Than Uyªn 36 . 5 0.25 . Cu = 64.75 = 0.25 0.5 +1) x 22.E b. Mn = 55.4 = 56 (lit) b) PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O 2mol 1mol 2mol 1. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt. K = 39. các chất canxi.6 gam Fe thu được rắn C.4 = 5. 22.48 lít H2 trong 3.0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2.25 . (2 của natri. 5 0.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B.E Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O Các khí đo được ở đktc Câu 4: (1 điểm) 35. 6. Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng d.8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí. O = 16. sau: nhôm điểm) Câu 2: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7. Al = 27. CH4. biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. trình phản metan. Cho: Mg = 24.25 0. Cl = 35. 32 0.0. ®ùng 5 chÊt khÝ: N2.5 0.5. Câu 3: (4 điểm) Đốt cháy 4.36 lít O2.6 (lit) -> mO 2 d = 0.C.B. Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc) c.75mol -> O2 d -> nO2 (d) = 1. H2. CO2. 5 0.1023 ph©n tö -> VO2d = 0.5mol 2 32 = 1mol .1023 = 1.25.6 lít O2 (đktc). H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1.02 .6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.ADCT: n = m M nH 2 = 3 = 1. ứng với photpho.

C = 12. TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3. O = 16. ( Na = 23.Cho 25. H = 1.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).) C©u4: (2. a.Néi Tró Than Uyªn 37 .6% thu ®îc 4.5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14.Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4. Fe = 56. a.5.TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp. Cl = 35. tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 .0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n.53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ. Al = 27. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10.44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 32 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng. . b.TÝnh CM (Z) b.C©u3: (2.

dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y. + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4. dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong.5 (0.25 CM ddZ = 0.2 §Ó c©n th¨ng b»ng.5 0 0 0. PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1. khÝ ®ã lµ O2.25 0 C©u3: (2.25 Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2. khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×.74 (g) 0.Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 0.24mol -> 0. khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.25 nZn = = 0.0.0®iÓm) 25 .44) = 14.2 gi¶i ra ta cã m = 16. 27 . .TrÝch c¸c mÉu thö.53 0. -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2. ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4.8 lÝt 10 . khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14.DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO.nZn = 2.25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi. röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2. khi Ph¹m V¨n ®îc pha tõ dung dich Y: V H 2O VY 2 Uyªn = 1 38 .405 (M) 0. sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong.324 0.25 .5 C©u4: (2.2 = 14.m mol -> mol 27 27 .25 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y ThÇy Gi¸o: dung dÞch X Lîi .25 0.m m .25 .24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng. KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2.C©u1: ( 1.162 mol 65 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 0.n Na 2CO 3 = = 0. khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25.§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.44 .Néi Tró Than Theo bµi ra.324 mol 0. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.25 0. CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ ®Ò sè 33 0.88g 0.25 0.25 0.25 0.0 ®iÓm).25 0.8 = 0.25 .162 = 0.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: .5 2mol 3mol m 3.44 0. CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña.24.88g .88g : 3.24 mol 106 m *nAl = mol 27 0.0.

0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2.Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y.5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14. b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 .44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl. ®ùng 5 chÊt khÝ: N2.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. C©u3: (2.TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 33 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3. a. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1. Fe = 56.C©u1: (1.Néi Tró Than Uyªn 39 . O = 16. O2.Cho 25.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng. a. Cl = 35.TÝnh CM (Z) b. tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. CO2. H2. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt.6% thu ®îc 4.5.Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .) C©u4: (2.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10. ( Na = 23.0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n. C = 12.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh.53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ. Al = 27. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. H = 1. b. . CH4. C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.

t PTHH: 2H2 + O2   → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1.m 14.24 mol 106 m *nAl = mol 27 . khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 0.88g Fe3O4 + ? cã thµnh 2) Mét oxit kim lo¹i phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%.0 ®iÓm). CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña.8Ph¹m V¨n Lîi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. khÝ ®ã lµ O2.n Na 2CO 3 = = 0.324 mol 0.44) = 14. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi. röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2.5 .C©u1: ( 1.25 0.25 0.324 = 0. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? .(0. khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 0. -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2. CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ 0 0 0.Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: 0.24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.405 (M) 0.88g : m .8 lÝt 0.2 §Ó c©n th¨ng b»ng. dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y.25 10 .m mol -> mol 27 27 . KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.5 Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0.25 0. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.0.88g .44 . .2 = 14.§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.162 = 0. 27 .25 0.2 gi¶i ra ta cã m = 16.74 (g) 0.25 0. sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong.53 nZn = = 0.25 0.25 a) KMnO4 ?+?+? b) Fe + H3PO4 to 0 ?+? c) S + O2 ? d) Fe2O3 + CO t0 C©u3: (2.25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0.25 25. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi 0. dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong.25 .TrÝch c¸c mÉu thö.25 CM ddZ = ThÇy Gi¸o: 0. ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4. khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×.24.162 mol 65 0.25 C©u4: (2.5 ®Ò 34 1) sè thµnh Hoµn c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho lo¹i sao ? biÕt nµo ? mçi V× to ph¶n øng thuéc 0.0®iÓm) 25 . + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4. khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: .25 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2.44 0.Néi Tró Than Uyªn 40 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y .Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 3. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2.24mol -> 0.nZn = 2.25 0.5 3.

Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). N2O5. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. O = 16 ®Ò sè 36 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. Sau ph¶n øng ®îc 7. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. Al = 27.36 (lÝt) H2 (®ktc). Mn = 55. Mn2O7. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.3 (g) TÝnh.0 ®iÓm): 17. Na = 23. Fe2O3. d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. O = 16.5M thu ®îc 3.8 (g) níc.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. biÕt A cã chøa 59. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t.4) §èt 12.Néi Tró Than Uyªn 41 .92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0.2 gam khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Cl = 35.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Fe = 56. Cho: Fe = 56. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 . ë 200C lµ 88g.5.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.5. 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. Bµi 4 (3. NO. Ca = 40. C =12. Bµi 3 (3.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Ph¶n øng xong. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. §èt hçn hîp víi 51.0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O Bµi 2 (3.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Zn = 65. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. Mg = 24. N = 14. Ba = 107 ®Ò sè 35 Bµi 1 (3. Bµi 5 (4. K2O. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? ®iphètphopentaoxit. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.

c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O

Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm3 khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.

®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi 1(3®) ý 1(1®) 2(1®)

§¸p ¸n a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2

Thang ®iÓm 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

3(1®)

a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2 VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

2(1®)

3(3 ®)

@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®. * S¬ ®å P¦ ch¸y:
A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =

4,48 .2). 16 * mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 22 ,4

+

8,9 6 .2). 1 =1 ,8 g ; 6 2 2 ,4 2 7, 2 ( .1). 16 =12 ,8 g 18 (

0,5 0,5

a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn. mA
®· P¦

= mC + mH =

(

4,48 7, 2 .1). 12 + ( .2). 1 = 3,2 g 22 , 4 18
4,48 7, 2 x 1 .1) : ( .2) = 0, 2 : 0,8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay > 22 , 4 18 y 4

0,5 0,5 0,5

b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = (

vµo (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.

0,5 0,5 0,5

4(3 ®)

C PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O ;  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)

0

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

42

b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc

20 .64 = 16 g 80

chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n

0,5 0,5 0,5 0,5

thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d. - §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16,8 g. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g VËy H = (16.100%):20= 80%. c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt

®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm) Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau a) Bèn chÊt bét : Na2CO3, BaCO3, Na2SO4, BaSO4 nÕu chØ dïng dung dÞch HCl b) Hai chÊt khÝ : CH4 vµ C2H6 . c) Hai chÊt r¾n: Fe2O3 vµ Fe3O4 nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt d) N¨m dung dÞch: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2 chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng C©u2:(2 ®iÓm) a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn hîp gåm Na2CO3 vµ NaHCO3. b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO3 mµ kh«ng dïng NaHCO3 r¾n hoÆc Na2CO3 ? c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp. LÊy vÝ dô minh ho¹. d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe2O3; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u3: :(2 ®iÓm) a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau: - ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V1 lÝt dung dÞch Cu(NO3)2 1M. - ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V2 lÝt dung dÞch AgNO3 0,1 M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau. ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V1 vµ V2 b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl 2 vµ CuCl2. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X. c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C2H2 vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO2 vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. C©u4: (2 ®iÓm) Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ MxOy.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H2 (®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO 3 thu ®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c ®Þnh M vµ MxOy C©u5: :(2 ®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H 2SO4 thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A1. Lîng khÝ A1 ®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH 0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C. a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu. b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C

®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm C©u 2: 2 ®iÓm C©u 3: 2 ®iÓm a, V1 = V2 b, m = 13,1 gam c, C«ng thøc C2H6

(mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm)

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

43

C©u 4: 2 ®iÓm Trêng hîp 1: nM O = 1,5 nM (1 ®iÓm) M: Fe, MxOy: Fe3O4 Trêng hîp 2: nM = 1,5 nM O : Lo¹i (1 ®iÓm) C©u 5: 2 ®iÓm a, (M lµ Ag) mM = 1,08 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm) Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
x y x y

®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸ häc ( H) 1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét chÊt 2. Sù bèc mïi 3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag tr¹ng th¸i h¬i) 6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c 8. Sù tho¸t khÝ 9. Sù to¶ nhiÖt 10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch

C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña khèi lîng mol a) NaOH; CaO ; MgCl2 ; Cu(OH)2 b) NaOH; MgCl2 ; CaO; Cu(OH)2 c) CaO; MgCl2; NaOH; Cu(OH)2 d) Cu(OH)2; MgCl2; CaO; NaOH C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng . Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh : H2 + CuO Cu + H2O TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO2 vµ 5.4 g H2O . T×m CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23

®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy . b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ? Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4 Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối. Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2 Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) a; Viết PTPƯ sảy ra b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

44

32 = 3. Al = 27. sau phản ứng người ta thu được 12.2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7. O = 16 ) ®Ò sè 40 Câu I :( 1.O cã PTK lµ 84 ®vC. b . : : 2. S = 32 . : nếu Fe203C có CTHH giải đúng vẫn cho điểm đợc 2 ) ra là : 2Na20 2Zn0 C02 là tối 1 ) :H2S đa .5 Lu câu ý A có CTHH : học sinh có là : thể giải CH4B theo nhiều đúng Câu ( 1 . Ms = 0.8g khí sunfurơ ( S02) và 3.8g khí sunfurơ S02. vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 .7142g .Zn (II) .2mol ta có khối lợng của ns . Fe304 ? Câu III :( 2. N (V) . Câu IV :( 2 điểm ) Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau : phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 . 2.4 là ( có 0. 1lít khí A có khối lượng là 0. Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na . Ca (II) . Câu II : ( 4 điểm ) 1 .2 . Na = 23.2mol -a) vậy ms = -b ) + số + khối + khối Các 4 phơng + + + + + .6g gam Fe0 % %Fe 3 Đ khí S02là mol : 1mol 0. C = 12 ) ®¸p ¸n ®Ò sè 40 Câu (1. B .Néi Tró Than Uyªn 45 . phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8.5 ra 12.6g hơi nước .5đ 02-> 1mol 0.2mol : ) : mol =6. Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C .5 điểm )Lập công thức hoá học của A . B là oxit một kim loại hoá trị III .96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC . ở 0o C 760 mmHg . ( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 . 4Na 2Zn C 4N 2Ca 2 Fe203 Fe304 Câu ( -Theo bài nS02 = -Ta S 1mol 0. trong đó H chiếm 25% về khối lượng .( Biết Fe = 56. C (IV) . 0. tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về khối lượng của hỗn hợp X . S = 32 . Đốt cháy hoàn toàn 6. Zn .4% ) xẩy có cách Đ CTHH là khác nhau . Fe203 . C biết : A tạo bởi 2 nguyên tố C và H . C. H = 1 . 32 = theo phơng trình phản ứng mol 02 phản ứng là : n02 = lợng 02 phản ứng là : m02 lợng 02 d là : m02( d ) =10 ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg. a . N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) .5 điểm ) Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi .2 phản của ( ứng S02 S 6. phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 . 0 =16 .4g : ) : 5 02 02 02 02 %Fe Fe = Đ trình phản ứng 02--> ---> ---> ---> ----> = = 2N205 78 2Ca0 % 70% 72.4 ta nS02= = – 0.2 gam níc. Tính thành phần . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? C©u2: Khö 23.8 có + ta : phơng có 64 trình số = mol 0.2 6. Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11.8g D thu được 12.2 .2g kim loại .

C. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15.3Fe3O4 + 8Al -> 9Fe + 4Al2O3 2.7. vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . C©u4: TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6.Fe2O3 + CO -> Fe3O4 + CO2 4.3FexOy + 2yAl -> 3xFe + yAl2O3 5.2 gam khÝ CO2.2 gam níc. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S . C©u4: a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6. H = 1.7.23. Mg = 24.FexOy + Al -> Fe + Al2O3 5.Cu(NO3)2 -> CuO + NO2 + O2 3.M + HCl -> MClx + H2 7 .1.2 g 7. 8.2NxOy + 2y Cu -> 2y CuO + xN2 .Fe3O4 + Al -> Fe + Al2O3 2.y.FexOy + H2 -> Fe + H2O.1023 ph©n tö khÝ SO2.85% khèi lîng hçn hîp. O =16.4Al + 3O2-> 2Al2O3 4. N = 14.M + HCl -> MClx + H2 7 . Ca = 40.2 => x 3 = y 4 CT hîp chÊt: Fe3O4 C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: 1.4FeS2 + 11O2 ->2 Fe2O3 + 8SO2 6.2 g => 18. sau ph¶n øng thu ®îc 13. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.4 gam khÝ O2 vµ 13.1023 nguyªn tö Cu. Cu = 64. b) Sè mol cña 2.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. ……………………. ®¸p ¸n ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg. BiÕt r»ng C chiÕm 42. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14. Na = 23.2 = ( 56x + 16y).2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7.2 gam khÝ CO2. K = 39. a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. S = 32.NxOy + Cu -> CuO + N2 .2 gam khÝ CO2. Fe = 56. thu ®îc 11.FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 6. b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26.2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc).FexOy + yH2 -> xFe + yH2O. P = 31. 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? HD: CTTQ: FexOy + yH2 -> xFe + yH2O Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g Theo bµi: 23.O cã PTK lµ 84 ®vC.Néi Tró Than Uyªn 46 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? 2 1 4 : : HD: CTTQ: MgxCyOz => x : y: z = <=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3 24 12 16 CT ®óng: MgCO3 C©u2: Khö 23.2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O2 3. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12.4 gam khÝ O2 vµ 13. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .

Sè ph©n tö b»ng nhau B. a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc.1023 ph©n tö khÝ SO2. Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B. S = 32. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau KClO3  2 Fe3O4FeH2 O B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm) C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12.4 +13 .408gam hçn hîp khÝ X gåm SO2 vµ SO3. b) Sè mol cña 2.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O2 cã thÓ tÝch b»ng nhau C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe. Cu = 64. vµ Zn ph¶n øng víi 1.Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t.b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi. Sè nguyªn tö b»ng nhau C. Fe = 56. tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1. . P = 31. b×nh hai chøa1 lÝt N2(dktc) A. Mg = 24.1023 nguyªn tö Cu. b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) HD: C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26. Nit¬ vµ kh«ng khÝ. .3 mol. N = 14. mét b×nh chøa 1lÝt CO.Lä ®ùng H2 -> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê.6 g Fe X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t.2 0.2 gam khÝ CO2.3 + 0. C©u5: TÝnh sè gam Fe2(SO4)3 cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1. O =16. B×nh1 chøa 1g C3H8. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Ò sè 43 Câu Một Hãy 1.2 = 39. đơn tìm vị khối lượng Cacbon tính ( tương bằng ứng gam 1đ bao của nguyên nhiêu tử ) gam? Na? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . BiÕt r»ng C chiÕm 42. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14. . BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2.2 mol M = 6. sau ph¶n øng thu ®îc 13.Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng. Sè pr«ton b»ng nhau D.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? CT : CS2 C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .2 ®Ò sè 42 b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y: . ……………………. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1. Khèi lîng b»ng nhau C. K = 39.85% khèi lîng hçn hîp.3 mol Sè mol O2 = 0. thu ®îc 11. A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm): C©u1 : Cã hai b×nh kÝn. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. Sè pr«ton b»ng nhau D.Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n.2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc).7. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15. H = 1. b×nh 2 chøa1g khÝ CO2 th× trong 2 b×nh cã A. Na = 23.Néi Tró Than Uyªn 47 .2 mol HCl a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0.12 lÝt H2(dktc) PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H2 ®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5. Ca = 40. B»ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã. Mg. Hidr«. HD: a) – Sè mol CO2 = 0.

82%.Câu 2. c.Néi Tró Than Uyªn 48 . Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 17. SO3. Xác định đơn chất A. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử trong hỗn hợp Z gấp 2. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric. ®Ò sè 44 Câu 1: a. ( 1. Những chất nào là: Oxit axit. ( các thể tích khí đều đo ở đktc ) Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau.3 g hợp chất A người ta thu được 4. N2O5. Đốt cháy 9. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào đất khi sử dụng 98. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3.8 lít khí oxi. ®Ò sè 45 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A. Câu 6: Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11. b. a) Cho biết nguyên tử khối. e. Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33. Viết công thức hoá học của axit tương ứng.4 g CO2 và 2. Nung nóng Kali clorat. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2.375g. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2. N = 14. Mg = 24.8 lít hỗn hợp này cân nặng 1. Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG. 10. Na = 23. Cu = 64.3g Photpho trong bình chứa 4. ( 3đ ).25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y. Nung đá vôi.6 khí metan và 2.khử: a.4 kg amoni nitrat. K = 39.P2O5.6 lít khí Hiđrô ở đktc. Câu 3: Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá . ZnCl2 SiO2. a.2g. Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng .2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. d. MgO. Oxit bazơ. O = 16.11 gam nước thì thu được dung dịch Z có nồng độ 14. b. H = 1. Tôi vôi. Câu 2: Cho các chất :CuO. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao. a) Lập phương trình phản ứng b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng Câu 4.6 gam nước và V lít hỗn hợp B.5đ ). Biết trong hỗn hợp đó khối lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15. ( 1. Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH. MnO.08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện tiêu chuẩn ). Ba = 137. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5. ( 3đ ). Zn = 65. Cho nguyên tử khối: C = 12. Dùng H2 khử 31. CO. tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất Câu 3. Ca = 40. b.7g hơi nước. Tính V. S = 32.48 lít khí Oxi ở đktc Hãy tính khối lượng chất tạo thành Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên Câu 5.81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. Na2O.5đ ) Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23.2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi. biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh. Hoà tan chất rắn B vào 130.

E. Zn. H2.Tr ­ ê ng t hc s y ª n mü Bµi tËp 1: (4 ® m iÓ ) C¸c kh¼ ® sau ®y ® hay sai. C. CO2.15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim ñ Ó t lo¹i Mg) 0 0 0 0 0 0 § Ò k iÓm t r a c hÊt l ­ î ng hä c sinh giá i N¨mhäc 2006 – 2007 M n : hã a hä c 8 « (Thêi gian lµmbµi 120phót) A B ®Ò sè 46 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. ng Þ nh © óng 1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®u do ph© tö t¹o nªn. Ò n 2) Trong hçn hî p cã Ý nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö. Cèc ë ® A ® dung dÞ axit HCl. G. n: b.3 gam m hî p chÊt A trong kh«ng khÝth× thµnh 24. I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝ hî p vµ ch hoµ thµnh c¸c ph­ ¬ tr× hãa häc tõ c¸c s¬® ph¶n øng sau. C¸c chÊt r¾ P2O5.Néi Tró Than Uyªn 49 . t Bµi tËp 2: (4 ® m iÓ ) H· y tr× bµy ph­ ¬ ph¸p ® nhËn biÕ nh ng Ó t: a. NaCl. B. : Bµi tËp 3: (4 ® m iÓ ) Thay c¸c ch÷c¸i A.7 gam h¬ n­ í c.64 lÝ ét t¹o t khÝCO2 (® ë ® vµ 29. SiO2. t 3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒ lo¹i ®n chÊt kh¸c nhau. § iÒ chØ l­ î ng dung dÞ trong hai cèc ® c© ë vÞtrÝ ùng ch u nh ch Ó n th¨ng b»ng (nh­ h× vÏ ).15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ® A vµ a gam kim lo¹i nh Ü a Mg vµ cèc ë ® B. C¸c chÊt khÝ N2. Na2O. Cho 1. u ¬ 4) Hçn hî p n­ í c cÊ t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . D. o ktc) i H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A? Bµi tËp 5: (4 ® m iÓ ) Trªn hai ® c© A. C© vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. Al2O3. cèc ë ® Ü n a Ó Ü a ùng ch Ü a B ® dung dÞ axit H2SO4. B cã ® hai cèc. n ng nh å t 1) A +B  → C 2) A +D t → E 3) B +D t → G 4) I +D t → H 5) G +H  SO3 → 6) E +I t → A +H 7) C +HCl  FeCl2 +H2S → 8) H2S +D t → Bµi tËp 4: (4 ® m iÓ ) § èt ch¸y hoµn toµn 25. H· y tÝ a? (BiÕ l­ î ng axit HCl vµ o Ü a n nh t l­ î ng axit H2SO4 trong hai cèc ® ® ph¶n øng hÕ 1. O2. H.

Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau. ®ång. nung nãng. kÏm. ph©n tö cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?. D: 6.094 M. ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra? TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)? TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc? H = 1. b). ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû? C©u 3.? + 02 C©u 4. Cho 6. ph«tpho 2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp.75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ? 1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t. Na2O. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . PhÇn II: Tù luËn C©u 1: LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: A. 16 M.Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i . ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng? c.A: 25%.Ph¬ng ph¸p chiÕt Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ.4 M. a) b) c) d) P + 02 ? Mg + ? – MgCl2 + ? H2 + ? – Cu + ? KCl03 . K = 39. ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ? C©u 2 ( 5. SO2 + O2 ---> SO3 B. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A: 1 M.5. D: 2%.4 M. FeS2 + O2 ---> Fe2O3 + SO2 C©u 2: Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO3 thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO2) a. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A. C: 0. Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> NaOH + CaCO3 C. chøa lÇn lît c¸c chÊt: MgO. D: 9. cacbon.Néi Tró Than Uyªn 50 . ®Ò sè 47 C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau . b. O =16.Ph¬ng ph¸p chng cÊt .Ph¬ng ph¸p bay h¬i .5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14. ®ång. CuO. lu huúnh. Cl = 35. s¾t. P2O5 3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö. C©u 3: Hoµ tan 9. c). B: 2 M. Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch. C: 25%. cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû? B: 4 M. thu ®îc 100ml dung dÞch.25 M. C: 0. magie.6% a). CaO. nh«m.4 (g) K20 vµo níc. Na = 32) (Cho: Zn = 65. C©u 2: B: 20%.

lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd H2SO4 lo·ng (lÊy d).75 ? 2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? b.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0.5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4. chÆt chÏ th× cho mçi VD 0.25 ®iÓm .75. th× thÊy cã 3.25 0. Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n øng. axit.5H2O vµ bao nhiªu gam níc.25 ®/vd Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh.DÉn khÝ H2 ®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp PTHH: H2 + CuO t → Cu + H2O H2O + Na2O → 2NaOH 3H2O + P2O5 → 2H3PO4 . BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ? C©u 6 (1.5 2 1.75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra? C©u 4 (3. M uèi LÊy ®óng .5®iÓm) 1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo.2 gam níc. baz¬.5 ®iÓm) 1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu ph¶n øng).5 ® 0. Ca = 40. S = 32. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc.25 ®iÓm 0 0. gi÷a O2 vµ N2 ®Ó ngêi ta thu ®îc mét hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H2 b»ng 14. ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8.2 gam khÝ CO2 vµ 7. Fe = 56. cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d th× thu ®îc bao nhiªu gam kÕt tña. ®ñ. cÇn dïng hÕt 10. ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X) b. TÝnh a ? 2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe 2O3 ë nhiÖt ®é cao.2 =29.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0.75 ®iÓm ) 1/ ( 1.5 ®iÓm .25 0.08 lÝt O2 (§KTC).4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ? C©u 3 ( 2. Sau ph¶n øng.Gäi sè mol cña O2 lµ x.25  2.Néi Tró Than Uyªn 51 . thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i. chØ thu ®îc 13. TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ? b. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ? C©u 5 (4.5 ®) - Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit.96lÝt H2 (§KTC). O = 16.5  32x + 28 y = 29. chÝnh c¸c khoa häc C¸ch thu khÝ oxi ViÕt ®óng PTHH C©u 3 (2.5 3/ ( 1 ®) 4/ ( 2. a.2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan. C = 12 ®¸p ¸n ®Ò sè 47 C©u/ý C©u 1 ( 2 ®iÓm ) C©u 2 ( 5.75 ®) - C©u4(3.5 y => x : y = 3 : 5 1 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5x + 29. tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc.5x = 1. cho 0.5 ®) 2/ (0.5®iÓm) Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14. ®Ó pha chÕ ®îc 500 gam dung dÞch CuSO4 5% Cho: Cu = 64.25 0.75 ® 0.75®) Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD. a. a. N = 14.5 ®iÓm) 1/ (1. sè mol cña N2 lµ Y M = 32 x + 28 y = 29 .5 .5y x +y 0.

khèi lîng lµ 3.8.4 mol..75®) PTHH: CO + CuO t → Cu + CO2 (1) 3CO + Fe2O3 t → 2Fe + 3CO2(2) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3) . nO = 0.5 0.Khèi lîng CuSO4 cã trong 500gam dd CuSO4 4 % lµ: VËy khèi lîng CuSO4.Theo PTHH => nHCl = 0.25 0.4 = 0.(2) => sè mol CO2 lµ: 0.45 mol => nO = 0.0.4.4 mol.4 mol .5 0.250 = 31.8 : 0.35.8 gam 2 0.75 0.5 .1 mol O .6 mol 7.ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu.6 gam a/( 1.4 =1mol > 0.25 gam 160 . th× ta cã: x : y : z = 0. nH 2 = 0.25 nO 2 = nCO 2 = 1 .25 0.25 = 468.5 0.Sè mol H2: nH 2 8.Néi Tró Than Uyªn 52 . VËy A lµ: C3H8O a/ PTHH: A + 2xHCl → 2AClx + xH2 B + 2yHCl → 2BCly + yH2 C©u 5(4.Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0. ta cã: a = 67 + 0. nO = 0.Theo PTHH (1).5 20 .2 nH 2 O= 18 = 0. Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0.1 = 0.5 ®) b/ .2 = 0.0 0 8 = 0.1 = 3 : 8 : 1.Theo PTHH(4) => sè mol CaCO3 lµ: 0.05 mol.75 gam ®Ò sè 48 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .8 – 29.2 = 38. .5 0.PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i: 16 4 % Cu = .2 gam .2 gam.5 0. % Fe = .5 ®) 6: .25 0.1 mol.5 C©u (1.5 0. mHCl = 0.6 + 0.Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: VO 2 : VN 2 = 3 : 5 2/ ( 2 ®) .4.25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)2 lµ: CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (4) 16 nFe 2 O 3 = 160 = 0.Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31.4 2 1 . 64 khèi lîng lµ: 0. nCu 3.2 = = 0.VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam .05 mol.3 mol.3 mol.100 = 20%.5 0.0®) 0.9 mol 2 . => nC = 0.100 = 35 gam Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35.8 = 28 gam 0 0 0.2 3 4 4 = 0.2 = 0.35 mol .80 = 4 g.3 : 0.8 mol.8 mol.9 mol VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0.Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H 0 0.5 ®) 1/(1.35 mol.100 = 80% 20 20 b/ (1.75 2/ ( 3.¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.05 + 3.05.9 6 = 2 .5 0.0.9 = 0.4 = 20 g 100 0.5 = 29.25 0.Coi CTHH cña A lµ CxHyOz.Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ: A + O2 t → CO2 + H2O .5H2O cÇn lÊy lµ: 500 . theo PTHH(1) => nCuO= 0.36. => nH = 0.

4 lít O2 (đktc). Bài 6(2.0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó. b. Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên. khí Oxi. Fe + ? FeCl3 Bài 2 (1. Tìm x trong công thức Na2CO3.2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư.5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao? a.1 gam chất rắn. NaCl.0 ®iÓm) 1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.5 điểm): a. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ b. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. b. Bài 3(1. Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có) Bài 4: (3.148 g NaCl 30 g 270 g ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .0 điểm) a. Hãy tính a. H2O H2 + ? K2MnO4 + ? + ? d.33 gam chất rắn và 0. Hoàn thành các phương trình phản ứng.07%. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 4(1. Hãy tìm công thức của X. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng . Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó.448 lít H2 (đktc) ®Ò sè 50 Dung dịch Đại lượng mct mH 2 mdd Vdd O I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. B. b.xH2O.2 lít khí (ở đktc). sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11. ? + O2 c. ®Ò sè 49 Bài 1(1. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.5 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau: → (1) CxHyOz + O2 ? + H2O → (2) FeS2 + O2 SO2 + ? → (3) Al + ? Al2(SO4)3 + H2 → (4) SO3 + ? Na2SO3 + H2O → ? + CuSO4 (5) Fe2(SO4)3 + Cu a.Bài 1: (2. Sản phẩm cháy chỉ có CO 2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37. Cho 10. Bài 2: (2điểm) a.7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. Bài 5(2. KMnO4 P2O5 e. Tính tỷ lệ a/b. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Al +? Al2O3 b. Khí Hiđro và khí Cacbonic. Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3. Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3.5 điểm) a. CuSO4 6g 240 g 300 ml 100 ml KOH BaCl2 Ca(OH)2 0. b.5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c. Bài 3: (2.5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí.0 điểm) a.Néi Tró Than Uyªn 53 . H2SO4 và NaOH.

Néi Tró Than Uyªn 54 . MgO. nh«m. sau phản ứng thu được 4.0 ®iÓm): Cho 11.4% D. O = 16. ®Ò sè 51 C©u1 (2®): 1. Bµi 3 (3.Sù ®èt nhiªn liÖu D.5M. Cña 4.5.Nh«m C. Sau ph¶n øng ®îc 1.9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl.0 ®iÓm) Bµi 1 (3. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t. 2000 ml C. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X. Fe = 56. 0 Cho: Mg = 24.1 g. Al = 27.48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). C =12. 17.1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0. Al2O3.15 15% 1. Cña 0. 1200 ml D. 10% C.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0. N2O5. 20% 5) Để pha chế dung dịch NaOH 0. Viết các phương trình hóa học xảy ra.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là A. 11.25 mol Fe2O3 b. 800 ml B. Cl = 35.04 0. S = 32. Fe2O3.2 10% 1 1.48 lit khí H2 (đktc). a)H·y x¸c ®Þnh sè p.KÏm B.25 M 1. Ba= 137.Magie D.1% B.25M thì thể tích nước cần lấy thêm là: A. K = 39. Zn = 65.896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng.1 Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Cu = 64. sè n vµ sè e trong nguyªn tö X. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ. 1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau: FexOy + CO t → Fe + CO2 Bµi 4 (7. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 2. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0.Ddd (g/ml) C% CM 1. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.S¾t 4) Độ tan của muối K2SO4 ở 200C là 11. Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. 1000 ml II/ PhÇn tù luËn (16. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. Na = 23.68 gam kim loại sắt.Sù h« hÊp B.0 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau: FeS2 + O2 t → Fe2O3 + SO2 KOH + Al2(SO4)3  → K2SO4 + Al(OH)3 Fe + HNO3  t → Fe(NO3)3 + NO + H2O FexOy + CO t → FeO + CO2 KNO3  t → KNO2 + O2 C2H4 + O2  t → CO2 + H2O 0 0 0 0 0 Bµi 2 (3. a. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c. Ca = 40. K2O. c) H·y viÕt tªn. magie.C¶ A vµ C 3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt: A. b.

6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C.n.9% C vµ 57. Cña 0.2 gam khÝ Clo. Tính khối lượng mỗi chất có trong A.e . C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö . LËp c«ng thøc cña A . Cña 3. t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2.5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 2) 3) 4) 5) 6) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 t FexOy + CO  FeO + CO2 → 0 CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O. T×m p. Cña 7. Tæng sè h¹t p .6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. b.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .76% C vµ 17.36 lít O2 . a. a.Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B . C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.48 lít H2 trong 3. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82. Xác định các chất có trong A.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).25 điểm) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . biÕt dA/ KK = 2. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42.1% O theo khèi lîng.5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO.5 mol Fe2O3 b. P 2O5.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh ®Ò sè 53 Bài 1 (1. TÝnh khèi lîng cña 1.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).Néi Tró Than Uyªn 55 .B.24% H theo khèi lîng. C và số mol các chất có trong dung dịch D.e trong mét nguyªn tö lµ 155.n trong nguyªn tö lµ 28 . c. Cña 14. BiÕt tæng sè h¹t p.NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).n. TÝnh khèi lîng cña 1.D. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Bài 2: (1. biÕt dA/H2 = 14.1 gam khÝ Clo.E.5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4. ®Ò sè 52 C©u1 (2®): 1.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.C.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . 2.TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% . b.e.c. LËp c«ng thøc cña A .

Fe2(HPO4)3 4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau. cïng lo¹i.5..25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ.. Cacbon B.2 (g) 6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO3 lµ: B. NO2 B...... 1) Sè nguyªn tö H cã trong 0.... 9 . Tû khèi cña hîp chÊt víi oxi lµ 2. 1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè . 12 ...2......... nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI.phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) A. Xác định công thức hóa học của khí NxO....... Lu huúnh D.. 12.4..Néi Tró Than Uyªn 56 .. Nguyªn tè X lµ: A. 1023 nguyªn tö C......... NO D. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ? 3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O.4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .. 2 C.. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. 2) C¸c .3..4 2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% .... Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 54 I...6 (g) B. 10.. cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh.Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.. 10.. Bài 5: (2.. Fe3(HPO4)2 C. Phèt pho C.. %VNO2 = 25% . Fe (H2PO4)3 s¾t tõ sinh ra lµ: A...... NO2.... 1023 nguyªn tö D...5 mol H2O lµ: A.. cßn .... thuéc cïng mét .. ho¸ häc. 6..5..Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO.1. N2O5 D.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b..6... Fe (H2PO4)2 D... trong h¹t nh©n ®Òu lµ ... lµ h¹t hîp thµnh cña .. 1 B..... kim lo¹i.. N2O3 C.. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a.2 (g) A. 1023 nguyªn tö A.. c«ng thøc nµo sai ? 5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22.. 3 . B. 1023 nguyªn tö D.6 (g) C..... 11... 3 B.§iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng. Nit¬ A..

Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.NaOH. N2O5. ë 200C lµ 88g.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi.44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. Câu 3: (5 điểm) Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu có) Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp. N2O5. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ ®Ò sè 55 Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4.3 (g) TÝnh. 4375. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12. Na = 23. Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. BaO. Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi: Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO. Tính a. Fe3O4. CuO đều đã được nung nóng.5. NaHSO3.8 (g) níc.36 (lÝt) H2 (®ktc). to ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A. Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O. HNO3. NaCl. Mg(OH)2.5M thu ®îc 3. Mn = 55. SO2.ii. N = 14. O = 16. Gây nổ 13. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. H2S. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì? Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0. Fe = 56. Cl = 35.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5%.9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24. CaO. CuSO4. SiO2. Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4. Ba(OH)2. b. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. Ca = 40.Néi Tró Than Uyªn 57 . phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá khử.

Cho 3. 2/Cho 49. b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất.C và H d.C .92 nơtron và 146 proron d.dung phễu chiết e.93 proton và 146 nơtron 5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.Fe 6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.Lọc c. Na2SO4 và K2SO4.C và O b.proton và electron b. nếu thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3. trong điều kiện không có không khí.Ca và O b.X là nguyên tố nào? a. c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất.dùng phễu chiết d.K d.Néi Tró Than Uyªn 58 . mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4.H và O c. Tính C% của dung dịch.Ca và C d. 3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng.5®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Na c.không tách được 2/A là chất lỏng không tan trong nước.92 g. nơtron và electron 4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm: a.Cu e.lọc b.5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần chất mang đốt: a. C và O Tự luận: 1/Có 4 bình mất nhãn. Xác định kim loại trong các trường hợp sau: a) Bã rắn chỉ có một chất. Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành. KHCO3 và Na2CO3.bay hơi d.Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào: a.78 % vào bình chứa 53.bay hơi b.2g một KL kiềm (nhóm I).cô cạn 3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là: a. có khối lượng là 99.92 nơtron và 146 electron e.O và C c.Ca . phương pháp đơn giản nhất để lấy A là: a. có khối lượng là 67.92 proton và 146 electron b.5 lần nguyên tử khối của oxi.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước. Tìm tỉ lệ m1/m2 ®Ò sè 57 C©u 1: (2.nơtron và electron c.4 g.chưng cất c.92 g.proton. thu được bã rắn. H và O 7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000oC thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và cacbonic(cacbon đioxit). KHCO3 và Na2SO4.92 electron và 146 nơtron c. có khối lượng là 99.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi e.25%. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc. khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng.Ca b. ®Ò sè 56 TRẮC NGHIỆM 1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là: a.03 g dd HCl 29. có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau. Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2.nơtron và proton d.

Cu0 + H2 ----> Cu + H20 .1.5 nA C©u 2: (1. khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö (®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M.5®) MA = --> MA = =23 (g) 0. ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M 20n. KMn04 e. Cu0 + ? C©u 4: (3.5®.5 gam. (0.Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö. 4P + 502 d. 2Mg + 02 ---> 2 Mg0 b. Al203 b..5®) a. m 2. .Néi Tró Than Uyªn 59 . 3.LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0.H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n).25®) 1 0 00 Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i.5®) §Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10. ph©n tö lµ g×? 2. ? + ? ---> ZnCl2 + H2.25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n tö). Al (III) d.S03 . 2KMn04 ----> 2 P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 +02 e. mçi c©u cho 0.1023 nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n = M 1 . Pb(IV) e.5®) a.5®) 1.(1®): .5®) nHCl = = 0. S(VI) C©u 3: (2. 2 x1.25®iÓm C©u 3: (2. K20 b.5 1 m A 3. K(I) b.Mg(II) c. C©u2: (1.. . Zn + 2 HCl ---> ZnCl2 + H2 c. a. Zn c.Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc.P(V) g.(0. ----> P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 + ? -----> Cu + H20.65 gam HCl.5 00 C©u 4: (3.3 (mol) (0. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Pb02 e.5®) Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n b»ng c¸c ph¶n øng ®ã.(0.(0. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña oxit kim lo¹i ®¸p ¸n ®Ò sè 57 C©u 1: (2.Mg0 c.TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0.5 ®) LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y: a.5 mol cña A cã khèi lîng 11. Mg + ? ---> Mg0 b.25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã.5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6. P205 g. + 02 d.

Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? b.5®) Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M= Víi n = 1 --. Zn = 65 .M 2 0n + 1mol 8 2 M +16 n 2nHCl ---> 2 MCln + nH20 2n mol 0. Cl = 35. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.10 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15. 16 g B.6 ®Ò sè 58 Câu 1: n = 3 --> M = 56 (Fe) .25®) 0.25®) 0.10-24g C.694 gam H2O.> M= 1 .Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.3 (0.5M . 26.27 kg . C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe203 (0. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.5®) Có 400ml dung dịch H2SO4 15% .6 gam/ml. thu được 3. HCl. D.3 . biết bán kính nguyên tử hidro là r = 5. Biết khối lượng riêng của H2SO4 1. B.2 1 . Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng? Cho biết : H = 1. ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) : C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ : A. Al = 27 . BaCl2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? b.9 cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron) Câu 4: Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4.69 . 10-24g C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa cïng : A. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A.6 (1.0.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc thử duy nhất đó là quỳ tím? Câu 5: Cho 17.5.6726.10 . 18 g D. Sè ph©n tö cña mçi chÊt.13 cm. Tính khối lượng riêng của hidro. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ? c. NaCl và NaOH.n 0.3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl.Néi Tró Than Uyªn 60 .10 . Hạt nhân của nguyên tử hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5. 10 . O= 16.4 2 n= 2 --> M = (lo¹i) (0.6 2 .3 mol 2nx 8 2 M +16 n 1 .68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn a.5®) (0.25®) Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã: = 0. Tỉ khối hơi so với không khí là 2. cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1.384 gam CO2 và 0.2 1 (lo¹i) (0.8 cm.568 . Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A Câu 3: a. C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ : ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C. 32 .

67. 22. B. C. X + Y = Z + T. 44. B.A.8 lÝt.Néi Tró Than Uyªn 61 . C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau : A. mX + mY = mT. 36.4 lÝt. Z + Y = X + T.2 lÝt.6 lÝt. C. D. D. mX + mY = mT + mZ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .

137g/ml ) víi 400g dung dÞch BaCl2 5. a. Cl2 + NaOH  C©u 2: a. TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc.3% víi 200g dung dÞch NaOH. Trén 300g dung dÞch HCl 7. Fe + Cl2  f. C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ c©n b»ng ).PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ).2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. MgCO3 + HNO3  b. FeXOY + HCl  d. b. ®¸p ¸n ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm) C©u 1 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 2 : C ( 1 ®iÓm ) C©u 3 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 4 : D ( 1 ®iÓm ) . Trén 100 mol dung dÞch H2SO4 20% ( d = 1. Al + H2SO4  c. FeXOY + CO  e.

25 ®iÓm) 300 + 200 0. natri.2 ®iÓm ) Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0.2 x36 .34% (0.2 ®iÓm ) Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H2SO4 vµdung dÞch BaCl2 trõ ®i lîng kÕt tña.PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm) C©u 1 : (3 ®iÓm .137 + 400 .2 mol (0.5 0 6 = 0.1 mol (0.5 ®iÓm ): 100 x1.25 ®iÓm) ®Ò sè 60 C©u 1: (2 ®iÓm) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh. FeXOY + yCO  xFe + yCO2 e.4 0 (0.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ : 0. canxi.2 mol Ph¶n øng : 0. Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O C©u 2 : (3 ®iÓm) 200 x 4 a.6 mol 0.2 mol 0.1 mol Ph¶n øng : 0.25 ®iÓm) (0.2 x58 . (0.3g (0.25 ®iÓm ) 300 + 200 b.1 mol Sau ph¶n øng : 0.4 90 0.1 ®iÓm ) 100 x 208 Ta cã ph¶n øng : H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl (0.5 x100 %HCl = = 2. metan.5 ®iÓm) a.92% (0.137 x 20 Tríc ph¶n øng : nH2SO4 = = 0.2 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng :0. Tríc ph¶n øng : nNaOH = = 0.232 mol 0. nh«m 63 .64% 4 .232 mol (0.2 mol Sau ph¶n øng : 0.5 x10 0 = = 1. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2↑ c.1x233 = 23.3 0 1 0 x3 . mçi c©u ®óng 0.1 x98 x1 32 00 = 2.4 g (0.1 mol (0.4 x36 .4 mol 0 mol 0.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña H2SO4 d vµ HCl t¹o thµnh lµ : %H2SO4 = %HCl 0. s¾t .2 nBaCl2 = = 0.1 mol 0.2 ®iÓm) 100 x 40 nHCl = 3 0 x 7.4 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng : 0.132 mol 0 mol 0.2 ®iÓm) Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H2O (0.2 (mol).5 x100 %NaCl = = 2.3 = 490. (1. MgCO3 + 2HNO3  Mg(NO3)2 + H2O + CO2↑ b. 2Fe + 3Cl2  3FeCl3 f. FeXOY + 2yHCl  x FeCl2y/x + yH2O d.49% 49 .23.1 ®iÓm ) 100 x98 400 x5. photpho. mB = 100x1.6 (mol) (0.

Câu 3 (4 điểm) 64 . người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày.D. 2. c. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ khÝ B. dd . b. TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng d.C.D c. D. BiÕt a. c. Fe = 56.36 lÝt O2. B. Mn = 55.5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5. P = 31 ®Ò sè 61 Câu 1 (4 điểm) 1. d. Trên nền hang sâu.48 lÝt H2 trong 3.6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất. biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%. Thay các chữ cái A.5.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra b. E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: A B D E F C Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí. người ta đậy nắp đèn lại.C. X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A.E b. Trình bày PP nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ. trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí . Trước khi đốt . Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5. C©u 3: (4 ®iÓm) §èt ch¸y 4. Trong nhà máy.B. TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B. §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO 4. b. Al = 27. X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R.6 gam Fe thu ®îc r¾n C. TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A. C.6 lÝt O2 (®ktc). d. Khi tắt đèn cồn. cần phải thử xem khí có tinh khiết không. Cho r¾n C vµo dung dÞch chøa 14. dd NaCl.C©u 2: (3 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 7. Hãy giải thích: a. K = 39. Cl = 35. a. TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc) c. Hoàn thành các PTHH sau: a. Câu 2 (6 điểm) 1. dd NaOH. O = 16.8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ.E BiÕt Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc C©u 4: (1 ®iÓm) 35. 2. Cu = 64. Cho: Mg = 24.

b) CnH2n . Để điều chế . 2. a. Xác định A và B. nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16.96 l khí . c. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8.6 g P. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O .1. d) CH 4 + 2 O 2  SO2  + 2 H 2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa đủ).2 + ?  CO2  + H2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H 2 . Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng. ®Ò sè 62 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. Trong một bình kín chứa 17. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H 2  . Viết các PT phản ứng xảy ra. a. Tính %m trong hh ban đầu. Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8.75. Đốt nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2.92 l hh khí gồm và . c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.0 g khÝ sunfuric. Nung nóng 806 g hh gồm và . b. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Viết các PTHH xảy ra. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.8 g chÊt r¾n. số e của nguyên tử nguyên tố đó. số n. Tỉ khối của hh so với là 4. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. người ta cho 7. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. b. Vẽ sơ đồ nguyên tử. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). b. a.2g h¬i níc. Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần số mol A. 65 . Xác định số p. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc. Câu 4 (6 điểm) 1. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy 173. Sau ph¶n øng thu ®îc 16. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34. sau phản ứng thu được 8. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.

4 2 * mO sau P¦ 0. 6 2 . 2 . VËy CTPT cña A lµ CH 4.2 g = mC + mH = ( 22 .25 0. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. nO= 0.8 g = tæng mO trong O2. nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 2(1® ) nSO3 = 16: 80 = 0.1 mol O2 VËy: nO2 = (0. 2 x 1 ( .25 + 0.2 .48 7.5 = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 4.25 b) 2 CnH2n .2).2 .2). v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai. §Æt CTPT cÇn t×m lµ C xHy víi x.4 + ( 7.6. 1 =12 .5 = 3 ®. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.1).25 + 0. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.125 + 0125 0. tªn gäi lµ metan.25 + 0. 0. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12.5 0.5 PTP¦: CuO + C H2  400 → Cu + H2O .6 mol. 4 18 0.2).3 = 0. y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = 4.1).25 0. 12 + ( . 2 : 0.5 4.125 + 0125 0. mA ®· P¦ 0.2) = 0. 1 = 3. * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O . 4 18 y 4 (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4.25 0.25 + 0. 4(3® ) 0. mO trong O2 = 8. v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai.8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C.8 g .®¸p ¸n ®Ò sè 62 Bµi 1(3® ) ý 1(1® ) §¸p ¸n a) §óng.HD: cã 6 ý lín x 0.25 0.25 0.8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo > 22 .3 mol 3(3® ) @.25 Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------.96 ( .5 0. 16 =12 .125 + 0125 0.48 7.48 .2 = 16 g.5 66 .1) : ( .1): 2 = 0.2 mol.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc. 16 22 .5 b) Ta cã: MA = 8. v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1® ) a) §.125 + 0125 0.  0 0. v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.25 0. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 3(1® ) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O Thang ®iÓm 0.

2mol C2H6 . Ba2O .5 0.a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu) b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0. Al(NO3)3 D H2CO3 .72 lít khí ở(đktc) .64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16. phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 6.Na=23. H2SO4 . a/ Đọc tên các hợp chất ? b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần .24 lít ở (đktc).5đ) 2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg.ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4. Ba(OH)2 ZnSO4 .8 g. Fe2O3 . HCl . FeO 8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 .Nếu cho 8.5 67 .CuO B .Al=27. CaCO3 B MgCl . .Cl=35.22.§Æt x lµ sè mol CuO P¦. Na3PO4.C . biết lượng axit đã lấy dư 10%.2mol CH4 và 0.1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1. có mấy phản ứng sinh khí hiđro ? A 1 B 2 C 3 D 4 7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ? A CuO .lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý điều gì ? A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn. FeO .5 ®Ò sè 63 1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 .O2. số proton là : A 10 B 8 C 6 D 5 2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là : A oxi B silic C nhôm D sắt 3)Hỗn hợp A gồm 0.2  x= 0.2. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả. H3PO4 . Na(OH)2 .CuO C. a/Axit HCl hết hay dư ? b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A? c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư . Xác định kim loại A ? (3đ) Cho Mg=24. tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là: A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2 4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước . Các chất oxi hoá là: A .12 lít khí ở(đktc).2 mol.55 gam axit HCl. CO2 C Ca(OH)2 . NaOH.Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ? A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O 6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 . => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16. Na2O.0đ) 3) Cho 2. Fe3O4 .5 20 . Cu2O .5 0.8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.100%):20= 80%. chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ? A Na B Ca C Al D CH4 II/tự luận 1) Có 4 chất sau Na .O=16.8  16x = 3.Al. (8.Fe2O3 . 5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 . c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0.H=1.64 = 16 g chÊt r¾n 80 duy nhÊt (Cu) < 16. => mCuO P¦ = 0.2.Fe vào dung dịch chứa 25.2.K=39. CO .S=32. CO . O2 . Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm.2 gam kim loại A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2. Al 9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau). CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2 Al + CuO -> Al2O3 + Cu . O2 .48 lÝt 0.80= 16 g VËy H = (16. VËy: VH2= 0. số notron là 6 .4= 4.phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc).Fe=56 . ta cã m CR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x. KOH .Al D .5 0.

®Ò sè 64 C©u 1: (3 ®iÓm) a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n.7%.9926. O = 16. mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y. HÕt Lu ý: . .Cho: C = 12.6 gam s¾t. Cã bao nhiªu líp electron vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng? b) Tæng sè h¹t proton. n¬tron. ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch. C©u 5: (5 ®iÓm) DÉn tõ tõ 8. electron trong nguyªn tö R lµ 28. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m? b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc). a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra. H = 1. Fe = 56. b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng. . H·y tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao nhiªu gam? C©u 2: (4 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi ho¸ .96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu ®îc 5. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. ®¸p ¸n ®Ò sè 64 C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? a) FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? b) KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 c) FeO + H2 ----> Fe + ? d) FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u 3: (4 ®iÓm) a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y.10 -23g. C©u 4: (4 ®iÓm) Trong phßng thÝ nghiÖm.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng bao nhiªu? c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1. 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn ra.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28./. ®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch. Sau ph¶n øng ®îc 7.25® 68 . cµng nhai cµng thÊy ngät. biÕt A cã chøa 59.C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. b) Khi mét miÕng c¬m. thø tù c¸c líp e 0. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ.

b) .25® 0. a) Nöa ®óng. (c).(3 ®iÓm) lµ: líp1 cã 2e. ta l¹i cã: 0. b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.25® n = 10 0.5® 0.5® 0.NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.5® 0. b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.5® c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1.5® 0. 4 = 0.7%.5® 0.36(l ) H2 a) Sè mol c¸c chÊt: n = 8.V× c¬m.5® 0.1(mol ) M 56 t Fe2O3 (r) + 3H2(k)  → 1 mol 3 mol 0.Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng ®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c. líp 2 cã 8e. líp 3 cã 8e nªn: .5® 0.4.22.C¬m.05 mol 0.5® 0. 05.4 mol.10-24.2988.5® 0.5® 0.4 + 6.75® 0. 4 = 3.15 mol o C©u 5 (5 ®iÓm) = n.5® x = 1.1 mol 3H2O(h) n = 7. H2. CO.25® 0.5® 0.56 = 9.10-24g 0. .8 gam b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ: => m = 0.6605.4 mol m H2 H 2O => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0. .6605.160 = 8( gam) Fe2 O3 V = n.25® 0.V× c¬m vÉn lµ c¬m.2 : 18 = 0.5® 0.5® 1® 1® 1® 0.5® 0.75® 0. O VËy khèi lîng FexOy ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ FexOy: m = 28.4 = 34. (d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö ChÊt khö lµ FeS2 . b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng.22.10-23g 1 ®vc nÆng xg mFe = 1.10-24g C©u 2 (4 ®iÓm) 4FeS2(r) + 11O2(k) 6KOH(dd) + Al2(SO4)3(dd) FeO(r) + H2(k) t  → o o p = e   p + e = 18 p=9 C©u 3 (4 ®iÓm) FexOy(r) + (y-x) CO(k) + (y-x)CO2(k) C¸c ph¶n øng (a).Cã 8 electron líp ngoµi cïng b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100% n=? chiÕm 35. 6 = = 0.4 mol 2Fe(r) + 2 mol 0.15.5® 0.9926.16 = 6.Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc . t  → o t  xFeO(r) → 2Fe2O3(r) + 8 SO2(k) 3K2SO4(dd) + 2Al(OH)3 (r) Fe(r) + H2O(h) C©u 4 (4 ®iÓm) nFe = m 5.25® 0. nöa sai: .96 : 22. .4 = 0.5® 0.Cã 03 líp electron .5® 1® 1® 0.4gam 69 .M = 0.

5® 0. e lµ 115.. O2 . H2SO4 lo·ng . thóc C©u 4: (3...5® 0. H2O. KMnO4.. BiÕt hçn hîp CO vµ O2 ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt theo ph¶n øng.5 ...155 x 28.0 ®iÓm) 70 . y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 . . 1.. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ? C©u 5 : ( 6.0 ®iÓm) Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit.0 ®iÓm) Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p. Thêi ®iÓm kÕt .5® 0. a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H2..8 : 56 = 0. b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn (ghi ®iÒu kiÖn nÕu cã) .3 3 = = => x= 3.. C¸c thêi ®iÓm Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 . C©u 3:( 4.0 ®iÓm) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl2 + H2 a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH? b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc? C©u 2: ( 4. n.. KNO3 .mFe = 59. Cu. nFe = 16...4mol 0. Al.5® x 0. MnO2 . S¶n phÈm CO2 . .4 = 16.4mol Theo (1): 0.8 gam.3 mol. 20 Thêi ®iÓm ban 20 ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 15 Thêi ®iÓm t2 . Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t.... . 4 4 ®Ò sè 65 C©u 1: (3. H·y ®iÒn vµo nh÷ng « trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau.5® 0. y 0. Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ®iÒu kiÖn x. c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä. y nguyªn d¬ng ta cã: to FexOy + y H2  xFe + y H2O (1) → y mol x mol y mol 0. KClO3 .. HCl .0 ®iÓm ) Cã nh÷ng chÊt sau: Zn.3 mol 0. C12H22O11.

§Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu) + Thu KhÝ O2: . C = 12.5 §iÒn ®ón g mçi vÞ trÝ ®îc 0. X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A? b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14.25 0.0 ® 1.25 0. KClO3.C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL . Al = 27.25 0.6 g axit clohi®ric. Na = 23.0 ® 1.. O = 16.5 0.LËp PTHH .5 ® 1.25 0. H2SO4 Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O2 : KMnO4.5.§Èy níc .36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc)..5 ®.Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi. Cl = 35.5 2. KNO3.5 0.0 ® 0. MnO2 b) C¸c PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2 2H2O  d p→ 2H2 + O2 2KMnO4  t → K2MNO4 + MnO2 + O2 2KClO3  to → 2KCl + 3O2 2KNO3  t → 2KNO2 + O2 0 0 c) C¸ch thu: + Thu KhÝ H2: .25 1. H = 1.0 ® 0.5 1. HCl. Zn : 30 + .25 0.) ®¸p ¸n ®Ò sè 65 C©u C©u 1 ( 3 ®) Néi dung . Br : 35 + .5 ® 0.§Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu) C©u 3 (4 ®) C¸c thêi ®iÓm Thêi ®iÓm ban ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 Thêi ®iÓm t2 Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 20 10 15 3 7.25 0. tÝnh khèi lîng c¸c chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng? (BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + .VÏ s¬ ®å .25 0.a/ Hoµ tan hoµn toµn 3. §iÓm 0. H2O. Mg = 24.0 ® 0.6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit clohi®ric thu ®îc 3.5 S¶n phÈm CO2 0 5 17 71 . C©u 2 (4 ®) a) Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H2 : Zn.§Èy níc . Al. Ag : 47 + Nguyªn tö khèi: Ca = 40.

Cr03 C. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. P205 B. Al203 2. Lu huúnh C. N203. S03 .0 ® 1. axÝt: A. 1. S¾t D.Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè ®) C©u a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl2 + H2 5 (6 TÝnh A = 24 => A lµ Mg ®) b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl2. H20. Na0.5 ® 1. S03.7 lÝt khÝ 0 2 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. Mn07. S02. C02. Cu0.5 ® 1. Phèt pho 3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203 Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY 72 . P205 D.LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn.Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20 1. Fe 203.5 ® C©u . C02.5 ® 3.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt. CaO . H2 vµ HCl d ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng. 4 (3 . C¸c bon B.

B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y 73 .

t0 +N. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu. b. C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20).C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a. t0 +Q. A A + M.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) 1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) 74 .8 lÝt C02 (®ktc) a. TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. t0 Fe +G B +H C BiÕt: A + HCl B + C + H 20 T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc . b. t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã. C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16.FeS2 X Y Z CuS04 A b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.

5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n 1 2 3 75 .5®) C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i. S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 2FeO3 + 8SO2 2SO3 (0.25®) (0.a.25®) (0.25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0.5®) (0.5®) (0. tO +Al. tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A 70 = 16n 30 A = 56n 3 (0. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0. to + H2.5®) +Cl2 Fe FeCl3 (1®) CuSO4 + H2O + CO.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) SO3 + H2O CuO + H2SO4 b.25®) (0.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 H2SO4 (0.25®) FeCl2 (0.

5®) % CO = 100% . 100% = 26.75 (mol) (0.5®) b.5®) Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0.66% = 73.5 a.75 (a) (0.8 22.25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) nCH4 = nCO2 = x (mol) Theo PTHH (2) nCO = nCO2 = y (mol) Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0.25®) 0.7 37. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : (0.5®) (0.25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16.5®) 76 .25 = 4g % CH4 = 4/15 .4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO 2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0.66% (0.A 18. 0. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .25 y = 0.3 56 Chän n = 3 C©u 4: (4®) A lµ Fe (Fe = 56) (0.5®) (0.34% (0.26.

5) 22. 0.CH4 + O2 0.4 5 n02 = 4.2 (1) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn Vkk = 11.5®) 5 = 0.48 22.5®) (0.4 (g) nk20 = 16.5) (0.2 (mol) = 4.5®) (3) mCO2 = 0.0. 18 = 3. 44 = 4. 32 = 6.5®) 1mol 1mol = 0.4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0.2 mol (0.2 .2 x 5 = 56 (1) C©u 5: a)Sè mol cña oxi.mO2 77 .48 (0. 1 1 mH2O = 0.6 (g) (0.5®) x = 0.5 mol 1/2 .2 .5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) mX = (mCO2 + mH2O) .4 = 11.8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol CO2 + 2H2O (1) (0.25 mol 2CO2 0.5mol VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V02 = (0.1 .25 + 1/2 .25mol 2CO + O2 CO2 + H2O 0.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.2 .5®) 0.4 m02 = 0.2(mol) (0.5®) (0.5®) 2KOH (2) (0. K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.

Nêu phương pháp phân biệt: a. Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất . SiO2. Cho các chất sau: K. 3Cu.Mx = (4.H2SO4 loãng. a. dung dịch nari hiđrôxit. s¾t. ( Cho: Fe = 56. và vết các phương trình hoá học sau: KClO3-> A ->B ->C ->H2 Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6.1 . H = 1. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu sau: 2H. Na. Câu 2( 5 điểm) a.4 = 2. b. Những chất nào tác dụng với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra. NO2. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit. Tính hiệu suất của phản ứng . . Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n? 2../. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c nguyªn tè lu huúnh.72 lít H2 (ở đktc) . Xác định các chất A. Al. natri.24 (1) (1®) . 14/17 là Nitơ. KMnO4 . C.6 (g) (1®) VËy m1 = 1. 22. 2Fe? 3. nước cất và muối ăn. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được . Cho các chât sau: N2O5. cacbon. Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó .4 + 3.Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp của chúng. KClO3. clo.4 = 1. SO3. CaO. canxi oxit và magiê oxit. b. P. O. Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric. b. C©u 2: 78 .6) .6 (g) b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0. Na2O. b. O2. ®Ò sè 67 Câu 1(4 điểm). O = 16 ) ®Ò sè 68 C©u 1: 1. a. c. H2 và NH3. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế khí oxi và khí hiđro.6. Câu5:( 4 điểm): Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. hi®r«. b. Câu 3:( 4 điểm) a.muối ăn và mạt sắt. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh. Sau phản ứng thu được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2. N = 14. Viết phương trình hoá học xảy ra. Mg. H2O . B. nh«m.

1023 ph©n tö NaCl vµ 0. (NH4)2SO4 (®¹m 1 l¸). §¸P ¸N §Ò 68 C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm 1 2 1. b. H = 1. lu huúnh. Mg = 24. Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè. Fe. O . 1023 nguyªn tö oxi. . tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu? C©u 3: §Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. 4.5 . S = 32. nguyªn tö khèi 64. vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬.D¹ng tù do nh: cacbon (than). khÝ hi®r«. 1023 ph©n tö CH3COOH (axit axetic) C©u 5: 25%. Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao? C©u 4: X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau: a. 2. Cho H2 khö 16g hçn hîp Fe2O3 vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm a. Na = 23. N = 14. mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn ®Ó mua ph©n ®¹m. TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng. Cl = 35. 0.D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt.5 . . ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt thêng. mçi nguyªn tö vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã. ∑m CaCO3 + MgCO3 = ∑ mCaO + MgO + mCO2 3 79 . b. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 900 C CaCO3  CaO + CO2 → 900 C MgCO3  MgO + CO2 → o o ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã.75 . Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH 4NO3 (®¹m 2 l¸). TÝnh thÓ tÝch H2 ®· tham gia phn¶ øng? Cho biÕt: Ca = 40. 10 23 ph©n tö ozon.Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO3 vµ MgCO3 thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g CO2. 0. vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång. Cu 3.12 . Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng. Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g) Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt. VÝ dô: H. O = 16. 1 nguyªn tö ®ång. Cu = 64. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in hoa.45 . 1023 ph©n tö khÝ cacbonic. Fe = 56.5. 7. (NH2)2CO (®¹m Urª). vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C ®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬. C = 12.

Cu . Câu 4: ( 6 điểm ) Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro. H2. 75mol ⇒ mO2 = 0. thì thu được 10. 2% 132 M NH 4 NO3 = 80 ⇒ % N = nCO2 4.1023 7.5.Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH2)2CO lµ cã lîi nhÊt v× tØ lÖ %N cao. O2. K . CaO . Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --.1023 = 0. HCl . HCl. D) Viết các phương trình hóa học xảy ra. sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại.nếu có Câu 2: ( 3 điểm ) Khử hoàn toàn 11.1023 §Ò Sè 69 Câu 1: ( 2 điểm ) Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg . Câu 3: ( 5 điểm ) Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học.1023 = = 1.> CuO --.5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro. H2 . H2O . C) Tính : khối lượng nước tạo thành. 75 × 32 = 24 g 6. SO2 .24 lít. Fe3O4 . F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.5. D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.35 gam kim loại Chì. KClO 3 . ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) §Ò Sè 70 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. 4 a. 25 × 44 = 55 g 6. E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2.> Cu Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học . 25mol ⇒ mCO2 = 1. Câu 5: ( 4 điểm ) Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. Al . NaOH . 6% 60 28 ×100 M ( NH 4 )2 SO4 = 132 ⇒ % N = = 21. Ag . N2 80 . nO = 2 20 ×100 = 35% 80 28 ×100 M ( NH 2 )2 CO = 60 ⇒ % N = = 46.

O2. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn 81 . Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3. S.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe.928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7. Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5. 1/ Viết các PTHH xảy ra ? 2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ? 3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ? Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao. 24 %. PbO. % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B. C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO. C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO. BaO. N2 3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? §Ò Sè 71 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. O . Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe. Cu. Al.6 lít H2( đktc ). Na. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%. 48 %. H2SO4( loãng). S . có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3. thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là 18).6 lít H2( đktc ). P. S . có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3. Al. FeO. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. S. 24 %.3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. M có hoá trị thay đổi. Trong A. P. FeO. S. Na. Trong A.48 gam chứa MxOy và CuO(nung nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. BaO.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe. Cu. H2SO4( loãng). H2. 48 %. Kết thúc phản ứng thu được 5. Zn. Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2. PbO.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl. O . SO3 Câu 3: ( 3. có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %. % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe. Zn. Kết thúc phản ứng thu được 5. S.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl. SO3 Câu 3: ( 3.2 gam Cu không tan. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %.

Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Câu 3: 1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. Zn.96 gam.Cho: N = 14. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44. O = 16. Na = 23. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. Cl = 35.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. S = 32.24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. P2O5. a. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. Câu 5 . K.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A.96 gam.5 §Ò Sè 72 Câu 1: 1. Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung dịch H2SO4 0. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46. 2. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8.2g tác dụng vừa đủ với 62. C= 12. Cho các chất sau: CaO. Những chất nào tác dụng được với nước. §Ò Sè 74 Câu 1: (2 điểm ) Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg. K. Fe2O3. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2. Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3.4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. b. Câu 5 .24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao. a. CuO. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần. 2. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8.2g tác dụng vừa đủ với 62.92 lít khí A (ở đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất? 82 . Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng. 2. Cho A phản ứng vừa đủ với 25. Al.4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. SO3. Zn. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2. Câu 3: 1. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44. §Ò Sè 73 Câu 1: 1. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Những chất nào tác dụng được với nước. Hãy xác định X.5.2M. b. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe2O3.5. Fe = 56. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng. 2. Cho các chất sau: CaO. Cho A phản ứng vừa đủ với 25. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). P2O5. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. SO3.92 lít khí A (ở đktc). H = 1. CuO. Hãy xác định X. Cu = 64. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46.

Bài 2: a.xH2O. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5. b. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó. B. Tính tỷ lệ a/b. Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl. sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc).2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C. Cho 10. §Ò Sè 75 Bài 1: a. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn.4g oxit của nó. b.7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Khí Hiđro và khí Cacbonic.2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Nếu cho 0. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. c.5 điểm): a.1 gam chất rắn.2 lít khí (ở đktc).5 điểm ) Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2. Hãy tìm công thức của X.3M.5 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn 5. Xác định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng.07%. Bài 4: Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó. Hãy tính a.4 lít O 2 (đktc). N2. b. cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3. O2. sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11. H2 Câu 3: (3 điểm) Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. Tính a. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Bài 3: Bài 2 (1. b 83 . Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37.34 gam chất rắn. khí Oxi.4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20.5M ( dung dịch B) a.Câu 2: ( 2. Bài 6: a. b. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng . Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng.65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Tìm x trong công thức Na2CO3. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. cô cạn phần dung dịch thì thu được 3. Chất nào còn dư sau phản ứng? Câu 4: ( 2.

Bài ca hóa trị Natri. Hiđrô Kali với Bạc.8% I. Iốt. Thủy ngân Oxi đồng ấy cũng gần Canxi Cuối cùng thêm chú Bari Hóa trị II đó có gì khó khăn 84 .PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ c¸c vÝ dô minh ho¹ Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên Việt Nam Oxi Bạc Nhôm Sắt Canxi Natri Kali Magiê Hiđrô Bari Cacbon Clo Đồng Kẽm Lưu huỳnh Nitơ Photpho Thủy ngân Silic Tên Latinh Oxygenium Argentum Aluminium Ferrum Calcium Natrium Kalium Magnesium Hydrogenium Baryum Carbonium Clorum Cupruma Zincum Sulfur Nitrogennium Phosphorus Hydrargyrum Silicium KHHH O Ag Al Fe Ca Na K Mg H Ba C Cl Cu Zn S N P Hg Si NTK 16 108 27 56 40 23 39 24 1 137 12 35.3% 1.4% 2.4% 7.7% 3.5 64 65 32 14 31 201 % trong vỏ Trái đất 49.5% 4.6% 2.9% 1% 25. Clo một loài Có hóa trị I em ơi Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân Magiê với Kẽm.

§¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % Mol/lÝt gam/m l 85 atm n= 100% × M MA MB 5. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè . mdd 8. III lên xuống thật phiền lắm thôi Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm Xuống II lên VI khi nằm thứ IV Chó thÝch: KÝ Tªn gäi Hóa trị V đó còn lo điều gì(*) hiÖu Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa.Bác Nhôm hóa trị III lần In sâu vào trí khi cần có ngay Cácbon. mB Khèi lîng chÊt B M Khèi lîng mol C % × mdd Nitơ cùng với Phốtpho. C«ng thøc tÝnh sè mol : mdd Khèi lîng dung m n= 1. 4. n Sè mol C¸c c«ng thøc thêng gÆp m Khèi lîng mct Khèi lîng chÊt tan I. Silic này đây Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên Sắt kia mới thật quen tên II.4 m hh Khèi lîng hçn hîp mA Khèi lîng chÊt A n = C M ×Vdd 3. V Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn tr¨m : m × 100% C % = ct 7. ) C% = CM × M 10 × D C% CM III. 22 . dÞch M mdm Khèi lîng dung V m«i n= 2. V ( ml ) × D × C % n = dd 100% × M n= P ×V ( dkkc ) R ×T 6.

Tû khèi c®a chÊt khÝ : 21. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18.9. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13. d= mA mB  M  d = A   MB    IX. CM 17. m = n×M 12. 14. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. 20. CM = 10 × D × C % M IV. %B = mB × 100% mhh hoÆc % B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B VIII. mct = C % × Vdd 100% V. 15. CM = nct Vdd 10. mhh 19. Vdd ( ml ) = m dd D VII. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng : 86 . mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D VI.

. trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi ... V1 +V2 +V3 +.. oxit : I. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +... n M +n M +n M +. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit . §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè.22.. 87 . H% = mt t(nt t \ Vt t) × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) X. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc.. Chuyªn ®Ò I: C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Baz¬ Baz¬ Oxit Lìng tÝnh Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ 23. ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1.

ZnO … 4.TÝnh chÊt hãa häc : 1. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. dung dÞch baz¬. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3. NO … III. OÂitphi kim+H2O → Axit . VD nh CO.VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b. Mét sè tÝnh chÊt riªng: t VD : 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng víi dung dÞch KiÒm: Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV. T¸c dông víi níc : x a. 3. §iÒu chÕ oxit: Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO 88 . níc. VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al2O3. OÂitkim loaï +H2O → Bazô . T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5.2.

Bài toán CO2. T¸c dông víi AxÝt : 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O .Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3 . Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2. TÝnh chÊt hãa häc: 1. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → o 6.4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: KOH + SO3 → KHSO4 4. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. SO2 dẫn vào sung dịch NaOH. - 89 . a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). Baz¬ : I.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. II. Bµi 2: BiÕt r»ng 1. b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1.Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3. Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). KOH .5M.Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối: k= n NaOH n NaOH (hoặc k= nCO 2 n SO 2 ) k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3 k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3 * Có những bài toán không thể tính k. KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O 3. Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa.25g/ml). Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa  Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3  Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải.2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B. Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O *. . Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh.

biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6. . BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1.5 **. Bµi 6: DÉn 1.5 C.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 . Bài toán CO2. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn. . 0.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ. 2.Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1. Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 .Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.25 g/ml). thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 . 2 D. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M.Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu 90 . Bµi 8:Dẫn 5.mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ . 1. Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1.75 B.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. Giá trị của a là? A. lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.

24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng. Chỉ có CaCO3 B.04 mol B.C=12.048 C.01M.8gam D Giảm 6. 0.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0. 1g kết tủa B. dung dịch A chứa? (Na=23.36 lít C/.03 mol D.24 lít B/.H=1. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.O=16.Ca=40) A.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A.O=16.03mol và 0. NaHCO3 C.04 Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. . 4g kết tủa Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0.5g D.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0. 1.12 B.76g kết tủa. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH) 2 0.Ba=137) A.04 mol Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0. 0. Bµi 2: Cho 2.032 B.5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? 91 .24 C.1M.cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra.5g B. C đều đúng Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A.5g C.48 lít D/.01mol và 0. Gía trị của m là? A. b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.8gam Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.02M.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0. 3g Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2.Ca=40) A. 0.72 Bµi 11:Hấp thụ hết 0. Vậy V bằng: (Ca=40. Chỉ ra gía trị x? (C=12. 0. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.H=1.m Bµi 1: DÉn 1.H=1.5 M. 1.06 D.2gam B.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.5g Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1.03 mol Ca(OH) 2 được 2gam kết tủa.O=16. Tăng 20gam C. 4.075 mol Ca(OH)2. 1. hấp thụ 0.1M thu được 19. 2. Thêm tiếp 0.48 D. Cả A. 4.H=1.01M ta thu được m gam kết tủa. NaHCO3. 0.Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n .25 mol Ca(OH)2. 2.5 lít Ba(OH)2 0. 1g B. Gía trị lớn nhất của V là? A. 0.Ca=40) A. 3g kết tủa D.4gam NaOH vào bình này. NaOH và Na2CO3 D. 2. 2g D. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng. Giảm 16. 2g kết tủa C.O=16) A/. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. 3.05 mol C. Biết rằng: . 0.01M được? (C=12.C=12.02mol và 0.88gam kết tủa.Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7. 0. Tăng 13. 2g C. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0. 2. Na2CO3 Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A.896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0.7 gam kết tủa.02mol và 0. Gía trị của a là? A.O=16. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12. 6. Na2CO3 B.

15g C. 1g Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0. 4. 0.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. 0. 28g Bµi 14:Hấp thụ hết 0. 3. 0. 1. 0.2M và Ca(OH) 2 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieäu Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua _ NO3 Nitrat = SO4 Sunfat = SO3 Sunfit _ HSO4 Hi®rosunfat _ HSO3 Hi®rosunfit = CO3 Cacbonat _ HCO3 Hi®rocacbonat Photphat ≡ PO4 = HPO4 Hi®rophotphat _ H2PO4 ®ihi®rophotphat _ CH3COO Axetat _ AlO2 Aluminat II.6gam C.08mol Ca(OH)2. 5g B.96gam C. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . 1. Hấp thụ 7. AXIT : I. 2gam C. 10g D.032 B.06 D. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. 5g C. 4. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A.1M. Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .048 C. 10g B.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.76gam kết tủa.4gam D.05M thu được kết tủa nặng? A. 1g Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2. Tổng khối lượng muối thu được là? A. 416gam B.11 mol Ca(OH) 2. 0. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: Hãa trÞ I II I I II II I I II I III II I I I 92 . thu được 15.01M.688 lít CO2 (đktc) vào 2. 0.184gam Bµi 18:Cho 0.TÝnh chÊt hãa häc: 1. 10g D.416gam Bµi 19:Cho 0. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A. 12g C.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. 15g B.84gam B. 20g D.A.1M và Ca(OH)2 0.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0.06gam D.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A.2M và Ca(OH)2 0. 18. 184gam C. 41.04 Bµi 17:Cho 0.16gam D.26gam B.

noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O D.H 2SO4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O 2.TÝnh chÊt hãa häc: TÝnh chÊt hãa häc Muèi Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. II. 93 . * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). K. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 6. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ 5. Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng . K. Muèi : I. T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) : H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3. Kim lo¹i + Kim lo¹i Na.

Định dung tích lượng dịch bao của riêng ý: nghĩa : Là độ khối lượng chất phần tan gồm dung của dung chất tan dịch dịch A và luôn là = trong 100g dung dung tính D : 1g/ml trăm(%): dịch. ) 0.03 % = ( 24 ).3 0.Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 1. : 3.05 ) với 0. Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy : t CaCO3  CaO + CO2 → o o 6.Nồng 1.1 M ( d =1.100 = Ví dụ 2 : Trộn 0.3 0.3:62 độ = % dung 0. 94 .15 (mol) (mol) = = C%NaOH 6. .3 0.3 l dd 1.15 dịch (mol . Tính = – nồng 9.15.3 95. Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i : 5.Dung -Là -Thể -Khối Lưu II.2l dd giải: 1M (d = 1.9 : 95.9g 23 Na = và 9.2) g 25. %A = Ví dụ giải: = 1 : 6. Mét tÝnh chÊt riªng : t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 Dung dÞch .Tính nồng độ % dd cuối.15 0.9 + - 9. cuối. môi ( bằng dịch: ) ml.9 Cho : 6.1 ). : 2. : Na 2 CO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ +2NaCl 4.3g 0.3 (mol = – vào ) 80ml .9 +80 - (0.

: ) => : 278 # ).1.2 +2 phản ứng có 0.4 0.X phải thêm + 200g dd 4% với 100g dd 12%. 0.5 Tính nồng ). : độ 0 vào x Hòa là = 10g tinh dd => thu được 74.23 loãng chất A 20 g dd => vào m giống độ A + có 50g dd ).Đem lấy ðthu ð ð lít thức pha có có loãng nồng nồng độ : dung (M) độ dịch + (M) : (M) 95 .904% dd cuối? tan =dd thể = vào (133.103. : 100g : .100 dung dd môi = 54.3 => III.2 mol mà thực tế thì số mol = ( g chất Thêm = Tính = hai chất dd A m g (50 dd có chất nồng 80g vào 22.x =17.Nồng 1. =9.2 mdd = Ba(OH)2 + 0.6 (126g) % 54.100 ban đầu = 0. : 4% 4%.05 = = = 210 330 g g.28% .33 .55% : dịch.471% dịch: độ độ cuối.74. 241.Trộn m1 ðm3 ð ð ð ví dụ giải : Trộn g dd g : + 0.103 0. (80+20).20 Ví dụ giải 50.100 dd 130g 280 % .Pha Lấy ðdd ðví dụ: giải 20.3 0.2 Vì số mol => dư 2.2 A.33 mol .1.5 50.= 0.6% nồng độ % = x 10%.2 . 0. : (1) (2) Từ III.Nên = nồng nồng nồng độ = thu m và có nồng độ được dd = cuối % dd 4. : Ví dụ giải : Trộn = = (10 dd – 4 20% ) với : dd (20 800 -10 4% ) thu được = 800g 3 dd : 5 10%.x .Định : : (1)(2) đổi tinh => thể = nghậm thể 300g nước thành .100 (50 độ % dd thu được? thể =(208 nồng 150 .Tính X 12% => khác chất độ A để dung ).3% +10). dd chất = tan 500g : thể chất = thể Hoà tan = 20g tinh (rắn tan (152 (152g).4 nhau m2 g nồng dd : 497.2.1 = 0.28 Ví dụ giải: 10.Qui Tinh Tinh : ð% Tinh Ví dụ giải: gọi 20.3.2 (mol) 0. (mol = ) . mới 20%.12 3.10 x 50g dd : = + nghĩa : là độ mol chất tan có Mol trong 1lít dung =55.Tính nồng độ % dd cuối.1.55. Công 2.1.Tính ).

x. 80ml ( = hai vào 20ml 0.nguyên tử gồm điện . Ví dụ .Thu dd 0. PTK của thuốc tím = 39. d (10.195) ) = 1.275 63 = 1.4= 16 đvC c.3 (M) CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8 STT Câu hỏi 1 2 Đáp án Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ .3 x% ) ( đến = 1.1N.axítsunfuric * Hãy tính phân tử khối của các chất sau a.1+1.kẽm… .198 ) => = => g có ) => = 4): (20 . Ví dụ:hợp chất khí mêtan. Đổi Dd D = ðx% lưư -nói Ví giải x% ví giải x% vídụ giải = Ví giải dụ: dụ = dụ: = : dd (10.14+ 3.198 = 1.48 44.1+16.3M M : ( : 44.03 x% 27.14. nồng – độ ( độ : 10) b = 10M.275.1. nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích những loại hạt nào dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm * Đơn chất là gì ?.25đ = 96 . hợp chất là gì ? * .d có x% 40. a a : b = = độ (g\ (10 nồng nồng 10.Tính 0. Axit nitric biết phân tử gồm 1H.43 ) ) = => 1.Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên cho mỗi loại 1 ví dụ tố hóa học .5đ * a.02 dd + dd + 2M.đồng .d ( 13.06 (13. đơn chất khí Hiđrô.2 => 3.36.Ô xi .1. lít ðthu ð ð dụ : Thêm = Trộn .3.4 giống lít C3M .8 lít dd – 0.5đ 0. 3O Điểm 1đ 0. PTK của Axit nitric = 1.PTK của cacbonđioxit = 12. cuối.2= 44đvC b.08) của dd .43.trung hòa về Nguyên tử là gì ? .Ví giải: 0.25đ 0. nhau M : có Ví dụ : Trộn a lít dd H giải: a + b = 0. dd NaOH = ý : dd : đến HCl A ( ) ( 20M với b lít dd .1+1. cacbonđioxit.4 0.1.48) 40% ( % ) nói mol ( (10. phân tử gồm 1C và 2O b.40 ) : 40 = 14.Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên tố hóa học trở lên .PTK của mêtan = 12.Tính a. b ? 3 = mol :5 (2) 0.25đ 0. 0. khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà 4H c.1+1.98) = (10.5 dd (3.14 ) 3.195 (d : d d : 4M.55 + 16.6 = 73đvC d.02.5 : ) ml) ) x% = ? % = ? % = 9 = ? (M) ? ----------> 10.8 (1) từ (1)(2) => V.nước.

Theo qui tắc hóa trị thì :x .Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl . Thuốc tím (kalipemanganat) biết phân tử gồm 1K.5 x 2 = 71 đvC b.7 g + m Ôxi = 5. . Fe + O2→ Fe2O4 Tỉ lệ số ng.Viết công thức dưới dạng chung :PxOy . y = 3 y III 0.1 – 2. = 35.5đ 0.Do 3 nguy ên t ố hidro.4O * Cho CTHH của các chất sau cho biết gì ? a. Viết pt chữ của o phản ứng t Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít b.5đ .c ó 2 nguy ên t ử H.Công thức hóa học của khí Clo cho biết : .5đ 5 * Đốt cháy 2. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng c. Viết pt chữ của phản ứng b. P2 (V)và O(II) b.Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2 0.Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2. số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3 a. y = 5 y V 1đ Vậy công thức hợp chất : P2O5 b.1 g ôxit a. II ⇒ a= 3.a = 3.1Mn.tử Fe : Số pt O2 : số phân tử =3 : 2 :1 0. . 2KClO3 →t2KCl + 3O2 2 : 2 :3 Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2 =2 : o2 :3 t b.d. Axit sufuric : H2SO4 3 Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2 nguyên tố .7 = 2. Al(III)và SO4 (II) .Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2.4g c.Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y .PTK . Tìm công thức hóa học của Nhôm ôxít * Cho sơ đồ o các phản ứng của to a.5đ Gọi a là hóa trị của S Ta có .5đ của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 0.5đ 97 .b ⇒ 1.25đ * a. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3 (vì Al (II) .V = y .7g bột Nhôm trong không khí ( có ôxi) thu được 5. II 4 Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử sau : a.Áp dụng tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 158đvC 0.a = y. CTHH của Axit sufuric cho bi ết : .0. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng Theo ĐLBTKL ta có : m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít 2. Fe + O2→ Fe2O4 Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử .5 đ nguy ên t ố oxi .1 g m Ôxi = 5. O(III)) * lập PTHH o a. nguy ên t ố l ưu hu ỳnh. P2 (V)và O(II) . Khí Clo : Cl2 b.PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc. 1ngt ử S v à 4 ngt ử O. KClO3 → KCl + O2 t b.II = VI 1 1đ Vậy S có hóa trị làVI * Công thức của các hợp chất như sau : a. Al(III)và SO4 (II) . Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị 0. x.

75mol M Al2 O3 = n. 4 3 * Lập công thức hóa học của một hợp chất biết :phân tử khối của hợp chất là 160 và thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi ( 30%) Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3 * giả sử công thức phân tử của oxít sắt là FexOy M Fe = 56 ⇒ m Fe =56 .2+16.25mol phân tử O2 và 1. Khối lượng của 0.3= 102g b.b.Thể tích của 0.5 mol nguyên tử Al b.1 = 3 . 0.5 x 6.5 x 6.175 x 22.6 x + 33.4 x ⇒ y 50.Hãy tính khối lượng của 0.6. ⇒ m O =16 .4= 3.Số nguyên tử Al = 1.6x + 16y )g 56 x 3g 2. 6. Số phân tử H2O = 0.5 x 22.Em hãy cho biết số nguyên tử (phân tử )có trong mỗi lượng chất sau : a. hãy tính thểtích cảu 0.6.75 x102 = 76. 4 = 33.33 mol 27 7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g một loại oxit Sắt cho 2.25 + 1.4 g Đồng có số mol là : Có số nguyên tử là : 0.1023 (hay 0.10 23 = 3.175 mol H2 .5 mol phân tử CO2 b.Tìm công thức phân tử của Oxit Fe Có số nguyên tử là : 0. 4 = 0.tử Cu .6 lít 2 *a.5 mol phân tử CO2 là VCO = 1.05 mol phân tử H2O *Em hãy tìm thể tích (đktc) của : a.4 = 33.1 x 6. phương trình phản ứng : FexOy + y H2 → xFe + y H2O ( 5.6 y = 50.05N) *a.6 y = 168 y 1đ x 33.6x + 16y )2.M = 0.25 ml ptử N2 a.25mol phân tử O2 và 1.3.1023 (hay 1.1 mol 64 23 Có số nguyên tử là : 0. 9 g Nhôm (Al) *.1. Thể tích (đktc) của0. Thể tích (đktc) của 1.tử Fe .10 23 =2.33 x 6.tử Al * Đặt công thức phân tử của oxít sắt là 1đ FexOy .6 lít b. 0.175 mol H2 (đktc) (đktc) V H2 = n.1023 9 = 0.1023 = 0.1023 = 9. y Theo đề bài ta có : 98 .5g Al2O3 c.1023 ng.25 ml ptử N2 Vhỗn hợp = ( 0.92 lít 6 *Hãy cho biết số mol và số nguyên tử của 28g Sắt(Fe) .28 g sắt có số mol là : 28 = 0.4 g Đồng (Cu).05 x 6.5 mol 56 6.1 g sắt .1023 ng.10 ng.M = 0.5N) b.1.9 g Nhôm có số mol là : =0.Hảy tính số mol của 28 g Sắt Tacó : M Al2 O3 = 27. 6 2 = = 33. x M O = 16. 56 x Hay 117.1g Theo ptpứng trên ta có : ( 5.75 mol Al2O3 *a.25 ) x 22.

Hãy xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo thành . Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua .5đ 0.2 .05 0.Biết các phản ứng xãy ra hoàn toàn Trong hợp chất đồng clorua . Trong 2 mol phân tử Urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố * a.4 = 0.05 mol 74 pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O 1 1 1 1 0.Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra đồng clorua 6.5đ 12 x100 = 20% 60 16 x100 = 26. Tính thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với đồng 56 x 70 = ⇒x=2 160 100 16 y 30 = ⇒ y=3 160 100 Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3 * a.4 = 7. Khối lượng mol phân tử của Urê b. 100= 5 g 8 * Phân đạm urê có công thức hóa học là CO(NH2) .4 g bột Đồng trong khí Clo người ta thu được 13.Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua thu được M Cl = 13.5 – 6. Thành phần % các nguyên tố trong Urê 0.Hãy cho biết : a. 22.5g đồng clorua .05 Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng CaCO3 theo khối lượng CO2 m CaCO3 = 0. 4 3.Công thức đơn giản của đồng clorua là CuCl2 * b.48 lít Số mol CO2 .số mol Clo gấp hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp hai lần số nguyên tử Cu . 2 mol nCl = 35. 68 = 0. 7 = = 0. 7% %N= 60 %C= 99 .05 0. Thể tích khí clo: VCl2 = n .075 mol 22.1 = 0.7 g Ca(OH)2 .* Đốt nóng 6. 22. Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua b. Thành phần % ( theo khối lượng ) các nguyên tố trong phân đạm urê c.số mol Ca(OH)2 n = CO2 n Ca(OH)2 1.4 = 4.hãy xác định a. 7% %O= 60 14 x100 = 46.5 nCu = *Cho 1. Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là 12+16+2(14+2) = 60g b.1 mol 64 7.05 .1 g .68 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 3. 4 = 0.

5+16.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử C.5 = 24.3 x 2 = 0. Xác định tên và kí hiệu của kim loại R Ta có số mol của Oxi là : oxit RO) m 3. có 2x2 = 4 mol nguyên tử N .5đ 1đ MR = 1 0 Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước a. có 2x4 = 8 mol nguyên tử H * .* Trong PTN người ta có thể điểu chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt phân Kaliclorat : KClO3 → KCl+ O2 a. Hãy tìm thể tích các khí hiđrô m 4.Công thức hóa học đơn giản của nước là H2O b. 6 = = 0.2 mol Tacó : MKClO3 = 39+35. Viết ptpứ nO2 = = = 0.Số mol H2O thu được sau pứ nH O = 2 1.5g Khối lượng của KClO3 cần dùng : mKClO3 = nKClO3 x MKClO3 = 0.8 = 3.5 g Khối lượng của KCl : mKCl = nKCl x MKCl = 0. Tính khối lượng oxi đã phản ứng mR + mO = mRO Đốt cháy hoàn toàn 4. PTHH của hiđrô cháy trong ôxi o 2H2 + O2 → t 2H2O c. 6% c.2 x 74.Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2 2 2 3 Theo pt ta có : n n KClO3 = 0.25đ Theo pt ta có : 100 .Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô và ôxi c.6 g khí O2 b.5đ Vậy R là Magiê : Mg a.8 = 0.1 x 2 = 0.25đ 0.Số mol khí O2 n = O2 m 9.mR = 8 – 4.Hãy tìm công thức hóa học đơn giản của nước b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng M 32 c. Xác định tên và kí hiệu của kim Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0.2 mol loại R Khối lượng mol của R là : KClO3 2 2 0.5 g MKCl = 39+35. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia pứ.8 = 24 g = M 0.2 g loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người ta thu được 8g oxit ( công thức của c.8g nước .8 g một kim mO = mRO .3 mol M 32 .3 = 122. 2 a.2 x 122. có 2 x 1mol nguyên tử O . Tính khối lượng KCl được tạo thành % H = 6.5= 74.5đ 0.2 mol 3 9 = nKCl = 0. .1 mol 18 0.1 mol b.5 = 14g a. Sau pứ người ta thu được 1. 2 0. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết để điều chế được 9. Viết ptpứ: 2 R + O2 → 2 RO b.

Na2SO4 c Na3SO4.12 ( lít) 2 0.5đ 3 b 0.5đ 7 8 b B 0. MnO2 c.5đ 101 . O2 Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối là 80 a. Proton và nơtron c. nhóm SO4 có hóa trị II . Fe d. Hạt nhân và vỏ nguyên tử b. FeO.1 V O2 = = 1.5đ 2 c 0. Mn2O7 Công thức phù hợp với P(V) là : a. Mn2O d. 22.Công thức hợp chất là : a. Cu . Có cùng số Proton ở hạt nhân d. a .5đ 6 c 0. K2O b.1 = 2 .5đ 5 d 0.4 x 0. P4O4 b. H2 c. P4O10 Na có hóa trị I . Proton và electron d.5đ 4 b 0. H2O.5đ 0. Có cùng số electron ở lớp vỏ b. H2O. Cu . d.5đ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8 STT 1 Câu hỏi Nguyên tử gồm : a. d. 4 x 0.Công thức của hợp chất là : a.5đ 0. O2. CuO c. Cu(OH)2 d. FeO.b đúng Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử a. P2O3 c P2O5. H2. NaSO4 b.24 ( lít ) và ôxi tham gia pứ. Na(SO4)2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý Đáp án Điểm d 0. K2 SO4 Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7 nguyên tử oxi . N2 b. MnO b. Có cùng số Proton và electron bằng nhau c. Có cùng số lớp elelctron Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất a.Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O Thể tích khí hiđrô V H2 = 22.

5đ 16 c 0. dây sắt tán nhỏ thành đinh Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán là hiện tượng hóa học xãy ra : a. trứng bị thối c. tốc độ phản ứng d. nhiệt độ phản ứng c. 7. H2 + O2 → H 2O b.5g Zn trong không khí tạo ra 13. lá bị vàng úa b. số nguyên tố tạo ra chất Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng a. Ba b. mực hòa tan trong nước d. số nguyên tử trong mổi chất b. Mg d. x =1. nước đun sôi thành hơi nước b. 7.1 g Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng a. 3 b. 2H2 + O2 → 2H2O Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 . Fe b 0. 1 d. X+ Y = Z d. 8. số nguyên tử của mổi nguyên tố c.5đ 15 d 0. Na c.5 lần nguyên tử khối của oxi .1 g b.X là nguyên tố a.5đ a 0.9 10 a.5đ 13 a 0. tất cả đều đúng Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t . H2 + 2O2 → H 2O d.5đ 102 . y = 4 Đốt 6. mx + my = mz c.9 g c. 4 Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3. y lần lượt là : a. chất mới sinh ra b. 10 g d. X+Y+Z =T Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x. 2H2 + O2 → H2O c. x =2.5đ 14 b 0. x =3.5đ 11 a 12 C 0.5đ 17 d 0.Công thức về khối lượng được viết như sau : a. số phân tử của mổi chất d.giá trị của x là : a. mặt trời mọc sương tan dần c. Đốt cháy rượu sinh ra CO2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học a.6 g kẽm oxit . thức ăn bị ôi thiu d.khối lượng oxi tham gia phản ứng là a. 2 c. y = 2 c. y = 2 b. mx + my = mz + mt b. y = 3 d x =3.

18

19

20 21 22 23 24 25

26

Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối lượng mol của khí đó là : a. 1 ,43 g. b. 45,7g c. 22,4 g d. 32g Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là : a. 15 g. b. 0,37g c. 6 g d. 24g Số phân tử nước có trong 15 mol nước là : a. 60 b. 6.1023 23 c. 12.10 d. 9.1023 Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc) a. 0,5mol b. 0,7mol c. 1,5mol d. 2mol Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là a. 160g. b. 100g c. 80g d. 160đvC Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là : a. 67,2lit b. 44,8 lit c. 33,6 lit d. 22,4 lit Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là : a. 6.1023 b. 9.1023 23 c. 12.10 d. 5.1023 Khí N2 nặng hơn khí H2 là a. 14 lần b. 16 lần c. 10 lần d. 15 lần Khí O2 nặng hơn so với không khí là : a. 1 lần b. 1,1 lần c. 1,5lần d. 2lần Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4 a. 70% b. 72,4% c. 50% d. 80%

d

0,5đ

a

0,5đ

d a c b b a

0,5đ

0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

b

0,5đ

27

b

0,5đ

28

Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O . Công thức của Oxit sắt đó là : a a. Fe O3 b. Fe O c. Fe2O4 d. Fe3O4 Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2 (đktc) Vậy kim loại A là a. Fe b. Cu d c. Zn d. Mg Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là : a. CO2 b. CO c. C2H2 d. NH3 Chất khí nhẹ hơn không khí là :

29

0,5đ

30 31

c c 0,5đ

103

32 33 34

35

a. Cl2 b. C2H6. c. CH4 d. NH3 Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là : a. 3.1023 b. 6.1023 23 c. 9.10 d. 1,2.1023 Khối lượng của 2 mol khí CO là a. 28 g. b. 56g c. 112 g d. 224g Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là : a. 11,2 lít b. 22,4lít c. 33,6 lit d. 44,8 lit Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH thì tạo hợp chất là : a. MOH b. M(OH)2 c. M(OH)3 d. M2(OH)3 Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là : a.X2Y b. XY2 c. X3Y2 d. X2 Y 3 Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của khí này ở đktclà : a. 0,509 g/l b. 1,43g/l c. 1,96g/l d. 2,84g/l Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu được là : a. 32g b. 56g c. 44g d. 12g Công thức nào sau đây viết sai : a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2 c. CuCl2 d. CuO Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức : a. C12H6 b. C2H6 c. CH4. d. C4H

d b b

0,5đ

0,5đ

c

0,5đ

36

c

0,5đ

37

c

0,5đ

38

c

0,5đ

39

b

0,5đ

40

c

0,5đ

Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch: Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1. Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2. Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d. Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là: a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng m1 C1 C2 – C C

t0 t

t

0

m2

C2

C – C1

b) §èi víi nång đé mol/l

104

V1

C1 C

C2 – C

V2

C2

C – C1

b) §èi víi khèi lîng riªng V1 d1 d2 – d d V2 d2 d – d1

Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý: *) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100% *) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0% *) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch

D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl 3%. Gi¸ trị của V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9) 0,9 V2(H2O) 0 (3 - 0,9)

Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương ứng với lượng chất tan trong dung dịch. Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này. VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%? A.500g B. 250g C. 50g D. 100g §S: B

D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ

Thành phần % số nguyªn tử của A. 84,05

là: B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95

D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105

chÊt r¾n kh«ng ph¶n øng lµ Cu. 45% VÝ dô 6 . G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d.4g Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp.1mol mNaH2PO4= 0. Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i. hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c chÊt trong hçn hîp. Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl. Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo. Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu. 25% C. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là: A. Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu. 24.4 gam Na2HPO4 D. Na2HPO4 (5/3 –1) = 2/3 NaH2PO4 (n2 = 1) (2.2.Ví dụ 5. trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng. Ví dụ 7. X là: A.5/3) =1/3 nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4 Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0.1. N2.0 gam NaH2PO4. Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO2. C6H14 D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng.14. 15% B. Fe.đặt ẩn).16.2mol mNa2HPO4 = 0. Một hỗn hợp gồm O2.142 = 28. O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. S¾t vµ Zn sÏ tan ra.2 gam Na2HPO4. PTHH: CaCO3 to CaO + CO2.5M. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O. PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu. Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. C5H12 D. 12.3 nNaH2PO4= 0. H2. C3H8 B. C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt * Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt) §©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt. chØ cã CO2 ph¶n øng. 14.8 gam Na3PO4 B. Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO2 ra khái hçn hîp CO2. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là: A.4 gam Na2HPO4.2 gam Na2HPO4 Hướng Cã : 1 < Sơ đồ đường chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) =5/3 dẫn giải: Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4. 106 . Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H 3PO4 1. Fe.120 =12g nNa2HPO4 = 0. 32. O2. 35% D. Zn. C4H10 C. 28.4 gam Na3PO4 C. 28. Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu.0 gam NaH2PO4.

4 mol FeO và 0. 2. D. Hòa tan hoàn toàn X bằng H 2SO4 đặc. Khử hoàn toàn 17. 5.6 lít. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư. Zn. C. FeO. B.24 lít CO2 (đktc) và 2. 107 . Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là A. Ag. B. dư thu được dung dịch A và khí B không màu. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña tr¾ng xanh: FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl Läc lÊy Fe(OH)2 råi nung víi H2( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe) PTHH: Fe(OH)2 to FeO + H2O FeO + H2 to Fe + H2O. 03. 16. 48. chØ cã Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Läc t¸ch Cu.6 gam. C. 20 gam. 5. Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe. . Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc).1mol Fe 2O3 vào dung dịch HNO3 loãng. 3. sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe. Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe.0 gam. Khối lượng sắt thu được là A.1. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe 2O3 đun nóng.344 lít. FeO. 21. D. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0.72 gam. 1.92 lít. 02. Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là A. B. 06. 1. C. 16.2 gam. 48 gam. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao. Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. 29. hóa nâu trong không khí. B.Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn. Cu. Fe3O4.6 gam.7 gam H2O.Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp).6 gam. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2. 40 gam. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn.0 gam. sau ®ã l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H2 ®i qua ta thu ®îc Cu. Au.24 lít khí H 2 ở đktc và dung dịch B. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.0 gam.6 gam.016 lít. giá trị là: A. 6. 17. lượng muối khan thu được là A. 3. Fe2O3 cần 2.12 lít. Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d. D. Hỗn hợp X gồm Mg và Al 2O3. B. Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H2SO4 ®Æc nãng. 32 gam. lọc lấy kết tủa.568 lít. D.0 gam.24 lít CO (ở đktc). C. 2. C. 23. Au. nóng thu được dung dịch Y. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp.48 lít. Cu.Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. lọc và nung kết tủa được 4. D. Au.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn.6 gam. 04. Giá trị của a là A.12 gam bột oxit. chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan ra Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O. 4. 11. 05. C. B. .8 lít. Cô cạn dung dịch Y. 32. Fe2O3.0 gam. Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Phương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ 01. D. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư.

07. B. 0. 19. 8. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4.0 lít.1 gam khí.03%. D. Fe3O4 và Fe. 0. chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2. 68. D.03%.12 ml.112 lít. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là A.24 lít.04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng.14 gam. Cô cạn dung dịch A thu được 5. 36. D. C. 8.5 gam. D. propan bằng oxi không khí (trong không khí Oxi chiếm 20% thể tích).07 gam. 4. C. Hỗn hợp A gồm Mg. 1.2%.568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2. 3. 56.2.4 lít. Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON 01. 448 ml. A. Hòa tan 6. 06. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. .18 ml. 0.Khối A 2007) Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan. 22. 8.35 gam hỗn hợp Cu.35 gam. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: .6 lít. 0. thì thu được 4. A. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6. 0. Tỉ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư.65M và 12. D. C. B. A. 896 ml. Al. B.01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). B. 336 ml. 5.Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3.97%.448 lít 10.1 gam.56 lít.18 gam.Mã đề 231 . 2.0 lít. C. B.15 gam.784 gam. Thể tích V ở đktc là A.59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không khí.763 gam hỗn hợp muối.0 lít. 0. Mg. 84. Giá trị của m là A. C.12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO 2. D. Fe.76 gam H2O. C. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2.4%. 16. 04.242g/ml) cần dùng. 108 . 0. C.48 lít. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là A. B. 0.224 lít D. Vậy m có giá trị là A. 05. 16.48 gam. C. B.55 mol. 672 ml.35 gam. 0. 20. Cho 1.Cho Y vào HCl dư giải phóng 0. B.41 gam. 21.51 mol. 78. B. (Câu 2 . 09. 68. D. C.71 gam muối khan.81 gam. 0.65M và 11.4%. D. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.3M.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. Giá trị của V là A. 4. 9.55M và 12. 5. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO 3 37. 10. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1.794 gam. 0.35 gam. 8.05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. D.4M.015 mol khí N2O và 0. 0.04 gam. 11. 0. C3H4 và C4H8 thì thu được 12.07 gam khí.45 mol.98 gam CO2 và 5. 0.8% (d = 1.8%. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0. C.7 ml. 70. 0. B. B. etan.49 mol.03%. D. Tỉ khối của B so với H2 bằng 19. A. Đốt cháy 5. 31. 1. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H 2.36 lít. D. 02.43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1.9 gam H2O. 08.6 gam kết tủa.6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0. C. Hòa tan hết 4.12 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO2 và NO. C. 03. Nồng độ của hai muối là A. Zn.47 ml.25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO 3 thu được dung dịch A. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ.TSCĐ . 0.75.42M.08 gam. 09.Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0. hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). 0. A.45M.75M và 11.84 lít khí CO2 (đktc) và 9.03 mol Al. 13. 0. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0. 13. D.516 gam và 1. B.794 gam. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc). Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. C. Al tác dụng với HNO 3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO 2 có . 08. B. thu được 7. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là A.36 lít H2. 07.

12 gam. 38. 2. B. 0.1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H2SO4 0. B. Fe3O4. C. D. V2 = 2V1. Cho dung dịch chứa 0.12 lít. 3. B.93 gam. 5. thu được 5. 0.78 gam.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0. 53.91 gam. Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.2 gam. Ví dụ 2: Hòa tan 0. 50 ml. CuO.143.1M. 0.12 lít. D.3 gam và 1.5 M thoát ra V2 lít NO.136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 20.Mã 231 . Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0.5M. 0.TSĐH 2007) Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0. 38. B. thu được dung dịch X. 6.Mã đề 285 . 25 ml. B.4 gam và 5. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO. 6.Khối A 2007) Cho m gam hỗn hợp Mg. D.34 gam.03 mol AlCl3 vào dung dịch A.4 gam và 2.1M và NaOH 0. 15 gam. C. a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là A.1 mol. Giá trị pH của dung dịch X là A.5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.672 lít. B. C. 4. B. Tính a. 2.5M. Al bằng 500 ml dung dịch gồm H 2SO4 0. FeO) với số mol mỗi chất là 0.84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là A. C.0375M và HCl 0. Dung dịch Y có pH là A. D. 22. Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ. 82. C. D. D. D.4 lít. 1. Ví dụ 11: (Câu 33 .235 gam.62 gam.488 gam. Ví dụ 9: (Câu 40 .0125M). 53.92 gam.Khối B .24 lít.12 lít. khối lượng kết tủa thu được là A.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). 1. V2 = 1. A. 2) Cho 3. 53. 0.5V1. 50 ml. 0. C. D.49 lít. Fe2O3.41 lít. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A. 1. 1. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO.95 gam. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. 1.5 lít. C.Khối A 2007) 109 .84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. C.TS Đại Học . Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. D. hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z.B. 38. 0.5V1.ELETRON Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe.24 lít. 0 gam. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch E. 7.42 lít. Ví dụ 12: (Câu 18 . Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0. 7. D. 43 gam và 2.235 gam.12 lít H2 bay ra (ở đktc).Mã 182 .28M và HCl 1M thu được 8. Giá trị của V là A.Mã 285 .179 gam.10.344 lít. B. 6. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.736 lít H2 (đktc) và dung dịch X. 1. 5 gam. 2. D. 38.88 gam.81 gam.15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A. C.56 gam. 2.74 gam một hỗn hợp gồm Mg. 10 gam. C.12 lít. 1. 7. B. 3. D.24 lít. Ví dụ 10: (Câu 40 .98 gam. 1.97 gam.TSĐH 2007) Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. B. thu được dung dịch B và 3. 0.6 lít. c) Lượng kết tủa là A.01 mol Fe(NO3)3 và 0. B. Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7.Khối B . 5. Giá trị của m và V lần lượt là A. Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1. b) Thể tích V là A.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)2 0. 54.1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. 2. 3. D. C.4 lít.02 gam. V2 = 2.C. Sục 7.TS Cao Đẳng . 7. Phương pháp 4 SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION .39 lít. C.94 gam. B.2M và dung dịch Ca(OH) 2 0. V2 = V1. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).

N2O B. Chia X thành hai phần bằng nhau. Fe trong 4 lít dung dịch HNO 3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. B.75 mol. 111. nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X. 47. 0. D. 1.09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO 2. 02. D. C3H8O. 28. Hai chất nitro đó là A. B.05 mol. C.8 gam. C.045 mol và 0. D.06 mol.2M D.05 mol.36 lít H 2 (ở đktc).Phần 1: cho tác dụng với Na dư.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. Hai rượu có công thức A. CH3OH và C2H5OH. C4H10O.7 gam. Zn. Phương pháp 5 SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH 01.22M C.95 gam hỗn hợp Zn. Ví dụ 15: Hòa tan 10. Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A. 0. B.15 mol NO2 và 0.1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3. Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. D.84g và 157. C3H8O. thu được dung dịch X và 3. X là: A. 1. kết thúc phản ứng thu được 3.55 gam. B. D. và 2. C3H6O. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0.84g và 167.76 gam hỗn hợp Zn. 112. C2H6O. 110 . C3H7OH và C4H9OH.1 mol mỗi khí SO2.36 lít CO 2 (đktc) và 2.04 mol và 0.5 gam. Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO 3 1M vừa đủ. NO D. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3. 55. D.1 mol NO. 53. B.84g và 167. a là: A. 0. C4H10O. 150 ml.2 mol. Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0.04 mol. 05. dược dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. C.28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Nitro hóa benzen được 14. và 0. đồng đẳng liên tiếp thu được 5.055 mol. C3H6O2. NO.84g và 157. 37.9 gam. 25. C2H5OH và C3H7OH.36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là: A. C. 111. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Đốt cháy hoàn toàn 0. Giá trị của m và a là: A. 27. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A.44g A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0. 31.07 mol N2.44g C. 03.05 mol và 0. C. C. Số mol của mỗi axit lần lượt là A. C3H8O2.15 mol CuFeS2 và 0. C.9 gam. C3H8O.71 gam hỗn hợp gồm Al. 3 ancol là A. B.75 lần số mol H2O.44g Ví dụ 18: Hòa tan 4. Cho axit oxalic HOOC− COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no. 53. đơn chức. Ví dụ 14: Cho 12. 0. D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5. giá trị của m. 26.55 gam. 75 ml.36 gam muối.05 mol N2O). C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.9 mol. 34.3 gam. NH4+ Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0.8 gam. B. và 2.7 gam H2O. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.2M B. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. C.8 gam.35 gam. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5. Số mol HNO3 đã phản ứng là: A. 0. 112. 0. B. D.896 lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ.4 gam.06 mol và 0. . 30 ml.9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0. C3H8O3. Mặt khác. C3H8O2. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 55. 0. NO2.) muối khan. và 0. 04.35 gam.22M Ví dụ 16: Hòa tan 5. C4H9OH và C5H11OH. C3H8O.44g B. N2 C. 60 ml.1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC.Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư).

Cho 9. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. 10. Giá trị của m là A. 07.443 lít. Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là A. B.2 gam. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 26. 0. thể tích khí CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này.96 lít khí SO2 (đktc). 11. 1. 5. Vậy khối lượng HCl phải dùng là A.25 gam.39 gam. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là A.9 gam.92 gam chất rắn B gồm Fe2O3. 09.8 gam. C.237 lít. Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9. C. 9. 06. Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49. Fe2O3.. Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO. axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0. Cho 4.55 gam. 46. 9.2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33. Cho tác dụng với H2SO4 loãng dư. B. B. B. C. 05.Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1. 5.4 gam Fe trong không khí. B.7 gam.4 gam.08 gam nước. C5H10O2.5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư. D. to) thì thu được hỗn hợp A. B. Vậy công thức phân tử của este là A. 1. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. 142 gam. 04. FeO. 0. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 0.2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu.66 gam CO2.Xác định công thức và tên oxit sắt đem dùng. 0.0. C. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau: . Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33. B. C2H5OH và C4H9OH. 141 gam.2 gam muối khan giá trị của m là A. phenol. D. Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01.6 gam hỗn hợp X gồm Fe.2 gam.05 gam. B2CO3.8 gam. 1. C.8 gam chất rắn khan. CH3OH và C2H5OH.52 gam.125 gam. Cho 2. a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.6 gam. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí CO2 (đktc) thu được là A. 0. C2H4O2. C. 111 .434 lít.Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic.48 lít khí NO2 (đktc). C2H5OH và C3H7OH. D. 15. Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8. C. CTPT hai ancol trên là A. 1.975 gam muối. B. Giá trị của V là: A.903 gam. D. Hỗn hợp X gồm 2 este A.672 lít khí (đktc) và một dung dịch. 5. 7. C. C4H8O2.336 lít. 0. 132 gam. 08. sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe. 6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145.344 lít. D.444 lít.215 gam. D. 35.8 gam. D.704 gam. FeO và Fe. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Khi phản ứng thực hiện hoàn toàn và kết thúc.94 gam. Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN Ví dụ 1: Nung 8. B. 10.2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136.Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180oC. Xác định thành phần theo số mol chất rắn B.4 gam.7 gam.4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. B ta được hỗn hợp X gồm các olefin. Fe3O4. D. FeO. CH3OH và C3H7OH. 2. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0. 2.2 gam. 9. 0.24 lít. C.24 lít khí H2 (đktc). phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69. 06.2 lít. Fe 2O3.6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu? A. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A. 0. Khối lượng của X là A.93 gam.4 lít CO 2 (đktc). 1. 02.85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18.521 gam. 126 gam. D. 77. xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. C. 5. B. . 0. 2. C3H6O2. thấy khối lượng ống giảm 4. D. D.2 gam. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3. B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức.5oC và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. B. thu được 2. R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22. Fe2O3. C.

Khối A .Mã đề 182 . C.Khối B . V = 11.32 gam. C.TSĐH 2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. 2. 2b = a. C. 1. Trong phản ứng tráng gương.TSĐH 2007) Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3. no.01. Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Ví dụ 1: (Câu 11 . y = 2x. HOOC− 2− 2− CH CH COOH. a : b = 1 : 4.24 lít. a : b > 1 : 4. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0.5 lít.04 gam hỗn hợp X gồm FeO.12 lít. 1. đơn chức. y = x − 2.4(a + b). hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. không no có hai nối đôi.TSĐH 2007) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ. B.2(a + b). B. D. Fe 2O3. Fe 3O4. 50 ml. 20. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. Fe2O3. 112 ml. Fe2O3. D. Ví dụ 7: Nung 8. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. 224 ml.Mã đề 182 . FeO) với số mol mỗi chất là 0. D. a : b = 1 : 5.TSĐH 2007) Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l. V = 22. đơn chức. A hòa tan vừa vặn trong dung dịch chứa 0.2(a − b). Để dung dịch sau − điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO 42 không bị điện phân trong dung dịch) A. A.12 lít. 448 ml. hai chức. không no có một nối đôi.4(a − b). một phân tử X chỉ cho 2 electron. 3. C. thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. B. 37.04. C. C. D. B. 40.22 gam. Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3. D.62 gam. V = 11. Ví dụ 7: (Câu 32 . 2. Ví dụ 4: (Câu 37 . D. 0. a : b < 1 : 4. 50 ml.Khối A . B. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. HOOC− COOH.TSĐH 2007) Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. có màng ngăn xốp).24%. C. 0. 0. C. b > 2a. Ví dụ 5: (Câu 39 .Khối A . 5. 0. C. CH3− COOH.140 gam.B. 6. Biểu thức liên hệ giữa V với a. Fe3O4. C2H5− COOH. để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. 22.03. B. Số mol NO bay ra là. D.A.Khối A . y = x + 2. D. 2.56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Ví dụ 3: (Câu 21 .97%. C.Mã đề 182 . 2. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A.5%. D. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A.04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) là. 4. C. 100 gam.TSĐH 2007) Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63. 25 ml. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. b < 2a.7%. 30. V = 22.Khối A . Giá trị của k là A. đơn chức. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. b = 2a. A.Mã đề 182 . b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y. Fe3O4 thì cần 0.52 gam. Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).5 mol HNO3. D. Giá trị của m là A.4 lít. C.Mã đề 285 . Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. 160 gam. 2. B. B. D. 0.Mã đề 182 . bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. A.96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO.02. D. B. Ví dụ 2: (Câu 13 . Quan hệ giữa x và y là (giả thiết.05 mol H2. B. 120 gam. b là A. D. Mặt khác.96% clo về khối lượng. Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe. trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. C.1 mol. B. 336 ml. y = 100x. B. 112 . no.

C. C. trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%. B. B. B. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14. D.TSCĐ 2007) Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27. Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9. D.18%. 4.Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2.05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O. 1. B. 50%. hàm lượng C đơn chất là 3. B. Zn. C. Fe. B. a = b − 0. Vậy x có giá trị nào sau đây? A. B. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ 113 . sau đó NO chuyển hết thành NO 2. C. Fe. . Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO 3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được chất rắn Y chứa 45. Cu. 75%. B. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là A. Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3. C3H6. C. C. C. C.Mã đề 231 . 20%. Tỷ số là A. a = b − 0. V1 ≤ V2. Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al. D.65 % CaO. B. Mg. hàm lượng Fe3C là a%. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển hết thành NO.Khối A . D. Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 10. Zn.6. C5H10 Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe. V1 = V2. 3. Đốt cháy 0.02. D. A. Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. Kim loại M là A.1%. Cu.5.5.4. B. 2. 14. . C. b = 5a. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong nước thành dung dịch HNO3. a = b − 0. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là A. D. V1 > V2. a = 2b. C. 16%. C2H4. 15%.13%.05.Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO 2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. B. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. 16. D. a = b. Cho A đi qua niken nung nóng được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). 10. 70%. V1 < V2. D. 13. C. 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện. Giá trị a là A. Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6. Fe3C). Công thức phân tử của anken là A. 15%. C. M là kim loại gì? A.5.25%.21%.07.Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2. 10%. Al. D. a = b. 80%. C4H8. D. Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. D. Ví dụ 3: (Câu 1 . a < b < 5a. 25%.

trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . níc. 2.BeO. dung dÞch baz¬. oxit : I.VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit . T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3.TÝnh chÊt hãa häc : 1. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O 114 . OÂitkim loaï +H2O → Bazô . ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1. II. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. 3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. OÂitphi kim+H2O → Axit . VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2.Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Lìng tÝnh Baz¬ Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. VD nh Al2O3. ZnO . VD nh CO. NO … III. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. Cr2O3 4. T¸c dông víi níc : x a.

T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5. §iÒu chÕ oxit: * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi víi dung dÞch KiÒm: dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B . Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” . AXIT : I.VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieâuï : Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua Hãa trÞ I II I 115 . Mét sè tÝnh chÊt riªng: VD : t 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV.

Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. TÝnh chÊt hãa häc: 1. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . T¸c dông víi kieàm : H 2SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ * Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb 5. T¸c dông víi AxÝt : H Cu Ag Hg Pt Au 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O ._ NO3 = SO4 = SO3 _ HSO4 _ HSO3 = CO3 _ HCO3 ≡ PO4 = HPO4 _ H2PO4 _ CH3COO _ AlO2 Nitrat Sunfat Sunfit Hi®rosunfat Hi®rosunfit Cacbonat Hi®rocacbonat Photphat Hi®rophotphat ®ihi®rophotphat Axetat Aluminat I II II I I II I III II I I I II. II. Baz¬ : I.TÝnh chÊt hãa häc: 1.noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O C. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO 3 → AgCl + HNO 3 6. KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 116 . Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: 2. * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au.

Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng . Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → 6. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O D. K. Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 117 . II.3. K. Kim lo¹i + Kim lo¹i Na. Muèi : I. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: 4.TÝnh chÊt hãa häc: Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. Dung dÞch kiÒm t¸c 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O KOH + SO3 → KHSO4 dông o víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5.

3. Vdd C% CM D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè Mol/lÝt gam/m l 118 atm . 4. V C% = mct × 100% mdd Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc 8. C«ng thøc tÝnh sè mol : m n= 1.Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy TÝnh riªng chÊt t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → t CaCO3  CaO + CO2 → o o Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 C¸c c«ng thøc thêng gÆp XI. n= V 22 . n= Vdd ( ml ) × D × C % 100% × M mA mB M MA MB 6. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : n C M = ct 9. P ×V ( dkkc ) n= R ×T C«ng thøc tÝnh nång ®é C% XII. C ×M C% = M 10 × D ) XIII. 7.4 n KÝ hiÖu Chó thÝch: Tªn gäi Sè mol Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng dÞch Khèi lîng m«i Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng m mct mdd mdm m hh chÊt tan dung dung hçn hîp chÊt A chÊt B mol §¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % n = C M ×Vdd C % × mdd n= 100% × M 5. M 2.

%B = mB × 100% mhh hoaëc %B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B XVIII. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. Vdd ( ml ) = m dd D hay thÓ tÝch c¸c chÊt XVII.10. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13. HiÖu suÊt ph¶n øng : 22. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. 20. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18. m = n×M 12. CM = 10 × D × C % M XIV. 15. Tû khèi cña chÊt khÝ : 21. mhh 19. d= mA mB  M  d = A   MB    XIX. 14. mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D XVI. mct = C % × Vdd 100% XV. mt t(nt t \ Vt t) H% = × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) 119 . CM 17.

0.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M... 2 D. H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ 23. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn.5 C. hiÖu suÊt ph¶n øng 80%.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. 2.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . Bài toán CO2. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic. Giá trị của a là? A.4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. n M +n M +n M +. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11.5 **.. Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬.XX. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6.25g/ml).... Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. 1. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. V1 +V2 +V3 +. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ..75 B. Bµi 8:Dẫn 5. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: 120 . b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng. b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1. biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +.25 g/ml).5M. Bµi tËp vËn dông Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M. Bµi 2: BiÕt r»ng 1.2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch. BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. Bµi 6: DÉn 1. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M.

Cả A.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.24 lít B/. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch.5 M.m Bµi 9: DÉn 1.O=16.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0. 4.O=16.88gam kết tủa. lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2. .896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0.48 lít D/.25 mol Ca(OH)2. 3g kết tủa D.01M được? (C=12. C đều đúng Bµi 12: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ . Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ.O=16) A/. . 3.Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 . NaHCO3 C. Biết rằng: . 2g kết tủa C. Bµi 11: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0. Vậy V bằng: (Ca=40.Ca=40) 121 . 2. Na2CO3 B. NaHCO3.H=1.C=12. 4g kết tủa Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. .Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n . b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2.H=1. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12. dung dịch A chứa? (Na=23. Bµi 10: Cho 2.Ca=40) A. 1g kết tủa B.C=12.36 lít C/.O=16.1M.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0.Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 .H=1.Ba=137) A. Na2CO3 Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0.24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng. NaOH và Na2CO3 D. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng. thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 .Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7.

06 D.04 mol B. 41. 20g D.1M thu được 19. 0. 184gam C. 0.A. 0.5g Bµi 18:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1. 15g C. 3g Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2. 5g B. 0.06 D. 2g D. Gía trị lớn nhất của V là? A.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A.02M.04 mol Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2. 5g C. Tăng 20gam C. 2.2M và Ca(OH)2 0. 1g Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A.8gam Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.01M. 0.02mol và 0. 18.6gam C. 3. 1g Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0.04 Bµi 25:Cho 0.16gam D.8gam D Giảm 6.Ca=40) A. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0.2gam B.184gam Bµi 26:Cho 0.416gam Bµi 27:Cho 0.01mol và 0. 15g B. 0. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.08mol Ca(OH)2. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. 0.4gam D.5 lít Ba(OH)2 0.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0.688 lít CO2 (đktc) vào 2.032 B. Chỉ có CaCO3 B.01M.26gam B.76gam kết tủa.05M thu được kết tủa nặng? A. 28g Bµi 22:Hấp thụ hết 0. 0.11 mol Ca(OH)2. Tăng 13.24 C.03 mol D.048 C.5g B. 1g B. Giảm 16. thu được 15. 1.5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? A. 4. 10g B. 10g D.06gam D. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. 1. Gía trị của a là? A.7 gam kết tủa.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l.76g kết tủa.02mol và 0.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.01M ta thu được m gam kết tủa.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0. 416gam B. Tổng khối lượng muối thu được là? A.03mol và 0. 2g C.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0.075 mol Ca(OH)2.03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. 1. 2. 0. 0.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. Chỉ ra gía trị x? (C=12. 1.48 D.032 B. 2.72 Bµi 19:Hấp thụ hết 0.1M. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A. 0. Gía trị của m là? A. 0.2M và Ca(OH)2 0.O=16. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A.84gam B. hấp thụ 0.5g C.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.048 C.12 B.1M và Ca(OH)2 0.05 mol C. 12g C.5g D.04 Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.96gam 122 . 2gam C. 6.H=1. 4. 10g D. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. 0. Thêm tiếp 0.4gam NaOH vào bình này. 0. 4. Hấp thụ 7. 1.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15.

ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy. 95 B. cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän cho tõng lo¹i. 108 D. Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ : A. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 36. 9 vµ 17 C. A. §©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO3 20% (D = 1. Bµi to¸n vÒ nång ®é. 2/3 B. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ 52. 2/5 C. Tæng sè h¹t proton. 9000ml B. 30% B. 38% VÝ dô 40. CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO3 cã nång ®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO3 cã nång ®é 20%. 115 C. X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. A. nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ sinh.1M. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ : A. TÝnh sè ml H2O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch míi cã nång ®é 0. Bµi to¸n ho¸ sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸. 1. 35% D. 7 vµ 14 D. pH cña dung dÞch VÝ dô 38. ®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh. 1/5 D.2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung dÞch. 112 VÝ dô 37. 40% C. 8 vµ 15 B. 18000ml 123 . n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155. H·y x¸c ®Þnh sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau : A. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.HÖ thèng vËn dông 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸. Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã. 3/4 VÝ dô 39. 7 vµ 15 2.

C. 11000ml

D. 17000ml

VÝ dô 41. Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 VÝ dô 42. §Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H 2SO4 cÇn dïng 20ml NaOH 0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H 2SO4 ph©n li hoµn toµn thµnh ion). CM(H2SO4) = 0,080M vµ pH = 0,85 A. CM(HCl) = 0,120M ; B. CM(HCl) = 0,072M ; C. CM(HCl) = 0,065M ; D. KÕt qu¶ kh¸c

CM(H2SO4) = 0,024M vµ pH = 0,92 CM(H2SO4) = 0,015M vµ pH = 0,89

3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n øng

VÝ dô 43. Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO2. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO2 (®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75%. A. 25,2 gam B. 20,8 gam C. 20 gam D. 20,3 gam VÝ dô 44. Cho 0,1 mol FeCl3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na2CO3 d thu ®îc kÕt tña X. §em nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 7 gam B. 8 gam C. 9 gam D. 10 gam VÝ dô 45. TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%. A. maxit metacrylic = 215 gam ; mrîu metylic = 80 gam B. maxit metacrylic = 200 gam ; mrîu metylic = 75 gam C. maxit metacrylic = 185 gam ; mrîumetylic = 82 gam D. KÕt qu¶ kh¸c VÝ dô 46. Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO3 ®Æc vµ H2SO4 ®Æc. Lîng nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.

124

A. 315 gam C. 385,2 gam

B. 402,1 gam D. 362,7 gam

4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt

VÝ dô 47. Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu ®îc 0,56 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc : A. 42 gam B. 34 gam C. 46 gam D. 58 gam VÝ dô 48. Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O 2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X. A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. KClO4 VÝ dô 49. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO2 vµ 1,8 gam H2O X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. A. C3H6O2 B. CH2O2 C. C2H4O2 D. C4H8O4 VÝ dô 50. Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi mét nhãm OH. A.

CH3 − CH − CH2 − OH OH CH2 − CH −CH2 OH
| |

B. |

CH2 − CH2 OH
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
|

OH

C. |

OH

OH

|

5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp

VÝ dô 51 Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO3 vµ MgCO3 vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc 6,72 lÝt CO2 (®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp. %mMgCO3 = 71,5% A. %mCaCO3 = 28,5% ; B. %mCaCO3 = 37,31% ; %mMgCO3 = 62,69% C. %mCaCO3 = 40% ; D. %mCaCO3 = 29,3% ;

%mMgCO3 = 60% %mMgCO3 = 70,7%

6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n

VÝ dô 52. §iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO3 víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn 800ml dung dÞch NaOH 1M.

125

TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng ®é 20A. A. 4013 gi©y B. 3728 gi©y C. 3918 gi©y D. 3860 gi©y VÝ dô 53. §iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag2SO4 0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30 gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c kÕt qu¶ cho sau : A. 3,129 gam B. 4,320 gam C. 1,544 gam D. 1,893 gam VÝ dô 54. §iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ (®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn ph©n ®îc : A. KCl B. NaCl C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ

VÝ dô 55. Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N2 vµ CO2 (®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ : A. 14,3 B. 14,8 C. 15,6 D. 15,1 VÝ dô 56. ë 27oC, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶ sau : A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam VÝ dô 57. Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho vµo ®ã 32 gam NH4NO2. §a b×nh vÒ 0oC sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng kÓ). A. 3 atm B. 4 atm C. 2 atm D. 5 atm VÝ dô 58. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O 2 (ë ®ktc) vµ cã s½n 6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh vÒ toC thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ). NhiÖt ®é toC ®îc x¸c ®Þnh lµ : A. 65,70oC B. 68,25oC o C. 69,20 C D. 70,15oC
8. Bµi to¸n tæng hîp

VÝ dô 59.

126

§¸p ¸n C Theo ®Ò ta cã :  VÝ dô 37. p'.10 2 = 0.5% D. 1% B. C2H5OH §¸p sè vµ híng dÉn gi¶i VÝ dô 36. ta cã : 2. §¸p ¸n B. C3H7OH B. C5H11OH D.012 = 0.5% VÝ dô 60 Ngêi ta khö níc 7.0. 1. §¸p ¸n B.1. e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X.000ml VÝ dô 41.001 (mol) = nKOH − = nHCl = 0. §Æt p.0.2 = 600 (g) Khèi lîng HNO3 trong dung dÞch ®Çu : → nång ®é dung dÞch HNO3 míi lµ : 20 . §¸p ¸n B Khèi lîng dung dÞch HNO3 ban ®Çu : 5 1 m 20%  = 1 =  25 5 m2 m2(gam)ddKNO3 15% 25  500.Dung dÞch axit fomic 0.1 = (2 + x). n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108 2p − n = 33 VÝ dô 39.1 → x = 18 lÝt hay 18. 2. A. 2% C. §¸p ¸n C.0012 (mol) 127 .1. §Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x. do ®ã : p + 8 = p' (1) p + 18 = p' (2) Tõ (1). H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn li α cña axit fomic. 5 1 Dïng quy t¾c ®êng chÐo : m (gam)ddKNO3 45% 2p + n = 155 → p = 47. e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26 V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8 hoÆc 18 «. DÉn khÝ nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña rîu trªn. − − − pH = 12 → [H+] = 10 12M → [OH ] = 10 2M n n OH− H+ = 0.100 = 40% 300 VÝ dô 40. C4H9OH C.8 gam brom tham gia ph¶n øng. A.4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ.46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3. §¸p ¸n C. (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo) p' = 17 (clo) VÝ dô 38.600 = 120 (g) 100 C% = 120 .1.

12 = 0.001 0. §¸p ¸n B.05 0.0036 58.22.072(M) 0. y lµ sè mol cña HCl vµ H2SO4 trong 50ml hçn hîp HCl + NaOH → NaCl + H2O (mol) x x x H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (mol) y 2y Theo trªn vµ ®Ò ta cã : VËy : CM(HCl) = − H 2O 0. (mol) 0. VÝ dô 42. §¸p ¸n A.1 to 12.0002 0 − → [H+] = 0.1 → 0.006 pH = − lg[H+] = − lg =− lg0.4 mquÆng = VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt : VÝ dô 44.001 = 10 3M → pH = 3.120.0.5x + 142y = 0. CH2 = C(CH3) − COOH + CH3OH ƒ CH2 = C(CH3) − COOCH3 + H2O (gam) 86 32 100 maxit mrîu ← 150 xt → 128 .001 0.024(M) 0.92 0. §Æt x.02  y VÝ dô 43.0036 = 0.0.0012 x + 2y = 0.05 VËy m = 160.48 = 12 (gam) 8.4 (lÝt) x? ← 4.001 sau p 0.001 p 0.381  → y = 0.05 0.0012 0.120(g) → 8.100 100 = 20 (gam) .0012 CM(H2SO4) = = 0.22.4.H+ + OH → b® 0.48 →x = 4.001 0.05 x = 0.1 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O → (mol) 0. §¸p ¸n C. ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ thuyÕt : 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 4. §¸p ¸n B. Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO2 tõ quÆng.0002 : 0. 75 80 0.05 = 8 (gam) VÝ dô 45.2 = 0.3.

§¸p ¸n C §Æt c«ng thøc cña X lµ KxClyOz mO = 1 H2↑ 2 0.1 → n = 2 C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C2H4O2 VÝ dô 50.49.150.49 (g) → mKali = mCl = 1.672 = 0.05 mol axit cho 0.71 0.60 → maxit = VÝ dô 46.78 0.1mol    → X lµ axit no ®¬n chøc nH2O = 0. Theo ®Ò nCO2 = 0.100 mrîu = = 80 (gam) 100.96 : : 39 35. . a ≤ n. §¸p ¸n C Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ CnH2n+2−a (OH)a.60 32. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y : 129 .05 n mol CO2 → 0.1mol   O t 2 §Æt c«ng thøc cña axit lµ CnH2nO2  nCO2 o→ Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO2 ®èt 0. 78 100 100 ROH + Na → RONa + 500 78 (mol) 1 → (mol) 0.78 = 0. trong ®ã n ≥ 1.3g) ← 0.30 = 46(g) 0.93.025 VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ : VÝ dô 48.5 16 =1:1:3 VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO3 VÝ dô 49.7 gam .05n = 0.86.71 (g) Ta cã tØ lÖ x : y : z = 1 .150.52. §¸p ¸n C 500 78 78 = 362. §¸p ¸n C.35 = 0.05 32.96 (g) 22400 mr¾n = 245 − 0.05 (chøa 2.100 = 215 (gam) 100.5 2.78 (g) 100 0. §¸p ¸n D (mol) xt C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O → 500 78 500 78 → 500 78 Fe/ HCl C6H5NO2 + 6H  C6H5NH2 + 2H2O → (mol) → VËy manilin = VÝ dô 47.49 − 0.96 = 1.

1 = 0. §¸p ¸n B.8.1 = 10 (gam).I.8 = . Gäi x lµ sè mol AgNO3 ®· ®iÖn ph©n : ® pdd 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + O2 + 4HNO3 → (mol) x → x HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O x x → (mol) x x = 0.8 (mol) ¸p dông c«ng thøc Fara®©y m = 1 A .72  → a = 0.2 = 1.8 %mMgCO3 = 62. §¸p ¸n C Theo ®Ò. .t ta cã : 96500 n 1 108 108× 0.3 a+ b = = 0.0.69% VÝ dô 52.8   6. chiÕm .31% vµ 26. kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag2SO4 bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra. Còng theo c«ng thøc Fara®©y : mAg = 1 108 . §¸p ¸n D. . b lµ sè mol cña CaCO3 vµ MgCO3 trong hçn hîp CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (mol) a MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn.690. 100 = 37. cã : a 100a + 84b = 26.CnH2n+2−a (OH)a + Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã : 3n + 1− a O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 NghiÖm thÝch hîp lµ : n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C3H5(OH)3 C«ng thøc cÊu t¹o lµ : | 3n + 1− a 6+ a = 3. b = 0.20.544 (gam) 96500 1 1 Cl2↑ 2 VÝ dô 54.4  10 → Khèi lîng CaCO3 = 100.t → t = 3860 gi©y 96500 1 VÝ dô 53. §¸p ¸n A Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R ® pdd RCl  R + → 130 .3 22.5 → n = 2 3 CH2 − CH − CH2 OH | OH OH | VÝ dô 51.1 . . §Æt a.

44 + 0.05 = 0.25 − 0. muèi lµ KCl 0.4 S + O2 → SO2↑ S ch¸y hÕt.05 (mol) nCaCO3 = 100 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Do ®ã : nN2 = 0.5 (mol) 131 .0.273 = 2 (atm) 5.00167 100 nH2 = 0. ta cã : nFe (p.2) = 0. VËy R lµ kali.2 (mol) 32 11 .5.5 (mol) 22. §¸p ¸n B Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ Theo trªn vµ ®Ò.09352 (gam) VÝ dô 57.4 VÝ dô 55.2 ban ®Çu = = 0.05.6 = 0.08 mol 22. tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ : nkhÝ sau = 0.00167.36 = 0.2 (mol) Sau ph¶n øng. §¸p ¸n B nS ban ®Çu = 0. ta cã : ¸p suÊt trong b×nh : 32 = 0. O2 cßn d : nO2(pð) = nSO2 = nS = 0.1 (mol) 5 = 0.300 VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : mFe = 0.Tõ trªn vµ ®Ò : →R = nR = 2nCl2 = 2 0.0.4 = 0. §¸p ¸n C Theo trªn vµ ®Ò : to NH4NO2  N2↑ + 2H2O → nN2 = nNH4NO2 = Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT.) = 87 .082.5 − 0.08 nX = 5.2.0.05 (mol) VËy dX / H2 = nCa(OH)2 = 5.12 = 39.896 = 0.2 + (0. §¸p sè C Do Ca(OH)2 d nªn chØ cã ph¶n øng → nCO2 = nCaCO3 = 0.082. vËn dông c«ng thøc PV = nRT.20 (mol) 0.56 = 0.02 = 0.25 VÝ dô 56.5 (mol) 64 P= VÝ dô 58.0.6 nO2 6.25 (mol) 22.28 = 15.6 2.4 3.

Còn đối với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn. Tiếp theo là phản ứng hóa học. nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa Trị" nhá.001 Do ®ã ®é ®iÖn li α = 0. Nång ®é CM cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång ®é % vµ nång ®é mol lµ : CM(HCOOH) = (mol ®iÖn li)0. nanken = nBr2 = 0.8 = 0.25K 0. ta cã : → C«ng thøc cña rîu lµ C4H9OH 7.1 = 0. §¸p ¸n A.D 0. Lấy ví dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không hề có chỉ số ở dưới.2 = 341.25 − 273 = 68.1 (mol) 80 0.001 .0. dạng bài tập chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất.1 → Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ : 0.08.100 = 1% 0.08 (mol) 160 Theo ph¶n øng trªn.100 = 0.001 C%. Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi hóa trị II. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!! Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá.10.08 (mol) nanken = V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn nanken sinh ra khi khö níc lµ : Ph¶n øng khö níc cña rîu : H2SO4® CnH2n+1OH  CnH2n + H2O → (mol) 0.1 M = 14n + 18 = 74 → n = 4 Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8 Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản.25.4 = 74 0.5.11 . Những bài đầu thì rất dễ rồi. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách. theo PV = nRT ta cã : T oK = 1 .Do ®ã.10.1(M) = M 46 − VÝ dô 60.25oC VÝ dô 59. Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi. Vậy thì 132 .46. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi.1 M= Tõ c«ng thøc cña rîu trªn.082 → toC = 341. §¸p ¸n B Ph¶n øng céng brom vµo anken : CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 nBr2 tham gia ph¶n øng = 12.001M − HCOOH → H+ + HCOO ← 0.1 pH = 3 → [H+] = 10 3M = 0.

4. VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu: 1. Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó 5. trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước. Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước 4. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ. Thân Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email: 133 . B3: tính số mol chất còn dư B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó. Vì phần này cũng dễ. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô 8. Gồm 3 bước sau: B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK B3: Kiểm tra lại bài. loại ko tan. Thì các chất có số mol nhiều nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư. Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau: B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2 loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó 6. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước.làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự thấy đúng với đa số các phương trình.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước 1.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra: 1. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. thủy ngân (Hg)] 3. Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. bạc(Ag). Có 2 loại chính là: Oxyt Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim + Oxi. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi 7. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm. 2. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước 2. Phần phân loại và VD các bạn xem SGK trng 129. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim + ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127) 3. Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu). Chúng được đọc là: tên kim loại + Hiđôxyt (OH). Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III> 2. Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8.

********************************** 134 .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu ®Êy.com .ku_bjz_95@hotmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful