Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì: A.

Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ B. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ Câu 2: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động B. Tần số dao động C. Trạng thái dao động D. Chu kỳ dao động Câu 3: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại. C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng. Câu 4: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x=Acos(ω t+π /2). Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào? A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. C. Lúc chất điểm có li độ x = +A. D. Lúc chất điểm có li độ x = -A. Câu 5: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x=Acos(ω t+π /4). Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào?

A theo chiều dương. 2 A 2 B. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = theo chiều dương. 2 A 2 C. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = theo chiều âm. 2 A D. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = theo chiều âm. 2 A. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x =
Câu 6: Tìm phát biểu sai: A. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc. B. Cơ năng của hệ luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí. D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng. Câu 7: Chọn câu đúng: A. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ. B. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do. C. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ. D. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ. Câu 8: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ. C. Trễ pha

π so với li độ. 2

D. Sớm pha

π so với li độ. 2

Câu 9: Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì F thì: A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa. B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. .Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số thì: A. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số. B. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ. C. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần. D. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần. Câu 11: Đối với một vật dao động cưỡng bức: A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực. B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực. C. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực. D. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.

1

Câu 12: Chọn câu sai: Năng lượng của một vật dao động điều hòa: A. Luôn luôn là một hằng số. B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. Câu 13: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi: A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng đổi chiều. .Câu 14: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc. A. Khối lượng của con lắc. B. Điều kiện kích thích ban đầu của con lắc dao động. C. Biên độ dao động của con lắc. D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc. Câu 15: Dao động tự do là dao động có: A. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. B. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ. C. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài. D. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Câu 16: Chọn câu đúng. Động năng của vật dao động điều hòa A. biến đổi theo hàm cosin theo t. B. biến đổi tuần hoàn với chu kì T. C. luôn luôn không đổi. D.biến đổi tuần hoàn với chu kì T/2. Câu 17: Gia tốc trong dao động điều hòa A. luôn luôn không đổi. B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. D. biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2. Câu 18: Đối với một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = A sin(ωt +

A. Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + π ) . π B. Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + ) . 2 C. Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin ωt . 3π D. Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + ) . 2

π )cm thì vận tốc của nó: 2

Câu 19: Chọn câu sai: A. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. B. Dao động cưỡng bức là điều hòa. C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian. Câu 20: Chọn câu đúng Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: A. cùng biên độ. B. cùng tần số góc. C. cùng pha. D. cùng pha ban đầu. Câu 21: Dao động tắt dần là một dao động có: A. biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. C. có ma sát cực đại. D. biên độ thay đổi liên tục. Câu 22: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. B. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian. C. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì. Câu 23: Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa. A. Chiều dài của sợi dây ngắn. B. Khối lượng quả nặng nhỏ. C. Không có ma sát. D. Biên độ dao động nhỏ. Câu 24: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc. C. sớm pha

π so với vận tốc. 2

D. trễ pha

π so với vận tốc. 2

Câu 25: Chọn câu đúng Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có:

2

A. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha. B. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha. C. có giá trị cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha π /2. D. giá trị bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần. Câu 26: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động. Câu 27: Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số:

ω D. ω ' = 4ω 2 Câu 29: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) . Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận
A. ω ' = ω B. ω ' = 2ω C. ω ' = tốc cực đại khi A. t =

T 4

B. t =

T 2

C. Vật qua vị trí biên

D. Vật qua vị trí cân

bằng. Câu 30: Chọn câu đúng. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào A. Biên độ dao động. B. Cấu tạo của con lắc lò xo. C. Cách kích thích dao động. D. A và C đúng. Câu 33: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k, nếu treo con lắc theo phương thẳng đứng thì ở VTCB lò xo dãn một đoạn ∆l . Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì của con lắc được tính bởi công thức nào sau đây: A. T = 2π

g ∆l

B. T = 2π

∆l g

C. T = 2π

k m

D.

T=

1 2π

m k

Câu 34: Hai dao động điều hòa có cùng pha dao động. Điều hòa nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng. A. Luôn luôn bằng nhau. B. Luôn luôn cùng dấu. C. Luôn luôn trái dấu. D. Có li độ bằng nhau nhưng trái dấu. .Câu 35: Hai dao động điều hòa:  A. (ϕ 2 − ϕ1 ) = (2k + 1)π C. (ϕ 2 − ϕ1 ) = 2kπ

 x1 = A1 sin(ωt + ϕ1 ) . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi:  x2 = A2 sin(ωt + ω2 )
B. ϕ 2 − ϕ1 = (2k + 1) D. ϕ 2 − ϕ1 =

π 4

π 2

Câu 36: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô. B. Dao động của quả lắc đồng hồ. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 37: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa: A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB. C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB.

A và đi theo chiêu âm. Tim ϕ . 2 π π 5π π rad rad rad rad A. B. C. D. 6 2 6 3 Câu 39: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π 3cm / s . Chu kì
.Câu 38: Một vật dao động điều hòa x=Acos(ω t+ϕ ) ở thời điểm t = 0 li độ x = dao động của vật là: A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s

3

Câu 40: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4sin(10π t + chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? A. x = 2cm, v = −20π 3cm / s , vật di chuyển theo chiều âm.

π )cm . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di 6

B. x = 2cm, v = 20π 3cm / s , vật di chuyển theo chiều dương. C. x = −2 3cm , v = 20π cm / s , vật di chuyển theo chiều dương. D. x = 2 3cm , v = 20π cm / s , vật di chuyển theo chiều dương. π Câu 41: Ứng với pha dao động rad , gia tốc của một vật dao động điều hòa có giá trị a = −30m / s 2 . Tần số dao 6 động là 5Hz. Lấy π 2 = 10 . Li độ và vận tốc của vật là: A. x = 3cm, v = 30π 3cm / s B. x = 6cm, v = 60π 3cm / s C. x = 3cm, v = −30π 3cm / s D. x = 6cm, v = −60π 3cm / s
Câu 42: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng 1/3 động năng. A. ±3 2cm B. ±3cm C. ±2 2cm D. ± 2cm Câu 43: Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở VTCB. Cho g = 10m / s 2 . Chu kì vật nặng khi dao động là: A. 5s B. 0,50s C. 2s D. 0,20s Câu 44: Một vật dao động điều hòa x = 4sin(2π t + A. x = −2 2cm, v = 8π 2cm

π )cm . Lúc t = 0,25s vật có li độ và vận tốc là: 4 B. x = 2 2cm, v = 4π 2cm

C. x = 2 2cm, v = −4π 2cm D. x = −2 2cm, v = −8π 2cm .Câu 45: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N / m dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là: A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J .Câu 46: Một vật dao động đều biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là: A. x = 4sin10π tcm B. x = 4sin(10π t + π )cm C. x = 4sin(10π t +

π )cm 2

D. x = 4sin(10π t −

π )cm 2

.Câu 47: Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Năng lương dao động của nó là E = 0,004J. Biên độ dao động của chất điểm là: A. 4cm B. 2cm C. 16cm D. 2,5cm Câu 48: Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng m1 và m2 vào cùng một lò xo, khi treo m1 hệ dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi treo m2 thì hệ dao động với chu kì T2 = 0,8s . Tính chu kì dao động của hệ nếu đồng thời gắn m1 và m2 vào lò xo trên. A. T = 0,2s B. T = 1s C. T = 1,4s D. T = 0,7s Câu 49: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng đứng một đoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao động của vật là T = 0,5s. Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống một đoạn bằng 6cm, thì chu kì dao động của vật là: A. 1s B. 0,25s C. 0,3s D. 0,5s .Câu 50: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 5rad / s . Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2cm và có vận tốc −20 15cm / s . Phương trình dao động của vật là:

π )cm 6 5π )cm D. x = 4sin(10 5t + 6 π Câu 51: Phương trình dao động của con lắc x = 4sin(2π t + )cm . Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua VTCB là: 2
A. x = 2sin(10 5t − B. x = 2sin(10 5t + A. t = 0,25 B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s

π )cm 6 5π )cm C. x = 4sin(10 5t − 6

4

Câu 52: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho g = 10m / s 2 , lấy π 2 ≈ 10 . Chu kì và biên độ dao động của vật là: A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm C. T = π s; A = 4cm D. T = π s; A = 5cm .Dùng dữ kiện sau trả lời cho câu 53, 54 Một con lắc lò xo có khối lượng m = 2kg dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,6m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3 2cm theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng. Câu 53: Biên độ và chu kì của dao động có những giá trị nào sau đây?

2π s 5 6 π cm, T = s C. A = 5 2
A. A = 6 2cm, T = A. x = 6 2 sin(10t +

2π s 5 π D. A = 6cm, T = s 5
B. A = 6cm, T = B. x = 6 2 sin(10t + D. x = 6sin(10t +

Câu 54: Chọn gốc tọa độ là VTCB. Phương trình dao động của vật có những dạng nào sau đây?

π )cm 4 6 π sin(10t + )cm C. x = 4 2

3π )cm 4

3π )cm 4

Câu 55: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua VTCB là 62.8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là: A. A = 10cm, T = 1s B. A = 1cm, T = 0.1s C. A = 2cm, T = 0.2s D. A = 20cm, T = 2s Câu 57: Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là:

π )cm 2 π C. x = 10sin10tcm D. x = 5sin(10t + )cm 2 x = 4sin(10π t + ϕ )cm tại thời điểm t = 0 thì x = -2cm và đi theo chiều Câu 58: Một chất điểm dao động điều hoax dương của trục tọa độ. ϕ có giá trị nào: π 5π 7π rad rad A ϕ = π rad B. ϕ = rad C. ϕ = D. ϕ = 6 6 6
A. x = 5sin(10t − B. x = 10sin(10t −

π )cm 2

Câu 59: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hoà với biện độ A = 5cm. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly độ x = 3cm là: A. Eđ = 0.004J B. Eđ = 40J C. Eđ = 0.032J D. Eđ = 320J Câu 60: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m =100g. Từ VTCB đưa vật một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của lực hồi phục và lực đàn hồi là: A. Fhp = 2 N , Fdh = 5 N B. Fhp = 2 N , Fdh = 3 N C. Fhp = 1N , Fdh = 3N D. Fhp = 0.4 N , Fdh = 0.5 N

Câu 61: Một vật dao động điêug hoà với phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) . Trong khoảng thời gian 1/60s đầu tiên, vật đi từ vị t x= 0 đến vị trí x = A

3 theo chiều dương và tại thời điểm cách VTCB 2cm. vật có vận tốc 40π 3cm / s . Biên độ và tần số 2

góc của dao động thỏa mãn các giá trị nào sau đây: A. ω = 10π rad / s, A = 7.2cm B. ω = 10π rad / s, A = 5cm C. ω = 20π rad / s, A = 5cm D. ω = 20π rad / s, A = 4cm Câu 62: Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kỳ dao động với biên độ là 8cm. Giá trị lớn nh của vận tốc là: A Vmax = 34cm/s B. Vmax = 75.36cm/s C. Vmax = 48.84cm/s D. Vmax = 33.5cm/s Câu 63: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, đầu trên gắn cố định. Khi treo đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m1 =100g, thì chiều dài của lò xo khi cân bằng là l1 = 31cm. Thay vật m1 bằng vật m2 = 200g thì khi vật cân bằng, chiều dài của lò xo là l2 = 32cm. Độ cứng của lò xo và chiều dài ban đầu của nó là những giá trị nào sau đây: A. l0 = 30cm. k = 100N/m B. l0 = 31.5cm. k = 66N/m C. l0 = 28cm. k = 33N/m D. l0 = 26cm. k = 20N/m

5

89. A = 6. x = 4sin10tcm B. li độ của vật là bao nhiêu.16cm C.2cm C. x = 10sin(2π t + π )cm D. E = 7. 76 Khi treo vật m vào lò xo thì lò xo giãn ra ∆l = 25cm . x = 10. t = 4s B. 72cm 60 1 s.2cm B. x = 0. t = ± C. v = 80 cm / s 3 6 . t = 120 A. x = 1. x = 4sin(10t + π )cm Câu 78: Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần động năng năng có giá trị là: 40 cm / s 3 40 cm / s C. x = 2. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ qua vị trí 3 x = 2 3cm theo chiều âm của trục tọa độ: 4 1 A. Phương trình chuy động của vật có dạng nào sau đây? A. t = ± B.Câu 65: Vật đi qua vị trí x = 1cm ở những thời điểm nào: 1 1 k + 2k + D. Biết khối lượng của vật nặng m = 100g. v = Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 79.Câu 64: Tính chu kỳ và năng lượng dao động của vật: A. x = 20sin(2π t + π )cm B. t = s C. A. nếu vật đi theo 8 chiều dương. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc v0 = 40cm / s theo phương của lò xo. T = 0.5π t − )cm . E = 7. t = s D.5sin(π t + )cm . x = 1.10 J . 65 Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x = 2sin(20π t + π )cm . x = 8sin10tcm C. v = 80 3cm / s D. Câu 75: Chọn gốc tọa độ thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương hướng xuống. x = 20sin 2π tcm C. Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị rad .10-3J -3 -3 C. x = 10sin 2π tcm Câu 76: Nếu vào thời điểm nào đó li độ của m là 5cm thì vào thời điểm 1 s sau đó.2cm D. A = 2cm.Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 64. x = -10. v = 3 A.10-3J B. 4cm 6 1 s.7cm.25m/s và gia tốc a = 6. 80 B.9. ω = 25rad / s 3 π π C. 78 Một vật có khối lượng m = 250g treo vào lò xo có độ cứng k = 25N/m.10 JD. t = ± 0. ω = 25rad / s D. t = 12 B. 25cm D. t = 2s 3 3 Câu 69: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg. x = 8sin(10t + π )cm D. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0. Lấy g = π 2 m / s 2 .125J. E = 78. T = 1s. A = 2cm. Biên độ tần số góc và pha ban đầu có giá nào sau: A. Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa.1s. ω = 75rad / s 3 6 π π Câu 71: Một vật dao động theo phương trình x = 2. E = 78. x = -17.89. T = 0. ϕ = lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu: π rad . t = Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 75. 4 3 B.9. dao động điều hoà với phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) và cơ năng E = A. Phương trình dao động của vật có dạng nào sau đây? A. A = 2cm. T = 1s. Câu 77: Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm.25 3 m/s2. ϕ = − rad .2cm Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 77. ϕ = − 1 k + 60 10 1 + 2k 20 2π rad . t = 1 s. x = 17.1s. t = ± 40 30 5 π Câu 66: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4sin(0. ω = 25rad / s 3 1 s. ϕ = rad . 2 .

x = 6. ω = 20rad / s 10 π C. Câu 79: Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là: A. gốc tọa độ tại VTCB. Quả cầu dao động điều hòa với cơ năng E = 0. l2 = 75cm Câu 96: Một con lắc đơn có khối lượng m = 1kg và độ dài dây treo l = 2m. ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9. v = 0. Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng 0 đứng là α 0 = 30 . con lắc thứ nhất thực hiện 10 chu kì dao động. 77m / s D. vmax = 0. E = 29. g = 10m / s 2 . l2 = 57. l1 = 42cm. K = 50N/m D.175rad . ω = 10rad / s 5 A. v = 1. Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là: A. Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây? π )cm 2 π C. Bỏ qua ma sát.12m/s. 40cm D. E = 2. được dùng để treo vật. l1 = 27cm. v = ±5 3cm / s D. 7m / s Câu 97: Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m / s 2 với chu kì T = 2s trên quỹ đạo dài 20cm. v = ±20 3cm / s C. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng. v = 4.62m/s. Khi cân bằng lò xo dài l = 33cm. 82 Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 25cm .Một vật m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400N/m.62N B. l2 = 31cm B. 35cm C. T = s. Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: A.1cm.05kg treo vào đầu một sợi dây dài l = 1m. VTCB O của vật cách A một đoạn: A. vật nặng có khối lượng m = 250g.5cm thả nhẹ vật dao động điều hòa với năng lượng là 80mJ. ω = 20rad / s Câu 94: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. lmax = 37. lmin = 25cm D. T = 20 D. T = 0. T = 0. g = 10m / s 2 . Vận tốc và lực căng dây của vật tại VTCB là: A. x = 4sin(20t + π )cm 2 π )cm 2 Câu 95: Trong cùng một khoảng thời gian. l1 = 79cm. con lắc thứ hai thực hiện 6 chu kì da động. t = 1 s 6 B.8 J . x = 6. 01s. T = 1. x = 4sin(5π t + )cm 2 A. t = 1 s 4 1 s 2 Câu 98: Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ. có khối lượng không đáng kể. 5sin(2t + B.81m / s 2 . kéo vật xuống dưới vị trí lò xo dãn 6.5cm C. 44m / s B.62N C. l2 = 90cm D. K = 5N/m Câu 82: Dùng hai lò xo trên để treo vật m vào hai điểm cố định A và B nằm trên đường thẳng đứng.5J theo phương thẳng đứng. lmax = 37cm.5N/m C. cách nhau 72cm. vmax = 2m / s C. lmax = 35cm. Lấy π 2 = 10 . v = 2 3cm / s Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 81.1cm C.5cm. ω = 40rad / s B. K = 25N/m B.98 J .412m/s. T = 13. 75cm B. chiều dương hướng xuống. E = 0. khối lượng m = 200g vào điể A. lmin = 27cm Câu 80: Vận tốc của quả cầu ở thời điểm mà chiều dài của lò xo là 35cm là: A. lmax = 35. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng π s. lmin = 27. Thời gian để con lắc dao động từ VTCB đến vị trí có li độ S = A. v = ±50 3cm / s B. 50cm Câu 93: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh VTCB theo phương trình x = 4sin ωt (cm) . l1 = 9. T = π s thì động năng bằng nửa cơ năng. t = 5 s 6 C. K = 2. Chu kì dao động và tần số góc của vật là 40 π s. 298 J . Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48cm. vmax = 2. 25cm. vmax = 7. E = 2 J .5sin(5π t + D. khối lượng m = 0. 30cm B. lmin = 24.4N 7 . T = 0.63m/s.34N D. v = 2. Câu 81: Hệ số đàn hồi của lò xo là: A. t = S0 là: 2 D. Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng α = 100 = 0. Lấy gốc thời gian lúc thả.

55m / s D. Tỉ số 1 có giá trị nào sau đây? q2 7 1 1 A. Vmax = 0. Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: A. v = 2 2m / s C. Vmax = 0. α = π π sin(π t + )rad 20 2 B. T = 3. 1. một vật có khối lượng M = 40g dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9. W = 3. 1. W = 0. T = 1.000V/m. 7cm C. v = để dây treo nó lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. T = 1. s0 = 15. T = 0. 055m / s C.045. v = 2m / s B. T = 2. quả nặng có khối lượng m. T = 1. Con lắc ở VTCB khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc.8s C. Vmax = 0. con lắc dao động điều hòa với chu kì 2s.8m / s 2 . 0. α = 100 D. Chu kì dao động của con lắc là: A. Sao cho đinh chận một bên củ 2 dây treo.5s Câu 107: Nếu điện trường có chiều hướng xuống thì con lắc dao động với chu kì bao nhiêu? A. l = 2m. Lúc lực căng dây treo là 4N thì vận tốc có giá trị là: 2 m/ s 2 Dùng dữ liệu sau để trả lời câu hỏi 101.57cm D. Lấy g = 9.1s B. l = 2m. Lấy g = 10m / s 2 .5m. Chúng được đặt vào trong điện trường E hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động bé của hai con lắc lần lượt là q 5 T1 = 5T0 và T2 = T0 với T0 là chu kì của chung khi không có điện trường.175rad .05s D.45.40m trong điện trường đều có phương nằm ngang. T = 1. 20 Câu 108: Chiều dài của dây treo con lắc và biên độ dài của dao động thỏa mãn giá trị nào sau đây? A. 2s Câu 102: Chu kì của con lắc đơn có độ dài l2 − l1 là: A. 66.2s C. khối lượng m = 1g. 79m / s 2 .Câu 99: Một con lắc có chiều dài l. s0 = 15. 0. được treo vào một sợi dây mãnh dài l = 1. W = 1. 7cm Câu 109: Chọn gốc tọa độ là VTCB O. v = 5m / s D. α = 300 B. Lấy g = 10m / s 2 . 109 Một con lắc đơn dao động với biên độ góc α = π rad có chu kì T = 2s.4s B.4s C. 2. Tích cho vật một điện lượng q = −8.7s B. α = 200 C. Bỏ qua ma sát.2s Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 108. α = 600 Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 106. người ta đóng một cây đinh tại vị trí OI = l . Góc lệch cực đại so với đường thẳng đứng là α = 100 = 0. 2 D. tại một nơi có gia tốc trọng trườ g = 9. 4s B. gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương.6s C.4m. T = 1. s0 = 1.10−5 C rồi treo con lắc trong điện trường có phương thẳng đứng có chiều hướng lên và có cường độ E = 40 V cm Câu 106: Chu kì dao động của con lắc trong điện trường thõa mãn giá trị nào sau đây? A. E = 10. T = 2. Hai vật nặng của hai con lắc đó mang điện tích lần lượt là q1 và u r q2 . Một đầu con lắc treo vào điểm cố định O. Trên phương thẳng đứng qua O. A. 79m / s 2 .1525. con lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1.10−7 C . -1 C. 0. Khối lượng vật là m = 200g. tích điện dương q = 5. lấy g = π 2 = 10m / s 2 . T = 2s Câu 100: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0. Vmax = 7. α = π sin(2π t )rad 20 8 .57cm B. Kéo con lắ A. − B. s0 = 1.7s D. T = 2. 78m / s Câu 104: Hai con lắc đơn có cùng độ dài l cùng khối lượng m.12s Câu 103: Một con lắc đơn có khối lượng m = 10kg và chiều dài dây treo l = 2m. l = 1m.32s B. T = 1.8s D. 6 s . Phương trình dao động của con lắ đơn là: A. 107 Một con lắc đơn gồm một dây treo l = 0. 2 2 Câu 105: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ.05s D. 2s . Câu 101: Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là: A.66s D.4s C. 102 Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1. l = 1m.8m / s B.525. W = 30.

x = 2 sin(π t − )cm 4 A. 2 N D. Nếu đặt dưới con lắc một nam châm thì chu kì dao động bé của nó thay đổi đi 1 so với khi không có nam châm. Bỏ qua ma sát. 01rad . Tmax = 0. Tính lực hút của nam châm tác dụng vào con lắc. Tmax = 0. năng lượng dao động của con lắc là E = 10−4 J . T = 5.5m treo trên trần của một thang máy khi nó chuyển động với gia tốc 2. Câu 113: Kéo con lắc khỏi VTCB một góc α = 300 rồi buông không vận tốc đầu.6m Câu 116: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: π 5π x1 = 5sin(ωt − ). x = 5 2 sin(ωt + C.5 N .34 N Câu 115: Khi qua VTCB một lần nào đó dây bị đứt. A. Vmax = 5.3m / s D. Vmax = 2. Tmax = 2. A = 3 3 B. 25 N . Tmin = 0. Vật đượ truyền vận tốc π cm / s có chiều từ trái sang phải. Lấy g = 10m / s 2 . Chọn trục Ox nằm ngang. Vmax = 1.17 N B. gốc O trùng với VTCB. ϕ = π rad 6 8 π cm. T = 2. x = 2sin(π t − π )cm 2 π D. Biết khối lượng của vật là m 100g. 114.035m D.3m C. 115 Một con lắc đơn gồm một quả cầu có m = 20g được treo vào một dây dài l = 2m. Phương trình dao động của vật là: π )cm 2 π C.43s C.43s B.3m / s C. Vmax = 4. x = 2sin(π t + Câu 112: Một con lắc đơn có vật nặng m = 10g. ϕ = rad 6 A. chiều dương hướng từ trái sang phải.10−3 N B.10−4 N C. A = 4cm. 25 N . f = 2. A = 4 3cm. f = 2.46m B. lấy g = 10m / s 2 và π 2 ≈ 10 . 02 N Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 113. S = 4. x2 = 5sin(ωt + ).34 N D. f = 0. x = 5 2 sin ωt π ) 3 5 3 π D. x3 = 5sin(ωt − ) 6 6 2 B. Tmax = 0. cùng tần số như sau: π 5π π x1 = 5sin(ωt − ). 223 N . T = 2. x = 2 sin(π t + )cm 4 B. x2 = 5sin(ωt + ) 3 3 π ) 3 Dao động tổng hợp của chúng có dạng: A.C. Tmin = 0. f = 0.7s Câu 111: Một con lắc đơn dao động bé xung quanh VTCB. S = 2. Tmin = 0.15m / s B. Tmin = 0. Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa (tính theo phương ngang)? Biết VTCB cách mặt đất 1m: A. 1000 A. x = 10sin(ωt − Câu 117: Một dao động điều hòa xung quanh VTCB dọc theo trục x’Ox có li độ x = Biên độ và pha ban đầu của dao động thỏa mãn các giá trị nào sau đây? 4 π 4 π sin(2π t + ) + sin(2π t + )cm 6 2 3 3 π rad 3 π C. 47m / s Câu 114: Lực căng dây ở vị trí biên và VTCB có những giá trị nào sau đây? A. S = 1. 0m / s 2 hướng lên là bao nhiêu? Lấy g = 10m / s 2 . Lúc t = 0 vật ở bên trái VTCB và dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α = 0.1N C. A = 2cm. ϕ = Câu 118: Có ba dao động điều hòa cùng phương. x = 5 2 sin(ωt + Dao động tổng hợp của chúng có dạng: A. x = sin(ωt + ) 2 3 B. ϕ = rad D. Tốc độ của con lắc khi qua VTCB là: A. S = 0. Lấy g = 10m / s 2 . α = π sin(2π t + π )rad 20 D.22s D. α = π sin(π t )rad 20 Câu 110: Chu kì dao động nhỏ của một con lắc đơn dài 1. x = 0 π ) 3 9 . T = 2.

Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là sóng hạ âm. B và C đều đúng. C. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. Bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian. D. cùng biên độ giao nhau. Hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha. Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. cùng pha gặp nhau. Hai sóng dao động cùng chiều. Là do sự giao thoa của hai sóng kết hợp. Lan truyền theo phương nằm ngang. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. B. C. Cả A. C.Câu 123: Sóng ngang là sóng: A. A. x = 5sin(ωt + vật tại thời điểm t = 2s là: A. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường D. x = 5sin(ωt − D. Hai sóng chuyển động ngược chiều nhau giao nhau B. Câu 126: Điều nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng? A. A. x2 = 3 7π sin(ωt + ) cm 2 6 π C. Những điểm nút là những điểm không dao động. Câu 129: Chọn phương án đúng. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha. x = 3 sin(ωt + . . phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.Câu 121: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học. D. B. D. Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Vận tốc truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng B. x = 3 sin(ωt − ) cm 3 B. D. C. Sóng âm và sóng cơ học có cùng bản chẩt vật lý. V = 40π cm / s C. B. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất theo thời gian. lỏng và khí. Khi sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương. Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng. Vận tốc c C.5sin ωt (cm). Câu 128: Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về tính chất của sự truyền sóng trong môi trường? A. Hai sóng xuẩt phát từ hai nguồn dao động cùng pha. Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất. D. C. x3 = 3 sin(ωt − )(cm) 2 2 6 Phương trình dao động tổng hợp của vật là: π ) cm 3 π D. V = 40cm / s Câu 120: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương cùng tần số sau: π ) 6 x1 = 1. 10 . B. V = 20π cm / s B. V = 20cm / s D.Câu 122: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường A. Các sóng âm có tần số khác nhau nhưng truyền đi với vận tốc như nhau trong một môi trường. Sóng truyền đi không mang theo vật chất của môi trường C. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng. Câu 124: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng? A.Câu 127: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có: A. . B. . Câu 125: Chọn câu sai: A.π ) 4 Câu 119: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương: x1 = 4 3cos10π t(cm) và x2 = 4sin10π t(cm) . Sóng truyền được trong các môi trường rắn. A. cùng tần số giao nhau. x = 3 π 5π sin(ωt + )(cm). D. Bước sóng là quãng đường mà pha của dao động truyền sau một chu kì dao động. x = 3 sin(ωt + ) cm 2 A. Sóng cơ học là những dao động cơ học. C. D. tăng theo cướng độ sóng. B và C. chúng giao thoa với nhau tạo thành sóng dừng. B. Nguyên nhân tạo thành sóng dừng. C.

Câu 135: Trong các nhạc cụ. B. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi Câu 142: Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi một đầu cố định khi: A. Miền nằm giữa ngưỡng nghe và người đau là niền nghe được D. . Cường độ âm lớn hơn so với khi nguòn âm đứng yên D. than kèn. Đứng yên Câu 132: Âm sắc là: A. Tạo thanhg các vân hình parabol trên mặt nước D. Ngưỡng nghe thay đổi tùy theo tần số âm B. Dao động với biên độ nhỏ nhất C. Tai con người nghe âm cao tính hơn nghe âm trầm Câu 139: Chọn câu sai: Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có: A. Cùng biên độ.B. Hai sóng khi gặp nhau tại một đidẻm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau Câu 141: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì: A. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm C. Hiệu lộ trình không đổi theo thời gian D. Lọc bớt tạp âm và tiếng ồn Câu 137: Chọn câu sai trong các câu sau: A. sáo có tác dụng: A. Tính chất sinh lý và vật lý của âm Câu 134: Khi nguồn phát âm chuyển động laị gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có: A. Là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương. Là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi B. C. λ Câu 144: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: A. Đối với tai con người. Tổng hợp của hai dao động kết hợp C. Một tính chất vật lý của âm D. hộp đàn. D. Câu 130: Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp khi có: A. Làm tăng độ cao và độ to của âm C. Chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng B. Cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi. Bội số của λ D. Khả năng giao thoa với nhau Câu 140: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng: A. cùng pha B. Chiều dài của dây bằng một số bán nguyên nữa bước sóng Câu 143: Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là: A. cường độ âm càng lớn thì âm càng to C. Là do tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian. 1 λ 4 B. Bước sóng bằng gấp đôi chiều dài của dây D. Chiều dài của dây bằng bội số nguyên lần nữa bước sóng C. Hiệu số pha không đổi theo thời gian C. vừa tạo ra âm sắc riêng của âm động năng nhạc cụ đó phát ra B. Mằu sắc của âm B. Cùng tần số và ngược pha. Vừa khuếch đại âm. Bước sóng dài hơn so với khi nguồn âm đứng yên . Bước sóng và tần số đều thay đổi C. Cùng biên độ và cùng tần số. Tần số khác nhau 11 . Giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường B. Bước sóng và tần số không đổi D. Dao động vớibiên độ lớn nhất B. Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm B.Câu 131: Khi có hiện tượng giao thoa của sóng nước những điểm nằm trên đường trung trực sẽ: A. Dao động với biên độ bất kỳ D. Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định D. 1 λ 2 C. D. Cùng biên độ nhưng tần số khác nhau. C. Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm C.

sóng siêu âm. Trong quá trình truyền sóng. Gọi M.0225 lần bước sóng Câu 156: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3sin20π t(cm) . sóng hạ âm đều là sóng cơ. 3 A. 50cm và 12. f = 5Hz. Về bản chất vật lý thì sóng âm. D.116m B. Biên độ dao động âm C. D. 0.233m D.125s D.5m/s. chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau? A. f = 0. Khoảng cách giữa chúng là một số nguyên lần bước sóng. f = 800Hz. Trong khoảng thời gian 0.225s.B. Giảm lực căng dây gấp bốn lần Câu 146: Phát biểu nào sau đây là không đúng: A. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng sóng liên tiếp là Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liên tiếp là λ 4 λ 2 Điều kiện để có sóng dừng là chiều của dây phải thỏa l = (k+1) λ . Áp suất âm thanh Câu 151: Chọn câu đúng Hai điểm cùng nằm trên phương truyền sóng ma dao động ngược pha khi: A. 0. sóng truyền được quãng đường: A. Sóng âm là song dọc. A.25 lần bước sóng D. B. C. Giảm lực căng dây gấp hai lần C.5cm B. Cùng bước sóng trong một môi trường C. B. 4. 0. 0.5cm . Sóng truyền trong các môi trường khác nhau giá trị bước sóng vẫn không thay đổi. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 20cm là: 12 . Số lượng họa âm trong chúng khác nhau D.05Hz. 4.476m C. B. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha. Tăng lực căng dây gấp hai lần B.Câu 154: Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Sóng dừng là sóng có các bụng. C. pha dao động được truyền đi còn các phần tử của môi trường thì dao động tại chỗ. Cùng tần số . Tần số và chu kì của sóng là: A. Vận tốc truyền sóng 0. T = 0.5 lần bước sóng C.285m . T = 200s C. T = 0. 2 Câu 149: Hai âm có cùng độ cao. 25cm và 12.225 lần bước sóng B. Hiệu số pha của chúng là (2k + 1)π B. N là : A. 2. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng C. Độ cao và độ to khác nhau C. Tăng lực căng dây gấp bốn lần D. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được. T = 0. D.2s Câu 153: Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài.Câu 155: Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u0 = u0sin(20π t) . Câu 148: Câu nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng. f = 50Hz. Hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng π rad . Cùng biên độ B. Mức cường độ âm D. 25cm và 50cm C. . Câu 147: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Hiệu số pha của chúng là 2kπ C. Khoảng cách từ O đế M. Cùng tần số và bước sóng D. N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz. các nút cố định trong không gian. Khoảng cách giữa chúng là một số nguyên lần nữa bước sóng. Số lượng và cường độ các họa âm trong chúng khác nhau Câu 145: Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải: A.Câu 152: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. 0. 50cm và 75cm D.02s B. Cường độ âm B.Câu 150: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng: A. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u = asinπ t(cm) . D.

480cm C.68m/s C. 164 Một dây AB dài l = 1m.16sin(4π t + Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 163. 05s C. Quan sát dây đàn ta thấy có 3 nút và 2 bụng. 6sin(4π t + 5π )cm 3 π D.5s). uM = 1. u = 3sin(20π t + π )cm với t ≥ 0.5cm / s D. Câu 161: Khoảng cách từ vòng thứ hai đến vòng thứ 6 là: A. Với dây AB vận tốc truyền sóng như trên.π )cm với t ≥ 0. 58. 6m D. 12cm D. 2sin( 3 6 5π 2π t − )cm (t > 0. 30Hz B. uM = 0. 48cm Câu 162:Tại M cách O một đoạn x = 25cm thì biên độ giảm 2. 2sin( 3 3 A. 05s D.5 x lần. tần số f = 25Hz. D. f’= 10 Hz 3 D.Phương trình sóng tại M 5π )cm 3 π C.16sin(4π t + )cm 3 B. V = 1m / s C. u = 3sin(20π t )cm với t ≥ 0.48m Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 158. Bước sóng có giá trị: A. V = 0.6m/s 13 . Câu 158: Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây là: A. đầu A cho dao động với biên độ 1cm. V = 1.5s). vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60cm/s.Câu 166: Dây đàn chiều dài 80cm phát ra có tần số 12Hz. chu kì 1. f’=12Hz C.5m là: 5π π t − )cm (t > 0.Câu 157: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. 28Hz C.75m Câu 159: Nếu chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động theo chiều dương từ VTCB. Sau 3s dao động truyền được 15m dọc theo dây. Tần số sóng là 42Hz.48m/s D. 4. Trên dây thấy hình thành 5 bó sóng mà A và B là các nút. V = 9. V = 10m / s Câu 164: Khi thay đổi tần số rung đến giá trị f’ người ta thấy sóng dừng trên dây chỉ còn 3 bó. 6m D. 0.2s. biên độ 2cm. λ = 40cm. V = 500cm / s B. người ta gây dao động với tần số f = 2Hz. 6sin(4π t + )cm 3 A. 2sin( Câu 160: Sóng âm truyền trong không khí vận tốc 340m/s. u = 3sin(20π t − .8Hz D. Giữa hai điểm có hiệu số khoảng cách tới nguồn 25cm.5s). 120cm B. λ = 20cm. 05s A. V = 7. V = 5. 63Hz . 2sin( 3 6 10π 5π t + )cm (t > 0. Tìm f’. uM = 1. uM = 0. λ = 20cm. tần số f = 680Hz.6m/s B. ∆ϕ = 2 A. A. 4. λ = 40cm.5s). 05s 2 B. phương trình sóng tại một điểm M các O một khoảng 2. độ lệch pha của chúng là: π rad 2 3π rad C. đầu B cố định.2m C. f’=60Hz B. Vận tốc truyền sóng tr dây đàn là: A. muốn trên dây có 5 nút (A và B cũng đều là nút) thì tần số phải là: A. ∆ϕ = B. B. Câu 163: Bước sóng và vận tốc truyền trên dây có giá trị nào sau đây? A. 4m C. f’=15Hz Câu 165: Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B trên là nút). 3 6 5π 5π t − )cm (t > 0. C. 9m B. ∆ϕ = 2π rad Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 161 162 Tại O trên mặt chất lỏng. 3. u = 3sin(20π t − π )cm với t ≥ 0.8m B. ∆ϕ = π rad D. 159 Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng theo phương vuông góc với phương của sợi dây biên độ 2cm. Vận tốc truyền sóng là 2m/s.

Chiều dài của thanh nhôm là: A. V = 0.6m/s C.4m/s. V = 22. uM = 1.5sin(π t − )cm (t > 0. n = 2 C. Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầ dây). V = 2. t = 0. Ta thấy trên dây chỉ có 1 bó sóng.5cm.17m B. Vận tốc truyền trên dây có giá trị nào? A. đầu kia treo trên đĩa cân rồi vắt qua ròng rọc.5s B. V = 1. trong nhôm là 6420m/s.5m/s B. lực căng giảm đi 3 lần. A. D. một đầu gắn vào cầu rung. µ = 3cm . f’ = 10Hz B. Người thứ hai ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm c tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí. uM = 1.4m. l = 41.Câu 167: Hai nguồn kết hợp S1 . C. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. có 19 gợn sóng D. Câu 177: Biểu thức sóng tại 1 điểm nằm trên dây cho bởi u = 6sin có giá trị là: A. âm thoa dao động với tần số:f = 440Hz Câu 171: Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2mm.5sin(π t − π )cm (t > 0. V = 0. −1. Câu 169: Phương trình dao động tại M cách O 1. V = 22m/s D. V = 8.8m/s.2s. V = 57. V = 100cm/s D. V = 4. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz. B.875Hz C. uM = 1. Cho âm thoa dao động. B là 4cm. V = 40cm/s C.6m/s.5m D. uM = 1. V = 15m/s C. Vận tốc truyền sóng là: A. chu kì T = 2s.25m/s Câu 175: Một sợi dây dài 5m có khối lượng 300g được căng bằng một lực 2. V = 38. V = 40m/s C. t = 1s C.5s) 4 π c. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm.5sin(π t + b. lực căng giảm đi 3 lần.2m. Khoảng cách giữa hai quả cầu A.88m/s B. V = 9.5s) 2 d.5cm C. V = 60cm/s Dùng dữ kiện sau đây để trả lời câu 169. Đặt cầu rung thẳng đứng để dây thõng xuống khi cầu rung với tần số f = 24Hz thì trên dây hình thành một hệ sóng dừng. Vào lúc t. có 20 gợn sóng Câu 173: Một sợi dây dài 1. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 170 Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1. ±3cm B. V = 0.76m/s. V = 30m/s D. V = 4. f’ = 56Hz D. t = 0. f’ = 70.12s. ta thấy dây rung thành một múi. Số cực đạ giao thoa trong khoảng S1S 2 là: A. một đầu gắn vào cầu rung.5sin(2π t − π )cm (t > 0. n = 5 D. Gợn sóng nước có hình hyperbol. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn AB là: A. l = 4. Biết vận t truyền âm trong không khí là 330m/s.16N. Vào thời điểm sau đó 1. 172 Mũi nhọn của âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng. t = 3s D. B. V = 6m/s D.5 cm là: π )cm (t > 0.7m C.6m/s. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A.5s 3 D.2m/s Câu 172: Gắn vào một trong hai nhánh âm thoa một thanh thép mỏng ở 2 đầu thanh gắn hai quả cầu nhỏ A. đầu kia tự động năng. đầu kia treo lên một đĩa cân rồi vắt qua ròng rọ dây bị căng với một lực FC = 2. n = 7 Câu 168: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm.5s) Câu 170: Tính thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 40cm/s. Một đầu gắn vào cầu rung. lực căng giảm đi 9 lần.25m Câu 179: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100Hz. Vận tốc truyền trên dây là bao nhiêu? Để dây rung thành 3 múi lực căng thay đổi như th nào? A. Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là 0. l = 342. V = 0.3m/s Câu 176: Một sợi dây dài 0. V = 48m/s. n = 4 B.4m/s B. Cầu rung với tần số 60Hz.3m/s 14 .8m/s. có 29 gợn sóng C. π t (cm). f’ = 7. ±3 3cm 3 3 cm 2 Câu 178: Một người dùng búa gõ vào đầu một thanh nhôm. Đặt hai quả cầu chạm mặt nước. l = 34. biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. V = 5.08Hz Câu 174: Một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6g.8m/s C. V = 3m/s B. V = 2. V = 48m/s. V = 0. Coi biên độ dao động không đổi. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu? Để trên dây có 3 bó sóng thì cho cầu rung với tần số là bao nhiêu? A. S 2 cách nhau 16cm có chu kì 0.25s Dùng dữ kiện sau đây để trả lời câu 171. V = 120cm/s B.5s) 2 A. 25 N . có 39 gợn sóng B. một lần qua thanh nhôm). lực căng giảm đi 9 lần.5m/s D.

Một đầu dây gắn vào một cầu rung. 25m D. π 4 .4Hz C.6N Câu 182: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 400cm/s.5m B. Để làm tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí thì phải: A. 9 gợn. Vận tốc truyền sóng là: 4 π ) khoảng cách giữa hai điểm gần nha 3 A. F = 72N D. M 1M 2 = 0. M 1M 2 = 2cm. π i = I 0 sin(ωt + ). Cường độ dòng điện luôn luôn nhanh pha hơn hiệu điện thế. M 1M 2 = 9. S 2 dao động theo phương thẳng đứng s1 = s2 = acosω t . α = rad 4 U π C. S1M = 0. f = 2. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian là dòng điện xoay chiều.6m/s. 10m/s C. 29 gợn. S1M = 0. 2cm. α = − rad 2 B. F = 0. M 1M 2 = 0. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện C.I 0 và α có giá trị nào sau đây? 4 π A. Âm thoa rung với tần số f = 400Hz. 5m/s Câu 184: Hai loa âm thanh nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp và đặt cách nhau S1S 2 = 5m . 11 điểm đứng yên B. M 1M 2 = 4cm Câu 186: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. f = 10Hz D. α = rad Lω 2 U0 π .5m Câu 185: Hai mũi nhọn S1 .Câu 180: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại 2 điểm A và B cách nhau l = 4cm. Đối với đoạn mạch R và C ghép nối tiếp thì: A.Câu 187: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng u = U 0 sin(ωt + α ) và Câu 188: Chọn câu đúng. Tì C. 2 D.94cm ' phương trình dao động của điểm M 1 trên mặt chất lỏng cách đều S1 . Để khoảng cách giữa hai ngọn sóng trên dây là 40cm phải căng dây với 1 lực bằng A. F = 7. B.5m/s D. Giữa hai điểm A và B có bao nhiêu gợn sóng.5Hz B. Người ta thấy 2 điểm gầ nhau nhất trên mặt nước cùng nằm trên đường thẳng qua O cách nhau 80cm luôn luôn dao động ngược pha. S1M = 0.72N C. M 1M 2 = 9. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế một góc Cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế. 20 điểm đứng yên C. 30 điểm đứng yên D. 4cm ' ' B. 19 gợn. Tần số của sóng là A. Chúng phát ra âm có tần số f = 440Hz. đặt chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 0. D. M 1M 2 = 0. f = 0.91cm. rung với tần số 30Hz. Hai nguồn S1 . F = 3. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều. M 1M 2 = 0. I 0 = U 0 Lω . 4cm D. 75m C. Dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều. Cường độ dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π . 20m/s B. f = 5Hz Câu 183: Một nguồn sóng cơ học dao động điều hòa theo phương trình x = cos(5π t+ nhất trên phương truyền sóng mà độ lệch pha dao động bằng π là 1m. .1cm. 10 điểm đứng yên Câu 181: Một sợi dây dài 1. I 0 = U 0 Lω . vận tốc truyền trên mặt nước v = 1. Vận tốc truyền âm v = 330m/s. S 2 cách nhau 8cm gắn vào một cầu rung có tần số f = 100Hz. Tại điểm M người ta quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ S1 đến S 2 Khoảng cách từ M đến S1 là: A. S1M = 1. C. 2. I 0 = B. I 0 = 0 . C. α = rad Lω 4 π D. S 2 1 khoảng d = 8cm và sM 1 = 2acos(200π t-20π ) .Câu 189: Chọn câu đúng. 10 gợn.8m có khối lượng 90g. S 2 một điểm M 2 gần M 1 nhất và dao động cùng pha với M 1 ' A.2N B. trong đó có bao nhiêu điểm đứng yên? A. B trên đường trung trực của S1 . Giảm hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện 15 . Tăng dần số hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện B. Dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn luôn lệch pha nhau.8m/s.

LCω 2 = 1 C. So với dòng điện hiệu điện thế hai đầu mạch sẽ: A.D. R 2 + Lω 2 . những phần tử nào khô tiêu thụ điện năng? A. Kết luận nào s 2 16 . hệ số tự cảm L mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = U 0 sin ωt . α = 4 π ) và 4 B. Cản trở dòng điện. cuộn cảm có độ tụ cảm càng bé thì cản trở dòng điện càng nhiều D. B. Chỉ có L. Hệ số công suất của mạch bằng 1 D. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử. L. I 0 = . L. R và C B. Trong đoạn mạch không thể có điện trở thuần C. Nhanh pha D. C. biết rằng R ≠ 0 . B. I = U .Câu 192: Chọn câu sai trong các câu sau: Một đoạn mạch có ba thành phần R. Hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1 U0 π . C mắc nối tiếp trong đó có Z L > Z C . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử. Chậm pha C. i = I 0 sin ωt và I 0 = B. Lệch pha U0 R D. điện trở B. C mắc nối tiếp. α = − D. L. Câu 200: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc nhỏ hơn đây là đúng: A. I = C. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha là stato D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây được xác định bằng hệ thức nào? A. C có dòng điện xoay chiều i = I 0 sin ωt chạy qua. Z C ≠ 0 . D. tổng trở Câu 199: Chọn câu đúng trong các câu sau: A.Câu 197: Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào A. phát biểu nào sau đây đúng? A.Câu 191: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R. α = − rad Cω 2 π rad 2 π rad . U R = U C π rad 2 .Câu 190: Một cuộn dây có điện trở thuần R. cảm kháng C. dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều C. Cường độ hiệu dụng của các dòng điện qua các phần tử R.Câu 194: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có tụ điện có dạng u = U 0 sin(ωt + i = I 0 sin(ωt + α ) . C mắc nối tiếp nhau. Cùng pha B. dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở B. dung kháng D. Nguyên tắc của máy phát ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn luôn khác pha nhau. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha B. α = Cω 4 3π rad C. L. I0 và α có giá trị nào sau đây: U 3π rad A. I 0 = U 0Cω . L và R D. I 0 = U 0Cω . L và C C. I = U0 R +ω L U 2 2 2 B. mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = U 0 sin ωt khi có cộng hưởn thì: A. dòng điện có tần số càng lớn thì ít bị cản trở Câu 196: Trong đoạn mạch xoay chiều R. Z L ≠ 0 . . Đưa thêm bản điện môi vào trong lòng tụ điện .Câu 195: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều A. L. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm. C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chưa chắc bằng nhau. R = R 2 + ( Lω − 1 2 ) Cω Câu 193: Một đoạn mạch gồm R. Cản trở dòng điện. I = U R + ωL R 2 + ω 2 L2 D. Cản trở dòng điện. . Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể là rôto hoặc stato C. I 0 = 0 . Cản trở dòng điện.

C. D. kết luận nào sau đây không đúng? A. không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều. Câu 213: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm? A. Hiệu điện thế dây U d bằng 3 hiệu điện thế U p .. phát biểu nào sau đây là đúng? A. i = I 0 sin(ωt + π )V . i = I 0 sin ωt (A) Câu 206: Dòng điện xoay chiều i = I 0 sin(ωt + u = U 0 sin(ωt + ϕ ) .Câu 211: Chọn câu đúng: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao: A. I 0 = 0 . ϕ = − rad 3 U π C. C mắc nối tiếp.cosϕ C. D. D. U 0 = 0 .cosϕ Câu 204: Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần: u = U 0 sin(ωt + dòng điện qua đoạn mạch trên là những biểu thức nào sau đây? A. I 0 = . C. U 0 = L. ϕ = I0 2 4 I 3π π rad C.Câu 203: Công suất của đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây? A. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là 4 π ) (A) 2 π D. P = RI 2 .Câu 207: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng u = U 0 sin(ωt + π ) và 6 U0 2π .ω I 0 . 2 Hiệu điện thế chậm pha hơn cường độ dòng điện một góc . i = I 0 sin(ωt + ) (A) 4 B. Biểu thức cường độ 2 π ) (A) 2 C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử. B. 3 Cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trên ba dâ Điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị ở nơi tiêu thụ. U 0 = B. P = UI D. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều. ϕ = − rad Lω 3 π ) qua cuộn dây thuần cảm L. U 0 và ϕ có các giá trị nào sau đây? Lω π 3π . Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm. 17 .cosϕ B.Câu 202: Chọn câu đúng: Đối với đoạn mạch R và cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp thì A. Cường độ dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế một góc Hiệu điện thế luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện. . π rad . I0 và ϕ có giá trị nào sau đây? π A. i = I 0 sin(ωt − . Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. D. P = UI . ϕ = rad D. Dòng điện trên mỗi giây đều lệch pha 2π đối với hiệu điện thế giữa mỗi dây và dây trung hoà. C. ϕ = D.ϕ = − rad Lω 3 Lω π . B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R. 2 π Hiệu điện thế nhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc rad . 2 C. ϕ = rad rad A. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch. L. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm B. I 0 = U 0 Lω . U 0 = L. Câu 212: Trong mạch điện xoay chiều R. I 0 = U0 6 B.ω I 0 . ϕ = − rad Lω 4 4 i = I 0 sin(ωt + ϕ ) .Câu 208: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. π rad . P = ZI 2 .

Câu 221: Tìm câu sai trong các câu sau: A. Câu 216: Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tần số góc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là: A. D. . Không thể dùng để nạp acquy B.giảm cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.85. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto. giảm hiệu điện thế. B. Phần cảm tạo ra từ trường. hoặc tụ điện hoặc cuộn thuần cảm và tụ điện thì đoạn mạch này không tiêu thụ điện năng. C đều đúng. số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng sồ vòng quay trong một giây của rôto. D. Câu 222: Dòng điện một chiều: A. người ta thường dùng những thiết bị sử dụng điện xoay chiều có cosϕ < 0. 18 . C. phần ứng tạo ra suất điện động. Có thể được tạo ra bằng phương pháp chỉnh lưu điện xoay chiều hoặc bằng máy phát điện một chiều. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay C.Câu 223: Trong máy biến thế. Trong cách mắc hình sao dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng 0 D. phần đứng yên gọi là stato.B. C. Biến thế này có tác dụng n trong các tác dụng sau: A. C. Câu 218: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha. . Câu 220: Chọn câu đúng A. Công suất của dòng điện xoay chiều được tính bởi công thức P = Đối với những động cơ điện. f = 60 p n D. Phần quay gọi là rôto. tăng cường độ dòng điện. Trong thực tế. Tăng cường độ dòng điện. suất điện động bên trong 3 cuộn dây stato có: A. f = np C. người ta có thể mắc song song một tụ điện vào mạch để làm tăng cosϕ . Câu 215: Chọn câu đúng trong các câu sau: Máy biến thế là một thiết bị A. Câu 219: Điều nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều? A. D. Giảm hiệu điện thế. 2 B. B. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm cường độ của dòng điện xoay chiều C. f = 60n p Câu 217: Chọn câu sai trong các câu sau: A. C. Bộ góp của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai vành bán khuyên và hai chỗi quét. cùng pha Câu 225: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. tăng cường độ dòng điện. Chỉ có thể được tạo ra bằng máy phát điện một chiều. giảm hiệu điện thế. Câu 224: Chọn đáp án sai: Khi máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động. B. D. Cảm kháng của cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều. f = n p 60 B. B. D. C. D. Tăng hiệu điện thế. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm thuần cùng pha với cường độ dòng điện. Trong cách mắc điện ba pha theo kiểu hình tam giác thì: U d = U p Trong cách mắc điện ba pha hình sao thì U d = 3U p C. Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động nhờ sử dụng từ trường quay. Có thể đi qua tụ điện dễ dàng. D. Cả A. Sử dụng điện năng với hiệu suất cao. C. C đều đúng. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. cùng tần số U 0 I 0 cosϕ . Tăng cường độ dòng điện. lệch pha nhau 2π rad 3 D. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phat điện xoay chiều một pha tạo ra. D. B. A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến cơ năng thành nhiệt năng. B. máy biến thế đó có tác dụng: A. Khi đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm. C. Giảm hiệu điện thế. Các tải tiêu thụ được mắc theo kiểu tam giác có tính đối xứng tốt hơn so với cách mắc hình sao. Tất cả A. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi. Rôto có thể là phần cảm hoặc phần ứng B. B. cùng biên độ B.

L = H B. quay với tốc độ n vong/giây thì tần số dòng điện do máy phát ra là f = np. Giảm cường độ. L mắc nối tiếp. 100V D. Số chỉ vôn kế là bao nhiêu khi mắc giữa hai đầu đoạn mạch trên? A. Hiện tượng từ trễ D. uC = 200sin(100π t − 3π )(V ) 4 π )(V ) 4 . D. D. D. L có những giá trị nào sau đâ 4 1 2 A. do đó công suất nhiệt giảm. u L = 400sin(100π t + π )(V ) 4 π )(V ) 4 π )(V ) 2 3π )(V ) 4 Câu 234: Hiệu điện thế hai đầu tụ là: A. Cộng hưởng điện từ B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện C. Tăng hiệu điện thế nơi sản xuất lên cao trước khi tải điện đi. Nếu rôto có p cặp cực. Vì dòng điện xoay chiều có mọi tính năng như dòng một chiều Câu 228: Đối với máy phát điện xoay chiều một pha: Chọn đáp án sai A. Cường độ dòng điện xoay chiều đạt cực đại 2 lần trong một chu kì Câu 230: Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên: A.Câu 235: Cho đoạn mach xoay chiều gồm R. 140V B.234 Một đoạn mạch xoay chiều gômg điện trở thuần R = 100Ω . u L = 400 2 sin(100π t + C. C. Câu 226: Để giảm bớt hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây khi tải điện đi xa. Điện lượng tải qua mạch xoay chiều trong một chu kì bằng 0 B. Tăng cường độ dòng điện. u L = 400sin(100π t + Câu 233: Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm là: A. i = 2sin(100π t − B. uC = 200 2 sin(100π t − C. Cảm ứng từ C. Để giảm tốc độ quay của rôto người ta phải tăng số cặp cực của rôto Câu 229: Chọn câu sai: A. R = 50 2Ω.20V C. khi vôn kế mắc giữa hai đầu điện trở số chỉ vôn kế là 80V. A. L = H π π 19 . i = 2 sin(100π t + )( A) 4 B. Vì dòng điện xoay chiều có thể tạo ra công suất lớn. 80V Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 232. B.B. i = 2 2 sin(100π t − C. một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = điện dung C = Câu 232: Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là: A. uC = 200sin(100π t − π )(V ) 2 3π )(V ) 4 B. uC = 200 2 sin(100π t + D. D.233. Số cặp cực của rôto bằng 2 lần số cuộn dây C. tăng hiệu điện thế. B. i = 2sin(100π t + 10−4 F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 sin100π t (V ) π 2 H và một tụ điện c π π )( A) 4 π )( A) 4 π )( A) 4 π D. Giảm cường độ dòng điện. C.R. mắc giữa hai đầu cuộn dây số chỉ là 60V. tăng hiệu điện thế. Giảm chiều dài của đường dây tải bằng cách xây dựng những nhà máy điện gần nơi dân cư. Số cặp cực của rôto bằng số cuộn dây B. cảm ứng điện từ Câu 231: Đoạn mạch gồm một điện trở nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. thực tế người ta dùng biện pháp nào? A. Câu 227: Vì sao trong đời sống và trong kĩ thuật dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều? Tìm k luận sai. R = 50Ω. C. Vì dòng điện xoay chiều dễ sản xuất hơn do máy phát xoay chiều có cấu tạo đơn giản. Giảm hiệu điện thế ở máy phát điện để giảm cường độ dòng điện qua dây. Giảm điện trở của dây bằng cách dùng dây dẫn bằng chất liệu siêu dẫn có đường kính lớn. giảm hiệu điện thế. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tỉ lệ với tần số của nó D. u L = 200 2 sin(100π t + D. hiệu điênh thế hai đầu đoạn mạch có dạng π u = 100 2 sin100π t (V ) và cường độ dòng điện qua mạch có dạng i = 2sin(100π t − )( A) . Vì dòng điện xoay chiều có thể dùng máy biến thế để tải đi xa.

Câu 236: Cho đoạn mach xoay chiều gồm R. C = D. C mắc nối tiếp.4 B.2 H . người ta mắc thêm một tụ có điện dung C1 với tụ C để có một bộ tụ điện có điện dung thích hợp.8µ F . Người ta đo được hệ số công suất của mạch l π 10−4 F π 10−4 F 2π 10−3 F π Câu 243: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch. t = t s 50 D. i = 2 sin(100π t − )( A) D. C1 = 3.318H. R = 40Ω. L = D. f = 50Hz. L.5 H . Pmax = 180w D.Biết L = 0. Pmax = 60w 1 10−3 H. L. i = 2sin(100π t − )( A) B. L = = 225V. cosϕ =0. C mắc nối tiếp. u = 120 2 sin100π t (V ) . Mắc song song. R = 30ΩhayR = 90Ω . C = 31. C = 10−4 F 2π 3. C = C. Cuộn cảm có độ tự cảm L = cosϕ =0. t = t s 600 B. t = t s 150 Dùng dữ kiện sau đẻ trả lời câu 243. cosϕ =0. i = 2 sin(100π t + )( A) 2 2 . C= F . C = 250 µ F. R = 160ΩhayR = 40Ω C. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 400W thì R có những giá trị nào sau đây: B. R = 120Ω. công suất tiêu thụ của mạch P = 405W. Mắc song song. Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện thế tứ thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. R = 20Ω. L. R = 50Ω. R = 80ΩhayR = 120Ω D. C mắc nối tiếp. tần số dòng điện là 50Hz.45 hoac 0. L mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: π π A. Pmax = 120w C.Câu 239: Cho mạch điện gồm R. Biểu thức hiệu điện thế của hai đầu đoạn mạch là: 3 π B. Pmax = 60w B. C = 2. R = 60Ω. L = π u = 40 2 sin100π t (V ) . điện trở thuần r = R = 100 Ω .10−4 F 2π 2 10−4 D.10 F π 20 . C1 = . cosϕ =0. t = t s 300 C. Tụ điện có điện dung C. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C. L. u = 80 2 sin(100π t − π ) (V) 6 π ) A .2 H . Giá trị của C là bao nhiêu? Câu 244: Để công suất tiêu thụ cực đại.Câu 237: Cho mạch điện gồm R.65 . u = 80 2 sin(100π t + ) (V) 6 2 −4 .8 D.10−4 C. Mắc nối tiếp.Biết L = A. C1 = F 2π A.1 H π 0. hiệu điện thế giữa hai đầu A và B có biểu thức u = 100 2 sin100π t (V ) .244: Cho mạch điện gồm R.Câu 251: Một mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 10 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = Dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 sin(100π t + A. Hệ số công suất của mạch có những giá trị nào sau: A. cosϕ =0.Câu 238: Cho mạch điện gồm R.75 C. R = 120Ω. Đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế . i = 2sin(100π t + )( A) 4 4 π π C. điện trở phải có π 4π Câu 241: Một đèn neon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100π t (V ) . C1 = F 3 π B.Biết L = giá trị bằng bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá tri cực đại của công suất là bao nhiêu? A. Xác định cách mắc và giá trụ C1 10−3 F 3π B. khoảng thời gian đèn tắt trong mỗi nữa chu kỳ của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu? A. Mắc nối tiếp. R = 60Ω 1 H 2π 0.6 hoac 0.8 A. C mắc nối tiếp. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu π đoạn mạch là U = 200 2(V ) . R = 100Ω.

Hiệu điện thế hai đầu mạch có dạng: u = 200 2 sin100π t (V). Z = 180Ω 15π 10−4 D. A. Mạch gồm những phần 4 .Câu 252: Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ C = thức cường độ dòng điện qua mạch trên là những dạng nào sau đây? π 10−4 F có biểu thức u = 100 2 sin(100π t + ) V.Câu 260: Một mạch điện R. C = F . C = F .0 cường độ dòng điện trong mạch có giá trị. R. C = π 2 B. Nhận xét nào sau đây là sai. L. i = 2 sin(100π t + 6 A. C mắc nối tiếp. 2π A.Câu 253: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Z = 112Ω 5π A. i = 2sin(100π t − π )A 6 2 π sin(100π t − ) A 2 4 π C.Câu 256: Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều AB là i = 4sin(100π t + π ) A . Công suất tiêu thụ của đoạn mạc là: A. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạc điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100 2 sin(100π t ) V. U C = 1. L. B. D. C mắc nối tiếp. u = 80 2 sin(100π t + . Hiệu điện thế ở hai đầu mạch cùng pha với cường độ dòng điện Câu 264: Đoạn mạch R. L. Z C = 50Ω C. biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây (thuần cảm) bằng hai lần hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ. P = 70 W C. L = C= 10−4 F . Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị nào sau đây? . P = 60 W D. Z L = 50Ω 35 −2 . R = 20Ω hoặc R = 45Ω 1. Z L = 30Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là: u = 70 2 sin100π t (V). bi 3 π π )A 6 2π ) (V) 3 . C hoặc cuộn dây thuần cảm. Z C = 30Ω D. Hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạ u = 80sin100π t và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U L =40V Biểu thức i qua mạch là: π )A 2 5π )A C. C nối tiếp. C. i = 2 sin(100π t + ) A 4 B.10 H mắc nối tiếp π π ) A . C = 10−3 F . C mắc nối tiếp. i = 2 2 A C. Z = 141Ω π B. L. Tại thời điểm t = 0. i = 4A B. 4 H π 21 . i = 2 sin(100π t − ) A 4 A. i = 2 sin(100π t − B. So với hiệu điện thế. Biết hệ số công suất của mạch này là cosϕ =1 . tần số của dòng điện xoay chiều f = 50Hz. i = 2 sin(100π t − D. Sớm pha hơn một góc C. Mạch tiêu thụ công suất lớn nhất C. Z L = 30Ω B. R = 50Ω. Cường độ dòng điện qua mạch đạt cực đại. i = 2 π sin(100π t + ) A 2 4 π D. R = 50Ω. R = 100Ω . Trễ pha. i = 2sin(100π t − tử nào? Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là bao nhiêu? A. i = 2A Câu 259: Cho đoạn mạch xoay chiều R. R.5U R . π 2 Câu 275: Cho mạch R. A.C. P = 35 2 W B.cường độ dòng điện qua mạch sẽ: A. Z = 101Ω 15π 10−3 C. L. Trễ pha một góc D. R có giá trị bao nhiêu để công suất tiêu thụ của mạch là 320W. R = 25Ω hoặc R = 80Ω B. Cùng pha 10−2 F . R = 40Ω. P = 30 2 W Câu 255: Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R. u = 120 2 sin(100π t − π ) (V) 6 D. R là biến trở. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây. R. i = Câu 254: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần 5Ω và độ tự cảm L = với điện trở thuần R = 30Ω . i = 2 A D. L.

6 H . R = 100 2Ω . 4 0. Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 287. C = F 2. C = π ) (A). C = 10−4 10−4 hoặc C = F F 3π 4π 22 . tần số dòng điện f = 50Hz. C = 25 3π A.5 2 sin(100π t + π ) (A) 2 π C. C = F .U Lmax = 240V C. i = 2. C = F 3π 10−4 10−5 F hoặc C = C. 281. 6 0. R = 25Ω hoặc R = 45Ω cường độ dòng điện qua mạch i = 2 sin(100π t + D. i = 2. π 10−5 F . L = π 2π A. 2 H hoặc L = H H hoặc L = H A. UC max = 30V 3π B. R = 50Ω.5 2 sin100π t (A) B. Biết R = 20 3Ω .10−3 D. L có giá trị bao nhiêu nếu umạch và i lệch nhau 1 góc 600 . C = F . L = H . P = 75W B. 288 Một mạch điện R.C. C có những giá trị nào sau đây? 3 3.5sin100π t (A) D. R = 25Ω. 4π 4π D. 6 1. L = π π 0. cho biết giá trị công suất của mạch lúc đó. C ghép nối tiếp. 2 0. L = π π π π Câu 283: Một bàn là 200V – 1000W được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 100 2 sin100π t (V). 6 0. 1 3 H . L = 0. Đặt vào hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều: u = 120 2 sin100π t (V). hiệu điện thế hai đầu mạch có dạng u AB = 50 2 sin100π t (V) v 10−3 F 5π 10−2 F C. Dòng điện chạy qua bàn là có biểu thức nào? A. L = B. R = 45Ω hoặc R = 80Ω Câu 276: Cho mạch điện xoay chiều gồm R. R = 50Ω. UC max = 30V 3π 10−5 C. L = D.8 H . UC max = 100V π 10−4 D. C = F 2. U Lmax = 240V B. R = 25Ω. P = 72W D.5 2 sin(100π t − ) (A) 2 Câu 286: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. 4π 3π 10−4 10−4 F hoặc C = B. C = F 25π 5. C = Câu 288: C có giá trị bằng bao nhiêu để U C = 200 2 V? 10−4 A.8 0. R = 100Ω .8 0. i = 2. L = π π π π 0. P = 115. C = 10−4 F . L.2W C.8 H hoặc L = H H hoặc L = H C. C nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). L = L= Câu 287: C có giá trị bằng bao nhiêu thì UC max giá trị UC max bằng bao nhiêu? 2 H. Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 100 6 sin100π t (V). Z C = 60Ω và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm). C = F π Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 280.U Lmax = 120V H . P = 36W 3π π 1 1 H .10−2 B. Bàn là có độ tự cảm nh không đáng kể. Câu 280: Xác định L để U L cực đại và giá trị cực đại của U L bằng bao nhiêu? A.U Lmax = 120V H . L = D. Hi điện thế hiệu dụng ở 2 đầu mạch U = 120V. L = H . i = 2. L = π π Câu 281: Để U L = 120 3V thì L phải có các giá trị nào sau đây? 0. R.8 1. UC max = 300V 3π A.

8 10−3 A. 100 vòng/s . f = 50Hz D.5A.Câu 305: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng. 0. tần số của dòng điện phát ra là: A.8A. Z C = 12Ω D. U C = 60V . L = .C = F π 8π . R = 80Ω. 96W C. 5760W D.C = F π 12π 1. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch u = 50 2 sin100π t (V). f = 60Hz 2 10−4 . 50 vòng/s D. i = 2 3 sin(100π t − ) (A) D. L = H . từ trường quay có vectơ B quay 300 vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc).5kW D. R = 60Ω.C = F π 12π 0.Câu 308: Công suất hao phí dọc đường dây tải có hiệu điện thế 500kV. Z C = 30Ω B. ∆P = 516. cuộn dây thuần cảm L. R = 60Ω.10−3 F mắc nối tiếp với điện trở R = 100Ω . 6V. mắc đoạn mạch vào 12 3π π mạng điện xoay chiều có tần số f. n = 300 vòng/phút C. C có những giá trị nào sau đây? 0. R = 30Ω. Công suất tiêu thụ trong mạch là P = 20W. 4. 240 vòng/giây B. f = 25Hz C. R. tụ C mắc nối tiếp. Nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất? A. 96W B. L. 6 10−3 B.Câu 296: Mạch xoay chiều gồm R. Hiệu điện thế giữa π π π đầu cuộn dây là u L = 100 2 sin(100π t + ) V.6kW C. 73 π H . R = 18Ω. i = 2 3 sin(100π t + ) (A) C. Dòng điện do máy phát ra được tăng thế và truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 25Ω . ∆P = 113. uC = 50 2 sin(100π t − 6 3 π π C. uC = 50 2 sin(100π t − ) V B. 15 vòng/giây D. Công suất hao phí điện năng trên đường dây là bao nhiêu khi hiệu điện thế được đưa lên đườ dây 220kV? A. L. khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 10Ω là bao nhiêu? A. ∆P = 113. 240V. L = π 3 B. C = 31. 2 10−3 D. 10 vòng/s B.6W B. 20 vòng/s C. 576kW C. i = 2 sin(100π t − ) (A) π 4 2. 240 vòng/phút C. Một máy khác có 6 cặp cực. L = H. L = π 3 A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị là: A. cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. U L = 30V . rôto của nó quay mỗi phút 1800 vòng. 73 π H . hiệu điện thế hai đầu mạch u = 200sin100π t (V) Độ từ cảm L và cường độ dòng điện chạy trong mạch là bao 2 2 π H . 1736kW B. uC = 50 2 sin(100π t + ) V D. Z C = 24Ω C. Tần số f bằng bao nhiêu thì i lệch pha so với u ở hai đầu mạch. R = 18Ω. L = 23 . 6 10−3 C. 120V. n = 120 vòng/phút . uC = 100 2 sin(100π t + ) V 6 3 Câu 290: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C = Câu 294: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0.8µ F . R = 100Ω .Câu 291: Một đoạn mạch gồm tụ C = F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H mắc nối tiếp. điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp l 120V. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức như thế nào? 3 π 2π )V A. n = 240 vòng/phút D. n = 600 vòng/phút B.3A. C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). L = H . i = 2 sin(100π t + ) (A) π 4 2. 3 A. ∆P = 516. Để có dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz cần quay rôto với vận tốc nào A.Câu 307: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là: A. R = 18Ω. 1500 vòng/phút 2 π H . f = 50 3 Hz B. 57600W Câu 309: Một máy phát điện xoay chiều có công suất P = 1MW.C = F π 8π 2 . 48W r Câu 306: Trong máy phát điện xoay chiều một pha. 6V. hệ số công suất mạch cosϕ = nhiêu? 0.8W u D. L = H . Nếu đ vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 9V thì cường độ hiệu dụng của dòn điện qua cuộn dây là 0. Z C = 18Ω Câu 295: Mạch điện xoay chiều gồm R. R = 120Ω.5W Câu 310: Máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực.

p = 5 D. tần số f = 50Hz. ∆P = 18181W D. φ0 = π B. Cường độ dòng điện chạy trong đường dây dẫn vào nhà và năng lượng hao phí trên đường dây là bao nhiêu? A. hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào? A. 324 Để truyền một công suất P = 5000kW đi một quãng đường 5km từ một nguồn điện có hiệu điện thế U = 100kV với độ giảm thế trên đường dây không được qua nU với n = 0. n = 20 vòng/giây. P = 9600W.2H và tần số dòng điện là 50Hz.Câu 311: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực. R = 83. Câu 320: Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 1000V. P = 453.2W C.55A C. Biết suất điện động có giá trị hiệu dụng là 220V. R = 10Ω D. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20Ω . I = 1. P1 = 3760W D. Hiệu điện thế pha và công suất tiêu thụ của mỗi cuộn dây là: A. I = 2.6km. I = 3. U’= 200V C.. 7. U’= 781V B. I = 1A. tần số f = 50Hz. Cho điện trở suất của đồng 1. Php = 13W D. Người ta đưa dòng ba pha vào b tải như nhau mắc hình tam giác. Hao phí điện năng trên đường dây là: A. P = 429W C. I = 1. P1 = 376W C.2W D. π 24 . 321. hiệu suất là 96%. U’= 7810V D.10 Wb π 1. Câu 323: Điện trở R của cuộn dây có giá trị số lớn nhất là: A. ∆P = 1652W B.67A Câu 316: Công suất của dòng điện ba pha là bao nhiêu? A. Tần số của dòng điện xoay chiều là 50Hz. I = 6A B. Câu 318: Nếu rôto quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là: A. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha. 2 −3 . p = 10 B. R = 100Ω B. Các cuộn dây của phần ứng mắc nối tiếp và có số vòng tổng cộng là 240 vòng. 7Ω C. 322 Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp là 6250 vòng và 1250 vòng. Php = 130W Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 315. n = 2500 vòng/phút Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 320. I = 2A.10−8 Ω. P = 9600W. nhận một công suất là 10kW ở cuộn sơ cấp.75W Câu 317: Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 2208W được mắc hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha có hiệ điện thế dây 190V. Up = 110V.2A B. P1 = 7360W B. Php = 104W B. Php = 20.8 A. Up = 110V.43A.8W C.75A D. ∆P = 1. U’= 5000V Câu 321: Công suất nhận được ở cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn thứ cấp có giá trị nào? Biết h số công suất là 0.10 Wb C. p = 4 Câu 319: Nếu phần cảm có 2 cặp cực thì vận tốc của rôto: A. n = 25 vòng/giây B. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây và tốc độ quay của rôto có giá trị nào sau đây? Câu 312: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 127V. R = 30Ω 0. I = 20A. R = 25Ω B. Công suất đầu ra của máy biến thế là 12kW. R = 67. I = 24A Câu 322: Biết hệ số tự cảm tổng cộng ở mạch thứ cấp là 0. Điện trở tổng cộng trong mạch thứ cấp là: A. I = 1.8 H . I = 5A. P = 871. R = 70Ω D. φ0 = các tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ có giá trị bao nhiêu? A. P = 180W C. n = 25 vòng/giây. P = 176W B. P = 352W D. ∆P = 165. hệ số tự cảm L = 0.5Ω Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 323. I = 2. n = 1500 vòng/giây C. φ0 = π A. P = 125. R = 20Ω C.7. P1 = 736W Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 318. φ0 = 2 −3 . P = 143W B. n = 50 vòng/giây.01. Up = 110V. I = 15A C. n = 250 vòng/giây. 24 −3 . 316 Máy phát điện xoay chiều ba pha có các cuộn dây phần ứng mắc theo kiểu hình sao. Biết hiệu điện thế được đưa lên đường dây 110kV.10−3 Wb 2π 3. n = 25 vòng/phút D.8W Câu 313: Một máy phát điện xoay chiều có công suât 1000kW. Với điện trở của mỗi mét là r = 2. mỗi tải có điện trở thuần 88Ω và cuộn dây có độ tự cảm L = 1 . mỗi tải có điện trở R = 60Ω . Up = 110V. 66 H .m . I = 2A.10 Wb D. I = 50A.818W Câu 314: Người ta dùng một máy biến thế để đưa điện thế đường dây chính U1=10kV hạ xuống U2=240V để đưa vào nhà sử dụng khoảng cách từ nhà máy đến nhà dài 2.43A. I = 60A D.10−5 Ω . hệ số công suất của động cơ bằng 0. P = 9600W. có hiệu điện thế pha là 220V. Cường độ dòng điện q π Câu 315: Cường độ dòng điện qua các tải tiêu thụ có các giá trị nào sau đây? A. 319 Một máy phát điện xoay chiều một pha sản xuất ra suất điện động có biểu thức: e = 1000 2 sin100π t (V). p = 8 C. P = 9600W.

5. cuộn thứ cấp có 100 vòng. Hiệu suất truyền tải điện là: A. 328 Một máy phát điện có công suất 100kW.Câu 334: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC.218V Câu 330: Hệ số công suất của động cơ là: A. 332. U1= 800V D. H’ = 94% D. 1800W.0.9 Câu 332: Số vòng dây của cuộn sơ cấp: A.8% C. η = 90% B.5mm 2 C. A.5mm 2 D. η = 92% Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 326. Câu 329: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây pha nhận giá trị nào sau: A. Hiện tượng tự cảm D.Câu 324: Tiết diện nhỏ nhất của dây đồng dùng làm dây dẫn là: A. B. 327. người ta dùn một đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 6Ω . 110V C. S = 17. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian.9 . Tần số dao động ω chỉ phụ thuộc vào các cấu tạo của mạch D.Câu 338: Mạch dao động điện từ là mạch kín gồm: A. nó sinh ra một từ trường xoáy D. U1= 600V C.75 D. được mắc vào mạngn điện có hiệu điện thế giữa dây pha và dây trung hoà là 127V. η = 89. 3600W. Một cách phát biểu khác . H = 40% C. 400 vòng D. A.0. Công suất mạch sơ cấp 2000W. Khi một từ trường bién thiên theo thời gian. Từ trường xoáy là tử trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường . Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đươmhg cong hở C. Nguồn điện một chiều và cuộn cảm L 25 . Hiện tượng từ hóa Câu 336: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động ? A. H’ = 89. A. U1= 200V B. 7% D. 333 Một máy biến thế có hiệu suất 90%. 1 LC Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc ω = LC Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc ω = C. cường độ hiệu dụng qua mỗi cuộn dây là 16. Năng lượng điện trường và năng lựong từ trường cùng biến thiên điều hoà theo cùng một tần số chung C. S = 20.5mm 2 Câu 325: Một đường dây tải điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thụ ở xa 3km. H’ = 99. nó sinh ra một điện trừong xoáy B. Câu 326: Công suất của quá trình truyền tải trên là bao nhiêu? A.5A và 0. Để truyền đến nơi tiêu thụ.6kW. Dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất ρ = 2. 127V D. 1A và 1 B.83 . 1000 vòng B. 3 C. 330 Một động cơ không đồng bộ ba pha. hiệu điện thế ở các mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 200 và 50V. H = 66% B. 2 D. S = 4. H = 80% Câu 327: Hiệu điện thế ở hai đầu dây nơi tiêu thụ là bao nhiêu? A.2% B. H’ = 91. 1. U1= 500V Câu 328: Để tăng hiệu suất tải điện. S = 8.66 C.0. 180W và 0. Bỏ qua hao phí trong biến thế. hiệu điện thế ở hai đầu cực máy phát là 1kV.9 C. 4% C. 4000 vòng C. 25mm 2 B.8 B. 2A và 0. 180W. Điện tích biến thiên theo thời gian theo hàm số mũ D. H = 89% D. Hiện tượng cộng hưởng điện C. người ta dùng một máy biến thế đặt nơi máy phát có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn th cấp là 10. 1. Năng lượng trong mạch dao động kín gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trun ở cuộn cảm B. η = 94. 3 2 B. công suất tiêu thụ của động cơ là 5.5 cm 2 . Tính công hao phí trên dây và hiệu suất tải điện lúc này. 3000 vòng Câu 333 : Khi dòng điện và hiệu điện thế trong mạch sơ cấp cùng pha thì cường độ dòng điện và hệ số công suất của mạch sơ cấp là: A.2A và 0.4% Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 329. Nguồn điện một chiều và tụ C B. B và C đều đúng Câu 338: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường A. 220V B.108 Ω. P = 540kW. Hệ số côn suất của mạch điện là cosϕ =0.5 D. Câu 331: công suất và hệ số công suất của mạch thứ cấp là: A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B.m có tiết diện 0. 2 2 Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 331.97A. cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp 40A. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện lần lượt là 6kV.Câu 335: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? A.

Nguồn điện một chiều .C. tụ C và cuộn cảm L Tụ C và cuộn cảm L Hãy chọn câu đúng . Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của sóng Câu 355: Tìm phát biểu sai về điện từ trường: A. Câu 358: Tìm phát biểu sai về thu phát sóng điện từ. Cường độ rất lớn D. gọi là sóng vô tuyến. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân không D. năng lượng của mạch dao động được bảo toàn C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận. Để thu sóng điện từ. B. Năng lượng điện trường trong mạch dao động tương ứng với thế năng trong cơ học D. Năng lượng từ trường trong mạch dao động tương ứng với động năng trong dao động cơ học B. A. Ban đêm nghe đài bằng sóng trung không tốt. D. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện trường C. Điện trường lan truyền được trong không gian D. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức xoáy tròn trôn ốc D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh . năng lượng trong mạch dao động chỉ có thể là năng lượng điện trường hoặc năng lường từ trờng . 1 LC Biến thiên điều hoà với tần số góc ω = LC Biến thiên điều hoà với chu kỳ T = LC 1 Biến thiên điều hoà với tần số f = LC Biến thiên điều hoà với tần số góc ω = Hãy chọn câu đúng Câu 341: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường? A.Câu 354: Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ: A. B. Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn C. người ta sử dụng những sóng có tần số hàng nghìn hec trở lên. Đường sức của điện trường xoáy của điện trường là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên. Tại một thời điểm. B. A. dùng để thông tin dưới nước. Sóng trung có bước sóng trong miền 103 m − 102 m Câu 357: Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến A. Trong thông tin vô tuyến. C.Câu 353: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến: A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung B. Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch D. điện tích của tụ điện : A. 26 . D. người ta phối hợp một ăngten với một mạch dao động C. D. Sóng ngắn có bước sóng trong miền 10m – 1cm. Sóng dài ít bị nước hấp thụ. C. Hiệu điện thế rất lớn Câu 348: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất.Câu 340: Trong mạch dao động diện từ tự do. Tần số rất lớn B. Câu 356: Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến. Tần số sóng điện từ chỉ bằng một nữa tần số f của điện tích dao động Câu 347: Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có: A. B. Để phát sóng điện từ. Chu kỳ rất lớn C. độc lập với nhau B. Trong mạch dao động tự do. có khả năng truyền đi xa. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ. Sóng dài có bước sóng trong miền 105 m − 103 m C. D. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày D. người ta phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một ăngten B. Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ C.Câu 343: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ? A. B và C đều đúng . Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng B.

B. f = .Câu 364: Tìm kết luận đúng về mạch LC và sóng điện từ. − π 4 D. với vận tốc c ≈ 3. Vectơ E và B cùng phương cùng tần số. f = 2π L C C. D. f = 1 2π LC A. độc lập. Để thu sóng điện từ người ta áp dụng hiện tượng cộng hưởng. C. Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ. C. ta chỉ quan sát thấy từ trường mà không thể quan sát thấy điện trường. A. sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền. A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. B. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại. D. B. Giống như sóng cơ học. Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ. A. D.Câu 366: Tần số dao động riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào? A. A. f = 2π LC B. Dao động điện từ trong mạch LC của máy phát dao động là dao động tự do với tần số f = 1 2π LC B. − π 2 B. người ta phối hợp một ăngten với một mạch dao động có điện từ C điều chỉnh được để tạo cộng hưởng với tần số của sóng cần thu. D. Muốn sóng điện từ được bức xạ ra. người ta mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten. B. u r u r C. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản tụ điện (nơi không có dây dẫn) sinh ra một từ trường tương đương với từ trường do dòng điện trong dây dẫn nối với tụ.108 m /s Câu 363: Tìm phát biểu sai về mạch LC với sóng điện từ.Câu 359: Tìm kết luận đúng về trường điện từ. Để thu sóng điện từ. Câu 365: Độ lệch pha giữa dòng xoay chiều trong mạch LC và điện tích biến thiên trên tụ là A. B. C. Câu 361: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ. A và B . D. Điện trường trong tụ biến thiên sinh ra một từ trường như từ trường của một nam châm hình chữ U. Các vectơ E và B cùng tần số và cùng pha B. . Dao động điện từ trong mạch LC của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện là dao động tự do với tần số riêng của mạch. Dòng điện dịch ứng với sự dịch chuyển của các điện tích trong lòng tụ. giao thoa. D. Năng lượng điện: Wđ = Năng lượng từ: Wt = Q02 sin 2 ωt 2C Q02 cos 2ωt 2C 27 . C. Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt. khúc xạ. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một ăngten thu đết hợp với một mạch dao động LC có L và C không đổi. Câu 360: Tìm phát biểu sai về điện từ trường. Ăngten là một mạch LC đặc biệt. với dây trời và mặt đất đóng vai trò hai bản tụ C. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số. . C. Sự duy trì dao động trong máy phát dao động dùng transdito tương tự như sự duy trì dao động của quả lắc trong đồng h quả lắc. A. C. D. Để phát sóng điện từ ta kết hợp một ăngten với mạch dao động của một máy phát dao động. Sóng điện từ truyền được trong chân không. Năng lượng dao động trong mạch LC của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện do một pin cung cấp. B. Để phát sóng điện từ. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ. Vì trong lòng tụ không có dòng điện nên dòng điện dịch và ding điện dẫn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều. hoàn toàn hở.A. phải dùng mạch dao động LC hở tức là cuộn L và tụ mắc với nhau còn hai đầu kia đ hở. Sóng điện từ là sóng ngang. Dao động điện từ trong mạch LC của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng đã được điều chỉnh cho bằng tần số của sóng cần thu.Câu 367: Nếu điện tích trong tụ của mạch LC biến thiên theo công thức: q = Q0 sin ωt . Câu 362: Tìm phátu biểu u r sai về sóng điện từ r A. + π 2 C. Tìm biểu thức sai trong các biểu thức năng lượng trong mạch LC sau đây: 1 2π L C D.

5Ω . Một cách giải thích khác. B. 10kHz C. C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện (c là vận tốc án sáng trong chân không) A. Do tần số sóng riêng của mỗi máy là khác nhau.5MHz. I 0 = U 0 L C C.Câu 372: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 3500pF.5MHz và mạch dao động (L.10−12 F C.10−3 W B. U0 là giá trị hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ trong một mạch dao động LC. λ = LC Câu 370: Các nhà kĩ thuật truyền hình khuyến cáo rằng không nên dùng một chiếc ăngten cho hai máy thu hình một lúc. 10pF B. λ = c 2π LC B. Một giá trị khác. 9. Một giá trị khác.21pF Câu 276: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 1mH và tụ xoay Cx. I = 94. U 0 = I 0 L C D. Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó. U 0 = I 0 LC B. Tìm giá trị Cx để mạch th được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn λ = 75m. f = 87.2π LC D. điện trở không đáng kể. A. I = 74.27pF C. 21. I 0 = U 0 LC .12.07KHz C. 43mA C. 73mA Câu 381: Mạch dao động (L.55pF D.58pF Câu 277: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 thì tần số riêng f1 = 7. C = 1. 27. A. một cuộn cảm có độ tự cảm 30 µ H và một điện trở thu 1. C. Một giá trị khác 2 0.66pF D. 1. C2) có tần số riêng f2 = 10MHz. 4MHz C.5MHz C. Khi mắc L với tụ C2 thì tần số riêng f2 = 10MHz. 20MHz 28 .Câu 369: Tìm công thức đúng tính bước sóng và các thông số L. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1.10−3 A C. P = 20. f = 65.Câu 371: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 18000pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 6 µ H . Do có sự cộng hưởng của hai máy D.5kHz D.25pF B. 53mA B. Do làm như vậy tín hiệu của mỗi máy là yếu đi. Một giá trị khác .5V.C. A. 4. P = 19. f = 75. mH và tụ C = π π Câu 380: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 80 µ H .Câu 374: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = A. λ = c. A. 5. Tìm giá trị Cx để chu kì riêng của mạch là T = 1µ s . khi hiệu điện thế cực đại trên tụ điện 15V? Hãy chọn kết quả đùng trong các kết quả sau: A. 7. Câu 379: Người ta điều chỉnh L và C để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 25m. 20kHz B. Năng lượng dao động: W = Wđ + Wt = Năng lượng dao động: W = Q02 = const 4C L. A. Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị nào trong các g trị sau đây? A. 2. 12. biết L= 10−6 H. C = 2. 63mA D. 2MHz B. Tìm công thức đúng liên hệ giữa I0 và U0.10−3 A D. C1) có tần số riêng f1 = 7. λ = c.5kHz Câu 375: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Lời khuyến cáo này dựa trên cơ sở nào? Hãy chọn câu giải thích đúng. điện trở không đáng kể. 69. D.10−3 A B. Tìm tần số riêng của dao động trong mạch. Tần số dao động của mạch nhận giá trị nào trong các giá trị sau? A.5MHz B.58pF C.I 02 Q02 = 2 2C L C 2π c . 12.8 µ F . 12. Tìm tầ số riêng khi ghép C1 song song với C2 rồi mắc vào L. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch. 6MHz .07KHz D.4V. 6. Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối với C2 A. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện U0 = 2. Điện dung C của tụ điện kh phải nhận giá trị nào sau đây? A. .10−3 W C.Câu 278: Khi L = 15mH và C = 300pF. 8MHz D. P = 21.10−3 W D.07KHz B.2π C.10−10 F B. 8.5MHz D. I = 21. A.10−10 F D.16. C = 16. Câu 373: Gọi I0 là giá trị dòng điện cực đại.

khi dùng điện có điện dung C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 30kHz.5. Ánh sáng trắng bao gồm vô số ánh sáng màu đơn sắc có một số tần số khác nhau và do chiết suất của thủy tinh đối với sóng ánh sáng có tấn số nhỏ thì nhỏ hơn so với sóng ánh sáng có tần số lớn hơn.3H B. 2 µ F . Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu khác nhau. điện dung biến đổi từ C1 = 10 đến C2 = 250pF. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là: A. C.10−4 J Câu 390: Trong một mạch dao động điện từ. 2. Từ 4. 7.2m D. 0. A. Hỏi điện dung phải có giá trị trong khoảng nào để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vi từ 16m đến 50m.88 ÷ 28.5m – 92.2m D. 29 .5m B. Nếu mạch này dùng hai tụ C1 và C2 nối tiếp thì tần số riêng của mạch là: A. 10 ÷ 123( pF ) B.10−4 J B. Từ 48m đến 192m C. Câu 668: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc. 4 µ F D. 2. Dải sóng vô tuyến thu được với mạch trên có bước sóng trong khoảng: A. 0. Giao thoa ánh sáng B.10−4 J C. 1.51 ÷ 57. 0. ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím.6H Câu 387: Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = 0. 5. 10m B. A. 4 pF Câu 392: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 4 µ H và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF. 70kHz C. 0. 120MHz C. 25µ F B. Tìm bước sóng λ .10−4 F C. 25 pF C.5H D. B. 90MHz B. Lấy π 2 = 10 . U0 = C. 1m Câu 384: Song FM của Đài Hà Nội có bước sóng λ = L I0 πC L I0 2π C B. 2( pF ) C. Tán sắc ánh sáng C. 13. Nếu gọi Imax là dòng điện c đại trong mạch. 4. hiệu điện thế cực đại giữa ha bản tụ là 12V. Tìm tần số f. A.8m đến 19.001F B. 62. 8. Từ 12m đến 72m Câu 667: Chọn câu đúng: Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. D. Câu 669: Chọn câu sai trong các câu sau A.88. 3 A. Trong quá trình dao động. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím. đó là vì A. 11m – 75m C. Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm của L phải có giá trị là bao nhiêu Câu 386: Một tụ điện C = Cho π 2 = 10 .15 ÷ 80. 0.3m – 66. 24kHz Câu 391: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0.10−4 F D.6m – 41. U0 = D. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím. Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh lớn hơn so với ánh sáng tím.6m 0.1( pF ) D. 5m D. 3m C. Từ 120m đến 720m B. 26. L π 2 = 10 . 2.10−4 J D. 0. 140MHz Câu 385: Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 5µ H và một tụ xoay. 5. 01cos100π t (A). U0 = L I0 C C I0 2πL 10 m . Hiện tượng này gọi là: A. U0 = Câu 383: Sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tần số 100MHz. 10kHz D.1H. Tụ trong mạch có điện dung C bằng A. 1. khi dùng điện có điện dung C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40kHz. 6( pF ) Câu 389: Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là = 4 µ F . Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0. 10. Khúc xạ ánh sáng D. 15. A. Tính điện dung C của tụ điện. 50kHz B. 0. hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I0 như thế nào? Hãy chọn kết quả đúng trong các kết qu sau: A.2H.10−5 F Câu 388: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 25µ H có điện trở không đáng k và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh được. 80MHz D.Câu 382: Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm kháng và tụ điện C thuần dung kháng. Dải sóng máy thu được là: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.4H C. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = I 0 cos2000π t . Nhiễu xạ ánh sáng.

C. D. lam. Câu 671: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là A. vận tốc truyền D. D.Câu 678: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. Cùng cường độ sáng. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau. đ với ánh sáng tím là lớn nhất. công thức nào đúng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa? A. i = . cam. Câu 672: Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặt trưng nhất là A. . tím B. chàm. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ. i = λ. x = aD λ D 2k λ a B. chàm.Câu 687: Trong các công thức sau. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau có trị số khác nhau. . Kết hợp C. lục. D. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền. Vận tốc ánh sáng trong môi trường càng lớn nếu chiết suất của môi trường đó lớn. Xê dịch về phía nguồn trễ pha . nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung tâm sẽ: A. B. i = λD a B. màu sắc B. sóng ánh sáng có một môi trường nhất định. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niutơn. C. C. . Ánh sáng đa sắc. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc:đỏ. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. chiết suất lăng kính với ánh sáng đó. D. a: khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 và D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn) A. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục D. Không thay đổi B. lục. bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường ánh sáng truyền qua. Câu 676: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. tần số C. C. Sẽ không còn vì không có giao thoa C. Ánh sáng có bản chất giống nhau B. Đơn sắc B.a. vàng. D. C. Ánh sáng bị tán sắc D. Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. Ánh sáng đơn sắc B. Cùng màu sắc D. Sóng ánh sáng có phương dao động dọc theo phương truyền ánh sáng. Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. B. Câu 673: Chọn câu sai: A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính D. C. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc đỏ. Vận tốc của ánh sáng tùy thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua.B. Câu 679: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng có thể bị tán sắc. lam. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nh đối với ánh sáng tím là lớn nhất. 30 . x = D kλ 2a D kλ a D.Câu 686: Khoảng vân trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc tính theo công thức nào sau đây? (cho biết i: là khoảng vân. vàng. Ánh sáng là sóng ngang C. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. C. Khi ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất. Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc.Câu 684: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. cam. Xê dịch về phía nguồn sớm pha D. : là bước sóng ánh sáng. thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng? A. tím. Lăng kính không có khả năng tán sắc. A. Câu 682: Chọn câu sai: A. Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. Ánh sáng là sóng điện từ D.Câu 674: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc: A. x = D (k + 1)λ a Câu 688: Trong các thí nghiệm sau đây. B. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. B. i = λa D C. C. Câu 681: Chọn câu sai: A. Đại lượng đặt trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số. x = D.D C. Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng. Câu 683: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng: A.

Các vật rắn. 3. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng D. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối. Đỏ. 5. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng B. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng B.lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn hơn khi bị nung nóng phát ra. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau C. đặc trưng cho nguyên tố dó 31 . lục. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng nhất định D. Không có các vân màu trên màn. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối C. Để thu được quang phổ hấp thụ. D. x = 6i .Câu 701: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục A. Đỏ. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng. lỏng. 9. chàm. Một dãi màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 8i B. δ = aD x C. Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn D. 4. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suấtcao Câu 697: Chọn câu sai trong các câu sau: A. tím Câu 703: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ: A. δ = ax D Câu 691: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung tâm là: A. 7i D. x = 3i B.Câu 696: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái: A. C.Câu 689: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng. Không pụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng C. chàm.5i B. C. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục D. vàng. δ = xD a B. x = 4i C. 10i Câu 693: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối bậc 9 ở cùng một bên vân trung tâm là: A. 9i C. Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ Câu 700: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường: A. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp D. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau C. tím D. Chiết suất của một môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định thì có giá trị như nhau . tím B. δ = λD 2a D. Màu quang phổ là màu của ánh sáng đơn sắc . lam. Rắn B. hai bên có những dãi màu như cầu vòng. lam. Quang phổ liên tục là do các vật rắn. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng .Câu 690: Với tên gọi các đại lượng như trong câu 686. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng.5i Câu 695: Chọn câu sai tronh các câu sau: A.5i D. trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào? A.5i C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối D. 6. S2 là: A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đơn sắc B. Thí nghiệm giao thoa với khe I – âng D. 8. khí(có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục B.5i B.5i d. tím C. B. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.Câu 692: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 bên kia vân trung tâm là: A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ cảu nguồn sáng C. Đỏ. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau B. Gọi δ là hiệu đường đi của sóng ánh sáng từ một điểm trên màn E đến hai nguồn kết hợp S1. Đoe. Câu 702: Quang phổ vạch phát xạ Hyđro có bốn vạch màu đặc trưng: A. 14.Câu 699: Đặc điểm của quang phổ liên tục: A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng có bước sóng dài thì lớn hơn đối với ánh sáng có bước sóng ngắn C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những vạch màu riêng lẽ nằm trên một nền tối B.B. x = 5i D. vàng.5i C. Lỏng C. . 7. .5i Câu 694: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là: A. Vân trung tâm là vân sáng trắng. chàm.

A.Câu 710.75µ m ) Câu 719: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ: 32 . Sóng ánh sáng D. Tán sắc ánh sáng D. Nhìn thấy được. Bị thạch anh hấp thụ rất mạnh D. Đó là hiện tượng nào của ánh sáng sau đây: A. Ánh sáng qua lớp xà phòng bị tán sắc B. Ánh sáng tím D. nhỏ hơn. Mặt trời B. tím Câu 708: Ánh sáng có bước sóng 0. Một điều kiện khác Câu 707: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại là những bức xạ …… có bước sóng….4 µ m ) C.bước sóng của ánh sáng…. Nhiễu xạ B. Có khả năng gây ra hiện tượng quang điện B. Quang phổ vạch hấp thụ C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng các vạch quang phổ. Sóng cơ học B. Hiện tượng khúc xạ C. Hồ quang điện C. Tia tử ngoại C. Quang phổ đám D. Phản xạ C. Đó là do: A. Có tác dụng iôn hóa chất khí C. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng Câu 718: Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại: A. Ánh sáng khả kiến(ánh sáng thấy được) Câu 709: Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy phân tích quang phổ: A.. lỏng hay khí có khối lượng lớn khi bị nung nóng phát ra Câu 715: Quang phổ gồm một dãi màu từ đỏ đến tím là: A. ánh sáng nhìn thấy. Không nhìn thấy được. Tán sắc của ánh sáng trắng D. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra D. Khúc xạ ánh sáng Câu 712: Quan sát một lớp mỏng xà phòng trên mặt nước ta thấy có những màu quần khác nhau(như màu cầu vòng).55. bong bóng xà phòng hoặc cầu vòng trên bầu trời ta thấy có những màu quần sặc sỡ. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục C. Các vật rắn. Quang phổ liên tục B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra ánh sáng C.D. Hiện tượng phản xạ D. Không nhìn thấy được. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím( 0. mỡ. tia tử ngoại. sóng vô tuyến Câu 711: Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Ánh sáng tráng qua một chất bị nung nóng phát ra D. Có tác dụng sinh học Câu 717: Chọn câu sai? Các nguồn phát ra tia tử ngoại là: A. Tia hồng ngoại. nhở hơn. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính có nhiều màu sắc khác nhau. tia Rơghen và tia gamma đều là: A. tím C. Không nhìn thấy được. Giao thoa ánh sáng B. Hiện tượng tán sắc . lớn hơn.” A. Màng xà phòng có bề dày không bằng nhau. tạo ra những lăng kính có tác dụng làm cho ánh sáng bị tán sắc C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ không nhìn thấy. nhỏ hơn. Giao thoa của ánh sáng trắng Câu 714: Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là: A. Hiện tượng đó là: A. Nhiễu xạ ánh sáng C. tím B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục D. vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối cảu các vạch đó Câu 705: Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ. Hiện tượng giao thoa B.10-3mm là ánh sáng thuộc: A. Quang phổ vạch phát xạ Câu 716: Các tính chất hoặc tác dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại: A. đỏ D. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy được B. Tia hồng ngoại B. Mỗi ánh sáng đơn sắc trong ánh sáng trắng sau khi phản xạ ở mặt trên và mặt dưới của màng xà phòng giao thoa với nhau tạo ra những vân màu đơn sác Câu 713: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các lớp dầu. Đèn cao áp thủy ngân D. Màng xà phòng có khả năng hấp thụ và phản xạ khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc trong ánh sáng trắng D. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C B. Sóng điện từ C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ( 0.

Cùng bản chất là sóng điện từ. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại. Có bước sóng từ 400nm đến và nanomet D. Trên 00 C C. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. Đơn sắc. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại lớn hơn bước sóng bức xạ tử ngoại. Có bước sóng nhỏ dưới 0. Câu 724: Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ A. Màn huỳnh quang B. vải và gỗ Câu 721: Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng: A. 4 µ m D. Có bước sóng từ 0. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất. ánh sáng đỏ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím nên bị lệch ít hơn so với ánh sáng tím B. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri. Ánh sáng màu trắng bao gồm vô số ánh sáng màu đơn sắc. Trên 00 K Câu 726: Chọn câu đúng: A. C. ta thấy ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn áng sáng màu tím Đó là vì: A.10−7 m đến 10−3 m Câu 729: Thân thể con người ở nhiệt độ 37 0 C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau? A. Tia hồng ngoại D.5. Cùng bản chất là sóng điện từ. Bức xạ nhìn thấy C. Không làm đen kính ảnh B. Tia X B. Pin nhiệt điện Câu 722: Ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia H α . Từ 7. D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0. D.10−7 m D. Mắt người C. Đơn sắc. Câu 725: Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ: A. C. Từ 10−12 m đến 10−9 m B. Có bước sóng từ 750nm đến 2milimet Câu 720: Tia tử ngoại: A. Câu 727: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại. Đơn sắc. Tia hông ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh. B. Bị lệch trong điện trường và từ trường D. có màu tím B. Từ 4. A. Có khả năng gây phát quang cho một số chất. Tia hồng ngoại và tia từ ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài. Truyền qua giấy. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra B. C. Đều có tác dụng lên kính ảnh. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn so với ánh sáng tím C. mỗi sóng áng sáng đơn sắc có một tần số xác định. không màu ở đầu đỏ của quang phổ.A. C. Không màu. … của Hiđro. Tia tử ngoại Câu 730: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại A. Kích thích sự phát quang của nhiều chat C. Câu 728: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây: A. Từ 10−9 m đến 4. trong thủy tinh lớn hơn so với ánh sáng tím Câu 723: Chọn câu sai: A. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Cao hơn nhiệt độ môi trường B. B. C. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím D. 33 . Bức xạ tử ngoại có tần số thấp hơn bức xạ hồng ngoại. B. Trên 1000 C D. Khi truy qua lăng kính thủy tinh. Quang phổ kế D.10−7 m đến 7. D. B. D.10−7 m C. D. có màu hồng. Vận tốc của ánh sáng đỏ. Câu 731: Chọn câu sai trong các câu sau: A.5. 75µ m . Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất. 75µ m tới cỡ milimet. B. ở ngoài đầu tím của quang phổ C. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng làm đen kính ảnh.

Ánh sáng nhìn thấy Câu 743: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại? A. Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì. Sáng thứ 16 34 . 0. Tia X có tác dụng sinh lí. chất lỏng hoặc chất khí bất kì Câu 741: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là: A. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Làm ion hóa chất khí D. Một chất rắn. Tia tử ngoại D. B. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. C. D. Đối âm cực của ống Rơnghen phát ra C.875mm C. Tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu 746: Có thể chữa được bệnh ung thư cạn ở ngoài dao của người. Câu 740: Để tạo một chùm tia X. Tia X B. Tia X không bị lệch phương trong điện trường cũng như từ trường. Tia X được khám phá bởi nhà bác học Rơnghen.10−7 m thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây? A. Người có thể sử dụng các tia nào sau đây? A. 18. D. Tia tử ngoại D. Tia X B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm Câu 738: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia X? A. Cùng bản chất là sóng điện từ. −9 Câu 742: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 m đến 4. D. khoảng cách giữa h nguồn là 2mm. Câu 735: Chọn câu sai: A. hủy diệt tế bào. D. Có khả năng gây phát quang cho một số chất. Một chất rắn khó nóng chảy. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ vài cm C. chụp ảnh B. Câu 739: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia X? A.5µ m . Đều có tác dụng lên kính ảnh. làm phát quang một số chất. Tia X là sóng điện từ. Hiệu điện thế giữa anôt và catot trong ống Rơnghen có trị số cỡ hàng chục ngàn vôn. Tia hồng ngoại C. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 1m. Gây ra hiện tượng quang điện C.Câu 734: Chọn câu sai khi nói về tia X: A.75mm . C. 1. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân trung tâm là: A. Một bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10−8 m B. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn. Tính đâm xuyên mạnh B. Tia X có khả năng iôn hóa chất khí. Câu 737: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X? A. Tia hồng ngoại C. B. 3. Tối thứ 18 B. Tối thứ 16 C. Hủy diệt tế bào B.4mm là vân: A. D. Tia X không có khả năng đâm xuyên. tế bào quang điện C. B. có nguyên tử lượng lớn. Tia X là một loại sóng điện từ phát ra những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000 C C. Catôt của ống Rơnghen phát ra. B. D. Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn. Sáng thứ 18 D. Tia âm cực Câu 747: Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm I – âng là 0. C. B. Áp suất bên trong ống Rơnghen nhỏ cỡ 10−3 mmHz. Tia X được phát ra từ đèn điện. Câu 736: Tia Rơnghen là loại tia có được do: A. Tia X giúp chữa bệnh còi xương.Câu 748: Ánh sáng trên bề mặt rộng 7. D. làm phát quang một số chất D. Câu 744: Có thể nhận biết tia Rơnghen bằng: A. Tia X không có khả năng làm ion hóa chất khí.375mm B.2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tia X có khả năng đâm xuyên. màn huỳnh quang D. ta cho một chùm electron nhanh bắn vào A. khả năng đâm xuyênB. làm đen kính ảnh C. C.75mm D. D. Bức xạ mang điện tích. Tại trí cách vân trung tâm là 14. các câu trên đều đúng Câu 745: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X? A.

1mm D.68. 5µ m D. 0. 0. 11 Câu 766: Chiếu một chùm tia sáng hẹp song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A.5mm Câu 756: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 7 bên kia vân trung tâm là: A. khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. 625mm Bài tập dùng cho các câu 763. 9 B. Tìm số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là: A.5mm là vân sáng hay vân tối. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m.x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm) Câu 754: Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là: A.10−6 µ m C. 1mm C. 7 C.5mm C. khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0. 19.50µ m .625mm D. 100mm Bài tập dùng cho các câu 757 và 758 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng I – âng. xM = 2. 11 sáng. 5mm Câu 755: Để M nằm trên vân sáng thì xM những giá trị nào sau đây? A. 0. 11 tối Câu 753: Nếu thí nghiệm trong môi trường có chiết suất n ' = 4 thì khoảng vân là: 3 A.25mm B. 12mm B.25mm B. 5. xM = 3. 0. Cho biết S1S2 = a = 1mm. 40mm Câu 760: Xác định vị trí vân sáng bậc 2: A. 4.61 và đối với vân sáng màu tím là 1.6cm B. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0. xM = 4mm C. 1. 0. khoảng cách giữa hai khe S1S2 đế màn (E) là 2m.5mm C. 1mm Câu 751: Tại điểm M trên màn (E) cách vân trung tâm một khoảng x = 3. Vân tối bậc 3 D. 1. 12 tối C. bậc mấy? A. 2. 4mm D.10−6 µ m B. 10mm B. Câu 757: Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm trên là: A. 1. Tìm chiều rộng của quang phổ thu được trên màn đặt cách mặt phẳng phân giác của lăng kính là 2m A. 10mm C. khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m. 3. 6 D. 0. 12. khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được. Vân sáng bậc 3 B. 100mm Bài tập dùng cho các câu 759. 6 µ m D. 12 D.75mm C.3mm. 8. Vân tối bậc 4 Câu 752: Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. 12 sáng.1mm C. 1.5mm C. người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc cùng một phía vân trung tâm là 3mm Câu 763: Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm: A.5µ m Câu 764: Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng một phía vân trung tâm A. 8mm D.5mm D. 13 tối D. 0. 755 và 756 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I – âng (Young). Câu 750: Tính khoảng vân: A. khoảng cách vân đo được i = 2mm. 0. 13 sáng. 0.Câu 749: Trong thí nghiệm I – âng bằng áng sáng trắng.10−3 µ m B.5µ m đến khe Young S1.5mm C.5mm B. 764 và 765 Trong giao thoa với khe I – âng có a = 1.5mm. 0. 2mm D. 2mm B. 760.125mm D. 1. 5mm B.10−3 µ m C. 80mm Câu 761: Xác định vị trí vân tối bậc 5: A. 2. 6 µ m B.5mm B. 9.19cm 35 . 1mm B. Vân sáng bậc 4 C. xM = 4. A. 4 B. 14 tối B. 752 và 753 Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0.5µ m Câu 759: Tính khoảng vân: A.125mm Câu 762: Khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân tối thứ 5 là bao nhiêu? A. S2 với S1S2 = a = 0.5mm D. khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. 3.. D = 3m. 10 sáng.5µ m Câu 758: Xác định vị trí của vân sáng bậc 5. Chiết suất lăng kính đối với ánh sáng màu đỏ là 1. 1. 4mm D.1mm D. 5 Bài tập dùng chung cho các câu 750.96cm C.5mm C. 761 và 762 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I – âng.16cm D. 1. A. 3mm C.10−3 µ m Câu 765: Tính số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11mm.10−3 µ m D. 10 C. 751. 6. 2.5mm.75mm Bài tập dùng cho các câu 754. 0. bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0. A. 0.75mm B. khoảng cách giữa hai nguồ là 2mm. 0.

802mm D. Khoảng vân trong nước tăng lên 4/3 lần so với trong lhông khí C.4mm λ2 = x42 = 2. λ = 0. B. 401µ m. 02mm .10−6 m → ánh sáng màu đỏ Câu 772: Trên màn ảnh đặt song song và cách xa mặt phẳng chứa hai nguồn D = 0. 6mm C. 401µ m. 602 µ m và λ2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1 . i2 = 8. λ = 0. µ m và 0. Nếu thay thế nguồn sáng có màu đơn sắc khác thì thấy hệ vân có khoảng cách giữa 10 vân tố kề nhau kể từ vân trung tâm bằng 3. khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a = 1mm đặt cách màn ảnh 1 khoảng D = 1m ta thu được hệ vân giao thoa có khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 6 là 7. khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a = 1mm. Nếu nguồn sáng S và màn E cố định.5mm D. dời hai khe theo phương song song với màn E một đoạn 2mm về phía trên thì hệ vâ trên màn E sẽ di chuyển như thế nào? A.Câu 768: Trong thí nghiệm giao thoa băng khe Young.1µ m.4 µ m ) 3 µ m và 2 µ m 2 3 D.4mm B. Dời về phía trên một đoạn 10−4 cm D. 2mm . A.Câu 770: Chọn câu đúng: Trong thí nghiệm giao thoa bằng khe Young. λ2 = 0. Xác định bước sóng và màu sắc của vân sáng. người ta dùng nguồn sáng trắng có bước sóng 0. 6 µ m Hai khe cách nhau 1. 01µ m.5m người ta đo được bề rộng của hệ vân ba gồm 1 vân sáng liên tiếp bằng 4. µ m và 2 µ m 3 Câu 782: Trong thí nghiệm giao thoa bằng khe Young. 0. Xác định bước sóng và nàu của nguồn sáng thứ hai: A. λ2 = 0.2mm. 6 µ m D. Xác định khoảng các giữa hai nguồn. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0. màn ảnh cách hai khe 1. Khoảng cách từ hai mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D = 2m. nguồn sáng phát ra hai đơn sắc có bước sóng λ1 = 0. 654. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 5: A. Khoảng vân trong nước giảm đi 3/4 lần so với trong không khí D.1mm C.5µ m 3 2 C. Tính λ2 và khoảng vân i2 A. 1mm B. Khoảng vân trong nước giảm đi 2/3 lần so với trong không khí B.4mm λ2 = x42 = 2mm 36 . nguồn sáng S cách đều hai khe và cách mặt phẳng chứa hai khe là 0.52 µ m → ánh sáng màu lục C.1m. khoảng cách giữa hai khe a = 0.675µ m → ánh sáng màu dao động cam 2 µ m và 0.2cm B. khoảng cách từ hai khe đến màn = 1. 432. 1. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. λ = 0.Câu 776: Trong thí nghiệm giao thoa bằng khe Young. khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1mm. 1.1014Hz ở cách nhau 1mm cho hệ vân giao thoa trên màn ảnh đặt đặt song song cách hai nguồn đó một khoảng 1m. Khoảng các giữa hai vân sáng này là bao nhiêu(xét một bên vân trung tâm) A. λ = 0.10−6 m → ánh sáng màu lục C.75µ m → ánh sáng màu đỏ B.10−6 m → ánh sáng màu vàng B. λ2 = 0. 6 µ m Câu 769: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. 0.5µ m.8mm..5µ m 2 Câu 780: Chiếu sáng khe Young bằng nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0. tần số ánh sáng của nguồn dùng trong thí nghiệm là f = 5. 4 µ m < λ < 0. i2 = 8.2cm C. 0. xác định vị trí của vân sáng bậc 4 ứng với hai đơn sắc trên.  λ1 = x41 = 2mm → ∆x = 0. i2 = 0.553. λ2 = 40. λ = 0. λ = 0. A. 6 µ m và λ2 = 0.5µ m thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. 0. 1 µ m Câu 773: Khoảng cách từ hai khe Young đến màn E là 2m.5mm.10−6 m → ánh sáng màu lam D.802mm B.  λ1 = x41 = 2. Hãy xác định bước sóng của các bức xạ đơn sắ có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím(có bước sóng 0. Dời về phía dưới một đoạn 4.6mm. Khoảng vân trong nước tăng lên 5/4 lần so với trong không khí Câu 775: Hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 có tần số f = 6. 76 µ m . 6. Dời về phía trên một đoạn 4.4mm → ∆x = 0.5mm D. khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 2.5mm B.5mm. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0.6m. 02mm C.1014 Hz. Dời về phía dưới một đoạn 10−4 cm Câu 774: Tronh yhí nghiệm với khe young. i2 = 0.48µ m → ánh sáng màu lam D.5mm. λ = 0.5m.6mm B. nếu tiến hành thí nghiệm trong môi trường không khí rồi sau đó thay môi trường không khí bằng môi trường nước có chiết suất n = 4/3 thì hệ vân giao thoa trên màn ảnh sẽ thay đổi như thế nào: A. khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. λ = 0. 1mm C. λ2 = 4. 6µ m ta thu được trên màn ảnh một hệ vân mà A. A.

 λ1 = x41 = 20mm → ∆x = 4mm λ2 = x42 = 24mm Bài tập dùng cho các câu 783.C. 2 B. Điện tích của tấm kẽm không thay đổi.5. 4 µ m < λ < 0. D2 D1 K 2K −1 B. 75µ m . D. 784 Giao thoa với khe Young có a = 0. 76 µ m A. 6 µ m . 2mm  D.72cm: A. 4mm    ∆x2 = 4. Dời màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ K-1 trùng với vân sáng thứ K của hệ vân lúc đầu. 4 µ m < λ < 0.   i = 0. vân bậc 4. 2K 2K + 1 37 .6 và 7 Câu 786: Trong thí nghiệm Young. tỉ lệ nghịch với bước sóng. D. 75µ m Câu 783.6 và 7 B. liên tục. bước sóng ánh sáng dùng trong this nghiệm λ = 0. Hấp thụ hay bức xạ. nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng.7 và 8 D. B. C.   ∆x1 = 14mm    ∆x2 = 42mm  B. B. 3 C. Động năng ban đầu của các quang electron tăng lên.10 mm  D. Điện tích âm của lá kẽm mất đi B.7 và 8 C. 4mm    ∆x2 = 42mm   ∆x1 = 1. Tìm những vạch sáng của ánh sáng đơn sắc nào nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu đỏ xd = 0. Tấm kẽm sẽ trung hòa về điện.5m D. Không hấp thụ hay bức xạ. không liên tục.10−3 mm  B.   i = 0. . xác định tỉ số A. Vân bậc 6. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1. 5 Câu 785: Trong thí nhgiệm giao thoa với ánh sáng trắng. C.Câu 788: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young.5cm và khoảng vân i: δ = 15. A.5mm. tỉ lệ thuận với tần số. Hấp thụ hay bức xạ. Không hấp thụ hay bức xạ.Câu 792: Chọn câu đúng: Khi hiện tượng quang điện xảy ra. Tấm kẽm tích điện dương Câu 791: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân vật chất … ánh sáng một cách … mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định … ánh sáng”. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0. 6mm  δ = 1. khoảng cách giữa hai khe đến màn snhr là 1m.  Câu 784: Xác định số bức xạ bị tắt tại điểm M cách vân trung tâm 0. Cường độ dòng quang điện bão hòa sẽ tăng lên.10 mm  C.5mm ta có vân sáng bậc 5. Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân của ánh sáng có bước sóng từ 0. ta có: A.   ∆x1 = 14mm    ∆x2 = 4.4 D.15m . Tại một điểm M trên màn cách vân trung tâm 2.  λ1 = x41 = 24mm → ∆x = 4mm λ2 = x42 = 20mm D. Hiệu điện thế hãm sẽ tăng lên. khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một vân.  C. bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0. 5µ m .   i = 0. 6 µ m  −3 δ = 15. 2mm   ∆x1 = 1. 6 µ m  Câu 787: Chọn câu đúng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Vân bậc 5.Câu 789: Chọn câu đúng : Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì: A. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0. để tại đó là vân sáng bậc phải dời màn một đoạn là bao nhiêu? Theo chiều nào: A.5. D = 2m. Vân bậc 5. tỉ lệ thuận với bước sóng.6. tỉ lệ nghịch với tần số.10−3 mm  A. Tính hiệu đường đi δ từ S1 và S2 đến điểm M trên màn cách vân trung tâm 1. 2K 2K −1 C.   i = 0.5m B.5. Tính bề rộng của quang phổ bậc 1 và quang phổ bậc 3: A. 6mm  −3 δ = 1. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1. Khoảng cách giữa hai khe a=1mm. C. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có 0. liên tục. 2K −1 K D. . liên tục.15m C.

Câu 795: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bật ra. 0. Kim loại kiềm C. hai tế bào C. Sự phát quang của các chất C. Kim loại B. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở: A. C.50µ m vào 4 tế bào quang điện có catod lần lượt bằng canxi. một tế bào B. natri. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng. Chất hữu cơ Câu 796: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0. Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng chỉ có tính chất sóng. Tính đâm xuyên Câu 808: Chọn câu đúng: A. Sự giải phóng các photon khi kim loại bị đốt nóng C. Sự tác dụng của các electron lên kính ảnh B. đồng và kẽm sẽ là: A.Câu 801: Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên: A. Dùng chất Pôlôni 210 phát ra hạt α để bắn phá các phân tử Nitơ Câu 803: Chọn câu đúng: A. ba tế bào D. 4 µ m Câu 799: Tìm câu phát biểu sai: Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi A. Khi bước sóng càng dài thì năng lượng photon ứng với chúng có năng lượng càng lớn D. 0.D. dòng quang điện ngược chiều với điện trường Câu 804: Chọn câu đúng: A. Sự giải phóng các electron từ bề mặt kim loại do sự tương tác giữa chúng với các photon D. 0. Chất cách điện D. Ngay cả những electron có vận tốc ban đầu nhỏ nhất cũng bị hút trở lại catod C. Có sự cân bằng giữa số electron bay ra khỏi catod và số electron bị hút trở lại catod D. Tấm kim loại không có phủ nước sơn . dòng quang điện cùng chiều với điện trường D. Chiếu một chùm ánh sáng qua lăng kính B. Hiện tượng xảy ra khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt tấm kim loại gọi là hiện tượng quang điện C. Chiếu một nguồn sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng D. cả bốn tế bào . Cho một dòng tia catod đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn C. Các quang điện electron đến anot với vận tốc lớn hơn. Bước sóng của ánh sáng lân quang nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích C. A. 4 µ m .30µ m C. Mặt nước biển B. Hiệu điện thế hãm của mỗi kim loại không phụ thuộc bước sóng của chùm sáng kích thích B.Câu 797: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm. Ánh sáng lân quang tắt ngay sau khi tắt nguồn sáng kích thích D. Thuyết lượng tử do Planck đề xướng C. Hiệu điện thế hãm có thể âm hay dương C. Câu 793: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. 0.Câu 798: Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc. 26µ m B. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các electron quang điện bật ra B.Câu 794: Trong trường hợp nào sau đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? A. Hiện tượng quang điện B. 2 µ m C. Câu 802: Hiện tượng quang điện được Hez (Hertz) phát hiện bằng cách nào dưới đây? A. Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hiđro chỉ giải thích bằng thuyết lượng tử 38 . 0. Lá cây C. 0. Hiệu điện thế hãm có giá trị dương Câu 806: Chọn câu sai: A.35µ m D. Anhxtanh cho rằng ánh sáng gồm những hạt riêng biệt gọi là photon D. .3µ m D. Bước sóng của ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích B. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là: A. Hiệu điện thế hãm có giá trị âm D. Mái ngói D. Các định luật quang điện hoàn toàn phù hợp với tính chất sóng của ánh sáng B. 0.1µ m B. Tất cả electron bị ánh sáng bức ra trong mỗi giây đều chạy hết về anod B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt B. Tia hồng ngoại. 0. Không có electron nào bị ánh sáng bức ra quay trở lại catod . Ở bên trong tế bào quang điện. Mỗi photon bị hấp thụ sẽ truyền hoàn toàn năng lượng của nó cho một electron Câu 807: Chọn câu sai: Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là: A. Ở bên trong tế bào quang điện. tia tử ngoại không có tính chất hạt. kali và xêsi. Sự phát ra do các electron trong các nguyên tử nhảy ra từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hơn.

Hiện tượng quang dẫn D. 4 µ m đến 0. Điện trường giữa anod và catod . Hiệu điện thế giữa anod và catod của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dong quang điện triệt tiêu B. A. Tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích B. n = Cλ f C. thì chiế suất tuyệt đối của môi trường đó bằng bao nhiêu? (Biết h là hằng số Plant. nó lại biểu hiện như hạt (photon) Câu 813: Chọn câu sai: A. C là vận tốc ánh sáng trong chân không và f là tần số A. Sự chiếu sáng chính là quá trình truyền năng lượng bằng những phần nhỏ xác định. các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao C.Câu 811: Khái niệm nào sau đây là cần cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt electron? A. B. Ánh sáng là chùm hạt được phát ra từ nguồn sáng và truyền đi theo đướng thẳng với tốc độ lớn C. Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anod và catod của tế bào quang điện bằng không C. n = C λf B. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ nguồn sáng kích thích D. Điện trường hướng từ catod đến anod trong tế bào quang điện Câu 814: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện A.Câu 818: Chọn câu đúng: Nếu trong một môi trường ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (photon) là hf và bằng λ . 75µ m B. Hiệu điện thế giữa anod và catod của tế bào quang điện C. Tần số của ánh sáng huỳnh quang lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích C. C. Hiện tượng quang điện B. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện B. trong một số trường hợp nó biểu hiện các tính chất của sóng và trong một số trường hợ khác. n = Cf λ D. n = λ Cf Câu 819: Chọn câu đúng: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng nào? A. Tăng tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm ánh sáng kích thích Câu 817: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lượng tử ánh sáng? A. Ánh sáng có bản chất phức tạp. Lượng tử bức xạ Câu 812: Chọn câu đúng: Nhận định nào dưới đây chứa đựng nội dung các quan điểm hiện đại khi nói về bản chất của ánh sáng. đứt quãng B.Câu 809: Chọn câu đúng A. Không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích D. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó. Điện trở riêng B. Công thoát C. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catod D. Hiện tượng phát quang của các chất rắn Câu 820: Chọn câu đúng: 39 .Câu 810: Chọn câu đúng: Giới hạn quang điện tùy thuộc A. không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng D.Câu 816: Cường độ dòng quang điện bão hòa A. Hiện tượng quang điện bên trong C. Tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích C. gọi là photon D. Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích Câu 815: Hiện tượng quang điện là: A. Khi ánh sáng truyền đi. mỗi hạt gọi là một photon. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác D. Pin quang điện đồng oxit có cực dương là đồng oxit (Cu2O) và cực âm là đồng kim loại D. không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng . Bản chất của kim loại B. Dòng quang điện chạy từ anod sang catod C. Bên trong bóng thủy tinh của tế bào quang điện là chân không B. Ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng nằm trong giới hạn từ 0. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bầt kì nguyên nhân nào khác . Năng lượng của các photon ánh sáng là như nhau. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt. Catod của tế bào quang điện thường được phủ bằng một lớp kẽm hoặc kim loại kiềm D. Chùm ánh sáng là dòng hạt. Giới hạn quang dẫn của một chất là bước sóng ngắn nhất của ánh sáng kích thích có thể gây ra hiện tượng quang dẫn ở chất đó . Mật độ dòng điện D.

hf = A 2 2 mv0 max 2 . Các hạt mang điện tích C. Hiện tượng quang điện và hiện tượng quang dẫn có cùng bản chất Câu 826: Chọn câu phát biểu đúng: Dựa vào thuyết sóng ánh sáng. Mỗi nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ được một loại lượng tử D. Phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catod Câu 822: Trong các công thức nêu dưới đây. eUh = 2 1 2 eUh = mv0 max 2 Câu 911: Chọn câu sai: Một mol nguyên tử (phân tử) gồm NA nguyên tử (phân tử) NA = 6. Không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích B. mv 2 C. Phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích C. Đối với một bức xạ điện từ nhất định thì nó sẽ gây hiện tượng quang dẫn hơn hiện tượng quang điện D. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng B. Từ trường D. Chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ B. Photon có kích thướt xác định Câu 830: Chọn câu đúng: Hiện tượng nào sau đây KHÔNG liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng A. eUh = A + B. Câu 929: Chọn câu sai: A. Mỗi nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ năng lượng một lần B. Sự hình thành dòng điện dịch Câu 831: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở? A. Trong hiện tượng quang dẫn. Sự phát quang của các chất D. ta có thể giải thích được A. Đó là vì: A. D. Trong hiện tượng quang dẫn. Các photon B. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi theo nhiệt độ Câu 832: Chọn câu đúng: Người ta không thấy có electron bật ra khỏi mặt kim loại chiếu chùm ánh sáng đơn sắc vào nó. Định luật về giới hạn quang điện B. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực B. Nhiệt độ cao Câu 821: Phát biểu nào sau đây là sai? Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện A. Định luật về dòng quang điện bão hòa C. năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn được cung cấp bở nhiệt. Không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catod D. Photon có khối lượng D. Trong hiện tượng quang dẫn. Photon có năng lượng B. Cả ba định luật quang điện Câu 827: Câu nào diễn đạt nội dung của thuyết lượng tử? A. công thức nào là công thức Anhxtanh? 2 mv0 max A. Mỗi lần nguyên tử hay phân tử bức xạ hay hấp thụ năng lượng thì nó phát ra hay hấp thụ vào một lường tử năng lượng Câu 828: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn? A.022. khi được giải phóng electron thoát khỏi chất bán dẫn và trở thành các electron dẫn C. hf = A + 2 2 mv0 max 2 2 mv0 max B. eUh = D. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó có thể thay đổi nhiệt độ C. Vật chất có cấu tạo rời rạc bởi các nguyên tử hay phân tử C. Sự tạo thành quang phổ vạch B. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện D. hf = A + 2 mv 2 C.Câu 823: Công thức nào sau đây đúng cho trường hợp dòng quang điện bị triệt tiêu? A. Các phản ứng quang hóa C. Photon có động lượng C. Một trong những ứng dụng quang trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn nêon). electron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn C. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng chất bán dẫn giảm mạnh điện trở khi bị chiếu sáng B. Kim loại hấp thụ qua ít ánh sáng đó 40 .1023Câu 825: Chọn câu sai trong các câu sau: A. hf = A 2 mv 2 D. Định luật về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện D.Yếu tố nào nêu dưới đây không gây ra hiện tượng phát xạ electron từ các tinh thể ion và tinh thể hóa trị A.

Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và electron D. K B. Năng lượng mà electron thu được lớn nhất D. Năng lượng mà electron mất đi là nhỏ nhất Câu 834: Chọn câu đúng: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng A. Sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa ở hai đầu điện cực B. electron cổ điển B. Trạng thái có năng lượng xác định B. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào có thể hấp thụ ánh sáng đó 41 . Bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng B. Trạng thái có năng lượng ổn định Câu 842: Trong quang phổ của nguyên tử hiđro. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng C. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng B. Giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng D. Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng Câu 847: Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử được thể hiện trong các câu nào sau đây? A. Hiện tượng quang điện xảy ra bên cạnh một lớp chắn D. Sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại Câu 839: Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mặt hồ nước làm nước hồ nóng lên. Công thoát của electron nhỏ so với năng lượng của photon D. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp B. Đó là do: A. K B. Giải phóng electron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion Câu 836: Chọn câu đúng: Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết A. Nguyên tử thu nhận môt photon mỗi lần hấp thụ ánh sáng C. Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một dây kim loại C. Công thoát của electron có năng lượng nhỏ nhất C. A. Giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng C.C. Bước sóng của ánh sáng lớn so với giới hạn quang điện Câu 833: Chọn câu đúng: Electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi: A. Giảm nhiệt độ của một chất khí khi bị chiếu sáng D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân B. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng D. sóng ánh sáng C. hấp thụ ít ánh sáng đỏ C. Dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang B. Hình dạng quỹ đạo của electron C. Trạng thái mà trong đó nguyên tử có thể tồn tại một thời gian xác định mà không bức xạ năng lượng Câu 846: Câu nào dưới đây nói lên nội dung của khái niệm về quỹ đạo dừng? A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng Câu 840: Chọn câu đúng: Tấm kính đỏ A. Nhiệt điện trở Câu 838: Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào sau đây? A. M D. Trạng thái mà ta có thể tính toán chính xác năng lượng của nó C. Thay đổi màu của một chất khí khi bị chiếu sáng Câu 835: Chọn câu đúng: Hiện tượng quang điện bên trong là hiện tượng A. Trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thay đổi được D. Quang trở C. các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các electron chuyển động từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo. M D. N Câu 845: Trạng thái dừng là: A. hấp thụ mạnh ánh sáng đỏ B.Câu 843: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđro. Tăng nhiệt độ của một chất khí khi bị chiếu sáng C. N . L C. Quỹ đạo mà electron bắt buộc phải chuyển động trên nó D. không hấp thụ ánh sáng xanh D. động học phân tử Câu 837: Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn? A. Tế bào quang điện B. photon D. Đén LED D. Photon ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất B. Nguyên tử phát ra một photon mỗi lần bức xạ ánh sáng B. L C. hấp thụ ít ánh sáng xanh Câu 841: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơdơpho ở điểm nào sau đây? A. các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển động từ các qu đạo bên ngoài về quỹ đạo A.

nó bức xạ hay hấp thụ một photon có năng lượn đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó Câu 848: Chọn câu đúng: A. 625.36µ m . 860 Biết trong 10s. 0. Các vạch quang phổ trong các dãy Laiman.5eV.11V D.D.8mA Câu 860: Tìm số photon đập vào catod trong 1 phút A.106 photon/giây C. Vùng hồng ngoại B. 9.1. công thoát của kẽm lớn hơn của natri là 1. Vùng hồng ngoại B. hoàn toàn nằm trong các vùng có ánh sáng khác nhau B. 6. 0.10−19 C Câu 861: Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catod A. 4. 625. 0. 04µ m 0 Câu 858: Giới hạn quang điện chùm sáng có bước sóng λ = 4000 A . Uh = 1. 4.504mm C.10−19 J D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. 552. 0985. 4.5. Cho h = 6. m = 9. 5.10−19 J B.5. 6.76V D.106 photon/giây B.48A B.Câu 856: Biết giới hạn quang điện của một kim loại là 0. e = 1. 2. Laiman B. 6. 2. một phần nằm trong vùng tử ngoại Dùng bài này để trả lời các câu 853. 6563µ m là vạch thuộc dãy: A.1016 và hiệu suất lượng tử là 40% Câu 859: Tìm cường độ dòng quang điện lúc này A. Vùng tử ngoại D.1V B.504m B. 0. Vùng tử ngoại D. 4.552. c = 3. Tìm hiệu điện thế hãm. 45. 6625.1V Đề bài này dùng để trả lời các câu 859.276V . Tính công thóat electron.504µ m D.108 m/s A. Vùng ánh sáng nhìn thấy C. Banme. Vùng tử ngoại D. một phần nằm trong vùng tử ngoại Câu 851: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau? A.85. Vạch có bước sóng ngắn nhất của dãy Banme có thể nằm trong vùng ánh sáng tử ngoại D.4 lần.105 m/s B. -27. Nguyên tử chỉ có thể chuyển giữa các trạng thái dừng. 0. Banme hoặc Pasen Câu 850: Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau? A. 0. Vùng ánh sáng nhìn thấy C. 355µ m B. Uh = -1.10−34 Js.105 m/s D.105 m/s C. 45. Vạch có bước sóng dài nhất của dãy Banme có thể nằm trong vùng ánh sáng hồng ngoại Câu 849: Vạch quang phổ có bước sóng 0. 0.48mA D. 6625. 0. -2.355µ m 42 .8A C.10−49 (J) C.10−19 (J) D. Uh = -0.5.36µ m . Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.10−31 kg. Vùng ánh sáng nhìn thấy C. 0. Kim loại dùng làm âm cực có giới hạ quang điện là λ0 = 0.76V B. Cho h = 6. 3.106 photon/phút Đề bài này dùng để trả lời các câu 861.10−34 Js. 35. Pasen D.10−19 J Câu 857: Giới hạn quang điện kẽm là 0.5µ m C. 5. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. 0. Vạch có bước sóng dài nhất của dãy Laiman có thể nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy C. Uh = -11V C. Tìm giới hạn quang điện của natri A. biết công thoát của kim loại làm catod là 2eV A. 55. -0.106 photon/phút D.105 m/s Câu 855: Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải đặt vào anod và catod một hiệu điện thế hãm Uh bằng bao nhiêu? A. Mỗi lần chuyển.10−19 J C. 625. Pasen.18 µ m vào bản âm của một tế bào quang điện. một phần nằm trong vùng tử ngoại Câu 852: Các vạch trong dãy Pasen thuộc vùng nào trong các vùng sau? A. số electron đến được anod của tế bào quang điện 3.10−19 (J) B. 0. 625.6V C. 854 và 855 Chiếu một bức xạ có bước sóng λ = 0. 862 và 863: Catod của một tế bào quang điện có công thoát A = 3.55µ m D.52. Banme C. Vùng hồng ngoại B.3µ m Câu 853: Tìm công thoát của điện tử bứt ra khỏi kim loại A.985.10−49 (J) Câu 854: Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron A. 98.

1018 photon / m s B.74. 625.1018 photon / m s  2. 6. 4.1018 photon / m s 43 . c = 3. 2V 2  2. 0.328% D. 42.6mA D. Công thoát của kim loại làm catod là A = 2.47eV.10−6 µ m C.9eV C.10−6 m B. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm Uh = 1. 3µ là 1.58. Xác định vận tốc cực đại của các electron quang điện khi chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0. 65.552. 6. 66.538% Câu 876: Năng lượng cực đại của các electron bị bức ra khỏi một kim loại dưới tác dụng của ánh sáng có bước sóng λ = 0.10 m / s B. -14. 265.105m/s .  9. 3. Biết cườn Câu 875: Chiếu ánh sáng có bước sóng độ ánh sáng là 3W/m2. 0.48eV của một tế bào quang điện.81µ m .6A C.474. 12. 6. Cường độ ánh sáng là 3W/m2. m = 9. 1.3% D. 21.10−31 kg A. 5. 489 µ m thì có dòng quang điện chạy qua bào quang điện.10−31 kg.10−34 Js. λ = 16.108 m/s.88eV. Cho h = 6. biết hiệu suất là 5% A. 0718.35µ m vào kim loại có công thoát 2. e = 1.10−6 µ m Câu 865: Tính vận tốc cực đại của các electron quang điện bị bật ra khỏi catod A.10−19 C. Cường độ dòng quang điện bão hòa của tế bào quang điện I = 1mA.10−34 Js. 42.105m/s c. 53. 666. e = 1. 2265. m = 9.105 m/s Câu 866: Bề mặt catod nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW. 16A λ = 0. 45µ m chiếu vào catod của một tế bào quang điện.Câu 870: Chiếu một bức xạ có bước sóng λ = 0. 2. Tính công thoát và số electron phát ra trên một đơn vị diện tích trong đơn vị thời gian.10 m / s −7 6 C.66V B.105 m / s D. 2. 0. trong một phút người ta đếm được 6.106 m/s C. 1. 66.6V C.105m/s B.108 m/s.66V D.87 µ m Câu 868: Khi chiếu bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0. -6.358% B. 865 và 866 Một nguồn phát sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0.1. 0666. Để triệt tiêu dòng quang điện trên ta phải đặt vào giữa anốt và catốt một hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu: A. 6. c = 3.5% Đề bài này dùng để trả lời các câu 867.105m/s D.1.  2 0. 48. 0.10 m / s −7 6 D.44.106 m / s D. 0.10−6 m D. 6. 7. 0.26V. 5.105 m/s D.142.146V B. λ = 1.02A A. 4.9V 2  22. 450 µ m vào bề mặt catod của một tế bào quang điện ta được dòng quang điệ bão hòa có cường độ i.  2 0.744.105 m/s C. 2eV D.10−19 C Câu 867: Tính giới hạn quang điện của đồng A.8.1018 điện tử đập vào catốt.3. 2. 0. 35. 278µ m B. 0. v0 max = 10. tính cường độ dòng điện qua ống Rơghen A.1. 0.1. Khi đó vận tốc cực đại của quang electron là bao nhiêu? A.46V C. 25µ m A.106 m / s B. 6. 0. 2. 16mA B. 287 µ m D. 71. -0.105 m / s C. 4.25eV. Cho h = 6. 78µ m C.106 m/s Câu 869: Chiếu một bức xạ điện từ vào một quả cầu bằng đồng đật xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực đại 3V. 03.3% C. 02265. 558.106 m/s B. Hãy tính bước sóng của bức xạ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron? −7 6 −7 6 A. λ = 1. 24. 7. 55. 1.105 m/s B. v0 max = 1.18. 66. -1. 421. tính hiệu suất lượng tử và cường độ dòng quang điện bão hoax là i = 0.258% C. 40 µ m vào Rubi: A.10−31 kg. 625.106 m/s D.10 .Câu 872: Năng lượng tối thiểu đẻ bức một electron ra khỏi mặt một kim loại Cêsi là 1.10 . chiếu vào tấm kim loại ấy 1 ánh sáng có bước sóng λ = 0.10−19 C Câu 864: Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catod A.106 m / s C. Tính hiệu suất quang điện A. 66.2eV. v0 max = 1.46V Đề bài này dùng để trả lời các câu 864. 0. Dùng tấm kim loại đó để làm cat của một tế bào quang điện.14 µ m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đượ tích điện đến điện thế cực đại.105 m / s B. -0. v0 max = 10. 0.106 m / s Câu 871: Giới hạn quang điện của Rubi là λ0 = 0. 868 và 869 Công thoát của electron khỏi đồng là 4.552.105 m / s Câu 863: Tìm hiệu điện thế cần phải đặt giữa anod và catod để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện A. 0. 6.Câu 862: Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi catod khi được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ = 0.1018 photon / m s  29. 421.3. 0.10 . λ = 16. me = 9. 03.6V D.10 . 1. 1.5% B.6V Câu 874: trong một ống Rơghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. 718.   2.10 m / s . Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện cho e = 1. 6.

10 C . 887 và 888: Trong một ống Rơghen.10-9m B. Cho h = 6. 2.10-18N Câu 885: Tính bán kính quỹ đạo của electron chuyển động trong từ trường: A. 0.62.628.7kV B.628.108 m/s.108 m/s. 891 và 892: −19 Chùm tia Rơghen phát ra từ ống Rơghen. 1.25 D. 6.9.15.10-5T. 0. 884 và 885 Khi chiếu một bức xạ điện từ vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện.105 m/s B.046m D. 150.1014Hz C.10−34 Js. 8. tạo ra dòng quang điện bão hòa. 24. 6.46m Đề bài này dùng để trả lời cho các câu 886. c = 3.615.86. 8.108 m/s. A. 3.106 m/s Đề bài này dùng để trả lời cho các câu 883. 33.68.122 µ m . 0. 0. 2.10−19 C .2kV D.10-17N B. 20.1. 0.125.10-18N C.106 m/s D. c = 3. 1.62.10-9m D. Tính bước sóng giới hạ λmin ? Cho h = 6.68. e = 1.10 kg Câu 883: Cho vận tốc cực đại v m của quang electron. 0.3125. 81. m = 9.064m C. 625. khi đó ta có dòng quang điện. 18.106 m/s C. Xảy ra đối với catôt là kali và v0 = 0. hãy tính bước sóng nhỏ nhất λmin của tia Rơghen do ống phát ra: A. 6. biết kim loại dùng làm catốt có côn thoát 2.10−10 m C. 0.1eV Câu 879: Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0.106 m/s B.17V D. 3.528. Xảy ra đối với catôt là kẽm và v0 = 26.86. e = 1.8V B.62.10-15J C.107m/s Câu 886: Tính cường độ dòng điện qua ống: A.10-20J và khi catôt là kali có giới hạn quang điện λ0 = 0. 0. 2.10-12m Đề bài này dùng để trả lời cho các câu 890.10-9m C.207kV r 44 . 18. 5.10 C Câu 890: Tính động năng cực đại của electron đập vào catốt: A. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm /Uh/ = 1. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron −19 −31 quang điện và cho đi vào một từ trường đều có B = 6.3V.025 Câu 882: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0. người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng f max = 5. c = 3. Xảy ra đối với catôt là kẽm và v0 = 2.32. 4. n’: số electron bị bật ra trong mỗi giây).10−6 A .10−19 C A.1014Hz B. Bề mặ của catôt nhận được một công suất chiếu sáng P = 3mW. 5. Tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang điện tử (nếu có) khi catôt là kẽm có công thoát A0 = 56. ta thu được dòng quang điện bão hoax có cường độ i. 510.106 m/s Câu 884: Tính lực tác dụng lên electron: A.1014Hz D.528. 625. cường độ dòng quang điện bão hoax của tế bào quang điện i = n (với n: số photon mà catôt nhận được trong mỗi giây. 49. 207kV C.07V B. 35. 33. Cho n' = 6.1V C. Người ta có thể làm triệt tiêu dòng điện này bằng một hiệu điện thế hãm có giá trị 1.8eV D. 45µ m .105 m/s D.25 C.1015 hạt.10-4A B. Tính tỉ số A. 6.10−31 kg .106 m/s C.3125. 625.15025 B.459. Tính tần số của bức xạ trên A.64m B. 6.1014Hz Câu 878: Chiếu vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng λ = 0.10-16J Câu 891: Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống: A.Câu 877: bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy laiman của quang phổ Hyđro là 0. 0.10−34 Js. 438µ m vào catôt của tế bào quang điện.07kV D.086. 0.12.125.10-6m C. 0.8.10-9m D.9. 3.541.245.68.106V.10−10 m Câu 881: Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0. Xảy ra đối với catôt là kali và v0 = 5.1. 0. 43.10−34 Js.48eV. 0.59. 0.26V. 3.10-4A Câu 887: Tính hiệu điện thế giữa anốt và catốt: A. Cho e = 1.10-16J D.10-15J B.07V C.1024A D. -1.549. 0. tìm công tho của electron đối với kim loại làm catốt A.86.10-4A C. 0. 0.10−10 m D.10−10 m B. vận tố mỗi hạt là 8. 62 µ m A.10−6 m được dùng để chiếu vào một tế bào quang điện.2V B.2459. 8. 6. -1. 0. 0.62mm B. Để triệt tiêu dpngf quang điện này ta phải đặt giữa anốt và catốt một hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu: A. 0. 354.41. 51. số electron đập vào catốt trong một giây là n = 5. 0. 0.18kV Câu 888: Tính bước sóng nhỏ nhất trong chùm tia Rơghen do ống phát ra: A.8.10-17N D.07V Câu 880: Chùm electron có năng lượng 35KeV đập vào một tia môlipđen phát ra tia X có phổ liên tục.3549. me = 9.10-9m Câu 889: Trong một ống Rơghen.2kV C. biết hiệu điện thế giữa anốt và catốt là U = 2.068. 0.35µ m vào catốt của một tế bào quang điện. 1.

1. 215. A. 0.56µ m . 093µ m  63 λ43 = 1. 6 eV (n là số nguyên). 9.51m C. λ53 = 1. 1A0 = 10-10 m A. tìm năng lượng cần thiết bứt electron ra khỏi nguyên tử hiđro khi electron ở trên quỹ đạo có năng lượng thấp nhất. 13. Tính số điện tử đập vào đối âm cực trong mỗi giây: A.903µ m  63 .  v = 29.10-5 (T) B. λ53 = 1.10-19J D. Xác định bán kính của quỹ đạo các electron đi tron từ trường. 125. 093µ m  63 λ43 = 1. Catot được chiếu sáng bởi một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0. λ3 = 1. 13. 1.8729 µ m  A. Xác định khối lượng của electron 45 . 0. có công thoát là 1. 4102 µ m .06cm D. vạch lam tiên trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại: H β = 0. 625. λ ' = 0.10-5 T.38eV C.8A B. λ ' = 3. 0.1013 Câu 896: Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đối âm cực trong một phút: A. λ3 = 6. c = 3. 4860 µ m .Câu 898: Cho biết bước sóng dài nhất trong dãi Laiman và banme trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđro lần lượt là 0.0008A Đề bài này dùng để trả lời cho các câu 893. 6. 25µ m và λ2 = 0. λ3 = 0.9eV. Hãy tìm bước sóng của 3 vạch quang phổ đ λ43 = 1.10 m. 05. 2107 µ m Câu 899: Cho bước sóng của 4 vạch quang phổ nguyên tử Hyđro trong dãy Banme là vạch đỏ H α = 0.10-5 (T) D.1014 D. 4V Câu 895: Khi ống hoạt động thì dòng điện qua ống là I = 2mA. 136eV.375.008A D.106 m / s C. vạch chàm H χ = 0. 3.8213µ m λ = 1. 1.  U = 2484V B. λ53 = 1.10 m Câu 904: Khi chiếu lần lượt 2 bức xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0.1. n2 Tính 2 bước sóng giới hạn của dãy quang phổ Banme (do electron chuyển từ quỹ đạo có mức cao hơn về mức n = 2) 12 12 A. 4V v = 926. 928J D.365µ m B. 31. 0.57 µ m. 093µ m λ = 1. 657 µ m.5V/cm. 0127 µ m C. 0.8729 µ m  B. λ ' = 0. Dùng màu chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng nó vào một từ trường đều có B vuông góc với vmax của electron và B = 6.1217 µ m và 0. λ ' = 0. 6563µ m .10-19J B.106 m / s D. 0. 0.  U = 248. 65µ m −7 −7 D.93. 298J B.10-5 (T) Câu 903: Năng lượng của quỹ đạo dừng thứ n trong nguyên tử hiđro được tính bởi hệ thức: En = u r uu ur −13.106 m / s U = 248.975. 3. 2017 µ m D.108 m/s.10 m. 894.105 m/s. biết giới hạn quang điện của nhôm là λ0 = 332nm A. 26.8J Câu 897: Một điện cực phẳng bằng nhôm được chiếu bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng λ = 83nm .15m B. bước sóng ngắn nhất trong dãy Banme bằng 3650A0. 0. và vạch tím H δ = 0.  v = 296. 6.3.1014 B.08A C. 3975. 2813µ m λ = 1.10-5 (T) C. 895 và 896: Một ống phát ra tia Rơghen.10-2m D. Nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản E = 7.Câu 892: Trong 20s người ta xác định có 108 electron đập vào catốt. Tính cường độ dòng điện qua ống: A. 29.10-19J Câu 894: Tính vận tốc của điện tử đập vào đối âm cực và hiệu điện thế giữa hai cực của ống: A. 2813µ m  63 λ43 = 1. 6576 µ m . người ta thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v1=7.Câu 900: Trong quang phổ vạch của hiđro bước sóng dài nhất trong dây Laiman bằng 1215A0. 7829 µ m  C.6eV D.1027 µ m B. 0.8J C. 1.03cm Câu 902: Tính độ cảm ứng từ B để uốn cong quỹ đạo của các quang electron do Bari phát ra dưới tác dụng của bước sóng tới u r 4000A0 theo một đường tròn có bán kính R = 20cm.105 m/s. 125. 92.10-19J C.63cm C. 5. 215. Cho biết công thoát electron vuông góc với cảm ứng từ B A.10-10m Câu 893: tính năng lượng của photon tương ứng: A. 3. λ53 = 1. Cho h = 6. v2=4. 0.36cm B.1. Hãy tính bước sóng vạch thứ hai của dãy laiman: A.106 m / s U = 2484V v = 92. Hỏi electron quang điệ có thể rời xa mặt điện cực một khoảng l tối đa là bao nhiêu.3µ m vào một tấm kim loại. 9375.31.1013 B. 0. phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.136eV B.10-2m .584. λ3 = 1. 6. 0. 657. Câu 901: Catot của một tế bào quang phổ được phủ một lớp Cêxi. 2813µ m λ = 1. 4340 µ m .8729 µ m  D.5. 0.10−34 Js .10 m C.

m = 0.Câu 910: Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 92U có: A. 6. Bị lệch khi xuyên qua một điện trường hay từ trường B. Pôlôni Câu 915: Hạt nhân Liti có 3 proton và 4 notron. Còn khi chiếu bức xạ f2 = 2. Trong hạt nhân. Tia α : A. Không bị lệch trong điện trường hoặc từ trường D. B.627. B .91. Các electron D. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân C. 4 Li D. Urani C. Các nuclon Câu 914: Chất phóng xạ do Becơren phát hiện ra đầu tiên là: A.538. số proton bằng hoặc nhỏ hơn số notron D. Khối lượng của một mol ion H+ bằng 1g . Gây nguy hại cơ thể B. 6. Tia γ và tia β C. A. Tia âm cực và tia Rơnghen D. Ánh sáng Mặt Trời B. Chu kì bán rã đặc trưng cho chất phóng xạ C.10-31kg B. 9. Các proton B. Tất cả đều sai Câu 917: Chọn câu sai: A. Tia α và tia β B. Lực hạt nhân có bán kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử 235 . 6.526. Hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ tỉ lệ nghịch với nhau Câu 918: Chọn câu sai.10-19kg 15 Câu 905: Khi chiếu bức xạ có tần số f1 = 2. Tia β và tia Rơnghen Câu 921: Chọn câu sai: Các tia có cùng bản chất là A. 92 electron và tổng số proton và electron bằng 235 B.Câu 908: Hãy chọn câu đúng A. Cả A. Hạt nhân chữa cùng số proton Z nhưng sô nuclon A khác nhau D. Khối lượng của một nguyên tử Cacbon bằng 12g C. 1. Hạt nhân chứa cùng số proton Z nhưng số notron N khác nhau C.10-34Js B. Có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn B. 6. Thôri D. Tia X D. Có hai loại nuclon là proton và electron . Có khả năng đâm xuyên mạnh Câu 919: Chọn câu sai.625. Tia γ và tia Rơnghen D. 7 Li . Các notron C. Độ phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ B. Có khả năng đâm xuyên rât mạnh C. 3 Li B. chất phóng xạ thiên nhiên cần phải được kích thích bởi. số proton bằng sô electron B. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là: A.1015Hz vào kim loại đó thì các quang electron bắn ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U2 = 8V.Câu 916: Muốn phát ra bức xạ. C đều đúng .6V.2.A. 3 Li C. Làm phát quang một số chất D. Hạt nhân náy có kí hiệu như thế nào 7 4 3 3 A. 92 notron và tổng số proton và electron bằng 235 A. Tia α và tia âm cực 46 . Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân D. Radi B. Tia α và tia hồng ngoại C.1.10-31kg D. Có bước sóng lớn hơn tia Rơnghen Câu 920: Chọn câu sai. Hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ D. Làm ion hóa chất khí C. Khối lượng của một mol N2 bằng 28g D. Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân B. 92 notron và tổng số notron và proton bằng 235 D. Tia γ : A.10-31kg C.Câu 909: Hãy chọn câu đúng: A. số proton phải bằng số notron C. Tia tử ngoại C.10-34Js Câu 906: Hãy chọn câu đúng: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi A. Trong hạt nhân. Xác định hằng số Plank A.6.265.10 Hz vào một kim loại thì có hiện tượng quang điện và các quang electron bắn r đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U1 = 6. m = 1.10-34Js C.10-34Js D. Trong ion đơn nguyên tử.Câu 912: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ: A. Tia γ và tia tử ngoại B. 92 proton và tổng số electron và notron bằng 235 C.9.

α D. n = 143 B. p = 92. n = 92 C. Tai α lệch trong điện trường ít hơn tia β Câu 934: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia α . Phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ α và β − Tia β gồm các electron nên không phải phóng ra từ hạt nhân 47 . β − C. Có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng . Không mang điện tích B. β . ½ số hạt nhân phóng xạ bị phân rã C. n = 235 D. Phát ra γ C. Mang điện tích âm B. Có bản chất như tia X C.Câu 925: Bức xạ nào sau đây có bước sóng nhỏ nhất A. γ B .Câu 930: Chọn câu đúng. β + B. Đó là phóng xạ D. γ A. Độ phóng xạ tăng gấp một lần D. Các nguyên tử Hêli bị ion hóa B.Câu 931: Chọn câu đúng: Nếu do phóng xạ. Có bản chất như tia X C.. β . Có mang năng lượng Câu 935: Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên thấu kính tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là: A. Các hạt nhân nguyên tử hiđro A . − Hạt β thực chất là hạt electron − Trong điện trường. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường C. Có khả năng iôn hóa không khí B. Tia X C. hạt nhân nguyên tử Z X biến đổi thành hạt nhân Z −1Y thì hạt nhân Z X đã phóng ra phát xạ: A. Tia γ A. Phát ra β 235 + A Z +1 Y . Có tác dụng lên phim ảnh D. Bị lệch về bản âm khi đi xuyên qua tụ điện D. Khối lượng chất phóng xạ tăng lên gấp hai lần khối lượng ban đầu Câu 927: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia β − D. β C. B. α . Các electron C. C đều sai Câu 928: Chọn câu phát biểu đúng khi nói về tia β − A. Phát ra β − . Tia α gồm các hạt nhân của nguyên tử Hêli + B. Tia tử ngoại Câu 926: Chu kì bán rã của một chat phóng xạ là thời gian sau đó A. γ . B .Câu 922: Tia phóng xạ β − không có tính chất nào sau đây A. Hiện tượng phóng xạ lập lại như cũ B. Có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng D. n = 93 A A A . Phát ra hạt α B. C. A. α . Có khả năng đâm xuyên rất lớn D. Làm phát huỳnh quang một số chất Câu 923: Chọn câu sai khi nói về tia β A. p = 143. p = 235. Hạt nhân nguyên tử 92U có bao nhiêu notron và proton A. Tia hồng ngoại B. p = 92. γ Câu 933: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Tia β gồm các hạt có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương C. Làm ion hóa chất khí nhưng yếu hơn so với tia α Câu 924: Chọn câu sai khi nói về tia γ A. β .Câu 929: Một hạt nhân Z X sau khi phóng xạ đã biến đổi thành hạt nhân A. D. Mang điện tích âm B. tia β bị lệch về phía bản dương của tụ điện và lệch nhiều hơn so với tia α − Tia β có thể xuyên qua môt tấm chì dày cỡ cm D. β . α Câu 936: Chọn câu sai trong các câu sau: A.γ . Sóng điện từ có bước sóng ngắn D. Có vận tốc lơn và đâm xuyên mạnh C. γ . α D.

chỉ làm thay đổi hạt nhân nguyên tử của nguyên tố phóng xạ D. Lùi 1 ô B. x = 224. Hiện tượng nào dưới đây xuất hiện trong quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử: A. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn Câu 952: Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền. m = m0 e − λt B.Câu 938: Trong các biểu thức sau đây. Sự phóng xạ là một phản ứng hạt nhân. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện. y = 86 B. Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt khác B. Hấp thụ nhiệt C. Tia α phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng D. Tiến 1ô D. N = N 0 e − λ λ C. Định luật bảo toàn số nuclon là một trong các định luật bảo toàn của phản ứng hạt nhân C. electron 25 12 10 5 22 11 λt A. tia α làm iôn hóa không khí và mất dàn năng lượng . Tiến 2ô − Câu 943: Trong phóng xạ β .Câu 947: Chất Radi phóng xạ hạt α có phương trình: 88 Ra → α + y Rn A. Bảo toàn số nuclon C. Tiến 1ô D. electron và dơtơri D. Khi đi qua không khí.Câu 944: Trong phóng xạ β . − − λt A. Bảo toàn điện tích B. Lùi 1 ô B. Tia α thực chất là hạt nhân nguyên tử Hêli B. triti và α D. Bảo toàn khối lượng Câu 940: Chọn câu đúng. N = N e t 0 0 . hệ số nhân notron s có giá trị A. m0 = me λt C. s < 1 C. Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.B và C Câu 941: Chọn câu đúng.Vì tia β là các electron nên nó được phóng ra từ lớp võ của nguyên tử Không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ γ Photon γ do hạt nhân phóng ra có năng lượng rất lớn Câu 937: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia α A. proton và electron C. Y lần lượt là A. C. α và triti C. Tổng điện tích của các hạt ở hai vế của phương trình phản ứng hạt nhân bằng nhau B. Không có hiện tượng nào trong câu A. N = N 0 e − λt B. Lùi 2ô C. Phương trình của định luật phóng xạ được biểu diễn bởi công thức nào sau: C. D. so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí: A. x = 224. không chịu tác động của các điều kiện bên ngoài 226 x . s = 1 Ds≥1 48 . Lùi 1 ô B. biểu thức nào đúng với nội dung định luật phóng xạ B.Câu 942: Trong phóng xạ α . Trong phản ứng hạt nhân số nuclon được bảo toànnên khối lượng của các nuclon cũng được bão toàn C. các hạt nhân mới sinh ra kém bền vững hơn D. proton và α Câu 951: Chọn câu sai trong các câu sau: A. m = m0 e D. Y lần lượt là D. Tiến 1ô D. hạt β + thì X. Sự phóng xạ là một hiện tượng xảy ra trong tự nhiên. s > 1 B. triti và dơtơri B. m = 1 m0 e − λt 2 Câu 939: Chọn câu sai trong các câu sau đây khi nói về các định luật bảo toàn mà phản ứng hạt nhân phải tuân theo: A. Lùi 2ô C. y = 84 D. Phát ra tia X B. Bảo toàn năng lượng và động lượng D. Hạt α Câu 949: Trong phản ứng hạt nhân A. Lùi 2ô C. x = 222. so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí: A. triti và proton 2 1 2 D + 1D → X + p 20 Na + p → Y + 10 Ne 23 11 thì X.Câu 948:Trong phản ứng hạt nhân: 9 F + 1 H → 8 O + X thì X là: A. Nơtron B. Ion hóa D. Tiến 2ô Câu 946: Chọn câu sai: A. x = 222. proton và dơtơri Câu 950: Trong phản ứng hạt nhân Mg + X → Na + α B + Y → α + 48 Be B. tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện C. N = N e t D. Tiến 2ô + . so với hạt nhân mẹ trong bản phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí: A. y = 86 19 1 16 . y = 84 C.

3 D. 16 ngày Câu 968: Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi ¾ khối lượng ban đầu đã có. Một electron và 2 hạt α C. γ hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã là A. 2 C. 0.1020 nguyên tử D.274. α B. Tính chu kì bán rã của iôt A. Số proton trong 15.95.Câu 962: Tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử cácbon trong 1g khí CO2 A. 8 ngày C. 86 Rn C.10-23 nguyên tử D.1023 232 208 Câu 966: Hạt nhân 90Th sau quá trình phóng xạ biến thành đồng vị của 82 Pb . 8. Chưa có cách nào có thể thay đổi hằng số phóng xạ Câu 960: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng hạt nhân nhân tạo 238 1 239 238 4 234 A. Số nguyên tử O2 là 137. Cả ba Câu 959: Chọn câu đúng.1020 nguyên tử B.1020 nguyên tử.1023 hạt B.495. Tần số quay của một hạt trong máy xiclôtron A. Số nguyên tử O2 là 274. Tính khối lượng chất iôt còn lại sau 8 tuần lễ A.75. Đặt nguồn phóng xạ vào trong điện trường mạnh B. Phụ thuộc vào điện tích của hạt Câu 957: Chọn câu đúng. β C. 5 ngày C. 13 Al + α → 15 P + 0 n Câu 961: Tính số nguyên tử trong 1g khí O2 A.1020 nguyên tử C. Một hạt α và 2 electron B. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó D.3654. 84 Po D. hạt nhân 92U chuyển thành hạt nhân 92U đã phóng ra A.654. 12 ngày D. γ D. Một hạt nhân khác Câu 956: Chọn câu sai. số nguyên tử C là 472. số nguyên tử C là 274. 45. 376.595.1023 hạt 131 Câu 970: Có 100g 53 I .1020 nguyên tử 238 234 Câu 963: Chọn câu đúng. 6. 92U → 2 He + 90Th C.1023 hạt C. Số nguyên tử O2 là 137. Số nguyên tử O2 là 317. 92U + 0 n → 92U B.Câu 965: Chọn câu đúng. 5 α và 5 β − . 0.1023 hạt D. 8. 4 ngày B. 4. 367. 4 238 238 A − Câu 955: Trong quá trình phân rã 92U phóng ra tia phóng xạ α và tia phóng xạ β − theo phản ứng 92U → Z X + 8α + 6β . 6 α và 5 β − D. O = 15. C = 12.42.Câu 954: Nếu nguyên tử hiđro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra bao nhiêu vạch trong dãy Banme A. 82 Pb B.Câu 967: Chất phóng xạ 53 I sau 48 ngày thì độ phóng xạ giảm bớt 87. 48.1020 nguyên tử.1020 nguyên tử.78g 49 .1030 nguyên tử .95. 24 ngày D. Khi đó. Một hạt α và 2 hạt γ . 736. Tính chu kì bán rã A. Có thể thay đổi hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách nào A. 5 α và 4 β − 131 B. Từ trường biến đổi tuần hoàn bên trong các cực D Câu 958: Chọn câu đúng. 20 ngày B.1020 nguyên tử D.184. Trong máy xiclôtron. 7.5%. 5. 2.Câu 964: Chọn câu đúng. 0. 3. Không phụ thuộc vào vận tốc của hạt B.7g B.10-23 nguyên tử 16 . 1 B.1024 D.8g C. Đặt nguồn phóng xạ vào trong từ trường mạnh C. 637. β . Trong các phân rã α . Điện trường biến đổi tuần hoàn giữa hai cực D D. Tính số nguyên tử trong 1g khí CO2.9949g 8 O là A. 0. Một hạt α và 2 notron D. 54.87g D. Trong quá trình biến đổi hạt nhân. mỗi hạt nhân Thôri đã phóng ra bao 4 14 17 1 27 30 1 nhiêu hạt α và β − A. 0.1023 B. số nguyên tử C là 137.1020 nguyên tử.1023 nguyên tử C. 2 He + 7 N → 8 O + 1 H D.1023 C.74. 15 ngày 131 I Câu 969: Tính số hạt nhân nguyên tử có trong 100g 53 A. 6 α và 4 β − C.011 A.. các ion được tăng tốc bởi A.1020 nguyên tử B. Không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo D.999. Hạt nhân X là: 106 222 110 A. Từ trường không đổi C. Biết chu kì bán rã của iôt trên là 8 ngày đêm.1030 nguyên tử C. Điện trường không đổi B.023. số nguyên tử C là 472.1023 nguyên tửB. Phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C.

23. 12 Mg D.697Ci D. Chất phóng xạ 53 I sau 24 ngày thì độ phóng xạ giảm bớt 7. T = 1. 21. T = 15 giờ.105 năm C.24g. H = 3. có chu kì bán rã là T. H = 2. . độ phóng xạ của nó giảm đi 128lần Câu 981: Đồng vị của Magiê là 25 23 24 22 A. H = 0.105 năm . 2 4 8 D. 20 ngày B. 8 β + Dùng đề bài để trả lời cho các câu 981.6.105Ci 238 206 . 7.105 năm D. 12 Mg C.105Ci. 0. 2. H0 = 7. 6 β + C. H0 = 7. 0.39. 31.77. T = 15 giờ. 2 4 9 B. T = 1. 1.1022 nguyên tử Câu 977: Số nguyên tử còn lại sau thời gian 9. 1.7. 7. N0 N0 N0 .105Ci.5.9. 30 ngày C. 6 α . 32. 1200 năm B. Đồng vị C14 có chu kì bán rã T = 5600 năm A. 13. 2.16.796Ci C.1014Bq D.5. biết chu kì bán rã là 1622 năm A. 982 và 983 24 24 Đồng vị 11 Na là chất phóng xạ β − tạo thành đồng vị của Magiê. N0 N0 N0 .976Ci B.222mg B. m0 = 2.7.Câu 979: 92U sau bao nhiêu lần phóng xạ α và β thì biến thành 82 Pb A.5 giờ. 0. 8 α .5Ci D.1021 nguyên tử Câu 978: Độ phóng xạ của lượng Radon nói trên lúc đầu và sau thời gian trên A. Chất phóng xạ 82 Po có chu kì bán rã 138 ngày. Sô proton trong hạt nhân và số electron trên các quỹ đạo D.112giờ C.12 giờ Câu 985: Chất phóng xạ 210 Po có chu kì bán rã T = 138 ngày. H0 = 0. 27. 22. H = 16.9.5% lúc đầu có 10g iôt. 2 2 4 C. H0 = 7.3.7. Tính chu kì bán rã của 234U . Hỏi sau bao lâu thì 75% hạt nhân bị phân rã A.5Ci C. 222mg 50 .36. Hãy tính Câu 976: Số nguyên tử có trong 5g Radon A. H0 = 7. 5. nó chiếm tỉ lệ 0. 6 β − D.7.105 năm B.1015Bq C. Hãy tìm tuổi của mẫu natri A.7.758.Câu 984: Hạt nhân 11 Na phân rã β và biến thành hạt nhân Z X với chu kì bán rã là 15giờ.23mg. . Sau 9 tháng thì độ phóng xạ của khối lượng poloni này bằng bao nhiêu? A.769Ci Câu 972: Biết sản phẩm phân rã của 238U là 234U . 3.Câu 971: Tìm độ phóng xạ của 1g 83 Ra . Tính độ phóng x của lượng iôt này vào thời điểm t = 24 ngày A. 72.10 Bq D. 2100 năm D. m0 = 2. 2.1021 nguyên tử B.21g B.1021 nguyên tử D. Mẫu 11 Na có khối lượng ban đầu m0 = 0.2g C. m0 = 0. 6 α . H0 = 0. 977 và 978 222 Ban đầu có 5g 86 Rn là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 3. . 1. Số notron trong hạt nhân và số electron trên các quỹ đạo Dùng đề bài để trả lời cho các câu 976. 2 8 16 Câu 975: Chọn câu đúng. Số electron trên các quỹ đạo C. 0. 2. 0.5 giờ. 21000 năm C. 12000 năm 131 .29.109 năm A. 226 N0 N0 N0 .1017Bq 17 C. Sau 1 giờ.25Ci Câu 986: Chọn câu đúng.105Ci.10 Ci D.2mg D. H = 2. Lúc đầu mẫu Natri là nguyên ch A Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng Z X và khối lượng natri có trong mẫu là 0.1022 nguyên tử C. 3. 40 ngày D.77.Câu 987: Chọn câu đúng. H = 0. Tính khối lượng Poloni có độ phóng xạ là 1Ci A. N0 N0 N0 .75.105Ci 5 5 C.1017Bq Câu 983: Tìm khối lượng Magiê tạo thành sau thời gian 45giờ A.006% trong quặng U tự nhiên khi cân bằng phóng xạ được thiết lập.22mg C.7. 12.1017Bq B. Tính gần đúng khối lượng Poloni có độ phóng xạ 1Ci.15.2.1022 nguyên tử B.1021 nguyên tử C.8 ngày. Sau khoảng thời gian T/2.5 ngày A. Tính tuổi của một cái tượng gỗ bằng độ phóng xạ β − của nó bằng 0. 12 Mg B.758. Cho chu kì bán rã của 238U là 4. Số notron trong hạt nhân B.1014Bq B.1015Bq 210 Câu 988: Chọn câu đúng.12giờ D. m0 = 0.558.1022 nguyên tử D.Câu 973: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 20 ngày đêm. . 8 α . Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. H0 = 7. H = 1. 12 Mg Câu 982: Tìm chu kì bán rã và độ phóng xạ ban đầu của mẫu ra đơn vị Bq A.558.5. Đồng vị của một nguyên tử đã cho khác nguyên tử đó về: A.7. 2T và 3T thì số hạt nhân còn lại lần lượt là A. H = 13. 50 ngày Câu 974: Chọn câu đúng. 2.12g 24 A − .35..223mg. 5.223mg.10 Ci. H0 = 7. 0.1g D.77lần độ phóng xạ của một khú gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt.212giờ B. 8 β − B.25Ci B. 0.105Ci B. 7.23mg.

ngược chiều.1025 MeV B. 933MeV/c2. mn = 1. 11. Biết mD = 2.1.7.10 J .0078u.11559MeV Câu 994: Hạt α có động năng Kα = 3.007276u 14 7 mX . 087u.97u. Tím vận tốc của hạt nhân photpho và hạt nhân X. 298016 MeV B.Câu 989: Chọn câu đúng. 174.106MeV Câu 996: Áp dụng hệ thức Anhxtanh hãy tính năng lượng nghĩ của 1kg chất bất kì và so sánh với năng suất tỏa nhiệt của xăng lấy bằng Q = 45. 0.106J/kg 10−16 E 10−22 J.1806MeV D. Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên.106m/s Câu 995: Hạt nhân triti và dơtơri tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân Hêli và nơtron. VX = 3.33MeV/c2. ∆E = 2. 71.4.98016 MeV D. 93. mn = 1.0087u. 0015u . VX = 3.0015u. = lần 9 Q 405 1016 E J . Giả sử hai hạt sinh ra có cùng động năng.0015u. Biết rằng phản ứng thu vào năng lượng 4. 0. mAl = 26. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân ∆mT = 0. 0024u.1.10 m/s. 7 lần Q 16 B. 17. VX = 9. Biết mp = 1. A. B.1.106m/s.0087u. Tính động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng có thể xảy ra A. 0. 0.10-27kg Khối lượng của proton mp =1.3. mn = 1. Vp = 7. 9.7. 8.398MeV/c2 2 2 C. v ' = m p .1559MeV D. 9. 0305u A.1025 MeV C.806MeV C.06.109 lần Q E 8 D.0087u A.06. cùng chiều. ∆mD = 0. mP = 29.v mp A. v ' = 3m p . Cùng phương.0073u.176.105m/s 5 5 C.974u. 7. 0.7MeV C. 174. mn = 1. 0.0073u A. 939. 001506u .57MeV B. Có thể lấy gần đúng khối lượng của các hạt sinh ra theo số khối mp = 30u và mX = 1u A. = 6.2MeV r 7 Câu 991: Một proton có vận tốc v bắn vào nhân bia đứng yên 3 Li . Giá trị v’ là A. Cho mN = 9 8 13. v ' = 3mX .016u. = 405.933MeV/c2. cùng phương.1025 MeV 27 30 Câu 1000: Xét phản ứng bắn phá Nhôm bằng hạt α : α + 13 Al → 15 P + n biết mα = 4.109J C.10 J . cùng chiều.0136u. ∆E ' = 17. cùng phương.v mX D. E = 3.9.1022 lần C. ∆E ' = 71.928016 MeV C.105m/s.106m/s.406. Tính năng lượng tỏa ra khi các nuclon tạo thành 1 mol hêli. A → B + α .559MeV C. E = 9.06MeV B. mo = 16.3MeV/c . độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng C. Cho mp = 1. 2.11.3.v mp B.10 m/s D. ∆E = 0.8MeV/c2 Câu 999: Hạt α có khối lượng 4.9. mHe = 4.. 17.1010J B. Tính xem năng lượng trong phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào bao nhiêu.106m/s B. độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng. mα = 4. 1. ∆mHe = 0.994746u. 1. ∆E ' = 7.8016 MeV 51 . Vp = 7. phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối r r lượng mB và mα có vận tốc v B và vα . Vp = 1.27MeV B. mT=3. Câu 997: Tính ra MeV/c2: Đơn vị khối lượng nguyên tử u = 1.10-13J. Vp = 1. Xác định hướng và trị số vận tốc của các hạt phân rã A. 115. cùng phương.72MeV D.66. ∆E = 29. VX = 9. ∆E ' = 1. ∆E = 0.109J D.0136u.v mX C.0087u A.999275u. mp = 1. Bom nhiệt hạch dùng trong phản ứng hạt nhân D+T → α +n 2 3 4 1 Hay 1 H + 1 H → 2 He + 0 n Tính năng lượng tỏa ra nếu có 1kmol He được tạo thành do vụ nổ.9398MeV/c2 B. E = E = 2. 93. độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng D. ngược chiều.1025 MeV D. v ' = Câu 992: Chọn câu đúng. độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng 14 câu 993: Khi bắn phá hạt nhân 7 N bằng các hạt α có phương trình phản ứng sau 4 1 N + 2 He → 18 F → 17O + 1 H . Phản ứng tạo ra 2 hạt giống hệt nhau mX bay ra với vận tố có độ lớn bằng nhau v’ và cùng hợp phương tới của proton một góc 600.98MeV/c D.1.51MeV bay đến đập vào hạt nhân Nhôm đứng yên gây ra phản ứng 27 30 α + 13 Al → 15 p + X . E = 9 Q A.108J 2 Câu 990: Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 1 D có khối lượng 2. 18.

52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful