Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

...................................... ......................................................... .............................................. ......................................................................................................... ........... năm ñến tháng.................................................................... ... ................................................................................. ............................................ ................ chức vụ............................................................ .......................................................... .... .......... ........................................................................................................ ...... .......................................................................................................................................................................................... ................. ............. ....................... .................................................. ..................... ......................... Cử nhân............................... ... ............................................. .............................................................................................................. ..... Kỹ sư . .................................................. ............ .......................................................... ..................... ............................................................... ... ...................... ..................................................................................... Chính quyền........................................................................ ....................................................... ........................ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN..................... ......... ...... 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng........................................................... .................................................................................... . ................................ ............................................... ................................ ...................................................... .................................................... ......................... ............................................................ Phó tiến sĩ................................................................................................................................. .. . ............................................ NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng.................. ............. ........................... tại chức........ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ..................................... .............................................................. Ghi chú: Hình thức học: Chính quy.............................................................. ......................................... ............ ............................. ................... chứng chỉ....... .......................... ............................................................................................................................................................................................................................................. . .............................26) ðÀO TẠO........................... ðoàn thể) ................................................ ............................................................................ ............................. ................................................ . ................ chuyên tu............................................................................. năm Chức danh.............................................................................................................................................................................................................. ............................................................ ............................ ....................................................................../ Văn bằng: Tiến sĩ............... ..................................................................................................... ñơn vị công tác (ðảng................... ..................................... .................... bồi dưỡng ..... ............. NGHIỆP VỤ................................................................. ............................................. ...... ......................................................................... trình ñộ gì ................................... ........ ....... ........................................................................... Thạc sĩ.............................................................................................................................................................. .............. ............................................. ............ .................................. .......................................................................... .... ................................................................................... ........................................................ ........................

................................................. ..... .......... ................................................................ vợ................................................................ xã hội nào ở nước ngoài (làm gì...................................................................... ..................... ñịa ñiểm.. .... ...................................... ... Các con: ... ở ñâu)................... ................... ñịa chỉ .............................................................................. ..................................................................................................................................... Mẹ..... ..................................................................... ............. ............................................................................................................. ............... chức vụ........................................................................... kinh tế................................................... chức vụ..................................... nơi ở (trong..... ............................................. anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên ..........................................................................28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt............................. .......................................... .............................. ......................................................... .......... ................. ... công tác........................................ ... ................................................... ......................... ñặt trụ sở ở ñâu....................................................................... ................................................................................................ Anh chị .................................................. Chồng ................................................. .................................... ....................................... ......... ................................... ............................................................ ................ ............................................................................. ......... những vấn ñề gì .......................................................................... mẹ...................................Có thân nhân (Bố................. tổ chức nào....................... ...................................... nghề nghiệp......................... ................... Bố.......................... b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan.........................) ............................................ Vợ (chồng).............Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị.......... ........................................ .... ............................................................................... ............................................................ 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI ............................................................. ........................................................ ....................................... 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố.............................................................. ........... ..................... Vợ .......................................................... .. .................. . ....................................................................... .... ...................................................................................................?): ......................................... ñơn vị.......................................................... bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào................................................... ........................ ñã khai báo cho ai.................................... ............... các con..... ................................................................................... .................................................................... chức danh................................ .. thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ....... ............ ........ em ruột .............................................................................................................................. ñơn vị nào........... chồng.. học tập........................ mẹ Năm sinh Quê quán................................................................... .. thời gian làm việc .................... ............. .................... ............................ .......................)? .... .......... ................................................................................................. .............. . anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì.................................................................... chức danh.......... ngoài nước).......... con...................................................

+ ðất tự mua: ................................................. ......... ...................................... ...Nhà ở: + ðược cấp.... chị .................... tự xây......... .............. ........ ..................... ñơn vị..................... ........ nghề nghiệp................................. ................. ...... ñược thuê........................... ................................. học tập...Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: ......... anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên ...................... loại nhà: .......... ............................................................................................................................. mẹ Năm sinh Quê quán............... ..........) ............................................. Anh ............ ................................................ .....................ðất sản xuất.ðất ở: + ðất ñược cấp: ..................................................................................... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ............................................................... chức vụ......................................................... ................. ..... ..................................................... công tác.................................... .......... Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ..... .................... ... .............. ... chức danh................ ............................................................................. m2 ........................... ................................................... ....... m2 + Nhà tự mua...................................... .. Mẹ...... ............................................................ tổng diện tích sử dụng: . ngoài nước)............................................... . tự mua........................ kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp.......... 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH ................................................... ....................................... .................................................... nơi ở (trong............... ................................................. ................ loại nhà: ............................ tự khai phá ............................ .............Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: .................................. ..................................................................................... .......... em ruột ......................... + Các nguồn khác: ..............................................b) Bố..................................... ......................... tổng diện tích sử dụng: ........................................ Bố................................................................ m2................................. m2 .....................