Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

............ .......................... ............................................. ................. ........................................................ ................................................. ................................................................................................ ........................ trình ñộ gì ............. ............... ðoàn thể) ............................................................................................................................ . ........................................................... ..... ........................................................................................................................................................................................................................ ................... năm ñến tháng......................................... .......................... ........................................ Phó tiến sĩ............................ chuyên tu........ ....................................................................................... .. ....... . ............................................................ .................... .................................................................................................................................... .......................... BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN...................... Cử nhân...................................... ................................................................................... ............................................... ................. ............. ... ................................................................................................ .......................... ......................................................... ....... 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng.... .............................. .... NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng................................................................................................................................................... ...................................... ....... năm Chức danh. tại chức.. ................................. . .................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... ..................................... .......................................................................... ......................................................................................... .................................................................. bồi dưỡng .............. ........ ............................ chức vụ.................................. ........................... ....................................................................... .... .................. ................ ................................................................................................................ ...... ........... NGHIỆP VỤ..... Thạc sĩ.................................................. ................... ........................................................................................................................................................................... .................... ............ ........................................................................................................ ................... ................ ............................. ......... ..... ................................................................. ........................ ...... ñơn vị công tác (ðảng..................................................................... ..................................................... .................................... ........ ......................... ....................................... ....................................................................... ............................. ................................................................ ........................................ ......................26) ðÀO TẠO................................/ Văn bằng: Tiến sĩ.......... chứng chỉ........................................... Kỹ sư ............................................................................................................................................................... ..................................................................... ............................................................................................................................... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ........................................ ..... Chính quyền......... ........................................... ..................................................... .................................................. ................................................ Ghi chú: Hình thức học: Chính quy................................................................................................. .......... ......................................................................................

.......... ........ ................................. kinh tế......................... .............Có thân nhân (Bố..............)? .... ..................... vợ.....................................Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị............... ................................................................................................................................................................................ con....................................... ....... anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên . ngoài nước)........................ ................................................................. .................................... ......................................... .................... ........................................................................................................ ......................... ........................ ... Chồng .................................................. ......... ....................................................................28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt.............................. .............. ..................... mẹ Năm sinh Quê quán......... ........................................................................................... .................................................................... ..................................... ........................ ñã khai báo cho ai........................................ nơi ở (trong.................. em ruột ............................................... ................ các con............ ....................... học tập........................................................... .... chức danh................................... ñặt trụ sở ở ñâu....................................... .................................................................................................................. ñơn vị......................................................................................... tổ chức nào............................................. thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ............................................................... ................................................................................................. ñịa ñiểm... Bố............................. .... Vợ (chồng)............... Anh chị ................................. ............................................................................................................ ............................ mẹ........... chức danh.......................... anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì.......................................... chức vụ............................... ............................................... .................................................................... ..... ...................................................... .............................................. 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố............................................................................ ở ñâu)... ....................?): ................................................................................................. ......................................................... .. những vấn ñề gì .. bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào........................................................................................................ ....... .............................................................. .......................................................................................................... .................. ñịa chỉ .............. Các con: ......................... .......................... .................) .......................................... .................................. .... nghề nghiệp.................................................................................... ...................... .... 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI ......................... ................................ Vợ ..... chồng............................................................................................................................................................. chức vụ.. ......................... b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan........ .............................. ...................... ......................... .............. công tác..................... xã hội nào ở nước ngoài (làm gì............. ................................................................................... ..................... thời gian làm việc ....... .................................. .......................... ........ ................ ñơn vị nào.......................................... .............. . .................................................................................................. Mẹ.... ....................................

.....................................................................Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: ..................... ........... nơi ở (trong........................................ + Các nguồn khác: .. ............. .......................... .............................. thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ........................................... loại nhà: ..................................................... tự mua............................................................... .................................... chức vụ............. ................ nghề nghiệp........................................ m2 + Nhà tự mua.. ............. chức danh............................................. .................) ................................ kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp................................................................................................... ..... m2.......................... ............................................................................. ................................. 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH .......... ñơn vị..................... m2 ........................ tổng diện tích sử dụng: ........................... anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên ......... Bố.................................... ........ m2 ............................................. chị ............................................. tự khai phá ................................................................................. mẹ Năm sinh Quê quán............................... ..................................................... .......................... ñược thuê................................ công tác.................................. ................ em ruột ................ loại nhà: ......................................... ............ Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ...... ............................... ................... ............................... . ...................................... Anh ......... ................ .................................................................... tự xây. ....ðất sản xuất.......................................................... .................................................. ..... + ðất tự mua: ...................................................................... ngoài nước)................Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: ........................ ......................... Mẹ.................... .. .................. tổng diện tích sử dụng: ............. ... ............ ........ học tập. ..... ..... ...................................................b) Bố.Nhà ở: + ðược cấp...................................................................... .............ðất ở: + ðất ñược cấp: ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful