P. 1
BAI TAP HIDROCACBON NO

BAI TAP HIDROCACBON NO

|Views: 580|Likes:
Được xuất bản bởihaclongcantho

More info:

Published by: haclongcantho on Feb 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Ch¬ng 5

:
i. Ankan 1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc

hi®rocacbon no

► ►

Đồng đẳng: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,...lập thành dãy đồng đẳng ankan (hay parafin) có công thức chung CnH2n+2 ( n ≥1 ). Đồng phân: Ankan từ 4 nguyên tử C trở lên có đồng phân cấu tạo, đó là đồng phân mạch cacbon

CH3

Thí dụ: C5H10 có 3 đồng phân cấu tạo: CH3−CH2−CH2−CH2−CH3 CH3−CH−CH2−CH3

CH3−C−CH3

CH3
Số lượng đồng phân cấu tạo tăng rất nhanh theo số nguyên tử C n Số đồng phân 4 2 5 3 6 5 7 9 8 18 9 35

CH3

10 75

15 4.347

20 366.31 9

30 4,11.109

► Danh pháp

Tên ankan không phân nhánh = Tên mạch chính + an
Số nguyên tử C Tên mạch chính 1 met 2 et 3 prop 4 but 5 pent 6 hex 7 hept 8 oct 9 non 10 đec

Tên ankan phân nhánh =Số chỉ vị trí nhánh - tên nhánh + tên mạch chính + an
• Chọn mạch C dài nhất, có nhiều nhánh nhất làm mạch chính. • Đánh số C mạch chính sao cho tổng số chỉ vị trí nhánh là nhỏ nhất. …trước tên mạch nhánh và không được đưa vào trình tự chữ cái khi gọi tên. Lưu ý: - Bậc của một nguyên tử cacbon ở phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nó. - Ankan không phân nhánh: phân tử chỉ chứa C bậc I và C bậc II (không chứa C bậc III và C bậc IV) - Ankan phân nhánh: phân tử có chứa C bậc III hoặc C bậc IV. - Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt 1 nguyên tử H từ phân tử ankan có công thức CnH2n+1 được gọi là nhóm ankyl. Tên nhóm ankyl không phân nhánh = tên mạch chính + yl ► Cấu trúc: Trong phân tử ankan, mối nguyên tử C nằm ở tâm của tứ diện mà 4 đỉnh là các nguyên tử H hoặc C, liên kết C−C, C−H đều là liên kết σ. Các góc hoá trị CCC, CCH, HCH đều gần bằng 109,5o. 2. Tính chất vật lí - Ankan từ C1-C4 ở thể khí, từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng, từ khoảng C18 trở đi ở trạng thái rắn. - Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối.Mạch cacbon càng phân nhánh  tso giảm.

• Đọc tên nhánh theo thứ tự vần chữ cái, nếu có nhiều nhánh giống nhau ta thêm tiếp đầu ngữ đi (2), tri (3), tetra (4)

1

ankan không phản ứng với axit.  Phản ứng thế Ankan cho phản ứng thế với halogen khi được chiếu sáng hoặc đốt nóng s Thí dụ: CH4 + Cl2  a → CH3Cl + HCl CH3−CH2−CH3  C l2s→ CH3−CHCl−CH3 + CH3−CH2−CH2−Cl + HCl  .Số mol H2O > số mol CO2 . không những làm giảm năng suất toả nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường. bazơ và chất oxi hóa mạnh (như KMnO4).Ankan nhẹ hơn nước và không tan trong nước.   CnH2n+2  tx t→ CnH2n-6 + H2 (n ≥ 6) aren o 1500 C .Tỉ lệ sô' mol H 2 O n + 1 = sô' mol CO 2 n . 3. ankan bị cháy không hoàn toàn. y ≥ 2) →  Ankan ankan anken CH3CH=CH2 + CH4 500oC. phản ứng tách và phản ứng oxi hóa.   CnH2n+2  tx t→ CnH2n + H2 (2 ≤ n ≤ 5) (ankin/ankađien) o .a CH3−CH2−CH3  r2s→ CH3−CHBr−CH3 + CH3−CH2−CH2−Br + HBr (97%) (3%)  Clo thế H ở cacbon các bậc khác nhau Brom hầu như chỉ thế H ở cacbon bậc cao   phải dùng Cl2.Nếu không đủ oxi. muội than.a (57%) (43%) B .làm 2CH4   lanhnha→C2H2 + 3H2     nh  Phản ứng crackinh CnH2n+2  crackinh CxH2x+2 + CyH2y (điều kiện: n = x + y .   CnH2n+2  tx t→ CnH2n + H2 (n ≥ 6) xicloankan 1000 C .  Phản ứng tách  Phản ứng đehiđro hóa .. Khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo ra các sản phẩm như CO. không dùng nước clo hoặc nước brom Flo phản ứng mãnh liệt nên phân huỷ ankan thành C và HF  Iot quá yếu nên không phản ứng với ankan. Br2 nguyên chất.Số mol ankan cháy = số mol H2O – số mol CO2 o o . . xt :Ni Đặc biệt: CH4  → C + 2H2   o o . Tính chất hóa học . xt CH3CH2CH2CH3 CH2=CH2 + CH3CH3  Phản ứng oxi hóa 3n +1  Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n+2 + O2  t → nCO2 + (n+1)H2O 2 Lưu ý: . Khí CO2.   CnH2n+2  tx t→ CnH2n + H2 (2 ≤ n ≤ 5) (anken) o . x ≥ 1.  Oxi hóa không hoàn toàn: Thí dụ: CH4 4.Ankan tương đối trơ về mặt hóa học: Ở nhiệt độ thường. Điều chế • Metan và đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ HCHO + H2O CO + H2 C + H2O 2 .Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.Dưới tác dụng của ánh sáng. xúc tác và nhiệt. hơi nước và nhiệt tạo ra có thể gây nổ . ankan tham gia phản ứng thế.

Xicloankan có 1 vòng gọi là monoxicloankan.x t→ + H2  ------------------------------   ----------------------------- Bµi tËp tù luËn o  D¹ng 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn 1.  Cách gọi tên monoxicloankan Số chỉ vị trí – tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an  Mạch chính là mạch vòng.• Cộng hiđro vào anken. N N CnH2n + H2  i. 2.t → CH4↑ + Na2CO3  Al4C3 + 12H2O  → 3CH4↑ + 4Al(OH)3 II. C3H8. Điều chế o   Chưng cất dầu mỏ Tách hiđro của ankan Thí dụ: CH3[CH2]4CH3  t. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các monoxicloankan có CTPT : C3H6. CnH2n-2 + 2H2  i.. giữ nguyên một nhánh CH3 và di chuyển nhánh CH3 còn lại. C + H2 80→ CH3−CH2−CH3  o + Br2  → BrCH2−CH2−CH2Br  làm nhạt màu dung dịch brom + HBr  → CH3−CH2−CH2Br Ni . Đồng đẳng. làm tương tự đến vòng có ba C. C4H10.khan→ (CnH2n+1)2 + 2NaX  ► Một số phương pháp điều chế metan: 500 C . Công thức chung CnH2n (n ≥ 3) . Tiếp theo là vòng có ít hơn 2 C để tạo một nhánh C2H5 hoặc hai nhánh CH3. Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp IUPAC các đồng phân ankan ứng với công thức phân tử: C2H6.t → CnH2n+2   o o o • • Phương pháp Dumas: RCOONa(r) + NaOH(r) CaO.ankin hoặc ankađien tương ứng.Xicloankan có nhiều vòng gọi là polixicloankan.t → CnH2n+2 . cấu trúc o o  Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng . C7H16 2. Cấu trúc: Trừ xiclopropan. xt : Ni C + 2H2  CH4 → CH3COONa(r) + NaOH(r) CaO..120 + H2 C → CH3−CH2−CH2−CH3  Xicloankan vòng 5 cạnh trở lên không tham gia phản ứng cộng mở vòng. Tính chất hóa học  Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan Ni .t → R−H + Na2CO3  Phương pháp tổng hợp Wurtz : 2CnH2n+1X + 2Na  ete. đánh số sao cho tổng số chỉ vị trí các nhánh là nhỏ nhất.. xicloankan 1. 3. C6H14 . C4H8. ở phân tử monoxicloankan các nguyên tử C không cùng nằm trên 1 mặt phẳng. 3 . C5H10 . sau đó đến vòng có ít hơn một C để tạo một nhánh. Đồng phân và danh pháp   Cách viết đồng phân: Đầu tiên viết đồng phân có vòng lớn nhất. C5H12 . C6H12. o  Phản ứng thế + Cl2  a s→ + Br2 t → o Cl + HBr Br + HCl  Phản ứng oxi hóa 3n CnH2n + O2 t → nCO2 + nH2O 2 4.

d X / H 2 = 49 e. mC = 5.2.3. 4-etyl-2. CH3−CH2−CH − CH−CH3 CH3−CH2−CH2 CH3 CH3 g.24% hidro về khối lượng d. Xác định công thức phân tử của ankan trong các trường hợp sau: a.48 lít CO2 (đktc). CH3−CH2−CH2−CH2−CH−CH2−C−CH2−CH3 CH3−CH−CH3 CH3−CH2−CH−CH2 CH3 k.2. CTĐGN là C2H5 i. trong ñoù haøm löôïng clo baèng 55.3. 7.3-điclo-2-metylxiclohexan p. Gọi tên các chất sau theo danh pháp IUPAC CH3 a. Viết CTCT thu gọn của các chất có tên gọi sau: a. 2. 22 gam A chiếm thể tích bằng thể tích của 16 gam oxi trong cùng điều kiện. Đốt cháy hoàn toàn 0.2 gam CO2. 1. 2 – metylpentan f.2 – đibrom – 2 . CH3−CH−CH2−CH2−CH2−C−CH2−CH3 CH3 c. khối lượng phân tử bằng 72u c. 4-etyl-2. CH3 − CH2 −CH2− CH − CH3 CH2 CH3 CH3 d.12 lít khí Z cần dùng 8. m.5 – đietyl – 2. 3.5 – trimetylhexan m. CH3 C2H5 b. H C 3 CH3 C2H5 CH3 H3C CH3 C2H5  D¹ng 2: X¸c ®Þnh CTPT cña hi®rocacbon no 5. CH3−CH2−CH−CH2−CH3 CH−CH3 CH3 e. Moät ankan taïo ñöôïc daãn xuaát monoclo. 4. CH3−CH−CH2−CH−CH2−CH−CH3 Br h. n. 11. b.5 < dA/kk < 2 c.96 lít O2 4 .8 gam H2O. Khối lượng các nguyên tử C lớn hơn khối lượng các nguyên tử hidro là 58u.3.04% 6.3.25 mH h.2 mol A thu được 35. c. CH3 C2H5 i.3-đimetylxiclohexan b. 16 nguyên tử hidro b. Đốt cháy hoàn toàn 1.3-trimetyloctan n.tetrametylpentan l.5-trimetylhexan o. 1-metyl-4-isopropylxiclohexan 4. 75 % cacbon về khối lượng g. d.2.etyl – 2. 1-etyl-1-metylxiclohexan r. 1. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được 4 mol CO2. 3.3 trimetyloctan j. d X / N 2 = 3 b.3oC. 17. 1.9 gam ankan A thu được 4. 1. Đốt cháy hoàn toàn 2. Xác định công thức phân tử của ankan trong các trường hợp sau: a. Đốt cháy hoàn toàn 6. neopentan d.4g cacbon.3-trimetylheptan m.3 – đimetylpentan n.464 lít l.2. 2-etyl-1.2. isobutan c. Xác định công thức phân tử của monoxicloankan A trong các trường hợp sau: a.2.metylpropan k. isopentan e. k.6 gam X thu được 10.3 – đimetylbutan g.3.5-đietyl-2. Phaân tích 3 g ankan cho 2.1-đimetylxiclopropan q. 2atm chiếm thể tích 2.6 gam X ở 27.

2g nước. Ñun noùng dd B laïi thaáy keát tuûa xuaát hieän. hãy xác định CTPT của chúng 5 .68 lít (đkc). a.376 g.8g. Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hidrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1.4:11. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon rồi cho sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5.24 lít ankan X (ñktc).28 gam CO2 và 2.1 mol một ankan X.2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sang. Sau phản ứng thu được 7. Xác định CTPT. Thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11. d. cân lại bình nước vôi trong thì thấy khối lượng giảm 1. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon thu được 6.2M (phản ứng vừa đủ). CTCT và gọi tên hidrocacbon đó 10. Đun nóng dung dịch X thu được 5. Cho 5.72 lít CO2 (đktc) và 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon A.Tính giá trị của m. h. 2. Đốt cháy hoàn toàn 1 mẫu hidrocacbon X thu được 5. Ñoát chaùy hết 2.4(l) hỗn hợp gồm 2 ankan có khối lượng là 47. 17 Cho m gam hiđrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ thu được một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng 8. b.2 g. Lọc tách ↓.52 gam. 9.88 gam H2O. dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaCl2 khan thấy khối lượng bình tăng 9 gam. Dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra lần lượt qua các bình đựng P2O5 và Ca(OH)2 thấy khối lượng các bình tăng lần lượt là 8.2 lần thể tích khí cacbonic( đo cùng điều kiện). Xác định CTPT của A và tính a. Đốt cháy hoàn toàn 1 mẫu hidrocacbon X thu được 2. sau đó qua bình (2) đựng KOH đặc. CTCT có thể có của dẫn xuất clo.1 gam kết tủa.2 lít (đktc). Nếu 2 ankan trên liên tiếp nhau. người ta thu được một hỗn hợp Y chỉ chứa 2 chất sản phẩm. i.6 lít ankan X ở thể khí (27. Hỗn hợp gồm lượng A ở trên với clo theo tỷ lệ 1: 1 về thể tích(điều kiện là askt). Tìm CTĐGN và CTPT của A Tính V Tính thể tích hidrocacbon đem đốt (đkc) . daãn toaøn bộ saûn phaåm chaùy vaøo dd nöôùc voâi trong dö thaáy coù 40g keát tuûa.3oC. Biết rằng hidrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon X. Đốt cháy hoàn toàn 0. Xác định % thẻ tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30. loïc laáy keát tuûa laàn 2 ñem nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 4. Đốt cháy hoàn toàn a mol một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thì tạo ra 4 gam ↓. Đốt cháy hoàn toàn 1. Giả sử chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng 49. b. hỗn hợp sản phẩm có thể tích 1. Đốt cháy hoàn toàn 1. g. Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa hidrocacbon? 14. b. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon X trong các trường hợp sau: a.5g hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm cháy vào V(l) dung dịch Ba(OH) 2 0. 16. Tìm công thức phân tử 2 ankan 19: Ở đkc 22. biết hiệu suất đạt 100%  D¹ng 3: X¸c ®Þnh CTPT cña 2 hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng 18. Để trung hoà hết khí HCl sinh ra cần vừa đúng 80 ml dung dịch NaOH 1M a.24 lít CO2 và 2.Tìm CTPT của hidrocacbon 13. Hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có khối lượng là 24.e. Tỉ khối hơi của Y so với không khí bằng 4.59 g chaát raén.152 g moät hidrocacbon maïch hôû roài cho saûn phaåm vaøo dung dòch Ba(OH)2 thu ñöôïc 3. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với hơi brom có chiếu sang. Đốt cháy hoàn toàn 1.16 gam H2O d. . 8.91g kết tủa nữa.5 gam. 12. c.912 lít O2 (đktc).2 lít ankan A cần dùng vừa hết 6.Xác định CTPT của A . Xác định CTPT. b. Tính hiệu suất phản ứng (giả sử phản ứng chỉ tạo dẫn xuất monoclo) 15. toàn bộ sản phẩm cháy cho vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 dư thì thấy khối lượng bình tăng lên 20. Nếu thay thế 2 nguyên tử hiđro trong X bằng 2 nguyên tử brom thì có thể thu được mấy đồng phân đibromankan. Ñoát chaùy heát 1. a.5g a. Xác định CTCT của X.375. 11. Tỉ lệ độ tăng khối lượng của bình (1) so với bình (2) là 5.88g kết tủa và dung dịch X. tính m.4 gam và có 59.94 g keát tuûa vaø dung dòch B. Xác định CTCT của A và B b. .16 gam Y cần dùng 2.1 gam và 13. Tính thể tích CO2 đkc và khối lượng H20 sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn lương hỗn hợp trên.0 lít O2 lấy ở cùng điều kiện.

Tính % thể tích mỗi khí trong hh X 33. Đốt cháy 56 lít hỗn hợp đó (đktc) và cho khí tạo thành hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 320 gam NaOH.4 gam CO2 vaø 28. Đốt cháy hoàn toàn 14. lập CTPT của hai ankan.52 gam và bình 2 tăng 4. Hỗn hợp khí A chứa propan và xiclopropan. sản phẩm tạo thành cho đi qua binh 1 đựng CaCl2 khan và binh 2 đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng binh 1 tăng 9 gam. a.5 và A. Nếu hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau. Biết 5. Tính thể tích không khí (đktc) để đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon trên. Tìm CTCT của 2 hidrocacbon. B cùng dãy đồng đẳng. 26: Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät hoãn hôïp khí goàm 2 hidrocacbon thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng coù khoái löôïng phaân töû hôn keùm nhau 28u thu ñöôïc CO 2 vaø H2O theo tæ leä soá mol töông öùng laø 24:31. Xác định dãy đồng đẳng của 2 hiđrocacbon? Suy ra công thức phân tử của A. Ñoù laø caùc hidrocacbon naøo? 27.6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm propan và butan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra vào dung dịch NaOH tạo ra 286.78 gam đồng thời thu được 19. Tìm CTPT A. Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu và số gam muối tạo thành. Xác định CTPT 2 ankan 29: Đốt cháy 2 lít hỗn hợp hai hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn X cho sản phẩm cháy hấp thụ qua bình chứa dung dịch Ba(OH)2 dư. Các thể tích khí đo ở đktc.6 lít hỗn hợp A (đktc) có thể làm mất màu hoàn toàn 16 gam brom trong bóng tối ở nhiệt độ thường. B đồng đẳng liên tiếp nhau thu được VCO2 vH2O = 12 . 34. thu ñöôïc 48. Để đốt cháy hoàn toàn 6.2 gam Na2CO3 và 252 gam NạHCO3.  Bµi tËp tr¾c nghiÖm 1.8 gam khí CO2.9. sau thí nghiệm khối lượng dung dịch trong bình giảm 12. 24: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hai ankan A. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là C 7H16 và C8H18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon trong cùng dãy đồng đẳng ở thể khí có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28u. thấy khối lượng bình 1 tăng 2. Đốt cháy hoàn toàn 19.Tìm CTPT của hai ankan 21: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2 hidrocacbon maïch hôû keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng. b. B? Biết tỉ khối hơi của X đối với hiđro bằng 18. Đốt cháy 1 hh gồm 2 hidrocacbon A.72 lít hh X gồm 2 chất khí CH4 và C3H6 sinh ra 11. khi đốt cháy thu được 25. Tìm công thức phân tử của A. B mạch thẳng và khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của B. Lập CTPT hai ankan 25. Đốt cháy hoàn toàn 6.2 gam. B có số mol bằng nhau thì thu được 8.2 gam hỗn hợp hai ankan.8 gam H2O.7 gam kết tủa. Trong hỗn hợp X thì A chiếm 75 % theo thể tích. 32. Hai hidroacbon naøy thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo ? Xaùc đñịnh CTPT 2 hidrocacbon? 22: Đốt cháy hoàn toàn 29. 36: Hỗn hợp khí etan và propan có tỉ khối so với H 2 bằng 19. b. B ở thể khí và cùng dãy đồng đẳng cần 10 lít O 2 để tạo ra 6 lít CO2 ( các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện) a. (coi không khi chứa 20% oxi) 28: Hỗn hợp đồng thể tích 2 ankan. Tính thể tích hỗn hợp đem đốt ở đkc b. B nếu VA = VB 30: Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon A. Hãy chọn câu đúng trong các câu khẳng định sau: b.2 g hai ankan kế tiếp nhau thu được 4.4lit CO2 ở (đkc). Đốt cháy hoàn toàn a gam 2 hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. binh 2 tăng 13.3g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 22.2 lit khí CO2.95 gam xăng đó cần dùng vừa hết 17.08 lít O2 (đktc).56 lít CO 2 đo ở 0o C và 2 atm.2 gam H 2O và cần tối thiểu 500ml dung dịch KOH 2M để hấp thụ hết CO2 a. hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH) 2 thấy khối lượng bình tăng 134. 23. Xác định % về khối lượng của từng chất trong loại xăng trên. Xác định thành phần % về thể tích của hỗn hợp X.  D¹ng 3: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c chÊt trong hçn hîp 31.20. 6 . a.Cho biết thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hh trên. Tìm a.8 gam. B và % thể 23 tích của 2 hiđrocacbon này. 35. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A. Xác định CTPT của 2 hiđrocacbon.4g. Đốt cháy hoàn toàn 33. Sản phẩm cháy cho qua bình 1 đựng H2SO4đặc và bình 2 đựng KOH rắn.

§ång ph©n neo-ankan. 3 ñoàng phaân B. | CH3 CH3 − CH3 | C − CH3 (III). 6. Hai chất 2. Điều nào sau đây sai khi nói về ankan: A. B. §ång ph©n m¹ch kh«ng nh¸nh. 4. Trong sè c¸c ankan ®ång ph©n cña nhau. nhận xét nào sai? A. bieán ñoåi khoâng theo quy luaät 10. võa cã ph¶n øng céng. ®ång ph©n nµo cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt ? A. C3H8 C. là hiđrocacbon no. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 B. phaàn traêm khoái löôïng C trong phaân töû xicloankan.Crackinh butan C. D. 3. III < II < I D. Trong phoøng thí nghieäm coù theå ñieàu cheá metan baèng caùch naøo sau ñaây? A. B. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết σ trong phân tử là ankan. Clo hóa theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ tạo 1 sản phẩm thế duy nhất. Tất các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan C. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều không tham gia phản ứng cộng B. Trong các nhận xét sau đây. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết σ trong phân tử là hiđrocacbon no. C5H12. A. Coù bao nhieâu ankan ñoàng -phaân caáu taïo coù coâng thöùc phaân töû C5H12? A. mạch hở C. II < III <I 11. II < I < III C. Ankan nhỏ nhất có đồng phân cấu tạo là: A.A. Cho c¸c chÊt sau : CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (I) CH3 − CH2 − CH − CH3 (II). 8. Số nguyên tử các bon D. C. C4H10 D. 6 ñoàng phaân 9. Xiclohexan kh«ng cã ph¶n øng thÕ. khoâng ñoåi D. §ång ph©n isoankan. Xiclohexan võa cã ph¶n øng thÕ. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan. mạch hở 2. | CH3 Thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt lµ A. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử. giaûm daàn C. cã ph¶n øng céng. Xiclohexan kh«ng cã ph¶n øng thÕ. taêng daàn B. Số liên kết cộng hoá trị 7 .Nhieät phaân natri axetat vôùi voâi toâi xuùt B. A vaø C 12. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết σ trong phân tử là hiđrocacbon no. §ång ph©n m¹ch ph©n nh¸nh nhiÒu nhÊt. Chỉ chứa liên kết σ trong phân tử D. C. 5 ñoàng phaân D. Xiclohexan cã ph¶n øng thÕ. Một số ankan có thể tham gia phản ứng cộng và tất cả xicloankan không thể tham gia phản ứng cộng 5. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû C trong phaân töû. CH4 B. D. Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng nhưng một số xicloankan lại có thể tham gia phản ứng cộng D. 4 ñoàng phaân C.metylpropan và butan khác nhau về điểm nào sau đây ? A Công thức cấu tạo B. C. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều có thể tham gia phản ứng cộng C.Thuyû phaân nhoâm cacbua D. I < II < III B. Công thức phân tử C. kh«ng cã ph¶n øng céng. 7. Những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết σ là hiđrocacbon no B. Có phản ứng hóa học đặc trưng là phản ứng thế. D. C©u nµo ®óng trong c¸c c©u díi ®©y ? A. kh«ng cã ph¶n øng céng. B. D. Tìm nhận xét đúng trong các nhận xét sau đây: A.

1. 2.4-đimetylhexan C.CH . 3-Metylpentan D. isobutan D. 5.Metylpentan C. | | CH 3 CH 3 A. CH 3 CH CH2 CH3 C2H5 B. 3-Etylbutan A. 2-clo-3-metylpentan D.4-®imetylheptan C. 3. 1 vaø 1 B. 2-metyl-3-etylpentan C. 3-Etyl-4-Metylpentan B. 3 – trimetylpentan. 3-etyl-4-metylpentan D. 1. 2.6-®imetylheptan 16.CH3 CH3 A. 2.CH3 CH3−CH−CH3 A. 2 vaø 4 D. soá nguyeân töû cacbon baäc I. 3-etyl-5. 2. 1. 2-clo-3-metylpetan C. 2. 4-Metyl-3-Etylpentan 18. 2. 1 vaø 5 Chọn tên đúng của các hợp chất sau: 14.3-®imetylpentan 2-etyl-3-metylbutan C2H5 | CH 3 −C −CH 2− CH − CH 2 CH 3 − 21.CH2 . 5-etyl-3. A.CH2 . 1 vaø 1 C.4-®ietylhexan C. 4. CH3 CH2 CH CH CH3 C2H5 CH3 C. B. 3- 8 .4-®ietyl-2-metylhexan D. 2-metyl-2.13 Trong phaân töû hôïp chaát 2. 2-metylbutan C.3-trimetylheptan 4. 4-etyl-2-metylhexan D. 1. 2-etylbutan 17. neopentan 15: B.3-®imetylheptan C2H5 | CH 3 − −CH− CH 3 CH 22 | Cl A. 1.CH . CH3 . 2-metyl-4-propylpentan D.CH2 . baäc II. 2-Metyl-3-Etylpentan D. 2-etyl-4-metylhexan 20. 3-isopropylpentan 19. 3-etyl-2-metylpentan CH2 − CH − CH2 − CH − CH3 CH 2 CH3 CH3 B. 3-etyl-2-clobutan metyl-2-clopentan B. 1. 1.5-®imetylheptan B. 3. baäc III vaø baäc IV töông öùng laø : A. 2-metyl-3-etylbutan D.5-đimetylhexan CH3 − CH − CH − CH3 | | CH3 C2H5 C.1.1-đimetylbutan CH3 − CH − CH2 − CH − CH2 − CH2 − CH3 | | CH3 CH3 B. CH3. 2.4-®imetylpentan B. 3-Etyl-2-Metylpentan A. A. A.

4-brom-6-metyloctan D. (Y và Q) . 3-clo-2-nitropentan nitro-3-clopentan 24. Cho ankan X có công thức cấu tạo thu gọn như sau: 9 .3.trietyl-pentan 28. 10-metyl-3-metylxiclohexan 29. 4-etyl-2.2. 3-isopropyl-5.23. 2.b. 3.5.5-trimetylhexan C. ( X và M) .2-đimetylbutan Y: 2. (Z và T) D.5-trimetylhexan C. 2-etyl-1. 2. 5-etyl-1-metylxiclohexan D.3-đimetylpentan có CTCT là: B. CH3 − CH − CH− CH 2 − CH3 | | NO2 Cl B. 4-brom-6-etylheptan B. 4-brom-2-etylheptan 26.5-trimetylhexan 25. Z và T) .3.c đều sai 31. (Q và T) 32. 1-metyl-5-etylxiclohexan C.5-ñimetylheptan 3 CH B. CH3 C2H5 CH C CH3 CH3 C2H5 CH3 CH C CH2--CH3 C2H5 CH 3 B. 3-clo-4-nitropentan D. CH3 D. C2H5 C2H5 B.3. CH3CH(CH3)CH2CHCH3 CH(CH3)2 A.4-đimetylxiclohexan C. CH3 CH3−CH − CH2 − C−CH2−CH3 CH2−CH3 CH2 −CH3 A. Q.4-đimetylpentan M : 2.5-đimetylxiclohexan 30.2-đimetyl-4-isopropylhexan D. 3-etyl-2. CH3−CH2−CH−CH2−C−CH3 CH3 CH3−CH−CH3 A. A.2. CH3CH2CH2CHBrCH2CH(C2H5)CH3 A. a. 3-etyl-2. 5-brom-3-metyloctan B.2.etyl-3. (M.4. 5-etyl-1.4 – ñietyl-4-metylhexan C.3-tetrametylbutan Z: 2.5-trimetylhexan D. Z và T) B.3-đimetylpentan Q : 2. (Y và Z) .4-trimetylpentan T : 2.3-trimetylbutan Những chất đồng phân của nhau là : A.4-đimetylxiclohexan D. CH3 CH CH CH CH3 CH3 C2H5 CH3 C. 3-etyl-1-metylxiclohexan CH3 CH3 A.4-đimetylxiclohexan A.5-dimetylheptan D.2. (M. 2. 5-etyl-3. 3-etyl-1. 4- A.3. 2. 2-metyl-4-isopropylpentan B. 2-isopropyl-4-metylpentan 27.5-đimetylhexan C. ( X và M) . 2-nitro-3-clopentan CH3 C. Trong số các chất sau: X: 2. (X và Y). (Y và Q) C. 1-etyl-2.2.

C5H12. (II) isobutan. khi t¸c dông víi brom t¹o ®îc mét dÉn xuÊt monobrom duy nhÊt. n. coù theå thu ñöôïc bao nhieâu daãn xuaát monoclo? A. (III). 2.2. Propan b. Trong các chất sau. n-hexan B. Xiclopropan + H2   → o B.2. C6H14 D. 1.3-®imetylxiclobutan D. Tên của X là: A. 2-metyl butan 39. cả a.2. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 D. 3 D. A.1. CH3CH2CBr2CH3. (V). (V). Đề hidro hoá Butan thu được bao nhiêu sản phẩm? A. Ankan X coù coâng thöùc phaân töû C5H12. xiclohexan 44. 2.butan d.3-trimetylheptan B. (VI) D. 2 C. 2-metyl-4-propylpentan C. 5 C. (IV). a. Khi cho butan taùc duïng vôùi brom thu ñöôïc saûn phaåm monobrom naøo sau ñaây laø saûn phaåm chính? A.3. 1. Số sản phẩm hữu cơ thu được khi thực hiện phản ứng tách một phân tử hiđro của isopentan là: A. (I). khi taùc duïng vôùi clo taïo ñöôïc 4 daãn xuaát monoclo.6. 2 C.2. (VI) 2. 2 46. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o ®óng cña C6H14 biÕt r»ng khi t¸c dông víi clo theo tØ lÖ mol 1 : 1 chØ cho hai s¶n phÈm. C3H8. 4 D. (II). Xiclopropan + Br2  → C.t A. Xiclopropan + KmnO4  → 48. C5H12. 1 B. (VI) C. CH3-C(CH3)2-CH2-CH3 C. t ) thu được tối đa 2 sản phẩm thế monoclo. b. Tieán haønh clo hoùa 3-metylpentan tæ leä 1:1. 5 B. (VI) 49.Ankan nào dưới đây phản ứng thế với Cl2 cho hỗn hợp 2 dẫn xuất monoclo. Hi®rocacbon X cã CTPT C6H12 kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch brom. C4H10. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 B. Cho hợp chất X sau đây: CH2CH2CH3 10 . Clo hoá Isopentan (tỉ lệ 1:1) số lượng sản phẩm thế monoclo là A. 3 D.3-tetrametylbutan A. a.Tên của X là: A. c đều đúng 42.dimetylpropan 40. (I). metylpentan B.6-trimetylheptan D. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: N i. Hidrocacbon X coù CTPT C5H12 khi taùc duïng vôùi Clo taïo ñöôïc 3 daãn xuaát monoclo ñoàng phaân cuûa nhau. 3 35.X có công thức phân tử C6H14. 2. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 47. cả a. n.6. n-pentan C. CH3CH2CHBrCH3 C. X laø: A. 3 C.CH3CH2CH2CHBr2 D. 4 43.3-đimetylbutan. iso Butan c. iso-pentan C. (III) 2. Teân cuûa X laø A. c đều đúng o 36. CH3CH2CH2CH2Br B. 5 34. (IV) etan. 38. (V). C2H6. (II). 2. C5H12. neo-pentan D.trimetylheptan 33. chất nào tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 cho ra một dẫn xuất monoclo duy nhất. (IV) B. iso-pentan B. (I) metan. Ankan nào dưới đây phản ứng thế với Cl2 cho hỗn hợp 2 dẫn xuất mono Clo. 1. Tªn cña X lµ A. 2-metylpentan C. b. iso Butan c. Cho 2-metylbutan tác dụng với khí clo ( tỉ lệ mol 1:1) thì thu được số dẩn xuất clo là: A. (V) neo-pentan.2-đimetylbutan D. C2H6.3-đimetylbutan 37. 4 B. X tác dụng Cl2 (ánh sáng. pentan B.D·y ankan nào sau ®©y tháa m·n ®iÒu kiÖn : mçi c«ng thøc ph©n tö cã mét ®ång ph©n khi t¸c dông víi clo theo tØ lÖ mol 1 : 1 t¹o ra 1 dÉn xuÊt monocloankan duy nhÊt ? A.butan d. (II). C6H14 B. 2 D. C8H18 C4H10. C4H10 41. 1 B. Xiclopropan + HBr  → D. (IV). 3 D. neo-pentan D. 4 45. 2 B. (III).2-®imetylxiclobutan C. 4 C. Propan b.

5% B. 0. 2. Hỏi khối lưởng dd trong bình tăng hay giảm bao nhiêu gam ? 11 .08 B. C4H7Cl D. C4H10 56.82 g kết tủa . Hiđrocabon A có 75% C về khối lượng. C2H6 55. 3 B.2-đimetylpentan B.207.5 % D. C3H8 D.7 g D.2-đimetylpropan 52. Phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû ankan Y baèng 83. C5H12 d. Đốt cháy hoàn toàn 0. 3 % 53. 5 D. C7H16 và 9 đồng phân 63. C5H12 và 3 đồng phân c. Hai xicloankan đơn vòng X và Y đều có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3. Hỏi có bao nhiêu g kết tủa tạo thành? A. C6H14 và 4 đồng phân b. A. Coâng thöùc phaân töû cuûa Y laø : A. d Y/kk = 5. 2. CTCT của X và Y tương ứng là A. 12. Brom hoaù ankan chæ taïo moät daãn xuaát monobrom Y duy nhaát. Biết rằng khả năng thế của các nhóm metylen là như nhau.pentan B. Ankan nµy cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. Hyđrocacbon X có tỷ khối so với He bằng 10. n.1 C. 0.15 D. Biết rằng khả năng thế của các nhóm metylen (-CH2-) là như nhau. không xác định được 61. C6H11Cl B.28% H trong phân tử . neo-pentan 57. Ankan X có 16. Xác định công thức phân tử của X ? a.33% . Đốt cháy hoàn toàn 0. Pentan D.2 M. Mét ankan t¹o ®îc dÉn xuÊt monoclo cã %Cl = 55. 10 % C.85 g B. A là một dẫn xuất monohalogen của xicloankan. C. C4H10 b. 23. Chất A ứng với công thức nào sau đây? A. C5H12 58. C2H6 B. Vậy tên của X là: A. Mét ankan mµ tØ khèi h¬i so víi kh«ng khÝ b»ng 2 cã c«ng thøc ph©n tö nµo sau ®©y ? A. 19. C3H8 60.04 %.2 65. C2H6 C. C2H6 b.4 g C. Tính x ? A. Trong hỗn hợp. 4 C. CTPT của A là: A / CH4 B / C2H4 C / C2H6 D / C3H8 59. C3H8 c. Đốt cháy hoàn toàn 0. C3H8 C.56 l butan(đktc) và cho sản phẩm hấp thụ vào 400 ml dd Ba(OH)2 x mol/l tạo thành 11. iso-butan C. C3H4 d. Clo hóa đođecan C12H26 (chiếu sáng) thu được hh các dẫn xuất monoclo trong đó 2-clođođecan chiếm 19%. Trong hỗn hợp. C4H10 D. Khi cho tác dụng với clo (chiếu sáng). 30 % D. D.3 g 64. C6H14 và 5 đồng phân d. C5H9Cl 62. iso-pentan D. % khối lượng của 1-clođođecan là: A. 2-metylbutan C.5. Vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của X là: a.56 l butan(đktc) và cho tất cả sản phẩm hấp thụ vào 400 ml dd Ba(OH)2 0. C4H10 D.X có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau khi phản ứng thế với clo. Clo hóa octan (chiếu sáng) thu được hỗn hợp các dẫn xuất monoclo trong đó 1-clooctan chiếm 16 % khối lượng. 0. còn Y chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. 3< dA/kk < 3.56 l butan(đktc) và cho sản phẩm hấp thụ vào 750 ml dd Ba(OH)2 0. −CH3 và B. C5H12 B. 28 % -----------------------------------o0o----------------------------------54: Moät ankan taïo ñöôïc daãn xuaát monoclo trong ñoù clo chieám 33. 9. 10 % C. X cho 4 dẫn xuất monoclo. 0. Khi thực hiện phản ứng đềhiđro hóa hợp chất X có công thức phân tử C5H12 thu được hỗn hợp 3 anken là đồng phân cấu tạo của nhau.33% veà khoái löôïng. Ankan X coù teân laø: A. 6 50. CH4 B. C3H7Cl C. 15 % B. 2. −CH3 và −CH2CH3 và và 51. C3H8 c. % khối lượng của các dẫn xuất monoclo khác là: A. CTPT cuûa ankan ñoù laø: a. C6H14 C.2 M.

12 . CTPT cña X lµ A.metylpropan C.17g D. CTPT của X là: A. C2H6 C.2 g níc. CH4 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc 79. C5H10 C. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn cũng 20. C2H6 B. daãn toaøn bộ saûn phaåm chaùy vaøo dd Ca(OH)2 dö thaáy coù 40g↓. Ñoát chaùy hết 2. C3H8 b. giảm 5. C2H6 D. C5H12 75.4 gam CO2.C3H6 C. tăng 6. C3H8 D. C4H10 72.C2H6 B. C5H12 d.45 gam một ankan thì thu được 4. C2H6 B.92 lÝt O2 (®ktc). C3H8 C. Heptan 68.8 gam hỗn hợp A trên thì thu được 32.8 gam hỗn hợp A gồm xiclopropan và một ankan qua dung dịch brom dư thì có 24 gam brom tham gia phản ứng.2007) Khi cho ankan X (83. C6H14 71. C3H8 73. thu ñöôïc saûn phaåm coù theå tích taêng gaáp 3 laàn theå tích hidrocacbon X ( ôû cuøng ñieàu kieän ) .C3H8 D. C5H12 D. Khi phaân huyû hoaøn toaøn hidrocacbon X trong ñieàu kieâïn khoâng coù khoâng khí. C2H6 B. C2H6 B. C4H10 D. thu ®îc 11. (CĐ . 3-metylpentan. C4H10 D.6lit CO2 (các khí đo ở đktc). CTPT của Z là: A. §Ó oxi hãa hoµn toµn m gam mét hi®rocacbon X cÇn 17. Hoá hơi hoàn toàn 14. C2H4 C. C4H10 B. Pentan C. §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon X thu ®îc 6. 2. CH4 76. Hexan D. C3H8 C. Khi đốt cháy hoàn toàn 11. CTPT cña X lµ A. C3H8 C.2 lÝt CO2(®ktc). C4H10 C. butan B.C4H10 70. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc 80.72% khối lượng cacbon trong phân tử) tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau.15 mol Ca(OH) 2 tan trong nước. Biết thể tích của 2 khí trong hỗn hợp là như nhau. Ankan đó là A. C2H6 B. Propan B. Khi nhieät phaân moät ankan X trong ñieàu kieän khoâng coù khoâng khí thu ñöôïc khí H 2 vaø muoäi than. thaáy theå tích khí thu ñöôïc gaáp 5 laàn theå tích ankan X( ño ôû cuøng ñieàu kieän veà nhieät ñoä aùp suaát ). Nếu cho hỗn hợp còn lại qua dung dịch KOH dư thì thể tich giảm 83%. CTPT của X là : a. C4H10 C. Đốt cháy hiđrocabon X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương tứng là 1 : 2. C3H8 C. lọc tách được 10 gam kết tủa trắng và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Đốt cháy hoàn toàn 1.26g 66. 2.24 lít ankan X (ñktc). CTPT của ankan đó là: A. CTPT X laø A. Đốt cháy 1 ankan thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 3:3. giảm 2. Đốt cháy hoàn toàn m g hiđrocacbon X thu 3m g CO2.2lit ankan X thu được 5. C3H8 C. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø : A. C6H14 78. C6H14 67. CTPT của ankan là: A. C5H12 D. C4H10 C.5. CH4 74.28g C. C4H10 D.A. C4H10 c. CTPT của ankan là: A. C3H6 D.4 gam một ankan Z thu được một thẻ tích bằng thể tích của 6 gam etan trong cùng điều kiện. Làm lạnh hỗn hợp này thì thể tích giảm 50%. CTPT của X là: A/ C2H6 B / CH4 C / C2H4 D / C3H6 69. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hơi của hiđrocacbon X và khi oxi thu được hỗn hợp khí và hơi. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm phản ứng vào bình đựng 0. CTPT X? A.56g B. CH4 B. C4H10 D. C2H6 B. C3H8 B. CTPT cuûa X laø : A. C2H6 B. C4H10 B.48 lít CO 2 (đktc). Dẫn 20. C5H12 D. Tên của X là A. CTPT của X là: A. Một hỗn hợp khí gồm ankan và hiđro có tỉ khối hơi so vơi hiđro bằng 8. C2H2 81.3-đimetylbutan D. Kết thúc thí nghiệm. C5H12 77. tăng 4.72 lÝt CO2 (®ktc) vµ 7.

2-Metylbutan. Hỗn hợp 2 ankan ở thể khí có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvc . bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng của bình 1 tăng 6. 1.24 lít hỗn hợp trên ta thu được 6. C3H8 & C4H10 c. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ. Đốt cháy hoàn toàn 19.42. Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrôcacbon CxHy và CxHz có số mol bằng nhau thu được 0.Đốt cháy hoàn toàn 2.3g hổn hợp hai hydrocacbon no liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 3. B. CH4.1 mol hỗn hợp X gồm 2 ankan. Br = 80) A.5g B. Thµnh phÇn % theo thÓ tÝch cña etan trong X lµ A. 30% C2H6 và 70% C3H8 90. B. Tỉ khối hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8 đối với H2 là 18. C3H8 và C4H10 C.1g C. 3. C2H6. CH4 và C4H10 D.45g H 2O.5. 25% D. Đốt cháy 2.08 mol CO2 và 0.2 lít( đktc). 5 -----------------------------------o0o----------------------------------85.3-trimetylpentan. Công thức phân tử của các ankan là: A. Thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11. (CD – 2008) Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0. Không thể xác định được 13 .C2H6 và C3H8 B.37.8. §èt ch¸y mét lîng hçn hîp X ta thu ®îc CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ thÓ tÝch 11 : 15. Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1). Tên gọi của X là A. áp suất).24 lit CO2 (đktc) và 2.12 lit c. 75% C2H6 và 25% C3H8 D. 11. C3H8 và C4H10 D.48 l B. 59. C4H10 và C5H12 D.12 l 91.15 mol hoãn hôïp 2 ankan thu ñöôïc 9.5 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng 23. 18. 25% C2H6 và 75% C3H8 B.5.5g C.82. CH4 và C3H8 B.8 gam. 2 D. C2H6 B.95g B.Hỗn hợp 2 ankan liên tiếp có dhh/H2 = 24. C3H6.25g D.84. Tên của ankan đó là (cho H = 1. Đốt cháy hoàn toàn 29. C2H4.2. C4H10 và C4H8 C. 4. C4H10 và C4H6 89. Thể tích của hỗn hợp 2 ankan ở đktc là : a. Nếu 2 ankan là đồng đẳng kết tiếp nhau hãy lập CTPT của ankan ? a. C3H8 C. C3H8 thu được 2.36 lit d.2 lit b. Sản phẩm thu được cho đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc.( KB-2007) Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75. 4 C. 22. C2H6 và C2H4 D. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. etan C. Sản phẩm thu được cho hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 37.3-đimetylhecxan.25 gam.72 lít khí CO2( các khí đo ở đktc ) . isopentan.2gam hỗn hợp hai ankan. C4H10 & C5H12 d. D. 3. C2H6 B. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0. Cho saûn phaåm chaùy qua bình ñöïng Ca(OH)2 dö thì khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc laø bao nhieâu ? A.3 g và bình 2 có m gam kết tủa xuất hiện. D. 2-Metylpropan. C2H6 và C3H8 B. C4H8 92. CH4 và C3H8 D. 45% B. 3 B. C2H6 và C4H10 C. 5.4 lit 88. Tất cả đều sai 86. CH4 .2-đimetylpropan. 15g D. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp : A. C.8 gam. số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là A. CTPT của 2 hiđrocacbon trong X là : A.52% C. C2H6 C3H8 C.15 mol hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon no. C2H6 & C3H8 b. C3H8 và C5H12 96: Oxi hoá hoàn toàn 0. A. 20% 93. 49. C3H6 D. Thể tích O2 (đktc) đã tham gia phản ứng cháy là: A.53 l D. 52. 2. 50% C2H6 và 50% C3H8 C. Hçn hîp X gåm etan vµ propan. 3. Công thức phân tử của hai hydrocacbon đó là: A.11 mol CO 2 và 0. C3H8 và C4H10 C.36 lit CO 2 (đktc). CTPT của 2 ankan đó là : A. C3H8 và C3H6 B. 2.56 lít CO2 (00C . C2H6.2g hỗn hợp 2 ankan kế tiếp nhau thu được 14.132 mol H2O. Kết quả khác 97: Đốt cháy hoàn toàn 0. C5H12 & C6H14 87.5g 94. Giá trị của m là A. C5H12 và C6H14 95. 2. C = 12.Hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có khối lượng là 24. Tùm CTPT các hiđrôcacbon. (KB – 2008) Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. 2atm). 68. 83.Công thức phân tử của 2 ankan là A.92 l C.2-Đimetylpropan. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng 134. Đốt cháy hổn hợp CH4.09 mol H2O. 2.7g H2O.

10. CTPT của 2 hiđrocacbon là: A.5 gam nước. C2H4 và C3H6 107. thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là : A.5g B / 52.15 mol 2 ankan được 9. C2H6 & C3H8 b.15 mol hỗn hợp 2 ankan thì thu được 9.4g và bình 2 tăng 22g.0 gam 111.CTPT 2 Hiđrocacbon là : a. 7. Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.5 gam D.5g 104.4 lít CO2 (đktc) và 25. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 1. Đốt cháy hoàn toàn 0. Sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 2. Gi¸ trÞ cña m lµ A.Hỗn hợp khí A gồm Etan và Propan. 55% C. 28.15 B. 6. C2H6 và C3H8 C. 2.13%. 10 gam 109. C3H8 & C4H10 c. 5g D. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 250 ml dung dịch Ca(OH)2 2M thì khối lượng kết tuả thu được là: A. C3H8 C / C3H6. C3H6 B / C2H6. 4. 50% & 50% b. Tỉ khối hơi của hỗn hợp gồm metan và etan so với không khí là 0. C5H12 105. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở.45 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn 0. bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14.8 gam nước. 8.6g C / 7. Giá trị của m là: A.0 gam B. 4g 100. CH4 và C2H6 B. Sục hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A/ 37. liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22.03 mol một hỗn hợp gồm hai ankan thu được 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon. bình 2 taêng 2.52g và bình 2 tăng 4.48% B. C4H8 D / C3H8. C4H10 106.4 gam và bình 2 tăng 22 gam.5g C. 2. 3. m có giá trị là: A / 7.33% & 66.45 D. Giá trị của a là A. Giaù trò cuûa m laø: A.2 g. 71. 32 g 14 . 23 g C.Tính phần trăm về thể tích hai hiđrocacbon trong hỗn hợp ban đầu : a.5 g 101.5 g B. 60 gam D.6 gam C. 75% 99: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4. 9 gam 110. bình 2 ñöïng dung dòch nöôùc voâi trong coù dö thaáy khoái löôïng bình 1 taêng m g. CTPT của hai ankan là: A. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở. 18.2 g D. Hai hiđrocacbon đó là: A / C2H4.4 lít CO2 (đktc) và 25.3.Đốt cháy hoàn toàn 0.12 lit CO2 (đktc) và 1. C4H10 và C5H12 112.67% d.98. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15.3 g B.0g 103.3 108.2g H2O 1) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? A / Ankan B / Anken C / Ankin D / Aren 2) CTPT 2 hiđrocacbon là: A / CH4. 45% & 55% 102. 7 gam D. sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc. C3H8 C / C3H8.48 lít hoãn hôïp goàm C2H6 vaø C3H8 ( ñktc) roài cho saûn phaåm chaùy ñi qua bình 1 ñöïng dung dòch H2SO4 ñaëc. C3H8 và C4H10 D. C2H4 & C3H6 d. 33. 7. 12 gam C. liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22. C2H6 và C3H8 C. 3 gam B. 3 C.26 gam H2O. 25%. 5 gam C.5 g C.16 lÝt O2 vµ thu ®îc 3. 37. C3H8 và C4H10 D. 4. một kết quả khác 2. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 7.0g B / 7.5g D / 8. 20% & 80% c.5g B.4g. C4H10 D / C4H10. C2H6 B / C2H6. sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 14.36 lÝt CO2.5g C / 15g D / 42.52%. 42. CH4 và C2H6 B. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng cÇn dïng 6. Lượng mol oxi vừa đủ để tác dụng với 1 mol hỗn hợp là: A. 52. 81.5 gam B. 45%. Tỉ khối hơi của một hỗn hợp hai ankan kế tiếp so với hiđro là 19.87% D.6.45g H2O. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 4 hiđrocacbon thu được 33 gam CO2 và 27 gam H2O. 1. 15g D.

Khi kÕt thóc ph¶n øng. C2H6 vµ C3H8 C.3 g vµ b×nh (2) cã m gam kÕt tña xuÊt hiÖn. 59. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 15 . C2H6 vµ C4H10 C.95 g B. C3H8 vµ C4H10 D. C2H6 vµ C3H8 B.25 g D.1 g C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 114.1 mol hçn hîp X gåm 2 ankan. khèi lîng b×nh (1) t¨ng 8. A hoÆc B hoÆc C 115. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X. §èt ch¸y hoµn toµn 0. CH4 vµ C4H10 B. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng råi hÊp thô hÕt s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng níc v«i trong d thu ®îc 25 gam kÕt tña vµ khèi lîng níc v«i trong gi¶m 7.5 g kÕt tña vµ khèi lîng b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 t¨ng 23. b×nh (2) ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d th× khèi lîng cña b×nh (1) t¨ng 6. CTPT cña hai hi®rocacbon trong X lµ A. KÕt qu¶ kh¸c 116. S¶n phÈm thu ®îc cho ®i qua b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc.15 mol hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon no. CTPT cña hai hi®rocacon trong X lµ A. sau ®ã qua b×nh (2) ®ùng 250 ml dung dÞch Ca(OH)2 1M. Oxi ho¸ hoµn toµn 0. Hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng. s¶n phÈm ch¸y thu ®îc cho léi qua b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc. C3H8 vµ C4H10 C. CTPT cña 2 hi®rocacbon trong X lµ A. CH4 vµ C3H8 D. S¶n phÈm thu ®îc cho hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)2 d thu ®îc 37. CH4 vµ C2H6 B. 49.113. 68. Gi¸ trÞ cña m lµ A.7 gam.25 g. C3H8 vµ C4H10 D.1 gam vµ b×nh (2) cã 15 gam kÕt tña xuÊt hiÖn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->