1.

Trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 10, NXB CTQG, Hà Nội, tr 17). Đồng chí hãy phân tích luận điểm trên và nêu ý nghĩa của nó đối với việc xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài làm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà Tư tưởng-lý luận kiệt kiết suất của dân tộc Việt Nam, Tư tưởng của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, con đường cách mạnh Việt Nam là con đường kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trong bài “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng”…….. “ Nói một cách tóm tắt…… một đời hạnh phúc”. Luận điểm trên đã cho chúng ta thấy quan niệm sâu sắc của Người về CNXH , về bản chất, về mục tiêu của CNXH. Lĩnh hội quan điểm, tư tưởng của CN Mác-LN về CNXH, cùng với thực tiễn chỉ đạo công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc nước ta, ở những thời điểm khác nhau, Người đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng bản chất, mục tiêu của CNXH. Về bản chất, HCM diễn giải; - “ Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh”, “Làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Tóm lại, “xã hội ngày càng tiến lên, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người, các dân tộc, ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”. Người nhấn mạnh, mục tiêu của CNXH là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước có cuộc sống tinh thần ngày càng cao. Như vậy trong quan điểm của Người, CNXH không đồng nhất với cái nghèo, mà từng bước cùng nhau tiến đến một cuộc sống khá giả, giàu có. - Muốn có CNXH, theo Người, “ nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Muốn có CNXH thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất.

không làm thì không hưởng. “Nước ta là nước dân chủ. nhà nước phải ra sức phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. những TLSX chính phải nằm trong tay nhân dân lao động. văn hóa. đặc biệt là quan hệ . nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho nhân dân”. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu.CNXH là một xã hội dân giàu nước mạnh. kinh tế. trong đó người với người là bạn bè.CNXH theo HCM. đồng thời có bổ sung them một số khía cạnh khác phản ảnh đặc điểm cụ thể của xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá độ. bên cạnh sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân) còn tồn tại các hình thức sở hữu khác như Sở hữu của HTX (tập thể). dựa trên những đặc trung của CN M-LN.Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều. mộc mạc của Người. một ít TLSX thuộc sở hữu của nhà tư bản. là an hem. xã hội và con người là: . xét về lâu dài.CNXH là chế độ do nhân dân làm chủ. con người được giải phóng khỏi áp bức. trong thời kỳ quá độ. tình trạng nghèo khổ và thất học của hàng trục triệu người. một xã hội bình đẳng. miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. từ những lời phát biểu ngắn gọn. nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. làm ít thì hưởng ít. có nền kinh tế phát triển cao. từ người quét nhà. và có quyền lao động. vì dân là chủ. làm ít hưởng ít. được tạo điều kiện phát triển hết khả năng sẵn có của mình. tuy nhiên Người cũng chỉ rõ. . quyền làm chủ của nhân dân..Về đặc trưng chính trị: “ Chế độ XHCN và CSCN là chế độ do nhân dân lao động làm chủ”. quan niệm của HCM về CNXH là một quan niệm hoàn chỉnh. về van hóa. không làm thì không hưởng.CNXH là “một xã hội không có chế độ người bóc lột người. . hệ thống. trước hết là nhân dân lao động. nhằm xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người. Người rất chú trọng về kinh tế.CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa. . ai làm nhiều thì hưởng nhiều. nhưng trước hết nhấn mạnh tính ưu việt của CNXH so với chủ nghĩa tư bản về quyền con người. đạo đức. có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. đạo đức. là đồng chí. nạn áp bức xã hội. bóc lột. Như vậy. chúng ta có thể khái quát lên đặc trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM về các mặt chính trị. Trong bộ máy cách mạng. sở hữu của người lao động riêng lẻ. . địa vị cao nhất là dân. nghĩa là ai ai cũng phải lao động. Như vậy. giản dị. . các dân tộc đều bình đẳng.

do dân. HCM viêt. CNXH theo HCM là xã hội giàu có. PL. do dân. vì dân.giữa người với người-một bổ sung đặc sắc của HCM vào hệ thống đặc trưng bản chất của CNXH xuất phát từ truyền thoogs tư tưởng-văn hóa Việt nam. một xã hội tự do và nhân đạo. Vì vậy. “Nước ta là nước dân chủ. Công việc đổi mới. nhà nước ta là NN của dân. Nhà nước ta muốn có hiệu lực mạnh mẽ phải là nhà nước pháp quyền. Theo đó cũng có thể nói. vì dân. người không ngừng đẩy ạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ. xây dựng là trách nhiệm của dân…. được pháp luật bảo vệ. có NSLĐ cao để không ngừng cài thiện và nâng cao đời sống vật chất.Về kinh tế: Nên kinh tế mà chúng ta Xd. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính Phủ lâm thời. Dân chủ phải đi đôi với pháp luật. và đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để sớm có một nhà nước hợp hiến do dân bầu ra. ấm no. một NN pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là NN được cai trị bằng PL và phải làm cho PL có hiệu lực trong thực tế. Về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: . dân chủ. cần kiệm liêm chính…. vững mạnh được lòng dân. tự chủ. tinh thần cho nhân . làm nghề gì. phản ánh được khát vọng tha thiết của loài người. HCM đề ra nhiệm vụ: Phải sớm có một bản hiến pháp dân chủ. quyền hành và lược lượng đều ở nơi dân”. hạnh phúc. theo HCM là “Một nền KT XHCN với CN và nông nghiệp hiện đại. Để củng cố và tăng cường hiệu lực của NN XHCN. nghiệp vụ. để giữ vững được độc lập. nêu cao sự gương mẫu. chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân. đảng viên. Vì vậy. nhất là phải có đạo dức cách mạnh trong sáng.vô tư để xứng đáng là công bộc của dân. Ngay sau khi vừa giành được chính quyền về tay nhân dân. KHKT tiên tiến”. bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào. mặt khác. yêu cầu phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm. . Chính quyền từ xã đến Chính phủ TW do dân cử ra… Nói tóm lại. được thể chế hóa bằng pháp luật. sự trong sạch về đạo đức của người cầm quyền. để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do. để xây dựng chế độ trong sạch. đạo đức và văn minh.Về chế độ xã hội : Nhà nước ta phải thực sự là nhà nước của dân. Trong TTg HCM. một mắt Người hết sức đề cao tính nghiêm minh của PL. Tóm lại. CT HCM đòi hỏi Đảng và NN ta phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt: văn hóa.

thiện.dân. của KH và Công nghệ. đặc điểm của mỗi nước. xét về bản chất. Vô tư. tự chủ.Về con người: HCM đặt con người vào vị trí chủ thể. sau khi có chủ trương đường lối đúng thì lãnh đạo. tinh thần làm chủ tập thể XHCN vf TTg mình vì mọi người. Không có nền CN hiện đại thì không thể có CNXH. gắn liền với phát triển của sức sản xuất. Đối với các nước lạc hậu. NSLĐ cao. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo nền nông nghiệp nhỏ. tổ chức-quản lý kinh tế xã hội co vai trò quyết định trực tiếp.Về văn hóa: Chủ nghĩa xã hội phải gắn với phát triển văn hóa. chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN thì CNH-HDH là một quy luật tất yếu và phổ biến. Theo HCM. Con người XHCN là con người có đạo đức cần kiệm …. phát triển nền kinh tế mới theo hướng XHCN không thể một bước làm xong ngay được. văn hóa đạo đức-lối sống. tính khoa học và tính đại chúng. CNXH pải có nền Kt phát triển. Muốn kinh tế phát triển. Cải tạo nền kinh tế cũ. văn hóa văn nghệ. trong đó khâu then chốt là cải tạo nông nghiệp. Đó là cơ sở để xóa bỏ vĩnh viễn mọi ách áp bức bóc lột do chế độ sở hữu sinh ra. là động lực. Tuy nhiên con đường và bước đi của CNHHDH phải xuất phát từ tình hình. nhằm Xd nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH. khơi dậy tinh thần yêu nước quên mình của nhân dân. mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. mở rộng hiểu biết. Người chỉ ra rằng. . mọi người vì mình. do chính con người Xd nên và vì con người. hướng con người tới chân. sửa đổi thói hư tật xấu. thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. Đây là lĩnh vực được HCM đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh. lành mạnh của nhân dân. Nền KT XHCN. phục vụ cách mạng. . coi đó là cái “thìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân. trước hết cần có những con người XHCN”. nó đòi hỏi sự tự giác và sáng tạo cao độ. Văn hóa phải góp phần bòi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. là nguiwf có ý thức làm chủ NN. công cuộc XDCNXH là một cuộc cách mạng lâu dài. Và tập trung vào các nội dung: Văn hóa giáo dục. nó phải được tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về những TLSX chủ yếu. HCM đã chỉ ra những vấn đề có tính quy luật trong cải tạo và xây dựng kinh tế ở nước ta. “muốn Xd CNXH. * ý nghĩa xác định mục tiêu XDCNXH hiên nay ở VN: . Văn hóa phải góp phần nâng cao tri thức. một lòng một dạ phục vụ nhân dân. văn hóa phải khẳng định và nêu cao lý tưởng độc lập. Về tính chất. Van hóa phải góp phần nâng cao đời sống vui tươi. mỹ. gian khổ. do ậy. văn hóa phải có tính dân tộc. mục tiêu hàng đầu của CNXH.

Về XD nền KT Thị trường định hướng XHCN.Về XD NN pháp quyền: . ..Đại Hội X.Về Xd con người mới XHCN. Đảng đã xác định mục tiêu của CHXN mà nước ta đang xây dựng là: ………(trang 631. . .Về XD nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Tập Bài giảng). .