P. 1
75 de thi HSG mon hoa hoc co loi giai

75 de thi HSG mon hoa hoc co loi giai

|Views: 9,246|Likes:
Được xuất bản bởithanhsonhugoa4

More info:

Published by: thanhsonhugoa4 on Feb 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

75 ®Ò thi HSG ho¸

**********************
®Ò sè 1
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 2
Bµi 1. ë 20
o
C, hßa tan 60g muèi kali nitrat vµo 190g níc th× ®îc dung dÞch bµo hßa. H·y tÝnh ®é tan
cña muèi kali nitrat ë nhiÖt ®é ®ã.
§a: 31,6g
Bµi 2. ë 20
o
C ®é tan cña kali sunfat lµ 11,1g. Hái ph¶i hßa tan bao nhiªu gam muèi nµy vµo 80g níc
®Ó ®îc dung dÞch b·o hßa ënhiÖt ®é ®· cho.
§a: 8,88g
Bµi 3. X¸c ®Þnh khèi lîng muèi kali clorua kÕt tinh ®îc sau khi lµm nguéi 604g dung dÞch b·o hßa ë
80
o
C xuèng 20
o
C . §é tan cña KCl ë 80
o
C b»ng 51g ë 20
o
C lµ 34g
§a: 68g
Bµi 4. §é tan cña NaNO
3
ë 100
o
C lµ 180g, ë 20
o
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh l¹i khi
h¹ nhiÖt ®é cña 84g dung dÞch NaNO
3
b·o hßa tõ 100
o
C xuèng 20
o
C
§a: 27,6g
Bµi 5. ë khi hßa tan 48g amoni nitrat vµo 80ml níc, lµm cho nhiÖt ®é cña níc h¹ xuèng tíi -12,2
o
C.NÕu muèn h¹ nhiÖt ®é cña 250ml níc tõ 15
o
C xuèng 0
o
C th× cÇn ph¶i hßa tan bao nhiªu gam
amoni nitrat vµo lîng níc nµy.
§a: 82,72g
Bµi 6. TÝnh phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña níc kÕt tinh trong:
a. Xo®a: Na
2
CO
3
. 10 H
2
O
b. Th¹ch cao: CaSO
4
. 2H
2
O
§a: a. 62,93% b. 20,93%
Bài 7: Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì
dừng lại. Tìm khối lượng nước bay ra.
(Đ a: 73,8 gam)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 1
Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
M
(l) (ml)
dd
dd
m
.1000
n n.1000 m.100.10.D C%.10.D
M
C
m
V V m .M M
D
· · · · ·

M
C .M
6,95.98
C% 49%
10D 10.1,39
· · ·
Bài 9:
a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8%
b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12
o
C thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO4 ở 12
o
C.
(được phép sai số nhỏ hơn 0,1%)
(a = 60g / b.17,52)
Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng
độ % các chất tan trong dd A.
(NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%)
Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí
không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.
®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được
dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.
Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy
khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.
Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung
dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3.
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính
thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.
Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol
như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.
Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối
Sunfat thu được.
Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít
khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.
Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi
trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.
Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy
tính khối lượng kết tủa thu được.
Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí
Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.
Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Nếu chỉ
dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II.
Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V
lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối
lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
®Ò sè 4
1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä.
2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng:
a) CO
2
, SO
2
, SO
3
, N
2
O
5
, P
2
O
5
lµ c¸c Oxit axit.
b) Na
2
O, K
2
O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬.
3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)
2
. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng
chÊt trong lä.
4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H
2
®ktc.
a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp?
b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng?
5- Cho c¸c chÊt sau: P
2
O
5
, Ag, H
2
O, KClO
3
, Cu, CO
2
, Zn, Na
2
O, S, Fe
2
O
3
, CaCO
3
, HCl. H·y chän trong sè
c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 2
6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H
2
SO
4
lo·ng, KMnO
4
, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H
2
O, CaCO
3
, Fe
2
O
3
,
Ca(OH)
2
, K
2
SO
4
, Al
2
O
3
, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H
2
, O
2
, CuSO
4
, H
3
PO
4
, CaO, Fe. ViÕt PTHH?
7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O
2
, H
2
, CO
2
, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt?
8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)
2
, CuSO
4
, NaCl.
ViÕt PTHH x¶y ra?
9- Cã mét cèc ®ùng d.d H
2
SO
4
lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng
xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H
2
®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng
xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H
2
n÷a ®ktc.
a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra?
b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng?
c) TÝnh khèi lîng H
2
SO
4
®· cã trong dung dÞch ban ®Çu?
d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng?
10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H
2
SO
4
t¸c dông víi 60 gam Al
2
O
3
.
Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu?
11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn.
BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC.
12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K
2
O, HF, ZnSO
4
, CaCO
3
, Fe(OH)
3
, CO, CO
2
, H
2
O, NO, NO
2
, P
2
O
5
, HClO,
HClO
4
, H
3
PO
4
, NaH
2
PO
4
, Na
3
PO
4
, MgCl
2
. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ?
13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H
2
®ktc víi O
2
d ?
14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau:
a) Na -> Na
2
O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO
2
- > CaCO
3
-> CaO -> Ca(OH)
2
.
c) S -> SO
2
-> SO
3
- > H
2
SO
4
-> ZnSO
4
d) P -> P
2
O
5
-> H
3
PO
4
-> Na
3
PO
4
.
15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro
hơn ?
®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi
sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ;
NaOH ; HCl.
Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2
kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
A) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
A) Tính : khối lượng nước tạo thành.
B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+
3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 +
H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+
SO
2
 + H
2
O
Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 3
Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO
2
vµ 7,2g
h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®Ò sè 6
Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên , với N= 6.10
23
Câu 2: Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp
thu được 4gam Hg.
a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
d) Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
• Đặt đứng bình :………………
• Đặt ngược bình :………………
Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3 Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa .(Na2CO3.10H2O) vào 35,7 g nước .
Biết thể tích dd bằng thể tích nước .
Câu 6: Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
%Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H, và 70,3% Cl , có phân tử khối bằng 50,5 .
Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư .Trong đó nhôm chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) ,Neon (Ne là khí trơ ) , oxi , metan (CH4)
Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 11: Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g .hợp chất nhôm clorua.
Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a) Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------- Na2CO3 + H2O
a) Lập PTHH của phản ứng trên ?
b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ?
c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 4
®Ò sè 7
1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1,1 g/ml. H·y tÝnh
nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc.
2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO
4
2% ®Ó thu ®îc dd CuSO
4
cã nång
®é 1M(D= 1,1 g/ml).
3/ Cã 3 dung dÞch H
2
SO
4
. Dung dÞch A cã nång ®é 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dÞch B cã nång ®é 2,18M
(D= 1,09g/ml). Dung dÞch C cã nång ®é 6,1M (D= 1,22g/ml).
Trén A vµ B theo tØ lÖ m
A
: m
B
b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
4/ Hoµ tan m
1
g Na vµo m
2
g H
2
O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H
2
O
-> 2NaOH + H
2
a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m.
b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d.
c/ Cho C% = 16% . H·y tÝnh tØ sè m
1
/m
2.
. Cho C
M
= 3,5 M. H·y tÝnh d.
5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H
2
SO
4
14,7% . Sau khi chÊt khÝ
kh«ng tho¸t ra n÷a , läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan. Hái kim lo¹i
ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo.
6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H
2
SO
4
nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d
hçn hîp Na- Mg th× lîng H
2
tho¸t ra b»ng 4,5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.
7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
víi 100 ml Ba(OH)
2
thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B . Läc lÊy A
®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0,859 g chÊt r¾n. Dung dÞch B cho t¸c dông víi
100 ml H
2
SO
4
0,05M th× t¸ch ra 0,466 g kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu
§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dd Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1; B2) vµ 1 dung dÞch H
2
SO
4
(A).
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X
cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A.
Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y. Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32,5 ml
dung dÞch A. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn
67,5 ml dung dÞch A.
9/ Dung dÞch A lµ dd H
2
SO
4
. Dung dÞch B lµ dd NaOH. Trén A vµ B theo tØ sè
V
A
:V
B
= 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%. Trén A vµ B theo tØ
sè V
A
:V
B
= 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29,2 g dd HCl 25%. TÝnh nång ®é
mol cña A vµ B.
Híng dÉn ®Ò sè 7
HD 1; Lîng CuSO
4
= 50/250.160 = 32g -> n= 0,2 mol.
Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7,27%.
ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1,1=400ml -> C
M
= 0,2/0,4 =0,5M
HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO
4
= 0,64a.
Lîng CuSO
4
trong dung dÞch t¹o ra = 400.0,02 + 0,64a = 8+ 0,064a.
Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a.
Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1,1 g/ml) :
= 160.1/10.1,1 = 160/11% . Ta cã: 8+ 0,64a/400+ a = 160/1100.
Gi¶i PT ta cã: a= 101,47g.
§S 3 : m
A
: m
B
= 3:5
HD4: a/ 2Na+ 2H
2
O -> 2NaOH + H
2
nNa = m
1
/23 -> nH
2
= m
1
/46
-> lîng DD B = m
1
+ m
2
- m
1
/23 = 22m
1
+ 23m
2
/23
Lîng NaOH = 40m
1
/23 -> C% = 40. m
1
.100/22m
1
+ 23m
2
b/ ThÓ tÝch B = 22m
1
+ 23m
2
/23d ml
-> C
M
= m
1
. d .1000/ 22m
1
+ 23m
2
.
c/ H·y tù gi¶i
HD5: Coi lîng dung dÞch H
2
SO
4
14,7%= 100g th× n H
2
SO
4
= 0,15 . Gäi KL lµ R; ta cã PT: RCO
3
+
H
2
SO
4
-> RSO
4
+ CO
2
+ H
2
O
N = 0,15 0,15 0,15 0,15
Lîng RCO
3
= (R + 60). 0,15 + 100 – (44 . 0,15)
= (R + 16) .0,15 +100
Ta cã: (R+ 96).0,15/(R + 16) .0,15 +100 = 0,17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 5
HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H
2
tho¸t ra = 4,5 g.
2Na + H
2
SO
4
-> Na
2
SO
4
+ H
2

Mg + H
2
SO
4
-> MgSO
4
+ H
2
2Na + H
2
O -> NaOH + H
2
Theo PTP¦ lîng H
2
= lîng H cña

H
2
SO
4
+ 1/2 lîng H cña

H
2
O.
Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã:
x/98. 2 + 100 – x /18 = 4,5 -> x = 30


§S 7 : TÝnh ®îc C
M
dung dÞch Fe
2
(SO
4
)
3
= 0,02M vµ cña Ba(OH)
2
= 0,05M
HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H
2
SO
4

- Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH
Theo PT: H
2
SO
4
+ 2NaOH -> Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
2 lit dd H
2
SO
4
cã 2a mol -> 4a .
Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a
*

Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.
Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3,25 lit dd H
2
SO
4
cã 3,25a mol.
Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6,5a
**
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a
*

2b1+ b2 = 6,5a
**
Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2,5a ; b2 = 1,5 a.
Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6,75l dung dÞch A cã 6,75a mol H
2
SO
4
.
Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6,75a.2= 13,5a.
Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x,y (lÝt) ta cã:
2,5ax + 1,5ay = 13,5a
vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4
HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a , dd B la b. Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc
5 lit dd X cã d axit. Trung hoµ 5 lit dd X cÇn
0,2.5 = 1molKOH -> sè mol H
2
SO
4
d: 0,5 mol.
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
b 2b
Sè mol H
2
SO
4
d = 3a – b = 0,5*
Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d. Trung hoµ 5 lit Y cÇn
0,2 .5 = 1 mol HCl
PT: H
2
SO
4
+ 2KOH -> K
2
SO
4
+ 2H
2
O
2a 4a
Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 **
Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0,5*

3b – 4a = 1 **
Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0,5 ; b = 1
®Ò sè 8
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. Fe  Fe3O4  Fe  H2
b. KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH
c. H2O  H2  Fe  FeSO4
d. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn
2. Cho các nguyên tố sau, những nguyên tố nào cùng một chu kì:
A : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
1
D: 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
1

B : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
E : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
4S
2
C : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
5
F : 1S
2
2S
2
2P
6
3S
2
3P
6
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất A bằng khí oxi , sau PƯ thu được 2,24 lit CO2 (ở đktc) và 2,7 gam H2O. Hãy xác
định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23).
4. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13,44 lít H2
(ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn?
b. Tính khối lượng HCl trong dung dịch?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 6
5. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6,72 lít CO (đktc), sau PƯ thu được 11,2 gam kim loại A. Hãy lập
PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên?
®Ò sè 9
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. H2 H2O H2SO4 H2
b. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2
c. Fe Fe3O4 Fe H2
FeCl3 Fe(OH)3
2. Cho các nguyên tử: A : 8p, 8n ; B: 8p,9n; C: 8e, 10n ; D: 7e,8n. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì
sao?
3. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi, sắt, Natri.
4. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11,2 tấn canxi oxit và 8,8 tấn khí cacbonic. Hãy tính khối
lượng đá vôi đem phản ứng?
5. Cho dX/Y = 2,125 và dY/O
2
= 0,5.Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau:
Khí X: 94,12% S; %,885H. Khí Y: 75% C, 25% H.
Tìm CTHH của X , Y.
6. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng
CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này. Biết rằng VKK = 5VO
2
7. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0,84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc).
a. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu?
b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại?
8. Cho 7,8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19,6 gam H2SO4.
a. Tính VH
2
thu được (ở đktc). Biết thể tích V H
2
bị hao hụt là 5%.
b. Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng?
9. a. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7,17%. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II.
b. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại. Hỏi muốn điều chế 41,4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H2 (đktc)
hoặc bao nhiêu lit khí CO?
®Ò sè 10
1.a. Trong muối ngậm nước CuSO4.nH2O khối lượng Cu chiếm 25,6 %. Tìm công thức của muối đó?.
b. Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1,344 lit khí H2 (Đktc). Tìm kim loại X ?.
2. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại
6,6 gam một chất rắn không tan. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?.
3. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 lit CO2 (Đktc) và 2,7 gam nước. Tính
khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?.
4. Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3

CaO + CO2
Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam, tính khối lượng đá
vôi bị phân hủy?.
5. Cho 4,64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu, Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 gam khí H2 và 0,64 gam chất rắn
không tan.
a. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên?
b. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch?
6. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được
một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung.
a. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3?
b. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung?
ĐÁP ÁN ®Ò sè 10
1.a Ta có
4 2
.
uSO C nH O
M =
64 100%
250
25, 6%
×
·
Ta có 64 32 (16.4) .18 250 5 n n + + + · ⇒ ·
Vậy CTHH là CuSO4.5H2O (1 đ)
1.b
2
1, 344: 22, 4 0.06( ) mol
H
m
· ·
Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl

2 XCln + n H2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 7
Số mol
0, 06 2 0,12
( ) X mol
n n
×
· · Ta có:
0,12
. 3, 9 32, 5. X X n
n
· → ·
Vì kim loại thường có hóa trị n = 1, 2 hoặc 3
n = 1 X= 32,5 (loại)
n = 2 X= 65 (Zn)
n = 3 X= 97,5 (loại)
Vậy kim loại X là Zn (1 đ)
2. Ta có PTHH: CuO + H2
0
t
÷÷→
Cu + H2O
80 g 64 g
12 g x g?
Lượng Cu thu được trên lí thuyết:
12 64
9, 6( )
80
x g
×
· ·
Theo đề bài, chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6,6 gam chất rắn không tan, chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản
ứng trên là 6,6 gam.
6, 6
100% 68, 75%
9, 6
H ⇒ · × ·
(1,5đ)
3. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất:
2, 24 12
1, 2( )
22, 4
C
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất:
2, 7 2
0, 3( )
18
H
g
m
×
· ·
Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: 2, 3 (1, 2 0, 3) 0,8( )
O
g
m
· − + · 1,5đ)
4. Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra.
Khối lượng CO2 thoát ra:
2
22 50
11( )
100
g
CO
m
×
· ·
PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2
100g 44g
xg? 11g
Khối lượng đá vôi bị phân hủy:
11 100
25( )
44
x g
×
· · (1,5đ)
5. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0,64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu.
Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4,64 – 0,64 = 4 (g)
Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg
PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
56 g 2 g
x g
2.
56
x
g
Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
24 g 2 g
(4-x) g
2(4 )
24
x
g

Từ 2 PTHH trên ta có:
2.
56
x
+
2(4 )
24
x −
= 0,2 Giải PT ta được x = 2,8 = mFe
Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe =
2, 8
100% 60, 34%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu =
0, 64
100% 13, 79%
4, 64
× ·
Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp:
%Mg = 100% - (60,34%+13,79%) = 25,87% (2đ)
6.a PTHH: CaCO3
0
t
÷÷→
CaO + CO2 (1)
100 g 56 g 44 g
Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g, trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 8
Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g)
Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy.
30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy

30 100
68, 2( )
44
x g
×
· · ,
68, 2
100% 80, 2%
85
H · × ·
b. Khối lượng CaO tạo thành là:
56 30
38, 2( )
44
g
×
· Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38,2g CaO
Vậy % CaO là:
38, 2
100% 54, 6%
70
× · (1,5đ)
®Ò sè 11
Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH)
2
0,075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu
chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25,2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie
cacbonat. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu?
Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO
2
vµo dung dÞch Ca(OH)
2
, ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë
nªn ®ôc, sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹.
Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH, khÝ CO
2
, èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i. H·y tr×nh bµy
ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na
2
CO
3
tinh khiÕt.
Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II, sau 1 thêi gian thÊy l -
îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8,585 gam. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y?
Mg; Ca; Cu; Ba
Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO
3
, CaCO
3
, Al
2
O
3
. Lîng Al
2
O
3
b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat.
Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng
®¸ tríc khi nung.
1. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung.
2. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0,5M?
®Ò sè 12
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 9
®¸p ¸n ®Ò sè 12
Câu 1: (1,00đ)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 10
Tính
2 4
dd
1, 6 400 640( )
H SO
m g · × ·
,
2 4
15 640
96( )
100
H SO
m g
×
· · ,
2 4
96
0, 98( )
98
H SO
n g · ; (0,5đ)
Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0,4 (400ml = 0,4l)
Ta có
0, 98
1, 5 1, 5 0, 38 0, 253( )
0, 4
· ⇔ · ⇒ · ⇒ ·
+
M
n
C x x l
V x

Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0,253 lít (0,5đ)
Câu 2: (3,00đ)
2
3, 384 12
% 100% 92, 29%
44 1
CO
m C
×
→ · ×
×
; (0,25đ) ,
2
0, 694 1
% 2 100% 7, 71%
18 1
H O
m H
×
→ · × ×
×
; (0,25đ)
%O = 100% – (92,29% + 7,71%) = 0 % → Không có oxi (0,5đ)
→ A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy (0,25đ)
92, 29 7, 71
: : 1:1
12 1
x y · · (0,25đ)
→ Công thức đơn giản (CH)n (0,25đ Ta có MA= 29 × 2,69
;
78 (0,25đ)
(CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0,5đ)
Vậy CTPT của A là C6H6 (0,5đ)
Câu 3: (2,00đ)
a. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân:
9
4
13
30 10
6.10 60000
5 10


×
· ·
×
lần (0,5đ)
Bán kính của hạt nhân phóng đại là
6
3( )
2
cm ·
Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0,5đ)
b. Thể tích của nguyên tử H:
3 9 3
4 4
3,14 (5, 3.10 )
3 3
V r π

· · × × (0,5đ)
Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton, nên khối lượng riêng củ
27
3
9 3
1, 6726.10
2, 68( / )
4
3,14 (5, 3.10 )
3
m Kg
D g cm
V


· · ·
× ×
(0,5đ)
Câu 4: (1,00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4, HCl NaCl, BaCl2
xanh đỏ không đổi màu quì ( 0,25đ)
(I) (II)
Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2
PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0,5đ)
(trắng)
Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0,25đ)
Câu 5: (3,00đ)
Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Al
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
x x
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,5đ)
y 1,5y
Ta có hệ: 65x + 27y = 17,3
(1)
x + 1,5y =
15, 68
22, 4

(2)
(0,5đ) Giải hệ ta được: x = 0,1 , y = 0,4 (0,25đ)
→ mZn = 6,5 →
6, 5
% 100% 37, 57%
17, 3
Zn · × ·
(0,25đ) → mAl = 10,8 →
10, 8
% 100% 62, 43%
17, 3
Al · × ·
(0,25đ)

2
136 0,1 13, 6( )
ZnCl
m g · × ·
(0,25đ)
3
133, 5 0, 4 53, 4( )
AlCl
m g · × ·
(0,25đ)

2
(0,1 0, 6) 2 1, 4( )
H
m g · + × ·
→ mddspư = (17,3 + 400) – 1,4 = 415,9(g) (0,25đ)
2
13, 6
% 100% 3, 27%
415, 9
ZnCl · × ·
(0,25đ)
3
53, 4
% 100% 12,84%
415, 9
AlCl · × ·
(0,25đ)
®Ò sè 13
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 11
C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau
Fe
2
(SO
4
)
3
+ NaOH Fe(OH)
3
+ Na
2
SO
4

Fe
2
O
3
+ CO Fe + CO
2

Fe
x
O
y
+ CO Fe + CO
2

P
2
O
5
+ H
2
O H
3
PO
4

C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO
3
thu ®îc 7,28 kg Canxioxit(CaO) vµ
5,72kg CO
2
. H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO
3
trong ®¸ v«i.
C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O;
N(III) vµ H; Fe(II) vµ gèc SO
4
(II); Fe(III) vµ gèc SO
4
(II).
C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng:
Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al
2
O
3
)
a, LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc.
b, Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam; vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102
gam. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng.
(BiÕt: Ca=40; N=14;H=1;S=32;O=16;Fe=56)
®Ò sè 14
Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. Viết các phương trình phản ứng, cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những
chất nào?
b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ?
Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được:
a) 5,6 lít SO2 b) 11,2 lít SO2 c) 22,4 lít SO2 d) 33,6 lít SO2
Các khí đo ở đktc. Viết các phương trình phản ứng
Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu
được tăng lên
1
6
khối lượng của bột đồng ban đầu. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi
đun nóng
Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65,22% kim loại về khối lượng. Không cần biết đó là kim loại nào, hãy tính khối lượng
dung dịch H2SO4 19,6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó
b) Cho 2,016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi, thu được 2,784g chất rắn. hãy xác định kim loại đó
Bài 5: Cho 10,52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để
hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1,25M
Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết. Thêm vào cốc thứ nhất a (g)
bột Zn, thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg, khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi kết thúc các phản
ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc, cân khối lượng các kết tủa đó, thấy chúng khác nhau 0,164 g. Đem đun nóng các kết
tủa đó với lượng dư HCl, thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0,864 g kim loại không tan trong
HCl dư
Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này
( Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Zn = 65, Fe = 56, Al = 27, S = 32, Cu = 64)
ĐÁP ÁN ®Ò sè 14
Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 12
Ba muối tan là Al2(SO4)3, FeSO4 và CuSO4 còn lại
2Al + 3CuSO4

Al2(SO4)3 + 3Cu
Fe + CuSO4

FeSO4 + Cu
Dung dịch gồm: Al2(SO4)3, FeSO4, CuSO4 còn dư. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu
b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra:
- Nếu là kim loại kiềm, Ca, Ba:
Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm, sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo
thành hiđroxit kết tủa
Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O

NaOH +
1
2
H2

2NaOH + CuSO4

Cu(OH)2

+ Na2SO4
- Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch
Ví dụ: Zn + FeSO4

ZnSO4 + Fe
- Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra
Ví dụ Cu + FeSO4

không phản ứng
Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu, còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn
Bài 2: a) nSO2 =
5, 6
22, 4
= 0,25 mol
nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0,25 = 4 : 1
2FeO + 4H2SO4

Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1
Cu + 2H2SO4

CuSO4 + SO2 + 2H2O
c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1
C + 2H2SO4

CO2 + 2SO2 + 2H2O
d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3
S + 2H2SO4

3SO2 + 2H2O
Bài 3: 2Cu + O2

2CuO
128g 32g 160g
Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên:
32
128
=
1
4
. Theo đầu bài, sau phản
ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu, tức là Cu chưa bị oxi hoá hết, thu được hỗn hợp gồm
CuO và Cu còn dư
Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là:
128
6
= 21,333g
Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là:
mCu =
128
.
32
21,333 = 85,332g ; mCuO =
160
32
. 21,333 = 106,665g
Số g Cu còn lại là: 128 – 85,332 = 42,668g
%Cu =
42, 668
149, 333
. 100 = 28,57% ; %CuO = 71,43%
Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n.
Theo đề bài ta có:
2
2 16
M
M n +
= 0,6522⇒M = 15n ⇒M2On = 2M = 16n = 46n (g)
M2On + nH2SO4

M2(SO4)n + nH2O
Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4.
Để hoà tan 15g oxit cần
46
n
n
.15 = 0,3261 mol H2SO4
mdd =
100
19, 6
.0,3261 . 98 = 163,05g
b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M, hoá trị n ta có:
4M + nO2 2M2On
4 4 32
2, 016 2, 784
M M n +
· ⇒M = 21n . Xét bảng: với n = 1, 2, 3
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 13
n 1 2 3
M 21 42 63
Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả. Vậy M phản ứng với oxit theo 2
hoá trị, thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). Như đã biết: Fe tạo Fe3O4, Mn tạo Mn3O4, Pb tạo Pb3O4. Vì vậy khi n = 8/3 ⇒M
= 56
Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4
Bài 5: Đặt x, y, z là số mol của Mg, Al, Cu trong 10,52g hỗn hợp
2Mg + O2

2MgO
x 0,5x x
4Al + 3O2

2Al2O3
y 0,75y 0,5y
2Cu + O2

2CuO
z 0,5z z
MgO + 2HCl

MgCl2 + H2O
x 2x
Al2O3 + 6HCl

2AlCl3 + 3H2O
0,5y 3y
CuO + 2HCl

CuCl2 + H2O
z 2z
Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết
lượng oxit kim loại được tạo thành. Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là:

17, 4 10, 52
32

= 0,125mol
Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0,125 . 4 = 0,86 mol
Thể tích dung dịch HCl 1,25M cần dùng:
0, 86
1, 25
= 0,688 lít
Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M, hoá trị n. Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là:
nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1)
nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2)
Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x
Số mol Zn và Mg: nZn =
65
a
; nMg =
24
a
⇒nMg > nZn
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a - .65
2
n
x
Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a - .24
2
n
x
⇒(xM + a - .24
2
n
x ) – (xM + a - .65
2
n
x ) = 32,5nx – 12nx = 0,164
⇒20,5nx = 0,164 ⇒nx = 0,008
Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư, thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg, Zn dư, cuối cùng còn lại 0,864g
kim loại không tan là M với số mol là x
Mx = 0,864 ; nx = 0,008 ⇒M = 108n. Xét bảng:
n 1 2 3
M 108 216 324
Ag loại loại
Vậy kim loại M là: Ag ; nAg = 0,008
C% =
0, 008.170
50
. 100 = 2,72%
®Ò sè 15
Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 14
1. 0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H ; 0,5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. Công thức hóa học
nào sau đây là của hợp chất A?
A. HSO2 B. H2SO3
C. H2SO4 D. H2S3O4
2. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng?
A. R(SO4)3 B. R2(SO4)3
C. R(SO4)2 D. R3(SO4)2
C©u 2( 1, 5 ®iÓm). H·y ghÐp c¸c sè 1, 2, 3, 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A, B, C, D, E chØ hiÖn t-
îng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp.
ThÝ nghiÖm HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng.
1 Hidro khö ®ång (II) oxit B. Ngän löa mµu xanh nh¹t, cã giät níc nhá
b¸m ë thµnh b×nh
2 Canxi oxit ph¶n øng víi níc.
Sau ph¶n øng cho giÊy qu×
tÝm vµo dung dÞch thu ®îc.
C ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. Thµnh èng
nghiÖm bÞ mê ®i.
3 Natri ph¶n øng víi níc cã thªm
vµi giät phenolphtalein.
D Ph¶n øng m·nh liÖt. Dung dÞch t¹o thµnh
lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh
E Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc, dung dÞch cã
mµu hång.
C©u 3: (2,5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. H2O +………-------> H2SO4 2. H2O + ………..------> Ca(OH)2
3. Na +……….. -------> Na(OH)2 + H2 4. CaO + H3PO4 -----> ? + ?
5. ? ---------> ? + MnO2 + O2
Câu 4 (6 điểm)
1. Cho các chất: KMnO4, CO2, CuO, NaNO3, KClO3, FeS, P2O5, CaO. Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào:
a) Nhiệt phân thu được O2 ?
b) Tác dụng được với H2O, với dung dịch H2SO4 loãng ,với dung dịch NaOH, làm đục nước vôi, với H2 khi nung nóng tạo
thành chất có màu đỏ ?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2.Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản.
Câu 5 (8 điểm)
1. Chỉ từ 1,225 gam KClO3 và 3,16 gam KMnO4, hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất. Tính thể tích
khí O2 đó ở đktc. (Không được dùng thêm các hóa chất khác)
2. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O ta được dung dịch A. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A, sau thí nghiệm thấy có
2,5 gam kết tủa.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc
®¸p ¸n ®Ò sè 15
C©u ®¸p ¸n §iÓm
C©u 1 1.c; 2B 2 ®iÓm
C©u 2 1.c; 2d; 3.e 1,5 ®iÓm
C©u 3
H2O + SO3
÷ → ÷
H2SO4
O,5 ®
O,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 15
H2O + CaO
÷ → ÷
Ca(OH)2
2Na + 2H2O
÷ → ÷
2NaOH + H2
3CaO + 2H3PO4
÷ → ÷
Ca3(PO4)2 + 3H2O
2KMnO4 ÷ → ÷
0 t
K2MnO4 + MnO2 + O2
O,5®
O,5®
O,5®
C©u 4
1. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4, NaNO3, KClO3
2KMnO4 ÷ → ÷
o
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
NaNO3 ÷ → ÷
o
t
NaNO2 + O2
KClO3 ÷ → ÷
o
t
KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2)
b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5, CaO
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO,FeS, P2O5, CaO
CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S
P2O5 +3 H2O  2H3PO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
2. HCl + NaOH  NaCl + H2O
axit bazơ muối oxitC©u 5
Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân, MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm
xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3

1
2 KMnO4
÷ → ÷
0
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
316 g 22,4 l
3,16 g V1 l
⇒ V1 = 0,224 (lít)

KClO3
÷ ÷ ÷ → ÷
0
2
,t MnO
KCl + 3/2 O2
122,5 g 33,6 l
1,225 g V2 l
⇒ V2 = 0,336 (lit)

Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0,224 + 0,336 = 0,56 (lít)

Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho
điểm, vì ở bài này không cho xúc tác MnO2. Mặt khác, đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất
chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra.

2

Phương trình phản ứng:
CaO + H2O  Ca(OH)2 (1)
Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 , số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11,2/56 = 0,2 (mol)
Khi cho khí CO2 vào A, có thể xảy ra các phản ứng sau:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2)
Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3)


Số mol CaCO3 = 2,5/100 = 0,025 (mol)
Số mol Ca(OH)2 = 0,2 (mol)
Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp


Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư, chỉ xảy ra (2), số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0,025 mol
⇒Thể tích CO2 = 0,025 .22,4 = 0,56 (lít)


Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
Đặt x, y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).
- Số mol CaCO3 là 0,025. Ta có: x = 0,025 (*)
- Số mol Ca(OH)2 là 0,2. Ta có: x + 0,5y = 0,2 (**)
Từ (*) và (**) ⇒y = 0,35
Tổng số mol CO2= x + y = 0,025 + 0,35 = 0,375
Thể tích CO2 = 0,375 . 22,4 = 8,4 (lít)

®Õ sè 16
C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau, d·y nµo toµn lµ o xÝt ?
a, H
2
O , CaO , Na
2
O , SiO
2
, P2O
5
, NO
b, CaCO
3
, CO
2
, SO
2
, MgO, HClO, NaOH
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 16
c, SO
3
, H
2
SO
4
, NO
2
, Al
2
O
3
, PbO, Ag
2
O
d, TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn
c¹nh ph¬ng tr×nh :
a, KÏm + a xÝt clohi®ric → kÏm clorua + hi®ro
b, Nh«m + oxi nh«m xit
c, Kali Clorat Ka li Clorua + Oxi
d, S¾t + ®ång Sun fat → S¾t Sun fat+ ®ång
e, Cac bon + níc Cacbon Oxit + hi ®ro
g, Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox
h, Níc hi®ro +Oxi
C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ :
Kh«ng khÝ, O
2
, H
2
, CO
2
. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh?
C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na, Mg, A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl
a, NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl, kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H
2
h¬n?
b, NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H
2
th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n?
C©u 5: Hoµ tan 10,2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, ....thu ®îc 11,2 LH
2
(®ktc) .
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ?
C©u 6: Cho 5,4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395,2 g dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng. Dung
dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8,55% vµ thu ®îc 0,6(g) H
2
®¸p ¸n ®Ò sè 16
C©u 1: a
C©u 2: a, Zn + 2Hcl - Zuc
l2
+H
2

(Ph¶n øng thÕ)
b, 4AL + 302 2AL
2
O
3
(Ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng Oxi ho¸ khö), 2Kclo
3
2Kcl +302 (Ph¶n
øng ph©n huû)
d,Fe + CuSO4 FeSO
4
+Cu (Ph¶n øng thÕ)
e, C+H
2
O Co
2
+H
2
(Ph¶n øng thÕ, ph¶n øng oxi ho¸ khö)
g, 2 KMu0
4
K
2
MnO
4
+MuO
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû) h, H
2
O 2H
2
+O
2
(Ph¶n øng ph©n huû)
C©u 3: - DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra, ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy :
+ KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi Ph¬ng tr×nh C+O
2
- Co
2
- Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt, khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H
2
Ph¬ng tr×nh :
2H
2
+O
2
…. 2H
2
O
- - Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 , cßn l¹i lµ
kh«ng khÝ .
C©u 4:
a, Na, Mg, Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol)
2Na+ 2HCl - 2 NaCl +H
2

amol ...........
Mg + 2HCl - MgCl + I+2
amol amlo
2Al + 6HCl - 2AlCl3 + 3H
2
amol amol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 17
0
, xt
cao ®iÖn
ph©n
A xit
sunfuaric
Tõ (1) nH2 =
2
a
(mol) , Tõ (2) NH2 = a (mol) , Tõ (3) NH2 =
2
3a
(mol)
- So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H
2
nhiÒu nhÊt
b, NÕu thu ®îc cïng lîng H
2
lµ b (mol)
2Na + 2Hcl - 2Nacl + H
2

2b mol bmol
- nNa = 2b(mol), mNa = 2bx23 = 46b (g)
Mg + 2Hcl - Mg Cl
2
+H
2

b mol b mol
- nMg = b mol , mMg = 24 b(g)
2Al + 6Hcl - 2AlCl
3
+ 3H
2

3
2
b mol
- nAl =
3
2b
mol , mAl =
3
2b
molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b
VËy cïng thu ®îc lîng H
2
nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al, råi ®Õn Mg, cuèi cïng lµ Na.
C©u 5: nH
2
=
4 , 22
2 , 11
= 0,5 (mol)
Gäi x lµ sè mol H
2
sinh ra do Al t¸c dông víi H
2
SO
4
lo·ng th× 0,5 - x lµ sè mol H
2
sinh ra do Mg t¸c dông
víi H
2
SO
4
lâng
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3 + 3H
2


3
2x
mol
- nAl =
3
2x
mol, mAl =
3
2x
x 27 = 18 x(g)
Mg +H
2
SO
4
l - MgSO
4
+H
2

(0,5-x)mol = (0,5-x) mol
mMg =(0,5 - x ) 24 = (12-24x)g Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12,2 , x =0,3
- mAl = 18x = 18 x0,3 = 5,4 (g) - mMg = 10,2 - 5,4 = 4,8 (g)
% Al =
2 , 10
% 100 . 4 , 5
= 52,94% % Mg= 100% - 52,94% = 47,6%
C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng
Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH
2
SO
4
- MH
2
= 5,4 +395,2 - 0,6 = 400(g)
- Dung dÞch muèi cã C% = 8,55% , M muèi =
% 100
% MddxC
=
100
400 55 , 8 x
= 34,2 (g)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H
2
SO
4
- M
2
(SO
4
)3 +3H
2

2, M(g) (2M+288)g
5,4(g) 43,2 (g)
Ta cã
4 , 5
2M
=
2 , 34
288 2 + M
-
7 , 2
M
=
1 , 17
144 + M
, 17,1M = 2,7M+388,8 , M=
4 , 14
8 , 388
= 27(g) , M=
27 ®ã lµ nh«m (Al)
b, nAl =
27
4 , 5
= 0,2(mol)
2Al+ 3H
2
SO
4
- Al
2
(SO
4
)3+3H
2
o,2 mol o,3 mol
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 18
- nH
2
SO
4
= 0,3 mol , mH
2
SO
4
= 0,3 x98 = 29,4 (g) , C% H
2
SO
4
=
2 , 395
100 4 , 29 x
= 7,44%
®Ò sè 17
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo. Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127
®vc. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ:
A. 1 vµ 1 B. 1 vµ 2 C. 1 vµ 3 D. 2 vµ 3
6) Cho c¸c oxit sau: CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm.
A. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; N
2
O
5
. B . MgO;Na
2
O; N
2
O
5
; CO
2
C. CaO; SO
2
; Fe
2
O
3
; MgO; P
2
O
5
. D. SO
2
; N
2
O
5
; CO
2
; P
2
O
5
.
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng
«xi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + ?
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + ?
C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n
øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn
toµn). 1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬I
níc theo tû lÖ sè mol 1: 2.
TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ h¬i níc t¹o thµnh?
C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g
a, Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d , läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ
®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g.
b, Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d . Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc
s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .
TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp?
®¸p ¸n ®Ò sè 17
I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0,5 ®iÓm)
C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6
C A B B B D
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
C©u 1(3 ®iÓm)
4FeS
2
+ 11O
2

o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(0,5 ®)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(0,5®)
FeO + H
2

o
t
÷÷→
Fe + H
2
O (0,5®)
Fe
x
O
y
+ (y-x) CO
o
t
÷÷→
xFeO + (y-x)CO
2
(0,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 19
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0,5®)
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c. (0,5®)
C©u 2 (4 ®iÓm):
a/ Sè mol H
2
= 0,4 mol ( 0,25®)
Sè mol níc 0,4 mol ( 0,25®)
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol ( 0,25®)
=> mO = 0,4 x16 = 6,4 gam ( 0,25®)
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam (0,5®)
Fe
x
O
y
+y H
2

o
t
÷÷→
xFe+ y H
2
O (0,5®)
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam (0,5®)
=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam (0,5®)
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0,5®)
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
(0,5®)
C©u 3 (4 ®iÓm)
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O
2
CO
2
+ H
2
O ( 0,5®)
Ta cã m
X
+
2
O
m
=
2 2
CO H O
m m +
=
44,8
16 .32 80
22, 4
g + ·
(0,5®)

2
2
1
2
O
CO
H
n
n
·
Tøc tû lÖ khèi lîng
2
2
1.44 11
2.18 9
CO
H O
m
m
· ·
(1®)
VËy khèi lîng CO
2
=
80.11
44
11 9
g ·
+
; (1®)
Khèi lîng H
2
O =
80.9
36
11 9
g ·
+
(1®)
C©u 4(6 ®iÓm)
C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0,1 ®iÓm)
a, Mg + 2HCl MgCl
2
+ H
2
(1)
2 Al + 6HCl 2AlCl
3
+ H
2
(2)
2Cu + O
2
2 CuO (3)
b, MgCl
2
+ 2NaOH Mg(OH)
2
+ 2NaCl (4)
AlCl
3
+ 3NaOH Al(OH)
3
+ 3NaCl (5)
Al(OH)
3
+ NaOH NaAlO
2
+ 2H
2
O (6)
t
0
Mg(OH)
2
MgO + H
2
O (7)
Theo ph¶n øng (3) cã n
Cu
=

n
CuO
=
8
0,1( )
80
mol ·
Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0,1 . 64 = 6,4 ( g)
Suy ra %Cu =
6, 4
.100% 64%
10
· (1®)
Theo c¸c ph¶n øng (1), (4), (7) ta cã n
Mg
= n
MgO
=
4
0,1( )
40
mol ·
Khèi lîng Mg lµ : 0,1 . 24 = 2,4 (g) Nªn %Mg =
2, 4
.100% 24%
10
· (1®)
%Al = 100% - ( 64% + 24%) = 12% (1®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 20
®Ò sè 18
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 19
C©u 1 (1,5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + H
2
----> Fe + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ Al + Fe
3
O
4
----> Al
2
O
3
+ Fe
Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa?
T¹i sao?
C©u 2(1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:N-
íc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã.
C©u3(1,0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
,K
2
O, N
2
O
5
, CO
2
.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 21
C©u 4 (2,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
C©u 5 (2,5 ®iÓm): 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH
4
(®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0,325.
§èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X?
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.
C©u 6(1,5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung dÞch NaCl 25%
thµnh dung dÞch 30%.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.
®¸p ¸n ®Ò sè 19
C¢U 1 1,5®
4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
(1)
6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
(2)
FeO + H
2
Fe + H
2
O (3)
Fe
x
O
y
+ (y-x)CO xFeO + (y-x)CO
2
(4)
8Al + 3Fe
3
O
4
4Al
2
O
3
+9Fe (5)
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO, Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,2®
0,25
®
0,25
®
C©u 2 1,5®
Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra
NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á
Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho
bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi .
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 3 1,5®
Oxit SO
3
, N
2
O
5
, CO
2
,lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H
2
SO
3
, HNO
3
H
2
CO
3
ngoµi
ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬
Oxit Fe
2
O
3
,K
2
O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH)
3
KOH ngoµi ra chóng
cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit
Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬,s¾t (III)oxit kalioxit ,khÝ nit¬pentaoxit,khÝ
c¸c bonic
C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi)
0,5®
0,5®
0,25
®
0,25
®
C©u 4 2,0®
Sè mol H
2
= 0,4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol
Sè mol níc 0,4 mol => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
Fe
x
O
y
+y H
2
xFe+ y H
2
O
0,4mol 0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3, y= 4 t¬ng øng
c«ng thøc Fe
3
O
4
0,5®
0,5®
0,25
®
0,5®
0,25
®
C©u 5 2,5®
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 22
M
TB
= 0,325 x 32=10,4 gam n
hhkhi
= 11,2 :22,4= 0,5 mol
¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã
CH
4
16 8,4 3phÇn
10,4
H
2
2 5,6 2phÇn
=>sè mol nCH
4
= 0,3mol sè mol nH
2
= 0,2mol
1,0®
0,25
®
0,75
®
0,5®
%CH
4
= 0,3/0,5 x 100%=60% , %H
2
= 100%-60% = 40%
Sè mol khÝ oxi nO2=28,8:32= 0,9mol
2H
2
+ O
2
2H
2
O
0,2mol 0,1mol
CH
4
+ 2O
2
CO
2
+ 2H
2
O
0,3mol 0,6mol 0,3mol
Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO
2
vµ khÝ O
2(d)
nO2d = 0,9 – (0,6 + 0,1) = 0,2 mol , nCO2 = 0,3 mol
%V CO2 = 0,3/ 0,5 x 100% = 60% , %VO2 = 0,2/ 0,5 x 100% = 40%
mCO
2
= 0,3 x44=13,2 gam , mO
2
= 0,2 x 32 = 6,4gam
% mCO
2
= 13,2/19,6 x 100% =67,34% , % mO
2
= 6,4/19,6 x 100% = 32,66%
C©u 6 1.0
Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ , mNaCl = 25%x200=50 gam
gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) , mdd = (200+ x)
¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14,29 gam
0,5®
0,5®
®Ò sè 20
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 23
®¸p ¸n ®Ò sè 20
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3
®)
1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl
3
mµ lµ FeCl
2
hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO
3
t¬ng øng víi axit H
2
SO
4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO
3
t¬ng øng víi
axit H
2
CrO
4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na
2
O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)
2
0,25 + 0,25
3(1®)
a) C
4
H
9
OH + 6 O
2
 4 CO
2
 + 5 H
2
O
0,25
b) 2 C
n
H
2n - 2
+ (3n – 1) O
2
 2n CO
2
 + 2(n-1) H
2
O
0,25
c) 2 KMnO
4
+ 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl
2
+ 5 Cl
2
 + 8
H
2
O
0,25
d) 2 Al + 6 H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ 3 SO
2

+ 6 H
2
O
0,25
2(1
®)
n
SO3
= 16: 80 = 0,2 mol; n
O
= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O
2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O
2

VËy: n
O2
= (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; m
O
trong O
2
=
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 24
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* m
O sau P¦
= m
O
(trong CO
2
+ trong H
2
O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO
2
vµ H
2
O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng m
O sau P¦
= 12,8 g = tæng m
O
trong O
2
.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
m
A

®· P¦
= m
C
+ m
H
=
g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: M
A
= 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ C
x
H
y
víi x, y nguyªn d-
¬ng
M
A
= 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= n
C
: n
H
=
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH
4
, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H
2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H
2
O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn
thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn
d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã m
CR sau P¦
= m
Cu
+ m
CuO cßn d
= x.64 + (m
CuO ban
®Çu
– m
CuO P¦
)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => m
CuO

= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: n
H2
= n
CuO
= x= 0,2 mol. VËy: V
H2
= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 21
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 25
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 22
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 23
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng
lµ:
A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp
chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
A- YX
2
B- Y
2
X C- Y
2
X
3
D- Y
3
X
2
5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 26
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 24
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
1) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3 2) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
3)CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O. 4)FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
5) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là
chất bột màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 25
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 27
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ:
A. C¸c bon B. Lu huúnh C. S¾t D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
, Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y E: X
2
Y
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m c«ng thøc oxÝt kim
lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol
n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 25
C©u 1: (3®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 28
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
A 18,7 37,3 56
Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 29
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8
=
0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) n
CH4
= n
CO2
= x (mol)
Theo PTHH (2) n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®) y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®) % CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 30
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®) VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 26
Câu 1: (2 điểm)
a) Đọc tên các chất sau :
K2O :…………………………………………………
MgCl2 :…………………………………………………
NaNO3 :…………………………………………………
Al(OH)3 :…………………………………………………
b)Viết công thức hoá học các chất sau:
Sắt(II) oxit :…………………………………………
Axit sunfurơ :…………………………………………
Kẽm hiđrôxit :…………………………………………
Chì Cacbonat :…………………………………………
Câu 2 : ( 1điểm)
Nối cột A với cột B cho phù hợp :
A) B)
Tỉ khối đối với không khí : Khối lượng mol của chất khí
2 78,3
1,74 32
2,7 50,5
1,52 44,1
58
Câu 3: (3 điểm)
a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 , 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2 ?
b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên , với N= 6.10
23
?
Câu 4: ( 2điểm)
Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clorua , được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt
nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg .
a,Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ?
b,Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ?
c,Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg?
Từ câu trả lời (b) và (c) , hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ?
( Cho biết Hg = 200 , Cl = 35,5)
Câu 5 : ( 2điểm)
K2SO3 + HCl ------ KCl + H2O + SO2
Cho 39,5 g K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl .
a.Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ?
b,Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 31
®¸p ¸n ®Ò 26
Câu3:(3điểm)
a) Khối lượng H2 : ( 6,72 : 22,4) x 2 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng N2 : (17,92: 22,4) x 28 = 22,4(g) (0,5đ)
a) Khối lượng CO2 : ( 3,36 : 22,4) x 44 = 0,6(g) (0,5đ)
a) Khối lượng hỗn hợp : 0,6 + 22,4 + 6,6 = 29,6(g) (0,5đ)
Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp :
(6,72 + 17,92 + 3,36) : 22,4 x 6.10
23
=7,5.10
23
(pt) (1đ)
Câu4:(2điểm)
a) mcl = 5,42 – 4 = 1,42(g) (0,5đ)
b) ncl = 1,42 : 35,5 = 0,04 (mol) (0,5đ)
c) nHg = 4 : 200 = 0,02 (mol) (0,5đ)
d) nHg : n Cl = 0,02 : 0,04 = 1 : 2
CTHH : HgCl2 (0,5đ)
Câu5:(2điểm)
a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0,25đ)
nK2SO3 = (39,5 : 158) = 0,25 (mol) (0,25đ)
nHCl = (14,6: 36,5) = 0,4 (mol) (0,25đ)
0,25 0,4
Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư , thể tích SO2 tính theo HCl
1 2 (0,25đ)
Thể tích SO2 (đktc) :
22,4 x 0,2 = 4,48 (l) (0,5đ)
b) n K2SO3 dư : 0,25 – 0,2 = 0,05 (mol)
m K2SO4 dư : 0,05 x 158 = 7,9(g) (0,5đ)
®Ò sè 27
Câu 1: (2 điểm)
Công thức hoá học nào đúng ,công thức hoá học nào sai , sửa công thức sai .
K2O , Fe3O2 , Al(OH)3 , MgCl2 , Na(NO3)2 , H2S
CTHH đúng CTHH sai Sửa CTHH sai
Câu 2: (1 điểm)
Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 , Cl2 , NH3 , CO2 , SO2 , CH4
Bằng cách :
Đặt đứng bình :…………………………………………….
Đặt ngược bình :……………………………………………
Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Al + Cl2 ----- AlCl3
Na + H2O ----- NaOH + H2
Fe2O3 + HCl ----- FeCl3 + H2O
FeS2 + O2 ----- Fe2O3 + SO2
Câu 4 : ( 2 điểm)
Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa (Na2CO3. 10H2O) vào 35,7 g nước . Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước .
Câu 5: ( 3 điểm)
Cho 2,8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành . Biết :
-Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g
- %Na =32,39% ; %S = 22,54% ; còn lại là oxi ( hợp chất A )
®Ò sè 28
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
Câu 1: (0,5 điểm)
Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
-23g
. Khối lượng tính bằng của nguyên tử
Nat ri là :
A. 3,82 . 10
-23
g B. 3,82 . 10
-22
g
C. 3,82 . 10
-21
g D.Tất cả đều sai .
Câu2 : ( 0,5điểm)
Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất :
A) N3H , Al2O3 , H2S , NO2 , CO2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 32
B) NH3 , Al2O3 , H2S , NO2 , CO3
C) NH3 , Al2O3 , H2S , N2O5 , CO
D) NH3, Al3O2 , H2S , N2O5 , CO2
Câu 3: (0,5 điểm)
Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như
sau : X2S3 , YH3 ,
Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây :
A) X2Y , B) XY2 , C) XY , D) X3Y2
Câu 4: (0,5 điểm)
Cho sơ dồ phản ứng sau :
Fe(OH)y + H2SO4 ----------- Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =1 , y =2 B) x = 2 , y = 3
C) x =3 , y =1 D) Tất cả đều sai .
Câu 5: ( 0,5điểm)
Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4g
BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . Khối lượng 2 muối tan sau
phản ứng là :
A) 36,8g , B) 36,7 g , C) 38 g , D) 40g
Câu 6: (0,5điểm)
Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2,5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước . Chất x
có công thức phân tử nào sau đây :
A)C2H4 , B) C2H2 , C) C2H6 , D) C4H10
I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: (1 điểm)
Một chất lỏng dễ bay hơi , thành phần phân tử có 23,8% C , 5,9% H , và 70,3% Cl , có phân
tử khối bằng 50,5 . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên .
Câu 2: (3 điểm)
Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .
a, Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ?
b,Tính thể tích dung dịch sau khi trộn , biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml ?
Câu 3: (3 điểm)
Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . Trong đó nhôm
chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp .
a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ?
b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc)
c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ?
®¸p ¸n ®Ò sè 28
Câu 1 : A
Câu 2 : C
Câu 3 : C
Câu 4 : B
Câu 5 : B
Câu 6 : B
®Ò sè 29
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .
1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl
thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?
A) Al , B) Ca , C) K , D) Al và K
2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O
như sau : AS, B2O3 . Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây :
A) AB , B) A2B2 , C) A3B2 , D) A2B3
3/ Sơ đồ phản ứng :
Al(OH)y + H2SO4 ----------- Alx(SO4)y + H2O
Hãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y )
A) x =3 , y =1 B) x = 1 , y = 2
C) x =2 , y =3 D) x =3 , y = 2
4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
–23
g
Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là :
A/ 2,6568 .10
–22
g B/ 2,6 .10
–23
g
C/ 1,328.10
–22
g D/ 2,6568 .10
–23
g
5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất :
A/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , NaSO4 , Ca3(PO4) 2
B/ Fe(NO3)3 , CuCl3 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
C/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca(PO4) 2
D/ Fe(NO3)2 , CuCl2 , Na2SO4 , Ca3(PO4) 2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 33
6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . xH2O , Na2CO3 chiếm 37,07% về khối lượng , x có giá
trị là :
A) 9 , B) 8 , C) 7 , D) 10
Câu2 : ( 1điểm)
Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng , chữ S vào của câu sai .
a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do .
b) Trong không khí có nguyên tố oxi .
c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi .
d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi .
I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Có những chất khí sau : Nitơ , Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) , Neon ( Ne là khí trơ ) , oxi
metan (CH4)
a,Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
b,Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
c,Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích
d,Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH
Câu 2: (2 điểm)
Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6,675g hợp chất nhôm clorua .Giả
sử chưa biết hoá trị của Al và Cl .
a,Tìm CTHH của nhôm clorua ?
b,Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ?
Câu 3: ( 2 điểm)
Sơ đồ phản ứng :
NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
+Lập PTHH của phản ứng trên ?
+Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ , hãy tính khối lượng Na2CO3
điều chế được ?
+Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực
nghiệm ?
®¸p ¸m ®Ò sè 29
Đề4:
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ)
Câu 1 : (3đ)
Làm đúng mỗi câu nhỏ 0,5điểm .
1/ A 2/ C 3/ C 4/ D 5/ D 6/ D
Câu 2 :
s a) đ b) s c) đ d)
II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0,5đ)
a) oxi C + O2 CO2
b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
c) Nitơ , cacbon đioxit , neon
Các khí này không cháy và không di trì sự cháy .
d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
Câu 2: (2đ)
-Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1,5đ)
-Tính khối lượng khí Clo (0,5đ)
Câu3: (2đ)
- Viết PTHH (0,25đ)
- nCO2 (0,25đ)
-Xác định số mol Na2CO3 (0,25đ)
-Khối lượng Na2CO3 (0,25đ)
Tính hiệu suất của quá trình . (1đ)
®Ò sè 30
§Ò bµi:
C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C sau
khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß, cho v«i sèng vµo níc ta ®-
îc v«i t«i.
Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý, hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn
C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe
2
O
3
, CO
3
, AlS, S
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
, CaCl,
HCl
3
,NO
3
, N
5
O
2
. Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng ,CTHH nµo sai, nÕu sai söa l¹i cho ®óng
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 34
C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau:
a, Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc
b, Khi ®èt phot pho, chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric
C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo
khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82,35% N vµ 17,65% H vµ (d
2
H
A
= 8,5)
C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O
2
vµ 3 gam H
2

a, Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ?
b, §èt hçn hîp khÝ, ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt:
- Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d , d bao nhiªu ?
- ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ?
- Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu?
®¸p ¸n ®Ò sè 30
C©u DiÔn gi¶i §iÓm
1
+DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra:
(Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu )
- Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan)
- Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ)
- Cã thay ®æi mµu s¾c
- Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng
0,25
0,25
0,25
0,25
2
+ HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung
+ HiÖn tîng ho¸ häc:
- §¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C ta ®îc v«i sèng vµ khÝ
c¸cbon®ioxit
- Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.
0,25
0,25
0,25
3 +CTHH §óng: Fe
2
O
3
, MgO, N
2
O
3
+CTHH Sai: CO
3
, AlS, S
2
O
3
CaCl, HCl
3
,NO
3
,N
5
O
2
.
+ Söa l¹i: CO
2
, Al
2
S
3
, SO
2
CaCl
2
, HCl, NO
2
, N
2
O
5
.

0,25
0,5
0,5
4
LËp PTHH
a, C
2
H
5
OH + 3O
2
-> 2CO
2
+ 3H
2
O
b, 4P + 5O
2
÷ → ÷
o
t
2P
2
O
5
0,5
0,5
5
+Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: N
x
H
y
+BiÕt (d
2
H
A
= 8,5) -> MA = 8,5. 2 = 17g
+ TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H:
ADCT: %N =
% 100 ×
×
y x
H N
N
M
M x
->
% 100
%
×
×
·
N
H N
M
M N
x
y x
-> 1
% 100 14
17 % 35 , 82
·
×
×
· x T¬ng tù : y = 3
% 100 1
17 % 65 , 17
·
×
×

VËy CTHH ®óng lµ NH
3
(KhÝ Am«ni¾c)
0,25
0,5
0, 5
0, 5
0, 5
0,25
6
+TÝnh sè mol cña O
2
vµ H
2
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 35
ADCT:
M
m
n · mol n
H
5 , 1
2
3
2
· ·

. 1
32
32
2
mol n
O
· ·
a) -> Vh
2
= (nH2 + nO2) x 22,4 = ( 1,5 +1) x 22,4 = 56 (lit)
b) PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
o
t
2H
2
O
2mol 1mol 2mol
1,5mol 0,75mol -> O
2
d
-> nO2 (d) = 1- 0,75 = 0,25 (mol)
-> Sè ph©n tö khÝ O
2
d lµ: 0,25 . 6,02 .10
23
= 1,5.10
23
ph©n tö
-> VO2d = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lit)
-> mO2 d = 0,25. 32 = 8 (g)
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
®Ò sè 31
Câu 1: (2 điểm)
Viết phương trình phản ứng với khí oxi của các chất sau:
Lưu huỳnh, metan, photpho, sắt , natri, canxi, nhôm
Câu 2: (3 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí.
Biết mMg/ mAl = 4/9
a,Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b, Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc)
c, Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng
d, Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
Câu 3: (4 điểm)
Đốt cháy 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5,6
gam Fe thu được rắn C. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.
a, Xác định các chất có trong A,B,C,D,E
b, Tính khối lượng mỗi chất có trong A,C,D
c, Tính thể tích mỗi khí có trong B,E
Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2
Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O
Các khí đo được ở đktc
Câu 4: (1 điểm)
35,5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5,6 lít O2 (đktc). Xác định tên của nguyên tố R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P = 31
®Ò sè 32
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 36
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 32
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 37
®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong,
khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i
trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua dung dÞch
Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi lîng kh«ng
®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25,44 -
(0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g :
m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
Theo bµi ra, khi dung dÞch X ®îc pha tõ dung dich Y:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
Trong 300ml ddX cã thµnh phÇn V
H
2
O
vµ V
Y
lµ:
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
38
C©u1: (1,5 ®iÓm) Cã 5 b×nh, ®ùng 5 chÊt khÝ: N
2
; O
2
; CO
2
; H
2
; CH
4
.

H·y

tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ?
C©u2: (1,0 ®iÓm) KhÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O
2
. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ
CO
2
tinh khiÕt.
C©u3: (2,0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H
2
SO
4
lo·ng vµo 2 ®Üa c©n, sao cho c©n ë
vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau:
- Cho 25,44g Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.
- Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
.
C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng, tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.)
C©u4: (2,25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Cho
dung dÞch Z t¸c dông 10,53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.
a- TÝnh C
M
(Z)
b- Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y, b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ:
Y
O H
V
V
2
=
1
2
. TÝnh C
M
cña ddX vµ dd Y?
C©u5: (3,25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5,5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14,6% thu ®-
îc 4,48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).
a- TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp.
b- TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.
( Na = 23; H = 1; O = 16; C = 12; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; Zn = 65)
®¸p ¸n ®Ò sè 33
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 39
®Ò sè
34
1) Hoµn thµnh
c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng sau ?
Cho biÕt mçi
ph¶n øng thuéc
lo¹i nµo ? V×
sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim
lo¹i cã thµnh
phÇn % khèi lîng
cña oxi lµ 30%.
T×m c«ng thøc
oxit biÕt kim lo¹i
cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng
thÝ nghiÖm ngêi
ta ®iÒu chÕ oxi
b»ng c¸ch nhiÖt
ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái
khi sö dông khèi
lîng KMnO
4

KClO
3
b»ng nhau
th× trêng hîp nµo
thu ®îc thÓ tÝch
khÝ oxi nhiÒu
h¬n ? V× sao ?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn
C©u1: ( 1,5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- TrÝch c¸c mÉu thö, dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c
mÉu thö
+ KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y, khÝ ®ã lµ O
2
.
+ NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N
2
vµ CO
2
.
+ NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H
2
vµ CH
4
.
-§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N
2
vµ CO
2
, dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc
v«i trong, khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO
2
; khÝ cßn l¹i lµ N
2
kh«ng
cã hiÖn tîng g×.
- §èt ch¸y 2 khÝ H
2
vµ CH
4
, sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo
cèc níc v«i trong, ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH
4
.
PTHH: 2H
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
2H
2
O
CH
4
+ 2 O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ 2H
2
O
CO
2
+ Ca(OH)
2
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
C©u2: (1,0 ®iÓm)- DÉn hæn hîp khÝ CO
2
cã lÈn khÝ CO; khÝ O
2
qua
dung dÞch Ca(OH)
2
d. KhÝ CO
2
bÞ hÊp thô, cßn 2 khÝ CO vµ O
2
tho¸t ra
ngoµi.
CO
2
+ Ca(OH)
2 d
-> CaCO
3
↓ + H
2
O
Läc lÊy kÕt tña, röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 900
0
C) ®Õn khèi l-
îng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO
2
.
CaCO
3
÷ → ÷
0
t
CaO + CO
2

C©u3: (2,0®iÓm)
- n
3 2
CO Na
=
106
44 , 25
= 0,24 mol
*n
Al
=
27
m
mol
- Khi thªm dd Na
2
CO
3
vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng:
Na
2
CO
3
+ 2HCl -> 2NaCl + CO
2

+ H
2
O
1mol 1mol
0,24mol -> 0,24mol
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm:
25,44 - (0,24.44) = 14,88g
- Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H
2
SO
4


ph¶n øng:
2Al + 3 H
2
SO
4
-> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2mol 3mol

27
m
mol ->
2 . 27
. 3 m
mol
§Ó c©n th¨ng b»ng, khèi lîng ë cèc ®ùng H
2
SO
4
còng ph¶i t¨ng thªm
14,88g : m -
2 . 27
. 3 m
.2 = 14,88g ;
gi¶i ra ta cã m = 16,74 (g)
C©u4: (2,25 ®iÓm)
a) V
ddZ
= 300 + 500 = 800ml = 0,8 lÝt
n
Zn
=
65
53 , 10
= 0,162 mol
-Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
Zn + 2HCl -> ZnCl
2
+ H
2

Theo ph¬ng tr×nh : n
HCl
=2.n
Zn
= 2.0,162 = 0,324 mol
C
M ddZ
=
8 , 0
324 , 0
= 0,405 (M)
b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
40
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 35
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ C
x
H
y
COOH + O
2
----> CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc
biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.
ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, Mn
2
O
7
, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C
2
H
2
(®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5.
§èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
®Ò sè 36
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2
 + 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 41
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ?  CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400
0
C. Sau ph¶n øng
thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®) 1(1®) a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm 0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®) a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O 0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 0,25
2(1®) nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3
®)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( ·
;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay
vµo (*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3
®)
PTP¦: CuO + H2 ÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)
0,5
0,5
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 42
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n
thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt 0,5
®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm)
Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau
a) Bèn chÊt bét : Na
2
CO
3
, BaCO
3
, Na
2
SO
4
, BaSO
4
nÕu chØ dïng dung dÞch HCl
b) Hai chÊt khÝ : CH
4
vµ C
2
H
6
.
c) Hai chÊt r¾n: Fe
2
O
3
vµ Fe
3
O
4
nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt
d) N¨m dung dÞch: NaHSO
4
, KHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
3
, Ba(HCO
3
)
2
chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng
C©u2:(2 ®iÓm)
a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn
hîp gåm Na
2
CO
3
vµ NaHCO
3
.
b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO
3
mµ kh«ng dïng NaHCO
3
r¾n hoÆc
Na
2
CO
3
?
c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp.
LÊy vÝ dô minh ho¹.
d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe
2
O
3
; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng x¶y ra.
C©u3: :(2 ®iÓm)
a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau:
- ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
1
lÝt dung dÞch Cu(NO
3
)
2
1M.
- ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V
2
lÝt dung dÞch AgNO
3
0,1 M.
Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau.
ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V
1
vµ V
2
b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl
2
vµ CuCl
2
. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n
øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X.
c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C
2
H
2
vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO
2
vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña
X.
C©u4: (2 ®iÓm)
Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ M
x
O
y
.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan
hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H
2
(®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO
3
thu
®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c
®Þnh M vµ M
x
O
y
C©u5: :(2 ®iÓm)
Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H
2
SO
4
®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H
2
SO
4
thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A
1
. Lîng khÝ A
1
®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH
0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã
cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C.
a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu.
b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C
®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 2: 2 ®iÓm (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 3: 2 ®iÓm
a, V
1
= V
2
(0,75 ®iÓm)
b, m = 13,1 gam (0,5 ®iÓm)
c, C«ng thøc C
2
H
6
(0,75 ®iÓm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 43
C©u 4: 2 ®iÓm
Trêng hîp 1: nMxOy
= 1,5 n
M
(1 ®iÓm)
M: Fe, M
x
O
y
: Fe
3
O
4
Trêng hîp 2: n
M
= 1,5 nMxOy: Lo¹i (1 ®iÓm)
C©u 5: 2 ®iÓm
a, (M lµ Ag) m
M
= 1,08 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt
b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam
Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm)
Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam
Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm)
Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸
häc ( H)
1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét
chÊt
6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch
2. Sù bèc mïi 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c
3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 8. Sù tho¸t khÝ
4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 9. Sù to¶ nhiÖt
5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag
tr¹ng th¸i h¬i)
10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch
C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña
khèi lîng mol
a) NaOH; CaO ; MgCl
2
; Cu(OH)
2
b) NaOH; MgCl
2
; CaO; Cu(OH)
2
c) CaO; MgCl
2
; NaOH; Cu(OH)
2
d) Cu(OH)
2
; MgCl
2
; CaO; NaOH
C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng .
Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh :
H
2
+ CuO Cu + H
2
O
TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh
C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO
2
vµ 5.4 g H
2
O . T×m
CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23
®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy .
b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ?
Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với
a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4
Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối.
Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào
KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2
Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)
a; Viết PTPƯ sảy ra
b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu
Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 44
( Biết Fe = 56, Al = 27, Na = 23, S = 32 , O = 16 )
®Ò sè 40
Câu I :( 1,5 điểm )Lập công thức hoá học của A , B , C biết :
A tạo bởi 2 nguyên tố C và H , trong đó H chiếm 25% về khối lượng . ở 0o C 760 mmHg , 1lít khí A có khối lượng là 0,7142g .
B là oxit một kim loại hoá trị III . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11,2g kim loại .
Đốt cháy hoàn toàn 6,8g D thu được 12,8g khí sunfurơ ( S02) và 3,6g hơi nước .
Câu II : ( 4 điểm )
1 . Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na , Zn , C , N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) ,Zn
(II) , C (IV) , N (V) , Ca (II) .
2. Tính thành phần , phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 , Fe203 , Fe304 ?
Câu III :( 2,5 điểm )
Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi , sau phản ứng người ta thu được 12,8g khí sunfurơ S02.
a . Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy .
b . Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng .
Câu IV :( 2 điểm )
Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau :
phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 .
phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8,96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC . tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về
khối lượng của hỗn hợp X .
( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 ; 0 =16 ; S = 32 ; H = 1 ; C = 12 )
®¸p ¸n ®Ò sè 40
Câu 1
(1,5 Đ )
- A có CTHH là : CH4- B có CTHH là : Fe203- C có CTHH là :H2S
Lu ý : học sinh có thể giải theo nhiều cách khác nhau , nếu giải đúng vẫn cho điểm tối đa .
câu đúng đợc 0,5đ
Câu 2
( 4 Đ )
1 . Các phơng trình phản ứng xẩy ra là :
4Na + 02--> 2Na20
2Zn + 02 ---> 2Zn0
C + 02 ---> C02
4N + 5 02 ---> 2N205
2Ca + 02 ----> 2Ca0
2 . Fe0 : %Fe = 78 %
Fe203 : % Fe = 70%
Fe304 : %Fe = 72,4%
Câu 3
( 2,5 Đ )
-Theo bài ra ta có số mol của khí S02là :
nS02 = 12,8 : 64 = 0,2 ( mol )
-Ta có phơng trình phản ứng :
S + 02-> S02
1mol 1mol 1mol
0,2mol 0,2mol 0,2mol
-a) vậy ta có khối lợng của S là :
ms = ns . Ms = 0,2 . 32 = 6,4 ( gam )
-b ) theo phơng trình phản ứng ta có :
+ số mol 02 phản ứng là : n02 = nS02= 0,2 mol
+ khối lợng 02 phản ứng là : m02 = 0,2 .32 =6,4g
+ khối lợng 02 d là : m02( d ) =10 – 6.4 = 3,6g
®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 45
1- Fe
3
O
4
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
2- Cu(NO
3
)
2
-> CuO + NO
2
+ O
2

3- Fe
2
O
3
+ CO -> Fe
3
O
4
+ CO
2
4- Fe
x
O
y
+ Al -> Fe + Al
2
O
3
5- FeS
2
+ O
2
-> Fe
2
O
3
+ SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - N
x
O
y
+ Cu -> CuO + N
2
.
8- Fe
x
O
y
+ H
2
-> Fe + H
2
O.
C©u4:
TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®¸p ¸n ®Ò sè 41
C©u1:
Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg, C,O cã PTK lµ 84 ®vC, vµ cã tû lÖ khèi lîng
gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 . H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp
chÊt?
HD: CTTQ: Mg
x
C
y
O
z
=> x : y: z =
16
4
:
12
1
:
24
2
<=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3
CT ®óng: MgCO
3
C©u2:
Khö 23,2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H
2
thu ®îc 7,2 gam níc. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cña oxit s¾t trªn?
HD: CTTQ: Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O
Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g
Theo bµi: 23,2 g 7,2 g
=> 18.y.23,2 = ( 56x + 16y).7,2 =>
4
3
·
y
x
CT hîp chÊt: Fe
3
O
4
C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH:
1- 3Fe
3
O
4
+ 8Al -> 9Fe + 4Al
2
O
3
2- 2Cu(NO
3
)
2
-> 2CuO + 4NO
2
+ O
2

3- 4Al + 3O
2
-> 2Al
2
O
3

4- 3Fe
x
O
y
+ 2yAl -> 3xFe + yAl
2
O
3
5- 4FeS
2
+ 11O
2
->2 Fe
2
O
3
+ 8SO
2
6- M + HCl -> MCl
x
+ H
2
7 - 2N
x
O
y
+ 2y Cu -> 2y CuO + xN
2
.
8- Fe
x
O
y
+ yH
2
-> xFe + yH
2
O.
C©u4:
a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6,4 gam khÝ O
2
vµ 13,2 gam khÝ CO
2
.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 46
b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi, Hidr«, Nit¬ vµ kh«ng khÝ. B»ng ph¬ng
ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã.
HD:
a) – Sè mol CO
2
= 0,3 mol Sè mol O
2
= 0,2 mol
2 , 0 3 , 0
2 , 13 4 , 6
+
+
· M
= 39,2
b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y:
- Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t.
- Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng.
- Lä ®ùng H
2
-> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê.
- Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n.
C©u5:
§èt ch¸y 7 gam chÊt X, thu ®îc 11,2 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). BiÕt tû
khèi cña X so víi H
2
lµ 14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ?
CT : CS
2
C©u6:
§èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S .
a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc. BiÕt r»ng C chiÕm 42,85% khèi lîng hçn hîp.
b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn)
HD:
C©u7:
§em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26,8 gam hçn hîp gåm MgCO
3
vµ CaCO
3
, sau ph¶n øng thu ®îc
13,2 gam khÝ CO
2
. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu?
C©u8: H·y tÝnh:
a) khèi lîng cña 15.10
23
nguyªn tö Cu.
b) Sè mol cña 2,7.10
23
ph©n tö khÝ SO
2
.
----------------------------------------------------------------
Cho biÕt: NTK C = 12, O =16, Mg = 24, Fe = 56, H = 1, S = 32, Ca = 40,
Cu = 64, K = 39, Na = 23, N = 14, P = 31, …………………….
®Ò sè 42
A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm):
C©u1 : Cã hai b×nh kÝn, mét b×nh chøa 1lÝt CO, b×nh hai chøa1 lÝt N
2
(dktc)
A. Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B. Khèi lîng b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng
C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. B×nh1 chøa 1g C
3
H
8
, b×nh 2 chøa1g khÝ CO
2
th× trong 2 b×nh cã
A. Sè ph©n tö b»ng nhau B. Sè nguyªn tö b»ng nhau
C. Sè pr«ton b»ng nhau D. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai
C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau
KClO
3
O
2
Fe
3
O
4
FeH
2
B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm)
C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau
PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1.12 lÝt H
2
(dktc)
PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H
2
®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5.6 g Fe
X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t.
C©u5: TÝnh sè gam Fe
2
(SO
4
)
3
cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1.408gam hçn hîp khÝ
X gåm SO
2
vµ SO
3
. BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O
2
cã thÓ tÝch b»ng nhau
C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe, Mg, vµ Zn ph¶n øng víi 1.2 mol HCl
a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt
Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0,3 mol, tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1.
TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp
®Ò sè 43
Câu 1. ( 1đ )
Một đơn vị Cacbon tương ứng bao nhiêu gam?
Hãy tìm khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Na?
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 47
Câu 2. ( 1.5đ )
Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23.
a) Cho biết nguyên tử khối, tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất
Câu 3. ( 1,5đ ).
Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng . Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33,6 lít khí Hiđrô ở
đktc.
a) Lập phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng
Câu 4. ( 3đ ).
Đốt cháy 9,3g Photpho trong bình chứa 4,48 lít khí Oxi ở đktc
Hãy tính khối lượng chất tạo thành
Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên
Câu 5. ( 3đ ). Dùng H2 khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. Biết trong hỗn hợp đó khối
lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15,2g.
®Ò sè 44
Câu 1:
a. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5,6 khí metan và 2,8 lít khí oxi, 10,08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện
tiêu chuẩn ).
b. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A.
Câu 2:
Cho các chất :CuO, SO3, Na2O, MgO, ZnCl2
SiO2, MnO,P2O5, CO, N2O5.
Những chất nào là:
Oxit axit. Viết công thức hoá học của axit tương ứng.
Oxit bazơ. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng.
Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH.
Câu 3:
Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử:
a. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric.
b. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao.
c. Nung nóng Kali clorat.
d. Tôi vôi.
e. Nung đá vôi.
Câu 4:
Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào
đất khi sử dụng 98,4 kg amoni nitrat.
Câu 5:
Đốt cháy hoàn toàn 2,3 g hợp chất A người ta thu được 4,4 g CO2 và 2,7g hơi nước.
Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG.
Câu 6:
Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện
người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3,6 gam nước và V lít hỗn hợp B.
a. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2,8 lít hỗn hợp này cân nặng
1,375g.
b. Tính V.
( các thể tích khí đều đo ở đktc )
Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử
trong hỗn hợp Z gấp 2,25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y.
Câu 7:
Đốt cháy hoàn toàn 17,81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. Hoà tan chất rắn B vào 130,11 gam nước thì thu được dung
dịch Z có nồng độ 14,82%. Xác định đơn chất A, biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh.
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; K = 39; Na = 23;
Ca = 40; Ba = 137; S = 32; Mg = 24; Zn = 65; Cu = 64.
®Ò sè 45
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 48
Tr ­ êng t hcs yª n mü
§ Ò kiÓm t r a chÊt l ­ î ng häc sinh giái
N¨mhäc 2006 – 2007
M«n : hãa häc 8
(Thêi gian lµmbµi 120phót)
Bµi tËp 1: (4 ®iÓm)
C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai.
1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®Òu do ph©n tö t¹o nªn.
2) Trong hçn hî p cã Ýt nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö.
3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒu lo¹i ®¬n chÊt kh¸c nhau.
4) Hçn hî p n­ í c cÊt t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O.
Bµi tËp 2: (4 ®iÓm)
H· y tr×nh bµy ph­ ¬ng ph¸p ®ÓnhËn biÕt:
a. C¸c chÊt r¾n: P
2
O
5
; SiO
2
; Al
2
O
3
; Zn; Na
2
O; NaCl.
b. C¸c chÊt khÝ: N
2
; O
2
; H
2
; CO
2
.
Bµi tËp 3: (4 ®iÓm)
Thay c¸c ch÷c¸i A, B, C, D, E, G, H, I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝch hî p vµ
hoµn thµnh c¸c ph­ ¬ng tr×nh hãa häc tõ c¸c s¬®å ph¶n øng sau.
1) A +B ÷→ ÷
0
t
C
2) A +D ÷→ ÷
0
t
E
3) B +D ÷→ ÷
0
t
G
4) I +D ÷→ ÷
0
t
H
5) G +H ÷→ ÷ SO
3

6) E +I ÷→ ÷
0
t
A +H
7) C +HCl ÷→ ÷ FeCl
2
+H
2
S
8) H
2
S +D ÷→ ÷
0
t

Bµi tËp 4: (4 ®iÓm)
§ èt ch¸y hoµn toµn 25,3 gam mét hî p chÊt A trong kh«ng khÝth×t¹o thµnh 24,64 lÝt
khÝCO
2
(®o ë ®ktc) vµ 29,7 gam h¬i n­ í c.
H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A?
Bµi tËp 5: (4 ®iÓm)
Trªn hai ®Üa c©n A, B cã ®Óhai cèc. Cèc ë ®Üa A ®ùng dung dÞch axit HCl, cèc ë ®Üa
B ®ùng dung dÞch axit H
2
SO
4
. § iÒu chØnh l­ î ng dung dÞch trong hai cèc ®Óc©n ë vÞtrÝ
th¨ng b»ng (nh­ h×nh vÏ ). Cho 1,15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ®Üa A vµ a gam kim lo¹i
Mg vµo cèc ë ®Üa B. C©n vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. H· y tÝnh a? (BiÕt l­ î ng axit HCl vµ
l­ î ng axit H
2
SO
4
trong hai cèc ®ñ ®Óph¶n øng hÕt 1,15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim
lo¹i Mg)

A B
®Ò sè 46
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm
C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ:
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 49
A: 25%. B: 20%. C: 25%. D: 2%.
C©u 2:
Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc
lµ:
A; 16 M. B: 4 M. C: 0,4 M. D: 6,25 M.
C©u 3:
Hoµ tan 9,4 (g) K
2
0 vµo níc, thu ®îc 100ml dung dÞch. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A: 1 M. B: 2 M. C: 0,094 M. D: 9,4 M.
PhÇn II: Tù luËn
C©u 1:
LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
A. SO
2
+ O
2
---> SO
3
B. Na
2
CO
3
+ Ca(OH)
2
---> NaOH + CaCO
3
C. FeS
2
+ O
2
---> Fe
2
O
3
+ SO
2
C©u 2:
Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO
3
thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO
2
)
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö, ph©n tö
cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?.
b. ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?
c. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû?
C©u 3;
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau; cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo
thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû?
a) P + 0
2


?
b) Mg + ? – MgCl
2
+ ?
c) H
2
+ ? – Cu + ?
d) KCl0
3
- ? + 0
2
C©u 4;
Cho 6,5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14,6%
a). ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra?
b). TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)?
c). TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc?
(Cho: Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; K = 39; O =16; Na = 32)
®Ò sè 47
C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau
- Ph¬ng ph¸p bay h¬i - Ph¬ng ph¸p chng cÊt
- Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i - Ph¬ng ph¸p chiÕt
Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ, ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ?
C©u 2 ( 5,75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ?
1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t, nh«m, ®ång, lu huúnh, cacbon, ph«tpho
2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp, nung nãng, chøa lÇn lît c¸c chÊt:
MgO, CaO, CuO, Na
2
O, P
2
O
5
3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m, s¾t, magie, ®ång, kÏm.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 50
4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ?
C©u 3 ( 2,75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã
mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra?
C©u 4 (3,5®iÓm)
1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo, gi÷a O
2
vµ N
2
®Ó ngêi ta thu ®îc mét
hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H
2
b»ng 14,75 ?
2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X, cÇn dïng hÕt 10,08 lÝt O
2
(§KTC). Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n
øng, chØ thu ®îc 13,2 gam khÝ CO
2
vµ 7,2 gam níc.
a. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X)
b. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ?
C©u 5 (4,5 ®iÓm)
1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu
ph¶n øng). Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8,96lÝt H
2
(§KTC).
a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ?
b. TÝnh a ?
2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe
2
O
3
ë nhiÖt ®é
cao. Sau ph¶n øng, thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i, lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd
H
2
SO
4
lo·ng (lÊy d), th× thÊy cã 3,2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan.
a. TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ?
b. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y, cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)
2
d th× thu ®îc
bao nhiªu gam kÕt tña. BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ?
C©u 6 (1,5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O vµ bao nhiªu gam níc, ®Ó pha chÕ
®îc 500 gam dung dÞch CuSO
4
5%
Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12
®¸p ¸n ®Ò sè 47
C©u/ý Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm
C©u 1
( 2 ®iÓm )
Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD, tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc, chÆt chÏ
th× cho mçi VD 0,5 ®iÓm
C©u 2
( 5,75
®iÓm )
1/ ( 1,5 ®)
2/ (0,75®)
3/ ( 1 ®)
4/ ( 2,5 ®)
C©u 3
(2,75 ®)
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- DÉn khÝ H
2
®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp
PTHH: H
2
+ CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + H
2
O
H
2
O + Na
2
O → 2NaOH
3H
2
O + P
2
O
5
→ 2H
3
PO
4
- ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0,25 ®iÓm
- Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit, axit, baz¬, M uèi
- LÊy ®óng , ®ñ, ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô, cho 0,25 ®/vd
- Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh, chÝnh c¸c khoa häc
- C¸ch thu khÝ oxi
- ViÕt ®óng PTHH
0,25
0,25
0,25
0,5
2
1,75
®
0,5
®
0,5
C©u4(3,5
®iÓm)
1/
(1,5®iÓm)
Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14,75.2 =29,5
- Gäi sè mol cña O
2
lµ x, sè mol cña N
2
lµ Y
M =
5 , 29
28 32
·
+
+
y x
y x
 32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
 2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5

0,25
1
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 51
2/ ( 2 ®)
C©u 5(4,5
®)
1/(1,5 ®)
2/ ( 3,0®)
- Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: V
O
2
: V
N
2
= 3 : 5
- Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ:
A + O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
- Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H
n
O
2
=
4 , 22
08 , 10
= 0,45 mol => n
O
= 0,9 mol
n
CO
2
=
44
2 , 13
= 0,3 mol, => n
C
= 0,3 mol, n
O
= 0,6 mol
n
H
2
O
=
18
2 , 7
= 0,4 mol, => n
H
= 0,8 mol, n
O
= 0,4 mol
- Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0,6 + 0,4 =1mol > 0,9 mol
VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH cña A lµ C
x
H
y
O
z
; th× ta cã:
x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. VËy A lµ: C
3
H
8
O
a/ PTHH: A + 2xHCl → 2ACl
x
+ xH
2
B + 2yHCl → 2BCl
y
+ yH
2
b/ - Sè mol H
2
: n
H
2
=
4 , 22
96 , 8
= 0,4 mol, n
H
2
= 0,4.2 = 0,8 gam
- Theo PTHH => n
HCl
= 0,4.2 = 0,8 mol, m
HCl
= 0,8.36,5 = 29,2 gam
- ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng, ta cã:
a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 gam
a/( 1,75®) PTHH: CO + CuO ÷ → ÷
0
t
Cu + CO
2
(1)
3CO + Fe
2
O
3
÷ → ÷
0
t
2Fe + 3CO
2
(2)
Fe + H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ H
2
(3)
- ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu, khèi lîng lµ 3,2 gam. n
Cu
=
64
2 , 3
= 0,05 mol, theo PTHH(1) => n
CuO
= 0,05 mol,
khèi lîng lµ: 0,05.80 = 4 g.VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam
- PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i:
% Cu =
20
4
.100 = 20%, % Fe =
20
16
.100 = 80%
b/ (1,25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)
2
lµ: CO
2
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+ H
2
O (4)
n
Fe
2
O
3
=
160
16
= 0,1 mol,
- Theo PTHH (1),(2) => sè mol CO
2
lµ: 0,05 + 3.0,1 = 0,35 mol
- Theo PTHH(4) => sè mol CaCO
3
lµ: 0,35 mol.
Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0,35.100 = 35 gam
Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35.0,8 = 28 gam
0,25
0,25
0,75
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
C©u 6:
(1,5 ®)
- Khèi lîng CuSO
4
cã trong 500gam dd CuSO
4
4 % lµ:
100
4 . 500
= 20 g
VËy khèi lîng CuSO
4
.5H
2
O cÇn lÊy lµ:
160
250 . 20
= 31,25 gam
- Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31,25 = 468,75 gam
0,5
0,5
0,5
®Ò sè 48
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 52
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) CxHyOz + O2

? + H2O
(2) FeS2 + O2

SO2 + ?
(3) Al + ?

Al2(SO4)3 + H2
(4) SO3 + ?

Na2SO3 + H2O
(5) Fe2(SO4)3 + Cu

? + CuSO4
a, Hoàn thành các phương trình phản ứng.
b, Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên.
Bài 2: (2điểm)
a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37,07%.
Bài 3: (2,5 điểm)
a, Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 và NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong
mỗi lọ
b, Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có)
Bài 4: (3,0 điểm)
a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy
tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam
chất rắn. Hãy tính a.
®Ò sè 49
Bài 1(1,5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao?
a, Al + ? Al2O3
b, ? + O2 P2O5
c, H2O H2 + ?
d, KMnO4 K2MnO4 + ? + ?
e, Fe + ? FeCl3
Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó.
Bài 3(1,5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng cách nào để nhận
biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 4(1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và
H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 5(2,0 điểm) a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 6(2,0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam
Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,33 gam chất rắn và 0,448 lít
H2 (đktc)
®Ò sè 50
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.
Dung dịch
Đại lượng
CuSO4 KOH BaCl2 Ca(OH)2 NaCl
mct 6 g 0,148 g 30 g
mH
2
O
270 g
mdd 240 g
Vdd 300 ml 100 ml
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 53
Ddd (g/ml) 1,15 1,04 1,2 1 1,1
C% 15% 10%
CM 0,25 M
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric
lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt:
A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
4) Độ tan của muối K2SO4 ở 20
0
C là 11,1 g. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là
A. 11,1% B. 10% C. 17,4% D. 20%
5) Để pha chế dung dịch NaOH 0,1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,25M thì thể tích nước cần lấy thêm là:
A. 800 ml B. 2000 ml C. 1200 ml D. 1000 ml
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau:
1/ FeS
2
+ O
2
÷ → ÷
0
t
Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
÷ → ÷ K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ Fe + HNO
3
÷ → ÷
0
t
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
FeO + CO
2
5/ KNO
3
÷ → ÷
0
t
KNO
2
+ O
2
6/ C
2
H
4
+ O
2
÷ → ÷
0
t
CO
2
+ H
2
O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
, K
2
O, N
2
O
5
, MgO, Al
2
O
3
.
Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ
tương ứng với các oxit bazơ.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0,896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau ph¶n øng
®îc 1,68 gam kim loại sắt.
1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau:
Fe
x
O
y
+ CO ÷ → ÷
0
t
Fe + CO
2
Bµi 4 (7,0 ®iÓm): Cho 11,9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, sau phản
ứng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
c. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0,5M.
Cho: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Ba= 137;
Cu = 64; K = 39; S = 32; Ca = 40; Na = 23; Cl = 35,5; C =12; O = 16.
®Ò sè 51
C©u1 (2®): 1, Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.
2, Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,25 mol Fe
2
O
3

b, Cña 4,48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 54
c, Cña 7,1 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42,9% C vµ 57,1% O theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/H2 = 14.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh.
®Ò sè 52
C©u1 (2®): 1, Tæng sè h¹t p ,e ,n trong nguyªn tö lµ 28 ,trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn
chiÕm xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
2, BiÕt tæng sè h¹t p,n,e trong mét nguyªn tö lµ 155. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. T×m p,n,e,NTK cña nguyªn tö trªn ?
C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a, Cña 0,5 mol Fe
2
O
3

b, Cña 3,36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc).
c, Cña 14,2 gam khÝ Clo.
C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82,76% C vµ 17,24% H theo khèi lîng.
a, LËp c«ng thøc cña A , biÕt dA/ KK = 2.
b, TÝnh khèi lîng cña 1,12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).
C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44,8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO
2
vµ h¬i n-
íc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vµ khèi lîng H
2
O t¹o thµnh
®Ò sè 53
Bài 1 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
2) KOH + Al2(SO4)3

K2SO4 + Al(OH)3
3) FexOy + CO
0
t
÷÷→
FeO + CO2
4) CnH2n-2 + ?

CO2 + H2O.
5) FeS2 + O2

Fe2O3 + SO2
6) Al + HNO3

Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bài 2: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO và Na2O đều là chất bột
màu trắng ?
Bài 3:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B
phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu
được dung dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số mol các chất có trong dung dịch D.
Biết : 3Fe + 2O2
0
t
÷÷→
Fe3O4
Fe + 2HCl

FeCl2 + H2
Fe3O4 + 8 HCl

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 4: (2,25 điểm)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 55
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO =
50% ;
2
% 25%
NO
V ·
. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 5: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
®Ò sè 54
I- phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
A- §iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.
1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè ........1........ trong h¹t nh©n ®Òu lµ .......2......... cïng lo¹i, thuéc cïng
mét ........3....... ho¸ häc.
2) C¸c .........4......... cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh, cßn .......5......... lµ h¹t hîp thµnh cña ...........6..........
kim lo¹i.
B- Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.
1) Sè nguyªn tö H cã trong 0,5 mol H
2
O lµ:
A. 3 . 10
23
nguyªn tö B. 6. 10
23
nguyªn tö
C. 9 . 10
23
nguyªn tö D. 12 . 10
23
nguyªn tö
2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+. Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ?
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O, nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI. Tû khèi cña hîp chÊt
víi oxi lµ 2,5. Nguyªn tè X lµ:
A. Nit¬ B. Phèt pho C. Lu huúnh D. Cacbon
4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau, c«ng thøc nµo sai ?
A. Fe
3
(HPO
4
)
2
B. Fe (H
2
PO
4
)
2
C. Fe (H
2
PO
4
)
3
D. Fe
2
(HPO
4
)
3
5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22,4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit
s¾t tõ sinh ra lµ:
A. 12,2 (g) B. 11,6 (g) C. 10,6 (g) D. 10,2 (g)
6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO
3
lµ:
A. NO
2
B. N
2
O
3
C. N
2
O
5
D. NO
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 56
ii- phÇn tù luËn (17 ®iÓm)
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ?
a) KMnO
4

to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2

to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸
trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc KClO
3
. Hái khi
sö dông khèi lîng KMnO
4
vµ KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ?
V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g) ®iphètphopentaoxit.
TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
lµ 180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO
3
kÕt tinh
l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ tõ 100
0
C xuèng 20
0
C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0,5M thu ®îc 3,36
(lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®·
dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
®Ò sè 55
Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O, N2O5, Mg(OH)2, NaHSO3, H2S, CuSO4, Ba(OH)2, HNO3.
Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi:
Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO, Fe3O4, CaO, CuO đều đã được nung nóng.
Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O, N2O5, SiO2, NaCl.NaOH, BaO, SO2.
Câu 3: (5 điểm)
Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu
có)
Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá -
khử.
Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì?
Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0, 4375.
Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A.
Gây nổ 13,44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4.
Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4,9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24,5%.
Tính a, b.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 57
Cho 3,5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12,25%. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.
Tính C% của dung dịch.
®Ò sè 56
TRẮC NGHIỆM
1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là:
a.Lọc c.bay hơi
b.dùng phễu chiết d.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi
e.không tách được
2/A là chất lỏng không tan trong nước.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước, phương pháp đơn giản nhất để lấy A
là:
a.chưng cất c.lọc
b.bay hơi d.dung phễu chiết
e.cô cạn
3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là:
a.proton và electron
b.nơtron và electron
c.nơtron và proton
d.proton, nơtron và electron
4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm:
a.92 proton và 146 electron
b.92 electron và 146 nơtron
c.92 nơtron và 146 proron
d.92 nơtron và 146 electron
e.93 proton và 146 nơtron
5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.5 lần nguyên tử khối của oxi.X là nguyên tố nào?
a.Ca
b.Na
c.K
d.Cu
e.Fe
6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần
chất mang đốt:
a.C và O
b.H và O
c.C và H
d.C , H và O
7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000
o
C thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và
cacbonic(cacbon đioxit).Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào:
a.Ca và O
b.O và C
c.Ca và C
d.Ca , C và O
Tự luận:
1/Có 4 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4; KHCO3 và Na2CO3; KHCO3 và Na2SO4;
Na2SO4 và K2SO4. Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2.
2/Cho 49,03 g dd HCl 29,78 % vào bình chứa 53,2g một KL kiềm (nhóm I). Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành, trong điều kiện
không có không khí, thu được bã rắn. Xác định kim loại trong các trường hợp sau:
a) Bã rắn chỉ có một chất, có khối lượng là 67,4 g.
b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất, có khối lượng là 99.92 g.
c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất, có khối lượng là 99.92 g.
3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng, có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau, nếu
thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3, khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. Tìm tỉ lệ m1/m2
®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 58
1- Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lµ
g×?
2- H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö
(®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M.
3- TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0,5 mol cña A cã khèi lîng 11,5 gam.
C©u2: (1,5 ®)
LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y:
a. K(I) b.Mg(II) c. Al (III)
d. Pb(IV) e.P(V) g. S(VI)
C©u 3: (2,5®)
Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n
b»ng c¸c ph¶n øng ®ã.
a. Mg + ? ---> Mg0
b. Zn + ? ---> ZnCl
2
+ H
2
.
c. ? + 0
2
----> P
2
0
5
t
0
d. KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+ ?
e. Cu0 + ? -----> Cu + H
2
0.
C©u 4: (3,5®)
§Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10,65 gam HCl. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc
hãa häc cña oxit kim lo¹i
®¸p ¸n ®Ò sè 57
C©u 1: (2,5®)
1- (1®): - (0,5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6.10
23
nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã.
- (0,25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö
chÊt ®ã.
- (0,25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n
tö).
2. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n =
M
m
3. (0,5®) M
A
=
nA
mA
--> M
A
=
5 , 0
5 , 11
=23 (g)
C©u 2: (1,5®) a. K
2
0 b.Mg0 c. Al
2
0
3
b. Pb0
2
e. P
2
0
5
g.S0
3
- LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0,25®iÓm
C©u 3: (2,5®)
a. 2Mg + 0
2
---> 2 Mg0
b. Zn + 2 HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
c. 4P + 50
2
----> 2 P
2
0
5
t
0
d. 2KMn0
4
-----> K
2
Mn0
4
+ Mn0
2
+0
2
e. Cu0 + H
2
----> Cu + H
2
0
- Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc, mçi c©u cho 0,5®.
C©u 4: (3,5®) n
HCl
=
1000
5 , 1 200 x
= 0,3 (mol) (0,25®)
Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i, ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M
2
0
n
...
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 59
M
2
0
n
+ 2nHCl ---> 2 MCl
n
+ nH
2
0 (1,25®)
1mol 2n mol
n M 16 2
8
+
0,3 mol
Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
n M
nx
16 2
8 2
+
= 0,3 (0,5®)
Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M=
n .
6 , 0
2 , 11
(0,5®)
Víi n = 1 --.> M=
6 , 0
2 , 11
(lo¹i) (0,25®)
n= 2 --> M =
6 , 0
4 , 22
(lo¹i) (0,25®)
n = 3 --> M = 56 (Fe) . C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe
2
0
3
(0,5®)
®Ò sè 58
Câu 1:
Có 400ml dung dịch H2SO4 15% , cần đổ thêm vào bao nhiêu lít
nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M . Biết khối lượng riêng của H2SO4 1,6 gam/ml.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 3,384 gam CO2 và 0,694 gam H2O. Tỉ khối hơi so với không
khí là 2,69 .
Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A
Câu 3:
a.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3.10
- 8
cm. Hạt nhân của nguyên tử
hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5,0.10
- 13
cm. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính
là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ?
b.Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1,6726.10
- 27
kg . Tính khối lượng riêng của hidro, biết bán kính nguyên tử hidro
là r = 5,3 . 10
- 9
cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron)

Câu 4:
Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4, HCl, BaCl2, NaCl và NaOH. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc
thử duy nhất đó là quỳ tím?
Câu 5:
Cho 17,3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15,68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ?
c. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng?
Cho biết : H = 1. O= 16; Zn = 65 ; Al = 27 ; Cl = 35.5;

®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) :
C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ :
A. 16 g
B. 26,568 .10
-24
g
C. 18 g
D. 32 . 10
-24
g
C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa
cïng :
A. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.
B. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.
C. Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.
D. Sè ph©n tö cña mçi chÊt.
C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn
tiªu chuÈn lµ :
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 60
A. 67,2 lÝt.
B. 36,6 lÝt.
C. 44,8 lÝt.
D. 22,4 lÝt.
C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã
c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau :
A. Z + Y = X + T.
B. X + Y = Z + T.
C. m
X
+ m
Y
= m
T
.
D. m
X
+ m
Y
= m
T
+ m
Z
ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi - Néi Tró Than Uyªn 61
PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ).
C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ
c©n b»ng ).
a. MgCO
3
+ HNO
3

b. Al + H
2
SO
4

c. Fe
X
O
Y
+ HCl 
d. Fe
X
O
Y
+ CO 
e. Fe + Cl
2

f. Cl
2
+ NaOH 
C©u 2: a, Trén 300g dung dÞch HCl 7,3% víi 200g dung dÞch NaOH. TÝnh
nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc.
b, Trén 100 mol dung dÞch H
2
SO
4
20% ( d = 1,137g/ml ) víi 400g
dung dÞch BaCl
2
5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi lîng kÕt
tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.
®¸p ¸n ®Ò sè 59
PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
C©u 1 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 2 : C ( 1 ®iÓm )
C©u 3 : B ( 1 ®iÓm )
C©u 4 : D ( 1 ®iÓm )
PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm)
C©u 1 : (3 ®iÓm ; mçi c©u ®óng 0.5 ®iÓm)
a. MgCO
3
+ 2HNO
3
 Mg(NO
3
)
2
+ H
2
O + CO
2

b. 2Al + 3H
2
SO
4
 Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2

c. Fe
X
O
Y
+ 2yHCl  x FeCl
2y/x
+ yH
2
O
d. Fe
X
O
Y
+ yCO  xFe + yCO
2
e. 2Fe + 3Cl
2
 3FeCl
3
f. Cl
2
+ 2NaOH  NaCl + NaClO + H
2
O
C©u 2 : (3 ®iÓm)
a. Tríc ph¶n øng : n
NaOH
=
40 100
4 200
x
x
= 0.2 (mol). (0.2 ®iÓm)
n
HCl
=
5 , 36 100
3 , 7 300
x
x
= 0.6 (mol) (0.2 ®iÓm)
Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H
2
O (0.4 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng : 0.6 mol 0.2 mol
Ph¶n øng : 0.2 mol 0.2 mol
Sau ph¶n øng : 0.4 mol 0 mol 0.2 mol (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ :
%HCl =
200 300
100 5 , 36 4 , 0
+
x x
= 2,92% (0.25 ®iÓm)
%NaCl =
200 300
100 5 , 58 2 , 0
+
x x
= 2,34% (0.25 ®iÓm )
b. (1.5 ®iÓm ):
Tríc ph¶n øng : nH
2
SO
4
=
98 100
20 137 , 1 100
x
x x
= 0,232 mol (0.1 ®iÓm )
nBaCl
2
=
208 100
2 , 5 400
x
x
= 0,1 mol (0.1 ®iÓm )
Ta cã ph¶n øng : H
2
SO
4
+ BaCl
2
 BaSO
4
+ 2HCl (0.2 ®iÓm )
Tríc ph¶n øng :0,232 mol 0,1 mol
Ph¶n øng : 0,1 mol 0,1 mol
Sau ph¶n øng : 0,132 mol 0 mol 0,1 mol (0.2 ®iÓm )
Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0,1x233 = 23,3g (0.2 ®iÓm )
Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H
2
SO
4
vµdung dÞch BaCl
2
trõ ®i lîng kÕt tña.
m
B
= 100x1,137 + 400 - 23,3 = 490,4 g (0.2 ®iÓm )
VËy nång ®é % cña H
2
SO
4
d vµ HCl t¹o thµnh lµ :
%H
2
SO
4
=
4 , 490
100 98 132 , 0 x x
= 2,64% (0.25 ®iÓm)
%HCl =
4 , 490
100 5 , 36 2 , 0 x x
= 1,49% (0.25 ®iÓm)
®Ò sè 60
C©u 1: (2 ®iÓm)
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau:
Lu huúnh, metan, photpho, s¾t , natri, canxi, nh«m
63
C©u 2: (3 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 7,8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ. BiÕt
a,ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra
b, TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc)
c, TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng
d, §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO
4
, biÕt hiÖu
suÊt ph¶n øng ®¹t 80%.
C©u 3: (4 ®iÓm)
§èt ch¸y 4,48 lÝt H
2
trong 3,36 lÝt O
2
. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ
khÝ B. Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5,6 gam Fe thu ®îc r¾n C. Cho r¾n C vµo
dung dÞch chøa 14,6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E.
a, X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A,B,C,D,E
b, TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A,C,D
c, TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B,E
BiÕt Fe + HCl --> FeCl
2
+ H
2
Fe
3
O
4
+ HCl --> FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O
C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc
C©u 4: (1 ®iÓm)
35,5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5,6 lÝt O
2
(®ktc). X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R.
Cho: Mg = 24, Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Cl = 35,5, P
= 31
®Ò sè 61
Câu 1 (4 điểm)
1. Hãy giải thích:
a, Trong nhà máy, người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày.
b, Trên nền hang sâu, trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí .
c, Trước khi đốt , cần phải thử xem khí có tinh khiết không.
d, Khi tắt đèn cồn, người ta đậy nắp đèn lại.
2. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dd , dd NaOH, dd NaCl. Trình bày PP nhận biết từng
chất đựng trong mỗi lọ.
Câu 2 (6 điểm)
1. Hoàn thành các PTHH sau:
a,
b,
c,
d,
2. Thay các chữ cái A, B, C, D, E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực
hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
A
B D E F
C
Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí.
Câu 3 (4 điểm)
64
1. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số
hạt không mang điện là 10.
a, Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
b, Vẽ sơ đồ nguyên tử, biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.
2. Trong một bình kín chứa 17,92 l hh khí gồm và . Tỉ khối của hh so với là 4,75. Đốt nóng
bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng.
Câu 4 (6 điểm)
1. Nung nóng 806 g hh gồm và , lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy
173,6 g P.
a, Viết các PT phản ứng xảy ra.
b, Tính %m trong hh ban đầu.
2. Để điều chế , người ta cho 7,8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa
đủ), sau phản ứng thu được 8,96 l khí . Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần
số mol A.
a, Viết các PTHH xảy ra.
b, Xác định A và B.
c,

®Ò sè 62
Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl
3
+ 3H
2
; b) 2 Fe + 6 HCl  2
FeCl
3
+ 3H
2

c) Cu + 2 HCl  CuCl
2
+ H
2
 ; d) CH
4
+ 2 O
2
 SO
2

+ 2 H
2
O
2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô:
a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.
c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.
3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:
a) C
4
H
9
OH + O
2
 CO
2
 + H
2
O ; b) C
n
H
2n - 2
+ ? 
CO
2
 + H
2
O
c) KMnO
4
+ ?  KCl + MnCl
2
+ Cl
2
 + H
2
O
d) Al + H
2
SO
4
(®Æc, nãng)  Al
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
 + H
2
O
Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ
sunfuric.
(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh
c¸c ph©n tö oxi).
Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm
3
khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm
3
khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc.
a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.
b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ
gäi tªn A.
Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë
400
0
C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n.
a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.
c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.
65
®¸p ¸n ®Ò sè 62
Bµi ý §¸p ¸n Thang ®iÓm
1(3®
)
1(1®
)
a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt 0,125 + 0125
b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n
phÈm
0,125 + 0125
c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra 0,125 + 0125
d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 0,125 + 0125
2(1®
)
a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4
Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi
axit H2CrO4
0,25 + 0,25
d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH
FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2
0,25 + 0,25
3(1®
)
a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0,25
b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O 0,25
c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8
H2O
0,25
d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2 
+ 6 H2O
0,25
2(1®
)
nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25
Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2
VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol
0,25 + 0,25
3(3®
)
@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®.
* S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =
g 8 , 12 16 ). 2 .
4 , 22
96 , 8
( · ;
* mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) =
g 8 , 12 16 ). 1 .
18
2 , 7
( 16 ). 2 .
4 , 22
48 , 4
( · +
a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ
O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.
Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2.
VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.
mA ®· P¦ = mC + mH = g 2 , 3 1 ). 2 .
18
2 , 7
( 12 ). 1 .
4 , 22
48 , 4
( · +
b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d-
¬ng
MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*)
Tû lÖ x: y= nC: nH =
x 4 y
4
1
y
x
hay 4 : 1 8 , 0 : 2 , 0 ) 2 .
18
2 , 7
( : ) 1 .
4 , 22
48 , 4
( · ·> · · ·
thay vµo
(*):
12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ
metan.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4(3®
)
PTP¦: CuO + H2
÷ ÷ ÷ → ÷
C 400
0
Cu + H2O ;
0,5
66
a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh
mµu ®á(Cu)
0,5
b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc g 16
80
64 . 20
· chÊt r¾n
duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d.
- §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban
®Çu – mCuO P¦)
= 64x + (20 – 80x) = 16,8 g.
=> Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦
= 0,2.80= 16 g
VËy H = (16.100%):20= 80%.
0,5
0,5
0,5
c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt
0,5
®Ò sè 63
1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 , số notron là 6 , số proton là :
A 10 B 8 C 6 D 5
2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là :
A oxi B silic C nhôm D sắt
3)Hỗn hợp A gồm 0,2mol CH4 và 0,2mol C2H6 , tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là:
A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2
4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước ,lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý
điều gì ?
A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước
C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả.
5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 , Fe3O4 , FeO , Cu2O .Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ?
A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O
6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 , có mấy phản ứng sinh khí hiđro ?
A 1 B 2 C 3 D 4
7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ?
A CuO , HCl , Na(OH)2 , CaCO3
B MgCl , KOH , H2SO4 , CO2
C Ca(OH)2 , Ba2O , H3PO4 , Al(NO3)3 D H2CO3 , Ba(OH)2 ZnSO4 , FeO
8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 ; CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2
Al + CuO -> Al2O3 + Cu .
Các chất oxi hoá là:
A .O2, CO ,CuO B . O2 , Fe2O3 ,CuO C. O2 ,Fe2O3 ,Al D . CO ,C , Al
9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau), chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ?
A Na B Ca C Al D CH4
II/tự luận
1) Có 4 chất sau Na , NaOH, Na2O, Na3PO4.
a/ Đọc tên các hợp chất ?
b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần ,ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi
viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4,5đ)
2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg,Al,Fe vào dung dịch chứa 25,55 gam axit HCl, phản ứng kết thúc thu được
dung dịch A và 6,72 lít khí ở(đktc) .
a/Axit HCl hết hay dư ?
b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A?
c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư ,phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc).
Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm, biết lượng axit đã lấy dư 10%. (8,0đ)
3) Cho 2,1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1,12 lít khí ở(đktc).Nếu cho 8,2 gam kim loại
A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2,24 lít ở (đktc).
Xác định kim loại A ? (3đ)
Cho Mg=24,Al=27,Fe=56 ,H=1,S=32,O=16,Na=23,K=39,Cl=35,5
67
®Ò sè 64
C©u 1: (3 ®iÓm)
a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Cã bao nhiªu líp electron
vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng?
b) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n
b»ng bao nhiªu?
c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1,9926.10
-23
g. H·y
tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao
nhiªu gam?
C©u 2: (4 ®iÓm)
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ
ph¶n øng oxi ho¸ - khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao?
a) FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ ?
b) KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> ? + Al(OH)
3
c) FeO + H
2
----> Fe + ?
d) Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
C©u 3: (4 ®iÓm)
a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y, mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ
bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y, ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch.
b) Khi mét miÕng c¬m, 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn
ra, cµng nhai cµng thÊy ngät. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ,
®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch.
C©u 4: (4 ®iÓm)
Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu
®îc 5,6 gam s¾t.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra;
b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng;
c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc).
C©u 5: (5 ®iÓm)
DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng. Sau
ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn).
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m?
b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l îng
s¾t ®¬n chÊt.
HÕt
Lu ý: - Cho: C = 12; Fe = 56; O = 16; H = 1.
- Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè
hãa häc.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm./.
®¸p ¸n ®Ò sè 64
C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18, thø tù c¸c líp e 0,25®
68
(3 ®iÓm) lµ:
líp1 cã 2e; líp 2 cã 8e, líp 3 cã 8e nªn:
- Cã 03 líp electron
- Cã 8 electron líp ngoµi cïng
b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100%
n = ? chiÕm 35,7%. n = 10
ta l¹i cã:
18
p e
p e
· ¹
'
+ ·
¹
p = 9
c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1,9926.10
-23
g
1 ®vc nÆng x g x = 1,6605.10
-24
g
m
Fe
= 1,6605.10
-24
.56 = 9,2988.10
-24
g
0,25®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 2
(4 ®iÓm)
4FeS
2
(r)

+ 11O
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
(r) + 8 SO
2
(k)
6KOH(dd) + Al
2
(SO
4
)
3
(dd)

3K
2
SO
4
(dd) + 2Al(OH)
3
(r)
FeO(r) + H
2
(k)
o
t
÷÷→
Fe(r) + H
2
O(h)
Fe
x
O
y
(r) + (y-x) CO(k)
o
t
÷÷→
xFeO(r) + (y-x)CO
2
(k)
C¸c ph¶n øng (a), (c), (d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö
ChÊt khö lµ FeS
2
, H
2
, CO. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®


C©u 3
(4 ®iÓm)
a) Nöa ®óng, nöa sai:
- NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt
vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.
- Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng
®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý.
b) - C¬m, b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.
- V× c¬m vÉn lµ c¬m, b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.
- Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc
- V× c¬m, b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng.
0,5®
0,75®
0,75®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
(4 ®iÓm)
5, 6
0,1( )
56
Fe
m
n mol
M
· · ·
Fe
2
O
3
(r) + 3H
2
(k)
o
t
÷÷→
2Fe(r) + 3H
2
O(h)
1 mol 3 mol 2 mol
0,05 mol 0,15 mol 0,1 mol
. 0, 05.160 8( )
2 3
m n M gam
Fe O
· · ·
.22, 4 0,15.22, 4 3, 36( )
2
V n l
H
· · ·
0,5®
0,5®C©u 5
(5 ®iÓm)
a) Sè mol c¸c chÊt:

n
H
2
= 8,96 : 22,4 = 0,4 mol


n
H
2
O

= 7,2 : 18 = 0,4 mol.
=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol

=>

m
O
= 0,4.16 = 6,4gam
VËy khèi lîng Fe
x
O
y
ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau
ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ Fe
x
O
y
:
m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ:
0,5®
0,5®
0,25®
0,25®
0,5®
0,5®
69
m
Fe
= 59,155 x 28,4 = 16,8 gam; n
Fe
= 16,8 : 56 = 0,3 mol.
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ Fe
x
O
y
®iÒu kiÖn x, y nguyªn d¬ng ta cã:
Fe
x
O
y
+ y H
2

o
t
÷÷→
xFe + y H
2
O (1)
y mol x mol y mol
0,4mol 0,3 mol 0,4mol
Theo (1):
0, 3 3
0, 4 4
x
y
· ·
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe
3
O
4
.

0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
®Ò sè 65
C©u 1: (3,0 ®iÓm)
Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl
2
+ H
2
a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH?
b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i
cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc?
C©u 2: ( 4,0 ®iÓm )
Cã nh÷ng chÊt sau: Zn, Cu, Al, H
2
O, C
12
H
22
O
11
, KMnO
4
, HCl , KClO
3
, KNO
3
,
H
2
SO
4
lo·ng , MnO
2
.
a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H
2
, O
2
.

b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn
(ghi ®iÒu kiÖn
nÕu cã) .
c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä.
C©u 3:( 4,0 ®iÓm)
Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. H·y ®iÒn vµo nh÷ng
« trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c
nhau. BiÕt hçn hîp CO vµ O
2
ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt
theo ph¶n øng.
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban
®Çu t
0
20 ... ...
Thêi ®iÓm t
1
15 ... ...
Thêi ®iÓm t
2
... 1,5 ...
Thêi ®iÓm kÕt
thóc
... ... 20
C©u 4: (3,0 ®iÓm)
Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p, n, e lµ 115. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t. H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ?
C©u 5 : ( 6,0 ®iÓm)
70
a/ Hoµ tan hoµn toµn 3,6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit
clohi®ric thu ®îc 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A?
b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14,6 g axit clohi®ric, tÝnh khèi lîng c¸c
chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng?
(BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + ; Zn : 30 + ; Br : 35 + ; Ag
: 47 +
Nguyªn tö khèi: Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C =
12;
O = 16.)
®¸p ¸n ®Ò sè 65
C©u Néi dung §iÓm
C©u
1
( 3
®)
- LËp PTHH
- C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL
- VÏ s¬ ®å
- Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi...
0,5
®
0,5
®
1,0
®
1.0
®
C©u
2
(4 ®)
a)
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H
2
: Zn, Al, H
2
O, HCl, H
2
SO
4
Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O
2
: KMnO
4
, KClO
3
, KNO
3
, MnO
2
b) C¸c PTHH:
Zn + 2HCl --> ZnCl
2
+ H
2
2Al + 6HCl --> 2AlCl
3
+ 3H
2
Zn + H
2
SO
4
--> ZnSO
4
+ H
2
2Al + 3H
2
SO
4
--> Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
2H
2
O ÷ → ÷
d p
2H
2
+ O
2
2KMnO
4 ÷ → ÷
0
t
K
2
MNO
4
+ MnO
2
+ O
2
2KClO
3
÷ → ÷
o
t 2KCl + 3O
2
2KNO
3
÷ → ÷
0
t
2KNO
2
+ O
2
c) C¸ch thu:
+ Thu KhÝ H
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu)
+ Thu KhÝ O
2
: - §Èy níc
- §Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu)
1,0
®
0.5
0.5
2,0
®
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1,0
®
0.5
0.5
C©u
3 (4
®)
C¸c thêi ®iÓm
Sè mol
C¸c chÊt ph¶n øng S¶n phÈm
CO O
2
CO
2
Thêi ®iÓm ban ®Çu t
0
20 10 0
Thêi ®iÓm t
1
15 7,5 5
Thêi ®iÓm t
2
3 1,5 17
§iÒn
®ón
g mçi

trÝ
®îc
0,5
®.
71
Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20
C©u
4 (3
®)
- LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn.
- Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè
1,5
®
1,5
®
C©u
5 (6
®)
a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl
2
+ H
2
TÝnh A = 24 => A lµ Mg
b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d
Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl
2
, H
2
vµ HCl d
3,0
®
1,5
®
1,5
®
®Ò sè 66
C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng.
1.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt, axÝt:
A. C0
2
; H
2
0; F
e 2
0
3;
P
2
0
5
B. C0
2
; S0
3
; M
n
0
7
; C
r
0
3
C. C
u
0; S0
3
; C
a
O ; P
2
0
5
D. N
a
0; S0
2
; N
2
0
3
; Al
2
0
3
2. §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0,7 lÝt khÝ 0
2
(ë ®iÒu kiÖn TC) vËy
x lµ:
A. C¸c bon
B. Lu huúnh
C. S¾t
D. Phèt pho
3.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X
2
0
3
Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY
NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau:
A: XY
72
B: X
2
Y
3
C: XY
3
D: X
3
Y
E: X
2
Y
73
C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a.F
e
S
2
X Y Z C
u
S0
4
A + M,t
0
+G B
b. A +N, t
0
F
e

A +Q, t
0
+H C
BiÕt: A + HCl B + C + H
2
0
T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh
ho¸ häc .
C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. t×m
c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã.
C©u 4 : (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH
4
vµ C0 trong kh«ng khÝ
thu ®îc 16,8 lÝt C0
2
(®ktc)
a. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.
b. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng.
C©u 5 : (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m
1
gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt
(K
2
0). BiÕt tØ lÖ sè mol n
CO2
: n
H2O
t¹o thµnh lµ: 1: 2
a. TÝnh khèi lîng m
1
cña hîp chÊt X®· dïng.
b.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO
2
®¸p ¸n ®Ò sè 66
C©u 1: (3®)
1: B (1®)
2: B (1®)
3: C (1®)
C©u 2: (3®)
74
a. S¬ ®å ph¶n øng
F
e
S
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
C
u
SO
4
(1®)
t
o

4F
e
S
2
+ 11O
2
2F
e
O
3
+ 8SO
2
(0,5®)
2SO
2
+ O
2


2SO
3
(0,5®)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
(0,5®)
C
u
O + H
2
SO
4
C
u
SO
4
+ H
2
O (0,5®)
b.F
e3
O
4
+ CO, t
O
+Cl
2
F
e
Cl
3
(1®)
F
e2
O
4
+Al, t
o
F
e
F
e2
O
4
+ H
2
, t
O

+HCl F
e
Cl
2
F
e3
O
4
+ 4CO 3F
e
+ 4CO
2
(0,25®)
3F
e3
O
4
+ 8Cl 9F
e
+ 4AlO
3
(0,25®)
F
e3
+ 4H
2
3F
e
+ 4H
2
O (0,25®)
2F
e
+ 3Cl
2
F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e
+ 2HCl F
e
Cl
2
+ H
2
(0,25®)
F
e3
O
4
+ 8HCl 2F
e
Cl
3
+ F
e
Cl
2
+ 4H
2
O (0,5®)


C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i, tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ
3/7% + % A = 10/7%
MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®)
%0 = 30%
NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A
2
O
n
ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng
2A = 16n A = 56n (0,5®)
70 30 3
Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3
n 1 2 3
75
A 18,7 37,3 56

Chän n = 3 A lµ F
e
(F
e
= 56) (0,5®)
C©u 4: (4®)
Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O (1) (0,5®)
2CO + O
2
2CO
2
(2) (0,25®)
Sè mol cña CO
2
thu ®îc (®ktc)
n
CO2
= 16,8

0,75 (mol) (0,25®)
22,4
NÕu gäi x lµ sè mol cña CO
2
ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2)
ta cã:
x+ y = 0,75 (a) (0,25®)
Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1)
n
CH4
= n
CO2
= x (mol)

Theo PTHH (2)
n
CO
= n
CO2
= y (mol)
Theo bµi ra ta cã:
16x + 28y = 15 (g) (b) (0,5®)
Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0,25 (0,5®)
y = 0,5
a. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu m
CH4
= 16 . 0,25 = 4g
% CH
4
= 4/15 . 100% = 26,66% (0,5®)
% CO = 100% - 26,66% = 73,34% (0,5®)
b. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc :
76
CH
4
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
0,25mol 0,25 mol
2CO + O
2
2CO
2
1/2 . 0,5mol 0,5 mol
VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc)
V
02
= (0,25 + 1/2 .0,5) 22,4 = 11,2 (1) (0,5®)
V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch
Nªn V
kk
= 11,2 x 5 = 56 (1) (0,5®)
C©u 5: a)Sè mol cña oxi, K
2
O cÇn dïng lµ
VO
2
= V
kk
= 22,4 = 4,48 (0,5®)
5 5
n
02
= 4,48 = 0,2 (mol)
22,4
m
02
= 0,2 . 32 = 6,4 (g)
n
k20
= 16,8 0,2(mol) (0,5®)
84
Theo ®Ò ra ta cã x + O
2
CO
2
+ 2H
2
O (1) (0,5)
Theo ®lBTKL m
x
+ m
O2
+ m
H2O
(0,5®)
K
2
O + H
2
O 2KOH (2) (0,5®)
1mol 1mol 1mol
x = 0,2 . 1 = 0,2 mol (0,5®)
1
m
H2O
= 0,2 . 18 = 3,6 (g) m
2
= 3,6 (g) (0,5®)
Tõ (1) m
CO2
= 0,1 . 44 = 4,4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) (3)
N
CO2
: n
H2O
= 1: 2) (0,5®)
Tõ (1) vµ (2) vµ (3) m
X
= (m
CO2
+ m
H2O
) - m
O2
77
M
x
= (4,4 + 3,6) - 6,4 = 1,6 (g) (1®)
VËy m
1
= 1,6 (g)
b) ThÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®îc ë ®ktc lµ
V
CO2
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (1) (1®) ./.
®Ò sè 67
Câu 1(4 điểm). Nêu phương pháp phân biệt:
a. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit, canxi oxit và magiê oxit.
b. Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđrôxit, nước cất và muối
ăn.
Câu 2( 5 điểm)
a. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh,muối ăn và mạt sắt.Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất
ra khỏi hỗn hợp của chúng.
b. Cho các chất sau: K, Al, H2O , KMnO4 , KClO3, ,H2SO4 loãng. Hãy viết các phương trình hoá
học điều chế khí oxi và khí hiđro.
c. Cho các chât sau: N2O5, SO3, Na, Mg, O2, Na2O, NO2, SiO2, CaO, P. Những chất nào tác dụng
với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra.
Câu 3:( 4 điểm)
a. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô, 14/17 là
Nitơ.
b. Xác định các chất A, B, C, và vết các phương trình hoá học sau:
KClO3-> A ->B ->C ->H2
Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6,72 lít H2 (ở đktc) .
a. Viết phương trình hoá học xảy ra.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó .
Câu5:( 4 điểm):
Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu
được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2,, H2 và NH3.
a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được .
b. Tính hiệu suất của phản ứng .
Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất .
( Cho: Fe = 56, N = 14, H = 1, O = 16 )
®Ò sè 68
C©u 1:
1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn
d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n?
2. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu
sau: 2H; O; 3Cu; 2Fe?
3. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c
nguyªn tè lu huúnh; hi®r«; clo; natri; cacbon; nh«m; s¾t.
C©u 2:
78
Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO
3
vµ MgCO
3
thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g
CO
2
. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng, tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu?
C©u 3:
§Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång, mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn
®Ó mua ph©n ®¹m. Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH
4
NO
3
(®¹m 2 l¸);
(NH
2
)
2
CO (®¹m Urª); (NH
4
)
2
SO
4
(®¹m 1 l¸). Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg
ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao?
C©u 4:
X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau:
a. 4,5 . 10
23
nguyªn tö oxi; 7,5 . 10
23
ph©n tö khÝ cacbonic; 0,12 . 10
23
ph©n tö ozon.
b. 0,45 . 10
23
ph©n tö NaCl vµ 0,75 . 10
23
ph©n tö CH
3
COOH (axit axetic)
C©u 5:
Cho H
2
khö 16g hçn hîp Fe
2
O
3
vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm
25%.
a. TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng.
b. TÝnh thÓ tÝch H
2
®· tham gia phn¶ øng?
Cho biÕt: Ca = 40; C = 12; O = 16; Mg = 24; H = 1; Cu = 64; Fe = 56; Na
= 23;
Cl = 35,5; S = 32; N = 14;
§¸P ¸N §Ò 68
C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm
1 1. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng.
- D¹ng tù do nh: cacbon (than), lu huúnh, khÝ hi®r«.
- D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n
chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt, vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C
®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬, vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬.
2. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in
hoa, hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt th-
êng.
VÝ dô: H, O , Fe, Cu
3. Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè, mçi nguyªn tö vµ
nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã.
vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång, 1 nguyªn tö ®ång, nguyªn tö khèi 64.
2 Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
900
3 2
900
3 2
o
o
C
C
CaCO CaO CO
MgCO MgO CO
÷÷÷→ +
÷÷÷→ +
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã.
3 3 2
CaCO MgCO CaO MgO CO
m m m
+ +
· +
∑ ∑
Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g)
3 Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt.
79
4 3
2 2
4 2 4
( )
( )
20 100
80 % 35%
80
28 100
60 % 46, 6%
60
28 100
132 % 21, 2%
132
NH NO
NH CO
NH SO
M N
M N
M N
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
×
· ⇒ · ·
Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH
2
)
2
CO lµ cã lîi
nhÊt v× tØ lÖ %N cao.
4
a.
2 2
23
23
4, 5.10
0, 75 0, 75 32 24
6.10
O O
n mol m g · · ⇒ · × ·

2 2
23
23
7, 5.10
1, 25 1, 25 44 55
6.10
CO CO
n mol m g · · ⇒ · × ·
§Ò Sè 69
Câu 1: ( 2 điểm )
Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực
hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học - nếu có
Câu 2: ( 3 điểm )
Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì.
Tìm công thức hóa học của Chì ôxit.
Câu 3: ( 5 điểm )
Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học.
K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl.
Câu 4: ( 6 điểm )
Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12
gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta
lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít.
D) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu.
F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên.
Câu 5: ( 4 điểm )
Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi.
C) Tính : khối lượng nước tạo thành.
D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên.
( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
§Ò Sè 70
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
80
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
§Ò Sè 71
Câu 1: ( 5 điểm)
1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A,B rồi hoàn thành các PTHH sau:
A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi )
2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt:
SO2; H2; O2; N2
3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4, Zn, S , H2SO4( loãng), có thể điều chế được ít nhất những khí
gì ? Viết phương trình hoá học ?
Câu 2: ( 3,5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho
1/ Fe, Al, Cu, S, P, C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao?
2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO, PbO, FeO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao ?
3/ H2O tác dụng lần lượt với: K, Na, BaO, SO3
Câu 3: ( 3,5 điểm )
1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe, S, O . Trong A, có phần trăm khối
lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %, 24 %, 48 %. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên
?
2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ
Trong đó: % VH = 50%, % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B.
Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5,1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa
hết với 400 ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít H2( đktc ).
1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không
thay đổi
2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4,928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7,48 gam chứa MxOy và CuO(nung
nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là
18). Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3,2 gam Cu không tan.
1/ Viết các PTHH xảy ra ?
2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ?
3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ?
Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao, M có hoá trị thay đổi. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn
81
Cho: N = 14, O = 16, C= 12, H = 1, Na = 23, Fe = 56, S = 32, Cu = 64, Cl = 35,5
§Ò Sè 72
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 73
Câu 1:
1. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy trình bày cách tiến hành
điều chế để thu được 2,24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.
2. Cho các chất sau: CaO, SO3, Fe2O3, K, CuO, Zn, P2O5. Những chất nào tác dụng được với nước,
với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành
8,96 gam. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá.
Câu 3:
1. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt
không mang điện là 14. Hãy xác định X.
2. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào
50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần.
Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3,92 lít khí A (ở đktc). Cho A phản ứng vừa đủ
với 25,2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A.
b. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
Câu 5 . Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A, B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44,2g tác
dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối
lượng 2 muối tan sau phản ứng.
§Ò Sè 74
Câu 1: (2 điểm )
Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung
dịch H2SO4 0,2M. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất?
82
Câu 2: ( 2,5 điểm )
Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2; O2; N2; H2
Câu 3: (3 điểm)
Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M ( dung
dịch B)
a. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của
dung dịch C.
b. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.
c. Nếu cho 0,65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Chất nào còn dư
sau phản ứng?
Câu 4: ( 2,5 điểm )
Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20,4g oxit của nó. Xác
định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng.
§Ò Sè 75
Bài 1: a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thì
thu được 11,2 lít khí (ở đktc). Hãy tính thành phần
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b, Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng , sau phản ứng thì
người ta thu được 60 gam chất rắn. Hãy tính a.
Bài 2: a, Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3.
B, Tìm x trong công thức Na2CO3.xH2O. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm
37,07%.
Bài 3: Bài 2 (1,5 điểm): a, Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với
14 gam Sắt trong đó.
b, Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm
trong đó.
Bài 4 : Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí, khí Oxi, Khí Hiđro và khí Cacbonic. bằng
cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy
chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng. Hãy tìm công thức của X.
Bài 6 : a, Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều
phủ nhận đó,
b, Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit
c, Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.
Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3,1
gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên, sau phản
ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc), cô cạn phần dung dịch thì thu được 3,34 gam chất rắn. Tính a, b
83
PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ
c¸c vÝ dô minh ho¹
Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8
STT Tên Việt Nam Tên Latinh KHHH NTK % trong vỏ Trái đất
1 Oxi Oxygenium O 16 49,4%
2 Bạc Argentum Ag 108
3 Nhôm Aluminium Al 27 7,5%
4 Sắt Ferrum Fe 56 4,7%
5 Canxi Calcium Ca 40 3,4%
6 Natri Natrium Na 23 2,6%
7 Kali Kalium K 39 2,3%
8 Magiê Magnesium Mg 24 1,9%
9 Hiđrô Hydrogenium H 1 1%
10 Bari Baryum Ba 137
11 Cacbon Carbonium C 12
12 Clo Clorum Cl 35.5
13 Đồng Cupruma Cu 64
14 Kẽm Zincum Zn 65
15 Lưu huỳnh Sulfur S 32
16 Nitơ Nitrogennium N 14
17 Photpho Phosphorus P 31
18 Thủy ngân Hydrargyrum Hg 201
19 Silic Silicium Si 25,8%
I. Bài ca hóa trị
Natri, Iốt, Hiđrô
Kali với Bạc, Clo một loài
Có hóa trị I em ơi
Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân
Magiê với Kẽm, Thủy ngân
Oxi đồng ấy cũng gần Canxi
Cuối cùng thêm chú Bari
Hóa trị II đó có gì khó khăn
84
Bác Nhôm hóa trị III lần
In sâu vào trí khi cần có ngay
Cácbon, Silic này đây
Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên
Sắt kia mới thật quen tên
II, III lên xuống thật phiền lắm thôi
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Nitơ cùng với Phốtpho,
Hóa trị V đó còn lo điều gì(*)
Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa.
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
I. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn
tr¨m :
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
85
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
VI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
VII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoÆc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
VIII. Tû khèi c®a chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
IX. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng :
86
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
X. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Chuyªn ®Ò I:
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
87
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh Oxit Baz¬
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO …
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
88
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →
2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;
2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
3. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →
3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
*
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào sung dịch NaOH, KOH
- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
k=
2
CO
NaOH
n
n
(hoặc k=
2
SO
NaOH
n
n
)
- k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
- k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
- 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả
năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp
Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
 Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải.
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
89
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu
được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng
tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa
suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại
thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối
lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc
ddBa(OH)2. Khi đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
90
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 1: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 2: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.
Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A, C
đều đúng
Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí
thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. NaOH và Na2CO3 D. NaHCO3, Na2CO3
Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0,01M được? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng dung dịch
sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D Giảm
6,8gam
Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. Chỉ
ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol
Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 và CO2
Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa.
Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn
nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 11:Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp
0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l
thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO2 vào 500 ml
dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
91
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 14:Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)2 0,05M thu
được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít
dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu
được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 17:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao
nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 18:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối
lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao
nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 19:Cho 0,2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,1M và
Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
C. AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieäu Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
92
2. T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
TÝnh chÊt
hãa häc
Muèi
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
93
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
1. :
2. :
3. :
2 3 2 3
Na CO + CaCl CaCO +2NaCl → ↓
4. Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i :
5. Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy :
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
Dung dÞch
.Dung dịch:
-Là dung dịch bao gồm chất tan A và dung môi ( )
-Thể tích của dung dịch luôn tính bằng ml.
-Khối lượng riêng của dung dịch là D :
Lưu ý: = 1g/ml
II.Nồng độ phần trăm(%):
1. Định nghĩa : Là khối lượng chất tan trong 100g dung dịch.
%A =
= – – .
Ví dụ 1 : Cho 6,9g Na và 9,3g vào 80ml . Tính nồng độ % dung dịch cuối.
giải:
= 6,9 : 23 = 0,3 (mol ) ; = 9,3:62 = 0,15 (mol )
0,3 0,3 0,15 (mol)
0,15 0,3 (mol)
-
= 6,9 + 9,3 +80 - (0,15.2)
= 95,9 g
C%NaOH = ( 24 : 95,9 ).100 = 25,03 %
Ví dụ 2 : Trộn 0,2l dd 1M (d = 1,05 ) với 0,3 l dd 1,1 M ( d =1,1 ).Tính nồng độ % dd cuối.
giải:
94
= 0,2 (mol) ; = 0,2.103.1,05 = 210 g
0,3 .1,1 = 0,33 (mol ) ; mdd Ba(OH)2 = 0,3.1,1.103 = 330 g.
+ = + +2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Vì số mol phản ứng có 0,2 mol mà thực tế thì số mol ban đầu = 0,33 mol .Nên
=>
dư = ( 22,23 : 497,2 ).100 = 4,471%
2.Pha loãng dung dịch:
Lấy g chất A, nồng độ
ðdd chất A mới nồng độ
ðví dụ: Thêm 80g vào 20 g dd 20%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
20.20 = (80+20).X => X = 4%
Ví dụ : Tính m g phải thêm vào 50g dd 12% để thu được dd cuối 4%.
giải :
50.12 = (50 + m ).4 => m = 100g
3.Trộn hai dd giống nhau khác và :
m1 g dd chất A có nồng độ + m2 g dd chất A có nồng độ .
ðm3 g dd chất A có nồng độ
ð
ð
ð
ví dụ : Trộn 200g dd 4% với 100g dd 12%.Tính nồng độ % dd cuối.
giải :
Ví dụ : Trộn dd 20% với dd 4% thu được 800g dd 10%.
giải :
= (10 – 4 ) : (20 -10 ) = 3 : 5 (1)
= 800 (2)
Từ (1)(2) => = 300g ; = 500g
III.Qui đổi tinh thể nghậm nước thành dd chất tan :
Tinh thể
Tinh thể (rắn ) => dd
: chất tan (152g); : dung môi (126g)
ð% = (152 : 278 ).100 = 54,6 %
Tinh thể # dd 54,6%
Ví dụ : Hoà tan 20g tinh thể . 0 vào 130g .Tính nồng độ % dd thu được?
giải:
= =(208 : 280 ).100 = 74,28%
gọi x là nồng độ % dd thu được .
20.74,28 = 150 .x => x =9,904%
Ví dụ : Hòa tan 10g tinh thể vào 50g dd 10%. Tính nồng độ % dd cuối?
giải:
=dd = (133,5 : 241,5 ).100 =55,3%
10.55,3 + 50.10 = (50 +10).x
=> x =17,55%
III.Nồng độ Mol :
1.Định nghĩa : là mol chất tan có trong 1lít dung dịch.
Công thức : (M)
2.Đem pha loãng dung dịch :
lấy lít có nồng độ (M) +
ðthu có nồng độ (M)
ð
ð
95
Ví dụ : Thêm 80ml vào 20ml dd 2M.Tính của dd cuối.
giải:
0,02.2 = ( 0,02 + 0,08) .
=> = 0,4 M
3. Trộn hai dd giống nhau :
lít , + lít ,
ðthu có C3M
ð
ð
Ví dụ : Trộn a lít dd H 20M với b lít dd 4M.Thu dd 0,8 lít dd 10M.Tính a, b ?
giải:
a + b = 0,8 (1) ; a : b = (10 – 4): (20 – 10) = 3 :5 (2)
từ (1)(2) => a = 0,3 ; b = 0,5
V. Đổi nồng độ :
Dd A ( ) ----------> nồng độ x% ( nồng độ mol )
D (g\ ml)
= ( 10.x.d ) :
ðx% = ( ) : ( 10.d )
lưư ý : - nói đến g có x%
-nói đến mol có
Ví dụ : dd HCl 13,14 M ( d = 1,198 ) => x% = ?
giải
x% = (13,14.36,5 ) : (10. 1,198 ) = 40,03 %
ví dụ: dd 3,3M ( d = 1,195) => x% = ?
giải
x% = (3,3.98) : (10.1,195 ) = 27,06 %
vídụ : dd 44,48 % (d = 1,275 ) => = ?
giải
= (10.1,275. 44,48) : 63 = 9 (M)
Ví dụ: dd NaOH 40% ( d = 1,43 ) => = ?
giải
= (10.1,43.40 ) : 40 = 14,3 (M)
CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử là gì ? ,nguyên tử gồm
những loại hạt nào
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ ,trung hòa về
điện , nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích
dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron
mang điện tích âm

2 * Đơn chất là gì ?, hợp chất là gì ?
cho mỗi loại 1 ví dụ
* Hãy tính phân tử khối của các chất
sau
a. cacbonđioxit, phân tử gồm 1C và
2O
b. khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà
4H
c. Axit nitric biết phân tử gồm
1H,1N, 3O
* - Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên
tố hóa học ;
Ví dụ ; đơn chất khí Hiđrô,Ô xi ,đồng ,kẽm…
- Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên
tố hóa học trở lên .
Ví dụ:hợp chất khí mêtan,nước,axítsunfuric
* a.PTK của cacbonđioxit = 12.1+16.2=
44đvC
b.PTK của mêtan = 12.1+1.4= 16 đvC
c. PTK của Axit nitric = 1.1+1.14+ 3.6 =
73đvC
d. PTK của thuốc tím = 39.1+1.55 + 16.4 =
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
96
d. Thuốc tím (kalipemanganat) biết
phân tử gồm 1K,1Mn,4O
* Cho CTHH của các chất sau cho
biết gì ?
a. Khí Clo : Cl2
b. Axit sufuric : H2SO4
158đvC
* a.Công thức hóa học của khí Clo cho biết :
- Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl
- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2
- PTK ; = 35,5 x 2 = 71 đvC
b. CTHH của Axit sufuric cho bi ết :
- Do 3 nguy ên t ố hidro, nguy ên t ố l ưu hu ỳnh,
nguy ên t ố oxi .
- c ó 2 nguy ên t ử H, 1ngt ử S v à 4 ngt ử O.
- PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc.
0,25đ
0,5đ
0,5 đ
3
Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2
nguyên tố .Áp dụng tính hóa trị của
S trong hợp chất SO3
Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị
của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa
trị của nguyên tố kia
Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất
SO3
Gọi a là hóa trị của S
Ta có ; x.a = y.b ⇒1.a = 3. II ⇒
3.
1
II
a VI · ·
Vậy S có hóa trị làVI
0,5đ
0,5đ
4
Lập CTHH của những hợp chất tạo
bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử
sau :
a. P2 (V)và O(II)
b. Al(III)và SO4 (II)
* Công thức của các hợp chất như sau :
a. P2 (V)và O(II)
- Viết công thức dưới dạng chung :PxOy
- Theo qui tắc hóa trị thì :x .V = y . II
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 5
x II
x y
y V
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : P2O5
b. Al(III)và SO4 (II)
- Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y
- Chuyển thành tỉ lệ :
2, 3
x II
x y
y III
· ⇒ · ·
Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3


5 * Đốt cháy 2,7g bột Nhôm trong
không khí ( có ôxi) thu được 5,1 g
ôxit
a. Viết pt chữ của phản ứng
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia
phản ứng
c. Tìm công thức hóa học của Nhôm
ôxít
* Cho sơ đồ của các phản ứng
a. KClO3 → KCl + O2
b. Fe + O2→ Fe2O4
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số
nguyên tử , số phân tử của các chất
trong mỗi phản ứng
a. Viết pt chữ của phản ứng
Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít
b. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng
Theo ĐLBTKL ta có :
m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít
2,7 g + m Ôxi = 5,1 g
m Ôxi = 5,1 – 2,7 = 2,4g
c. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3
(vì Al (II) , O(III))
* lập PTHH
a. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
2 : 2 : 3
Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2
= 2 : 2 : 3
b. Fe + O2→ Fe2O4
Tỉ lệ số ng.tử Fe : Số pt O2 : số phân tử
= 3 : 2 : 1
0,5đ
0,5đ
0,5đ
97
t
o
t
o
t
o
t
o
t
o
Em hãy cho biết số nguyên tử (phân
tử )có trong mỗi lượng chất sau :
a.1,5 mol nguyên tử Al
b. 0,05 mol phân tử H2O
a.Số nguyên tử Al = 1,5 x 6.10
23
= 9.10
23
(hay
1,5N)
b. Số phân tử H2O = 0,05 x 6.10
23
= 0,3.10
23
(hay 0,05N)
6
*Em hãy tìm thể tích (đktc) của :
a.1,5 mol phân tử CO2
b. 0,25mol phân tử O2 và 1,25 ml ptử
N2
*a.Hảy tính số mol của 28 g Sắt
b.Hãy tính khối lượng của 0,75mol
Al2O3
c. hãy tính thểtích cảu 0,175 mol H2 -
(đktc)
*Hãy cho biết số mol và số nguyên
tử của 28g Sắt(Fe) , 6,4 g Đồng
(Cu), 9 g Nhôm (Al)
*a. Thể tích (đktc) của 1,5 mol phân tử CO2 là
V
CO2 = 1,5 x 22,4 = 33,6 lít
b. Thể tích (đktc) của0,25mol phân tử O2 và
1,25 ml ptử N2
Vhỗn hợp = ( 0,25 + 1,25 ) x 22, 4 = 33,6 lít
*a. Khối lượng của 0,75 mol Al2O3
Tacó : M
2 3
Al O = 27.2+16.3= 102g
M
2 3
Al O = n.M = 0,75 x102 = 76,5g
b.Thể tích của 0,175 mol H2 (đktc)
V H2 = n.M = 0,175 x 22,4= 3,92 lít
*- 28 g sắt có số mol là :
28
56
= 0,5 mol
Có số nguyên tử là : 0,5 x 6.10
23
= 3.10
23
ng.tử
Fe
- 6,4 g Đồng có số mol là :
6, 4
64
= 0,1 mol
Có số nguyên tử là : 0,1 x 6.10
23
=0,6.10
23
ng.tử Cu
- 9 g Nhôm có số mol là :
9
27
= 0,33 mol
Có số nguyên tử là : 0,33 x 6.10
23
=2.10
23
ng.tử Al
7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g
một loại oxit Sắt cho 2,1 g sắt .Tìm
công thức phân tử của Oxit Fe
* Lập công thức hóa học của một
hợp chất biết :phân tử khối của hợp
chất là 160 và thành phần phần
trăm về khối lượng của các nguyên
tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi
( 30%)
* Đặt công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy . phương trình phản ứng :
FexOy + y H2 → xFe + y H2O
( 5,6x + 16y )g 56 x
3g 2,1g
Theo ptpứng trên ta có :
( 5,6x + 16y )2,1 = 3 . 56 x
Hay 117,6 x + 33,6 y = 168 y
33,6 y = 50,4 x ⇒
33, 6 2
50, 4 3
x
y
· ·
Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3
* giả sử công thức phân tử của oxít sắt là
FexOy
M
Fe
= 56

m
Fe
=56 . x
M
O
= 16.

m
O
=16 . y
Theo đề bài ta có :


98
* Đốt nóng 6,4 g bột Đồng trong
khí Clo người ta thu được 13,5g
đồng clorua .Hãy cho biết :
a. Công thức hóa học đơn giản của
Đồng clorua
b. Tính thể tích khí clo đã tham gia
phản ứng với đồng
*Cho 1,68 lít khí CO2 (đktc) và
dung dịch chứa 3,7 g Ca(OH)2 .Hãy
xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo
thành .Biết các phản ứng xãy ra
hoàn toàn
56 70
2
160 100
16 30
3
160 100
x
x
y
y
· ⇒ ·
· ⇒ ·
Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3
* a. Công thức hóa học đơn giản của Đồng
clorua
- Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua
thu được
M Cl = 13,5 – 6,4 = 7,1 g
- Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra
đồng clorua
nCu =
6, 4
64
= 0,1 mol
nCl =
7,1
0, 2
35, 5
·
mol
Trong hợp chất đồng clorua ,số mol Clo gấp
hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp
hai lần số nguyên tử Cu .Công thức đơn giản
của đồng clorua là CuCl2
* b. Thể tích khí clo:
VCl2 = n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít
Số mol CO2 ,số mol Ca(OH)2
nCO2 =
1, 68
22, 4
= 0,075 mol
n Ca(OH)2 =
3, 7
74
= 0,05 mol
pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O
1 1 1 1
0,05 0,05 0,05
Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng
CaCO3 theo khối lượng CO2
m CaCO3 = 0,05 . 100= 5 g
8 * Phân đạm urê có công thức hóa
học là CO(NH2) .hãy xác định
a. Khối lượng mol phân tử của Urê
b. Thành phần % ( theo khối lượng )
các nguyên tố trong phân đạm urê
c. Trong 2 mol phân tử Urê có bao
nhiêu mol nguyên tử của mỗi
nguyên tố
* a. Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là
12+16+2(14+2) = 60g
b. Thành phần % các nguyên tố trong Urê
% C =
12 100
20%
60
x
·
% O =
16 100
26, 7%
60
x
·
% N =
14 100
46, 7%
60
x
·
0,5đ
0,5đ
99
* Trong PTN người ta có thể điểu
chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt
phân Kaliclorat :
KClO3 → KCl+ O2
a. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết
để điều chế được 9,6 g khí O2
b. Tính khối lượng KCl được tạo
thành
% H 6, 6% ·
c.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2
mol nguyên tử C, có 2 x 1mol nguyên tử O ,
có 2x2 = 4 mol nguyên tử N , có 2x4 = 8 mol
nguyên tử H
* - Số mol khí O2
nO2 =
m
M
=
9, 6
32
= 0,3 mol
- Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2
2 2 3
Theo pt ta có :
nKClO3 =
0, 3 2
3
x
= 0,2 mol
nKClO3 = nKCl = 0,2 mol
Tacó : MKClO3 = 39+35,5+16,3 = 122,5 g
MKCl = 39+35,5= 74,5g
Khối lượng của KClO3 cần dùng :
mKClO3 = nKClO3 x MKClO3
= 0,2 x 122,5 = 24,5 g
Khối lượng của KCl :
mKCl = nKCl x MKCl
= 0,2 x 74,5 = 14g
9
Đốt cháy hoàn toàn 4,8 g một kim
loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người
ta thu được 8g oxit ( công thức của
oxit RO)
a. Viết ptpứ
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
c. Xác định tên và kí hiệu của kim
loại R
a. Viết ptpứ:
2 R + O2 → 2 RO
b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng
mR + mO2 = mRO
mO2= mRO - mR = 8 – 4,8 = 3,2 g
c. Xác định tên và kí hiệu của kim loại R
Ta có số mol của Oxi là :
nO2 =
m
M
=
3, 2
32
= 0,1 mol
Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0,1 x 2 = 0,2 mol
Khối lượng mol của R là :
MR =
m
M
=
4, 8
24
0, 2
g ·
Vậy R là Magiê : Mg
0,5đ
0,5đ

1
0
Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta
nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết
hợp với 1 thể tích oxi tạo thành
nước
a.Hãy tìm công thức hóa học đơn
giản của nước
b.Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô
và ôxi
c. Sau pứ người ta thu được 1,8g
nước . Hãy tìm thể tích các khí hiđrô
a.Công thức hóa học đơn giản của nước là
H2O
b. PTHH của hiđrô cháy trong ôxi
2H2 + O2 → 2H2O
c. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia
pứ.
- Số mol H2O thu được sau pứ
nH2O =
1, 8
18
= 0,1 mol
Theo pt ta có :
0,25đ
0,5đ
0,25đ
100
t
o
và ôxi tham gia pứ.
Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O
Thể tích khí hiđrô
V H2 = 22,4 x 0,1 = 2 ,24 ( lít )
V O2 =
22, 4 0,1
2
x
= 1,12 ( lít)
0,5đ
0,5đ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8
STT Câu hỏi Đáp án Điểm
1
Nguyên tử gồm :
a. Hạt nhân và vỏ nguyên tử
b. Proton và nơtron
c. Proton và electron
d. a ,b đúng
d 0,5đ
2
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử
a. Có cùng số electron ở lớp vỏ
b. Có cùng số Proton và electron bằng nhau
c. Có cùng số Proton ở hạt nhân
d. Có cùng số lớp elelctron
c 0,5đ
3
Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất
a. FeO, H2, N2
b. O2, Cu , H2
c. H2O, FeO, Fe
d. H2O, Cu , O2
b 0,5đ
4
Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối
là 80
a. K2O b. CuO
c. Cu(OH)2 d. K2 SO4
b 0,5đ
5
Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7
nguyên tử oxi .Công thức hợp chất là :
a. MnO b. MnO2
c. Mn2O d. Mn2O7
d 0,5đ
6
Công thức phù hợp với P(V) là :
a. P4O4 b. P2O3
c P2O5. d. P4O10
c 0,5đ
7
Na có hóa trị I , nhóm SO4 có hóa trị II .Công thức của hợp
chất là :
a. NaSO4 b. Na2SO4
c Na3SO4. d. Na(SO4)2
b 0,5đ
8 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý B 0,5đ
101
a. lá bị vàng úa
b. mặt trời mọc sương tan dần
c. thức ăn bị ôi thiu
d. Đốt cháy rượu sinh ra CO2
9
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học
a. nước đun sôi thành hơi nước
b. trứng bị thối
c. mực hòa tan trong nước
d. dây sắt tán nhỏ thành đinh
b 0,5đ
10
Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán
là hiện tượng hóa học xãy ra :
a. chất mới sinh ra
b. nhiệt độ phản ứng
c. tốc độ phản ứng
d. tất cả đều đúng
a 0,5đ
11
Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t .Công thức về khối
lượng được viết như sau :
a. mx + my = mz + mt
b. mx + my = mz
c. X+ Y = Z
d. X+Y+Z =T
a
12
Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x, y lần
lượt là :
a. x =1, y = 2 b. x =3, y = 2
c. x =2, y = 3 d x =3, y = 4
C 0,5đ
13
Đốt 6,5g Zn trong không khí tạo ra 13,6 g kẽm oxit ,khối
lượng oxi tham gia phản ứng là
a. 7,1 g b. 7,9 g
c. 10 g d. 8,1 g
a 0,5đ
14
Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm
phải chứa cùng
a. số nguyên tử trong mổi chất
b. số nguyên tử của mổi nguyên tố
c. số phân tử của mổi chất
d. số nguyên tố tạo ra chất
b 0,5đ
15
Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng
a. H2 + O2 → H2O
b. 2H2 + O2 → H2O
c. H2 + 2O2 → H2O
d. 2H2 + O2 → 2H2O
d 0,5đ
16
Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 ,giá trị của x là :
a. 3 b. 2
c. 1 d. 4
c 0,5đ
17
Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử
khối của oxi .X là nguyên tố
a. Ba b. Na
c. Mg d. Fe
d 0,5đ
102
18
Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối
lượng mol của khí đó là :
a. 1 ,43 g. b. 45,7g
c. 22,4 g d. 32g
d 0,5đ
19
Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối
lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là :
a. 15 g. b. 0,37g
c. 6 g d. 24g
a 0,5đ
20
Số phân tử nước có trong 15 mol nước là :
a. 60 b. 6.10
23
c. 12.10
23
d. 9.10
23
d 0,5đ
21
Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc)
a. 0,5mol b. 0,7mol
c. 1,5mol d. 2mol
a
22
Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là
a. 160g. b. 100g
c. 80g d. 160đvC
c 0,5đ
23
Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là :
a. 67,2lit b. 44,8 lit
c. 33,6 lit d. 22,4 lit
b 0,5đ
24
Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là :
a. 6.10
23
b. 9.10
23
c. 12.10
23
d. 5.10
23
b 0,5đ
25
Khí N2 nặng hơn khí H2 là
a. 14 lần b. 16 lần
c. 10 lần d. 15 lần
a 0,5đ
26
Khí O2 nặng hơn so với không khí là :
a. 1 lần b. 1,1 lần
c. 1,5lần d. 2lần
b 0,5đ
27
Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4
a. 70% b. 72,4%
c. 50% d. 80%
b 0,5đ
28
Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có
thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O
. Công thức của Oxit sắt đó là :
a. Fe O3 b. Fe O
c. Fe2O4 d. Fe3O4
a
29
Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2
(đktc) Vậy kim loại A là
a. Fe b. Cu
c. Zn d. Mg
d 0,5đ
30
Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là :
a. CO2 b. CO
c. C2H2 d. NH3
c
31 Chất khí nhẹ hơn không khí là : c 0,5đ
103
a. Cl2 b. C2H6.
c. CH4 d. NH3
32
Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là :
a. 3.10
23
b. 6.10
23
c. 9.10
23
d. 1,2.10
23
d 0,5đ
33
Khối lượng của 2 mol khí CO là
a. 28 g. b. 56g
c. 112 g d. 224g
b
34
Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là :
a. 11,2 lít b. 22,4lít
c. 33,6 lit d. 44,8 lit
b 0,5đ
35
Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH
thì tạo hợp chất là :
a. MOH b. M(OH)2
c. M(OH)3 d. M2(OH)3
c 0,5đ
36
Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là :
a.X2Y b. XY2
c. X3Y2 d. X2 Y 3
c 0,5đ
37
Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của
khí này ở đktclà :
a. 0,509 g/l b. 1,43g/l
c. 1,96g/l d. 2,84g/l
c 0,5đ
38
Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản
phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu
được là :
a. 32g b. 56g
c. 44g d. 12g
c 0,5đ
39
Công thức nào sau đây viết sai :
a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2
c. CuCl2 d. CuO
b 0,5đ
40
Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết
hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức :
a. C12H6 b. C2H6
c. CH4. d. C4H
c 0,5đ
Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d.
Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:
a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng
m1 C1 C2 – C
C m2 C2 C – C1
b) §èi víi nång đé mol/l
104
t
t
0
t
0
V1 C1 C2 – C
C
V2 C2 C – C1
b) §èi víi khèi lîng riªng
V1 d1 d2 – d
d
V2 d2 d – d1
Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý:
*) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
*) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0%
*) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml
Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch
D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl
15%. Tỉ lệ m1/m2 là:
A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1
VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl
3%. Gi¸ trị của V là:
A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9)
0,9
V2(H2O) 0 (3 - 0,9)


Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml
Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc
biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương
ứng với lượng chất tan trong dung dịch.
Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là:
A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0
điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập
hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này.
VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%?
A.500g B. 250g C. 50g D. 100g
§S: B
D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ
Thành phần % số nguyªn tử của là:
A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95
D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105
Ví dụ 5. Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích
của O3 trong hỗn hợp là:
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%
VÝ dô 6 . Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp
khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. X là:
A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14
D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n
øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit
Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng,đặt
ẩn). Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo.
Ví dụ 7. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng
là:
A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4;16,4 gam
Na3PO4
C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4;14,2 gam
Na2HPO4
Hướng dẫn giải:
Cã : 1 <

Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4, Na2HPO4
Sơ đồ đường chéo:
Na2HPO4 (n1 = 2) (5/3 –1) = 2/3


=5/3
NaH2PO4 (n2 = 1) (2- 5/3) =1/3
nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4
Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0,3
nNaH2PO4= 0,1mol mNaH2PO4= 0,1.120 =12g
nNa2HPO4 = 0,2mol mNa2HPO4 = 0,2.142 = 28,4g
Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp.
C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña
c¸c chÊt
* Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt)
§©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt, trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng
lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng, hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c
chÊt trong hçn hîp. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt.
Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu, Fe.
Gi¶i:
Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i
da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i,
Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu.
Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu, Fe, Zn.
Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl, S¾t vµ Zn sÏ tan ra, chÊt r¾n
kh«ng ph¶n øng lµ Cu.
PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl
2
+ H
2
Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu.
Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO
2
ra khái hçn hîp CO
2
, N
2
, O
2
, H
2
.
G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d, chØ cã CO
2
ph¶n øng.
CO
2
+ Ca(OH)
2
 CaCO
3
+ H
2
O.
Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO
2
.
PTHH: CaCO
3
t
o
CaO + CO
2
.
106
Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t.
Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe, Zn, Au.
Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO, Cu, Ag.
Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp.
- Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó
t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn.
- Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra
khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp).
Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe, Cu, Au. B»ng ph¬ng ph¸p
ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn.
Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d, chØ cã
Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl
2
+ H
2
Läc t¸ch Cu, Au. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña
tr¾ng xanh: FeCl
2
+ 2NaOH  Fe(OH)
2
+ 2NaCl
Läc lÊy Fe(OH)
2
råi nung víi H
2
( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe)
PTHH: Fe(OH)
2
t
o
FeO + H
2
O
FeO + H
2
t
o
Fe + H
2
O.
Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H
2
SO
4
®Æc nãng, chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan
ra
Cu + 2H
2
SO
4
 CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O.
Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi
NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao, sau ®ã
l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H
2
®i qua ta thu ®îc Cu.
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Phương pháp 2
BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được
dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư
thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối
lượng là
A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16,0 gam. D. 48,0 gam.
02. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe,
FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y,
lượng muối khan thu được là
A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam.
03. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.
04. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 đã tham gia
phản ứng cháy (đktc) là
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
05. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc
và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối
lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là
A. 3,6 gam. B. 17,6 gam. C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.
06. Hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc).
Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa được 4,12 gam bột oxit. giá trị là:
A.1,12 lít. B. 1,344 lít. C. 1,568 lít. D. 2,016 lít.
107
07. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho
2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là
A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.
08. (Câu 2 - Mã đề 231 - TSCĐ - Khối A 2007)
Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí
Oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất
cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
09. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H2.
Cô cạn dung dịch A thu được 5,71 gam muối khan. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.
A. 0,56 lít. B. 0,112 lít. C. 0,224 lít D. 0,448 lít
10. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6, C3H4 và C4H8 thì thu được 12,98 gam CO2 và 5,76 gam
H2O. Vậy m có giá trị là
A. 1,48 gam. B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.
Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON
01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O
và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là
A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C. 0,81 gam. D. 8,1 gam.
02. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc
thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch
Ca(OH)2 dư, thì thu được 4,6 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là
A. 68,03%. B. 13,03%. C. 31,03%. D. 68,97%.
03. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.
- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể
tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.
04. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al; 0,05
mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại.Cho Y
vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là
A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.
05. Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có . Tính
tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).
A. 9,41 gam. B. 10,08 gam. C. 5,07 gam. D. 8,15 gam.
06. Hòa tan hết 4,43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít (đktc) hỗn
hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không
khí. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.
A. 0,51 mol. B. 0,45 mol. C. 0,55 mol. D. 0,49 mol.
07. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí D
(đktc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18,2. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3
37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng.
A. 20,18 ml. B. 11,12 ml. C. 21,47 ml. D. 36,7 ml.
08. Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, chất rắn B gồm các
kim loại chưa tan hết cân nặng 2,516 gam và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của hỗn
hợp D so với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung
dịch sau phản ứng.
A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam.
C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.
09. Đốt cháy 5,6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa
tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2. Tỉ khối
của B so với H2 bằng 19. Thể tích V ở đktc là
A. 672 ml. B. 336 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.
108
10. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ
là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ, thu được dung dịch B và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2
và NO có tỉ khối so với hiđro là 20,143. Tính a.
A. 7,488 gam. B. 5,235 gam. C. 6,179 gam. D. 7,235 gam.
Phương pháp 4
SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELETRON
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 2: Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là
A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít.
Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào
1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là
A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.
Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A
và có 1,12 lít H2 bay ra (ở đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A. khối lượng kết tủa thu
được là
A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.
Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3
1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.
Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung
dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt

A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 4,3 gam và 1,12 lít.
C. 43 gam và 2,24 lít. D. 3,4 gam và 5,6 lít.
Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam một hỗn hợp gồm Mg, Al bằng 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,28M và
HCl 1M thu được 8,736 lít H2 (đktc) và dung dịch X.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và
Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.
a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là
A. 38,93 gam. B. 38,95 gam. C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.
b) Thể tích V là
A. 0,39 lít. B. 0,4 lít. C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.
c) Lượng kết tủa là
A. 54,02 gam. B. 53,98 gam. C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.
Ví dụ 9: (Câu 40 - Mã 182 - TS Đại Học - Khối A 2007)
Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được
5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.
Ví dụ 10: (Câu 40 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.
Ví dụ 11: (Câu 33 - Mã 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và
HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.
Ví dụ 12: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007)
109
Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích
dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.
Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu
được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Biết rằng không có phản ứng tạo muối
NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,75 mol. B. 0,9 mol. C. 1,05 mol. D. 1,2 mol.
Ví dụ 14: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc
nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được
là:
A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34,9 gam.
Ví dụ 15: Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung
dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.) muối
khan. giá trị của m, a là:
A. 55,35 gam. và 2,2M B. 55,35 gam. và 0,22M
C. 53,55 gam. và 2,2M D. 53,55 gam. và 0,22M
Ví dụ 16: Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896
lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là:
A. N2O B. N2 C. NO D. NH4
+
Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được
dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt
khác, nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu
được a gam chất rắn. Giá trị của m và a là:
A. 111,84g và 157,44g B. 111,84g và 167,44g
C. 112,84g và 157,44g A. 112,84g và 167,44g
Ví dụ 18: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, dược
dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. Giá trị của m là:
A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. C. 27,8 gam. D. 28,8 gam.
Phương pháp 5
SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
01. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và
2,7 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là
A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.
C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.
02. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0,75 lần số
mol H2O. 3 ancol là
A. C2H6O; C3H8O; C4H10O. B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.
C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.
03. Cho axit oxalic HOOC−COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp thu được
5,28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối.
Hai rượu có công thức
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
04. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là
A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.
B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.
C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.
D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.
05. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30,4 gam. Chia X thành hai phần
bằng nhau.
- Phần 1: cho tác dụng với Na dư, kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc).
110
- Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180
o
C, xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình
đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. CTPT hai ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH.
06. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08 gam nước.
- Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni, t
o
) thì thu được hỗn hợp A. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí
CO2 (đktc) thu được là
A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 1,444 lít.
07. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A, B ta được hỗn hợp X gồm các olefin. Nếu đốt cháy
hoàn toàn Y thì thu được 0,66 gam CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là
A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.
08. Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18,975
gam muối. Vậy khối lượng HCl phải dùng là
A. 9,521 gam. B. 9,125 gam. C. 9,215 gam. D. 0,704 gam.
09. Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, phenol, axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0,672 lít khí
(đktc) và một dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. Khối lượng của X là
A. 2,55 gam. B. 5,52 gam. C. 5,25 gam. D. 5,05 gam.
10. Hỗn hợp X gồm 2 este A, B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức.
Cho 2,2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136,5
o
C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn
toàn 26,4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33,8
gam chất rắn khan. Vậy công thức phân tử của este là
A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.
Phương pháp 6
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI
LƯỢNG
01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít CO2
(đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là
A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.
02. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng
lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.
04. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư,
phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung
dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.
05. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. Khi phản ứng
thực hiện hoàn toàn và kết thúc, thấy khối lượng ống giảm 4,8 gam.Xác định công thức và tên oxit sắt đem
dùng.
06. Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33,92 gam chất rắn B gồm Fe2O3, FeO và Fe. Cho tác dụng
với H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần theo số mol chất rắn B, thể tích khí
CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này.
Phương pháp 7
QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN
Ví dụ 1: Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4,
FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy
nhất. Giá trị của m là
A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.
Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan giá trị của m là
A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.
Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được
dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc).
a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.
111
A. 40,24%. B. 30,7%. C. 20,97%. D. 37,5%.
b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.
A. 160 gam. B.140 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.
Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan
hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử
duy nhất ở đktc) là.
A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.
Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung
dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.
Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y
gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho
tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương
án nào?
A. 25 ml; 1,12 lít.B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.
Ví dụ 7: Nung 8,96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. A hòa tan vừa vặn trong
dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Số mol NO bay ra là.
A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,02.
Phương pháp 8
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
Phương pháp 9
CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT
Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí
(ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ
giữa V với a, b là
A. V = 22,4(a −b). B. V = 11,2(a −b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).
Ví dụ 2: (Câu 13 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt
xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Ví dụ 3: (Câu 21 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
Ví dụ 4: (Câu 37 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. HOOC−CH2−CH2−COOH. B. C2H5−COOH.
C. CH3−COOH. D. HOOC−COOH.
Ví dụ 5: (Câu 39 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)
Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.
Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x −2. D. y = x + 2.
Ví dụ 7: (Câu 32 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007)
Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau
điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO4
2

không bị điện
phân trong dung dịch)
A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a.
Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).
Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.
112
Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.
Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al.
- Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2.
- Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2.
Các khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V1 = V2. B. V1 > V2. C. V1 < V2. D. V1 ≤ V2.
Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển
hết thành NO, sau đó NO chuyển hết thành NO2. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong
nước thành dung dịch HNO3. Tỷ số là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Kết
luận nào sau đây là đúng?
A. a = b. B. a = b −0,02.
C. a = b −0,05. D. a = b −0,07.
Phương pháp 10
TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT
Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG
Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu
được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì?
A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Zn.
Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung
dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây?
A. 20%. B. 16%. C. 15%. D.13%.
Ví dụ 3: (Câu 1 - Mã đề 231 - Khối A - TSCĐ 2007)
Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối
trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.
Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp
được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là
A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.
Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho A đi qua niken nung nóng
được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). Công thức phân tử
của anken là
A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10
Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO
Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ
Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe, C, Fe3C), trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%, hàm lượng C đơn
chất là 3,1%, hàm lượng Fe3C là a%. Giá trị a là
A. 10,5. B. 13,5. C. 14,5. D. 16.
Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu
được chất rắn Y chứa 45,65 % CaO. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.
A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 70%.
C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
113
A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ
oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta ph©n lo¹i nh sau:
1. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi
vµ níc.
2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi
vµ níc.
3. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi
dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. VD nh Al
2
O
3
, ZnO .BeO, Cr
2
O
3
4. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng
t¸c dông víi dung dÞch axit, dung dÞch baz¬, níc. VD nh CO, NO …
III.TÝnh chÊt hãa häc :
1. T¸c dông víi níc :
a. →
2
OÂxitphi kim+H O Axit.VÝ dô :
3 2 2 4
SO +H O H SO →
P
2
O
5
+ 3H
2
O  2H
3
PO
4
b. →
2
OÂxitkim loaïi +H O Bazô. VÝ dô :
2 2
CaO+H O Ca(OH) →
2. T¸c dông víi Axit :
Oxit Kim lo¹i + Axit

Muèi + H
2
O
VD :
2 2
CuO +2HCl CuCl +H O →
3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬):
Oxit phi kim + KiÒm

Muèi + H
2
O
114
Oxi
Oxit kh«ng t¹o muèi
Oxit t¹o muèi
Oxit
Oxit Lìng tÝnh
Hi®rOxit Lìng tÝnh Baz¬
Nguyªn tè
Muèi
Oxit Axit

Axit
Muèi
baz¬
Muèi Axit
Muèi trung hßa
VD :
2 2 3 2
CO +2NaOH Na CO +H O →

2 3
CO +NaOH NaHCO → (tïy theo tû lÖ sè mol)
4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i

Muèi
VD :
2 3
CO +CaO CaCO →
5. Mét sè tÝnh chÊt riªng:
VD :
o
t
2 3 2
3CO + Fe O 3CO + 2Fe ÷÷→

o
t
2
2HgO 2Hg + O ÷÷→

o
t
2 2
CuO + H Cu + H O ÷÷→
* Al
2
O
3
lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng
víi dung dÞch KiÒm:
2 3 3 2
Al O + 6HCl 2AlCl + 3H O →
2 3 2 2
Al O + 2NaOH 2NaAlO + H O →
IV. §iÒu chÕ oxit:


VÝ dô:
2N2 + 5O2  2N2O5
3Fe + 2O2  Fe3O4
2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2
2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2
H2CO3 CO2 + H2O
CaCO3  CO2 + CaO
Cu(OH)2 H2O+ CuO
2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe
B . AXIT :
I. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö
Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit .
Tªn gäi:
* Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . HCl : axit clohi®ric
* Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .
H
2
SO
4
: Axit Sunfuric H
2
SO
3
: Axit Sunfur¬
Mét sè Axit th«ng thêng:
Kí hieâuï : Tªn gäi Hãa trÞ
_ Cl Clorua I
= S Sunfua II
_ Br Bromua I
115
Phi kim + oxi
kim lo¹i + oxi
Oxi + hîp
chÊt
Oxit
NhiÖt ph©n muèi
NhiÖt ph©n baz¬
kh«ng tan
NhiÖt ph©n Axit
(axit mÊt níc)
kim lo¹i m¹nh+ Oxit
kim lo¹i yÕu
_ NO
3
Nitrat I
= SO
4
Sunfat II
= SO
3
Sunfit II
_ HSO
4
Hi®rosunfat I
_ HSO
3
Hi®rosunfit I
= CO
3
Cacbonat II
_ HCO
3
Hi®rocacbonat I
≡PO
4
Photphat III
= HPO
4
Hi®rophotphat II
_ H
2
PO
4
®ihi®rophotphat I
_ CH
3
COO Axetat I
_ AlO
2
Aluminat I
II.TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á:
2. T¸c dông víi kieàm :
2 4 2 4 2
H SO +2NaOH Na SO + 2H O →
2 4 4 2
H SO +NaOH NaHSO + H O →
3. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i :
2 2
2HCl +CaO CaCl + H O →
4. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) :
2 2
2HCl +Fe FeCl + H → ↑
* Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi:
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
5. T¸c dông víi Muèi :
3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO →
6. Mét tÝnh chÊt riªng :
* H
2
SO
4
®Æc vµ HNO
3
®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ
Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) .
* Axit HNO
3
ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au, Pt) kh«ng gi¶i phãng
Hi®r« :
3 3 3 2
4HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 2H O →
* HNO
3
®Æc nãng+ Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO
2
(mµu n©u)+ H
2
O
VD :
3 3 3 2 2
6HNO + Fe Fe(NO ) + NO + 3H O → ñaëc,noùng
* HNO
3
lo·ng + Kim lo¹i

Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H
2
O
VD :
3 3 2 2
8HNO + 3Cu 3Cu(NO ) + 2NO + 4H O → loaõng
* H
2
SO
4
®Æc nãngvµ HNO
3
®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th×
t¹o thµnh Muèi S¾t (III).
* Axit H
2
SO
4
®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng
gi¶i phãng Hi®r« :
2 4 4 2 2
2H SO + Cu CuSO + SO + 2H O → ↑ ñaëc,noùng
C. Baz¬ :
I. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim
lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH).
II. TÝnh chÊt hãa häc:
1. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh, phenolphtalein kh«ng mµu hãa
hång.
2. T¸c dông víi AxÝt :
2 2 2
Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O →

2 4 2 4 2
2KOH + H SO K SO + 2H O → ;

2 4 4 2
KOH + H SO KHSO + H O →
116
3. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim:
3 2 4 2
2KOH + SO K SO +H O →

3 4
KOH + SO KHSO →
4. Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi Muèi :
4 2 4 2
2KOH + MgSO K SO +Mg(OH) → ↓
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n:
o
t
2 2
Cu(OH) CuO+H O ÷÷→
6. Mét sè ph¶n øng kh¸c:
2 2 2 3
4Fe(OH) +O +2H O 4Fe(OH) →

4 2 4 2
KOH+KHSO K SO +H O →

3 2 2 2 3 2
4NaOH+Mg(HCO ) Mg(OH) +2Na CO +2H O → ↓
* Al(OH)
3
lµ hi®r«xit lìng tÝnh :
3 3 2
Al(OH) +3HCl AlCl +3H O →

3 2 2
Al(OH) + NaOH NaAlO +2H O →
D. Muèi :
I. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö
Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit.
II.TÝnh chÊt hãa häc:
T¸c dông víi
Kim lo¹i
Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi
VÝ dô:
3 3 2
2AgNO +Cu Cu(NO ) + 2Ag → ↓
Lu ý:
+ Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na, K, Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau
(trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch
muèi cña chóng.
+ Kim lo¹i Na, K, Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th×
kh«ng cho Kim lo¹i míi v×:
Na + CuSO
4

2Na + 2H
2
O  2NaOH + H
2

CuSO
4
+ 2NaOH  Na
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
T¸c dông víi
Axit
Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi
VÝ dô:
2 2
Na S+ 2HCl 2NaCl +H S → ↓

2 3 2 2
Na SO +2HCl 2NaCl +H O+SO →

3 3
HCl + AgNO AgCl + HNO → ↑
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit
míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit
yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .
T¸c dông víi
KiÒm (Baz¬)
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬
míi
VÝ dô:
2 3 2 3
Na CO + Ca(OH) CaCO +2NaOH → ↓
§iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ
chÊt kh«ng tan (kÕt tña)
T¸c dông víi
Dung dÞch
Muèi
Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi
117
Mét sè Muèi
bÞ nhiÖt
ph©n hñy
o
t
3 2 3 2 2
2NaHCO Na CO +CO +H O ÷÷→ ↑
o
t
3 2
CaCO CaO+CO ÷÷→
TÝnh chÊt
riªng
2 4 3 4 4
Fe (SO ) +Cu CuSO +2FeSO →
3 2
2FeCl +Fe 3FeCl →
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
XI. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n ·
2.
4 , 22
V
n ·
3.
dd M
V C n × ·
4.
M
m C
n
dd
×
×
·
% 100
%
5.
( )
M
C D ml V
n
dd
×
× ×
·
% 100
%
6.
( )
T R
dkkc V P
n
×
×
·
XII. C«ng thøc tÝnh nång ®é C%
7.
dd
ct
m
m
C
% 100
%
×
·
8.
D
M C
C
M
×
×
·
10
%
XIII. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
9.
dd
ct
M
V
n
C ·
118
Chó thÝch:

hiÖu
Tªn gäi §¬n

n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung
dÞch
gam
dm
m
Khèi lîng dung
m«i
gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/m
ol
A
M
Khèi lîng mol
chÊt tan A
gam/m
ol
B
M
Khèi lîng mol
chÊt tan B
gam/m
ol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V ThÓ tÝch dung
dÞch
lÝt
( ) ml V
dd ThÓ tÝch dung
dÞch
mililÝt
( ) dkkc V
ThÓ tÝch ë ®iÒu
kiÖn kh«ng
chuÈn
lÝt
% C
Nång ®é phÇn
tr¨m
%
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/m
l
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè
(22,4:273)
10.
M
C D
C
M
% 10 × ×
·
XIV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11. M n m × ·
12.
% 100
%
dd
ct
V C
m
×
·
XV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dm ct dd
m m m + ·
14.
%
% 100
C
m
m
ct
dd
×
·
15.
( ) D ml V m
dd dd
× ·
XVI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
16.
M
dd
C
n
V ·
17. ( )
D
m
ml V
dd
dd
·
XVII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c¸c chÊt
trong hçn hîp:
18.
% 100 % × ·
hh
A
m
m
A
19.
% 100 % × ·
hh
B
m
m
B
hoaëc A B % % 1 0 0 % − ·
20.
B A hh
m m m + ·
XVIII. Tû khèi cña chÊt khÝ :
21.

,
`

.
|
· ·
B
A
B
A
M
M
d
m
m
d
XIX. HiÖu suÊt ph¶n øng :
22.
( )
% 1 0 0
\
) \ (
% × ·
l t l t
t t t t t t
V n m l t
V n m
H
119
XX. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ
23.
n M +n M +n M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
n +n +n +...
1 2 3
(hoÆc)
V M +V M +V M +...
1 1 2 2 3 3
M =
hh
V +V +V +...
1 2 3
)
Bµi tËp vËn dông
Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO
2
(®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch
NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).
a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan
kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).
b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.
Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml
dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.
Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt
ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung
dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m
vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc)
Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ
cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:
a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh?
b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu?
Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi
1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.
b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng
khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.
Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch
KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao
nhiªu?
Bµi 7: Cho 6,2g Na
2
O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.
a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.
b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi
trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.
Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
**
. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
120
K=
2
2
) (OH Ca
CO
n
n
- K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3
- K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra
có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy
kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng
dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi
đó:
Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa
Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ
- Nếu mkết tủa>mCO
2
th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
2
th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng
m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m
gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n - m
Bµi 9: DÉn 1,12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch
Ca(OH)
2
0,1M.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.
Bµi 10: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml
dung dÞch Ba(OH)
2
sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.
a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)
2
®· dïng.
b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.
Bµi 11: Dẫn V lít CO
2
(đkc) vào 300ml dd Ca(OH)
2
0,5 M. Sau phản ứng thu được
10g kết tủa. Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)
A/. 2,24 lít B/. 3,36 lít C/. 4,48 lít D/. Cả A,
C đều đúng
Bµi 12: Hấp thu hết CO
2
vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:
- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy
bắt đầu có khí thoát ra.
- Cho dd Ba(OH)
2
dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.
dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)
A. Na
2
CO
3
B. NaHCO
3
C. NaOH và Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO
2
vào 3 lít dd ca(OH)
2
0,01M được?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)
2
. khối
lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?
(C=12;H=1;O=16;Ca=40)
121
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D
Giảm 6,8gam
Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)
2
được
2gam kết tủa. Chỉ ra gía trị x? (C=12;H=1;O=16;Ca=40)
A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol
C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
(đktc) vào dung dịch nước vôi trong có
chứa 0,075 mol Ca(OH)
2
. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO
3
B. Chỉ có Ca(HCO
3
)
2
C. CaCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
D. Ca(HCO
3
)
2
và CO
2
Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0,224lít CO
2
(đktc) vào 2 lít Ca(OH)
2
0,01M ta thu
được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
Bµi 18:Sục V lít khí CO
2
(đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)
2
0,1M thu được 19,7 gam kết
tủa. Gía trị lớn nhất của V là?
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
Bµi 19:Hấp thụ hết 0,672 lít CO
2
(đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau
phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l thu được 15,76g kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)
2
0,02M, hấp thụ 0,5 mol khí CO
2
vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng?
A. 10g B. 12g C. 20g D. 28g
Bµi 22:Hấp thụ hết 0,2 mol CO
2
vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,05M thu được kết tủa nặng?
A. 5g B. 15g C. 10g D. 1g
Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)
2
0,1M. Hấp thụ 7,84 lít khí
CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là?
A. 15g B. 5g C. 10g D. 1g
Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO
2
(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l, thu được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm
2007)
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
Bµi 25:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra lớn hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?
A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
Bµi 26:Cho 0,14 mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)
2
. Ta
nhận thấy khối lượng CaCO
3
tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO
2
đã dùng nên khối lượng
dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu?
A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
Bµi 27:Cho 0,2688 lít CO
2
(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH
0,1M và Ca(OH)
2
0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam
122
HÖ thèng 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc
vËn dông lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸.
§©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. Bµi to¸n ho¸
sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸,
®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh, nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ
sinh.
ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m
ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy, cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän
cho tõng lo¹i.
Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã.
1. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
VÝ dô 36.
Tæng sè h¹t proton, n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155.
Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. H·y x¸c ®Þnh
sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau :
A. 95 B. 115
C. 108 D. 112
VÝ dô 37.
X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong
b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ
52.
Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ :
A. 8 vµ 15 B. 9 vµ 17
C. 7 vµ 14 D. 7 vµ 15
2. Bµi to¸n vÒ nång ®é, pH cña dung dÞch
VÝ dô 38.
CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO
3
cã nång
®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO
3
cã nång ®é 20%.
A. 2/3 B. 2/5
C. 1/5 D. 3/4
VÝ dô 39.
Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO
3
20% (D = 1,2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung
dÞch. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ :
A. 30% B. 40%
C. 35% D. 38%
VÝ dô 40.
TÝnh sè ml H
2
O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch
míi cã nång ®é 0,1M.
A. 9000ml B. 18000ml
123
C. 11000ml D. 17000ml
VÝ dô 41.
Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH
cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ :
A. 2 B.
4
C. 3 D.
5
VÝ dô 42.
§Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H
2
SO
4
cÇn dïng 20ml NaOH
0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«.
TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H
2
SO
4
ph©n li hoµn
toµn thµnh ion).
A. C
M(HCl)
= 0,120M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,080M vµ pH = 0,85
B. C
M(HCl)
= 0,072M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,024M vµ pH = 0,92
C. C
M(HCl)
= 0,065M ;
2 4
M(H SO )
C
= 0,015M vµ pH = 0,89
D. KÕt qu¶ kh¸c
3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n
øng
VÝ dô 43.
Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO
2
. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn
thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO
2
(®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu
suÊt ph¶n øng lµ 75%.
A. 25,2 gam B. 20,8 gam
C. 20 gam D. 20,3
gam
VÝ dô 44.
Cho 0,1 mol FeCl
3
t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na
2
CO
3
d thu ®îc kÕt tña X. §em
nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi
lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 7 gam B. 8 gam
C. 9 gam D. 10
gam
VÝ dô 45.
TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ
150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%.
A. m
axit metacrylic
= 215 gam ; m
rîu metylic
= 80 gam
B. m
axit metacrylic
= 200 gam ; m
rîu metylic
= 75 gam
C. m
axit metacrylic
= 185 gam ; m
rîumetylic
= 82 gam
D. KÕt qu¶ kh¸c
VÝ dô 46.
Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO
3
®Æc vµ H
2
SO
4
®Æc. Lîng
nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu
suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.
124
A. 315 gam B. 402,1 gam
C. 385,2 gam D. 362,7 gam
4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt
VÝ dô 47.
Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu
®îc 0,56 lÝt H
2
(®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc :
A. 42 gam B. 34 gam
C. 46 gam D. 58 gam
VÝ dô 48.
Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O
2
(®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn
l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X.
A. KClO B. KClO
2
C. KClO
3
D. KClO
4
VÝ dô 49.
§èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO
2
vµ 1,8
gam H
2
O
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X.
A. C
3
H
6
O
2
B. CH
2
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
4
H
8
O
4
VÝ dô 50.
Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi
mét nhãm OH.
A.
3 2
|
CH CH CH OH
OH
− − −
B.
2 2
| |
CH CH
OH OH

C.
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp
VÝ dô 51
Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO
3
vµ MgCO
3
vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc
6,72 lÝt CO
2
(®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp.
A.
3
CaCO
%m
= 28,5% ;
3
MgCO
%m
= 71,5%
B.
3
CaCO
%m
= 37,31% ;
3
MgCO
%m
= 62,69%
C.
3
CaCO
%m
= 40% ;
3
MgCO
%m
= 60%
D.
3
CaCO
%m
= 29,3% ;
3
MgCO
%m
= 70,7%
6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n
VÝ dô 52.
§iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO
3
víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t
®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn
800ml dung dÞch NaOH 1M.
125
TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng
®é 20A.
A. 4013 gi©y B. 3728
gi©y
C. 3918 gi©y D. 3860
gi©y
VÝ dô 53.
§iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag
2
SO
4
0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30
gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c
kÕt qu¶ cho sau :
A. 3,129 gam B. 4,320 gam
C. 1,544 gam D. 1,893 gam
VÝ dô 54.
§iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ
(®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn
ph©n ®îc :
A. KCl B. NaCl
C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ
VÝ dô 55.
Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N
2
vµ CO
2
(®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch
Ca(OH)
2
0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh
tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ :
A. 14,3 B. 14,8
C. 15,6 D. 15,1
VÝ dô 56.
ë 27
o
C, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung
dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶
sau :
A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam
C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam
VÝ dô 57.
Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho
vµo ®ã 32 gam NH
4
NO
2
. §a b×nh vÒ 0
o
C sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ
ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng
kÓ).
A. 3 atm B. 4 atm
C. 2 atm D. 5 atm
VÝ dô 58.
Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O
2
(ë ®ktc) vµ cã s½n
6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh
vÒ t
o
C thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng
®¸ng kÓ). NhiÖt ®é t
o
C ®îc x¸c ®Þnh lµ :
A. 65,70
o
C B. 68,25
o
C
C. 69,20
o
C D. 70,15
o
C
8. Bµi to¸n tæng hîp
VÝ dô 59.
126
Dung dÞch axit fomic 0,46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3. H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn
li α cña axit fomic.
A. 1% B. 2%
C. 1,5% D. 2,5%
VÝ dô 60
Ngêi ta khö níc 7,4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ. DÉn khÝ
nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12,8 gam brom tham gia ph¶n øng. X¸c ®Þnh
c«ng thøc cña rîu trªn.
A. C
3
H
7
OH B. C
4
H
9
OH
C. C
5
H
11
OH D. C
2
H
5
OH
§¸p sè vµ híng dÉn gi¶i
VÝ dô 36. §¸p ¸n C
Theo ®Ò ta cã :
2p n 155
2p n 33
+ · ¹
'
− ·
¹
→ p = 47, n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108
VÝ dô 37. §¸p ¸n B.
§Æt p, e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X.
p', e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y
Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26
V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8
hoÆc 18 «, do ®ã :
p + 8 = p'
(1)
p + 18 = p'
(2)
Tõ (1), (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo)
p' = 17 (clo)
VÝ dô 38. §¸p ¸n C.
Dïng quy t¾c ®êng chÐo :
=
1
2
m
m
VÝ dô 39. §¸p ¸n B
Khèi lîng dung dÞch HNO
3
ban ®Çu :
500.1,2 = 600 (g)
Khèi lîng HNO
3
trong dung dÞch ®Çu :
20
.600
100
= 120 (g)
→ nång ®é dung dÞch HNO
3
míi lµ :
120
C% .100
300
· = 40%
VÝ dô 40. §¸p ¸n B.
§Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x, ta cã : 2.1 = (2 + x).0,1 → x = 18 lÝt hay 18.000ml
VÝ dô 41. §¸p ¸n C.
pH = 12 → [H
+
] = 10

12
M → [OH

] = 10

2
M
OH
n
− = 0,1.10

2
= 0,001 (mol) = n
KOH
HCl
H
n n
+
·
= 0,1.0,012 = 0,0012 (mol)
127
1 3
2 3
m(gam)ddKNO 45% 5
5 1
20%
25 5
m (gam)ddKNO 15% 25
¹
¹
·
'
¹
¹
H
+
+ OH

→ H
2
O
b® 0,0012 0,001
p 0,001 0,001 0,001
sau p 0,0002 0 0,001
→ [H
+
] = 0,0002 : 0,2 = 0,001 = 10

3
M → pH = 3.
VÝ dô 42. §¸p ¸n B.
§Æt x, y lµ sè mol cña HCl vµ H
2
SO
4
trong 50ml hçn hîp
HCl + NaOH → NaCl + H
2
O
(mol) x x x
H
2
SO
4
+ 2NaOH → Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
(mol) y 2y y
Theo trªn vµ ®Ò ta cã :
58,5x 142y 0,381
x 2y 0,3.0,02
+ · ¹
'
+ ·
¹

x 0,0036
y 0,0012
·
·
VËy :
M(HCl)
0,0036
C
0,05
· = 0,072(M)
2 4
M(H SO )
0,0012
C
0,05
· = 0,024(M)
pH = −lg[H
+
] =
0,006
lg
0,05
− = −lg0,12 = 0,92
VÝ dô 43. §¸p ¸n C.
Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO
2
tõ quÆng, ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ
thuyÕt :
4FeS
2
+ 11O
2
→ 2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
4.120(g) →
8.22,4 (lÝt)
x? ←
4,48
→ x =
4.120.4,48
8.22,4
= 12 (gam)
VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt :
m
quÆng
=
12.100 100
.
75 80
= 20 (gam)
VÝ dô 44. §¸p ¸n B.
2FeCl
3
+ 3Na
2
CO
3
+ 3H
2
O → 2Fe(OH)
3
↓ + 3CO
2
↑ + 6NaCl
(mol) 0,1 0,1
2Fe(OH)
3

o
t
÷÷→
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(mol) 0,1 → 0,05
VËy m = 160.0,05 = 8 (gam)
VÝ dô 45. §¸p ¸n A.
CH
2
= C(CH
3
) − COOH + CH
3
OH
xt
ƒ
CH
2
= C(CH
3
) − COOCH
3
+ H
2
O
(gam) 86 32 →
100
m
axit
m
rîu
← 150
128
→ m
axit
=
86.150.100
100.60
= 215 (gam)
m
rîu
=
32.150.100
100.60
= 80 (gam)
VÝ dô 46. §¸p ¸n D
C
6
H
6
+ HNO
3

xt
÷÷→
C
6
H
5
NO
2
+ H
2
O
(mol)
500
78

500
78
C
6
H
5
NO
2
+ 6H
Fe/ HCl
÷÷÷÷→
C
6
H
5
NH
2
+ 2H
2
O
(mol)
500
78

500
78
VËy m
anilin
=
500 78 78
.93. .
78 100 100
= 362,7 gam
VÝ dô 47. §¸p ¸n C
ROH + Na → RONa +
1
2
H
2↑
(mol) 1 → 0,5
(mol) 0,05 (chøa 2,3g) ← 0,025
VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ :
2,30
0,05
= 46(g)
VÝ dô 48. §¸p ¸n C
§Æt c«ng thøc cña X lµ K
x
Cl
y
O
z
m
O
=
32.672
22400
= 0,96 (g)
m
r¾n
= 245 − 0,96 = 1,49 (g) → m
Kali
=
1,49.52,35
100
= 0,78 (g)
m
Cl
= 1,49 − 0,78 = 0,71 (g)
Ta cã tØ lÖ x : y : z =
0,78 0,71 0,96
: :
39 35,5 16
= 1 : 1 : 3
VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO
3
VÝ dô 49. §¸p ¸n C.
Theo ®Ò
2
2
CO
H O
n 0,1mol
n 0,1mol
· ¹
¹
'
·
¹
¹
→ X lµ axit no ®¬n chøc
§Æt c«ng thøc cña axit lµ C
n
H
2n
O
2

2
o
O
t
÷÷→
nCO
2
Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO
2
®èt 0,05 mol axit cho 0,05 n mol CO
2
→ 0,05n = 0,1 → n = 2
C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C
2
H
4
O
2
VÝ dô 50. §¸p ¸n C
Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
, trong ®ã n ≥ 1, a ≤ n.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y :
129
C
n
H
2n+2−a
(OH)
a
+
3n 1 a
2
+ −
O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã :
3n 1 a
2
+ −
= 3,5 → n =
6 a
3
+
NghiÖm thÝch hîp lµ :
n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C
3
H
5
(OH)
3
C«ng thøc cÊu t¹o lµ :
2 2
| | |
CH CH CH
OH OH OH
− −
VÝ dô 51. §¸p ¸n B.
§Æt a, b lµ sè mol cña CaCO
3
vµ MgCO
3
trong hçn hîp
CaCO
3
+ 2HCl → CaCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
(mol) a a
MgCO
3
+ 2HCl → MgCl
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn, cã :
100a 84b 26,8
6,72
a b 0,3
22,4
+ · ¹
¹
'
+ · ·
¹
¹
→ a = 0,1 ; b = 0,3
→ Khèi lîng CaCO
3
= 100.0,1 = 10 (gam), chiÕm
10
26,8
. 100 = 37,31% vµ
3
MgCO
%m
= 62,69%
VÝ dô 52. §¸p ¸n D.
Gäi x lµ sè mol AgNO
3
®· ®iÖn ph©n :
4AgNO
3
+ 2H
2
O
®pdd
÷÷÷→
4Ag + O
2
+ 4HNO
3
(mol) x → x
x
HNO
3
+ NaOH → NaNO
3
+ H
2
O
(mol) x x → x = 0,8.1 = 0,8 (mol)
¸p dông c«ng thøc Fara®©y m =
1 A
. .I.t
96500 n
ta cã :
1 108
108 0,8 . .20.t
96500 1
× · → t = 3860 gi©y
VÝ dô 53. §¸p ¸n C
Theo ®Ò, kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag
2
SO
4
bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa
vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra.
Còng theo c«ng thøc Fara®©y :
Ag
1 108
m . .690.2
96500 1
· = 1,544 (gam)
VÝ dô 54. §¸p ¸n A
Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R
RCl
®pdd
÷÷÷→
R +
1
2
Cl
2

130
Tõ trªn vµ ®Ò : n
R
=
2
Cl
0,896
2n 2
22,4
· = 0,08 mol
→ R =
3,12
0,08
= 39. VËy R lµ kali, muèi lµ KCl
VÝ dô 55. §¸p sè C
X
5,6
n 0,25
22,4
· · (mol)
2
Ca(OH)
n
= 5.0,02 = 0,1 (mol)
3
CaCO
5
n
100
· = 0,05 (mol)
Do Ca(OH)
2
d nªn chØ cã ph¶n øng
Ca(OH)
2
+ CO
2
→ CaCO
3
↓ + H
2
O

2 3
CO CaCO
n n ·
= 0,05 (mol)
Do ®ã :
2
N
n
= 0,25 − 0,05 = 0,20 (mol)
VËy
2
X/ H
0,05.44 0,2.28
d
2.0,25
+
· = 15,6
VÝ dô 56. §¸p ¸n B
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2

Theo trªn vµ ®Ò, vËn dông c«ng thøc PV = nRT, ta cã :
n
Fe (p.)
=
2
H
87
.0,36
100
n
0,082.300
·
= 0,00167
VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : m
Fe
= 0,00167.56 = 0,09352 (gam)
VÝ dô 57. §¸p ¸n C
4 2
NH NO
o
t
÷÷→
N
2
↑ + 2H
2
O
Theo trªn vµ ®Ò :
2 4 2
N NH NO
32
n n
64
· · = 0,5 (mol)
Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT, ta cã :
¸p suÊt trong b×nh :
0,5.0,082.273
P
5,6
· = 2 (atm)
VÝ dô 58. §¸p ¸n B
S + O
2
→ SO
2

n
S
ban ®Çu =
6,4
32
= 0,2 (mol)
2
O
n
ban ®Çu =
11,2
22,4
= 0,5 (mol)
S ch¸y hÕt, O
2
cßn d :
2 2
O (pð) SO S
n n n · ·
= 0,2 (mol)
Sau ph¶n øng, tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ :
n
khÝ sau
= 0,2 + (0,5 − 0,2) = 0,5 (mol)
131
Do ®ã, theo PV = nRT ta cã :
o
1,25.11,2
T K
0,5.0,082
· = 341,25K
→ t
o
C = 341,25 − 273 = 68,25
o
C
VÝ dô 59. §¸p ¸n A.
Nång ®é C
M
cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång
®é % vµ nång ®é mol lµ :
M(HCOOH)
C%.10.D 0,46.10.1
C
M 46
· · = 0,1(M)
pH = 3 → [H
+
] = 10

3
M = 0,001M
HCOOH → H
+
+ HCOO

(mol ®iÖn li)0,001 ← 0,001
Do ®ã ®é ®iÖn li α =
0,001
.100 1%
0,1
·
VÝ dô 60. §¸p ¸n B
Ph¶n øng céng brom vµo anken :
C
n
H
2n
+ Br
2
→ C
n
H
2n
Br
2
2
Br
n
tham gia ph¶n øng =
12,8
160
= 0,08 (mol)
Theo ph¶n øng trªn, n
anken
=
2
Br
n
= 0,08 (mol)
V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn n
anken
sinh ra khi khö níc lµ :
anken
0,08.100
n
80
· = 0,1 (mol)
Ph¶n øng khö níc cña rîu :
C
n
H
2n+1
OH 2 4
H SO ®
÷÷÷÷→
C
n
H
2n
+ H
2
O
(mol) 0,1 0,1
→ Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ :
7,4
M
0,1
· = 74
Tõ c«ng thøc cña rîu trªn, ta cã :
M = 14n + 18 = 74 → n = 4
→ C«ng thøc cña rîu lµ C
4
H
9
OH
Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8
Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng
không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!!
Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá. Những bài đầu thì rất dễ rồi, nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa
Trị" nhá. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong
SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách. Còn đối
với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn. Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi
hóa trị II, Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi. Lấy ví
dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không
hề có chỉ số ở dưới. Tiếp theo là phản ứng hóa học. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi, dạng bài tập
chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của
bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất. Vậy thì
132
làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự
thấy đúng với đa số các phương trình.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu:
1. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước.
2. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước.
Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra:
1. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước
2. Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu), bạc(Ag), thủy ngân (Hg)]
3. Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước
4. Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó
5. Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó
6. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi
7. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô
8.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước
1. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được
phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm, loại ko tan. Chúng được đọc là: tên kim
loại + Hiđôxyt (OH).
VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt, Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III>
2. Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2
loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim +
ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127)
3. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. Phần phân loại và VD
các bạn xem SGK trng 129. Vì phần này cũng dễ.
4.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. Có 2 loại chính là: Oxyt
Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim +
Oxi. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ.
Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán
thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. Gồm 3 bước sau:
B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng
B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số
mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK
B3: Kiểm tra lại bài.
Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau:
B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng
B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất
mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. Thì các chất có số mol nhiều
nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư.
B3: tính số mol chất còn dư
B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số
mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó.
Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.
Thân
Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email:
133
ku_bjz_95@hotmail.com .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu
®Êy.
**********************************
134

Bài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D = 1,39 g/ml)
m .1000 n n.1000 M m.100.10.D CM = = = = mdd V (l) V (ml) m .M dd D C%.10.D = M

C% =

CM .M 10D

=

6,95.98 = 49% 10.1 ,39

Bài 9: a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ là 20,8% b. Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12oC thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO 4 ở 12oC. (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%) (a = 60g / b.17,52) Bài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng với 200g dd BaCl 2 10,4%. Sau phản ứng , lọc bỏ kết tủa được dd A . Tính nồng độ % các chất tan trong dd A. (NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%) Bài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại.

®Ò sè3
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m. Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO 3 . sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng. Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl 3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XCl3. Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên. Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H 2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượng muối Sunfat thu được. Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M ( có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m. Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a. Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được. Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá tri II. Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.

®Ò sè 4

1- Cã 4 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng: a) CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 lµ c¸c Oxit axit. b) Na2O, K2O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬. 3- Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt: Níc cÊt, Rîu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)2 . Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi lîng níc d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ H2 ®ktc. a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong hçn hîp? b) TÝnh khèi lîng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng? 5- Cho c¸c chÊt sau: P2O5, Ag, H2O, KClO3, Cu, CO2, Zn, Na2O, S, Fe2O3, CaCO3, HCl. H·y chän trong sè c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã?

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

2

6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H2SO4 lo·ng, KMnO4, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H2O, CaCO3, Fe2O3, Ca(OH)2, K2SO4, Al2O3, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H2, O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. ViÕt PTHH? 7- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 khÝ lµ: O2, H2, CO2, CO ®ùng trong 4 b×nh riªng biÖt? 8- B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH) 2, CuSO4, NaCl. ViÕt PTHH x¶y ra? 9- Cã mét cèc ®ùng d.d H2SO4 lo·ng. Lóc ®Çu ngêi ta cho mét lîng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng xong thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H2 ®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét lîng bét kÏm d, ph¶n øng xong thu ®îc thªm 4,48 lÝt khÝ H2 n÷a ®ktc. a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra? b) TÝnh khèi lîng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng? c) TÝnh khèi lîng H2SO4 ®· cã trong dung dÞch ban ®Çu? d) TÝnh khèi lîng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng? 10- TÝnh lîng muèi nh«m sunfat ®îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H2SO4 t¸c dông víi 60 gam Al2O3. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, khèi lîng lµ bao nhiªu? 11-Mét baz¬ A cã thµnh phÇn khèi lîng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn. BiÕt PTK cña A b»ng 40 ®vC. 12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K2O, HF, ZnSO4, CaCO3, Fe(OH)3, CO, CO2, H2O, NO, NO2, P2O5, HClO, HClO4, H3PO4, NaH2PO4, Na3PO4, MgCl2. H·y ®äc tªn c¸c chÊt ? 13- ThÓ tÝch níc ë tr¹ng th¸i láng thu ®îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H2 ®ktc víi O2d ? 14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau: a) Na -> Na2O -> NaOH -> NaCl. b) C -> CO2 - > CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 . c) S -> SO2 -> SO3 - > H2SO4-> ZnSO4 d) P -> P2O5 -> H3PO4 -> Na3PO4. 15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K , Ca , Al , lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ?

®Ò sè 5
Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO 3 ; Ag . Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --- > CuO --- > Cu Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro, thì thu được 10,35 gam kim loại Chì. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. K ; SO 2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl. Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd HCl, phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít. A) Viết các phương trình hóa học xảy ra. B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. C) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. A) Tính : khối lượng nước tạo thành. B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 ; b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  ; d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ?  CO2  + H 2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric.

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

3

SO2 .675g .1% khối lượng hỗn hợp .1023 3.Neon (Ne là khí trơ ) . CH4 Bằng cách : Đặt ngược bình :……………… Câu 4 : Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 5 : Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14.42 gam muối thuỷ ngân clorua . b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.9% H. %S = 22.Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. còn lại là oxi ( hợp chất A ) Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơi . 5.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4. Cl2 . hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? c) Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 .7 g nước . Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl . và 70. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.(Na2CO3. Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C.hợp chất nhôm clorua. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.5 g K2SO3 vào dung dịch có 14. biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? Câu 10: Có những chất khí sau : Nitơ .48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. a) Tìm CTHH của nhôm clorua ? b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 12: Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2 ----------Na2CO3 + H2O a) Lập PTHH của phản ứng trên ? b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ .Néi Tró Than Uyªn 4 . CO2 .72 lít H2 . với N= 6. Sau ph¶n øng thu ®îc 16.2g h¬i níc.3% Cl . hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? Câu 3 : Phương trình phản ứng: K2SO3 + HCl KC l+ H2O + SO2 Cho 39. Tìm công thức hoá học của hợp chất trên . thành phần phân tử có 23.1g/ml ? Câu 9: Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dd HCl dư . ®Ò sè 6 Câu 1: a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32.36 lít CO2 Câu 2: Có 5.10H2O) vào 35. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. NH3 .Trong đó nhôm chiếm 49.3 gam xôđa . 17. a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 .3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. oxi .5 . Biết thể tích dd bằng thể tích nước . Câu 6: Cho 2. Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? • • Đặt đứng bình :……………… ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn . Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) . a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? d) Từ câu trả lời (b) và (c) . có phân tử khối bằng 50.54% .92 lít N2 và b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hh khí trên . được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg. metan (CH4) Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 11: Đốt cháy 1. a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng .8% C . Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% .8 g chÊt r¾n.39% . Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành.8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua .6g HCl .

TÝnh nång ®é mol cña A vµ B.1.02M vµ cña Ba(OH)2 = 0.18M (D= 1. 6/ TÝnh C% cña 1 dung dÞch H 2SO4 nÕu biÕt r»ng khi cho mét lîng dung dÞch nµy t¸c dông víi lîng d hçn hîp Na. ThÓ tÝch dung dÞch = 440/1.2/0.100/22m1 + 23m2 b/ ThÓ tÝch B = 22m1 + 23m2/23d ml -> CM = m1 .466 g kÕt tña. Híng dÉn ®Ò sè 7 HD 1.15 .05M th× t¸ch ra 0. 2/ TÝnh lîng tinh thÓ CuSO4. Trén A vµ B theo tØ lÖ mA: mB b»ng bao nhiªu ®Ó ®îc dung dÞch C.15) = (R + 16) . §S 3 : mA: mB = 3:5 HD4: a/ 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 nNa = m1/23 -> nH2 = m1/46 -> lîng DD B = m1+ m2 .1 = 160/11% . 0.5H2O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO4 2% ®Ó thu ®îc dd CuSO4 cã nång ®é 1M(D= 1. Dung dÞch A cã nång ®é 14. §S 3 : mA: mB = 3:5 4/ Hoµ tan m1 g Na vµo m2g H2O thu ®îc dung dÞch B cã tØ khèi d.1 g/ml.0. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 2:3 th× ®îc dd Y cã chøa B d. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu §S 7 : TÝnh ®îc CM dd Fe2(SO4)3 = 0.859 g chÊt r¾n. Sau khi chÊt khÝ kh«ng tho¸t ra n÷a .5 ml dung dÞch A.. b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch B theo m vµ d.43g/ml). ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 9/ Dung dÞch A lµ dd H2SO4.15 0.160 = 32g -> n= 0.2 g dd HCl 25%.7%= 100g th× n H2SO4 = 0. Cho CM = 3.Néi Tró Than Uyªn 5 .0. Läc lÊy A ®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®îc 0. m1. Trén A vµ B theo tØ sè VA:VB = 3: 2 th× ®îc dd X cã chøa A d.1 g/ml) : = 160. H·y tÝnh tØ sè m1/m2. Dung dÞch B cho t¸c dông víi 100 ml H2SO4 0.15 0.0.064a. Dung dÞch B cã nång ®é 2.5H2O th× nhËn ®îc mét dung dÞch cã khèi lîng riªng b»ng 1.m1/23 = 22m1 + 23m2/23 Lîng NaOH = 40m1 /23 -> C% = 40. d .15 0. Lîng CuSO4 = 50/250.0. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: 1 th× ®îc dung dÞch X.5% lîng dung dÞch axit ®· dïng.15 Lîng RCO3 = (R + 60).4 =0.27%. Lîng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% = 7. Trung hoµ 1 lit dd Y cÇn 29. 3/ Cã 3 dung dÞch H2SO4 . Trung hoµ 30ml dung dÞch Y cÇn 32.7% . Dung dÞch C cã nång ®é 6. Lîng CuSO4 trong dung dÞch t¹o ra = 400. B2) vµ 1 dung dÞch H2SO4 (A). H·y tÝnh d. 7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe2(SO4)3 víi 100 ml Ba(OH)2 thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B .5M HD2: Gäi lîng tinh thÓ b»ng a gam th× lîng CuSO4 = 0.1=400ml -> CM = 0. 0.15 +100 Ta cã: (R+ 96). Trong khi ®ã nång ®é % cña dung dÞch 1M ( D= 1. Gi¶i PT ta cã: a= 101.®Ò sè 7 1/ Hoµ tan 50 g tinh thÓ CuSO4.1000/ 22m1 + 23m2 . TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch Z t¹o ra cÇn 67.64a/400+ a = 160/1100. Trung hoµ 1 thÓ tÝch dung dÞch X cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A. Lîng dung dÞch t¹o ra = 400+ a.1 g/ml).3M (D= 1. läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan.2 mol.15/(R + 16) . H·y tÝnh nång ®é % vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc.15 +100 = 0. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: 1 th× ®îc dung dÞch Y.15 + 100 – (44 .02 + 0. Dung dÞch B lµ dd NaOH. Trung hoµ 1 lit dd X cÇn 40 g dd KOH 28%. ta cã PT: RCO 3 + H2SO4 -> RSO4 + CO2 + H2O N = 0.5 ml dung dÞch A.64a.17 -> R = 24 -> KL lµ Mg.1M (D= 1. Gäi KL lµ R.22g/ml). Hái kim lo¹i ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo.05M 8/ Cã 2 dung dÞch NaOH (B1.09g/ml).Mg th× lîng H2 tho¸t ra b»ng 4.47g. c/ H·y tù gi¶i HD5: Coi lîng dung dÞch H2SO4 14.1/10. 5/ Hoµ tan mét lîng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H 2SO4 14. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2 a/ TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m. Ta cã: 8+ 0.5 M. c/ Cho C% = 16% .64a = 8+ 0.

5 a. Trung hoµ 5 lit Y cÇn 0. Hãy xác định công thức hợp chất A (Biết tỉ khối hơi của khí A so với khí hidro là 23).5a vµ x + y = 7 -> x/y = 3/4 HD 9 : §Æt nång ®é mol cña dd A lµ a . Trung hoµ 5 lit dd X cÇn 0. những nguyên tố nào cùng một chu kì: A : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 1 D: 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 1 2 2 6 2 B : 1S 2S 2P 3S E : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S 2 C : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 5 F : 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 3.5a ** Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 = 2.2 .5 -> x = 30 §S 7 : TÝnh ®îc CM dung dÞch Fe2(SO4)3 = 0.2= 13. Khi trén 3 l A (cã 3a mol) víi 2 lit B (cã 2b mol) ®îc 5 lit dd X cã d axit.5 = 1molKOH -> sè mol H2SO4 d: 0. 2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2 Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2 2Na + H2O -> NaOH + H2 Theo PTP¦ lîng H2 = lîng H cña H2SO4 + 1/2 lîng H cña H2O.75a. b = 1 ®Ò sè 8 1.5* Trén 2l dd A (cã 2a mol) víi 3 lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o 5 l dd Y cã KOH d.y (lÝt) ta cã: 2. Do ®ã: nÕu coi lîng axit = x g ta cã: x/98. Fe  Fe3O4  Fe  H2 b.24 lit CO 2 (ở đktc) và 2. 4.5a ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 = 4a * 2b1+ b2 = 6.25a mol.75l dung dÞch A cã 6.25 lit dd H2SO4 cã 3. Nªn ta cã: b1+ b2 = 4a * Trén 2 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 3 lÝt dd Y cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH.5 = 1 mol HCl PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O 2a 4a Theo PTP¦: KOH d = 3b – 4a = 1 ** Tõ * vµ ** ta cã hÖ PT: 3a – b = 0. Nªn: ta cã: 2b1+ b2 = 6. Đốt cháy hoàn toàn 2.Theo gt: Trén 1 lÝt B1 + 1 lÝt B2 t¹o -> 2 lÝt dd X cã chøa (b1+ b2) mol NaOH Theo PT: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O 2 lit dd H2SO4 cã 2a mol -> 4a .5 . KClO3  O2  CuO  H2O  NaOH c.5a .5a.5ay = 13. Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch Z cÇn 6.44 lít H2 (ở đktc).5 g. Trung hoµ 3 lÝt dd Y cÇn 3. b2 = 1.5ax + 1. Tính khối lượng HCl trong dung dịch? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . dd B la b.3 gam một hợp chất A bằng khí oxi . 2 + 100 – x /18 = 4. a.HD6: Coi lîng dung dÞch axit ®· dïng = 100 g th× lîng H2 tho¸t ra = 4. Tính khối lượng hỗn hợp Al và Zn? b. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13.05M HD 8 : §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é 2 dung dÞch NaOH vµ a lµ nång ®é dung dÞch H2SO4 . Gäi thÓ tÝch 2 dd NaOH ph¶i trén lµ: x.5* 3b – 4a = 1 ** Gi¶i hÖ PT ta cã: a = 0.75a mol H2SO4. sau PƯ thu được 2.7 gam H2O.02M vµ cña Ba(OH)2 = 0.2. Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch Z = 6.5 mol. PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O b 2b Sè mol H2SO4 d= 3a – b = 0. Cho các nguyên tố sau. H2O  H2  Fe  FeSO4 d. S  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn 2. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a.Néi Tró Than Uyªn 6 .

125 và dY/O 2 = 0. Hãy lập PTHH dạng tổng quát và tìm giá trị a của oxit kim loại trên? ®Ò sè 9 1. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên? b. Trong muối ngậm nước CuSO4.6 gam một chất rắn không tan. 3.4 gam kim loại cần bao nhiêu lit H 2 (đktc) hoặc bao nhiêu lit khí CO? ®Ò sè 10 1. Cho các nguyên tử: A : 8p.2 gam kim loại A.a Ta có M CuSO nH O = 4 . 4. 4.06(mol ) 2 Gọi n là hóa trị của kim loại X 2 X + 2n HCl → 2 XCln + n H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Đốt cháy hoàn toàn 2. Cho một luồng H2dư đi qua 12 gam CuO nung nóng. Một loại đá vôi chứa 85% CaCO3 và 15% tạp chất không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. b.5H2O (1 đ) 1. Dùng CO hoặc H2 để khử oxit kim loại đó thành kim loại. sắt.6 %. Tìm công thức của muối đó?. Khí Y: 75% C. D: 7e. H2 H2O H2SO4 H2 b. C: 8e.885H.2 tấn canxi oxit và 8. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 6. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được một chất rắn có khối lượng bằng 70% khối lượng đá trước khi nung.64 gam hỗn hợp 3 kim loại Cu.344 lit khí H2 (Đktc). Tính VH 2 thu được (ở đktc).3 gam một hợp chất bằng khí oxi.12% S. Biết thể tích V H 2 bị hao hụt là 5%. b. Cho dX/Y = 2. Đốt cháy một hỗn hợp Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 0.Néi Tró Than Uyªn 7 . Cho 7.b mH = 1.8 gam Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng chứa 19. 6% Vậy CTHH là CuSO4.64 gam chất rắn không tan. a. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu kim loại ?. Hãy tính khối lượng đá vôi đem phản ứng? 5. sau PƯ thu được 11.24 lit CO 2 (Đktc) và 2. 8n . Mg. Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. Cho một hợp chất oxit có thành phần phần trăm về khối lượng: %O là 7. Hỏi muốn điều chế 41.8n.a. 25% H.9 gam kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 1.4) + n. b. a. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại? 8.84 gam cần dùng hết 672ml O2 (ở đktc).2 gam khí H2 và 0. Fe Fe3O4 Fe H2 FeCl3 Fe(OH)3 2. Hòa tan hoàn toàn 3. 2 64 ×100% = 250 Ta có 64 + 32 + (16. Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi. Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung? ĐÁP ÁN ®Ò sè 10 1. biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam. Cho 4.7 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 Kg thanchứa 90% C và 10% tạp chất không cháy.17%.6 gam H2SO4. Tìm kim loại X ?.Khí X và Y có thành phần các nguyên tố như sau: Khí X: 94. Biết rằng VKK = 5VO 2 7. 5. Còn dư bao nhiêu chất nào sau phản ứng? 9. B: 8p. tính khối lượng đá vôi bị phân hủy?. %. a.344 : 22. 6. 10n . Đá vôi được phân hủy theo PTHH: CaCO3 → CaO + CO2 Sau một thời gian nung thấy lượng chất rắn ban đầu giảm 22%.72 lít CO (đktc).8 tấn khí cacbonic.5. Tính khối lượng mỗi muối có trong dung dịch? 6.9n. a. sau phản ứng thu được 2. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. Những nguyên tử nào cùng một nguyên tố hoá học? Vì sao? 3. 2.nH2O khối lượng Cu chiếm 25. Natri.5. Tìm CTHH của X . Y. để khử hoàn toàn a gam một oxit kim loại AxOy phải cần 6. a. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3? b. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 c. Tính khối lượng không khí cần dùngvới khối lượng CO2 sinh ra trong phản ứng cháy này. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxicacbonat thu được 11. 4 = 0. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu? b. Tính khối lượng từng nguyên tố có trong hợp chất trên?. Tìm công thức oxit biết kim có hoá trị II.18 = 250 ⇒ n = 5 25.

Khối lượng CO2 thoát ra: 0 mCO = 2 22 × 50 = 11( g ) 100 t→ PTHH: CaCO3  CaO + CO2 100g 44g xg? 11g Khối lượng đá vôi bị phân hủy: x= 11×100 = 25( g ) (1. chứng tỏ lượng Cu tạo ra ở phản 6. 4 2.64 – 0. 6 ×100% = 68. 2 + 0.3) = 0. Vì Cu không tham gia phản ứng với HCl nên 0.(60. Lượng chất rắn ban đầu giảm 22% chính là khối lượng CO2 thoát ra.5đ) 9. Khối lượng nguyên tố C trong hợp chất: m C = 22.Số mol X = 0. = 3.5 (loại) Vậy kim loại X là Zn (1 đ) t→ 2.6 gam chất rắn không tan. trong đó chứa 85% CaCO3 thì lượng chất rắn sau khi nung là 70g.8 = mFe 56 24 2.a PTHH: CaCO3 100 g 56 g 44 g Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100g.3 − (1.64 = 4 (g) Gọi x là số gam Fe → (4 – x) là số gam Mg PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2 56 g 2g xg Mg + 24 g (4-x) g Từ 2 PTHH trên ta có: 2 HCl → 2. 6 2.x g 56 MgCl2 + 2. 64 0. 79% Tỉ lệ % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp: %Cu = 4. Khối lượng hỗn hợp Fe và Mg là: 4. Ta có PTHH: CuO + H2  Cu + H2O 80 g 64 g 12 g x g? Lượng Cu thu được trên lí thuyết: x = 0 12 × 64 = 9.34%+13. 64 × 100% = 13. ⇒ H = 4. 24 ×12 = 1.64 gam chất rắn không tan chính là khối lượng của Cu.87% (2đ) 0 2(4 − x) g 24 H2 2g 6.8 × 100% = 60.8( g ) 1. 2 hoặc 3 n = 1 X= 32.34% Tỉ lệ % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp: %Fe = 4.79%) = 25. chất rắn sau phản ứng hòa tan bằng HCl dư thấy còn 6. 64 Tỉ lệ % về khối lượng của Mg trong hỗn hợp: %Mg = 100% . 6( g ) 80 Theo đề bài. 75% (1.2 Giải PT ta được x = 2.5 (loại) n = 2 X= 65 (Zn) n = 3 X= 97.Néi Tró Than Uyªn 8 .n n n n Vì kim loại thường có hóa trị n = 1.5đ) 44 5.9 → X = 32. t→  CaO + CO2 (1) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .12 = ( mol ) Ta có: X .5.6 gam.3( g ) Khối lượng nguyên tố H trong hợp chất: m H = 18 Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất: m O = 2.5đ) ứng trên là 6. 2( g ) 3.12 0.x 2(4 − x ) + = 0. 7 × 2 = 0. 06 × 2 0.

Ca. Khối lượng CaO tạo thành là: 44 38. Bµi 4: Thªm tõ tõ dung dÞch HCl vµo 10 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II. 6% (1.5đ) Vậy % CaO là: 70 x= Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO2 và bằng: 100 – 70 = 30 (g) Theo (1): Khi 44g CO2 thoát ra là đã có 100g CaCO3 bị phân hủy. sau ®ã trong dÇn vµ cuèi cïng trong suèt. Al2O3 .30 ×100 68.5M? ®Ò sè 12 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . ngêi ta nhËn thÊy ban dÇu dung dÞch trë nªn ®ôc. 2( g ) Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38.585 gam. Cu. Sau p cã muèi nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 2: Khi cho tõ tõ luång khÝ CO2 vµo dung dÞch Ca(OH)2. H = × 100% = 80.075M tÊt c¶ lîng khÝ cacbonic ®iÒu chÕ ®îc b»ng c¸ch cho axit clohidric (d) t¸c dông víi 25. 2( g ) . 2 = 68.2 gam hçn hîp Canxi cacbonat vµ Magie cacbonat. 1. CaCO3. H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ viÕt ptp minh ho¹. Nung ®¸ ë nhiÖt ®é cao tíi ph©n huû hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A cã khèi lîng b»ng 60% khèi lîng ®¸ tríc khi nung. Ba Bµi 5: Mét lo¹i ®¸ chøa MgCO3. khÝ CO2. Muèn hoµ tan hoµn toµn 2g chÊt r¾n A cÇn tèi thiÓu bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0. Bµi 3: Cã dung dÞch NaOH. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ dung dÞch Na2CO3 tinh khiÕt.2g CaO b.Néi Tró Than Uyªn 9 . Lîng Al2O3 b»ng 1/8 tæng khèi lîng 2 muèi cacbonat. 30g CO2 thoát ra là đã có x g CaCO3 bị phân hủy ®Ò sè 11 Bµi 1: Ngêi ta dÉn qua 1 b×nh chøa 2 lit dung dÞch Ca(OH) 2 0. sau 1 thêi gian thÊy l îng khÝ tho¸t ra ®· vuît qu¸ 8. Hái ®ã lµ muèi kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i cho díi ®©y? Mg. 2 ×100% = 54. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong ®¸ tríc khi nung. èng ®ong chia ®é vµ c¸c cèc thuû tinh c¸c lo¹i. 2% 44 85 56 × 30 = 38. 2.

®¸p ¸n ®Ò sè 12 Câu 1: (1.00đ) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Néi Tró Than Uyªn 10 .

104 = 60000 lần (0.14 × 3. 384 ×12 ×100% .25đ) mAlCl3 = 133.8 ×100% = 37.57% (0. 4 6.3 mZnCl2 = 136 × 0.5đ) Câu 3: (2.69 .5 × 0.5đ) Giải hệ ta được: x = 0. 253(l ) V x + 0.98( g ) 100 98 (400ml = 0.00đ) (0.25đ) 22. 29 7.25đ) x: y = a.10 3 ) (5. 4 (0. y = 0. 92. nH 2 SO4 = .5 10. 71 : = 1:1 (0.4 = 415.5đ) y 1.3 (1) 15.5y = mH 2 = (0.3 + 400) – 1. 0.25đ) → mAl = 10. 71% (0. 4( g ) → mddspư = (17. Thể tích của nguyên tử H: 3 3 Khốilượng của nguyên tử H coi như bằng khối lượng proton.9 ®Ò sè 13 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25đ) 44 ×1 0. 4 = 53.4 n 0.25đ) % AlCl3 = ×100% = 12.5đ) b. 68 (2) (0. 68( = / g )cm (0. 4( g ) (0.8 → % Al = × 100% = 62. 6726. 6( g ) (0. mH 2 SO4 = Ta có CM = 15 × 640 96 = 96( g ) .5đ) 4 4 V = π r 3 = × 3. mH 2O → % H = Vậy số lít nước cần đổ thêm vào là 0.25đ) 18 × 1 92.3. nên khối lượng riêng củ 30 ×10−9 = 6.25đ) Câu 5: (3.5đ) (trắng) Mẫu axit còn lại là HCl và mẫu muối còn lại là BaCl2 (0. 7.25đ) x + 1.5 ⇒ 1.1 + 0.Néi Tró Than Uyªn 11 .10−9 )3 (0. y lần lượt là số mol của Zn và Al Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 x x 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0.84% (0. 4 % ZnCl2 = × 100% = 3.25đ) 13.5đ) 5 ×10−13 D= − m 1.25đ (CH)n =78 → 13n = 78 → n = 6 (0.00đ) Dùng quì tím: NaOH H2SO4.98 ⇔ = 1.5đ) 4 V × 3. 43% (0. 27% (0. BaCl2 xanh đỏ không đổi màu quì ( 0. 6) × 2 = 1.1027 K g 3 = 2. 694 × 1 × 2 ×100% .5đ) .3 17.9(g) (0.5đ) → A chỉ có C và H → CTHH dạng CxHy → Công thức đơn giản (CH)n (0.253 lít Câu 2: (3.1 = 13. 78 (0.00đ) Gọi x.25đ) → mZn = 6.38 ⇒ x = 0. 6 × 400 = 640( g ) . 6 53.5 → % Zn = 17.29% + 7.4 (0. Bán kính nguyên tử H lớn hơn bán kính của hạt nhân: Bán kính của hạt nhân phóng đại là 6 = 3(cm) 2 Bán kính của nguyên tử tương ứng là: 3 × 60000 = 180000 (cm) (0.4l) (0.5y Ta có hệ: 65x + 27y = 17.5đ) Gọi x là số lít nước thêm vào dung dịch → dd mới: x + 0. − 9 3 Câu 4: (1.1 .00đ) mCO2 → %C = %O = 100% – (92.9 415.71%) = 0 % → Không có oxi (0.25đ) 12 1 Ta có MA= 29 × 2. 29% (0.14 × (5.25đ) (I) (II) Lấy 1 mẫu (I) lần lượt + 1 mẫu (II) sinh ra kết tủa trắng thì đó là H2SO4 và BaCl2 PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl (0.Tính mddH 2 SO4 = 1.25đ) 415. HCl NaCl.5 x = 0.25đ) 3.5đ) Vậy CTPT của A là C6H6 (0.

C©u 1: (2 ®iÓm) C©n b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau Fe2(SO4)3 + NaOH Fe2O3 FexOy P2O5 + + + CO CO H 2O Fe(OH)3 + Na2SO4 Fe Fe H3PO4 + CO2 + CO2 C©u 2: (2 ®iÓm) Nung 15 kg ®¸ v«i thµnh phÇn chÝnh lµ CaCO 3thu ®îc 7. thấy trong cả 2 trường hợp đều có giải phóng H2 và cuối cùng còn lại 0.864 g kim loại không tan trong HCl dư Hãy xác định muối nitrat kim loại và tính nống độ % của dung dịch muối này ( Cho: H = 1. Cu = 64) ĐÁP ÁN ®Ò sè 14 Bài 1: a) Thứ tự hoạt động của các kim loại Al > Fe > Cu ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Al. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1. Đem đun nóng các kết tủa đó với lượng dư HCl. Fe(II) vµ gèc SO4(II).164 g.6 lít SO2 b) 11.016g kim loại M có hoá trị không đổi tác dụng hết với oxi. N=14. TÝnh khèi lîng khÝ oxi ®· dïng.4 g hỗn hợp oxit. hãy xác định kim loại đó Bài 5: Cho 10.6 lít SO2 Các khí đo ở đktc. Không cần biết đó là kim loại nào. C©u 4: (2 ®iÓm ) Bét nh«m ch¸y theo ph¶n øng: Nh«m + khÝ oxi Nh«m «xit(Al2O3) a.Fe=56) ®Ò sè 14 Bài 1: a) Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1 khối lượng của bột đồng ban đầu. LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi 6 đun nóng Bài 4: a) Cho oxit kim loại M chứa 65. thu được 2.S=32. thêm vào cốc thứ hai cũng a (g) bột Mg. Sau khi kết thúc các phản ứng đem lọc để tách các kết tủa từ mỗi cốc. Cu tác dụng hoàn toàn với oxi. thu được 17. Mg = 24.72kg CO2. cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những chất nào? b) Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xảy ra những phản ứng hoá học gì ? Giải thích ? Bài 2: Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng với 1 mol H2SO4 thì được: a) 5. Fe(III) vµ gèc SO4(II). C = 12. Al = 27. thu được dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. thấy chúng khác nhau 0. khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn.4 lít SO2 d) 33. khuấy kĩ các hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 19.25M Bài 6: Có 2 chiếc cốc trong mỗi chiếc cốc có 50g dung dịch muối nitrat của một kim loại chưa biết.2 lít SO2 c) 22.O=16.6% tối thiểu cần dùng để hoà tan vừa hết 15 g oxit đó b) Cho 2. Cho biÕt khèi lîng nh«m ®· ph¶n øng lµ 54 gam.H=1.784g chất rắn. N(III) vµ H. O = 16. Viết các phương trình phản ứng Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. S = 32.28 kg Canxioxit(CaO) vµ 5. Fe = 56. b. Thêm vào cốc thứ nhất a (g) bột Zn.52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg. Zn = 65. C©u 3: (4 ®iÓm) ViÕt c«ng thøc ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ph©n tö khèi cña c¸c hîp chÊt sau: Ca(II) vµ O. Viết các phương trình phản ứng.Néi Tró Than Uyªn 12 .22% kim loại về khối lượng. cân khối lượng các kết tủa đó. H·y x¸c ®Þnh tÜ lÖ phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cña CaCO3 trong ®¸ v«i. (BiÕt: Ca=40. vµ khèi lîng nh«m oxit ®· sinh ra lµ 102 gam.

Ca. 4 nH2SO4 : nSO2 = 1 : 0.25 mol 22. 100 = 28. tức là Cu chưa bị oxi hoá hết. Kết tủa chỉ lả Cu với số mol bằng số mol CuSO4 ban đầu b) Xét 3 trường hợp có thể xảy ra: . 21. 21. 6 b) Đặt kí hiệu kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M.Néi Tró Than Uyªn 13 .05g 19. CuSO4 còn dư.25 = 4 : 1 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O b) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 1 Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O c) nH2SO4 : nSO2 = 1 : 1 C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O d) nH2SO4 : nSO2 = 2 : 3 S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Bài 3: 2Cu + O2 → 2CuO 128g 32g 160g Như vậy khi phản ứng oxi hoá Cu xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được tăng lên: 32 1 = .57% 149. thu được hỗn hợp gồm CuO và Cu còn dư Giả sử làm thí nghiệm với 128g Cu. mCuO = .Nếu là kim loại kiềm.333 = 85.0. %CuO = 71. n .3261 .6522 ⇒ M = 15n ⇒ M2On = 2M = 16n = 46n (g) 2 M + 16n M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O Để hoà tan 15g oxit cần mdd = Theo phản ứng để hoà tan 1 mol oxit (tức 46n)g cần n mol H2SO4. FeSO4.668g %Cu = Bài 4: a) Đặt kim loại và khối lượng mol nguyên tử của nó là M. Xét bảng: với n = 1.3261 mol H2SO4 46n 100 .43% Số g Cu còn lại là: 128 – 85. FeSO4 và CuSO4 còn lại 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Dung dịch gồm: Al2(SO4)3. Theo đề bài ta có: 2M = 0. 668 . hoá trị n ta có: 4M + nO2 2M2On 4M 4 M + 32n = ⇒ M = 21n . 2. 784 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .665g 32 32 42. sau phản 128 4 ứng khối lượng chất rắn thu được tăng lên 1/6 khối lượng Cu ban đầu.Nếu là kim loại hoạt động hơn kim loại trong muối thì sẽ đẩy kim loại của muối ra khỏi dung dịch Ví dụ: Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe .332g .333 = 106. 016 2. 333 .333g 6 Theo PTHH của phản ứng số g Cu đã phản ứng với oxi và số g CuO được tạo thành là: mCu = 128 160 . 98 = 163. Theo đề bài số g oxi đã phản ứng là: 128 = 21. Ba: Trước hết các kim loại này tác dụng với nước củadung dịch cho bazơ kiềm.Ba muối tan là Al2(SO4)3.15 = 0. hoá trị n. sau đó bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành hiđroxit kết tủa Ví dụ: Na + dd CuSO4 : Na + H2O → NaOH + 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 . Theo đầu bài.332 = 42. 6 = 0. 3 2.Nếu kim loại yếu hơn kim loại của muối: phản ứng không xảy ra Ví dụ Cu + FeSO4 → không phản ứng Giải thích: Do kim loại mạnh dễ nhường điện tử hơn kim loại yếu. còn ion của kim loại yếu lại dễ thu điện tử hơn Bài 2: a) nSO2 = 1 ↑ H2 2 5.

Vậy M phản ứng với oxit theo 2 hoá trị.52g hỗn hợp → 2Mg + O2 2MgO x 0. hoá trị n. 100 = 2.86 = 0.008 Số mol Zn và Mg: nZn = Khi cho kết tùa tác dụng lần lượt với dung dịch HCl dư.25M cần dùng: 0. Cu trong 10.65 ) = 32.5y → 2CuO 2Cu + O2 z 0. 4 − 10. thấy giải phóng hiđrô chứng tỏ Mg.Néi Tró Than Uyªn 14 . z là số mol của Mg.x. Xét bảng: n 1 2 3 M 108 216 324 Ag loại loại Vậy kim loại M là: Ag .170 .5y 3y CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O z 2z Từ các PTPƯ trên ta thấy số mol khí oxi tác dụng với kim loại luôn bằng ¼ số mol axit đã dùng để hoà tan vừa hết lượng oxit kim loại được tạo thành. 52 = 0.24 2 n n ⇒ (xM + a . 008.125 .x. 4 = 0.688 lít 1. Al. 25 Bài 6: Đặt kim loại tạo muối nitrat là M.n M 1 21 2 42 3 63 Với số liệu đề bài đã cho không có kim loại nào tạo nên oxit có hoá trị từ 1 đến 3 thoả mãn cả.65 2 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Mg là: xM + a . Như đã biết: Fe tạo Fe3O4. thí dụ: theo hoá trị 2 và 3 (hoá trị 8/3). Vì vậy khi n = 8/3 ⇒ M = 56 Kim loại chính là Fe và oxit là Fe3O4 Bài 5: Đặt x.5z z MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O x 2x Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0. y.008 C% = 0.72% 50 ®Ò sè 15 Câu 1: (2 điểm): Chọn đáp án đúng.164 2 2 ⇒ 20. cuối cùng còn lại 0.164 ⇒ nx = 0.24 ) – (xM + a .5nx – 12nx = 0. Pb tạo Pb3O4.x.125mol 32 Số mol HCl cần dùng hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó: 0.864 . Mn tạo Mn3O4. nMg = 65 24 n Khối lượng kết tủa ở cốc nhúng thanh Zn là: xM + a .864g kim loại không tan là M với số mol là x Mx = 0.x.5x x 4Al + 3O2 → 2Al2O3 y 0. Zn dư.75y 0. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .86 mol Thể tích dung dịch HCl 1. Các PTPƯ xảy ra trong 2 cốc là: nZn + 2M(NO3)n nZn(NO3)n + 2M (1) nMg + 2M(NO3)n nMg(NO3)n + 2M (2) Đặt số mol muối M(NO3)n trong mỗi cốc là x a a ⇒ nMg > nZn .5nx = 0. nAg = 0. nx = 0. Theo đầu bài số mol oxi đã tác dụng với các kim loại để tạo thành hỗn hợp oxit là: 17.008 ⇒ M = 108n.

5 mol phân tử của hợp chất A có chứa: 1 mol nguyên tử H . H2O +………-------> H2SO4 2. C©u 3: (2. 2B 1.Néi Tró Than Uyªn 15 . R2(SO4)3 C. Hòa tan hoàn toàn 11. H2SO4 D. dung dÞch cã Canxi oxit ph¶n øng víi níc.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . H2S3O4 2. -------> Na(OH)2 + H2 4. 3. KClO3. có những chất nào: a) Nhiệt phân thu được O2 ? b) Tác dụng được với H2O. H2O + ………. Tính thể tích khí O2 đó ở đktc. 2.5 ®iÓm): Chän chÊt thÝch hîp hßan thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 1.------> Ca(OH)2 3. Thµnh èng nghiÖm bÞ mê ®i. 2. R3(SO4)2 C©u 2( 1.225 gam KClO3 và 3.5 ® O. D. H·y ghÐp c¸c sè 1. Dung dÞch t¹o thµnh lµm giÊy qu× tÝm ho¸ xanh Giät trßn ch¹y trªn mÆt níc. B. Cho khí CO2 sục qua dung dịch A. muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng? A. CaO. 0. Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3. làm đục nước vôi.với dung dịch NaOH. R(SO4)2 D. sau thí nghiệm thấy có 2. với H 2 khi nung nóng tạo thành chất có màu đỏ ? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 1 2 ThÝ nghiÖm Hidro khö ®ång (II) oxit B. 4 chØ thÝ nghiÖm vµ c¸c ch÷ A.1.5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. 0. 2d. với dung dịch H2SO4 loãng . C. (Không được dùng thêm các hóa chất khác) 2. Cho các chất: KMnO4. 5 ®iÓm). cã giät níc nhá b¸m ë thµnh b×nh ChÊt r¾n mµu ®á t¹o thµnh. HSO2 B. P2O5. E chØ hiÖn tîng dù ®o¸n x¶y ra thµnh tõng cÆp cho phï hîp. C Sau ph¶n øng cho giÊy qu× tÝm vµo dung dÞch thu ®îc.16 gam KMnO4. 3. Ngän löa mµu xanh nh¹t. CaO + H3PO4 -----> ? + ? 5. Công thức hóa học nào sau đây là của hợp chất A? A.2 gam CaO vào H 2O ta được dung dịch A. R(SO4)3 B.c. Ph¶n øng m·nh liÖt. FeS. HiÖn tîng x¶y ra trong vµ sau ph¶n øng. Natri ph¶n øng víi níc cã thªm D vµi giät phenolphtalein. Chỉ từ 1.Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở đktc ®¸p ¸n ®Ò sè 15 C©u C©u 1 C©u 2 C©u 3 ®¸p ¸n 1. Câu 5 (8 điểm) 1. CO2. CuO. NaNO3..5 ®iÓm O. Na +………. E 3 mµu hång. hãy nêu cách tiến hành để có thể điều chế được nhiều O2 nhất.5 gam kết tủa. H2SO3 C. ? ---------> ? + MnO2 + O2 Câu 4 (6 điểm) 1.Viết một phương trình phản ứng mà trong đó có mặt 4 loại chất vô cơ cơ bản. Hỏi trong số các chất trên.e H2O + SO3  → H2SO4 §iÓm 2 ®iÓm 1..c.

16 g V1 l ⇒ V1 = 0. a) Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4.2 (**) Từ (*) và (**) ⇒ y = 0. SO2. Mặt khác. P2O5. y lần lượt là số mol CO2 tham gia (1) và (2).56 (lít) Trường hợp 2: Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 Đặt x. chỉ xảy ra (2).4 l 3. số mol CO2 tính theo số mol CaCO3 = 0. có thể xảy ra các phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (2) Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 (3) Số mol CaCO3 = 2. vì ở bài này không cho xúc tác MnO2.4 (lít) o o o O.t 0 KClO3  n O2 → KCl + 3/2 O2  122. Na2O .Số mol CaCO3 là 0.5/100 = 0.375 .5® 2® C©u 4 2® 2® 1® C©u 5 0 1® 1 1® ∗ 1® • 1® • • • 1® 1® 2 1® ®Õ sè 16 C©u 1 : (1®) C¸c d·y chÊt sau.2/56 = 0. SiO2.025.025 (*) .H2O + CaO  → Ca(OH)2 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 3CaO + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3H2O 2KMnO4  t 0→ K2MnO4 + MnO2 + O2 1.5® O.336 (lit) Tổng thể tích khí O2 là : V = V1 + V2 = 0. 22. CaCO3.224 + 0. CaO P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 c) Những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: CuO. đề bài yêu cầu tính lượng O2 lớn nhất chứ không phải tính lượng O2 do từng chất tạo ra.224 (lít) M . NaOH ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . . d·y nµo toµn lµ o xÝt ? a.025 mol ⇒ Thể tích CO2 = 0. Ta có: x = 0.025 . số mol Ca(OH)2= số mol CaO = 11.22.35 = 0. MnO2 được tạo thành do KMnO4 nhiệt phân sẽ làm xúc tác cho phản ứng nhiệt phân KClO3 2 KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 316 g 22. NaNO3. CaO CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S P2O5 +3 H2O  2H3PO4 CaO + H2O  Ca(OH)2 2.225 g V2 l ⇒ V2 = 0.56 (lít) Chú ý: Nếu thí sinh tính đúng đáp số nhưng không trộn lẫn 2 chất với nhau thì không cho điểm.2 (mol) Khi cho khí CO2 vào A. P2O5.6 l 1.375 Thể tích CO2 = 0. CaO .4 = 8.2 (mol) Vì số mol CaCO3< số mol Ca(OH)2 nên có thể có 2 trường hợp Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư. MgO.336 = 0.025 + 0.4 = 0. H2O . HCl + NaOH  NaCl + H2O axit bazơ muối oxit Trộn lẫn KClO3 với KMnO4 rồi đem nhiệt phân.Néi Tró Than Uyªn 16 .5y = 0.025 (mol) Số mol Ca(OH)2 = 0.5® O.5 g 33. KClO3 2KMnO4  t → K2MnO4 + MnO2 + O2 NaNO3  t → NaNO2 + O2 KClO3  t → KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2) b) Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5. HClO. NO b.Số mol Ca(OH)2 là 0.2.35 Tổng số mol CO2= x + y = 0. Ta có: x + 0. CO2. Phương trình phản ứng: CaO + H2O  Ca(OH)2 (1) Dung dịch A là dung dịch Ca(OH)2 .FeS.

Fe + CuSO4 e.6(g) H2 ®¸p ¸n ®Ò sè 16 C©u 1: a C©u 2: a.Co2 Ph¬ng tr×nh : . KÏm + a xÝt clohi®ric b. 2 KMu04 FeSO4 +Cu (Ph¶n øng thÕ) Co2 +H2 (Ph¶n øng thÕ. CO2.55% vµ thu ®îc 0.Néi Tró Than Uyªn 17 . amlo amol Mg + 2HCl . Al ®Òu cïng cã mét lîng tøc lµ cïng cã sè mol b»ng nhau lµ a(mol) 2Na+ 2HCl . PbO. Mg.. ®Ó que ®ãm ch¸y cßn tµn ®á ë miÖng èng dÉn khÝ thÊy : + KhÝ nµo lµm tµn ®ãm bïng ch¸y lµ oxi 2H2 +O2 kh«ng khÝ .Hai khÝ cßn l¹i dÉn vµo níc v«i trong khi nµo lµm níc v«i trong vÉn ®ôc nhanh lµ Co2 . Mg.4 g kim lo¹i (M) ho¸ trÞ III t¸c dông võa ®ñ víi 395. H 2O 2H 2 2AL2O3 (Ph¶n øng ho¸ hîp. Kali Clorat 0 → kÏm clorua + hi®ro nh«m xit Ka li Clorua + Oxi S¾t Sun fat+ ®ång Cacbon Oxit + hi ®ro . Na... O2.. NÕu cïng mét lîng (sè mol) kim lo¹i trªn t¸c dông víi a xit Hcl. H2SO4. C©u 2 : (3®) LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¸c ph¶n øng sau vµ më ngoÆc ghi lo¹i ph¶n øng ®· häc bªn c¹nh ph¬ng tr×nh : a. . C©u 4: a. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña chóng ? C©u 6: Cho 5..2 NaCl +H2 amol amol amol .. ph¶n øng oxi ho¸ khö) K 2MnO4 +MuO2 +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) h. NÕu thu ®îc cïng lîng khÝ H2 th× khèi lîng kim lo¹i nµo Ýt h¬n? C©u 5: Hoµ tan 10. 2Kclo3 2Kcl +302 (Ph¶n +O2 (Ph¶n øng ph©n huû) C©u 3: ... Níc hi®ro +Oxi A xit sunfuaric C©u 3: Cã 4 b×nh ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt khÝ : Kh«ng khÝ..c. Zn + 2Hcl . H2. Dung dÞch muèi sau ph¶n øng cã nång ®é 8.2 g dung dÞch H 2SO4 lo·ng..2AlCl3 + 3H2 …. TÊt c¶ ®Òu sai. cßn l¹i lµ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Zucl2 +H2 (Ph¶n øng thÕ) b. NO2.2 LH2 (®ktc) . 4AL + 302 øng ph©n huû) d....MgCl + I+2 2Al + 6HCl . SO3. khÝ nµo ch¸y trong kh«ng khÝ cã ngän löa xanh nh¹t lµ H2 . S¾t + ®ång Sun fat → e. Cac bon + níc ®iÖn cao g. Nh«m + oxi c. Ag2O d. B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ biÕt ®îc chÊt khÝ ë mçi b×nh? C©u 4: Cho biÕt kim lo¹i Na.DÉn mçi khÝ lßng b×nh ra.. kim lo¹i nµo cho nhiÒu khÝ H2 h¬n? b. Al2O3. Kali pemanganat Kali manganat + mangan ®iox ph©n h.thu ®îc 11. ph¶n øng Oxi ho¸ khö). 2H2O Ph¬ng tr×nh C+O2 .Ba khÝ cßn l¹i ®em ®èt. xt d. C+H2O g.2(g) hçn hîp Al vµ Mg vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng. A1 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch Hcl a.

17.MgSO4 +H2 (0.5-x) mol mMg =(0.x ) 24 = (12-24x)g .5 .1 3 8 .2 mol o.0.2Nacl + H2 2b mol bmol .3 .5 .4 = 0.2 Tõ (1) (2) vµ ®Ò ta cã 18x +12-24x = 12.4 +395.4 2 Gäi x lµ sè mol H2 sinh ra do Al t¸c dông víi H2SO4 lo·ng th× 0.94% 10 .2 1 = 0.7M+388.5 (mol) 2 .Al2 (SO4)3+3H2 o. = 5. Tõ (2) NH2 = a (mol) .5-x)mol = (0.mMg = 10. . NÕu thu ®îc cïng lîng H2 lµ b (mol) 2Na + 2Hcl .4 = 4.2 (g) 2M 2 M + 288 M M +144 = = 5.nAl = C©u 5: nH2 = 1 .Mg Cl2 +H2 b mol b mol .2 2.4. mAl = molx 27 = 18 b (g) So s¸nh ta cã : 18b<24b<46b 3 3 VËy cïng thu ®îc lîng H2 nh nhau th× cÇn Ýt nhÊt lµ sè gam Al.4(g) Ta cã (2M+288)g 43.5.a 3a (mol) .4 (g) % Al = 5. råi ®Õn Mg.nAl = 2x 2x mol.52.55% . mNa = 2bx23 = 46b (g) Mg + 2Hcl .94% = 47.4 4 .1M = 2.2 . mMg = 24 b(g) 2Al + 6Hcl .100 % = 52. M= 27 ®ã lµ nh«m (Al) b.MH2 .Dung dÞch muèi cã C% = 8.8 8 = 27(g) 1 .mAl = 18x = 18 x0.2 (g) 100% 100 M muèi = Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2M +3H2SO4 .8 . Tõ (3) NH2 = (mol) 2 2 .Al2 (SO4)3 + 3H2 2x mol 3 . cuèi cïng lµ Na.3 = 5.3 mol ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .8 (g) % Mg= 100% .2AlCl3 + 3H2 2 b mol 3 2b 2b mol .2 . mAl = x 27 = 18 x(g) 3 3 Mg +H2SO4l .2 .So s¸nh ta thÊy : Cïng lîng kim lo¹i th× Al Sinl ra H2 nhiÒu nhÊt Tõ (1) nH2 = b.55 x 400 = = 34.Néi Tró Than Uyªn 18 . M= .x lµ sè mol H2 sinh ra do Mg t¸c dông víi H2SO4 lâng Ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Al + 3H2SO4 .6% C©u 6: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Mdd muèi = M kim lo¹i M +MddH2SO4 .2(mol) 27 2Al+ 3H2SO4 . nAl = 5.M2(SO4)3 +3H2 2. M(g) 5. x =0.6 = 400(g) MddxC % 8.7 17 .4 34 .nMg = b mol .nNa = 2b(mol).

läc phÇn kÕt tña röa s¹ch ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 8g. P2O5.Néi Tró Than Uyªn 19 . N2O5.5 ®iÓm) C©u 4 B C©u 5 B C©u 6 D C©u 3 B C©u 1(3 ®iÓm) to 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8 SO2 → 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 to FeO + H2  → Fe + H2O FexOy + (y-x) CO t  → o (0. C©u 3 (4 ®iÓm) ®Ó ®èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.4 (g) .3 mol .KÏm B. Fe2O3. P2O5.. N2O5. MgO. CO2. CO2 C. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng.9 B.5®) xFeO + (y-x)CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . biÕt A cã chøa 59. n¬tron.nH2SO4 = 0.11 D.4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt. Fe2O3.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. magie. b. MgO.5®) (0. SO2.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + ? 4/ FexOy + CO ----> FeO + ? C©u 2 (4 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.Y2X C.Na2O.phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) ii.3 x98 = 29.3 vµ 7 C. Fe2O3.7%. Sau ph¶n øng ®îc 7. B . D·y oxit nµo võa t¸c dông víi níc võa t¸c dông víi kiÒm. electron trong nguyªn tö R lµ 28.Magie D. SO2.4 x10 9 0 = 7. 1 vµ 3 D. CaO. Cho thªm dd NaOH vµo phÇn níc läc ®Õn d .44% 3 5 . Läc kÕt tña röa s¹ch nung ë nhiÖt ®é cao thu ®îc s¶n phÈm cã khèi lîng 4g .5 ®) (0.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A.5®) (0.2 9 ®Ò sè 17 Lùa chän ®¸p ¸n ®óng. SO2. SO2.Na2O. mH2 SO4 = 0.S¾t 5) Trong mét ph©n tö muèi s¾t clorua chøa 2 lo¹i nguyªn tö s¾t vµ clo.8 lÝt «xi (ë ®ktc) Thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬I níc theo tû lÖ sè mol 1: 2. 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. CaO. 2 vµ 3 6) Cho c¸c oxit sau: CaO. Cho hçn hîp nµy t¸c dông víi dd HCl d . cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. nh«m. Sè nguyªn tö s¾t vµ clo trong muèi nµy lÇn lît lµ: A. CO2. MgO. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. N2O5.3 vµ 8 D. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp? ®¸p ¸n ®Ò sè 17 I/ phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Chän C©u 1 C©u 2 C A ii.12 3) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton.2 vµ 6 B.10 C.YX2 B. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A. P2O5. TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ h¬i níc t¹o thµnh? C©u 4(6 ®iÓm)Hçn hîp gåm Cu-Mg-Al cã khèi lîng b»ng 10 g a. N2O5. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). 1 vµ 2 C.Y3X2 4) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.Y2X3 D. D.phÇn tù luËn (17 ®iÓm) C©u 1(3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng «xi ho¸ . Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A. C% H2SO4= 2 .Nh«m C. A. I. Ph©n tö khèi cña muèi lµ 127 ®vc. 1 vµ 1 B.

4mol b/ mFe = 59. y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 (0.Néi Tró Than Uyªn 20 .25®) Sè mol níc 0.4 mol ( 0.25®) => m = 0.4 ( g) 80 (1®) 6.155 x 28.1(mol ) 40 2.25®) VËy m = 28.4= 16. 64 = 6.4mol 0.5®) (1®) (1®) (1®) nCO2 nH 2 O = 1 2 Tøc tû lÖ khèi lîng 1. 11 + 9 nCu = nCuO = 8 = 0.4 mol ( 0.8 . 24 = 2. 4 (0. MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl (4) AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl (5) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) t0 Mg(OH)2 MgO + H2O (7) Theo ph¶n øng (3) cã Suy ra %Cu = 80.8 = 18 gam (0. H2.5®) O Ta cã m V× X + mO2 = mCO2 + mH 2O = 16 + mCO2 mH 2O = 44.32 = 80 g 22. 4 .11 = 44 g .5®) to FexOy +y H2  xFe+ y H2O (0.5®) C©u 3 (4 ®iÓm) Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: X + O2 CO2 + H 2O ( 0.100% = 24% Nªn %Mg = 10 (1®) (1®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .4 = 34.5®) Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16 (0.4 gam ( 0. (0. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) 2 Al + 6HCl 2AlCl3 + H2 (2) 2Cu + O2 2 CuO (3) b.5®) => x= 3.4 mol ( 0.5®) =>Khèi lîng oxi lµ mO = 34.5®) → 0.25®) => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0.4 (g) nMg= nMgO = %Al = 100% .8 gam (0.4 + 6.100% = 64% 10 Theo c¸c ph¶n øng (1). (4).1(mol ) Do ®ã khèi lîng cña ®ång lµ: 0.1 .1 ®iÓm) a.8 – 16.9 = 36 g 11 + 9 80. CO. Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.5®) ChÊt khö lµ FeS2 .C¸c ph¶n øng (1) (3)(4) lµ ph¶n øng oxi hoa khö (0. (7) ta cã Khèi lîng Mg lµ : 0.( 64% + 24%) = 12% 4 = 0. 4 .44 11 = 2.4 x16 = 6.5®) C©u 2 (4 ®iÓm): a/ Sè mol H2 = 0.8 gam (0.18 9 VËy khèi lîng CO2 = Khèi lîng H2O = C©u 4(6 ®iÓm) C¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:( ViÕt ®óng mçi ph¬ng tr×nh cho 0.1 .

ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÕu cã.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. N2O5. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0. Natriclorua.5M thu ®îc 3. Fe = 56.5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + H2 ----> Fe + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + Fe Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo lµ chÊt oxi hãa? T¹i sao? C©u 2(1. Ca = 40. ®Ò sè 19 C©u 1 (1. Mn = 55. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. N = 14.5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n sau:Níc. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. C©u3(1.5. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. Na = 23. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .8 (g) níc. Natri hi®«xit.®Ò sè 18 a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? to 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. Axit clohi®ric.K2O. ë 200C lµ 88g. O = 16.0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Fe2O3.3 (g) TÝnh. CO2. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12. a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g.Néi Tró Than Uyªn 21 .36 (lÝt) H2 (®ktc). T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. Cl = 35. Sau ph¶n øng thu ®îc 21.

4 = 34.8 gam 0.5® ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi baz¬ vµ oxit baz¬ Oxit Fe2O3.5® 0.5® Sè mol níc 0.25 ® 0.2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH 4 (®ktc) cã tØ khèi so víi oxi lµ 0.4mol 0.5® Rãt c¸c dung dÞch vµo 4 èng nghiÖm t¬ng øng Bíc 1 dïng quú tÝm ®Ó nhËn biÕt ra 0. §èt hçn hîp víi 28.khÝ nit¬pentaoxit. HNO3 H2CO3 ngoµi 0.2® 0.5.2® 0.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28.325.5® VËy m = 28. CO. 0.4 + 6.Na = 23 . N2O5.lµ oxit axit v× t¬ng øng víi chóng lµ axit H2SO3.0® Sè mol H2 = 0. ®¸p ¸n ®Ò sè 19 C¢U 1 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2 (1) 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 (2) FeO + H2 Fe + H2O (3) FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2 (4) 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe (5) C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö ChÊt khö lµ FeS2 .4 mol a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t.5® Oxit SO3.8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.25 ® C©u 5 2.khÝ 0.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.5® ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Al v× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c 1.5® NaOH lµm quú tÝm chuyÓn mµu xanh vµ HCl lµm quú tÝm chuyÓn mµu ®á 0.2® 0. C©u 5 (2.2® 0. Al = 27.s¾t (III)oxit kalioxit .25 c¸c bonic ® C«ng thøc cÊu t¹o cña chóng lµ (vÏ ngoµi) 0. y= 4 t¬ng øng 0.4= 16.155 x 28.4 mol 0.4mol b/ mFe = 59. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X? 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.00gam dung dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%. H2. C©u 6(1.25 ® C©u 4 2.8 gam=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34.Néi Tró Than Uyªn 22 .4 mol => mO = 0. CO2.5® c«ng thøc Fe3O4 0. Cl = 35.K2O lµ oxit baz¬ v× t¬ng øng víi chóng lµ axit Fe(OH) 3 KOH ngoµi ra chóng 0.5® C©u 3 1.C©u 4 (2.5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Sau ph¶n øng ®îc 7.2® 0.4 x16 = 6. Cho: Fe = 56. biÕt A cã chøa 59.8 = 18 gam Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta cã x:y = mFe/56 : mO /16=> x= 3.5 ®iÓm): 11.5® cßn cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dd axit Tªn lÇn lît cña c¸c oxit ®ã lµ :khÝ sunfur¬. Zn = 65. O = 16 .4 gam 0.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. Mg = 24.25 FexOy +y H2 xFe+ y H2O ® 0.5® Bíc 2 cho dung dÞch ë 2 èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu dung cho bay h¬i níc ãng ®ùng níc sÏ bay h¬i hÕt èng ®ùng dd NaCl cßn l¹i tinh thÓ muèi . C =12.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.8 – 16.25 ® C©u 2 1.

(gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi).0 0.2mol 2  %CH4= 0. b) CnH2n .2/19. %VO2 = 0.4/19. % mO2 = 6.3mol 0.1mol CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0.29 gam 0. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 .Néi Tró Than Uyªn 23 . c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.3/ 0. mdd = (200+ x) ¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% x= (200x5):70 = 14.25 ® 0.2 x 32 = 6.3mol Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO2 vµ khÝ O2(d) (0.5 x 100%=60% . a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra.4 10. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A.34% . %H2 = 100%-60% = 40% nO d = 0.8 g chÊt r¾n.2 :22.0® 2phÇn sè mol =>sè mol nCH = 0.6 3phÇn 1.4= 0.9 – 2 Sè mol khÝ oxi nO2=28.2 gam .5® 1.48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. Sau ph¶n øng thu ®îc 16. 0.3 mol %V CO2 = 0. d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.5 x 100% = 60% . nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16.2g h¬i níc.0 g khÝ sunfuric. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit.6 x 100% = 32. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng.325 x 32=10.5® 0. Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8.6mol 0.75 ® nCO 2 = 0. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng.9mol 2H2 + O2 2H2O 0. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8.2 mol .MTB= 0.6 x 100% =67.2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.2/ 0.3 x44=13.4gam % mCO2 = 13. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5 x 100% = 40% mCO2 = 0.4 5. mNaCl = 25%x200=50 gam gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) . mO2 = 0. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬.3mol nH = 0.6 + 0.8:32= 0.5® ®Ò sè 20 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng.3/0.1) = 0. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O .66% C©u 6 Khèi lîngNaCl cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ .4 gam nhhkhi = 11.2mol 0.5 mol ¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã CH4 16 H2 2 4 8. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C.

6 mol.125 + 0125 0. * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O . VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH 0.1 mol O2 VËy: nO2 = (0.HD: cã 6 ý lín x 0.2 mol.25 + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 0.6.25 b) 2 CnH2n . nO= 0. v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl 3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai.®¸p ¸n ®Ò sè 20 Bµi 1(3 ®) ý 1(1®) §¸p ¸n a) §óng. nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  0.125 + 0125 0.3 mol 3(3 ®) @. v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai. v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.25 a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O 0.25 3(1®) 2(1 ®) Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------. v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1®) Thang ®iÓm 0.125 + 0125 0.1): 2 = 0.5 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25 FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 0.25 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO 3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 0. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 0.125 + 0125 a) §. mO trong O2 = 0.5 = 3 ®.2 .25 H 2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc.3 = 0.Néi Tró Than Uyªn 24 .25 + 0. 0.

2). 2 ( .H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 1 = 3. 4 18 b) Ta cã: MA = 8.5 * mO sau P¦ = 4.5 mO (trong CO2 + trong H2O) = 0. mA ®· P¦ = mC + mH = ( 4.2.48 7.1).5 0.9 6 . VËy: VH2= 0.( 8.2  x= 0. 12 + ( .5 d.5 20 . Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t.2). => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16. tªn gäi lµ C 0. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.2 = 16 g.64 + (mCuO ban 0. 2 x 1 . 2 : 0.8  16x = 3.100%):20= 80%. VËy CTPT cña A lµ CH 4.5 0. => mCuO P¦ = 0.§Æt x lµ sè mol CuO P¦.22. a)H·y x¸c ®Þnh sè p.5 thµnh mµu ®á(Cu) 0. 2 .64 = 16 g chÊt r¾n b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0 80 duy nhÊt (Cu) < 16.5 c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0.2). 4(3 ®)  x= 1 => y = 4.5 ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16.5 ¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = ( 4.8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo (*): > 22 . sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn 0.8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.1) : ( .8 g.  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn 0. 0.0. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn. c) H·y viÕt tªn. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12. 6 2 2 .8 g = tæng mO trong O2. 1 =1 .Néi Tró Than Uyªn 25 .48 lÝt ®Ò sè 21 C©u1 (2®): 1. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.80= 16 g VËy H = (16.2) = 0.4 + 7.48 7.1).2 g 22 .2.2 mol.2. 16 =12 . ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x. y nguyªn d.48 ( . 16 22 .5 PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O . . 2. 4 18 y 4 12x + 4x = 16 metan.4 2 0. §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x.4= 4.8 g .

TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .0 ®iÓm) Bµi 1 (3. Cña 3.Y2X C.Néi Tró Than Uyªn 26 . ®Ò sè 23 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4. nh«m.n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t¬ng øng lµ: A. Cña 7.S¾t II/ PhÇn tù luËn (16.7%.9 B.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.C¶ A vµ C 4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . Cña 0.Sù ®èt nhiªn liÖu D.Y3X2 5) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25 mol Fe2O3 b. n¬tron. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt: A.76% C vµ 17.5 mol Fe2O3 b.1% O theo khèi lîng. LËp c«ng thøc cña A . C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44. ®Ò sè 22 C©u1 (2®): 1. biÕt dA/H2 = 14. TÝnh khèi lîng cña 1.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.n.11 D.Nh«m C. magie. TÝnh khèi lîng cña 1. LËp c«ng thøc cña A . Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ: A. a. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42. biÕt dA/ KK = 2. sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.0 ®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng.NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh.2 gam khÝ Clo. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). a.VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .KÏm B.e.36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). Cña 14. cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton.Sù h« hÊp B.10 C. Tæng sè h¹t p . 2. c. c. T×m p.n trong nguyªn tö lµ 28 .Magie D. BiÕt tæng sè h¹t p.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C. electron trong nguyªn tö R lµ 28.12 3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A.4 vµ 7 2) Tæng sè h¹t proton.3 vµ 7 C.3 vµ 8 D.9% C vµ 57. Cña 4. b.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc). Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng: A. b.2 vµ 6 B.YX2 B.e .e trong mét nguyªn tö lµ 155.24% H theo khèi lîng.Y2X3 D.1 gam khÝ Clo. Cña 0.

2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a. Sau ph¶n øng ®îc 7. 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro.5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 1) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 2) t FexOy + CO  → 0 FeO + CO2 3)CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit.48 lít H2 trong 3.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5.6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. axÝt: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . N2O5.25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ.E. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y. Bµi 4 (3.Néi Tró Than Uyªn 27 . Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14. C và số mol các chất có trong dung dịch D.5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4. Mg = 24. 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. 1.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8.D. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt.C.0 ®iÓm): 17. P2O5. Fe2O3.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. Cho: Fe = 56.36 lít O2 . ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹. %VNO2 = 25% . Zn = 65. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Mn2O7. §èt hçn hîp víi 51.Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B . O = 16 ®Ò sè 24 Bài 1 (1.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). NO2. Bµi 3 (3.92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0. Xác định công thức hóa học của khí NxO.Bµi 2 (3. Tính khối lượng mỗi chất có trong A. Al = 27. 5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O 4)FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Bài 2: (1. Bài 5: (2. Bµi 5 (4.5 điểm)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO. biÕt A cã chøa 59. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.B. K2O. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng. NO. t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2.25 điểm) Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO. Xác định các chất có trong A. NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% . C =12.5.

N203. S02.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203. Cr03 D. b. Fe 203. Lu huúnh C. C02. Al203 §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.A. CaO . t0 +Q. S¾t D. Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a.8 lÝt C02 (®ktc) a. Cu0. C02. C¸c bon B. Na0.FeS2 A b. Mn07. A A X + M. C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20). t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã. B. P205 C. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng. Phèt pho 3.Néi Tró Than Uyªn 28 . P205 2. H20. TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. S03 .TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 25 C©u 1: (3®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . b. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. S03. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a.t0 +N. t0 B + C + H 20 Fe +H C Y Z CuS04 +G B BiÕt: A + HCl T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc .7 lÝt khÝ 02 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH 4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16.

5®) (0. tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A = 16n A = 56n (0.5®) FeCl2 Fe 2FeO3 + 8SO2 2SO3 H2SO4 (0.25®) (0. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0.5®) (0.25®) (0.5®) FeCl3 (1®) (0.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 + CO.7 2 37. S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 SO3 + H2O CuO + H2SO4 b. to + H2. tO +Al.5®) A lµ Fe (Fe = 56) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0.3 3 56 (0.25®) (0.5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n A Chän n = 3 C©u 4: (4®) 1 18.25®) (0.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) CuSO4 + H2O +Cl2 C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i.1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) a.Néi Tró Than Uyªn 29 .

5 mol V02 = (0.5) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .5®) VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch C©u 5: a)Sè mol cña oxi.25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16.4 = 11. 100% = 26. 0.25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) Theo PTHH (2) Theo bµi ra ta cã: nCO = nCO2 = y (mol) 16x + 28y = 15 (g) (b) (0.4 (g) nk20 = 16.5®) y = 0.8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 0.0.4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0.25 mol 2CO2 0.5 Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .Néi Tró Than Uyªn 30 .5®) % CO = 100% .2 (mol) = 4. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : CH4 + O2 0.5®) CO2 + 2H2O (1) (0.66% (0.2 .26.25®) nCH4 = nCO2 = x (mol) = 0.2 x 5 = 56 (1) (0.5®) 5 = 0. 0. 32 = 6.Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0.5mol CO2 + H2O 0.75 (a) (0.4 m02 = 0.5®) (0.4 5 n02 = 4.75 (mol) (0.66% = 73. K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.2(mol) (0.25 a.5) 22.5®) b.25 + 1/2 .34% (0.2 (1) Nªn Vkk = 11.48 (0.8 22.25mol 2CO + O2 1/2 .25 = 4g % CH4 = 4/15 .48 22.5®) (0.5®) (0.

5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) = 1. 44 = 4.Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg ? b.2 .2 mol (0. 1 1 mH2O = 0.1023 ? Câu 4: ( 2điểm) Có 5.5®) (3) mCO2 = 0.6 (g) (1®) VËy m 1 ®Ò sè 26 b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0.36 lít CO2 ? b) Tính số hạt vi mô ( phân tử) có trong hỗn hợp khí trên .Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? Từ câu trả lời (b) và (c) .72 lít H2 .5®) x = 0.3 32 50.Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên ? c.Néi Tró Than Uyªn 31 .1 .4 + 3. hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên ? ( Cho biết Hg = 200 . 17.5) Câu 5 : ( 2điểm) K2SO3 + HCl -----KCl + H2O + SO2 Cho 39.5®) 2KOH (2) (0.1 58 Câu 3: (3 điểm) a)Tính khối lượng của hỗn hợp khí gồm 6.6.24 (1) (1®) .5 44./.2 .7 1. a.74 2.4 = 1.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.52 B) Khối lượng mol của chất khí 78.6 (g) m X = (mCO2 + mH2O) M x = (4.4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0.42 gam muối thuỷ ngân clorua . Cl = 35.5 g K2SO3 vào dung dịch có 14. Câu 1: (2 điểm) a) Đọc tên các chất sau : K2O :………………………………………………… MgCl2 :………………………………………………… NaNO3 :………………………………………………… Al(OH)3 :………………………………………………… b)Viết công thức hoá học các chất sau: Sắt(II) oxit :………………………………………… Axit sunfurơ :………………………………………… Kẽm hiđrôxit :………………………………………… Chì Cacbonat :………………………………………… Câu 2 : ( 1điểm) Nối cột A với cột B cho phù hợp : A) Tỉ khối đối với không khí : 2 1. 22.Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch ? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .1 . 18 = 3. với N= 6.Tính thể tích khí sinh ra ở đktc ? b. a.5®) 1mol 1mol = 0.92 lít N2 và 3. được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách đốt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg .6) .Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol (0.4 = 2.6 (g) (0.6g HCl .

5đ) Số hạt vi mô (phân tử ) trong hỗn hợp : (6.05 x 158 = 7.05 (mol) m K2SO4 dư : 0. 10 -22 g -21 C.®¸p ¸n ®Ò 26 Câu3:(3điểm) a) Khối lượng H2 : ( 6.4 + 6.92 + 3.5đ) a) Khối lượng CO2 : ( 3.Tất cả đều sai . Biết : -Khối lượng Mol của hợp chất A là 142g %Na =32.4 x 0.04 (mol) (0. Al(OH)3 .36 : 22. 10 -23 g B.5đ) b) n K2SO3 dư : 0. sửa công thức sai . Na(NO3)2 .02 (mol) (0.72 : 22. NO2 .5đ) ®Ò sè 27 Câu 1: (2 điểm) K2O .4 (mol) (0.4(g) (0.5đ) b) ncl = 1.25 – 0.3 gam xôđa (Na2CO3. 10 g D. 3. Khối lượng tính bằng của nguyên tử Nat ri là : A. .4) x 28 = 22. NH3 . Al2O3 . CH4 Bằng cách : Đặt đứng bình :…………………………………………….04 = 1 : 2 CTHH : HgCl2 (0.6(g) (0.2 = 0.82 . H2S CTHH sai Sửa CTHH sai Câu 2: (1 điểm) Có thể thu những khí dưới đây vào bình : H2 .5điểm) Hãy lựa chọn dãy CTHH đúng của các hợp chất : A) N3H . Biết thể tích dung dịch bằng thể tích nước .25đ) nK2SO3 = (39. 3.5đ) c) nHg = 4 : 200 = 0.92: 22. Đặt ngược bình :…………………………………………… Câu 3 : (2điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau : Al + Cl2 ----AlCl3 Na + H 2O ----NaOH + H2 Fe2O3 + HCl ----FeCl3 + H2O FeS2 + O2 ----Fe2O3 + SO2 Câu 4 : ( 2 điểm) Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch khi hoà tan 14.1023 (pt) (1đ) Câu4:(2điểm) a) mcl = 5.10 -23g.42 : 35.4 Tỉ lệ số mol > K2SO3 dư . Câu 5: ( 3 điểm) Cho 2.25 0.5đ) a) Khối lượng N2 : (17.5đ) Câu5:(2điểm) a) K2SO3 + 2HCl 2KCl + H2O + SO2 (0.công thức hoá học nào sai .48 (l) (0. thể tích SO2 tính theo HCl 1 2 Thể tích SO2 (đktc) : 22.72 + 17.02 : 0. Cl2 .25 (mol) (0.4) x 44 = 0.5) = 0. %S = 22.39% . Câu2 : ( 0.6(g) (0.9926. còn lại là oxi ( hợp chất A ) ®Ò sè 28 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng .7 g nước . CO2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .6(g) (0.Néi Tró Than Uyªn 32 .54% .25đ) nHCl = (14. H2S .6 + 22.4 x 6.6: 36.5đ) a) Khối lượng hỗn hợp : 0.5đ) d) nHg : n Cl = 0. SO2 .5.36) : 22. Câu 1: (0. 3.42 – 4 = 1. CO2 .5 điểm) Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1.42(g) (0.2 = 4.25đ) 0. MgCl2 .4) x 2 = 0.5 = 0.9(g) (0. 10H2O) vào 35.10 23 =7.82 .25đ) (0.82 .8g một hợp chất A tác dụng với Ba ri clorua .5 : 158) = 0.6 = 29. Tính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành . Fe3O2 CTHH đúng Công thức hoá học nào đúng .

Néi Tró Than Uyªn 33 .5 . N2O5 . lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl thì kim loại nào cho nhiều Hidro hơn ? A) Al . Na2SO4 . y =1 D) Tất cả đều sai . y =1 B) x = 1 . Câu 5: ( 0. CuCl2 . NaSO4 .4g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69. Al3O2 . NO2 . có phân tử khối bằng 50.y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =3 . C) C2H6 .5 mol O2 thì thu được 2 mol khí CO2 và 1 mol nước .9g kết tủa Ba SO4 và 2 muối tan . Tìm công thức hoá học của hợp chất trên . Ca3(PO4) 2 C/ Fe(NO3)2 .B) NH3 . Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là : A) 36. B) A2B2 . Chất x có công thức phân tử nào sau đây : A)C2H4 .5 điểm) Cho biết CTHH hợp chát của nguyên tố X với S(II) và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau : X2S3 . Trong đó nhôm chiếm 49. CuCl2 .y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được PTHH trên ( biết x = y ) A) x =1 . thành phần phân tử có 23. B2O3 . D) C4H10 I)PHẦN TỰ LUẬN : (7điểm) Câu 1: (1 điểm) Một chất lỏng dễ bay hơi . Na2SO4 .328. CO2 Câu 3: (0. Câu 2: (3 điểm) Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% . Al . D) 40g Câu 6: (0. Al2O3 .10 –23g 5/ Hãy lựa chọn dãy công thức hoá học đúng của các hợp chất : A/ Fe(NO3)2 . y = 2 4/ Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1. y =2 B) x = 2 .6568 . D) Al và K 2/ Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố A với S(II) và hợp chất của nguyên tố B với O như sau : AS. H2S .10 –23g –22 C/ 1.9926. C) XY . a. Al2O3 . 1/ Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại : K .10 –23g Khối lượng thực của nguyên tử oxi tính ra gam có thể là : A/ 2. Ca(PO4) 2 D/ Fe(NO3)2 . Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn ? b.Tính thể tích dung dịch sau khi trộn . H2S . y =3 D) x =3 . y = 3 C) x =3 . Na2SO4 . B) C2H2 . H2S . Ca3(PO4) 2 B/ Fe(NO3)3 . B) XY2 . D) X3Y2 Câu 4: (0.6568 . Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng ? ®¸p ¸n ®Ò sè 28 Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Câu 5 : Câu 6 : A C C B B B ®Ò sè 29 I)PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4điểm) Câu 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của phương án em cho là đúng . D) A2B3 3/ Sơ đồ phản ứng : Al(OH)y + H2SO4 ----------Alx(SO4)y + H2O Hãy chọn x. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của A và B sau đây : A) AB .1g/ml ? Câu 3: (3 điểm) Cho 22g hỗn hợp 2 kim loại Nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl dư . YH3 . B) 36. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các hợp chất của Xvà Y sau đây : A) X2Y .8% C . CO3 C) NH3 . C) A3B2 .8g .5 điểm) Cho sơ dồ phản ứng sau : Fe(OH)y + H2SO4 ----------Fex(SO4)y + H2O Hãy chọn x.5điểm) Cho hỗn hợp gồm 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44. 5.6 . N2O5 . và 70. y = 2 C) x =2 . Ca3(PO4) 2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .10 g D/ 2. CuCl2 .3% Cl .9% H . biết khối lượng riêng dung dịch này là 1. Ca .1% khối lượng hỗn hợp . C) K . C) 38 g . B) Ca . CO D) NH3.7 g . a)Tính khối lượng a xit HCl cần dùng ? b) Tính thể tích Hiđrô sinh ra ?( ở đktc) c) Cho toàn bộ H2 ở trên đi qua 72g CuO nung nóng .10 –22g B/ 2. CuCl3 .5điểm) Khi đốt cháy 1 mol chất x cần 2.2 g tác dụng vừa đủ với 62.

1/ A 2/ C Câu 2 : s a) đ b) s 3/ C c) đ 4/ D d) 5/ D 6/ D II)PHẦN TỰ LUẬN (6Đ) Câu1: Đúng mỗi câu nhỏ (0.Tìm CTHH của nhôm clorua ? b. d) Khí Sunfurơ tạo bởi 2 nguyên tố lưu huỳnh và oxi . neon Các khí này không cháy và không di trì sự cháy . x có giá trị là : A) 9 . S2O3. (1đ) + H2O ®Ò sè 30 §Ò bµi: C©u 1: H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra. Na2CO3 chiếm 37.nCO2 (0.5đ) Câu3: (2đ) . Cacbon đioxit ( khí Cacbonic) .6/ Trong muối ngậm nước Na2CO3 . Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ? ®¸p ¸m ®Ò sè 29 Đề4: I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4Đ) Câu 1 : (3đ) Làm đúng mỗi câu nhỏ 0. MgO.Khí nào làm cho than hồng cháy sáng ? Viết PTHH b. cacbon đioxit . N5O2. B) 8 . HCl3. hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn C©u 3: Mét b¹n häc sinh ghi CTHH cña c¸c chÊt nh sau: Fe2O3. CO3.3g bột nhôm trong khí Clo người ta thu được 6. oxi metan (CH4) a. d) mê tan CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Câu 2: (2đ) -Xác định được CTHH của nhôm clorua : AlCl3 (1. cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i. a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại ở dạng tự do . nÕu sai söa l¹i cho ®óng ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . N2O3. chữ S vào của câu sai .5đ) -Tính khối lượng khí Clo (0.25đ) -Khối lượng Na2CO3 (0.25đ) . I)PHẦNTỰ LUẬN: (6điểm) Câu 1: (2 điểm) Có những chất khí sau : Nitơ .Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH Câu 2: (2 điểm) Đốt cháy 1.07% về khối lượng . Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý.CTHH nµo sai. xH2O .25đ) -Xác định số mol Na2CO3 (0.Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm ? Câu 3: ( 2 điểm) Sơ đồ phản ứng : NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O +Lập PTHH của phản ứng trên ? +Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với 1 lượng NaOH vừa đủ .Néi Tró Than Uyªn 34 .Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH c. C©u 2: Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC sau khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß. D) 10 Câu2 : ( 1điểm) Hãy điền chữ Đ vào của câu đúng .Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl . C) 7 .Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? Giải thích d. Em h·y x¸c ®Þnh CTHH nµo ®óng . CaCl. Neon ( Ne là khí trơ ) .5điểm .Viết PTHH (0. AlS. a. hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được ? +Bằng thực nghiệm người ta điều chế được 25g Na2CO3 .675g hợp chất nhôm clorua . c) Khí Sunfurơ tạo bởi nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi . b) Trong không khí có nguyên tố oxi .5đ) a) oxi C + O2 CO2 b) Cacbon đioxit CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 c) Nitơ .NO3.25đ) Tính hiệu suất của quá trình .

35 % × 17 17 . AlS.Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ) . HCl3. chÊt nµy ho¸ hîp víi oxi t¹o thµnh mét chÊt r¾n lµ anhi®ritphotphoric C©u 5: X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc ®¬n gi¶n cña chÊt khÝ A biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c nguyªn tè lµ 82. SO2 CaCl2. d bao nhiªu ? .Cã thay ®æi mµu s¾c .25 0.Cho v«i sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i. 5 0. ph¶n øng xong ®Ó nguéi vµ cho biÕt: . C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O b. NO2. 2 = 17g + TÝnh sè nguyªn tö cña N vµ H: ADCT: -> x = x×MN %N × M NxH y ×100 % -> x = %N = M NxH y M N × 100% 82.5.25 0. Khi ®èt phot pho.5) ®¸p ¸n ®Ò sè 30 C©u 1 DiÔn gi¶i §iÓm +DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra: (Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu ) .5 0.5 0.25 0.5) -> MA = 8.25 0. 3 +CTHH §óng: Fe2O3.65 % ×17 = 1 T¬ng tù : y = =3 14 × 100 % 1 ×100 % VËy CTHH ®óng lµ NH3 (KhÝ Am«ni¾c) 6 +TÝnh sè mol cña O2 vµ H2 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .35% N vµ 17.5 0. HCl. S2O3 CaCl. + Söa l¹i: CO2.§¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 oC ta ®îc v«i sèng vµ khÝ c¸cbon®ioxit .Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan) .NO3.25 0. Cho biÕt thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ë ®ktc ? b. 4P + 5O2  t → 2P2O5 o 0.N5O2.25 0.Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng + HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung 0.ThÓ tÝch cña khÝ d ®o ë ®ktc lµ bao nhiªu ? . N2O3 +CTHH Sai: CO3.5 4 0.25 0.25 +Gi¶ sö CTHH chung hîp chÊt A: 5 +BiÕt (d NxHy A H 2 = 8. 5 0.25 2 + HiÖn tîng ho¸ häc: .Khèi lîng cña khÝ d lµ bao nhiªu? A H 2 = 8. 5 0. N2O5.Sè ph©n tö khÝ nµo cßn d . Al2S3. §èt hçn hîp khÝ.65% H vµ (d C©u 6: Mét hçn hîp khÝ gåm cã 32 gam O2 vµ 3 gam H2 a.Néi Tró Than Uyªn 35 .C©u 4: LËp PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng sau: a.25 0. Khi rîu etylic ch¸y lµ nã t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh khÝ cacbonic vµ h¬i níc b. LËp PTHH a. MgO.5 0.

75 = 0.0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2.1023 ph©n tö -> VO2d = 0.B.25 nO2 = o a) -> Vh2 = (nH2 + nO2) x 22. khí sắt oxi .5 0. Mn = 55. Cu = 64.02 . sau: nhôm điểm) Câu 2: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7. Al = 27. Fe = 56.25 (mol) -> Sè ph©n tö khÝ O2 d lµ: 0.E Biết Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O Các khí đo được ở đktc Câu 4: (1 điểm) 35. 5 0.ADCT: n = m M nH 2 = 3 = 1. H2. 5 0. 6. ®ùng 5 chÊt khÝ: N2.D c. các chất canxi.25 .C. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . CH4. Cl = 35. K = 39.25 0. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt.25 0. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5. Để có được lượng o xi như trên cần phân huỷ bao nhiêu gam KMnO4.25 .36 lít O2. 32 0. Câu 3: (4 điểm) Đốt cháy 4.75mol -> O2 d -> nO2 (d) = 1. trình phản metan. O2. Biết mMg/ mAl = 4/9 a. 5 0. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra b.6 lít O2 (đktc).1023 = 1. Tính khối lượng mỗi o xít sinh ra sau phản ứng d.5 gam oxit của nguyên tố R (hoá trị V) có số mol bằng số mol của 5.25. biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh.25 0. Tính thể tích o xi đã phản ứng và thể tích không khí cần dùng (ở đktc) c.E b.5. 32 = 8 (g) ®Ò sè 31 Câu Viết Lưu 1: phương huỳnh. Xác định tên của nguyên tố R.48 lít H2 trong 3. 22. a.6 (lit) -> mO 2 d = 0.0. (2 của natri. 5 0.4 = 56 (lit) b) PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O 2mol 1mol 2mol 1.6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. Cho rắn C vào dung dịch chứa 14. P = 31 ®Ò sè 32 C©u1: (1.5mol 0.8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong không khí. CO2.C.5. Tính thể tích mỗi khí có trong B.D. O = 16.5 +1) x 22.5mol 2 32 = 1mol . Cho: Mg = 24.4 = 5. Xác định các chất có trong A. Tính khối lượng mỗi chất có trong A.Néi Tró Than Uyªn 36 . Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B.6 gam Fe thu được rắn C.4 = ( 1. ứng với photpho.

tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4.6% thu ®îc 4.TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp. H = 1.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5.5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14. Al = 27. b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 . ( Na = 23. C = 12.Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y. O = 16.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC).53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.5. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10. TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3.TÝnh CM (Z) b. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 32 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . a.Cho 25. a.C©u3: (2. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. . Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .Néi Tró Than Uyªn 37 .25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z. Fe = 56. Cl = 35.) C©u4: (2. b.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n. C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl.

khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×.24. . khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14.25 .2 gi¶i ra ta cã m = 16.2 = 14.25 0.44) = 14.0 ®iÓm).DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO. + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4. röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2.25 0.25 0. KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.2 §Ó c©n th¨ng b»ng.8 = 0.25 .n Na 2CO 3 = = 0.162 = 0. CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ ®Ò sè 33 0. khÝ ®ã lµ O2. CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2.44 0.25 0.TrÝch c¸c mÉu thö.88g : 3.Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0.88g .24 mol 106 m *nAl = mol 27 0.0®iÓm) 25 . PTHH: 2H2 + O2  t → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1.Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 0.8 lÝt 10 .25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0. khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.25 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y ThÇy Gi¸o: dung dÞch X Lîi . sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: . ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi.m mol -> mol 27 27 .25 .Néi Tró Than Theo bµi ra.25 Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2.25 0 C©u3: (2.44 . dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong.324 mol 0.0.53 0. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng.C©u1: ( 1.m m . -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2.nZn = 2.24mol -> 0.5 C©u4: (2.5 0 0 0.74 (g) 0.25 CM ddZ = 0.405 (M) 0. khi Ph¹m V¨n ®îc pha tõ dung dich Y: V H 2O VY 2 Uyªn = 1 38 .0.25 nZn = = 0. dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y.324 0.5 (0.5 2mol 3mol m 3.25 0. 27 .§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.25 0.162 mol 65 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 0. khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 25.88g 0.

tÝnh m?( biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.TÝnh CM (Z) b. Fe = 56.0®iÓm) Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n. ®ùng 5 chÊt khÝ: N2.53g kÏm ph¶n øng võa ®ñ.25®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 5. TÝnh CM cña ddX vµ dd Y? 1 C©u5: (3. O = 16. C©u3: (2.5. ( Na = 23. CH4.TÝnh thµnh % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hæn hîp. b»ng c¸ch pha thªm níc vµo dung dÞch Y theo tØ lÖ: = V H 2O VY 2 .Cho m gam Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4. C = 12. Cl = 35.) C©u4: (2.TÝnh nång ®é % c¸c muèi cã trong dung dich sau ph¶n øng.Cho 25. a. Cho dung dÞch Z t¸c dông 10. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ? C©u2: (1.48 lÝt hi®ro (®o ë §KTC). b.5 ®iÓm) Cã 5 b×nh. a.25 ®iÓm) Trén 300ml dung dÞch HCl (ddX) víi 500ml dung dÞch HCl (ddY) ta ®îc dd Z.C©u1: (1. . H2. sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.6% thu ®îc 4. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh sau: .Néi Tró Than Uyªn 39 .5g hæn hîp gåm Al vµ Fe b»ng dung dÞch HCl 14. CO2. Zn = 65) ®¸p ¸n ®Ò sè 33 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . H = 1.44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl. O2. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc khÝ CO2 tinh khiÕt. C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng.0 ®iÓm) KhÝ CO2 cã lÈn khÝ CO vµ khÝ O2. Al = 27.Dung dÞch X ®îc pha tõ dung dÞch Y.

162 = 0. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi 0. t PTHH: 2H2 + O2   → 2H2O CH4 + 2 O2  t → CO2 + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ↓ + H2O C©u2: (1. khÝ ®ã lµ O2.0. CO2 + Ca(OH)2 d -> CaCO3 ↓ + H2O Läc lÊy kÕt tña.25 0.25 0. CaCO3  t → CaO + CO2 ↑ 0 0 0.24 mol 106 m *nAl = mol 27 .24.25 C©u4: (2.Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dd H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3 H2SO4 -> Al2 (SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 3.DÉn hæn hîp khÝ CO2 cã lÈn khÝ CO.Néi Tró Than Uyªn 40 b) Gäi y lµ nång ®é mol cña dung dÞch Y . 27 .25 CM ddZ = ThÇy Gi¸o: 0.TrÝch c¸c mÉu thö.25 0. + NÕu que ®ãm t¾t lµ khÝ N2 vµ CO2. . khÝ nµo lµm níc vÊn ®ôc lµ khÝ CO2.44 0.405 (M) 0.24mol Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng. -§Ó ph©n biÖt 2 khÝ N2 vµ CO2.324 = 0.n Na 2CO 3 = = 0.25 ®iÓm) a) VddZ = 300 + 500 = 800ml = 0.m 14.8 lÝt 0.nZn = 2.74 (g) 0.44 .5 . röa s¹ch råi nung ë nhiÖt ®é cao ( 9000C) ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc khÝ CO2. + NÕu que ®ãm tiÕp tôc ch¸y lµ khÝ H2 vµ CH4.0®iÓm) 25 .24mol -> 0.88g .5 Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 1mol 1mol 0.5 ®iÓm) Nªu ®îc c¸c ý c¬ b¶n sau: . Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? .C©u1: ( 1. sau ®ã dÉn s¶n phÈm ch¸y mçi khÝ vµo cèc níc v«i trong.88g Fe3O4 + ? cã thµnh 2) Mét oxit kim lo¹i phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%.324 mol 0.25 -Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 Theo ph¬ng tr×nh : nHCl =2.2 §Ó c©n th¨ng b»ng.m mol -> mol 27 27 . KhÝ CO2 bÞ hÊp thô.25 25.0 ®iÓm).88g : m .162 mol 65 0. cßn 2 khÝ CO vµ O2 tho¸t ra ngoµi.25 0.5 ®Ò 34 1) sè thµnh Hoµn c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho lo¹i sao ? biÕt nµo ? mçi V× to ph¶n øng thuéc 0.2 = 14. khèi lîng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm: 0. khèi lîng ë cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 0.25 a) KMnO4 ?+?+? b) Fe + H3PO4 to 0 ?+? c) S + O2 ? d) Fe2O3 + CO t0 C©u3: (2.5 3.44) = 14.(0.25 0.25 .2 gi¶i ra ta cã m = 16.53 nZn = = 0. dÉn lÇn lît mçi khÝ qua dung dÞch níc v«i trong. khÝ cßn l¹i lµ N2 kh«ng cã hiÖn tîng g×.§èt ch¸y 2 khÝ H2 vµ CH4.8Ph¹m V¨n Lîi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. ë cèc nµo níc vÊn ®ôc th× khÝ ch¸y lµ CH4.Khi thªm dd Na2CO3 vµo cèc ®ùng dd HCl ( cèc A) cã ph¶n øng: 0.25 10 . dïng que ®ãm cßn tµn than hång cho vµo c¸c mÉu thö + KhÝ nµo lµm que ®ãm bïng ch¸y.25 0. khÝ O2 qua dung dÞch Ca(OH)2 d.25 0.

155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.8 (g) níc. Fe = 56. Bµi 5 (4. Mn = 55. Bµi 4 (3. Ba = 107 ®Ò sè 35 Bµi 1 (3. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  . 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit. Cho: Fe = 56. Ca = 40.3 (g) TÝnh.0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O Bµi 2 (3. Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Mg = 24. 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. 1/ T×m gi¸ trÞ m? 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .Néi Tró Than Uyªn 41 . C =12. PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 . a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? ®iphètphopentaoxit. Sau ph¶n øng ®îc 7.0 ®iÓm): 17.2 gam khÝ oxi. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. §èt hçn hîp víi 51. biÕt A cã chøa 59.5M thu ®îc 3.0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao).96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. ë 200C lµ 88g.5.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Mn2O7. oxitbaz¬? v× sao? 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹. O = 16.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña Y. N = 14. NO.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. Zn = 65.36 (lÝt) H2 (®ktc). ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit. 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. O = 16 ®Ò sè 36 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. Bµi 3 (3. Al = 27. N2O5. K2O. Ph¶n øng xong. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. lµm l¹nh ®Ó h¬i níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.5.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28.4) §èt 12. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. Cl = 35. Fe2O3.92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0. Na = 23. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.

c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O ; b) CnH2n - 2 + ? c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O  CO2  + H 2O

Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 g khÝ sunfuric. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4,48 dm3 khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i níc. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. Sau ph¶n øng thu ®îc 16,8 g chÊt r¾n. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.

®¸p ¸n ®Ò sè 36
Bµi 1(3®) ý 1(1®) 2(1®)

§¸p ¸n a) §óng, v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai, v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai, v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai, v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL a) §. VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2

Thang ®iÓm 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,125 + 0125 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

3(1®)

a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O b) 2 CnH2n - 2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc, nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2 VËy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25

2(1®)

3(3 ®)

@- HD: cã 6 ý lín x 0,5 = 3 ®. * S¬ ®å P¦ ch¸y:
A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 =

4,48 .2). 16 * mO sau P¦ = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 22 ,4

+

8,9 6 .2). 1 =1 ,8 g ; 6 2 2 ,4 2 7, 2 ( .1). 16 =12 ,8 g 18 (

0,5 0,5

a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C, H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦. Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12,8 g = tæng mO trong O2. VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn. mA
®· P¦

= mC + mH =

(

4,48 7, 2 .1). 12 + ( .2). 1 = 3,2 g 22 , 4 18
4,48 7, 2 x 1 .1) : ( .2) = 0, 2 : 0,8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay > 22 , 4 18 y 4

0,5 0,5 0,5

b) Ta cã: MA = 8.2 = 16 g; §Æt CTPT cÇn t×m lµ CxHy víi x, y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = (

vµo (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. VËy CTPT cña A lµ CH4, tªn gäi lµ metan.

0,5 0,5 0,5

4(3 ®)

C PTP¦: CuO + H2  400 → Cu + H2O ;  a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu)

0

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

42

b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc

20 .64 = 16 g 80

chÊt r¾n duy nhÊt (Cu) < 16,8 g chÊt r¾n

0,5 0,5 0,5 0,5

thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d. - §Æt x lµ sè mol CuO P¦, ta cã mCR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x.64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16,8 g. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. => mCuO P¦ = 0,2.80= 16 g VËy H = (16.100%):20= 80%. c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. VËy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lÝt

®Ò sè 37
C©u 1:(2 ®iÓm) Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c trêng hîp sau a) Bèn chÊt bét : Na2CO3, BaCO3, Na2SO4, BaSO4 nÕu chØ dïng dung dÞch HCl b) Hai chÊt khÝ : CH4 vµ C2H6 . c) Hai chÊt r¾n: Fe2O3 vµ Fe3O4 nÕu chØ dïng mét ho¸ chÊt d) N¨m dung dÞch: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2 chØ ®îc dïng c¸ch ®un nãng C©u2:(2 ®iÓm) a) H·y nªu ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol cña mçi chÊt trong dung dÞch hçn hîp gåm Na2CO3 vµ NaHCO3. b) T¹i sao trong b×nh cøu ho¶ ngêi ta dïng dung dÞch NaHCO3 mµ kh«ng dïng NaHCO3 r¾n hoÆc Na2CO3 ? c) Tr×nh bµy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn khèi lîng vµ tÝnh chÊt gi÷a hîp chÊt ho¸ häc vµ hçn hîp. LÊy vÝ dô minh ho¹. d) Cho hçn hîp A gåm Al; Fe2O3; Cu cã sè mol b»ng nhau vµo dung dÞch HCl d.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u3: :(2 ®iÓm) a) TiÕn hµnh hai thÝ nghiÖm sau: - ThÝ nghiÖm1: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V1 lÝt dung dÞch Cu(NO3)2 1M. - ThÝ nghiÖm2: Cho a gam bét s¾t (d) vµo V2 lÝt dung dÞch AgNO3 0,1 M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc ë hai thÝ nghiÖm ®Òu b»ng nhau. ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a V1 vµ V2 b) Cho mét lîng bét kÏm vµo dung dÞch X gåm FeCl 2 vµ CuCl2. Khèi lîng chÊt r¾n sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn nhá h¬n khèi lîng bét kÏm ban ®Çu lµ 0,5 gam. C« c¹n phÇn dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 13,6 gam muèi khan. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi trong X. c) §èt ch¸y hoµn toµn 1 thÓ tÝch hçn hîp khÝ gåm C2H2 vµ hy®rocacbon X sinh ra 2 thÓ tÝch khÝ CO2 vµ 2 thÓ tÝch h¬i níc (c¸c thÓ tÝch khÝ vµ h¬i ®o cïng ®iÒu kiÖn). X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. C©u4: (2 ®iÓm) Mét hçn hîp X gåm mét kim lo¹i M (cã hai ho¸ trÞ 2 vµ 3) vµ MxOy.Khèi lîng cña X lµ 80,8 gam. Hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt H2 (®ktc), cßn nÕu hoµ tan hÕt X bëi dung dÞch HNO 3 thu ®îc 6,72 lÝt NO (®ktc). BiÕt r»ng trong X cã mét chÊt cã sè mol gÊp 1,5 lÇn sè mol chÊt kia. X¸c ®Þnh M vµ MxOy C©u5: :(2 ®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn a mol kim lo¹i M b»ng dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng, thÊy tiªu tèn hÕt a mol H 2SO4 thu ®îc 1,56 gam muèi A vµ khÝ A1. Lîng khÝ A1 ®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45 ml dung dÞch NaOH 0,2M t¹o thµnh 0,608 gam muèi. Lîng muèi A thu ®îc ë trªn cho hoµ tan hoµn toµn vµo níc, sau ®ã cho thªm 0,387 gam hçn hîp B gåm Zn vµ Cu, sau khi ph¶n øng xong t¸ch ®îc 1,144 gam chÊt r¾n C. a) TÝnh khèi lîng kim lo¹i M ban ®Çu. b) TÝnh khèi lîng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp B vµ trong chÊt r¾n C

®¸p ¸n ®Ò sè 37
C©u 1: 2 ®iÓm C©u 2: 2 ®iÓm C©u 3: 2 ®iÓm a, V1 = V2 b, m = 13,1 gam c, C«ng thøc C2H6

(mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (mçi y ®óng 0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm)

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

43

C©u 4: 2 ®iÓm Trêng hîp 1: nM O = 1,5 nM (1 ®iÓm) M: Fe, MxOy: Fe3O4 Trêng hîp 2: nM = 1,5 nM O : Lo¹i (1 ®iÓm) C©u 5: 2 ®iÓm a, (M lµ Ag) mM = 1,08 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 1: Zn ph¶n øng hÕt b, Trong B: Khèi lîng Zn: 0,195 gam Khèi lîng Cu: 0,192 gam (0,5 ®iÓm) Trong C: Khèi lîng Ag: 1,08 gam Khèi lîng Cu: 0,064 gam (0,5 ®iÓm) Trêng hîp 2: Zn ph¶n øng cha hÕt: Lo¹i (0,5 ®iÓm)
x y x y

®Ò sè 38
C©u1 : Nh÷ng hiÖn tîng nµo sau ®©y t¬ng øng víi hiÖn tîng vËt lý ( V) vµ hiÖn tîng ho¸ häc ( H) 1. Sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i cña mét chÊt 2. Sù bèc mïi 3. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng 4. Sù biÕn ®æi ®é ph©n t¸n 5. Sù th¨ng hoa ( Tr¹ng th¸i r¾n sag tr¹ng th¸i h¬i) 6. Sù t¹o thµnh kÕt tña dung dÞch 7. Sù biÕn dæi mÇu s¾c 8. Sù tho¸t khÝ 9. Sù to¶ nhiÖt 10. Sù biÕn ®æi thÓ tÝch

C©u 2: D·y hîp chÊt nµo trong c¸c hîp chÊt díi ®©y ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña khèi lîng mol a) NaOH; CaO ; MgCl2 ; Cu(OH)2 b) NaOH; MgCl2 ; CaO; Cu(OH)2 c) CaO; MgCl2; NaOH; Cu(OH)2 d) Cu(OH)2; MgCl2; CaO; NaOH C©u 3: Hoµ tan hÕt 3.25g kÏm b»ng dung dÞch HCl thu ®îc qua b×nh ®ùng CuO ( d) , ®un nãng . Ph¶n øng xÈy ra theo ph¬ng tr×nh : H2 + CuO Cu + H2O TÝnh sè gam Cu t¹o thµnh C©u 4: §èt ch¸y hÕt m gam chÊt A cÇn 62.7 (l) khÝ Oxi ( ®ktc) thu ®îc 8.8 g CO2 vµ 5.4 g H2O . T×m CTPT cña A biÕt tØ khèi h¬i cña A ®èi víi Hi®ro b»ng 23

®Ò sè 39
Câu 1: a: Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau dẫn ra 1 ví dụ về sự oxi hoá và sự cháy . b: Những đám chá bằng xăng dầu có thể dùng nước để dập tắt sự cháy đó không vì sao ? Câu 2: Lập công thức hoá học của các hợp chất gồm K, Ca, H với a; Oxi b; Cl c; Nhóm OH, nhóm SO4 Viết tên mỗi chất đó và cho biết chất đó thuộc loại hợp chất oxit, axit, bazơ , muối. Câu 3; Viết PTPƯ thể hiện dãy biến hoá sau và cho biết thuộc loại phản ứng nào KClO3 O2 Fe3O4 Fe FeCl2 Câu 4 : Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Fe , Al tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) a; Viết PTPƯ sảy ra b: Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c: Bình đựng dung dịch HCl tăng hay giảm bao nhiêu Câu 5; Xác định công thức hoá học của hợp chất A biết thành phần % của các nguyên tố là ; 32,39% Na, 22,53% S, 45,08% O

ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi

- Néi Tró Than Uyªn

44

H = 1 . O = 16 ) ®Ò sè 40 Câu I :( 1. C = 12 ) ®¸p ¸n ®Ò sè 40 Câu (1.Néi Tró Than Uyªn 45 .5 điểm ) Người ta đốt lưu huỳnh trong một bình chứa 10g oxi .8g khí sunfurơ ( S02) và 3.4g : ) : 5 02 02 02 02 %Fe Fe = Đ trình phản ứng 02--> ---> ---> ---> ----> = = 2N205 78 2Ca0 % 70% 72.8g D thu được 12.2 6.6g gam Fe0 % %Fe 3 Đ khí S02là mol : 1mol 0. C .2 gam níc. ( cho nguyên tử khối của các chất lần lượt là : Fe = 56 . Ms = 0. 1lít khí A có khối lượng là 0.2 .2 phản của ( ứng S02 S 6. 0. phần 2 : Cho khí C0 đi qua khi nung nóng đến khi phản ứng vừa đủ thu được 8. Viết phương trình phản ứng giữa khí oxi với các chất sau : Na .2mol ta có khối lợng của ns .O cã PTK lµ 84 ®vC. 4Na 2Zn C 4N 2Ca 2 Fe203 Fe304 Câu ( -Theo bài nS02 = -Ta S 1mol 0. H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? C©u2: Khö 23. Ca (II) .5 Lu câu ý A có CTHH : học sinh có là : thể giải CH4B theo nhiều đúng Câu ( 1 .( Biết Fe = 56. B . N Ca ? cho biết trong sản phẩm các nguyên tố đó có hoá trị lần lượt là : Na (I) . 0 =16 . Dùng C0 khử hoàn toàn 16g B thu được 11. vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 .5 điểm )Lập công thức hoá học của A .7142g . Tính khối lượng oxi còn thừa sau phản ứng .6g hơi nước . Đốt cháy hoàn toàn 6. a . Na = 23. : nếu Fe203C có CTHH giải đúng vẫn cho điểm đợc 2 ) ra là : 2Na20 2Zn0 C02 là tối 1 ) :H2S đa . Câu II : ( 4 điểm ) 1 . Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy .32 = 3. b . C biết : A tạo bởi 2 nguyên tố C và H . sau phản ứng người ta thu được 12.8g khí sunfurơ S02. C (IV) .Zn (II) . : : 2. Fe304 ? Câu III :( 2.4 là ( có 0. S = 32 . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C. Tính thành phần . Zn . Fe203 . B là oxit một kim loại hoá trị III . 32 = theo phơng trình phản ứng mol 02 phản ứng là : n02 = lợng 02 phản ứng là : m02 lợng 02 d là : m02( d ) =10 ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg. 2. ở 0o C 760 mmHg . N (V) .8 có + ta : phơng có 64 trình số = mol 0. trong đó H chiếm 25% về khối lượng . Câu IV :( 2 điểm ) Hỗn hợp X gồm Fe và Fe304 được chia làm 2 phần bằng nhau : phần 1 : Oxi hoá ở nhiệt độ cao thu được 58gam Fe304 .5 ra 12.2mol : ) : mol =6.2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7.2 .4% ) xẩy có cách Đ CTHH là khác nhau .2mol -a) vậy ms = -b ) + số + khối + khối Các 4 phơng + + + + + . S = 32 .96 lít C02 thoát ra ở ĐKTC . phần trăm theo khối lượng của Fe trong các oxit sau : Fe0 .2g kim loại .4 ta nS02= = – 0. Al = 27.5đ 02-> 1mol 0. tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần % về khối lượng của hỗn hợp X .

O cã PTK lµ 84 ®vC.M + HCl -> MClx + H2 7 . K = 39.FexOy + Al -> Fe + Al2O3 5.1023 ph©n tö khÝ SO2. C.1. C©u4: a) TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6. Na = 23.3FexOy + 2yAl -> 3xFe + yAl2O3 5.4 gam khÝ O2 vµ 13. H·y lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt? 2 1 4 : : HD: CTTQ: MgxCyOz => x : y: z = <=>12: 12: 4 = 1: 1 : 3 24 12 16 CT ®óng: MgCO3 C©u2: Khö 23.FexOy + H2 -> Fe + H2O.2 => x 3 = y 4 CT hîp chÊt: Fe3O4 C©u3: C©n b»ng c¸c PTHH: 1. TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15.2 gam khÝ CO2.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. 8. BiÕt r»ng C chiÕm 42. b) Sè mol cña 2. Cu = 64. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12.4Al + 3O2-> 2Al2O3 4.85% khèi lîng hçn hîp.3Fe3O4 + 8Al -> 9Fe + 4Al2O3 2. ®¸p ¸n ®Ò sè 41 C©u1: Mét hîp chÊt gåm 3 nguyªn tè ho¸ häc: Mg.Néi Tró Than Uyªn 46 . vµ cã tû lÖ khèi lîng gi÷a c¸c nguyªn tè thµnh phÇn lµ Mg: C : O = 2: 1 : 4 .23. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14.Fe2O3 + CO -> Fe3O4 + CO2 4. Ca = 40. O =16.2 gam níc.2 g => 18. 8.4FeS2 + 11O2 ->2 Fe2O3 + 8SO2 6.FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 6. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.1023 nguyªn tö Cu.2 = ( 56x + 16y).2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc).2 gam khÝ CO2.FexOy + yH2 -> xFe + yH2O.NxOy + Cu -> CuO + N2 . sau ph¶n øng thu ®îc 13.4 gam khÝ O2 vµ 13.2 gam khÝ CO2.y. S = 32. N = 14.2 gam mét oxit s¾t nung nãng b»ng khÝ H2 thu ®îc 7.7. P = 31. Mg = 24.2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O2 3. b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26. Fe = 56. C©u4: TÝnh khèi lîng 1 mol trung b×nh cña hçn hîp gåm 6.2 g 7. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t trªn? HD: CTTQ: FexOy + yH2 -> xFe + yH2O Theo pt: ( 56x + 16y) g 18y g Theo bµi: 23.M + HCl -> MClx + H2 7 . H = 1.Fe3O4 + Al -> Fe + Al2O3 2. thu ®îc 11.Cu(NO3)2 -> CuO + NO2 + O2 3.2NxOy + 2y Cu -> 2y CuO + xN2 . ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . …………………….7. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S . a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc.

vµ Zn ph¶n øng víi 1.3 mol. BiÕt r»ng trong cïng mét dk 2. tØ lÖ sè mol gi÷a Fe vµ Mg lµ 1:1. P = 31.7. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Ò sè 43 Câu Một Hãy 1. Mg = 24.4 +13 .Néi Tró Than Uyªn 47 .2 0. B»ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó nh©n ra mçi khÝ? ViÕt PTHH nÕu cã.2 lÝt khÝ CO2(®ktc) vµ 9 gam h¬i níc( ®ktc). K = 39. H = 1. B×nh1 chøa 1g C3H8. N = 14.Lä ®ùng Nit¬ -> que ®ãm vôt t¾t. b) TÝnh thÓ tÝch Oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®èt ch¸y hÕt hçn hîp trªn? (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) HD: C©u7: §em nhiÖt ph©n hoµn toµn 26. HD: a) – Sè mol CO2 = 0.8 gFe vµ s¾t ¤ xÝtcha râ c«ng thøc lµm hai phÇn b»ng nhau PhÇn1: Cho tan trong trong d d HCl d thu ®îc 1.Lä ®ùng kh«ng khÝ -> que ®ãm ch¸y b×nh thêng. Ca = 40.85% khèi lîng hçn hîp. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X ? CT : CS2 C©u6: §èt ch¸y 42 gam hçn hîp gåm C vµ S . Sè h¹t nguyªn tö b»ng nhau B.Lä ®ùng H2 -> Que ®ãm ch¸y víi ngän löa xanh mê. b×nh hai chøa1 lÝt N2(dktc) A. sau ph¶n øng thu ®îc 13. BiÕt r»ng C chiÕm 42. mét b×nh chøa 1lÝt CO.3 + 0. C©u5: §èt ch¸y 7 gam chÊt X.Lä ®ùng oxi -> Que ®ãm ch¸y m¹nh h¬n. Sè nguyªn tö b»ng nhau C.2 gam khÝ CO2. BiÕt tû khèi cña X so víi H2 lµ 14.12 lÝt H2(dktc) PhÇn1: Nung nãng råi cho khÝ H2 ®i qua ph¶n øng hßn toµn thu ®îc 5. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Ìu sai C©u3: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn chuûen ®æi sau KClO3  2 Fe3O4FeH2 O B/ PhÇn tù luËn(8 ®iÓm) C©u4: Chia hçn hîp A gåm 12. .6 g Fe X¸c ®Þnh c«ng thøc O xÝt s¾t. Na = 23.1023 nguyªn tö Cu. a) TÝnh thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®îc ë ®ktc.3 mol Sè mol O2 = 0. . b) Sè mol cña 2. C¶ 3 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng C©u2: Cã 2 b×nh kÝn. Khèi lîng b»ng nhau C.2gam khÝ X vµ 1gam khÝ O2 cã thÓ tÝch b»ng nhau C©u6: Cho 13 gam hçn hîp A gåm Fe. Cu = 64.2 mol HCl a ) Chøng tá r»ng A tan hÕt Nõu tæng sè mol cña 3 kim lo¹i trong 13 gam hçn hîp a lµ 0. S = 32. .408gam hçn hîp khÝ X gåm SO2 vµ SO3. Sè pr«ton b»ng nhau D. Hidr«. Sè ph©n tö b»ng nhau B.2 mol M = 6. ---------------------------------------------------------------Cho biÕt: NTK C = 12. O =16. C©u5: TÝnh sè gam Fe2(SO4)3 cÇn ph¶i lÊy ®Ó khèi lîng nguyªn tè o xicã trong1. …………………….1023 ph©n tö khÝ SO2.2 = 39.b) Cã 4 chÊt khÝ ®ùng trong 4 lä riªng biÖt lµ Oxi.8 gam hçn hîp gåm MgCO 3 vµ CaCO3. Nit¬ vµ kh«ng khÝ. Mg. A/ PhÇn tr¾c ngiÖm( 2®iÓm): C©u1 : Cã hai b×nh kÝn. b×nh 2 chøa1g khÝ CO2 th× trong 2 b×nh cã A. đơn tìm vị khối lượng Cacbon tính ( tương bằng ứng gam 1đ bao của nguyên nhiêu tử ) gam? Na? ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . TÝnh % khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu? C©u8: H·y tÝnh: a) khèi lîng cña 15. thu ®îc 11.2 ®Ò sè 42 b) Dïng que ®ãm ®ang ch¸y: . Sè pr«ton b»ng nhau D. Fe = 56.

Ba = 137. Tính khối lượng đạm (Nitơ) được bổ sung vào đất khi sử dụng 98. S = 32. Cho nguyên tử khối: C = 12.375g.Câu 2.2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 . CO. Sau 1 thời gian đốt hỗn hợp bằng tia lửa điện người ta làm nguội về nhiệt độ ban đầu thì được 3. Viết công thức hoá học của axit tương ứng. O = 16. Câu 3: Viết PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hoá . Xác định đơn chất A.8 lít khí oxi. b.3g Photpho trong bình chứa 4. Cho 27 gam Nhôm tác dụng với dung dịch axit Sunfuric loãng . Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2. a) Lập phương trình phản ứng b) Tính khối lượng Axit sunfuric đã dùng Câu 4. Zn = 65. Tính số nguyên tử oxi có trong hỗn hợp A. K = 39. ®Ò sè 44 Câu 1: a. a) Cho biết nguyên tử khối. ( 1. Magie tan trong dung dịch axit clohiđric. H = 1. ( 3đ ). Câu 2: Cho các chất :CuO. ZnCl2 SiO2. Dùng H2 khử 31.5đ ) Một hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và có tỉ khối hơi đối với khí Hiđrô là 23. khí Hidro đi qua đồng ( II ) oxit ở nhiệt độ cao. Nung nóng Kali clorat. MgO. c. Thu được 171 gam muối Nhôm sunfat và 33.5đ ).2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí hiđro và oxi. Tính khối lượng hỗn hợp sao cho số lượng phân tử trong hỗn hợp Z gấp 2.4 kg amoni nitrat. Những chất nào tác dụng với nước? Viết PTHH.6 lít khí Hiđrô ở đktc. Cu = 64. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng.08 lít khí lưu huỳnh đioxit đối với khí hiđro ( ở điều kiện tiêu chuẩn ). N2O5. a.6 khí metan và 2. Lập CTHH của A biết CTHH của A trùng với CTĐG. ( các thể tích khí đều đo ở đktc ) Hỗn hợp Z gồm khí nitơ và cacbonđioxit với khối lượng 2 khí bằng nhau. Biết trong hỗn hợp đó khối lượng Fe3O4 nhiều hơn CuO là 15. ( 3đ ). tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất Câu 3.25 lần số phân tử có trong hỗn hợp Y.8 lít hỗn hợp này cân nặng 1.khử: a.81 gam một đơn chất A thu được chất rắn B. Oxit bazơ.2g. Ca = 40. Mg = 24. ®Ò sè 45 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Tính khối lượng Cu và Fe thu được. ( 1. 10.82%. Đốt cháy 9. biết dung dịch Z làm quì tím đổi sang màu xanh.48 lít khí Oxi ở đktc Hãy tính khối lượng chất tạo thành Tính số gam Kalipenmangannat cần dùng để điều chế được lượng Oxi trên Câu 5. Tôi vôi. Na = 23. Hoà tan chất rắn B vào 130. Na2O.11 gam nước thì thu được dung dịch Z có nồng độ 14. e. Nung đá vôi. Câu 6: Trong thiết bị tổng hợp nước có chứa 11. Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp người ta dùng amoni nitrat NH4NO3 làm phân bón. Tính V. Xác định thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp X biết rằng 2.3 g hợp chất A người ta thu được 4. Những chất nào là: Oxit axit.4 g CO2 và 2. d. Tính tỉ khối của hỗn hợp A gồm 5.P2O5. b. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 17.7g hơi nước. MnO.Néi Tró Than Uyªn 48 . SO3. b.6 gam nước và V lít hỗn hợp B. N = 14.

E.15 gam kim lo¹i Na vµo cèc ë ® A vµ a gam kim lo¹i nh Ü a Mg vµ cèc ë ® B. § iÒ chØ l­ î ng dung dÞ trong hai cèc ® c© ë vÞtrÝ ùng ch u nh ch Ó n th¨ng b»ng (nh­ h× vÏ ). B. CO2. Cho 1. cèc ë ® Ü n a Ó Ü a ùng ch Ü a B ® dung dÞ axit H2SO4. u ¬ 4) Hçn hî p n­ í c cÊ t¹o nªn tõ hai nguyªn tè hãa häc lµ H vµ O. : Bµi tËp 3: (4 ® m iÓ ) Thay c¸c ch÷c¸i A. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®îc lµ: ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . C¸c chÊt khÝ N2. H2. O2. NaCl. t Bµi tËp 2: (4 ® m iÓ ) H· y tr× bµy ph­ ¬ ph¸p ® nhËn biÕ nh ng Ó t: a. t 3) Mét nguyªn tè hãa häc cã thÓt¹o nªn nhiÒ lo¹i ®n chÊt kh¸c nhau.3 gam m hî p chÊt A trong kh«ng khÝth× thµnh 24. ng Þ nh © óng 1) TÊt c¶ c¸c hî p chÊt ®u do ph© tö t¹o nªn. Na2O. o ktc) i H· y lËp c«ng thøc hãa häc cña hî p chÊt A? Bµi tËp 5: (4 ® m iÓ ) Trªn hai ® c© A. SiO2. Al2O3. C. C¸c chÊt r¾ P2O5.Néi Tró Than Uyªn 49 . Zn. I b»ng c¸c c«ng thøc hãa häc thÝ hî p vµ ch hoµ thµnh c¸c ph­ ¬ tr× hãa häc tõ c¸c s¬® ph¶n øng sau.64 lÝ ét t¹o t khÝCO2 (® ë ® vµ 29. n: b. H.15 gam kim lo¹i Na vµ a gam kim ñ Ó t lo¹i Mg) 0 0 0 0 0 0 § Ò k iÓm t r a c hÊt l ­ î ng hä c sinh giá i N¨mhäc 2006 – 2007 M n : hã a hä c 8 « (Thêi gian lµmbµi 120phót) A B ®Ò sè 46 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm C©u 1: Hoµ tan 10 (g) muèi ¨n vµo níc. H· y tÝ a? (BiÕ l­ î ng axit HCl vµ o Ü a n nh t l­ î ng axit H2SO4 trong hai cèc ® ® ph¶n øng hÕ 1.Tr ­ ê ng t hc s y ª n mü Bµi tËp 1: (4 ® m iÓ ) C¸c kh¼ ® sau ®y ® hay sai. Cèc ë ® A ® dung dÞ axit HCl. n ng nh å t 1) A +B  → C 2) A +D t → E 3) B +D t → G 4) I +D t → H 5) G +H  SO3 → 6) E +I t → A +H 7) C +HCl  FeCl2 +H2S → 8) H2S +D t → Bµi tËp 4: (4 ® m iÓ ) § èt ch¸y hoµn toµn 25. G. C© vÉn ë vÞtrÝth¨ng b»ng. Ò n 2) Trong hçn hî p cã Ý nhÊt lµ hai lo¹i nguyªn tö. D.7 gam h¬ n­ í c. B cã ® hai cèc.

Ph¬ng ph¸p chng cÊt . C: 0. C: 0. nung nãng. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A: 1 M. D: 2%.75 ®iÓm): ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã) ? 1/ Cho khÝ oxi t¸c dông lÇn lît víi: S¾t. Na2O.Néi Tró Than Uyªn 50 . magie.A: 25%.25 M. Nång ®é mol cña dung dÞch thu ®îc lµ: A.Ph¬ng ph¸p kÕt tinh trë l¹i . ViÕt ph¬ng tr×h ph¶n øng xÈy ra? TÝnh thÓ tÝch th× tho¸t ra ë (®ktc)? TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau khi ph¶n øng kÕt thóc? H = 1. Cl = 35. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau. a) b) c) d) P + 02 ? Mg + ? – MgCl2 + ? H2 + ? – Cu + ? KCl03 . ®ång. Hoµ tan 8(g) Na0H vµo níc ®Ó cã ®îc 50ml dung dÞch.Ph¬ng ph¸p chiÕt Em h·y lÊy c¸c vÝ dô cô thÓ. ®Ó minh ho¹ cho tõng ph¬ng ph¸p t¸ch ë trªn ? C©u 2 ( 5. D: 9. kÏm. SO2 + O2 ---> SO3 B. C©u 2: B: 20%. nh«m.5 (g) kÏm t¸c dông víi 100 (g) dung dÞch HCL 14. ph©n tö cña c¸c chÊt trong ph¶n øng?. P2O5 3/ Cho dung dÞch axit HCl t¸c dông lÇn lît víi c¸c chÊt: Nh«m.4 (g) K20 vµo níc. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi nung v«i. FeS2 + O2 ---> Fe2O3 + SO2 C©u 2: Nung 180 (Kg) ®¸ v«i CaCO3 thu ®îc 80(Kg) canxioxit (CaO) vµ 60 (Kg) khÝ cacbondioxit (CO2) a. K = 39. O =16. Cho biÕt tû lÖ sè nguyªn tö. ®Ò sè 47 C©u 1(2 ®iÓm): Cã 4 ph¬ng ph¸p vËt lý thêng dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái nhau . ViÕt c«ng thøc khèi lîng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng? c. PhÇn II: Tù luËn C©u 1: LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: A. CuO. c). cacbon. C: 25%. lu huúnh.5.4 M. chøa lÇn lît c¸c chÊt: MgO. B: 2 M. TÝnh khèi lîng ®¸ v«i ®· bÞ ph©n huû? C©u 3. Cho 6. b.094 M.Ph¬ng ph¸p bay h¬i . 16 M. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . ph«tpho 2/ Cho khÝ hi®ro ®i qua c¸c èng m¾c nèi tiÕp. Na = 32) (Cho: Zn = 65.? + 02 C©u 4.6% a). CaO. thu ®îc 100ml dung dÞch. D: 6. C©u 3: Hoµ tan 9.4 M. s¾t. cho biÕt trong c¸c ph¶n øng trªn ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng hoµ hîp? Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng ph©n huû? B: 4 M. ®ång. Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> NaOH + CaCO3 C. b).

lîng kim lo¹i nµy ®îc cho ph¶n øng víi dd H2SO4 lo·ng (lÊy d).5 ®iÓm): CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.Gäi sè mol cña O2 lµ x. a. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? b. chÆt chÏ th× cho mçi VD 0.4/ Cã mÊy lo¹i hîp chÊt v« c¬? Mçi lo¹i lÊy 2 vÝ dô vÒ c«ng thøc ho¸ häc? §äc tªn chóng ? C©u 3 ( 2. ®äc tªn chÝnh x¸c c¸c vÝ dô.5 ®) - Nªu ®óng cã 4 lo¹i hîp chÊt v« c¬: Oxit.25 0.75 ® 0.5 2 1.25 0. TÝnh a ? 2/ Dïng khÝ CO ®Ó khö hoµn toµn 20 gam mét hçn hîp ( hçn hîp Y ) gåm CuO vµ Fe 2O3 ë nhiÖt ®é cao.5 ®) 2/ (0. C = 12 ®¸p ¸n ®Ò sè 47 C©u/ý C©u 1 ( 2 ®iÓm ) C©u 2 ( 5.5H2O vµ bao nhiªu gam níc. Fe = 56. th× thÊy cã 3.5 ®iÓm .75 ®iÓm ) 1/ ( 1.75 ®) - C©u4(3. Ca = 40.75®iÓm): Em h·y têng tr×nh l¹i thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm? Cã mÊy c¸ch thu khÝ oxi? ViÕt PTHH x¶y ra? C©u 4 (3. a. Sau ph¶n øng.2 gam níc. Sau khi kÕt thóc ph¶n ph¶n øng.75. BiÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy chØ ®¹t 80% ? C©u 6 (1.25 ®iÓm 0 0.5 3/ ( 1 ®) 4/ ( 2. O = 16.2 gam mét kim lo¹i mµu ®á kh«ng tan.5x + 29.75®) Néi dung chÝnh cÇn tr¶ lêi §iÓm Häc sinh lÊy ®óng c¸c VD. chØ thu ®îc 13.2 =29. cho 0. baz¬. cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d th× thu ®îc bao nhiªu gam kÕt tña. NÕu dïng khÝ s¶n phÈm ë c¸c ph¶n øng khö Y.5 y => x : y = 3 : 5 1 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25 ®/vd Nªu ®îc c¸ch tiÕn hµnh. a. thu ®îc chÊt r¾n chØ lµ c¸c kim lo¹i.5®iÓm) 1/ Trén tû lÖ vÒ thÓ tÝch ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) nh thÕ nµo. TÝnh % khèi lîng c¸c chÊt cã trong hçn hîp Y ? b. tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch khoa häc.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0.96lÝt H2 (§KTC). ngêi ta chØ thu ®îc 67 gam muèi vµ 8. axit.5 ® 0.Néi Tró Than Uyªn 51 .75 ? 2/ §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt X. sè mol cña N2 lµ Y M = 32 x + 28 y = 29 .5 . ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®èt ch¸y X ë trªn ? C©u 5 (4.5x = 1.5y x +y 0.DÉn khÝ H2 ®i qua c¸c èng sø m¾c nèi tiÕp PTHH: H2 + CuO t → Cu + H2O H2O + Na2O → 2NaOH 3H2O + P2O5 → 2H3PO4 . chÝnh c¸c khoa häc C¸ch thu khÝ oxi ViÕt ®óng PTHH C©u 3 (2. N = 14.5 ®iÓm) 1/ (1.5  32x + 28 y = 29. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc.ViÕt ®óng mçi PTHH cho 0. M uèi LÊy ®óng . ®Ó pha chÕ ®îc 500 gam dung dÞch CuSO4 5% Cho: Cu = 64.5 ®iÓm) 1/ Cho a gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i A vµ B (cha râ ho¸ trÞ) t¸c dông hÕt víi dd HCl ( c¶ A vµ B ®Òu ph¶n øng).2 gam khÝ CO2 vµ 7. S = 32. gi÷a O2 vµ N2 ®Ó ngêi ta thu ®îc mét hçn hîp khÝ cã tû khèi so víi H2 b»ng 14.5®iÓm) Ta cã: Khèi lîng mol trung b×nh cña hçn hîp khÝ lµ: M = 14.08 lÝt O2 (§KTC). ®ñ.25 0.25 ®iÓm .25  2. T×m c«ng thøc ho¸ häc cña X ( BiÕt c«ng thøc d¹ng ®¬n gi¶n chÝnh lµ c«ng thøc ho¸ häc cña X) b. cÇn dïng hÕt 10.

9 mol 2 .4 mol.8 : 0.3 mol.ChÊt r¾n mµu ®á kh«ng tan ®ã chÝnh lµ Cu.Khèi lîng níc cÇn lÊy lµ: 500 – 31.5H2O cÇn lÊy lµ: 500 .75 0.75 2/ ( 3.35.4 = 0. VËy A lµ: C3H8O a/ PTHH: A + 2xHCl → 2AClx + xH2 B + 2yHCl → 2BCly + yH2 C©u 5(4..100 = 20%.35 mol .5 0.5 = 29.5 ®) 1/(1.5 0.5 C©u (1.3 : 0.5 0.25®)KhÝ s¶n phÈm ph¶n øng ®îc víi Ca(OH)2 lµ: CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (4) 16 nFe 2 O 3 = 160 = 0.Coi CTHH cña A lµ CxHyOz.6 mol 7.1 mol O .5 0.5 0.3 mol. nO = 0.4 =1mol > 0.4 2 1 .0®) 0.25 0.4. ta cã: a = 67 + 0.45 mol => nO = 0.Sè mol H2: nH 2 8.PhÇm tr¨m khèi lîng c¸c kim lo¹i: 16 4 % Cu = .Néi Tró Than Uyªn 52 .8 mol.5 .5 0.Trong A cã ch¾c ch¾n 2 nguyªn tè: C vµ H 0 0.5 ®) 6: .1 = 3 : 8 : 1.9 6 = 2 .6 gam a/( 1.2 = 0.2 gam .8 mol.4 mol .100 = 80% 20 20 b/ (1.25 0.75 gam ®Ò sè 48 ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .25 0.Do c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nªn: VO 2 : VN 2 = 3 : 5 2/ ( 2 ®) .1 mol.8 = 28 gam 0 0 0.2 = 0.0 0 8 = 0.5 20 .8.0.25 nO 2 = nCO 2 = 1 .VËy khèi lîng Fe: 20 – 4 = 16 gam .5 ®) b/ . nO = 0. Khèi lîng tÝnh theo lý thuyÕt: 0.1 = 0.(2) => sè mol CO2 lµ: 0.Ta cã s¬ ®å cña ph¶n øng lµ: A + O2 t → CO2 + H2O .80 = 4 g.5 0. mHCl = 0.2 3 4 4 = 0.2 = 38. => nH = 0. nH 2 = 0.4 = 20 g 100 0.Theo PTHH => nHCl = 0.250 = 31.2 = = 0.Tæng sè mol nguyªn tö O cã trong s¶n phÈm lµ: 0.8 gam 2 0.75®) PTHH: CO + CuO t → Cu + CO2 (1) 3CO + Fe2O3 t → 2Fe + 3CO2(2) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3) .6 + 0.¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng. % Fe = . nCu 3.4 mol.0.Theo PTHH (1).9 mol VËy trong A cã nguyªn tè O vµ cã: 1 – 0. 64 khèi lîng lµ: 0.05 mol.36.Theo PTHH(4) => sè mol CaCO3 lµ: 0.2 nH 2 O= 18 = 0.25 gam 160 . => nC = 0.25 = 468.05 mol. khèi lîng lµ 3. theo PTHH(1) => nCuO= 0. th× ta cã: x : y : z = 0.35 mol. .9 = 0.8 – 29.4.Khèi lîng CuSO4 cã trong 500gam dd CuSO4 4 % lµ: VËy khèi lîng CuSO4.05 + 3.2 gam.5 0.100 = 35 gam Khèi lîng tÝnh theo hiÖu suÊt: 35.25 0.05.

b.2 lít khí (ở đktc). Bài 2: (2điểm) a. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 4(1.5 điểm) : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau? Co biết mỗi phản ứng thuộc loại nào? Vì sao? a.5 điểm): a. Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch BaCl2. Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11.148 g NaCl 30 g 270 g ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . b.4 lít O2 (đktc).7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8. Hãy tìm công thức của X. b. NaCl. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Gọi tên và phân loại các hợp chất các công thức hoá học tìm được trong các phản ứng trên.448 lít H2 (đktc) ®Ò sè 50 Dung dịch Đại lượng mct mH 2 mdd Vdd O I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4.5 điểm): Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí. Sau khi cô cạn đung dịch thu được 3.07%.Bài 1: (2. Tìm x trong công thức Na2CO3. ®Ò sè 49 Bài 1(1. H2SO4 và NaOH. Cho 10.5 điểm) a. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào HCl ( thí nghiệm 2) cung lượng như trên sau khi cô cạn dung dịch thu được 3.5 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau: → (1) CxHyOz + O2 ? + H2O → (2) FeS2 + O2 SO2 + ? → (3) Al + ? Al2(SO4)3 + H2 → (4) SO3 + ? Na2SO3 + H2O → ? + CuSO4 (5) Fe2(SO4)3 + Cu a.0 điểm) a.0 ®iÓm) 1) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột. Bài 5(2.Néi Tró Than Uyªn 53 . Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng . khí Oxi.xH2O. b. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Khí Hiđro và khí Cacbonic. Bài 6(2. Nêu các phương pháp sản xuất Oxi trong công nghiệp và viết phương trình ứng (nếu có) Bài 4: (3. ? + O2 c.0 điểm): Cho a gam sắt vào HCl ( thí nghiệm 1). Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37. Bài 3: (2. Bài 3(1. Tính tỷ lệ a/b. KMnO4 P2O5 e. B. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó.1 gam chất rắn. Hãy tính a. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ b. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Fe + ? FeCl3 Bài 2 (1. Hoàn thành các phương trình phản ứng. Sản phẩm cháy chỉ có CO 2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng.0 điểm) a. CuSO4 6g 240 g 300 ml 100 ml KOH BaCl2 Ca(OH)2 0.33 gam chất rắn và 0. Al +? Al2O3 b.5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. H2O H2 + ? K2MnO4 + ? + ? d.2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

MgO. Fe2O3. 1200 ml D.5M. Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t. Ca = 40.Nh«m C.15 15% 1. Al = 27. 10% C. O = 16.48 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). 17.04 0.2 10% 1 1. b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X. 0 Cho: Mg = 24. c) H·y viÕt tªn.25 mol Fe2O3 b. Viết các phương trình hóa học xảy ra.68 gam kim loại sắt. Hãy phân loại và đọc tên các oxit trên. Bµi 3 (3. N2O5. nh«m. s¾t lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C =12. kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu khí hiđro nhÊt: A.Néi Tró Than Uyªn 54 . 2. Cu = 64. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp c.Sù h« hÊp B.1 g. a)H·y x¸c ®Þnh sè p. Zn = 65.48 lit khí H2 (đktc).896 lÝt CO (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng. b. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Viết công thức của axit tương ứng với các oxit axit và công thức của bazơ tương ứng với các oxit bazơ.C¶ A vµ C 3) LÊy mét khèi lîng c¸c kim lo¹i kÏm.4% D. Ba= 137. Al2O3.KÏm B. S = 32.9 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn tác dụng vừa hết với dung dịch HCl. sau phản ứng thu được 4.0 ®iÓm): Cho 11.1 Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm: 2) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ: A. Cña 0. ®Ò sè 51 C©u1 (2®): 1. Cña 4.Magie D.0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 0. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết nồng độ dung dịch HCl là 0. Fe = 56.S¾t 4) Độ tan của muối K2SO4 ở 200C là 11. K2O. 20% 5) Để pha chế dung dịch NaOH 0. Sau ph¶n øng ®îc 1.Ddd (g/ml) C% CM 1.0 ®iÓm) Bµi 1 (3. 11. sè n vµ sè e trong nguyªn tö X. Na = 23.5.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a.1M từ 800 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0.Sù ®èt nhiªn liÖu D. magie.25M thì thể tích nước cần lấy thêm là: A.25 M 1. Cl = 35. a. 2000 ml C. Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10. 1000 ml II/ PhÇn tù luËn (16.0 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau: FeS2 + O2 t → Fe2O3 + SO2 KOH + Al2(SO4)3  → K2SO4 + Al(OH)3 Fe + HNO3  t → Fe(NO3)3 + NO + H2O FexOy + CO t → FeO + CO2 KNO3  t → KNO2 + O2 C2H4 + O2  t → CO2 + H2O 0 0 0 0 0 Bµi 2 (3.§èt nhiªn liÖu trong tªn löa C.0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3. 800 ml B. K = 39.1% B. 1/ T×m gi¸ trÞ m? biết rằng ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn theo sơ đồ sau: FexOy + CO t → Fe + CO2 Bµi 4 (7. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này là A.

e trong mét nguyªn tö lµ 155. t0 Biết : 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) Bài 4: (2. Tính khối lượng mỗi chất có trong A. BiÕt tæng sè h¹t p.Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 2) 3) 4) 5) 6) KOH + Al2(SO4)3 → K2SO4 + Al(OH)3 t FexOy + CO  FeO + CO2 → 0 CnH2n-2 + ? → CO2 + H2O.VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .9% C vµ 57. LËp c«ng thøc cña A .6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 .76% C vµ 17. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14.5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4. 2. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.1 gam khÝ Clo.n. ®Ò sè 52 C©u1 (2®): 1. Cña 14.E. biÕt dA/H2 = 14. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Bài 2: (1.Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5. C©u5 (2®): §Ó ®èt ch¸y 16g mét chÊt X cÇn dïng 44.1% O theo khèi lîng.n.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh ®Ò sè 53 Bài 1 (1. C và số mol các chất có trong dung dịch D. TÝnh khèi lîng cña 1.trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ 35% .12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).e .36 lÝt Cacb«nÝc (ë®ktc). C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 82.48 lít H2 trong 3.Néi Tró Than Uyªn 55 . Xác định các chất có trong A. T×m p.5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO.8 lÝt khÝ Oxi(®ktc ) thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i níc theo tû lÖ mol lµ 2 : 1 . a. Cña 0. a. b. P 2O5. TÝnh khèi lîng cña 1. b. c. LËp c«ng thøc cña A .c.n trong nguyªn tö lµ 28 .NTK cña nguyªn tö trªn ? C©u 2 (2®): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2 2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3 3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O 4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u3 (2®): TÝnh sè ph©n tö : a. Cña 3.36 lít O2 . sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t.6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. C©u4 (2®) : Mét hîp chÊt A cã 42.12 lÝt khÝ A (ë ®ktc).5 mol Fe2O3 b.24% H theo khèi lîng. Cña 7. Tæng sè h¹t p . biÕt dA/ KK = 2.B.TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ khèi lîng H2O t¹o thµnh. MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ? Bài 3:(2.e.TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .2 gam khÝ Clo.D.25 điểm) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .C.

.Néi Tró Than Uyªn 56 ....Lùa chän ®¸p ¸n ®óng.. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y a. NO2 B..... NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% . 12.. 1) Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè . Phèt pho C.. Lu huúnh D.. 1023 nguyªn tö D.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75% b.2... Hái nguyªn tö A cã bao nhiªu líp electron ? 3) Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ X vµ O.. cïng lo¹i...§iÒn tõ hoÆc côm tõ cßn thiÕu vµo « trèng.5. Fe2(HPO4)3 4) Trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau. B. 1023 nguyªn tö A. Fe (H2PO4)3 s¾t tõ sinh ra lµ: A....Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO.....6.25 điểm) Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC) ®Ò sè 54 I. cã ph©n tö lµ h¹t hîp thµnh. 2) C¸c . 9 .. N2O3 C.....2 (g) A.... 6.5 mol H2O lµ: A. N2O5 D..... kim lo¹i.1..2 (g) 6) Oxit axit t¬ng øng cña axit HNO3 lµ: B.... thuéc cïng mét . 1023 nguyªn tö D..... nguyªn tè X cã ho¸ trÞ VI..... 2 C.. c«ng thøc nµo sai ? 5) §èt ch¸y 9 (g) s¾t trong 22.4 lÝt khÝ oxi (®ktc) khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× khèi lîng oxit ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 1023 nguyªn tö C.3.... Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.. 11... 1 B. trong h¹t nh©n ®Òu lµ .. Nguyªn tè X lµ: A. 3 . Fe3(HPO4)2 C. %VNO2 = 25% .......5. 3 B....6 (g) C.... 10. NO2. lµ h¹t hîp thµnh cña .. Xác định công thức hóa học của khí NxO.. Cacbon B... Bài 5: (2... Nit¬ A.. cßn ..... NO D... Tû khèi cña hîp chÊt víi oxi lµ 2.6 (g) B.. Fe (H2PO4)2 D. 10. 1) Sè nguyªn tö H cã trong 0... ho¸ häc.4..phÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) A.... 12 ...4 2) Nguyªn tö A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+.

Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu ®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ? 4) §èt 12.4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21. Mn = 55.5%. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng 200C ? 6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. NaCl. T×m c«ng thøc oxit biÕt kim lo¹i cã ho¸ ®Ò sè 55 Câu 1: (2 điểm) Phân loại các hợp chất sau và đọc tên: K2O. phản ứng phân huỷ đều có thể là phản ứng oxi hoá khử. Fe = 56.8 (g) níc.5M thu ®îc 3. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .phÇn tù luËn (17 ®iÓm) 1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ? V× sao ? a) KMnO4 c) S + O2 d) Fe2O3 + CO trÞ III ? 3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO4 hoÆc KClO3. N = 14. Ba = 107 ®iphètphopentaoxit. Cho nước vào các ống nghiệm chứa các chất riêng biệt: K2O. Tính % về thể tích và về khối lượng của hỗn hợp A. Ca = 40. CaO. b. Mg(OH)2. O = 16. BaO.5. CuSO4. Câu 6: (4 điểm) Cho a gam SO3 vào b gam dung dịch H2SO4 4. Tính a. SO2. Cl = 35.9% để thu được 240 g dung dich H2SO4 24. Câu 3: (5 điểm) Sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và điều chế oxi trong công nghiệp là gì? Viết PTHH chứng minh (nếu có) Dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh rằng phản ứng hoá hợp.36 (lÝt) H2 (®ktc). a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ? b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ? 5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g. HNO3. Câu 2: (4 điểm) Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi: Dẫn khí hidro đi qua ống chứa riêng biệt MgO. m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10. CuO đều đã được nung nóng. 4375. Gây nổ 13. to ?+?+? ?+? to t0 b) Fe + H3PO4 ? Fe3O4 + ? 2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. m1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl 0.Néi Tró Than Uyªn 57 . ë 200C lµ 88g. Fe3O4. NaHSO3. Câu 4: (2 điểm) Có 2 gói chất bột màu trắng là CaO và P2O5 chứa riêng biệt.NaOH.3 (g) TÝnh. Tính tỉ khối của hỗn hợp B với CH4. Na = 23. Làm thế nào để nhận ra gói nào chứa chất gì? Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp A gồm CH4 và O2 có tỉ khối với SO2 là 0. Ba(OH)2. SiO2.ii. N2O5.44l hỗn hợp A rồi làm lạnh sản phẩm thu được m gam nước và V lít khí B. N2O5. TÝnh: a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ? b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ? Cho biÕt H = 1. H2S.

nơtron và electron 4/ Khẳng định nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử URAN 23892U gồm: a.92 nơtron và 146 proron d.Hỏi nguyên tố nào nhất thiết phải có trong thành phần chất mang đốt: a. có khối lượng là 67. khi phản ứng hòa tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. c) Bã rắn là hỗn hợp 3 chất.Fe 6/Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí CO2 và hơi nước H2O.nơtron và proton d.Ca b.Cho 3. ®Ò sè 56 TRẮC NGHIỆM 1/Cách hợp lí nhất để tách muối ra khỏi nước biển là: a. có 2 cốc thủy tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dd HCl như nhau.bay hơi d. Xác định kim loại trong các trường hợp sau: a) Bã rắn chỉ có một chất.92 nơtron và 146 electron e. Tìm tỉ lệ m1/m2 ®Ò sè 57 C©u 1: (2. KHCO3 và Na2SO4.03 g dd HCl 29.93 proton và 146 nơtron 5/Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3.dùng phễu chiết d.nơtron và electron c.2g một KL kiềm (nhóm I).Vậy canxi cacbonat được cấu tạo bởi những nguyên tố nào: a. Tính thể tích H2 sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.X là nguyên tố nào? a. thu được bã rắn.Cu e.K d.25%.cô cạn 3/ Thành phần cấu tạo của nguyên tử là: a. mỗi bình chứa một hỗn hợp dd như sau: K2CO3 và Na2SO4. có khối lượng là 99.92 g.4 g.Nếu có 2 lit hỗn hợp chất A và ddNaCl trong nước. Na2SO4 và K2SO4. nếu thêm vào cốc I m1 g Fe và cốc II m2 g CaCO3. 2/Cho 49.proton.bay hơi b.5 lần nguyên tử khối của oxi.92 proton và 146 electron b.5®) ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . Trình bày PPHH để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dd HCl và dd Ba(NO3)2. 3/Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng.92 electron và 146 nơtron c.lọc b. Cho bốc hơi cẩn thận dd tạo thành.H và O c.chưng cất c.proton và electron b.5g bột nhôm vào 180g dung dịch H2SO4 12. phương pháp đơn giản nhất để lấy A là: a.C .Néi Tró Than Uyªn 58 . Tính C% của dung dịch.Lọc c.92 g.78 % vào bình chứa 53. trong điều kiện không có không khí. b) Bã rắn là hỗn hợp 2 chất. có khối lượng là 99. C và O Tự luận: 1/Có 4 bình mất nhãn.C và H d.Ca và O b. H và O 7/Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat khi nung nóng đến khoản 1000oC thì biến đổi thành hai chất mới là canxi oxit và cacbonic(cacbon đioxit).C và O b.để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi e.không tách được 2/A là chất lỏng không tan trong nước.O và C c.dung phễu chiết e.Ca .Na c.Ca và C d. KHCO3 và Na2CO3.

5®) Mol lµ lîng chÊt cã chøa 6. ----> P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 + ? -----> Cu + H20.LËp ®óng mçi c«ng thøc cho 0. S(VI) C©u 3: (2. KMn04 e.5®) a. 2Mg + 02 ---> 2 Mg0 b. 2KMn04 ----> 2 P205 t0 -----> K2Mn04 + Mn02 +02 e. ..25®iÓm C©u 3: (2.25®) 1 0 00 Gäi M còng lµ nguyªn tö khèi cña kim lo¹i.5 mol cña A cã khèi lîng 11.TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i A biÕt 0. Pb(IV) e. Zn c.Mg(II) c.5®) a.3 (mol) (0. K20 b. Cu0 + H2 ----> Cu + H20 .25®) Khèi lîng mol nguyªn tö (ph©n tö) lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö (ph©n tö).Mg0 c. Al (III) d.Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö.Chän ®óng chÊt ®iÒn vµo ? vµ c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh hãa häc.(0.5 nA C©u 2: (1.1.5 ®) LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c chÊt víi «xi cña c¸c nguyªn tè sau ®©y: a.P(V) g.5 1 m A 3. (1®): C«ng thøc liªn hÖ: n = M 1 .H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n).5 00 C©u 4: (3.5®) nHCl = = 0. C©u2: (1. K(I) b.5®) MA = --> MA = =23 (g) 0.5®) Thay vµo dÊu hái c«ng thøc cña nh÷ng chÊt ®Ó ph¶n øng thùc hiÖn ®îc hoµn toµn råi c©n b»ng c¸c ph¶n øng ®ã. Cu0 + ? C©u 4: (3. 2 x1.Néi Tró Than Uyªn 59 . Zn + 2 HCl ---> ZnCl2 + H2 c. + 02 d. m 2. (0.(0. ta cã c«ng thøc ph©n tö cña oxit kim lo¹i lµ M 20n.. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña oxit kim lo¹i ®¸p ¸n ®Ò sè 57 C©u 1: (2.(0. .5 gam.S03 . a. ph©n tö lµ g×? 2. P205 g.5®) §Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10.25®) khèi lîng mol cña 1 chÊt lµ khèi lîng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã. Mg + ? ---> Mg0 b. ? + ? ---> ZnCl2 + H2.(1®): . 3. khèi lîng chÊt (m) vµ khèi lîng mol nguyªn tö (®èi víi nguyªn tö) hoÆc khèi lîng mol ph©n tö (®èi víi ph©n tö) M.65 gam HCl. Pb02 e. Al203 b.5®. 4P + 502 d.1023 nguyªn tö hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã.5®) 1. mçi c©u cho 0. ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi .

Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? b.694 gam H2O.10-24g C.3 mol 2nx 8 2 M +16 n 1 .Biết hạt pron có khối lượng là mP = 1.6726. B. Hạt nhân của nguyên tử hidro được coi như một quả cầu có bán kính là 5.5®) Gi¶i ph¬ng tr×nh trªn ta cã: M= Víi n = 1 --.M 2 0n + 1mol 8 2 M +16 n 2nHCl ---> 2 MCln + nH20 2n mol 0.Electron của nguyên tử hidro chuyển động bên trong một hình cầu có bán kính là 3.13 cm. 26.5®) (0.5®) Có 400ml dung dịch H2SO4 15% . biết bán kính nguyên tử hidro là r = 5.6 ®Ò sè 58 Câu 1: n = 3 --> M = 56 (Fe) .27 kg . Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè. D.> M= 1 .0. 32 .n 0.25®) 0. 10-24g C©u 2 : Trong mét ph¶n øng ho¸ häc c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm chøa cïng : A.2 1 (lo¹i) (0. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt. Cl = 35. 18 g D.5. C©u 3 : Hçn hîp khÝ gåm 2g Hi®r« vµ 16g ¤xy cã thÓ tÝch ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ : ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 1. 10 . Tỉ khối hơi so với không khí là 2. Sè nguyªn tö trong mçi chÊt. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp ? c. Zn = 65 .69 . O= 16.25®) Theo ph¬ng tr×nh trªn ta cã: = 0. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất hữu cơ A. Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính là 6 cm thì bán kính của nguyên tử sẽ là bao nhiêu ? b. BaCl2.8 cm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ( các chất tham gia vừa đủ) thì thu được 15. Al = 27 .6 2 .Néi Tró Than Uyªn 60 .4 2 n= 2 --> M = (lo¹i) (0. Sè ph©n tö cña mçi chÊt. HCl.3 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẻm và nhôm tác dụng với hết 400 gam dung dịch HCl. ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm ) : C©u 1: Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö ¤xy lµ : A.25®) 0.10 .384 gam CO2 và 0. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A Câu 3: a. 16 g B.6 (1. Em hãy trình bày cách nhận biết với một thuốc thử duy nhất đó là quỳ tím? Câu 5: Cho 17.9 cm và hạt nhân nguyên tử hidro chỉ có 1 proton ( không có nơtron) Câu 4: Có 5 lọ hoá chất bị mắt nhãn đó là: H2SO4.3 (0.6 gam/ml. Biết khối lượng riêng của H2SO4 1. NaCl và NaOH. Tính khối lượng riêng của hidro. Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng? Cho biết : H = 1.68 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn a. C«ng thøc «xit kim lo¹i lµ Fe203 (0.5M .3 .10 .10 . C.568 . thu được 3.2 1 .

22. 67.8 lÝt. D. 36. B. X + Y = Z + T. B. C©u 4 : Gi¶ sö cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a X vµ Y t¹o thµnh chÊt Z vµ T ta cã c«ng thøc vÒ khèi lîng nh sau : A. D. mX + mY = mT + mZ ThÇy Gi¸o: Ph¹m V¨n Lîi . 44.2 lÝt. C. Z + Y = X + T. mX + mY = mT.4 lÝt.Néi Tró Than Uyªn 61 .6 lÝt.A. C.

TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.137g/ml ) víi 400g dung dÞch BaCl2 5. b. Trén 100 mol dung dÞch H2SO4 20% ( d = 1. Cl2 + NaOH  C©u 2: a. C©u 1 : Hoµn chØnh c¸c ph¶n øng sau : ( viÕt ®Çy ®ñ c¸c s¶n phÈm vµ c©n b»ng ). a.PhÇn II : C©u hái tù luËn ( 6 ®iÓm ).2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc. MgCO3 + HNO3  b. FeXOY + HCl  d. Fe + Cl2  f. ®¸p ¸n ®Ò sè 59 PhÇn I : C©u hái tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm) C©u 1 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 2 : C ( 1 ®iÓm ) C©u 3 : B ( 1 ®iÓm ) C©u 4 : D ( 1 ®iÓm ) . Trén 300g dung dÞch HCl 7.3% víi 200g dung dÞch NaOH. Al + H2SO4  c. FeXOY + CO  e.

4 x36 .232 mol (0.232 mol 0. MgCO3 + 2HNO3  Mg(NO3)2 + H2O + CO2↑ b.4 0 (0. photpho. Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O C©u 2 : (3 ®iÓm) 200 x 4 a.3 0 1 0 x3 .2 mol 0.2 ®iÓm) Ta cã ph¶n øng : HCl + NaOH  NaCl + H2O (0.3 = 490.1 ®iÓm ) 100 x98 400 x5.25 ®iÓm) (0.6 mol 0.5 ®iÓm) a.2 ®iÓm) 100 x 40 nHCl = 3 0 x 7.2 mol Ph¶n øng : 0.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ : 0.25 ®iÓm) ®Ò sè 60 C©u 1: (2 ®iÓm) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng víi khÝ oxi cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh.2 (mol).5 x100 %HCl = = 2. FeXOY + yCO  xFe + yCO2 e.5 0 6 = 0.132 mol 0 mol 0.49% 49 .1x233 = 23.23. (1.2 x58 .34% (0.6 (mol) (0.1 mol Sau ph¶n øng : 0. mçi c©u ®óng 0. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2↑ c.2 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng :0.3g (0. mB = 100x1.1 x98 x1 32 00 = 2. s¾t .PhÇn II : C©u hái tù luËn: (6 ®iÓm) C©u 1 : (3 ®iÓm .1 mol 0.4 ®iÓm ) Tríc ph¶n øng : 0.2 mol (0.2 ®iÓm ) Khèi lîng kÕt tña A b»ng : 0.137 + 400 .1 mol Ph¶n øng : 0. canxi.1 mol (0. metan.5 x100 %NaCl = = 2.1 mol (0.5 x10 0 = = 1.4 90 0.2 x36 .25 ®iÓm ) 300 + 200 b.5 ®iÓm ): 100 x1.4 g (0.4 mol 0 mol 0. FeXOY + 2yHCl  x FeCl2y/x + yH2O d.1 ®iÓm ) 100 x 208 Ta cã ph¶n øng : H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl (0. 2Fe + 3Cl2  3FeCl3 f.137 x 20 Tríc ph¶n øng : nH2SO4 = = 0.2 nBaCl2 = = 0. natri. (0. nh«m 63 . Tríc ph¶n øng : nNaOH = = 0.2 mol Sau ph¶n øng : 0.25 ®iÓm) 300 + 200 0.92% (0.2 ®iÓm ) VËy nång ®é % cña H2SO4 d vµ HCl t¹o thµnh lµ : %H2SO4 = %HCl 0.2 ®iÓm ) Ta cã khèi lîng dung dÞch B b»ng tæng khèi lîng dung dÞch H2SO4 vµdung dÞch BaCl2 trõ ®i lîng kÕt tña.64% 4 .

dd NaCl. Ngng tô s¶n phÈm thu ®îc chÊt láng A vµ khÝ B.6 gam Fe thu ®îc r¾n C. a.C. Cu = 64. Hoàn thành các PTHH sau: a. Trước khi đốt .36 lÝt O2. X¸c ®Þnh c¸c chÊt cã trong A. C©u 3: (4 ®iÓm) §èt ch¸y 4.6 lÝt O2 (®ktc). K = 39.E BiÕt Fe + HCl --> FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O C¸c khÝ ®o ®îc ë ®ktc C©u 4: (1 ®iÓm) 35. b. TÝnh khèi lîng mçi chÊt cã trong A. Trình bày PP nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ. 2. b. Al = 27. Cho: Mg = 24. Trong nhà máy. 2. Hãy giải thích: a.E b. P = 31 ®Ò sè 61 Câu 1 (4 điểm) 1. d. c. Câu 3 (4 điểm) 64 . B. Cho r¾n C vµo dung dÞch chøa 14.B. O = 16.C. Trên nền hang sâu. TÝnh thÓ tÝch mçi khÝ cã trong B. d. X¸c ®Þnh tªn cña nguyªn tè R. người ta không chất các giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống lâu ngày.6 gam HCl thu ®îc dung dÞch D vµ khÝ E. D.D. Cho toµn bé khÝ B ph¶n øng víi 5. người ta đậy nắp đèn lại. Khi tắt đèn cồn.D c. biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%. Mn = 55. C.8 gam hçn hîp gåm Mg vµ Al trong kh«ng khÝ.5 gam oxit cña nguyªn tè R (ho¸ trÞ V) cã sè mol b»ng sè mol cña 5. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất. E và F bằng CTHH của các chất thích hợp rồi viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: A B D E F C Biết D là đơn chất có nhiều trong không khí.C©u 2: (3 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 7.48 lÝt H2 trong 3. BiÕt a. trong đáy giếng thường tích tụ nhiều khí . Thay các chữ cái A. Câu 2 (6 điểm) 1. c. TÝnh thÓ tÝch o xi ®· ph¶n øng vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng (ë ®ktc) c. TÝnh khèi lîng mçi o xÝt sinh ra sau ph¶n øng d. Fe = 56. dd . cần phải thử xem khí có tinh khiết không. §Ó cã ®îc lîng o xi nh trªn cÇn ph©n huû bao nhiªu gam KMnO 4.5. dd NaOH.ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra b. Cl = 35.

PTHH nµo sai? V× sao? a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H 2 .48 dm3 khÝ CO2 vµ 7. d) CH 4 + 2 O 2  SO2  + 2 H 2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit thêng lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e. c) Oxit baz¬ thêng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2 c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H 2  .8 g hh 2 kim loại A (II) và B (III) tác dụng với dd (vừa đủ). c. b. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Viết các PT phản ứng xảy ra. Bµi 4: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 g bét ®ång(II) oxit ë 400 0C. a. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH + O2  CO2  + H 2O . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A vµ gäi tªn A. 2. b. số n.1. Trong một bình kín chứa 17. Tính %m trong hh ban đầu. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ë ®ktc.2 + ?  CO2  + H2O c) KMnO4 + ?  KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O d) Al + H2SO4(®Æc. người ta cho 7. số e của nguyên tử nguyên tố đó. Viết các PTHH xảy ra. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t¬ng øng víi mét axit. Câu 4 (6 điểm) 1.0 g khÝ sunfuric.6 g P. b. lượng khí oxi thu được vừa đủ để đốt cháy 173. 2.96 l khí . Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34. Đốt nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. b) BiÕt tû khèi cña A so víi hi®ro lµ 8. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. Nung nóng 806 g hh gồm và . a. (gi¶ sö c¸c nguyªn tö oxi trong khÝ sunfuric t¸ch ra vµ liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh c¸c ph©n tö oxi). Bµi 3: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ A cÇn dïng hÕt 8. Tỉ khối của hh so với là 4. a) A do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi lîng A ®· ph¶n øng. a.2g h¬i níc. Vẽ sơ đồ nguyên tử. Xác định số p. Tính kh/lg nước thu được sau phản ứng. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t¬ng øng víi mét baz¬. Để điều chế .8 g chÊt r¾n. nãng)  Al2(SO4)3 + SO2  + H2O Bµi 2: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16. b) CnH2n . 65 . Xác định A và B.96 dm3 khÝ oxi thu ®îc 4.75. Sau ph¶n øng thu ®îc 16. sau phản ứng thu được 8. ®Ò sè 62 Bµi 1: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng. a) Nªu hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra. Biết NTK của A bằng NTK của B và số mol B gấp hai lần số mol A.92 l hh khí gồm và .

5 b) Ta cã: MA = 8.3 mol 3(3® ) @.5 = mO (trong CO2 + trong H2O) = ( 4.5 66 . 16 =12 .125 + 0125 0. nãng)  Al2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 2(1® ) nSO3 = 16: 80 = 0.25 0.8 =1 : 4 hay = = y = 4 x thay vµo > 22 . mO trong O2 = 8. mA ®· P¦ 0. H vµ O t¹o nªn c¸c chÊt P¦.8 g = tæng mO trong O2.48 7. y nguyªn d¬ng MA = 12x + y = 16g => ph¬ng tr×nh: 12x + y = 16 (*) Tû lÖ x: y= n C: nH = 4.2). §Æt CTPT cÇn t×m lµ C xHy víi x.25 + 0. 1 = 3.4 + ( 7.5 0. * S¬ ®å P¦ ch¸y: A + O2  CO2  + H2O .2 . v× C biÕn thµnh S lµ kh«ng ®óng víi §L BTKL 2(1® ) a) §.25 + 0. 0.6 mol. nO= 0.25 0.125 + 0125 0. v× P¦ nµy kh«ng t¹o ra FeCl3 mµ lµ FeCl2 hay lµ sai 1 s¶n phÈm c) Sai. 12 + ( .25 Cø 2 O liªn kÕt víi nhau t¹o nªn 1 O2 => 2 mol O ---------------------------. 4 18 0.25 + 0.8 g 18 a) Sau ph¶n øng thu ®îc CO2 vµ H2O => tríc P¦ cã c¸c nguyªn tè C.2) = 0.25 b) 2 CnH2n .5 PTP¦: CuO + C H2  400 → Cu + H2O .2).1). 6 2 . VËy A kh«ng chøa O mµ chØ do 2 nguyªn tè lµ C vµ H t¹o nªn.25 0. 2 x 1 ( . 1 =12 .5 = 3 ®.6.125 + 0125 0.25 + 0.25 0.125 + 0125 0.1) : ( . VD: Na2O t¬ng øng víi baz¬ NaOH FeO t¬ng øng víi baz¬ Fe(OH)2 3(1® ) a) C4H9OH + 6 O2  4 CO2  + 5 H2O Thang ®iÓm 0. 16 22 . VD: Oxit do PK t¹o nªn lµ SO3 t¬ng øng víi axit H2SO4 Oxit do KL ë tr¹ng th¸i ho¸ trÞ cao t¹o nªn lµ CrO3 t¬ng øng víi axit H2CrO4 d) §. tªn gäi lµ metan.2 = 16 g.5 4.48 7. 4 18 y 4 (*): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4.25 0. VËy CTPT cña A lµ CH 4. 2 . 2 : 0. v× ®óng tÝnh chÊt b) Sai.  0 0.HD: cã 6 ý lín x 0.2 + (3n – 1) O2  2n CO2  + 2(n-1) H2O c) 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2  + 8 H2O d) 2 Al + 6 H2SO4(®Æc.1 mol O2 VËy: nO2 = (0. v× kh«ng cã P¦ x¶y ra d) Sai.1). 4(3® ) 0.2 mol.2 g = mC + mH = ( 22 .8 g .1): 2 = 0.2 .48 . Theo tÝnh to¸n trªn: tæng mO sau P¦ = 12.®¸p ¸n ®Ò sè 62 Bµi 1(3® ) ý 1(1® ) §¸p ¸n a) §óng.25 0.3 = 0.2).96 ( .5 0.4 2 * mO sau P¦ 0.

Na(OH)2 .8 g chÊt r¾n thu ®îc theo ®Çu bµi => CuO ph¶i cßn d. Fe2O3 .O2. Al 9) Trong số các chất sau(có số mol bằng nhau).5đ) 2) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg. phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 6.CuO B . H3PO4 .80= 16 g VËy H = (16.Na=23. O2 .64 + (mCuO ban ®Çu – mCuO P¦) = 64x + (20 – 80x) = 16.24 lít ở (đktc).C .2.2  x= 0.Al.phản ứng xong thu được V lít khí hiđro ở(đktc). H2SO4 . Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm. tỉ lệ số nguyên tử H : C trong A là: A 10:3 B 10:7 C 5:2 D 3:2 4)Trong quá trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước . biết lượng axit đã lấy dư 10%.5 20 . Na2O.lúc dừng thí nghiệm người ta cần chú ý điều gì ? A đưa ống dẫn khí ra khỏi nước rồi tắt đèn cồn.Chất nào cần chất khử hiđro nhiều nhất ? A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Cu2O 6)Cho Na dư vào một dung dịch chứa 2 chất tan là HCl và H2SO4 . CO + Fe2O3 -> Fe3O4 + CO2 Al + CuO -> Al2O3 + Cu .12 lít khí ở(đktc). số proton là : A 10 B 8 C 6 D 5 2)Nguyên tố có khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là : A oxi B silic C nhôm D sắt 3)Hỗn hợp A gồm 0.8 g. => Ph¬ng tr×nh: 64x + (20-80x) =16.2.Fe=56 . HCl .22.5 0.2 gam kim loại A vào nước dư thì lượng H2 thoát ra vượt quá 2.ba chất còn lại viết 1 lần trong sơ đồ) rồi viết các phương trình hoá học theo sơ đồ đó ? (4. KOH . a/ Đọc tên các hợp chất ? b/Viết một sơ đồ có nghĩa chỉ chứa 4 chất trên (trong đó NaOH được viết 2 lần . 5)Có 4 chất riêng biệt với số mol như nhau : Fe2O3 . Ba(OH)2 ZnSO4 .H=1.48 lÝt 0.CuO C.55 gam axit HCl. Cu2O .72 lít khí ở(đktc) .5 67 .64 = 16 g chÊt r¾n 80 duy nhÊt (Cu) < 16. Fe3O4 .Cl=35.Nếu cho 8. O2 .100%):20= 80%. FeO . (8. Al(NO3)3 D H2CO3 .K=39. B tắt đèn cồn rồi đưa ống dẫn khí ra khỏi nước C chỉ cần tắt đèn cồn D ngâm ống dẫn khí trong dầu hoả. Ba2O . CO .Al D .0đ) 3) Cho 2. CO . FeO 8)Cho các sơ đồ sau: C + O2 -> CO2 .2mol CH4 và 0. Xác định kim loại A ? (3đ) Cho Mg=24. có mấy phản ứng sinh khí hiđro ? A 1 B 2 C 3 D 4 7)Dãy nào sau đây viết đúng công thức hoá học ? A CuO .Fe2O3 . ta cã m CR sau P¦ = mCu + mCuO cßn d= x. c) Theo PTP¦: nH2 = nCuO= x= 0.4= 4.5 0.1 gam kim loại A hoá trị I vào nước dư thu được lượng H2 nhỏ hơn 1. Na3PO4. a/Axit HCl hết hay dư ? b/Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A? c/ Cho 16 gam hỗn hợp X ở trên vào dung dịch H2SO4 dư .2 mol. CaCO3 B MgCl .5 ®Ò sè 63 1)Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 18 .Fe vào dung dịch chứa 25.§Æt x lµ sè mol CuO P¦. số notron là 6 .O=16. VËy: VH2= 0.a) HiÖn tîng P¦: ChÊt r¾n d¹ng bét CuO cã mµu ®en dÇn dÇn biÕn thµnh mµu ®á(Cu) b) – Gi¶ sö 20 g CuO P¦ hÕt th× sau P¦ sÏ thu ®îc 0. Các chất oxi hoá là: A .5 0.8  16x = 3.Al=27. NaOH.2mol C2H6 . . chất nào cần nhiều oxi nhất khi cháy với oxi ? A Na B Ca C Al D CH4 II/tự luận 1) Có 4 chất sau Na . CO2 C Ca(OH)2 .S=32.2. => mCuO P¦ = 0.

®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i thÝch. C©u 4: (4 ®iÓm) Trong phßng thÝ nghiÖm. C©u 5: (5 ®iÓm) DÉn tõ tõ 8.khö ? ChÊt nµo lµ chÊt khö ? V× sao? a) FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + ? b) KOH + Al2(SO4)3 ----> ? + Al(OH)3 c) FeO + H2 ----> Fe + ? d) FexOy + CO ----> FeO + CO2 C©u 3: (4 ®iÓm) a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y. HÕt Lu ý: . c) T×m thÓ tÝch khÝ hi®ro ®· tiªu thô (®ktc). . Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ.2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28. Fe = 56. ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ t×m gi¸ trÞ m? b) LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t.6 gam s¾t. 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn ra. trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35.Cho: C = 12.4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn)./. ngêi ta dïng hi®ro ®Ó khö s¾t (III) oxit vµ thu ®îc 5. b) T×m khèi lîng s¾t (III) oxit ®· ph¶n øng. electron trong nguyªn tö R lµ 28. a) ViÕt ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng ®· x¶y ra. mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ bãng ®Ìn ®iÖn ch¸y.9926. O = 16.C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. cµng nhai cµng thÊy ngät. .10 -23g.155% khèi lîng s¾t ®¬n chÊt.7%.Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng bao nhiªu? c) BiÕt khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 nguyªn tö C lµ 1. biÕt A cã chøa 59. H·y tÝnh khèi lîng 1 ®¬n vÞ cacbon vµ khèi lîng 1 nguyªn tö Fe cã khèi lîng bao nhiªu gam? C©u 2: (4 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau? Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi ho¸ . n¬tron. H = 1.96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. thø tù c¸c líp e 0. Cã bao nhiªu líp electron vµ bao nhiªu sè electron líp ngoµi cïng? b) Tæng sè h¹t proton. ®¸p ¸n ®Ò sè 64 C©u 1 a) Nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn nªn sè e = sè p = 18. b) Khi mét miÕng c¬m.25® 68 . Sau ph¶n øng ®îc 7.®Ò sè 64 C©u 1: (3 ®iÓm) a) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n.

(d) lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö ChÊt khö lµ FeS2 .4 = 34.5® 0.V× c¬m. b) .NÕn ch¸y lµ do nÕn cã paraphin t¸c dông víi oxi ph¶n øng to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng ho¸ häc.2 : 18 = 0.4 mol m H2 H 2O => sè mol oxi nguyªn tö lµ 0.5® 0.10-24.5® 0. b¸nh m× vôn ra lµ hiÖn tîng vËt lÝ.22.5® c) 1 nguyªn tö C cã 12 ®vc nÆng 1.5® 0.5® 0.5® 0.9926.4.8 gam b) Trong hh A khèi lîng s¾t ®¬n chÊt lµ: => m = 0.16 = 6. 4 = 0.75® 0.05 mol 0.25® 0.5® 1® 1® 0.1(mol ) M 56 t Fe2O3 (r) + 3H2(k)  → 1 mol 3 mol 0. . 6 = = 0.5® 0. 4 = 3.4 mol. líp 2 cã 8e.(3 ®iÓm) lµ: líp1 cã 2e.5® 0.25® 0.4 mol 2Fe(r) + 2 mol 0.Cã 8 electron líp ngoµi cïng b) Theo ®Çu bµi: n + p + e = 28 chiÕm 100% n=? chiÕm 35.5® 0.10-24g C©u 2 (4 ®iÓm) 4FeS2(r) + 11O2(k) 6KOH(dd) + Al2(SO4)3(dd) FeO(r) + H2(k) t  → o o p = e   p + e = 18 p=9 C©u 3 (4 ®iÓm) FexOy(r) + (y-x) CO(k) + (y-x)CO2(k) C¸c ph¶n øng (a).22.4gam 69 .5® 1® 1® 1® 0.7%.Khi nhai l©u cµng ngät lµ hiÖn tîng hãa häc .6605. ta l¹i cã: 0.10-24g 0.160 = 8( gam) Fe2 O3 V = n.1 mol 3H2O(h) n = 7. a) Nöa ®óng.M = 0.5® 0.5® 0. 05.4 + 6.Cã 03 líp electron .4 = 0. t  → o t  xFeO(r) → 2Fe2O3(r) + 8 SO2(k) 3K2SO4(dd) + 2Al(OH)3 (r) Fe(r) + H2O(h) C©u 4 (4 ®iÓm) nFe = m 5.56 = 9.75® 0.5® 0. CO.96 : 22.10-23g 1 ®vc nÆng xg mFe = 1. líp 3 cã 8e nªn: . b¸nh m× vÉn lµ b¸nh m×.C¬m. H2.25® 0.5® 0.6605.5® 0.V× c¬m vÉn lµ c¬m.Bãng ®Ìn ®iÖn ph¸t s¸ng lµ do cã dßng ®iÖn lµm cho d©y tãc bãng ®Ìn nãng ®á lªn ph¸t s¸ng ®ã lµ hiÖn tîng vËt lý.15.25® 0. (c).36(l ) H2 a) Sè mol c¸c chÊt: n = 8. O VËy khèi lîng FexOy ban ®Çu b»ng khèi lîng hçn hîp hai chÊt r¾n sau ph¶n øng céng víi khèi lîng nguyªn tö O mÊt ®i tõ FexOy: m = 28.15 mol o C©u 5 (5 ®iÓm) = n. b¸nh m× (gluxit) biÕn ®æi thµnh ®êng. .5® x = 1. V× chóng lµ chÊt chiÕm oxi cña chÊt kh¸c.25® n = 10 0. nöa sai: . .5® 0.2988.

C©u 3:( 4.5 .4mol 0. 1. Cu. C12H22O11.3 mol 0. 20 Thêi ®iÓm ban 20 ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 15 Thêi ®iÓm t2 . KMnO4. Thêi ®iÓm kÕt ..mFe = 59. ..0 ®iÓm) Mét nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t trong p. KNO3 . Al. O2 .. MnO2 . C¸c thêi ®iÓm Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 .5® x 0..5® 0. KClO3 .8 : 56 = 0.0 ®iÓm ) Cã nh÷ng chÊt sau: Zn..4 = 16.3 3 = = => x= 3. thóc C©u 4: (3. H·y ®iÒn vµo nh÷ng « trèng sè mol c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cã ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau.155 x 28.. y 0..0 ®iÓm) 70 .. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t.. n.5® 0. HCl .. a) Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc khÝ : H2. H2O. . y nguyªn d¬ng ta cã: to FexOy + y H2  xFe + y H2O (1) → y mol x mol y mol 0.3 mol. .0 ®iÓm) Cac bon oxit CO t¸c dông víi khÝ oxi t¹o ra cacbon ®ioxit. S¶n phÈm CO2 . H2SO4 lo·ng .0 ®iÓm) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Zn + HCl ---> ZnCl2 + H2 a/ H·y lËp thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc vµ nãi râ c¬ së ®Ó viÕt thµnh PTHH? b/ H·y vÏ s¬ ®å tîng trng cho ph¶n øng hãa häc nãi trªn vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã sù t¹o thµnh chÊt míi sau ph¶n øng hãa häc? C©u 2: ( 4. e lµ 115.5® 0....5® 0... Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ®iÒu kiÖn x.8 gam. BiÕt hçn hîp CO vµ O2 ban ®Çu ®îc lÊy ®óng tû lÖ vÒ sè mol c¸c chÊt theo ph¶n øng. b) ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra khi ®iÒu chÕ nh÷ng chÊt khÝ nãi trªn (ghi ®iÒu kiÖn nÕu cã) . H·y x¸c ®Þnh tªn nguyªn tö R ? C©u 5 : ( 6. nFe = 16.4mol Theo (1): 0. y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4 .. c) Tr×nh bµy ng¾n gän c¸ch thu c¸c khÝ trªn vµo lä. 4 4 ®Ò sè 65 C©u 1: (3.

§Èy kh«ng khÝ (ngöa b×nh thu) C©u 3 (4 ®) C¸c thêi ®iÓm Thêi ®iÓm ban ®Çu t0 Thêi ®iÓm t1 Thêi ®iÓm t2 Sè mol C¸c chÊt ph¶n øng CO O2 20 10 15 3 7. KClO3.25 0. H2O. §iÓm 0. O = 16. Ag : 47 + Nguyªn tö khèi: Ca = 40.6 g axit clohi®ric. Al.5 2. H = 1.§Èy kh«ng khÝ ( óp b×nh thu) + Thu KhÝ O2: .) ®¸p ¸n ®Ò sè 65 C©u C©u 1 ( 3 ®) Néi dung .25 0..§Èy níc . MnO2 b) C¸c PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2 2H2O  d p→ 2H2 + O2 2KMnO4  t → K2MNO4 + MnO2 + O2 2KClO3  to → 2KCl + 3O2 2KNO3  t → 2KNO2 + O2 0 0 c) C¸ch thu: + Thu KhÝ H2: .Gi¶i thÝch: trËt tù liªn kÕt c¸c ngtö thay ®æi.LËp PTHH . C = 12.5 ®.5 ® 1. Zn : 30 + .5 0. H2SO4 Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ O2 : KMnO4.5 1.25 0.25 1. Al = 27.C¬ së: ¸p dông theo §lBTKL .25 0.0 ® 0.0 ® 0. Mg = 24.25 0. C©u 2 (4 ®) a) Nh÷ng chÊt dïng ®iÒu chÕ khÝ H2 : Zn.36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc).a/ Hoµ tan hoµn toµn 3. Br : 35 + .6 g mét kim lo¹i A hãa trÞ II b»ng dung dÞch axit clohi®ric thu ®îc 3.5 §iÒn ®ón g mçi vÞ trÝ ®îc 0.5 S¶n phÈm CO2 0 5 17 71 . KNO3.25 0.0 ® 1.0 ® 1.5 ® 0. X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i A? b/ NÕu cho lîng kim lo¹i A nãi trªn vµo 14..VÏ s¬ ®å .§Èy níc .5 0. HCl. Cl = 35.5.0 ® 0. tÝnh khèi lîng c¸c chÊt thu ®îc sau khi ph¶n øng? (BiÕt: §iÖn tÝch h¹t nh©n cña 1 sè nguyªn tö : K: 19 + .25 0. Na = 23.

Mn07.7 lÝt khÝ 0 2 (ë ®iÒu kiÖn TC) vËy x lµ: A. Fe 203. S03. 4 (3 . Cu0.5 ® 3. H20. S03 .Thêi ®iÓm kÕt thóc 0 0 20 1.5 ® 1.5 ® C©u . P205 D.Tõ sè p => ®iÖn tÝch h¹t nh©n => tªn gnuyªn tè ®) C©u a/ ViÕt PT: A +2 HCl --> ACl2 + H2 5 (6 TÝnh A = 24 => A lµ Mg ®) b/ So s¸nh ®Ó kÕt luËn HCl d Sau ph¶n øng thu ®îc MgCl2.LËp biÓu thøc tÝnh : sè h¹t mang ®iÖn = sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. C02.0 ® 1. S02. Al203 2. Na0.D·y c«ng thøc sau toµn lµ oxÝt. C¸c bon B. S¾t D. Lu huúnh C. Cr03 C. 1.Khi cho x liªn kÕt v¬i oxi ®îc c«ng thøc X203 Y liªn kÕt víi hy®r« ®îc c«ng thøc HY NÕu X liªn kÕt víi Y ®îc c«ng thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A: XY 72 . §èt ch¸y hoµn toµn 1g ®¬n chÊt x cÇn 0. P205 B. axÝt: A. H2 vµ HCl d ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng. CaO . N203.5 ® 1. Phèt pho 3. C02.

B: X2Y3 C: XY3 D: X3Y E: X2Y 73 .

FeS2 X Y Z CuS04 A b. C©u 3: (2®) Mét kim lo¹i A (cha râ ho¸ trÞ ) cã tØ lÖ khèi lîng oxi lµ 3/7%A. A A + M. t×m c«ng thøc oxÝt kim lo¹i ®ã.TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 ®¸p ¸n ®Ò sè 66 C©u 1: (3®) 1: B 2: B 3: C C©u 2: (3®) (1®) (1®) (1®) 74 . C©u 5: (6®) §èt ch¸y hoµn toµn m1 gam níc hoµ tan võa ®ñ 16g kali oxÝt (K20). TÝnh % khèi lîng c¸c khÝ trong hçn hîp b¨n ®Çu.C©u 2: (5®) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: a. b.8 lÝt C02 (®ktc) a. t0 +Q. t0 Fe +G B +H C BiÕt: A + HCl B + C + H 20 T×m c¸c chÊt ®îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc . TÝnh khèi lîng m1 cña hîp chÊt X®· dïng. b.t0 +N. TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng. C©u 4: (4®) §èt ch¸y hoµn toµn 15g hçn hîp gåm CH4 vµ C0 trong kh«ng khÝ thu ®îc 16. BiÕt tØ lÖ sè mol nCO2 : nH2O t¹o thµnh lµ: 1: 2 a.

25®) 9Fe + 4AlO3 3Fe + 4H2O FeCl2 + H2 FeCl2 + H2 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (0.25®) FeCl2 (0.5®) SO3 H2SO4 CuSO4 (1®) SO3 + H2O CuO + H2SO4 b.5®) (0.a.25®) (0.Fe3O4 Fe2O4 Fe2O4 H2SO4 (0.5®) +Cl2 Fe FeCl3 (1®) CuSO4 + H2O + CO. to + H2. tO +Al.5®) (0. S¬ ®å ph¶n øng FeS2 SO2 to 4FeS2 + 11O2 2SO2 + O2 2FeO3 + 8SO2 2SO3 (0.25®) (0. tO +HCl Fe3O4 + 4CO 3Fe3O4 + 8Cl Fe3 + 4H2 2Fe + 3Cl2 Fe + 2HCl Fe3O4 + 8HCl 3Fe + 4CO2 (0.5®) Kim lo¹i thêng cã gi¸ trÞ tõ 1 ®Õn 3 n 1 2 3 75 . tæng sè phÇn oxi vµ kim lo¹i A lµ 3/7% + % A = 10/7% MÆt kh¸c %0 + % A = 100% %A = 70% (2®) %0 = 30% NÕu gäi n lµ ho¸ trÞ cña A ta ®îc c«ng thøc oxÝt A2On ta cã tØ lÖ vÒ khèi lîng 2A 70 = 16n 30 A = 56n 3 (0.5®) C©u 3: (2®) Gäi A lµ nguyªn tö kim lo¹i.25®) (0.

25®) Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc (1) nCH4 = nCO2 = x (mol) Theo PTHH (2) nCO = nCO2 = y (mol) Theo bµi ra ta cã: 16x + 28y = 15 (g) (b) Tõ (a) va (b) ta ®îc x = 0.4 NÕu gäi x lµ sè mol cña CO 2 ë ph¬ng tr×nh (1) Y lµ sè mol ë ph¬ng tr×nh (2) ta cã: x+ y = 0.A 18.5®) % CO = 100% .34% (0.5®) 76 .25 = 4g % CH4 = 4/15 . 0.75 (a) (0.5®) Ph¬ng tr×nh ho¸ häc s¶y ra CH4 + O2 2CO + O2 CO2 + H2O 2CO2 (1) (2) (0. 100% = 26.25®) 0. Tõ ph¬ng tr×nh ho¸ häc ta ®îc : (0.25®) Sè mol cña CO2 thu ®îc (®ktc) nCO2 = 16.5 a.5®) b.66% (0.3 56 Chän n = 3 C©u 4: (4®) A lµ Fe (Fe = 56) (0.8 22.75 (mol) (0.5®) (0.26. PhÇn tr¨m vÒ khèi lîng c¸c khÝ hçn hîp ban ®Çu mCH4 = 16 .5®) (0.66% = 73.25 y = 0.7 37.

4 5 n02 = 4.2 .4 (g) nk20 = 16.2 x 5 = 56 (1) C©u 5: a)Sè mol cña oxi.2 (mol) = 4.4 m02 = 0.25mol 2CO + O2 CO2 + H2O 0.4 (g) (theo gi¶ thuyÕt ) NCO2 : nH2O = 1: 2) (0.2 . 44 = 4.1 .0.5®) 2KOH (2) (0.5®) (0.2 (1) V× trong kh«ng khÝ oxi chiÕm 1/5 vÒ thÓ tÝch Nªn Vkk = 11.5®) 1mol 1mol = 0.6 (g) (0.5) (0.8 84 Theo ®Ò ra ta cã x + O2 Theo ®lBTKL mx + mO2 + mH2O K2O + H2O 1mol CO2 + 2H2O (1) (0.5®) Tõ (1) vµ (2) vµ (3) mX = (mCO2 + mH2O) .5®) 5 = 0.6 (g) Tõ (1) m2 = 3.25 + 1/2 .mO2 77 .4 = 11.25 mol 2CO2 0.5®) (0.48 (0.5mol VËy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) V02 = (0.5®) x = 0.5 mol 1/2 .2(mol) (0. 0.5®) (3) mCO2 = 0. K2O cÇn dïng lµ VO2 = Vkk = 22.48 22.CH4 + O2 0. 18 = 3.2 .2 mol (0. 1 1 mH2O = 0.5®) 0.5) 22. 32 = 6.

72 lít H2 (ở đktc) . NO2. Sau phản ứng thu được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2. Câu 2( 5 điểm) a.1 . Cho các chât sau: N2O5.4 = 2. nh«m. Mg. dung dịch nari hiđrôxit. b. Ký hiÖu ho¸ häc chØ ra ®iÒu g×? ViÕt ký hiÖu ho¸ häc biÓu diÔn c¸c nguyªn tè lu huúnh. c. O. Cho các chất sau: K. KClO3. Tính hiệu suất của phản ứng . Các chất lỏng riêng biệt sau: Dung dịch axit clohiđric.6 (g) (1®) VËy m1 = 1.Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp của chúng. C. Viết phương trình hoá học xảy ra.6 (g) b) ThÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc ë ®ktc lµ VCO2 = 0. CaO. và vết các phương trình hoá học sau: KClO3-> A ->B ->C ->H2 Câu 4:(3 điểm): Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt cần dùng 6. clo. b. KMnO4 . Al. 22. ( Cho: Fe = 56. 14/17 là Nitơ.4 = 1. . natri. cacbon.muối ăn và mạt sắt. SO3.. C¸ch biÓu diÔn c¸c nguyªn tè ho¸ häc? H·y nªu ý nghÜa c¸c ký hiÖu sau: 2H. C©u 2: 78 .H2SO4 loãng. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được . Xác định công thức hoá học của oxit sắt đó . H = 1. SiO2. Nêu phương pháp phân biệt: a. P. H2 và NH3. canxi oxit và magiê oxit. 3Cu. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế khí oxi và khí hiđro. 2Fe? 3. b. H2O . s¾t. Na2O. a. a.6) . b. hi®r«. Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất ./. ®Ò sè 67 Câu 1(4 điểm). B.Mx = (4. Câu5:( 4 điểm): Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt đọ cao để tổng hợp khí NH3. Câu 3:( 4 điểm) a. O2. b. Hãy tính hoá trị của Nitơ trong hợp chất có thành phần khối lượng như sau: 3/17 là Hiđrô.6. O = 16 ) ®Ò sè 68 C©u 1: 1. Na. Có một hỗn hợp gồm: Bột lưu huỳnh.24 (1) (1®) .4 + 3. nước cất và muối ăn. N = 14. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë ng÷ng d¹ng nµo? Trong tù nhiªn d¹ng nµo lµ phæ biÕn h¬n? 2. Những chất nào tác dụng với nước ? Viết ác phương trình hoá học xảy ra. Xác định các chất A.

Cho H2 khö 16g hçn hîp Fe2O3 vµ CuO trong ®ã khèi lîng cña CuO chiÕm a. Fe. 1023 ph©n tö NaCl vµ 0. Khèi lîng cña hçn hîp hai muèi ban ®Çu: 76 + 66 = 142(g) Mua ph©n ®¹m cã lîi nhÊt lµ lo¹i ph©n cã chøa tØ lÖ %N cao nhÊt. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ®îc biÓu diÔn b»ng 1 chø c¸i viÕt kiÓu in hoa. §¸P ¸N §Ò 68 C©u §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §iÓm 1 2 1. b. Nguyªn tè ho¸ häc cã thÓ tån t¹i ë hai d¹ng. (NH4)2SO4 (®¹m 1 l¸).D¹ng tù do nh: cacbon (than). mét b¸c n«ng d©n ®Õn cöa hµng ph©n bãn ®Ó mua ph©n ®¹m. ∑m CaCO3 + MgCO3 = ∑ mCaO + MgO + mCO2 3 79 . Mg = 24. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. VÝ dô: H. vµ nhiÒu hîp chÊt v« c¬. .5.5 . 1023 ph©n tö khÝ cacbonic. 4. nguyªn tö khèi 64. Cöa hµng cã c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau: NH 4NO3 (®¹m 2 l¸).12 . Mçi ký hiÖu ho¸ häc cho ta biÕt: tªn nguyªn tè. 1 nguyªn tö ®ång. vÝ dô: Cu nguyªn tè ®ång. Theo em b¸c n«ng d©n mua 500kg ph©n ®¹m th× nªn mua lo¹i ph©n ®¹m nµo cã lîi nhÊt? V× sao? C©u 4: X¸c ®Þnh khèi lîng cña hçn hîp c¸c chÊt sau: a. 7. S = 32. 1023 ph©n tö CH3COOH (axit axetic) C©u 5: 25%. 0. Cu = 64. Cl = 35. lu huúnh. b. mçi nguyªn tö vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè ®ã. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 900 C CaCO3  CaO + CO2 → 900 C MgCO3  MgO + CO2 → o o ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ta cã. C = 12. khÝ hi®r«.D¹ng ho¸ hîp: d¹ng phæ biÕn lµ s¹ng ho¸ hîp v× h¬n 100 ®¬n chÊt mµ cã tíi hµng triÖu hîp chÊt.75 .Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO3 vµ MgCO3 thu ®îc 76g hai oxit vµ 66g CO2. 1023 nguyªn tö oxi. (NH2)2CO (®¹m Urª). hoÆc 1 ch÷ c¸i viÕt kiÓu in hoa kÌm theo mét ch÷ c¸i viÕt thêng. N = 14. O = 16. 10 23 ph©n tö ozon.5 . TÝnh thÓ tÝch H2 ®· tham gia phn¶ øng? Cho biÕt: Ca = 40. Na = 23. H = 1. Cu 3.45 . TÝnh khèi lîng Fe vµ Cu t¹o thµnh sau ph¶n øng. . vÝ dô nh chØ víi 1 nguyªn tè C ®· t¹o ra hµng triÖu hîp chÊt h÷u c¬. O . 2. tÝnh khèi lîng hai muèi ban ®Çu? C©u 3: §Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. 0. Fe = 56.

H2.Nh vËy b¸c n«ng d©n nªn mua ph©n ®¹m urª (NH2)2CO lµ cã lîi nhÊt v× tØ lÖ %N cao. C) Tính : khối lượng nước tạo thành. H2O . Cu .1023 §Ò Sè 69 Câu 1: ( 2 điểm ) Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg . KClO 3 . phản ứng xong người ta lại thu được khí Hiđro có thể tích là 2. E) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. F) Tính thể tích khí Hiđro đã dùng ( đktc ) để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: ( 4 điểm ) Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp 2 kim loại. N2 80 . SO2 .1023 = 0. D) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2.35 gam kim loại Chì.> CuO --. Ngâm hỗn hợp kim loại này trong dung dịch HCl. HCl. Fe3O4 . ( Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ) §Ò Sè 70 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. 75 × 32 = 24 g 6.nếu có Câu 2: ( 3 điểm ) Khử hoàn toàn 11. CaO . NaOH . 6% 60 28 ×100 M ( NH 4 )2 SO4 = 132 ⇒ % N = = 21.24 lít. 2% 132 M NH 4 NO3 = 80 ⇒ % N = nCO2 4. D) Viết các phương trình hóa học xảy ra. Câu 4: ( 6 điểm ) Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng ) gồm CuO và Fe2O3 bằng khí Hiđro.1023 = = 1.> Cu Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học . K .5.5 gam một Ôxit của Chì bằng khí Hiđro. Câu 3: ( 5 điểm ) Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. H2 .1023 7. nO = 2 20 ×100 = 35% 80 28 ×100 M ( NH 2 )2 CO = 60 ⇒ % N = = 46. Ag . 25 × 44 = 55 g 6. Al . 75mol ⇒ mO2 = 0. HCl . thì thu được 10.5. 25mol ⇒ mCO2 = 1. 4 a. O2.

Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe. Cu. BaO. 48 %. O2. SO3 Câu 3: ( 3. H2SO4( loãng). S. Al. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? §Ò Sè 71 Câu 1: ( 5 điểm) 1/ Tìm các chất thích hợp thay vào các chữ cái A. H2.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe. FeO.6 lít H2( đktc ). O . Na. Zn.2 gam Cu không tan.3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. 48 %.5 điểm ) Viết các phương trình hoá học khi cho 1/ Fe. Na. 24 %. % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B. H2SO4( loãng). % VNO= 25% và khối lượng H2 chiếm 5 % B. 1/ Tính nồng độ mol/l ( CM) của dung dịch HCl cần dùng ? Biết thể tích dung dịch coi như không thay đổi 2/ Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng ? Câu 5 :( 5 điểm ) Dẫn 4. P. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. BaO. Trong A. Al.B rồi hoàn thành các PTHH sau: A CaO B A ( Biết A là thành phần chính của đá vôi ) 2/ Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt: SO2. PbO. S . Hoà tan B trong dung dịch HCl dư thì thu được 3. M có hoá trị thay đổi. 1/ Viết các PTHH xảy ra ? 2/ Tính phần trăm khối lượng từng chất có trong hỗn hợp A ? 3/ Tính thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng với hỗn hợp A ? Biết: MxOy bị CO khử ở nhiệt độ cao. Fe2O3 ở nhiệt độ cao ? 3/ H2O tác dụng lần lượt với: K. N2 3/ Từ các chất ban đầu là: KMnO4. Xác định công thức hoá học của hợp chất trên ? 2/ 1 mol hỗn hợp khí B gồm H2 và 2 oxit của Nitơ Trong đó: % VH = 50%. S. Cu.928 lít CO (đktc) đi qua hỗn hợp A nặng 7. có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3.6 lít H2( đktc ). S . C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO. O . Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn 81 . Kết thúc phản ứng thu được 5. Trong A.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl.5 điểm ) 1/ Một hợp chất A được tạo nên bởi 3 nguyên tố hoá học là: Fe. SO3 Câu 3: ( 3. có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %. 24 %. Zn. thu được chất rắn B và khí C ( khí C có tỉ khối so với H2 là 18). S. S. có phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 28 %. P. có thể điều chế được ít nhất những khí gì ? Viết phương trình hoá học ? Câu 2: ( 3.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và kim loại R (chưa rõ hoá trị) phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl. PbO. Xác định công thức hoá học của oxit chưa biết ? Câu 4 ( 3 điểm ) Cho 5. Kết thúc phản ứng thu được 5.48 gam chứa MxOy và CuO(nung nóng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. FeO. C tác dụng lần lượt với O2 ở nhiệt độ cao? 2/ H2 khử lần lượt các oxit: CuO.

Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. Fe2O3. a. Zn. C= 12.96 gam. Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. §Ò Sè 74 Câu 1: (2 điểm ) Lấy cùng một lượng m gam mỗi kim loại Mg. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46. Cho A phản ứng vừa đủ với 25. Fe = 56. SO3. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2. K. Câu 3: 1. Cl = 35.5. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được là nhiều nhất? 82 . §Ò Sè 73 Câu 1: 1.Cho: N = 14. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44.2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. P2O5. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho A phản ứng vừa đủ với 25. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46. Cu = 64. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hiđro là 7. Những chất nào tác dụng được với nước.4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. H = 1. S = 32. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A. Hãy trình bày cách tiến hành điều chế để thu được 2. Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần. Fe2O3. Câu 5 . trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 14. O = 16. Al. K. b.2 g oxit kim loại sắt thu được chất rắn B. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8. Câu 3: 1. với hiđro ? Viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).4g dung dịch BaCl2 thì cho ra 69. 2. Cho các chất sau: CaO. Hãy xác định X. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng.24 lít khí oxi (ở đktc) có độ tinh khiết cao.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Những chất nào tác dụng được với nước. 2. Có một hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 ( A. Cho các chất sau: CaO. Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứa 150ml dung dịch H2SO4 0. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Na = 23. Hãy xác định X.92 lít khí A (ở đktc). Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. Tính phần trăm khối lượng các khí trong A. CuO. Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.5 §Ò Sè 72 Câu 1: 1.2g tác dụng vừa đủ với 62. SO3. 2. B là 2 chất bất kỳ) có khối lượng 44. Tìm khối lượng 2 muối tan sau phản ứng. CuO. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần. a. Câu 5 . Dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Câu 2: Một tấm nhôm nặng 8 gam để trong không khí một thời gian bị oxi hoá khối lượng tăng thành 8.2M.2g tác dụng vừa đủ với 62. 2.96 gam. P2O5. Tính phần trăm khối lượng nhôm đã bị oxi hoá. Zn.92 lít khí A (ở đktc). Câu 4: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 3. b.5.

Dẫn toàn bộ khí H2 thu được đi qua ống có chứa a gam Fe2O3 được nung nóng . Cho 10. cô cạn phần dung dịch thì thu được 3. Khí Hiđro và khí Cacbonic. sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đkc). O2.07%. sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 11.5 điểm): a. Hãy nêu những kim loại ở hoá tri cao cũng tạo ra Oxit axit c.xH2O.5 điểm ) Trình bày phương pháp nhận biết các khí: CO2.4g oxit của nó. cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 3. Bài 2: a. c. Hãy tính a.2M (dung dịch A) và dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. Xác định kim loại M và tính thể tích O2 (ở đktc) đã phản ứng.4g một kim loại M hoá trị (III) trong oxi dư thu được 20. b 83 . Tính khối lượng của sắt trong 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3. Hãy nêu những công thức hoá học Oxit phi kim không phải là Oxit axit và giải tích điều phủ nhận đó. §Ò Sè 75 Bài 1: a. b. B. Tính tỷ lệ a/b. khí Oxi. H2 Câu 3: (3 điểm) Dung dịch H2SO4 có nồng độ 0.2 lít khí (ở đktc). Bài 3: Bài 2 (1.1 gam chất rắn. Hãy tìm công thức của X. sau phản ứng thì người ta thu được 60 gam chất rắn. Tìm x trong công thức Na2CO3. Tính a. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C.7 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 8. b.5M ( dung dịch B) a. Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỷ lệ thể tích 44:15 về khối lượng.2 gam hỗn hợp gỗm Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Phải trộn A với B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0. Bài 4: Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: Không khí. N2. b. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Nếu cho 0. bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Bài 7: Cho a gam sắt hoà tan trong dung dịch HCl. b. Nếu trộn A và B theo thể tích VA:VB = 2 : 3 được dung dịch C. Bài 6: a.5 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn 5.3M. Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 5. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cũng vào một lượng dung dịch HCl như trên.65g kẽm vào dung dịch C ở trên thì thu được bao nhiêu lít H2 (ở đktc). Chất nào còn dư sau phản ứng? Câu 4: ( 2.4 lít O 2 (đktc). Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam Oxi trong Sắt (III)Sunfat và ứng với 14 gam Sắt trong đó.Câu 2: ( 2. Tính lượng Oxi ứng với 24 kg Lưu huỳnh có trong Nhôm đi Hidrophot phat ứng với 81 gam Nhôm trong đó. Biết rằng trong muối ngậm nước đó thì Na2CO3 chiếm 37.34 gam chất rắn.

PhÇn 2:c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc vµ c¸c vÝ dô minh ho¹ Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên Việt Nam Oxi Bạc Nhôm Sắt Canxi Natri Kali Magiê Hiđrô Bari Cacbon Clo Đồng Kẽm Lưu huỳnh Nitơ Photpho Thủy ngân Silic Tên Latinh Oxygenium Argentum Aluminium Ferrum Calcium Natrium Kalium Magnesium Hydrogenium Baryum Carbonium Clorum Cupruma Zincum Sulfur Nitrogennium Phosphorus Hydrargyrum Silicium KHHH O Ag Al Fe Ca Na K Mg H Ba C Cl Cu Zn S N P Hg Si NTK 16 108 27 56 40 23 39 24 1 137 12 35. Clo một loài Có hóa trị I em ơi Ghi nhớ cho kỹ kẻo rồi phân vân Magiê với Kẽm. Iốt.9% 1% 25. Thủy ngân Oxi đồng ấy cũng gần Canxi Cuối cùng thêm chú Bari Hóa trị II đó có gì khó khăn 84 .5% 4. Bài ca hóa trị Natri.5 64 65 32 14 31 201 % trong vỏ Trái đất 49.7% 3. Hiđrô Kali với Bạc.6% 2.3% 1.4% 7.8% I.4% 2.

22 .Bác Nhôm hóa trị III lần In sâu vào trí khi cần có ngay Cácbon. V ( ml ) × D × C % n = dd 100% × M n= P ×V ( dkkc ) R ×T 6. mB Khèi lîng chÊt B M Khèi lîng mol C % × mdd Nitơ cùng với Phốtpho. V Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc II. Silic này đây Là hóa trị IV chẳng ngày nào quên Sắt kia mới thật quen tên II. 4. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn tr¨m : m × 100% C % = ct 7. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè .4 m hh Khèi lîng hçn hîp mA Khèi lîng chÊt A n = C M ×Vdd 3. mdd 8. III lên xuống thật phiền lắm thôi Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm Xuống II lên VI khi nằm thứ IV Chó thÝch: KÝ Tªn gäi Hóa trị V đó còn lo điều gì(*) hiÖu Ngoài ra còn có 1 số ngtố thể hiện những hóa trị khác nữa. dÞch M mdm Khèi lîng dung V m«i n= 2. §¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % Mol/lÝt gam/m l 85 atm n= 100% × M MA MB 5. ) C% = CM × M 10 × D C% CM III. C«ng thøc tÝnh sè mol : mdd Khèi lîng dung m n= 1. n Sè mol C¸c c«ng thøc thêng gÆp m Khèi lîng mct Khèi lîng chÊt tan I.

Vdd ( ml ) = m dd D VII. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13. CM = nct Vdd 10. 14. mct = C % × Vdd 100% V. mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D VI. mhh 19. d= mA mB  M  d = A   MB    IX. m = n×M 12. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18. Tû khèi c®a chÊt khÝ : 21. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng : 86 .9. 20. CM 17. CM = 10 × D × C % M IV. 15. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. %B = mB × 100% mhh hoÆc % B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B VIII.

22. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +. V1 +V2 +V3 +.... TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ 23. oxit : I. II. 87 . §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè... Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit .. H% = mt t(nt t \ Vt t) × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) X.. trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . Chuyªn ®Ò I: C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Baz¬ Baz¬ Oxit Lìng tÝnh Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc.. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1. n M +n M +n M +.

Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. §iÒu chÕ oxit: Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO 88 . VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2.2. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5.TÝnh chÊt hãa häc : 1. 3. OÂitphi kim+H2O → Axit . T¸c dông víi níc : x a. OÂitkim loaï +H2O → Bazô . ZnO … 4. VD nh Al2O3. Mét sè tÝnh chÊt riªng: t VD : 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng víi dung dÞch KiÒm: Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV. VD nh CO. dung dÞch baz¬. Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3. NO … III.VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b. níc.

Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3 .4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1. SO2 dẫn vào sung dịch NaOH. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: KOH + SO3 → KHSO4 4. a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ). TÝnh chÊt hãa häc: 1. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa  Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3  Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2. phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. II. Baz¬ : I. - 89 . T¸c dông víi AxÝt : 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O .Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3. . Bµi 2: BiÕt r»ng 1. KOH . Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → o 6.Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối: k= n NaOH n NaOH (hoặc k= nCO 2 n SO 2 ) k ≥ 2 : chỉ tạo muối Na2CO3 k ≤ 1 : chỉ tạo muối NaHCO3 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3 * Có những bài toán không thể tính k.2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B. b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O 3. Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa.25g/ml). Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O *. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối. Bài toán CO2.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa. Dung dÞc kiÒm t¸c dông víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5.5M. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh.

2 D.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) .mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ . thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 . H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1. Bµi 6: DÉn 1. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. 2.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M.Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 . a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng. 0. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6.2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch.5 C.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ. .5 **. SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2. Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1.75 B. . Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. 1. lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng.Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu 90 .b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. Giá trị của a là? A. Bài toán CO2.Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.25 g/ml). §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 . biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1. Bµi 8:Dẫn 5.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc.Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .

H=1. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.04 Bµi 13:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0.24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.H=1.5g D.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0.m Bµi 1: DÉn 1.O=16.048 C. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. 2. 2g D. 2. Thêm tiếp 0.O=16.cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Bµi 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH) 2 0.24 lít B/. NaHCO3 C.1M. 1g B.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15.1M thu được 19.04 mol B.24 C.02mol và 0.03 mol D. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. .88gam kết tủa. 4. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 0.04 mol Bµi 8: Hấp thụ hoàn toàn 2.48 D.06 D.25 mol Ca(OH)2.36 lít C/.4gam NaOH vào bình này. NaOH và Na2CO3 D.01M được? (C=12. Cả A.896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0. Bµi 2: Cho 2.O=16. 0. Chỉ có CaCO3 B.O=16) A/.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.5g Bµi 10:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1.032 B.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. 3g Bµi 12:Hấp thụ hoàn toàn 2. 2g C.8gam D Giảm 6. 3.01M ta thu được m gam kết tủa. dung dịch A chứa? (Na=23.02mol và 0. 1g kết tủa B.5 lít Ba(OH)2 0.Ca=40) A. 0.03mol và 0.12 B.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0. Gía trị của m là? A. b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc. 1.7 gam kết tủa.48 lít D/.2gam B.Ba=137) A. Chỉ ra gía trị x? (C=12. 1. 2. Gía trị của a là? A. 0. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng.03 mol Ca(OH) 2 được 2gam kết tủa. Na2CO3 Bµi 5:hấp thụ toàn bộ 0. Tăng 20gam C.72 Bµi 11:Hấp thụ hết 0.Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7.C=12.075 mol Ca(OH)2.8gam Bµi 7:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0. 6. 4g kết tủa Bµi 6:Hấp thụ toàn bộ 0.5g C. 0.05 mol C.76g kết tủa.O=16. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. Tăng 13. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. 2g kết tủa C.H=1. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 9:Hấp thụ hoàn toàn 0. hấp thụ 0. NaHCO3. 3g kết tủa D.5g B. C đều đúng Bµi 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A.H=1. 0.02M.Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n . 1.Ca=40) A. 4. Na2CO3 B. Vậy V bằng: (Ca=40.C=12. 2.Ca=40) A. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12. Biết rằng: .5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? 91 . 0. Gía trị lớn nhất của V là? A.01M. 0.01mol và 0.5 M. Giảm 16.

14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.76gam kết tủa. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: Hãa trÞ I II I I II II I I II I III II I I I 92 .04 Bµi 17:Cho 0. 0.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A. 28g Bµi 14:Hấp thụ hết 0. 0. 4.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. 3. 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. 0. 10g D. Tổng khối lượng muối thu được là? A.05M thu được kết tủa nặng? A. thu được 15. 10g B. 41.06gam D. Hấp thụ 7.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0.96gam C. 15g C. Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” .26gam B.16gam D.032 B. §Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . 15g B. 0. 1.6gam C. 5g C. 20g D. 2gam C.4gam D. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.TÝnh chÊt hãa häc: 1. 1g Bµi 15:Dung dịch X chứa NaOH 0. 12g C.84gam B.1M. AXIT : I.A.01M. HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” . Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieäu Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua _ NO3 Nitrat = SO4 Sunfat = SO3 Sunfit _ HSO4 Hi®rosunfat _ HSO3 Hi®rosunfit = CO3 Cacbonat _ HCO3 Hi®rocacbonat Photphat ≡ PO4 = HPO4 Hi®rophotphat _ H2PO4 ®ihi®rophotphat _ CH3COO Axetat _ AlO2 Aluminat II.2M và Ca(OH) 2 0.1M và Ca(OH)2 0. 1g Bµi 16:Hấp thụ hoàn toàn 2. 416gam B. 1. 0.416gam Bµi 19:Cho 0. 184gam C.688 lít CO2 (đktc) vào 2.184gam Bµi 18:Cho 0.08mol Ca(OH)2. 5g B. 4.06 D. 18.048 C.11 mol Ca(OH) 2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A. 10g D.2M và Ca(OH)2 0.

T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. Kim lo¹i + Kim lo¹i Na. Muèi : I. K. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au. T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 6. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng .H 2SO4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O 2. K.noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O D. 93 . II.TÝnh chÊt hãa häc: TÝnh chÊt hãa häc Muèi Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. T¸c dông víi Bazô (Ph¶n øng trung hßa) : H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ 5.

3 0. Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy : t CaCO3  CaO + CO2 → o o 6.9 : 95.2l dd giải: 1M (d = 1.Nồng 1.3 0.3 l dd 1. Định dung tích lượng dịch bao của riêng ý: nghĩa : Là độ khối lượng chất phần tan gồm dung của dung chất tan dịch dịch A và luôn là = trong 100g dung dung tính D : 1g/ml trăm(%): dịch.9 + - 9.3 0.100 = Ví dụ 2 : Trộn 0.15 (mol) (mol) = = C%NaOH 6.Dung -Là -Thể -Khối Lưu II. 94 . Mét tÝnh chÊt riªng : t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 Dung dÞch .05 ) với 0.03 % = ( 24 ). %A = Ví dụ giải: = 1 : 6.1 ).3 95. ) 0. cuối.Tính nồng độ % dd cuối. : 3.15 0.3 (mol = – vào ) 80ml .3g 0.9 Cho : 6.15.3:62 độ = % dung 0.1 M ( d =1. Dung dÞch Muèi T¸c dông víi Kim lo¹i : 5. : Na 2 CO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ +2NaCl 4.2) g 25. Tính = – nồng 9.15 dịch (mol . . : 2. môi ( bằng dịch: ) ml.Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 1.9 +80 - (0.9g 23 Na = và 9.

2 A. : 100g : .74.3. =9.2 mdd = Ba(OH)2 + 0.X phải thêm + 200g dd 4% với 100g dd 12%.1.2 .Tính nồng độ % dd cuối.471% dịch: độ độ cuối.103 0.Trộn m1 ðm3 ð ð ð ví dụ giải : Trộn g dd g : + 0. 241. 0.6 (126g) % 54.55.100 ban đầu = 0.Qui Tinh Tinh : ð% Tinh Ví dụ giải: gọi 20.10 x 50g dd : = + nghĩa : là độ mol chất tan có Mol trong 1lít dung =55.1.3 => III.33 .20 Ví dụ giải 50.28 Ví dụ giải: 10.1.4 0.x =17. 0.5 50. (80+20).2 Vì số mol => dư 2. Công 2.Nên = nồng nồng nồng độ = thu m và có nồng độ được dd = cuối % dd 4.Định : : (1)(2) đổi tinh => thể = nghậm thể 300g nước thành .x .23 loãng chất A 20 g dd => vào m giống độ A + có 50g dd ).4 nhau m2 g nồng dd : 497.2 +2 phản ứng có 0.3 0. : độ 0 vào x Hòa là = 10g tinh dd => thu được 74.05 = = = 210 330 g g.100 (50 độ % dd thu được? thể =(208 nồng 150 .12 3.5 Tính nồng ). dd chất = tan 500g : thể chất = thể Hoà tan = 20g tinh (rắn tan (152 (152g).6% nồng độ % = x 10%.2.2 (mol) 0.33 mol .1.103.2 mol mà thực tế thì số mol = ( g chất Thêm = Tính = hai chất dd A m g (50 dd có chất nồng 80g vào 22. : Ví dụ giải : Trộn = = (10 dd – 4 20% ) với : dd (20 800 -10 4% ) thu được = 800g 3 dd : 5 10%.3% +10). : (1) (2) Từ III.Pha Lấy ðdd ðví dụ: giải 20. mới 20%.100 dd 130g 280 % .Đem lấy ðthu ð ð lít thức pha có có loãng nồng nồng độ : dung (M) độ dịch + (M) : (M) 95 .= 0.55% : dịch.28% . : 4% 4%.Tính X 12% => khác chất độ A để dung ).Nồng 1. : ) => : 278 # ).Tính ). (mol = ) .1 = 0.100 dung dd môi = 54.904% dd cuối? tan =dd thể = vào (133.

5đ * a. nhau M : có Ví dụ : Trộn a lít dd H giải: a + b = 0.5 : ) ml) ) x% = ? % = ? % = 9 = ? (M) ? ----------> 10.06 (13.x.98) = (10.3 x% ) ( đến = 1. Ví dụ:hợp chất khí mêtan.Hợp chất là những chất tạo nên từhai nguyên tố hóa học trở lên .d ( 13.25đ 0.14.1. PTK của thuốc tím = 39.Tính 0.3 (M) CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HÓA 8 STT Câu hỏi 1 2 Đáp án Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ .1+1. 3O Điểm 1đ 0.25đ 0.40 ) : 40 = 14. Axit nitric biết phân tử gồm 1H.nguyên tử gồm điện .8 lít dd – 0.8 (1) từ (1)(2) => V.4 giống lít C3M .4= 16 đvC c.195 (d : d d : 4M.3.1+1.14+ 3.48 44.1+16.3M M : ( : 44.đồng .03 x% 27.Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên cho mỗi loại 1 ví dụ tố hóa học .198 = 1.43. nồng – độ ( độ : 10) b = 10M. nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích những loại hạt nào dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm * Đơn chất là gì ?.14 ) 3.48) 40% ( % ) nói mol ( (10.kẽm… . khí mêtan biết phân tử gồm 1Cvà 4H c. cacbonđioxit.5 dd (3.275.43 ) ) = => 1.axítsunfuric * Hãy tính phân tử khối của các chất sau a.198 ) => = => g có ) => = 4): (20 .Ô xi .Ví giải: 0.36. 0.Tính a.5đ 0.6 = 73đvC d.PTK của cacbonđioxit = 12.195) ) = 1.trung hòa về Nguyên tử là gì ? . b ? 3 = mol :5 (2) 0.02.1N. cuối.2 => 3.25đ = 96 . dd NaOH = ý : dd : đến HCl A ( ) ( 20M với b lít dd .4 0.Thu dd 0.PTK của mêtan = 12.02 dd + dd + 2M. a a : b = = độ (g\ (10 nồng nồng 10.08) của dd . lít ðthu ð ð dụ : Thêm = Trộn . đơn chất khí Hiđrô. phân tử gồm 1C và 2O b.275 63 = 1. d (10.2= 44đvC b.d có x% 40. Ví dụ . 80ml ( = hai vào 20ml 0.1+1.55 + 16. Đổi Dd D = ðx% lưư -nói Ví giải x% ví giải x% vídụ giải = Ví giải dụ: dụ = dụ: = : dd (10. hợp chất là gì ? * .1. PTK của Axit nitric = 1.nước.1.

Al(III)và SO4 (II) . Fe + O2→ Fe2O4 Tỉ lệ số ng.Do 3 nguy ên t ố hidro.Theo qui tắc hóa trị thì :x .Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2. 1ngt ử S v à 4 ngt ử O.PTK = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvc. Khí Clo : Cl2 b.5đ 0. O(III)) * lập PTHH o a.7 = 2. 2KClO3 →t2KCl + 3O2 2 : 2 :3 Tỉ lệ số pt KClO3 số pt KCl : Số pt O2 =2 : o2 :3 t b. Fe + O2→ Fe2O4 Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử . P2 (V)và O(II) b.d.Chuyển thành tỉ lệ : x II = ⇒ x = 2.0. . II 4 Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố và nhóm nguyên tử sau : a.5đ 5 * Đốt cháy 2. nguy ên t ố l ưu hu ỳnh.7g bột Nhôm trong không khí ( có ôxi) thu được 5.1 – 2.Áp dụng tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 158đvC 0. = 35. Axit sufuric : H2SO4 3 Nêu qui tắc hóa tị với hợp chất 2 nguyên tố .4O * Cho CTHH của các chất sau cho biết gì ? a.5đ của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia Áp dụng : tính hóa trị của S trong hợp chất SO3 0.V = y .Công thức hóa học của khí Clo cho biết : . Al(III)và SO4 (II) .7 g + m Ôxi = 5. CTHH của Axit sufuric cho bi ết : .25đ * a.a = 3. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng c.Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử Cl2 0.b ⇒ 1. KClO3 → KCl + O2 t b.5đ .5đ 97 .1 g m Ôxi = 5. Tìm công thức hóa học của Nhôm ôxít * Cho sơ đồ o các phản ứng của to a.tử Fe : Số pt O2 : số phân tử =3 : 2 :1 0. Viết pt chữ của phản ứng b. Viết pt chữ của o phản ứng t Nhôm + Ôxi → Nhôm Ôxít b.a = y. P2 (V)và O(II) . y = 3 y III 0.c ó 2 nguy ên t ử H. II ⇒ a= 3.PTK .5 đ nguy ên t ố oxi .4g c. Tính khối lượng Oxi đã tham gia phản ứng Theo ĐLBTKL ta có : m Nhôm + m Ôxi = m Nhôm Ôxít 2.5đ Gọi a là hóa trị của S Ta có .Khí Clo được tạo nên từ 1 nguyên tố Cl .5 x 2 = 71 đvC b.1Mn. số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng Vậy công thức hợp chất : Al2(SO4)3 a.Viết công thức dưới dạng chung :PxOy .II = VI 1 1đ Vậy S có hóa trị làVI * Công thức của các hợp chất như sau : a. x. y = 5 y V 1đ Vậy công thức hợp chất : P2O5 b. Công thức hóa học của Nhôm ôxítlà :Al2O3 (vì Al (II) . .Viết công thức dạng chung : Alx (SO4)y .1 g ôxit a. Qui tắc : trong CTHH tích của chỉ số và hóa trị 0. Thuốc tím (kalipemanganat) biết phân tử gồm 1K.

175 mol H2 .4= 3. 6 2 = = 33.M = 0.Em hãy cho biết số nguyên tử (phân tử )có trong mỗi lượng chất sau : a. 9 g Nhôm (Al) *.10 23 = 3.4 = 33.6 y = 50. 0.25 + 1.75 x102 = 76. x M O = 16.6. Số phân tử H2O = 0.1023 = 9.Số nguyên tử Al = 1. 4 = 33. Thể tích (đktc) của 1.1023 (hay 0.5 mol phân tử CO2 là VCO = 1.6x + 16y )g 56 x 3g 2.4 x ⇒ y 50.175 mol H2 (đktc) (đktc) V H2 = n.175 x 22.1023 ng.25mol phân tử O2 và 1.05 mol phân tử H2O *Em hãy tìm thể tích (đktc) của : a.5g Al2O3 c.1 mol 64 23 Có số nguyên tử là : 0.5N) b.28 g sắt có số mol là : 28 = 0.25 ml ptử N2 a.5 x 6.tử Al * Đặt công thức phân tử của oxít sắt là 1đ FexOy .M = 0.4 g Đồng (Cu).Tìm công thức phân tử của Oxit Fe Có số nguyên tử là : 0. Thể tích (đktc) của0. phương trình phản ứng : FexOy + y H2 → xFe + y H2O ( 5.1.05 x 6.25 ml ptử N2 Vhỗn hợp = ( 0.6 x + 33.5 x 6.10 ng.6 lít b.5 mol nguyên tử Al b.Thể tích của 0.75 mol Al2O3 *a.1 = 3 .25 ) x 22.tử Cu . y Theo đề bài ta có : 98 .05N) *a.5 x 22.5 mol 56 6.1023 9 = 0.b.33 mol 27 7 * Cho khí hiđrô tác dụng với 3g một loại oxit Sắt cho 2.6. ⇒ m O =16 .1 g sắt .1023 (hay 1. 6. 0.33 x 6.92 lít 6 *Hãy cho biết số mol và số nguyên tử của 28g Sắt(Fe) .3.9 g Nhôm có số mol là : =0.1023 ng.Hảy tính số mol của 28 g Sắt Tacó : M Al2 O3 = 27.5 mol phân tử CO2 b.1g Theo ptpứng trên ta có : ( 5.1023 = 0.6 y = 168 y 1đ x 33.75mol M Al2 O3 = n. 4 = 0. Khối lượng của 0.1 x 6.4 g Đồng có số mol là : Có số nguyên tử là : 0.tử Fe .6 lít 2 *a.6x + 16y )2.Hãy tính khối lượng của 0.25mol phân tử O2 và 1.2+16.1. 4 3 * Lập công thức hóa học của một hợp chất biết :phân tử khối của hợp chất là 160 và thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất : sắt (70%)và oxi ( 30%) Vậy công thức phân tử của Oxit sắt là : Fe2O3 * giả sử công thức phân tử của oxít sắt là FexOy M Fe = 56 ⇒ m Fe =56 .10 23 =2. 56 x Hay 117. hãy tính thểtích cảu 0.3= 102g b.

075 mol 22. Thành phần % ( theo khối lượng ) các nguyên tố trong phân đạm urê c.số mol Clo gấp hai lần số mol Cu suy ra số nguyên tử Clo gấp hai lần số nguyên tử Cu . Khối lượng mol phân tử CO(NH2) là 12+16+2(14+2) = 60g b.05 0. Khối lượng mol phân tử của Urê b.5đ 12 x100 = 20% 60 16 x100 = 26.số mol Ca(OH)2 n = CO2 n Ca(OH)2 1. 68 = 0. 7 = = 0. 2 mol nCl = 35. Thành phần % các nguyên tố trong Urê 0. 4 3. 22.* Đốt nóng 6. Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua . 7% %O= 60 14 x100 = 46. 7% %N= 60 %C= 99 .4 = 0. Trong 2 mol phân tử Urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố * a.4 = 4.5g đồng clorua .68 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 3.7 g Ca(OH)2 . 4 = 0.Khối lượng Clo có trong lương đồng colrua thu được M Cl = 13.05 .5 – 6.1 g .Biết các phản ứng xãy ra hoàn toàn Trong hợp chất đồng clorua .1 mol 64 7.Hãy xác định lượng CaCO3 kết tủa tạo thành .05 mol 74 pt: CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O 1 1 1 1 0.5 nCu = *Cho 1. Tính thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với đồng 56 x 70 = ⇒x=2 160 100 16 y 30 = ⇒ y=3 160 100 Vậy CTHH của Sắt oxit là Fe2O3 * a.05 Vì số mol của CO2 dư nên tính khối lượng CaCO3 theo khối lượng CO2 m CaCO3 = 0.4 g bột Đồng trong khí Clo người ta thu được 13.5đ 0.48 lít Số mol CO2 .Hãy cho biết : a. 100= 5 g 8 * Phân đạm urê có công thức hóa học là CO(NH2) .1 = 0.05 0. Công thức hóa học đơn giản của Đồng clorua b.Công thức đơn giản của đồng clorua là CuCl2 * b.Số mol Cu và Cl đã kết hợp với nhau tạo ra đồng clorua 6.4 = 7.2 .hãy xác định a. Thể tích khí clo: VCl2 = n . 22.

25đ 0.5= 74.5 g Khối lượng của KCl : mKCl = nKCl x MKCl = 0. Tìm khối lượng KClO3 cần thiết để điều chế được 9.3 mol M 32 .5đ 1đ MR = 1 0 Đốt khí hiđrô trong khí Ôxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđrô kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước a. Sau pứ người ta thu được 1. Xác định tên và kí hiệu của kim Theo pt : nR = nO2 x 2 = 0.2 x 74.Hãy tìm công thức hóa học đơn giản của nước b. Hãy tìm thể tích các khí hiđrô m 4.Công thức hóa học đơn giản của nước là H2O b.1 mol 18 0. 6% c. Tính khối lượng oxi đã phản ứng mR + mO = mRO Đốt cháy hoàn toàn 4.5 = 14g a.Số mol khí O2 n = O2 m 9.2 x 122.6 g khí O2 b. 2 0. 2 a.2 mol 3 9 = nKCl = 0. có 2x4 = 8 mol nguyên tử H * . Tính khối lượng oxi đã phản ứng M 32 c.5đ 0.Số mol H2O thu được sau pứ nH O = 2 1.25đ Theo pt ta có : 100 . PTHH của hiđrô cháy trong ôxi o 2H2 + O2 → t 2H2O c.2 mol loại R Khối lượng mol của R là : KClO3 2 2 0.5g Khối lượng của KClO3 cần dùng : mKClO3 = nKClO3 x MKClO3 = 0.8 = 0.* Trong PTN người ta có thể điểu chế được khí Ôxi bàng cách nhiệt phân Kaliclorat : KClO3 → KCl+ O2 a.5+16. Hãy tìm thể tích khí hiđrô và ôxi tham gia pứ.5 g MKCl = 39+35.Viết pt : 2KClO3 → 2KCl+ 3O2 2 2 3 Theo pt ta có : n n KClO3 = 0.mR = 8 – 4.5 = 24.1 x 2 = 0.2 g loại R hóa trị II trong Oxi (dư) người ta thu được 8g oxit ( công thức của c.3 x 2 = 0. có 2 x 1mol nguyên tử O .2 mol Tacó : MKClO3 = 39+35.8 = 24 g = M 0.1 mol b.Viết pthh xãy ra khi đốt cháy hiđrô và ôxi c. Viết ptpứ: 2 R + O2 → 2 RO b. Viết ptpứ nO2 = = = 0. 6 = = 0.Trong 2 mol phân tử CO(NH2) có: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử C. Tính khối lượng KCl được tạo thành % H = 6.3 = 122. Xác định tên và kí hiệu của kim loại R Ta có số mol của Oxi là : oxit RO) m 3.8 g một kim mO = mRO . có 2x2 = 4 mol nguyên tử N .8g nước .5đ Vậy R là Magiê : Mg a. .8 = 3.

Na2SO4 c Na3SO4. a .5đ 5 d 0.b đúng Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử a. nhóm SO4 có hóa trị II .5đ 4 b 0. Cu(OH)2 d.5đ 7 8 b B 0. d. CuO c. MnO b. NaSO4 b.5đ 2 c 0.Số mol H2 = 2 lần số mol O2= số mol H2O Thể tích khí hiđrô V H2 = 22. P2O3 c P2O5. Có cùng số electron ở lớp vỏ b. FeO. K2 SO4 Trong phân tử của Oxit mangan có 2 nguyên tử Mn và 7 nguyên tử oxi .5đ 0.1 = 2 . Có cùng số lớp elelctron Các công thức hóa học nào sau đây đều là đơn chất a. K2O b. Fe d. FeO.Công thức hợp chất là : a. Có cùng số Proton và electron bằng nhau c. Hạt nhân và vỏ nguyên tử b. O2 Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất có nguyên tử khối là 80 a.5đ 6 c 0. 22. Cu . Cu . MnO2 c. H2 c.5đ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 8 STT 1 Câu hỏi Nguyên tử gồm : a. Proton và electron d.12 ( lít) 2 0. Na(SO4)2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý Đáp án Điểm d 0.1 V O2 = = 1. Mn2O7 Công thức phù hợp với P(V) là : a. Có cùng số Proton ở hạt nhân d.Công thức của hợp chất là : a. Proton và nơtron c.5đ 0. P4O10 Na có hóa trị I . d. H2O.5đ 3 b 0. O2. 4 x 0.4 x 0. N2 b.24 ( lít ) và ôxi tham gia pứ. P4O4 b. H2O. Mn2O d. H2.5đ 101 .

y = 3 d x =3. tất cả đều đúng Giả sử có phản ứng giũa x và y tạo ra z và t . 10 g d. mực hòa tan trong nước d.5đ 17 d 0. x =2.5đ a 0. 7. dây sắt tán nhỏ thành đinh Khi quan sát một hiện tượng dựa vào đâu em có thể dự đoán là hiện tượng hóa học xãy ra : a.9 g c. Ba b. số nguyên tố tạo ra chất Phương trình hóa học nào sau đây được viết đúng a.khối lượng oxi tham gia phản ứng là a. mx + my = mz + mt b. 2 c.5đ 14 b 0. X+ Y = Z d.5đ 16 c 0.1 g Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng a. y = 2 b. y = 2 c. 2H2 + O2 → 2H2O Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối 213 .5 lần nguyên tử khối của oxi . 2H2 + O2 → H2O c. 4 Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3. lá bị vàng úa b. Fe b 0. mx + my = mz c. 8. H2 + 2O2 → H 2O d.9 10 a. 7. trứng bị thối c.5đ 13 a 0. Đốt cháy rượu sinh ra CO2 Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học a. số phân tử của mổi chất d.5g Zn trong không khí tạo ra 13.5đ 11 a 12 C 0. 3 b. mặt trời mọc sương tan dần c. Na c.1 g b. chất mới sinh ra b. y = 4 Đốt 6.giá trị của x là : a. nhiệt độ phản ứng c. tốc độ phản ứng d. thức ăn bị ôi thiu d. x =3. y lần lượt là : a. nước đun sôi thành hơi nước b. X+Y+Z =T Cho sơ đồ phản ứng Al + CuSO4 → Alx (SO4) y + Cu x.5đ 15 d 0.6 g kẽm oxit .5đ 102 . Mg d. H2 + O2 → H 2O b. x =1. số nguyên tử trong mổi chất b. số nguyên tử của mổi nguyên tố c.Công thức về khối lượng được viết như sau : a. 1 d.X là nguyên tố a.

18

19

20 21 22 23 24 25

26

Khối lượng riêng của một chất khí ở đktc là 1 ,43 g /l .Khối lượng mol của khí đó là : a. 1 ,43 g. b. 45,7g c. 22,4 g d. 32g Cho biết phương trình hóa học :2H2 + O2 → 2H2O khối lượng khí O2 phản ứng với 3 g khí H2 là : a. 15 g. b. 0,37g c. 6 g d. 24g Số phân tử nước có trong 15 mol nước là : a. 60 b. 6.1023 23 c. 12.10 d. 9.1023 Lượng chất chứa trong 11,2 lít khí O2 ( đktc) a. 0,5mol b. 0,7mol c. 1,5mol d. 2mol Khối lượng của 0,5mol CuSO4 là a. 160g. b. 100g c. 80g d. 160đvC Hỗn hợp gồm 2 g khí H2 và 16g khí H2 có thể tích đktc là : a. 67,2lit b. 44,8 lit c. 33,6 lit d. 22,4 lit Số phân tử khí cacbonic có trong 66g khí CO2 là : a. 6.1023 b. 9.1023 23 c. 12.10 d. 5.1023 Khí N2 nặng hơn khí H2 là a. 14 lần b. 16 lần c. 10 lần d. 15 lần Khí O2 nặng hơn so với không khí là : a. 1 lần b. 1,1 lần c. 1,5lần d. 2lần Thành phần về khối lượng của nguyên tố Fe trong Fe3O4 a. 70% b. 72,4% c. 50% d. 80%

d

0,5đ

a

0,5đ

d a c b b a

0,5đ

0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

b

0,5đ

27

b

0,5đ

28

Một oxit sắt có khối lượng mol phân tử là 160g ,oxit này có thành phần của khối lượng các nguyên tố là 70% Fe và 30% O . Công thức của Oxit sắt đó là : a a. Fe O3 b. Fe O c. Fe2O4 d. Fe3O4 Đốt cháy hết 4,8 g kim loại A (II) cần dùng 2,24lít khí O2 (đktc) Vậy kim loại A là a. Fe b. Cu d c. Zn d. Mg Chất khí có d A/H2 = 13 .Vậy khí là : a. CO2 b. CO c. C2H2 d. NH3 Chất khí nhẹ hơn không khí là :

29

0,5đ

30 31

c c 0,5đ

103

32 33 34

35

a. Cl2 b. C2H6. c. CH4 d. NH3 Số nguyên tử Oxi có trong 3,2g khí oxi là : a. 3.1023 b. 6.1023 23 c. 9.10 d. 1,2.1023 Khối lượng của 2 mol khí CO là a. 28 g. b. 56g c. 112 g d. 224g Thể tích hỗn hợp khí X gồm 0,5mol Oxi và 0,5mol H2 là : a. 11,2 lít b. 22,4lít c. 33,6 lit d. 44,8 lit Một kim loại M tạo oxit là M2O3 khi M liên kết với nhóm OH thì tạo hợp chất là : a. MOH b. M(OH)2 c. M(OH)3 d. M2(OH)3 Công thức hợp chất giữa X hóa trị II và y hóa trị III là : a.X2Y b. XY2 c. X3Y2 d. X2 Y 3 Một chất khí có khối lượng mol là 44 g .Khối lượng riêng của khí này ở đktclà : a. 0,509 g/l b. 1,43g/l c. 1,96g/l d. 2,84g/l Trộn 16g bột sắt với 28g bột S .Đốt nóng hỗn hợp thu được sản phẩm duy nhất có công thức là Fes .Khối lượng sản phẩm thu được là : a. 32g b. 56g c. 44g d. 12g Công thức nào sau đây viết sai : a. Cu(OH)2 b.Cu(SO4)2 c. CuCl2 d. CuO Phân tích một hợp chất X thấy 24 phần khối lượng Cacbon kết hợp với 6 phần khối lượng H2 .Hợp chất X có công thức : a. C12H6 b. C2H6 c. CH4. d. C4H

d b b

0,5đ

0,5đ

c

0,5đ

36

c

0,5đ

37

c

0,5đ

38

c

0,5đ

39

b

0,5đ

40

c

0,5đ

Ph¬ng ph¸p ®êng trÐo
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch: Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,nồng đé C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1. Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng đé C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2. Dung dịch thu được có m = m1 + m2,V = V1 + V2, nồng đé C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d. Sơ đå ®êng chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là: a) §èi víi nång đé C% vÒ khèi lîng m1 C1 C2 – C C

t0 t

t

0

m2

C2

C – C1

b) §èi víi nång đé mol/l

104

V1

C1 C

C2 – C

V2

C2

C – C1

b) §èi víi khèi lîng riªng V1 d1 d2 – d d V2 d2 d – d1

Khi sử dụng sơ đå ®êng chéo ta cần chú ý: *) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100% *) Dung môi (H2O) coi như dung dịch có C = 0% *) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch

D¹ng 1 : TÝnh to¸n pha chÕ dung dÞch
Ví dụ 1. để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 VÝ dô 2. để pha được 500 ml dung dịch níc muèi sinh lÝ (C = 0,9%) cần lÊy V ml dung dịch NaCl 3%. Gi¸ trị của V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Ta cã s¬ đå: V1(NaCl) 3 ( 0 - 0,9) 0,9 V2(H2O) 0 (3 - 0,9)

Mµ V1 + V2 = 500 ml => V1 = 150 ml Phương pháp này không những hữu ích trong việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng cho các trường hợp đặc biệt hơn, như pha một chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương ứng với lượng chất tan trong dung dịch. Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 điểm lí thú của sơ đå ®êng chéo là ở chỗ phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh kết quả của nhiều dạng bài tập hóa học khác. Sau đây ta lần lượt xét các dạng bài tập này. VÝ dô 4: CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaOH 12% đÓ cã dd NaOH 8%? A.500g B. 250g C. 50g D. 100g §S: B

D¹ng 2 : Bµi to¸n hçn hîp 2 ®ång vÞ
§©y lµ d¹ng bµi tËp c¬ b¶n trong phÇn cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 4 . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Br lµ 79,319. Brom cã hai ®ång vÞ bÒn : , vµ

Thành phần % số nguyªn tử của A. 84,05

là: B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95

D¹ng 3: TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch hçn hîp 2 khÝ
105

hoÆc lµ chÊt duy nhÊt cho ®îc ph¶n øng so víi c¸c chÊt trong hçn hîp.4 gam Na2HPO4. O2.0 gam NaH2PO4. HoÆc cã tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt nhÊt. Ví dụ 7. 15% B.4g Chuyªn ®Ò t¸ch chÊt ra khái hçn hîp. Tuy nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra kết quả bằng cách sử dụng sơ đồ đường chéo. Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn d¶i lªn trªn mét tê giÊy dïng nam ch©m ®a ®i da l¹i nhiÒu lÇn trªn bÒ mÆt hçn hîp ®Ó nam ch©m hót hÕt Fe th× dõng l¹i. chÊt r¾n kh«ng ph¶n øng lµ Cu. Một hỗn hợp gồm O2. Gi¶i: Cho hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl.142 = 28. 106 . Cßn l¹i chÝnh lµ vôn Cu. C6H14 D¹ng 4: tÝnh thµnh phÇn hçn hîp muèi trong ph¶n øng gi÷a ®¬n baz¬ vµ ®a axit Dạng bài tập này có thể giải dễ dàng bằng phương pháp thông thường (viết phương trình phản ứng. S¾t vµ Zn sÏ tan ra.5M. PTHH: CaCO3 to CaO + CO2. chØ cã CO2 ph¶n øng. O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18.3 nNaH2PO4= 0. 28. 25% C. 12.14. 28. 14.1mol mNaH2PO4= 0.2. Fe.0 gam NaH2PO4.2 gam Na2HPO4 Hướng Cã : 1 < Sơ đồ đường chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) =5/3 dẫn giải: Tạo ra hçn hîp 2 muối: NaH2PO4. Bµi tËp 1: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp vôn Cu.4 gam Na3PO4 C. C¬ Së ®Ó gi¶i bµi tËp nµy lµ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt * Chñ ®Ò 1: T¸ch riªng mét chÊt ra khái hçn hîp (hoÆc tinh chÕ chÊt) §©y lµ d¹ng bµi tËp t¸ch chÊt ®¬n gi¶n nhÊt. H2. trong ®ã chÊt ®îc t¸ch ra thêng lµ kh«ng cho ®îc ph¶n øng. PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Sau ®ã läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan sÊy kh« ta sÏ thu ®îc vôn Cu. Zn. Na2HPO4 (5/3 –1) = 2/3 NaH2PO4 (n2 = 1) (2. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là: A. 24. G¶i : Cho hçn hîp trªn qua b×nh níc v«i trong d. 35% D.5/3) =1/3 nNa2HPO4 : nNaH2PO4 = 2 : 1 nNa2HPO4=2 nNaH2PO4 Mµ nNa2HPO4 + nNaH2PO4 = nH3PO4= 0. 32.120 =12g nNa2HPO4 = 0.16. N2. C5H12 D.4 gam Na2HPO4 D. C4H10 C.2 gam Na2HPO4.8 gam Na3PO4 B. Bµi tËp 3: T¸ch riªng khÝ CO2 ra khái hçn hîp CO2. C3H8 B.đặt ẩn).Ví dụ 5. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là: A.2mol mNa2HPO4 = 0. X là: A. Cần trộn 2 thể tÝch mªtan với một thể tÝch đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp khÝ cã tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. 45% VÝ dô 6 . Fe. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H 3PO4 1.1. Bµi tËp 2: T¸ch riªng Cu ra khái hçn hîp gåm vôn Cu. Läc lÊy kÕt tña sÊy kh« råi nung ë nhiÖt ®é cao ta thu lÊy CO2.

D.6 gam. C. Fe2O3 cần 2. C. B. FeO. FeO.0 gam. 2.568 lít. Khử hoàn toàn 17. Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2. sau ®ã l¹i nung nãng chÊt thu ®îc råi cho luång khÝ H2 ®i qua ta thu ®îc Cu. 23. 6.48 lít. Cu. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư.Bµi tËp 4: T¸ch riªng c¸t ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t. 32 gam. Läc lÊy phÇn kh«ng tan sÊy kh« ta thu ®îc Cu. 21. 4. . B. B.7 gam H2O. läc lÊy kÕt tña råi nung ë nhiÖt ®é cao. 17. 1. Bµi tËp 5: Tinh chÕ vµng ra khái hçn hîp bét Fe. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.1mol Fe 2O3 vào dung dịch HNO3 loãng. 107 . 02. D.0 gam. 20 gam.344 lít.6 gam. .Dïng ph¶n øng ®Æc trng ®èi víi tõng ch©t ®Ó t¸ch chóng ra khái hçn hîp ®Ó t¸i t¹o c¸c chÊt ban ®Çu tõ c¸c s¶n ph¶m t¹o thµnh ë trªn.Cã thÓ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c biÖt cña tõng chÊt ®Ó t¸ch tõng chÊt ra khái hçn hîp (trêng hîp nµy ë líp 8 Ýt gÆp). 29. D. Fe3O4. chØ cã Fe bÞ tan ra do ph¶n: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Läc t¸ch Cu.72 gam. Giá trị của a là A. lọc và nung kết tủa được 4. PhÇn níc läc cho ph¶n øng víi NaOH thu ®îc kÕt tñ mµu xanh. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe 2O3 đun nóng. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc). sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe. 5. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0. B.1. B.0 gam.92 lít. Chñ ®Ò 2: T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp. nóng thu được dung dịch Y. Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Phương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ 01.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. lọc lấy kết tủa. Cu. 06.0 gam. 3. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là A. D. C. Au. Cô cạn dung dịch Y. 1. B. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là A.24 lít CO (ở đktc). lượng muối khan thu được là A. Fe2O3.24 lít CO2 (đktc) và 2. Khối lượng sắt thu được là A.6 gam. Zn. hóa nâu trong không khí.0 gam. 48. 16. D. 3. Ag. C. D. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn. 32.12 lít. Gi¶i: Cho toµn bé lîng hçn hîp ë trªn cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d. Hçn hîp Cu vµ Au cho ph¶n øng víi H2SO4 ®Æc nãng.24 lít khí H 2 ở đktc và dung dịch B.12 gam bột oxit.016 lít. 16. 40 gam. dư thu được dung dịch A và khí B không màu. Au.8 lít.2 gam. 03. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. 48 gam. Hỗn hợp X gồm Mg và Al 2O3. C.6 lít. Bµi tËp 7: Cã 1 hçn hîp gåm 3 kim lo¹i ë d¹ng bét: Fe.6 gam. Bµi tËp 6: Tinh chÕ CuO ra khái hçn hîp CuO. chØ cã Cu ph¶n øng vµ tan ra Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O. giá trị là: A. 11. Au. 2. phÇn níc läc thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH sÏ sinh ra kÕt tña tr¾ng xanh: FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl Läc lÊy Fe(OH)2 råi nung víi H2( ®iÒu kiÖn nung nãng ®îc Fe) PTHH: Fe(OH)2 to FeO + H2O FeO + H2 to Fe + H2O.6 gam. C. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư.4 mol FeO và 0. 05. 04. Hòa tan hoàn toàn X bằng H 2SO4 đặc. 5.

9.12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO 2. B. 336 ml.35 gam. A. C. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc). 8. Cho 1. B. thu được 7. hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). 4.18 gam. B.04 gam.2%. B. 09. 0. C.8% (d = 1.45 mol. 0.6 lít. C. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO 3 37. B. A.55 mol. Fe. C.1 gam. Thể tích không khí ở (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là A.45M.242g/ml) cần dùng.Mã đề 231 .6 gam kết tủa. 22.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3.14 gam.7 ml. C.6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7.Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3. 0. chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2. 56. 19.8%. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là A.36 lít. 672 ml. B.448 lít 10. 08.794 gam. B.5 gam. 896 ml. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0.35 gam hỗn hợp Cu.84 lít khí CO2 (đktc) và 9. 07.07 gam khí.35 gam.03%. D.51 mol. 8. propan bằng oxi không khí (trong không khí Oxi chiếm 20% thể tích). 0.75. C. C. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1. Tỉ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16. Giá trị của m là A.112 lít. B.015 mol khí N2O và 0. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2.1 gam khí.18 ml. B. 0.4M. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0. Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRON MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON 01.71 gam muối khan. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư.56 lít.15 gam.47 ml. Tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 18.42M. 06. D. 448 ml. C. 108 . 1.794 gam. 16. 0. D. 04.Cho Y vào HCl dư giải phóng 0. . D. 78.3M. 68. D. Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Hòa tan hết 4.0 lít.763 gam hỗn hợp muối.48 gam.04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Giá trị của V là A. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm C2H6. 8.03%.568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là A. Al. B.81 gam.25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO 3 thu được dung dịch A.2. 4. 84. 21. 8. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. 2.41 gam. C. Fe3O4 và Fe. Al tác dụng với HNO 3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO 2 có . Đốt cháy 5. D. 5. 0. C. 0.48 lít. Mg. 3. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4. D.43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1.76 gam H2O. D.07.224 lít D. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0. Nồng độ của hai muối là A. Tỉ khối của B so với H2 bằng 19.35 gam.784 gam. B. 13.01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). A. (Câu 2 . 0. 03. 68. B. etan.08 gam.36 lít H2.0 lít.03 mol Al.4 lít. D. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 0.65M và 12.03%. 70.9 gam H2O. 08. 0. 0. C. Hòa tan 6. 0. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: . 09. A. Vậy m có giá trị là A. C. 20. 36. C. 1.516 gam và 1. D.07 gam. Cô cạn dung dịch A thu được 5. D.65M và 11. Zn. 31. 0. B. 11.4%. 0. 05. 5.49 mol. D.55M và 12. A. Thể tích V ở đktc là A. 10.Khối A 2007) Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan.4%.75M và 11.98 gam CO2 và 5.0 lít. Hỗn hợp A gồm Mg.12 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO2 và NO. C3H4 và C4H8 thì thu được 12. 0.12 ml.05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. 02. Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí H 2. 13. thì thu được 4.TSCĐ .24 lít.59 gam trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không khí. 0. 0. 16.97%. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0.

Dung dịch Y có pH là A. 38. 5. 2.488 gam.Khối A 2007) 109 . 1.TSĐH 2007) Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0.97 gam. D. D.B. 7.78 gam.93 gam. Ví dụ 11: (Câu 33 .49 lít.Mã đề 285 . B. khối lượng kết tủa thu được là A. Al bằng 500 ml dung dịch gồm H 2SO4 0. 0 gam. B. Giá trị của V là A. 38. B. C. A.235 gam. 3. D. Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ.81 gam.39 lít.24 lít. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). B. 6. B. C. 53. 15 gam.6 lít.736 lít H2 (đktc) và dung dịch X. FeO) với số mol mỗi chất là 0.0125M). 2.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2. 53. B.4 lít. Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C.94 gam. 0.12 lít.02 gam. Cho a gam hỗn hợp A gồm oxit FeO. Ví dụ 10: (Câu 40 . C. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. thu được dung dịch B và 3. 1. C. 5 gam. 1. D. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.41 lít. hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. C. B. 0. 1. Ví dụ 9: (Câu 40 . 22.ELETRON Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm (Fe.95 gam. D.56 gam. 0.3 gam và 1.TSĐH 2007) Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3. Giá trị của m và V lần lượt là A. D.1 mol. 6.5M.1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0.TS Cao Đẳng . 7. Fe2O3. 1. V2 = V1. 0. 43 gam và 2. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. 2. D. 1. C.91 gam.84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là A. Tính a.10. Ví dụ 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1. C. a) Số gam muối thu được trong dung dịch X là A.2M và dung dịch Ca(OH) 2 0.12 lít H2 bay ra (ở đktc).01 mol Fe(NO3)3 và 0.28M và HCl 1M thu được 8.92 gam.136 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 20. 2) Cho 3. 50 ml.34 gam.15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A.Mã 182 . C. V2 = 2V1. 7. thu được 5. Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 0. V2 = 1. B.5M.74 gam một hỗn hợp gồm Mg. b) Thể tích V là A.2 gam.88 gam.5V1. 10 gam. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO.Khối A 2007) Cho m gam hỗn hợp Mg.1M. 2. B. 4. 3. 3.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0.62 gam.Mã 285 . Ví dụ 2: Hòa tan 0. Ví dụ 3: Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0.Mã 231 . B. 82. C. C. 0. Sục 7.Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)2 0. Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 7.12 gam.5M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất. 5. C. 0.179 gam. Fe3O4. 38.4 gam và 5.24 lít. Giá trị pH của dung dịch X là A.03 mol AlCl3 vào dung dịch A. 0.12 lít. C.5 M thoát ra V2 lít NO.12 lít.TS Đại Học .1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H2SO4 0.672 lít. D. D. 0. 53.Khối B . 25 ml.4 gam và 2.C. CuO. D.4 lít.24 lít. B.Khối B . Phương pháp 4 SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION .42 lít. B. 1. D. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A. D.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).143.344 lít.0375M và HCl 0.5 lít. Cho dung dịch chứa 0.5V1. 50 ml. 7. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch E. 1.98 gam. 6.1M và NaOH 0. V2 = 2. Ví dụ 12: (Câu 18 . c) Lượng kết tủa là A. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. 54. D.235 gam. 38.12 lít. thu được dung dịch X.

47. Số mol của mỗi axit lần lượt là A. C2H6O. B. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau.15 mol NO2 và 0. 111. 0. C3H8O.36 lít H2 (đktc). lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn.95 gam hỗn hợp Zn. NO2.75 mol. D.8 gam. B. đồng đẳng liên tiếp thu được 5.28 gam hỗn hợp 3 este trung tính.22M C. 1. NH4+ Ví dụ 17: Cho hỗn hợp gồm 0. Ví dụ 15: Hòa tan 10. D.7 gam H2O. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2. D. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0.) muối khan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: A. 05. C.1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3.9 mol.07 mol N2.1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO 3 1M vừa đủ.04 mol và 0.84g và 157.75 lần số mol H2O. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3. C3H7OH và C4H9OH.36 lít H 2 (ở đktc).05 mol. 26. CH3OH và C2H5OH.55 gam. và 0. 31. 0.06 mol và 0. Mặt khác. 150 ml. Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A.4 gam.04 mol. 0.35 gam. Hai chất nitro đó là A. và 0. Cho axit oxalic HOOC− COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no. 53.84g và 157. kết thúc phản ứng thu được 3.76 gam hỗn hợp Zn. C3H8O. Phương pháp 5 SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH 01.22M Ví dụ 16: Hòa tan 5.5 gam. Ví dụ 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. D. thu được dung dịch X và 3. 3 ancol là A.792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam. C4H10O. 53. Nitro hóa benzen được 14. X là: A.Phần 1: cho tác dụng với Na dư. 110 . B. 03. Đốt cháy hoàn toàn 0. N2 C. C4H10O.15 mol CuFeS2 và 0. 1. C3H8O. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0. C. giá trị của m. C2H5OH và C3H7OH. 75 ml. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5.71 gam hỗn hợp gồm Al. C3H6O. 0. 04. D.896 lít một sản sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. Số mol HNO3 đã phản ứng là: A.045 mol và 0. 34.05 mol và 0. C. 112. 0. Giá trị của m là: A. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5. B. C3H8O3.84g và 167.2M B.1 mol NO.05 mol N2O). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 27. C. Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. Chia X thành hai phần bằng nhau. C. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0.8 gam. Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30. 60 ml.05 mol. Fe trong 4 lít dung dịch HNO 3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1. NO D.35 gam.055 mol. B. Hai rượu có công thức A. dược dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. a là: A.7 gam. 55. 30 ml.44g A. và 2.2 mol.9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0.1 mol mỗi khí SO2.44g B. C3H8O. B. 02. N2O B.44g Ví dụ 18: Hòa tan 4.9 gam. . Ví dụ 14: Cho 12. nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X.Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư). D. Giá trị của m và a là: A.36 gam muối.2M D.8 gam.06 mol. 28. C4H9OH và C5H11OH. đơn chức.84g và 167.36 lít CO 2 (đktc) và 2. C3H6O2. 112. B.44g C. 0. 25. D. C. D. C. và 2.55 gam. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4. C. C3H8O2. 111. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. 0. B.09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO 2. NO. 55.3 gam. 37.9 gam. Zn. C3H8O2.

.336 lít. FeO.08 gam nước. 6. Xác định thành phần theo số mol chất rắn B. 0. B. 111 . Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3. B. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A. Giá trị của V là: A. thấy khối lượng ống giảm 4. C.2 gam.9 gam. C2H5OH và C4H9OH. xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. Hỗn hợp X gồm 2 este A. C. 05.2 gam muối khan giá trị của m là A.66 gam CO2.975 gam muối. Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4. 0. B. Khối lượng muối clorua tạo ra trong ddịch là A. D. Fe2O3.Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180oC. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau: . 5. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. C4H8O2. 132 gam.92 gam chất rắn B gồm Fe2O3.0. C. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. 06. Cho tác dụng với H2SO4 loãng dư. 1. Đem A đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí CO2 (đktc) thu được là A. 06. 02.4 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 26. 04. 77.5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư.48 lít khí NO2 (đktc). 2. B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức. 2.434 lít.8 gam chất rắn khan. Khi phản ứng thực hiện hoàn toàn và kết thúc. Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01.903 gam. phenol. 0. B. CH3OH và C3H7OH.704 gam. 9. C. 09.6 gam. to) thì thu được hỗn hợp A. Vậy công thức phân tử của este là A.7 gam. 1.2 gam. Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN Ví dụ 1: Nung 8.24 lít khí H2 (đktc). CH3OH và C2H5OH. 15. 1.39 gam.237 lít. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 0. CTPT hai ancol trên là A.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.8 gam.5oC và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. 126 gam. 142 gam. 7.443 lít.96 lít khí SO2 (đktc). 07. thu được 2. 0.2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic. R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22. Dùng CO để khử 40 gam oxit Fe2O3 thu được 33. D. Cho 9.25 gam. D.672 lít khí (đktc) và một dung dịch.6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu? A.2 gam.Phần 2: tác dụng với H2 dư (Ni. FeO và Fe.125 gam. 9.2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. B. C2H4O2.4 gam Fe trong không khí. 5. B ta được hỗn hợp X gồm các olefin.7 gam. 10. 5. Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8. D.94 gam. 0. Cho 4. D. B.2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33. axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0. Ví dụ 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO. thể tích khí CO (đktc) tối thiểu để có được kết quả này. 5. C.444 lít.8 gam. C. a) Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X.Xác định công thức và tên oxit sắt đem dùng. 0. Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 49.05 gam.2 gam. 46. C. Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. C3H6O2. 2.2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136. Fe 2O3. B.24 lít.85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 18. B2CO3. Khối lượng của X là A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145. 35. D. 0. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp X. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là A. FeO.4 lít CO 2 (đktc). 11. Fe3O4.4 gam. Cho 2. 08. D. Fe2O3. B.2 lít. B.8 gam. 141 gam.55 gam. C5H10O2. 1. C. B. 1. 9.344 lít. C. C. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0.52 gam. Vậy khối lượng HCl phải dùng là A.. D.215 gam. Giá trị của m là A.4 gam. D.521 gam. phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69.Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1. 0. B. D. C. D. C2H5OH và C3H7OH. sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe. 10.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9.93 gam.

Khối B .TSĐH 2007) Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63.12 lít. A hòa tan vừa vặn trong dung dịch chứa 0. Để dung dịch sau − điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO 42 không bị điện phân trong dung dịch) A. Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Ví dụ 1: (Câu 11 . một phân tử X chỉ cho 2 electron. D.Khối A .Mã đề 182 .03. C.2(a + b). B. 20. 2b = a.Khối A . a : b = 1 : 5. thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 100 gam. Mặt khác. y = x − 2. 40.Mã đề 285 . 0. Fe2O3.56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.4 lít. hai chức.5 lít. a : b < 1 : 4. HOOC− COOH. CH3− COOH. C. V = 11. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. D. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào? A.02.04 gam hỗn hợp X gồm FeO. C. Ví dụ 5: Nung m gam bột sắt trong oxi.62 gam. Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm (Fe. D.7%. D. C. C. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. V = 22.4(a + b). D. b là A. HOOC− 2− 2− CH CH COOH. Fe2O3. D.2(a − b). C. 1. no. V = 22.04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) là. 50 ml. 0.Mã đề 182 . Ví dụ 5: (Câu 39 . D. C. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. đơn chức. 4.4(a − b). C. có màng ngăn xốp). D. 0.Mã đề 182 . 5. 0. 25 ml.TSĐH 2007) Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của k là A.Mã đề 182 . Số mol NO bay ra là. Ví dụ 4: (Câu 37 . 37. Ví dụ 3: (Câu 21 .Mã đề 182 .B. 3.TSĐH 2007) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ. D. a : b > 1 : 4.Khối A . b) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y. Fe 2O3. B. đơn chức. 120 gam. 2.04. Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Biểu thức liên hệ giữa V với a. D.24%. 2. Ví dụ 7: Nung 8.52 gam.5 mol HNO3. Fe3O4 thì cần 0. 6. B. Fe 3O4. 160 gam. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3.96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. 336 ml. 1. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. 2. trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. B. Ví dụ 7: (Câu 32 . b < 2a. C. Trong phản ứng tráng gương. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A.A. B. A.12 lít. D. FeO) với số mol mỗi chất là 0. B. 2. y = 100x. B. 448 ml. 112 . Fe3O4. hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. D. để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Ví dụ 4: Để khử hoàn toàn 3. y = x + 2. C. đơn chức. A.TSĐH 2007) Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. y = 2x.5%. B. D. 0. A. không no có một nối đôi.TSĐH 2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều.96% clo về khối lượng. 50 ml. 112 ml. B.1 mol. thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. b = 2a.32 gam. b > 2a. bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. 2.01. no. B.140 gam. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0.24 lít. V = 11. B.97%. Giá trị của m là A. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A. không no có hai nối đôi.Khối A .TSĐH 2007) Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH.22 gam. 22. 224 ml. a : b = 1 : 4. C. B. C. C2H5− COOH. C. Ví dụ 2: (Câu 13 . 30.05 mol H2.Khối A .

14. 4. Cu. 75%.13%. Nung nóng bình có xúc tác NH3 chuyển hết thành NO. a = b. Ví dụ 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al.05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O.4. B. B. Fe. . a = b. 50%. 10%.TSCĐ 2007) Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27. a < b < 5a. 3. M là kim loại gì? A.21%. a = 2b. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là A. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. 16. Cho A đi qua niken nung nóng được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy ra là 100%). C. NO2 và lượng O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa vặn hết trong nước thành dung dịch HNO3. C. 15%. C.Ví dụ 12: Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO 2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là A. a = b − 0. V1 > V2. 13. C. a = b − 0. 2. Ví dụ 15: Một bình kín chứa V lít NH3 và V′ lít O2 ở cùng điều kiện. Zn. V1 ≤ V2. A. Ví dụ 15: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO 3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được chất rắn Y chứa 45.1%. C. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Al. hàm lượng Fe3C là a%. 25%. D. C. D. D.5.07. Các khí đo ở cùng điều kiện. V1 < V2. 80%. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9. 16%. D. B.18%.8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14. C. Cu. Ví dụ 3: (Câu 1 . C3H6. trong đó hàm lượng tổng cộng của Fe là 96%. C.5. B. C.Mã đề 231 . D. B. . 10. D. sau đó NO chuyển hết thành NO 2.02.Thí nghiệm 2: nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2. a = b − 0. C4H8. Công thức phân tử của anken là A. Mg.Khối A . Kim loại M là A. Ví dụ 17: Hỗn hợp X có một số ankan. Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm một Anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6. B.5. B. Ví dụ 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 10. C. Giá trị a là A. C. Zn. C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ 113 .6. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3. D. 1. C5H10 Cách 2: CHỌN ĐÚNG TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT TRONG ĐẦU BÀI ĐÃ CHO Cách 3: CHỌN GIÁ TRỊ CHO THÔNG SỐ Ví dụ 14: X là hợp kim gồm (Fe. D. Vậy x có giá trị nào sau đây? A. B. Fe. 70%. B.Thí nghiệm 1: Nếu cho m gam X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2. Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3. D. Fe3C). 20%. b = 5a. Tỷ số là A. D.25%. V1 = V2. C. hàm lượng C đơn chất là 3.05. 20%. B.65 % CaO. D. C2H4. B. 15%. Đốt cháy 0.

VÝ dô : SO3 + H 2 O → H2 SO4 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 x i b. níc. 2. II.Nguyªn tè Oxit kh«ng t¹o muèi Oxit Oxit t¹o muèi Oxit Lìng tÝnh Baz¬ Hi®rOxit Lìng tÝnh Oxi Oxit Axit Ax Muèi Axit Muèi Muèi baz¬ Muèi trung hßa A. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè. Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ níc. dung dÞch baz¬. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit . ngêi ta ph©n lo¹i nh sau: 1. T¸c dông víi Axit : Oxit Kim lo¹i + Axit → Muèi + H2O VD : CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 3. 3. T¸c dông víi KiÒm( dung dÞch baz¬): Oxit phi kim + KiÒm → Muèi + H2O 114 . VD nh Al2O3. VD nh CO. VÝ dô : CaO + H 2 O → Ca(OH)2 2. Oxit Axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ níc. ZnO .BeO. oxit : I. NO … III. trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi . Oxit lìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit vµ t¸c dông víi dung dÞch baz t¹o thµnh muèi vµ níc. OÂitkim loaï +H2O → Bazô . Cr2O3 4.TÝnh chÊt hãa häc : 1. T¸c dông víi níc : x a. Oxit trung tÝnh cßn ®îc gäi lµ oxit kh«ng t¹o muèi lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi dung dÞch axit. OÂitphi kim+H2O → Axit .

§Þnh nghÜa: Axit lµ hîp chÊt mµ trong ph©n tö gåm 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tö Hi®ro liªn kÕt víi gèc Axit . H2SO4 : Axit Sunfuric H2SO3 : Axit Sunfur¬ Mét sè Axit th«ng thêng: Kí hieâuï : Tªn gäi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua Hãa trÞ I II I 115 . Tªn gäi: * Axit kh«ng cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ hi®ric ” . §iÒu chÕ oxit: * Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh: võa ph¶n øng víi víi dung dÞch KiÒm: dung dÞch AxÝt võa ph¶n øng Phi kim + oxi NhiÖt ph©n Axit (axit mÊt níc) NhiÖt ph©n muèi kim lo¹i + oxi Oxit NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan kim lo¹i m¹nh+ Oxit kim lo¹i yÕu VÝ dô:chÊt Oxi + hîp 2N2 + 5O2  2N2O5 3Fe + 2O2  Fe3O4 2CuS + 3O2  2CuO + 2SO2 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 4HNO3 4NO2+ 2H2O + O2 H2CO3 CO2 + H2O CaCO3  CO2 + CaO Cu(OH)2 H2O+ CuO 2Al + Fe2O3  Al2O3+ 2Fe B . Mét sè tÝnh chÊt riªng: VD : t 3CO + Fe 2 O3  3CO2 + 2Fe → t 2HgO  2Hg + O 2 → t CuO + H 2  Cu + H2 O → o o o Al2 O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 O Al2 O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2 O IV. AXIT : I. HCl : axit clohi®ric * Axit cã oxi tªn gäi cã ®u«i lµ “ ic ” hoÆc “ ¬ ” .VD : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO3 + H2 O CO 2 + NaOH → NaHCO3 (tïy theo tû lÖ sè mol) 4. T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : Oxit phi kim + Oxit Kim lo¹i → Muèi VD : CO 2 + CaO → CaCO3 5.

T¸c dông víi oxit Kim lo¹i : 2HCl + CaO → CaCl2 + H 2 O 4. phenolphtalein kh«ng mµu hãa hång. T¸c dông víi AxÝt : H Cu Ag Hg Pt Au 2KOH + H 2SO4 → K 2SO4 + 2H2 O . TÝnh chÊt hãa häc: 1.TÝnh chÊt hãa häc: 1. * Axit H2SO4 ®Æc nãngcã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhiÒu Kim lo¹i kh«ng c n gi¶i phãng Hi®r« : 2H 2SO 4 ñaë. Dung dÞchAxit lµm quú tÝm hãa ®á: 2. Mét tÝnh chÊt riªng : * H2SO4 ®Æc vµ HNO3 ®Æc ë nhiÖt ®é thêng kh«ng ph¶n øng víi Al vµ Fe (tÝnh chÊt thô ®éng hãa) . * Axit HNO3 ph¶n øng víi hÇu hÕt Kim lo¹i (trõ Au.noùg + Fe → Fe(NO3 )3 + NO2 + 3H2 O * HNO3 lo·ng + Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO (kh«ng mµu) + H2O n VD : 8HNO3 loaõg + 3Cu → 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O * H2SO4 ®Æc nãngvµ HNO3 ®Æc nãng hoÆc lo·ng T¸c dông víi S¾t th× t¹o thµnh Muèi S¾t (III). T¸c dông víi kieàm : H 2SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H2 O H 2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2 O 3. Pt) kh«ng gi¶i phãng Hi®r« : 4HNO3 + Fe → Fe(NO3 )3 + NO + 2H2 O * HNO3 ®Æc nãng+ Kim lo¹i → Muèi nitrat + NO2 (mµu n©u)+ H2O c n VD : 6HNO3 ñaë. §Þnh nghÜa: Baz¬ lµ hîp chÊt hãa häc mµ trong ph©n tö cã 1 nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®r«xit (_ OH). T¸c dông víi Muèi : HCl + AgNO 3 → AgCl + HNO 3 6. Baz¬ : I.noùg + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O C._ NO3 = SO4 = SO3 _ HSO4 _ HSO3 = CO3 _ HCO3 ≡ PO4 = HPO4 _ H2PO4 _ CH3COO _ AlO2 Nitrat Sunfat Sunfit Hi®rosunfat Hi®rosunfit Cacbonat Hi®rocacbonat Photphat Hi®rophotphat ®ihi®rophotphat Axetat Aluminat I II II I I II I III II I I I II. Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2 O 2. KOH + H 2SO4 → KHSO4 + H2 O 116 . II. T¸c dông víi Kim lo¹i (®øng tríc hi®r«) : 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 ↑ * Daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa kim loaïi: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb 5. Dung dÞch KiÒm lµm quú tÝm hãa xanh.

Mét sè ph¶n øng kh¸c: 4Fe(OH) 2 + O2 + 2H2 O → 4Fe(OH)3 KOH + KHSO 4 → K 2SO4 + H2 O 4NaOH + Mg(HCO3 ) 2 → Mg(OH)2 ↓ + 2Na2 CO3 + 2H2 O * Al(OH)3 lµ hi®r«xit lìng tÝnh : Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2 O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O D. Muèi : I. K. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n: Cu(OH) 2  CuO + H2 O → 6. Ca…) ®Èy kim lo¹i ®øng sau (trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i) ra khái dung dÞch T¸c dông víi muèi cña chóng. Kim lo¹i + Kim lo¹i Na. Dung dÞch Muèi t¸c dông víi Baz¬ t¹o thµnh Muèi míi vµ Baz¬ míi T¸c dông víi VÝ dô: Na 2 CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +2NaOH KiÒm (Baz¬) §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi míi hoÆc Baz¬ míi t¹o thµnh lµ chÊt kh«ng tan (kÕt tña) T¸c dông víi Dung dÞch Muèi t¸c dông víi dung dÞch Muèi Dung dÞch Muèi 117 . Dung dÞch kiÒm t¸c dông víi oxit phi kim: 4.3.TÝnh chÊt hãa häc: Kim lo¹i + muèi  Muèi míi vµ Kim lo¹i míi 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2Ag ↓ VÝ dô: Lu ý: + Kim lo¹i ®øng tríc (trõ Na. Dung dÞch kiÒm t¸c 2KOH + SO3 → K 2SO4 + H2 O KOH + SO3 → KHSO4 dông o víi Muèi : 2KOH + MgSO 4 → K 2SO4 + Mg(OH)2 ↓ t 5. II. §Þnh nghÜa : Muèi lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö Kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc Axit. Ca… khi t¸c dông víi dung dÞch muèi th× kh«ng cho Kim lo¹i míi v×: Na + CuSO4  2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Muèi + axÝt  muèi míi + axit míi VÝ dô: Na 2S + 2HCl → 2NaCl + H2 S ↓ T¸c dông víi Axit Na 2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2 O + SO2 HCl + AgNO3 → AgCl ↑ + HNO3 §iÒu kiÖn ph¶n øng x¶y ra: Muèi t¹o thµnh kh«ng t¸c dông víi axit míi sinh ra hoÆc axit míi sinh ra lµ chÊt dÔ bay h¬I hoÆc axit yÕu h¬n axit tham gia ph¶n øng . K.

7. C ×M C% = M 10 × D ) XIII. Vdd C% CM D P R Khèi lîng mol chÊt tan A Khèi lîng mol chÊt tan B ThÓ tÝch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch dung dÞch ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn kh«ng chuÈn Nång ®é phÇn tr¨m Nång ®ä mol Khèi lîng riªng ¸p suÊt H»ng sè Mol/lÝt gam/m l 118 atm .4 n KÝ hiÖu Chó thÝch: Tªn gäi Sè mol Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng dÞch Khèi lîng m«i Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng Khèi lîng m mct mdd mdm m hh chÊt tan dung dung hçn hîp chÊt A chÊt B mol §¬n vÞ mol gam gam gam gam gam gam gam gam/m ol gam/m ol gam/m ol lÝt lÝt mililÝt lÝt % n = C M ×Vdd C % × mdd n= 100% × M 5. 4. V C% = mct × 100% mdd Vdd Vdd ( ml ) V ( dkkc 8. 3. P ×V ( dkkc ) n= R ×T C«ng thøc tÝnh nång ®é C% XII. C«ng thøc tÝnh sè mol : m n= 1. n= Vdd ( ml ) × D × C % 100% × M mA mB M MA MB 6. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol : n C M = ct 9. n= V 22 . M 2.Mét sè Muèi bÞ nhiÖt ph©n hñy TÝnh riªng chÊt t 2NaHCO3  Na 2 CO3 + CO2 ↑ +H2 O → t CaCO3  CaO + CO2 → o o Fe 2 (SO4 )3 + Cu → CuSO4 + 2FeSO4 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 C¸c c«ng thøc thêng gÆp XI.

10. Tû khèi cña chÊt khÝ : 21. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch : n Vdd = 16. CM 17. HiÖu suÊt ph¶n øng : 22. 14. mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D XVI. mhh 19. Vdd ( ml ) = m dd D hay thÓ tÝch c¸c chÊt XVII. mct = C % × Vdd 100% XV. CM = 10 × D × C % M XIV. d= mA mB  M  d = A   MB    XIX. %B = mB × 100% mhh hoaëc %B = 1 0 0 − % A % m hh = m A + m B XVIII. m = n×M 12. C«ng thøc tÝnh khèi lîng : 11. 15. 20. mt t(nt t \ Vt t) H% = × 1 0%0 m ( lnltt \ Vl t) 119 . C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng trong hçn hîp: m % A = A × 100% 18. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch : mdd = mct + mdm 13.

4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1. biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa..75 B. Muèi thu ®îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. M hh = 1 1 2 2 3 3 (hoÆc) M hh = ) n1 +n2 +n3 +. V1 +V2 +V3 +..5M.6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng . a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng. BiÕt r»ng khèi lîng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g. b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi dung dÞch nãi trªn. SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2. Bµi tËp vËn dông Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M.. 1. Giá trị của a là? A.. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1.. a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®îc. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11. b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi lîng lµ bao nhiªu? Bµi 7: Cho 6. b) Trung hßa lîng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1. Bµi 6: DÉn 1.2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) ... n M +n M +n M +. Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬. a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).25 g/ml). Bài toán CO2.5 **. Bµi 8:Dẫn 5. V1M1 +V2M 2 +V3M 3 +.2g Na2O tan hÕt vµo níc t¹o thµnh 200g dung dÞch. 0. hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. 2. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch muèi sau ph¶n øng.5 C. 2 D. thu ®îc V(l) khÝ cacbonic.. Bµi 2: BiÕt r»ng 1.XX. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh hçn hîp chÊt khÝ 23. Ba(OH)2: Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k: 120 . H·y cho biÕt: a) Muèi nµo ®îc t¹o thµnh? b) Khèi lîng c®a muèi lµ bao nhiªu? Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®® víi 1.25g/ml).

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa. Na2CO3 B.Ca=40) 121 .Nếu mkết tủa<mCO 2 th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p= n + m Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có: p=n .25 mol Ca(OH)2. Biết rằng: . Bµi 10: Cho 2.O=16.12lÝt khÝ lu huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0. thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 .24 lít B/.Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7.H=1.Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3 .24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng. . 2g kết tủa C. Cả A.Ba=137) A. 3g kết tủa D. C đều đúng Bµi 12: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.896 lít CO2 vào 3 lít dd ca(OH)2 0. Vậy V bằng: (Ca=40. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa.01M được? (C=12.Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa.48 lít D/.36 lít C/.cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. dung dịch A chứa? (Na=23. . 1g kết tủa B. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. b) TÝnh khèi lîng chÊt kÕt t®a thu ®îc.Ca=40) A.m Bµi 9: DÉn 1. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ.K= nCO2 nCa (OH ) 2 K ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3 K ≥ 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2 1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 .Nếu mkết tủa>mCO 2 th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu .3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0. .H=1.88gam kết tủa. NaHCO3. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12. 3. a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng.mkết tủa - Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ . Na2CO3 Bµi 13:hấp thụ toàn bộ 0. NaHCO3 C. 4.C=12.O=16.5 M.O=16. 2. lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2. NaOH và Na2CO3 D.Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải. 4g kết tủa Bµi 14:Hấp thụ toàn bộ 0. Bµi 11: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0.C=12.H=1. b) TÝnh khèi lîng c¸c chÊt sau ph¶n øng. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH) 2 hoặc ddBa(OH)2.O=16) A/.1M.

O=16. 0.24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Tăng 13.01mol và 0.688 lít CO2 (đktc) vào 2.048 C.4gam NaOH vào bình này.5g B. 18.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. 184gam C.03 mol D.01M ta thu được m gam kết tủa. 0.2gam B.224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0. 0.84gam B.16gam D.26gam B.06 D. 10g B.06gam D.76g kết tủa. Hấp thụ 7.5g D. 15g C. 2. Gía trị của m là? A. Tăng 20gam C. Thêm tiếp 0. 3g Bµi 20:Hấp thụ hoàn toàn 2.48 D.5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch A thu được kết tủa có khối lượng? A. Gía trị của a là? A.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l. 2g C.A. 1.04 mol B. Chỉ ra gía trị x? (C=12.03mol và 0.5g Bµi 18:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1. 0. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.01M.11 mol Ca(OH)2. Chỉ có Ca(HCO3)2 C.04 Bµi 25:Cho 0.416gam Bµi 27:Cho 0.84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch X th× khối lượng kết tủa thu được là? A. Tổng khối lượng muối thu được là? A.8gam D Giảm 6.7 gam kết tủa. 4. 0. Giảm 16. 15g B. 1.1M và Ca(OH)2 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15. Ca(HCO3)2 và CO2 Bµi 17:Hấp thụ hoàn toàn 0. 0. thu được 15. 10g D.02M.5 lít Ba(OH)2 0. 0. 0. 2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A. 4.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2. Gía trị lớn nhất của V là? A. 0. 1g Bµi 24:Hấp thụ hoàn toàn 2.05 mol C.2M và Ca(OH)2 0. 1g B. hấp thụ 0. 0. 5g C.032 B. 2gam C.08mol Ca(OH)2. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. 41. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A. 0.02mol và 0. 0. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A.04 Bµi 21:Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0. 20g D.96gam 122 .76gam kết tủa. Chỉ có CaCO3 B. 1. 1g Bµi 23:Dung dịch X chứa NaOH 0.02mol và 0.075 mol Ca(OH)2. 0. 28g Bµi 22:Hấp thụ hết 0.03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. 10g D.72 Bµi 19:Hấp thụ hết 0. 4.6gam C.H=1. 0. 2g D. 3.8gam Bµi 15:Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0.2M và Ca(OH)2 0. 2.06 D.048 C.12 B.1M thu được 19.05M thu được kết tủa nặng? A.4gam D. 416gam B.5g C. 12g C.032 B.184gam Bµi 26:Cho 0.2688 lít CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0.24 C. 1.Ca=40) A.1M. 1.04 mol Bµi 16: Hấp thụ hoàn toàn 2.01M.14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.2 mol CO2 vào 1 lít dung dịch chứa KOH 0. 5g B. 6.

Tæng sè h¹t proton. n¬tron vµ electron cña mét nguyªn tö lµ 155. 1. Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO3 20% (D = 1. ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ tr¾c nghiÖm ®ßi hái n¾m ch¾c c¸c lo¹i bµi to¸n ho¸ nµy. X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë 2 chu k× liªn tiÕp trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. H·y x¸c ®Þnh sè khèi cña nguyªn tö trªn theo c¸c kÕt qu¶ cho sau : A. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch nµy lµ : A. Bµi tËp to¸n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö VÝ dô 36. 40% C. TÝnh sè ml H2O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch míi cã nång ®é 0. ®ång thêi ®ãng vai trß lín trong viÖc ®¸nh gi¸ thÝ sinh. nhÊt lµ ph©n lo¹i thÝ sinh. 8 vµ 15 B. Bµi to¸n vÒ nång ®é. 35% D. 95 B. Sè thø tù cña nguyªn tè X vµ Y lµ : A. 115 C. cïng víi ph¬ng ph¸p gi¶i cô thÓ ng¾n gän cho tõng lo¹i. A. 108 D. 38% VÝ dô 40. 7 vµ 15 2. 30% B. 1/5 D.2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung dÞch. Bµi to¸n ho¸ sÏ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ trong cÊu tróc cña c¸c bé ®Ò thi tr¾c nghiÖm m«n ho¸.HÖ thèng vËn dông 8 d¹ng bµi tËp thêng ®îc lµm bµi tr¾c nghiÖm Ho¸. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X vµ Y lµ 52. Díi ®©y sÏ giíi thiÖu nh÷ng d¹ng bµi to¸n ®ã. 2/3 B. 9000ml B. 3/4 VÝ dô 39. Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 33 h¹t. 18000ml 123 . 112 VÝ dô 37. 2/5 C. §©y lµ lo¹i bµi tËp quan träng biÓu thÞ ®Æc trng cña m«n ho¸ häc. A.1M. 9 vµ 17 C. CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO3 cã nång ®é % t¬ng øng lµ 45% vµ 15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO3 cã nång ®é 20%. pH cña dung dÞch VÝ dô 38. 7 vµ 14 D.

C. 11000ml

D. 17000ml

VÝ dô 41. Trén 100ml dung dÞch KOH cã pH = 12 víi 100ml dung dÞch HCl 0,012M. §é pH cña dung dÞch thu ®îc sau khi trén lµ : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 VÝ dô 42. §Ó trung hoµ hoµn toµn 50ml hçn hîp X gåm HCl vµ H 2SO4 cÇn dïng 20ml NaOH 0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoµ thu ®îc 0,381 g hçn hîp muèi kh«. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit vµ pH cña hçn hîp X (coi H 2SO4 ph©n li hoµn toµn thµnh ion). CM(H2SO4) = 0,080M vµ pH = 0,85 A. CM(HCl) = 0,120M ; B. CM(HCl) = 0,072M ; C. CM(HCl) = 0,065M ; D. KÕt qu¶ kh¸c

CM(H2SO4) = 0,024M vµ pH = 0,92 CM(H2SO4) = 0,015M vµ pH = 0,89

3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh khèi lîng chÊt trong qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ hiÖu suÊt ph¶n øng

VÝ dô 43. Ngêi ta dïng quÆng pirit s¾t ®Ó ®iÒu chÕ SO2. H·y tÝnh khèi lîng quÆng cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ 4,48 lÝt SO2 (®ktc), biÕt quÆng chøa 20% t¹p chÊt vµ hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75%. A. 25,2 gam B. 20,8 gam C. 20 gam D. 20,3 gam VÝ dô 44. Cho 0,1 mol FeCl3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch Na2CO3 d thu ®îc kÕt tña X. §em nung kÕt tña ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi lîng m. Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 7 gam B. 8 gam C. 9 gam D. 10 gam VÝ dô 45. TÝnh khèi lîng axit metacrylic vµ khèi lîng rîu metylic cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 150 gam metyl metacrylat, gi¶ sö ph¶n øng este ho¸ ®¹t hiÖu suÊt 60%. A. maxit metacrylic = 215 gam ; mrîu metylic = 80 gam B. maxit metacrylic = 200 gam ; mrîu metylic = 75 gam C. maxit metacrylic = 185 gam ; mrîumetylic = 82 gam D. KÕt qu¶ kh¸c VÝ dô 46. Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi hçn hîp HNO3 ®Æc vµ H2SO4 ®Æc. Lîng nitrobenzen sinh ra ®îc khö thµnh anilin. TÝnh khèi lîng anilin thu ®îc, biÕt hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.

124

A. 315 gam C. 385,2 gam

B. 402,1 gam D. 362,7 gam

4. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö vµ c«ng thøc chÊt

VÝ dô 47. Cho 2,3 gam mét rîu ®¬n chøc X t¸c dông víi mét lîng natri kim lo¹i võa ®ñ, thu ®îc 0,56 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh khèi lîng ph©n tö cña rîu X, ®îc : A. 42 gam B. 34 gam C. 46 gam D. 58 gam VÝ dô 48. Nung 2,45 gam muèi v« c¬ X thÊy tho¸t ra 672 ml O 2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35% kali, 47,65% clo. X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X. A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. KClO4 VÝ dô 49. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol mét axit h÷u c¬ X m¹ch hë ®îc 4,4 gam CO2 vµ 1,8 gam H2O X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X. A. C3H6O2 B. CH2O2 C. C2H4O2 D. C4H8O4 VÝ dô 50. Mét rîu no, khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol cÇn võa ®ñ 3,5 mol oxi. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña rîu trªn, biÕt r»ng mçi nguyªn tö cacbon chØ liªn kÕt víi mét nhãm OH. A.

CH3 − CH − CH2 − OH OH CH2 − CH −CH2 OH
| |

B. |

CH2 − CH2 OH
D. C«ng thøc cÊu t¹o kh¸c
|

OH

C. |

OH

OH

|

5. Bµi to¸n vÒ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp

VÝ dô 51 Hoµ tan 26,8 gam hçn hîp CaCO3 vµ MgCO3 vµo dung dÞch HCl cã d, thu ®îc 6,72 lÝt CO2 (®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp. %mMgCO3 = 71,5% A. %mCaCO3 = 28,5% ; B. %mCaCO3 = 37,31% ; %mMgCO3 = 62,69% C. %mCaCO3 = 40% ; D. %mCaCO3 = 29,3% ;

%mMgCO3 = 60% %mMgCO3 = 70,7%

6. Bµi to¸n vÒ ®iÖn ph©n

VÝ dô 52. §iÖn ph©n 500ml dung dÞch AgNO3 víi ®iÖn cùc tr¬ cho ®Õn khi cat«t b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra th× ngõng. §Ó trung hoµ dung dÞch sau ®iÖn ph©n cÇn 800ml dung dÞch NaOH 1M.

125

TÝnh thêi gian ®iÖn ph©n, biÕt khi ®iÖn ph©n ngêi ta dïng dßng ®iÖn cêng ®é 20A. A. 4013 gi©y B. 3728 gi©y C. 3918 gi©y D. 3860 gi©y VÝ dô 53. §iÖn ph©n 10ml dung dÞch Ag2SO4 0,2M víi c¸c ®iÖn cùc tr¬ trong 11 phót 30 gi©y vµ dßng ®iÖn cêng ®é 2A. X¸c ®Þnh lîng b¹c thu ®îc ë cat«t trong sè c¸c kÕt qu¶ cho sau : A. 3,129 gam B. 4,320 gam C. 1,544 gam D. 1,893 gam VÝ dô 54. §iÖn ph©n muèi clorua kim lo¹i kiÒm nãng ch¶y, ngêi ta thu ®îc 0,896 lÝt khÝ (®ktc) ë an«t vµ 3,12 gam kim lo¹i ë cat«t. X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi ®iÖn ph©n ®îc : A. KCl B. NaCl C. LiCl D. CsCl
7. Bµi to¸n vÒ c¸c chÊt khÝ

VÝ dô 55. Cho 5,6 lÝt hçn hîp X gåm N2 vµ CO2 (®ktc) ®i chËm qua 5 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 0,02 M d ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc 5 gam kÕt tña. TÝnh tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi hi®ro, ®îc lµ : A. 14,3 B. 14,8 C. 15,6 D. 15,1 VÝ dô 56. ë 27oC, ¸p suÊt 87mmHg, ngêi ta cho mét lîng s¾t kim lo¹i hoµ tan trong dung dÞch HCl, thu ®îc 360ml khÝ. X¸c ®Þnh khèi lîng s¾t ®· ph¶n øng, ®îc kÕt qu¶ sau : A. 0,11304 gam B. 0,09352 gam C. 0,10671 gam D. 0,12310 gam VÝ dô 57. Trong mét b×nh thÐp cã dung tÝch 5,6 lÝt (kh«ng chøa kh«ng khÝ), ngêi ta cho vµo ®ã 32 gam NH4NO2. §a b×nh vÒ 0oC sau khi ®· ®un nãng ®Ó muèi nµy bÞ ph©n tÝch hoµn toµn. TÝnh ¸p suÊt trong b×nh (coi thÓ tÝch níc lµ kh«ng ®¸ng kÓ). A. 3 atm B. 4 atm C. 2 atm D. 5 atm VÝ dô 58. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 11,2 lÝt chøa ®Çy O 2 (ë ®ktc) vµ cã s½n 6,4 gam bét S. §èt nãng b×nh ®Õn lóc x¶y ra ph¶n øng hoµn toµn råi ®a b×nh vÒ toC thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,25 atm (chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ). NhiÖt ®é toC ®îc x¸c ®Þnh lµ : A. 65,70oC B. 68,25oC o C. 69,20 C D. 70,15oC
8. Bµi to¸n tæng hîp

VÝ dô 59.

126

H·y x¸c ®Þnh ®é ®iÖn li α cña axit fomic.100 = 40% 300 VÝ dô 40.1.012 = 0. §Æt p.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña rîu trªn. n = 61 → sè khèi = 47 + 61 = 108 2p − n = 33 VÝ dô 39. − − − pH = 12 → [H+] = 10 12M → [OH ] = 10 2M n n OH− H+ = 0.1 = (2 + x).46% cã D = 1g/ml vµ pH b»ng 3.000ml VÝ dô 41.Dung dÞch axit fomic 0.0012 (mol) 127 . §¸p ¸n C. §¸p ¸n C. §Æt sè lÝt níc cÇn thªm lµ x. DÉn khÝ nµy vµo dung dÞch brom th× cã 12.1.0.10 2 = 0.0. A. C2H5OH §¸p sè vµ híng dÉn gi¶i VÝ dô 36. §¸p ¸n B. e' lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö Y Theo ®Ò cã : 2p + 2p' = 52 → p + p' = 26 V× X vµ Y ë cïng ph©n nhãm vµ hai chu k× kÕ tiÕp nhau nªn ë c¸ch nhau 8 hoÆc 18 «.8 gam brom tham gia ph¶n øng.1 → x = 18 lÝt hay 18. A. do ®ã : p + 8 = p' (1) p + 18 = p' (2) Tõ (1).4g rîu ®¬n chøc no víi hiÖu suÊt 80% ®îc chÊt khÝ. e lµ sè proton vµ sè electron trong nguyªn tö X. 2. p'.001 (mol) = nKOH − = nHCl = 0.600 = 120 (g) 100 C% = 120 . C4H9OH C.2 = 600 (g) Khèi lîng HNO3 trong dung dÞch ®Çu : → nång ®é dung dÞch HNO3 míi lµ : 20 . ta cã : 2. §¸p ¸n B. (2) biÖn luËn t×m ®îc p = 9 (flo) p' = 17 (clo) VÝ dô 38. 1.5% D. 2% C. 5 1 Dïng quy t¾c ®êng chÐo : m (gam)ddKNO3 45% 2p + n = 155 → p = 47. §¸p ¸n C Theo ®Ò ta cã :  VÝ dô 37. C5H11OH D. 1% B. §¸p ¸n B Khèi lîng dung dÞch HNO3 ban ®Çu : 5 1 m 20%  = 1 =  25 5 m2 m2(gam)ddKNO3 15% 25  500.5% VÝ dô 60 Ngêi ta khö níc 7. C3H7OH B.

75 80 0. Ph¶n øng ®iÒu chÕ SO2 tõ quÆng.22.001 0. VÝ dô 42. y lµ sè mol cña HCl vµ H2SO4 trong 50ml hçn hîp HCl + NaOH → NaCl + H2O (mol) x x x H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (mol) y 2y Theo trªn vµ ®Ò ta cã : VËy : CM(HCl) = − H 2O 0.006 pH = − lg[H+] = − lg =− lg0.024(M) 0. CH2 = C(CH3) − COOH + CH3OH ƒ CH2 = C(CH3) − COOCH3 + H2O (gam) 86 32 100 maxit mrîu ← 150 xt → 128 .001 0. §¸p ¸n B.100 100 = 20 (gam) .05 0.120(g) → 8.0036 58.5x + 142y = 0.05 x = 0.12 = 0.0036 = 0.001 = 10 3M → pH = 3. §¸p ¸n A.22.001 p 0.0012 0.001 sau p 0. §¸p ¸n C.05 VËy m = 160.381  → y = 0.0002 : 0.0002 0 − → [H+] = 0. ®Æt x lµ khèi lîng quÆng tÝnh theo lÝ thuyÕt : 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 4.1 to 12.001 0.92 0.120.H+ + OH → b® 0.0012 x + 2y = 0.48 = 12 (gam) 8. §¸p ¸n B.4.0.02  y VÝ dô 43.072(M) 0.3.05 = 8 (gam) VÝ dô 45.4 mquÆng = VËy khèi lîng quÆng cÇn thiÕt : VÝ dô 44.4 (lÝt) x? ← 4.0.05 0.1 → 0. (mol) 0.48 →x = 4. §Æt x.2 = 0.0012 CM(H2SO4) = = 0.1 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O → (mol) 0.

35 = 0. §¸p ¸n C §Æt c«ng thøc cña X lµ KxClyOz mO = 1 H2↑ 2 0.5 16 =1:1:3 VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ KClO3 VÝ dô 49.96 (g) 22400 mr¾n = 245 − 0. §¸p ¸n C.1 → n = 2 C«ng thøc ph©n tö cña axit lµ C2H4O2 VÝ dô 50.7 gam .05 mol axit cho 0. §¸p ¸n C Gäi c«ng thøc tæng qu¸t cña rîu lµ CnH2n+2−a (OH)a.96 : : 39 35.60 32. . §¸p ¸n C 500 78 78 = 362.78 0. §¸p ¸n D (mol) xt C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O → 500 78 500 78 → 500 78 Fe/ HCl C6H5NO2 + 6H  C6H5NH2 + 2H2O → (mol) → VËy manilin = VÝ dô 47. 78 100 100 ROH + Na → RONa + 500 78 (mol) 1 → (mol) 0.05 32.86.05 (chøa 2.1mol   O t 2 §Æt c«ng thøc cña axit lµ CnH2nO2  nCO2 o→ Theo ph¶n øng trªn ®èt 1 mol axit → n mol CO2 ®èt 0.96 = 1.150.71 0.71 (g) Ta cã tØ lÖ x : y : z = 1 . Theo ®Ò nCO2 = 0.1mol    → X lµ axit no ®¬n chøc nH2O = 0.3g) ← 0.100 = 215 (gam) 100.78 = 0.49 (g) → mKali = mCl = 1.05 n mol CO2 → 0.30 = 46(g) 0.78 (g) 100 0.93.025 VËy khèi lîng mol ph©n tö cña rîu X lµ : VÝ dô 48.150.49 − 0.60 → maxit = VÝ dô 46. a ≤ n.5 2.52. trong ®ã n ≥ 1.49.672 = 0. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®èt ch¸y : 129 .05n = 0.100 mrîu = = 80 (gam) 100.

3 a+ b = = 0.8 = . .544 (gam) 96500 1 1 Cl2↑ 2 VÝ dô 54.8.8 (mol) ¸p dông c«ng thøc Fara®©y m = 1 A . chiÕm .CnH2n+2−a (OH)a + Theo ®Ò vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn ta cã : 3n + 1− a O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 NghiÖm thÝch hîp lµ : n = 3 → a = 3 → C«ng thøc ph©n tö lµ C3H5(OH)3 C«ng thøc cÊu t¹o lµ : | 3n + 1− a 6+ a = 3. §¸p ¸n C Theo ®Ò.1 = 10 (gam). 100 = 37.3 22. §¸p ¸n A Gäi RCl lµ muèi clorua cña kim lo¹i kiÒm R ® pdd RCl  R + → 130 .0.690. §¸p ¸n B. b lµ sè mol cña CaCO3 vµ MgCO3 trong hçn hîp CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (mol) a MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O Theo ®Ò vµ tõ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn.8   6.1 = 0.I.t ta cã : 96500 n 1 108 108× 0.8 %mMgCO3 = 62.4  10 → Khèi lîng CaCO3 = 100.5 → n = 2 3 CH2 − CH − CH2 OH | OH OH | VÝ dô 51. .31% vµ 26. Còng theo c«ng thøc Fara®©y : mAg = 1 108 . b = 0.72  → a = 0. §¸p ¸n D. §Æt a.20.1 .t → t = 3860 gi©y 96500 1 VÝ dô 53.2 = 1. cã : a 100a + 84b = 26. Gäi x lµ sè mol AgNO3 ®· ®iÖn ph©n : ® pdd 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + O2 + 4HNO3 → (mol) x → x HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O x x → (mol) x x = 0. kh«ng thÊy dÊu hiÖu Ag2SO4 bÞ ®iÖn ph©n hÕt nªn kh«ng thÓ dùa vµo ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó tÝnh lîng Ag sinh ra.69% VÝ dô 52. .

0. tæng sè mol khÝ trong b×nh lµ : nkhÝ sau = 0.08 mol 22.6 2.05 (mol) nCaCO3 = 100 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Do ®ã : nN2 = 0.5 − 0.082. §¸p sè C Do Ca(OH)2 d nªn chØ cã ph¶n øng → nCO2 = nCaCO3 = 0.36 = 0.09352 (gam) VÝ dô 57. vËn dông c«ng thøc PV = nRT. ta cã : nFe (p.08 nX = 5.5 (mol) 64 P= VÝ dô 58.6 nO2 6. VËy R lµ kali.1 (mol) 5 = 0.00167 100 nH2 = 0. O2 cßn d : nO2(pð) = nSO2 = nS = 0.) = 87 .02 = 0.05 = 0.25 − 0.44 + 0.12 = 39.00167.300 VËy lîng s¾t ph¶n øng lµ : mFe = 0.28 = 15.0.Tõ trªn vµ ®Ò : →R = nR = 2nCl2 = 2 0.05. §¸p ¸n C Theo trªn vµ ®Ò : to NH4NO2  N2↑ + 2H2O → nN2 = nNH4NO2 = Theo ph¬ng tr×nh PV = nRT.5 (mol) 131 .5 (mol) 22.25 VÝ dô 56.20 (mol) 0.2) = 0.25 (mol) 22.05 (mol) VËy dX / H2 = nCa(OH)2 = 5.2 ban ®Çu = = 0.6 = 0.4 3.082.4 = 0.2 + (0. §¸p ¸n B Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ Theo trªn vµ ®Ò. §¸p ¸n B nS ban ®Çu = 0. muèi lµ KCl 0.0.5.4 VÝ dô 55.56 = 0.273 = 2 (atm) 5.2 (mol) Sau ph¶n øng.2 (mol) 32 11 .0.896 = 0.2.4 S + O2 → SO2↑ S ch¸y hÕt. ta cã : ¸p suÊt trong b×nh : 32 = 0.

nên chúng ta sẽ đi từ bài "Hóa Trị" nhá.1(M) = M 46 − VÝ dô 60.08 (mol) 160 Theo ph¶n øng trªn.0.11 .08. §¸p ¸n A. Những bài đầu thì rất dễ rồi. theo PV = nRT ta cã : T oK = 1 . Còn đối với tôi thì tôi thích đi theo cách riêng của mình hơn.8 = 0.082 → toC = 341.25K 0. §¸p ¸n B Ph¶n øng céng brom vµo anken : CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 nBr2 tham gia ph¶n øng = 12.001M − HCOOH → H+ + HCOO ← 0.25. Hiđrô hóa trị I thì từ đó nhớ thêm các công thức hóa học có các nguyên tố đó thôi.08 (mol) nanken = V× hiÖu suÊt ph¶n øng 80% nªn nanken sinh ra khi khö níc lµ : Ph¶n øng khö níc cña rîu : H2SO4® CnH2n+1OH  CnH2n + H2O → (mol) 0.46.25oC VÝ dô 59.2 = 341.1 (mol) 80 0.1 → Khèi lîng mol ph©n tö cña rîu lµ : 0. Nång ®é CM cña HCOOH ®îc tÝnh theo c«ng thøc biÓu thÞ quan hÖ gi÷a nång ®é % vµ nång ®é mol lµ : CM(HCOOH) = (mol ®iÖn li)0.001 Do ®ã ®é ®iÖn li α = 0.10.1 = 0. Việc đầu tiên khi học bài này là một số người cho rằng phải học thuộc bảng hóa trị trong SGK hay tốt hơn và dễ nhớ hơn thì nên học trong bảng tuần hoàn hóa học mua ở nhà sách. Lấy ví dụ ta có CTHH CaO thi` tức là Canxi hóa trị II vì Oxi hóa trị II nên tỉ lệ giữa chúng là 1:1 nên không hề có chỉ số ở dưới.1 M = 14n + 18 = 74 → n = 4 Kinh nghiÖm häc ho¸ líp 8 Đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về việc ôn thi môn hóa lớp 8 !!! Việc ôn thi hóa lớp 8 cũng không có gì khó khăn vì toàn bộ kiến thức chỉ mới là cơ bản. ta cã : → C«ng thøc cña rîu lµ C4H9OH 7. Cái này thì cũng rất đơn giản thôi.10. Chúng ta chỉ cần nhớ 1 số cái cơ bản đó là: Oxi hóa trị II. dạng bài tập chính của cái này là viết dãy biến hóa hoặc viết phương trình phản ứng và điều quan trọng nhất của bài này là các bạn phải biết cách cân bằng phương trình 1 cách nhanh nhất mà chính xác nhất. Vậy thì 132 .Do ®ã. nanken = nBr2 = 0. Tiếp theo là phản ứng hóa học. Chúng ta bắt đầu ôn nhé!!! Đầu tiên chúng ta đi từ chương 1 nhá.4 = 74 0.5.001 .D 0.001 C%.100 = 1% 0.25 − 273 = 68.1 M= Tõ c«ng thøc cña rîu trªn.1 pH = 3 → [H+] = 10 3M = 0.100 = 0.

Gồm 3 bước sau: B1: Viết phương trình hóa học cảa bài toán ra và cân bằng B2: Tìm số mol của 1 chất trong phương trình phản ứng và nhờ các hệ số khi cân bằng rồi tính ra số mol của chất cần tìm bằng công thức ở trang 66 SGK B3: Kiểm tra lại bài.Sau đây là 2 quy tắc chủ yếu: 1. Được đọc là: Axit + tên phi kim + Hiđric\ Axit + tên phi kim + ơ ( các trường hợp này có trong SGK trang 127) 3. Chúc các bạn ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.Bazơ + Oxit phi kim ~~~> Muối + Nước 1. Phần cuối là hướng dẫn chung về cách giải các bài toán Hóa học (chống chỉ định với các bài toán thừa thiếu) do tôi tự đúc kết ra. Axit + Bazơ ~~~> Muối + Nước 4. loại ko tan. Phần phân loại và VD các bạn xem SGK trng 129. Cân bằng Oxi: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Oxi trước. Chúng được đọc là: tên kim loại + Hiđôxyt (OH). Axit: được tạo bởi 1 hay nhiều nguyên tố Hiđrô kết hợp với 1 gốc Axit và nó được phân thành 2 loại là Axit có Oxi và Axit ko có Oxi. Fe(OH)3: Sằt (III) Hiđrôxyt <Vì Sắt trong trường hợp này hóa trị III> 2. thủy ngân (Hg)] 3. Muối: được tạo bởi 1 hay nhiều kim loại kết hợp với 1 hay nhiều gốc Axit. VD: NaOH: Natri Hiđrôxyt. Oxit phi kim + Nước ~~~> Axit tương ứng của Oxit phi kim đó 5. Bazơ: được tạo bởi 1 kim loại kết hợp với 1 hay nhiều nhóm OH (nhóm này hóa trị I) và nó được phân thành 2 loại là: tan được trong nước được gọi là kiềm. Thì các chất có số mol nhiều nhất thì sẽ là chất dư còn các chất còn lại là các chất ko dư. Thân Tái bút: Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi: qua nick chat: ku_bjz_95 hoặc email: 133 . Kim loại + Axit ~~~> Muối + Hiđrô [trừ đồng(Cu).làm sao để ta có thể cân bằng được nhanh??? Có một số cách do tôi tự rút ra trong quá trình học và tự thấy đúng với đa số các phương trình. Vì trong SGK viết cũng khá đầy đủ. Cách đọc tên thì các bạn xem SGK trang 90. Kim loại + Nước ~~~> Bazơ tương ứng + Hiđrô 8. Vì phần này cũng dễ. trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. B3: tính số mol chất còn dư B4: tính chất dư theo số mol còn dư hoạc nếu đề bắt tính số mol chất trong phản ứng dư thì ta lấy số mol của chất có số mol nhỏ nhất rồi tính theo số mol đó. 4. Về dạng toán thừa thiếu thì ta phải làm các bước sau: B1: Vẫn phải viết được ra phương trình và cân bằng B2: ta vẫn phải tính số mol của tất cả các chất trong phản ứng (thường thì bây giờ chỉ mới cho 2 chất mà thôi) rồi phân tích phương trình phản ứng thì số mol của các chất đó. Oxyt kim loại + Axit ~~~> Muối + Nước 2. Các muối Cacbonat khi được phân hủy nhờ nhiệt độ ~~~> Oxit kim loại tương ứng + Oxi 7. Cân bằng Hiđro: đối với các phương trình có riêng Oxi thì ta nên cân bằng Hiđro trước. Có 2 loại chính là: Oxyt Bazơ gồm 1 hay nhiều nguyên tố kim loại + Oxi và Oxyt Axit gồm 1 hay nhiều nguyên tố phi kim + Oxi. bạc(Ag). Đấy là toàn bộ kiến thức Hóa của lớp 8. 2. Còn đây mà 8 cách để viết các phương trình do tôi tự rút ra: 1.Oxit (Oxyt): là hợp chất giữa 2 nguyên tố. Oxit kim loại + nước ~~~> Bazơ tương ứng của Axit kim loại đó 6.

********************************** 134 .M×nh mong r»ng cuèn s¸ch nµy sÏ gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu ®Êy.com .ku_bjz_95@hotmail.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->