1.

Trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 10, NXB CTQG, Hà Nội, tr 17). Đồng chí hãy phân tích luận điểm trên và nêu ý nghĩa của nó đối với việc xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài làm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà Tư tưởng-lý luận kiệt kiết suất của dân tộc Việt Nam, Tư tưởng của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, con đường cách mạnh Việt Nam là con đường kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trong bài “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng”…….. “ Nói một cách tóm tắt…… một đời hạnh phúc”. Luận điểm trên đã cho chúng ta thấy quan niệm sâu sắc của Người về CNXH , về bản chất, về mục tiêu của CNXH. Lĩnh hội quan điểm, tư tưởng của CN Mác-LN về CNXH, cùng với thực tiễn chỉ đạo công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc nước ta, ở những thời điểm khác nhau, Người đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng bản chất, mục tiêu của CNXH. Về bản chất, HCM diễn giải; - “ Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh”, “Làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Tóm lại, “xã hội ngày càng tiến lên, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người, các dân tộc, ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”. Người nhấn mạnh, mục tiêu của CNXH là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước có cuộc sống tinh thần ngày càng cao. Như vậy trong quan điểm của Người, CNXH không đồng nhất với cái nghèo, mà từng bước cùng nhau tiến đến một cuộc sống khá giả, giàu có. - Muốn có CNXH, theo Người, “ nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Muốn có CNXH thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất.

không làm thì không hưởng. nhằm xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người. đạo đức. quan niệm của HCM về CNXH là một quan niệm hoàn chỉnh. nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho nhân dân”. Như vậy. làm ít hưởng ít. văn hóa. về van hóa. các dân tộc đều bình đẳng. là an hem. trước hết là nhân dân lao động. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu. nạn áp bức xã hội. không làm thì không hưởng. và có quyền lao động. đạo đức. có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. đặc biệt là quan hệ . ai làm nhiều thì hưởng nhiều. là đồng chí. . .CNXH theo HCM. Trong bộ máy cách mạng. địa vị cao nhất là dân. xã hội và con người là: . “Nước ta là nước dân chủ. nhà nước phải ra sức phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. . .CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa. Người rất chú trọng về kinh tế. dựa trên những đặc trung của CN M-LN. Như vậy. từ người quét nhà.CNXH là chế độ do nhân dân làm chủ. một xã hội bình đẳng.. được tạo điều kiện phát triển hết khả năng sẵn có của mình. vì dân là chủ. kinh tế. bóc lột. nhưng trước hết nhấn mạnh tính ưu việt của CNXH so với chủ nghĩa tư bản về quyền con người. nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. làm ít thì hưởng ít. đồng thời có bổ sung them một số khía cạnh khác phản ảnh đặc điểm cụ thể của xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá độ. sở hữu của người lao động riêng lẻ. miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. trong đó người với người là bạn bè. một ít TLSX thuộc sở hữu của nhà tư bản.Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều. quyền làm chủ của nhân dân. tình trạng nghèo khổ và thất học của hàng trục triệu người. những TLSX chính phải nằm trong tay nhân dân lao động. nghĩa là ai ai cũng phải lao động. xét về lâu dài. con người được giải phóng khỏi áp bức. có nền kinh tế phát triển cao.CNXH là “một xã hội không có chế độ người bóc lột người. trong thời kỳ quá độ.Về đặc trưng chính trị: “ Chế độ XHCN và CSCN là chế độ do nhân dân lao động làm chủ”. giản dị. chúng ta có thể khái quát lên đặc trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM về các mặt chính trị. . tuy nhiên Người cũng chỉ rõ.CNXH là một xã hội dân giàu nước mạnh. mộc mạc của Người. hệ thống. từ những lời phát biểu ngắn gọn. bên cạnh sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân) còn tồn tại các hình thức sở hữu khác như Sở hữu của HTX (tập thể).

cần kiệm liêm chính….giữa người với người-một bổ sung đặc sắc của HCM vào hệ thống đặc trưng bản chất của CNXH xuất phát từ truyền thoogs tư tưởng-văn hóa Việt nam. do dân. dân chủ. CT HCM đòi hỏi Đảng và NN ta phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt: văn hóa. do dân. tinh thần cho nhân .Về kinh tế: Nên kinh tế mà chúng ta Xd. Dân chủ phải đi đôi với pháp luật. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân. tự chủ. Nhà nước ta muốn có hiệu lực mạnh mẽ phải là nhà nước pháp quyền. quyền hành và lược lượng đều ở nơi dân”. nhất là phải có đạo dức cách mạnh trong sáng. KHKT tiên tiến”. một mắt Người hết sức đề cao tính nghiêm minh của PL. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công việc đổi mới. . vững mạnh được lòng dân. theo HCM là “Một nền KT XHCN với CN và nông nghiệp hiện đại. nêu cao sự gương mẫu. bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào. PL. Tóm lại. mặt khác. Theo đó cũng có thể nói. một NN pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là NN được cai trị bằng PL và phải làm cho PL có hiệu lực trong thực tế. phản ánh được khát vọng tha thiết của loài người. để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do. nhà nước ta là NN của dân. vì dân. HCM viêt. đảng viên. một xã hội tự do và nhân đạo. làm nghề gì.vô tư để xứng đáng là công bộc của dân. hạnh phúc. được thể chế hóa bằng pháp luật. Về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: . HCM đề ra nhiệm vụ: Phải sớm có một bản hiến pháp dân chủ. Chính quyền từ xã đến Chính phủ TW do dân cử ra… Nói tóm lại. yêu cầu phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm. để xây dựng chế độ trong sạch. “Nước ta là nước dân chủ.Về chế độ xã hội : Nhà nước ta phải thực sự là nhà nước của dân. nghiệp vụ. CNXH theo HCM là xã hội giàu có. Ngay sau khi vừa giành được chính quyền về tay nhân dân. Trong TTg HCM. vì dân. người không ngừng đẩy ạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ. Để củng cố và tăng cường hiệu lực của NN XHCN. sự trong sạch về đạo đức của người cầm quyền. đạo đức và văn minh. Vì vậy. để giữ vững được độc lập. có NSLĐ cao để không ngừng cài thiện và nâng cao đời sống vật chất. trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính Phủ lâm thời. và đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để sớm có một nhà nước hợp hiến do dân bầu ra. ấm no. được pháp luật bảo vệ. Vì vậy. xây dựng là trách nhiệm của dân….

khơi dậy tinh thần yêu nước quên mình của nhân dân. Muốn kinh tế phát triển. * ý nghĩa xác định mục tiêu XDCNXH hiên nay ở VN: . thiện. công cuộc XDCNXH là một cuộc cách mạng lâu dài. nó đòi hỏi sự tự giác và sáng tạo cao độ. thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. CNXH pải có nền Kt phát triển. Văn hóa phải góp phần nâng cao tri thức. Đối với các nước lạc hậu. tổ chức-quản lý kinh tế xã hội co vai trò quyết định trực tiếp. Cải tạo nền kinh tế cũ. Văn hóa phải góp phần bòi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. trong đó khâu then chốt là cải tạo nông nghiệp. văn hóa văn nghệ. Tuy nhiên con đường và bước đi của CNHHDH phải xuất phát từ tình hình. mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. gian khổ. Không có nền CN hiện đại thì không thể có CNXH. coi đó là cái “thìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân. Nền KT XHCN. chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN thì CNH-HDH là một quy luật tất yếu và phổ biến. Người chỉ ra rằng. sau khi có chủ trương đường lối đúng thì lãnh đạo. văn hóa phải có tính dân tộc. mục tiêu hàng đầu của CNXH. là động lực. Vô tư. Về tính chất. của KH và Công nghệ.dân. mọi người vì mình. đặc điểm của mỗi nước. NSLĐ cao.Về con người: HCM đặt con người vào vị trí chủ thể. lành mạnh của nhân dân. . là nguiwf có ý thức làm chủ NN. Đây là lĩnh vực được HCM đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh. do ậy. tinh thần làm chủ tập thể XHCN vf TTg mình vì mọi người. . Van hóa phải góp phần nâng cao đời sống vui tươi. văn hóa phải khẳng định và nêu cao lý tưởng độc lập. nhằm Xd nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH. do chính con người Xd nên và vì con người. phục vụ cách mạng. Theo HCM. tự chủ. tính khoa học và tính đại chúng. sửa đổi thói hư tật xấu. hướng con người tới chân. một lòng một dạ phục vụ nhân dân. xét về bản chất. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo nền nông nghiệp nhỏ. Đó là cơ sở để xóa bỏ vĩnh viễn mọi ách áp bức bóc lột do chế độ sở hữu sinh ra.Về văn hóa: Chủ nghĩa xã hội phải gắn với phát triển văn hóa. Con người XHCN là con người có đạo đức cần kiệm …. văn hóa đạo đức-lối sống. mở rộng hiểu biết. trước hết cần có những con người XHCN”. gắn liền với phát triển của sức sản xuất. mỹ. “muốn Xd CNXH. Và tập trung vào các nội dung: Văn hóa giáo dục. HCM đã chỉ ra những vấn đề có tính quy luật trong cải tạo và xây dựng kinh tế ở nước ta. nó phải được tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về những TLSX chủ yếu. phát triển nền kinh tế mới theo hướng XHCN không thể một bước làm xong ngay được.

..Về XD nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Về XD NN pháp quyền: . Đảng đã xác định mục tiêu của CHXN mà nước ta đang xây dựng là: ………(trang 631. .Đại Hội X. . .Về Xd con người mới XHCN.Tập Bài giảng).Về XD nền KT Thị trường định hướng XHCN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful