P. 1
cách phòng chống virus cho Windows XP !

cách phòng chống virus cho Windows XP !

|Views: 66|Likes:
Được xuất bản bởithosanxamac
Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình, được Test thử trên Windows XP (các hệ khác mình chưa thử nên không biết ).

Rất vui được chia sẻ và học hỏi với mọi người !
Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình, được Test thử trên Windows XP (các hệ khác mình chưa thử nên không biết ).

Rất vui được chia sẻ và học hỏi với mọi người !

More info:

Published by: thosanxamac on Feb 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2011

pdf

text

original

Created by thosanxamac@gmail.com !

Pages: 1 /19

CÁC BI N PHÁP PHÒNG TRÁNH VIRUS CHO WINDOWS XP !

*Xin vui lòng ñ c sơ qua m y câu này: – Tài li u này mình vi t ra ch mang tính tham kh o, chia s v i các b n, d a trên kinh nghi m c a chính b n thân mình. Vì th , ch c ch n ñây không ph i là tài li u theo chu n m c gì c ! Và … cũng vì th , n u có gì sai sót, mình mong các b n … b wá cho ! :D. – Cái này ch áp d ng v i WINDOWS XP(SP2/SP3 32bit), còn v i Win Vista hay Win7 thì mình cũng không bi t li u có làm tương t ñư c không (vì mình cũng chưa dùng bao gi ). – Ngư i vi t: thosanxamac@gmail.com Hà N i, 23/02/2011 *TÀI LI U THAM KH O:
1.http://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_%28m%C3%A1y_t%C3%ADnh%29 2.http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_computer_virus 3.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_viruses 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_worm 5.http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software

…................ find more in Google.com..................

A.TÓM T T N I DUNG: I. VIRUS VÀ ANTI-VIRUS
(Tham kh o t http://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_%28m%C3%A1y_t%C3%ADnh%29 )

1.0 M i quan h gi a Virus & Anti-Virus 1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Virus máy tính 1.2 Tác h i c a Virus máy tính 1.3 Phân lo i Virus máy tính 1.4 Nguyên lý ho t ñ ng c a Virus II. CÁCH PHÒNG TRÁNH
2.1 Xây d ng các quy t c, chính sách b o m t cho h th ng và d li u

2.1.1 Xác ñ nh các quy t c, quy ñ nh b o m t cho h th ng 2.1.2 Nâng cao ý th c c a ngư i s d ng 2.1.3 Giáo d c, tuyên truy n cho m i ngư i v văn hóa, pháp lu t công ngh thông tin 2.2 Áp d ng các chương trình, phương pháp c th 2.2.1 Ti n hành các bi n pháp sao lưu, ph c h i

n a là mình ñã quen dùng nó r i.2. Đi u ñó có nghĩa là Anti-Virus ch có tác d ng khi chúng ñã ñư c c p nh t m u Virus( Update). B n thân mình thì v n dùng XP t trư c t i gi (nó yêu c u ph n c ng th p hơn 2 th ng kia.. làm cho h th ng ch y sai l ch. x lý.a Đóng băng c ng 2.Created by thosanxamac@gmail.4 S d ng các HĐH khác (HĐH mã ngu n m Linux…) ----------------------------------------------------------------B.2. Nh c ñ n “Virus” thì cũng ph i nói ñ n “Anti-Virus”.com ! Pages: 2 /19 2.c C u hình b o m t cho HĐH ñang s d ng 2... Còn “Anti-Virus” hi n nhiên có m c ñích theo ñúng như nghĩa c a nó là “ngăn ng a và lo i tr virus”. Nó gây ra bao phi n toái. Và th i gian t khi Virus m i xu t hi n.2.. Chính b n là ngư i vi t ra con Virus ñó mà thôi ! :D ). thì b n cũng không th di t ñư c 1 con Virus mà … ñáng nh ra ph i vài ngày sau hãng Anti-Virus m i công b b n c p nh t v con Virus ñó ñư c ! Tr khi. v i Virus m i ra mà Anti-Virus l i chưa c p nh t ñư c thì cũng vô tác d ng.2.. Worm. Tuy nhiên có m t th c t là. th m chí gây t n th t c v ti n b c c a chúng ta( chi phí kh c ph c h u qu do Virus gây ra. ng i không mu n chuy n).2 Ti n hành các bi n pháp b o m t cho HĐH ñang s d ng 2.. ñ n khi các hãng Anti-Virus c p nh t ñư c (c p nh t ñây bao hàm NH N BI T & CÁCH TIÊU DI T ). th c hi n các hành vi b t h p pháp.2.2. kho ng th i gian này mà càng lâu thì s càng có nhi u ngư i dùng b nhi m. dòng H Đi u Hành( HĐH) WINDOWS c a hãng Microsoft ñang chi m gi th ph n l n nh t (*: ngư i dùng ñ u-cu i !). Virus luôn ñi trư c. b c mình.3 Ch y ng d ng trong môi trư ng cách ly( dùng máy o) 2. ch c h n ch ng ai trong chúng ta l i xa l gì v i cái t “Virus”.2. mà xin ñư c g i chung là “Virus” cho ñơn gi n. và ngư i dùng lúc này không gì hơn là CH Đ I & HY V NG ! Cu c chi n gi a “VIRUS” > “?” < “ANTI-VIRUS” s là cu c chi n không ng ng ngh .b S d ng các ph n m m Anti-Virus. chưa ch c ñã là hoàn h o. ñây.. mình xin phép không phân bi t chi ti t các lo i Virus.0 M i quan h gi a Virus & Anti-Virus Trên th gi i hi n nay. ph n m m phân tích/giám sát h th ng. . hay ñơn gi n ch là m t trò ñùa mà ch ng gây h i gì cho h th ng..2. SpyWare v. Khi dùng Win trong m t th i gian.v. m t th ñư c dùng.2. Vista ho c Win7. và “CHÚNG TA” là ngư i ñ ng gi a. Và v i Vi t Nam chúng ta. ñi u ñang ñúng y … cũng v n ñang ñúng ! Tuy nhiên. ñ i trà..N I DUNG: I. VIRUS và ANTI-VIRUS 1... r i lo n. Rootkit. Các hãng v n luôn c g ng gi m th i gian này xu ng m c th p nh t có th .. Đ i ña s chúng ta thư ng dùng XP.. ph n m m qu n lý. tr m c p/phá h y d li u v. Anti-Virus c p nh t theo sau( t c là cho dù hôm nay b n ñang dùng ph n m m Anti-Virus t t ñ n m y. ki m tra File 2.. Virus ñư c vi t ra v i nhi u m c ñích khác nhau: phá h y toàn b h th ng.v. Troijan.)..

Created by thosanxamac@gmail..Câu tr l i: ña ph n là KHÔNG ! Mình xin t trích ño n trên.. *L ch s hình thành: Năm 1949: John von Neumann (1903-1957) phát tri n n n t ng lý thuy t t nhân b n c a m t chương trình cho máy tính.3 Phân lo i Virus máy tính . virus thư ng ñư c vi t b i m t s ngư i am hi u v l p trình mu n ch ng t kh năng c a mình nên thư ng virus có các hành ñ ng như: cho m t chương trình không ho t ñ ng ñúng.). Cũng có quan ñi m cho r ng Windows có tính b o m t không t t b ng các h ñi u hành khác (như Linux) nên có nhi u virus hơn.com ! Pages: 3 /19 . 1.Có ph i c khi nào máy b nhi m Virus là ñ u có th dùng ph n m m Anti-Virus (ho c t s a) ñ di t và ñưa h th ng tr v ho t ñ ng bình thư ng như trư c khi b nhi m Virus không ? . xóa d li u. ñĩa.org/wiki/Virus_%28m%C3%A1y_t%C3%ADnh %29 ) 1..wikipedia. tuy nhiên n u các h ñi u hành khác cũng thông d ng như Windows ho c th ph n các h ñi u hành ngang b ng nhau thì cũng lư ng virus xu t hi n có l cũng tương ñương nhau. Lúc ñó chưa có khái ni m virus. (References in http://vi. Vào cu i th p niên 1960 ñ u th p niên 1970 ñã xu t hi n trên các máy Univax 1108 m t chương trình g i là "Pervading Animal" t nó có th n i v i ph n sau c a các t p tin t hành. Máy cài ph n m m Anti-Virus t t nh t. ho c gây ra nh ng trò ñùa khó ch u. Do tính thông d ng c a Windows nên các tin t c thư ng t p trung hư ng vào chúng nhi u hơn là các h ñi u hành khác.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Virus máy tính *Đ nh nghĩa v Virus: Trong khoa h c máy tính. mà ña ph n hư ng ñ n vi c l y c p các thông tin cá nhân nh y c m (các mã s th tín d ng) m c a sau cho tin t c ñ t nh p chi m quy n ñi u khi n ho c các hành ñ ng khác nh m có l i cho ngư i phát tán virus. 1.. còn v i các hành ñ ng ác ý c a con ngư i thì nó vô tác d ng.2 Tác h i c a Virus máy tính Trư c ñây. Nh ng virus m i ñư c vi t trong th i gian g n ñây không còn th c hi n các trò ñùa hay s phá ho i ñ i v i máy tính c a n n nhân b lây nhi m n a. Chi m trên 90% s virus ñã ñư c phát hi n là nh m vào h th ng s d ng h ñi u hành h Windows. làm h ng c ng. cũng ch mu n nh n m nh r ng “ñ ng nên quá phó m c” vào ph n m m Anti-Virus. cũng chưa ch c là s không bao gi b nhi m Virus.. Th n a là Anti-Virus ch có tác d ng v i các lo i Virus. ñơn gi n b i h ñi u hành này ñư c s d ng nhi u nh t trên th n gi i. virus máy tính (thư ng ñư c ngư i s d ng g i t t là virus) là nh ng chương trình hay ño n mã ñư c thi t k ñ t nhân b n và sao chép chính nó vào các ñ i tư ng lây nhi m khác (file. máy tính.

.. nhưng mã c a nó ñã thay ñ i. Vì là 1 chương trình máy tính. Nó có th t o ra 1 b n sao c a chính nó.Virus Boot . . Visual Basic v.. ñư c h tr b i h u h t các HĐH hi n nay.js v. 1. ñi u ñó làm cho vi c nh n di n m u Virus c a các ph n m m Anti-Virus s g p khó khăn.com ! Pages: 4 /19 . lo i .Rootkit v. . Khi chương trình b nhi m ch y. Các bi n th thư ng có m i ch c năng c a Virus ban ñ u.Sâu Internet – Worm .Trojan Horse . . . .xls. nó có th chèn ño n “mã ñ c” c a nó vào ñâu ñó trong chương trình b lây nhi m.v.msi.com. Ví d : Virus ch y trên MS-DOS (16bit) thì không ch y ñư c trên Windows XP (32bit).Virus File . thì khi y n i dung c a Virus cũng ñư c Load vào theo. ho c “s a” ño n mã c a chương trình b lây nhi m thành ño n mã c a nó. . không ph i là do máy tính “t sinh ra”. Tuy nhiên. các l nh c a Virus khi y s ñư c CPU th c hi n.pif.vbs.mp3.(các b n t tìm hi u nha). ñ u 1970)..bat. . ñ n th i ñi m hi n nay.v.v. .. .jpg … Mà các t p tin này ñư c s d ng r t ph bi n. Phương pháp “t nhân b n” c a Virus: – Nó s copy chính nó và ghi n i vào ph n ñuôi c a 1 t p tin chương trình nào ñó( tương t như lo i "Pervading Animal" xu t hi n trên dòng máy Univax 1108 vào cu i th p niên 1960. nên chúng m r ng t n công c vào các ñ nh d ng t p tin khác như .swf. C.doc.Created by thosanxamac@gmail..). lo i ch y ñư c trên Win XP (32bit) thì không ch y ñư c trên Win 7 (lo i 64 bit). nên n u b t n công.4 Nguyên lý ho t ñ ng c a Virus Trư c h t. Delphi. lây nhi m vào các ñ i tư ng khác. Nó do con ngư i vi t ra( b ng cách s d ng ngôn ng l p trình nào ñó như Assembly. m c ñ lây lan s r t r ng. Virus máy tính có ñ c tính “t nhân b n”. nên Virus cũng b ph thu c vào HĐH. m t s Virus có kh năng t o ra các “bi n th ”. t c là ñã ñư c Load vào RAM. Hi n nay....exe.Con ng a Thành Tơ-roa . C++. Virus máy tính cũng là m t chương trình máy tính. – Các lo i Virus ngày nay không ch ñơn gi n “copy chính nó ghi vào cu i file chương trình” như trư c. các Virus máy tính không ch ñơn thu n t n công vào các lo i File chương trình (mà thư ng các chương trình c a HĐH nào thì ch ch y ñư c trên HĐH y.exe ch y ñư c trên WINDOWS 32bit không ch y tr c ti p ñư c trên các HĐH Linux 32 bit ! … . Pascal.). ho c các dòng HĐH có ñ c tính tương t ==> Không phát huy ñư c m c ñ lây nhi m t i ña). Thư ng ña s Virus máy tính hay lây nhi m vào các lo i File chương trình (.

Created by thosanxamac@gmail. ph c v cho nhu c u. Slackware v..v. T ñó. gi i trí.com ! Pages: 5 /19 II. Không nên ñ Windows Explorer ch ñ không hi n ñuôi File và File n khi duy t File trên máy và USB v.v.v. . . các lo i Virus ho t ñ ng ngày càng tinh vi.1.CÁCH PHÒNG TRÁNH: 2.3 Giáo d c.(Tham kh o ñi u 224.1 Xây d ng chính sách b o m t cho h th ng và các d li u (ý th c s d ng) 2. trư c khi s d ng máy tính. chúng ta c n t trang b trư c cho mình các hi u bi t cơ b n. ngoài vi c trang b nh ng ph n m m Anti-Virus t t ra. chúng ta có th xây d ng cho mình các quy t c như: – Không lưu d li u vào phân vùng cài ñ t h th ng – Không ñ l n các d li u quan tr ng v i nh ng d li u bình thư ng khác – Không cài ph n m m l ho c không c n thi t khi mà chưa quét Virus ki m tra – Không ñ cho các chương trình t ñ ng truy c p vào nh ng d li u quan tr ng v. hành vi “vi t.v. tuyên truy n cho m i ngư i v văn hóa. tiêu di t m i lo i Virus c . Vì th .1 Xác ñ nh các quy t c. Khi dùng HĐH nào.. m c ñích s d ng khác nhau s có nh ng quy t c.1... RedHat. quy ñ nh b o m t cho h th ng: V i ngư i s d ng máy tính cá nhân như chúng ta.v. chúng ta ph i t ñ cao ý th c c nh giác c a chính b n thân mình. nh ng d li u nào không c n thi t. c n ph i b o v .Xác ñ nh s dùng HĐH nào ? Windows XP. n u nó có th b Virus lây nhi m thì có các phương pháp nào ñ kh c ph c/h n ch s lây nhi m không ? Khi h th ng b Virus phá h y thì làm th nào ñ ph c h i ? v. .. T ñó. v i Vi t Nam chúng ta. Nhưng ngày nay. như không kích ñúp vào b t c link Yahoo nào khi mà không bi t rõ link ñó d n t i ñâu hay nó s t t i cái gì v . và cũng không ph i lu t pháp nư c nào cũng gi ng nhau. phán tán virus lên m ng” ch c ch n là ph m pháp.(V i m i h th ng.. công vi c c a b n thân. tìm hi u xem HĐH mình ñang dùng có th b lây nhi m b i nh ng lo i Virus như th nào.. chính sách b o m t khác nhau) 2. Vista. chơi game. ph i có ki n th c cơ b n ñ s d ng HĐH y( càng bi t nhi u thì càng t t !). B Lu t Hình S năm 1999).S d ng v i m c ñích gì: các công vi c văn phòng. 2.... Win 7 hay Linux( Ubuntu. pháp lu t công ngh thông tin: Công ngh thông tin là m t nghành có t c ñ phát tri n r t nhanh. nghiên c u v. h th ng pháp lu t liên quan ñ n CNTT không ph i qu c gia nào cũng có b lu t hoàn thi n. Fedora.). Chúng ta t mình xác ñ nh nh ng d li u nào là quan tr ng. còn hình ph t thì tùy theo m c ñ thi t h i mà hành vi ñó gây ra.2 Nâng cao ý th c c a ngư i s d ng: Ngày nay.1. Không có m t chương trình Anti-Virus hoàn h o nào có th ngăn ng a. v thi t k /ñ h a.

không dùng ñư c..com ! Pages: 6 /19 2. Đ s d ng. ta ch vi c làm theo các ch d n c a chương trình. Thông thư ng Norton Ghost v n hay ñư c s d ng nhi u nh t. ch c n s d ng b n sao lưu ñã t o trư c ñó là ñư c.Created by thosanxamac@gmail. l i c a ph n m m. khi Windows b phá h y. h tr nhi u ñ nh d ng. . l i c a ngư i dùng( vô tình) trong quá trình s d ng v. nó còn r t h u ích v i các tình hu ng khác như h th ng g p tr c tr c ph n c ng. Norton Ghost thư ng ñư c tích h p s n trên các ñĩa CD Hiren Boot. Acronis True Image c a hãng Acronis.. có khá nhi u ph n m m th c hi n công vi c này. ta kh i ñ ng h th ng t ñĩa CD ñó (tùy ch nh trong BIOS).. ph c h i Vi c ti n hành các bi n pháp sao lưu không nh ng ch phát huy tác d ng khi h th ng b Virus phá h y. các ph n m m.v. như Norton Ghost c a hãng Symantec.v. ta ch m t có vài phút( tùy c u hình máy) ñ ph c h i l i toàn b h th ng v như lúc ta t o b n sao lưu.v. Khi c n ph c h i. Hi n nay. s ph i t n r t nhi u th i gian. n u chúng ta cài ñ t l i h t t HĐH.GHO ch ng h n). t c ñ khá nhanh. Ví d . các KEY cài ñ t. Vi c này ti t ki m ñư c r t nhi u th i gian và công s c. ti n ích dd c a GNU Linux v.. nhưng n u ta ñã t o b n sao lưu( như dùng Norton Ghost ñ t o file ghost .1 Ti n hành các bi n pháp sao lưu.2 Áp d ng các chương trình. phương pháp c th : 2.2. c u hình l i cho các ng d ng v.. tìm các Drivers. Sau ñó. tùy nhu c u mu n t o b n sao lưu hay ph c h i.. do cách dùng ñơn gi n.

ta nên ñ t t c các phân vùng ñ nh d ng NTFS. còn d li u ñư c lưu là D:\mydata.RAR +R ECHO Y|CACLS MYXP3.G m i phân vùng 50GB. ta thi t l p “t ch i m i truy c p” vào 2 File trên như sau: M “Command Prompt” lên (vào Start/Run. gõ ti p các câu l nh: CD\ D: ATTRIB MYXP3. Chúng ta có file ghost c a C là ñư c lưu là D:\MYXP3.D. gõ cmd.GHO /D EVERYONE ECHO Y|CACLS MYDATA.E.com ! Pages: 7 /19 *B o v b n sao lưu Khi ñã t o ra ñư c b n sao lưu c a h th ng( ho c d li u c a phân vùng nào ñó). c ng có dung lư ng 250GB ch ng h n. chúng ta c n ph i b o v b n sao lưu ñó( tránh không ñ cho Virus hay chương trình ác ý nào ñó xóa m t) . nh n Enter).GHO + R ATTRIB MYDATA. cách ly nó v i h th ng ñang dùng.RAR /D EVERYONE . chia làm 5 phân vùng C. Đ b o v 2 File trên.F.GHO .zar ch ng h n( D ñư c ñ nh d ng NTFS). Ví d khi dùng Windows XP. N u ch có 1 c ng duy nh t. ta ph i lưu sang phân vùng khác. ta có th lưu b n sao lưu vào ñó. N u có dư 1 c ng không dùng.Created by thosanxamac@gmail.

com ! Pages: 8 /19 T gi tr ñi. . Sau ñó ta Cut ho c Copy 2 file D:\MYXP3.gho trên Windows XP) *N u máy chúng ta cài 2 HĐH bao g m Windows XP và Ubuntu 10. Cut. Khi ñó m i chương trình trên Windows (k c các chương trình Virus) s không th nào truy c p ñư c vào tài nguyên c a F. Copy.GHO /G EVERYONE:F ECHO Y|CACLS MYDATA. do Windows không h tr phân vùng EXT4 c a Ubuntu (khi y. N u s d ng ñĩa CD HirenBoot hay HĐH Ubuntu có h tr NTFS.10 ch ng h n.RAR vào F. nhưng không hi u ñư c phân vùng ñ nh d ng ki u gì.RAR /G EVERYONE:F (* Cách này ch có tác d ng v i các phân vùng ñ nh d ng NTFS và HĐH Windows. t Win 2000 tr lên. Delete ñư c n a ! *Khi mu n truy c p l i.Created by thosanxamac@gmail. ta có th th c hi n m i thao tác thông thư ng mà không b c m truy c p gì c !) ( nh minh h a khi xóa file D:\myxp3. Ta có th dùng Ubuntu ñ ñ nh d ng cho F là EXT4. do ñó nó không nh n ñư c phân vùng). còn Disk Managent ch nh n bi t ñư c phân vùng ñó có dung lư ng bao nhiêu. n u m Windows Explorer lên.GHO và D:\MYDATA.GHO và D:\MYDATA.RAR s không th Rename. chúng ta th c hi n l nh sau: ECHO Y|CACLS MYXP3. ta s không th y F n a. 2 Files D:\MYXP3.

M t khi phân vùng ñã ñư c ñóng băng.exe=”program file” Sau ñó h ñóng Command Prompt l i. Sau khi ñã ñóng băng C. n u chúng ta ch dùng máy ñ gõ văn b n. Ho c ñơn gi n.2 Ti n hành các bi n pháp b o m t cho HĐH ñang s d ng 2. sau ñó dùng nó ñ ñóng băng C ( cài ñ t HĐH Windows XP) ch ng h n. h vào Start/Run.com ! Pages: 9 /19 2.2.Ch ng ñư c các hành vi “ác ý” c a ngư i dùng.. và cũng không có nhu c u c n cài thêm ph n m m nào n a. m i Files trên phân vùng ñó s luôn nguyên v n khi ta kh i ñ ng l i h th ng.2. gõ cmd ñ m Command Promt lên. th cho Virus lây nhi m vào máy mình v. ta ñang vào máy v i ch ñ Administrator.Created by thosanxamac@gmail. *Ph n m m ñóng băng c ng là gì ? Đó là 1 chương trình cũng khá ñ c bi t. Ví d : Máy chúng ta ñã cài ph n m m di t Virus.2. thì “ñóng băng c ng” là l a ch n hàng ñ u... Cho dù Virus hay chính chúng ta xóa s ch các File c a h th ng. mã ñ c v. ch khác 1 ñi u là ch c n kh i ñ ng l i máy(hay m t ñi n b t ng ch ng h n) thì m i th trên C v n y nguyên như ban ñ u. .. b ng chúng ta ph i ra ngoài ñi ñâu ñó. gõ ti p assoc .a Đóng băng c ng: Đây ñư c coi là phương pháp r t “hi u nghi m” trong th i ñ i “Virus lan tràn” như hi n nay. thì ch v i 1 cái nh n Reset ñ kh i ñ ng l i là m i th l i như ban ñ u. không mu n b n tâm v i các lo i Virus..ta có th tho i mái TEST m i th v i h th ng máy tính c a mình: th xóa m t vài file h th ng nào ñó. trong lúc “v ng ch ” này.Không bao gi lo h th ng b h ng hóc.v.v. nghe nh c. xem phim. *Dùng ñóng băng c ng có l i ñi m gì ? . lây nhi m b i b t c chương trình gì( do v y.v. n u chúng ta mu n tìm tòi v vi tính. chúng ta có th làm m i th bình thư ng như khi chưa ñóng băng v y. m t khi ñã cài nó vào. và chúng ta mu n h th ng c a mình “c c ñ nh” như v y. có ai ñó vào máy ng i. Bây gi chúng ta quay l i ..). lư t web v.

v.Boot Thawed” mà không c n m t kh u ñóng băng ban ñ u. Trên m ng cũng ñã xu t hi n các chương trình UnDeepFreeze. . h có th d dàng làm h ng hóc h th ng c a chúng ta( h ng mà không ho c r t khó s a l i ñư c n u không cài l i Windows). Returnil .Boot Frozen” sang tr ng thái “rã băng . Ra ñ i v i m c ñích ñưa DeepFreeze t tr ng thái “ñóng băng . th c t v i m t ngư i có s hi u bi t tương ñ i v máy tính. cho dù máy ñã cài ñ y ñ các chương trình Anti-Virus. n ñ nh. Firewall v. như DeepFreeze.com ! Pages: 10 /19 dùng máy c a mình. do tính ñơn gi n. “v ng ch c” c a nó.. các chương trình UnDeepFreeze ch có tác d ng v i các b n DeepFreeze 6.. n u c ý. chúng ta s th y có s l x y ra ! H u h t các chương trình ñ u không th ch y ñư c n a ! Đây ch là m t tình hu ng ñơn gi n v ki u “hành vi ác ý” c a ngư i dùng khác. Tuy nhiên. Driver Vaccin. DeepFreeze ñư c dùng r ng rãi nh t.0 tr xu ng. Có khá nhi u ph n m m ñóng băng...Created by thosanxamac@gmail.

sys. s a ñ i r i.sys.sys c a HĐH..bak ch ng h n). tiêu di t m i lo i Virus..v. trong nư c/ngoài nư c.. mi n phí/m t phí v. Còn v i các phân vùng không ñóng băng.2. và b ñóng băng h t các ? *Cách này s g b ñư c DeepFreeze mà không c n m t kh u hay ph n m m: *Ph n m m ñóng băng ho t ñ ng theo nguyên t c sau: .sys thành DeepFrz. lúc y m i s d ng Anti-Virus ñ kh c ph c. Nhưng n u chúng ta ñang dùng các phương pháp như ñóng băng c ng và t o b n ghost trư c r i v.com ! Pages: 11 /19 Tuy nhiên cũng có khi chúng ta mu n g b ñóng băng mà không bi t m t kh u thì sao ? Ho c chúng ta b ai ñó trêu ñùa. nên t o 1 b n backup c a File DeepFrz. Vi c quy t ñ nh dùng trình ñi u khi n nào. RedHat v. AVG 9 Antivirus Free Edition. mã ñ c. Ch c n lên Google gõ t khóa “ph n m m di t virus t t nh t” ch ng h n. S d ng ph n m m Anti-Virus nào t t hơn ph thu c quan ñi m. thì chúng ta cũng không . s a ch a thì không ph i ch c ch n là 100% s ñưa ñư c h th ng v tr ng thái như trư c khi b lây nhi m. Tuy nhiên chúng ta không th làm ñi u này trong lúc ñang ch y XP ñư c( vì có làm cũng ch ng có tác d ng gì)..53 ch ng h n): m i thao tác ghi/xóa file trên phân vùng ñóng băng ñư c th c hiên d a trên trình ñi u khi n ñĩa c ng ghi/xóa o C:\WINDOWS\SYSTEM32\Drivers\DeepFrz.sys thành DeepFrz. COPY DeepFrz. ví d COPY disk.sys. ph n m m phân tích/giám sát h th ng. ph n m m qu n lý. cài tr m DeepFreeze vào máy. 2.b S d ng các ph n m m Anti-Virus.sys thành File có tên là copy-disk..Khi máy ñã cài DeepFreeze( b n Standard 6. lo i b các ño n mã ñ c do Virus nhi m vào files. Avast 5 Free Antivirus Edition.v. không nên nghĩ r ng dùng 1 ph n m m Anti-Virus t t là có th ngăn ng a... Chúng có th dùng 1 ñĩa CD kh i ñ ng như Hiren Boot ho c Ubuntu LiveCD ñ làm ñi u này. “m t ñ ng nh ng th t t nh t” ! M t s chương trình di t Virus mi n phí khá t t.sys ñi ( nhưng trư c khi xóa.v. cho phân vùng nào ñư c DeepFreeze n p vào HĐH ngay t khi m i kh i ñ ng máy.Khi máy chưa có ph n m m DeepFreeze: m i thao tác ghi/xóa file trên m i phân vùng ñư c th c hi n d a trên trình ñi u khi n ñĩa c ng c a HĐH là C:\WINDOWS\SYSTEM32\Drivers\disk.v… ho c HĐH chúng ta s d ng không ph i là Windows mà là HĐH thu c dòng Linux như Ubuntu. sau ñó xóa File DeepFrz. c m nh n c a t ng ngư i.. *Ph n m m Anti-Virus: M c ñích: dùng ñ quét các File trư c khi cài ñ t hay s d ng. ki m tra File.sys c a DeepFreeze. Slackware. ñư c ngư i dùng bình ch n như Avira Antivir 10 Free Edition. Trên m ng hi n nay có r t nhi u ph n m m di t Virus. Tuy nhiên. Panda Cloud Antivirus v...sys ch ng h n.v. Google s tr v cho chúng ta.2. v n dùng trình ñi u khi n C:\WINDOWS \ SYSTEM32 \ Drivers\disk. Ho c khi h th ng ñã b Virus phá ho i.sys. x lý..Created by thosanxamac@gmail. ==> Chúng ta có th phá băng b ng cách COPY ñè disk. lo i b các nhánh/giá tr do Virus ghi vào Registry v.. . sau ñó ñ i tên copy-disk.sys lên DeepFrz.

. ta có th dùng “Process Monitor”. .N u mu n theo dõi chi ti t hơn. *Ph n m m phân tích. thay ñ i gì ñ n Registry. truy xu t ñ n tài nguyên nào. Nó s li t kê m i chương trình. Chúng ta có th s d ng “Process Explorer” ñ làm vi c này.. li t kê danh sách các chương trình.Created by thosanxamac@gmail. phân tích hành ñ ng các chương trình ñang ch y trên h th ng. ñang ch y trên h th ng. nó cũng không h tr các ch c năng Suspend/Restart hay ñóng nhi u chương trình cùng lúc. t ñó giúp phát hi n các chương trình “ñáng ng ”. services v.v.com ! Pages: 12 /19 ph i quá b n tâm v vi c l a ch n Anti-Virus làm gì. giám sát h th ng: M c ñích: giúp giám sát. services ñang ch y. ng d ng “Windows Task Manager” có s n c a HĐH không ph i lúc nào cũng li t kê ñư c h t các chương trình ñang ch y n.

“ch c ch n” ñó không ph i là c a nhà s n xu t. ngư i ta s d ng mã Hash.456.Created by thosanxamac@gmail. không xem ñư c các File/Folder b n. Chúng ta vào 1 trong các trang ñó.. Dãy bit này ñư c g i là thông ñi p rút g n (message digest) hay giá tr băm (hash value). chúng ta có th s d ng các chương trình khác như Total Commander ñ làm vi c này. ta s ph i so sánh l n lư t “t ng BYTE m t” c a 2 file v i nhau..456. ta th y dung lư ng c a nó v n là 123. SHA-1(160 bit). nhà s n xu t thông báo trên trang web c a h file Portable_Example. Nhưng v i Total Commander ch ng h n thì không b “h n ch ” này. n u chúng ta dùng cách trên s r t m t th i gian. Ví d . SHA384(384 bit).. Nhưng n u chúng ta rơi vào tình hu ng là có 1000 files Portable_Example_000. SHA512(512 bit). Đ nhanh g n.exe( m i file ñ u có dung lư ng là 123. hãy tìm 50 file ñó ? Lúc này.789 bytes.Ph n m m x lý. nó có th cung c p cho chúng ta m t vài thông tin h u ích. .v.789 bytes).exe (có dung lư ng chính xác là 123. x lý. Hàm băm là m t hàm toán h c chuy n ñ i m t thông ñi p ñ u vào có ñ dài b t kỳ thành m t dãy bit có ñ dài c ñ nh (tuỳ thu c vào thu t toán băm).. Windows Explorer có như c ñi m là khi g p m t s lo i Virus lây nhi m vào máy s không th xem ñư c ñuôi file.Ph n m m ki m tra mã Hash: Hash còn ñư c g i là “hàm băm” hay “b ng băm”.exe có mã MD5 là 8615578c5834c5fa6bdf280288c031cc ch ng h n... khác c 950 file kia. chúng ta ch còn cách vào trang g c c a nhà s n xu t ñ down v ( ho c yêu c u nhà s n xu t g i tr c ti p ñĩa cài ñ t cho chúng ta ch ng h n). n u cho ra dãy gi ng trên kia thì “thư ng” là ñư c. Gi s chúng ta ñã có ph n m m làm công vi c này. ta có th xem tr c ti p mã nh phân c a nó. . . ki m tra file: .456. biên t p (Binary Editor) file: Các ph n m m này giúp chúng ta xem ho c ch nh s a m i File nh phân b t kỳ.com ! Pages: 13 /19 *Ph n m m qu n lý. Hàm băm là hàm m t chi u nên không th tái t o l i thông ñi p ban ñ u t m t chu i băm có s n.v. M i s thay ñ i dù là nh nh t thông ñi p ñ u vào cũng cho ra k t qu là m t dãy s hoàn toàn khác nhau nên ñây là cách t t nh t ñ ki m tra tính toàn v n c a m t t p tin. hay ñó là chương trình ñã b “s a ñ i” ? Mu n ch c ch n.789 bytes) c a Hãng EXAMPLE ch ng h n. Ví d : Free Hex Editor Neo. Tiger(192 bit). Có nhi u trang WEB cũng lưu các b n COPY c a chương trình này. Nhưng li u chúng ta có ch c ch n ñó là chương trình th c s c a nhà s n xu t không. SHA224(224 bit). khi down v . N u nghi ng 1 file nào ñó. ñ i di n cho thông ñi p ban ñ u.v. Hi n nay. M c ñích: Ki m tra tính xác th c c a m t File. Notepad++. trong ñó có 50 file khác nhau(gi s ñó là các chương trình ñã b cài “mã ñ c”). Tiny Hexer v. có nhi u chương trình ki m tra mã hash( checksum) ñư c phát tri n như MD5(128 bit).Ph n m m qu n lý File/Folder: Ngoài chương trình Windows Explorer có s n c a Windows. Đ ch c ch n thêm. SHA256 v. Ví d : Chúng ta c n down 1 chương trình là Portable_Example. chúng ta dùng ph n m m ki m tra MD5Sum.. SHA256(256 bit). các nhà s n xu t thư ng ñưa thêm các mã hash khác n a như SHA-1. down v . Sau ñó.exe ñ n Portable_Example_999.. còn n u khác. Whirlpool(512 bit) v.

không cho các chương trình t ñ ng t o/s a ch a các giá tr : . ch cho ñ c. Ho c chúng ta có th s s a b ng cách m C:\WINDOWS\regedit. ñóng Regedit l i.exe lên. Đ ñư c h tr t t nh t. Super hidden . Hide FileExt – 0. Tuy nhiên cách ñó “vô tác d ng” khi g p nh ng lo i Virus như Kavo. M t s nhánh Registry quan tr ng. ch n “Show hidden files and folders”.1.2. không th hi n ñư c ñuôi file. không cho t o m i/s a ch a các giá tr .Created by thosanxamac@gmail.c C u hình b o m t cho HĐH ñang s d ng: HĐH Windows XP cũng có các c u hình b o m t cho ngư i s d ng. *C u hình Windows Explorer ch ñ luôn hi n ñuôi file.2.com ! Pages: 14 /19 (M t vài chương trình hash check ch y trong môi trư ng CMD) 2. ==> Cách phòng th : khóa “ch t” (Dead-Lock) nh ng nhánh Registry quan tr ng. nên ñ nh d ng các phân vùng là NTFS. ngay khi chúng ta s a xong. b d u check trư c “Hide extensions for known file types” và “Hide protected operating system files”. file h th ng( system). Show superhidden – 1. do Virus nó liên t c s a ñi s a l i các giá tr trên theo giá tr c a nó. Tuy nhiên. m i file n N u chúng ta ñã t ng b nhi m nh ng lo i virus như Kavo ch ng h n.1. s a l i m t s các giá tr như: Hidden . làm cho chúng ta không th s a l i ñư c. nên khóa l i. Thư ng chúng ta hay vào menu Tools/ Folder Options/View. ñóng/m explorer. không nhìn ñư c các file n( hidden). chúng ta vào Windows Explorer xem thì v n không có gì thay ñ i.exe ñ c p nh t Registry. m nhánh [HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\A dvanced].

nh n “Edit” ñ s a các quy n. Trong ph n “Permission”. gpedit. nhánh HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\A dvanced ch có th ñ c và truy v n mà không s a( t ñ ng b i chương trình) ñư c.HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ Advanced 2.msc).HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 4. hay nói cách khác là Windows Explorer s luôn hi n toàn b ñuôi file và các file n. t o nhánh con … ch cho quy n ñ c (Read). kích ph i chu t vào tên nhánh. (Start/Run. Vào . lo i b “th a hư ng quy n t nhánh cha”.com ! Pages: 15 /19 1. ch n “Permission”.Vô hi u hóa tính năng Autorun c a m i ñĩa. ch n ti p “Advanced”. sau ñó ch n User hi n t i. truy v n giá tr ( Query Value). s a ch a. *M t s kinh nghi m. S a l i các quy n thành như b ng sau. cho dù chúng ta có c ý vào Tool/Folder Option/View ñ t cho nó ch ñ không hi n ñuôi file và file n ñi chăng n a. T gi tr ñi. th thu t khác: . M Registry Editor.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\po licies\system 5.HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer 3.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\po licies\Explorer *Cách khóa Dead-Lock nhánh ñ u tiên( các nhánh khác làm tương t ): Cách làm: lo i b toàn b các quy n xóa.Created by thosanxamac@gmail.

VBS.2. V i cách này. . Đ ch ng Virus Autorun lây nhi m vào USB. 2.. RedHat. Microsoft ch . Virus s không th lây nhi m vào các chương trình.. d ch v không c n thi t.exe /D EVERYONE (nh n Y) CACLS Wscript.exe. mà nó quét toàn b n i dung Files ho c ph n ñ u Header c a File ñ xác ñ nh ki u Files thì cách này không có tác d ng). r i dùng phương pháp “Multi Boot” ñ l a ch n HĐH khi kh i ñ ng máy. Ubuntu.TXE. v i m t chi c máy tính có c u hình “khá”.Thư ng các chương trình cài ñ t. Ví d .inf /D EVERYONE (Nh n Y) T gi tr ñi file Autorun. CD\ G: ATTRIB Autorun. ví d USB lúc này là G. nên ñ nó ñ t ñ ng c p nh t “Automatic update”.. chúng ta nên ñ i ñuôi .inf (File r ng do chúng ta t o) s không th b xóa/ghi ñè b i Virus. .JS chúng ta có th khóa 2 files Cscript. Vmware Player. . M Command Prompt. c ng v i s tr giúp c a ph n m m máy o. BackTrack.N u máy không ñóng băng và Windows ñang dùng là b n h p l .3.Created by thosanxamac@gmail. V i các máy tính th h trư c. Vì thư ng các lo i Virus hay căn c vào ñuôi c a t p tin ñ xác ñ nh ñ i tư ng lây nhi m(còn v i lo i Virus không căn c vào ñuôi Files. ch n “Enable All Drivers” cho “Turn off Autoplay”. Hi n nay có khá nhi u ph n m m máy o như VMware WorkStation. ñ vô hi u hóa các lo i file .XXE v.Nên khóa ho c lo i b các chương trình. Ví d . Nhưng ngày nay.exe /D EVERYONE (nh n Y) .exe +R CACLS Cscript.. ñ c p nh t k p th i các b n vá l i v. ngư i dùng có th tho i mái cùng lúc s d ng nhi u HĐH mà không lo nh hư ng ñ n HĐH ñang dùng. c u hình c a máy tính cá nhân ñã m nh hơn trư c r t nhi u.exe trong C:\WINDOWS\SYSTEM32 như sau: m Command Prompt. có th ch y ñư c nhi u ng d ng n ng.EXE. HĐH th t s chúng ta ñang dùng là Windows XP. ngư i dùng ph i cài m i HĐH lên m t phân vùng riêng.inf.v. trên máy o( mi n là HĐH mà ph n m m máy o và ph n c ng c a máy ñang dùng ñó h tr ). thi t l p không cho Virus ghi ñè file này. Slackware v. ví d . .exe +R ATTRIB Wscript. ph c t p. .v. gõ các l nh: CD\ CD C:\WINDOWS\SYSTEM32 ATTRIB Cscript. Windows Server 2003.inf +R Cacls Autorun. ta format USB ñ nh d ng NTFS t o trư c file r ng Autorun. các lo i chương trình Portable hay có d ng . Làm tương t v i nhánh “User configuration”.com ! Pages: 16 /19 “Computer configuration”--> Administrative Templates--> System.v.EXE sang tên khác. di chuy n hơn so v i khi không nén). Wscript. d li u ñư c( ñ d ng nén cũng có ưu ñi m là s d lưu tr .Nên nén các chương trình ho c d li u quan tr ng thành 1 file nén( nên ñ t c m t kh u). ta có th ch y Windows 7. khi mu n dùng nhi u HĐH. ñ tránh Virus “lây nhi m” vào các Files này.Ch y ng d ng trong môi trư ng cách ly( dùng máy o) Ngày nay.

m t vài ch c năng. giúp ngư i dùng tho i mái ki m tra. *Như c ñi m: T n nhi u năng l c x lý c a h th ng (CPU.com ! Pages: 17 /19 Virtual PC.v.. tìm hi u v Virus). nh t là v i ngư i dùng chưa có nhi u kinh nghi m). ng d ng không ñư c h tr hoàn toàn … . HardDisk …)..v. Test th v. Đây là phương pháp r t thích h p cho vi c nghiên c u. s d ng.v. làm quen v i các HĐH khác mà không ph i cài “th t” vào c ng( vi c cài ñ t thêm các HĐH khác vào máy không ph i lúc nào cũng suôn s .. thì “cài th t” vào c ng. (Vmware Player ñang ch y Windows 7. m i thao tác s không gây nh hư ng ñ n HĐH ch ..Created by thosanxamac@gmail. th nghi m m i ph n m m( k c c tình ch y Virus ñ phân tích.Khi dùng HĐH trong máy o. Sun Virtual Box. HĐH ch là Windows XP) *Phương pháp này có các ưu ñi m: . QEMU v.Giúp ngư i dùng tho i mái nghiên c u. RAM... . Đ n khi nào h c m th y th c s thích ho c c n thi t v.

com ! Pages: 18 /19 (HĐH Windows XP “ o” ñang ch y trên Windows XP th t !) *Vi c s d ng ph n m m máy o ñ ch y h th ng. MAC …) Trên 90% s virus ñã ñư c phát hi n là nh m vào h th ng s d ng h ñi u hành h Windows.4 S d ng các HĐH khác (HĐH mã ngu n m Linux. ñơn gi n b i h ñi u hành này ñư c s d ng nhi u nh t trên th n gi i. UNIX. Do tính thông d ng c a Windows nên các tin t c thư ng t p trung hư ng vào chúng nhi u hơn là các h ñi u hành khác.Created by thosanxamac@gmail.2. tránh không cho Virus lây nhi m vào h th ng th c s là vi c hoàn toàn có th ( th c t cũng ñã ch ng minh). phân tích v Virus hơn là ñ phòng tránh nó ! 2. nhưng m c ñích chính khi dùng máy o thư ng v n là mang tính ch t nghiên c u. Cũng có quan ñi m cho r ng Windows có tính b o m t không t t b ng các h ñi u hành khác (như Linux) nên có nhi u virus hơn. . tuy nhiên n u các h ñi u hành khác cũng thông d ng như Windows ho c th ph n các h ñi u hành ngang b ng nhau thì lư ng virus xu t hi n có l cũng tương ñương nhau.

Ch nên dùng Linux khi chúng ta th y th c s có ni m yêu thích.v.. HĐH mã ngu n m ra ñ i không ph i là ñ “phòng ch ng v i Virus c a Windows”. Tuy nhiên.10 ch ng h n. (HĐH mã ngu n m Kubuntu 10. chúng ta mu n dùng HĐH nào thì ch n HĐH y.. Chúng ta có th s d ng các phương pháp như: dùng máy o VMware Player ñ làm quen trư c v i m t HĐH mã ngu n m nào ñó. m c ñ thi t h i ra sao v.. Sau m t th i gian ñ nh kỳ.com ! Pages: 19 /19 Đ xét xem quan ñi m nào ñúng. g p thi t h i nào do Virus gây ra không. Sau ñó. như Kubuntu 10. chúng ta s ñánh giá ñư c HĐH nào phòng ch ng Virus t t hơn. cài ñ t song song v i Windows ñang dùng. ñã t ng b tr c tr c. ví d như 3 tháng m t ch ng h n. sau khi ñã bi t cách s d ng. M i khi kh i ñ ng máy. công vi c v. Cho nên.v. t t nh t là t chúng ta “tr i nghi m”. lúc này chúng ta ch c n s d ng phương pháp ñơn gi n là “ñóng băng c ng” l i. mong mu n tìm tòi.10) . T ñó.. nghiên c u v nó ñ ph c v cho h c t p.Created by thosanxamac@gmail. chúng ta có th cài nó vào c ng. n u chúng ta ch vì Windows hay b Virus t n công quá mà chuy n sang dùng Linux thì cũng không nên. chúng ta th so sánh xem các HĐH ñã t ng b nhi m Virus nào chưa. Vì vi c s d ng HĐH Linux thư ng yêu c u ngư i dùng ph i có nh ng ki n th c nh t ñ nh ñ s d ng. còn Windows thì không.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->