Họ và tên: Đơn vị công tác: Phòng 7 – C49 Bài dự thi “Cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống

vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” I. Phần thi tìm hiểu Truyền thống: Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ? Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26/03/1931, do Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện. Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đổi tên 06 lần: Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác". Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công" phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956
1

Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà." Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai hàng triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh- sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội "Trung kiên", "Xung phong" do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thần ấy là chị Trần Thị Lý, người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong mình nhiều vết thương, nhưng người con gái ấy không hề nhụt chí trước quân thù. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng CNXH. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước? Tại Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước: - Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. - Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp nguời "vừa hồng, vừa chuyên" theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.
2

- Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động; xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. - Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành. - Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đoàn Thanh niên Bộ Công an được thành lập ngày tháng năm nào? Ai là Bí thư đầu tiên của Đoàn Thanh niên Bộ Công an? Đoàn Thanh niên Bộ Công an từ khi thành lập đến nay đã trải qua mấy kỳ Đại hội? Hiện nay Ban Thanh niên Công an có bao nhiêu người?Ai là Trưởng ban Thanh niên Công an? Tháng 10/1954, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Công an từ chiến khu chuyển về Hà Nội, lúc này cơ quan Bộ chưa có tổ chức Đoàn Thanh niên, số lượng đoàn viên thanh niên chưa nhiều, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng và tập trung thực hiện niệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, trong năm 1955 đến đầu năm 1956 các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an được bổ sung tăng cường một số đồng chí cán bộ, chiến sỹ trẻ. Số lượng đoàn viên, thanh niên đã phát triển tới hàng trăm đồng chí. Các chi đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các chi bộ Đảng và đều là đầu mối trực thuộc Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương. Nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Bộ Công an, đầu năm 1956, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan Trung ương đã ra quyết định thành lập Liên chi đoàn thanh niên Lao động Bộ Công an. Theo lịch sử biên niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1954 – 2000), thời điểm này được xác định là thời điểm ra đời của Đoàn Thanh niên Bộ công an. Tổ chức và hoạt động của Liên chi đoàn Thanh niên lao động Bộ Công an đặt trực thuộc Đoàn Thanh niên Lao động các Cơ quan Trung ương.
3

Các phong trào của Đoàn Thanh niên Bộ Công an lúc này khá sôi nổi và toàn diện, luôn là điển hình cho phong trào thanh niên các Bộ, nghành thuộc Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương trong các mặt xây dựng đời sống mới, học tập rèn luyện, thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ… Nhằm phát huy vai trò của Đoàn và tuổi trẻ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày 16/9/1958, Đại hội Đoàn Thanh niên lao động cơ quan Bộ Công an lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh được bầu làm bí thư, đây là đồng chí Bí thư đầu tiên của Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Trong 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Ban Thanh niên Công an hiện nay gồm có 13 đồng chí: 1. Đ/c Đồng chí Tạ Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên 2. Đ/c Phạm Kim Đĩnh – Ủy viên TW Đoàn, Phó Trưởng ban 3. Đ/c Vũ Mạnh Hà – Phó Trưởng ban 4. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Phó trưởng ban 5. Đ/c Đồng Đức Vũ – Ủy viên thường trực 6. Đ/c Phạm Văn Đoàn – Ủy viên thường trực 7. Đ/c Hà Nam Thắng – Ủy viên kiêm nhiệm 8. Đ/c Dương Thị Thanh Huyền – Ủy viên TW Đoàn, Ủy viên kiêm nhiệm 9. Đ/c Nguyễn Trung Kiên –Ủy viêm TW Đoàn, Ủy viên kiêm nhiệm 10. Đ/c Nguyễn Anh Hữu – Ủy viên Tv Đoàn, Ủy viên kiêm nhiệm. 11. Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên kiêm nhiệm 12. Đ/c Ngô Hữu Lâm – Ủy viên kiêm nhiệm 13. Đ/c Nguyễn Hồng Kông – Ủy viên kiêm nhiệm Câu hỏi 4: Đồng chí hãy cho biết lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm? Những phần thưởng cao quý được Nhà nước trao tặng trong quá trình hình thành và phát triển đó? Hiện nay Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm có bao nhiêu cơ sở đoàn trực thuộc? Hãy kể tên những cơ sở đoàn đó. - Nghị định 250/CP của Hội đồng chính phủ về việc thành lập các Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) - Ngày 18/6/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng đã ký quyết định số 12 QĐ/BNV quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục cảnh sát nhân dân - Ngày 16/7/1981 Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát được thành lập theo Quyết định số 1511/NS – TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
4

- Trên cơ sở đó, ngày 28/11/1981 Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ ( nay là Bộ công an) cũng đã ra quyết định thành lập các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ. Như vậy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Cảnh sát được thành lập, trực thuộc Đoàn Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) vào ngày 28/11/1981. Đến năm 1989 Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát có 37 cơ sở đoàn trực thuộc với gần 15.000 đoàn viên là lực lượng trực tiếp chiến đấu công tác ở các Cục nghiệp vụ, trại giam, các trường CSND, trong đó có 25 đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa. Từ 1989 - 1992 do yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác xây dựng lực lượng CAND, hàng ngàn cán bộ đoàn viên TCCS đã trưởng thành và tăng cường cho Công an các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ. Sau đó, vào các năm 1990, 1995 theo phân công tổ chức của Bộ, các đơn vị V26 và khối trường Cảnh sát tách ra độc lập và trực thuộc Tổng cục III. Đến năm 2009, Đoàn Thanh niên TCCS có 20 đầu mối trực thuộc và 01 Ban Cán sự Đoàn TCCS phía Nam. Đến tháng 11/2009, tổng số đoàn viên là: 6033 đ/c (trong đó có hơn 3070 đoàn viên là CSNV; công nhân viên hợp đồng và tạm tuyển là 170 đ/c). Cuối năm 2009, theo Nghị định 77 của Chính phủ về việc tổ chức mô hình, bộ máy của Bộ Công an và quyết định 4049 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Tổng cục cảnh sát PCTP, Tổng cục cảnh sát PCTP được thành lập. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2010, Đồng chí Phạm Quý Ngọ, Bí thư Đảng ủy Tổng cục ký quyết định số 26/QĐ - ĐU về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và chỉ định Ban công tác Thanh niên Tổng cục gồm 09 đồng chí do đồng chí Dương Thị Thanh Huyền làm Trưởng ban. Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát PCTP chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Tổng cục và sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Thanh niên Bộ Công an. Đến nay, Đoàn Thanh niên Tổng cục có 15 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc và 01 Ban cán sự Đoàn Tổng cục cảnh sát PCTP phía Nam, tổng số đoàn viên thanh niên là hơn 1.100 đồng chí. Trong lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của mình, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ Tổng cục, Nhà nước đã trao tặng cho Đoàn Thanh niên Tổng cục 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất theo quyết định khen thưởng số 823/KT/CTN ngày 25/3/1996, 01 Huân chương Quân công hạng Ba theo quyết định khen thưởng số 242/2001/QĐ CTN ngày 26/3/2001 và 01 Huân chương Quân công hạng Nhì theo Quyết định khen thưởng số 237/2007/QĐ CTN ngày 08/3/2007, vì đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Tổng cục có 15 cơ sở Đoàn trực thuộc: 1. Chi đoàn cơ sở C42
5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Đoàn cơ sở C43 Đoàn cơ sở C44 Đoàn cơ sở C45 Đoàn cơ sở C46 Đoàn cơ sở C47 Chi đoàn cơ sở C48 Đoàn cơ sở C49

9. Đoàn cơ sở C50 10. Đoàn cơ sở C51 11. Đoàn cơ sở C52 12. Chi đoàn cơ sở C53 13. Đoàn cơ sở C54 14. Chi đoàn cơ sở C55 15. Đoàn cơ sở C56

Câu hỏi 5: Đồng chí hãy nêu thời gian, địa điểm, nội dung các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Tổng cục cảnh sát trước đây và Đoàn Thanh niên Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm trong các năm từ 2001 đến nay. 1.Tháng 6/2001 Đoàn Thanh niên Tổng cục có 02 đồng chí tham gia hoạt động tình nguyện trong thành phần của Đoàn Thanh niên Bộ công an tại 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 2. Tháng 8/2002 Đoàn Thanh niên Tổng cục tổ chức hoạt động tình nguyện hè xã PaTầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với các nội dung: Khám và cấp phát thuốc thông thường cho bà con và cán bộ địa phương, tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, dân số, kế hoạch hóa gia đình thông qua các hình thức giao lưu văn hóa văn nghệ, nói chuyện, phát tờ rơi, chiếu phim…; tổ chức tặng quà (quạt máy, đài, tivi cho Công an xã và Đồn biên phòng 621 và 30 suất quà trị giá 100.000đ/suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và một số hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.) 3.Tháng 8/2003 Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè tại huyện Lạc Đạo, Hưng Yên với các nội dung: Tổ chức làm vệ sinh môi trường tại Đài tưởng niệm Bác Hồ tại xã Đình Dù, Lạc Đạo; tổ chức Lớp tuyên truyền về TTATGT theo Chương trình 174 và kiến thức về công tác phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản vị Thanh niên, kế hoạch hóa gia đình; tổ chức trao đổi về tình hình công tác nghiệp vụ với Ban Công an xã Đình Dù và xã Trưng Trắc; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân xã Trưng Trắc, Lạc Đạo; tặng quà cho Công an các xã, nhà mẫu giáo và các hộ gia đình và cá nhân thuộc diện chính sách ở địa phương. 4.Tháng 8/ 2004, tổ chức Chiến dịch tình nguyện tại xã Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Tại đây, Đội Thanh niên tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết 13 của Chính phủ, nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc cho nhân dân xã Kim Thủy; thăm, tặng quà cho Huyện đoàn, Công an huyện và lực lương biên phòng đóng quân tại xã Kim Thủy, các cá nhân, hộ gia đình chính sách. 5.Tháng 5/2005, tổ chức Chiến dịch tình nguyện tại Sóc Sơn, Hà Nội. Trong chiến dịch nguyện lần này, Đội tình nguyện của Tổng cục đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tổ chức khám và phát thuốc thông thường cho 150 người thuộc diện chính
6

sách, khó khăn của xã Tân Dân; tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ với bà con, nhân dân và chính quyền đoàn thể địa phương; tham gia tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy cho nhân dân địa phương; tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi, các các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 6.Tháng 7/2006, phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty phát triển và kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh, bệnh viên Từ Dũ và Đoàn Thanh niên CA tỉnh Sóc Trăng tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng với các nội dung: Khám và cấp phát thuốc cho hơn 1000 lượt nhân dân và cán bộ địa phương (trị giá 10.000.000 đ); tặng 4000 tập vở, 4000 bút viết, 200 cặp sách học cho các em học sinh nghèo học giỏi; tặng 500 phần quà mỗi phần quà trị giá 100.000đ cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… 7.Tháng 7/2007, phối hợp với Đoàn Thanh niên CA tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung: Đóng góp 100 ngày công làm vệ sinh môi trường; trao tặng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình là thân nhân của liệt sỹ CAND; tặng 100 phần quà, trị giá 100.000đ mỗi phần cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho 300 lượt nhân dân và cán bộ địa phương ( trị giá khoảng 03 triệu đồng)… 8. Tháng 7/2008, tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè tại huyện Đakrong, Quảng Trị. Tại đây Đoàn đã tổ chức các hoạt động: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 100 phần quà, trị giá 100.000 đ mỗi phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, tặng một số hiện vật cho Công an xã, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong, Nhà trẻ, Trường Mẫu giáo, Bệnh xá; tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật cư trú, Luật Công an xã, môi trường, phòng chống ma tuý, giao thông, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em... cho lực lượng Công an xã, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của xã; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức 01 đêm văn nghệ phục vụ nhân dân. Đặc biệt, ngay sau khi tổ chức hoạt động tình nguyện tại Quảng Trị, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, từ ngày 13- 19/7/2008, Đoàn Thanh niên Tổng cục đã tổ chức hoạt động giao lưu và tình nguyện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với các nội dung hoạt động sau: Thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào; thăm, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và tặng quà tại Trường Văn hoá trẻ mồ côi do Bộ An ninh Lào quản lý; tổ chức “Ngày Văn hoá - Thể thao Tuổi trẻ Cảnh sát Lào - Việt” giữa Thanh niên, Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát và Học viện An ninh Quốc gia Lào với Thanh niên, Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Việt Nam; thăm quan Bảo tàng Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hẳn; Bảo tàng Công an Lào và các di tích lịch sử văn hoá của đất nước Lào. 9. Tháng 7/ 2009, Đoàn Thanh niên Tổng cục đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị: VNPT, BIDV, PVN, Công ty Cavico do đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát làm Trưởng ban chỉ
7

đạo đã tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè tại xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và xã IaKhươl, huyện Chư Păh, xã IaTiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với các nội dung hoạt động tiêu biểu sau: - Tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân, xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Chương trình “Thắp sáng ước mơ” của C17 hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp và tặng Thư viện cho Nhà trường với số tiền khoảng 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng). - Tại Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam hỗ trợ xây dựng 01 Nhà sinh hoạt cộng đồng và Mẫu giáo (Làng Klên); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ xây dựng Mẫu giáo (làng TơVer) với số tiền khoảng 450.000.000đ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng). - Tại Xã IaTiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Đoàn Thanh niên các đơn vị: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 2000 người; tặng Vườn tri thức cho Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên Thanh niên Đoàn cơ sở lưu Thế Hà… với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng… kết hợp tổ chức 1 đêm Lửa trại, giao lưu văn nghệ với nhân dân. Tổng giá trị quà tặng, khám bệnh, phát thuốc tại các tỉnh Quảng Nam và Gia Lai khoảng 2.260.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm, sáu mươi triệu đồng). 10. Từ ngày 28/11 – 03/12/2010, tổ chức Chiến dịch tình nguyện mùa Đông tại xã Vần Dình và xã Sỹ Hai thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Đoàn tình nguyện của Tổng cục cảnh sát PCTP do đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Trình, Phó Cục trưởng Cục Chính trị hậu cần làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam Chi nhánh Cao Bằng, Huyện Đoàn Hà Quảng, Viễn thông Cao Bằng, Ngân hàng Standard Chararcet đã tổ chức gần 500 ngày công lao động sửa chữa và làm mới 02 km đường nối từ xóm Lũng Bông ra trung tâm xã Sỹ Hai, huyện Hà Quảng; tổ chức 01 giao lưu đêm văn nghệ kết hợp sinh hoạt chính trị và trao tặng 02 Nhà Nhân ái và hàng trăm suất quà trị giá 300.000đ mỗi suất quà cho các hộ gia đình và các cá nhân thuộc diện chính sách. Tổng giá trị quà tặng 337.000.000 đồng (ba trăm ba mươi bảy triệu đồng)…

8

II. Phần thi Hiến kế tặng Đoàn Đồng chí hãy đề xuất, gợi ý những mô hình, cách thức hoạt động phù hợp với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) nhằm thu hút, tập hợp Đoàn viên, thanh niên Công an tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên?
Ý TƯỞNG THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ: “VÌ MÔI TRƯỜNG”

Với chuyên môn và những kiến thức đã được đào tạo của cảnh sát môi trường, việc thành lập câu lạc bộ “Vì môi trường” sẽ giúp đông đảo Đoàn viên, Thanh niên có cơ hội được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn đồng thời tuyên truyền, tìm cách giúp đỡ người xung quanh hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ Môi trường. 1. Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm: Chủ đề của mỗi buổi hoạt động sẽ được đưa trước để hội viên có thể chuẩn bị và có những đóng góp nhất định khi tham gia sinh hoạt. Ví dụ: “Ô nhiễm nguồn nước thải”, “Ý thức của người dân” ... Cách thức phát triển chủ đề cần đa dạng, phong phú để tạo hứng thú cho hội viên. Ví dụ: Các trò chơi đối kháng: chia làm các đội khác nhau, một đội đố, một đội trả lời – thắng thưởng thua phạt; một vài người thuyết trình về đề tài và những người khác tham gia tranh luận, đóng góp ý kiến; cuộc thi kể những câu chuyện vui về hiểu biết của mọi người, những kỷ niệm có liên quan của từng hội viên; cuộc thi hát những bài hát về Đoàn, lực lượng Công an, Môi trường … 2. Vào ngày nghỉ, các thành viên câu lạc bộ có thể tổ chức các hoạt động khác nhau để tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường. Ví dụ: Đi dã ngoại bằng xe đạp, đi thuyền vớt rác ở Hồ Tây, đi nhặt rác ở các khu vui chơi giải trí… Các hoạt động này có tác dụng tuyên truyền bằng hành động tới người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đồng thời cũng có thể thu hút sự tham gia của các hội viên do tính chất hoạt động nhóm và không mang tính lý thuyết. Với các hoạt động này nếu được trang bị đồng phục của câu lạc bộ thì có thể thu hút được sự chú ý của người dân và tăng hiệu quả của việc tuyên truyền. Các hoạt động này cũng có thể diễn ra hàng ngày khi mỗi thành viên cúi xuống nhặt một chiếc vỏ hộp để không đúng chỗ hay đi xe đạp đi làm. Để có thể thành lập được câu lạc bộ và câu lạc bộ có thể hoạt động tốt cần rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là thủ lĩnh – ban lãnh đạo câu lạc bộ. Nếu có một ban lãnh đạo nhiệt tình, năng động và sáng tạo với những đề tài và hoạt động đủ hấp dẫn thì chắc chắn có thể thu hút được đông đảo Đoàn viên và thanh niên trong lực lượng tham gia.

9