Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

.... .................................................................... ..................................... ............................................... .................. ........................ ......................... ......... .......... ............................. ..................... tại chức............................................... ................................................................................................... ............................................................................................................ ........... BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN......................................... ................................ .... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ........................................ NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng........................................................................................................................................ năm ñến tháng...... .......................... .................. trình ñộ gì ... ........................... Kỹ sư ................................ .............................................................................................................. .................... ............................/ Văn bằng: Tiến sĩ.............................................. ......... Ghi chú: Hình thức học: Chính quy......................................................... .................................................. chuyên tu............ .......................................................................................... ................................................................................... ........................ ........ .................................. .... năm Chức danh......................... ............................................................................................................ chứng chỉ.................................................... ............................... ......................................................................................................................... ................................................................... ñơn vị công tác (ðảng............. ............... ......................................................... ..... ............................. .......... .................................. ............. Thạc sĩ........................................................................................................ Cử nhân.......................... ...................................... ......................................................................................... ................ Phó tiến sĩ.......... ...................... ............................ bồi dưỡng ......... ....................................................................................................................................... ...................................................... 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng...................... NGHIỆP VỤ.......................................................................................................................... ....................... Chính quyền. ............................................ ....................................... ................. ............... ........................................................... ......................................................... ....................... ........................................... ........... ....................................................................................................................................... ...................................................................... . ................................................................... ............................................... ... ðoàn thể) .......................................... ....................................... chức vụ........ ................................... ................................... ................................................... ............................................................................................ ............................... ........................................................................ ....................................................................... ............ ..............................................26) ðÀO TẠO. ........... ................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................... .................... ............................................. ....................................................................... ............................................................. ....................................................... ................................................ ................ .................................................................... ...............................................

................................................ ..... nơi ở (trong. ................................................................................................... bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào............................. Anh chị .. ...................................................................... ............................................................................ Chồng .................................... ............................................................ .................................................................................................................... ............ chức danh.................................... ñịa ñiểm................ ñặt trụ sở ở ñâu............................................................................................................................................................. ñơn vị nào................................................ xã hội nào ở nước ngoài (làm gì.................................. Vợ (chồng).................................. .................. Mẹ................................ b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan...... ........ ............. ................................................................................................... nghề nghiệp....... Bố......................................... .................................................... .......................28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt.............. .................. ....................... con........ ở ñâu)............................... ........ ................................. ................................................................................................................ chức vụ......................................... ................ tổ chức nào.................... học tập.. ..................... .............................................. ........................................................................................ ......................................?): ......... ......................................) . .... ............................................................................................................................ ........................................ thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ..... ......... chức vụ.............................................................. các con.................... ............................................................ ....................... ..................... ............................Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị............................. ....... ........................................ Vợ ............................................................................................................................................................................................................................... thời gian làm việc ........................... 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI ......... ñơn vị..................... em ruột ....................................... ............Có thân nhân (Bố.............. .............. 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố............................ .......................... .............. ................. chồng............................................)? ................... ngoài nước)................................. ..... ñịa chỉ ..... ........... .................................................. ..................................................................................... những vấn ñề gì ................................................................................................ ........... vợ......... ................................................... ......................... ........ .... .............................................................. ñã khai báo cho ai.......................... ............................................................................... .................................... .................................................................... ................ công tác............................................... ....................... mẹ Năm sinh Quê quán.................. ................................... ................................................................................................................................... .................................. anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên .......... .... ...... mẹ............. anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì. kinh tế.......................... ............................................................................................................................ chức danh... .............................................. ..... ................ ................................... Các con: ...............................

.............. ...... Bố.............................................................. ñược thuê................ công tác......... tổng diện tích sử dụng: .......Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: ................................................................................................... mẹ Năm sinh Quê quán.... em ruột ............................................................. .................................................................... .....Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: ........................... 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH .......................... ................ chức danh......... tự mua..... .................................... ............. + ðất tự mua: .................. ................................... chức vụ............................................... ñơn vị....................................................... ............................................................................ loại nhà: ........................... ............................................................................................................................. tổng diện tích sử dụng: ....... ... m2 ..... ............................. ............... ..................... ...... ..........Nhà ở: + ðược cấp................................ Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ............. .... ........................... Mẹ.................................................................................................... ....................................................... ........................ m2 ..b) Bố................................... ......... .............. loại nhà: ...................... ... + Các nguồn khác: ...................ðất ở: + ðất ñược cấp: .... ................ anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên .............. nơi ở (trong......... nghề nghiệp.......................... chị .. thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ................. học tập.. ...... ................................................................................. kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp.... m2 + Nhà tự mua..... ........................................ . m2.............................. ................ ....................................... ................................................ tự xây................... Anh ................) ............................................................................................................... tự khai phá ............ ....................................... .............................. .......................................................................................................................... .............. .....ðất sản xuất. ngoài nước)................ ........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful