Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

........ ........ .............................26) ðÀO TẠO....................... ................................................ năm Chức danh..................... ........................................................................................ ......................................................... ...................................................... Phó tiến sĩ............................. năm ñến tháng......................... ................. ......................................................................... .......................................... ...................... ................. ..................... ............ ............................................................................................................... ................................................................................... ......................................... Kỹ sư ..................... tại chức.... .. .............. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ........... .......................................................................................................................... ..................................................... .......................................................................... .............................. ............................................................................. ................................................................. ..................... NGHIỆP VỤ............................................................................................................................................................. ..................... ............................................... ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................... .......................................... ..................................................................... ............................................. 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng..................................... ... ................................................... ............................................................ Chính quyền... ............................................. ...................... .......... chứng chỉ.......................... ....................... ........ chuyên tu.. .. ... ................................................................................................ ..... .............................................................................................................................................. ................................................. ....... .......................... ........................................................ ................................................ ............................................ ........................ bồi dưỡng ............ ......./ Văn bằng: Tiến sĩ........................... .......... . ......................................... ............................................. ... Cử nhân.............................................. ........................................... ñơn vị công tác (ðảng..................................... ...................................................................... ........ .......................................... Thạc sĩ............................................................................................................................. .................. ............... ................................................................ ............................... .... BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN............................................................................................. ............................................................... ........................................................................................................................................................................................................... . .......... NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng............................ ............................................................. .......................................................... ....................................... ......................................................................................................................................... .............................................. ............................................ ............................ ....................................................................................................................... trình ñộ gì .......... ............... ...................................... ðoàn thể) ........... Ghi chú: Hình thức học: Chính quy......................................................................... .................................... chức vụ...................... .................................................................. .............. ...................... ....

. những vấn ñề gì ............. .................... Mẹ.............................................)? ............................ Bố.............................. ñơn vị................................................................. ñặt trụ sở ở ñâu............... ............................................................................................................................................................................... . ............... chức vụ......................................................... ......................... ....... ............. chồng.... ..... ......................................... ............................................. ............... ................ ñã khai báo cho ai.. .............................................. .............................................. ................................................. tổ chức nào.......................................................... mẹ............. ..................................................... anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên .................................... b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan.............................. chức vụ........................................................ ............. ....... ............................................................................................... .................................................................. ................... ....................................... .................... ....... bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào..................... ........................... ..... .. ................................................................................................................. ..... .... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội .............................................................................. ................................................... ............................. học tập........ vợ..................................... mẹ Năm sinh Quê quán................... anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì.......................................................... Vợ ................................................................................. .......................................... ................................................................................................... ................................................. Vợ (chồng)..................................................... ........ .......................................................... ñịa chỉ ...... ............................... ................................................... xã hội nào ở nước ngoài (làm gì........................................... ........................................................................... ............................................ ........................... ................................................................. .......................................................................... ..................28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt..................................... ở ñâu)................. em ruột ...................... thời gian làm việc ............................................ nơi ở (trong.................... ............?): ......................................................) ...................................................... ngoài nước)................... ................... chức danh........... 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI .................... . nghề nghiệp..................................................................................................................................... .......................... kinh tế............................. .... ........Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị.............. 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố.. ................................... Các con: .. ... Chồng ................................................... .............. ............................................ ............ chức danh................................... Anh chị ............... .......................................................... ñịa ñiểm... ................................................................................. ......................................................... con........................................................ ................................................................................................ công tác................ ................................ ..Có thân nhân (Bố.... ... các con.................. ñơn vị nào................................................................................................. ................................................................................................................................................................

........................ + Các nguồn khác: .. chức vụ........................................................................... ...ðất ở: + ðất ñược cấp: ..................................................... ngoài nước).......... Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ... Bố............. ............ mẹ Năm sinh Quê quán.. ........................... ............................................ ................ ........... ............Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: . ....................... tự khai phá ....................ðất sản xuất........... m2 ................................................................................................................................ ................. ......... chức danh........................................................................................................ ...... nghề nghiệp.............. anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên ................................. .. nơi ở (trong.............. tổng diện tích sử dụng: ......................................................................... kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp........... tự xây........................ ........................................ ............................................................................................................... ......................... . ..............................Nhà ở: + ðược cấp................................... ... ....................Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: ................... chị .... ñược thuê..................................................................................... em ruột ........ loại nhà: ................................... ....... m2.................. .................... 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH . học tập.... Anh ....... loại nhà: ... .............................. ...................................................... ........... ................................................................................................ ........... Mẹ.. ......... m2 + Nhà tự mua....................................................... + ðất tự mua: ....... ñơn vị......................... ............ ............................................................. tổng diện tích sử dụng: . thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ....................................... m2 ...... .. .......................... ............................................... tự mua.............................................. ................. ............ ............................................................................................. .......................................b) Bố......................................................................) .......................... công tác....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful