1.

Trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 10, NXB CTQG, Hà Nội, tr 17). Đồng chí hãy phân tích luận điểm trên và nêu ý nghĩa của nó đối với việc xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài làm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà Tư tưởng-lý luận kiệt kiết suất của dân tộc Việt Nam, Tư tưởng của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, con đường cách mạnh Việt Nam là con đường kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trong bài “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng”…….. “ Nói một cách tóm tắt…… một đời hạnh phúc”. Luận điểm trên đã cho chúng ta thấy quan niệm sâu sắc của Người về CNXH , về bản chất, về mục tiêu của CNXH. Lĩnh hội quan điểm, tư tưởng của CN Mác-LN về CNXH, cùng với thực tiễn chỉ đạo công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc nước ta, ở những thời điểm khác nhau, Người đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng bản chất, mục tiêu của CNXH. Về bản chất, HCM diễn giải; - “ Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh”, “Làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Tóm lại, “xã hội ngày càng tiến lên, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người, các dân tộc, ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”. Người nhấn mạnh, mục tiêu của CNXH là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước có cuộc sống tinh thần ngày càng cao. Như vậy trong quan điểm của Người, CNXH không đồng nhất với cái nghèo, mà từng bước cùng nhau tiến đến một cuộc sống khá giả, giàu có. - Muốn có CNXH, theo Người, “ nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Muốn có CNXH thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất.

chúng ta có thể khái quát lên đặc trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM về các mặt chính trị. một ít TLSX thuộc sở hữu của nhà tư bản. về van hóa. từ người quét nhà. Trong bộ máy cách mạng. làm ít hưởng ít. sở hữu của người lao động riêng lẻ. đặc biệt là quan hệ . văn hóa. nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho nhân dân”. nghĩa là ai ai cũng phải lao động. địa vị cao nhất là dân. nạn áp bức xã hội. . Người rất chú trọng về kinh tế. trong thời kỳ quá độ. miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. từ những lời phát biểu ngắn gọn. con người được giải phóng khỏi áp bức.CNXH theo HCM. và có quyền lao động. ai làm nhiều thì hưởng nhiều. làm ít thì hưởng ít.CNXH là “một xã hội không có chế độ người bóc lột người. trước hết là nhân dân lao động. . “Nước ta là nước dân chủ. không làm thì không hưởng.Về đặc trưng chính trị: “ Chế độ XHCN và CSCN là chế độ do nhân dân lao động làm chủ”.CNXH là một xã hội dân giàu nước mạnh. đồng thời có bổ sung them một số khía cạnh khác phản ảnh đặc điểm cụ thể của xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá độ. tuy nhiên Người cũng chỉ rõ.CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa. Như vậy. nhằm xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người. bên cạnh sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân) còn tồn tại các hình thức sở hữu khác như Sở hữu của HTX (tập thể).CNXH là chế độ do nhân dân làm chủ.. xã hội và con người là: . được tạo điều kiện phát triển hết khả năng sẵn có của mình. dựa trên những đặc trung của CN M-LN. một xã hội bình đẳng. hệ thống. nhưng trước hết nhấn mạnh tính ưu việt của CNXH so với chủ nghĩa tư bản về quyền con người. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu. có nền kinh tế phát triển cao. nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. kinh tế. có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. các dân tộc đều bình đẳng. bóc lột. tình trạng nghèo khổ và thất học của hàng trục triệu người. đạo đức. giản dị. không làm thì không hưởng. đạo đức. quan niệm của HCM về CNXH là một quan niệm hoàn chỉnh. quyền làm chủ của nhân dân. mộc mạc của Người. trong đó người với người là bạn bè. vì dân là chủ. xét về lâu dài. là an hem. nhà nước phải ra sức phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. . . là đồng chí. Như vậy. .Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều. những TLSX chính phải nằm trong tay nhân dân lao động.

Trong TTg HCM. có NSLĐ cao để không ngừng cài thiện và nâng cao đời sống vật chất. tinh thần cho nhân . nhất là phải có đạo dức cách mạnh trong sáng. do dân. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân. xây dựng là trách nhiệm của dân…. để giữ vững được độc lập. KHKT tiên tiến”. cần kiệm liêm chính…. PL. phản ánh được khát vọng tha thiết của loài người. Nhà nước ta muốn có hiệu lực mạnh mẽ phải là nhà nước pháp quyền. mặt khác. để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do. đảng viên. làm nghề gì. HCM viêt. được thể chế hóa bằng pháp luật. Dân chủ phải đi đôi với pháp luật. yêu cầu phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm. một xã hội tự do và nhân đạo. “Nước ta là nước dân chủ. CNXH theo HCM là xã hội giàu có. Để củng cố và tăng cường hiệu lực của NN XHCN. Công việc đổi mới. Chính quyền từ xã đến Chính phủ TW do dân cử ra… Nói tóm lại. Vì vậy. .vô tư để xứng đáng là công bộc của dân. người không ngừng đẩy ạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ. HCM đề ra nhiệm vụ: Phải sớm có một bản hiến pháp dân chủ. nghiệp vụ. theo HCM là “Một nền KT XHCN với CN và nông nghiệp hiện đại. được pháp luật bảo vệ. để xây dựng chế độ trong sạch. nhà nước ta là NN của dân. và đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để sớm có một nhà nước hợp hiến do dân bầu ra. một NN pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là NN được cai trị bằng PL và phải làm cho PL có hiệu lực trong thực tế. nêu cao sự gương mẫu. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. vì dân.Về kinh tế: Nên kinh tế mà chúng ta Xd. trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính Phủ lâm thời. vững mạnh được lòng dân. Vì vậy. Theo đó cũng có thể nói. đạo đức và văn minh. CT HCM đòi hỏi Đảng và NN ta phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt: văn hóa. do dân. quyền hành và lược lượng đều ở nơi dân”. dân chủ. Về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: . chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. vì dân. sự trong sạch về đạo đức của người cầm quyền. một mắt Người hết sức đề cao tính nghiêm minh của PL. hạnh phúc. ấm no.Về chế độ xã hội : Nhà nước ta phải thực sự là nhà nước của dân. Ngay sau khi vừa giành được chính quyền về tay nhân dân.giữa người với người-một bổ sung đặc sắc của HCM vào hệ thống đặc trưng bản chất của CNXH xuất phát từ truyền thoogs tư tưởng-văn hóa Việt nam. tự chủ. Tóm lại. bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào.

lành mạnh của nhân dân. Vô tư. Và tập trung vào các nội dung: Văn hóa giáo dục. NSLĐ cao. văn hóa phải có tính dân tộc. * ý nghĩa xác định mục tiêu XDCNXH hiên nay ở VN: . mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. do chính con người Xd nên và vì con người. “muốn Xd CNXH. Van hóa phải góp phần nâng cao đời sống vui tươi. Muốn kinh tế phát triển. Không có nền CN hiện đại thì không thể có CNXH. Con người XHCN là con người có đạo đức cần kiệm …. . văn hóa phải khẳng định và nêu cao lý tưởng độc lập.Về con người: HCM đặt con người vào vị trí chủ thể. xét về bản chất. Tuy nhiên con đường và bước đi của CNHHDH phải xuất phát từ tình hình. văn hóa văn nghệ. gian khổ. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo nền nông nghiệp nhỏ. Theo HCM. Đó là cơ sở để xóa bỏ vĩnh viễn mọi ách áp bức bóc lột do chế độ sở hữu sinh ra. là nguiwf có ý thức làm chủ NN. phục vụ cách mạng. mục tiêu hàng đầu của CNXH. tính khoa học và tính đại chúng. Văn hóa phải góp phần bòi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. hướng con người tới chân.Về văn hóa: Chủ nghĩa xã hội phải gắn với phát triển văn hóa. công cuộc XDCNXH là một cuộc cách mạng lâu dài. đặc điểm của mỗi nước. HCM đã chỉ ra những vấn đề có tính quy luật trong cải tạo và xây dựng kinh tế ở nước ta. sau khi có chủ trương đường lối đúng thì lãnh đạo. khơi dậy tinh thần yêu nước quên mình của nhân dân. nhằm Xd nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH. trong đó khâu then chốt là cải tạo nông nghiệp. văn hóa đạo đức-lối sống. thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. Về tính chất. là động lực. của KH và Công nghệ. CNXH pải có nền Kt phát triển. Cải tạo nền kinh tế cũ. Văn hóa phải góp phần nâng cao tri thức. chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN thì CNH-HDH là một quy luật tất yếu và phổ biến. do ậy. . một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Đây là lĩnh vực được HCM đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh. coi đó là cái “thìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân. trước hết cần có những con người XHCN”. tổ chức-quản lý kinh tế xã hội co vai trò quyết định trực tiếp. nó đòi hỏi sự tự giác và sáng tạo cao độ. nó phải được tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về những TLSX chủ yếu. thiện. tự chủ. mở rộng hiểu biết. mọi người vì mình. Người chỉ ra rằng. phát triển nền kinh tế mới theo hướng XHCN không thể một bước làm xong ngay được. Nền KT XHCN. tinh thần làm chủ tập thể XHCN vf TTg mình vì mọi người. gắn liền với phát triển của sức sản xuất. Đối với các nước lạc hậu. mỹ.dân. sửa đổi thói hư tật xấu.

Về XD nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. .Về XD nền KT Thị trường định hướng XHCN. Đảng đã xác định mục tiêu của CHXN mà nước ta đang xây dựng là: ………(trang 631. .Đại Hội X.Về Xd con người mới XHCN. .. .Tập Bài giảng).Về XD NN pháp quyền: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful