P. 1
ANKEN

ANKEN

|Views: 873|Likes:
Được xuất bản bởirobjnhai

More info:

Published by: robjnhai on Feb 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN

Tröôøng THPT Taân Chaâu

PHẦN I: BÀI TẬP TỰ LUẬN DẠNG 1: ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP - PTHH Bài 1:Viết CTCT và gọi tên các đồng phân của: C4H8 và C5H10 Bài 2:Những hợp chất nào trong số các hợp chất sau đây có đồng phân cis-trans a/2-brom-3-clobut-2-en b/1-brom-1-clo-2-metylprop-1-en c/CH3CH=CH2 d/CH3CH=CHCl Bài 3:Viết phản ứng trùng hợp của các chất cho dưới đây: a/CH2=CH2 b/CH2=C(CH3)2 c/CH2=CHCl d/CF2=CF2 e/CH(CH3)=CH(CH3) f/CH(CH2Br)=CH(CH2Br) g/CH2=CH(CH=CH2) Bài 4:Viết phương trình biểu diễn biến hóa sau: a/hecxan → butan → etilen → etylclorua → etilen → PE b/C3H7OH → C3H6 → C3H8 → C2H4 → C2H4(OH)2 c/Đá vôi → vối sống → canxicacbua → axetilen → etilen → etanol H 2 SO4 H 2 / Ni d/C2H5OH  A  (B) → → +Cl2, askt HCl → (C)  Bài 5:Hoàn thành các phương trình phản ứng và gọi tên các sản phẩm tạo thành: a/CH2=CH2+HBr → …….. b/CH2=CH2+….. → CH3CH2-OH H 2 SO4 → c/CH3-CH=CH2+HI → ………. d/CH3-CH2-CH2-CH2-OH  ……. 1800 C
H 2 SO4 H 2 SO4 → → e/CH3-CH(OH)-CH2-CH3  …….. f/(CH3)3C-OH  ………… 1800 C 1800 C Bài 9:a/Muốn điều chế n-pentan CH3(CH2)3CH3 ta có thể hiđro hóa những anken nào? Viết CTCT của chúng b/Viết phương trình phản ứng điều chế các hợp chất sau đây từ những anken thích hợp 1/CH3CHBr-CHBrCH3 2/CH3CHBr-CBr(CH3)2 3/CH3CHBr-CH(CH3)2

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CTPT VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO Bài 7:Khi đốt một thể tích hiđrocacbon A cần 6 thể tích Oxi và sinh ra 4 thể tích CO 2, A có thể làm mất màu nước Brom và kết hợp với hiđro tạo ra một hiđrocacbon no mạch nhánh. Xác định CTCT của A và viết các phương trình phản ứngĐs: C4H8 Bài 10:Cho hai hđrocacbon A và B đều ở thể khí. A có công thức C2xHy; B có công thức CxH2x (trị số x trong hai công thức bằng nhau). Lập CTPT của A và B; biết rằng tỉ khối của A đối với không khí bằng 2 và tỉ khối của B đối với A là 0,482. Viết CTCT các đồng phân của A và B và gọi tên chúng? B:C2H4; A:C4H10 Bài 11:Đề hiđro hóa hoàn toàn 0,7 g một olêfin cần dùng 246,4 cm3 hiđro (ở 27,30C và 1 atm). Xác định CTPT và CTCT biết rằng olêfin có cấu tạo mạch thẳng? Đs:C5H10 Bài 15:Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol khí A thu được 33g CO2 và 13,4g H2O a/Tìm CTPT và CTCT của A biết rằng ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của A là 1,875g/l b/Tìm lượng dung dịch KMnO4 40% có thể bị mất màu vừa đủ bởi lượng chất A trên? Đs:C3H6 Bài 16:Có một đồng đẳng của etilen 0,21 hiđrocacbon đó kết hợp được với 0,8g brom. Xác định CTCT của hiđrocacbon đó và cho biêt nếu thay brom bằng clo thì phải dùng hết bao nhiêu cm3 clo (đkc) Bài 17:Một hỗn hợp X gồm hai ôlêfin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17,92 lít (đo ở 0 0C và 2,5 atm) sục qua bình đựng KMnO4 dư khối lượng bình tăng 70g a/Viết các phương trình phản ứng xảy ra? b/Xác định CTPT , CTCT của hai ôlêfin đó? c/Đốt cháy hoàn toàn thể tích trên của hỗn hợp X rồi cho sản phẩm vào 5 lít dung dịch NaOH 1,8M sẽ thu được muối gì ? bao nhiêu gam? Đs:C2H4; C3H6; 84g NaHCO3; 424g Na2CO3 Bài 18:A và B là hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 13,44 lít hỗn hợp trên qua một bình đựng dung dịch brom dư thấy bình tăng thêm 28g a/Xác định CTPT viết CTCT của hai anken (có thể có) b/Cho hỗn hợp hai anken tác dụng với HCl thì thu được tối đa 3 sản phẩm. Xác định CTCT của hai anken và gọi tên của chúng Đs:propen; buten-2
GV. Mai Vaên Haûi Trang 1

6g trộn theo tỉ lệ 1:1 về số mol tác dụng vừa đủ với 32g brom Nếu trộn hỗn hợp trên theo tỉ lệ 1:1 về khối lượng thì 16. H2.94g muối axit 1/Tính thành phần % thể tích của hỗn hợp đầu 2/Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp ban đầu đối với nitơ? Đs:A:C2H6(30%).21g.74g hỗn hợp A gồm mêtan và một anken lội từ từ qua bình nước brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 0.05 gam Z phản ứng vừa với dung dịch KMnO4 cho 1.93% CH4.6g H 2 . B:C4H8(75%) Bài 24:2. Bài 3 : Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp chỉ gồm 5 hiđrocacbon có tỷ khối hơi so với H2 là 16.1. B:C6H12 DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CRĂCKINH Bài 1: Nhiệt phân metan thu được hỗn hợp X gồm C2H2 . Tìm CTPT của A và B biết MA<MB ? Đs:A:C3H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5.6%) H2(44.8 cm3 H2 (đo ở 27. CH4 .07% A.36 lít hỗn hợp gồm một ankan và một anken đi qua nước brom thấy có 8g brom tham gia phản ứng. C3H6 và C3H8 b/10.4 gam Bài 26:Đốt cháy hoàn 1 hiđrocacbon A sinh ra 16. Tìm hiệu suất của qúa trình nhiệt phân. GV.325.36 gam hỗn hợp 2 ankan A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau được đốt cháy hoàn toàn thu được 3.8 lít (đkc) cho qua một bình đựng dung dịch brom dư thu được một khí.30C và 1atm) c/1.5 g X phản ứng vừa đủ với 150 g dung dịch Br2 40% b/Hiđrô hóa hoàn toàn 1.761 gam Oxi trong cùng điều kiện a/Xác định CTPT và CTCT của A biết A có cấu tạo mạch hở b/Cho 1 lít hỗn hợp gồm hiđrocacbon trên và hiđro qua bột Ni nung nóng. Hốn hợp khí sản phẩm sau khi dẫn qua bình chứa dung dịch brom dư thì còn lại một hiđrocacbon duy nhất đồng thời bình chứa dung dịch nặng thêm 0. Tính thành phần % của hỗn hợp hai chất đầu? Đs:C3H6(55.6 gam T phản ứng vừa đủ với 75.9g H2O Bài 20:Một hỗn hợp mêtan và olêfin A có thể tích là 10. Y.4%) Bài 27:Hỗn hợp A và B là hai anken có khối lượng 12.14g Bài 21:Xác định CTPT và CTCT của tất cả các đồng phân của các anken X.5g CO2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lượng phần dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam? Đs:tăng 2.85 Bài 23:Đốt cháy 8.96g H2O a/Tìm CTPT và CTCT của A và B b/Cho 31.8g hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 0.1 gam Ca(OH)2. Đốt cháy sản phẩm sau khi sau khi qua bình brom dẫn khí sinh ra qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 120g muối trung tính và 140. Mai Vaên Haûi Trang 2 . 1g khí A có cùng thể tích với 0.84gam dung dịch KMnO4 25% Đs:X:C2H4.96 lít hỗn hợp X gồm hai olêfin A và B đồng đẳng kế tiếp thì thấy khối lượng CO 2 lớn hơn khối lượng H2O là 39 gam a/Xác định CTPT của A và B b/Tính % theo thể tích hỗn hợp X Đs:A:C3H6(25%). Bình đựng brom tăng 10g a/Tính thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu? b/Tìm CTPT của A c/Tính lượng chất tạo thành trong dung dịch brom khi cho hỗn hợp đi qua ? Đs:25.08g CO2 và 9.307 Bài 25:Đốt cháy hoàn toàn 2. Xác định hiệu suất của phản ứng crackinh. 74.42g đồng thời thể tích hỗn hợp khí A giảm 1/3 a/Xác định CTPT anken? b/Tính tỉ khối của hỗn hợp A đối với không khí Đs:a/C3H6 b/0.36 lít hỗn hợp đó thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 và bao nhiêu gam nước Đs:a/có 3 cặp: C7H14 và CH4. Z:C3H6.25.9 gam ancol 2 chức d/12. b/ C2H4 c/67. Y:C5H10. C5H10 và C2H6. Z. Xác định hiệu suất của phản ứng crackinh.8 lít CO2 (đkc) và 13. T biết rằng: a/10.5 gam H2O. B:C3H8(50%).4 gam Y cần dùng vừa đủ 492. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu Bài 19:Cho 3. Khối lượng của 6. T:C5H10 Bài 22:Cho 0.72 lít hỗn hợp đó là 13 gam a/Xác định CTPT của hai hiđrocacbon b/Đốt cháy 3. đem đốt cháy hoàn toàn thu được 5.24lít khí C2H4 (đkc) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 11. Bài 2 : Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon có KLPT trung bình bằng 36.36 lít hỗn hợp (đkc) gồm A và B và etilen đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư thấy độ tăng khối lượng của bình là 7.84g.

C3H6 .C2H4 .55%.6 gam CO2. Hidro cacbon không no. C. mạch hở. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu Bài 4: Crackinh một ankan thu được hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với H2 bằng 19. Hidro cacbon không no. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. C. Mai Vaên Haûi Trang 3 . dung dịch KMnO4 D.C2H6 . B. Bài 11: Khi tiến hành craking 22. C2H4. 21 lít Bài 14:Sau khi tách hiđro hỗn hợp etan và propan tạo thành hỗn hợp etilen và propilen. C4H8. A và C Câu 2 : Mêtan có tạp chất C2H4. tỉ khối của Y so với H2 bằng 12 . SO2. Bài 9: Crackinh 5.65M. Bài 5: Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).36 lít etilen (đkc) Đs:11.2 lít.82%) PHẦN ANKEN Câu 1 : Anken là : A. Nước vôi trong. C2H4 . CH4. Bài 8: Crackinh 560 lít C4H10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. mạch hở. có 1 liên kết π trong phân tử.6M. có 1 liên kết đôi trong phân tử.24g H2O a/Tính thành phần % thể tích mỗi khí b/Dẫn lượng CO 2 nói trên vào bình đựng 200ml dung dịch KOH 2. B. 24g Bài 8:Cho 3 lít hỗn hợp etan và etilen (đkc) sục vào dung dịch brom người ta thu được 4. CO2. propan. C2H6.1g . Để loại tạp chất có thể dùng : A. Tìm khối lượng nước thu được khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. C3H6. C4H8 và một phần butan chưa bị craking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17. C. nước brôm.565.Nếu đốt cháy khí còn lại sẽ thu được một lượng CO2 và 3. Nước brom. GV. Xác định CTPT của X Bài 6: Crakinh hoàn toàn một ankan không phân nhánh X thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi đối với H2 là 18. C4H8 và một phần butan chưa bị craking. B và C Câu 3 : Để phân biệt 4 khí : CH4. Biết hiệu suất của phản ứng Crackinh là 84%. C3H6. B. DẠNG 4: XÁC ĐỊNH % CÁC CHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ KHÁC Bài 6:Cho etilen vào bình chứa brom lỏng tạo ra 1.8 gam C4H10 được hỗn hợp khí X. H2 và C4H10 dư.18%). CH4 . Quỳ tím. C3H8(30%). C2H6. Hidro cacbon không no. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp etilen và propilen nhỏ hơn khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp đầu là 6.4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4. C. Xác định hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A. H2O B. Bài 7: Craking 40 lít butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2. Xác định giá trị của m. Tìm thể tích C4H10 chưa bị cracking và hiệu suất của phản ứng cracking. C3H8(3. Biết thể tích các khí đều đo ở (đktc). C2H4. KOH1. Nước brôm. Xác định ankan đã cho. Cả A. Hãy xác định nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng? Đs:C2H6(20%). propilen sục qua dung dịch Brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 2.7g 1.2-đibrometan 1/Tính thể tích etilen (đkc) đã tác dụng với brom biết rằng sau khi cân lại thấy bình brom tăng thêm 14g 2/Tính khối lượng brom có thể kết hợp với 3.3M Bài 13:Người ta muốn điều chế 21 g etilen: a/Tính khối lượng ancol etylic nguyên chất phải dùng nếu hiệu suất 100% b/Tính thể tích etan (đkc) phải dùng nếu hiệu suất là 80%?Đs:34. Xác định CTCT của X. Bài 10: Craking m gam butan thu được hợp A gồm H2.24 lít hỗn hợp khí A (đkc) gồm etan. Xác định các giá trị của x và y. dd KMnO4 D.5g. Các thuốc thử và thứ tự dùng là : A.2-đibrometan a/Viết phương trình phản ứng xảy ra b/Tính thành phần hỗn hợp theo khối lượng và theo thể tích giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn Bài 12:Cho 2. qùy tím. Hãy xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp đầu? Đs:C2H6(96. K2CO3 0. D. mạch hở.

CH2=CH-CH2-CH2-CH3 C. liên kết σ Câu 17 : Ở phân tử etilen : A. IV D. lai hoá sp B. hai nguyên tử C nằm trên một mặt phẳng. 6 D. liên kết π . CH3-CH2-C(CH3)=CH2 B. Chọn 1 trong các chất sau để loại bỏ tạp chất : A. 5 C. A.6 Câu 21. 3 C. C3H6 . 5 C. hai nguyên tử cacbon mang nối đôi ở trạng thái A. Tất cả sai Câu 9 : Chất X : CH3-CHBr-CH(CH3)2 được điều chế từ anken nào sau đây có hiệu suất cao nhất : A.5 D. D. CTPT của chúng là: A. CO2. B. T đều là chất khí ở điều kiện thường. hai nguyên tử C và hai nguyên tử H ở vị trí cis với nhau nằm trên một mặt phẳng. D. Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol H 2O và b mol CO2. 1-clo propan B. Sự thay đổi màu của dung dịch nước brom. C4H10 và C4H8 D. liên kết đơn. C. Đốt cháy số mol như nhau của 2 hiđrocacbon mạch hở thu được số mol CO2 như nhau. B và C Câu 11 : 4 chẫt. V B. 2-metylbut-2-en. B. 1. 7 Câu 5 : Anken C5H10 có số đồng phân (kể cả đồng phân cis-trans) là : A. C. dung dịch Na2CO3 dư D. pent-1-en. Y. CH3-CH=CH-CH2-CH3 D. II. 7 Câu 6 : Trong các chất : propen (I) . C. T > 1 Câu 15 : Trong phân tử anken. còn bốn nguyên tử H lại nằm trên một mặt phẳng khác. sản phẩm chính thu được là : A. B. Câu 16 : Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C = C không quay tự do được quanh trục liên kết. Y.5. Z. D. B. C2H4 . CH3-CH2-C(CH3)=CH2 D.2-diclo eten (V). 4 C. 5 D. Phương pháp nào sau đây là tốt nhất để phân biệt khí CH4 và khí C2H4 ? A. 3 B.không lai hoá. Tỉ số T = có b giá trị là: A. hai nguyên tử C và hai nguyên tử H ở vị trí trans với nhau nằm trên một mặt phẳng. Số đồng phân ứng với CTPT của A (kể cả đồng phân cis-trans) là : A.lai hoá sp3 D. Số đồng phân anken có công thức phân tử là C5H10 mà có nối đôi C = C giữa mạch là : GV. hai nguyên tử C và bốn nguyên tử H đều cùng nằm trên một mặt phẳng. CH4 . T = 2 C. 4 B. Câu 13.pent-2-en. C2H6 . T lần lượt là : A. 4 B. do bị cản trở bởi A. Mai Vaên Haûi Trang 4 . C2H6 . I. Y. 6 D. I. Z.3-metylbut-1-en. 3. Câu 18 : Có bao nhiêu đồng phân anken cùng có công thức phân tử C5H10 ? A. dung dịch NaOH dư C. CH3-CH=C(CH3)2 B. C2H6 và C2H4 B.lai hoá sp2 C. C3H8 và C3H6 C. IV C. dung dịch brom dư B. C. C2H4 . T = 1 B. hai nguyên tử H còn lại nằm trên một mặt phẳng khác. II. Hiđrocacbon có công thức phân tử C4H8 có số đồng phân là : A. 2-metyl but-2-en (II) . C có hiệu suất như nhau Câu 10 : Muốn điều chế n-pentan có thể thực hiện phản ứng hidro hoá những anken nào ? A. CH2=CH-CH(CH3)2 C. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu Câu 4 : Chất hữu cơ A có công thức C4H8. 2 B. T < 2 D. 6 Câu 19 : Anken sau đây có đồng phân hình học : A. chất nào có đồng phân hình học : A. X. liên kết đôi. 1: 1. còn tỉ lệ số mol H2O và CO2 của chúng tương ứng là. D. Câu 20. C3H8 C. 2-clo propan C. hai nguyên tử H còn lại nằm trên mặt phẳng khác.4-dimetyl hexen-3 (III) . C5H12 và C5H10 a Câu 14. C4H6 D. 3-clo propen-1 (IV) . Phân tích thành phần định lượng của các hợp chất. Khi phân huỷ mỗi chất thành C và H2 thì thể tích H2 đều bằng 3 lần thể tích hidrocacbon ban đầu. B. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí O2 tham gia phản ứng cháy. V Câu 7 : Etilen điều chế trong phòng thí nghiệm thường lẫn các chất SO2. III. III. So sánh khối lượng riêng. C6H6 Câu 12. C3H6 . 3-clo propen-1 D. C3H6 B. dung dịch KMnO4 dư Câu 8 : Khi cộng HCl vào propen. C4H6 .

CCl2-CCl2 d. 1 B. Làm mất màu brom trong H2O. Propilen và but-2-en Câu 30. 3. C3H6. C. Một hỗn hợp X gồm hai anken (đktc) hidrat hóa cho hỗn hợp Ychỉ gồm hai rượu . GV. Cho hidrocacbon X tác dụng với Cl2 được sản phẩm hữu cơ duy nhất C2H4Cl2. (3) và (4) D. A D. vinylclorua. C2H2 và C2H4 Câu 34. Số chất có thể trùng hợp được là : A. CH3CH = C(CH3)2 C. B. 1 chất B. Etilen và but -2-en D. Câu 24. Hidrocabon Y tác dụng với clo được hỗn hợp hai sản phẩm có cùng công thức C2H4Cl2 . Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân cis –trans ) ứng với công thức C4H8 là : A. C8H18 D.-(CH2-CH2)C. CH3CH = CHCH2CH3 dCH3CH=CHCH2CH2CH3 Câu 37: Anken A có CTPT là C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. Câu 32. C3H6OH D. (2) và (3) C. D. (CH3)2 CHCH=CH2 B. C3H6. C2H2 và C2H6 D.C3H6. a và c đều đúng Câu 35: Cho anken có tên gọi sau: 2. 3 C.3-metyl but-2-en d. Olefin có tính chất : A. C8H14 B. cũng như trong CCl4. 2-etyl prop-1-en B. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu A. Ba anken đó là : A. Mai Vaên Haûi Trang 5 . but-2-en. C3H7OH C.3-metyl but-1-en c. mỗi nguyên tử C ở nối đôi của anken phải liên kết với 2 nguyên tử hoặc hai nhóm nguyên tử khác nhau.3-dimetyl pent-1-en 3.3. Một hidrocacbon mạch hở A cộng với HCl thu được sản phẩm chính có CTCT là : CH3-CH(Cl)-CH(Cl)-CH3 .4-dimetyl pent-2-en 4. Xét các loại phản ứng sau :(1) cháy (2) thế (3) cộng (4) trùng hợp . C2H4. C Câu 31. 2 chất C. không làm mất màu brom trong CCl4. 2. Anken là những chất có màu. 2 B. C7H14 C. 1 và 4 C. 5 C. 2-metyl but-1-en D. Làm mất màu brom trong CCl4. Anken và dầu mỡ hoà tan tốt lẫn nhau. 3-metyl but-2-en C. 2-metyl but-2-en Câu 26.tất cả đều sai . Một hidrocacbon có công thức :CH2=C(C2H5)-CH3 có tên theo danh pháp hệ thống là: A. 7 Câu 25. C8H16 Câu 36: Cho anken có tên gọi sau: 2 – metylbut – 2– en. CTPT của anken đó là: A.3-dimetyl pent-2-en 2.pent -2-en b. Anken nào có đồng phân cis-trans ? 1. 2.-(CF2-CF2)-n Câu 33. Tên gọi của A là: a. C2H4 . C3H8. C4H8. (1) và (4) Câu 27. Liên kết đôi C = C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng đặc trưng cho anken. C5H10 C. C2H4 và C2H2 C. Ba anken đồng đẳng kế tiếp có tổng khối lượng là 126 . 4 B. Có các chất n-butan. cũng như trong CCl4. không làm mất màu brom trong nước. 1 và 3 B. (1) và (2) B.3 Câu 22. D. Loại phản ứng nào chỉ xảy ra với etilen mà không xảy ra với etan? A. C3H6. Chỉ ra nội dung sai : A. Không làm mất màu brom trong H2O.Chất được phủ lên chảo không dính có công thức là: A.2 C. Câu 29.4 D.X là : A. anken phải có phân tử lượng lớn B. Câu 23. CTCT của anken đó là: A. C3H6(OH)2 B. B. Etilen và but-1-en C. propen. 4 D. anken phải có nhánh C.Chọn đúng sản phẩm A của phản ứng sau: 3CH2=CH-CH3+2KMnO4 +2H2O  3A + 2MnO2 +2KOH A. C4H8 D. anken phải có nhóm thế khác nhau D. C4H10 B.4-dimetyl pent -1-en A.3 – trimetylpent – 1 – en. C. 3. 3 chất D. 4 chất Câu 28.CTPTcủa X và Y tương ứng là : A. Etilen và propilen B. 6 D. 5 Câu 38: Điều kiện để anken có đồng phân cis – trans là: A. Làm mất màu brom trong nước. Các anken đều nhẹ hơn nước. C4H8. CF2=CF2 b. C2H4và C2H6 B.

CH3CH2CH2CH3  CH3 – CH3 + CH2 = CH2 CH3 CH3CHC = CHCH2CH3 C2H Tên của X là5 A. Dung dịch mất màu nâu đỏ. Anken có đồng phân cis – trans B. Câu 50. trùng ngưng. Câu 55. Pd B. D. Chất nào dưới đây không có đồng phân hình học? A. thế. 2-etyl-3-metylhex-3-en.792 lít khí etilen (đktc). Cho 1. C. A. C4H8. Câu 52: 2. C3H6 C. trùng hợp. Hiệu suất của phản ứng là GV. Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thường. CH3CH2OH  CH2 = CH2 + H2O C. CH2=CHSO4H. CH3CH2SO3H. D. 2-metyl-3etylpent-3-en B. Quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ khác hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử rất lớn là phản ứng A.3-đimetylbut-2-en tác dụng với HBr. C3H6. CH3CH2SO4H. CH≡ CH + H2  CH2 = CH2 → 0 D. CH4. CH2=CHCH2CH2Cl C. B. 4. Anken có chứa liên kết đôi trong phân tử C. Tạo kết tủa đỏ. Câu 54. Anken có công thức phân tử là A. Là những chất không màu B. CH3CH3  CH2 = CH2 + H2 → >1700 C Câu 45. C5H10. Cho hợp chất sau (hợp chất X) t . Anken có cấu tạo phức tạp hơn D.2-đimetylbutan B. Câu 51. C5H12. Cho 2. Công thức phân tử của anken là A. But-1-en B. Khi cho luồng khí etilen vào dung dịch brom (màu nâu đỏ) thì xảy ra hiện tượng gì ? A. 2-brom-2. 4-metyl-3-etylpent-2-en D. DCH = CHD C. 3-propylpent -3-en Câu 41: Câu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken? A. D. C. CH3CH2OH. CH3CH2OSO3H. B. 5-etyl-4-metylhex-3-en Câu 46. CH3CH2SO3H.32 g sản phẩm cộng hợp. C. xt → A. CH3CHClCH2CH3 B. sản phẩm chính là A. 3. B. C2H6. SO3. C3H6. D. D. Tan nhiều trong nước D.6 g ancol etylic trong H2SO4 đun nóng 170°C thu được 1.12 g anken cộng hợp vừa đủ với brom thu được 4. CH3CH2OH. C4H8. Sản phẩm hữu cơ thu được là A. CH2 = CHSO4H. CH2=CHCHClCH3 Câu 44: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế etilen trong phòng thí nghiệm? H 2 SO4 dd t 0 . Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng đun nóng.6 g. SO2. pent-2-en D. 3-brom-2.4-đimetylhept-4-en.2-đimetylbutan Câu 48. CH3 – CH = CH – CH2Cl D. C. Cho 2. C2H4. Nhẹ hơn nước C. Mai Vaên Haûi Trang 6 . X tác dụng với H2O cho 1 sản phẩm duy nhất. Các anken từ C2 đến C4 là những chất khí. Tiến hành phản ứng tách nước 4.CO2. C. CO. B. Câu 49. 3 – etyl-4-metylpent – 2-en C.C2H4 B. But-2-en C.24 lít anken lội qua bình đựng dung dịch brom thì thấy khối lượng bình tăng 5. CH4 Câu 43: Cho biết sản phẩm chính của phản ứng sau: CH2 = CH CH2CH3 + HCl  ? A. C3H8. D. D. Anken có chứa liên kết pi trong phân tử. (CH3)2C = C(Br)CH3 B. N2 D. C4H10. CH2ClCH2CH2CH3 D.3-đimetylbutan D. C. B.8g anken X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. FClC = CBrI Câu 47. 2-brom-3. Không thay đổi gì. oxi hoá khử. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu Câu 39: Anken có số đồng phân nhiều hơn ankan là do: A. Sản phẩm của phản ứng là A. B. Câu 40:Một anken có CTCT sau:CH3 – CH = C – CH – CH3 C2H5 CH3 Tên gọi theo IUPAC của anken đó là: A.3-đimetylbutan C. B. CO C. Sủi bọt khí. 2. Câu 42: Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu nước brom? A. hex-3-en Câu 53.5-đimetylhept-3-en.

0.6g H2O. 0. 0.2g sản phẩm.6 lít D.9g H2O. C3H6 C. 224 lít Câu 69.09 mol anken C. C2H4 D. 4g C. Lấy m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4. C6H12 GV. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? A .02 mol ankan và 0. CH4. Crăckinh 11.8g H2O. C5H10 Câu 67. D.1 mol hỗn hợp CH4. C3H6 B. C4H8 C. Aren Câu 60. C2H4.8 lí CO2 (đktc) và 13. Ankin D. 60%.6g C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chất khí là: C4H8.6 mol CO2. 0. C5H10 D. B.24 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken liên tiếp qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng 3. H2 và C4H10 dư. CTPT các hiđrocacbon là: A.6 mol CO2.01 mol anken B. C2H4 B. 0. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu A. C3H6 C. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4. 2. 6g D. C5H12 và C5H10 Câu 71. C4H10. 90%. Ankan B.025 D.2 D . CTPT của ankan và anken là: A. Anken C.06 mol B. 2g B. C2H6 và C2H4 B. C4H10 thu được 17. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Cả A. Mai Vaên Haûi Trang 7 . Cho hỗn hợp 2 anken có số mol bằng nhau đi qua dung dịch nước brom thấy làm mất màu vừa đủ 200g dung dịch Br2 nồng độ 16%. Một hiđrocacbon cháy hoàn toàn trong O2 sinh ra 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0. 0. 1) CTPT của các anken là: A.1 C .8g A phản ứng vừa đủ với brom tao ra 9. C6H6 Câu 59. C3H6. C4H10 và C2H4 thu được 0. C3H6. B.08 mol ankan và 0. CH4. C5H12.5g két tủA. 0.23 mol H2O. m có giá trị là: A. C4H8 D. C2H4 và C3H6 D. Số mol ankan trong hỗn hợp là: A.05 B . 0.18 mol D.08 mol anken Câu 66. Hỏi số mol của ankan và anken trong hỗn hợp là bao nhiêu? A. 0.8g chất A cần 6.03 mol Câu 68. Ankan B . Ankin D. Giá trị của V là: A. 0.02 mol anken D. C3H6 và C4H8 B. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? A.05 C.09 mol ankan và 0. C2H4 D. Một hỗn hợp gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. C. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11. CH4 B.8g CO2 và 3. 0. Đốt cháy hoàn toàn 0. C2H6. C3H8 và C3H6 C. Tổng số mol của 2 anken là: A. Ankin D . m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch 20% brom trong CCl4. C4H8 C. C2H6. C Câu 57: Cho 2. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít không khí ở đktC.6 lít C. 112. Ankan và anken có CTPT là: A. Cho hỗn hợp 2 anken lội qua bình đựng nước Br2 dư thấy khối lượng bình nước Br2 tăng 8g. C5H10 D. C4H8.005 Câu 64. 80%. 8g Câu 65. C4H8 và C5H10 C. C3H6 Câu 70. dư thấy khối lượng ống 1 tăng 4. Cho 14g hỗn hợp gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp đi qua dung dịch Br2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 64g Br2. 136 lít B. Aren Câu 61. Hỗn hợp gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Công thức hoá học của hiđrocacbon A.12 lít CO2 (đktc) và 0. Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và môt anken. C4H10 và C4H8 D.72 lít O2 (đktc) cho CO2 và H2O có thể tích bằng nhau (cùng điều kiện).16g. Anken C . Tất cả đều sai Câu 58. 0. Số mol mỗi anken là: A .6g CO2 và 10. Aren Câu 63.14g. Câu 56: Đốt 2. ống 2 tăng 6. Anken C. C2H2 C. Công thức phân tử của 2 anken là : A.15 Câu 62.09 mol C. CH4. Ankan B.2 lít CO2 (đktc) và 9g H2O. C2H6. C3H6 B. CTPT của A là : A.5g H2O. Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 1. C3H8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken.5g. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0. 70%. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680 ml X rồi cho sản phảm cháy đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12.14 mol CO2 và 0. 0. C3H6.1 B. 0. C3H8. Cho 1680 ml X lội chậm qua dung dịch Br2 thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 4g Br2 và còn lại 1120 ml khí. C2H4. C2H4 B.01 mol ankan và 0. Cho sản phẩm cháy đi qua ống 1 đựng P 2O5 dư và ống 2 đựng KOH rắn. 0. Khi đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 16. 145. C5H10. 0.

C3H6 B . Đốt cháy hoàn toàn 0. C4H8. Tổng số mol của 3 anken là: A .2g D . Ankin D . Hai anken đó là: A . 1 : 2 B. 1mol B . 1. Số nguyên tử C của ankan gấp 2 lần số nguyên tử C của anken. 7. 1.96 lít (đktc) hỗn hợp hai anken là đồng đẳng liên tiếp thu được mg H 2O và (m + 39)g CO2. Neo-pentan B.2 g hỗn hợp A gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp lội qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng7g. C5H10 và C10H22 Câu 76. C4H8 và C5H10 C . 0.075 D . Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken có tỉ lệ số mol 1: 1. HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu 2) Tỉ lệ số mol của 2 anken trong hỗn hợp là: A. Chia hỗn hợp 3 anken: C3H6. Iso pentan Câu 83.02 C . Nếu dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình sẽ tăng thêm là: A . Propen C.1529 D. 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A này thu được 8. C2H4 và C3H6 B . 1230 D. Giá trị của m là: A. 14.4 g .3g Câu 84. Không xác định được Câu75. Tổng số mol CO2 và H2O thu được là: A . 1786 Câu 85. C5H10 và C6H12 Câu 80.4g CO2.2 lít (đktc ) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Xiclopropan D. Đốt cháy hoàn toàn 4 hiđrocabon trong cùng một dãy đồng dẳng thu được 10. Biết A làm mất màu dung dịch thuốc tím. C4H8 và C3H6 D . C4H8 và C5H10 D .8 C. 10. CTPT của hai anken là : A. C5H10. Đốt cháy phần 1 sinh ra 6. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp thu được 0.C6H12 Câu 86: Đốt cháy hòan toàn 4. 6. C4H8 C . 0. 30g D.C4H8 vàC5H10 D.6 lít C2H4 (đktc) nếu hiệu suất phản ứng đạt 90% thì khối lượng polime thu được là : A. 0.56g CO 2 và 4.32g H2O.44g B . Trùng hợp 5. 32g Câu 73.Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó xấp xỉ là : A. 2 : 1 C.1 B .4g D . C5H10 D . 0. 1. C3H6. Số mol C4H10 mang crăckinh là: A . C5H10 . Cho hỗn hợp 3 anken đi qua bình đựng nước brom dư. CH2 = CHCH3 B. Cho 10. thu được lượng CO 2 nhiều hơn lượng H2O là 39g.Tên của X là : A. 35% B .4 Câu 87: Đốt cháy hòan toàn 1 lít hidrocacbon A sinh ra 3 lít CO2 và 3 lít hơi H2O ( ở cùng điều kiện). 26. C2H6. 5.2 mol CO2 và 1.25 lần thể tích hơi của m gam hidrocacbon X ở cùng điều kiện. C3H6 . 29g B . Mai Vaên Haûi Trang 8 . Đốt cháy hỗn hợp gồm 3 anken thu được 4. CTPT của các anken là: A . Công thức cấu tạo của A là: A. 12.3g d.2 B. 1.4 mol H2O. 0. propen D. 25% Câu 81.05 C . đồng thời thể tích hỗn hợp A giảm đi một nửa. 0.72 lít CO2 ở đktC. C6H12 và C5H10 Câu 79. C2H4.4g C .025 Câu 78.3g b. Phần trăm thể tích của anken có khối lượng mol lớn hơn là: A . 24.4g Câu 77. 1. C2H4 và C4H10 B . C3H6 B. C3H6 và C6H14 C . Diclo hóa X chỉ thu được hai sản phẩm đồng phân. thấy khối lượng Br2 tham gia phản ứng là 16g. CH≡ C – CH3 C. Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 thì khối lượng kết tủa là: A . Một loại polime có phân tử khối là 50000 . Các hiđrocabon này thuộc dãy đồng dẳng nào? A . 1. C3H6 và C4H8 C .4 D. 0.6mol Câu 82. C4H8 và C8H18 D .3g C.4 mol hỗn hợp gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp.2mol C . 1: 1 Câu 72. 41. CTPT của chúng là: A .C4H8 C. CH3CH2CH3 GV. 2: 3 D.Khi cho hổn hợp đi qua dung dịch brom thì thấy khối lượng bình brom tăng lên 15.6. 4. 15% D . C2H4 và C3H6 B .6 mol CO2.12 B . Ankan B . Anken C . C5H10 thành 2 phần bằng nhau.96 lít CO2 và 13.48 lít C3H6 ( đktc) rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong có dư thấy khối lượng bình tăng m(g). Aren Câu 74. Hiđro hoá phần 2 rồi đốt cháy sản phẩm.8g B . C2H4 .2g C .8g H2O. Lấy a gam hỗn hợp thì làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0. 30% C .2 D . 920 B. C4H8. Một hỗn hợp gồm hai anken có thể tích 11. C2H4. H2.Thể tích của m gam O2 gấp 2. 37.C3H6.44 lít CO2 (đktc) và 10. CTPT các anken là: A . Đốt cháy hoàn toàn 8.21 2.5. C4H8 . C4H10 dư. Khi crăckinh butan thu được hỗn hợp A gồm: CH4. C6H12 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm C3H6 và C3H8 có tỉ lệ số mol là 1:1 thu được 1.4mol D . Khối lượng H2O sinh ra khi đốt cháy C3H8 là: A . 0. 31g C.1 mol Br2.

50% B. 0. Thành phần % thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp là: A. 41.6. 1.4g Câu 90. 14. Mai Vaên Haûi Trang 9 .05 C . 45%.44g B . 20%.2 mol CO2 và 1. 55% D. Cho hỗn hợp 3 anken đi qua bình đựng nước brom dư. 0. 0. 0. 80% Câu 89. 60% C. Khối lượng H2O sinh ra khi đốt cháy C3H8 là: A .4g C . 40%. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm C3H6 và C3H8 có tỉ lệ số mol là 1:1 thu được 1.025 GV.4 mol H2O.1 B .4g D . HOÙA HOÏC 11: Baøi taäp ANKEN Tröôøng THPT Taân Chaâu Câu 88: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí gồm C 2H6 và C3H6 đối với hidro là 18.075 D . 50%. thấy khối lượng Br2 tham gia phản ứng là 16g. 10. Tổng số mol của 3 anken là: A .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->