Thành phố Hồ Chí Minh

ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ............................
17)Trình ñộ học vấn: Giáo dục phổ thông: .............. Học hàm, học vị cao nhất: .................................................
(Lớp mấy)

- Lý luận chính trị: ...............................

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Ngoại ngữ: ................................................................................

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D)

Nga (A/B/C/D)

Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngạch công chức: ..................... (mã số: .................) Bậc lương: .........., hệ số: ........... từ tháng .... /.........
20) Danh hiệu ñược phong (năm nào): ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ......................................... Công việc ñã làm lâu nhất: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (ðảng, Chính quyền, ðoàn thể, Cấp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thức, ...): ...................................................
24) Tình trạng sức khỏe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nặng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: ................................. Thương binh loại: .................. Gia ñình liệt sĩ:

.............................. ............ ................ ......... ................................................................... .. ñơn vị công tác (ðảng... .................................... ..................... ..................................... ........................ .................................... tại chức............................................. .................................................................... trình ñộ gì ................. .. năm Chức danh...................................................................................................................................... ...................... ..................... năm ñến tháng....................................................................................................................... ...... .......................... ..................................... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ........ ...... .......... ......................................................................... Ghi chú: Hình thức học: Chính quy............................................ ..... NGHIỆP VỤ... ................................................................................ .... ................................. .. ....... .................................................................................................................................................................................................................................................................. Kỹ sư .... ........ .............................. ... ..... ................. ..................................................... ............................................................................................................... ............... .................. ................................................................................................................................................................................................. ............................................................../ Văn bằng: Tiến sĩ............................................................... ........................................................................... chứng chỉ.................................................... ...................................... ................................................................ ............................................ 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng............. ................................................................................................. ............................................................................. ................................ NGOẠI NGỮ Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng................................................................ .......................... ................ ......................................................... Chính quyền............... ......................................................................... ................................................................................................................................................................... Phó tiến sĩ............ ...................... BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN................................ .. Thạc sĩ.............................................................................................................................................................. ................ .............................................................................. .......... ............................................................................................... ......................... ................................................... ......................................................................... .............................................. ........... Cử nhân.................................................................... ....................................... ............ .... ......... .............................. ........................................................ ................................................................................................ .... ......................... ............. ............... ........ ... chức vụ.............................................................................................................................................................................................................. ........................... .................................................................. ðoàn thể) ................................................ chuyên tu......................... ..................................... ......................................... ...................................................................................................................................... bồi dưỡng .......................... .............................................. . ........................................ .................... ................................... .......................................................... ........................26) ðÀO TẠO................................................

...................................................................... ................................................. .......................................... học tập............................................. .................................................. chồng............................................................. ...... chức vụ.................. ...................................................................................................................................... Anh chị ........................................) .............. ............................................................. anh chị em ruột Quan hệ Họ và tên ..........................................................................Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị...................................................................... ..........................)? ........................................ .................................... ... ... ở ñâu)........ bị tù (từ ngày tháng năm nào ñến ngày tháng năm nào...................... ... ..............28) ðẶC ðIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a) Khai rõ: bị bắt.............................................................................. ....... tổ chức nào............................................................... ................................................................................ b) Bản thân có làm việc trong chế ñộ cũ (Cơ quan..... những vấn ñề gì ... .... ...... ..................... ....................... ................................................... ............ Vợ ............... ...... công tác........................ .......................................................... Mẹ......................................................................................................................................................... ñặt trụ sở ở ñâu............................................. 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI .................................................. .................................................................................. ...... xã hội nào ở nước ngoài (làm gì......................... Vợ (chồng)......................................................... ................... ............................ ...................................................... .............................................................................................................. 30) QUAN HỆ GIA ðÌNH a) Về bản thân: Bố..... ......... kinh tế................. ............ ....................................................................... mẹ............. ñịa ñiểm......................................... ñã khai báo cho ai............................ ...... mẹ Năm sinh Quê quán............................ anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì.............................................................................................. chức danh...........................?): .......................... .............................................. vợ......................................................................... chức vụ....................................... thời gian làm việc ...... .......................................................................................... ................ ................................................................................... các con...................................... em ruột .......... ............................................... .......................................................................... ...................... ............................... con............. nghề nghiệp.... ....................................... ñơn vị nào........... ...................................... .............. ........ ......................................... ñịa chỉ ........................................ ........................................................ chức danh................... ñơn vị..........................................Có thân nhân (Bố................................................................................................................. ......... ........ ............................ .. ................................ ....... ........... Chồng .................... ngoài nước).................................................................................. Các con: ............................................................................... ..... .............. ............................................ ............... . .......... .......................................................................................... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...................................... nơi ở (trong.. Bố............................... .............................................................................. ............. ......................... ....

.. m2 ....... ........................................................................ kinh doanh: (Tổng diện tích ñất ñược cấp......................... ...................... ..... công tác........................ m2.. ........................................................ ......Nguồn thu nhập chính của gia ñình (hàng năm): + lương: ........... .......... ...................................Quá trình lương của bản thân: Tháng/năm: 3/1993 4/1993 Ngạch/bậc: Hệ số lương: .......... .... ....................................................... ....................) ................... ................................................. ñược thuê.............. loại nhà: ........... ................ ...............................ðất sản xuất............. nghề nghiệp............................. ........... ...................................... ................. Mẹ.................. ........................................................... tự xây. .................................................................. tự khai phá .......... ........................................................................................................ ... ................................................................... em ruột ............. ................................... ..................................................................... .......................................................................................................... anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng): Quan hệ Họ và tên ........................... ........ ñơn vị........ ngoài nước)................. ........... + Các nguồn khác: .......................................................................................................................................................... nơi ở (trong........... mẹ Năm sinh Quê quán............... chức vụ...............b) Bố............................ ............................................................................ 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ðÌNH ............................................ ....................... tổng diện tích sử dụng: ......... m2 ......................... ............................................. tự mua.......................................... chức danh.......................................... học tập.. .. loại nhà: ...... m2 + Nhà tự mua........ Bố........ .... ......................................................................................... + ðất tự mua: .............................. chị .... ....... ...................... thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... Anh ........................ Người khai Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật (Ký tên) Ngày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản lý ............Nhà ở: + ðược cấp......................ðất ở: + ðất ñược cấp: . ...................................................................... tổng diện tích sử dụng: .. .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful