Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

......................................................................................... ................................................ ........ ..................... .............................. .......................................................................................................................................... ......................... ...... ................................................... ............... BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN................................................................................ ...26) ðÀO TẠO...................... năm ñến tháng...... Thạc sĩ........................ ......................... ........... ........................................ ...... ............ ........................ .... .................................................................. ................................ .......................... ........................................ ................................................................. ........................................................................................................ ......................................................... tại chức. ................................................................... .. ........ ....................................................................................... .......................... ....... chuyên tu........ ...... ................ ........................................................................................................ .......................... ................................ ............................................. ...... ............................................................... ................................................................................................................................... ................................................................ trình ñộ gì ............................................................/ Văn bằng: Tiến sĩ.............. Cử nhân........... ............................... ....................................................... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ................ .................................................. ................................................... ............ ñơn vị công tác (ðảng............................................................................ ................................................................ ............................ ....................................................................................... ................................................................. .................................... ............................................... ................... ....................................... ............................................................................................................ ...................................................................................... . chứng chỉ.......................................... ................................ ........... ................................................................................................................. .............................................. Phó tiến sĩ.................................................... Kỹ sư .......... NGHIỆP VỤ.................................................... NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng............................................. ................................................................ .......... .............................................................. .................................................................... ............................................................................................................ .................................................................. ..................... chức vụ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng........................... ....... ............................................................................... .................................................................... Ghi chú: Hình thức học: Chính quy........................................................................... ..... ...................................................... ................... ðoàn thể) ....................................................................................... ................................... ................. ........................................... ................ ............................. ..................... .... ....... ..................................................................................... ........................ Chính quyền... ....................... năm Chức danh............ .............................................. bồi dưỡng .....

.................. ........ . ........................................... ............... .. ......................... anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên ...Có thân nhân (Bố.......................................................................................................................................... ñịa ñiểm.............................................. ........................................................... các con...................................................................................................... .... .......................................................................... .................................................................................................................................................. em ruột .............................................................................................................. ......................................................................................... những vấn ñề gì ............................................................................................................................................. ........... .................................................................................................................................. con.................... ............................. ........................................................................ .... ......................................................................... ..... .... chức danh................. chức danh..................................................................................................................... ...................................................... học tập..... ñã khai báo cho ai................ ................ ............ Vợ ............................. ...................... ....... ... ...... Các con: ...... Vợ (chồng).........) .......................... chức vụ............................ ......................................................... ñịa chỉ .. ..................................... ........................................................... .............................................. ........... ...................28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt........................ ....... ................ ñặt trụ sở ở ñâu............................................................... nghề nghiệp......... ............................................................. ....... xã hội nào ở nước ngoài (làm gì.................................................................. .............. ............................................................................................................................ công tác................................. . ...... ....................... .... ........................................................................................... vợ............................... nơi ở (trong.................................. ở ñâu)................... .. ................ ............................................................................ ........ ............ mẹ Năm sinh Quê quán........................... ñơn vị................................ .......................... 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI ............................................................................... 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố...... .................................................. thời gian làm việc .... .............................. chức vụ.......................... ....................... ....... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ................................ ................................................................................. ........ kinh tế............... ................................................................... ñơn vị nào......................................... b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan.......................................................................... ngoài nước).. mẹ...................................................... tổ chức nào.............................................. Anh chị ............ anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì............... ................... bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào........... Bố............... chồng...................................... ........................................................................Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị............................... Mẹ.............................................................................................................................. .... ...................... ..................................................................................................)? ....................... ...?): ...................... Chồng ... ... ..........................................

...................... ...........Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: ................... .............................. em ruột ....................b) Bố..... ......... ............ ....................... m2 + Nhà tự mua......... .......... tự mua............ + Các nguồn khác: ..Nhà ở: + ðược cấp...................... nghề nghiệp....... tổng diện tích sử dụng: ............................... ... .................................................................................... 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH ....... Bố..... m2 ....................................................................................................................... Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ... ñược thuê............. loại nhà: ............................ anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên ............................. tổng diện tích sử dụng: .......................................................) .................. .... nơi ở (trong................. tự xây..................... ..................................... ............................................................................. chức vụ............................................... ngoài nước)... + ðất tự mua: ................................. ... ................................................................................ ................. ...................... ............................................ .................................. Anh . ......ðất ở: + ðất ñược cấp: ..... .............................. .............................................................. ........................................... ................................. ...................................................... chức danh................................................ ............................................................................ ...... tự khai phá ............ ...... .... chị ........ ................................................................................................................... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ..................Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: ......................ðất sản xuất............................................... ...... ......................... ....................................... kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp........... ñơn vị....... ................................ ... m2 ............. Mẹ........................... công tác............................................................................. loại nhà: ..................... .......... .... ...... mẹ Năm sinh Quê quán..................................... học tập........................... m2......................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful