75 ®Ò thi HSG ho¸

**********************
®Ò sè 1
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 2
Bµi 1. ë 20
o
C, hßa tan 60g muèi kali nitrat vµo 190g níc th× ®îc dung dÞch bµo hßa. H·y tÝnh ®é tan
cña muèi kali nitrat ë nhiÖt ®é ®ã.
§a: 31,6g
Bµi 2. ë 20
o
C ®é tan cña kali sunfat lµ 11,1g. Hái ph¶i hßa tan bao nhiªu gam muèi nµy vµo 80g níc
®Ó ®îc dung dÞch b·o hßa ënhiÖt ®é ®· cho.
§a: 8,88g
Bµi 3. X¸c ®Þnh khèi lîng muèi kali clorua kÕt tinh ®îc sau khi lµm nguéi 604g dung dÞch b·o hßa ë
80
o
C xuèng 20
o
C . §é tan cña KCl ë 80
o
C b»ng 51g ë 20
o
C lµ 34g
§a: 68g
Bµi 4. §é tan cña NaNO
3
ë 100
o
C lµ 180g, ë 20
o
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh l¹i khi
h¹ nhiÖt ®é cña 84g dung dÞch NaNO
3
b·o hßa tõ 100
o
C xuèng 20
o
C
§a: 27,6g
Bµi 5. ë khi hßa tan 48g amoni nitrat vµo 80ml níc, lµm cho nhiÖt ®é cña níc h¹ xuèng tíi -12,2
o
C.NÕu muèn h¹ nhiÖt ®é cña 250ml níc tõ 15
o
C xuèng 0
o
C th× cÇn ph¶i hßa tan bao nhiªu gam
amoni nitrat vµo lîng níc nµy.
§a: 82,72g
Bµi 6. TÝnh phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña níc kÕt tinh trong:
a. Xo®a: Na
2
CO
3
. 10 H
2
O
b. Th¹ch cao: CaSO
4
. 2H
2
O
§a: a. 62,93% b. 20,93%
Bài 7: Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì
dừng lại. Tìm khối lượng nước bay ra.
(Đ a: 73,8 gam)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 1
Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
M
(l) (ml)
dd
dd
m
.1000
n n.1000 m.100.10.D C%.10.D
M
C
m
V V m .M M
D
· · · · ·

M
C .M
6,95.98
C% 49%
10D 10.1,39
· · ·
Bài 9:
a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8%
b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12
o
C thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO4 ở 12
o
C.
(được phép sai số nhỏ hơn 0,1%)
(a = 60g / b.17,52)
Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng
độ % các chất tan trong dd A.
(NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%)
Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí
không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.
®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 4
1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä.
2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng:
a) CO
2
, SO
2
, SO
3
, N
2
O
5
, P
2
O
5
lµ c¸c Oxit axit.
b) Na
2
O, K
2
O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬.
3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)
2
. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng
chÊt trong lä.
4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H
2
®ktc.
a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp?
b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng?
5- Cho c¸c chÊt sau: P
2
O
5
, Ag, H
2
O, KClO
3
, Cu, CO
2
, Zn, Na
2
O, S, Fe
2
O
3
, CaCO
3
, HCl. H·y chän trong sè
c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 2
6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H
2
SO
4
lo·ng, KMnO
4
, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H
2
O, CaCO
3
, Fe
2
O
3
,
Ca(OH)
2
, K
2
SO
4
, Al
2
O
3
, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H
2
, O
2
, CuSO
4
, H
3
PO
4
, CaO, Fe. ViÕt PTHH?
7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O
2
, H
2
, CO
2
, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt?
8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)
2
, CuSO
4
, NaCl.
ViÕt PTHH x¶y ra?
9- Cã mét cèc ®ùng d.d H
2
SO
4
lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng
xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H
2
®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng
xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H
2
n÷a ®ktc.
a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra?
b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng?
c) TÝnh khèi lîng H
2
SO
4
®· cã trong dung dÞch ban ®Çu?
d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng?
10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H
2
SO
4
t¸c dông víi 60 gam Al
2
O
3
.
Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu?
11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn.
BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC.
12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K
2
O, HF, ZnSO
4
, CaCO
3
, Fe(OH)
3
, CO, CO
2
, H
2
O, NO, NO
2
, P
2
O
5
, HClO,
HClO
4
, H
3
PO
4
, NaH
2
PO
4
, Na
3
PO
4
, MgCl
2
. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ?
13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H
2
®ktc víi O
2
d ?
14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau:
a) Na -> Na
2
O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO
2
- > CaCO
3
-> CaO -> Ca(OH)
2
.
c) S -> SO
2
-> SO
3
- > H
2
SO
4
-> ZnSO
4
d) P -> P
2
O
5
-> H
3
PO
4
-> Na
3
PO
4
.
15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro
hơn ?
®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi
sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ;
NaOH ; HCl.
Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2
kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
A) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
A) Tính : khối lượng nước tạo thành.
B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+
3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 +
H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+
SO
2
 + H
2
O
Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 3
Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO
2
vµ 7,2g
h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®Ò sè 6
Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên , với N= 6.10
23
Câu 2: Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp
thu được 4gam Hg.
a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
d) Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
• Đặt đứng bình :………………
• Đặt ngược bình :………………
Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3 Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa .(Na2CO3.10H2O) vào 35,7 g nước .
Biết thể tích dd bằng thể tích nước .
Câu 6: Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
%Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H, và 70,3% Cl , có phân tử khối bằng 50,5 .
Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư .Trong đó nhôm chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) ,Neon (Ne là khí trơ ) , oxi , metan (CH4)
Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 11: Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g .hợp chất nhôm clorua.
Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a) Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------- Na2CO3 + H2O
a) Lập PTHH của phản ứng trên ?
b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ?
c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 4
®Ò sè 7
1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1,1 g/ml. H·y tÝnh
nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc.
2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO
4
2% ®Ó thu ®îc dd CuSO
4
cã nång
®é 1M(D= 1,1 g/ml).
3/ Cã 3 dung dÞch H
2
SO
4
. Dung dÞch A cã nång ®é 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dÞch B cã nång ®é 2,18M
(D= 1,09g/ml). Dung dÞch C cã nång ®é 6,1M (D= 1,22g/ml).
Trén A vµ B theo tØ lÖ m
A
: m
B
b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
4/ Hoµ tan m
1
g Na vµo m
2
g H
2
O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H
2
O
-> 2NaOH + H
2
a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m.
b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d.
c/ Cho C% = 16% . H·y tÝnh tØ sè m
1
/m
2.
. Cho C
M
= 3,5 M. H·y tÝnh d.
5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H
2
SO
4
14,7% . Sau khi chÊt khÝ
kh«ng tho¸t ra n÷a , läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan. Hái kim lo¹i
ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo.
6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H
2
SO
4
nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d
hçn hîp Na- Mg th× lîng H
2
tho¸t ra b»ng 4,5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.
7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
víi 100 ml Ba(OH)
2
thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B . Läc lÊy A
®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0,859 g chÊt r¾n. Dung dÞch B cho t¸c dông víi
100 ml H
2
SO
4
0,05M th× t¸ch ra 0,466 g kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu
§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dd Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1; B2) vµ 1 dung dÞch H
2
SO
4
(A).
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X
cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A.
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y. Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32,5 ml
dung dÞch A. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn
67,5 ml dung dÞch A.
9/ Dung dÞch A lµ dd H
2
SO
4
. Dung dÞch B lµ dd NaOH. Trén A vµ B theo tØ sè
V
A
:V
B
= 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%. Trén A vµ B theo tØ
sè V
A
:V
B
= 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29,2 g dd HCl 25%. TÝnh nång ®é
mol cña A vµ B.
Híng dÉn ®Ò sè 7
HD 1; Lîng CuSO
4
= 50/250.160 = 32g -> n= 0,2 mol.
Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7,27%.
ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1,1=400ml -> C
M
= 0,2/0,4 =0,5M
HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO
4
= 0,64a.
Lîng CuSO
4
trong dung dÞch t¹o ra = 400.0,02 + 0,64a = 8+ 0,064a.
Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a.
Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1,1 g/ml) :
= 160.1/10.1,1 = 160/11% . Ta cã: 8+ 0,64a/400+ a = 160/1100.
Gi¶i PT ta cã: a= 101,47g.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
HD4: a/ 2Na+ 2H
2
O -> 2NaOH + H
2
nNa = m
1
/23 -> nH
2
= m
1
/46
-> lîng DD B = m
1
+ m
2
- m
1
/23 = 22m
1
+ 23m
2
/23
Lîng NaOH = 40m
1
/23 -> C% = 40. m
1
.100/22m
1
+ 23m
2
b/ ThÓ tÝch B = 22m
1
+ 23m
2
/23d ml
-> C
M
= m
1
. d .1000/ 22m
1
+ 23m
2
.
c/ H·y tù gi¶i
HD5: Coi lîng dung dÞch H
2
SO
4
14,7%= 100g th× n H
2
SO
4
= 0,15 . Gäi KL lµ R; ta cã PT: RCO
3
+
H
2
SO
4
-> RSO
4
+ CO
2
+ H
2
O
N = 0,15 0,15 0,15 0,15
Lîng RCO
3
= (R + 60). 0,15 + 100 – (44 . 0,15)
= (R + 16) .0,15 +100
Ta cã: (R+ 96).0,15/(R + 16) .0,15 +100 = 0,17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 5
HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H
2
tho¸t ra = 4,5 g.
2Na + H
2
SO
4
-> Na
2
SO
4
+ H
2

Mg + H
2
SO
4
-> MgSO
4
+ H
2
2Na + H
2
O -> NaOH + H
2
Theo PTP¦ lîng H
2
= lîng H cña

H
2
SO
4
+ 1/2 lîng H cña

H
2
O.
Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã:
x/98. 2 + 100 – x /18 = 4,5 -> x = 30


§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H
2
SO
4

- Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH
Theo PT: H
2
SO
4
+ 2NaOH -> Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
2 lit dd H
2
SO
4
cã 2a mol -> 4a .
Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a
*

Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.
Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3,25 lit dd H
2
SO
4
cã 3,25a mol.
Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6,5a
**
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a
*

2b1+ b2 = 6,5a
**
Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2,5a ; b2 = 1,5 a.
Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6,75l dung dÞch A cã 6,75a mol H
2
SO
4
.
Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6,75a.2= 13,5a.
Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x,y (lÝt) ta cã:
2,5ax + 1,5ay = 13,5a
vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4
HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a , dd B la b. Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc
5 lit dd X cã d axit. Trung hoµ 5 lit dd X cÇn
0,2.5 = 1molKOH -> sè mol H
2
SO
4
d: 0,5 mol.
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
b 2b
Sè mol H
2
SO
4
d = 3a – b = 0,5*
Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d. Trung hoµ 5 lit Y cÇn
0,2 .5 = 1 mol HCl
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
2a 4a
Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 **
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0,5*

3b – 4a = 1 **
Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0,5 ; b = 1
®Ò sè 8
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. Fe  Fe3O4  Fe  H2
b. KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH
c. H2O  H2  Fe  FeSO4
d. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn
2. Cho các nguyên tố sau, những nguyên tố nào cùng một chu kì:
A : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
1
D: 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
1

B : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
E : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
2
C : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
5
F : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất A bằng khí oxi , sau PƯ thu được 2,24 lit CO2 (ở đktc) và 2,7 gam H2O. Hãy xác
định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23).
4. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13,44 lít H2
(ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn?
b. Tính khối lượng HCl trong dung dịch?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 6
5. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6,72 lít CO (đktc), sau PƯ thu được 11,2 gam kim loại A. Hãy lập
PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên?
®Ò sè 9
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. H2 H2O H2SO4 H2
b. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2
c. Fe Fe3O4 Fe H2
FeCl3 Fe(OH)3
2. Cho các nguyên tử: A : 8p, 8n ; B: 8p,9n; C: 8e, 10n ; D: 7e,8n. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì
sao?
3. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi, sắt, Natri.
4. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11,2 tấn canxi oxit và 8,8 tấn khí cacbonic. Hãy tính khối
lượng đá vôi đem phản ứng?
5. Cho dX/Y = 2,125 và dY/O
2
= 0,5.Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau:
Khí X: 94,12% S; %,885H. Khí Y: 75% C, 25% H.
Tìm CTHH của X , Y.
6. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng
CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này. Biết rằng VKK = 5VO
2
7. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0,84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu?
b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại?
8. Cho 7,8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19,6 gam H2SO4.
a. Tính VH
2
thu được (ở đktc). Biết thể tích V H
2
bị hao hụt là 5%.
b. Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng?
9. a. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7,17%. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II.
b. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại. Hỏi muốn điều chế 41,4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H2 (đktc)
hoặc bao nhiêu lit khí CO?
®Ò sè 10
1.a. Trong muối ngậm nước CuSO4.nH2O khối lượng Cu chiếm 25,6 %. Tìm công thức của muối đó?.
b. Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1,344 lit khí H2 (Đktc). Tìm kim loại X ?.
2. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại
6,6 gam một chất rắn không tan. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?.
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 lit CO2 (Đktc) và 2,7 gam nước. Tính
khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?.
4. Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3

CaO + CO2
Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam, tính khối lượng đá
vôi bị phân hủy?.
5. Cho 4,64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu, Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 gam khí H2 và 0,64 gam chất rắn
không tan.
a. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên?
b. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch?
6. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được
một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung.
a. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3?
b. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung?
ĐÁP ÁN ®Ò sè 10
1.a Ta có
4 2
.
uSO C nH O
M =
64 100%
250
25, 6%
×
·
Ta có 64 32 (16.4) .18 250 5 n n + + + · ⇒ ·
Vậy CTHH là CuSO4.5H2O (1 đ)
1.b
2
1, 344: 22, 4 0.06( ) mol
H
m
· ·
Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl

2 XCln + n H2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 7
Số mol
0, 06 2 0,12
( ) X mol
n n
×
· · Ta có:
0,12
. 3, 9 32, 5. X X n
n
· → ·
Vì kim loại thường có hóa trị n = 1, 2 hoặc 3
n = 1 X= 32,5 (loại)
n = 2 X= 65 (Zn)
n = 3 X= 97,5 (loại)
Vậy kim loại X là Zn (1 đ)
2. Ta có PTHH: CuO + H2
0
t
÷÷→
Cu + H2O
80 g 64 g
12 g x g?
Lượng Cu thu được trên lí thuyết:
12 64
9, 6( )
80
x g
×
· ·
Theo đề bài, chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6,6 gam chất rắn không tan, chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản
ứng trên là 6,6 gam.
6, 6
100% 68, 75%
9, 6
H ⇒ · × ·
(1,5đ)
3. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất:
2, 24 12
1, 2( )
22, 4
C
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất:
2, 7 2
0, 3( )
18
H
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: 2, 3 (1, 2 0, 3) 0,8( )
O
g
m
· − + · 1,5đ)
4. Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra.
Khối lượng CO2 thoát ra:
2
22 50
11( )
100
g
CO
m
×
· ·
PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2
100g 44g
xg? 11g
Khối lượng đá vôi bị phân hủy:
11 100
25( )
44
x g
×
· · (1,5đ)
5. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0,64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu.
Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4,64 – 0,64 = 4 (g)
Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg
PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
56 g 2 g
x g
2.
56
x
g
Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
24 g 2 g
(4-x) g
2(4 )
24
x
g

Từ 2 PTHH trên ta có:
2.
56
x
+
2(4 )
24
x −
= 0,2 Giải PT ta được x = 2,8 = mFe
Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe =
2, 8
100% 60, 34%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu =
0, 64
100% 13, 79%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp:
%Mg = 100% - (60,34%+13,79%) = 25,87% (2đ)
6.a PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2 (1)
100 g 56 g 44 g
Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g, trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 8
Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g)
Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy.
30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy

30 100
68, 2( )
44
x g
×
· · ,
68, 2
100% 80, 2%
85
H · × ·
b. Khối lượng CaO tạo thành là:
56 30
38, 2( )
44
g
×
· Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38,2g CaO
Vậy % CaO là:
38, 2
100% 54, 6%
70
× · (1,5đ)
®Ò sè 11
Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH)
2
0,075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu
chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25,2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie
cacbonat. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu?
Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO
2
vµo dung dÞch Ca(OH)
2
, ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë
nªn ®ôc, sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹.
Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH, khÝ CO
2
, èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i. H·y tr×nh bµy
ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na
2
CO
3
tinh khiÕt.
Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II, sau 1 thêi gian thÊy l -
îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8,585 gam. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y?
Mg; Ca; Cu; Ba
Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO
3
, CaCO
3
, Al
2
O
3
. Lîng Al
2
O
3
b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat.
Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng
®¸ tríc khi nung.
1. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung.
2. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0,5M?
®Ò sè 12
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 9
®¸p ¸n ®Ò sè 12
Câu 1: (1,00đ)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 10
Tính
2 4
dd
1, 6 400 640( )
H SO
m g · × ·
,
2 4
15 640
96( )
100
H SO
m g
×
· · ,
2 4
96
0, 98( )
98
H SO
n g · ; (0,5đ)
Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0,4 (400ml = 0,4l)
Ta có
0, 98
1, 5 1, 5 0, 38 0, 253( )
0, 4
· ⇔ · ⇒ · ⇒ ·
+
M
n
C x x l
V x

Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0,253 lít (0,5đ)
Câu 2: (3,00đ)
2
3, 384 12
% 100% 92, 29%
44 1
CO
m C
×
→ · ×
×
; (0,25đ) ,
2
0, 694 1
% 2 100% 7, 71%
18 1
H O
m H
×
→ · × ×
×
; (0,25đ)
%O = 100% – (92,29% + 7,71%) = 0 % → Không có oxi (0,5đ)
→ A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy (0,25đ)
92, 29 7, 71
: : 1:1
12 1
x y · · (0,25đ)
→ Công thức đơn giản (CH)n (0,25đ Ta có MA= 29 × 2,69
;
78 (0,25đ)
(CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0,5đ)
Vậy CTPT của A là C6H6 (0,5đ)
Câu 3: (2,00đ)
a. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân:
9
4
13
30 10
6.10 60000
5 10


×
· ·
×
lần (0,5đ)
Bán kính của hạt nhân phóng đại là
6
3( )
2
cm ·
Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0,5đ)
b. Thể tích của nguyên tử H:
3 9 3
4 4
3,14 (5, 3.10 )
3 3
V r π

· · × × (0,5đ)
Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton, nên khối lượng riêng củ
27
3
9 3
1, 6726.10
2, 68( / )
4
3,14 (5, 3.10 )
3
m Kg
D g cm
V


· · ·
× ×
(0,5đ)
Câu 4: (1,00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4, HCl NaCl, BaCl2
xanh đỏ không đổi màu quì ( 0,25đ)
(I) (II)
Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2
PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0,5đ)
(trắng)
Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0,25đ)
Câu 5: (3,00đ)
Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Al
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
x x
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,5đ)
y 1,5y
Ta có hệ: 65x + 27y = 17,3
(1)
x + 1,5y =
15, 68
22, 4

(2)
(0,5đ) Giải hệ ta được: x = 0,1 , y = 0,4 (0,25đ)
→ mZn = 6,5 →
6, 5
% 100% 37, 57%
17, 3
Zn · × ·
(0,25đ) → mAl = 10,8 →
10, 8
% 100% 62, 43%
17, 3
Al · × ·
(0,25đ)

2
136 0,1 13, 6( )
ZnCl
m g · × ·
(0,25đ)
3
133, 5 0, 4 53, 4( )
AlCl
m g · × ·
(0,25đ)

2
(0,1 0, 6) 2 1, 4( )
H
m g · + × ·
→ mddspư = (17,3 + 400) – 1,4 = 415,9(g) (0,25đ)
2
13, 6
% 100% 3, 27%
415, 9
ZnCl · × ·
(0,25đ)
3
53, 4
% 100% 12,84%
415, 9
AlCl · × ·
(0,25đ)
®Ò sè 13
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 11
C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau
Fe
2
(SO
4
)
3
+ NaOH Fe(OH)
3
+ Na
2
SO
4

Fe
2
O
3
+ CO Fe + CO
2

Fe
x
O
y
+ CO Fe + CO
2

P
2
O
5
+ H
2
O H
3
PO
4

C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO
3
thu ®îc 7,28 kg Canxioxit(CaO) vµ
5,72kg CO
2
. H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO
3
trong ®¸ v«i.
C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O;
N(III) vµ H; Fe(II) vµ gèc SO
4
(II); Fe(III) vµ gèc SO
4
(II).
C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng:
Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al
2
O
3
)
a, LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc.
b, Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam; vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102
gam. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng.
(BiÕt: Ca=40; N=14;H=1;S=32;O=16;Fe=56)
®Ò sè 14
Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. Viết các phương trình phản ứng, cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những
chất nào?
b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ?
Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được:
a) 5,6 lít SO2 b) 11,2 lít SO2 c) 22,4 lít SO2 d) 33,6 lít SO2
Các khí đo ở đktc. Viết các phương trình phản ứng
Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu
được tăng lên
1
6
khối lượng của bột đồng ban đầu. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi
đun nóng
Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65,22% kim loại về khối lượng. Không cần biết đó là kim loại nào, hãy tính khối lượng
dung dịch H2SO4 19,6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó
b) Cho 2,016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi, thu được 2,784g chất rắn. hãy xác định kim loại đó
Bài 5: Cho 10,52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để
hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1,25M
Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết. Thêm vào cốc thứ nhất a (g)
bột Zn, thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg, khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi kết thúc các phản
ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc, cân khối lượng các kết tủa đó, thấy chúng khác nhau 0,164 g. Đem đun nóng các kết
tủa đó với lượng dư HCl, thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0,864 g kim loại không tan trong
HCl dư
Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này
( Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Zn = 65, Fe = 56, Al = 27, S = 32, Cu = 64)
ĐÁP ÁN ®Ò sè 14
Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 12
Ba muối tan là Al2(SO4)3, FeSO4 và CuSO4 còn lại
2Al + 3CuSO4

Al2(SO4)3 + 3Cu
Fe + CuSO4

FeSO4 + Cu
Dung dịch gồm: Al2(SO4)3, FeSO4, CuSO4 còn dư. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu
b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu là kim loại kiềm, Ca, Ba:
Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm, sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo
thành hiđroxit kết tủa
Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O

NaOH +
1
2
H2

2NaOH + CuSO4

Cu(OH)2

+ Na2SO4
- Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch
Ví dụ: Zn + FeSO4

ZnSO4 + Fe
- Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra
Ví dụ Cu + FeSO4

không phản ứng
Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu, còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn
Bài 2: a) nSO2 =
5, 6
22, 4
= 0,25 mol
nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0,25 = 4 : 1
2FeO + 4H2SO4

Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1
Cu + 2H2SO4

CuSO4 + SO2 + 2H2O
c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1
C + 2H2SO4

CO2 + 2SO2 + 2H2O
d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3
S + 2H2SO4

3SO2 + 2H2O
Bài 3: 2Cu + O2

2CuO
128g 32g 160g
Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên:
32
128
=
1
4
. Theo đầu bài, sau phản
ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu, tức là Cu chưa bị oxi hoá hết, thu được hỗn hợp gồm
CuO và Cu còn dư
Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là:
128
6
= 21,333g
Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là:
mCu =
128
.
32
21,333 = 85,332g ; mCuO =
160
32
. 21,333 = 106,665g
Số g Cu còn lại là: 128 – 85,332 = 42,668g
%Cu =
42, 668
149, 333
. 100 = 28,57% ; %CuO = 71,43%
Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n.
Theo đề bài ta có:
2
2 16
M
M n +
= 0,6522⇒M = 15n ⇒M2On = 2M = 16n = 46n (g)
M2On + nH2SO4

M2(SO4)n + nH2O
Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4.
Để hoà tan 15g oxit cần
46
n
n
.15 = 0,3261 mol H2SO4
mdd =
100
19, 6
.0,3261 . 98 = 163,05g
b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n ta có:
4M + nO2 2M2On
4 4 32
2, 016 2, 784
M M n +
· ⇒M = 21n . Xét bảng: với n = 1, 2, 3
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 13
n 1 2 3
M 21 42 63
Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả. Vậy M phản ứng với oxit theo 2
hoá trị, thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). Như đã biết: Fe tạo Fe3O4, Mn tạo Mn3O4, Pb tạo Pb3O4. Vì vậy khi n = 8/3 ⇒M
= 56
Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4
Bài 5: Đặt x, y, z là số mol của Mg, Al, Cu trong 10,52g hỗn hợp
2Mg + O2

2MgO
x 0,5x x
4Al + 3O2

2Al2O3
y 0,75y 0,5y
2Cu + O2

2CuO
z 0,5z z
MgO + 2HCl

MgCl2 + H2O
x 2x
Al2O3 + 6HCl

2AlCl3 + 3H2O
0,5y 3y
CuO + 2HCl

CuCl2 + H2O
z 2z
Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết
lượng oxit kim loại được tạo thành. Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là:

17, 4 10, 52
32

= 0,125mol
Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0,125 . 4 = 0,86 mol
Thể tích dung dịch HCl 1,25M cần dùng:
0, 86
1, 25
= 0,688 lít
Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M, hoá trị n. Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là:
nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1)
nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2)
Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x
Số mol Zn và Mg: nZn =
65
a
; nMg =
24
a
⇒nMg > nZn
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a - .65
2
n
x
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a - .24
2
n
x
⇒(xM + a - .24
2
n
x ) – (xM + a - .65
2
n
x ) = 32,5nx – 12nx = 0,164
⇒20,5nx = 0,164 ⇒nx = 0,008
Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư, thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg, Zn dư, cuối cùng còn lại 0,864g
kim loại không tan là M với số mol là x
Mx = 0,864 ; nx = 0,008 ⇒M = 108n. Xét bảng:
n 1 2 3
M 108 216 324
Ag loại loại
Vậy kim loại M là: Ag ; nAg = 0,008
C% =
0, 008.170
50
. 100 = 2,72%
®Ò sè 15
Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 14
1. 0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H ; 0,5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. Công thức hóa học
nào sau đây là của hợp chất A?
A. HSO2 B. H2SO3
C. H2SO4 D. H2S3O4
2. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng?
A. R(SO4)3 B. R2(SO4)3
C. R(SO4)2 D. R3(SO4)2
C©u 2( 1, 5 ®iÓm). H·y ghÐp c¸c sè 1, 2, 3, 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A, B, C, D, E chØ hiÖn t-
îng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp.
ThÝ nghiÖm HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng.
1 Hidro khö ®ång (II) oxit B. Ngän löa mµu xanh nh¹t, cã giät níc nhá
b¸m ë thµnh b×nh
2 Canxi oxit ph¶n øng víi níc.
Sau ph¶n øng cho giÊy qu×
tÝm vµo dung dÞch thu ®îc.
C ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. Thµnh èng
nghiÖm bÞ mê ®i.
3 Natri ph¶n øng víi níc cã thªm
vµi giät phenolphtalein.
D Ph¶n øng m·nh liÖt. Dung dÞch t¹o thµnh
lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh
E Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc, dung dÞch cã
mµu hång.
C©u 3: (2,5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. H2O +………-------> H2SO4 2. H2O + ………..------> Ca(OH)2
3. Na +……….. -------> Na(OH)2 + H2 4. CaO + H3PO4 -----> ? + ?
5. ? ---------> ? + MnO2 + O2
Câu 4 (6 điểm)
1. Cho các chất: KMnO4, CO2, CuO, NaNO3, KClO3, FeS, P2O5, CaO. Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào:
a) Nhiệt phân thu được O2 ?
b) Tác dụng được với H2O, với dung dịch H2SO4 loãng ,với dung dịch NaOH, làm đục nước vôi, với H2 khi nung nóng tạo
thành chất có màu đỏ ?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2.Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản.
Câu 5 (8 điểm)
1. Chỉ từ 1,225 gam KClO3 và 3,16 gam KMnO4, hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất. Tính thể tích
khí O2 đó ở đktc. (Không được dùng thêm các hóa chất khác)
2. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O ta được dung dịch A. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A, sau thí nghiệm thấy có
2,5 gam kết tủa.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc
®¸p ¸n ®Ò sè 15
C©u ®¸p ¸n §iÓm
C©u 1 1.c; 2B 2 ®iÓm
C©u 2 1.c; 2d; 3.e 1,5 ®iÓm
C©u 3
H2O + SO3
÷ → ÷
H2SO4
O,5 ®
O,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 15
H2O + CaO
÷ → ÷
Ca(OH)2
2Na + 2H2O
÷ → ÷
2NaOH + H2
3CaO + 2H3PO4
÷ → ÷
Ca3(PO4)2 + 3H2O
2KMnO4 ÷ → ÷
0 t
K2MnO4 + MnO2 + O2
O,5®
O,5®
O,5®
C©u 4
1. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4, NaNO3, KClO3
2KMnO4 ÷ → ÷
o
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
NaNO3 ÷ → ÷
o
t
NaNO2 + O2
KClO3 ÷ → ÷
o
t
KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2)
b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5, CaO
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO,FeS, P2O5, CaO
CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
2. HCl + NaOH  NaCl + H2O
axit bazơ muối oxitC©u 5
Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân, MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm
xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3

1
2 KMnO4
÷ → ÷
0
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
316 g 22,4 l
3,16 g V1 l
⇒ V1 = 0,224 (lít)

KClO3
÷ ÷ ÷ → ÷
0
2
,t MnO
KCl + 3/2 O2
122,5 g 33,6 l
1,225 g V2 l
⇒ V2 = 0,336 (lit)

Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0,224 + 0,336 = 0,56 (lít)

Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho
điểm, vì ở bài này không cho xúc tác MnO2. Mặt khác, đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất
chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra.

2

Phương trình phản ứng:
CaO + H2O  Ca(OH)2 (1)
Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 , số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11,2/56 = 0,2 (mol)
Khi cho khí CO2 vào A, có thể xảy ra các phản ứng sau:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2)
Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3)


Số mol CaCO3 = 2,5/100 = 0,025 (mol)
Số mol Ca(OH)2 = 0,2 (mol)
Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp


Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư, chỉ xảy ra (2), số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0,025 mol
⇒Thể tích CO2 = 0,025 .22,4 = 0,56 (lít)


Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
Đặt x, y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).
- Số mol CaCO3 là 0,025. Ta có: x = 0,025 (*)
- Số mol Ca(OH)2 là 0,2. Ta có: x + 0,5y = 0,2 (**)
Từ (*) và (**) ⇒y = 0,35
Tổng số mol CO2= x + y = 0,025 + 0,35 = 0,375
Thể tích CO2 = 0,375 . 22,4 = 8,4 (lít)

®Õ sè 16
C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau, d·y nµo toµn lµ o xÝt ?
a, H
2
O , CaO , Na
2
O , SiO
2
, P2O
5
, NO
b, CaCO
3
, CO
2
, SO
2
, MgO, HClO, NaOH
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 16
c, SO
3
, H
2
SO
4
, NO
2
, Al
2
O
3
, PbO, Ag
2
O
d, TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn
c¹nh ph¬ng tr×nh :
a, KÏm + a xÝt clohi®ric → kÏm clorua + hi®ro
b, Nh«m + oxi nh«m xit
c, Kali Clorat Ka li Clorua + Oxi
d, S¾t + ®ång Sun fat → S¾t Sun fat+ ®ång
e, Cac bon + níc Cacbon Oxit + hi ®ro
g, Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox
h, Níc hi®ro +Oxi
C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ :
Kh«ng khÝ, O
2
, H
2
, CO
2
. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh?
C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na, Mg, A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl
a, NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl, kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H
2
h¬n?
b, NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H
2
th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n?
C©u 5: Hoµ tan 10,2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, ....thu ®îc 11,2 LH
2
(®ktc) .
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ?
C©u 6: Cho 5,4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395,2 g dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng. Dung
dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8,55% vµ thu ®îc 0,6(g) H
2
®¸p ¸n ®Ò sè 16
C©u 1: a
C©u 2: a, Zn + 2Hcl - Zuc
l2
+H
2

(Ph¶n øng thÕ)
b, 4AL + 302 2AL
2
O
3
(Ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng Oxi ho¸ khö), 2Kclo
3
2Kcl +302 (Ph¶n
øng ph©n huû)
d,Fe + CuSO4 FeSO
4
+Cu (Ph¶n øng thÕ)
e, C+H
2
O Co
2
+H
2
(Ph¶n øng thÕ, ph¶n øng oxi ho¸ khö)
g, 2 KMu0
4
K
2
MnO
4
+MuO
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû) h, H
2
O 2H
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû)
C©u 3: - DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra, ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy :
+ KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi Ph¬ng tr×nh C+O
2
- Co
2
- Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt, khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H
2
Ph¬ng tr×nh :
2H
2
+O
2
…. 2H
2
O
- - Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 , cßn l¹i lµ
kh«ng khÝ .
C©u 4:
a, Na, Mg, Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol)
2Na+ 2HCl - 2 NaCl +H
2

amol ...........
Mg + 2HCl - MgCl + I+2
amol amlo
2Al + 6HCl - 2AlCl3 + 3H
2
amol amol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 17
0
, xt
cao ®iÖn
ph©n
A xit
sunfuaric
Tõ (1) nH2 =
2
a
(mol) , Tõ (2) NH2 = a (mol) , Tõ (3) NH2 =
2
3a
(mol)
- So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H
2
nhiÒu nhÊt
b, NÕu thu ®îc cïng lîng H
2
lµ b (mol)
2Na + 2Hcl - 2Nacl + H
2

2b mol bmol
- nNa = 2b(mol), mNa = 2bx23 = 46b (g)
Mg + 2Hcl - Mg Cl
2
+H
2

b mol b mol
- nMg = b mol , mMg = 24 b(g)
2Al + 6Hcl - 2AlCl
3
+ 3H
2

3
2
b mol
- nAl =
3
2b
mol , mAl =
3
2b
molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b
VËy cïng thu ®îc lîng H
2
nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al, råi ®Õn Mg, cuèi cïng lµ Na.
C©u 5: nH
2
=
4 , 22
2 , 11
= 0,5 (mol)
Gäi x lµ sè mol H
2
sinh ra do Al t¸c dông víi H
2
SO
4
lo·ng th× 0,5 - x lµ sè mol H
2
sinh ra do Mg t¸c dông
víi H
2
SO
4
lâng
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3 + 3H
2


3
2x
mol
- nAl =
3
2x
mol, mAl =
3
2x
x 27 = 18 x(g)
Mg +H
2
SO
4
l - MgSO
4
+H
2

(0,5-x)mol = (0,5-x) mol
mMg =(0,5 - x ) 24 = (12-24x)g Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12,2 , x =0,3
- mAl = 18x = 18 x0,3 = 5,4 (g) - mMg = 10,2 - 5,4 = 4,8 (g)
% Al =
2 , 10
% 100 . 4 , 5
= 52,94% % Mg= 100% - 52,94% = 47,6%
C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng
Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH
2
SO
4
- MH
2
= 5,4 +395,2 - 0,6 = 400(g)
- Dung dÞch muèi cã C% = 8,55% , M muèi =
% 100
% MddxC
=
100
400 55 , 8 x
= 34,2 (g)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H
2
SO
4
- M
2
(SO
4
)3 +3H
2

2, M(g) (2M+288)g
5,4(g) 43,2 (g)
Ta cã
4 , 5
2M
=
2 , 34
288 2 + M
-
7 , 2
M
=
1 , 17
144 + M
, 17,1M = 2,7M+388,8 , M=
4 , 14
8 , 388
= 27(g) , M=
27 ®ã lµ nh«m (Al)
b, nAl =
27
4 , 5
= 0,2(mol)
2Al+ 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3+3H
2
o,2 mol o,3 mol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 18
- nH
2
SO
4
= 0,3 mol , mH
2
SO
4
= 0,3 x98 = 29,4 (g) , C% H
2
SO
4
=
2 , 395
100 4 , 29 x
= 7,44%
®Ò sè 17
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo. Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127
®vc. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ:
A. 1 vµ 1 B. 1 vµ 2 C. 1 vµ 3 D. 2 vµ 3
6) Cho c¸c oxit sau: CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm.
A. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; N
2
O
5
. B . MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
C. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO; P
2
O
5
. D. SO
2
; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng
«xi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + ?
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + ?
C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n
øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn
toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬I
níc theo tû lÖ sè mol 1: 2.
TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ h¬i níc t¹o thµnh?
C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g
a, Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d , läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ
®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g.
b, Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d . Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc
s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .
TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp?
®¸p ¸n ®Ò sè 17
I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0,5 ®iÓm)
C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6
C A B B B D
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm)
4FeS
2
+ 11O
2

o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(0,5 ®)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(0,5®)
FeO + H
2

o
t
÷÷→
Fe + H
2
O (0,5®)
Fe
x
O
y
+ (y-x) CO
o
t
÷÷→
xFeO + (y-x)CO
2
(0,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 19
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0,5®)
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c. (0,5®)
C©u 2 (4 ®iÓm):
a/ Sè mol H
2
= 0,4 mol ( 0,25®)
Sè mol níc 0,4 mol ( 0,25®)
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol ( 0,25®)
=> mO = 0,4 x16 = 6,4 gam ( 0,25®)
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam (0,5®)
Fe
x
O
y
+y H
2

o
t
÷÷→
xFe+ y H
2
O (0,5®)
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam (0,5®)
=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam (0,5®)
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0,5®)
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
(0,5®)
C©u 3 (4 ®iÓm)
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O
2
CO
2
+ H
2
O ( 0,5®)
Ta cã m
X
+
2
O
m
=
2 2
CO H O
m m +
=
44,8
16 .32 80
22, 4
g + ·
(0,5®)

2
2
1
2
O
CO
H
n
n
·
Tøc tû lÖ khèi lîng
2
2
1.44 11
2.18 9
CO
H O
m
m
· ·
(1®)
VËy khèi lîng CO
2
=
80.11
44
11 9
g ·
+
; (1®)
Khèi lîng H
2
O =
80.9
36
11 9
g ·
+
(1®)
C©u 4(6 ®iÓm)
C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0,1 ®iÓm)
a, Mg + 2HCl MgCl
2
+ H
2
(1)
2 Al + 6HCl 2AlCl
3
+ H
2
(2)
2Cu + O
2
2 CuO (3)
b, MgCl
2
+ 2NaOH Mg(OH)
2
+ 2NaCl (4)
AlCl
3
+ 3NaOH Al(OH)
3
+ 3NaCl (5)
Al(OH)
3
+ NaOH NaAlO
2
+ 2H
2
O (6)
t
0
Mg(OH)
2
MgO + H
2
O (7)
Theo ph¶n øng (3) cã n
Cu
=

n
CuO
=
8
0,1( )
80
mol ·
Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0,1 . 64 = 6,4 ( g)
Suy ra %Cu =
6, 4
.100% 64%
10
· (1®)
Theo c¸c ph¶n øng (1), (4), (7) ta cã n
Mg
= n
MgO
=
4
0,1( )
40
mol ·
Khèi lîng Mg lµ : 0,1 . 24 = 2,4 (g) Nªn %Mg =
2, 4
.100% 24%
10
· (1®)
%Al = 100% - ( 64% + 24%) = 12% (1®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 20
®Ò sè 18
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 19
C©u 1 (1,5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ Al + Fe
3
O
4
----> Al
2
O
3
+ Fe
Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa?
T¹i sao?
C©u 2(1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:N-
íc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã.
C©u3(1,0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
,K
2
O, N
2
O
5
, CO
2
.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 21
C©u 4 (2,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 5 (2,5 ®iÓm): 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH
4
(®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0,325.
§èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X?
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.
C©u 6(1,5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung dÞch NaCl 25%
thµnh dung dÞch 30%.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.
®¸p ¸n ®Ò sè 19
C¢U 1 1,5®
4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(1)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(2)
FeO + H
2
Fe + H
2
O (3)
Fe
x
O
y
+ (y-x)CO xFeO + (y-x)CO
2
(4)
8Al + 3Fe
3
O
4
4Al
2
O
3
+9Fe (5)
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,25
®
0,25
®
C©u 2 1,5®
Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra
NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á
Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho
bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi .
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 3 1,5®
Oxit SO
3
, N
2
O
5
, CO
2
,lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H
2
SO
3
, HNO
3
H
2
CO
3
ngoµi
ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬
Oxit Fe
2
O
3
,K
2
O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH)
3
KOH ngoµi ra chóng
cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit
Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬,s¾t (III)oxit kalioxit ,khÝ nit¬pentaoxit,khÝ
c¸c bonic
C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi)
0,5®
0,5®
0,25
®
0,25
®
C©u 4 2,0®
Sè mol H
2
= 0,4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol
Sè mol níc 0,4 mol => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
Fe
x
O
y
+y H
2
xFe+ y H
2
O
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3, y= 4 t¬ng øng
c«ng thøc Fe
3
O
4
0,5®
0,5®
0,25
®
0,5®
0,25
®
C©u 5 2,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 22
M
TB
= 0,325 x 32=10,4 gam n
hhkhi
= 11,2 :22,4= 0,5 mol
¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã
CH
4
16 8,4 3phÇn
10,4
H
2
2 5,6 2phÇn
=>sè mol nCH
4
= 0,3mol sè mol nH
2
= 0,2mol
1,0®
0,25
®
0,75
®
0,5®
%CH
4
= 0,3/0,5 x 100%=60% , %H
2
= 100%-60% = 40%
Sè mol khÝ oxi nO2=28,8:32= 0,9mol
2H
2
+ O
2
2H
2
O
0,2mol 0,1mol
CH
4
+ 2O
2
CO
2
+ 2H
2
O
0,3mol 0,6mol 0,3mol
Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO
2
vµ khÝ O
2(d)
nO2d = 0,9 – (0,6 + 0,1) = 0,2 mol , nCO2 = 0,3 mol
%V CO2 = 0,3/ 0,5 x 100% = 60% , %VO2 = 0,2/ 0,5 x 100% = 40%
mCO
2
= 0,3 x44=13,2 gam , mO
2
= 0,2 x 32 = 6,4gam
% mCO
2
= 13,2/19,6 x 100% =67,34% , % mO
2
= 6,4/19,6 x 100% = 32,66%
C©u 6 1.0
Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ , mNaCl = 25%x200=50 gam
gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) , mdd = (200+ x)
¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14,29 gam
0,5®
0,5®
®Ò sè 20
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 23
®¸p ¸n ®Ò sè 20
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3
®)
1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl
3
mµ lµ FeCl
2
hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO
3
t¬ng øng víi axit H
2
SO
4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO
3
t¬ng øng víi
axit H
2
CrO
4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na
2
O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)
2
0,25 + 0,25
3(1®)
a) C
4
H
9
OH + 6 O
2
 4 CO
2
 + 5 H
2
O
0,25
b) 2 C
n
H
2n - 2
+ (3n – 1) O
2
 2n CO
2
 + 2(n-1) H
2
O
0,25
c) 2 KMnO
4
+ 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl
2
+ 5 Cl
2
 + 8
H
2
O
0,25
d) 2 Al + 6 H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ 3 SO
2

+ 6 H
2
O
0,25
2(1
®)
n
SO3
= 16: 80 = 0,2 mol; n
O
= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O
2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O
2

VËy: n
O2
= (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; m
O
trong O
2
=
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 24
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* m
O sau P¦
= m
O
(trong CO
2
+ trong H
2
O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO
2
vµ H
2
O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng m
O sau P¦
= 12,8 g = tæng m
O
trong O
2
.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
m
A

®· P¦
= m
C
+ m
H
=
g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: M
A
= 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ C
x
H
y
víi x, y nguyªn d-
¬ng
M
A
= 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= n
C
: n
H
=
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH
4
, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H
2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H
2
O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn
thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn
d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã m
CR sau P¦
= m
Cu
+ m
CuO cßn d
= x.64 + (m
CuO ban
®Çu
– m
CuO P¦
)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => m
CuO

= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: n
H2
= n
CuO
= x= 0,2 mol. VËy: V
H2
= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 21
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 25
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 22
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 23
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 26
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 24
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
1) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3 2) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
3)CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O. 4)FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
5) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là
chất bột màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 25
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 27
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ:
A. C¸c bon B. Lu huúnh C. S¾t D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
, Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y E: X
2
Y
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m c«ng thøc oxÝt kim
lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol
n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 25
C©u 1: (3®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 28
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
A 18,7 37,3 56
Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 29
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8
=
0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) n
CH4
= n
CO2
= x (mol)
Theo PTHH (2) n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®) y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®) % CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 30
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®) VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 26
Câu 1: (2 điểm)
a) Đọc tên các chất sau :
K2O :…………………………………………………
MgCl2 :…………………………………………………
NaNO3 :…………………………………………………
Al(OH)3 :…………………………………………………
b)Viết công thức hoá học các chất sau:
Sắt(II) oxit :…………………………………………
Axit sunfurơ :…………………………………………
Kẽm hiđrôxit :…………………………………………
Chì Cacbonat :…………………………………………
Câu 2 : ( 1điểm)
Nối cột A với cột B cho phù hợp :
A) B)
Tỉ khối đối với không khí : Khối lượng mol của chất khí
2 78,3
1,74 32
2,7 50,5
1,52 44,1
58
Câu 3: (3 điểm)
a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2 ?
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên , với N= 6.10
23
?
Câu 4: ( 2điểm)
Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt
nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg .
a,Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b,Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c,Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
( Cho biết Hg = 200 , Cl = 35,5)
Câu 5 : ( 2điểm)
K2SO3 + HCl ------ KCl + H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a.Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b,Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 31
®¸p ¸n ®Ò 26
Câu3:(3điểm)
a) Khối lượng H2 : ( 6,72 : 22,4) x 2 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng N2 : (17,92: 22,4) x 28 = 22,4(g) (0,5đ)
a) Khối lượng CO2 : ( 3,36 : 22,4) x 44 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng hỗn hợp : 0,6 + 22,4 + 6,6 = 29,6(g) (0,5đ)
Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp :
(6,72 + 17,92 + 3,36) : 22,4 x 6.10
23
=7,5.10
23
(pt) (1đ)
Câu4:(2điểm)
a) mcl = 5,42 – 4 = 1,42(g) (0,5đ)
b) ncl = 1,42 : 35,5 = 0,04 (mol) (0,5đ)
c) nHg = 4 : 200 = 0,02 (mol) (0,5đ)
d) nHg : n Cl = 0,02 : 0,04 = 1 : 2
CTHH : HgCl2 (0,5đ)
Câu5:(2điểm)
a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0,25đ)
nK2SO3 = (39,5 : 158) = 0,25 (mol) (0,25đ)
nHCl = (14,6: 36,5) = 0,4 (mol) (0,25đ)
0,25 0,4
Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư , thể tích SO2 tính theo HCl
1 2 (0,25đ)
Thể tích SO2 (đktc) :
22,4 x 0,2 = 4,48 (l) (0,5đ)
b) n K2SO3 dư : 0,25 – 0,2 = 0,05 (mol)
m K2SO4 dư : 0,05 x 158 = 7,9(g) (0,5đ)
®Ò sè 27
Câu 1: (2 điểm)
Công thức hoá học nào đúng ,công thức hoá học nào sai , sửa công thức sai .
K2O , Fe3O2 , Al(OH)3 , MgCl2 , Na(NO3)2 , H2S
CTHH đúng CTHH sai Sửa CTHH sai
Câu 2: (1 điểm)
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
Đặt đứng bình :…………………………………………….
Đặt ngược bình :……………………………………………
Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3
Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O
FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 4 : ( 2 điểm)
Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa (Na2CO3. 10H2O) vào 35,7 g nước . Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước .
Câu 5: ( 3 điểm)
Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành . Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
- %Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
®Ò sè 28
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
Câu 1: (0,5 điểm)
Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
-23g
. Khối lượng tính bằng của nguyên tử
Nat ri là :
A. 3,82 . 10
-23
g B. 3,82 . 10
-22
g
C. 3,82 . 10
-21
g D.Tất cả đều sai .
Câu2 : ( 0,5điểm)
Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất :
A) N3H , Al2O3 , H2S , NO2 , CO2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 32
B) NH3 , Al2O3 , H2S , NO2 , CO3
C) NH3 , Al2O3 , H2S , N2O5 , CO
D) NH3, Al3O2 , H2S , N2O5 , CO2
Câu 3: (0,5 điểm)
Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như
sau : X2S3 , YH3 ,
Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây :
A) X2Y , B) XY2 , C) XY , D) X3Y2
Câu 4: (0,5 điểm)
Cho sơ dồ phản ứng sau :
Fe(OH)y + H2SO4 ----------- Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =1 , y =2 B) x = 2 , y = 3
C) x =3 , y =1 D) Tất cả đều sai .
Câu 5: ( 0,5điểm)
Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4g
BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . Khối lượng 2 muối tan sau
phản ứng là :
A) 36,8g , B) 36,7 g , C) 38 g , D) 40g
Câu 6: (0,5điểm)
Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2,5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước . Chất x
có công thức phân tử nào sau đây :
A)C2H4 , B) C2H2 , C) C2H6 , D) C4H10
I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: (1 điểm)
Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H , và 70,3% Cl , có phân
tử khối bằng 50,5 . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 2: (3 điểm)
Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a, Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b,Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 3: (3 điểm)
Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . Trong đó nhôm
chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
®¸p ¸n ®Ò sè 28
Câu 1 : A
Câu 2 : C
Câu 3 : C
Câu 4 : B
Câu 5 : B
Câu 6 : B
®Ò sè 29
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl
thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?
A) Al , B) Ca , C) K , D) Al và K
2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O
như sau : AS, B2O3 . Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây :
A) AB , B) A2B2 , C) A3B2 , D) A2B3
3/ Sơ đồ phản ứng :
Al(OH)y + H2SO4 ----------- Alx(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =3 , y =1 B) x = 1 , y = 2
C) x =2 , y =3 D) x =3 , y = 2
4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
–23
g
Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là :
A/ 2,6568 .10
–22
g B/ 2,6 .10
–23
g
C/ 1,328.10
–22
g D/ 2,6568 .10
–23
g
5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất :
A/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , NaSO4 , Ca3(PO4) 2
B/ Fe(NO3)3 , CuCl3 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
C/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca(PO4) 2
D/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 33
6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . xH2O , Na2CO3 chiếm 37,07% về khối lượng , x có giá
trị là :
A) 9 , B) 8 , C) 7 , D) 10
Câu2 : ( 1điểm)
Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng , chữ S vào của câu sai .
a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do .
b) Trong không khí có nguyên tố oxi .
c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi .
d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi .
I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) , Neon ( Ne là khí trơ ) , oxi
metan (CH4)
a,Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
b,Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
c,Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
d,Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 2: (2 điểm)
Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g hợp chất nhôm clorua .Giả
sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a,Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b,Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 3: ( 2 điểm)
Sơ đồ phản ứng :
NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
+Lập PTHH của phản ứng trên ?
+Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3
điều chế được ?
+Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực
nghiệm ?
®¸p ¸m ®Ò sè 29
Đề4:
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ)
Câu 1 : (3đ)
Làm đúng mỗi câu nhỏ 0,5điểm .
1/ A 2/ C 3/ C 4/ D 5/ D 6/ D
Câu 2 :
s a) đ b) s c) đ d)
II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0,5đ)
a) oxi C + O2 CO2
b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
c) Nitơ , cacbon đioxit , neon
Các khí này không cháy và không di trì sự cháy .
d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
Câu 2: (2đ)
-Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1,5đ)
-Tính khối lượng khí Clo (0,5đ)
Câu3: (2đ)
- Viết PTHH (0,25đ)
- nCO2 (0,25đ)
-Xác định số mol Na2CO3 (0,25đ)
-Khối lượng Na2CO3 (0,25đ)
Tính hiệu suất của quá trình . (1đ)
®Ò sè 30
§Ò bµi:
C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C sau
khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß, cho v«i sèng vµo níc ta ®-
îc v«i t«i.
Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý, hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn
C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe
2
O
3
, CO
3
, AlS, S
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
, CaCl,
HCl
3
,NO
3
, N
5
O
2
. Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng ,CTHH nµo sai, nÕu sai söa l¹i cho ®óng
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 34
C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau:
a, Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc
b, Khi ®èt phot pho, chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric
C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo
khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82,35% N vµ 17,65% H vµ (d
2
H
A
= 8,5)
C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O
2
vµ 3 gam H
2

a, Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ?
b, §èt hçn hîp khÝ, ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt:
- Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d , d bao nhiªu ?
- ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ?
- Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu?
®¸p ¸n ®Ò sè 30
C©u DiÔn gi¶i §iÓm
1
+DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra:
(Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu )
- Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan)
- Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ)
- Cã thay ®æi mµu s¾c
- Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng
0,25
0,25
0,25
0,25
2
+ HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung
+ HiÖn tîng ho¸ häc:
- §¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C ta ®îc v«i sèng vµ khÝ
c¸cbon®ioxit
- Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.
0,25
0,25
0,25
3 +CTHH §óng: Fe
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
+CTHH Sai: CO
3
, AlS, S
2
O
3
CaCl, HCl
3
,NO
3
,N
5
O
2
.
+ Söa l¹i: CO
2
, Al
2
S
3
, SO
2
CaCl
2
, HCl, NO
2
, N
2
O
5
.

0,25
0,5
0,5
4
LËp PTHH
a, C
2
H
5
OH + 3O
2
-> 2CO
2
+ 3H
2
O
b, 4P + 5O
2
÷ → ÷
o
t
2P
2
O
5
0,5
0,5
5
+Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: N
x
H
y
+BiÕt (d
2
H
A
= 8,5) -> MA = 8,5. 2 = 17g
+ TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H:
ADCT: %N =
% 100 ×
×
y x
H N
N
M
M x
->
% 100
%
×
×
·
N
H N
M
M N
x
y x
-> 1
% 100 14
17 % 35 , 82
·
×
×
· x T¬ng tù : y = 3
% 100 1
17 % 65 , 17
·
×
×

VËy CTHH ®óng lµ NH
3
(KhÝ Am«ni¾c)
0,25
0,5
0, 5
0, 5
0, 5
0,25
6
+TÝnh sè mol cña O
2
vµ H
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 35
ADCT:
M
m
n · mol n
H
5 , 1
2
3
2
· ·

. 1
32
32
2
mol n
O
· ·
a) -> Vh
2
= (nH2 + nO2) x 22,4 = ( 1,5 +1) x 22,4 = 56 (lit)
b) PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
o
t
2H
2
O
2mol 1mol 2mol
1,5mol 0,75mol -> O
2
d
-> nO2 (d) = 1- 0,75 = 0,25 (mol)
-> Sè ph©n tö khÝ O
2
d lµ: 0,25 . 6,02 .10
23
= 1,5.10
23
ph©n tö
-> VO2d = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lit)
-> mO2 d = 0,25. 32 = 8 (g)
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
®Ò sè 31
Câu 1: (2 điểm)
Viết phương trình phản ứng với khí oxi của các chất sau:
Lưu huỳnh, metan, photpho, sắt , natri, canxi, nhôm
Câu 2: (3 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí.
Biết mMg/ mAl = 4/9
a,Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b, Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc)
c, Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng
d, Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
Câu 3: (4 điểm)
Đốt cháy 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5,6
gam Fe thu được rắn C. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.
a, Xác định các chất có trong A,B,C,D,E
b, Tính khối lượng mỗi chất có trong A,C,D
c, Tính thể tích mỗi khí có trong B,E
Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2
Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O
Các khí đo được ở đktc
Câu 4: (1 điểm)
35,5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5,6 lít O2 (đktc). Xác định tên của nguyên tố R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P = 31
®Ò sè 32
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 36
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 32
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 37
®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong,
khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i
trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua dung dÞch
Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi lîng kh«ng
®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25,44 -
(0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g :
m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
Theo bµi ra, khi dung dÞch X ®îc pha tõ dung dich Y:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
Trong 300ml ddX cã thµnh phÇn V
H
2
O
vµ V
Y
lµ:
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
38
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 39
®Ò sè
34
1) Hoµn thµnh
c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng sau ?
Cho biÕt mçi
ph¶n øng thuéc
lo¹i nµo ? V×
sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim
lo¹i cã thµnh
phÇn % khèi lîng
cña oxi lµ 30%.
T×m c«ng thøc
oxit biÕt kim lo¹i
cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng
thÝ nghiÖm ngêi
ta ®iÒu chÕ oxi
b»ng c¸ch nhiÖt
ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái
khi sö dông khèi
lîng KMnO
4

KClO
3
b»ng nhau
th× trêng hîp nµo
thu ®îc thÓ tÝch
khÝ oxi nhiÒu
h¬n ? V× sao ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c
mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc
v«i trong, khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng
cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo
cèc níc v«i trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua
dung dÞch Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra
ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi l-
îng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm:
25,44 - (0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm
14,88g : m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
40
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 35
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 36
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 41
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®) 1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm 0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O 0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 0,25
2(1®) nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay
vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H2 ÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 42
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n
thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt 0,5
®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm)
Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau
a) Bèn chÊt bét : Na
2
CO
3
, BaCO
3
, Na
2
SO
4
, BaSO
4
nÕu chØ dïng dung dÞch HCl
b) Hai chÊt khÝ : CH
4
vµ C
2
H
6
.
c) Hai chÊt r¾n: Fe
2
O
3
vµ Fe
3
O
4
nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt
d) N¨m dung dÞch: NaHSO
4
, KHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
3
, Ba(HCO
3
)
2
chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng
C©u2:(2 ®iÓm)
a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn
hîp gåm Na
2
CO
3
vµ NaHCO
3
.
b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO
3
mµ kh«ng dïng NaHCO
3
r¾n hoÆc
Na
2
CO
3
?
c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp.
LÊy vÝ dô minh ho¹.
d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe
2
O
3
; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng x¶y ra.
C©u3: :(2 ®iÓm)
a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau:
- ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
1
lÝt dung dÞch Cu(NO
3
)
2
1M.
- ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
2
lÝt dung dÞch AgNO
3
0,1 M.
Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau.
ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V
1
vµ V
2
b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl
2
vµ CuCl
2
. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n
øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X.
c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C
2
H
2
vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO
2
vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña
X.
C©u4: (2 ®iÓm)
Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ M
x
O
y
.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan
hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H
2
(®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO
3
thu
®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c
®Þnh M vµ M
x
O
y
C©u5: :(2 ®iÓm)
Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H
2
SO
4
®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H
2
SO
4
thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A
1
. Lîng khÝ A
1
®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH
0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã
cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C.
a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu.
b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C
®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 2: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 3: 2 ®iÓm
a, V
1
= V
2
(0,75 ®iÓm)
b, m = 13,1 gam (0,5 ®iÓm)
c, C«ng thøc C
2
H
6
(0,75 ®iÓm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 43
C©u 4: 2 ®iÓm
Trêng hîp 1: nMxOy
= 1,5 n
M
(1 ®iÓm)
M: Fe, M
x
O
y
: Fe
3
O
4
Trêng hîp 2: n
M
= 1,5 nMxOy: Lo¹i (1 ®iÓm)
C©u 5: 2 ®iÓm
a, (M lµ Ag) m
M
= 1,08 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt
b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam
Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm)
Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam
Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸
häc ( H)
1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét
chÊt
6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch
2. Sù bèc mïi 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c
3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 8. Sù tho¸t khÝ
4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 9. Sù to¶ nhiÖt
5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag
tr¹ng th¸i h¬i)
10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch
C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña
khèi lîng mol
a) NaOH; CaO ; MgCl
2
; Cu(OH)
2
b) NaOH; MgCl
2
; CaO; Cu(OH)
2
c) CaO; MgCl
2
; NaOH; Cu(OH)
2
d) Cu(OH)
2
; MgCl
2
; CaO; NaOH
C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng .
Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh :
H
2
+ CuO Cu + H
2
O
TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh
C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO
2
vµ 5.4 g H
2
O . T×m
CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23
®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy .
b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ?
Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với
a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4
Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối.
Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào
KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2
Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)
a; Viết PTPƯ sảy ra
b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu
Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 44
( Biết Fe = 56, Al = 27, Na = 23, S = 32 , O = 16 )
®Ò sè 40
Câu I :( 1,5 điểm )Lập công thức hoá học của A , B , C biết :
A tạo bởi 2 nguyên tố C và H , trong đó H chiếm 25% về khối lượng . ở 0o C 760 mmHg , 1lít khí A có khối lượng là 0,7142g .
B là oxit một kim loại hoá trị III . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11,2g kim loại .
Đốt cháy hoàn toàn 6,8g D thu được 12,8g khí sunfurơ ( S02) và 3,6g hơi nước .
Câu II : ( 4 điểm )
1 . Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na , Zn , C , N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) ,Zn
(II) , C (IV) , N (V) , Ca (II) .
2. Tính thành phần , phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 , Fe203 , Fe304 ?
Câu III :( 2,5 điểm )
Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi , sau phản ứng người ta thu được 12,8g khí sunfurơ S02.
a . Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy .
b . Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng .
Câu IV :( 2 điểm )
Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau :
phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 .
phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8,96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC . tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về
khối lượng của hỗn hợp X .
( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 ; 0 =16 ; S = 32 ; H = 1 ; C = 12 )
®¸p ¸n ®Ò sè 40
Câu 1
(1,5 Đ )
- A có CTHH là : CH4- B có CTHH là : Fe203- C có CTHH là :H2S
Lu ý : học sinh có thể giải theo nhiều cách khác nhau , nếu giải đúng vẫn cho điểm tối đa .
câu đúng đợc 0,5đ
Câu 2
( 4 Đ )
1 . Các phơng trình phản ứng xẩy ra là :
4Na + 02--> 2Na20
2Zn + 02 ---> 2Zn0
C + 02 ---> C02
4N + 5 02 ---> 2N205
2Ca + 02 ----> 2Ca0
2 . Fe0 : %Fe = 78 %
Fe203 : % Fe = 70%
Fe304 : %Fe = 72,4%
Câu 3
( 2,5 Đ )
-Theo bài ra ta có số mol của khí S02là :
nS02 = 12,8 : 64 = 0,2 ( mol )
-Ta có phơng trình phản ứng :
S + 02-> S02
1mol 1mol 1mol
0,2mol 0,2mol 0,2mol
-a) vậy ta có khối lợng của S là :
ms = ns . Ms = 0,2 . 32 = 6,4 ( gam )
-b ) theo phơng trình phản ứng ta có :
+ số mol 02 phản ứng là : n02 = nS02= 0,2 mol
+ khối lợng 02 phản ứng là : m02 = 0,2 .32 =6,4g
+ khối lợng 02 d là : m02( d ) =10 – 6.4 = 3,6g
®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 45
1- Fe
3
O
4
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
2- Cu(NO
3
)
2
-> CuO + NO
2
+ O
2

3- Fe
2
O
3
+ CO -> Fe
3
O
4
+ CO
2
4- Fe
x
O
y
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
5- FeS
2
+ O
2
-> Fe
2
O
3
+ SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - N
x
O
y
+ Cu -> CuO + N
2
.
8- Fe
x
O
y
+ H
2
-> Fe + H
2
O.
C©u4:
TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®¸p ¸n ®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
HD: CTTQ: Mg
x
C
y
O
z
=> x : y: z =
16
4
:
12
1
:
24
2
<=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3
CT ®óng: MgCO
3
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
HD: CTTQ: Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O
Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g
Theo bµi: 23,2 g 7,2 g
=> 18.y.23,2 = ( 56x + 16y).7,2 =>
4
3
·
y
x
CT hîp chÊt: Fe
3
O
4
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
1- 3Fe
3
O
4
+ 8Al -> 9Fe + 4Al
2
O
3
2- 2Cu(NO
3
)
2
-> 2CuO + 4NO
2
+ O
2

3- 4Al + 3O
2
-> 2Al
2
O
3

4- 3Fe
x
O
y
+ 2yAl -> 3xFe + yAl
2
O
3
5- 4FeS
2
+ 11O
2
->2 Fe
2
O
3
+ 8SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - 2N
x
O
y
+ 2y Cu -> 2y CuO + xN
2
.
8- Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O.
C©u4:
a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 46
b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi, Hidr«, Nit¬ vµ kh«ng khÝ. B»ng ph¬ng
ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã.
HD:
a) – Sè mol CO
2
= 0,3 mol Sè mol O
2
= 0,2 mol
2 , 0 3 , 0
2 , 13 4 , 6
+
+
· M
= 39,2
b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y:
- Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t.
- Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng.
- Lä ®ùng H
2
-> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê.
- Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
CT : CS
2
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
HD:
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®Ò sè 42
A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm):
C©u1 : Cã hai b×nh kÝn, mét b×nh chøa 1lÝt CO, b×nh hai chøa1 lÝt N
2
(dktc)
A. Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B. Khèi lîng b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng
C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. B×nh1 chøa 1g C
3
H
8
, b×nh 2 chøa1g khÝ CO
2
th× trong 2 b×nh cã
A. Sè ph©n tö b»ng nhau B. Sè nguyªn tö b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai
C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau
KClO
3
O
2
Fe
3
O
4
FeH
2
B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm)
C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau
PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1.12 lÝt H
2
(dktc)
PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H
2
®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5.6 g Fe
X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t.
C©u5: TÝnh sè gam Fe
2
(SO
4
)
3
cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1.408gam hçn hîp khÝ
X gåm SO
2
vµ SO
3
. BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O
2
cã thÓ tÝch b»ng nhau
C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe, Mg, vµ Zn ph¶n øng víi 1.2 mol HCl
a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt
Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0,3 mol, tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1.
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp
®Ò sè 43
Câu 1. ( 1đ )
Một đơn vị Cacbon tương ứng bao nhiêu gam?
Hãy tìm khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Na?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 47
Câu 2. ( 1.5đ )
Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23.
a) Cho biết nguyên tử khối, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất
Câu 3. ( 1,5đ ).
Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng . Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33,6 lít khí Hiđrô ở
đktc.
a) Lập phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng
Câu 4. ( 3đ ).
Đốt cháy 9,3g Photpho trong bình chứa 4,48 lít khí Oxi ở đktc
Hãy tính khối lượng chất tạo thành
Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên
Câu 5. ( 3đ ). Dùng H2 khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. Biết trong hỗn hợp đó khối
lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15,2g.
®Ò sè 44
Câu 1:
a. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5,6 khí metan và 2,8 lít khí oxi, 10,08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện
tiêu chuẩn ).
b. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A.
Câu 2:
Cho các chất :CuO, SO3, Na2O, MgO, ZnCl2
SiO2, MnO,P2O5, CO, N2O5.
Những chất nào là:
Oxit axit. Viết công thức hoá học của axit tương ứng.
Oxit bazơ. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng.
Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH.
Câu 3:
Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử:
a. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric.
b. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao.
c. Nung nóng Kali clorat.
d. Tôi vôi.
e. Nung đá vôi.
Câu 4:
Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào
đất khi sử dụng 98,4 kg amoni nitrat.
Câu 5:
Đốt cháy hoàn toàn 2,3 g hợp chất A người ta thu được 4,4 g CO2 và 2,7g hơi nước.
Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG.
Câu 6:
Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện
người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3,6 gam nước và V lít hỗn hợp B.
a. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2,8 lít hỗn hợp này cân nặng
1,375g.
b. Tính V.
( các thể tích khí đều đo ở đktc )
Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử
trong hỗn hợp Z gấp 2,25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y.
Câu 7:
Đốt cháy hoàn toàn 17,81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. Hoà tan chất rắn B vào 130,11 gam nước thì thu được dung
dịch Z có nồng độ 14,82%. Xác định đơn chất A, biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh.
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; K = 39; Na = 23;
Ca = 40; Ba = 137; S = 32; Mg = 24; Zn = 65; Cu = 64.
®Ò sè 45
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 48
Tr ­ êng t hcs yª n mü
§ Ò kiÓm t r a chÊt l ­ î ng häc sinh giái
N¨mhäc 2006 – 2007
M«n : hãa häc 8
(Thêi gian lµmbµi 120phót)
Bµi tËp 1: (4 ®iÓm)
C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai.
1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®Òu do ph©n tö t¹o nªn.
2) Trong hçn hî p cã Ýt nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö.
3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒu lo¹i ®¬n chÊt kh¸c nhau.
4) Hçn hî p n­ í c cÊt t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O.
Bµi tËp 2: (4 ®iÓm)
H· y tr×nh bµy ph­ ¬ng ph¸p ®ÓnhËn biÕt:
a. C¸c chÊt r¾n: P
2
O
5
; SiO
2
; Al
2
O
3
; Zn; Na
2
O; NaCl.
b. C¸c chÊt khÝ: N
2
; O
2
; H
2
; CO
2
.
Bµi tËp 3: (4 ®iÓm)
Thay c¸c ch÷c¸i A, B, C, D, E, G, H, I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝch hî p vµ
hoµn thµnh c¸c ph­ ¬ng tr×nh hãa häc tõ c¸c s¬®å ph¶n øng sau.
1) A +B ÷→ ÷
0
t
C
2) A +D ÷→ ÷
0
t
E
3) B +D ÷→ ÷
0
t
G
4) I +D ÷→ ÷
0
t
H
5) G +H ÷→ ÷ SO
3

6) E +I ÷→ ÷
0
t
A +H
7) C +HCl ÷→ ÷ FeCl
2
+H
2
S
8) H
2
S +D ÷→ ÷
0
t

Bµi tËp 4: (4 ®iÓm)
§ èt ch¸y hoµn toµn 25,3 gam mét hî p chÊt A trong kh«ng khÝth×t¹o thµnh 24,64 lÝt
khÝCO
2
(®o ë ®ktc) vµ 29,7 gam h¬i n­ í c.
H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A?
Bµi tËp 5: (4 ®iÓm)
Trªn hai ®Üa c©n A, B cã ®Óhai cèc. Cèc ë ®Üa A ®ùng dung dÞch axit HCl, cèc ë ®Üa
B ®ùng dung dÞch axit H
2
SO
4
. § iÒu chØnh l­ î ng dung dÞch trong hai cèc ®Óc©n ë vÞtrÝ
th¨ng b»ng (nh­ h×nh vÏ ). Cho 1,15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ®Üa A vµ a gam kim lo¹i
Mg vµo cèc ë ®Üa B. C©n vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. H· y tÝnh a? (BiÕt l­ î ng axit HCl vµ
l­ î ng axit H
2
SO
4
trong hai cèc ®ñ ®Óph¶n øng hÕt 1,15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim
lo¹i Mg)

A B
®Ò sè 46
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm
C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 49
A: 25%. B: 20%. C: 25%. D: 2%.
C©u 2:
Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc
lµ:
A; 16 M. B: 4 M. C: 0,4 M. D: 6,25 M.
C©u 3:
Hoµ tan 9,4 (g) K
2
0 vµo níc, thu ®îc 100ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A: 1 M. B: 2 M. C: 0,094 M. D: 9,4 M.
PhÇn II: Tù luËn
C©u 1:
LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
A. SO
2
+ O
2
---> SO
3
B. Na
2
CO
3
+ Ca(OH)
2
---> NaOH + CaCO
3
C. FeS
2
+ O
2
---> Fe
2
O
3
+ SO
2
C©u 2:
Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO
3
thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO
2
)
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö, ph©n tö
cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?.
b. ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?
c. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû?
C©u 3;
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau; cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo
thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû?
a) P + 0
2


?
b) Mg + ? – MgCl
2
+ ?
c) H
2
+ ? – Cu + ?
d) KCl0
3
- ? + 0
2
C©u 4;
Cho 6,5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14,6%
a). ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra?
b). TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)?
c). TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc?
(Cho: Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; K = 39; O =16; Na = 32)
®Ò sè 47
C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau
- Ph¬ng ph¸p bay h¬i - Ph¬ng ph¸p chng cÊt
- Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i - Ph¬ng ph¸p chiÕt
Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ, ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ?
C©u 2 ( 5,75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ?
1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t, nh«m, ®ång, lu huúnh, cacbon, ph«tpho
2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp, nung nãng, chøa lÇn lît c¸c chÊt:
MgO, CaO, CuO, Na
2
O, P
2
O
5
3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m, s¾t, magie, ®ång, kÏm.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 50
4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ?
C©u 3 ( 2,75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã
mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra?
C©u 4 (3,5®iÓm)
1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo, gi÷a O
2
vµ N
2
®Ó ngêi ta thu ®îc mét
hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H
2
b»ng 14,75 ?
2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X, cÇn dïng hÕt 10,08 lÝt O
2
(§KTC). Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n
øng, chØ thu ®îc 13,2 gam khÝ CO
2
vµ 7,2 gam níc.
a. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X)
b. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ?
C©u 5 (4,5 ®iÓm)
1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu
ph¶n øng). Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8,96lÝt H
2
(§KTC).
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ?
b. TÝnh a ?
2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe
2
O
3
ë nhiÖt ®é
cao. Sau ph¶n øng, thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i, lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd
H
2
SO
4
lo·ng (lÊy d), th× thÊy cã 3,2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan.
a. TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ?
b. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y, cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)
2
d th× thu ®îc
bao nhiªu gam kÕt tña. BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ?
C©u 6 (1,5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O vµ bao nhiªu gam níc, ®Ó pha chÕ
®îc 500 gam dung dÞch CuSO
4
5%
Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12
®¸p ¸n ®Ò sè 47
C©u/ý Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm
C©u 1
( 2 ®iÓm )
Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD, tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc, chÆt chÏ
th× cho mçi VD 0,5 ®iÓm
C©u 2
( 5,75
®iÓm )
1/ ( 1,5 ®)
2/ (0,75®)
3/ ( 1 ®)
4/ ( 2,5 ®)
C©u 3
(2,75 ®)
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- DÉn khÝ H
2
®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp
PTHH: H
2
+ CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + H
2
O
H
2
O + Na
2
O → 2NaOH
3H
2
O + P
2
O
5
→ 2H
3
PO
4
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit, axit, baz¬, M uèi
- LÊy ®óng , ®ñ, ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô, cho 0,25 ®/vd
- Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh, chÝnh c¸c khoa häc
- C¸ch thu khÝ oxi
- ViÕt ®óng PTHH
0,25
0,25
0,25
0,5
2
1,75
®
0,5
®
0,5
C©u4(3,5
®iÓm)
1/
(1,5®iÓm)
Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14,75.2 =29,5
- Gäi sè mol cña O
2
lµ x, sè mol cña N
2
lµ Y
M =
5 , 29
28 32
·
+
+
y x
y x
 32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
 2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5

0,25
1
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 51
2/ ( 2 ®)
C©u 5(4,5
®)
1/(1,5 ®)
2/ ( 3,0®)
- Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: V
O
2
: V
N
2
= 3 : 5
- Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ:
A + O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
- Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H
n
O
2
=
4 , 22
08 , 10
= 0,45 mol => n
O
= 0,9 mol
n
CO
2
=
44
2 , 13
= 0,3 mol, => n
C
= 0,3 mol, n
O
= 0,6 mol
n
H
2
O
=
18
2 , 7
= 0,4 mol, => n
H
= 0,8 mol, n
O
= 0,4 mol
- Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0,6 + 0,4 =1mol > 0,9 mol
VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH cña A lµ C
x
H
y
O
z
; th× ta cã:
x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. VËy A lµ: C
3
H
8
O
a/ PTHH: A + 2xHCl → 2ACl
x
+ xH
2
B + 2yHCl → 2BCl
y
+ yH
2
b/ - Sè mol H
2
: n
H
2
=
4 , 22
96 , 8
= 0,4 mol, n
H
2
= 0,4.2 = 0,8 gam
- Theo PTHH => n
HCl
= 0,4.2 = 0,8 mol, m
HCl
= 0,8.36,5 = 29,2 gam
- ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, ta cã:
a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 gam
a/( 1,75®) PTHH: CO + CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + CO
2
(1)
3CO + Fe
2
O
3
÷ → ÷
0
t
2Fe + 3CO
2
(2)
Fe + H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ H
2
(3)
- ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu, khèi lîng lµ 3,2 gam. n
Cu
=
64
2 , 3
= 0,05 mol, theo PTHH(1) => n
CuO
= 0,05 mol,
khèi lîng lµ: 0,05.80 = 4 g.VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam
- PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i:
% Cu =
20
4
.100 = 20%, % Fe =
20
16
.100 = 80%
b/ (1,25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)
2
lµ: CO
2
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+ H
2
O (4)
n
Fe
2
O
3
=
160
16
= 0,1 mol,
- Theo PTHH (1),(2) => sè mol CO
2
lµ: 0,05 + 3.0,1 = 0,35 mol
- Theo PTHH(4) => sè mol CaCO
3
lµ: 0,35 mol.
Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0,35.100 = 35 gam
Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35.0,8 = 28 gam
0,25
0,25
0,75
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
C©u 6:
(1,5 ®)
- Khèi lîng CuSO
4
cã trong 500gam dd CuSO
4
4 % lµ:
100
4 . 500
= 20 g
VËy khèi lîng CuSO
4
.5H
2
O cÇn lÊy lµ:
160
250 . 20
= 31,25 gam
- Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31,25 = 468,75 gam
0,5
0,5
0,5
®Ò sè 48
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 52
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) CxHyOz + O2

? + H2O
(2) FeS2 + O2

SO2 + ?
(3) Al + ?

Al2(SO4)3 + H2
(4) SO3 + ?

Na2SO3 + H2O
(5) Fe2(SO4)3 + Cu

? + CuSO4
a, Hoàn thành các phương trình phản ứng.
b, Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên.
Bài 2: (2điểm)
a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37,07%.
Bài 3: (2,5 điểm)
a, Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 và NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong
mỗi lọ
b, Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có)
Bài 4: (3,0 điểm)
a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy
tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam
chất rắn. Hãy tính a.
®Ò sè 49
Bài 1(1,5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao?
a, Al + ? Al2O3
b, ? + O2 P2O5
c, H2O H2 + ?
d, KMnO4 K2MnO4 + ? + ?
e, Fe + ? FeCl3
Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó.
Bài 3(1,5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng cách nào để nhận
biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 4(1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và
H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 5(2,0 điểm) a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 6(2,0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam
Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,33 gam chất rắn và 0,448 lít
H2 (đktc)
®Ò sè 50
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.
Dung dịch
Đại lượng
CuSO4 KOH BaCl2 Ca(OH)2 NaCl
mct 6 g 0,148 g 30 g
mH
2
O
270 g
mdd 240 g
Vdd 300 ml 100 ml
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 53
Ddd (g/ml) 1,15 1,04 1,2 1 1,1
C% 15% 10%
CM 0,25 M
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
4) Độ tan của muối K2SO4 ở 20
0
C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là
A. 11,1% B. 10% C. 17,4% D. 20%
5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là:
A. 800 ml B. 2000 ml C. 1200 ml D. 1000 ml
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau:
1/ FeS
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
÷ → ÷ K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ Fe + HNO
3
÷ → ÷
0
t
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
FeO + CO
2
5/ KNO
3
÷ → ÷
0
t
KNO
2
+ O
2
6/ C
2
H
4
+ O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, MgO, Al
2
O
3
.
Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ
tương ứng với các oxit bazơ.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0,896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 1,68 gam kim loại sắt.
1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau:
Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
Fe + CO
2
Bµi 4 (7,0 ®iÓm): Cho 11,9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản
ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M.
Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137;
Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16.
®Ò sè 51
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 54
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 52
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh
®Ò sè 53
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
2) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3
3) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
4) CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O.
5) FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
6) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là chất bột
màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 55
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 54
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
A- §iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.
1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè ........1........ trong h¹t nh©n ®Òu lµ .......2......... cïng lo¹i, thuéc cïng
mét ........3....... ho¸ häc.
2) C¸c .........4......... cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh, cßn .......5......... lµ h¹t hîp thµnh cña ...........6..........
kim lo¹i.
B- Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Sè nguyªn tö H cã trong 0,5 mol H
2
O lµ:
A. 3 . 10
23
nguyªn tö B. 6. 10
23
nguyªn tö
C. 9 . 10
23
nguyªn tö D. 12 . 10
23
nguyªn tö
2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ?
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O, nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI. Tû khèi cña hîp chÊt
víi oxi lµ 2,5. Nguyªn tè X lµ:
A. Nit¬ B. Phèt pho C. Lu huúnh D. Cacbon
4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau, c«ng thøc nµo sai ?
A. Fe
3
(HPO
4
)
2
B. Fe (H
2
PO
4
)
2
C. Fe (H
2
PO
4
)
3
D. Fe
2
(HPO
4
)
3
5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22,4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit
s¾t tõ sinh ra lµ:
A. 12,2 (g) B. 11,6 (g) C. 10,6 (g) D. 10,2 (g)
6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO
3
lµ:
A. NO
2
B. N
2
O
3
C. N
2
O
5
D. NO
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 56
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 55
Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O, N2O5, Mg(OH)2, NaHSO3, H2S, CuSO4, Ba(OH)2, HNO3.
Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi:
Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO, Fe3O4, CaO, CuO đều đã được nung nóng.
Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O, N2O5, SiO2, NaCl.NaOH, BaO, SO2.
Câu 3: (5 điểm)
Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu
có)
Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá -
khử.
Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì?
Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0, 4375.
Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A.
Gây nổ 13,44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4.
Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4,9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24,5%.
Tính a, b.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 57
Cho 3,5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12,25%. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.
Tính C% của dung dịch.
®Ò sè 56
TRẮC NGHIỆM
1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là:
a.Lọc c.bay hơi
b.dùng phễu chiết d.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi
e.không tách được
2/A là chất lỏng không tan trong nước.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước, phương pháp đơn giản nhất để lấy A
là:
a.chưng cất c.lọc
b.bay hơi d.dung phễu chiết
e.cô cạn
3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là:
a.proton và electron
b.nơtron và electron
c.nơtron và proton
d.proton, nơtron và electron
4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm:
a.92 proton và 146 electron
b.92 electron và 146 nơtron
c.92 nơtron và 146 proron
d.92 nơtron và 146 electron
e.93 proton và 146 nơtron
5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.5 lần nguyên tử khối của oxi.X là nguyên tố nào?
a.Ca
b.Na
c.K
d.Cu
e.Fe
6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần
chất mang đốt:
a.C và O
b.H và O
c.C và H
d.C , H và O
7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000
o
C thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và
cacbonic(cacbon đioxit).Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào:
a.Ca và O
b.O và C
c.Ca và C
d.Ca , C và O
Tự luận:
1/Có 4 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4; KHCO3 và Na2CO3; KHCO3 và Na2SO4;
Na2SO4 và K2SO4. Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2.
2/Cho 49,03 g dd HCl 29,78 % vào bình chứa 53,2g một KL kiềm (nhóm I). Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành, trong điều kiện
không có không khí, thu được bã rắn. Xác định kim loại trong các trường hợp sau:
a) Bã rắn chỉ có một chất, có khối lượng là 67,4 g.
b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất, có khối lượng là 99.92 g.
c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất, có khối lượng là 99.92 g.
3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng, có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau, nếu
thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3, khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. Tìm tỉ lệ m1/m2
®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 58
1- Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lµ
g×?
2- H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö
(®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M.
3- TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0,5 mol cña A cã khèi lîng 11,5 gam.
C©u2: (1,5 ®)
LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y:
a. K(I) b.Mg(II) c. Al (III)
d. Pb(IV) e.P(V) g. S(VI)
C©u 3: (2,5®)
Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n
b»ng c¸c ph¶n øng ®ã.
a. Mg + ? ---> Mg0
b. Zn + ? ---> ZnCl
2
+ H
2
.
c. ? + 0
2
----> P
2
0
5
t
0
d. KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+ ?
e. Cu0 + ? -----> Cu + H
2
0.
C©u 4: (3,5®)
§Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10,65 gam HCl. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc
hãa häc cña oxit kim lo¹i
®¸p ¸n ®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
1- (1®): - (0,5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6.10
23
nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã.
- (0,25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö
chÊt ®ã.
- (0,25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n
tö).
2. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n =
M
m
3. (0,5®) M
A
=
nA
mA
--> M
A
=
5 , 0
5 , 11
=23 (g)
C©u 2: (1,5®) a. K
2
0 b.Mg0 c. Al
2
0
3
b. Pb0
2
e. P
2
0
5
g.S0
3
- LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0,25®iÓm
C©u 3: (2,5®)
a. 2Mg + 0
2
---> 2 Mg0
b. Zn + 2 HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
c. 4P + 50
2
----> 2 P
2
0
5
t
0
d. 2KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+0
2
e. Cu0 + H
2
----> Cu + H
2
0
- Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc, mçi c©u cho 0,5®.
C©u 4: (3,5®) n
HCl
=
1000
5 , 1 200 x
= 0,3 (mol) (0,25®)
Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i, ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M
2
0
n
...
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 59
M
2
0
n
+ 2nHCl ---> 2 MCl
n
+ nH
2
0 (1,25®)
1mol 2n mol
n M 16 2
8
+
0,3 mol
Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
n M
nx
16 2
8 2
+
= 0,3 (0,5®)
Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M=
n .
6 , 0
2 , 11
(0,5®)
Víi n = 1 --.> M=
6 , 0
2 , 11
(lo¹i) (0,25®)
n= 2 --> M =
6 , 0
4 , 22
(lo¹i) (0,25®)
n = 3 --> M = 56 (Fe) . C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe
2
0
3
(0,5®)
®Ò sè 58
Câu 1:
Có 400ml dung dịch H2SO4 15% , cần đổ thêm vào bao nhiêu lít
nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M . Biết khối lượng riêng của H2SO4 1,6 gam/ml.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 3,384 gam CO2 và 0,694 gam H2O. Tỉ khối hơi so với không
khí là 2,69 .
Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A
Câu 3:
a.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3.10
- 8
cm. Hạt nhân của nguyên tử
hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5,0.10
- 13
cm. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính
là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ?
b.Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1,6726.10
- 27
kg . Tính khối lượng riêng của hidro, biết bán kính nguyên tử hidro
là r = 5,3 . 10
- 9
cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron)

Câu 4:
Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4, HCl, BaCl2, NaCl và NaOH. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc
thử duy nhất đó là quỳ tím?
Câu 5:
Cho 17,3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15,68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ?
c. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng?
Cho biết : H = 1. O= 16; Zn = 65 ; Al = 27 ; Cl = 35.5;

®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) :
C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ :
A. 16 g
B. 26,568 .10
-24
g
C. 18 g
D. 32 . 10
-24
g
C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa
cïng :
A. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.
B. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.
C. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.
D. Sè ph©n tö cña mçi chÊt.
C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn
tiªu chuÈn lµ :
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 60
A. 67,2 lÝt.
B. 36,6 lÝt.
C. 44,8 lÝt.
D. 22,4 lÝt.
C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã
c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau :
A. Z + Y = X + T.
B. X + Y = Z + T.
C. m
X
+ m
Y
= m
T
.
D. m
X
+ m
Y
= m
T
+ m
Z
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 61
PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ).
C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ
c©n b»ng ).
a. MgCO
3
+ HNO
3

b. Al + H
2
SO
4

c. Fe
X
O
Y
+ HCl 
d. Fe
X
O
Y
+ CO 
e. Fe + Cl
2

f. Cl
2
+ NaOH 
C©u 2: a, Trén 300g dung dÞch HCl 7,3% víi 200g dung dÞch NaOH. TÝnh
nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc.
b, Trén 100 mol dung dÞch H
2
SO
4
20% ( d = 1,137g/ml ) víi 400g
dung dÞch BaCl
2
5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi lîng kÕt
tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.
®¸p ¸n ®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
C©u 1 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 2 : C ( 1 ®iÓm )
C©u 3 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 4 : D ( 1 ®iÓm )
PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm)
C©u 1 : (3 ®iÓm ; mçi c©u ®óng 0.5 ®iÓm)
a. MgCO
3
+ 2HNO
3
 Mg(NO
3
)
2
+ H
2
O + CO
2

b. 2Al + 3H
2
SO
4
 Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2

c. Fe
X
O
Y
+ 2yHCl  x FeCl
2y/x
+ yH
2
O
d. Fe
X
O
Y
+ yCO  xFe + yCO
2
e. 2Fe + 3Cl
2
 3FeCl
3
f. Cl
2
+ 2NaOH  NaCl + NaClO + H
2
O
C©u 2 : (3 ®iÓm)
a. Tríc ph¶n øng : n
NaOH
=
40 100
4 200
x
x
= 0.2 (mol). (0.2 ®iÓm)
n
HCl
=
5 , 36 100
3 , 7 300
x
x
= 0.6 (mol) (0.2 ®iÓm)
Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H
2
O (0.4 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng : 0.6 mol 0.2 mol
Ph¶n øng : 0.2 mol 0.2 mol
Sau ph¶n øng : 0.4 mol 0 mol 0.2 mol (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ :
%HCl =
200 300
100 5 , 36 4 , 0
+
x x
= 2,92% (0.25 ®iÓm)
%NaCl =
200 300
100 5 , 58 2 , 0
+
x x
= 2,34% (0.25 ®iÓm )
b. (1.5 ®iÓm ):
Tríc ph¶n øng : nH
2
SO
4
=
98 100
20 137 , 1 100
x
x x
= 0,232 mol (0.1 ®iÓm )
nBaCl
2
=
208 100
2 , 5 400
x
x
= 0,1 mol (0.1 ®iÓm )
Ta cã ph¶n øng : H
2
SO
4
+ BaCl
2
 BaSO
4
+ 2HCl (0.2 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng :0,232 mol 0,1 mol
Ph¶n øng : 0,1 mol 0,1 mol
Sau ph¶n øng : 0,132 mol 0 mol 0,1 mol (0.2 ®iÓm )
Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0,1x233 = 23,3g (0.2 ®iÓm )
Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H
2
SO
4
vµdung dÞch BaCl
2
trõ ®i lîng kÕt tña.
m
B
= 100x1,137 + 400 - 23,3 = 490,4 g (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña H
2
SO
4
d vµ HCl t¹o thµnh lµ :
%H
2
SO
4
=
4 , 490
100 98 132 , 0 x x
= 2,64% (0.25 ®iÓm)
%HCl =
4 , 490
100 5 , 36 2 , 0 x x
= 1,49% (0.25 ®iÓm)
®Ò sè 60
C©u 1: (2 ®iÓm)
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau:
Lu huúnh, metan, photpho, s¾t , natri, canxi, nh«m
63
C©u 2: (3 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 7,8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ. BiÕt
a,ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra
b, TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc)
c, TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng
d, §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO
4
, biÕt hiÖu
suÊt ph¶n øng ®¹t 80%.
C©u 3: (4 ®iÓm)
§èt ch¸y 4,48 lÝt H
2
trong 3,36 lÝt O
2
. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ
khÝ B. Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5,6 gam Fe thu ®îc r¾n C. Cho r¾n C vµo
dung dÞch chøa 14,6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E.
a, X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A,B,C,D,E
b, TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A,C,D
c, TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B,E
BiÕt Fe + HCl --> FeCl
2
+ H
2
Fe
3
O
4
+ HCl --> FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O
C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc
C©u 4: (1 ®iÓm)
35,5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5,6 lÝt O
2
(®ktc). X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P
= 31
®Ò sè 61
Câu 1 (4 điểm)
1. Hãy giải thích:
a, Trong nhà máy, người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày.
b, Trên nền hang sâu, trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí .
c, Trước khi đốt , cần phải thử xem khí có tinh khiết không.
d, Khi tắt đèn cồn, người ta đậy nắp đèn lại.
2. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dd , dd NaOH, dd NaCl. Trình bày PP nhận biết từng
chất đựng trong mỗi lọ.
Câu 2 (6 điểm)
1. Hoàn thành các PTHH sau:
a,
b,
c,
d,
2. Thay các chữ cái A, B, C, D, E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực
hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
A
B D E F
C
Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí.
Câu 3 (4 điểm)
64
1. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số
hạt không mang điện là 10.
a, Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
b, Vẽ sơ đồ nguyên tử, biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.
2. Trong một bình kín chứa 17,92 l hh khí gồm và . Tỉ khối của hh so với là 4,75. Đốt nóng
bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng.
Câu 4 (6 điểm)
1. Nung nóng 806 g hh gồm và , lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy
173,6 g P.
a, Viết các PT phản ứng xảy ra.
b, Tính %m trong hh ban đầu.
2. Để điều chế , người ta cho 7,8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa
đủ), sau phản ứng thu được 8,96 l khí . Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần
số mol A.
a, Viết các PTHH xảy ra.
b, Xác định A và B.
c,

®Ò sè 62
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2
FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2

+ 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ? 
CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ
sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh
c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ
gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë
400
0
C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
65
®¸p ¸n ®Ò sè 62
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®
)
1(1®
)
a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®
)
a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi
axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®
)
a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8
H2O
0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2 
+ 6 H2O
0,25
2(1®
)
nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3®
)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( · ;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d-
¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo
(*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3®
)
PTP¦: CuO + H2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
0,5
66
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh
mµu ®á(Cu)
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban
®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦
= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 63
1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 , số notron là 6 , số proton là :
A 10 B 8 C 6 D 5
2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là :
A oxi B silic C nhôm D sắt
3)Hỗn hợp A gồm 0,2mol CH4 và 0,2mol C2H6 , tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là:
A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2
4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước ,lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý
điều gì ?
A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước
C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả.
5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 , Fe3O4 , FeO , Cu2O .Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ?
A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O
6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 , có mấy phản ứng sinh khí hiđro ?
A 1 B 2 C 3 D 4
7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ?
A CuO , HCl , Na(OH)2 , CaCO3
B MgCl , KOH , H2SO4 , CO2
C Ca(OH)2 , Ba2O , H3PO4 , Al(NO3)3 D H2CO3 , Ba(OH)2 ZnSO4 , FeO
8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 ; CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2
Al + CuO -> Al2O3 + Cu .
Các chất oxi hoá là:
A .O2, CO ,CuO B . O2 , Fe2O3 ,CuO C. O2 ,Fe2O3 ,Al D . CO ,C , Al
9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau), chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ?
A Na B Ca C Al D CH4
II/tự luận
1) Có 4 chất sau Na , NaOH, Na2O, Na3PO4.
a/ Đọc tên các hợp chất ?
b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần ,ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi
viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4,5đ)
2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg,Al,Fe vào dung dịch chứa 25,55 gam axit HCl, phản ứng kết thúc thu được
dung dịch A và 6,72 lít khí ở(đktc) .
a/Axit HCl hết hay dư ?
b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A?
c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư ,phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc).
Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm, biết lượng axit đã lấy dư 10%. (8,0đ)
3) Cho 2,1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1,12 lít khí ở(đktc).Nếu cho 8,2 gam kim loại
A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2,24 lít ở (đktc).
Xác định kim loại A ? (3đ)
Cho Mg=24,Al=27,Fe=56 ,H=1,S=32,O=16,Na=23,K=39,Cl=35,5
67
®Ò sè 64
C©u 1: (3 ®iÓm)
a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Cã bao nhiªu líp electron
vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng?
b) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n
b»ng bao nhiªu?
c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1,9926.10
-23
g. H·y
tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao
nhiªu gam?
C©u 2: (4 ®iÓm)
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ
ph¶n øng oxi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
a) FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
b) KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
c) FeO + H
2
----> Fe + ?
d) Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u 3: (4 ®iÓm)
a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y, mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ
bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y, ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch.
b) Khi mét miÕng c¬m, 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn
ra, cµng nhai cµng thÊy ngät. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ,
®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch.
C©u 4: (4 ®iÓm)
Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu
®îc 5,6 gam s¾t.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra;
b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng;
c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc).
C©u 5: (5 ®iÓm)
DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau
ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn).
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m?
b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l îng
s¾t ®¬n chÊt.
HÕt
Lu ý: - Cho: C = 12; Fe = 56; O = 16; H = 1.
- Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè
hãa häc.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.
®¸p ¸n ®Ò sè 64
C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18, thø tù c¸c líp e 0,25®
68
(3 ®iÓm) lµ:
líp1 cã 2e; líp 2 cã 8e, líp 3 cã 8e nªn:
- Cã 03 líp electron
- Cã 8 electron líp ngoµi cïng
b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100%
n = ? chiÕm 35,7%. n = 10
ta l¹i cã:
18
p e
p e
· ¹
'
+ ·
¹
p = 9
c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1,9926.10
-23
g
1 ®vc nÆng x g x = 1,6605.10
-24
g
m
Fe
= 1,6605.10
-24
.56 = 9,2988.10
-24
g
0,25®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 2
(4 ®iÓm)
4FeS
2
(r)

+ 11O
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
(r) + 8 SO
2
(k)
6KOH(dd) + Al
2
(SO
4
)
3
(dd)

3K
2
SO
4
(dd) + 2Al(OH)
3
(r)
FeO(r) + H
2
(k)
o
t
÷÷→
Fe(r) + H
2
O(h)
Fe
x
O
y
(r) + (y-x) CO(k)
o
t
÷÷→
xFeO(r) + (y-x)CO
2
(k)
C¸c ph¶n øng (a), (c), (d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®


C©u 3
(4 ®iÓm)
a) Nöa ®óng, nöa sai:
- NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt
vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.
- Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng
®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý.
b) - C¬m, b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.
- V× c¬m vÉn lµ c¬m, b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.
- Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc
- V× c¬m, b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng.
0,5®
0,75®
0,75®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
(4 ®iÓm)
5, 6
0,1( )
56
Fe
m
n mol
M
· · ·
Fe
2
O
3
(r) + 3H
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe(r) + 3H
2
O(h)
1 mol 3 mol 2 mol
0,05 mol 0,15 mol 0,1 mol
. 0, 05.160 8( )
2 3
m n M gam
Fe O
· · ·
.22, 4 0,15.22, 4 3, 36( )
2
V n l
H
· · ·
0,5®
0,5®C©u 5
(5 ®iÓm)
a) Sè mol c¸c chÊt:

n
H
2
= 8,96 : 22,4 = 0,4 mol


n
H
2
O

= 7,2 : 18 = 0,4 mol.
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol

=>

m
O
= 0,4.16 = 6,4gam
VËy khèi lîng Fe
x
O
y
ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau
ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ Fe
x
O
y
:
m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ:
0,5®
0,5®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
69
m
Fe
= 59,155 x 28,4 = 16,8 gam; n
Fe
= 16,8 : 56 = 0,3 mol.
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
®iÒu kiÖn x, y nguyªn d¬ng ta cã:
Fe
x
O
y
+ y H
2

o
t
÷÷→
xFe + y H
2
O (1)
y mol x mol y mol
0,4mol 0,3 mol 0,4mol
Theo (1):
0, 3 3
0, 4 4
x
y
· ·
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
.

0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
®Ò sè 65
C©u 1: (3,0 ®iÓm)
Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH?
b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i
cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc?
C©u 2: ( 4,0 ®iÓm )
Cã nh÷ng chÊt sau: Zn, Cu, Al, H
2
O, C
12
H
22
O
11
, KMnO
4
, HCl , KClO
3
, KNO
3
,
H
2
SO
4
lo·ng , MnO
2
.
a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H
2
, O
2
.

b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn
(ghi ®iÒu kiÖn
nÕu cã) .
c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä.
C©u 3:( 4,0 ®iÓm)
Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. H·y ®iÒn vµo nh÷ng
« trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c
nhau. BiÕt hçn hîp CO vµ O
2
ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt
theo ph¶n øng.
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban
®Çu t
0
20 ... ...
Thêi ®iÓm t
1
15 ... ...
Thêi ®iÓm t
2
... 1,5 ...
Thêi ®iÓm kÕt
thóc
... ... 20
C©u 4: (3,0 ®iÓm)
Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p, n, e lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ?
C©u 5 : ( 6,0 ®iÓm)
70
a/ Hoµ tan hoµn toµn 3,6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit
clohi®ric thu ®îc 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A?
b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14,6 g axit clohi®ric, tÝnh khèi lîng c¸c
chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng?
(BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + ; Zn : 30 + ; Br : 35 + ; Ag
: 47 +
Nguyªn tö khèi: Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C =
12;
O = 16.)
®¸p ¸n ®Ò sè 65
C©u Néi dung §iÓm
C©u
1
( 3
®)
- LËp PTHH
- C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL
- VÏ s¬ ®å
- Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi...
0,5
®
0,5
®
1,0
®
1.0
®
C©u
2
(4 ®)
a)
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H
2
: Zn, Al, H
2
O, HCl, H
2
SO
4
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O
2
: KMnO
4
, KClO
3
, KNO
3
, MnO
2
b) C¸c PTHH:
Zn + 2HCl --> ZnCl
2
+ H
2
2Al + 6HCl --> 2AlCl
3
+ 3H
2
Zn + H
2
SO
4
--> ZnSO
4
+ H
2
2Al + 3H
2
SO
4
--> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2H
2
O ÷ → ÷
d p
2H
2
+ O
2
2KMnO
4 ÷ → ÷
0
t
K
2
MNO
4
+ MnO
2
+ O
2
2KClO
3
÷ → ÷
o
t 2KCl + 3O
2
2KNO
3
÷ → ÷
0
t
2KNO
2
+ O
2
c) C¸ch thu:
+ Thu KhÝ H
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu)
+ Thu KhÝ O
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu)
1,0
®
0.5
0.5
2,0
®
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1,0
®
0.5
0.5
C©u
3 (4
®)
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban ®Çu t
0
20 10 0
Thêi ®iÓm t
1
15 7,5 5
Thêi ®iÓm t
2
3 1,5 17
§iÒn
®ón
g mçi

trÝ
®îc
0,5
®.
71
Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20
C©u
4 (3
®)
- LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn.
- Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè
1,5
®
1,5
®
C©u
5 (6
®)
a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl
2
+ H
2
TÝnh A = 24 => A lµ Mg
b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d
Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl
2
, H
2
vµ HCl d
3,0
®
1,5
®
1,5
®
®Ò sè 66
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy
x lµ:
A. C¸c bon
B. Lu huúnh
C. S¾t
D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY
72
B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y
E: X
2
Y
73
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh
ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m
c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ
thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt
(K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 66
C©u 1: (3®)
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
74
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ
3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®)
%0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
70 30 3
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
75
A 18,7 37,3 56

Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8

0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2)
ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1)
n
CH4
= n
CO2
= x (mol)

Theo PTHH (2)
n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã:
16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®)
y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®)
% CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
76
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc)
V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch
Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) - m
O2
77
M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®)
VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ
V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 67
Câu 1(4 điểm). Nêu phương pháp phân biệt:
a. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit, canxi oxit và magiê oxit.
b. Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđrôxit, nước cất và muối
ăn.
Câu 2( 5 điểm)
a. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh,muối ăn và mạt sắt.Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất
ra khỏi hỗn hợp của chúng.
b. Cho các chất sau: K, Al, H2O , KMnO4 , KClO3, ,H2SO4 loãng. Hãy viết các phương trình hoá
học điều chế khí oxi và khí hiđro.
c. Cho các chât sau: N2O5, SO3, Na, Mg, O2, Na2O, NO2, SiO2, CaO, P. Những chất nào tác dụng
với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra.
Câu 3:( 4 điểm)
a. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô, 14/17 là
Nitơ.
b. Xác định các chất A, B, C, và vết các phương trình hoá học sau:
KClO3-> A ->B ->C ->H2
Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6,72 lít H2 (ở đktc) .
a. Viết phương trình hoá học xảy ra.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó .
Câu5:( 4 điểm):
Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu
được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2,, H2 và NH3.
a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được .
b. Tính hiệu suất của phản ứng .
Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất .
( Cho: Fe = 56, N = 14, H = 1, O = 16 )
®Ò sè 68
C©u 1:
1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn
d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n?
2. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu
sau: 2H; O; 3Cu; 2Fe?
3. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c
nguyªn tè lu huúnh; hi®r«; clo; natri; cacbon; nh«m; s¾t.
C©u 2:
78
Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO
3
vµ MgCO
3
thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g
CO
2
. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng, tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu?
C©u 3:
§Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång, mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn
®Ó mua ph©n ®¹m. Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH
4
NO
3
(®¹m 2 l¸);
(NH
2
)
2
CO (®¹m Urª); (NH
4
)
2
SO
4
(®¹m 1 l¸). Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg
ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao?
C©u 4:
X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau:
a. 4,5 . 10
23
nguyªn tö oxi; 7,5 . 10
23
ph©n tö khÝ cacbonic; 0,12 . 10
23
ph©n tö ozon.
b. 0,45 . 10
23
ph©n tö NaCl vµ 0,75 . 10
23
ph©n tö CH
3
COOH (axit axetic)
C©u 5:
Cho H
2
khö 16g hçn hîp Fe
2
O
3
vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm
25%.
a. TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng.
b. TÝnh thÓ tÝch H
2
®· tham gia phn¶ øng?
Cho biÕt: Ca = 40; C = 12; O = 16; Mg = 24; H = 1; Cu = 64; Fe = 56; Na
= 23;
Cl = 35,5; S = 32; N = 14;
§¸P ¸N §Ò 68
C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm
1 1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng.
- D¹ng tù do nh: cacbon (than), lu huúnh, khÝ hi®r«.
- D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n
chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt, vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C
®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬, vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬.
2. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in
hoa, hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt th-
êng.
VÝ dô: H, O , Fe, Cu
3. Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè, mçi nguyªn tö vµ
nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã.
vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång, 1 nguyªn tö ®ång, nguyªn tö khèi 64.
2 Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
900
3 2
900
3 2
o
o
C
C
CaCO CaO CO
MgCO MgO CO
÷÷÷→ +
÷÷÷→ +
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã.
3 3 2
CaCO MgCO CaO MgO CO
m m m
+ +
· +
∑ ∑
Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g)
3 Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt.
79
4 3
2 2
4 2 4
( )
( )
20 100
80 % 35%
80
28 100
60 % 46, 6%
60
28 100
132 % 21, 2%
132
NH NO
NH CO
NH SO
M N
M N
M N
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH
2
)
2
CO lµ cã lîi
nhÊt v× tØ lÖ %N cao.
4
a.
2 2
23
23
4, 5.10
0, 75 0, 75 32 24
6.10
O O
n mol m g · · ⇒ · × ·

2 2
23
23
7, 5.10
1, 25 1, 25 44 55
6.10
CO CO
n mol m g · · ⇒ · × ·
§Ò Sè 69
Câu 1: ( 2 điểm )
Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực
hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học - nếu có
Câu 2: ( 3 điểm )
Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: ( 5 điểm )
Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học.
K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl.
Câu 4: ( 6 điểm )
Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12
gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta
lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
D) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: ( 4 điểm )
Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
C) Tính : khối lượng nước tạo thành.
D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
§Ò Sè 70
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
80
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
§Ò Sè 71
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4,928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7,48 gam chứa MxOy và CuO(nung
nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là
18). Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3,2 gam Cu không tan.
1/ Viết các PTHH xảy ra ?
2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ?
3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ?
Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao, M có hoá trị thay đổi. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn
81
Cho: N = 14, O = 16, C= 12, H = 1, Na = 23, Fe = 56, S = 32, Cu = 64, Cl = 35,5
§Ò Sè 72
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 73
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 74
Câu 1: (2 điểm )
Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung
dịch H2SO4 0,2M. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất?
82
Câu 2: ( 2,5 điểm )
Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2; O2; N2; H2
Câu 3: (3 điểm)
Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M ( dung
dịch B)
a. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của
dung dịch C.
b. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.
c. Nếu cho 0,65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Chất nào còn dư
sau phản ứng?
Câu 4: ( 2,5 điểm )
Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20,4g oxit của nó. Xác
định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng.
§Ò Sè 75
Bài 1: a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì
thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì
người ta thu được 60 gam chất rắn. Hãy tính a.
Bài 2: a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm
37,07%.
Bài 3: Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với
14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm
trong đó.
Bài 4 : Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng
cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy
chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 6 : a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều
phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3,1
gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên, sau phản
ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc), cô cạn phần dung dịch thì thu được 3,34 gam chất rắn. Tính a, b
83
PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ
c¸c vÝ dô minh ho¹
Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8
STT Tên Việt Nam Tên Latinh KHHH NTK % trong vỏ Trái đất
1 Oxi Oxygenium O 16 49,4%
2 Bạc Argentum Ag 108
3 Nhôm Aluminium Al 27 7,5%
4 Sắt Ferrum Fe 56 4,7%
5 Canxi Calcium Ca 40 3,4%
6 Natri Natrium Na 23 2,6%
7 Kali Kalium K 39 2,3%
8 Magiê Magnesium Mg 24 1,9%
9 Hiđrô Hydrogenium H 1 1%
10 Bari Baryum Ba 137
11 Cacbon Carbonium C 12
12 Clo Clorum Cl 35.5
13 Đồng Cupruma Cu 64
14 Kẽm Zincum Zn 65
15 Lưu huỳnh Sulfur S 32
16 Nitơ Nitrogennium N 14
17 Photpho Phosphorus P 31
18 Thủy ngân Hydrargyrum Hg 201
19 Silic Silicium Si 25,8%
I. Bài ca hóa trị
Natri, Iốt, Hiđrô
Kali với Bạc, Clo một loài
Có hóa trị I em ơi
Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân
Magiê với Kẽm, Thủy ngân
Oxi đồng ấy cũng gần Canxi
Cuối cùng thêm chú Bari
Hóa trị II đó có gì khó khăn
84
Bác Nhôm hóa trị III lần
In sâu vào trí khi cần có ngay
Cácbon, Silic này đây
Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên
Sắt kia mới thật quen tên
II, III lên xuống thật phiền lắm thôi
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Nitơ cùng với Phốtpho,
Hóa trị V đó còn lo điều gì(*)
Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa.
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
I. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn
tr¨m :
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
85
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
VI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
VII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoÆc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
VIII. Tû khèi c®a chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
IX. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng :
86
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
X. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Chuyªn ®Ò I:
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
87
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh Oxit Baz¬
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO …
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
88
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →
2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;
2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
3. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →
3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
*
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào sung dịch NaOH, KOH
- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
k=
2
CO
NaOH
n
n
(hoặc k=
2
SO
NaOH
n
n
)
- k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
- k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
- 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả
năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp
Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
 Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải.
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
89
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu
được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng
tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa
suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại
thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối
lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc
ddBa(OH)2. Khi đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
90
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 1: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 2: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.
Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A, C
đều đúng
Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí
thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. NaOH và Na2CO3 D. NaHCO3, Na2CO3
Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0,01M được? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng dung dịch
sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D Giảm
6,8gam
Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. Chỉ
ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol
Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 và CO2
Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa.
Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn
nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 11:Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp
0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l
thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO2 vào 500 ml
dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
91
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 14:Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)2 0,05M thu
được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít
dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu
được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 17:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao
nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 18:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao
nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 19:Cho 0,2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,1M và
Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
C. AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieäu Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
92
2. T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
TÝnh chÊt
hãa häc
Muèi
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
93
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
1. :
2. :
3. :
2 3 2 3
Na CO + CaCl CaCO +2NaCl → ↓
4. Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i :
5. Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy :
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
Dung dÞch
.Dung dịch:
-Là dung dịch bao gồm chất tan A và dung môi ( )
-Thể tích của dung dịch luôn tính bằng ml.
-Khối lượng riêng của dung dịch là D :
Lưu ý: = 1g/ml
II.Nồng độ phần trăm(%):
1. Định nghĩa : Là khối lượng chất tan trong 100g dung dịch.
%A =
= – – .
Ví dụ 1 : Cho 6,9g Na và 9,3g vào 80ml . Tính nồng độ % dung dịch cuối.
giải:
= 6,9 : 23 = 0,3 (mol ) ; = 9,3:62 = 0,15 (mol )
0,3 0,3 0,15 (mol)
0,15 0,3 (mol)
-
= 6,9 + 9,3 +80 - (0,15.2)
= 95,9 g
C%NaOH = ( 24 : 95,9 ).100 = 25,03 %
Ví dụ 2 : Trộn 0,2l dd 1M (d = 1,05 ) với 0,3 l dd 1,1 M ( d =1,1 ).Tính nồng độ % dd cuối.
giải:
94
= 0,2 (mol) ; = 0,2.103.1,05 = 210 g
0,3 .1,1 = 0,33 (mol ) ; mdd Ba(OH)2 = 0,3.1,1.103 = 330 g.
+ = + +2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Vì số mol phản ứng có 0,2 mol mà thực tế thì số mol ban đầu = 0,33 mol .Nên
=>
dư = ( 22,23 : 497,2 ).100 = 4,471%
2.Pha loãng dung dịch:
Lấy g chất A, nồng độ
ðdd chất A mới nồng độ
ðví dụ: Thêm 80g vào 20 g dd 20%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
20.20 = (80+20).X => X = 4%
Ví dụ : Tính m g phải thêm vào 50g dd 12% để thu được dd cuối 4%.
giải :
50.12 = (50 + m ).4 => m = 100g
3.Trộn hai dd giống nhau khác và :
m1 g dd chất A có nồng độ + m2 g dd chất A có nồng độ .
ðm3 g dd chất A có nồng độ
ð
ð
ð
ví dụ : Trộn 200g dd 4% với 100g dd 12%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
Ví dụ : Trộn dd 20% với dd 4% thu được 800g dd 10%.
giải :
= (10 – 4 ) : (20 -10 ) = 3 : 5 (1)
= 800 (2)
Từ (1)(2) => = 300g ; = 500g
III.Qui đổi tinh thể nghậm nước thành dd chất tan :
Tinh thể
Tinh thể (rắn ) => dd
: chất tan (152g); : dung môi (126g)
ð% = (152 : 278 ).100 = 54,6 %
Tinh thể # dd 54,6%
Ví dụ : Hoà tan 20g tinh thể . 0 vào 130g .Tính nồng độ % dd thu được?
giải:
= =(208 : 280 ).100 = 74,28%
gọi x là nồng độ % dd thu được .
20.74,28 = 150 .x => x =9,904%
Ví dụ : Hòa tan 10g tinh thể vào 50g dd 10%. Tính nồng độ % dd cuối?
giải:
=dd = (133,5 : 241,5 ).100 =55,3%
10.55,3 + 50.10 = (50 +10).x
=> x =17,55%
III.Nồng độ Mol :
1.Định nghĩa : là mol chất tan có trong 1lít dung dịch.
Công thức : (M)
2.Đem pha loãng dung dịch :
lấy lít có nồng độ (M) +
ðthu có nồng độ (M)
ð
ð
95
Ví dụ : Thêm 80ml vào 20ml dd 2M.Tính của dd cuối.
giải:
0,02.2 = ( 0,02 + 0,08) .
=> = 0,4 M
3. Trộn hai dd giống nhau :
lít , + lít ,
ðthu có C3M
ð
ð
Ví dụ : Trộn a lít dd H 20M với b lít dd 4M.Thu dd 0,8 lít dd 10M.Tính a, b ?
giải:
a + b = 0,8 (1) ; a : b = (10 – 4): (20 – 10) = 3 :5 (2)
từ (1)(2) => a = 0,3 ; b = 0,5
V. Đổi nồng độ :
Dd A ( ) ----------> nồng độ x% ( nồng độ mol )
D (g\ ml)
= ( 10.x.d ) :
ðx% = ( ) : ( 10.d )
lưư ý : - nói đến g có x%
-nói đến mol có
Ví dụ : dd HCl 13,14 M ( d = 1,198 ) => x% = ?
giải
x% = (13,14.36,5 ) : (10. 1,198 ) = 40,03 %
ví dụ: dd 3,3M ( d = 1,195) => x% = ?
giải
x% = (3,3.98) : (10.1,195 ) = 27,06 %
vídụ : dd 44,48 % (d = 1,275 ) => = ?
giải
= (10.1,275. 44,48) : 63 = 9 (M)
Ví dụ: dd NaOH 40% ( d = 1,43 ) => = ?
giải
= (10.1,43.40 ) : 40 = 14,3 (M)
CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử là gì ? ,nguyên tử gồm
những loại hạt nào
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ ,trung hòa về
điện , nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích
dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron
mang điện tích âm

2 * Đơn chất là gì ?, hợp chất là gì ?
cho mỗi loại 1 ví dụ
* Hãy tính phân tử khối của các chất
sau
a. cacbonđioxit, phân tử gồm 1C và
2O
b. khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà
4H
c. Axit nitric biết phân tử gồm
1H,1N, 3O
* - Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên
tố hóa học ;
Ví dụ ; đơn chất khí Hiđrô,Ô xi ,đồng ,kẽm…
- Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên
tố hóa học trở lên .
Ví dụ:hợp chất khí mêtan,nước,axítsunfuric
* a.PTK của cacbonđioxit = 12.1+16.2=
44đvC
b.PTK của mêtan = 12.1+1.4= 16 đvC
c. PTK của Axit nitric = 1.1+1.14+ 3.6 =
73đvC
d. PTK của thuốc tím = 39.1+1.55 + 16.4 =
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
96
d. Thuốc tím (kalipemanganat) biết
phân tử gồm 1K,1Mn,4O
* Cho CTHH của các chất sau cho
biết gì ?
a. Khí Clo : Cl2
b. Axit sufuric : H2SO4
158đvC
* a.Công thức hóa học của khí Clo cho biết :
- Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl
- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2
- PTK ; = 35,5 x 2 = 71 đvC
b. CTHH của Axit sufuric cho bi ết :
- Do 3 nguy ên t ố hidro, nguy ên t ố l ưu hu ỳnh,
nguy ên t ố oxi .
- c ó 2 nguy ên t ử H, 1ngt ử S v à 4 ngt ử O.
- PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc.
0,25đ
0,5đ
0,5 đ
3
Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2
nguyên tố .Áp dụng tính hóa trị của
S trong hợp chất SO3
Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị
của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa
trị của nguyên tố kia
Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất
SO3
Gọi a là hóa trị của S
Ta có ; x.a = y.b ⇒1.a = 3. II ⇒
3.
1
II
a VI · ·
Vậy S có hóa trị làVI
0,5đ
0,5đ
4
Lập CTHH của những hợp chất tạo
bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử
sau :
a. P2 (V)và O(II)
b. Al(III)và SO4 (II)
* Công thức của các hợp chất như sau :
a. P2 (V)và O(II)
- Viết công thức dưới dạng chung :PxOy
- Theo qui tắc hóa trị thì :x .V = y . II
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 5
x II
x y
y V
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : P2O5
b. Al(III)và SO4 (II)
- Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 3
x II
x y
y III
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3


5 * Đốt cháy 2,7g bột Nhôm trong
không khí ( có ôxi) thu được 5,1 g
ôxit
a. Viết pt chữ của phản ứng
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia
phản ứng
c. Tìm công thức hóa học của Nhôm
ôxít
* Cho sơ đồ của các phản ứng
a. KClO3 → KCl + O2
b. Fe + O2→ Fe2O4
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số
nguyên tử , số phân tử của các chất
trong mỗi phản ứng
a. Viết pt chữ của phản ứng
Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng
Theo ĐLBTKL ta có :
m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít
2,7 g + m Ôxi = 5,1 g
m Ôxi = 5,1 – 2,7 = 2,4g
c. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3
(vì Al (II) , O(III))
* lập PTHH
a. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
2 : 2 : 3
Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2
= 2 : 2 : 3
b. Fe + O2→ Fe2O4
Tỉ lệ số ng.tử Fe : Số pt O2 : số phân tử
= 3 : 2 : 1
0,5đ
0,5đ
0,5đ
97
t
o
t
o
t
o
t
o
t
o
Em hãy cho biết số nguyên tử (phân
tử )có trong mỗi lượng chất sau :
a.1,5 mol nguyên tử Al
b. 0,05 mol phân tử H2O
a.Số nguyên tử Al = 1,5 x 6.10
23
= 9.10
23
(hay
1,5N)
b. Số phân tử H2O = 0,05 x 6.10
23
= 0,3.10
23
(hay 0,05N)
6
*Em hãy tìm thể tích (đktc) của :
a.1,5 mol phân tử CO2
b. 0,25mol phân tử O2 và 1,25 ml ptử
N2
*a.Hảy tính số mol của 28 g Sắt
b.Hãy tính khối lượng của 0,75mol
Al2O3
c. hãy tính thểtích cảu 0,175 mol H2 -
(đktc)
*Hãy cho biết số mol và số nguyên
tử của 28g Sắt(Fe) , 6,4 g Đồng
(Cu), 9 g Nhôm (Al)
*a. Thể tích (đktc) của 1,5 mol phân tử CO2 là
V
CO2 = 1,5 x 22,4 = 33,6 lít
b. Thể tích (đktc) của0,25mol phân tử O2 và
1,25 ml ptử N2
Vhỗn hợp = ( 0,25 + 1,25 ) x 22, 4 = 33,6 lít
*a. Khối lượng của 0,75 mol Al2O3
Tacó : M
2 3
Al O = 27.2+16.3= 102g
M
2 3
Al O = n.M = 0,75 x102 = 76,5g
b.Thể tích của 0,175 mol H2 (đktc)
V H2 = n.M = 0,175 x 22,4= 3,92 lít
*- 28 g sắt có số mol là :
28
56
= 0,5 mol
Có số nguyên tử là : 0,5 x 6.10
23
= 3.10
23
ng.tử
Fe
- 6,4 g Đồng có số mol là :
6, 4
64
= 0,1 mol
Có số nguyên tử là : 0,1 x 6.10
23
=0,6.10
23
ng.tử Cu
- 9 g Nhôm có số mol là :
9
27
= 0,33 mol
Có số nguyên tử là : 0,33 x 6.10
23
=2.10
23
ng.tử Al
7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g
một loại oxit Sắt cho 2,1 g sắt .Tìm
công thức phân tử của Oxit Fe
* Lập công thức hóa học của một
hợp chất biết :phân tử khối của hợp
chất là 160 và thành phần phần
trăm về khối lượng của các nguyên
tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi
( 30%)
* Đặt công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy . phương trình phản ứng :
FexOy + y H2 → xFe + y H2O
( 5,6x + 16y )g 56 x
3g 2,1g
Theo ptpứng trên ta có :
( 5,6x + 16y )2,1 = 3 . 56 x
Hay 117,6 x + 33,6 y = 168 y
33,6 y = 50,4 x ⇒
33, 6 2
50, 4 3
x
y
· ·
Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3
* giả sử công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy
M
Fe
= 56

m
Fe
=56 . x
M
O
= 16.

m
O
=16 . y
Theo đề bài ta có :


98
* Đốt nóng 6,4 g bột Đồng trong
khí Clo người ta thu được 13,5g
đồng clorua .Hãy cho biết :
a. Công thức hóa học đơn giản của
Đồng clorua
b. Tính thể tích khí clo đã tham gia
phản ứng với đồng
*Cho 1,68 lít khí CO2 (đktc) và
dung dịch chứa 3,7 g Ca(OH)2 .Hãy
xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo
thành .Biết các phản ứng xãy ra
hoàn toàn
56 70
2
160 100
16 30
3
160 100
x
x
y
y
· ⇒ ·
· ⇒ ·
Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3
* a. Công thức hóa học đơn giản của Đồng
clorua
- Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua
thu được
M Cl = 13,5 – 6,4 = 7,1 g
- Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra
đồng clorua
nCu =
6, 4
64
= 0,1 mol
nCl =
7,1
0, 2
35, 5
·
mol
Trong hợp chất đồng clorua ,số mol Clo gấp
hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp
hai lần số nguyên tử Cu .Công thức đơn giản
của đồng clorua là CuCl2
* b. Thể tích khí clo:
VCl2 = n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít
Số mol CO2 ,số mol Ca(OH)2
nCO2 =
1, 68
22, 4
= 0,075 mol
n Ca(OH)2 =
3, 7
74
= 0,05 mol
pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O
1 1 1 1
0,05 0,05 0,05
Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng
CaCO3 theo khối lượng CO2
m CaCO3 = 0,05 . 100= 5 g
8 * Phân đạm urê có công thức hóa
học là CO(NH2) .hãy xác định
a. Khối lượng mol phân tử của Urê
b. Thành phần % ( theo khối lượng )
các nguyên tố trong phân đạm urê
c. Trong 2 mol phân tử Urê có bao
nhiêu mol nguyên tử của mỗi
nguyên tố
* a. Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là
12+16+2(14+2) = 60g
b. Thành phần % các nguyên tố trong Urê
% C =
12 100
20%
60
x
·
% O =
16 100
26, 7%
60
x
·
% N =
14 100
46, 7%
60
x
·
0,5đ
0,5đ
99
* Trong PTN người ta có thể điểu
chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt
phân Kaliclorat :
KClO3 → KCl+ O2
a. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết
để điều chế được 9,6 g khí O2
b. Tính khối lượng KCl được tạo
thành
% H 6, 6% ·
c.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2
mol nguyên tử C, có 2 x 1mol nguyên tử O ,
có 2x2 = 4 mol nguyên tử N , có 2x4 = 8 mol
nguyên tử H
* - Số mol khí O2
nO2 =
m
M
=
9, 6
32
= 0,3 mol
- Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2
2 2 3
Theo pt ta có :
nKClO3 =
0, 3 2
3
x
= 0,2 mol
nKClO3 = nKCl = 0,2 mol
Tacó : MKClO3 = 39+35,5+16,3 = 122,5 g
MKCl = 39+35,5= 74,5g
Khối lượng của KClO3 cần dùng :
mKClO3 = nKClO3 x MKClO3
= 0,2 x 122,5 = 24,5 g
Khối lượng của KCl :
mKCl = nKCl x MKCl
= 0,2 x 74,5 = 14g
9
Đốt cháy hoàn toàn 4,8 g một kim
loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người
ta thu được 8g oxit ( công thức của
oxit RO)
a. Viết ptpứ
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
c. Xác định tên và kí hiệu của kim
loại R
a. Viết ptpứ:
2 R + O2 → 2 RO
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
mR + mO2 = mRO
mO2= mRO - mR = 8 – 4,8 = 3,2 g
c. Xác định tên và kí hiệu của kim loại R
Ta có số mol của Oxi là :
nO2 =
m
M
=
3, 2
32
= 0,1 mol
Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0,1 x 2 = 0,2 mol
Khối lượng mol của R là :
MR =
m
M
=
4, 8
24
0, 2
g ·
Vậy R là Magiê : Mg
0,5đ
0,5đ

1
0
Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta
nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết
hợp với 1 thể tích oxi tạo thành
nước
a.Hãy tìm công thức hóa học đơn
giản của nước
b.Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô
và ôxi
c. Sau pứ người ta thu được 1,8g
nước . Hãy tìm thể tích các khí hiđrô
a.Công thức hóa học đơn giản của nước là
H2O
b. PTHH của hiđrô cháy trong ôxi
2H2 + O2 → 2H2O
c. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia
pứ.
- Số mol H2O thu được sau pứ
nH2O =
1, 8
18
= 0,1 mol
Theo pt ta có :
0,25đ
0,5đ
0,25đ
100
t
o
và ôxi tham gia pứ.
Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O
Thể tích khí hiđrô
V H2 = 22,4 x 0,1 = 2 ,24 ( lít )
V O2 =
22, 4 0,1
2
x
= 1,12 ( lít)
0,5đ
0,5đ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử gồm :
a. Hạt nhân và vỏ nguyên tử
b. Proton và nơtron
c. Proton và electron
d. a ,b đúng
d 0,5đ
2
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử
a. Có cùng số electron ở lớp vỏ
b. Có cùng số Proton và electron bằng nhau
c. Có cùng số Proton ở hạt nhân
d. Có cùng số lớp elelctron
c 0,5đ
3
Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất
a. FeO, H2, N2
b. O2, Cu , H2
c. H2O, FeO, Fe
d. H2O, Cu , O2
b 0,5đ
4
Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối
là 80
a. K2O b. CuO
c. Cu(OH)2 d. K2 SO4
b 0,5đ
5
Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7
nguyên tử oxi .Công thức hợp chất là :
a. MnO b. MnO2
c. Mn2O d. Mn2O7
d 0,5đ
6
Công thức phù hợp với P(V) là :
a. P4O4 b. P2O3
c P2O5. d. P4O10
c 0,5đ
7
Na có hóa trị I , nhóm SO4 có hóa trị II .Công thức của hợp
chất là :
a. NaSO4 b. Na2SO4
c Na3SO4. d. Na(SO4)2
b 0,5đ
8 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý B 0,5đ
101
a. lá bị vàng úa
b. mặt trời mọc sương tan dần
c. thức ăn bị ôi thiu
d. Đốt cháy rượu sinh ra CO2
9
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học
a. nước đun sôi thành hơi nước
b. trứng bị thối
c. mực hòa tan trong nước
d. dây sắt tán nhỏ thành đinh
b 0,5đ
10
Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán
là hiện tượng hóa học xãy ra :
a. chất mới sinh ra
b. nhiệt độ phản ứng
c. tốc độ phản ứng
d. tất cả đều đúng
a 0,5đ
11
Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t .Công thức về khối
lượng được viết như sau :
a. mx + my = mz + mt
b. mx + my = mz
c. X+ Y = Z
d. X+Y+Z =T
a
12
Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x, y lần
lượt là :
a. x =1, y = 2 b. x =3, y = 2
c. x =2, y = 3 d x =3, y = 4
C 0,5đ
13
Đốt 6,5g Zn trong không khí tạo ra 13,6 g kẽm oxit ,khối
lượng oxi tham gia phản ứng là
a. 7,1 g b. 7,9 g
c. 10 g d. 8,1 g
a 0,5đ
14
Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm
phải chứa cùng
a. số nguyên tử trong mổi chất
b. số nguyên tử của mổi nguyên tố
c. số phân tử của mổi chất
d. số nguyên tố tạo ra chất
b 0,5đ
15
Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng
a. H2 + O2 → H2O
b. 2H2 + O2 → H2O
c. H2 + 2O2 → H2O
d. 2H2 + O2 → 2H2O
d 0,5đ
16
Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 ,giá trị của x là :
a. 3 b. 2
c. 1 d. 4
c 0,5đ
17
Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử
khối của oxi .X là nguyên tố
a. Ba b. Na
c. Mg d. Fe
d 0,5đ
102
18
Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối
lượng mol của khí đó là :
a. 1 ,43 g. b. 45,7g
c. 22,4 g d. 32g
d 0,5đ
19
Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối
lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là :
a. 15 g. b. 0,37g
c. 6 g d. 24g
a 0,5đ
20
Số phân tử nước có trong 15 mol nước là :
a. 60 b. 6.10
23
c. 12.10
23
d. 9.10
23
d 0,5đ
21
Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc)
a. 0,5mol b. 0,7mol
c. 1,5mol d. 2mol
a
22
Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là
a. 160g. b. 100g
c. 80g d. 160đvC
c 0,5đ
23
Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là :
a. 67,2lit b. 44,8 lit
c. 33,6 lit d. 22,4 lit
b 0,5đ
24
Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là :
a. 6.10
23
b. 9.10
23
c. 12.10
23
d. 5.10
23
b 0,5đ
25
Khí N2 nặng hơn khí H2 là
a. 14 lần b. 16 lần
c. 10 lần d. 15 lần
a 0,5đ
26
Khí O2 nặng hơn so với không khí là :
a. 1 lần b. 1,1 lần
c. 1,5lần d. 2lần
b 0,5đ
27
Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4
a. 70% b. 72,4%
c. 50% d. 80%
b 0,5đ
28
Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có
thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O
. Công thức của Oxit sắt đó là :
a. Fe O3 b. Fe O
c. Fe2O4 d. Fe3O4
a
29
Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2
(đktc) Vậy kim loại A là
a. Fe b. Cu
c. Zn d. Mg
d 0,5đ
30
Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là :
a. CO2 b. CO
c. C2H2 d. NH3
c
31 Chất khí nhẹ hơn không khí là : c 0,5đ
103
a. Cl2 b. C2H6.
c. CH4 d. NH3
32
Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là :
a. 3.10
23
b. 6.10
23
c. 9.10
23
d. 1,2.10
23
d 0,5đ
33
Khối lượng của 2 mol khí CO là
a. 28 g. b. 56g
c. 112 g d. 224g
b
34
Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là :
a. 11,2 lít b. 22,4lít
c. 33,6 lit d. 44,8 lit
b 0,5đ
35
Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH
thì tạo hợp chất là :
a. MOH b. M(OH)2
c. M(OH)3 d. M2(OH)3
c 0,5đ
36
Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là :
a.X2Y b. XY2
c. X3Y2 d. X2 Y 3
c 0,5đ
37
Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của
khí này ở đktclà :
a. 0,509 g/l b. 1,43g/l
c. 1,96g/l d. 2,84g/l
c 0,5đ
38
Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản
phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu
được là :
a. 32g b. 56g
c. 44g d. 12g
c 0,5đ
39
Công thức nào sau đây viết sai :
a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2
c. CuCl2 d. CuO
b 0,5đ
40
Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết
hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức :
a. C12H6 b. C2H6
c. CH4. d. C4H
c 0,5đ
Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d.
Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:
a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng
m1 C1 C2 – C
C m2 C2 C – C1
b) §èi víi nång đé mol/l
104
t
t
0
t
0
V1 C1 C2 – C
C
V2 C2 C – C1
b) §èi víi khèi lîng riªng
V1 d1 d2 – d
d
V2 d2 d – d1
Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý:
*) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
*) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0%
*) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml
Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch
D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl
15%. Tỉ lệ m1/m2 là:
A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1
VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl
3%. Gi¸ trị của V là:
A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9)
0,9
V2(H2O) 0 (3 - 0,9)


Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml
Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc
biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương
ứng với lượng chất tan trong dung dịch.
Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là:
A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0
điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập
hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này.
VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%?
A.500g B. 250g C. 50g D. 100g
§S: B
D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ
Thành phần % số nguyªn tử của là:
A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95
D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105
Ví dụ 5. Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích
của O3 trong hỗn hợp là:
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%
VÝ dô 6 . Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp
khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. X là:
A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14
D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n
øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit
Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng,đặt
ẩn). Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo.
Ví dụ 7. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng
là:
A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4;16,4 gam
Na3PO4
C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4;14,2 gam
Na2HPO4
Hướng dẫn giải:
Cã : 1 <

Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4, Na2HPO4
Sơ đồ đường chéo:
Na2HPO4 (n1 = 2) (5/3 –1) = 2/3


=5/3
NaH2PO4 (n2 = 1) (2- 5/3) =1/3
nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4
Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0,3
nNaH2PO4= 0,1mol mNaH2PO4= 0,1.120 =12g
nNa2HPO4 = 0,2mol mNa2HPO4 = 0,2.142 = 28,4g
Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp.
C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña
c¸c chÊt
* Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt)
§©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt, trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng
lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng, hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c
chÊt trong hçn hîp. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt.
Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu, Fe.
Gi¶i:
Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i
da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i,
Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu.
Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu, Fe, Zn.
Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl, S¾t vµ Zn sÏ tan ra, chÊt r¾n
kh«ng ph¶n øng lµ Cu.
PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl
2
+ H
2
Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu.
Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO
2
ra khái hçn hîp CO
2
, N
2
, O
2
, H
2
.
G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d, chØ cã CO
2
ph¶n øng.
CO
2
+ Ca(OH)
2
 CaCO
3
+ H
2
O.
Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO
2
.
PTHH: CaCO
3
t
o
CaO + CO
2
.
106
Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t.
Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe, Zn, Au.
Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO, Cu, Ag.
Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp.
- Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó
t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn.
- Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra
khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp).
Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe, Cu, Au. B»ng ph¬ng ph¸p
ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn.
Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d, chØ cã
Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Läc t¸ch Cu, Au. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña
tr¾ng xanh: FeCl
2
+ 2NaOH  Fe(OH)
2
+ 2NaCl
Läc lÊy Fe(OH)
2
råi nung víi H
2
( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe)
PTHH: Fe(OH)
2
t
o
FeO + H
2
O
FeO + H
2
t
o
Fe + H
2
O.
Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H
2
SO
4
®Æc nãng, chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan
ra
Cu + 2H
2
SO
4
 CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O.
Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi
NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao, sau ®ã
l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H
2
®i qua ta thu ®îc Cu.
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Phương pháp 2
BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được
dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư
thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối
lượng là
A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16,0 gam. D. 48,0 gam.
02. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe,
FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y,
lượng muối khan thu được là
A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam.
03. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.
04. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 đã tham gia
phản ứng cháy (đktc) là
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
05. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc
và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối
lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là
A. 3,6 gam. B. 17,6 gam. C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.
06. Hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc).
Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa được 4,12 gam bột oxit. giá trị là:
A.1,12 lít. B. 1,344 lít. C. 1,568 lít. D. 2,016 lít.
107
07. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho
2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là
A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.
08. (Câu 2 - Mã đề 231 - TSCĐ - Khối A 2007)
Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí
Oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất
cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
09. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H2.
Cô cạn dung dịch A thu được 5,71 gam muối khan. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.
A. 0,56 lít. B. 0,112 lít. C. 0,224 lít D. 0,448 lít
10. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6, C3H4 và C4H8 thì thu được 12,98 gam CO2 và 5,76 gam
H2O. Vậy m có giá trị là
A. 1,48 gam. B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.
Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON
01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O
và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là
A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C. 0,81 gam. D. 8,1 gam.
02. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc
thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch
Ca(OH)2 dư, thì thu được 4,6 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là
A. 68,03%. B. 13,03%. C. 31,03%. D. 68,97%.
03. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.
- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể
tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.
04. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al; 0,05
mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại.Cho Y
vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là
A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.
05. Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có . Tính
tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).
A. 9,41 gam. B. 10,08 gam. C. 5,07 gam. D. 8,15 gam.
06. Hòa tan hết 4,43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít (đktc) hỗn
hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không
khí. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.
A. 0,51 mol. B. 0,45 mol. C. 0,55 mol. D. 0,49 mol.
07. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí D
(đktc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18,2. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3
37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng.
A. 20,18 ml. B. 11,12 ml. C. 21,47 ml. D. 36,7 ml.
08. Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, chất rắn B gồm các
kim loại chưa tan hết cân nặng 2,516 gam và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của hỗn
hợp D so với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung
dịch sau phản ứng.
A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam.
C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.
09. Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa
tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tỉ khối
của B so với H2 bằng 19. Thể tích V ở đktc là
A. 672 ml. B. 336 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.
108
10. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ
là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ, thu được dung dịch B và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2
và NO có tỉ khối so với hiđro là 20,143. Tính a.
A. 7,488 gam. B. 5,235 gam. C. 6,179 gam. D. 7,235 gam.
Phương pháp 4
SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELETRON
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 2: Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là
A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít.
Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào
1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là
A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.
Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A
và có 1,12 lít H2 bay ra (ở đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A. khối lượng kết tủa thu
được là
A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.
Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3
1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.
Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung
dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt

A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 4,3 gam và 1,12 lít.
C. 43 gam và 2,24 lít. D. 3,4 gam và 5,6 lít.
Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam một hỗn hợp gồm Mg, Al bằng 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,28M và
HCl 1M thu được 8,736 lít H2 (đktc) và dung dịch X.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và
Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.
a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là
A. 38,93 gam. B. 38,95 gam. C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.
b) Thể tích V là
A. 0,39 lít. B. 0,4 lít. C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.
c) Lượng kết tủa là
A. 54,02 gam. B. 53,98 gam. C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.
Ví dụ 9: (Câu 40 - Mã 182 - TS Đại Học - Khối A 2007)
Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được
5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.
Ví dụ 10: (Câu 40 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.
Ví dụ 11: (Câu 33 - Mã 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và
HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.
Ví dụ 12: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007)
109
Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích
dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.
Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu
được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Biết rằng không có phản ứng tạo muối
NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,75 mol. B. 0,9 mol. C. 1,05 mol. D. 1,2 mol.
Ví dụ 14: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc
nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được
là:
A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34,9 gam.
Ví dụ 15: Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung
dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.) muối
khan. giá trị của m, a là:
A. 55,35 gam. và 2,2M B. 55,35 gam. và 0,22M
C. 53,55 gam. và 2,2M D. 53,55 gam. và 0,22M
Ví dụ 16: Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896
lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là:
A. N2O B. N2 C. NO D. NH4
+
Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được
dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt
khác, nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu
được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là:
A. 111,84g và 157,44g B. 111,84g và 167,44g
C. 112,84g và 157,44g A. 112,84g và 167,44g
Ví dụ 18: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, dược
dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. Giá trị của m là:
A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. C. 27,8 gam. D. 28,8 gam.
Phương pháp 5
SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
01. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và
2,7 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là
A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.
C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.
02. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0,75 lần số
mol H2O. 3 ancol là
A. C2H6O; C3H8O; C4H10O. B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.
C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.
03. Cho axit oxalic HOOC−COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp thu được
5,28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối.
Hai rượu có công thức
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
04. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là
A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.
B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.
C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.
D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.
05. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30,4 gam. Chia X thành hai phần
bằng nhau.
- Phần 1: cho tác dụng với Na dư, kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc).
110
- Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180
o
C, xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình
đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. CTPT hai ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH.
06. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08 gam nước.
- Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni, t
o
) thì thu được hỗn hợp A. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí
CO2 (đktc) thu được là
A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 1,444 lít.
07. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A, B ta được hỗn hợp X gồm các olefin. Nếu đốt cháy
hoàn toàn Y thì thu được 0,66 gam CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là
A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.
08. Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18,975
gam muối. Vậy khối lượng HCl phải dùng là
A. 9,521 gam. B. 9,125 gam. C. 9,215 gam. D. 0,704 gam.
09. Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, phenol, axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0,672 lít khí
(đktc) và một dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. Khối lượng của X là
A. 2,55 gam. B. 5,52 gam. C. 5,25 gam. D. 5,05 gam.
10. Hỗn hợp X gồm 2 este A, B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức.
Cho 2,2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136,5
o
C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn
toàn 26,4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33,8
gam chất rắn khan. Vậy công thức phân tử của este là
A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.
Phương pháp 6
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI
LƯỢNG
01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít CO2
(đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là
A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.
02. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng
lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.
04. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư,
phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung
dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.
05. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. Khi phản ứng
thực hiện hoàn toàn và kết thúc, thấy khối lượng ống giảm 4,8 gam.Xác định công thức và tên oxit sắt đem
dùng.
06. Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33,92 gam chất rắn B gồm Fe2O3, FeO và Fe. Cho tác dụng
với H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần theo số mol chất rắn B, thể tích khí
CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này.
Phương pháp 7
QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN
Ví dụ 1: Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4,
FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy
nhất. Giá trị của m là
A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.
Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan giá trị của m là
A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.
Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được
dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.
111
A. 40,24%. B. 30,7%. C. 20,97%. D. 37,5%.
b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.
A. 160 gam. B.140 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.
Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan
hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử
duy nhất ở đktc) là.
A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.
Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung
dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.
Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 7: Nung 8,96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. A hòa tan vừa vặn trong
dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Số mol NO bay ra là.
A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,02.
Phương pháp 8
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
Phương pháp 9
CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT
Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí
(ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ
giữa V với a, b là
A. V = 22,4(a −b). B. V = 11,2(a −b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).
Ví dụ 2: (Câu 13 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt
xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Ví dụ 3: (Câu 21 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
Ví dụ 4: (Câu 37 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. HOOC−CH2−CH2−COOH. B. C2H5−COOH.
C. CH3−COOH. D. HOOC−COOH.
Ví dụ 5: (Câu 39 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.
Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x −2. D. y = x + 2.
Ví dụ 7: (Câu 32 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau
điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO4
2

không bị điện
phân trong dung dịch)
A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a.
Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).
Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.
112
Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.
Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al.
- Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2.
- Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2.
Các khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V1 = V2. B. V1 > V2. C. V1 < V2. D. V1 ≤ V2.
Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển
hết thành NO, sau đó NO chuyển hết thành NO2. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong
nước thành dung dịch HNO3. Tỷ số là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Kết
luận nào sau đây là đúng?
A. a = b. B. a = b −0,02.
C. a = b −0,05. D. a = b −0,07.
Phương pháp 10
TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT
Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG
Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu
được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì?
A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Zn.
Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung
dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây?
A. 20%. B. 16%. C. 15%. D.13%.
Ví dụ 3: (Câu 1 - Mã đề 231 - Khối A - TSCĐ 2007)
Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối
trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.
Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp
được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là
A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.
Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho A đi qua niken nung nóng
được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). Công thức phân tử
của anken là
A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10
Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO
Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ
Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe, C, Fe3C), trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%, hàm lượng C đơn
chất là 3,1%, hàm lượng Fe3C là a%. Giá trị a là
A. 10,5. B. 13,5. C. 14,5. D. 16.
Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu
được chất rắn Y chứa 45,65 % CaO. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.
A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 70%.
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
113
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO .BeO, Cr
2
O
3
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
114
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B . AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieâuï : Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
115
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
2. T¸c dông víi kieàm :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
* Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi:
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO →
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
C. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →

2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;

2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
116
3. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →

3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
117
Mét sè Muèi
bÞ nhiÖt
ph©n hñy
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
TÝnh chÊt
riªng
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
XI. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
XII. C«ng thøc tÝnh nång ®é C%
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
XIII. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
118
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
XIV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
XV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
XVI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
XVII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoaëc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
XVIII. Tû khèi cña chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
XIX. HiÖu suÊt ph¶n øng :
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
119
XX. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Bµi tËp vËn dông
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
120
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra
có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy
kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng
dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi
đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 9: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 10: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 11: Dẫn V lít CO
2
(đkc) vào 300ml dd Ca(OH)
2
0,5 M. Sau phản ứng thu được
10g kết tủa. Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A,
C đều đúng
Bµi 12: Hấp thu hết CO
2
vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy
bắt đầu có khí thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)
2
dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na
2
CO
3
B. NaHCO
3
C. NaOH và Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO
2
vào 3 lít dd ca(OH)
2
0,01M được?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)
2
. khối
lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
121
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D
Giảm 6,8gam
Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)
2
được
2gam kết tủa. Chỉ ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
(đktc) vào dung dịch nước vôi trong có
chứa 0,075 mol Ca(OH)
2
. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO
3
B. Chỉ có Ca(HCO
3
)
2
C. CaCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
D. Ca(HCO
3
)
2
và CO
2
Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO
2
(đktc) vào 2 lít Ca(OH)
2
0,01M ta thu
được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 18:Sục V lít khí CO
2
(đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)
2
0,1M thu được 19,7 gam kết
tủa. Gía trị lớn nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 19:Hấp thụ hết 0,672 lít CO
2
(đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau
phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)
2
0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO
2
vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 22:Hấp thụ hết 0,2 mol CO
2
vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,05M thu được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí
CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l, thu được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm
2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 25:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra lớn hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 26:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 27:Cho 0,2688 lít CO
2
(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH
0,1M và Ca(OH)
2
0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
122
HÖ thèng 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc
vËn dông lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸.
§©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. Bµi to¸n ho¸
sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸,
®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh, nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ
sinh.
ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m
ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy, cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän
cho tõng lo¹i.
Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã.
1. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 36.
Tæng sè h¹t proton, n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155.
Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. H·y x¸c ®Þnh
sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau :
A. 95 B. 115
C. 108 D. 112
VÝ dô 37.
X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong
b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ
52.
Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ :
A. 8 vµ 15 B. 9 vµ 17
C. 7 vµ 14 D. 7 vµ 15
2. Bµi to¸n vÒ nång ®é, pH cña dung dÞch
VÝ dô 38.
CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO
3
cã nång
®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO
3
cã nång ®é 20%.
A. 2/3 B. 2/5
C. 1/5 D. 3/4
VÝ dô 39.
Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO
3
20% (D = 1,2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung
dÞch. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ :
A. 30% B. 40%
C. 35% D. 38%
VÝ dô 40.
TÝnh sè ml H
2
O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch
míi cã nång ®é 0,1M.
A. 9000ml B. 18000ml
123
C. 11000ml D. 17000ml
VÝ dô 41.
Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH
cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ :
A. 2 B.
4
C. 3 D.
5
VÝ dô 42.
§Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H
2
SO
4
cÇn dïng 20ml NaOH
0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«.
TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H
2
SO
4
ph©n li hoµn
toµn thµnh ion).
A. C
M(HCl)
= 0,120M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,080M vµ pH = 0,85
B. C
M(HCl)
= 0,072M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,024M vµ pH = 0,92
C. C
M(HCl)
= 0,065M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,015M vµ pH = 0,89
D. KÕt qu¶ kh¸c
3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n
øng
VÝ dô 43.
Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO
2
. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn
thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO
2
(®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu
suÊt ph¶n øng lµ 75%.
A. 25,2 gam B. 20,8 gam
C. 20 gam D. 20,3
gam
VÝ dô 44.
Cho 0,1 mol FeCl
3
t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na
2
CO
3
d thu ®îc kÕt tña X. §em
nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi
lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 7 gam B. 8 gam
C. 9 gam D. 10
gam
VÝ dô 45.
TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ
150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%.
A. m
axit metacrylic
= 215 gam ; m
rîu metylic
= 80 gam
B. m
axit metacrylic
= 200 gam ; m
rîu metylic
= 75 gam
C. m
axit metacrylic
= 185 gam ; m
rîumetylic
= 82 gam
D. KÕt qu¶ kh¸c
VÝ dô 46.
Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO
3
®Æc vµ H
2
SO
4
®Æc. Lîng
nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu
suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.
124
A. 315 gam B. 402,1 gam
C. 385,2 gam D. 362,7 gam
4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt
VÝ dô 47.
Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu
®îc 0,56 lÝt H
2
(®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc :
A. 42 gam B. 34 gam
C. 46 gam D. 58 gam
VÝ dô 48.
Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O
2
(®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn
l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X.
A. KClO B. KClO
2
C. KClO
3
D. KClO
4
VÝ dô 49.
§èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO
2
vµ 1,8
gam H
2
O
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X.
A. C
3
H
6
O
2
B. CH
2
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
4
H
8
O
4
VÝ dô 50.
Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi
mét nhãm OH.
A.
3 2
|
CH CH CH OH
OH
− − −
B.
2 2
| |
CH CH
OH OH

C.
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp
VÝ dô 51
Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO
3
vµ MgCO
3
vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc
6,72 lÝt CO
2
(®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp.
A.
3
CaCO
%m
= 28,5% ;
3
MgCO
%m
= 71,5%
B.
3
CaCO
%m
= 37,31% ;
3
MgCO
%m
= 62,69%
C.
3
CaCO
%m
= 40% ;
3
MgCO
%m
= 60%
D.
3
CaCO
%m
= 29,3% ;
3
MgCO
%m
= 70,7%
6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n
VÝ dô 52.
§iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO
3
víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t
®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn
800ml dung dÞch NaOH 1M.
125
TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng
®é 20A.
A. 4013 gi©y B. 3728
gi©y
C. 3918 gi©y D. 3860
gi©y
VÝ dô 53.
§iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag
2
SO
4
0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30
gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c
kÕt qu¶ cho sau :
A. 3,129 gam B. 4,320 gam
C. 1,544 gam D. 1,893 gam
VÝ dô 54.
§iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ
(®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn
ph©n ®îc :
A. KCl B. NaCl
C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ
VÝ dô 55.
Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N
2
vµ CO
2
(®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch
Ca(OH)
2
0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh
tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ :
A. 14,3 B. 14,8
C. 15,6 D. 15,1
VÝ dô 56.
ë 27
o
C, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung
dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶
sau :
A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam
C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam
VÝ dô 57.
Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho
vµo ®ã 32 gam NH
4
NO
2
. §a b×nh vÒ 0
o
C sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ
ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng
kÓ).
A. 3 atm B. 4 atm
C. 2 atm D. 5 atm
VÝ dô 58.
Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O
2
(ë ®ktc) vµ cã s½n
6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh
vÒ t
o
C thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng
®¸ng kÓ). NhiÖt ®é t
o
C ®îc x¸c ®Þnh lµ :
A. 65,70
o
C B. 68,25
o
C
C. 69,20
o
C D. 70,15
o
C
8. Bµi to¸n tæng hîp
VÝ dô 59.
126
Dung dÞch axit fomic 0,46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3. H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn
li α cña axit fomic.
A. 1% B. 2%
C. 1,5% D. 2,5%
VÝ dô 60
Ngêi ta khö níc 7,4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ. DÉn khÝ
nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12,8 gam brom tham gia ph¶n øng. X¸c ®Þnh
c«ng thøc cña rîu trªn.
A. C
3
H
7
OH B. C
4
H
9
OH
C. C
5
H
11
OH D. C
2
H
5
OH
§¸p sè vµ híng dÉn gi¶i
VÝ dô 36. §¸p ¸n C
Theo ®Ò ta cã :
2p n 155
2p n 33
+ · ¹
'
− ·
¹
→ p = 47, n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108
VÝ dô 37. §¸p ¸n B.
§Æt p, e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X.
p', e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y
Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26
V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8
hoÆc 18 «, do ®ã :
p + 8 = p'
(1)
p + 18 = p'
(2)
Tõ (1), (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo)
p' = 17 (clo)
VÝ dô 38. §¸p ¸n C.
Dïng quy t¾c ®êng chÐo :
=
1
2
m
m
VÝ dô 39. §¸p ¸n B
Khèi lîng dung dÞch HNO
3
ban ®Çu :
500.1,2 = 600 (g)
Khèi lîng HNO
3
trong dung dÞch ®Çu :
20
.600
100
= 120 (g)
→ nång ®é dung dÞch HNO
3
míi lµ :
120
C% .100
300
· = 40%
VÝ dô 40. §¸p ¸n B.
§Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x, ta cã : 2.1 = (2 + x).0,1 → x = 18 lÝt hay 18.000ml
VÝ dô 41. §¸p ¸n C.
pH = 12 → [H
+
] = 10

12
M → [OH

] = 10

2
M
OH
n
− = 0,1.10

2
= 0,001 (mol) = n
KOH
HCl
H
n n
+
·
= 0,1.0,012 = 0,0012 (mol)
127
1 3
2 3
m(gam)ddKNO 45% 5
5 1
20%
25 5
m (gam)ddKNO 15% 25
¹
¹
·
'
¹
¹
H
+
+ OH

→ H
2
O
b® 0,0012 0,001
p 0,001 0,001 0,001
sau p 0,0002 0 0,001
→ [H
+
] = 0,0002 : 0,2 = 0,001 = 10

3
M → pH = 3.
VÝ dô 42. §¸p ¸n B.
§Æt x, y lµ sè mol cña HCl vµ H
2
SO
4
trong 50ml hçn hîp
HCl + NaOH → NaCl + H
2
O
(mol) x x x
H
2
SO
4
+ 2NaOH → Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
(mol) y 2y y
Theo trªn vµ ®Ò ta cã :
58,5x 142y 0,381
x 2y 0,3.0,02
+ · ¹
'
+ ·
¹

x 0,0036
y 0,0012
·
·
VËy :
M(HCl)
0,0036
C
0,05
· = 0,072(M)
2 4
M(H SO )
0,0012
C
0,05
· = 0,024(M)
pH = −lg[H
+
] =
0,006
lg
0,05
− = −lg0,12 = 0,92
VÝ dô 43. §¸p ¸n C.
Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO
2
tõ quÆng, ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ
thuyÕt :
4FeS
2
+ 11O
2
→ 2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
4.120(g) →
8.22,4 (lÝt)
x? ←
4,48
→ x =
4.120.4,48
8.22,4
= 12 (gam)
VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt :
m
quÆng
=
12.100 100
.
75 80
= 20 (gam)
VÝ dô 44. §¸p ¸n B.
2FeCl
3
+ 3Na
2
CO
3
+ 3H
2
O → 2Fe(OH)
3
↓ + 3CO
2
↑ + 6NaCl
(mol) 0,1 0,1
2Fe(OH)
3

o
t
÷÷→
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(mol) 0,1 → 0,05
VËy m = 160.0,05 = 8 (gam)
VÝ dô 45. §¸p ¸n A.
CH
2
= C(CH
3
) − COOH + CH
3
OH
xt
ƒ
CH
2
= C(CH
3
) − COOCH
3
+ H
2
O
(gam) 86 32 →
100
m
axit
m
rîu
← 150
128
→ m
axit
=
86.150.100
100.60
= 215 (gam)
m
rîu
=
32.150.100
100.60
= 80 (gam)
VÝ dô 46. §¸p ¸n D
C
6
H
6
+ HNO
3

xt
÷÷→
C
6
H
5
NO
2
+ H
2
O
(mol)
500
78

500
78
C
6
H
5
NO
2
+ 6H
Fe/ HCl
÷÷÷÷→
C
6
H
5
NH
2
+ 2H
2
O
(mol)
500
78

500
78
VËy m
anilin
=
500 78 78
.93. .
78 100 100
= 362,7 gam
VÝ dô 47. §¸p ¸n C
ROH + Na → RONa +
1
2
H
2↑
(mol) 1 → 0,5
(mol) 0,05 (chøa 2,3g) ← 0,025
VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ :
2,30
0,05
= 46(g)
VÝ dô 48. §¸p ¸n C
§Æt c«ng thøc cña X lµ K
x
Cl
y
O
z
m
O
=
32.672
22400
= 0,96 (g)
m
r¾n
= 245 − 0,96 = 1,49 (g) → m
Kali
=
1,49.52,35
100
= 0,78 (g)
m
Cl
= 1,49 − 0,78 = 0,71 (g)
Ta cã tØ lÖ x : y : z =
0,78 0,71 0,96
: :
39 35,5 16
= 1 : 1 : 3
VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO
3
VÝ dô 49. §¸p ¸n C.
Theo ®Ò
2
2
CO
H O
n 0,1mol
n 0,1mol
· ¹
¹
'
·
¹
¹
→ X lµ axit no ®¬n chøc
§Æt c«ng thøc cña axit lµ C
n
H
2n
O
2

2
o
O
t
÷÷→
nCO
2
Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO
2
®èt 0,05 mol axit cho 0,05 n mol CO
2
→ 0,05n = 0,1 → n = 2
C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C
2
H
4
O
2
VÝ dô 50. §¸p ¸n C
Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
, trong ®ã n ≥ 1, a ≤ n.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y :
129
C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
+
3n 1 a
2
+ −
O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã :
3n 1 a
2
+ −
= 3,5 → n =
6 a
3
+
NghiÖm thÝch hîp lµ :
n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C
3
H
5
(OH)
3
C«ng thøc cÊu t¹o lµ :
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
VÝ dô 51. §¸p ¸n B.
§Æt a, b lµ sè mol cña CaCO
3
vµ MgCO
3
trong hçn hîp
CaCO
3
+ 2HCl → CaCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
(mol) a a
MgCO
3
+ 2HCl → MgCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn, cã :
100a 84b 26,8
6,72
a b 0,3
22,4
+ · ¹
¹
'
+ · ·
¹
¹
→ a = 0,1 ; b = 0,3
→ Khèi lîng CaCO
3
= 100.0,1 = 10 (gam), chiÕm
10
26,8
. 100 = 37,31% vµ
3
MgCO
%m
= 62,69%
VÝ dô 52. §¸p ¸n D.
Gäi x lµ sè mol AgNO
3
®· ®iÖn ph©n :
4AgNO
3
+ 2H
2
O
®pdd
÷÷÷→
4Ag + O
2
+ 4HNO
3
(mol) x → x
x
HNO
3
+ NaOH → NaNO
3
+ H
2
O
(mol) x x → x = 0,8.1 = 0,8 (mol)
¸p dông c«ng thøc Fara®©y m =
1 A
. .I.t
96500 n
ta cã :
1 108
108 0,8 . .20.t
96500 1
× · → t = 3860 gi©y
VÝ dô 53. §¸p ¸n C
Theo ®Ò, kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag
2
SO
4
bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa
vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra.
Còng theo c«ng thøc Fara®©y :
Ag
1 108
m . .690.2
96500 1
· = 1,544 (gam)
VÝ dô 54. §¸p ¸n A
Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R
RCl
®pdd
÷÷÷→
R +
1
2
Cl
2

130
Tõ trªn vµ ®Ò : n
R
=
2
Cl
0,896
2n 2
22,4
· = 0,08 mol
→ R =
3,12
0,08
= 39. VËy R lµ kali, muèi lµ KCl
VÝ dô 55. §¸p sè C
X
5,6
n 0,25
22,4
· · (mol)
2
Ca(OH)
n
= 5.0,02 = 0,1 (mol)
3
CaCO
5
n
100
· = 0,05 (mol)
Do Ca(OH)
2
d nªn chØ cã ph¶n øng
Ca(OH)
2
+ CO
2
→ CaCO
3
↓ + H
2
O

2 3
CO CaCO
n n ·
= 0,05 (mol)
Do ®ã :
2
N
n
= 0,25 − 0,05 = 0,20 (mol)
VËy
2
X/ H
0,05.44 0,2.28
d
2.0,25
+
· = 15,6
VÝ dô 56. §¸p ¸n B
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2

Theo trªn vµ ®Ò, vËn dông c«ng thøc PV = nRT, ta cã :
n
Fe (p.)
=
2
H
87
.0,36
100
n
0,082.300
·
= 0,00167
VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : m
Fe
= 0,00167.56 = 0,09352 (gam)
VÝ dô 57. §¸p ¸n C
4 2
NH NO
o
t
÷÷→
N
2
↑ + 2H
2
O
Theo trªn vµ ®Ò :
2 4 2
N NH NO
32
n n
64
· · = 0,5 (mol)
Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT, ta cã :
¸p suÊt trong b×nh :
0,5.0,082.273
P
5,6
· = 2 (atm)
VÝ dô 58. §¸p ¸n B
S + O
2
→ SO
2

n
S
ban ®Çu =
6,4
32
= 0,2 (mol)
2
O
n
ban ®Çu =
11,2
22,4
= 0,5 (mol)
S ch¸y hÕt, O
2
cßn d :
2 2
O (pð) SO S
n n n · ·
= 0,2 (mol)
Sau ph¶n øng, tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ :
n
khÝ sau
= 0,2 + (0,5 − 0,2) = 0,5 (mol)
131
Do ®ã, theo PV = nRT ta cã :
o
1,25.11,2
T K
0,5.0,082
· = 341,25K
→ t
o
C = 341,25 − 273 = 68,25
o
C
VÝ dô 59. §¸p ¸n A.
Nång ®é C
M
cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång
®é % vµ nång ®é mol lµ :
M(HCOOH)
C%.10.D 0,46.10.1
C
M 46
· · = 0,1(M)
pH = 3 → [H
+
] = 10

3
M = 0,001M
HCOOH → H
+
+ HCOO

(mol ®iÖn li)0,001 ← 0,001
Do ®ã ®é ®iÖn li α =
0,001
.100 1%
0,1
·
VÝ dô 60. §¸p ¸n B
Ph¶n øng céng brom vµo anken :
C
n
H
2n
+ Br
2
→ C
n
H
2n
Br
2
2
Br
n
tham gia ph¶n øng =
12,8
160
= 0,08 (mol)
Theo ph¶n øng trªn, n
anken
=
2
Br
n
= 0,08 (mol)
V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn n
anken
sinh ra khi khö níc lµ :
anken
0,08.100
n
80
· = 0,1 (mol)
Ph¶n øng khö níc cña rîu :
C
n
H
2n+1
OH 2 4
H SO ®
÷÷÷÷→
C
n
H
2n
+ H
2
O
(mol) 0,1 0,1
→ Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ :
7,4
M
0,1
· = 74
Tõ c«ng thøc cña rîu trªn, ta cã :
M = 14n + 18 = 74 → n = 4
→ C«ng thøc cña rîu lµ C
4
H
9
OH
Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8
Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng
không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!!
Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá. Những bài đầu thì rất dễ rồi, nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa
Trị" nhá. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong
SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách. Còn đối
với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn. Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi
hóa trị II, Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi. Lấy ví
dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không
hề có chỉ số ở dưới. Tiếp theo là phản ứng hóa học. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi, dạng bài tập
chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của
bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất. Vậy thì
132
làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự
thấy đúng với đa số các phương trình.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu:
1. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước.
2. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước.
Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra:
1. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước
2. Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu), bạc(Ag), thủy ngân (Hg)]
3. Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước
4. Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó
5. Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó
6. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi
7. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô
8.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước
1. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được
phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm, loại ko tan. Chúng được đọc là: tên kim
loại + Hiđôxyt (OH).
VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt, Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III>
2. Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2
loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim +
ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127)
3. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. Phần phân loại và VD
các bạn xem SGK trng 129. Vì phần này cũng dễ.
4.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. Có 2 loại chính là: Oxyt
Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim +
Oxi. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ.
Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán
thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. Gồm 3 bước sau:
B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng
B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số
mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK
B3: Kiểm tra lại bài.
Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau:
B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng
B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất
mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. Thì các chất có số mol nhiều
nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư.
B3: tính số mol chất còn dư
B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số
mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó.
Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.
Thân
Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email:
133
ku_bjz_95@hotmail.com .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu
®Êy.
**********************************
134

Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
m .1000 n n.1000 M m.100.10.D CM = = = = mdd V (l) V (ml) m .M dd D C%.10.D = M

C% =

CM .M 10D

=

6,95.98 = 49% 10.1 ,39

Bài 9: a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8% b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12oC thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO 4 ở 12oC. (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%) (a = 60g / b.17,52) Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl 2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng độ % các chất tan trong dd A. (NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%) Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.

®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m. Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO 3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng. Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl 3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3. Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên. Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H 2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối Sunfat thu được. Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m. Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a. Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được. Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II. Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.

®Ò sè 4

1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng: a) CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 lµ c¸c Oxit axit. b) Na2O, K2O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬. 3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)2 . Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H2 ®ktc. a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp? b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng? 5- Cho c¸c chÊt sau: P2O5, Ag, H2O, KClO3, Cu, CO2, Zn, Na2O, S, Fe2O3, CaCO3, HCl. H·y chän trong sè c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

2

6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H2SO4 lo·ng, KMnO4, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H2O, CaCO3, Fe2O3, Ca(OH)2, K2SO4, Al2O3, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H2, O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. ViÕt PTHH? 7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O2, H2, CO2, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt? 8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH) 2, CuSO4, NaCl. ViÕt PTHH x¶y ra? 9- Cã mét cèc ®ùng d.d H2SO4 lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H2 ®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H2 n÷a ®ktc. a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra? b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng? c) TÝnh khèi lîng H2SO4 ®· cã trong dung dÞch ban ®Çu? d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng? 10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H2SO4 t¸c dông víi 60 gam Al2O3. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu? 11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn. BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC. 12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K2O, HF, ZnSO4, CaCO3, Fe(OH)3, CO, CO2, H2O, NO, NO2, P2O5, HClO, HClO4, H3PO4, NaH2PO4, Na3PO4, MgCl2. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ? 13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H2 ®ktc víi O2d ? 14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau: a) Na -> Na2O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO2 - > CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 . c) S -> SO2 -> SO3 - > H2SO4-> ZnSO4 d) P -> P2O5 -> H3PO4 -> Na3PO4. 15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?

®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO 3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO 2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl. Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít. A) Viết các phương trình hóa học xảy ra. B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. A) Tính : khối lượng nước tạo thành. B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 ; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  ; d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ?  CO2  + H 2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

3

Neon (Ne là khí trơ ) . a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. ®Ò sè 6 Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6. 5.1023 3. thành phần phân tử có 23.3 gam xôđa .(Na2CO3. Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ .1g/ml ? Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư . và 70. Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? • • Đặt đứng bình :……………… ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .36 lít CO2 Câu 2: Có 5. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .675g .3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. 17. Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) . a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.9% H. a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng .10H2O) vào 35. a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? d) Từ câu trả lời (b) và (c) . CO2 . a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn .hợp chất nhôm clorua. Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32. biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. Biết thể tích dd bằng thể tích nước .Trong đó nhôm chiếm 49.Néi Tró Than Uyªn 4 . c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua .5 g K2SO3 vào dung dịch có 14.Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2 Cho 39. Sau ph¶n øng thu ®îc 16.8% C . b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4.42 gam muối thuỷ ngân clorua . %S = 22.5 . Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. với N= 6.2g h¬i níc. SO2 .54% .3% Cl .92 lít N2 và b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên .39% . có phân tử khối bằng 50. Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .1% khối lượng hỗn hợp . Câu 6: Cho 2.7 g nước .8 g chÊt r¾n. CH4 Bằng cách : Đặt ngược bình :……………… Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14. metan (CH4) Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 11: Đốt cháy 1. a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 . NH3 . oxi .72 lít H2 . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. còn lại là oxi ( hợp chất A ) Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi .48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8.6g HCl . a) Tìm CTHH của nhôm clorua ? b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------Na2CO3 + H2O a) Lập PTHH của phản ứng trên ? b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ . Cl2 .

Dung dÞch A cã nång ®é 14. Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32.02M vµ cña Ba(OH)2 = 0.5H2O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1. Dung dÞch B cã nång ®é 2.®Ò sè 7 1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO4.1.64a.15) = (R + 16) .2/0. d .1/10. c/ Cho C% = 16% .2 mol. Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a.22g/ml). 2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO4.15 0.15 + 100 – (44 .0.Néi Tró Than Uyªn 5 .5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.5 M. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d. Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7.466 g kÕt tña. Hái kim lo¹i ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo.15/(R + 16) .2 g dd HCl 25%.15 Lîng RCO3 = (R + 60). H·y tÝnh tØ sè m1/m2. Dung dÞch B lµ dd NaOH. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m.05M th× t¸ch ra 0. ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1. H·y tÝnh nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc. b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d.1 g/ml.5 ml dung dÞch A.4 =0.17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.7% .05M 8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1. TÝnh nång ®é mol cña A vµ B.5 ml dung dÞch A.18M (D= 1.43g/ml). Gäi KL lµ R.0. Sau khi chÊt khÝ kh«ng tho¸t ra n÷a . 3/ Cã 3 dung dÞch H2SO4 .1=400ml -> CM = 0.64a/400+ a = 160/1100. Dung dÞch B cho t¸c dông víi 100 ml H2SO4 0.5H2O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO4 2% ®Ó thu ®îc dd CuSO4 cã nång ®é 1M(D= 1. H·y tÝnh d. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn 67. Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1.02 + 0. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%.7%= 100g th× n H2SO4 = 0. Läc lÊy A ®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. Ta cã: 8+ 0.3M (D= 1. Trén A vµ B theo tØ lÖ mA: mB b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.09g/ml). 6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H 2SO4 nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d hçn hîp Na.160 = 32g -> n= 0.47g.1 g/ml) : = 160. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .100/22m1 + 23m2 b/ ThÓ tÝch B = 22m1 + 23m2/23d ml -> CM = m1 . 5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H 2SO4 14.0. c/ H·y tù gi¶i HD5: Coi lîng dung dÞch H2SO4 14. Dung dÞch C cã nång ®é 6. läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan.5M HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO4 = 0. Lîng CuSO4 trong dung dÞch t¹o ra = 400. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu §S 7 : TÝnh ®îc CM dd Fe2(SO4)3 = 0.1 g/ml).064a. 7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe2(SO4)3 víi 100 ml Ba(OH)2 thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B . §S 3 : mA: mB = 3:5 4/ Hoµ tan m1 g Na vµo m2g H2O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d. Gi¶i PT ta cã: a= 101.15 +100 = 0. Lîng CuSO4 = 50/250. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A. 0. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29.. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X.64a = 8+ 0.15 0. 9/ Dung dÞch A lµ dd H2SO4.27%.15 0.0. ta cã PT: RCO 3 + H2SO4 -> RSO4 + CO2 + H2O N = 0.1 = 160/11% .1000/ 22m1 + 23m2 .m1/23 = 22m1 + 23m2/23 Lîng NaOH = 40m1 /23 -> C% = 40. Cho CM = 3. 0.859 g chÊt r¾n.1M (D= 1. §S 3 : mA: mB = 3:5 HD4: a/ 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 nNa = m1/23 -> nH2 = m1/46 -> lîng DD B = m1+ m2 . B2) vµ 1 dung dÞch H2SO4 (A). Híng dÉn ®Ò sè 7 HD 1.15 .Mg th× lîng H2 tho¸t ra b»ng 4. m1.15 +100 Ta cã: (R+ 96).

y (lÝt) ta cã: 2. H2O  H2  Fe  FeSO4 d.5a. Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6. a.25 lit dd H2SO4 cã 3.5ax + 1. b = 1 ®Ò sè 8 1. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn? b.24 lit CO 2 (ở đktc) và 2.44 lít H2 (ở đktc).5* Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13.5ay = 13. Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6. Hãy xác định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23). 2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2 Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2 2Na + H2O -> NaOH + H2 Theo PTP¦ lîng H2 = lîng H cña H2SO4 + 1/2 lîng H cña H2O.5 a.02M vµ cña Ba(OH)2 = 0.5* 3b – 4a = 1 ** Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0. Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã: x/98. sau PƯ thu được 2. b2 = 1.75a. KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH c. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a * Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.3 gam một hợp chất A bằng khí oxi .2 . Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc 5 lit dd X cã d axit. Đốt cháy hoàn toàn 2.5a ** Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2. những nguyên tố nào cùng một chu kì: A : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 1 D: 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 1 2 2 6 2 B : 1S 2S 2P 3S E : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 2 C : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 5 F : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 3.75a mol H2SO4. dd B la b.5a ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a * 2b1+ b2 = 6.Néi Tró Than Uyªn 6 .2. Cho các nguyên tố sau.HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H2 tho¸t ra = 4. Tính khối lượng HCl trong dung dịch? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Trung hoµ 5 lit Y cÇn 0.5 = 1molKOH -> sè mol H2SO4 d: 0. 4. Trung hoµ 5 lit dd X cÇn 0.2= 13.25a mol.5 mol.5 g.5 -> x = 30 §S 7 : TÝnh ®îc CM dung dÞch Fe2(SO4)3 = 0.75l dung dÞch A cã 6.5a .5 .5a vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4 HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a . Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3. PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O b 2b Sè mol H2SO4 d= 3a – b = 0. 2 + 100 – x /18 = 4.Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH Theo PT: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O 2 lit dd H2SO4 cã 2a mol -> 4a .05M HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H2SO4 . Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6. Fe  Fe3O4  Fe  H2 b.7 gam H2O. Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x.5 = 1 mol HCl PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O 2a 4a Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn 2.

2 tấn canxi oxit và 8. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì sao? 3. Hòa tan hoàn toàn 3.64 gam chất rắn không tan. Tính VH 2 thu được (ở đktc). Khí Y: 75% C. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này.06(mol ) 2 Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl → 2 XCln + n H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . sau phản ứng thu được 2.24 lit CO 2 (Đktc) và 2. a. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu? b.125 và dY/O 2 = 0. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II.6 gam H2SO4. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung? ĐÁP ÁN ®Ò sè 10 1. a. Trong muối ngậm nước CuSO4. 10n . 2 64 ×100% = 250 Ta có 64 + 32 + (16. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?.72 lít CO (đktc).18 = 250 ⇒ n = 5 25. Cho dX/Y = 2. Hãy tính khối lượng đá vôi đem phản ứng? 5. 6% Vậy CTHH là CuSO4.885H.344 : 22. Hãy lập PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên? ®Ò sè 9 1. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11. %.6 gam một chất rắn không tan. Y. 4 = 0.6 %. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. sắt. b.2 gam khí H2 và 0.Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau: Khí X: 94. H2 H2O H2SO4 H2 b.Néi Tró Than Uyªn 7 . Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 c.b mH = 1. 5.12% S. Natri. Đốt cháy hoàn toàn 2.9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1.a Ta có M CuSO nH O = 4 . Biết rằng VKK = 5VO 2 7. 3. Tìm CTHH của X . tính khối lượng đá vôi bị phân hủy?.9n. 6.5. C: 8e. D: 7e.84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc). 4. Hỏi muốn điều chế 41. 8n . Mg. B: 8p. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại.nH2O khối lượng Cu chiếm 25. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3? b.3 gam một hợp chất bằng khí oxi.17%. a. Cho 7. 25% H.5H2O (1 đ) 1. Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3 → CaO + CO2 Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%.8n. Tính khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?. Tìm kim loại X ?. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy.4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H 2 (đktc) hoặc bao nhiêu lit khí CO? ®Ò sè 10 1. Cho 4. a. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 6. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch? 6.8 tấn khí cacbonic. Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng? 9. sau PƯ thu được 11. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6.a. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi. b. 2. Biết thể tích V H 2 bị hao hụt là 5%. Cho các nguyên tử: A : 8p. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng. 4. biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0.7 gam nước. Fe Fe3O4 Fe H2 FeCl3 Fe(OH)3 2. Tìm công thức của muối đó?.344 lit khí H2 (Đktc).5.4) + n. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung.64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu. b.8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại? 8.2 gam kim loại A. a. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên? b.

64 0.34% Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe = 4.34%+13.12 0.x 2(4 − x ) + = 0. 79% Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu = 4.8( g ) 1.5đ) 44 5. t→  CaO + CO2 (1) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5 (loại) n = 2 X= 65 (Zn) n = 3 X= 97.a PTHH: CaCO3 100 g 56 g 44 g Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g. 6( g ) 80 Theo đề bài.8 × 100% = 60.x g 56 MgCl2 + 2. Khối lượng CO2 thoát ra: 0 mCO = 2 22 × 50 = 11( g ) 100 t→ PTHH: CaCO3  CaO + CO2 100g 44g xg? 11g Khối lượng đá vôi bị phân hủy: x= 11×100 = 25( g ) (1.64 – 0.5đ) 9. 24 ×12 = 1.5 (loại) Vậy kim loại X là Zn (1 đ) t→ 2. trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất: m C = 22. Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4. 6 2. Ta có PTHH: CuO + H2  Cu + H2O 80 g 64 g 12 g x g? Lượng Cu thu được trên lí thuyết: x = 0 12 × 64 = 9. 2 hoặc 3 n = 1 X= 32.5. 64 × 100% = 13.3) = 0. 6 ×100% = 68.64 = 4 (g) Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2 56 g 2g xg Mg + 24 g (4-x) g Từ 2 PTHH trên ta có: 2 HCl → 2. 2 + 0.6 gam chất rắn không tan. chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6. chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản 6.5đ) ứng trên là 6. 2( g ) 3. ⇒ H = 4. 4 2. = 3.87% (2đ) 0 2(4 − x) g 24 H2 2g 6. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0.64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu. 7 × 2 = 0.79%) = 25.Néi Tró Than Uyªn 8 . Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra. 75% (1.6 gam.3( g ) Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất: m H = 18 Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: m O = 2.3 − (1.8 = mFe 56 24 2.9 → X = 32.n n n n Vì kim loại thường có hóa trị n = 1.12 = ( mol ) Ta có: X .Số mol X = 0.2 Giải PT ta được x = 2.(60. 64 Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp: %Mg = 100% . 06 × 2 0.

èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i.5đ) Vậy % CaO là: 70 x= Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g) Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy. 2( g ) . CaCO3. 2% 44 85 56 × 30 = 38. Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II.5M? ®Ò sè 12 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Cu. 6% (1. 2 = 68. Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng ®¸ tríc khi nung. sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. Ba Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO3. sau 1 thêi gian thÊy l îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8. ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë nªn ®ôc.30 ×100 68. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y? Mg. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹.2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie cacbonat. Khối lượng CaO tạo thành là: 44 38. Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH. khÝ CO2. 2 ×100% = 54. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0. Al2O3 . 2( g ) Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na2CO3 tinh khiÕt. Ca.Néi Tró Than Uyªn 9 .2g CaO b. 1. 2.585 gam.075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO2 vµo dung dÞch Ca(OH)2. 30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy ®Ò sè 11 Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH) 2 0. Lîng Al2O3 b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat. H = × 100% = 80. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung.

00đ) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Néi Tró Than Uyªn 10 .®¸p ¸n ®Ò sè 12 Câu 1: (1.

00đ) mCO2 → %C = %O = 100% – (92.25đ) 415. 29 7. 68 (2) (0.57% (0.29% + 7.5 10.5 → % Zn = 17.5đ) → A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy → Công thức đơn giản (CH)n (0. 6 53.9 ®Ò sè 13 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .104 = 60000 lần (0.5đ) 4 4 V = π r 3 = × 3. Thể tích của nguyên tử H: 3 3 Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton.3 mZnCl2 = 136 × 0.25đ) 44 ×1 0. nH 2 SO4 = .38 ⇒ x = 0.14 × 3.25đ) 22.3. 68( = / g )cm (0.25đ) x + 1.4l) (0.84% (0.4 = 415. 27% (0.5đ) .5 × 0.98 ⇔ = 1.00đ) (0. 71 : = 1:1 (0.25đ) → mZn = 6.25đ) 18 × 1 92.8 ×100% = 37.8 → % Al = × 100% = 62. mH 2 SO4 = Ta có CM = 15 × 640 96 = 96( g ) . 7. 0.25đ) (I) (II) Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2 PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0. 4 (0.4 (0. 6( g ) (0. 384 ×12 ×100% .5đ) Câu 3: (2.98( g ) 100 98 (400ml = 0.5đ) (trắng) Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0. nên khối lượng riêng củ 30 ×10−9 = 6.00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4.Néi Tró Than Uyªn 11 .253 lít Câu 2: (3.Tính mddH 2 SO4 = 1. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân: Bán kính của hạt nhân phóng đại là 6 = 3(cm) 2 Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0.3 + 400) – 1.25đ) 12 1 Ta có MA= 29 × 2. 29% (0.3 (1) 15.1027 K g 3 = 2.5 x = 0.10 3 ) (5.25đ) 3.1 + 0. 71% (0. y lần lượt là số mol của Zn và Al Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 x x 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0. 4 6. 4 = 53.5đ) y 1.25đ) % AlCl3 = ×100% = 12. BaCl2 xanh đỏ không đổi màu quì ( 0. 694 × 1 × 2 ×100% .10−9 )3 (0.25đ) 13.3 17.14 × (5.25đ) → mAl = 10. 43% (0.4 n 0.9(g) (0. 78 (0. y = 0. 4( g ) → mddspư = (17.5đ) 5 ×10−13 D= − m 1. 6) × 2 = 1. 253(l ) V x + 0. mH 2O → % H = Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0.5y = mH 2 = (0.5đ) Giải hệ ta được: x = 0.00đ) Gọi x. 6726.5đ) 4 V × 3. HCl NaCl.1 .25đ (CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0.5y Ta có hệ: 65x + 27y = 17.5đ) Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0.25đ) x: y = a.9 415.25đ) mAlCl3 = 133.69 .71%) = 0 % → Không có oxi (0.1 = 13. 92. − 9 3 Câu 4: (1.5 ⇒ 1.25đ) Câu 5: (3.5đ) b. 4 % ZnCl2 = × 100% = 3.5đ) Vậy CTPT của A là C6H6 (0. 4( g ) (0. 6 × 400 = 640( g ) .

Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam.784g chất rắn. Mg = 24.Fe=56) ®Ò sè 14 Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4. (BiÕt: Ca=40. Al. Sau khi kết thúc các phản ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc. vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102 gam.4 g hỗn hợp oxit.4 lít SO2 d) 33. LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc.C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau Fe2(SO4)3 + NaOH Fe2O3 FexOy P2O5 + + + CO CO H 2O Fe(OH)3 + Na2SO4 Fe Fe H3PO4 + CO2 + CO2 C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO 3thu ®îc 7.25M Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết. Cu = 64) ĐÁP ÁN ®Ò sè 14 Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO3 trong ®¸ v«i. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1 khối lượng của bột đồng ban đầu. Cu tác dụng hoàn toàn với oxi.S=32. thu được 17. khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Al = 27. thấy chúng khác nhau 0.2 lít SO2 c) 22. C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O. C = 12. cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những chất nào? b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ? Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được: a) 5. khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. S = 32. O = 16. Thêm vào cốc thứ nhất a (g) bột Zn. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1. Viết các phương trình phản ứng. C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng: Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al2O3) a. Đem đun nóng các kết tủa đó với lượng dư HCl.6 lít SO2 Các khí đo ở đktc.016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi. Không cần biết đó là kim loại nào.864 g kim loại không tan trong HCl dư Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này ( Cho: H = 1. N=14.O=16. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng. Zn = 65. Fe(II) vµ gèc SO4(II). thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg. N(III) vµ H. Fe(III) vµ gèc SO4(II).6 lít SO2 b) 11.22% kim loại về khối lượng. thu được dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. b. Viết các phương trình phản ứng Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn.164 g. hãy xác định kim loại đó Bài 5: Cho 10. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi 6 đun nóng Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65. thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0.28 kg Canxioxit(CaO) vµ 5. thu được 2.Néi Tró Than Uyªn 12 . cân khối lượng các kết tủa đó.52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg. Fe = 56. hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 19.72kg CO2.6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó b) Cho 2.H=1.

hoá trị n ta có: 4M + nO2 2M2On 4M 4 M + 32n = ⇒ M = 21n . 784 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 668 .57% 149.43% Số g Cu còn lại là: 128 – 85. 100 = 28. FeSO4.3261 . 4 nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra: . sau phản 128 4 ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là: 128 = 21. FeSO4 và CuSO4 còn lại 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Dung dịch gồm: Al2(SO4)3. 016 2. 21.25 = 4 : 1 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1 Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1 C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3 S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Bài 3: 2Cu + O2 → 2CuO 128g 32g 160g Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên: 32 1 = . 3 2. 21. Xét bảng: với n = 1.665g 32 32 42. %CuO = 71.0.15 = 0.332g .3261 mol H2SO4 46n 100 . 98 = 163. còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn Bài 2: a) nSO2 = 1 ↑ H2 2 5. 2.Néi Tró Than Uyªn 13 .Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch Ví dụ: Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe . hoá trị n. Ba: Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm.25 mol 22. 6 = 0.333 = 106. 6 b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M.Ba muối tan là Al2(SO4)3.333 = 85. 333 . tức là Cu chưa bị oxi hoá hết. Theo đề bài ta có: 2M = 0. Ca. Theo đầu bài.Nếu là kim loại kiềm.6522 ⇒ M = 15n ⇒ M2On = 2M = 16n = 46n (g) 2 M + 16n M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O Để hoà tan 15g oxit cần mdd = Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4.333g 6 Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là: mCu = 128 160 .Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra Ví dụ Cu + FeSO4 → không phản ứng Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu. thu được hỗn hợp gồm CuO và Cu còn dư Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu.668g %Cu = Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M.05g 19. CuSO4 còn dư. mCuO = . sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành hiđroxit kết tủa Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O → NaOH + 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 . n .332 = 42.

nAg = 0. 100 = 2.5x x 4Al + 3O2 → 2Al2O3 y 0.x.5nx – 12nx = 0. z là số mol của Mg.x. Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là: 17.008 ⇒ M = 108n. Vì vậy khi n = 8/3 ⇒ M = 56 Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4 Bài 5: Đặt x.864g kim loại không tan là M với số mol là x Mx = 0. Pb tạo Pb3O4.5y → 2CuO 2Cu + O2 z 0.x.25M cần dùng: 0. Zn dư.008 Số mol Zn và Mg: nZn = Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư.65 ) = 32. Al.164 2 2 ⇒ 20.52g hỗn hợp → 2Mg + O2 2MgO x 0.65 2 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a . ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .125 . nx = 0.24 2 n n ⇒ (xM + a . Như đã biết: Fe tạo Fe3O4. y. 4 = 0. 008.5nx = 0. Mn tạo Mn3O4.688 lít 1.Néi Tró Than Uyªn 14 . Xét bảng: n 1 2 3 M 108 216 324 Ag loại loại Vậy kim loại M là: Ag .x. nMg = 65 24 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a .75y 0. Cu trong 10.170 .24 ) – (xM + a .164 ⇒ nx = 0. 25 Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M. 4 − 10. thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg.72% 50 ®Ò sè 15 Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.008 C% = 0.n M 1 21 2 42 3 63 Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả.86 = 0. 52 = 0.86 mol Thể tích dung dịch HCl 1. thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). hoá trị n.5y 3y CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O z 2z Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết lượng oxit kim loại được tạo thành.5z z MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O x 2x Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0. Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là: nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1) nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2) Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x a a ⇒ nMg > nZn . Vậy M phản ứng với oxit theo 2 hoá trị.125mol 32 Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0.864 . cuối cùng còn lại 0.

? ---------> ? + MnO2 + O2 Câu 4 (6 điểm) 1. cã giät níc nhá b¸m ë thµnh b×nh ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. H2O +………-------> H2SO4 2.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H . 0.c. CaO + H3PO4 -----> ? + ? 5. 2B 1. CaO. C©u 3: (2. CuO. Ngän löa mµu xanh nh¹t. H2S3O4 2. sau thí nghiệm thấy có 2. E 3 mµu hång. 2d.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc ®¸p ¸n ®Ò sè 15 C©u C©u 1 C©u 2 C©u 3 ®¸p ¸n 1. Cho các chất: KMnO4. FeS. P2O5.225 gam KClO3 và 3.16 gam KMnO4. 3. Thµnh èng nghiÖm bÞ mê ®i. 0.5 ® O. H·y ghÐp c¸c sè 1. CO2.------> Ca(OH)2 3.5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. 1 2 ThÝ nghiÖm Hidro khö ®ång (II) oxit B.Néi Tró Than Uyªn 15 . Dung dÞch t¹o thµnh lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc. R(SO4)3 B. làm đục nước vôi.5 gam kết tủa. 5 ®iÓm). R(SO4)2 D. Câu 5 (8 điểm) 1. HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A. C Sau ph¶n øng cho giÊy qu× tÝm vµo dung dÞch thu ®îc. với dung dịch H2SO4 loãng .với dung dịch NaOH. -------> Na(OH)2 + H2 4. 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A.5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. H2SO4 D. C.2 gam CaO vào H 2O ta được dung dịch A. Hòa tan hoàn toàn 11. với H 2 khi nung nóng tạo thành chất có màu đỏ ? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. B. R3(SO4)2 C©u 2( 1. Tính thể tích khí O2 đó ở đktc. H2O + ………. (Không được dùng thêm các hóa chất khác) 2.Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản. muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng? A.5 ®iÓm O. 2.e H2O + SO3  → H2SO4 §iÓm 2 ®iÓm 1. Công thức hóa học nào sau đây là của hợp chất A? A.1. Ph¶n øng m·nh liÖt. HSO2 B. Chỉ từ 1. có những chất nào: a) Nhiệt phân thu được O2 ? b) Tác dụng được với H2O. E chØ hiÖn tîng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp. R2(SO4)3 C.. hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất. 3. dung dÞch cã Canxi oxit ph¶n øng víi níc. KClO3. Na +……….c. Natri ph¶n øng víi níc cã thªm D vµi giät phenolphtalein. NaNO3. D. 2. Hỏi trong số các chất trên.. H2SO3 C.

35 Tổng số mol CO2= x + y = 0. NO b. Ta có: x = 0.224 (lít) M .56 (lít) Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho điểm. MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3 2 KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 316 g 22. MgO.025 .2. CaCO3. P2O5.4 l 3.5y = 0.336 (lit) Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0.025 (*) .Số mol Ca(OH)2 là 0. NaOH ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .16 g V1 l ⇒ V1 = 0. CaO . chỉ xảy ra (2). vì ở bài này không cho xúc tác MnO2.025 + 0. KClO3 2KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 NaNO3  t → NaNO2 + O2 KClO3  t → KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2) b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5. HCl + NaOH  NaCl + H2O axit bazơ muối oxit Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân.4 (lít) o o o O.Néi Tró Than Uyªn 16 .Số mol CaCO3 là 0. Phương trình phản ứng: CaO + H2O  Ca(OH)2 (1) Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 .4 = 8. CaO P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO. SiO2.35 = 0. số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11. NaNO3. CaO CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 2.375 . HClO. có thể xảy ra các phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2) Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3) Số mol CaCO3 = 2.225 g V2 l ⇒ V2 = 0.4 = 0.375 Thể tích CO2 = 0. SO2. .025.56 (lít) Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 Đặt x. CO2. H2O .5® 2® C©u 4 2® 2® 1® C©u 5 0 1® 1 1® ∗ 1® • 1® • • • 1® 1® 2 1® ®Õ sè 16 C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau. Ta có: x + 0. d·y nµo toµn lµ o xÝt ? a. Mặt khác.5 g 33.FeS.5® O.6 l 1.t 0 KClO3  n O2 → KCl + 3/2 O2  122. 22.025 mol ⇒ Thể tích CO2 = 0. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4.5® O.2 (mol) Khi cho khí CO2 vào A.5/100 = 0.H2O + CaO  → Ca(OH)2 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 3CaO + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3H2O 2KMnO4  t 0→ K2MnO4 + MnO2 + O2 1. số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0. y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).224 + 0.025 (mol) Số mol Ca(OH)2 = 0. đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra.22. Na2O .2 (**) Từ (*) và (**) ⇒ y = 0.2/56 = 0. P2O5.2 (mol) Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư.336 = 0.

4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395..Zucl2 +H2 (Ph¶n øng thÕ) b.2 g dung dÞch H 2SO4 lo·ng. khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H2 .DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra. A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl a. ph¶n øng oxi ho¸ khö) K 2MnO4 +MuO2 +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) h. Mg. Kali Clorat 0 → kÏm clorua + hi®ro nh«m xit Ka li Clorua + Oxi S¾t Sun fat+ ®ång Cacbon Oxit + hi ®ro ...6(g) H2 ®¸p ¸n ®Ò sè 16 C©u 1: a C©u 2: a. Ag2O d.2 NaCl +H2 amol amol amol . cßn l¹i lµ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 2H2O Ph¬ng tr×nh C+O2 . 2Kclo3 2Kcl +302 (Ph¶n +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) C©u 3: .. O2. Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox ph©n h. Cac bon + níc ®iÖn cao g. CO2..Co2 Ph¬ng tr×nh : . C©u 4: a. KÏm + a xÝt clohi®ric b. H2. TÊt c¶ ®Òu sai. NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl. H 2O 2H 2 2AL2O3 (Ph¶n øng ho¸ hîp.. NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H2 th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n? C©u 5: Hoµ tan 10. NO2. Zn + 2Hcl ..Fe + CuSO4 e. C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn c¹nh ph¬ng tr×nh : a.Néi Tró Than Uyªn 17 . Al2O3. C+H2O g.MgCl + I+2 2Al + 6HCl .. Dung dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8. Nh«m + oxi c. H2SO4. Na.55% vµ thu ®îc 0.2AlCl3 + 3H2 …. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh? C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na...Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 .. Níc hi®ro +Oxi A xit sunfuaric C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ : Kh«ng khÝ. S¾t + ®ång Sun fat → e.thu ®îc 11. ph¶n øng Oxi ho¸ khö). .. kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H2 h¬n? b.Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt.c. 4AL + 302 øng ph©n huû) d.2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng. Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol) 2Na+ 2HCl . SO3.2 LH2 (®ktc) . xt d. amlo amol Mg + 2HCl . PbO. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ? C©u 6: Cho 5.. 2 KMu04 FeSO4 +Cu (Ph¶n øng thÕ) Co2 +H2 (Ph¶n øng thÕ.. ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy : + KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi 2H2 +O2 kh«ng khÝ . Mg.

100 % = 52. cuèi cïng lµ Na.4 4 .nNa = 2b(mol). nAl = 5.Al2 (SO4)3 + 3H2 2x mol 3 .2 (g) 2M 2 M + 288 M M +144 = = 5. M= 27 ®ã lµ nh«m (Al) b.Al2 (SO4)3+3H2 o.2 .Mg Cl2 +H2 b mol b mol .6% C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH2SO4 .2 1 = 0.52.8 (g) % Mg= 100% .2(mol) 27 2Al+ 3H2SO4 .7 17 .4 = 0. x =0.2 2.2Nacl + H2 2b mol bmol . M(g) 5. mMg = 24 b(g) 2Al + 6Hcl .0.1M = 2. .5 . M= .4 (g) % Al = 5. råi ®Õn Mg.nAl = 2x 2x mol.2 (g) 100% 100 M muèi = Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H2SO4 . 17. = 5.5.55% .1 3 8 .Dung dÞch muèi cã C% = 8.7M+388.nMg = b mol .4 +395.94% 10 .5 . mNa = 2bx23 = 46b (g) Mg + 2Hcl .4 34 .3 .So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H2 nhiÒu nhÊt Tõ (1) nH2 = b. Tõ (2) NH2 = a (mol) .8 .nAl = C©u 5: nH2 = 1 .4 = 4.2 mol o.5 (mol) 2 .x lµ sè mol H2 sinh ra do Mg t¸c dông víi H2SO4 lâng Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H2SO4 .4 2 Gäi x lµ sè mol H2 sinh ra do Al t¸c dông víi H2SO4 lo·ng th× 0.mAl = 18x = 18 x0.5-x)mol = (0. mAl = molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b 3 3 VËy cïng thu ®îc lîng H2 nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al.3 mol ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .2 Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12.94% = 47.MH2 . NÕu thu ®îc cïng lîng H2 lµ b (mol) 2Na + 2Hcl .M2(SO4)3 +3H2 2.8 8 = 27(g) 1 . Tõ (3) NH2 = (mol) 2 2 .2AlCl3 + 3H2 2 b mol 3 2b 2b mol .4.MgSO4 +H2 (0.Néi Tró Than Uyªn 18 .2 .a 3a (mol) .5-x) mol mMg =(0.2 .3 = 5.mMg = 10. mAl = x 27 = 18 x(g) 3 3 Mg +H2SO4l .4(g) Ta cã (2M+288)g 43.x ) 24 = (12-24x)g .55 x 400 = = 34.6 = 400(g) MddxC % 8.

Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d . D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Fe2O3. electron trong nguyªn tö R lµ 28. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A.10 C. Sau ph¶n øng ®îc 7. MgO. MgO.2 vµ 6 B. CO2.44% 3 5 . P2O5.nH2SO4 = 0. C% H2SO4= 2 .5 ®iÓm) C©u 4 B C©u 5 B C©u 6 D C©u 3 B C©u 1(3 ®iÓm) to 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8 SO2 → 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 to FeO + H2  → Fe + H2O FexOy + (y-x) CO t  → o (0.2 9 ®Ò sè 17 Lùa chän ®¸p ¸n ®óng. Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .Magie D.KÏm B. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A.Nh«m C.4 x10 9 0 = 7.4 (g) .Y2X C. I. läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g. P2O5. P2O5.5®) (0. SO2.4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton. TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ h¬i níc t¹o thµnh? C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g a. 1 vµ 3 D. b. 2 vµ 3 6) Cho c¸c oxit sau: CaO. CaO. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. CO2. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A.3 vµ 7 C.Y2X3 D.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + ? 4/ FexOy + CO ----> FeO + ? C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. CaO. Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d . Fe2O3.Na2O.5®) (0.12 3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton. N2O5. CO2 C. N2O5.7%. D.3 x98 = 29. A. MgO. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton.3 mol . SO2. n¬tron.5 ®) (0..3 vµ 8 D.Na2O. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.9 B.8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬I níc theo tû lÖ sè mol 1: 2. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp? ®¸p ¸n ®Ò sè 17 I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän C©u 1 C©u 2 C A ii.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. N2O5. Fe2O3.YX2 B. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ: A. N2O5. magie.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28.Y3X2 4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.11 D. 1 vµ 2 C.Néi Tró Than Uyªn 19 . SO2. C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A. biÕt A cã chøa 59.phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) ii.S¾t 5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo. B .phÇn tù luËn (17 ®iÓm) ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0. nh«m. Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127 ®vc. SO2.5®) xFeO + (y-x)CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 1 vµ 1 B.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. mH2 SO4 = 0.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng «xi ho¸ .

H2.25®) Sè mol níc 0.4 gam ( 0.5®) C©u 2 (4 ®iÓm): a/ Sè mol H2 = 0.44 11 = 2.25®) VËy m = 28.1(mol ) Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0.155 x 28.5®) → 0.9 = 36 g 11 + 9 80.5®) => x= 3.4 mol ( 0.C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0.4 = 34.8 .4 (g) nMg= nMgO = %Al = 100% .4mol b/ mFe = 59.4 + 6. 11 + 9 nCu = nCuO = 8 = 0.4 mol ( 0.25®) => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0. 4 .1 .4= 16.11 = 44 g .1 .4 ( g) 80 (1®) 6.( 64% + 24%) = 12% 4 = 0.8 = 18 gam (0. Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c. (4). y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 (0.4 x16 = 6. MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl (4) AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl (5) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) t0 Mg(OH)2 MgO + H2O (7) Theo ph¶n øng (3) cã Suy ra %Cu = 80.4 mol ( 0. 4 .25®) => m = 0.5®) to FexOy +y H2  xFe+ y H2O (0. (0.1(mol ) 40 2.5®) C©u 3 (4 ®iÓm) Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O2 CO2 + H 2O ( 0.5®) ChÊt khö lµ FeS2 . Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) 2 Al + 6HCl 2AlCl3 + H2 (2) 2Cu + O2 2 CuO (3) b.Néi Tró Than Uyªn 20 .8 – 16.8 gam (0.8 gam (0.100% = 64% 10 Theo c¸c ph¶n øng (1).1 ®iÓm) a.18 9 VËy khèi lîng CO2 = Khèi lîng H2O = C©u 4(6 ®iÓm) C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0.100% = 24% Nªn %Mg = 10 (1®) (1®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5®) =>Khèi lîng oxi lµ mO = 34. 4 (0.32 = 80 g 22.5®) Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0. 24 = 2. (7) ta cã Khèi lîng Mg lµ : 0. 64 = 6.5®) O Ta cã m V× X + mO2 = mCO2 + mH 2O = 16 + mCO2 mH 2O = 44.5®) (1®) (1®) (1®) nCO2 nH 2 O = 1 2 Tøc tû lÖ khèi lîng 1. CO.4mol 0.

5M thu ®îc 3. Axit clohi®ric. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. Natri hi®«xit. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3.0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. CO2. Ca = 40. N2O5. ë 200C lµ 88g. Natriclorua.Néi Tró Than Uyªn 21 . ®Ò sè 19 C©u 1 (1. Cl = 35. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. O = 16.®Ò sè 18 a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? to 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%.5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + Fe Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa? T¹i sao? C©u 2(1. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.3 (g) TÝnh. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .8 (g) níc. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit.K2O. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit.5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:Níc. Fe = 56. Mn = 55. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. N = 14. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10.36 (lÝt) H2 (®ktc).5.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. C©u3(1. Na = 23. Fe2O3.

25 ® C©u 2 1.5® Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra 0.Na = 23 . 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. biÕt A cã chøa 59. y= 4 t¬ng øng 0.5® ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬ Oxit Fe2O3.K2O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH) 3 KOH ngoµi ra chóng 0.s¾t (III)oxit kalioxit .8 = 18 gam Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3. CO2.25 ® C©u 5 2. N2O5.4 mol 0.5® VËy m = 28. Mg = 24.4 + 6.khÝ 0. C =12.2® 0. Zn = 65.2® 0.4mol 0. CO. Sau ph¶n øng ®îc 7. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H2SO3.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C©u 5 (2.5® C©u 3 1.25 ® C©u 4 2.4 gam 0.8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34.8 – 16. 0.4 = 34.25 c¸c bonic ® C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi) 0. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. C©u 6(1. H2.00gam dung dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%.4 x16 = 6.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. ®¸p ¸n ®Ò sè 19 C¢U 1 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2 (1) 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 (2) FeO + H2 Fe + H2O (3) FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2 (4) 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe (5) C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö ChÊt khö lµ FeS2 .4= 16.2® 0.5® cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X? 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.4 mol => mO = 0. Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c 1.5® NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á 0.khÝ nit¬pentaoxit.155 x 28. Cl = 35.5® c«ng thøc Fe3O4 0.5® Sè mol níc 0.5® 0.0® Sè mol H2 = 0. O = 16 .2® 0. §èt hçn hîp víi 28. HNO3 H2CO3 ngoµi 0.8 gam 0.5 ®iÓm): 11.4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0.5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200.Néi Tró Than Uyªn 22 .155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. Cho: Fe = 56.2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH 4 (®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.C©u 4 (2. Al = 27.325.8 gam khÝ oxi.5® Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi .5® Oxit SO3.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Ph¶n øng xong.2® 0.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).25 ® 0.25 FexOy +y H2 xFe+ y H2O ® 0.4mol b/ mFe = 59.5.

4 5.5 x 100%=60% .2mol 2  %CH4= 0.6 x 100% =67.5 mol ¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã CH4 16 H2 2 4 8.6 + 0.3mol Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO2 vµ khÝ O2(d) (0.3/0.2/19.2 mol . Sau ph¶n øng thu ®îc 16.6mol 0.MTB= 0.0® 2phÇn sè mol =>sè mol nCH = 0. Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8.4gam % mCO2 = 13.3 mol %V CO2 = 0.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4.4 gam nhhkhi = 11.0 g khÝ sunfuric. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc. %H2 = 100%-60% = 40% nO d = 0.8:32= 0. mO2 = 0.2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc. mNaCl = 25%x200=50 gam gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) .66% C©u 6 Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ . %VO2 = 0. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16.3/ 0.25 ® 0. b) CnH2n .1mol CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0.9mol 2H2 + O2 2H2O 0. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8.8 g chÊt r¾n. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.34% . ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).5® ®Ò sè 20 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng.3mol 0. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. % mO2 = 6. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 .2 gam .3 x44=13.4= 0. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.29 gam 0. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C.2g h¬i níc.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7.9 – 2 Sè mol khÝ oxi nO2=28.5 x 100% = 60% . 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O .2 x 32 = 6.1) = 0.325 x 32=10. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.2mol 0.2/ 0. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.5® 1. 0.5 x 100% = 40% mCO2 = 0.2 :22.4/19.6 x 100% = 32.5® 0. mdd = (200+ x) ¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14.3mol nH = 0.Néi Tró Than Uyªn 23 .4 10.75 ® nCO 2 = 0.0 0.6 3phÇn 1.

25 + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0. nO= 0.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 0.Néi Tró Than Uyªn 24 . VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH 0.25 + 0.125 + 0125 0. * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O . v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.2 .25 + 0.25 + 0.25 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO 3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §.125 + 0125 0.125 + 0125 a) §.25 a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0. mO trong O2 = 0.25 0.5 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  0.1): 2 = 0.25 + 0.25 FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 0.1 mol O2 VËy: nO2 = (0. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 0.25 3(1®) 2(1 ®) Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------.2 mol. v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1®) Thang ®iÓm 0.HD: cã 6 ý lín x 0. v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl 3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai.25 H 2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc.125 + 0125 0. 0. v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai.6.5 = 3 ®.3 = 0.6 mol.®¸p ¸n ®Ò sè 20 Bµi 1(3 ®) ý 1(1®) §¸p ¸n a) §óng.25 b) 2 CnH2n .3 mol 3(3 ®) @.

Néi Tró Than Uyªn 25 . mA ®· P¦ = mC + mH = ( 4.5 ¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = ( 4. sè n vµ sè e trong nguyªn tö X. 2 .8 g .64 = 16 g chÊt r¾n b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0 80 duy nhÊt (Cu) < 16.2).2).1).48 lÝt ®Ò sè 21 C©u1 (2®): 1. 1 =1 . 4(3 ®)  x= 1 => y = 4. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. VËy: VH2= 0.5 ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16.5 PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O .5 * mO sau P¦ = 4.8 g.2.8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo (*): > 22 .§Æt x lµ sè mol CuO P¦.8  16x = 3.2 = 16 g. c) H·y viÕt tªn.2). => mCuO P¦ = 0.9 6 . 2. .2 mol. 16 =12 .0.2  x= 0. tªn gäi lµ C 0.4= 4. a)H·y x¸c ®Þnh sè p.5 0. 4 18 y 4 12x + 4x = 16 metan. 4 18 b) Ta cã: MA = 8.( 8.1) : ( .64 + (mCuO ban 0.2.48 7.80= 16 g VËy H = (16.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5 d. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.5 0. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16.5 mO (trong CO2 + trong H2O) = 0. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.1).48 7. 12 + ( . 0.2 g 22 .22. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.4 2 0. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X. §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x. 2 : 0. 2 x 1 .  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn 0.8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn 0.8 g = tæng mO trong O2. 2 ( .5 c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0. ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x. VËy CTPT cña A lµ CH 4.4 + 7. 1 = 3. 16 22 .100%):20= 80%.5 thµnh mµu ®á(Cu) 0.2. y nguyªn d.48 ( . 6 2 2 .8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C.5 20 .2) = 0. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.

s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.3 vµ 8 D. LËp c«ng thøc cña A . TÝnh khèi lîng cña 1.YX2 B.9 B.C¶ A vµ C 4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton.C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.e.NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.9% C vµ 57. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton.3 vµ 7 C. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.n trong nguyªn tö lµ 28 . c.2 gam khÝ Clo. ®Ò sè 23 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C.0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Nh«m C. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44. Cña 3. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A. Cña 0. c.7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A.2 vµ 6 B. nh«m.VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .e trong mét nguyªn tö lµ 155.12 3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). magie.24% H theo khèi lîng.Y3X2 5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.S¾t II/ PhÇn tù luËn (16. b. biÕt dA/ KK = 2.KÏm B.1 gam khÝ Clo. Cña 4.4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton. T×m p.Sù ®èt nhiªn liÖu D.n.Sù h« hÊp B. Cña 0. 2.76% C vµ 17. ®Ò sè 22 C©u1 (2®): 1.0 ®iÓm) Bµi 1 (3.Néi Tró Than Uyªn 26 .48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).5 mol Fe2O3 b.11 D.10 C. LËp c«ng thøc cña A .8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .Y2X3 D. electron trong nguyªn tö R lµ 28.trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .0 ®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n.25 mol Fe2O3 b.Y2X C. n¬tron.e .36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). a. Cña 7.Magie D.TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). Cña 14. b. TÝnh khèi lîng cña 1. BiÕt tæng sè h¹t p. Tæng sè h¹t p . a.1% O theo khèi lîng. biÕt dA/H2 = 14.

Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B . Xác định công thức hóa học của khí NxO. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14. Bµi 3 (3. NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% . P2O5. 1.25 điểm) Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO.D.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. Mg = 24. Zn = 65. §èt hçn hîp víi 51.Néi Tró Than Uyªn 27 . Ph¶n øng xong.48 lít H2 trong 3.6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. %VNO2 = 25% . Tính khối lượng mỗi chất có trong A. Xác định các chất có trong A. Bµi 4 (3.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt.6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C.B. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. N2O5.E. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit.Bµi 2 (3. Sau ph¶n øng ®îc 7. Cho: Fe = 56. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a.36 lít O2 . O = 16 ®Ò sè 24 Bài 1 (1.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y. K2O. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2.2 gam khÝ oxi. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. Bài 5: (2. t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2.5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4. Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. Mn2O7.92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5. Al = 27.5.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao).4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Bµi 5 (4. NO2. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. biÕt A cã chøa 59.0 ®iÓm): 17. C và số mol các chất có trong dung dịch D. C =12.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. axÝt: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . NO.5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 1) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 2) t FexOy + CO  → 0 FeO + CO2 3)CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. Fe2O3. 5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O 4)FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Bài 2: (1. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.C.

b. b. t0 B + C + H 20 Fe +H C Y Z CuS04 +G B BiÕt: A + HCl T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc . S03 .A. C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH 4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16. S03.FeS2 A b. Fe 203. Mn07. C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20). C02.Néi Tró Than Uyªn 28 . N203.8 lÝt C02 (®ktc) a. Na0. Cu0. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng. TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. H20.7 lÝt khÝ 02 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. C02. Al203 §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. P205 C. Phèt pho 3. Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203. CaO . S¾t D. Lu huúnh C. t0 +Q. B. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a. A A X + M.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . S02.t0 +N. C¸c bon B. Cr03 D. P205 2. t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.

to + H2.5®) FeCl3 (1®) (0. tO +Al. tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A = 16n A = 56n (0.25®) (0.25®) (0.5®) A lµ Fe (Fe = 56) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) a.25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 + CO. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0.5®) FeCl2 Fe 2FeO3 + 8SO2 2SO3 H2SO4 (0.7 2 37.25®) (0. S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 SO3 + H2O CuO + H2SO4 b.5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n A Chän n = 3 C©u 4: (4®) 1 18.5®) (0.Néi Tró Than Uyªn 29 .5®) (0.3 3 56 (0.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) CuSO4 + H2O +Cl2 C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i.25®) (0.

25mol 2CO + O2 1/2 . 0.4 m02 = 0.2 (1) Nªn Vkk = 11.2(mol) (0. 0.2 (mol) = 4.2 x 5 = 56 (1) (0.5®) 5 = 0.5®) VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch C©u 5: a)Sè mol cña oxi.75 (mol) (0.26.5®) % CO = 100% .25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) Theo PTHH (2) Theo bµi ra ta cã: nCO = nCO2 = y (mol) 16x + 28y = 15 (g) (b) (0.5®) (0.0.8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 0.8 22.25 = 4g % CH4 = 4/15 .48 22.5) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .4 (g) nk20 = 16.4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : CH4 + O2 0.4 = 11. 32 = 6.5 Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0.34% (0.66% (0.25 + 1/2 .5®) CO2 + 2H2O (1) (0.25 a.5mol CO2 + H2O 0.75 (a) (0.5®) b.Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0.5®) y = 0. 100% = 26.4 5 n02 = 4.25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .25®) nCH4 = nCO2 = x (mol) = 0.Néi Tró Than Uyªn 30 .48 (0.5®) (0.2 .66% = 73. K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.25 mol 2CO2 0.5 mol V02 = (0.5®) (0.5) 22.

22. Câu 1: (2 điểm) a) Đọc tên các chất sau : K2O :………………………………………………… MgCl2 :………………………………………………… NaNO3 :………………………………………………… Al(OH)3 :………………………………………………… b)Viết công thức hoá học các chất sau: Sắt(II) oxit :………………………………………… Axit sunfurơ :………………………………………… Kẽm hiđrôxit :………………………………………… Chì Cacbonat :………………………………………… Câu 2 : ( 1điểm) Nối cột A với cột B cho phù hợp : A) Tỉ khối đối với không khí : 2 1.5®) (3) mCO2 = 0.5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) = 1.Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c.2 .1 .4 + 3.6) .Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? Từ câu trả lời (b) và (c) . Cl = 35. hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? ( Cho biết Hg = 200 .Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b.4 = 2.Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b.42 gam muối thuỷ ngân clorua . 17.5®) 1mol 1mol = 0.6 (g) (1®) VËy m 1 ®Ò sè 26 b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0.1 .5®) x = 0.52 B) Khối lượng mol của chất khí 78.4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0.6g HCl . với N= 6.36 lít CO2 ? b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên .2 mol (0.7 1.6.Néi Tró Than Uyªn 31 .1023 ? Câu 4: ( 2điểm) Có 5./. được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg .Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol (0.74 2. 1 1 mH2O = 0.5®) 2KOH (2) (0. a. 44 = 4.Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .6 (g) (0.5 g K2SO3 vào dung dịch có 14.6 (g) m X = (mCO2 + mH2O) M x = (4.24 (1) (1®) .2 . 18 = 3.92 lít N2 và 3.5) Câu 5 : ( 2điểm) K2SO3 + HCl -----KCl + H2O + SO2 Cho 39. a.4 = 1.72 lít H2 .3 32 50.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.5 44.1 58 Câu 3: (3 điểm) a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6.

9926.25đ) nHCl = (14. H2S .4(g) (0.5đ) a) Khối lượng N2 : (17.02 : 0.25đ) (0.2 = 0.04 (mol) (0.®¸p ¸n ®Ò 26 Câu3:(3điểm) a) Khối lượng H2 : ( 6.36) : 22.92 + 3.42 – 4 = 1. 3.6 = 29.5đ) Câu5:(2điểm) a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0.05 x 158 = 7. Đặt ngược bình :…………………………………………… Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H 2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 4 : ( 2 điểm) Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14.5 : 158) = 0.4 x 6. thể tích SO2 tính theo HCl 1 2 Thể tích SO2 (đktc) : 22.54% .72 + 17. 3. 10 g D.10 23 =7.5đ) b) ncl = 1.82 .5.6(g) (0.5 điểm) Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1.82 .6(g) (0. Câu2 : ( 0. %S = 22. 3. CH4 Bằng cách : Đặt đứng bình :…………………………………………….04 = 1 : 2 CTHH : HgCl2 (0.02 (mol) (0.5đ) a) Khối lượng hỗn hợp : 0.2 = 4.6 + 22. Cl2 .5đ) d) nHg : n Cl = 0.48 (l) (0.1023 (pt) (1đ) Câu4:(2điểm) a) mcl = 5.5đ) c) nHg = 4 : 200 = 0. sửa công thức sai . còn lại là oxi ( hợp chất A ) ®Ò sè 28 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng . Fe3O2 CTHH đúng Công thức hoá học nào đúng .8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . NH3 . Câu 5: ( 3 điểm) Cho 2.10 -23g. Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành . Khối lượng tính bằng của nguyên tử Nat ri là : A.4) x 44 = 0. Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước . NO2 .25đ) nK2SO3 = (39.5đ) ®Ò sè 27 Câu 1: (2 điểm) K2O . SO2 .4) x 2 = 0.42 : 35.36 : 22.Tất cả đều sai . 10H2O) vào 35.7 g nước .4 x 0. Al2O3 .05 (mol) m K2SO4 dư : 0. Câu 1: (0.25 – 0. MgCl2 .42(g) (0. Na(NO3)2 . CO2 .25 (mol) (0. H2S CTHH sai Sửa CTHH sai Câu 2: (1 điểm) Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 .5đ) Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp : (6.4) x 28 = 22.82 . 10 -23 g B.4 Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư .4 + 6.4 (mol) (0.39% .5) = 0.5đ) b) n K2SO3 dư : 0.5đ) a) Khối lượng CO2 : ( 3.25 0.3 gam xôđa (Na2CO3.5 = 0. CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .72 : 22.công thức hoá học nào sai . 10 -22 g -21 C. Al(OH)3 .25đ) 0.Néi Tró Than Uyªn 32 .5điểm) Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất : A) N3H .92: 22.6(g) (0.6: 36. Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32.9(g) (0. .

N2O5 . y =2 B) x = 2 . CO2 Câu 3: (0. YH3 . biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. H2S .5 điểm) Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau : X2S3 .5điểm) Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2. B) A2B2 . D) 40g Câu 6: (0. C) XY . D) C4H10 I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm) Câu 1: (1 điểm) Một chất lỏng dễ bay hơi .B) NH3 .10 –22g B/ 2. CuCl2 .10 –23g Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là : A/ 2.328. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây : A) X2Y . B2O3 . có phân tử khối bằng 50. C) 38 g .1% khối lượng hỗn hợp . Câu 2: (3 điểm) Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% . Al . a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . C) A3B2 . NO2 . Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là : A) 36.6568 . Ca3(PO4) 2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .1g/ml ? Câu 3: (3 điểm) Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . Chất x có công thức phân tử nào sau đây : A)C2H4 .10 –23g 5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất : A/ Fe(NO3)2 . thành phần phân tử có 23. Na2SO4 .9926. NaSO4 .5điểm) Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44. CuCl2 . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .2 g tác dụng vừa đủ với 62. Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b.8g .y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =1 . y =1 B) x = 1 . D) X3Y2 Câu 4: (0. Câu 5: ( 0. lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ? A) Al . C) C2H6 . y =3 D) x =3 . y =1 D) Tất cả đều sai . H2S . 1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K . B) 36. Ca3(PO4) 2 C/ Fe(NO3)2 . y = 2 4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1.4g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69. Al3O2 . Trong đó nhôm chiếm 49.5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước . Al2O3 . Na2SO4 . B) XY2 .y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =3 . H2S .6 .8% C . C) K . Ca(PO4) 2 D/ Fe(NO3)2 . CO3 C) NH3 . Ca3(PO4) 2 B/ Fe(NO3)3 . y = 2 C) x =2 .5 điểm) Cho sơ dồ phản ứng sau : Fe(OH)y + H2SO4 ----------Fex(SO4)y + H2O Hãy chọn x. CuCl3 . Na2SO4 . và 70.6568 . CuCl2 . D) Al và K 2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O như sau : AS.5 .Néi Tró Than Uyªn 33 . CO D) NH3. 5.Tính thể tích dung dịch sau khi trộn .10 –23g –22 C/ 1. N2O5 .3% Cl .10 g D/ 2. Al2O3 .9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . D) A2B3 3/ Sơ đồ phản ứng : Al(OH)y + H2SO4 ----------Alx(SO4)y + H2O Hãy chọn x.9% H . y = 3 C) x =3 . a.7 g . Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây : A) AB . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? ®¸p ¸n ®Ò sè 28 Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Câu 5 : Câu 6 : A C C B B B ®Ò sè 29 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm) Câu 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng . Ca . B) C2H2 . B) Ca .

I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm) Câu 1: (2 điểm) Có những chất khí sau : Nitơ . neon Các khí này không cháy và không di trì sự cháy .5điểm .Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl . CaCl. B) 8 . cacbon đioxit . N5O2.675g hợp chất nhôm clorua . oxi metan (CH4) a. Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng . Neon ( Ne là khí trơ ) . xH2O .nCO2 (0. CO3. b) Trong không khí có nguyên tố oxi .CTHH nµo sai. cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.Tìm CTHH của nhôm clorua ? b. hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe2O3. Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? ®¸p ¸m ®Ò sè 29 Đề4: I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ) Câu 1 : (3đ) Làm đúng mỗi câu nhỏ 0. Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý.3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. D) 10 Câu2 : ( 1điểm) Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng .6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . C) 7 .5đ) -Tính khối lượng khí Clo (0.Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 2: (2 điểm) Đốt cháy 1.25đ) -Xác định số mol Na2CO3 (0.Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích d. c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi . HCl3. a.25đ) Tính hiệu suất của quá trình . MgO.5đ) a) oxi C + O2 CO2 b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 c) Nitơ .Néi Tró Than Uyªn 34 . 1/ A 2/ C Câu 2 : s a) đ b) s 3/ C c) đ 4/ D d) 5/ D 6/ D II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ) Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0.Viết PTHH (0. nÕu sai söa l¹i cho ®óng ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) . Na2CO3 chiếm 37. S2O3.07% về khối lượng . chữ S vào của câu sai .5đ) Câu3: (2đ) . a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do . d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Câu 2: (2đ) -Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1.Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH b. N2O3. AlS. hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? +Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 .25đ) -Khối lượng Na2CO3 (0.NO3. x có giá trị là : A) 9 .25đ) . d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi .Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH c. (1đ) + H2O ®Ò sè 30 §Ò bµi: C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra. C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC sau khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß.Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 3: ( 2 điểm) Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O +Lập PTHH của phản ứng trên ? +Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ .

5.Néi Tró Than Uyªn 35 .5 0. Al2S3. Khi ®èt phot pho. LËp PTHH a.25 0.ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ? . 5 0. 2 = 17g + TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H: ADCT: -> x = x×MN %N × M NxH y ×100 % -> x = %N = M NxH y M N × 100% 82.§¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC ta ®îc v«i sèng vµ khÝ c¸cbon®ioxit . SO2 CaCl2.5 0.25 0. + Söa l¹i: CO2. NO2.Cã thay ®æi mµu s¾c .Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu? A H 2 = 8. 5 0.5) -> MA = 8. 4P + 5O2  t → 2P2O5 o 0. ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt: .Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.5 4 0.5) ®¸p ¸n ®Ò sè 30 C©u 1 DiÔn gi¶i §iÓm +DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra: (Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu ) .NO3. MgO.25 0.25 2 + HiÖn tîng ho¸ häc: .5 0. N2O5.25 0.Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng + HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung 0. Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ? b. HCl. C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O b. chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82.25 0.Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ) .25 0.C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau: a.25 0. d bao nhiªu ? .Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d .N5O2. N2O3 +CTHH Sai: CO3.35 % × 17 17 . AlS. 5 0. Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc b.Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan) . 3 +CTHH §óng: Fe2O3. S2O3 CaCl.5 0.65% H vµ (d C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O2 vµ 3 gam H2 a.25 0.25 +Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: 5 +BiÕt (d NxHy A H 2 = 8.35% N vµ 17. HCl3.65 % ×17 = 1 T¬ng tù : y = =3 14 × 100 % 1 ×100 % VËy CTHH ®óng lµ NH3 (KhÝ Am«ni¾c) 6 +TÝnh sè mol cña O2 vµ H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . §èt hçn hîp khÝ.

4 = 5. Cho: Mg = 24.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh. O = 16. Cl = 35. 22. K = 39.5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5. Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc) c.5. CO2.D. a. P = 31 ®Ò sè 32 C©u1: (1.E Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O Các khí đo được ở đktc Câu 4: (1 điểm) 35.25.1023 ph©n tö -> VO2d = 0. Xác định tên của nguyên tố R.D c.25 0. Mn = 55.4 = 56 (lit) b) PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O 2mol 1mol 2mol 1. 32 = 8 (g) ®Ò sè 31 Câu Viết Lưu 1: phương huỳnh. 5 0. Tính thể tích mỗi khí có trong B.5 0. các chất canxi.0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2. sau: nhôm điểm) Câu 2: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7.ADCT: n = m M nH 2 = 3 = 1. ứng với photpho.Néi Tró Than Uyªn 36 .25 0. 6.02 .6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. 5 0.6 (lit) -> mO 2 d = 0. Xác định các chất có trong A.25 .C.8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí. biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.25 0. khí sắt oxi .25 . H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1. Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4.0. O2. CH4.B.Viết các phương trình phản ứng xảy ra b. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt. Fe = 56.5mol 0.1023 = 1.25 (mol) -> Sè ph©n tö khÝ O2 d lµ: 0. 5 0.6 gam Fe thu được rắn C. Biết mMg/ mAl = 4/9 a.48 lít H2 trong 3.6 lít O2 (đktc). Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng d. 32 0. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14.5.36 lít O2. Al = 27. H2. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . ®ùng 5 chÊt khÝ: N2.5mol 2 32 = 1mol .4 = ( 1.25 nO2 = o a) -> Vh2 = (nH2 + nO2) x 22. Cu = 64.75mol -> O2 d -> nO2 (d) = 1. 5 0. Tính khối lượng mỗi chất có trong A.C. trình phản metan. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B.75 = 0. (2 của natri. Câu 3: (4 điểm) Đốt cháy 4.5 +1) x 22.E b.

6% thu ®îc 4. C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Fe = 56. TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3.5. O = 16. . Cl = 35. ( Na = 23. H = 1. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y.) C©u4: (2.TÝnh CM (Z) b.0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n. Al = 27.53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.Cho 25. a.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 32 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4. b. a.5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14.44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC). b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 . C = 12. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .Néi Tró Than Uyªn 37 . tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.C©u3: (2.

5 0 0 0.24 mol 106 m *nAl = mol 27 0. khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14.44 0.25 0.C©u1: ( 1.324 mol 0.nZn = 2. ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4.44 .74 (g) 0. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2.5 2mol 3mol m 3.405 (M) 0.0.2 §Ó c©n th¨ng b»ng. khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.25 0.44) = 14. CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi. khÝ ®ã lµ O2.88g .Néi Tró Than Theo bµi ra.324 0. dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong.25 CM ddZ = 0.§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.24.Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 0.25 0.5 C©u4: (2.Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0. khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25. .25 0.25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0.25 0 C©u3: (2.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: .0®iÓm) 25 .m m . khi Ph¹m V¨n ®îc pha tõ dung dich Y: V H 2O VY 2 Uyªn = 1 38 .2 = 14. dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y.53 0.n Na 2CO 3 = = 0.TrÝch c¸c mÉu thö.24mol -> 0. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.8 = 0. KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.2 gi¶i ra ta cã m = 16.162 mol 65 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 0.25 Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2. -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2.25 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y ThÇy Gi¸o: dung dÞch X Lîi .0 ®iÓm).DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO.8 lÝt 10 . + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4.25 . CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ ®Ò sè 33 0.0.88g 0.25 nZn = = 0.5 (0.25 0.m mol -> mol 27 27 .162 = 0.88g : 3. khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×. sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong. 27 .25 .24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.25 0.25 . röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2. PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1.

Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1. a.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5. Cl = 35. C = 12.TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp. H2. tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. ( Na = 23. H = 1. CO2. C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 33 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . O = 16. O2. a. b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 .Cho 25. .6% thu ®îc 4. ®ùng 5 chÊt khÝ: N2. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt. b.0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2.TÝnh CM (Z) b. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .) C©u4: (2.25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. Al = 27.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh.0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n.5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14. C©u3: (2.44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl. CH4.Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4.53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.Néi Tró Than Uyªn 39 .5.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).C©u1: (1. Fe = 56.

m 14. t PTHH: 2H2 + O2   → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi 0. khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 0.TrÝch c¸c mÉu thö.DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO.8 lÝt 0. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2. khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.88g : m . sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong.nZn = 2.44 0.25 0. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi.53 nZn = = 0.8Ph¹m V¨n Lîi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3.0 ®iÓm).24mol -> 0.2 = 14.25 CM ddZ = ThÇy Gi¸o: 0.25 0. khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×.25 C©u4: (2.n Na 2CO 3 = = 0.25 0.25 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2. .88g Fe3O4 + ? cã thµnh 2) Mét oxit kim lo¹i phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%.25 10 .24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? . khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 0.25 0.C©u1: ( 1.162 = 0.25 0.Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 3. dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y. -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2. röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2. dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong.0®iÓm) 25 .25 a) KMnO4 ?+?+? b) Fe + H3PO4 to 0 ?+? c) S + O2 ? d) Fe2O3 + CO t0 C©u3: (2.0. khÝ ®ã lµ O2.25 .25 0.74 (g) 0.24. CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ 0 0 0.5 ®Ò 34 1) sè thµnh Hoµn c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho lo¹i sao ? biÕt nµo ? mçi V× to ph¶n øng thuéc 0. ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4.5 . CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña.44 .44) = 14.25 25.25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0. 27 .Néi Tró Than Uyªn 40 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y .Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: 0. KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.405 (M) 0.88g . + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: .(0.§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.324 mol 0.5 Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0.24 mol 106 m *nAl = mol 27 .5 3.m mol -> mol 27 27 .2 §Ó c©n th¨ng b»ng. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.25 0.2 gi¶i ra ta cã m = 16.324 = 0.162 mol 65 0.

Bµi 3 (3.4) §èt 12. Cl = 35. O = 16. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit.8 (g) níc. O = 16 ®Ò sè 36 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. Zn = 65.0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O Bµi 2 (3.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Ph¶n øng xong. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. Al = 27.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.5M thu ®îc 3.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. NO.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi.5.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3.2 gam khÝ oxi.92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0. §èt hçn hîp víi 51. Ba = 107 ®Ò sè 35 Bµi 1 (3.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. Cho: Fe = 56. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. Sau ph¶n øng ®îc 7. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. N = 14. Fe = 56.3 (g) TÝnh. Bµi 4 (3. K2O. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.36 (lÝt) H2 (®ktc). m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. ë 200C lµ 88g.5. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y. biÕt A cã chøa 59. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Mg = 24. Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao).Néi Tró Than Uyªn 41 . b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.0 ®iÓm): 17. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? ®iphètphopentaoxit. C =12. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 . Fe2O3. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . N2O5. Ca = 40. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. Mn = 55. Mn2O7. Na = 23. Bµi 5 (4.

c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O

Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm3 khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.

®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi 1(3®) ý 1(1®) 2(1®)

§¸p ¸n a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2

Thang ®iÓm 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

3(1®)

a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2 VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

2(1®)

3(3 ®)

@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®. * S¬ ®å P¦ ch¸y:
A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =

4,48 .2). 16 * mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 22 ,4

+

8,9 6 .2). 1 =1 ,8 g ; 6 2 2 ,4 2 7, 2 ( .1). 16 =12 ,8 g 18 (

0,5 0,5

a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn. mA
®· P¦

= mC + mH =

(

4,48 7, 2 .1). 12 + ( .2). 1 = 3,2 g 22 , 4 18
4,48 7, 2 x 1 .1) : ( .2) = 0, 2 : 0,8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay > 22 , 4 18 y 4

0,5 0,5 0,5

b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = (

vµo (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.

0,5 0,5 0,5

4(3 ®)

C PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O ;  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)

0

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

42

b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc

20 .64 = 16 g 80

chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n

0,5 0,5 0,5 0,5

thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d. - §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16,8 g. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g VËy H = (16.100%):20= 80%. c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt

®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm) Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau a) Bèn chÊt bét : Na2CO3, BaCO3, Na2SO4, BaSO4 nÕu chØ dïng dung dÞch HCl b) Hai chÊt khÝ : CH4 vµ C2H6 . c) Hai chÊt r¾n: Fe2O3 vµ Fe3O4 nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt d) N¨m dung dÞch: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2 chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng C©u2:(2 ®iÓm) a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn hîp gåm Na2CO3 vµ NaHCO3. b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO3 mµ kh«ng dïng NaHCO3 r¾n hoÆc Na2CO3 ? c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp. LÊy vÝ dô minh ho¹. d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe2O3; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u3: :(2 ®iÓm) a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau: - ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V1 lÝt dung dÞch Cu(NO3)2 1M. - ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V2 lÝt dung dÞch AgNO3 0,1 M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau. ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V1 vµ V2 b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl 2 vµ CuCl2. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X. c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C2H2 vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO2 vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. C©u4: (2 ®iÓm) Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ MxOy.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H2 (®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO 3 thu ®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c ®Þnh M vµ MxOy C©u5: :(2 ®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H 2SO4 thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A1. Lîng khÝ A1 ®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH 0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C. a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu. b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C

®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm C©u 2: 2 ®iÓm C©u 3: 2 ®iÓm a, V1 = V2 b, m = 13,1 gam c, C«ng thøc C2H6

(mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm)

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

43

C©u 4: 2 ®iÓm Trêng hîp 1: nM O = 1,5 nM (1 ®iÓm) M: Fe, MxOy: Fe3O4 Trêng hîp 2: nM = 1,5 nM O : Lo¹i (1 ®iÓm) C©u 5: 2 ®iÓm a, (M lµ Ag) mM = 1,08 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm) Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
x y x y

®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸ häc ( H) 1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét chÊt 2. Sù bèc mïi 3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag tr¹ng th¸i h¬i) 6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c 8. Sù tho¸t khÝ 9. Sù to¶ nhiÖt 10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch

C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña khèi lîng mol a) NaOH; CaO ; MgCl2 ; Cu(OH)2 b) NaOH; MgCl2 ; CaO; Cu(OH)2 c) CaO; MgCl2; NaOH; Cu(OH)2 d) Cu(OH)2; MgCl2; CaO; NaOH C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng . Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh : H2 + CuO Cu + H2O TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO2 vµ 5.4 g H2O . T×m CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23

®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy . b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ? Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4 Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối. Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2 Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) a; Viết PTPƯ sảy ra b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

44

Đốt cháy hoàn toàn 6.8g khí sunfurơ ( S02) và 3. vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . C (IV) . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11.6g hơi nước . sau phản ứng người ta thu được 12.5đ 02-> 1mol 0. C .4 ta nS02= = – 0. S = 32 . S = 32 . 0 =16 .5 ra 12.2 6. C biết : A tạo bởi 2 nguyên tố C và H .( Biết Fe = 56.7142g . : : 2.O cã PTK lµ 84 ®vC.4% ) xẩy có cách Đ CTHH là khác nhau .5 điểm ) Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi . a . Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy . Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng . phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 .2 gam níc.2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7. B là oxit một kim loại hoá trị III . N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) . Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na . B .5 Lu câu ý A có CTHH : học sinh có là : thể giải CH4B theo nhiều đúng Câu ( 1 . Na = 23.2 .8g khí sunfurơ S02. Fe203 . 4Na 2Zn C 4N 2Ca 2 Fe203 Fe304 Câu ( -Theo bài nS02 = -Ta S 1mol 0. 0. ở 0o C 760 mmHg .2g kim loại .8 có + ta : phơng có 64 trình số = mol 0. C.2 phản của ( ứng S02 S 6. 32 = theo phơng trình phản ứng mol 02 phản ứng là : n02 = lợng 02 phản ứng là : m02 lợng 02 d là : m02( d ) =10 ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg. C = 12 ) ®¸p ¸n ®Ò sè 40 Câu (1. Fe304 ? Câu III :( 2. 2.2mol : ) : mol =6. trong đó H chiếm 25% về khối lượng .32 = 3. Câu II : ( 4 điểm ) 1 .4g : ) : 5 02 02 02 02 %Fe Fe = Đ trình phản ứng 02--> ---> ---> ---> ----> = = 2N205 78 2Ca0 % 70% 72.8g D thu được 12. N (V) .2mol -a) vậy ms = -b ) + số + khối + khối Các 4 phơng + + + + + . Ca (II) . Al = 27. H = 1 . Ms = 0. tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về khối lượng của hỗn hợp X . O = 16 ) ®Ò sè 40 Câu I :( 1. Tính thành phần . 1lít khí A có khối lượng là 0. Câu IV :( 2 điểm ) Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau : phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 .4 là ( có 0. Zn . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC .6g gam Fe0 % %Fe 3 Đ khí S02là mol : 1mol 0. ( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 .Néi Tró Than Uyªn 45 .2 . b .2mol ta có khối lợng của ns .Zn (II) . phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8.5 điểm )Lập công thức hoá học của A . : nếu Fe203C có CTHH giải đúng vẫn cho điểm đợc 2 ) ra là : 2Na20 2Zn0 C02 là tối 1 ) :H2S đa . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? C©u2: Khö 23.

Néi Tró Than Uyªn 46 . Cu = 64.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15. C©u4: a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6.2 gam khÝ CO2. …………………….2 = ( 56x + 16y). Mg = 24. a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc.4 gam khÝ O2 vµ 13.Fe2O3 + CO -> Fe3O4 + CO2 4.NxOy + Cu -> CuO + N2 .1.FexOy + H2 -> Fe + H2O.1023 ph©n tö khÝ SO2.2 gam khÝ CO2. thu ®îc 11. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? HD: CTTQ: FexOy + yH2 -> xFe + yH2O Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g Theo bµi: 23. O =16. 8. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14.FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 6. P = 31. 8. H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? 2 1 4 : : HD: CTTQ: MgxCyOz => x : y: z = <=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3 24 12 16 CT ®óng: MgCO3 C©u2: Khö 23.y.4FeS2 + 11O2 ->2 Fe2O3 + 8SO2 6. sau ph¶n øng thu ®îc 13. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .2 g 7. vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 .7. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12. H = 1. b) Sè mol cña 2.O cã PTK lµ 84 ®vC.2 g => 18.23. Fe = 56.2NxOy + 2y Cu -> 2y CuO + xN2 .2 gam níc.4Al + 3O2-> 2Al2O3 4.M + HCl -> MClx + H2 7 . K = 39. C.2 gam khÝ CO2. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.7.2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). Na = 23.Fe3O4 + Al -> Fe + Al2O3 2.2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7.FexOy + Al -> Fe + Al2O3 5. ®¸p ¸n ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg.FexOy + yH2 -> xFe + yH2O.2 => x 3 = y 4 CT hîp chÊt: Fe3O4 C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: 1. Ca = 40. S = 32. BiÕt r»ng C chiÕm 42. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26.1023 nguyªn tö Cu. N = 14. C©u4: TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6.M + HCl -> MClx + H2 7 .85% khèi lîng hçn hîp.2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O2 3.4 gam khÝ O2 vµ 13.Cu(NO3)2 -> CuO + NO2 + O2 3.3FexOy + 2yAl -> 3xFe + yAl2O3 5.3Fe3O4 + 8Al -> 9Fe + 4Al2O3 2.

Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B. tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14. b) Sè mol cña 2. BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2. N = 14. . vµ Zn ph¶n øng víi 1. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Ò sè 43 Câu Một Hãy 1. sau ph¶n øng thu ®îc 13.Néi Tró Than Uyªn 47 .3 mol. Nit¬ vµ kh«ng khÝ. Hidr«. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau KClO3  2 Fe3O4FeH2 O B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm) C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12. HD: a) – Sè mol CO2 = 0. Sè ph©n tö b»ng nhau B. Ca = 40.3 mol Sè mol O2 = 0.408gam hçn hîp khÝ X gåm SO2 vµ SO3. Sè pr«ton b»ng nhau D.2 0. .1023 nguyªn tö Cu.2 = 39. thu ®îc 11. b×nh 2 chøa1g khÝ CO2 th× trong 2 b×nh cã A. Sè pr«ton b»ng nhau D. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? CT : CS2 C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .Lä ®ùng H2 -> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê.12 lÝt H2(dktc) PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H2 ®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5.2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc).Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng. Na = 23. Mg = 24. O =16. C©u5: TÝnh sè gam Fe2(SO4)3 cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1.Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t.Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n.1023 ph©n tö khÝ SO2. b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) HD: C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26. H = 1. B»ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã.85% khèi lîng hçn hîp. BiÕt r»ng C chiÕm 42.b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi. a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. P = 31. Khèi lîng b»ng nhau C.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. Cu = 64. . …………………….2 mol M = 6.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O2 cã thÓ tÝch b»ng nhau C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe. Mg. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15.2 mol HCl a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1.3 + 0. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.2 gam khÝ CO2. đơn tìm vị khối lượng Cacbon tính ( tương bằng ứng gam 1đ bao của nguyên nhiêu tử ) gam? Na? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . K = 39. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. Fe = 56.6 g Fe X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t. Sè nguyªn tö b»ng nhau C. A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm): C©u1 : Cã hai b×nh kÝn. mét b×nh chøa 1lÝt CO.2 ®Ò sè 42 b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y: . S = 32.4 +13 .7. B×nh1 chøa 1g C3H8. b×nh hai chøa1 lÝt N2(dktc) A.

Na2O.6 gam nước và V lít hỗn hợp B. Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33. ( 3đ ). Nung đá vôi. Viết công thức hoá học của axit tương ứng. Xác định đơn chất A. MgO.8 lít hỗn hợp này cân nặng 1. Ca = 40. K = 39. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A. N = 14. a. b. S = 32. Zn = 65.5đ ) Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23. a) Lập phương trình phản ứng b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng Câu 4.82%. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng. Câu 2: Cho các chất :CuO. Cu = 64. MnO. biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh. d.2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . Ba = 137. ®Ò sè 44 Câu 1: a. Dùng H2 khử 31. O = 16.3 g hợp chất A người ta thu được 4. Biết trong hỗn hợp đó khối lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15. b.48 lít khí Oxi ở đktc Hãy tính khối lượng chất tạo thành Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên Câu 5. Tính V. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử trong hỗn hợp Z gấp 2. e. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric.08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện tiêu chuẩn ).4 kg amoni nitrat.khử: a. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2.81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. ®Ò sè 45 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Oxit bazơ. Câu 6: Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11. Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. b.4 g CO2 và 2. Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. Những chất nào là: Oxit axit. Na = 23.2g. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5.6 khí metan và 2. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3. SO3. Tôi vôi. ( các thể tích khí đều đo ở đktc ) Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau. c.375g. N2O5. ZnCl2 SiO2.5đ ). Câu 3: Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá .Néi Tró Than Uyªn 48 . Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG. Mg = 24. 10. ( 1.2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi.3g Photpho trong bình chứa 4.8 lít khí oxi. Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH. ( 3đ ). Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2.7g hơi nước. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 17. Nung nóng Kali clorat.11 gam nước thì thu được dung dịch Z có nồng độ 14.25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y. ( 1. H = 1. Hoà tan chất rắn B vào 130. a) Cho biết nguyên tử khối. tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất Câu 3. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào đất khi sử dụng 98. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao. CO. Cho nguyên tử khối: C = 12.6 lít khí Hiđrô ở đktc. Đốt cháy 9.P2O5.Câu 2.

H· y tÝ a? (BiÕ l­ î ng axit HCl vµ o Ü a n nh t l­ î ng axit H2SO4 trong hai cèc ® ® ph¶n øng hÕ 1. Ò n 2) Trong hçn hî p cã Ý nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö. O2. SiO2. C¸c chÊt khÝ N2. t Bµi tËp 2: (4 ® m iÓ ) H· y tr× bµy ph­ ¬ ph¸p ® nhËn biÕ nh ng Ó t: a. n: b. C© vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. : Bµi tËp 3: (4 ® m iÓ ) Thay c¸c ch÷c¸i A. H. Zn. C. cèc ë ® Ü n a Ó Ü a ùng ch Ü a B ® dung dÞ axit H2SO4.3 gam m hî p chÊt A trong kh«ng khÝth× thµnh 24. Cho 1. u ¬ 4) Hçn hî p n­ í c cÊ t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O. o ktc) i H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A? Bµi tËp 5: (4 ® m iÓ ) Trªn hai ® c© A. Na2O. I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝ hî p vµ ch hoµ thµnh c¸c ph­ ¬ tr× hãa häc tõ c¸c s¬® ph¶n øng sau. ng Þ nh © óng 1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®u do ph© tö t¹o nªn. B cã ® hai cèc. Al2O3. CO2.Néi Tró Than Uyªn 49 . NaCl. § iÒ chØ l­ î ng dung dÞ trong hai cèc ® c© ë vÞtrÝ ùng ch u nh ch Ó n th¨ng b»ng (nh­ h× vÏ ).64 lÝ ét t¹o t khÝCO2 (® ë ® vµ 29.Tr ­ ê ng t hc s y ª n mü Bµi tËp 1: (4 ® m iÓ ) C¸c kh¼ ® sau ®y ® hay sai.15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ® A vµ a gam kim lo¹i nh Ü a Mg vµ cèc ë ® B. Cèc ë ® A ® dung dÞ axit HCl. G.7 gam h¬ n­ í c. H2. n ng nh å t 1) A +B  → C 2) A +D t → E 3) B +D t → G 4) I +D t → H 5) G +H  SO3 → 6) E +I t → A +H 7) C +HCl  FeCl2 +H2S → 8) H2S +D t → Bµi tËp 4: (4 ® m iÓ ) § èt ch¸y hoµn toµn 25. E. D. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . B.15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim ñ Ó t lo¹i Mg) 0 0 0 0 0 0 § Ò k iÓm t r a c hÊt l ­ î ng hä c sinh giá i N¨mhäc 2006 – 2007 M n : hã a hä c 8 « (Thêi gian lµmbµi 120phót) A B ®Ò sè 46 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. t 3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒ lo¹i ®n chÊt kh¸c nhau. C¸c chÊt r¾ P2O5.

ph«tpho 2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp. Cl = 35.Néi Tró Than Uyªn 50 . magie. Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> NaOH + CaCO3 C. b).094 M. C©u 2: B: 20%. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau. a) b) c) d) P + 02 ? Mg + ? – MgCl2 + ? H2 + ? – Cu + ? KCl03 . CuO.5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14.Ph¬ng ph¸p chiÕt Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ. cacbon. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra? TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)? TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc? H = 1. ®Ò sè 47 C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau . ®ång.25 M. 16 M. FeS2 + O2 ---> Fe2O3 + SO2 C©u 2: Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO3 thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO2) a. C: 25%.4 M. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû? C©u 3. Cho 6.Ph¬ng ph¸p chng cÊt . s¾t. chøa lÇn lît c¸c chÊt: MgO. Na = 32) (Cho: Zn = 65. cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû? B: 4 M. nh«m. P2O5 3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m. ph©n tö cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?. C: 0.5. Na2O. b. K = 39. D: 2%. O =16.4 (g) K20 vµo níc. c).Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i . ®ång. CaO. lu huúnh.75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ? 1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t. D: 6. SO2 + O2 ---> SO3 B. kÏm.A: 25%. nung nãng. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A. D: 9. ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng? c. thu ®îc 100ml dung dÞch. B: 2 M.? + 02 C©u 4. PhÇn II: Tù luËn C©u 1: LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: A.4 M.Ph¬ng ph¸p bay h¬i . Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A: 1 M. C©u 3: Hoµ tan 9. ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ? C©u 2 ( 5. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i.6% a). C: 0. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö. Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch.

2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan. gi÷a O2 vµ N2 ®Ó ngêi ta thu ®îc mét hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H2 b»ng 14. th× thÊy cã 3. axit.5 ®iÓm) 1/ (1.2 gam níc. a. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X) b. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? b. thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i.75 ? 2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y.75 ®iÓm ) 1/ ( 1. sè mol cña N2 lµ Y M = 32 x + 28 y = 29 .5x + 29.5 ®iÓm .08 lÝt O2 (§KTC).25 0.2 =29.25  2.5 y => x : y = 3 : 5 1 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ? b.25 0. cho 0. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc. lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd H2SO4 lo·ng (lÊy d).2 gam khÝ CO2 vµ 7. a. chØ thu ®îc 13.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0.5 ®) 2/ (0.5x = 1. tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc.5®iÓm) 1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo.DÉn khÝ H2 ®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp PTHH: H2 + CuO t → Cu + H2O H2O + Na2O → 2NaOH 3H2O + P2O5 → 2H3PO4 . N = 14.5 2 1.4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ? C©u 3 ( 2.75 ® 0.5  32x + 28 y = 29.5 ® 0.96lÝt H2 (§KTC).5 ®iÓm) 1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu ph¶n øng). chÆt chÏ th× cho mçi VD 0.25 ®iÓm . Fe = 56.75®) Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD. ®Ó pha chÕ ®îc 500 gam dung dÞch CuSO4 5% Cho: Cu = 64. Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n øng.75 ®) - C©u4(3. S = 32.5 3/ ( 1 ®) 4/ ( 2. ®ñ. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ? C©u 5 (4. O = 16.25 ®iÓm 0 0. ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8.75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra? C©u 4 (3. Sau ph¶n øng.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0.5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.Gäi sè mol cña O2 lµ x.5y x +y 0.5H2O vµ bao nhiªu gam níc. baz¬. a. Ca = 40.75.25 ®/vd Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh.Néi Tró Than Uyªn 51 . cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d th× thu ®îc bao nhiªu gam kÕt tña.25 0.5 . BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ? C©u 6 (1.5 ®) - Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit. M uèi LÊy ®óng . TÝnh a ? 2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe 2O3 ë nhiÖt ®é cao.5®iÓm) Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14. C = 12 ®¸p ¸n ®Ò sè 47 C©u/ý C©u 1 ( 2 ®iÓm ) C©u 2 ( 5. ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô. chÝnh c¸c khoa häc C¸ch thu khÝ oxi ViÕt ®óng PTHH C©u 3 (2. cÇn dïng hÕt 10.

05 + 3. nO = 0. nO = 0.2 gam. 64 khèi lîng lµ: 0. nCu 3.9 6 = 2 .2 gam .5 = 29.35 mol .25 gam 160 .2 = 0.5 0.05 mol.5 C©u (1.25 0.5 .4 2 1 .35 mol.80 = 4 g.5 0.05.ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu.3 : 0.Theo PTHH => nHCl = 0.5 0.1 = 0.9 mol VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0.25 0.75 2/ ( 3.25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)2 lµ: CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (4) 16 nFe 2 O 3 = 160 = 0.4.2 3 4 4 = 0.2 = = 0.8 gam 2 0.Khèi lîng CuSO4 cã trong 500gam dd CuSO4 4 % lµ: VËy khèi lîng CuSO4. theo PTHH(1) => nCuO= 0.5 0.5 0.0.25 = 468.Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: VO 2 : VN 2 = 3 : 5 2/ ( 2 ®) .6 gam a/( 1.Theo PTHH(4) => sè mol CaCO3 lµ: 0. VËy A lµ: C3H8O a/ PTHH: A + 2xHCl → 2AClx + xH2 B + 2yHCl → 2BCly + yH2 C©u 5(4.Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H 0 0.6 + 0.25 nO 2 = nCO 2 = 1 .5 0.8 mol.0.75 gam ®Ò sè 48 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .250 = 31.8 mol.Sè mol H2: nH 2 8.25 0.75 0.0 0 8 = 0.05 mol.¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.100 = 20%. => nC = 0.Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31.1 mol.2 nH 2 O= 18 = 0.35.8 – 29. mHCl = 0. ta cã: a = 67 + 0.1 mol O .100 = 80% 20 20 b/ (1.4 mol.45 mol => nO = 0.5 0. % Fe = .5 ®) 6: .8 : 0.5H2O cÇn lÊy lµ: 500 .Coi CTHH cña A lµ CxHyOz.6 mol 7..Theo PTHH (1).0®) 0.2 = 0.3 mol.4 mol .Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0. Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0.5 0. nH 2 = 0. khèi lîng lµ 3. => nH = 0.PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i: 16 4 % Cu = .4 =1mol > 0. th× ta cã: x : y : z = 0.75®) PTHH: CO + CuO t → Cu + CO2 (1) 3CO + Fe2O3 t → 2Fe + 3CO2(2) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3) .Néi Tró Than Uyªn 52 .Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ: A + O2 t → CO2 + H2O .8 = 28 gam 0 0 0.36.(2) => sè mol CO2 lµ: 0.4 = 20 g 100 0.5 20 .VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam .100 = 35 gam Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35. .3 mol.25 0.5 ®) b/ .1 = 3 : 8 : 1.8.9 = 0.4 mol.5 ®) 1/(1.2 = 38.4 = 0.4.9 mol 2 .

Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2.7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8.5 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau: → (1) CxHyOz + O2 ? + H2O → (2) FeS2 + O2 SO2 + ? → (3) Al + ? Al2(SO4)3 + H2 → (4) SO3 + ? Na2SO3 + H2O → ? + CuSO4 (5) Fe2(SO4)3 + Cu a.4 lít O2 (đktc). CuSO4 6g 240 g 300 ml 100 ml KOH BaCl2 Ca(OH)2 0. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37. Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có) Bài 4: (3.5 điểm): a. b. khí Oxi. ? + O2 c. B. b. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó. Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3. Cho 10. ®Ò sè 49 Bài 1(1. H2O H2 + ? K2MnO4 + ? + ? d.0 điểm) a. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. b. Hãy tìm công thức của X. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó. Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên. Hãy tính a.33 gam chất rắn và 0. Bài 3(1. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 4(1. Al +? Al2O3 b. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. Sản phẩm cháy chỉ có CO 2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng.0 điểm) a. b.448 lít H2 (đktc) ®Ò sè 50 Dung dịch Đại lượng mct mH 2 mdd Vdd O I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4.5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí. Hoàn thành các phương trình phản ứng. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c.07%. NaCl.1 gam chất rắn. Bài 2: (2điểm) a.0 ®iÓm) 1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột. Fe + ? FeCl3 Bài 2 (1. Tìm x trong công thức Na2CO3.148 g NaCl 30 g 270 g ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Khí Hiđro và khí Cacbonic.2 lít khí (ở đktc).Bài 1: (2.5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5. H2SO4 và NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ b. Bài 5(2.5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao? a. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng . sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11. Tính tỷ lệ a/b. Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2.xH2O.0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). KMnO4 P2O5 e.5 điểm) a. Bài 3: (2. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình.Néi Tró Than Uyªn 53 . Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Bài 6(2.

25 mol Fe2O3 b. 1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau: FexOy + CO t → Fe + CO2 Bµi 4 (7. Na = 23. 17.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C.Ddd (g/ml) C% CM 1. 20% 5) Để pha chế dung dịch NaOH 0.Nh«m C. Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. N2O5. Viết các phương trình hóa học xảy ra. a.1 Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A. Fe = 56. 0 Cho: Mg = 24. sè n vµ sè e trong nguyªn tö X. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng.5M.1% B. 1000 ml II/ PhÇn tù luËn (16. Cña 4. Cña 0. Ca = 40.1 g.25M thì thể tích nước cần lấy thêm là: A.Sù ®èt nhiªn liÖu D. 11.9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl.15 15% 1.Magie D. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10. K = 39. Fe2O3.2 10% 1 1.0 ®iÓm): Cho 11. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là A. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t. magie. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt: A. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ. sau phản ứng thu được 4.68 gam kim loại sắt. 800 ml B.25 M 1. K2O.KÏm B.0 ®iÓm) Bµi 1 (3. 2000 ml C.Néi Tró Than Uyªn 54 . b. Bµi 3 (3.1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0. O = 16. 10% C. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X. c) H·y viÕt tªn.4% D. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X. S = 32.Sù h« hÊp B. Al = 27.0 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau: FeS2 + O2 t → Fe2O3 + SO2 KOH + Al2(SO4)3  → K2SO4 + Al(OH)3 Fe + HNO3  t → Fe(NO3)3 + NO + H2O FexOy + CO t → FeO + CO2 KNO3  t → KNO2 + O2 C2H4 + O2  t → CO2 + H2O 0 0 0 0 0 Bµi 2 (3. 2.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0. C =12. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 1200 ml D. nh«m. Sau ph¶n øng ®îc 1. Zn = 65.C¶ A vµ C 3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.S¾t 4) Độ tan của muối K2SO4 ở 200C là 11. Ba= 137. ®Ò sè 51 C©u1 (2®): 1.48 lit khí H2 (đktc).48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c.04 0.5. Cu = 64.896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng. a)H·y x¸c ®Þnh sè p. Al2O3.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Cl = 35. MgO.

5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4.NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2. Cña 14. TÝnh khèi lîng cña 1. Cña 3. a.c.1% O theo khèi lîng. Tính khối lượng mỗi chất có trong A.E. Tæng sè h¹t p . biÕt dA/H2 = 14. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14.Néi Tró Than Uyªn 55 .5 mol Fe2O3 b.5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2.e .trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .1 gam khÝ Clo.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh ®Ò sè 53 Bài 1 (1. TÝnh khèi lîng cña 1.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . C và số mol các chất có trong dung dịch D.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5. Cña 0.e.36 lít O2 .9% C vµ 57.B. ®Ò sè 52 C©u1 (2®): 1. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). LËp c«ng thøc cña A . c. BiÕt tæng sè h¹t p.D.C. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42.Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B . b. Cña 7.24% H theo khèi lîng. T×m p. a. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.n.VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .2 gam khÝ Clo.e trong mét nguyªn tö lµ 155. biÕt dA/ KK = 2.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Bài 2: (1.n trong nguyªn tö lµ 28 . C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.76% C vµ 17.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).n. Xác định các chất có trong A.6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. P 2O5.48 lít H2 trong 3.6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. LËp c«ng thøc cña A . sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 2) 3) 4) 5) 6) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 t FexOy + CO  FeO + CO2 → 0 CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O. 2.25 điểm) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . b.TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .

.. c«ng thøc nµo sai ? 5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22.. NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% . Nguyªn tè X lµ: A. 10.. lµ h¹t hîp thµnh cña . B... Fe (H2PO4)3 s¾t tõ sinh ra lµ: A.. cïng lo¹i. 1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè ..3.. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ? 3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O.. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a...5.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b. 1023 nguyªn tö C....... 6.....phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) A..... nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI.. 11.6. cßn .. 12 . 1 B.... 3 B..§iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.. Phèt pho C... 1023 nguyªn tö A.6 (g) C...... 10..1... 2 C.5 mol H2O lµ: A... cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh..Lùa chän ®¸p ¸n ®óng... Fe3(HPO4)2 C..4 2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+.. ho¸ häc. N2O5 D.25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ..6 (g) B. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 54 I. Cacbon B.. 1) Sè nguyªn tö H cã trong 0.... 2) C¸c ... 9 .. Lu huúnh D....2....4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi ....5. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.... 3 .Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO.. 12.. NO2 B.. Nit¬ A. trong h¹t nh©n ®Òu lµ . 1023 nguyªn tö D... kim lo¹i. %VNO2 = 25% . Fe2(HPO4)3 4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau..2 (g) 6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO3 lµ: B. N2O3 C.. NO2.. Bài 5: (2..2 (g) A.. NO D.... Fe (H2PO4)2 D..Néi Tró Than Uyªn 56 ..4.. Tû khèi cña hîp chÊt víi oxi lµ 2..... Xác định công thức hóa học của khí NxO. 1023 nguyªn tö D. thuéc cïng mét .

SiO2. Ca = 40.NaOH.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi.9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit. phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá khử. N2O5.36 (lÝt) H2 (®ktc). N2O5. Câu 3: (5 điểm) Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu có) Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp. O = 16. Tính a. NaCl. Ba(OH)2. Fe3O4. ë 200C lµ 88g. Fe = 56. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .3 (g) TÝnh. Cl = 35. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. Mg(OH)2. N = 14. Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4. CuO đều đã được nung nóng. NaHSO3.5. CuSO4. H2S. b. Na = 23. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4. Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. HNO3. Mn = 55. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì? Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0. Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi: Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO.ii. Gây nổ 13. 4375.5M thu ®îc 3. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. to ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%.5%. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ ®Ò sè 55 Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O. Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O.Néi Tró Than Uyªn 57 . CaO. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.8 (g) níc. SO2.44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. BaO.

5®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .92 nơtron và 146 proron d. KHCO3 và Na2CO3. phương pháp đơn giản nhất để lấy A là: a.bay hơi b.93 proton và 146 nơtron 5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.5 lần nguyên tử khối của oxi.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần chất mang đốt: a.Ca và C d.proton và electron b.K d.bay hơi d.Ca b. mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4. H và O 7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000oC thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và cacbonic(cacbon đioxit).Cu e.4 g.C . b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất.không tách được 2/A là chất lỏng không tan trong nước. C và O Tự luận: 1/Có 4 bình mất nhãn.Néi Tró Than Uyªn 58 . Na2SO4 và K2SO4.nơtron và proton d.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi e.Lọc c. Tính C% của dung dịch.C và O b. 2/Cho 49.Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào: a.78 % vào bình chứa 53.Ca . có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau. c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất. có khối lượng là 99. ®Ò sè 56 TRẮC NGHIỆM 1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là: a.92 electron và 146 nơtron c.lọc b.92 proton và 146 electron b.nơtron và electron c.Ca và O b.5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12.cô cạn 3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là: a.03 g dd HCl 29.Fe 6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O. có khối lượng là 99. thu được bã rắn. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.X là nguyên tố nào? a. trong điều kiện không có không khí.C và H d.chưng cất c. có khối lượng là 67.proton.92 g.92 nơtron và 146 electron e.H và O c.dung phễu chiết e.Cho 3. nơtron và electron 4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm: a.2g một KL kiềm (nhóm I).25%. Tìm tỉ lệ m1/m2 ®Ò sè 57 C©u 1: (2. nếu thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3. Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2. khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng.92 g.dùng phễu chiết d.Na c. 3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng. KHCO3 và Na2SO4.O và C c.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước. Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành. Xác định kim loại trong các trường hợp sau: a) Bã rắn chỉ có một chất.

P(V) g.5®) a. Cu0 + ? C©u 4: (3.Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö.5®) Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n b»ng c¸c ph¶n øng ®ã. ph©n tö lµ g×? 2. KMn04 e. Mg + ? ---> Mg0 b. + 02 d. Cu0 + H2 ----> Cu + H20 . 2KMn04 ----> 2 P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 +02 e. 3.5®) a.25®iÓm C©u 3: (2.5®) 1.S03 . Zn + 2 HCl ---> ZnCl2 + H2 c. C©u2: (1. ----> P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 + ? -----> Cu + H20.5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6.H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n).Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc.25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n tö). m 2.5 mol cña A cã khèi lîng 11.5 ®) LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y: a. 2 x1.25®) 1 0 00 Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng. K20 b.TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0.5 gam. a.3 (mol) (0.25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã. . 4P + 502 d.. khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö (®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M. ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M 20n. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n = M 1 .5®. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña oxit kim lo¹i ®¸p ¸n ®Ò sè 57 C©u 1: (2.5®) §Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10. K(I) b. ? + ? ---> ZnCl2 + H2.5 00 C©u 4: (3. Al (III) d. Zn c.5 nA C©u 2: (1.1.LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0.(0. mçi c©u cho 0.. (0. Pb(IV) e. S(VI) C©u 3: (2.(1®): .5®) nHCl = = 0.5 1 m A 3.Mg(II) c. . Al203 b. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5®) MA = --> MA = =23 (g) 0.1023 nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã. 2Mg + 02 ---> 2 Mg0 b.Néi Tró Than Uyªn 59 . P205 g.(0.(0.65 gam HCl.Mg0 c. Pb02 e.

69 .9 cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron) Câu 4: Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? b.5M .5.10-24g C.2 1 . Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A Câu 3: a. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A.25®) 0.4 2 n= 2 --> M = (lo¹i) (0.> M= 1 .10 . Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ? c. biết bán kính nguyên tử hidro là r = 5. cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1.6 ®Ò sè 58 Câu 1: n = 3 --> M = 56 (Fe) .6 (1. BaCl2. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc thử duy nhất đó là quỳ tím? Câu 5: Cho 17. 18 g D. thu được 3.5®) (0. Sè ph©n tö cña mçi chÊt.0. B. 16 g B. 26. Tỉ khối hơi so với không khí là 2. D.6 2 .Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1.25®) Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã: = 0. C.3 .27 kg . Hạt nhân của nguyên tử hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng? Cho biết : H = 1. O= 16.M 2 0n + 1mol 8 2 M +16 n 2nHCl ---> 2 MCln + nH20 2n mol 0. 10 . 32 . Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.25®) 0.13 cm.3 (0.10 .5®) Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M= Víi n = 1 --. C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe203 (0.5®) Có 400ml dung dịch H2SO4 15% . NaCl và NaOH. Cl = 35.Néi Tró Than Uyªn 60 . Sè nguyªn tö trong mçi chÊt. ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) : C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ : A.10 . Biết khối lượng riêng của H2SO4 1. Zn = 65 . 10-24g C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa cïng : A.2 1 (lo¹i) (0.8 cm.6726. C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ : ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn a. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3. HCl. Al = 27 .694 gam H2O. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? b.384 gam CO2 và 0.6 gam/ml.3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl.n 0. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.3 mol 2nx 8 2 M +16 n 1 . Tính khối lượng riêng của hidro.568 .

36. D.A.8 lÝt.2 lÝt.6 lÝt. B.Néi Tró Than Uyªn 61 . 44. mX + mY = mT. 22.4 lÝt. C. X + Y = Z + T. C. D. mX + mY = mT + mZ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau : A. B. 67. Z + Y = X + T.

FeXOY + HCl  d. C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ c©n b»ng ). TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc. ®¸p ¸n ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm) C©u 1 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 2 : C ( 1 ®iÓm ) C©u 3 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 4 : D ( 1 ®iÓm ) . Trén 100 mol dung dÞch H2SO4 20% ( d = 1. Cl2 + NaOH  C©u 2: a.3% víi 200g dung dÞch NaOH. MgCO3 + HNO3  b.PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ). a. Trén 300g dung dÞch HCl 7. FeXOY + CO  e.137g/ml ) víi 400g dung dÞch BaCl2 5.2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. Fe + Cl2  f. b. TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Al + H2SO4  c.

1 mol 0.4 90 0. (0.2 mol 0.4 mol 0 mol 0.1x233 = 23.2 mol Sau ph¶n øng : 0.5 x100 %HCl = = 2.6 mol 0.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ : 0.49% 49 .132 mol 0 mol 0.4 0 (0.23. FeXOY + 2yHCl  x FeCl2y/x + yH2O d.6 (mol) (0.1 ®iÓm ) 100 x98 400 x5.1 mol Ph¶n øng : 0.1 mol Sau ph¶n øng : 0.25 ®iÓm) ®Ò sè 60 C©u 1: (2 ®iÓm) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh.92% (0. Tríc ph¶n øng : nNaOH = = 0.232 mol (0.1 mol (0.2 x36 .3g (0. natri.2 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng :0. FeXOY + yCO  xFe + yCO2 e.3 = 490.2 x58 .232 mol 0. 2Fe + 3Cl2  3FeCl3 f.2 mol (0. mçi c©u ®óng 0.2 (mol).PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm) C©u 1 : (3 ®iÓm .2 ®iÓm) Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H2O (0.2 mol Ph¶n øng : 0.4 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng : 0.5 ®iÓm) a.5 x10 0 = = 1. s¾t . canxi. (1.2 nBaCl2 = = 0.5 ®iÓm ): 100 x1.25 ®iÓm) (0.64% 4 . photpho. metan.137 x 20 Tríc ph¶n øng : nH2SO4 = = 0.2 ®iÓm) 100 x 40 nHCl = 3 0 x 7.25 ®iÓm ) 300 + 200 b.25 ®iÓm) 300 + 200 0.1 mol (0. MgCO3 + 2HNO3  Mg(NO3)2 + H2O + CO2↑ b.5 x100 %NaCl = = 2.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña H2SO4 d vµ HCl t¹o thµnh lµ : %H2SO4 = %HCl 0.3 0 1 0 x3 .5 0 6 = 0. mB = 100x1.2 ®iÓm ) Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H2SO4 vµdung dÞch BaCl2 trõ ®i lîng kÕt tña.4 x36 .2 ®iÓm ) Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0.137 + 400 .1 x98 x1 32 00 = 2.1 ®iÓm ) 100 x 208 Ta cã ph¶n øng : H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl (0. nh«m 63 . Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O C©u 2 : (3 ®iÓm) 200 x 4 a.4 g (0.34% (0. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2↑ c.

TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng d.48 lÝt H2 trong 3. Fe = 56. Cu = 64.5.5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5. cần phải thử xem khí có tinh khiết không. 2. dd NaCl.D.6 lÝt O2 (®ktc).C©u 2: (3 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 7. D. biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%. C. E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: A B D E F C Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất. Khi tắt đèn cồn. Trình bày PP nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ.8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R. P = 31 ®Ò sè 61 Câu 1 (4 điểm) 1. Thay các chữ cái A. Câu 2 (6 điểm) 1.6 gam Fe thu ®îc r¾n C. người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày. Trên nền hang sâu. O = 16.6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E. Hoàn thành các PTHH sau: a. d.B. Câu 3 (4 điểm) 64 .36 lÝt O2. 2. Cho: Mg = 24. Al = 27. b. c. §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO 4. Trong nhà máy. c. C©u 3: (4 ®iÓm) §èt ch¸y 4. Cho r¾n C vµo dung dÞch chøa 14. TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B. d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra b. Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5. Trước khi đốt . K = 39. Mn = 55. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ khÝ B.E b. TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A. X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A. dd . người ta đậy nắp đèn lại. b. a.D c. trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí .E BiÕt Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc C©u 4: (1 ®iÓm) 35. Cl = 35. dd NaOH. TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc) c.C. BiÕt a. B. Hãy giải thích: a.C.

PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H 2 . Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34.2 + ?  CO2  + H2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc.8 g chÊt r¾n. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O . Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Đốt nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ khối của hh so với là 4. Để điều chế . c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc. 2. d) CH 4 + 2 O 2  SO2  + 2 H 2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. b) CnH2n .1. Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. Sau ph¶n øng thu ®îc 16. Viết các PTHH xảy ra. Câu 4 (6 điểm) 1. 65 . Tính %m trong hh ban đầu. a.2g h¬i níc. b. a. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. a. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. Trong một bình kín chứa 17. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H 2  . trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy 173. biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.96 l khí . nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4. Xác định A và B. b. b. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.92 l hh khí gồm và . số n. Xác định số p. Viết các PT phản ứng xảy ra. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. người ta cho 7.6 g P. Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần số mol A.8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa đủ). c. số e của nguyên tử nguyên tố đó. Vẽ sơ đồ nguyên tử. 2. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.0 g khÝ sunfuric. ®Ò sè 62 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng.75. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. Nung nóng 806 g hh gồm và . sau phản ứng thu được 8.

48 .2). 0. 16 =12 .5 0.25 0.3 = 0.48 7.25 Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------.8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo > 22 .2).1).4 2 * mO sau P¦ 0.25 + 0. v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.25 + 0. v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1® ) a) §. nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 2(1® ) nSO3 = 16: 80 = 0.HD: cã 6 ý lín x 0.3 mol 3(3® ) @.48 7.8 g = tæng mO trong O2.4 + ( 7. tªn gäi lµ metan.125 + 0125 0.125 + 0125 0. 1 =12 . 16 22 .6. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 3(1® ) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O Thang ®iÓm 0. mA ®· P¦ 0. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.25 0.96 ( .25 0.2 = 16 g. §Æt CTPT cÇn t×m lµ C xHy víi x.5 b) Ta cã: MA = 8.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc.2 mol. 1 = 3. 2 x 1 ( . 4(3® ) 0.®¸p ¸n ®Ò sè 62 Bµi 1(3® ) ý 1(1® ) §¸p ¸n a) §óng. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.25 b) 2 CnH2n . * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O .2 .1 mol O2 VËy: nO2 = (0. 4 18 y 4 (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4.5 66 .25 0. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12. y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = 4.8 g .1): 2 = 0.2) = 0.5 0.125 + 0125 0.25 + 0. nO= 0.25 0. 2 .6 mol. 4 18 0.2 .25 0.5 4.8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C.2 g = mC + mH = ( 22 . v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai.5 = 3 ®.2).5 = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 4. 12 + ( . v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai.1). 6 2 . mO trong O2 = 8.  0 0. VËy CTPT cña A lµ CH 4.5 PTP¦: CuO + C H2  400 → Cu + H2O .25 + 0. 2 : 0.1) : ( .125 + 0125 0.

2  x= 0. số proton là : A 10 B 8 C 6 D 5 2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là : A oxi B silic C nhôm D sắt 3)Hỗn hợp A gồm 0. Xác định kim loại A ? (3đ) Cho Mg=24.2mol C2H6 . HCl .5 0.§Æt x lµ sè mol CuO P¦. Ba(OH)2 ZnSO4 . Các chất oxi hoá là: A .2mol CH4 và 0. FeO .phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc).8  16x = 3. KOH . O2 . Na2O. a/Axit HCl hết hay dư ? b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A? c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư . Fe2O3 .Al.2 gam kim loại A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2.Al=27. CaCO3 B MgCl . CO2 C Ca(OH)2 .a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu) b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0. CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2 Al + CuO -> Al2O3 + Cu .Fe=56 . Na(OH)2 . H2SO4 .5 0.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16.2.O=16.Cl=35.CuO B .80= 16 g VËy H = (16.8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d. CO .12 lít khí ở(đktc).72 lít khí ở(đktc) .C .Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ? A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O 6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 . Na3PO4. Cu2O .4= 4.64 = 16 g chÊt r¾n 80 duy nhÊt (Cu) < 16. tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là: A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2 4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước . FeO 8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 .K=39. a/ Đọc tên các hợp chất ? b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần . O2 .100%):20= 80%.ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4.lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý điều gì ? A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn.H=1. Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm.55 gam axit HCl.Fe vào dung dịch chứa 25.24 lít ở (đktc). c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0. VËy: VH2= 0. => mCuO P¦ = 0. phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 6.Na=23.2.Nếu cho 8. .0đ) 3) Cho 2. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả. CO .22.Al D .5 20 .8 g.5 ®Ò sè 63 1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 .5đ) 2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg.2 mol.1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1. Al 9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau). Al(NO3)3 D H2CO3 . có mấy phản ứng sinh khí hiđro ? A 1 B 2 C 3 D 4 7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ? A CuO .Fe2O3 .5 0.2. Ba2O .S=32. số notron là 6 . biết lượng axit đã lấy dư 10%. Fe3O4 .48 lÝt 0.5 67 . (8. H3PO4 .O2.CuO C. NaOH. ta cã m CR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x. chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ? A Na B Ca C Al D CH4 II/tự luận 1) Có 4 chất sau Na . 5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 . => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16.

2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. HÕt Lu ý: . Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng bao nhiªu? c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1. C©u 5: (5 ®iÓm) DÉn tõ tõ 8. thø tù c¸c líp e 0.C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. . cµng nhai cµng thÊy ngät. . H·y tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao nhiªu gam? C©u 2: (4 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi ho¸ . 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn ra. n¬tron.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35. a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra.Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc.®Ò sè 64 C©u 1: (3 ®iÓm) a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc). Fe = 56.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). b) Khi mét miÕng c¬m. electron trong nguyªn tö R lµ 28. Cã bao nhiªu líp electron vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng? b) Tæng sè h¹t proton./.Cho: C = 12.9926. ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch. mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y.7%.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? a) FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? b) KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 c) FeO + H2 ----> Fe + ? d) FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u 3: (4 ®iÓm) a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y. H = 1. C©u 4: (4 ®iÓm) Trong phßng thÝ nghiÖm.6 gam s¾t. ®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m? b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng. ®¸p ¸n ®Ò sè 64 C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ. ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu ®îc 5.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng.10 -23g. biÕt A cã chøa 59. Sau ph¶n øng ®îc 7.25® 68 . O = 16.

6 = = 0.22. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.V× c¬m. ta l¹i cã: 0.7%.10-23g 1 ®vc nÆng xg mFe = 1. .C¬m. 4 = 0.5® 0.16 = 6.25® 0.9926.1 mol 3H2O(h) n = 7.Cã 03 líp electron . 05.Cã 8 electron líp ngoµi cïng b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100% n=? chiÕm 35.25® 0.Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc .2988. b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng.22. a) Nöa ®óng.25® 0. CO.Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng ®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý.5® 0.M = 0.4 = 34.25® 0.4 mol 2Fe(r) + 2 mol 0. H2.V× c¬m vÉn lµ c¬m.1(mol ) M 56 t Fe2O3 (r) + 3H2(k)  → 1 mol 3 mol 0.6605.5® 0. líp 3 cã 8e nªn: .(3 ®iÓm) lµ: líp1 cã 2e.6605. .5® 0.5® 0.5® 0.4 mol m H2 H 2O => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0.5® 0.96 : 22.5® 0.5® 0. 4 = 3.2 : 18 = 0.5® 0. b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.4. b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.25® n = 10 0.5® 0.5® 0. nöa sai: .36(l ) H2 a) Sè mol c¸c chÊt: n = 8.75® 0.10-24g C©u 2 (4 ®iÓm) 4FeS2(r) + 11O2(k) 6KOH(dd) + Al2(SO4)3(dd) FeO(r) + H2(k) t  → o o p = e   p + e = 18 p=9 C©u 3 (4 ®iÓm) FexOy(r) + (y-x) CO(k) + (y-x)CO2(k) C¸c ph¶n øng (a).5® 0.10-24g 0.4 + 6. .75® 0. (d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö ChÊt khö lµ FeS2 .4 = 0.5® c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1.56 = 9.5® 0. b) .5® 0.15 mol o C©u 5 (5 ®iÓm) = n.8 gam b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ: => m = 0. (c).5® 1® 1® 0.4 mol. O VËy khèi lîng FexOy ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ FexOy: m = 28.10-24. t  → o t  xFeO(r) → 2Fe2O3(r) + 8 SO2(k) 3K2SO4(dd) + 2Al(OH)3 (r) Fe(r) + H2O(h) C©u 4 (4 ®iÓm) nFe = m 5.4gam 69 . líp 2 cã 8e.05 mol 0.5® 1® 1® 1® 0.5® x = 1.15.160 = 8( gam) Fe2 O3 V = n.

KNO3 . C©u 3:( 4. KClO3 . Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ®iÒu kiÖn x. y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 . y nguyªn d¬ng ta cã: to FexOy + y H2  xFe + y H2O (1) → y mol x mol y mol 0. thóc C©u 4: (3. c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä. MnO2 .. H·y ®iÒn vµo nh÷ng « trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau... BiÕt hçn hîp CO vµ O2 ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt theo ph¶n øng.0 ®iÓm) Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. .mFe = 59. C¸c thêi ®iÓm Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 ..3 mol. .5® 0... C12H22O11.155 x 28..5® x 0.. a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H2. H2SO4 lo·ng ..8 gam.8 : 56 = 0. S¶n phÈm CO2 .0 ®iÓm) Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p.4mol 0.0 ®iÓm) 70 . nFe = 16.5® 0.. KMnO4. y 0.4 = 16.5® 0.0 ®iÓm) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl2 + H2 a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH? b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc? C©u 2: ( 4.. . Thêi ®iÓm kÕt . 20 Thêi ®iÓm ban 20 ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 15 Thêi ®iÓm t2 . HCl .. 4 4 ®Ò sè 65 C©u 1: (3.. O2 .5® 0. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ? C©u 5 : ( 6. Cu. e lµ 115..3 3 = = => x= 3.. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t.0 ®iÓm ) Cã nh÷ng chÊt sau: Zn.3 mol 0. Al. H2O.5 .. b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn (ghi ®iÒu kiÖn nÕu cã) . n.4mol Theo (1): 0. 1.

25 0. HCl.25 0.36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc).§Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu) + Thu KhÝ O2: .25 1. Mg = 24.5 0.5 1..5 2.0 ® 0. KClO3.LËp PTHH . Al = 27.0 ® 0.§Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu) C©u 3 (4 ®) C¸c thêi ®iÓm Thêi ®iÓm ban ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 Thêi ®iÓm t2 Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 20 10 15 3 7.25 0.5 ® 1.Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi. tÝnh khèi lîng c¸c chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng? (BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + . Ag : 47 + Nguyªn tö khèi: Ca = 40. O = 16.25 0.5 §iÒn ®ón g mçi vÞ trÝ ®îc 0.5. Br : 35 + . C = 12. H2O. Na = 23.0 ® 0.5 ®.0 ® 1. §iÓm 0.25 0. H2SO4 Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O2 : KMnO4. KNO3.5 ® 0.) ®¸p ¸n ®Ò sè 65 C©u C©u 1 ( 3 ®) Néi dung . H = 1.6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit clohi®ric thu ®îc 3..5 0.§Èy níc .25 0. Cl = 35.a/ Hoµ tan hoµn toµn 3.0 ® 1.5 S¶n phÈm CO2 0 5 17 71 . C©u 2 (4 ®) a) Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H2 : Zn.§Èy níc . Al.6 g axit clohi®ric. X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A? b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14. MnO2 b) C¸c PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2 2H2O  d p→ 2H2 + O2 2KMnO4  t → K2MNO4 + MnO2 + O2 2KClO3  to → 2KCl + 3O2 2KNO3  t → 2KNO2 + O2 0 0 c) C¸ch thu: + Thu KhÝ H2: .VÏ s¬ ®å . Zn : 30 + .25 0.C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL .

Lu huúnh C. Phèt pho 3.LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn.5 ® 1. 4 (3 . axÝt: A.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt.Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20 1. P205 D. Cr03 C. P205 B.0 ® 1. C02.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203 Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY 72 .5 ® C©u .5 ® 3. S03. Al203 2. H2 vµ HCl d ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.5 ® 1. S02. S¾t D. H20.7 lÝt khÝ 0 2 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. Fe 203. Cu0. Na0. C02. CaO .Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè ®) C©u a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl2 + H2 5 (6 TÝnh A = 24 => A lµ Mg ®) b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl2. N203. 1. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. C¸c bon B. Mn07. S03 .

B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y 73 .

TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu. C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16. A A + M. b. TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20).8 lÝt C02 (®ktc) a.C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.FeS2 X Y Z CuS04 A b. b. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã. t0 +Q.t0 +N. t0 Fe +G B +H C BiÕt: A + HCl B + C + H 20 T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc .TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) 1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) 74 .

25®) (0. tO +Al.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) SO3 + H2O CuO + H2SO4 b.5®) C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i.5®) (0.5®) (0.a.25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0. S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 2FeO3 + 8SO2 2SO3 (0. tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A 70 = 16n 30 A = 56n 3 (0.25®) (0. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0.25®) FeCl2 (0.5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n 1 2 3 75 . to + H2.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 H2SO4 (0.25®) (0.5®) +Cl2 Fe FeCl3 (1®) CuSO4 + H2O + CO.

34% (0.25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16.25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) nCH4 = nCO2 = x (mol) Theo PTHH (2) nCO = nCO2 = y (mol) Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0.5®) (0.7 37.25®) 0.5 a.25 = 4g % CH4 = 4/15 .66% = 73.75 (mol) (0.66% (0. 100% = 26.A 18.26.3 56 Chän n = 3 C©u 4: (4®) A lµ Fe (Fe = 56) (0. 0.5®) % CO = 100% .25 y = 0.4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO 2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0.5®) b.8 22.5®) 76 .5®) (0. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .75 (a) (0. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : (0.5®) Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0.

5®) 2KOH (2) (0. 0.2(mol) (0.5®) 1mol 1mol = 0.1 .mO2 77 .2 .8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol CO2 + 2H2O (1) (0. 32 = 6.5®) x = 0.5mol VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V02 = (0.2 x 5 = 56 (1) C©u 5: a)Sè mol cña oxi.4 = 11.2 (1) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn Vkk = 11.4 (g) nk20 = 16.5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) mX = (mCO2 + mH2O) .5®) 0. 1 1 mH2O = 0.5®) (0.5®) (3) mCO2 = 0.48 (0.25mol 2CO + O2 CO2 + H2O 0.25 mol 2CO2 0.2 mol (0. 18 = 3.4 m02 = 0.25 + 1/2 .5) 22. 44 = 4.4 5 n02 = 4.5) (0.4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0.2 (mol) = 4.5®) (0.5 mol 1/2 . K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.0.5®) 5 = 0.CH4 + O2 0.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.2 .2 .48 22.6 (g) (0.

B. 3Cu. 14/17 là Nitơ. Al. nước cất và muối ăn. ( Cho: Fe = 56. Viết phương trình hoá học xảy ra. và vết các phương trình hoá học sau: KClO3-> A ->B ->C ->H2 Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6. 22.4 = 2.6) . dung dịch nari hiđrôxit. Câu 2( 5 điểm) a. CaO. ®Ò sè 67 Câu 1(4 điểm). Na2O. N = 14. O = 16 ) ®Ò sè 68 C©u 1: 1.Mx = (4. Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric. Xác định các chất A. SiO2. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu sau: 2H. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n? 2.1 .muối ăn và mạt sắt. natri. O. Câu5:( 4 điểm): Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. KClO3. a. b. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh. NO2. KMnO4 . SO3. c. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được . Mg. H = 1. hi®r«.24 (1) (1®) . .Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp của chúng. b. Câu 3:( 4 điểm) a.6 (g) (1®) VËy m1 = 1.4 + 3. clo. s¾t.H2SO4 loãng. Cho các chât sau: N2O5.72 lít H2 (ở đktc) ./. H2 và NH3.. C. C©u 2: 78 . Cho các chất sau: K. Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó .6. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô.6 (g) b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0. Tính hiệu suất của phản ứng . O2. b. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế khí oxi và khí hiđro. Nêu phương pháp phân biệt: a. Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất .4 = 1. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c nguyªn tè lu huúnh. H2O . Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit. 2Fe? 3. b. Những chất nào tác dụng với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra. Na. Sau phản ứng thu được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2. nh«m. canxi oxit và magiê oxit. P. cacbon. b. a.

1023 nguyªn tö oxi. mçi nguyªn tö vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã. H = 1. lu huúnh. Cu 3. 1023 ph©n tö CH3COOH (axit axetic) C©u 5: 25%. Fe. vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C ®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 1023 ph©n tö khÝ cacbonic. Cl = 35. 1023 ph©n tö NaCl vµ 0.5. Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè. Mg = 24.D¹ng tù do nh: cacbon (than). §¸P ¸N §Ò 68 C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm 1 2 1. 10 23 ph©n tö ozon. b. (NH4)2SO4 (®¹m 1 l¸). 0. TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng. Cho H2 khö 16g hçn hîp Fe2O3 vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm a. O .45 . khÝ hi®r«. O = 16. S = 32. nguyªn tö khèi 64. . vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in hoa.75 . Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g) Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt. 0. tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu? C©u 3: §Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn ®Ó mua ph©n ®¹m.12 . 7. (NH2)2CO (®¹m Urª). ∑m CaCO3 + MgCO3 = ∑ mCaO + MgO + mCO2 3 79 . hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt thêng. N = 14. Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH 4NO3 (®¹m 2 l¸). b. Cu = 64. VÝ dô: H.D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt.5 . 2. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng. TÝnh thÓ tÝch H2 ®· tham gia phn¶ øng? Cho biÕt: Ca = 40. 4. Fe = 56. 1 nguyªn tö ®ång. C = 12.5 . Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 900 C CaCO3  CaO + CO2 → 900 C MgCO3  MgO + CO2 → o o ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã. Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao? C©u 4: X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau: a. Na = 23. . vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång.Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO3 vµ MgCO3 thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g CO2.

25mol ⇒ mCO2 = 1.nếu có Câu 2: ( 3 điểm ) Khử hoàn toàn 11. 25 × 44 = 55 g 6.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2.35 gam kim loại Chì. HCl . SO2 .1023 7.1023 §Ò Sè 69 Câu 1: ( 2 điểm ) Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg . Ag .> CuO --. E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. 75mol ⇒ mO2 = 0.> Cu Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học . H2 . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --. 75 × 32 = 24 g 6. H2O .Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH2)2CO lµ cã lîi nhÊt v× tØ lÖ %N cao. 6% 60 28 ×100 M ( NH 4 )2 SO4 = 132 ⇒ % N = = 21. F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. HCl. KClO 3 . NaOH . Cu . sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. nO = 2 20 ×100 = 35% 80 28 ×100 M ( NH 2 )2 CO = 60 ⇒ % N = = 46. C) Tính : khối lượng nước tạo thành. ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) §Ò Sè 70 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. CaO . Fe3O4 .5.1023 = = 1. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl.1023 = 0. D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro. N2 80 . K . 2% 132 M NH 4 NO3 = 80 ⇒ % N = nCO2 4. thì thu được 10. phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2. Câu 3: ( 5 điểm ) Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. D) Viết các phương trình hóa học xảy ra. O2. 4 a. H2. Câu 5: ( 4 điểm ) Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. Câu 4: ( 6 điểm ) Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.24 lít.5. Al .

C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO. O . PbO. có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3. SO3 Câu 3: ( 3. Trong A. P. 1/ Viết các PTHH xảy ra ? 2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ? 3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ? Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao. BaO.2 gam Cu không tan. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. Zn. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl. Trong A.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe. BaO. có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %. P. có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3. Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3. S . FeO.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl. thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là 18). Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5. H2SO4( loãng). S. S . có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %. M có hoá trị thay đổi. 24 %. O . H2.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2. Na. % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.6 lít H2( đktc ). 24 %. S. Zn. S. Al.6 lít H2( đktc ). O2. FeO. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. S.3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO. Al. 48 %.928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7. Kết thúc phản ứng thu được 5. H2SO4( loãng).48 gam chứa MxOy và CuO(nung nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. PbO. Cu. Na. N2 3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. 48 %. Cu. Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? §Ò Sè 71 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn 81 . SO3 Câu 3: ( 3. Kết thúc phản ứng thu được 5.

2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. Na = 23. Cl = 35. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần. Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8. a.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Câu 3: 1.4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. §Ò Sè 73 Câu 1: 1. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44. O = 16.2M. Cho A phản ứng vừa đủ với 25. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. 2. C= 12. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng.92 lít khí A (ở đktc). trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. Zn. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. Cho các chất sau: CaO. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46. K. Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung dịch H2SO4 0. b. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A.4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. CuO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. SO3.24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.Cho: N = 14. Cho A phản ứng vừa đủ với 25.5. Fe = 56.2g tác dụng vừa đủ với 62.96 gam. Những chất nào tác dụng được với nước. SO3. §Ò Sè 74 Câu 1: (2 điểm ) Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg. Những chất nào tác dụng được với nước.24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. Fe2O3. H = 1. 2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.96 gam.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan.5. Hãy xác định X. Fe2O3. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. a. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2.2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.2g tác dụng vừa đủ với 62. 2. Câu 3: 1. Câu 5 . S = 32. Cho các chất sau: CaO. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. K. Câu 5 . 2. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). b. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44. Al. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3. Zn.5 §Ò Sè 72 Câu 1: 1. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8. Cu = 64. P2O5. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng. P2O5. CuO. Hãy xác định X. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất? 82 .92 lít khí A (ở đktc).

b. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó.4g oxit của nó. Bài 6: a. b.2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0.5 điểm): a.65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Cho 10.5M ( dung dịch B) a. c. H2 Câu 3: (3 điểm) Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. B. Hãy tìm công thức của X. Nếu cho 0. Tìm x trong công thức Na2CO3. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. Bài 2: a. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0.xH2O.5 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn 5. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5.2 lít khí (ở đktc). Bài 4: Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí.07%. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.34 gam chất rắn. §Ò Sè 75 Bài 1: a.7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8.4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên.5 điểm ) Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c. sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11.Câu 2: ( 2. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó.4 lít O 2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C. b.2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Tính a. Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. O2. cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3. Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng .1 gam chất rắn. N2. Khí Hiđro và khí Cacbonic. khí Oxi. cô cạn phần dung dịch thì thu được 3. Xác định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng. Bài 3: Bài 2 (1. b 83 .3M. b. sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc). Tính tỷ lệ a/b. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Chất nào còn dư sau phản ứng? Câu 4: ( 2. Hãy tính a.

PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ c¸c vÝ dô minh ho¹ Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên Việt Nam Oxi Bạc Nhôm Sắt Canxi Natri Kali Magiê Hiđrô Bari Cacbon Clo Đồng Kẽm Lưu huỳnh Nitơ Photpho Thủy ngân Silic Tên Latinh Oxygenium Argentum Aluminium Ferrum Calcium Natrium Kalium Magnesium Hydrogenium Baryum Carbonium Clorum Cupruma Zincum Sulfur Nitrogennium Phosphorus Hydrargyrum Silicium KHHH O Ag Al Fe Ca Na K Mg H Ba C Cl Cu Zn S N P Hg Si NTK 16 108 27 56 40 23 39 24 1 137 12 35.4% 2.4% 7. Bài ca hóa trị Natri. Clo một loài Có hóa trị I em ơi Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân Magiê với Kẽm.6% 2.5 64 65 32 14 31 201 % trong vỏ Trái đất 49. Thủy ngân Oxi đồng ấy cũng gần Canxi Cuối cùng thêm chú Bari Hóa trị II đó có gì khó khăn 84 . Hiđrô Kali với Bạc.5% 4.9% 1% 25.8% I. Iốt.7% 3.3% 1.

n Sè mol C¸c c«ng thøc thêng gÆp m Khèi lîng mct Khèi lîng chÊt tan I. V Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc II. 4. III lên xuống thật phiền lắm thôi Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm Xuống II lên VI khi nằm thứ IV Chó thÝch: KÝ Tªn gäi Hóa trị V đó còn lo điều gì(*) hiÖu Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa. 22 . ) C% = CM × M 10 × D C% CM III. §¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % Mol/lÝt gam/m l 85 atm n= 100% × M MA MB 5. dÞch M mdm Khèi lîng dung V m«i n= 2. mB Khèi lîng chÊt B M Khèi lîng mol C % × mdd Nitơ cùng với Phốtpho. mdd 8. C«ng thøc tÝnh sè mol : mdd Khèi lîng dung m n= 1. V ( ml ) × D × C % n = dd 100% × M n= P ×V ( dkkc ) R ×T 6.Bác Nhôm hóa trị III lần In sâu vào trí khi cần có ngay Cácbon.4 m hh Khèi lîng hçn hîp mA Khèi lîng chÊt A n = C M ×Vdd 3. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè . Silic này đây Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên Sắt kia mới thật quen tên II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn tr¨m : m × 100% C % = ct 7.

HiÖu suÊt c®a ph¶n øng : 86 . 14. Vdd ( ml ) = m dd D VII. mhh 19. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13. 20. 15. %B = mB × 100% mhh hoÆc % B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B VIII. mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D VI. CM = 10 × D × C % M IV. CM = nct Vdd 10. mct = C % × Vdd 100% V. m = n×M 12. Tû khèi c®a chÊt khÝ : 21. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. CM 17.9. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18. d= mA mB  M  d = A   MB    IX.

. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ 23. oxit : I. H% = mt t(nt t \ Vt t) × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) X. trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . V1 +V2 +V3 +. 87 ... §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè.22.. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit .. Chuyªn ®Ò I: C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Baz¬ Baz¬ Oxit Lìng tÝnh Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +.. n M +n M +n M +. II... M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc. ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1.

VD nh Al2O3. VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. OÂitphi kim+H2O → Axit . T¸c dông víi níc : x a. níc. VD nh CO.TÝnh chÊt hãa häc : 1. OÂitkim loaï +H2O → Bazô . Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5. NO … III. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3.VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b. ZnO … 4. 3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. dung dÞch baz¬.2. §iÒu chÕ oxit: Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO 88 . Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. Mét sè tÝnh chÊt riªng: t VD : 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng víi dung dÞch KiÒm: Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV.

Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O *. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: KOH + SO3 → KHSO4 4. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). T¸c dông víi AxÝt : 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O .Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối: k= n NaOH n NaOH (hoặc k= nCO 2 n SO 2 ) k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3 k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3 * Có những bài toán không thể tính k. KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O 3. Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22. Baz¬ : I.4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. - 89 . a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5.2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B. SO2 dẫn vào sung dịch NaOH. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . KOH . Bài toán CO2.Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3. Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. II. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2.Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3 .5M. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa  Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3  Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải. .25g/ml). Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → o 6. phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh. Bµi 2: BiÕt r»ng 1. b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1. TÝnh chÊt hãa häc: 1.

b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 . lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1.5 **. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic.mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ .b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu 90 . Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6.2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch. hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.5 C. Giá trị của a là? A. biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa. Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. . Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . Bài toán CO2. Bµi 8:Dẫn 5. 0. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ. 2 D. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. 1.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M.Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. . H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1. Bµi 6: DÉn 1.Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. 2.25 g/ml).Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 . dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 . Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬.75 B. SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11.

0. 3.C=12.48 lít D/. Bµi 2: Cho 2.O=16. 3g kết tủa D.8gam D Giảm 6.01M được? (C=12.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2. NaOH và Na2CO3 D.5g D.12 B. dung dịch A chứa? (Na=23. Chỉ ra gía trị x? (C=12. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A.5g C. 1g kết tủa B. 4.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0. Chỉ có CaCO3 B. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng.Ca=40) A.5g B. 3g Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2. 0. NaHCO3. Tăng 13. 1. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.01M.05 mol C.5 M. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0.048 C.H=1.Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7. Gía trị của a là? A. 0.Ca=40) A.4gam NaOH vào bình này. Gía trị của m là? A. 0.5g Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1. 2. 2.03 mol D. 1g B. .cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra.02mol và 0. Giảm 16. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.1M.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0.48 D.5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? 91 .8gam Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng. 6. Na2CO3 B. 0.5 lít Ba(OH)2 0.2gam B.7 gam kết tủa.075 mol Ca(OH)2.24 C. 1. 2g C. NaHCO3 C. 4. Cả A.C=12. Tăng 20gam C.896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0. 2.04 mol B. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A.H=1. 2g D.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Chỉ có Ca(HCO3)2 C.72 Bµi 11:Hấp thụ hết 0. 4g kết tủa Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0.25 mol Ca(OH)2.H=1.04 mol Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2. 2g kết tủa C.88gam kết tủa.O=16. 0. Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH) 2 0. 0.02M. Vậy V bằng: (Ca=40. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.H=1. Thêm tiếp 0. 1.01mol và 0. hấp thụ 0.24 lít B/. 0.06 D.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0.O=16.Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n . Na2CO3 Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0.01M ta thu được m gam kết tủa.Ca=40) A.1M thu được 19. C đều đúng Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A.36 lít C/. 2.O=16) A/.04 Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.76g kết tủa. Biết rằng: .Ba=137) A.03 mol Ca(OH) 2 được 2gam kết tủa.03mol và 0. Gía trị lớn nhất của V là? A.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15.m Bµi 1: DÉn 1.02mol và 0.032 B. b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.O=16.

Hấp thụ 7. 15g B. H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieäu Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua _ NO3 Nitrat = SO4 Sunfat = SO3 Sunfit _ HSO4 Hi®rosunfat _ HSO3 Hi®rosunfit = CO3 Cacbonat _ HCO3 Hi®rocacbonat Photphat ≡ PO4 = HPO4 Hi®rophotphat _ H2PO4 ®ihi®rophotphat _ CH3COO Axetat _ AlO2 Aluminat II. 20g D. 1.05M thu được kết tủa nặng? A. 41.84gam B.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0. 5g C. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A. 0.08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A.A.048 C. 1.688 lít CO2 (đktc) vào 2. 184gam C. 18.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. 12g C.26gam B. Tổng khối lượng muối thu được là? A. 0. 5g B.032 B.16gam D. 3.76gam kết tủa. 4.1M. 0. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A.11 mol Ca(OH) 2. AXIT : I.2M và Ca(OH)2 0.06 D. 2gam C. 10g D.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.04 Bµi 17:Cho 0. 0. 0. 416gam B. 1g Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2.4gam D.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. 10g B. thu được 15. HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” . 0.TÝnh chÊt hãa häc: 1.416gam Bµi 19:Cho 0. 1g Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0. 4. 15g C.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.184gam Bµi 18:Cho 0.01M.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A.96gam C.1M và Ca(OH)2 0. 28g Bµi 14:Hấp thụ hết 0. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” .06gam D.6gam C. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: Hãa trÞ I II I I II II I I II I III II I I I 92 . 10g D.2M và Ca(OH) 2 0.

T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) : H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3. * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au.TÝnh chÊt hãa häc: TÝnh chÊt hãa häc Muèi Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. K. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 6.H 2SO4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O 2. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4. K. 93 . Muèi : I.noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O D. Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). II. Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ 5. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . Kim lo¹i + Kim lo¹i Na. Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .

Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i : 5. Tính = – nồng 9.9 +80 - (0.15 0.9 + - 9.3 l dd 1.1 ).9g 23 Na = và 9. : 3.Nồng 1.05 ) với 0. 94 . Mét tÝnh chÊt riªng : t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 Dung dÞch .15 (mol) (mol) = = C%NaOH 6.3 0.3 0.2) g 25.3 (mol = – vào ) 80ml . : Na 2 CO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ +2NaCl 4.3g 0.15. Định dung tích lượng dịch bao của riêng ý: nghĩa : Là độ khối lượng chất phần tan gồm dung của dung chất tan dịch dịch A và luôn là = trong 100g dung dung tính D : 1g/ml trăm(%): dịch.3 95.Tính nồng độ % dd cuối. %A = Ví dụ giải: = 1 : 6.1 M ( d =1. : 2.03 % = ( 24 ). Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy : t CaCO3  CaO + CO2 → o o 6.Dung -Là -Thể -Khối Lưu II. môi ( bằng dịch: ) ml.3 0.3:62 độ = % dung 0. ) 0.9 : 95.15 dịch (mol . .9 Cho : 6. cuối.2l dd giải: 1M (d = 1.100 = Ví dụ 2 : Trộn 0.Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 1.

3 0. 0.103.Qui Tinh Tinh : ð% Tinh Ví dụ giải: gọi 20.3 => III.2 mdd = Ba(OH)2 + 0.1.= 0.10 x 50g dd : = + nghĩa : là độ mol chất tan có Mol trong 1lít dung =55.3.2 +2 phản ứng có 0.1. 241. : 100g : .2 . : 4% 4%. (mol = ) .Trộn m1 ðm3 ð ð ð ví dụ giải : Trộn g dd g : + 0.100 dd 130g 280 % . 0.33 .103 0.05 = = = 210 330 g g.2.20 Ví dụ giải 50.1 = 0. : ) => : 278 # ).55.12 3.Nồng 1. mới 20%.33 mol .2 mol mà thực tế thì số mol = ( g chất Thêm = Tính = hai chất dd A m g (50 dd có chất nồng 80g vào 22.1.471% dịch: độ độ cuối. Công 2.6 (126g) % 54.Tính nồng độ % dd cuối.Tính ). : độ 0 vào x Hòa là = 10g tinh dd => thu được 74.2 A.4 nhau m2 g nồng dd : 497.28% .74.4 0. : Ví dụ giải : Trộn = = (10 dd – 4 20% ) với : dd (20 800 -10 4% ) thu được = 800g 3 dd : 5 10%.x . : (1) (2) Từ III. =9.Đem lấy ðthu ð ð lít thức pha có có loãng nồng nồng độ : dung (M) độ dịch + (M) : (M) 95 .2 Vì số mol => dư 2.100 (50 độ % dd thu được? thể =(208 nồng 150 .6% nồng độ % = x 10%. (80+20). dd chất = tan 500g : thể chất = thể Hoà tan = 20g tinh (rắn tan (152 (152g).3% +10).23 loãng chất A 20 g dd => vào m giống độ A + có 50g dd ).Nên = nồng nồng nồng độ = thu m và có nồng độ được dd = cuối % dd 4.1.5 50.904% dd cuối? tan =dd thể = vào (133.Pha Lấy ðdd ðví dụ: giải 20.100 ban đầu = 0.2 (mol) 0.28 Ví dụ giải: 10.X phải thêm + 200g dd 4% với 100g dd 12%.Định : : (1)(2) đổi tinh => thể = nghậm thể 300g nước thành .Tính X 12% => khác chất độ A để dung ).55% : dịch.5 Tính nồng ).100 dung dd môi = 54.x =17.

trung hòa về Nguyên tử là gì ? .d ( 13.06 (13.nước.3 (M) CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8 STT Câu hỏi 1 2 Đáp án Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ . Axit nitric biết phân tử gồm 1H. dd NaOH = ý : dd : đến HCl A ( ) ( 20M với b lít dd .6 = 73đvC d.14+ 3.Ví giải: 0. lít ðthu ð ð dụ : Thêm = Trộn .3 x% ) ( đến = 1. phân tử gồm 1C và 2O b.kẽm… .14 ) 3. a a : b = = độ (g\ (10 nồng nồng 10.1. Ví dụ .8 (1) từ (1)(2) => V.08) của dd .1+16.5 dd (3. hợp chất là gì ? * .14.3M M : ( : 44.1+1.axítsunfuric * Hãy tính phân tử khối của các chất sau a.48 44.Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên tố hóa học trở lên .4 0.195 (d : d d : 4M.275.198 = 1.02.43.Thu dd 0.PTK của mêtan = 12.4 giống lít C3M . 0.1.02 dd + dd + 2M. PTK của thuốc tím = 39. đơn chất khí Hiđrô. cuối. d (10.25đ 0. cacbonđioxit.25đ = 96 .1+1.98) = (10.48) 40% ( % ) nói mol ( (10. PTK của Axit nitric = 1. Đổi Dd D = ðx% lưư -nói Ví giải x% ví giải x% vídụ giải = Ví giải dụ: dụ = dụ: = : dd (10.3. nồng – độ ( độ : 10) b = 10M.4= 16 đvC c. 3O Điểm 1đ 0.5đ 0. khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà 4H c.40 ) : 40 = 14.25đ 0. 80ml ( = hai vào 20ml 0. nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích những loại hạt nào dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm * Đơn chất là gì ?.1N.2= 44đvC b.Ô xi .PTK của cacbonđioxit = 12.8 lít dd – 0.2 => 3.195) ) = 1.1.03 x% 27.d có x% 40.198 ) => = => g có ) => = 4): (20 .36.5đ * a.nguyên tử gồm điện .1+1.43 ) ) = => 1.Tính a. Ví dụ:hợp chất khí mêtan.Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên cho mỗi loại 1 ví dụ tố hóa học .đồng .55 + 16. nhau M : có Ví dụ : Trộn a lít dd H giải: a + b = 0.275 63 = 1. b ? 3 = mol :5 (2) 0.x.Tính 0.5 : ) ml) ) x% = ? % = ? % = 9 = ? (M) ? ----------> 10.

Al(III)và SO4 (II) .7g bột Nhôm trong không khí ( có ôxi) thu được 5. x. Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị 0.Viết công thức dưới dạng chung :PxOy . số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3 a.d. P2 (V)và O(II) b.a = 3. Axit sufuric : H2SO4 3 Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2 nguyên tố . Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng Theo ĐLBTKL ta có : m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít 2.5đ Gọi a là hóa trị của S Ta có .5 x 2 = 71 đvC b. 1ngt ử S v à 4 ngt ử O.Công thức hóa học của khí Clo cho biết : .Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y . Fe + O2→ Fe2O4 Tỉ lệ số ng.c ó 2 nguy ên t ử H. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng c. 2KClO3 →t2KCl + 3O2 2 : 2 :3 Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2 =2 : o2 :3 t b. Viết pt chữ của o phản ứng t Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít b.Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2 0. Khí Clo : Cl2 b.4g c. y = 3 y III 0. nguy ên t ố l ưu hu ỳnh.1 g m Ôxi = 5. CTHH của Axit sufuric cho bi ết : . II ⇒ a= 3. KClO3 → KCl + O2 t b.Theo qui tắc hóa trị thì :x .0. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3 (vì Al (II) . Thuốc tím (kalipemanganat) biết phân tử gồm 1K.5đ 5 * Đốt cháy 2. Viết pt chữ của phản ứng b.5đ .tử Fe : Số pt O2 : số phân tử =3 : 2 :1 0.4O * Cho CTHH của các chất sau cho biết gì ? a.a = y.Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2. Tìm công thức hóa học của Nhôm ôxít * Cho sơ đồ o các phản ứng của to a.25đ * a.V = y . II 4 Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử sau : a. Fe + O2→ Fe2O4 Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử . . Al(III)và SO4 (II) .5đ của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 0.PTK . .1 g ôxit a.Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2.1 – 2.5đ 0.Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl .II = VI 1 1đ Vậy S có hóa trị làVI * Công thức của các hợp chất như sau : a.7 = 2. y = 5 y V 1đ Vậy công thức hợp chất : P2O5 b.5đ 97 .b ⇒ 1.PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc.7 g + m Ôxi = 5.Do 3 nguy ên t ố hidro.1Mn. P2 (V)và O(II) . = 35.Áp dụng tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 158đvC 0. O(III)) * lập PTHH o a.5 đ nguy ên t ố oxi .

25 ml ptử N2 a.6 y = 168 y 1đ x 33.3.33 mol 27 7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g một loại oxit Sắt cho 2.Tìm công thức phân tử của Oxit Fe Có số nguyên tử là : 0. 4 = 33.75 mol Al2O3 *a.5 x 6.Hảy tính số mol của 28 g Sắt Tacó : M Al2 O3 = 27. 6. x M O = 16.05 mol phân tử H2O *Em hãy tìm thể tích (đktc) của : a.Số nguyên tử Al = 1.175 x 22.4 = 33.5g Al2O3 c.tử Fe .tử Al * Đặt công thức phân tử của oxít sắt là 1đ FexOy . 6 2 = = 33.1g Theo ptpứng trên ta có : ( 5.5 x 6.Hãy tính khối lượng của 0.5 x 22.5 mol phân tử CO2 là VCO = 1.25 ) x 22.6 y = 50.5N) b. Thể tích (đktc) của0.1023 (hay 0.5 mol phân tử CO2 b.6 x + 33.4 x ⇒ y 50.05 x 6. ⇒ m O =16 .M = 0.5 mol 56 6.tử Cu .25mol phân tử O2 và 1.1.2+16.6.175 mol H2 (đktc) (đktc) V H2 = n.10 23 =2.b.25mol phân tử O2 và 1.10 23 = 3.05N) *a.75mol M Al2 O3 = n.1 = 3 .25 + 1.1023 = 0.1023 ng. 9 g Nhôm (Al) *.6x + 16y )2.6x + 16y )g 56 x 3g 2. Thể tích (đktc) của 1.5 mol nguyên tử Al b. Số phân tử H2O = 0.1023 (hay 1.4 g Đồng (Cu).1023 ng.92 lít 6 *Hãy cho biết số mol và số nguyên tử của 28g Sắt(Fe) .9 g Nhôm có số mol là : =0.4= 3.175 mol H2 . 0.3= 102g b. 4 = 0.Thể tích của 0.25 ml ptử N2 Vhỗn hợp = ( 0.33 x 6. 56 x Hay 117. 0. hãy tính thểtích cảu 0.Em hãy cho biết số nguyên tử (phân tử )có trong mỗi lượng chất sau : a.6 lít 2 *a.6. Khối lượng của 0. phương trình phản ứng : FexOy + y H2 → xFe + y H2O ( 5.1023 = 9.1.M = 0. 4 3 * Lập công thức hóa học của một hợp chất biết :phân tử khối của hợp chất là 160 và thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi ( 30%) Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3 * giả sử công thức phân tử của oxít sắt là FexOy M Fe = 56 ⇒ m Fe =56 .4 g Đồng có số mol là : Có số nguyên tử là : 0.1023 9 = 0. y Theo đề bài ta có : 98 .6 lít b.10 ng.1 x 6.28 g sắt có số mol là : 28 = 0.75 x102 = 76.1 g sắt .1 mol 64 23 Có số nguyên tử là : 0.

5 nCu = *Cho 1. 7 = = 0. Thể tích khí clo: VCl2 = n .68 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 3.số mol Ca(OH)2 n = CO2 n Ca(OH)2 1.05 0.Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua thu được M Cl = 13.Hãy xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo thành .Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra đồng clorua 6.1 g .4 = 0. Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua .Biết các phản ứng xãy ra hoàn toàn Trong hợp chất đồng clorua . Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là 12+16+2(14+2) = 60g b.Công thức đơn giản của đồng clorua là CuCl2 * b. 7% %N= 60 %C= 99 .5 – 6.075 mol 22.5đ 12 x100 = 20% 60 16 x100 = 26.05 mol 74 pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O 1 1 1 1 0.hãy xác định a. 68 = 0. 4 = 0.số mol Clo gấp hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp hai lần số nguyên tử Cu . Thành phần % ( theo khối lượng ) các nguyên tố trong phân đạm urê c. 22. Tính thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với đồng 56 x 70 = ⇒x=2 160 100 16 y 30 = ⇒ y=3 160 100 Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3 * a.05 .7 g Ca(OH)2 . 2 mol nCl = 35. Trong 2 mol phân tử Urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố * a.05 0.5g đồng clorua .4 = 4.48 lít Số mol CO2 . 100= 5 g 8 * Phân đạm urê có công thức hóa học là CO(NH2) .4 g bột Đồng trong khí Clo người ta thu được 13. Thành phần % các nguyên tố trong Urê 0.1 = 0. Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua b.05 Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng CaCO3 theo khối lượng CO2 m CaCO3 = 0.1 mol 64 7. 7% %O= 60 14 x100 = 46.2 . 22.5đ 0.4 = 7.Hãy cho biết : a.* Đốt nóng 6. 4 3. Khối lượng mol phân tử của Urê b.

Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2 2 2 3 Theo pt ta có : n n KClO3 = 0. 6% c.Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô và ôxi c.2 g loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người ta thu được 8g oxit ( công thức của c.25đ Theo pt ta có : 100 .5 g MKCl = 39+35.Số mol H2O thu được sau pứ nH O = 2 1.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử C. Xác định tên và kí hiệu của kim Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0.8g nước . 2 a.25đ 0. có 2 x 1mol nguyên tử O .5đ 1đ MR = 1 0 Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước a. Viết ptpứ: 2 R + O2 → 2 RO b.5đ Vậy R là Magiê : Mg a. Hãy tìm thể tích các khí hiđrô m 4. Tính khối lượng oxi đã phản ứng mR + mO = mRO Đốt cháy hoàn toàn 4.2 mol 3 9 = nKCl = 0.Công thức hóa học đơn giản của nước là H2O b.8 g một kim mO = mRO . 6 = = 0.2 mol loại R Khối lượng mol của R là : KClO3 2 2 0.5g Khối lượng của KClO3 cần dùng : mKClO3 = nKClO3 x MKClO3 = 0.5 = 14g a.* Trong PTN người ta có thể điểu chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt phân Kaliclorat : KClO3 → KCl+ O2 a. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết để điều chế được 9.1 mol 18 0. 2 0.1 x 2 = 0.2 x 122. .mR = 8 – 4.2 mol Tacó : MKClO3 = 39+35.5+16.3 mol M 32 . Viết ptpứ nO2 = = = 0. PTHH của hiđrô cháy trong ôxi o 2H2 + O2 → t 2H2O c.8 = 0.8 = 24 g = M 0. Tính khối lượng oxi đã phản ứng M 32 c.5= 74.3 x 2 = 0.6 g khí O2 b.5 g Khối lượng của KCl : mKCl = nKCl x MKCl = 0. Tính khối lượng KCl được tạo thành % H = 6. Sau pứ người ta thu được 1.2 x 74.5 = 24.Số mol khí O2 n = O2 m 9. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia pứ.8 = 3. có 2x4 = 8 mol nguyên tử H * .1 mol b. có 2x2 = 4 mol nguyên tử N . Xác định tên và kí hiệu của kim loại R Ta có số mol của Oxi là : oxit RO) m 3.3 = 122.Hãy tìm công thức hóa học đơn giản của nước b.5đ 0.

22. P4O10 Na có hóa trị I . P4O4 b. NaSO4 b. H2O. nhóm SO4 có hóa trị II .Công thức hợp chất là : a. 4 x 0. O2. Proton và electron d. K2 SO4 Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7 nguyên tử oxi .5đ 2 c 0.5đ 4 b 0.24 ( lít ) và ôxi tham gia pứ.5đ 101 . d.5đ 7 8 b B 0. Hạt nhân và vỏ nguyên tử b. Cu . Na2SO4 c Na3SO4.5đ 5 d 0.Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O Thể tích khí hiđrô V H2 = 22. H2O.1 V O2 = = 1. Mn2O d.1 = 2 . CuO c. MnO2 c.5đ 0. MnO b. Có cùng số electron ở lớp vỏ b. Fe d.5đ 3 b 0. P2O3 c P2O5. Mn2O7 Công thức phù hợp với P(V) là : a. Có cùng số Proton ở hạt nhân d.5đ 6 c 0.b đúng Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử a.12 ( lít) 2 0. H2 c. K2O b. Cu(OH)2 d. Có cùng số lớp elelctron Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất a. Có cùng số Proton và electron bằng nhau c.4 x 0. O2 Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối là 80 a.Công thức của hợp chất là : a.5đ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8 STT 1 Câu hỏi Nguyên tử gồm : a. a .5đ 0. FeO. Cu . N2 b. H2. Na(SO4)2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý Đáp án Điểm d 0. FeO. d. Proton và nơtron c.

trứng bị thối c. 1 d. X+ Y = Z d.5đ 11 a 12 C 0. x =1. x =3. Ba b. số phân tử của mổi chất d. lá bị vàng úa b. y = 2 c. 8.5đ 13 a 0. dây sắt tán nhỏ thành đinh Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán là hiện tượng hóa học xãy ra : a.5g Zn trong không khí tạo ra 13. nhiệt độ phản ứng c.khối lượng oxi tham gia phản ứng là a. y = 4 Đốt 6.Công thức về khối lượng được viết như sau : a. số nguyên tử trong mổi chất b.6 g kẽm oxit .5đ 17 d 0. tốc độ phản ứng d. số nguyên tử của mổi nguyên tố c.giá trị của x là : a.5đ 16 c 0. y = 3 d x =3. chất mới sinh ra b. Na c. số nguyên tố tạo ra chất Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng a. Fe b 0.9 g c. x =2.5đ 14 b 0. 2 c. H2 + O2 → H 2O b. Đốt cháy rượu sinh ra CO2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học a.5đ a 0. 7. 7. mx + my = mz c. 4 Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3. mx + my = mz + mt b.1 g b. mặt trời mọc sương tan dần c. thức ăn bị ôi thiu d.5 lần nguyên tử khối của oxi . 2H2 + O2 → H2O c. y = 2 b. X+Y+Z =T Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x. Mg d.5đ 102 .X là nguyên tố a.5đ 15 d 0. nước đun sôi thành hơi nước b.9 10 a. 10 g d. y lần lượt là : a. H2 + 2O2 → H 2O d. mực hòa tan trong nước d.1 g Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng a. tất cả đều đúng Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t . 3 b. 2H2 + O2 → 2H2O Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 .

18

19

20 21 22 23 24 25

26

Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối lượng mol của khí đó là : a. 1 ,43 g. b. 45,7g c. 22,4 g d. 32g Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là : a. 15 g. b. 0,37g c. 6 g d. 24g Số phân tử nước có trong 15 mol nước là : a. 60 b. 6.1023 23 c. 12.10 d. 9.1023 Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc) a. 0,5mol b. 0,7mol c. 1,5mol d. 2mol Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là a. 160g. b. 100g c. 80g d. 160đvC Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là : a. 67,2lit b. 44,8 lit c. 33,6 lit d. 22,4 lit Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là : a. 6.1023 b. 9.1023 23 c. 12.10 d. 5.1023 Khí N2 nặng hơn khí H2 là a. 14 lần b. 16 lần c. 10 lần d. 15 lần Khí O2 nặng hơn so với không khí là : a. 1 lần b. 1,1 lần c. 1,5lần d. 2lần Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4 a. 70% b. 72,4% c. 50% d. 80%

d

0,5đ

a

0,5đ

d a c b b a

0,5đ

0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

b

0,5đ

27

b

0,5đ

28

Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O . Công thức của Oxit sắt đó là : a a. Fe O3 b. Fe O c. Fe2O4 d. Fe3O4 Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2 (đktc) Vậy kim loại A là a. Fe b. Cu d c. Zn d. Mg Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là : a. CO2 b. CO c. C2H2 d. NH3 Chất khí nhẹ hơn không khí là :

29

0,5đ

30 31

c c 0,5đ

103

32 33 34

35

a. Cl2 b. C2H6. c. CH4 d. NH3 Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là : a. 3.1023 b. 6.1023 23 c. 9.10 d. 1,2.1023 Khối lượng của 2 mol khí CO là a. 28 g. b. 56g c. 112 g d. 224g Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là : a. 11,2 lít b. 22,4lít c. 33,6 lit d. 44,8 lit Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH thì tạo hợp chất là : a. MOH b. M(OH)2 c. M(OH)3 d. M2(OH)3 Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là : a.X2Y b. XY2 c. X3Y2 d. X2 Y 3 Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của khí này ở đktclà : a. 0,509 g/l b. 1,43g/l c. 1,96g/l d. 2,84g/l Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu được là : a. 32g b. 56g c. 44g d. 12g Công thức nào sau đây viết sai : a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2 c. CuCl2 d. CuO Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức : a. C12H6 b. C2H6 c. CH4. d. C4H

d b b

0,5đ

0,5đ

c

0,5đ

36

c

0,5đ

37

c

0,5đ

38

c

0,5đ

39

b

0,5đ

40

c

0,5đ

Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch: Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1. Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2. Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d. Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là: a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng m1 C1 C2 – C C

t0 t

t

0

m2

C2

C – C1

b) §èi víi nång đé mol/l

104

V1

C1 C

C2 – C

V2

C2

C – C1

b) §èi víi khèi lîng riªng V1 d1 d2 – d d V2 d2 d – d1

Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý: *) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100% *) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0% *) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch

D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl 3%. Gi¸ trị của V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9) 0,9 V2(H2O) 0 (3 - 0,9)

Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương ứng với lượng chất tan trong dung dịch. Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này. VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%? A.500g B. 250g C. 50g D. 100g §S: B

D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ

Thành phần % số nguyªn tử của A. 84,05

là: B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95

D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105

28. C6H14 D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng. Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu. Zn. Fe.14. H2. Một hỗn hợp gồm O2. C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt * Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt) §©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt. 45% VÝ dô 6 . 35% D. 28. Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO2.5M. C5H12 D. Ví dụ 7. C3H8 B. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là: A.5/3) =1/3 nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4 Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0. 24. 15% B.3 nNaH2PO4= 0. Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl.8 gam Na3PO4 B. Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu. Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu. O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. 32.2.4 gam Na3PO4 C. Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO2 ra khái hçn hîp CO2. 25% C. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H 3PO4 1. C4H10 C. Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15.4g Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp.0 gam NaH2PO4. PTHH: CaCO3 to CaO + CO2. Fe. G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d.0 gam NaH2PO4. Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo. PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O. X là: A.2 gam Na2HPO4. chØ cã CO2 ph¶n øng. 106 . 14.đặt ẩn). 12.120 =12g nNa2HPO4 = 0. hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c chÊt trong hçn hîp. chÊt r¾n kh«ng ph¶n øng lµ Cu. Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i.1. N2.4 gam Na2HPO4.16.2mol mNa2HPO4 = 0.1mol mNaH2PO4= 0.Ví dụ 5. O2.4 gam Na2HPO4 D. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là: A. S¾t vµ Zn sÏ tan ra.2 gam Na2HPO4 Hướng Cã : 1 < Sơ đồ đường chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) =5/3 dẫn giải: Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4.142 = 28. trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng. Na2HPO4 (5/3 –1) = 2/3 NaH2PO4 (n2 = 1) (2.

0 gam. 20 gam. 21. 04.7 gam H2O. 48 gam.12 gam bột oxit.6 gam. 23.6 lít. 4. Zn. Ag. Au. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. B. FeO. 107 . Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d. C. 6. lượng muối khan thu được là A. FeO.72 gam. D. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña tr¾ng xanh: FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl Läc lÊy Fe(OH)2 råi nung víi H2( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe) PTHH: Fe(OH)2 to FeO + H2O FeO + H2 to Fe + H2O. 3. 40 gam. Cu.Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp). Khối lượng sắt thu được là A. Au.0 gam. D. 2. . Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là A. Giá trị của a là A. Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H2SO4 ®Æc nãng. giá trị là: A. D.1. Khử hoàn toàn 17. B.24 lít CO (ở đktc).0 gam.6 gam.6 gam. hóa nâu trong không khí. 5. sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe. 02. 48. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc). D. 32 gam. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe 2O3 đun nóng.0 gam. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan ra Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O.016 lít. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn. Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO. Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp. 05. D. 1.12 lít. Fe2O3. C. B. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2. Au. C.8 lít.6 gam. chØ cã Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Läc t¸ch Cu.0 gam.6 gam.568 lít. 32.2 gam. sau ®ã l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H2 ®i qua ta thu ®îc Cu. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe. 1.24 lít khí H 2 ở đktc và dung dịch B. 17. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là A. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư. 16.48 lít. . 5. Fe2O3 cần 2. 3. 29. 06. C. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư. C. B.Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t. lọc lấy kết tủa. 16.Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn. Cô cạn dung dịch Y. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0.344 lít. Fe3O4. dư thu được dung dịch A và khí B không màu. Cu.92 lít. D. nóng thu được dung dịch Y. 11. B.4 mol FeO và 0. B.1mol Fe 2O3 vào dung dịch HNO3 loãng. Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe. 2. C. Hòa tan hoàn toàn X bằng H 2SO4 đặc. Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Phương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ 01.24 lít CO2 (đktc) và 2. Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. 03. Hỗn hợp X gồm Mg và Al 2O3. lọc và nung kết tủa được 4.

56 lít.112 lít. 1. A.24 lít.242g/ml) cần dùng. hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). 8. propan bằng oxi không khí (trong không khí Oxi chiếm 20% thể tích). 0. Thể tích V ở đktc là A. C. 0. Vậy m có giá trị là A. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ.8% (d = 1. 0.0 lít.4M.6 gam kết tủa. 16. D.42M. 07.35 gam. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3. 36.35 gam. 0. 896 ml.65M và 12. 06. 78.4 lít. A. 04.35 gam. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H 2.48 lít. 20. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc). Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4. chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. 0. 0. 03. 05.784 gam.08 gam. 8. D. Cho 1. Tỉ khối của B so với H2 bằng 19. 0. C. 08. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 9. Hòa tan hết 4.45M.18 ml.51 mol.Cho Y vào HCl dư giải phóng 0. Fe3O4 và Fe. 16. 11.75M và 11. 56.763 gam hỗn hợp muối. D. B. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là A. 2. 22.45 mol. B.794 gam. C.8%. 10. D. C.568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2. 21.03%. 0. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là A.59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không khí. Giá trị của m là A. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: . 0.04 gam. C.36 lít H2.47 ml. 108 .36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. B. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO 3 37. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0.18 gam. 336 ml. 0.4%.36 lít.07.03%. C. Nồng độ của hai muối là A. Giá trị của V là A.9 gam H2O.65M và 11. Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON 01. D. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0. (Câu 2 .25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO 3 thu được dung dịch A. B. D. C. 68.07 gam. 672 ml. 3. C.3M. 8.55M và 12. 0. 13. C.01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3).Khối A 2007) Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan.794 gam.2%. Mg.1 gam khí. 5.98 gam CO2 và 5. B. B. 448 ml. 70. 5. A. D.015 mol khí N2O và 0. A.7 ml. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5.35 gam hỗn hợp Cu. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1.0 lít.97%.43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1. C3H4 và C4H8 thì thu được 12. Cô cạn dung dịch A thu được 5.4%. D. 19.6 lít. 0. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 84. D.Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu. Hỗn hợp A gồm Mg. A. thu được 7.TSCĐ .516 gam và 1. Tỉ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16. 68.03%. D. B. B. Fe. Đốt cháy 5. 13. 08. C.Mã đề 231 .04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng.48 gam.0 lít.55 mol.1 gam. 0.71 gam muối khan. thì thu được 4. B.75. B.84 lít khí CO2 (đktc) và 9. . Al. 4. C.41 gam.81 gam. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là A.12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO 2. D. 0. B. B. C. etan. Al tác dụng với HNO 3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO 2 có . 0.03 mol Al. D. 09.5 gam. 0. 8. 31. B.07 gam khí.76 gam H2O.15 gam. 0. 0.12 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO2 và NO. 4. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0.224 lít D.49 mol. C.6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7.2.448 lít 10. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18.14 gam.05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. 09. Zn. Hòa tan 6.12 ml. 02. 1.

A. D. Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.143.1 mol.39 lít. C. C. 53. 2.3 gam và 1.84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là A. C.24 lít.97 gam. B.03 mol AlCl3 vào dung dịch A.95 gam. V2 = V1. 0 gam. Sục 7. V2 = 2. thu được 5.5M. 7.672 lít. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. V2 = 2V1. 22. 1. V2 = 1.6 lít. Cho dung dịch chứa 0. B.Mã 182 . 6.136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 20.88 gam.Khối B . 7. 38.1M. D. 38. Dung dịch Y có pH là A.0375M và HCl 0. Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0. C. Ví dụ 12: (Câu 18 .12 lít. FeO) với số mol mỗi chất là 0.Mã đề 285 .12 lít.94 gam. 5 gam.81 gam. 1. 3. 38. B. 50 ml.12 gam.74 gam một hỗn hợp gồm Mg. C.5V1. 0. 1. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch E. CuO. 0. Phương pháp 4 SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION .TSĐH 2007) Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3.736 lít H2 (đktc) và dung dịch X. D. thu được dung dịch X. khối lượng kết tủa thu được là A. Ví dụ 10: (Câu 40 .84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.12 lít. a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là A. 10 gam. 53. 6. B.235 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. 6. B. B. 0. 5.4 lít.344 lít.Mã 231 . Giá trị của m và V lần lượt là A.Khối A 2007) Cho m gam hỗn hợp Mg.10. D. D. 25 ml. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0.5 M thoát ra V2 lít NO.91 gam.B. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A. hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. 0.12 lít. Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO. B.12 lít H2 bay ra (ở đktc). b) Thể tích V là A.49 lít.02 gam.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)2 0.Khối B . 1.34 gam. 2) Cho 3. 38. Ví dụ 2: Hòa tan 0. thu được dung dịch B và 3. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO.1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0. 5. c) Lượng kết tủa là A. B. D. B. Ví dụ 11: (Câu 33 .4 gam và 2. 82. 54. 0.01 mol Fe(NO3)3 và 0. 50 ml. C.5 lít.5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất. 1. 2. B.C.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Giá trị pH của dung dịch X là A.56 gam. 53. C.24 lít. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.ELETRON Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe.TS Đại Học . 15 gam. 2.93 gam. 7. 1. Ví dụ 9: (Câu 40 . 2. 3.98 gam.TS Cao Đẳng .Mã 285 .5M.28M và HCl 1M thu được 8. Fe2O3.1M và NaOH 0. 3.78 gam. 0. 1. Al bằng 500 ml dung dịch gồm H 2SO4 0. Fe3O4. Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7. Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1.2M và dung dịch Ca(OH) 2 0.42 lít. D.1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H2SO4 0. 0. Tính a. B. C. C. 7. C.Khối A 2007) 109 .92 gam.4 lít. D. B.41 lít.62 gam.488 gam. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). 2.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0. D.2 gam.235 gam. 4. 43 gam và 2. Giá trị của V là A. 0.24 lít.179 gam.4 gam và 5. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. D. C. D. D.0125M). D.TSĐH 2007) Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0.5V1. C.15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A. 1.

C3H6O. 0.Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư).44g A. C3H8O3. Ví dụ 14: Cho 12. . 03. 28. 04. D.06 mol và 0.1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC.05 mol. Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO 3 1M vừa đủ. CH3OH và C2H5OH. Hai rượu có công thức A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.84g và 167. Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. 1.35 gam. Giá trị của m và a là: A. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.36 lít H2 (đktc). và 2. 0.055 mol. B. dược dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. 55. N2O B.44g B. D. C4H10O.9 gam.3 gam. Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng.36 lít H 2 (ở đktc). D. C.84g và 157.4 gam.06 mol.) muối khan. 3 ancol là A. NO.5 gam. 47.2M B. NO2. a là: A. và 0. và 2. C3H8O. 26. 150 ml.76 gam hỗn hợp Zn. C2H6O.2M D. C3H8O. đồng đẳng liên tiếp thu được 5. 55. giá trị của m.09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO 2. 0.7 gam H2O. C3H7OH và C4H9OH. C. X là: A. C3H8O.15 mol NO2 và 0. đơn chức.35 gam.07 mol N2. C3H8O2.8 gam.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1.1 mol mỗi khí SO2. 53. Phương pháp 5 SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH 01.75 lần số mol H2O. 53. D.9 gam. D. C4H9OH và C5H11OH.7 gam.05 mol. 75 ml. C. 34. 0.8 gam. 0. 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. C3H6O2. thu được dung dịch X và 3. 110 . B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3. Chia X thành hai phần bằng nhau.71 gam hỗn hợp gồm Al.9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0. nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. 112.55 gam. 02.84g và 157. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5.84g và 167.04 mol và 0. B. và 0. Số mol HNO3 đã phản ứng là: A.8 gam. 0. Cho axit oxalic HOOC− COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no. Giá trị của m là: A.2 mol. C. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. C3H8O. Fe trong 4 lít dung dịch HNO 3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. C2H5OH và C3H7OH.36 lít CO 2 (đktc) và 2. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30. B.05 mol N2O). Hai chất nitro đó là A. D.1 mol NO. kết thúc phản ứng thu được 3.44g C.15 mol CuFeS2 và 0. C. C4H10O. 25. 111.05 mol và 0. C. 37. 112. D. B. D.75 mol. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0. C.1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3.045 mol và 0. 05. Nitro hóa benzen được 14. B.36 gam muối. C. 30 ml. B.896 lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. 60 ml. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0. 111. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa.9 mol.Phần 1: cho tác dụng với Na dư.04 mol. NH4+ Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0.22M C. N2 C. Mặt khác. B. NO D. Zn. Ví dụ 15: Hòa tan 10. Đốt cháy hoàn toàn 0. 27.55 gam. 31.95 gam hỗn hợp Zn. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Số mol của mỗi axit lần lượt là A.44g Ví dụ 18: Hòa tan 4. C3H8O2.22M Ví dụ 16: Hòa tan 5.

2 gam. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0.39 gam.05 gam. 2. C. Cho 4. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. 2.8 gam chất rắn khan.8 gam.Xác định công thức và tên oxit sắt đem dùng. Giá trị của V là: A. 9. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A.4 gam Fe trong không khí. 08. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. B. 1. C. 142 gam. 09.94 gam. B. Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là A. phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69. 0. C2H5OH và C4H9OH. B. C2H4O2. D. 5.521 gam. Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01. C4H8O2. Cho 2.6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu? A. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau: . D.93 gam. Vậy khối lượng HCl phải dùng là A.125 gam. phenol. xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X. B2CO3. 11. B. D.2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic. B.4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. 06.0. C5H10O2. CTPT hai ancol trên là A. 1.443 lít. C. 111 . Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33. 141 gam.5oC và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. 07. 10.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. D. B. C. 0. B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức. 0.2 gam. 9.55 gam.444 lít. D. C2H5OH và C3H7OH.2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33.4 lít CO 2 (đktc).85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18. 1.6 gam.96 lít khí SO2 (đktc). Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3. C. Xác định thành phần theo số mol chất rắn B.. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là A. C. 0. 0. C. Fe 2O3. B. 04.4 gam.6 gam hỗn hợp X gồm Fe.24 lít.7 gam.903 gam. 7. 0. Fe2O3.434 lít.2 gam. C3H6O2. 0. FeO. 1. 10.7 gam.336 lít. B. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4.2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. Vậy công thức phân tử của este là A. Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO. Giá trị của m là A. 15. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 26. Hỗn hợp X gồm 2 este A. 5. axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0. FeO và Fe. thu được 2. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. 35. D. Cho 9. C. D.Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni.215 gam. Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN Ví dụ 1: Nung 8. R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22.704 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 0.25 gam. to) thì thu được hỗn hợp A. B. B. C.48 lít khí NO2 (đktc).2 gam. D. 9. Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4. C. B ta được hỗn hợp X gồm các olefin.52 gam. 2. sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe. B.4 gam. . 132 gam. C.5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư. 5. 06. 05. Cho tác dụng với H2SO4 loãng dư. D. Fe3O4.Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1. thể tích khí CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này.2 lít. 02.237 lít. thấy khối lượng ống giảm 4. 126 gam. Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8.24 lít khí H2 (đktc).9 gam. Khối lượng của X là A. CH3OH và C3H7OH.Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180oC.975 gam muối. 77. 6.08 gam nước. Khi phản ứng thực hiện hoàn toàn và kết thúc. 46.672 lít khí (đktc) và một dung dịch. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí CO2 (đktc) thu được là A.66 gam CO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145. D. D. CH3OH và C2H5OH.8 gam.2 gam muối khan giá trị của m là A.92 gam chất rắn B gồm Fe2O3.8 gam.2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136.344 lít. 1. Fe2O3. 5. 0. FeO.

a : b = 1 : 4.TSĐH 2007) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ.05 mol H2.Khối A . Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0. 224 ml. D. B. V = 11. C2H5− COOH. 0. Ví dụ 7: (Câu 32 . C. y = x + 2. Ví dụ 5: (Câu 39 . 336 ml.2(a + b).56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất).04 gam hỗn hợp X gồm FeO. C. 1. Ví dụ 7: Nung 8. A. Fe3O4. 0. Trong phản ứng tráng gương. 30. hai chức. 2. không no có hai nối đôi. b là A. thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. C. B. B. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A.22 gam. Ví dụ 3: (Câu 21 . HOOC− 2− 2− CH CH COOH.52 gam. 112 . Giá trị của k là A. a : b > 1 : 4. 20. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. D. Fe 2O3. HOOC− COOH. D. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. 2.5 lít.TSĐH 2007) Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l. Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). 1. no. 50 ml. a : b < 1 : 4.Mã đề 182 .62 gam.Khối B .140 gam. C.Mã đề 182 . Giá trị của m là A. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. V = 11. C. D.TSĐH 2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. C. V = 22. D. Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3. 22. C.1 mol.12 lít. C. 0. D.Mã đề 182 . B. 2.04. 160 gam.4(a + b). D.02. 0. B. B. một phân tử X chỉ cho 2 electron. bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe. 0. FeO) với số mol mỗi chất là 0. Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi.B. 6. 2. Fe 3O4. không no có một nối đôi.Khối A . D.5%. 448 ml. 40.97%. Ví dụ 2: (Câu 13 . Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. b = 2a. trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Ví dụ 4: (Câu 37 . để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH.32 gam.5 mol HNO3.TSĐH 2007) Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. y = x − 2. D. a : b = 1 : 5. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. C. Fe3O4 thì cần 0.04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) là.4(a − b). 100 gam. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A.Khối A . thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. Biểu thức liên hệ giữa V với a. D. 120 gam.Mã đề 182 .24%. B. C. B. no. 3. hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z.A. C. A. B. b < 2a.Khối A . 112 ml.7%. B. đơn chức.TSĐH 2007) Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2.24 lít.12 lít. C. B. Fe2O3. 2. y = 100x. CH3− COOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. y = 2x. 50 ml. đơn chức. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3. Mặt khác.4 lít. Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Ví dụ 1: (Câu 11 .2(a − b).Mã đề 285 .TSĐH 2007) Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63. V = 22.03. Để dung dịch sau − điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO 42 không bị điện phân trong dung dịch) A. Số mol NO bay ra là. 5. D.96% clo về khối lượng. đơn chức. 4. D. A.96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO. b > 2a.Khối A . A hòa tan vừa vặn trong dung dịch chứa 0. D.01. 2b = a. 25 ml. C. B. Fe2O3. 37. có màng ngăn xốp). b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.Mã đề 182 .

B. C. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong nước thành dung dịch HNO3.13%. Fe. C2H4. 20%. V1 > V2. C4H8. Zn. C. Al. V1 < V2. hàm lượng C đơn chất là 3. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là A.5.5. sau đó NO chuyển hết thành NO 2. a = b − 0. .65 % CaO. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3. a = b.21%. a < b < 5a. 2. Ví dụ 3: (Câu 1 . B.05. B. Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9. 80%. hàm lượng Fe3C là a%. Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 10. 13.Khối A . Các khí đo ở cùng điều kiện. D. D. A. trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%. Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. D.5. V1 = V2. D. Cu. Kim loại M là A. 3. Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3. B. C. B. B. C. B.TSCĐ 2007) Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27. Giá trị a là A. C.6.02.18%. 25%. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là A. . Quan hệ giữa V1 và V2 là A. 10%. C. b = 5a. Cu. D. C. 75%. C3H6. D. C. Vậy x có giá trị nào sau đây? A. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển hết thành NO. C. 1. C. Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO 3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được chất rắn Y chứa 45. Fe.8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14. Tỷ số là A.1%. 15%. 70%.Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2. B. Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al. 4. V1 ≤ V2. B. C. Cho A đi qua niken nung nóng được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). Mg. Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6. Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. D. Công thức phân tử của anken là A. D. 14. a = b − 0.4. B. 15%.07. Đốt cháy 0. C.Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO 2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. a = 2b.Mã đề 231 . a = b − 0. Zn. 20%. 16%. C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ 113 . M là kim loại gì? A. 50%. D. a = b.25%.Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2. D. B. Kết luận nào sau đây là đúng? A. 16.05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Fe3C). D. 10. C5H10 Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4.

VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b.Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Lìng tÝnh Baz¬ Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. 2. 3. trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc. T¸c dông víi níc : x a.TÝnh chÊt hãa häc : 1. VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2. OÂitkim loaï +H2O → Bazô . OÂitphi kim+H2O → Axit . Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit . ZnO . oxit : I.BeO. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè. níc. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al2O3. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. II. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. VD nh CO. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O 114 . dung dÞch baz¬. Cr2O3 4. NO … III. ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1.

Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” . H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieâuï : Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua Hãa trÞ I II I 115 .VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. §iÒu chÕ oxit: * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi víi dung dÞch KiÒm: dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B . §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . AXIT : I. Mét sè tÝnh chÊt riªng: VD : t 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5.

* Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au.TÝnh chÊt hãa häc: 1.noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O C. KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 116 ._ NO3 = SO4 = SO3 _ HSO4 _ HSO3 = CO3 _ HCO3 ≡ PO4 = HPO4 _ H2PO4 _ CH3COO _ AlO2 Nitrat Sunfat Sunfit Hi®rosunfat Hi®rosunfit Cacbonat Hi®rocacbonat Photphat Hi®rophotphat ®ihi®rophotphat Axetat Aluminat I II II I I II I III II I I I II. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. T¸c dông víi AxÝt : H Cu Ag Hg Pt Au 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O . T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4. II. Baz¬ : I. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO 3 → AgCl + HNO 3 6. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ * Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb 5.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh. TÝnh chÊt hãa häc: 1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: 2. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2. phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. T¸c dông víi kieàm : H 2SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).

Muèi : I. Kim lo¹i + Kim lo¹i Na. Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → 6. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. K. Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 117 . Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng . II.3. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: 4. Dung dÞch kiÒm t¸c 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O KOH + SO3 → KHSO4 dông o víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5.TÝnh chÊt hãa häc: Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. K. Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O D.

Vdd C% CM D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè Mol/lÝt gam/m l 118 atm . 7. P ×V ( dkkc ) n= R ×T C«ng thøc tÝnh nång ®é C% XII. C ×M C% = M 10 × D ) XIII. 4. C«ng thøc tÝnh sè mol : m n= 1. 3. V C% = mct × 100% mdd Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc 8. n= Vdd ( ml ) × D × C % 100% × M mA mB M MA MB 6.4 n KÝ hiÖu Chó thÝch: Tªn gäi Sè mol Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng dÞch Khèi lîng m«i Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng m mct mdd mdm m hh chÊt tan dung dung hçn hîp chÊt A chÊt B mol §¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % n = C M ×Vdd C % × mdd n= 100% × M 5. M 2. n= V 22 . C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : n C M = ct 9.Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy TÝnh riªng chÊt t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → t CaCO3  CaO + CO2 → o o Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 C¸c c«ng thøc thêng gÆp XI.

C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. mhh 19. mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D XVI. CM 17. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13. mt t(nt t \ Vt t) H% = × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) 119 . d= mA mB  M  d = A   MB    XIX. %B = mB × 100% mhh hoaëc %B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B XVIII. 15. m = n×M 12. Tû khèi cña chÊt khÝ : 21. 14.10. 20. Vdd ( ml ) = m dd D hay thÓ tÝch c¸c chÊt XVII. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. CM = 10 × D × C % M XIV. mct = C % × Vdd 100% XV. HiÖu suÊt ph¶n øng : 22.

biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11.. n M +n M +n M +. Bµi 8:Dẫn 5..5 C.. Bµi 6: DÉn 1.75 B. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M.. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn. 2 D. Bµi 2: BiÕt r»ng 1. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ 23.25 g/ml). BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +. SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. V1 +V2 +V3 +.. 1. Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). hiÖu suÊt ph¶n øng 80%.25g/ml).12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. Bµi tËp vËn dông Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1. Giá trị của a là? A.XX. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: 120 .. b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng. H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1. Bài toán CO2. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . 2.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1.5 **. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic..5M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6. 0.2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch..

H=1. Bµi 10: Cho 2. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.48 lít D/. 2.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. Bµi 11: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0.Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n . .O=16) A/. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.5 M. NaHCO3. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra.Ca=40) 121 . C đều đúng Bµi 12: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ. thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 .01M được? (C=12.Ba=137) A.25 mol Ca(OH)2. 3g kết tủa D.K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 . Vậy V bằng: (Ca=40.Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7. NaHCO3 C.Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. 1g kết tủa B.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0.1M.896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0. 4g kết tủa Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0.88gam kết tủa. Na2CO3 B. Cả A.O=16.36 lít C/.O=16.C=12.Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 . Biết rằng: . NaOH và Na2CO3 D.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12.H=1.24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng. . 3.C=12. dung dịch A chứa? (Na=23.H=1. Na2CO3 Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0.m Bµi 9: DÉn 1. 2g kết tủa C. . Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2.mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ .Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.O=16. b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc. lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.Ca=40) A.24 lít B/. 4.

Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. 10g D.03 mol D. 1.5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? A.05M thu được kết tủa nặng? A. 4.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0.8gam D Giảm 6.06gam D. 0.2M và Ca(OH)2 0. 184gam C. 2.7 gam kết tủa.02mol và 0.76g kết tủa.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. 4. Chỉ ra gía trị x? (C=12. 28g Bµi 22:Hấp thụ hết 0.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.688 lít CO2 (đktc) vào 2.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2. 2g C.O=16.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A. 10g D. 3.11 mol Ca(OH)2. thu được 15.24 C. 12g C. Gía trị của m là? A.04 Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0. 0.184gam Bµi 26:Cho 0. Thêm tiếp 0. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. 0. 2.12 B.5 lít Ba(OH)2 0.1M.02mol và 0.2M và Ca(OH)2 0. 0. 0.03mol và 0. 1.075 mol Ca(OH)2.5g D. 2g D. Chỉ có Ca(HCO3)2 C.01mol và 0. 0. Gía trị lớn nhất của V là? A.48 D. 0.4gam D. 41. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.01M. 1g Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2. Hấp thụ 7.16gam D.04 mol B.03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.032 B. 5g B. 0.26gam B. 18. 3g Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2.04 mol Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2.04 Bµi 25:Cho 0.A.02M.96gam 122 .76gam kết tủa.08mol Ca(OH)2. Chỉ có CaCO3 B.06 D. 5g C.5g B.5g Bµi 18:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1.1M thu được 19. 0. 0.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. 1. 2. 20g D. Tăng 13.4gam NaOH vào bình này. Giảm 16. Gía trị của a là? A. 416gam B. 1.1M và Ca(OH)2 0.048 C.72 Bµi 19:Hấp thụ hết 0.048 C.6gam C.01M ta thu được m gam kết tủa.05 mol C. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0.416gam Bµi 27:Cho 0.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. 0. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A. 0. 1g B. 4.5g C.032 B.Ca=40) A. 0. hấp thụ 0. 2gam C. 15g B. 10g B.06 D. 15g C. 1.8gam Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0. Tăng 20gam C.01M. 1g Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0. Tổng khối lượng muối thu được là? A.2gam B. 6. 0.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.84gam B.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15.H=1.

2/5 C. ®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh. Tæng sè h¹t proton. ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy. 112 VÝ dô 37. CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO3 cã nång ®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO3 cã nång ®é 20%. 9000ml B. A. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. TÝnh sè ml H2O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch míi cã nång ®é 0. 40% C. 7 vµ 14 D. A. cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän cho tõng lo¹i. n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155. Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã. 115 C. H·y x¸c ®Þnh sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau : A.HÖ thèng vËn dông 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸. 9 vµ 17 C. pH cña dung dÞch VÝ dô 38. 1. Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO3 20% (D = 1. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 36. 2/3 B. 18000ml 123 . 3/4 VÝ dô 39. 1/5 D. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ 52. X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. 95 B. §©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. Bµi to¸n ho¸ sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ : A. 38% VÝ dô 40.1M. Bµi to¸n vÒ nång ®é. Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ : A. 35% D. 108 D. 7 vµ 15 2. nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ sinh.2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung dÞch. 8 vµ 15 B. 30% B.

C. 11000ml

D. 17000ml

VÝ dô 41. Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 VÝ dô 42. §Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H 2SO4 cÇn dïng 20ml NaOH 0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H 2SO4 ph©n li hoµn toµn thµnh ion). CM(H2SO4) = 0,080M vµ pH = 0,85 A. CM(HCl) = 0,120M ; B. CM(HCl) = 0,072M ; C. CM(HCl) = 0,065M ; D. KÕt qu¶ kh¸c

CM(H2SO4) = 0,024M vµ pH = 0,92 CM(H2SO4) = 0,015M vµ pH = 0,89

3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n øng

VÝ dô 43. Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO2. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO2 (®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75%. A. 25,2 gam B. 20,8 gam C. 20 gam D. 20,3 gam VÝ dô 44. Cho 0,1 mol FeCl3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na2CO3 d thu ®îc kÕt tña X. §em nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 7 gam B. 8 gam C. 9 gam D. 10 gam VÝ dô 45. TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%. A. maxit metacrylic = 215 gam ; mrîu metylic = 80 gam B. maxit metacrylic = 200 gam ; mrîu metylic = 75 gam C. maxit metacrylic = 185 gam ; mrîumetylic = 82 gam D. KÕt qu¶ kh¸c VÝ dô 46. Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO3 ®Æc vµ H2SO4 ®Æc. Lîng nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.

124

A. 315 gam C. 385,2 gam

B. 402,1 gam D. 362,7 gam

4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt

VÝ dô 47. Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu ®îc 0,56 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc : A. 42 gam B. 34 gam C. 46 gam D. 58 gam VÝ dô 48. Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O 2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X. A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. KClO4 VÝ dô 49. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO2 vµ 1,8 gam H2O X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. A. C3H6O2 B. CH2O2 C. C2H4O2 D. C4H8O4 VÝ dô 50. Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi mét nhãm OH. A.

CH3 − CH − CH2 − OH OH CH2 − CH −CH2 OH
| |

B. |

CH2 − CH2 OH
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
|

OH

C. |

OH

OH

|

5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp

VÝ dô 51 Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO3 vµ MgCO3 vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc 6,72 lÝt CO2 (®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp. %mMgCO3 = 71,5% A. %mCaCO3 = 28,5% ; B. %mCaCO3 = 37,31% ; %mMgCO3 = 62,69% C. %mCaCO3 = 40% ; D. %mCaCO3 = 29,3% ;

%mMgCO3 = 60% %mMgCO3 = 70,7%

6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n

VÝ dô 52. §iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO3 víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn 800ml dung dÞch NaOH 1M.

125

TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng ®é 20A. A. 4013 gi©y B. 3728 gi©y C. 3918 gi©y D. 3860 gi©y VÝ dô 53. §iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag2SO4 0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30 gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c kÕt qu¶ cho sau : A. 3,129 gam B. 4,320 gam C. 1,544 gam D. 1,893 gam VÝ dô 54. §iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ (®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn ph©n ®îc : A. KCl B. NaCl C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ

VÝ dô 55. Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N2 vµ CO2 (®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ : A. 14,3 B. 14,8 C. 15,6 D. 15,1 VÝ dô 56. ë 27oC, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶ sau : A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam VÝ dô 57. Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho vµo ®ã 32 gam NH4NO2. §a b×nh vÒ 0oC sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng kÓ). A. 3 atm B. 4 atm C. 2 atm D. 5 atm VÝ dô 58. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O 2 (ë ®ktc) vµ cã s½n 6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh vÒ toC thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ). NhiÖt ®é toC ®îc x¸c ®Þnh lµ : A. 65,70oC B. 68,25oC o C. 69,20 C D. 70,15oC
8. Bµi to¸n tæng hîp

VÝ dô 59.

126

§Æt p. §Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x. e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26 V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8 hoÆc 18 «. p'. §¸p ¸n B. C3H7OH B. §¸p ¸n C. 1.1. §¸p ¸n C Theo ®Ò ta cã :  VÝ dô 37. A. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña rîu trªn. H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn li α cña axit fomic. §¸p ¸n B.1 → x = 18 lÝt hay 18.10 2 = 0. e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X. − − − pH = 12 → [H+] = 10 12M → [OH ] = 10 2M n n OH− H+ = 0.1 = (2 + x).4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ. C5H11OH D.0012 (mol) 127 . 2.012 = 0. C4H9OH C.0.1.2 = 600 (g) Khèi lîng HNO3 trong dung dÞch ®Çu : → nång ®é dung dÞch HNO3 míi lµ : 20 .Dung dÞch axit fomic 0. §¸p ¸n B Khèi lîng dung dÞch HNO3 ban ®Çu : 5 1 m 20%  = 1 =  25 5 m2 m2(gam)ddKNO3 15% 25  500. n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108 2p − n = 33 VÝ dô 39. do ®ã : p + 8 = p' (1) p + 18 = p' (2) Tõ (1).46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3.0.001 (mol) = nKOH − = nHCl = 0. 5 1 Dïng quy t¾c ®êng chÐo : m (gam)ddKNO3 45% 2p + n = 155 → p = 47. (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo) p' = 17 (clo) VÝ dô 38. C2H5OH §¸p sè vµ híng dÉn gi¶i VÝ dô 36.5% VÝ dô 60 Ngêi ta khö níc 7. 1% B.000ml VÝ dô 41. ta cã : 2.5% D.1.100 = 40% 300 VÝ dô 40. DÉn khÝ nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12.8 gam brom tham gia ph¶n øng. 2% C. §¸p ¸n C.600 = 120 (g) 100 C% = 120 . A.

0036 = 0.02  y VÝ dô 43.001 0.024(M) 0.120.100 100 = 20 (gam) .3.0012 CM(H2SO4) = = 0.4 mquÆng = VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt : VÝ dô 44. (mol) 0.4.0002 : 0. CH2 = C(CH3) − COOH + CH3OH ƒ CH2 = C(CH3) − COOCH3 + H2O (gam) 86 32 100 maxit mrîu ← 150 xt → 128 . y lµ sè mol cña HCl vµ H2SO4 trong 50ml hçn hîp HCl + NaOH → NaCl + H2O (mol) x x x H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (mol) y 2y Theo trªn vµ ®Ò ta cã : VËy : CM(HCl) = − H 2O 0. 75 80 0.0012 x + 2y = 0. §¸p ¸n B.006 pH = − lg[H+] = − lg =− lg0. §¸p ¸n B. §Æt x.1 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O → (mol) 0.1 to 12.381  → y = 0.001 = 10 3M → pH = 3.H+ + OH → b® 0. §¸p ¸n C. §¸p ¸n A.92 0.48 →x = 4.0002 0 − → [H+] = 0.001 0.0012 0.001 0.0036 58. VÝ dô 42.05 = 8 (gam) VÝ dô 45.22.5x + 142y = 0.05 VËy m = 160.05 0.072(M) 0.12 = 0.4 (lÝt) x? ← 4.2 = 0. ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ thuyÕt : 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 4.001 sau p 0.0.001 p 0.22.05 0.05 x = 0.48 = 12 (gam) 8.1 → 0. Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO2 tõ quÆng.120(g) → 8.0.

60 → maxit = VÝ dô 46.05 (chøa 2. 78 100 100 ROH + Na → RONa + 500 78 (mol) 1 → (mol) 0.5 2.96 : : 39 35.05n = 0.96 = 1. §¸p ¸n C.52.30 = 46(g) 0. §¸p ¸n D (mol) xt C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O → 500 78 500 78 → 500 78 Fe/ HCl C6H5NO2 + 6H  C6H5NH2 + 2H2O → (mol) → VËy manilin = VÝ dô 47.3g) ← 0.86.96 (g) 22400 mr¾n = 245 − 0.1mol   O t 2 §Æt c«ng thøc cña axit lµ CnH2nO2  nCO2 o→ Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO2 ®èt 0. §¸p ¸n C Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ CnH2n+2−a (OH)a.93.100 mrîu = = 80 (gam) 100.150.1mol    → X lµ axit no ®¬n chøc nH2O = 0.71 (g) Ta cã tØ lÖ x : y : z = 1 .5 16 =1:1:3 VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO3 VÝ dô 49. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y : 129 . §¸p ¸n C §Æt c«ng thøc cña X lµ KxClyOz mO = 1 H2↑ 2 0. Theo ®Ò nCO2 = 0.78 0.05 n mol CO2 → 0.49 − 0.025 VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ : VÝ dô 48.100 = 215 (gam) 100. .150. §¸p ¸n C 500 78 78 = 362.05 mol axit cho 0.78 = 0.71 0.1 → n = 2 C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C2H4O2 VÝ dô 50. a ≤ n.7 gam .78 (g) 100 0.672 = 0. trong ®ã n ≥ 1.49.49 (g) → mKali = mCl = 1.35 = 0.60 32.05 32.

b lµ sè mol cña CaCO3 vµ MgCO3 trong hçn hîp CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (mol) a MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn.72  → a = 0.3 a+ b = = 0. . Gäi x lµ sè mol AgNO3 ®· ®iÖn ph©n : ® pdd 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + O2 + 4HNO3 → (mol) x → x HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O x x → (mol) x x = 0.t → t = 3860 gi©y 96500 1 VÝ dô 53. .8. cã : a 100a + 84b = 26. 100 = 37. §¸p ¸n B. §¸p ¸n C Theo ®Ò.544 (gam) 96500 1 1 Cl2↑ 2 VÝ dô 54.0.3 22.t ta cã : 96500 n 1 108 108× 0. Còng theo c«ng thøc Fara®©y : mAg = 1 108 .4  10 → Khèi lîng CaCO3 = 100.31% vµ 26.2 = 1. chiÕm . .1 = 10 (gam).1 = 0.5 → n = 2 3 CH2 − CH − CH2 OH | OH OH | VÝ dô 51.690. kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag2SO4 bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra. §Æt a.8 (mol) ¸p dông c«ng thøc Fara®©y m = 1 A .1 .8 %mMgCO3 = 62.20. b = 0. §¸p ¸n A Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R ® pdd RCl  R + → 130 .8 = .8   6.69% VÝ dô 52. §¸p ¸n D.I.CnH2n+2−a (OH)a + Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã : 3n + 1− a O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 NghiÖm thÝch hîp lµ : n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C3H5(OH)3 C«ng thøc cÊu t¹o lµ : | 3n + 1− a 6+ a = 3.

O2 cßn d : nO2(pð) = nSO2 = nS = 0. §¸p ¸n B Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ Theo trªn vµ ®Ò.082.082. tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ : nkhÝ sau = 0. §¸p sè C Do Ca(OH)2 d nªn chØ cã ph¶n øng → nCO2 = nCaCO3 = 0.0.0.5 − 0.4 3.05 (mol) nCaCO3 = 100 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Do ®ã : nN2 = 0.25 − 0.896 = 0. ta cã : nFe (p.6 2.273 = 2 (atm) 5.2 + (0.05 (mol) VËy dX / H2 = nCa(OH)2 = 5. ta cã : ¸p suÊt trong b×nh : 32 = 0.) = 87 .2) = 0.36 = 0.05 = 0. VËy R lµ kali. §¸p ¸n C Theo trªn vµ ®Ò : to NH4NO2  N2↑ + 2H2O → nN2 = nNH4NO2 = Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT.20 (mol) 0.2 (mol) Sau ph¶n øng.12 = 39.2.4 = 0.5 (mol) 131 .1 (mol) 5 = 0.25 VÝ dô 56.Tõ trªn vµ ®Ò : →R = nR = 2nCl2 = 2 0.09352 (gam) VÝ dô 57.2 ban ®Çu = = 0.28 = 15.44 + 0.08 nX = 5.56 = 0. §¸p ¸n B nS ban ®Çu = 0.2 (mol) 32 11 .25 (mol) 22.300 VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : mFe = 0. vËn dông c«ng thøc PV = nRT.6 nO2 6.00167 100 nH2 = 0.08 mol 22.5.00167.05.4 VÝ dô 55.5 (mol) 64 P= VÝ dô 58.4 S + O2 → SO2↑ S ch¸y hÕt.0. muèi lµ KCl 0.5 (mol) 22.02 = 0.0.6 = 0.

1 pH = 3 → [H+] = 10 3M = 0. Lấy ví dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không hề có chỉ số ở dưới. nanken = nBr2 = 0.25K 0.1 M= Tõ c«ng thøc cña rîu trªn.001 C%.001M − HCOOH → H+ + HCOO ← 0.25.46.4 = 74 0. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách.1 (mol) 80 0.08 (mol) 160 Theo ph¶n øng trªn. nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa Trị" nhá.0.8 = 0. dạng bài tập chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất.5.1 M = 14n + 18 = 74 → n = 4 Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8 Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản.100 = 0. Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi.1(M) = M 46 − VÝ dô 60.1 → Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ : 0.100 = 1% 0. Nång ®é CM cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång ®é % vµ nång ®é mol lµ : CM(HCOOH) = (mol ®iÖn li)0.10. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!! Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá. Tiếp theo là phản ứng hóa học.001 . Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi hóa trị II.001 Do ®ã ®é ®iÖn li α = 0.11 . theo PV = nRT ta cã : T oK = 1 . Những bài đầu thì rất dễ rồi.1 = 0. §¸p ¸n A. Vậy thì 132 . §¸p ¸n B Ph¶n øng céng brom vµo anken : CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 nBr2 tham gia ph¶n øng = 12.25 − 273 = 68. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi. ta cã : → C«ng thøc cña rîu lµ C4H9OH 7.08 (mol) nanken = V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn nanken sinh ra khi khö níc lµ : Ph¶n øng khö níc cña rîu : H2SO4® CnH2n+1OH  CnH2n + H2O → (mol) 0.Do ®ã. Còn đối với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn.08.10.D 0.082 → toC = 341.25oC VÝ dô 59.2 = 341.

Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó 6. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi 7.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu: 1. B3: tính số mol chất còn dư B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó. Thì các chất có số mol nhiều nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ. 2. Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III> 2. Có 2 loại chính là: Oxyt Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim + Oxi.làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự thấy đúng với đa số các phương trình. loại ko tan. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước 2. Thân Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email: 133 . Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu). Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra: 1. Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau: B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim + ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127) 3. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. 4. bạc(Ag). Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước 4. Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2 loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Gồm 3 bước sau: B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK B3: Kiểm tra lại bài. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm. thủy ngân (Hg)] 3.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước. Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước 1. Chúng được đọc là: tên kim loại + Hiđôxyt (OH). Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó 5. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô 8. Vì phần này cũng dễ. Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. Phần phân loại và VD các bạn xem SGK trng 129.

********************************** 134 .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu ®Êy.ku_bjz_95@hotmail.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful