P. 1
On thi hoa hoc lop 12

On thi hoa hoc lop 12

|Views: 1,237|Likes:
Được xuất bản bởiNgoc Phu Nguyen

More info:

Published by: Ngoc Phu Nguyen on Feb 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

HÓA HỌC 12

• • • • • • • • • Chương 1: Este – Lipit Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin – Amino axit – Protein Chương 4: Polime – Vật liệu polime Chương 5: Đại cương về kim lọai Chương 6: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ - Nhôm Chương7: Sắt và một số kim lọai quan trọng Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

CHƯƠNG I. ESTE - LIPIT A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacboxylic - Dẫn xuất của axit cacboxylic là những sản phẩm tạo ra khi thay thế nhóm hiđroxyl -OH trong nhóm cacboxyl -COOH bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác: -COOH → -COZ (với Z: OR', NH2, OCOR, halogen, …) - Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR' thì được este. - Halogenua axit (quan trọng nhất là clorua axit RCOCl). Để tạo ra halogenua axit có thể dùng các tác nhân như PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2 (photgen), SOCl2 (thionyl clorua), … RCOOH + PCl5 → RCOCl + POCl3 + HCl 3RCOOH + PCl3 → 3RCOCl + H3PO3 RCOOH + SOCl2 → RCOCl + SO2 + HCl RCOOH + COCl2 → RCOCl + CO2 + HCl - Anhiđrit axit, có 2 loại: đối xứng (dạng (RCO)2O hoặc (ArCO)2O; gọi tên bằng cách thay từ axit bằng anhiđrit (CH3CO)2O là anhiđrit axetic), và không cân đối (sinh ra từ hai axit monocacboxylic khác nhau như CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên bằng từ anhiđrit cộng với tên của hai axit - anhiđrit axetic benzoic). Để tạo thành anhiđrit axit có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng của nhiệt, … 2. Công thức tổng quát của este a/ Trường hợp đơn giản: là este không chứa nhóm chức nào khác, ta có các công thức như sau :
- Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đơn chức R'OH: RCOOR'. - Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đơn chức R'OH: R(COOR')a. - Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đa chức R'(OH)b: (RCOO)bR'. - Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đa chức R'(OH)b: Rb(COO)abR'a. Trong đó, R và R' là gốc hiđrocacbon (no, không no hoặc thơm); trường hợp đặc biệt, R có thể là H (đó là este của axit fomic H-COOH).

b/ Trường hợp phức tạp: là trường hợp este còn chứa nhóm OH (hiđroxi este) hoặc este
còn chứa nhóm COOH (este - axit) hoặc các este vòng nội phân tử … Este trong trường hợp này sẽ phải xét cụ thể mà không thể có CTTQ chung được. Ví dụ với glixerol và axit axetic có thể có các hiđroxi este như HOC 3H5(OOCCH3)2 hoặc (HO)2C3H5OOCCH3; hoặc với axit oxalic và metanol có thể có este - axit là HOOC-COOCH3.

c/ Công thức tổng quát dạng phân tử của este không chứa nhóm chức khác Nên sử dụng CTTQ dạng C n H 2n + 2 −2∆ O2a (trong đó n là số cacbon trong phân tử este n ≥ 2, nguyên; ∆ là tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử ∆ ≥ 1, 2

nguyên; a là số nhóm chức este a ≥ 1, nguyên), để viết phản ứng cháy hoặc thiết lập công thức theo phần trăm khối lượng của nguyên tố cụ thể. 3. Tính chất hoá học của este a/ Phản ứng thuỷ phân este Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là phản ứng thuỷ phân. Sơ đồ thuỷ phân este (về cơ bản, chưa xét các trường hợp đặc biệt) là :

C

O

+H

OH

H +, t o

C O

H

+

OH

O O (este) (nước) (axit) (ancol) Thuỷ phân chính là quá trình nghịch của của phản ứng este hoá.
Phản ứng thuỷ phân có thể xảy ra trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ. - Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá. Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este: - Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Sản phẩm của phản ứng trong điều kiện này luôn có axit cacboxylic. Để chuyển dịch cân bằng về phía tạo axit và ancol, ta dùng lượng dư nước.

- Phản ứng thuỷ phân este không những thuận nghịch mà còn rất chậm. Để tăng tốc độ phản ứng thuỷ phân ta đun nóng hỗn hợp phản ứng với với chất xúc tác axit (H2SO4, HCl…). - Phản ứng xà phòng hoá chỉ xảy ra một chiều, sản phẩm thu được luôn có muối của axit cacboxylic.

C O

+ OH-

to

C
(muối)

O-

+

OH

(este) (kiềm) O b/ Phản ứng của gốc hiđrocacbon

O (ancol, phenol, anđehit …)

Este không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có khả năng tham gia phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp – đây là tính chất do liên kết π quy định (tương tự như hiđrocacbon tương ứng). Một số phản ứng thuộc loại này có ứng dụng quan trọng là : - Phản ứng chuyển hoá dầu (chất béo lỏng) thành mỡ (chất béo rắn)
Ni, t , p (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5 (Triolein) (Tristearin) - Phản ứng trùng hợp vinyl axetat thành poli(vinyl axetat)
0

nCH2

CH OCOCH3

xt, to, p

CH CH2 n OCOCH3

- Trùng hợp metyl metacrylat thành poli(metyl metacrylat) – thuỷ tinh hữu cơ plexiglas).

3

Không nhất thiết sản phẩm cuối cùng phải có ancol. Este vòng (được tạo bởi hiđroxi axit) CH 3 CH C O • Este + NaOH  Có MSP = MEste + MO → NaOH R C O O Đây chính là este vòng nhưng được nhìn dưới góc độ khác mà thôi 4 . to. • Este + NaOH  1 muối + 1 ancol + H2O → Este. p CH3 CH CH2 n COOCH3 poli(metyl metacrylat) (PMM) CH3 metyl metacrylat .nCH2 CH COOCH3 xt. Phản ứng khử este bởi líti-nhôm hiđrua LiAlH4 thành ancol bậc I 1) LiAlH 4 → RCOOR'  RCH2OH + R'OH 2) H3O + (Chú ý: anhiđrit axit. 4. 5.axit : HOOC-R-COOR’ • Este + NaOH  2 muối + H2O → Este của phenol: C6H5OOC-R • Este + NaOH  1 muối + anđehit + H2O → Hiđroxi. Một số trường hợp thuỷ phân đặc biệt của este (không chứa halogen) thường gặp trong bài toán định lượng là : • Este + NaOH  1 muối + 1 anđehit → Este đơn chức có gốc ancol dạng công thức R-CH=CHThí dụ CH3COOCH=CH-CH3 • Este + NaOH  1 muối + 1 xeton → Este đơn chức với dạng công thức R’ –COO – C(R)=C(R”)R’’’ Thí dụ : CH3-COO-C(CH3)= CH2 tạo axeton khi thuỷ phân. halogenua axit cũng bị líti-nhôm hiđrua khử tương tự).este: RCOOC(R)(OH)-R’ • Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất → hoặc “m RẮN = mESTE + mNaOH”. tuỳ thuộc vào việc nhóm – OH đính vào gốc hiđrocacbon có cấu tạo như thế nào mà sẽ có các phản ứng tiếp theo xảy ra để có sản phẩm cuối cùng hoàn toàn khác nhau. hoặc nữa là do cấu tạo bất thường của este gây nên.este: RCOOCH(OH)-R’ • Este + NaOH  1 muối + xeton + H2O → Hiđroxi.Phản ứng tráng gương của este của axit fomic– (xem lại anđehit). Một số phản ứng thuỷ phân đặc biệt của este Căn cứ vào sơ đồ phản ứng xà phòng hoá hay phản ứng thuỷ phân este ta có thể căn cứ vào sản phẩm tạo thành để suy đoán cấu tạo của este ban đầu.

các em chỉ được vận dụng khi không có dấu hiệu cho phép xác định cụ thể số nhóm chức este trước đó. H . Lipit . t CH3 CH C O + NaOH CH3 CH C ONa O Chú ý các kết luận in nghiêng ngay dưới mỗi trường hợp trênO chỉ là một thí dụ OH đây o 6. gọi chung là triglixerit. Phản ứng xà phòng hoá xảy ra nhanh hơn phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit và không thuận nghịch.đơn giản nhất. t 0 CH3COOH + CH≡ CH  CH3COOCH=CH2 → d/ Phản ứng ankyl halogenua và muối bạc hay cacboxylat của kim loại kiềm RCOOAg + R'I → RCOOR' + AgI RCOONa + R′ I → RCOOR' + NaI 7. …hầu hết chúng đều là các este phức tạp. Lipit bao gồm chất béo. Muối natri (hoặc kali) của các axit béo chính là xà phòng. Khi thuỷ phân chất béo thì thu được glixerol và axit béo. . photpholipit.Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh.Phản ứng của ancol với axit cacboxylic (xem axit). Một số phương pháp điều chế este a/ Phản ứng của ancol với axit cacboxylic và dẫn xuất như clorua axit. . 5 . Phản ứng của chất béo với chất kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. sterit. anhiđrit axit. tạo ra este.t  → RCOOH + R'OH ← RCOOR' + H2O  + 0 . Ví dụ: phản ứng tạo phenyl axetat (CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOH → CH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCl → c/ Phản ứng cộng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic Ví dụ: phản ứng tạo vinyl axetat xt. . .Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. sáp.Chỉ số axit: là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1g chất béo.Phản ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc clorua axit thì phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều (không thuận nghịch như khi tác dụng với axit) (CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOH → CH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HCl → b/ Phản ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc clorua axit (phenol không tác dụng với axit cacboxylic) tạo este của phenol.

RCOONa + HCl (dd loãng) → RCOOH + NaCl t0 16. (CH3)2C(OH)CN + 2H2O → (CH3)2C(OH)COOH + NH3↑ 12. CH3-CO-CH3 + HCN → (CH3)2C(OH)CN 11. RCOOCH=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3CHO → 0 t 2. t0  → 4. 3CH3COOH + PCl3 → 3CH3COCl + H3PO3 t0 7. C3H5(OOC R )3 + 3NaOH  3 R COONa + C3H5(OH)3 → H+ . (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH  C17H35COOK + C3H5(OH)3 → 6. H + 0 0 15. C6H5-CH(CH3)2  C6H5OH + CH3COCH3 2) H 2 O. R-Cl + KCN → R-CN + KCl 13. 2CH3COONa(r) + 4O2  Na2CO3 + 3CO2↑ + 3H2O → t0 17. 3CH3COOH + POCl3  3CH3COCl + H3PO4 → CaO. bR(COOH)a + aR'(OH)b ← Rb(COO)abR'a + abH2O  t 5. CH3CH2COOH + Br2  CH3CHBrCOOH + HBr → 10. RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O → t0 3. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp B . t 0 8. t 0 9.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP t 1. CxHy(COOM)a + O2  M2CO3 + CO2 + H2O → (sơ đồ phản ứng đốt cháy muối cacboxylat). CH3COONa(r) + NaOH(r)  CH4 + Na2CO3 → photpho.Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng hợp vào các liên kết bội có trong 100g chất béo. 8.Chỉ số xà phòng hoá là tổng số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1g chất béo. t0 18. R-CN + 2H2O → R-COOH + NH3↑ 1) O 2 → 14.. . RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3COCH3 → 6 .

(2). Câu 1. (1). đơn chức. 3. Nhận xét đúng là A. (2). với n ≥ 2 . Etyl axetic. còn (2) tạo sản phẩm muối. a. (4). (3). và (4). c. (5). D.C. c. do đó làm tăng hiệu suất tạo este. Các nhận định đúng gồm A. thu chất rắn Y. (2). Câu 1. D. B. (2). 15. (3). (5) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. b/ (1) tạo sản phẩm axit. a. b. sẽ tồn tại các este với tên gọi : (1) etyl axetat. Các nhận định đúng là A. (4). (4). (4) Phản ứng este hoá là phản ứng thuận . (1). Etyl fomiat. (1).4 Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở E (C5H6O4) và F (C4H6O2). (4) propyl fomiat. (4). có thể thu được este có tên là A. B. Đun hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư.2 Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. Các tên gọi đúng ứng với este có thể có của công thức phân tử đã cho là A. (3). (4). (1). Etyl axetat. (2). c. (1).7 Phản ứng thuỷ phân của este trong môi trường axit (1) và môi trường bazơ (2) khác nhau ở các điểm : a/ (1) thuận nghịch. (1). Vậy công thức cấu tạo của E và F là A.. C. còn (2) chỉ một chiều. axit sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước. (3). (3). (3) Este no. D. B. (3). HOOC – CH = CH – COO – CH3 và CH2 = CH – COO – CH3. Câu 1. B. C. D. C. Đietyl ete. c/ (1) cần đun nóng.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1. (5). C. (5). HOOC–CH = CH– COO–CH3 và CH3–OOC – CH = CH2. Câu 1. (1). HOOC – COO – CH2 – CH = CH2 và H – COO – CH2 – CH = CH2. C. (3) metyl iso-propylonat. 7 .3 Xét các nhận định sau: (1) Trong phản ứng este hoá. b. Câu 1. (2). D. (3). (4). (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.nghịch. (2) metyl propionat. Câu 1. 14. (2). B. (4). (2) Không thể điều chế được vinyl axetat bằng cách đun sôi hỗn hợp ancol và axit có axit H2SO4 đặc làm xúc tác. B. chỉ (4). (3) Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic để thực hiện phản ứng với phenol. (2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – COO. D. (4). (4). Nung Y với NaOH (có mặt CaO) thì được một chất khí là CH4. (1).5 Tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit benzoic là A. sau đó cô cạn dung dịch. (1) và (4). B. 4. (5). mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 . D.1 Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác).6 Ứng với công thức phân tử C4H8O2. còn (2) không cần đun nóng. (5) isopropyl fomiat. (5). C. HOOC – CH2 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – CH = CH2. (3). C. a. b. (3). (5).

ba chức là A. D.13 Những phát biểu sau đây : (1) Chất béo không tan trong nước. B. Câu 1. C2H5COOCH3 C. D. (2). Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. (1).18O12. CnH2n+2O2. (4). nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Câu 1. (2) Chất béo không tan trong nước. CnH2n – 2O2. (1). (4) phản ứng oxi hóa.16 Este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và H2O. Các phát biểu đúng là A. Câu 1. 6. B. B. vinyl fomiat.8 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là A. phenyl fomiat. (3) phản ứng thuỷ phân. C. Câu 1. C. (2) (RCOO)2C3H5(OH). B. Câu 1. Rb(COO)abR’a. (3). metyl axetat. Số lượng công thức cấu tạo của các trieste có thể có trong loại sơn nói trên là A. B. 18. (3) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. chỉ có (1).11 Công thức tổng quát của este thuần chức tạo bởi ancol no hai chức và axit không no có một nối đôi. 8 . CnH2nO2. (2).6O4. (4) Chất béo là este của glixerol và axit hữu cơ. (1). Công thức cấu tạo của X là A. phenyl axetat.12 Trong số các phản ứng có thể có của este gồm: (1) phản ứng trùng hợp. B. CnH2n . D. B.14 Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. (5). đơn chức chứa 50%C (về khối lượng) có tên gọi là A. CnH2n . (3). Câu 1. (3) và (4). (4). D. (4). Câu 1. HCOOC3H7 B.15 Este mạch hở. (4). (2). (1). D. 12. 8. Câu 1. C.Câu 1. CH3COOC2H5 D. (4). (2) phản ứng cộng. (1). (1). B.17 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. CnH2n . phản ứng đặc trưng cho mọi este là A. C. CnH2n – 2O2. (4) (ROOC)2C3H5(OH). metyl benzoat. chỉ có (5). C. Công thức đã viết đúng là A. vinyl axtetat. D. D.9 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic no đơn chức và một ancol no đơn chức (cả axit và ancol đều mạch hở) là A. C. (2). Câu 1. (3). X có tên gọi là A. D. (3). B. RCOOR’. C.10 Este của glixerol với axit cacboxylic (RCOOH) được một số học sinh viết như sau: (1) (RCOO)3C3H5. HCOOC3H5.10O6. (5) C3H5(COOR)3. etyl axetat. C. (3) (HO)2C3H5OOCR. CnH2n -16O12. C. CnH2n + 1COOCmH2m +1. (2). CnH2nO2. benzyl fomiat. D.

0. chỉ có (3). x. Câu 1. B. dung dịch AgNO3 trong amoniac lần lượt là A. D. B. D. y = 0. 5. (4) metyl benzoat. D. C. 2. 2. 1. x = 1. 1.2 mol este tạo thành. y = 1. 6. Ở nhiệt độ đó hằng số cân bằng Kc của phản ứng este hoá là A. Các tên gọi đúng là A. 2. Câu 1. Câu 1. D. este mà polime của nó được dùng để sản xuất chất dẻo gồm A. chỉ có (1).4. 2. (1) và (2).Câu 1. Khi đạt trạng thái cân bằng trong hỗn hợp có 1. 2. y = 0. C. C. C. C. Vinyl axetat.75 mol este (không tác dụng với Na). 1. (1). B. y = 1.00.22 Đun nóng hỗn hợp gồm x mol axit axetic và y mol etylen glicol (xt H2SO4 đặc). (1).26 Cho 2 mol CH3COOH thực hiện phản ứng este hoá với 3 mol C2H5OH. 4. 2. (3). C. 5. (4). 2. 2.75.80. B. 2. x = 1. y có giá trị là A.05.25 mol ancol và 0. 1.19 Trong số các este: (1) metyl axetat. 2. B.25 Tên gọi của este (được tạo nên từ axit và ancol thích hợp) có công thức phân tử C4H6O2 là A.2.23 Trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2. 9 . Tại thời điểm cân bằng thu được 0. (2) metyl axetat. 4. C. Câu 1. Metyl propionat. D. (3). 1. C.00. (3) iso propyl fomiat.24 Ứng với công thức phân tử C3H6O2. D. Câu 1.18 Khi đun hỗn hợp 2 axit R1COOH và R2COOH với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste ? A.30 mol axit. Câu 1. (3) metyl metacrylat. 1. Metyl metacrylat. (2) và (3). C. (4). (4) vinyl fomiat. (2). 1. 3. B. (2). mạch hở là A. C. 3. natri kim loại. mạch hở là A. số đồng phân có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.2. 2. x = 1.21 Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este (được tạo nên từ axit và ancol) no đa chức. B. 3. Câu 1.90. Câu 1. 2. 2.20. 18. B. D. một học sinh gọi tên các đồng phân este có thể có gồm: (1) etyl fomiat.20 Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este không no. x = 1. (4). (2) metyl acrylat. B. 1.05. natri cacbonat. (3). D. (1). Metyl acrylat. 4. 2.

Công thức cấu tạo của X có thể là A. 10 . thu được 2 sản phẩm hữu cơ X. HOOC–CH2–CH = CH–OOCH. B. c.O) đơn chức đều không tác dụng được với Na.72 lít (đktc) CO2 và 5. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol. Y thuộc dãy đồng đẳng A. B. đun nóng. C. Đốt cháy hoàn toàn m g T. giấm và axit sunfuric đặc. e/ Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. Y (chứa các nguyên tử C.27 Chất X tác dụng với NaOH cho dung dịch X1. có một nối ba.31 Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. etyl axetat. Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm.H. axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. số nguyên tử cacbon chẵn. b. e. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. d. HCOO – CH = CH – CH3.Câu 1. nhưng đều tác dụng với dung dịch NaOH khi đun nóng. Câu 1. a. có 1 nối đôi.28 Hỗn hợp T gồm 2 chất X.30 Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat ? A. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic. B. HOOC–CH = CH–OOC–CH3. Câu 1. Câu 1. C. Câu 1. D. D. d/ Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn. HCOO –C(CH3) = CH2. axit axetic và axit sunfuric đặc. B. isopropyl fomiat. este đơn no. CH2 = CH – OCOCH3. C. d. C. thu được một muối và một ancol. CH2 = CH – CH2 – OCOH. este đơn. Chưng cất X3 thu được chất X4. HOOC–CH2–COO–CH = CH2. Các axit béo có mạch cacbon không phân nhánh. B. Câu 1. b. H. Chất béo là este của glixerol với các axit béo. Cho X5 tác dụng với NaOH lại thu được X2. D. C. c/ Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước. D. B. D. este đơn. d. Y mạch hở (C. rượu trắng và axit sunfuric đặc. metyl propionat. Những câu đúng là đáp án nào sau đây ? A. no.4g H2O. a. e. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư. a. a. e. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol. Đun sôi hỗn hợp etanol. C. propyl fomiat. O). thu 6. HOOC–COO–CH2–CH = CH2. Cho X4 tráng gương được sản phẩm X5. este đơn có 2 nối đôi. Vậy công thức cấu tạo của X là A. Câu 1. D. B. b/ Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước. c.33 Cho các câu sau : a/ Chất béo thuộc loại hợp chất este.29 Phát biểu nào sau đây sai ? A. D. Cô cạn X1 được chất rắn X2 và hỗn hợp hơi X3. Glixerol khử nước hoàn toàn cho sản phẩm là acrolein. Chất E là A. Vậy X. d.32 Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng. C.

D. khi đốt cháy một thể tích ancol T cần 3 thể tích oxi (đo ở cùng điều CH2 CH2 O kiện). axit acrylic.15 mol este đơn chức X (C5H8O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. cần thực hiện số lượng phản ứng hoá học ít nhất là A. Số liên kết π có trong gốc hiđrocacbon của axit béo. thu sản phẩm 2 muối C3H5O2Na. polibutađien và poli(butađienstiren). Câu 1. 1.34 Chỉ số axit của chất béo là A. CâuCH3COOCH2 hữu cơ CHcông thứcCH2 tử C2H8O2.6 mol. 51%.4 mol. B. 8 Câu 1. 2. (2) dd NaOH. CH2 CH(CH3)COOCH3. CH2 CH COOC2H5 . 0.37 Từ nguyên liệu đầu là eten và benzen (xúc tác và điều kiện phản ứng có đủ). D. B. C.41 F là chất CH có 2 .Câu 1.6.35 Cho a mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. B. 2. 1. C. axit fomic. C. a có giá trị là A. Công thức cấu tạo của X là A. Số miligam NaOH cần để trung hoà các axit tự do có trong 1 gam chất béo. C3H3O2Na và 2 sản phẩm khác. D. 3. D. 5. 3. Câu 1. C. 3. axit axetic. O=HC–CH2–CH2–CH2–CH=O và O=HC–CH(OH)–CH2–CH=CH2. CH3–CH2–COO–CH=CH2 và CH2=CH–COO–CH2–CH3. C. để điều chế được ba polime gồm polistiren. B. Số mol KOH cần để xà phòng hoá một gam chất béo. (3) dd AgNO3/NH3. CH3–CH(OH)–CH(OH)–CH=CH2 và CH2=CH–CH2–CH2–COOH. phân CH 5 C O. 44%. 1. F tác dụng với NaOH tạo ra một ancol T. Câu 1. axit valeric. 5. C.3 mol. 50%. 22%. B. Axit tạo F là A. 1. 7. 0. B. 11 . Số miligam KOH cần để trung hoà các axit tự do có trong 1 gam chất béo.40 Cho 0. Công thức cấu tạo của X và Y là A. (5) cồn iot. C. CH2=CH–CH2–CH2 – COOH và CH3–CH2–CH=CH–COOH. Câu 1. D. 0.36 Đun nóng hỗn hợp X và Y có công thức C5H8O2 trong dung dịch NaOH. D. 2.5 mol. D. C. (4) axit axetic. D. Để phân biệt 3 este: anlyl axetat. vinyl axetat và etyl fomiat cần phải dùng các thuốc thử là A. 0.38 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch natri hiđroxit 4%. Câu 1.39 Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất được dùng làm thuốc thử gồm: (1) dd brom. B. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng A. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 21g muối khan. B.

Propyl axetat.Câu 1. etyl fomiat.43 Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z. HCOOC2H5 (1. 12 B.6g). Câu 1. Câu 1. D. .01mol. 12g. C2H4(COOC2H5)2.1 mol.45 Đốt cháy 6g este E thu được 4.4g muối của axit đa chức và 9. đơn chức. Biết E có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của E là A. 10g.32 lít (ở 1270C. áp suất. D. D.6g Z thu được thể tích bằng thể tích của 3. C2H5COOCH3 (4.42 Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp các este no. Câu 1. isopropyl fomiat.2g một este E thu được 6. CH3COOCH3.6g một ancol Y. Câu 1.1 mol X với dung dịch NaOH (đủ). CH3COOC2H5 (4. CH3COO – CH2CH2CH3.8g muối. D. Tên gọi của Y là A.50 Đun nóng 0.22g). Câu 1. C. C2H5COOCH3 (6.48g). vinyl fomiat. D. CH3COOCH3 (1.22g).49 Đốt hoàn toàn 4.4g X với dung dịch NaOH (phản ứng hoàn toàn) thu được sản phẩm có 6. C.6g H2O. C. CH3COOCH3 (2. 600 mmHg). D.44 Cho hỗn hợp E gồm 2 este có công thức phân tử C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thu được 6. C.52g H2O. 10g. axit acrylic. D. D. có thể tích 8. C2H5COOC2H5.4g). Nếu đun X trong dung dịch H 2SO4 loãng thu được axit Y có dY / H 2 = 36 và ancol đơn chức Z.46 Thuỷ phân hoàn toàn 8. (COOC2H5)2. Vậy công thức cấu tạo của E là A.2g ancol đơn chức.2g. Etyl fomiat.2g khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ. Câu 1. mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4. CH3COOC2H5 (6. HCOOCH3. HCOOC2H5 (2. CH(COOCH3)3.6g). 0. C. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7.28g X cần 3. Biết MY > MX. Công thức cấu tạo mỗi este và số gam tương ứng là A. B.01 mol. C2H3COOC2H5. B.48g). C.16g CO2 và 2. B. B. B. Công thức của X là A.2g. CH3COOC2H5. X có công thức A. Câu 1. Tên gọi của X là A. B. 0. mạch hở. C. C2H3COOC3H7. 0.4g). axit fomic. HCOOCH3. metyl axetat.48 lít CO2 (đktc) và 3.14g hỗn hợp 2 muối và 3. Số mol H2O sinh ra và khối lượng kết tủa tạo ra là A. (COOC3H5)2.8g este đơn chức. C. Etyl propionat. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 6. Câu 1. 0. HCOO – C2H5.68g một ancol Y duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1. Etyl axetat. HCOOC2H5.47 Làm bay hơi 7. thu 13. CH3COOCH3. C.48 Đốt cháy hoàn toàn 2. Tên gọi của X là A. axit axetic.1 mol. axit metacrylic.4g một este X thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3. B. B. D.2g O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.4375. làm bay hơi 8. HCOO – CH2CH2CH3. 1.36 lít oxi (đktc) thu hỗn hợp CO 2 và H2O có tỉ lệ thể tích tương ứng 6 : 5.

CTCT.4g hỗn hợp 2 este đơn chức X.0g. 7. Sau khi phản ứng hoàn toàn.08g. CH3CH2OOC-COOCH2CH3. CH3COOCH3 19. C. 175.67%. 8. 8. thu 9. Giá trị của a. 20.6g. D.8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0.1 mol một ancol Y. Câu 1. 6. B.53 Cho 21.Câu 1. D. C15 H 31COO C H | C15 H 31COOCH 2 13 . % khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu và giá trị m là A. 8. Y cần 200ml dung dịch NaOH 1.2g. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Số miligam KOH dùng để trung hoà lượng axit béo tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A. B. C17 H 33COO C H | C15 H 31COOCH 2 D. HCOOC2H5 16.52 Để xà phòng hoá hoàn toàn 19. C15 H 31COO C H | C17 H 35COOCH 2 C17 H 35COO C H 2 | C. B. 7. D. (C2H5COO)3C2H5.82g.92g glixerol. C17 H 35COO C H | C17 H 35COOCH 2 C17 H 35COO C H 2 | B. (HCOO)3C3H5. B. C.2g . C3H5(COOCH3)3.6g muối và 0. Công thức của X là A.4g một muối Z (cho biết 1 trong 2 chất Y hoặc Z là đơn chức).82g . cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và m g một muối khan duy nhất Z.3 mol NaOH.57 Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic và axit panmitic theo tỉ lệ mol tương ứng bằng 2 : 1. 165. D. 18.51 Xà phòng hoá hoàn toàn 0.2g . C.4g.4g. Câu 1.2 mol HCl. HCOOCH3 66. C3H5(COOCH3)3. D. m lần lượt là A.54 Khi thuỷ phân a g một este X thu được 0.1M.02g natri linoleat (C17H31COONa) và m g muối natri oleat (C17H33COONa).08g. B.2g ancol Y và 20. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây? C17 H 35COO C H 2 C17 H 35COO C H 2 | | A. 3.56 Tổng số miligam KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong một gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất béo. 16. Câu 1. D. C3H5(OOCH)3. 20. 19. Lượng NaOH dư được trung hoà hết bởi 0.55 Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. 8. 6. (CH3COO)3C3H5. Câu 1.8g chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0. C. C. Để trung hoà 2.82g . Vậy chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa 89% tristearin là A. CH3CH2COOCH3.5M thu được 24. 6.5M.18%.20%. 155. 7. CH3–C(COOCH3)3. Câu 1. Câu 1. C.1 mol este X (chỉ chứa 1 loại nhóm chức) cần 0. 185. B. 15.

(2). (3). Vậy công thức phân tử của X là A.62 Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1.59 Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. metyl propionat. và mg hỗn hợp muối Na. Câu 1. B. C2H4O2. 175g. 30% tripanmitoyl glixerol (panmitin) và 20% tristearoyl glixerol (stearin) về khối lượng) khi xà phòng hoá bằng natri hiđroxit.92g. Câu 1.092kg glixerol. D. 14 . Công thức cấu tạo có thể có của các trieste đó là : (1) (C 17H31COO)2C3H5OOCC17H29. B. 988kg. Tên X là A. D.92g glixerol và 9.7g chất hữu cơ X cần dùng 3.61 Khối lượng xà phòng thu được từ 1 tấn mỡ động vật (chứa 50% trioleoyl glixerol. B.Câu 1. (4). (4) (C17H31OCO)2C3H5COOC17H29.787kg. (4). D. Khối lượng xà phòng 60% (về khối lượng) thu được là A. giả sử hiệu suất quá trình đạt 90% là A. B. 100g. Câu 1. (2). C. 7. C3H4O2. (2). Câu 1. B. (1).90g. cần dùng 0. (C15H31COO)3C3H5.84g glixerol và 18.3kg. 3. (C17H35COO)3C3H5. D. B. Câu 1.91g. metyl axetat. Biết X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. 8. D. (2) C17H31COOC3H5(OOCC17H29)2. thu 0. 9. C. iso propyl fomiat. 150g. Những công thức đúng là A.2kg. C4H8O2.63 Đốt cháy 3. Giá trị của a là A.60 Đun sôi a g một triglixerit X với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn.58 Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Khối lượng este metyl metacrylat thu được là A. (1). D. (3). Câu 1.82g.61kg. 3.145kg chất béo. C3H6O2. C. C.64 Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với Hpứ = 60%).92kg. (4). Chất béo đó là A. 889. C.92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1:1.58g hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic. 125g. B.3kg NaOH. (2). 8. (3) (C17H31OOC)2C3H5OOCC17H29. 917kg. C. C. 10. Câu 1. etyl axetat. (1). 929.65 Một chất hữu cơ X có d X CO2 = 2 . (C17H33COO)3C3H5. D.84kg. 2.24g muối của axit béo duy nhất. D. B. thu được 0. C. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn khối lượng X đã phản ứng. (C15H29COO)3C3H5. Khi thuỷ phân hoàn toàn 2.

Nếu đốt cháy cùng một lượng X1 hay X2 sẽ thu được cùng một thể tích CO2 (ở cùng nhiệt độ và áp suất). hai chất Y và Z có số mol bằng nhau. Tên gọi của X là A. C. CH2=CH–COOCH3. Trong X chắc chắn có một este với công thức và số mol tương ứng là A. Cho lượng 10 chất L phản ứng với Na được 0. H – COOC2H5 0. B. 625 ). B.2g muối natriaxetat.4g este E thuỷ phân trong dung dịch NaOH thì thu được 8. Nhận định nào sau đây là sai ? A. H – COOC2H5 0. Công thức cấu tạo của X là A. CH3 – COOC2H3 0. HCOO – CH2 – CH = CH2. Câu 1. B.2 mol.015 mol H2.2g hỗn hợp gồm 2 este đồng phân. thu được muối có khối lượng bằng khối lượng 37 este ban đầu. 15 . C. mạch hở. etyl axetat. Trong hỗn hợp X. B. CH3(CH2)2COOCH3.21g hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ Y và Z cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư. Công thức của este E là A.72 Thuỷ phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. D.71 X là một este hữu cơ đơn chức. cần dùng 12g NaOH. Cho một lượng X tác dụng hoàn 41 toàn với dung dịch NaOH vừa đủ. H-COOCH3. isopropyl fomiat. CH3 – COOCH3 0. (CH3COO)2C2H4. C.15 mol. 8. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 1. thu được hỗn hợp muối natri của hai axit ankanoic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất lỏng L (tỉ khối hơi d L / CH 4 = 3. D. D. Chất L 1 phản ứng với CuO đun nóng cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. Câu 1. D.69 Tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit ađipic là A. Nung một trong hai muối thu được với NaOH (vôi tôi – xút) sẽ tạo metan. X là A. C. CH3COOCH3. etyl fomiat.70 Cho 7.2 mol.Câu 1. D. X2. CH3COOCH3. Câu 1.68 Đun nóng 3. B.66 Este X có d X / H 2 = 44 . Đốt cháy hỗn hợp X sẽ thu được nCO2 − nH 2O = 0. C. CH3 – CH = CH – OCOH. D. Câu 1. Thuỷ phân X tạo nên 2 hợp chất hữu cơ X1. C.67 Xà phòng hoá 22. 6. 7. metyl propionat. CH2 = CH – OCO – CH3. 0. B. C17H35COO(CH2)16CH3. 02 .492g muối khan (hao hụt 6%). Tên gọi của L là ancol anlylic.15 mol D. Câu 1. C. B. thu 20. CH2 = CH – COO – CH3. (CH3COO)3C3H5.

ancol anlylic. thu được chất X và chất Y. A. X: C3H6O2. axit valeric.77 Thuỷ phân hoàn toàn 0. X: C2H4O2. glixerol. C2H5COOCH3. Tên gọi của X.73 Một este X tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối với He bằng 17 22. sau phản ứng thu được một muối và một anđehit.2g ancol Y. CH3COOCH2CH3. CH3CH2OH. Để đốt cháy hoàn toàn 2. CTCT của este E và chất Y là (giả sử các phản ứng đều đạt 100%) A. ancol isopropylic. HCOOCH(CH3)CH3. Khi bị oxi hoá chất Y chuyển thành anđehit.8g X thì cần 3. HCOOCH=CH–CH3. CH2− O C. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng lượng 22 este đã phản ứng. Công thức cấu tạo của E là A. Y: C3H8O3. glixerol. Xác định công thức phân tử và gọi tên X. B. ancol propylic. C. C2H5− CH− C=O. X: CH2O2. CTCT của este không thể là A.1 mol este E (chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100g dung dịch NaOH 12%.6g chất Y cho 1. CH3− CH− 2 CH 2 2 O O − C=O. glixerol. Đốt cháy 0. Nung X với vôi tôi xút thu được ancol Y và muối vô cơ Z. Y: C3H8O3.78 Cho 12. axit axetic. B. Y: C3H8O. CH3OCO− CH=CH2.57 ) và ancol Z. CH3CH2CH2OH Câu 1. D. D. Metyl propionat. Biết Z là ancol đơn chức. D. Câu 1. C. axit metacrylic. B. B. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO 2 và H2O có tỉ lệ thể tích 3 : 4. D.32g CO2. ancol etanol. ancol benzylic. Metyl axetat. 16 . axit fomic. Câu 1. axit axetic. CH2− 2 CH C=O. X: C2H4O2. Biết rằng một trong 2 chất (X hoặc Y) tạo thành este là đơn chức. Câu 1. CH3CH2OH. Isopropyl fomiat. Tên X là A. C. D. C. C. B. Cho hơi Z qua ống bột đựng Cu xúc tác đun nóng thì sinh ra chất T có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.Câu 1. axit propionic.76 3. Câu 1.75 Xà phòng hoá một este no đơn chức E bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH chỉ thu được một sản phẩm X duy nhất. thu được 20. axit acrylic.9g một este đơn chức (mạch hở) tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch KOH 1M. HCOOCH2CH2CH3. HCOOCH=CH–CH3 và CH3COOCH=CH2. Biết oxi hoá X bằng CuO đun nóng được sản phẩm có phản ứng tráng gương. Y. B. Etyl axetat. HCOOCH2CH=CH2. Y lần lượt là A. CH3CH2OH.52g một este E của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức (cả hai đều mạch hở) phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH 1M. D.92 lít O2 (đktc) và thu được VCO : V H O = 3 : 2 . axit acrylic.74 Đun hợp chất X với H2O (xúc tác H+) được axit hữu cơ Y ( dY / N2 = 2. CH3COOCH=CH2. Y: C3H8O3.4g muối của axit hữu cơ X và 9.

Mặc khác để thuỷ phân 6. 108.82 Muốn thuỷ phân 5. 36. 103. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. 17 . C2H5OOC–C3H4–COOC2H5. Câu 1.5ml NaOH 0.10kg natri hiđroxit. etyl valerat. C. 117. Trong ancol = dung dịch ancol Y 94% (theo khối lượng) tỉ số mol n 14 . B. etyl propionat.9035g X cần 54. B. etyl butyrat.01 mol este của một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14. X khử được AgNO3 trong amoniac. D.5M để trung hoà KOH còn dư.83 Đun a gam este mạch không phân nhánh CnH2n+1COOC2H5 với 100ml dd KOH. Khi a = 5. Số lượng CTCT thoả mãn tính chất đã nêu của E là A. Y lần lượt là A. B. D. C.6kg. CTCT của este là A. Muốn trung hoà dung dịch chứa 0. Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là A. khối lượng muối natri thu được là A. Tên gọi của este đó là A. CH3–C6H4–COOC2H5. D. Câu 1.20%. (D = 1.89kg.96ml NaOH 10%. Sau phản ứng phải dùng 25ml dd H2SO4 0. anlyl butyrat. D. Câu 1. 4. phenyl fomiat.Câu 1. B.445kg.18%.05g muối. Mặt khác muốn trung hoà 20ml dd KOH ban đầu phải dùng 15ml dd H2SO4 nói trên. (H–COO)3C3H5. D.52g CO2 và 1.85 Để thuỷ phân 0. 47. 2. C.81 Khi thuỷ phân (trong môi trường axit) một este có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. 118.2M.08g/ml). (CH2=CH–COO)3C3H5. B. 100 < M X < 200 . Cho G tác dụng với axit vô cơ loãng thu được G 1 không phân nhánh. 52. C. C. C2H5OOC–C6H4–COOC2H5 D. C. Câu 1. 6.245kg.14%. (CH2=C(CH3)–COO)3C3H5. Cho 10g E tác dụng với lượng NaOH vừa đủ.79 Đốt cháy 1.152g H2O. 8. benzyl fomiat.16%. Biết rằng H 2O n 86 CTCT thu gọn của X. Câu 1. Câu 1. D. etyl axetat. C.8g thì tên gọi của este là A.2g NaOH.6g hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat cần 25. vinyl pentanoat. C2H5O–C6H4–COOC2H5.60g một este E đơn chức được 3.35g este đó cần 3g NaOH và thu được 7. 50. còn Y tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng.84 Thuốc chống muỗi (DEP) thu được khi cho axit thơm (X) tác dụng với ancol Y.00g muối khan G. B. B.80 Để xà phòng hoá 100kg dầu ăn thuộc loại trioleoyl glixerol có chỉ số axit bằng 7 cần 14. (CH3COO)2C2H4.

A. 18 .6g hỗn hợp muối. D.05. Câu 1. C. Y. Câu 1. Biết rằng các gốc hiđrocacbon đều có độ phân nhánh cao nhất. CH3CH2CH2CH2COOH.87 Để xà phòng hoá hoàn toàn 2. 86. 90. Cho hỗn hợp muối đó tác dụng H2SO4 dư được hỗn hợp 3 axit X. propyl fomiat. Số CTCT của E và CTCT của các axit X. D. thu được 8. 2.5M. (CH3)2CH-COOC2H5 và (CH3)2CHCH2COOCH3. 18. C. Z. Câu 1. CH3(CH2)3COOH. etyl fomiat. Biết hiệu suất quá trình este hoá và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. 85. metyl acrylat. 1 để trung hoà dung dịch thu được. D. 170kg và 80kg. Đun 7. B.1%. B. (CH3)2CHCOOH.90 Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu. 3. 3. HCOOC(CH3)3 và CH3COOCH(CH3)2. (CH3)2CHCOOH. B. 228. 192. CH3CH2CH2CH2COOH.5kg và 41kg. cần dùng 30ml dd NaOH 1M. Chỉ số iot của chất béo được tạo nên từ axit linoleic là A. 173.22g hỗn hợp hai este là đồng phân X và Y. 196. 20.920. CH3COOC(CH3)3 và CH3CH2COOCH(CH3)2. 65kg và 40kg.736. Sau khi kết thúc phản ứng. Z là đồng đẳng kế tiếp của Y và có mạch cacbon không phân nhánh. 273. D. (CH3)2CHCOOH.2M. CTCT của X. để trung hoà NaOH dư phải dùng 10ml HCl 0.88 Đun nóng hỗn hợp hai chất đồng phân (X. 20. CH3(CH2)3COOH. etyl axetat. Câu 1. Y. Z lần lượt là A. D. Hoà tan 1g hỗn hợp axit trên vào 50ml NaOH 0. (CH3)3CCOOH.9g hỗn hợp ancol trên tác dụng hết với Na thu được 0. (CH3)3CCOOH. cần dùng 90ml dung dịch HCl 0. CH3CH2CH2COOH.91 Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100g chất béo được gọi là chỉ số iot của chất béo. Khi cho 3. metyl propionat. B.86 Đun 20g lipit với dung dịch chứa 10g NaOH.89 E là este của glixerol với một số axit monocacboxylic no. Y là A.19%. 2. (CH3)2CH-COOC2H5 và (CH3)3COOCH3.05 mol khí. Y) với dung dịch H2SO4 loãng. Câu 1.3M. C. 190. CH3CH2CH2COOH. B. 215kg và 80kg.20%. 286. B. mạch hở. D. thu được hai axit ankanoic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hai ankanol. Phân tử 10 khối trung bình của các axit béo trong thành phần cấu tạo của lipit và chỉ số xà phòng hoá của lipit và lần lượt là A. C. vinyl axetat. (CH3)2CHCOOH. isopropyl fomiat. 188. 22. B. 287.92 Một mẫu chất béo chứa gồm trilein và tripanmitin có chỉ số iot là 19. C.9g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn.Câu 1. Câu 1. Tên gọi của hai este là A.18%. Phần trăm về khối lượng của một trong hai glixerit phải là A. trong đó X và Y là đồng phân của nhau. D. 191.188. C. metyl axetat. C.868. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích VH2O :VCO2 = 1:1 .

19 . cấu tạo bởi một nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton) và năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại (là poliancol): CH2OH[CHOH]3COCH2OH. H 4 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 O H 2 OH H 1 OH H 4 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 O H 2 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 H O H 2 OH H OH 1 O C 1 H H 4 OH α -glucozơ glucozơ β -glucozơ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức. glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng α -glucozơ và β glucozơ (dạng mạch vòng). Trong thiên nhiên.hoặc β .glucozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C4). Trong phân tử không còn nhóm OH semiaxetal.glucozơ nối với C4 của gốc α . CACBOHIĐRAT A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. cấu tạo bởi C1 của gốc α . Đơn vị monosaccarit thứ hai có nhóm OH semiaxetal tự do. cấu tạo bởi một nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit) và năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại (là poliancol): CH2OH[CHOH]4CHO. Cùng với dạng mạch hở fructozơ có thể tồn tại ở dạng mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh H OH 2 H O OH H 5 2 1 O H O OH H 5 1 CH2OH 2 OH H 3 OH O OH H 5 HOCH2 3 1 OH 4 CH2OH H 6 HOCH2 3 OH H 4 CH2OH 6 4 CH2OH H 6 α -fructozơ fructozơ OH- β -fructozơ Trong môi trường bazơ. hai dạng vòng này chiếm ưu thế và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.CHƯƠNG II. nên không có khả năng mở vòng. Trong dung dịch. fructozơ có sự chuyển hoá thành glucozơ. do đó có thể mở vòng tạo thành nhóm anđehit (– CHO). Cấu trúc phân tử a) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Glucozơ là monosaccarit. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ. CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH CH2OH[CHOH]4CHO b) Saccarozơ và mantozơ (C12H22O11) Saccarozơ là một đisaccarit. Fructozơ là đồng phân của glucozơ. cấu tạo bởi C 1 của gốc α .glucozơ nối với C2 của gốc β fructozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C2).

cấu tạo bởi các mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo. cấu tạo bởi các mắt xích β -glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài. phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi. (*) phản ứng trong môi trường kiềm. Xenlulozơ là đồng phân của tinh bột. Tính chất hoá học Cacbohiđrat Glucozơ Tính chất T/c của anđehit + [Ag(NH3)2]OH T/c riêng của –OH hemiaxetal + CH3OH/HCl T/c của poliancol + Cu(OH)2 T/c của ancol (P/ư este hoá) + (CH3CO)2O Ag↓ + Ag↓ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Tinh bột Xenlulozơ Metyl glucozit - - Metyl glucozit - - dd màu xanh lam dd màu xanh lam dd màu xanh lam dd màu xanh lam - - + + + + + Xenlulozơ triaxetat Xenlulozơ trinitrat + + HNO3/H2SO4 P/ư thuỷ phân + H2O/H+ P/ư màu + I2 - + + + + - Glucozơ + Fructozơ Glucozơ Glucozơ Glucozơ - - - - màu xanh đặc trưng - (+) có phản ứng. không yêu cầu viết sản phẩm. 20 . phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do. 2. (-) không có phản ứng.c) Tinh bột và xenlulozơ (C6H10O5)n Tinh bột là polisaccarit. nên công thức của xenlulozơ còn có thể viết [C6H7O2(OH)3]n.

CH2OH[CHOH]3COCH2OH ← CH2OH[CHOH]4CHO  12. C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O11. CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O  CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr → 3+ 13. C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2↑ → o Ni.2H2O + CO2  C12H22O11 + CaCO3↓ 2H2O + → 17. 6 CH2OH H 4 OH 5 OH 3 H O H 2 OH H 1 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 H OH − O H 2 OH H 1 + HOCH3 HCl 4 OH + H2O OCH3 metyl α -glucozit  → 11. → H 2SO4 loaõ g n 14.CaO. t 0 cô n nC6H12O6 21 . C12H22O11 + H2O  C6H12O6(Glucozơ) + C6H12O6(Fructozơ) → → 15. CH2OH[CHOH]4CHO + H2  CH2OH[CHOH]4CH2OH → Sobit (Sobitol) t0 3. CH2OH[CHOH]4COOH + Fe  tạo phức màu vàng xanh. CH 2 OH[CHOH]4 CHO + 2[Ag(NH 3) 2]OH  CH 2OH[CHOH] 4COONH 4 +2Ag ↓ + glucozơ amoni gluconat Men röôï u 5.t0 (pentaaxetyl glucozơ) + H2O 2.CaO. 6H–CHO → C6H12O6 10.B .t0 Men lactic 6.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP  → 1. C12H22O11. C6H12O6  2CH3–CHOH–COOH → Axit lactic (axit sữa chua) Men → 7.2H2O 16. (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 Hoaë H+ c (Tinh bột) 8.CH2OH[CHOH]4CHO+5CH3COOH ← CH3COOCH2[CHOOCCH3]4CHO  Xt. (C6H10O5)n + nH2O  → hoaë men c Axit voâ loaõ g. (C6H10O5)n + nH2O t0  → xt: H + (Glucozơ) nC6H12O6 (Xenlulozơ) (Glucozơ) Ca(OH)2 9. CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2  CH2OH[CHOH]4COOH + Cu2O↓ + → +2H2O t → 3NH 3 + O H 2 4.

glucozơ. B. D. 2.0g. mantozơ. D. 1.4 Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ? A. 1 loại. 2. 43. B. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.5 Để tráng bạc một chiếc gương soi. D. 22 . B. C. ngược lại. 68. D.2g. phản ứng với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. 6nCO2 + 5nH2O Dieä luï p c  → a/ s maë trôø t i glucozơ (C6H10O5)n 0 Axit voâ loaõ g.0g. Câu 2.0g. phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. C. 1. 68. 43.6g. Trong môi trường bazơ.2 Cacbohiđrat là gì? A. fructozơ có thể chuyển hoá thành … và … A. 2 loại. D. 2.2g. t cô n 19. ngược lại. [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O → (HNO3) xenlulozơ trinitrat C. 1. Câu 2. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m. B.1 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Ở dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều có nhóm cacbonyl.3 Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? A. Câu 2. 3 loại. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO 3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. 34. 2. Câu 2.tinh bột 18.0g. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)n. 4 loại. 43. (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 → xenlulozơ glucozơ H 2SO4 ñ. C. glucozơ. còn trong phân tử fructozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số…. t 0 20. 21. C. C.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 2. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức. 2. nhưng trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số …. người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. glucozơ. glucozơ. ngược lại. B. 68. phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.2g.

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Saccarozơ là một đisaccarit. KOH và axit axetic. dung dịch HNO3 đặc. anđehit axetic. C. C. 23 . dung dịch brom. Câu 2. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. B. glixerol.Câu 2. tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. Cu(OH)2/OH . D. B. dung dịch HNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng. Câu 2.8 Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol. glixerol tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. C. HNO3. Hoà tan từng chất vào nước. Câu 2. có thể chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây? − A. hồ tinh bột.7 Để phân biệt các dung dịch glucozơ. A. Câu 2. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh. B. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ. NaOH. chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ. ancol etylic. D. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ? A. còn lại hồ tinh bột. còn lại lòng trắng trứng. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2. glucozơ và axit axetic. D. glixerol.12 Chọn câu phát biểu sai: A. saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử ? − A. lòng trắng trứng và rượu etylic.9 Để phân biệt các chất: Glucozơ. Câu 2.6 Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ. khi đun nóng lòng trắng trứng đông tụ. C. B. D. A. Glixerol tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. C. Câu 2. Cu(OH)2/OH . tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột? A. B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot. D. C đều đúng. còn lại glixerol. D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4. dung dịch AgNO3/NH3. Na kim loại. C. sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.11 Có 4 dung dịch loãng không màu gồm: Lòng trắng trứng. B. dung dịch HCl. dung dịch CuSO4.10 Chọn cách phân biệt các dung dịch sau đây: Lòng trắng trứng. Nước brom. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh. [Ag(NH3)2]OH. AgNO3/NH3. C. Cả B. lòng trắng trứng tác dụng Cu(OH)2 cho màu xanh tím. B. glixerol. dung dịch KMnO4.

dễ tan trong nước. 0. xenlulozơ.5g. B. 52. 0.18 Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ.0g. Chất vừa có tính chất của ancol đa chức. B.17 Khi thuỷ phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột. Mantozơ. Glucozơ.444kg. 0. mantozơ.20 Nhóm gluxit đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là A. sacacrozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%.99kg. tinh bột. Câu 2. A.74g.89kg.0g. thu được 50g kết tủa. 91. D. D. B. Câu 2. B.6g. fructozơ. A. fructozơ. C. Câu 2. Câu 2. 0.4g. Câu 2. 27. 0. D. saccarozơ. thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu ? Giả thiết rằng. 91. Câu 2. fructozơ. glucozơ và xenlulozơ. phản ứng xảy ra hoàn toàn. khối lượng ancol thu được là A.8g. sự chuyển hoá của fructozơ là không đáng kể và hiệu suất các phản ứng đều đạt 90%) A. tinh bột. B. Chất này có thể lên men rượu (ancol). người ta phải dùng 100g saccarozơ. glucozơ và tinh bột. Khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra lần lượt là (giả thiết rằng.555kg. C. biết hiệu suất lên men là 80%. B. glucozơ và fructozơ. tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ. 50. có vị ngọt là tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của nhóm chất nào sau đây? A. fructozơ.500kg. C. mantozơ. C. C. không mùi. 0. 28. Glucozơ. glucozơ.74g. D. xenlulozơ. C. Saccarozơ.690kg.14 Cho các chất glucozơ. 23.5g. C.19 Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là A. D. fructozơ và saccarozơ. 0.90kg.0g. C. B.8g.21 Cho glucozơ lên men tạo thành ancol. axit axetic. 102. xenlulozơ. 64. tinh bột. glucozơ. 18. Câu 2. tinh bột. 0. D. Câu 2. D.80kg. B. saccarozơ và tinh bột. D. chỉ có glucozơ. C. Saccarozơ. Glucozơ.15 Để tráng bạc một số ruột phích.8g. hex-3-en. Saccarozơ. Câu 2. glucozơ. fructozơ.D. Chất đó là chất nào trong các chất sau ? A. Glucozơ. xenlulozơ. fructozơ. 52.16 Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. glucozơ và saccarozơ. glucozơ. 88. B. Khi thuỷ phân đến cùng.13 Cùng là chất rắn kết tinh. khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. saccarozơ. 24 . D. tất cả các chất đã cho. vừa có tính chất của anđehit là A. không màu.

B. C.23 Nhóm gluxit khi thuỷ phân hoàn toàn đều chỉ tạo thành glucozơ là: A. Metyl α . Tinh bột có cấu trúc phân tử mạch không phân nhánh. H2O/H+. xenlulozơ. D. tinh bột. Cu(OH)2. nhiệt độ. C.27 Chọn câu phát biểu sai: A. C6H12O6  m e → C2H5OH + O2 Câu 2. C. NaOH. Trong dung dịch.glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. nhiệt độ. thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162g tinh bột là A. đun nóng. H2/Ni. B. xenlulozơ. [Ag(NH3)2]OH. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. nhiệt độ. Saccarozơ. 448. H2/Ni . Cu(OH)2. Mantozơ. D. H2/Ni . [Ag(NH3)2]OH.103 lít. C.25 Biết CO2 chiếm 0.03% thể tích không khí. CH3COOH/H2SO4 đặc. B. 224. 112. B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2. Cu(OH)2. 25 . Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.22 Chọn sơ đồ phản ứng đúng của glucozơ A. Na2CO3.103 lít. mantozơ. Saccarozơ. Câu 2. Câu 2.103 lít. Câu 2. C6H12O6  m e → CH3–CH(OH)–COOH C. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. C6H12O6 + CuO  → Dung dịch màu xanh n D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. mantozơ. 336. Saccarozơ. D. nhiệt độ.26 Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây? A. xenlulozơ. Câu 2. [Ag(NH3)2]OH. B. D. H2/Ni . Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2. C. đun nóng. tinh bột. mantozơ. D.28 Chọn câu phát biểu đúng: A. [Ag(NH3)2]OH.24 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A.Câu 2. tinh bột. B. Câu 2. C6H12O6 + Cu(OH)2  → kết tủa đỏ gạch n B. glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. Cu(OH)2. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.103 lít.

50g. C. B. Cn(H2O)m. B. fructozơ. CxHyOz. tinh bột. quá trình oxi hoá. n có giá trị là A. D. (C6H10O5)n. R(OH)x(CHO)y. B. Glucozơ. C.39 Cacbohiđrat khi thuỷ phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là 26 . B. C. Tên gọi X. mantozơ. B. C. (C6H10O5)n. D. 950. [C6H7O2(OH)3]n. 60g. [C6H7O2(OH)3]n. Khối lượng tinh bột cần dùng là A. Câu 2. asmt → Câu 2. Câu 2. Glucozơ. 900. Glucozơ + Cu(OH)2. etanol. B. (C6H12O6)n. D. men C. o C.25g. D. Y lần lượt là A. Câu 2. C. [C6H7O2(OH)3]n.38 Gluxit không thể thuỷ phân được nữa là A. D. phản ứng với H2/Ni. là phản ứng Clorofin hoá học chính của quá trình nào sau đây? A.C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng phản ứng thuỷ phân. to. H2. mantozơ. D. C. (C6H10O5)n. hiệu suất thuỷ phân tinh bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%.37 Một polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000u. Câu 2. etanol. B. Câu 2.34 Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là A.30 Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → sobit. 56g. D. D. Glucozơ.35 Cacbohiđrat (gluxit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức và có công thức chung là A. C. t . dung dịch Br2. Câu 2. quá trình khử.36 Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là A. 56. Cu(OH)2. Câu 2. B. 1500.29 Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O  (C6H10O5)n + 6nO2.33 Phản ứng chuyển glucozơ. Glucozơ → etanol. B. xenlulozơ. xenlulozơ. Câu 2. phản ứng với Cu(OH)2. Glucozơ. Dung dịch mantozơ có tính khử và bị thuỷ phân thành glucozơ. tinh bột. Câu 2. [Ag(NH3)2]OH. C. C. Câu 2. etanol. saccarozơ. [C6H7O2(OH)2]n. 1000.nH2O.31 Phản ứng khử glucozơ là phản ứng nào sau đây ? A.32 Để điều chế 45g axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic. D. Glucozơ + H2/Ni . fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là A. quá trình hô hấp. glucozơ. Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH. D. quá trình quang hợp. B. D. phản ứng tráng gương. phản ứng với kim loại Na.

khử glucozơ bằng H2/Ni. to. phản ứng tráng gương. có thể dùng 2 phản ứng hoá học là A. amilopectin. mantozơ. Mantozơ. D.2%. B. C.47 Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là A. phản ứng tráng gương. nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là A. D. B. đều lấy từ củ cải đường. Saccarozơ. Câu 2. Saccarozơ. 0. Câu 2. amilozơ. D. C. phản ứng tráng gương.3%. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. C.45 Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng A. tinh bột. Cu(OH)2. B. 27 . C. B. B. Câu 2. D. C. 0. D. D. D.40 Saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là A. D.48 Phản ứng chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm OH ở các nguyên tử cacbon liên tiếp nhau là phản ứng với A. amilopectin. tinh bột.46 Gluxit chuyển hoá thành glucozơ trong môi trường kiềm là A. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh đặc trưng. đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”. đều tham gia phản ứng tráng gương. Câu 2. saccarozơ. Câu 2. saccarozơ. [Ag(NH3)2]OH. glucozơ. I2. B. B.44 Để xác định trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ.42 Chất không phản ứng với glucozơ là A. Câu 2. C. Xenlulozơ.43 Trong máu người. B. dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3. C. xenlulozơ. phản ứng tráng gương. C.A. 0. B. D. amilozơ. 0. B. alanin. Câu 2. Tinh bột. amilozơ. lên men rượu etylic. fructozơ.1%. phản ứng lên men rượu etylic.4%. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2. Tinh bột. H2/Ni. Câu 2. saccarozơ. phản ứng thuỷ phân. phản ứng khử Cu(OH)2. Câu 2. xenlulozơ. glixerol.41 Polisaccarit khi thuỷ phân đến cùng tạo ra nhiều monosaccarit là A. oxi hoá glucozơ bằng [Ag(NH3)2]OH. C. phản ứng cộng hiđro. Xenlulozơ.

D. C. (7). D. (1). D. (7). (3). (3).1%.1% → 0. (5).1%. bị oxi hoá bởi … trong môi trường bazơ. (2). AgNO3/NH3. tác dụng với axit tạo este có 5 gốc axit. (8). 28 .49 Phản ứng chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit là A. (3). (5). (8) Cn(H2O)m. Câu 2. Lên men glucozơ. (8). (4). D. B. (7) hợp chất hữu cơ tạp chức. A. (4). Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu từ 0. C. (3) vị trí kề nhau. (5).51 Khi nào bệnh nhân được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ (còn được gọi với biệt danh “huyết thanh ngọt”). (8). phản ứng tráng gương. (2). (4). Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu = 0. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu < 0. Cacbohiđrat là những … và đa số chúng có công thức chung là … (1) dung dịch màu xanh lam. phản ứng với H2/Ni. phản ứng lên men rượu etylic. (2). to. D. B. B. (1). C. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng. Câu 2.50 Phân tử glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho ….52 Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ dùng trong phòng thí nghiệm ? A. H2/Ni. nóng. Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao. t . phản ứng với CH3OH/HCl. (8). Câu 2. phản ứng với Cu(OH)2. (2). (2) có nhiều nhóm OH. o C.C.2%. (6). Câu 2. (1).53 Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. (6) phức bạc amoniac. Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. D. tác dụng với axit tạo sobitol. B. D. (1). phản ứng với AgNO3/NH3. (6). B.1%. Cho hỗn hợp etilen và hơi nước qua tháp chứa H3PO4. Cu(OH)2. Câu 2. dung dịch brom. C. (5) poliancol. (6). Thuỷ phân dẫn xuất etyl halogenua trong môi trường kiềm. Câu 2. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu > 0.54 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng? A. Từ hay cụm từ thích hợp ở những chỗ trống trong các câu ở đoạn văn trên lần lượt là A. (4). (7). (6). (3). B. … cộng với hiđro cho …. (7). (5). vậy trong phân tử … ở … Tương tự như glucozơ. (4) fructozơ. C.

D. C. C3H6O3. Z. B. mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%. CH2O.09J năng lượng mặt trời. (2) Cu(OH)2. Câu 2. Khi oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng kết quả: Cứ tạo ra 4. lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu? A. Với một ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích lá xanh là 1m2. (4) CH3COOH (H2SO4 đặc) A. 4.56 Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất. D. 88. Khối lượng ancol etylic thu được bằng bao nhiêu? A. C2H4O2.32g. CH2O. Y. (1). 14. Z. B. C6H12O6.II. C6H12O6. (3) [Ag(NH3)2]OH.57 Lên men a g glucozơ. B. (1). 4.55 Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành. glucozơ. Câu 2. Câu 2. C3H6O3. 15. C. (2). 12. C. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3. B.84kg. cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Z. Tỉ lệ phân tử khối của X. CH2O.60 Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau Cu(OH)2/NaOH to dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch Z Vậy Z không thể là A.56kg. (4). to. ancol bị hao hụt 5%. C2H4O2. T lần lượt là 6:1:3:2 và số nguyên tử cacbon trong mỗi chất không nhiều hơn 6. 88. Trong quá trình chế biến. B. C6H12O6. saccarozơ. giá trị của a là A. T lần lượt là A. 29 . Y. 90. 90. T. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nếu trong một phút. Câu 2. 5. D. D.26g.4g. (2). 6. Y. 13.8g H2O và cần một thể tích oxi vừa đúng bằng thể tích CO2 thu được. CH2O.26g. C2H4O2. B. (3). C6H12O6. C3H6O3. C.65kg. D. (4). lên men thành ancol etylic. C3H6O3. C2H4O2. Câu 2.59 Saccarozơ đều tác dụng được với nhóm chất nào sau đây ? (1) H2/Ni. C. Công thức phân tử của X. (2).58 Cho 4 chất hữu cơ X.32g.37kg.BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 2. nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ.4g CO2 thì kèm theo 1.

1000. D.52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu ? A. thu được 750. C.39 lít. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.125:1.39 lít.28g CO2 và 1. B. nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột. Q. Câu 2. Nếu muốn điều chế một tấn ancol etylic. Y. Muốn điều chế 29. Câu 2. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. Câu 2. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối gần bằng nhau. (C6H10O5)n. 30 . Biết rằng. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. D. Giá trị m cần dùng là bao nhiêu ? A. C. 940. B. Q. C.0. D.62 Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. (C6H10O5)n C6H12O6 CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H5 C. X.2. Z là hợp chất hữu cơ. Z phù hợp với sơ đồ sau là Q X E CO2 C2H5OH Z Y E Q X Y Z A. X. C. D. 14. C6H12O6.61 Đốt cháy hoàn toàn 0. mantozơ. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn. Câu 2. 949.64 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh. 950. hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu xấp xỉ A. 5000kg.98g H2O. thu được 5.C. C12H22O11 C6H12O6 CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa B.5. Câu 2.63 Cho sơ đồ chuyển đổi sau (E.0. Y.39 lít. 24. 15. Câu 2. C12H24O12. Công thức phân tử của X là A. B. 15. D. toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư. được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. A. C đều sai. C12H22O11. fructozơ.66 Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ.01 mol một cacbohiđrat (X). Công thức của E. mỗi mũi tên biểu thị một phản ứng hoá học). (C6H10O5)n C6H12O6 CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH D. tỉ lệ khối lượng H và O trong X là 0.0g kết tủa.65 Chọn câu đúng trong các câu sau: A. B.00 lít. 5031kg. B.70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D=1. B.

C18H36O18. hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. C12H22O11. 1206. đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0. 389. C. (C6H10O5)n.8kg. 1382666.72 Đốt cháy hoàn toàn 0.C. D. D. D. B. Câu 2. C.16%. thu được 11. xenlulozơ điaxetat và 6.70 Pha loãng 389. C. 400kg.8kg ancol etylic thành ancol 40o. B.7 lít. Biết khi làm bay hơi 0.25 lít. Đun nóng dung dịch A lại được 0. C6H12O6. Câu 2. D.03% thể tích không khí. 70% và 30%. tất cả đều sai. 76. 390kg. 77. Khối lượng ancol thu được là A.8 g/cm3. Câu 2. C. Câu 2. Câu 2. C. biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0.71 Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0. D. 1382600 lít. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2 /OH-. tất cả đều sai. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác. C. Thể tích dung dịch ancol thu được là A. D. 1402666.4104g X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0. 398. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp? Giả thiết hiệu suất quá trình là 100% A.16%. Thành phần % theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là A. B. 6200kg.125 lít. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0.1g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat.25 lít. Công thức phân tử của X là A. 77% và 23%. B.69 Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic.0815g. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức anđehit (–CH=O). to.0855g một cacbohiđrat X. 5100kg. 31 . 1218.0552g hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện.84% và 23. B.8kg.68 Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (xúc tác H2SO4 đặc). D. Tinh bột có phản ứng màu với iot do tinh bột có cấu tạo mạch ở dạng xoắn có lỗ rỗng.1g kết tủa và dung dịch A.6g CH3COOH. Câu 2.1g kết tủa nữa. B.7 lít. 1246.84% và 22.67 Chọn phát biểu sai: A.

 Những nhóm đẩy electron. Cấu tạo phân tử: Các nhóm đặc trưng R NH2.70 C CHƯƠNG III. NH CH COOH n R amin α .30 A 2.4 D 2.13 A 2.32 B 2.57 D 2.53 C 2.34 C 2.20 D 2.3 C 2.16 B 2.15 A 2.52 B 2.33 C 2.14 A 2.71 A 2.50 C 2.42 D 2.24 D 2.40 C 2.1 A 2.29 B 2.10 D 2. R CH COOH.39 C 2.72 A 2.amino axit peptit 2..21 A 2.63 B 2.7 A 2.59 B 2.58 C 2.56 B 2.28 C 2.48 B 2.46 C 2.35 A 2.65 D 2.67 A 2.6 C 2. NH2 H2N CH CO 1 R .60 B 2.18 B 2.9 B 2.12 C 2.66 A 2.37 C 2.45 A 2. Tính chất a) Tính chất của nhóm NH2 + Tính bazơ R NH2 + H2O [R NH3]+ + OH- Tác dụng với axit cho muối: R NH2 + HCl [R NH3]+Cl- Lưu ý: Mọi yếu tố làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ trong phân tử amin trung hoà nói chung đều làm tăng tính bazơ (trừ trường hợp chịu ảnh hưởng của hiệu ứng che chắn không gian và khả năng solvat hoá trong dung môi nước).31 A 2.25 B 2. sẽ làm cho tính bazơ tăng lên.64 A 2.54 D 2.8 C 2.11 B 2.55 A 2.26 B 2.36 B 2.38 D 2.41 B 2. AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.23 C 2.62 B 2.49 D 2.2 B 2.61 C 2. 32 .43 A 2.27 D 2.17 D 2. chẳng hạn các gốc ankyl có hiệu ứng +I.69 C 2.22 B 2.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG II 2..68 B 2.5 C 2.44 C 2.19 C 2.47 B 2.51 B 2.

− Amin bậc 1 • Amin béo bậc 1 Tác dụng với axit nitrơ tạo ancol tương ứng và giải phóng khí nitơ (hiện tượng sủi bọt khí). do đó khả năng nhận proton của anilin giảm. người ta có thể phân biệt được chúng. sẽ làm tính bazơ yếu đi.π theo chiều chuyển dịch electron hướng vào vòng benzen. HCl R NH2 + HONO R OH + N2 + H2O NaNO + HCl 2 Thí dụ: C2H5–NH2 + HONO → C2H5–OH + N2↑ + H2O  • Amin thơm bậc 1 Tác dụng với axit nitrơ trong môi trường axit ở nhiệt độ thấp tạo muối điazoni. Điều này được giải thích là: Amin thơm chứa vòng benzen hút electron. ta có thể viết: (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH > (C6H5)3N. 33 . ArNH2 + HNO2 + HCl 0-5oC -2H2O ArN2+Cl. Thực tế HNO2 không bền. Vì vậy. đun nóng dung dịch muối điazoni sẽ tạo ra phenol và giải phóng nitơ. ngược lại càng có nhiều nhóm gây hiệu ứng –C tính bazơ sẽ càng giảm.  Về nguyên tắc. đồng thời trong phân tử xuất hiện hiệu ứng liên hợp p . Vì vậy các amin mạch hở có tính bazơ mạnh hơn (dung dịch trong nước của chúng có thể làm xanh giấy quỳ) so với amin thơm (Anilin không làm xanh giấy quỳ). Ngược lại nhóm phenyl có hiệu ứng –C hút electron. chỉ cần nêu hiện tượng. làm giảm mật độ điện tích âm ở nguyên tử N. nên phải dùng hỗn hợp (NaNO2 + HCl). càng thay thế nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng những nhóm có hiệu ứng đẩy electron +I tính bazơ càng tăng. + Tác dụng với HNO2 Dựa vào khả năng phản ứng khác nhau đối với HNO 2 của các amin mỗi bậc.hay ArN2Cl + NaNO2 + HCl  Thí dụ: C6H5–NH2+HONO+HCl → C 6 H 5 N ≡ N  Cl +2H2O (1*)    (anilin) (phenylđiazoni clorua) Đun nóng dung dịch muối điazoni: +  t0 C 6 H N ≡ N  Cl + H2O  C6H5OH + N2↑+ HCl (2*) →  5   Lưu ý: Trong công thức phân tử không cần viết các phản ứng (1* và 2*).

.và ω . + H2N 4 COOH + nH2O hay2enzim H SO CH2 Rn COOH + Phản ứng màu với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh tím (dùng để nhận biết protein).. + Tác dụng với dẫn xuất halogen: R NH2 + CH3I R NHCH3 + HI b) Amino axit có tính chất của nhóm COOH Tính axit RCH(NH2)COOH + NaOH RCH(NH2)COONa + H2O Phản ứng este hoá: 2 4 RCH(NH2)COOH + R1OH RCH(NH2)COOR1 + H2O c) Amino axit có phản ứng giữa nhóm COOH và nhóm NH2 Tạo muối nội (ion lưỡng cực): H SO H3N+ CH COO- H2N CH COOH R R Phản ứng trùng ngưng của các ε .amino axit tạo poliamit: NH [CH2]5 CO n + nH2O d) Protein có phản ứng của nhóm peptit CO-NH + Phản ứng thuỷ phân: H 2N CH 1 R H2 N nH2N [CH2]5 COOH to CO HN CH R1 CH CO HN CH R2 CH CO .− Amin bậc 2 Các amin bậc 2 thuộc dãy thơm hay dãy béo đều dễ dàng phản ứng với HNO2 tạo thành nitrozamin (Nitroso) màu vàng: R(R’)N – H +HO – N=O  R(R’)N – N =O + H2O → (Nitroso – màu vàng) − Amin bậc 3: Không phản ứng (không có hiện tượng gì).. e) Anilin và nhiều protein có phản ứng thế dễ dàng nguyên tử H của vòng benzen NH2 NH2 Br Br (trắng) Br (dd) + 3Br2(dd) + 3HBr(dd) 34 . NH CH R3 CH R2 COOH + H2N R3 COOH + H2N Rn COOH+ ..

H2N + H2SO4 180oC H2N NH2 SO3H + H2O 13. C6H5NH2 + CH3COOH  CH3COONH3C6H5 → 10. NH2 Br Br (dd) + 3Br2(dd) Br Fe + HCl + 3HBr(dd) 14. CH3NH2 + H–COOH  H–COONH3CH3 → metylamoni fomiat 7.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP NaNO + HCl 2 1. C 6 H 5 N ≡ N  Cl + H2O  C6H5OH + N2↑+ HCl →   t0 4.B . P 19. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl → phenylamoni clorua 8. 2C6H5NH2 + H2SO4  [C6H5NH3]2SO4 → 12. CH3NH3Cl + NaOH  CH3NH2 + NaCl + H2O → 9. 3R – OH + NH3  (R)3N + 3H2O → C2H5OH → 20. R – OH + NH3  R–NH2 + H2O → Al 2O3. C2H5–NH2 + HONO → C2H5–OH + N2↑ + H2O  + NaNO + HCl  2 2. R–NO2 + 6HCl + 3Fe  R–NH2 + 3FeCl2 + 2H2O → Al 2O3. C6H5–NO2 + 6 [ H ]  → Cũng có thể viết: 16. R – NH2 + HCl  R – NH3Cl → 35 . CH3 – NH2 + H2O ← CH3 – NH3+ + OH 6. P 18. R – Cl + NH3  R – NH2 + HCl 1000C 21. P 17. C6H5NH2 + H2SO4  C6H5NH3HSO4 → 11. R–NO2 + 6 [ H ]  R–NH2 + 2H2O → Fe + HCl C6H5–NH2 + 2H2O 15. 2R – OH + NH3  (R)2NH + 2H2O → Al 2O3. C6H5–NH2+HONO+HCl → C 6 H 5 N ≡ N  Cl +2H2O    +   3. R(R’)N – H +HO – N=O  R(R’)N – N =O + H2O → (nitroso – màu vàng)  → 5.

+ NH3  H2N–R–COOR’ + NH4Cl → 35. R – NH3Cl + NaOH  R – NH2 + NaCl + H2O → C2H5OH → 24. phenylamin < etylamin < amoniac. H2N–R–COOH + HCl  ClH3N–R–COOH → 36.C2H5OH → 22. [H3N+–R–COOR’]Cl. H2N–R–COOH + R’–OH ←  H2N–R–COOR’ + H2O  HCl   → 33. Đưa đầu đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 3. 2(H2N)bR(COOH)a + bH2SO4  [(H3N)bR(COOH)a]2(SO4)b → 37. thêm vài giọt dung dịch H2SO4. p NH[CH2]5CO n + nH2O HN[CH2]6CO n + nH2O 40. 3R – Cl + NH3  (R)3N + 3HCl 1000 C  →  → 26.2 Cách thuận lợi nhất để nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 là A. B. CH3CH(Br)COOH + 3NH3  CH3CH(NH2)COONH4 + NH4Br → C. 41. C. 2(H2N)bR(COOH)a + aNa2O  2(H2N)b R(COONa)a + aH2O → HCl  → 32. ClH3N–R–COOH + 2NaOH  H2N–R–COONa + NaCl + H2O → HCl 38. B. H2N–R–COOH + HONO  HO–R–COOH + N2↑ + H2O → 39. thêm vài giọt dung dịch Na2CO3 D. to. Câu 3. H2N–R–COOH + Na  H2N–R–COONa + H2 → 2 30. etylamin < amoniac < phenylamin. 2(H2N)bR(COOH)a + aBa(OH)2  [(H2N)bR(COO)a]2Baa + 2aH2O → 1 29. R – Cl + NH3  R – NH3Cl 1000C 23. amoniac < etylamin < phenylamin. H2N–R–COOH ← H2N–R–COO. 2R – Cl + NH3  (R)2NH + 2HCl 1000 C C2H5OH → 25. H2NR(COOH)a + aNaOH  H2N(COONa)a + aH2O → 28. D. to.1 Sự sắp xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ giữa etylamin. C. nhận biết bằng mùi. phenylamin và amoniac đúng là A. nH2N[CH2]5COOH nH2N[CH2]6COOH xt. 36 xt.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. H2N–R–COOH + R’–OH + HCl ←  [H3N+–R–COOR’]Cl. p . (H2N)b R (COOH)a + aNa  (H2N)bR(COONa)a + → a 2 H2 31.+ H2O  34.+ H+ ← H3N+–R – COO  27. phenylamin < amoniac < etylamin.

5. thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu? A. 4. B lần lượt là A. C. O. Đốt cháy hoàn toàn 8. Câu 3. 4. 2. 4. 191. amino cacboxyl bazơ Axit phân tử cực C. C. D. C. CH2(NH2)COOCH3.4 Số lượng đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N là A. Nếu phân tử khối của A là 50. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. Công thức cấu tạo thu gọn của A. H. N) và ancol metylic. Câu 3. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên.10 Khi thuỷ phân 500g protein A thu được 170g alanin. B. 5. AgNO3/NH3. NaOH. B.8 Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C.Câu 3. CH(NH2)2COOCH3.12 lít N2 (đktc). CH2(NH2)COOCH3. 3.3 Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N là A. CH2(NH2)COOH. trong phân tử của nó vừa có nhóm …(1)…vừa có nhóm …(2)…nên vừa có tính chất …(3)…vừa có tính chất … (4)…. C. CH(NH2)2COOCH3. amin cacbonyl oxi hoá Axit phân tử phân tử ion lưỡng B. etanol và lòng trắng trứng? A. Câu 3. 5. D. Câu 3. D. chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây? A. CH(NH2)2COOH. HNO3.9 Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ. 190.2g CO2.000. 192. 3. HCl. 3. D. CH2(NH2)COOH. C. NaOH. Cu(OH)2. D. 37 . Câu 3. glixerol. B.5 Số lượng đồng phân amin có chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là A. D. CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. B. CH3OH/HCl. B.6 Amino axit là một hợp chất hữu cơ tạp chức. CH(NH2)2COOH. 2. B. D.7 Có 3 chất hữu cơ gồm NH2CH2COOH.5. C. hiđroxyl metylen khử oxi hoá cation anion D. C. 189. B.3g H2O và 1. xeton metyl axit lưỡng tính nguyên tử cation Câu 3. quỳ tím. Amino axit thường tồn tại dưới dạng …(5)…cân bằng với dạng …(6)… (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. 2.9g este A thu được 13. Câu 3. 6.

Câu 3.11 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O? A. HCl. B. H2SO4. C. NaOH. D. quỳ tím. Câu 3.12 Glixin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây (điều kiện phản ứng xem như có đủ): A. Quỳ tím , HCl , NH3 , C2H5OH. B. NaOH, HCl, C2H5OH, CH2 COOH.
NH2

C. Phenoltalein , HCl , C2H5OH , Na. D. Na , NaOH , Br2 , C2H5OH. Câu 3.13 Tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X chứa 32% C; 6,667% H; 42,667% O; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. A. H2NCH2COOH. B. C2H5NO2. C. HCOONH3CH3. D. CH3COONH4. Câu 3.14 Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C3H7O2N, A tác dụng được với dung dịch NaOH, dung dịch HCl và làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo đúng của A là A. CH3CH(NH2)COOH. B. CH2=CHCOONH4. C. HCOOCH2CH2NH2. D. H2NCH2CH2COOH. Câu 3.15 Cho các chất: etylen glicol (1), axit aminoaxetic (2), axit oxalic (3), axit acrylic (4). Những chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. Chỉ có (2). D. Cả bốn chất. Câu 3.16 Có các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt các dung dịch trên là A. Cu(OH)2. B. I2. C. AgNO3. D. cả A, B đều đúng. Câu 3.17 Số đồng phân của hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử C7H7NO2 là A. 7. B. 6. C. 5. D. 8. Câu 3.18 Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C4H10O (1), C4H9Cl (2), C4H10 (3), C4H11N (4) theo chiều tăng dần là A. (3), (2), (1), (4). B. (4), (1), (2), (3). C. (2), (4), (1), (3). D. (4), (3), (2), (1). 38

Câu 3.19 Cho sơ đồ phản ứng: NaOH C9H17O4N (X)  C5H7O4NNa2 (Y) + 2C2H5OH. → Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là A. C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. B. CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOC3H7, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOC4H9, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. D. CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOCH(CH3)2, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. Câu 3.20 Chọn phát biểu đúng về hợp chất tạp chức: A. Hợp chất hữu cơ có từ hai loại nhóm chức trở lên. B. Hợp chất hữu cơ có từ hai nhóm chức trở lên. C. Hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức. D. Hợp chất hữu cơ có hai nhóm chức. Câu 3.21 Trong sơ đồ sau, công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của A, B, C, D, E lần lượt là
2 2 2 2 + NH 3 + dd NaOH → → → → Etan  A  B  C  D  E  → → 1:1 Cu 1:1 Mn2+ Glixin. A. C2H5Cl, C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH , CH3COOCl. B. C2H5Cl, C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH, CH2ClCOOH. C. C2H5Cl, C2H5OH , CH3 COCH3, CH3COOH, CH2ClCOOH. D. C2H5Cl, C2H5OH , CH3COOH, CH3COCH3, CH2ClCOOH. Câu 3.22 Cho 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH (1); CH3CH2CH2CH2NH2 (2); CH3CH2COOH (3). Nhiệt độ nóng chảy của chúng được xếp theo trình tự giảm dần là A. (2) < (3) < (1). B. (1) > (3) > (2). C. (3) < (2) < (1). D. (2) > (1) > (3). Câu 3.23 Hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức giống nhau ở chỗ A. đều là hợp chất có nhiều nhóm chức. B. đều là hợp chất chứa các nhóm chức giống nhau. C. phân tử luôn có liên kết π. D. mạch cacbon trong phân tử có liên kết π . Câu 3.24 X là một axit α -monoamino monocacboxylic, có tỉ khối hơi so với không khí là 3,07. X là A. glixin. B. alanin. C. axit α - aminobutiric. D. axit glutamic.

+ Cl

+O

+O

+ Cl

39

Câu 3.25 Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm “....”
A. luôn thu được glixerol và phản ứng xảy ra thuận nghịch. B. luôn thu được glixerol, phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều. C. luôn thu được muối của axit béo và phản ứng xảy ra thuận nghịch. D. luôn thu được xà phòng, phản ứng xảy ra chậm hơn. Chọn một phương án trong số các phương án trên để điền vào chỗ trống trong câu sao cho đúng ý nghĩa hoá học.

Câu 3.26 Amino axit là
A. hợp chất hữu cơ đa chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. B. hợp chất hữu cơ đa chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2. C. hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. D. hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2.

Câu 3.27 Công thức tổng quát của amino axit là A. RCH(NH2)COOH. B. R(NH2)x(COOH)y. C. R(NH2)(COOH). D. RCH(NH3Cl)COOH. Câu 3.28 Chọn câu phát biểu sai: A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. B. Tính bazơ của C6H5NH2 yếu hơn NH3. C. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở, đơn chức là CnH2n + 3N (n ≥ 1). D. Dung dịch của các amino axit đều làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Câu 3.29 Hai phương trình phản ứng hoá học sau, chứng minh được nhận định rằng: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O. H2NCH2COOH + HCl → HOOCCH2NH3Cl. A. Glixin là một axit. B. Glixin là một bazơ. C. Glixin là một chất lưỡng tính. D. Glixin là một chất trung tính. Câu 3.30 Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo thu gọn: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Tên gọi của X là A. glixin. B. alanin. C. axit ađipic. D. axit glutamic. Câu 3.31 Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
X
H2SO4 - Na2SO4

Y

C2H5OH, H2SO4, to - Na2SO4

CH3

CH

COO

C2H5

NH3HSO4
CH COONa, CH3 CH COOH.

Công thức cấu tạo phù hợp của X, Y lần lượt là
A. CH3 C. CH3 CH COONa, CH3 CH COOH. B. CH3 D. CH3 NH2 CH COONa, CH3 NH2 NH2 CH COOH. NH3HSO4 NH3HSO4 CH COOH, CH3 NH3HSO4 NH2 CH COOH. NH2

Câu 3.32 Phương trình phản ứng hoá học sau chứng minh được rằng: H2NCH2COOH + C2H5OH 40
H+, to

H2NCH2COOC2H5 + H2O.

Axit clohiđric và muối amoni. O .225. CH3 CH2 CH C6H5 NH2 COOH. Câu 3.40 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: FeCl3. N. C. C6H5 NH2 D. CH3 CH2 CH NH2 C6H5 COOH. Câu 3.38 Tính bazơ của amin nào trong số các amin sau đây là yếu nhất ? A.39 Sản phẩm của phản ứng este hoá giữa amino axit X và metanol thu được este có tỉ khối hơi so với propin bằng 2. B. điphenylamin. D. C. Clo và amoniac. 0. Hiđroclorua và amoniac. Amino axit có tính lưỡng tính. Clo và amin. H . Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. triphenylamin. H nối với O của ancol linh động hơn axit. D. 41 . tất cả A. Glixin có nhóm NH2. C. B. CH2 CH COOH. D. protein bị thuỷ phân tạo ra các amino axit. CH3COOK thì số lượng kết tủa thu được là A. D. Câu 3. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONH4. D. Câu 3. Tên gọi của X là A. Cần dùng thêm các chất phản ứng nào sau đây (không kể xúc tác): A. Zn(NO3)2. anilin.A. C đều sai. B. Một số protein bị đông tụ khi đun nóng. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONa. B. B. C. Câu 3.36 Chọn câu phát biểu sai: A. D. 1. Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. B. B. Protein có trong mọi bộ phận của cơ thể động vật là hợp chất hữu cơ đa chức. Câu 3. Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng. CH2 CH COOH. có công thức cấu tạo thu gọn là A. H nối với O của axit linh động hơn ancol. C.35 Công thức cấu tạo thu gọn của axit 2 – amino – 3 – phenylpropanoic là A. Amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử. B. Các protein đều chứa các nguyên tố C .34 Muối của axit glutamic dùng làm bột ngọt (còn gọi là mì chính). CuSO4. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. B. không xác định được. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. axit glutamic. D. Câu 3. C. Glixin có nhóm COOH. C. B.37 Để điều chế glixin theo sơ đồ: Axit axetic → axit cloaxetic → glixin.33 Điều khẳng định nào sau đây là sai ? A. alanin. glixin. NH2 C6H5 C. Câu 3.

42 . Các amin đều kết hợp với proton. B.44 Điều chế anilin bằng cách khử nitrobenzen thì dùng chất khử nào sau đây ? A. 20. D. riêu cua nổi lên được giải thích là do: A.52g X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl thu được 2. C. đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. Tất cả các nguyên nhân nêu ở A. B. B. cacbon. B. D.2M.1M.45 Hỗn hợp (X) gồm hai amin đơn chức. C3H9N và C4H11N. 2. số mol hai amin bằng nhau. B. Có phản ứng hoá học của NaCl với chất có trong nước lọc khi xay (giã) cua. NH3. 3.02 mol và 0. C. CH3 CH2 CH2 CH2 C NH2. B.06 mol và 0. Câu 3. D. Ngoài ra. C. B. Tổng số mol hai amin và nồng độ mol/l của dung dịch HCl là A. 1. Công thức tổng quát của amin no. (CH3COO)2Mg. Câu 3. kết quả khác. Cho 1.3M. (CH3COO)2Pb.C. B. D. 0.47 Hợp chất hữu cơ (X) có công thức phân tử CxHyNO có khối lượng phân tử bằng 113u. C3H9N và C2H7N. D. kết quả khác.04g hỗn hợp Y gồm hai amin đơn chức. Câu 3. CH5N và C2H7N. no. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là A. 3.123g. C. không đủ dữ kiện để tính. mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 5. D. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. 16. C. khi tác dụng với dung dịch NaOH chỉ thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất. H2N[CH2]4 CHO. không làm mất màu dung dịch Br2. mạch hở là CnH2n+2+kNk. Sự đông tụ của protit. metylamin. 0. đimetylamin.18g. X có đặc điểm cấu tạo và các tính chất sau: phân tử có mạch cacbon không phân nhánh. C = O. Câu 3. C. B. X còn có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.96g muối.04 mol và 0.42 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: (CH3COO)2Cu. D. thì số lượng kết tủa thu được là A. Câu 3. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. 21. C.48 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: A.98g muối. CH3COOAg. D. Công thức cấu tạo của X là CH2 CH2 CH2 A. Câu 3. Công thức phân tử của hai amin là A. CH2 CH2 NH O C. 0. C.46 Cho 3.41 Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin. 2. Câu 3.43 Khi nấu canh cua.825g. Biết trong hỗn hợp. Fe + dung dịch HCl. D. Câu 3. Các chất bẩn trong cua chưa được làm sạch hết. kết quả khác. 0. khí H2.

thu được 2. kết quả khác. Giá trị m và tên gọi của amin là A. CH3 . C4H9N.44 lít khí nitơ. C. B.50 Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin).BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 3. 8. hơi H2O và 336 cm3 khí N2 (đktc). B. trong đó nitơ chiếm 80% thể tích (các V đo ở đktc).Câu 3. CH3-C6H4-NH2 . đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3. CH3-CH-NH2. C3H7N. B lần lượt là NH2 NH2 A. C. C2H7N và C3H9N.21g amin A sinh ra khí CO 2. Khi đốt cháy amin B thấy VCO2 : VH2O = 2 : 3 . C5H13N.6g H2O. CH5N và C2H7N. là đồng đẳng liên tiếp. C. B.53 Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no. C4H11N. D. D. etylamin. Câu 3. D.54 Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. D. Để trung hoà hoàn toàn 0. A và C đúng. C4H11N. etylamin. C5H13N. D. C5H11N. C3H9N. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là A. CH3 Câu 3. đơn chức. D. 9. tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. C3H9N. C. đơn chức. C3H9N.51 Đốt cháy hoàn toàn m g một amin A bằng lượng không khí vừa đủ. B. CH3N. 8. etylamin hoặc đimetylamin.52 Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chất X. cô cạn dung dịch thu được 31. CH3-CH2-CH2-NH2. bậc I (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng một lít dung dịch X. đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau. Câu 3. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi. C. thu được 17.4 lít N2 (các V đo ở đktc). C4H11N. CH3NH2 và C4H9NH2. CH3-CH2-CH2-NH2.6g khí cacbonic. người ta thu được 10. C3H9N và C4H11N. C. 9. 12. Công thức cấu tạo của A. Công thức phân tử của 2 amin là A.4 lít khí CO2 và 1. 43 .24 lít khí CO2 (đktc) và 3. II. CH3-C6H4-NH2 . C3H7NH2 và C4H9NH2.59g hỗn hợp 2 amin no. X có công thức phân tử là A. C2H7N.6g hơi nước và 69. C2H5NH2 và C4H9NH2. Công thức phân tử của hai amin lần lượt là A. B. CH3 . C2H7N. C2H7N. B. C3H9N.49 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no. C4H9-NH2.125g H2O. Biết rằng tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. Câu 3.68g hỗn hợp muối. 7.

C3H5COONH4. 0. B tác dụng với H mới sinh tạo ra B’.4 ≤ X < 1. C4H9NO2.59 Những từ hay cụm từ thích hợp với những chỗ trống ở các câu trong đoạn văn sau là Amin là những hợp chất hữu cơ được tạo thành …(1)…một hay nhiều …(2)… trong phân tử amoniac bởi …(3)…. D. CH3CH(NH2)COONH4. H2NC3H6COOH. H2NC3H6COOH. Công thức cấu tạo thu gọn của A. 0. B. công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A. B. C đều đúng.57 Các chất A. C3H5COONH4. C3H5COONH4. thì tỉ lệ thể tích X = VCO2 : VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon tăng dần trong phân tử ? A. Để trung hoà 0. cả A. H2NC3H6COOH. amino nguyên tử hiđro luỡng tính luỡng tính luỡng tính C. B. C. B.5. C4H9NO2.56 Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3.(4)…mà phân tử chứa …(5)…. D. A tác dụng với kiềm tạo thành NH3. Mặt khác.55 Khi đốt cháy mỗi đồng đẳng của ankylamin. A tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc I. B. Câu 3. H2NCH2C6H3(NH2)2.4 ≤ X < 1. H2NC3H6COOH.. C có cùng công thức phân tử C 4H9O2N.5M. Câu 3.99g H2O và 336ml N2 (đktc). Vì có nhóm …(6)… và nhóm …(7)… trong phân tử. B.Câu 3. 0. B’ tác dụng với HCl tạo ra B”. A và B đều đúng. 0. D.08g CO2.75 < X ≤ 1. khi thay thế khi thay thế khi thay thế nguy ên tử hiđr o (2) nguyên tử hiđro cacboxyl (3) một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon (4) luỡng tính tạp chức tạp chức tạp chức (5) đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino (6) tạp chức (7) cacboxyl (8) amino (9) trùng ngưng trùng ngưng trùng ngưng trùng ngưng B. Câu 3.2. A và B đều sai. C. D. C4H9NO2. Câu 3. CH3NHC6H3(NH2)2. Biết A tác dụng với cả HCl và Na2O.8 ≤ X < 2. C tác dụng với NaOH tạo ra muối và NH 3. Amino axit là loại hợp chất hữu cơ . nguyên tử hiđro khi thay thế amino cacboxyl D.. amino axit biểu hiện tính chất …(8)…và tính chất đặc biệt là phản ứng …(9)… (1) A. B” tác dụng với NaOH tạo ra B’. C lần lượt là A. C3H5COONH4. C. Biết X là amin bậc I. C4H9NO2.58 Một hợp chất hữu cơ A mạch thẳng có công thức phân tử là C3H10O2N2. 0. C. H2NCH2CH2COONH4. Công thức cấu tạo của A là A.1 mol X cần 600ml dung dịch HCl 0. amino cacboxyl 44 . CH3C6H2(NH2)3.

X là hợp chất nào sau đây? A.62 Hợp chất X chứa các nguyên tố C. thu được VCO2 : VH 2O = 6 : 7 .35g muối. 1 chức amino tác dụng với 40. không phân nhánh . H2N[CH2]3COOH.7g chất X. Biết 0. Câu 3. Đốt cháy 7. CH3NHCH2COOH. chứa 1 chức axit. cần 140ml dung dịch KOH 3M. C. O. H2NCH2COOH. tạo ra 28. H2NCH2CH2COOH. H2N[CH2]4COOH. B.37. H2NCH2COOH.15g dung dịch HCl 20% được dung dịch A. C đều sai. CH3NH[CH2]2COOH. C.65g muối khan. 1atm). H2NCH2COOH. C đều sai.63 Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen. 45 . Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4:1. C2H5COONH4 hoặc HCOONH3CH3. H. chỉ chứa nguyên tố C. H2NCH(NH2)[CH2]2COOH. H2NCH(NH2)COOH. kết quả khác. C.5 mol N2. X vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH. cả A. khi đốt cháy thu được khí nitơ ở dạng đơn chất.09%. H2NCH2COOH. Câu 3.64 Cho a g hỗn hợp hai amino axit A. B đều đúng. Mặt khác. Biết rằng. X là hợp chất nào sau đây? A. CH3CH(NH2)CH2COOH.18%. Biết rằng. B đều no. D. D.61 Khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit aminoaxetic. H2NCH2COOH.928 lít khí CO2 (đo ở 27. Câu 3. HOOCCH(NH2)COOH. thu được 4.1 mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18. ngoài ra còn tác dụng được với nước brom. B. B. H2NCH2CH2COOH.8g. H2N[CH2]3COOH. B.3oC.65 A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. cả A. Biết X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. N trong đó hiđro chiếm 9. cả A. CH2=C(NH2)-COOH. H2N[CH2]3COOH. B. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch A. Mặt khác. C.05g A khi tác dụng với một lượng NaOH dư. 3 mol CO2 và 0. Khi đốt cháy 1 mol X thu được hơi nước. Cho tỉ lệ phân tử khối của chúng là 1. tất cả đều sai. CH2=CH-COONH4. Câu 3. Biết A có cấu tạo mạch không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí α . nitơ chiếm 18. B. CH3COONH4 hoặc HCOONH3CH3. B. B. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. D. H2N-CH=CH-COOH. D. 22. mạch hở. H2N[CH2]4COOH. CH3CH(NH2)COOH. CH3NH[CH2]3COOH. Công thức cấu tạo thu gọn của hai amino axit lần lượt là A.60 Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc I trong phân tử. D. H. đốt cháy a g hỗn hợp hai amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư. Công thức cấu tạo thu gọn của A là A. thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 32. HOOCCH2CH(NH2)COOH. Câu 3. O.Câu 3. C. N và có phân tử khối là 89. Công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A.

CH3CH(NH2)COOH. thu toàn bộ sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư. Câu 3. (1) < (2) < (4) < (3) < (5) < (6).0g kết tủa.Các protein đều chứa các nguyên tố … . Câu 3.1g X tác dụng với dung dịch HCl dư. kết quả khác. (1) < (4) < (3) < (2) < (5) < (6). H. B.70 Cho các chất: (1) amoniac. (1). X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. D. (4). Hai chất (X) và (Y) có cùng số mol. (2). B. B. H2NCH2CH2NH2. C. Công thức cấu tạo của X là A.75g muối của X. (3). thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng 3. (2) anilin. (1).71 Đốt cháy hoàn toàn 0. D. . B. (4) p-nitrotoluen. D. (1). B và C đều đúng. O.82g (Y). C. B. Thuỷ phân protein bằng axit khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit.Protein có trong … . B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. Các amino axit đều tan trong nước. protein … tạo ra các amino axit. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6). HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. (3). B. CH3NHCH2COOH.67 Chọn phát biểu sai: A. D. CH3CH2NH2. kết quả khác.448 lít (đktc) một khí không bị hấp thụ. CH3CH2CH(NH2)COOH. CH3CH2CH(NH2)COOH. C3H8O2N2. C3H8ON2. (3) cacbon. (2) bị thuỷ phân. (3). (6) đimetylamin. Phân tử khối của một amino axit (gồm một chức amino và một chức cacboxyl) luôn luôn là số lẻ.72 Amino axit (Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. (2). CH4ON2. C đều đúng. B. Câu 3. thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết (Y) nhiều hơn để đốt cháy hết (X) là 1. Mọi amin đơn chức đều chứa một số lẻ số nguyên tử H trong phân tử. Câu 3.73 Hợp chất X chứa các nguyên tố C. C. (2). C. hiđro. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu. C.66 X là một α -amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. H2NCH2CH2COOH. (5) metylamin. Amin luôn luôn phản ứng với H+. D.344 lít (đktc). (1) mọi bộ phận của cơ thể. (4). CH3CH(NH2)2. (4). (4). D. N(CH2COOH)3.2g và còn lại 0. D.Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. Câu 3.68 Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các chỗ trống ở các câu sau . (3). oxi. (1). nitơ. D. Câu 3. (4) < (3) < (2) < (1) < (5) < (6). C. Trình tự tính bazơ tăng dần theo chiều từ trái sang phải là A. khi lọc dung dịch thu được 4. thu được 18.C. (2). NC4H8(COOH)2. (4) đông tụ Những từ hoặc cụm từ thích hợp theo trình tự từ trên xuống là A.Một số protein bị … khi đun nóng hoặc khi cho thêm một số hoá chất. Cho 15. N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7. C. Biết phân tử X có 2 nguyên tử nitơ. Câu 3. C.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. 46 .02 mol một amin bậc I (X) với lượng oxi vừa đủ. Câu 3. H2NCH2CH2COOH. Công thức phân tử của X là A. B. Lấy một lượng axit aminoaxetic (X) và 3. D. Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là A. (3) p-nitroanilin. Đốt cháy hoàn toàn lượng (X) và (Y) trên.

33 A 3. POLIME A.20 A 3.11 C 3.12 B 3.23 A 3. ta phân biệt polime thiên nhiên.43 C 3.30 D 3.39 B 3.2 D 3.66 D 3.Theo phản ứng polime hoá.34 B 3.45 A 5.40 B 3.15 A 3.52 C 3.63 B 3.M = M.72 C 3.17 A 3.19 A 3.73 A 3.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG III 3.58 C 3. .24 B 3.25 B 3.29 C 3. polime nhân tạo (bán tổng hợp).10 C 3.n + n.60 A 3.Theo nguồn gốc. .18 A 3.6 B 3. Phản ứng Trùng hợp Mục so sánh Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monome) thành phân tử lớn (polime) Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn (polime).47 A 3.61 A 3.22 B 3.51 D 3.44 D 3.41 A 3.9 C 3.28 D 3.37 D 3.7 D 3.27 B 3.68 B 3.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.62 C 3.1 C 3. . đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ (như H2O.54 D 3.59 C 3.55 C 3.…) n Monome → Polime n Monome → Polime+ nH2O Polime trùng hợp Polime trùng ngưng n. ta phân biệt polime trùng hợp và polime trùng ngưng.31 C 3.14 B 3.n n.46 A 3.48 B 3.57 D 3.36 A 3.42 C 3.67 D 3.70 C CHƯƠNG IV.21 B 3.Số mắt xích (n) trong phân tử polime được gọi là hệ số polime hoá hay độ polime hoá.65 C 3.32 D 3.26 D 3.M = M’. polime tổng hợp.5 D 3.56 D 3.71 D 3.4 B 3.38 C 3.13 A 3.50 B 3.35 B 3. Khái niệm về polime Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên.3 C 3.8 C 3.53 A 3.16 A 3.69 D 3.49 A 3.64 D 3.18 Có liên kết đôi hoặc vòng Có hai nhóm chức có khả không bền năng phản ứng trở lên Trùng ngưng Định nghĩa Quá trình Sản phẩm Khối luợng Điều kiện của monome 47 .

Phản ứng cắt mạch polime: Polime bị giải trùng ở nhiệt độ thích hợp.Phản ứng khâu mạch polime: Phản ứng tạo cầu nối giữa các mạch (cầu -S-S. 4.Tơ: vật liệu polime hình sợi.Phản ứng giữ nguyên mạch polime: Phản ứng cộng vào liên kết đôi hoặc thay thế các nhóm chức ngoại mạch. Đa số polime có tính dẻo. .Keo dán hữu cơ: vật liệu polime có khả năng kết nối chắc chắn hai mảnh vật liệu khác. Thí dụ: t CH2 CH n + nCH3COONa CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 OH . hữu cơ khác. Polime có nhóm chức trong mạch như –CO-NH. Khái niệm về các vật liệu polime o . p CH2 etilen CH2 n polietilen(PE) b) Nhựa PVC nCH2 CH Cl vinyl clorua xt. . một số polime có tính đàn hồi. .Cao su: vật liệu có tính đàn hồi. B . một số tan trong các dung môi hữu cơ.2. một số có tính dai. không có nhiệt nóng chảy xác định. to.dễ bị thuỷ phân khi có mặt axit hay bazơ. . 3. . Nhựa a) Nhựa PE nCH2 CH2 xt.hay -CH2-) thành polime mạng không gian hoặc phản ứng kéo dài thêm mạch polime. dài và mảnh.Chất dẻo: vật liệu polime có tính dẻo. b) Tính chất hoá học: có 3 loại phản ứng . dạng mạch phân nhánh và dạng mạch không gian. . p CH2 CH n Cl poli(vinyl clorua) (PVC) c) Nhựa PS 48 . Tính chất a) Tính chất vật lí Hầu hết polime là chất rắn. không bay hơi.Phân tử polime có thể có cấu tạo điều hoà (nếu các mắt xích nối với nhau theo một trật tự xác định) và không điều hoà (nếu các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự nào cả). to.Vật liệu compozit: vật liệu tổ hợp gồm polime làm nhựa nền và các vật liệu vô cơ.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP 1. Cấu trúc . bền. -COOCH2.Phân tử polime có thể tồn tại ở dạng mạch không phân nhánh. có thể kéo thành sợi.

. − Nhựa rezit (nhựa bakelít): Nhựa rezol nóng chảy (150oC) và để nguội thu được nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian. OH OH n + nHCHO H . to..t + o CH2 n + nH2O − Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ. p CH CH2 C6H5 n d) Nhựa PVA nCH2 CH OCOCH3 xt. nhựa rezit.fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac. to..plexiglas) nCH2 CH COOCH3 xt. nhựa rezol. p CH CH2 n OCOCH3 Thuỷ phân PVA trong môi trường kiềm: CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 to CH2 CH n + nCH3COONa OH CH3 CH CH2 n COOCH3 poli(metyl metacrylat) (PMM) e) Nhựa PMM (thuỷ tinh hữu cơ . to. OH . CH2 CH2 CH2OH CH2 CH2 OH .. − Nhựa novolac: Nếu dư phenol và xúc tác axit.nCH C6H5 CH2 xt. p CH3 metyl metacrylat f) Nhựa PPF Poli(phenol . 49 .

2..3-dien (isopren) c) Cao su buna – S nCH2 CH CH CH2 + nCH C6 H 5 nCH2 xt.. .CH2 OH OH CH2 OH CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 CH2 CH2 . to. xt CH2 CH CH CH2 CH C6 H 5 CH2 n d) Cao su buna – N nCH2 CH CH CH2 + nCH CN o CH2 t . Cao su a) Cao su buna Na. p CH2 C F CH CH2 n 3... p.. .3-đien (butađien) b) Cao su isopren polibutađien (cao su buna) C CH CH2 CH3 2-metylbuta-1. to. p. p. t nCH2=CH− CH=CH2  → 0 ( CH 2 CH = CH CH 2 )n buta-1. H2C .. xt CH2 CH CH CH2 CH CN CH2 n e) Cao su clopren nCH2 CH C CH2 Cl CH CH2 to.... xt CH2 CH C Cl CH2 n f) Cao su flopren nCH2 C F xt.. p C CH CH2 n CH3 poliisopren (cao su isopren) CH2 o CH2 t . H2 C .. Tơ a) Tơ capron (nilon – 6) 50 .. .

6 có công thức là A.2 Tơ nilon – 6. tơ tằm. C. B.1 Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2). axetilen (6). tơ nilon có các nhóm (.NH -) trong phân tử kém bền với nhiệt. tơ tằm. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1. vì: A.CO . p NH[CH2]5CO n + nH2O xt. to. metan (3). D. to. 6 B. NH[CH2]6CO n .6) nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH xt. tơ tằm. Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế A. 3 → → 2 → 4 → 5 → 1. đivinyl (5). 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1. tơ tằm. p CH2 CH CH CH Cl xt. to.3 Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon. C. NH[CH2]5CO n . 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1. 51 . Len. to. p CH2 C=O NH xt. to. Câu 4. C. tơ tằm. B. NHCH(CH3)CO n . tơ nilon dễ cháy. p HN[CH2]6CO n + nH2O NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O d) Tơ clorin CH2 CH CH2 Cl CH Cl n 2 + n 2 Cl2 xt. Câu 4. len. tơ nilon mềm mại. D.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 4.nH2N[CH2]5COOH n CH2 CH2 CH2 CH2 xt. D. p NH[CH2]5CO n b) Tơ enang (nilon – 7) nH2N[CH2]6COOH c) Tơ nilon – 6. to. Len. p n 2 n + HCl 2 Cl Cl e) Tơ dacron (lapsan) nHOOC C6H4 COOH + nHO CH2 CH2 axit terephtalic etylen glicol CO OH C6H4 CO O CH2 CH2 O n + 2nH2O poli(etylen terephtalat) (lapsan) C. Len. NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n . Len. rượu etylic (4). tơ nilon kém bền với nhiệt.

5 Khi H2SO4 đậm đặc rơi vào quần áo bằng vải sợi bông. tơ poliamit. CH ≡ CH(2). Y . (1).12 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – S? 52 . butađien. D. Phản ứng đồng trùng hợp. D. D. nhựa dẻo.10 Tên của polime có công thức sau là OH CH2 n A. Câu 4. etanol. cacbon. Câu 4. Câu 4. Câu 4. CH2 CH CH CH2 n . CH CH2 C6H5 n . Polimetyl acrylat (PMA). butađien. (4). PbS. Câu 4. CH CH CH2 CH CH2 C6H5 .11 Tơ enang thuộc loại A. Câu 4. (3). D. CH2 C. C. (2). CH2=CH–Cl(3). Phản ứng đồng trùng ngưng.8 Cao su buna . C. CH2 C(COOCH3) CH3 n D. B. butađien. (2). B. Etilen. C. nhựa phenol-fomanđehit. (1).Câu 4. B. Tất cả đều sai. C. (3). Anđehit axetic. Axetilen. C. S.S được điều chế bằng : A. (3). H2S.7 Cao su buna – S có công thức là A. etanol. Axetilen. Câu 4. C. B. C. butađien. Phản ứng trùng hợp. CH3–CH3(4) A. B. Z trong sơ đồ trên lần lượt là A. tơ tằm. Polivinyl axetat (PVA). B. (2). vinylaxetilen. vinylaxetilen. D. D.4 Những phân tử nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp ? CH2=CH2(1). B. tơ axetat.9 Thuỷ tinh plexiglas là polime nào sau đây? A. Tên gọi của X . chỗ vải đó bị đen lại do có sản phẩm tạo thành là A. D. tơ polieste. B. n . (1). (3). Câu 4. polistiren.6 Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → cao su buna. Polimetyl metacrylat (PMM). Phản ứng trùng ngưng. nhựa bakelít.

xt CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH CH CH C Cl C CH2 n . X tham gia phản ứng trùng hợp được một loại cao su. nCH2 C. nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 to. CH2 CH2 n n . CH C CH2 n CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 . axit axetic. nCH2 B. nCH2 B.CH2 CH3 CH CH CH2 . Công thức cấu tạo thu gọn của X là . xt to. p. xt to.13 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su isopren? A. B. nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 to. CH2 CH2 n n . p. m CH3 CH2 + mCH C6H5 o CH2 t . p.CH3 C C CH2 . nCH2 C. xt to.15 Hiđro hoá hợp chất hữu cơ X được isopentan. p. xt CH2 CH2 to. nCH2 D. p. C. Câu 4. . xt Câu 4.6 người ta dùng axit nào để trùng ngưng với hexametylen điamin ? A. p. xt CH2 CH2 to. xt CH2 CH2 CH2 CH CH CH CH C Cl C CH2 n . m CH3 CH2 + mCH C6H5 to. CH3 CH2 + mCH C6H5 o CH2 t .17 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – N? 53 . CH3 Câu 4. Cl . nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 CH2 CH2 to. nCH2 D. D. C. xt CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 Câu 4.6. xt CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 Câu 4. axit stearic.16 Để điều chế nilon . . xt CH2 CH2 CH2 CH CH CH2 n .CH2 C CH CH2 . .A. p. m . axit oxalic. nCH2 B. axit ađipic. CH C CH2 n . xt to. p. p. nCH2 C. D. A. nCH2 D.CH3 CH2 C CH B. p. p.14 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su cloropren? A. p.

B. D. thuỷ tinh hữu cơ. C. trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH. axit caproic. C. Câu 4. D. Câu 4. xt C6H5 n Câu 4. xt CH2 CH2 CH C CH C Cl CH2 CH2 to. D. metyl acrylat. axit metacrylic. p. nCH2 CH CH CH2 + nCH CN CH o CH2 t . axit metacrylic.22 Nhựa PS được điều chế từ monome nào sau đây? A. B.CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3.CH2 CH CH2 OH. D. nCH2 CH CH C CH2 CH3 C Cl CH2 to. CH C6H5 CH2 .24 Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol) ? A. phenol.18 Tên của monome tạo ra polime có công thức CH3 C CH2 n COOH là A. xt CH2 CH CH2 CH o CH2 + mCH CH2 t . D. m C. nCH2 B. p. A. trùng hợp axit acrylic. chất dẻo. nhựa bakelít. Câu 4. –NH– trong phân tử. p. Câu 4. CH3 C C CH2. –CO–NH– trong phân tử. –CO– trong phân tử. xt CH3 n n . C.20 Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây ? A. B. trùng ngưng alanin. B. Câu 4. D. caprolactam.19 Sản phẩm của phản ứng trùng hợp metyl metacrylat được gọi là A. C.CH2 C CH CH2. nCH2 CH D. C. metyl metacrylat.CH2 CH OCOCH3. axit acrylic.CH2 CH COOC2H5. Câu 4. Câu 4. D. B. stiren. Câu 4. caprolactam. B. CH CH CH2 CH2 CH CN CH2 n . p.A.21 Tơ enang được điều chế bằng cách A. D.CH2 CH COOCH3. C. axit metacrylic.26 Một polime Y có cấu tạo mạch như sau: 54 . nhựa PVC.CH3 CH3 CH2 C CH. trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH. C. C. –CH(CN)– trong phân tử.23 Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là B. .25 Tơ poliamit là những polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm A. phenol. B.

C6H5CH=CH2. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau. C6H5CH2CH2OH. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi. 2 : 3. Câu 4.3 – đien (butađien). Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là A. → X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH.6 có phân tử khối (M = 2500) là 55 . − 2− 2− CH CH . 1. D.731 gam Br2. 2. Cứ 2. còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime tổng hợp. C6H5COCH3.31 Cho sơ đồ phản ứng sau: → xt . B. A. C. C6H5CH2CH2OH.B. C. 3. C6H5CH(CH3)OH.29 Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1. C.32 Hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon – 6. Câu 4. NHCH(CH3)CO n . NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n . B. Y lần lượt là: A. 1 : 3. thu được polime X. p − H 2O X  Y  polime. Vậy. NH[CH2]6CO n . Câu 4. C. A.18% clo theo khối lượng. 1 : 2. D. C. − 2− 2− 2− CH CH CH . Câu 4. Trong X có chứa 66. 1 : 1. trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo ? B. D.27 Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin.30 Chọn câu phát biểu sai: A. B. B. C6H5CH2CHO. D. Câu 4. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime thiên nhiên. D.834 gam X phản ứng vừa hết với 1. CH3-C6H4CH2OH . D. t o . II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 4.28 Tơ capron (nilon – 6) có công thức là NH[CH2]5CO n . − 2− CH . 4. − 2− 2− 2− 2− CH CH CH CH . C.… − 2− 2− 2− 2− 2− 2− 2− 2− … CH CH CH CH CH CH CH CH Công thức một mắt xích của polime Y là A. Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môi thông thường. C6H5CH=CH2. Công thức cấu tạo thu gọn của X.

D.34 Đun nóng poli (vinyl axetat) với kiềm ở điều kiện thích hợp ta thu được sản phẩm trong đó có A. C. (1) → (3) → (2) → (5) → (6). (2). amilozơ. PVC. 5883 m3. (3). xenlulozơ. PVC.cao su buna. cao su lưu hoá. natri phenolat (7). 6235 m3. phenyl clorua (10). (7). (9). etilen (4). vinyl clorua (5). Câu 4. thu được một loại polime. B. y 3 y 3 C.3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y. (10). 7225 m3. D. cao su buna. 11. phenol (5). anđehit fomic (4). amilopectin. PE. D. 13. 12. H2O.69% CO2 về thể tích. (5). C. Chọn các chất thích hợp cho sơ đồ đó là A. C. amilozơ . amilozơ. x 3 = . 56 . B. B. (6). (6). PE. C.  5%  5 Câu 4. PVC. (5). các chất đầu và chất trung gian trong quá trình điều chế là: metan (2). PVC. Câu 4. = . amilopectin. B. (8). N2) trong đó có 57. thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2. Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này. C.35 Cho các polime : PE. (3). benzen (3). cao su buna. xenlulozơ. (7). amilopectin. (4). (1). (6). axeton. metan (3). (2). D. cả A và B.A. (5). (1). Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên. D. (4). B. PVC. xenlulozơ.38 Cho các chất sau: butan (1). (1).37 Đồng trùng hợp đimetyl buta–1. benzyl clorua (6). 10. Câu 4. ancol vinylic. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ? x 1 x 2 A. cao su lưu hoá. (1) → (2) → (4) → (5) → (6). (3). xenlulozơ. (2). (3). = . PE. 4576 m3. x 3 = . y 5 Câu 4. etin (2). etilen (9). (4). D. y 2 D. axetilen (8).33 Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1). (1) → (4) → (5) → (6). (9). Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là A. B.36 Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau: CH 4  H = 1 → A  H = 9%→ B  H = 9 → PVC. PE. Hãy cho biết sơ đồ chuyển hoá nào sau đây có thể dùng để điều chế poli(vinyl clorua) ? A. C. ancol etylic. vậy để điều chế một tấn  0% PVC thì số m3 khí thiên nhiên (đktc) cần là A. amilozơ. poli(vinyl ancol). nhựa PVC (6). (5). (1). B. (7). (2). (8). cao su buna .

n CH2 CH CH CH n + 2HCl . D. B. tơ xenlulozơ axetat) và tơ thiên nhiên (tơ tằm. Đốt hai mẫu da. D. C. p HN[CH2]6CO xt. B. So sánh khả năng thấm nước của chúng.43 Để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco. lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên dễ may hơn lụa sản xuất từ tơ nhân tạo. tơ thiên nhiên (tơ tằm. C. C. to. phản ứng nào thuộc loại phản ứng trùng ngưng ? (1) nH2N[CH2]6COOH xt.41 Đun nóng vinyl axetat với kiềm ở điều kiện thích hợp. HO-C6H4-COOH. C. còn da nhân tạo thì bóng. mềm mại hơn tơ nhân tạo. axeton. lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên có độ bóng cao hơn lụa sản xuất từ tơ nhân tạo. to. HO-CH2-COOH. NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O . Câu 4. Câu 4. cả A. Dùng dao cắt ngang hai mẫu da. So sánh độ bóng của lụa. còn mẫu lụa sản xuất từ tơ nhân tạo không cho mùi khét.Câu 4. C đều đúng. D. Dùng kim may (máy may) may thử vài đường chỉ trên lụa. hai phản ứng (1) và (2). So sánh độ mềm mại của chúng. chỉ phản ứng (3). Cl Cl Cl 2 (2) nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH (3) CH2 CH CH2 CH Cl Cl n 2 2 xt. còn da nhân tạo không cho mùi D. So sánh độ mềm mại của chúng. anđehit axetic. Câu 4.40 Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây? A. nhẵn Câu 4. ancol vinylic. len). D. Công thức của X. HO-C6H4-OH. B. hai phản ứng (2) và (3). ta thu được sản phẩm trong đó có: A. B. 57 . da thật ở vết cắt bị xơ. len) người ta dùng cách nào sau đây? A. chỉ phản ứng (1). mẫu da thật cho mùi khét. da thật mềm mại hơn da nhân tạo. to. Y lần lượt là A. C. HOOC-C6H4-COOH. HOOC-CH2CH2-COOH. p n + nH2O . B. mẫu lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên cho mùi khét. ancol etylic.42 Xét các phản ứng sau đây. khét. B. p + n Cl2 A.39 Khi cho hai chất X và Y trùng ngưng tạo ra polime Z có công thức O CH2 CH2 O C C6H4 C n O O . HO-CH2-CH2-OH. Đốt hai mẫu lụa. da thật dễ thấm nước hơn.

2. 175kg và 70kg. (7). (6) nilon – 6.34 C 4.Câu 4.19 D 4. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là A. CH2 = CHCOOCH2CH = CH2.1 A 4. tơ visco. B. C.31 C 4. – CH = CCl – .47 A 4.8 B 4. (6).26 D 4. H. (3). A.29 B 4. (6). (3). C2H5COOCH2CH = CH2. polietilen. D. – CH2 – CHCl – .9 A 4. D. Câu 4. (4) tơ enang. D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG IV 4. C.49 B 4. CH2 = CH – COOCH3. (7) tơ axetat.45 C 4. 215kg và 80kg.38 D 4. (2) sợi bông. D.36 A 4. (2). Câu 4. số thứ tự nhóm B (số electron ngoài cùng + số electron kề ngoài cùng chưa bão hoà). Vậy. số thứ tự nhóm A (số electron ngoài cùng). C.25 A 4.30 D 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A. – CCl = CCl – .48 B 4. protein. Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35.15 C 4.000. B.6 C 4. B.44 A 4.47 Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. Vị trí của kim loại: ô nguyên tố (Z).6.39 A 4.12 D 4. tơ polieste.37 A 4.32 B 4. Câu 4.28 A 4. D.3 B 4. (3) sợi đay. tơ axetat. (5).5 A 4.33B 4. Cấu tạo của kim loại: thường có 1. B. 3 electron ở lớp ngoài cùng.46 Polime ( CH 2 CH(OH) ) n là sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thuỷ phân trong môi trường kiềm của monome nào sau đây ? A.7 C 4. Câu 4.35 D 4.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.42 C 4.40 C CHƯƠNG V.46 B 4.14 B 4. 171kg và 82kg.49 Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO 2 và hơi H2O với tỉ lệ n CO2 : n H2O = 1:1 . 65kg và 40kg.20 B 4.10 A 4. (1). (7). D. 2. chu kì (số lớp electron). tinh bột. Câu 4. C. B. C. tơ poliamit. (5). C.2 C 4. (2).45 Tơ lapsan thuộc loại A.41 C 4. Công thức một mắt xích của X là A. CH3COOCH = CH2.24 B 4.17 C 4. – CHCl – CHCl – .18 C 4. poli(vinyl clorua).22 D 4.11 B 4.43 C 4. polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau ? A.27 B 4. (5) tơ visco.4 D 4.48 Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm.44 Polime X (chứa C.23 A 4.13 C 4.21 C 4. B. (2). (6).16 D 4. 58 .

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu . ánh kim do các electron tự do gây ra. H2SO4 đặc oxi hoá kim loại (trừ Pt. phi kim. Al. . các điện cực cùng tiếp xúc với 1 dung dịch chất điện li. Au).Chú ý rằng.Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá . Tính chất vật lí chung của kim loại: tính dẻo. Na) khử ion của kim loại yếu hơn trong dd muối thành kim loại tự do. trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. 59 . Cr thụ động trong dd HNO3 đặc nguội. Sự ăn mòn kim loại: là sự oxi hoá kim loại do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh : M → Mn+ + ne . dẫn nhiệt.Fe. H2SO4 đặc nguội. Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do và các ion dương kim loại.khử. Hợp kim: là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hay với một vài hợp kim.3. IIA (trừ Be. Mg) khử H2O ở t0 thường thành H2. Nhớ thứ tự các cặp oxi hoá khử sau : Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag 2 Fe3+ + Cu → Cu2+ + 2Fe2+ Fe3+ không oxi hoá Ag. 9.khử. . các điện cực tiếp xúc với nhau. . H2SO4 đặc Dung dịch HNO3.Tác dụng với phi kim : xM + M+ y O2 → MxOy 2 n Cl2 → MCln 2 n H2 2 .Tác dụng với dd muối Kim loại mạnh (trừ Ba. Hợp kim có t0 nóng chảy thấp hơn. . 4. trong đó kim loại bị oxi hoá do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương. .Tác dụng với axit HCl. 8. dẫn điện và dẫn nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất. Ca. Na + 2H2O → 2NaOH + H2 .Ăn mòn điện hoá là quá trình oxi hoá .3 điều kiện cần và đủ để kim loại bị ăn mòn điện hoá : các điện cực khác chất. 6. với cặp kim loại A─B. dẫn điện. Tính chất hoá học chung: tính khử : M  M n+ + ne → .Dãy điện hoá kim loại cho phép dự đoán chiều phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá khử : chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn. 5. nhưng cứng hơn kim loại nguyên chất. K. hợp chất khử chứa nguyên tố có số oxi hoá thấp lên cao và nó bị khử xuống mức oxi hoá thấp hơn. muốn B được bảo vệ thì A phải có tính khử mạnh hơn B. H2SO4 loãng : M + n H+ → Mn+ + Kim loại sau H không khử được H+ thành H2.Tác dụng với dd HNO3.Tác dụng với H2O IA. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O . Cấu tạo của đơn chất kim loại: mạng tinh thể gồm có các ion dương dao động liên tục ở các nút mạng và các electron tự do chuyển động hỗn loạn giữa các ion dương.

Nguyên tắc điều chế kim loại: là sự khử ion kim loại : Mn+ + ne → M . .Các phương pháp điều chế kim loại : * Phương pháp thuỷ luyện cần có dung dịch muối của kim loại cần điều chế (sau Al) và kim loại có tính khử mạnh hơn (trừ Ba. b) It = ne.10. m là lượng chất thoát ra ở điện cực theo gam. Công thức của định luật Farađay a) m = A 1 . * Phương pháp điện phân nóng chảy để điều chế kim loại IA. C. IIA. ne là số mol electron trao đổi trong quá trình điện phân. K. n là hoá trị (hoặc số mol electrron trao đổi tính cho 1 mol chất thoát ra ở điện cực. Al) và oxit của kim loại cần điều chế (sau Al). 11.96500 Trong đó I là cường độ dòng điện tính bằng Ampe. t là thời gian điện phân tính bằng giây.It n 96500 Trong đó I là cường độ dòng điện tính bằng Ampe. t là thời gian điện phân tính bằng giây. Ca. Al. Na) * Phương pháp nhiệt luyện cần có 1 trong 4 chất khử (H2. * Phương pháp điện phân dung dịch để điều chế kim loại sau Al. 60 . CO. A là nguyên tử khối (hoặc phân tử khối).

Fe + 2HCl  → 0 2FeCl3 FeS Fe3O4 FeCl2 + H2 5. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 → t0 16. CuCl2  Cu + Cl2 → 0 1 O2 + H2SO4 2 1 ñpdd 25. Na + H2O  NaOH + H2 → 2 8. 2NaOH  2Na + O2 + H2O → 2 ñpnc 20. 2Fe + 3Cl2  → 0 t 2. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu → 10. dư  Fe(NO3)3 + 3Ag → t 14. Fe2(SO4)3 + Cu  CuSO4 + 2FeSO4 → 12. Al2O3  2Al + O2 → 2 ñpnc 18. 2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2 61 . MgCl2  Mg + Cl2 → ñpdd 23.MỘT SỐ PHẢN ỨNG THƯỜNG GẶP t 1.B. Fe + S  → t0 3. Fe + 3AgNO3. Fe + H2O → FeO + H2 1 7. Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O → >570 C 6. Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 → 0 9. Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag → 13. 2AgNO3 + H2O  2Ag + O2 + 2HNO3 → 2 ñpdd 24. 3Fe + 2O2  → 4. 3Fe3O4 + 8Al  4Al2O3 + 9Fe → 3 ñpnc 17. 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 → 11. CuSO4 + H2O  Cu + → 26. H2 + PbO  H2O + Pb → t0 15. 2NaCl  2 Na + Cl2 → 1 ñpnc 19.

liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.7. 84%. liên kết giữa các nguyên tử bằng các cặp electron dùng chung. B. Số g muối tạo ra là A. chu kì 4. 35. các electron tự do.3 Trong mạng tinh thể kim loại có A. C.7. B. D. F. C. D. D. ô 18. các nguyên tử kim loại. K+. 62 . Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron trên là A. C.7 Hoà tan hoàn toàn 15. Ca.C . 36. ô 18. B.9 Trong hợp kim Al. nhóm IIA. ô 26.Ni. Ba. K. Cl-. B. 83%. D. chu kì 4. ô 20. ô 26. D. Be. 53. chu kì 3. Câu 5.5M. chu kì 4. 2+ Câu 5. Ar.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 5. ion âm phi kim và ion dương kim loại. Ca2+.4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0.1 Vị trí của nguyên tử M (Z = 26) trong bảng hệ thống tuần hoàn là A. D. C.6g khí H2 bay ra. ô 26. Câu 5. ô 26. nhóm VIIIB. Ar.7. nhóm VIIIA. Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là A. nhóm VIIIA. Cl.6 Hoà tan 1. chu kì 4.44g một kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H 2SO40. Câu 5. B. C. C. nhóm IIB. K+.2 Ion M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s 23p6. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là A. ô 20. Nguyên tử M là A.8 Liên kết kim loại là A. 81%. B. D.4 Cho cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Câu 5. các ion dương kim loại và các electron tự do. Na. Cl. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và nguyên tử O tích điện âm. C.5 Cation M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. chu kì 3. chu kì 4. 82%.7. chu kì 4. + Câu 5. D. C. B. Ar. F. Câu 5. Ca2+. Câu 5. Cl. C. nhóm VIIIB. 63. B. cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. B. Mg. Muốn trung hoà axit dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương và các ion âm. Ar. nhóm IIA. nhóm IIB. D.

Lá sắt bị ăn mòn kiểu điện hoá.10 Ngâm 2. 61%. 74. Pb2+. Tính dẻo.17 Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với A. Ag+. B. ZnCl2. Al3+. D.33g hợp kim Fe. ánh kim. tính dẻo hơn kim loại nguyên chất.19 Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau : MgSO4.5g hợp kim của Ag vào dung dịch HNO3. Cu2+.Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được 0. C.11 Hoà tan 0. D. 60%. Zn(NO3)2. B. Nhiệt độ nóng chảy cao.1%. Cu). X ( Ag). B. Câu 5. X (Fe). Cu. ánh kim. X. D.94g. C. Fe.13 Hợp kim có A. thu được 0. tính dẫn điện. C. Cd. CuSO4. Tính mềm. D. Hg(NO3)2. CuAl3. Y (Cu2+). dẫn nhiệt. D. C. Câu 5. Ag+.1%. AgNO3. Ag+. NaCl. Câu 5.398g kết tủa. Y (Cu2+).3% Al. D. Zn. ánh kim. Fe2+). Y lần lượt là A. Câu 5. dẫn điện. Phản ứng xong. Y ( Cu2+. dẫn nhiệt. khối lượng lá kẽm tăng thêm 0. Câu 5.18 Cho lá sắt vào dung dịch HCl loãng có một lượng nhỏ CuSO4 thấy H2 thoát ra càng lúc càng nhanh do A. Cu2+. C. dẫn nhiệt. 75. C. dẫn điện. Câu 5. Ag+. Ag. Sn. 73. B. Sn.24g ion M 2+. B. Na+. 72. D. M là A. Mg2+. Thành phần % của Fe là A. B. Pb(NO3)2. C. B. D. dẫn nhiệt. Pb là ngâm hỗn hợp trong dung dịch X dư.15 Một phương pháp hoá học làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn Zn. Cu3Al. 63 . Câu 5.Fe tan trong dung dịch HCl tạo khí H2. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch trên.Fe khử Cu2+ thành Cu. 63%. Cu2+. D. Công thức hoá học của hợp kim là A.896 lít H2 (đktc). Cu2+.16 Ngâm một lá kẽm nhỏ trong một dung dịch có chứa 2.Câu 5. Fe2+). C. dẫn nhiệt cao hơn kim loại nguyên chất. dẫn điện.12 Tính chất vật lí chung của kim loại là A. CuAl. Lá sắt bị ăn mòn kiểu hoá học. C. C.1%. C. B.1%. B. AlCl3. 62%. X ( Ag). Y ( Cu2+. Sn(NO3)2. Cu. Câu 5. Thành phần %Ag trong hợp kim là A. tính cứng hơn kim loại nguyên chất. dẫn điện. D. X ( Ag.20 Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 thu được chất rắn X và dung dịch Y. Ni khử được các ion kim loại A. nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nguyên chất. B. Cu3Al2. Tính cứng.14 Một hợp kim Cu-Al chứa 12. X có thể là A. Ni. Câu 5. ánh kim. Pb(NO3)2. D. B. Câu 5.

Câu 5. FeO. B. Cu2+. Ag . Kim loại Cu khử được các ion trong các cặp oxi hoá trên là A. Fe2+. C. Câu 5. Ag. Fe3+/ Fe2+.khử : Al3+/Al.24 Có một hỗn hợp gồm: Fe. C.43g. Ba2+. Fe2+. D. (2). 64 . Al3+. D. Fe2+/ Fe. Fe2+/ Fe. Fe3+/ Fe2+. Fe2+/ Fe. Trong dung dịch A chỉ chứa một loại anion là A.30 Có 2 ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Al3+. Cho vào ống nghiệm (1) một miếng nhỏ Na. Fe3+/ Fe2+. Al. FeCl2. Ag+. (1). C. Fe3+. Ag+. Al3+. giảm 0. Fe3+/ Fe2+. 2+ Câu 5. Fe2+/ Fe. Câu 5.51g. Cu(NO3)2. ta thu được chất rắn là A. ống nghiệm (2) một đinh Fe đã làm sạch. Ag+/ Ag. Fe3+. Cu.khử : Al3+/Al. Ag+. Cu2+/Cu.21 Chọn một dãy chất tính oxi hoá tăng A. Fe2O3. Cu. Ag+/Ag. Fe . D. sau đó kết tủa tan. Fe3O4. D. B. C. Fe3+. Câu 5. Kim loại khử được ion Fe3+ thành Fe là A. Fe3+. Ag. Câu 5. Ag+/Ag. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá Zn A. Al3+. Câu 5. Cu2+/ Cu. C. xuất hiện Cu màu đỏ. Ag+. Fe2+. Al3+. Câu 5. Ag+. Ag+. FeCl3. Ag+/Ag. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp với khối lượng không đổi người ta dùng dung dịch A. Fe3+/Fe2+. Chọn một dãy điện hoá gồm các cặp oxi hoá. D. D.28 Khi nung Fe(OH)2 trong không khí ẩm đến khối lượng không đổi.22 Ngâm một lá Zn trong 200ml dung dịch AgNO3 0. B.43g. B. Cu2+. Fe(OH)3. D. Fe2+.27 Cho các cặp oxi hoá. Cu2+. 2+ + C.khử xếp theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại tăng. giảm 1.Câu 5. Câu 5. xuất hiện kết tủa xanh. tăng 1. B. D.26 Cho các cặp oxi hoá. tăng 0.Ag+/Ag. Fe2+/ Fe. Cu. dung dịch có màu xanh. Cu. tính khử của kim loại giảm A. dung dịch mất màu xanh. D.29 Thả Na vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng A.51g. Cu2+/Cu. AgNO3. C. không bị khử. (1) và (2).1M. Fe. NO3-. Fe2+/ Fe. Cu2+. B. C.25 Trong một dung dịch A có chứa đồng thời các cation sau : K+. xuất hiện Cu màu đỏ. Ag+/Ag. Fe3+. Cu2+/Cu. B. Fe2+. D. CO32-. Ion Cu2+ bị khử thành Cu trong thí nghiệm A. có khí thoát ra. C. Cl-. có khí thoát ra. C. Fe3+. Fe2+. Cu2+/ Cu. xuất hiện kết tủa xanh. Cu2+. Fe3+. Cu2+/ Cu. Fe3+/ Fe2+.23 Cho các ion : Fe . Ag+ và các kim loại : Fe. sau đó kết tủa không tan. B. Fe2+. B.. B. SO42-.

7%. dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml H2 (đktc) thì thấy khối lượng lá kim loại giảm 1. H2 ở catot. 52%.9%. Cl2 ở anot. 9000C. Câu 5. 25.154g. 3.24g bột Mg vào một bình chứa sẵn 250ml dung dịch CuSO4. B. 0. 54%. Tên kim loại là A. NaClO. D. 3.35 Cho sơ đồ : CaCO3 → CaO → CaCl2 → Ca. Mg. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Si trong quặng này lần lượt là A. 4. C. Câu 5.7%.87%.40 Hoà tan m g Ba vào nước thu được 1 lít dung dịch có pH = 12. D. dung dịch HCl. MgO cần dùng 7g khí CO. B. B. C. B. dung dịch H2SO4 loãng.32 Nhúng một que sắt nặng 5g vào 50ml dung dịch CuSO 4 15% (D = 1. B. có màng ngăn 2 điện cực. D. 53%. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 trước phản ứng là A.74g. điện phân CaCl2 nóng chảy. Fe. Fe. B. Fe.1M.12g bột Fe và 0. điện phân CaSO4 nóng chảy. điện phân dung dịch CaCl2. Cu. Fe. Ni. C. 0.12M. 9000C.39 Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện 3A. 2. 2.33 Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl.Câu 5.685g. điện phân Ca(NO3)2 nóng chảy. dung dịch HNO3.37 Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ. C.04M. FeO. người ta dùng A. C. Cl2 ở catot.38 Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. 9. Na ở catot. C.12 g/ml). 0. Hg. D. Câu 5. Cu. 9000C.6%. Kim loại đó là A. B. B. Câu 5. 8. Câu 5.36 Từ dung dịch CuSO4 để điều chế Cu.34 Để khử hoàn toàn 30g hỗn hợp gồm CuO. Nồng độ C% của dung dịch CuSO4 còn lại là A. C. 26. D. Câu 5.68%.7%. D. 9.15g.88g. C. 3. 23. 9000C. Al. 65 . 4. B. Sau phản ứng khối lượng kim loại có trong bình là 1. Na ở anot. D. Ag. Fe 2O3 Fe3O4. D. Câu 5. NaOH.7%. Ba. 0. D. Câu 5. Khi que sắt đã được mạ kín thì có khối lượng là 5. Giá trị của m là A.06M. 56%.92 gam. 0.15g. 24. D. sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1. B. Điều kiện phản ứng và hoá chất thích hợp cho sơ đồ trên lần lượt là A.31 Cho 1. C.53%. Cl2 ở anot. C. Câu 5. người ta thu được A. 8. Na. Số gam chất rắn thu được sau phản ứng là A.

50 Có dung dịch HCl 0. 1. Mg. người ta thu được sản phẩm là A. 66 . B. NaCl. D. Mg. người ta lọc lấy dung dịch có pH = 2. Điện phân dung dịch MgCl2. Khi cô cạn dung dịch thu được số gam muối khan là A. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết A.25g.1M. NaCl. Muối clorua đó là A. C. Câu 5. D. Al. D. 28.72 lít khí (đktc). B. Ngâm một đinh Fe trong dung dịch còn lại sau điện phân. B. Câu 5. Mg. 2g. Câu 5. Câu 5.63g. D. Ba. Ba. 6. D.49 Cho 19.2g. Na. Cl2.26g.46 Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl thu được 0. Ba. B. B. B. Al. Sau một thời gian. 0. C. Câu 5. B. KCl. Kim loại M là A. C. 0.24 lít.6g. Câu 5.14g. D. CaCl2.42 Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Mg. D. Cu.75g.48 lít.36 lít.7g. Câu 5.3 mol khí. Điện phân MgCl2 nóng chảy.44 lít khí (đktc). C.41 Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại M thu được 12g kim loại và 0. Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. Ba. 3. C. Thể tích khí NO (đktc) thu được là A. Cu. Al. 4. Ca. C. 0. Al.2g. M là A. 2+ Câu 5. Cho dd MgCl2 tác dụng dd Na2CO3. Câu 5. 12. Ca. B.43 Điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ.48 Có 5 mẫu kim loại: Mg.2g kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0. 28. Mg. không có màng ngăn 2 điện cực. 2. Ở catot thu được 7. Al.72 lít. 27.47 Cho 16. D.25g. phản ứng xong thấy khối lượng đinh Fe tăng thêm 1.2g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M.45 Sau một thời gian điện phân dung dịch CuCl2 thu được 1. 9. C.2 gam kim loại và 6. C. Al. MgCl2.8g. C.12 lít khí (đktc) ở anot. 3. Số gam Cu điều chế được từ các thí nghiệm trên là A. C. Fe.44 Ion Mg bị khử trong trường hợp A. Fe. Cu.75g. NaClO. D. B. B. D. Mg. 27.Câu 5. Fe. Rót 250ml dung dịch này vào cốc đựng mạt sắt. Ba. Thả Na vào dung dịch MgCl2. Fe.5g khí H2. sau đó thêm 500ml dung dịch HCl 2M.15 mol O 2. NaOH. Chất rắn sau phản ứng tan trong dung dịch HCl dư tạo 13.

D. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. Câu 5. 0. n CO2 = 2 n Ca(OH)2 . 0. C.42 và 11.75M.0g một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. C. C. magie. dung dịch NaOH. 0. Công thức của muối sunfat là A. Dung dịch HNO3. 5. D.02. CaSO4. 2.27g. 0. n CO2 > n Ca(OH)2 . Câu 5. Câu 5. 1. Giá trị của m là A. Cu. Câu 5. D. Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2 NaOH.52 và 8. n CO2 = n Ca(OH)2 . B.56 Hoà tan 2.4g. B. Fe.7g. 0. C.76. D. 4. Câu 5.53 Hiện tượng tạo thành các thạch nhũ trong các hang động được giải thích bằng phản ứng A. D. C.8g muối sunfat của một kim loại nhóm IIA trong nước rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. lượng kết tủa thu được lớn nhất là A.Câu 5. Câu 5. D.232M. C. B. C. B.3625M.5H2O trong nước được 500ml dung dịch.84 và 10.57 Hoà tan 58g muối CuSO4. Y lần lượt là A. Cu. Câu 5.92. Fe. Số phương trình phản ứng hoá học (dạng phân tử) xảy ra khi cho các chất tác dụng với nhau từng đôi một là A. Câu 5. Cu. B. 2. 0. MgSO4. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 đã pha chế là A.2. BaSO4. Cho X vào một lượng nước dư. kẽm.464M. Hai kim loại X. B. dung dịch NaHCO3.11 mol khí CO2 đi qua dung dịch NaOH sinh ra 11.96 lít khí H 2 và m g một chất rắn.725M. thuốc thử đó là A. sau đó cô cạn dung dịch thu được 5. 1.54 Một hỗn hợp X gồm Na và Al được trộn theo tỉ lệ mol 1: 2. Dung dịch CuSO4. Ag. BeSO4.59 Dùng một thuốc thử phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. C.6.54g. Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20ml dung dịch BaCl2 0.44g hỗn hợp 2 muối. D. Số g mỗi muối trong hỗn hợp là A. sau khi kết thúc phản ứng thu được 8. Dung dịch HCl. Mg. D. B. Dung dịch H2SO4 loãng. B. D.52 Cho dòng khí CO2 liên tục đi qua cốc đựng dung dịch Ca(OH)2. 67 . 0.51 Cho 0. canxi.55 Hoà tan 1. Câu 5. Ag. C. bari.60 Cho phương trình phản ứng : a X + b Y(NO3)a → a X(NO3)b + b Y Biết dung dịch X(NO3)b có màu xanh. D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.58 Cho các chất: CaCO3. C. B. CaO + CO2 → CaCO3. n CO2 < n Ca(OH)2 .55g muối khan.68 và 9. 3. Tên kim loại đó là A. B. 0. dung dịch HCl.

3. 9.08g. Số phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi cho kim loại và muối tác dụng với nhau là A. thu được dung dịch Y và một phần sắt không tan. không bị khử không bị oxi hoá. Cu.4M đến khi dung dịch hết màu xanh. Biểu thức liên hệ giữa a. B. C. Zn.Câu 5. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết vào thanh M. b mol Cu2+. C.bị khử thành Mn2+.70 m g phoi sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ tạo thành hỗn hợp A có khối lượng 12g gồm 4 chất rắn.tạo thành phức với Fe2+. Ca. B.2 lít.là A. 0.64g. Giá trị m là A. Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2.67 Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2SO4 đặc nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3a + 2b = c + d. AgNO3. 2a + 3b = 2c + d. Chất tan có trong dung dịch Y là A. dung dịch KMnO4 bị mất màu là do A. Ba. FeSO4. C.69 Cho Cu vào hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng. MgSO4. B.80g. 3a + 2b = c + 2d. B. bị oxi hoá. 2a + 2b = c + d.3 lít. Câu 5. dư thu được 0. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. D. 56. Mg. D. Câu 5.10. D. B. d là A. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 5. MnO4. 0.4 lít. MgSO4. C. Câu 5. FeSO4. d mol SO42-. Ag. 65. vừa bị khử vừa bị oxi hoá. 1. D. 4. Fe2(SO4)3.6 lít. D. MnO4.3) g muối MCln.1 mol khí duy nhất NO (đktc). Câu 5. D.61 Cho a g kim loại M tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M thu được (a + 21. 0. c mol Cl-.08g. C. B. Tên của M là A. Fe.62 Điện phân nóng chảy 76g muối MCl2 thu được 0. Vai trò của ion NO3. D.64 mol khí Cl2 ở anot. MgSO4. Nguyên tử khối của M là A. MnO4. 10. C. Câu 5. MgSO4. 27. Ag. C. 0. C. D. Fe(NO3)2. c. Fe2(SO4)3. 2.63 Khuấy một thanh kim loại M hoá trị 2 trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0. Biết hiệu suất phản ứng điện phân là 80%.65 Có các kim loại Cu. khối lượng thanh M tăng 0. C. B.68 Trong một cốc nước chứa a mol Al3+. B. Câu 5. D.bị oxi hoá. MnO4.không màu trong môi trường axit.8g. C. B. b. bị khử. B. Câu 5. 24.64 Khi phản ứng với Fe2+ trong môi trường axit dư. V có giá trị là A. D. Cu. 68 . 9.66 Một kim loại dùng để loại bỏ tạp chất Fe2(SO4)3 trong dung dịch FeSO4 là A. Câu 5.

0. Câu 5. 2. B.6 lít khí (đktc).25g.36 lít. 27. C. dư thì thể tích N2 (đktc) là A. 39. 25.75 Hỗn hợp X gồm 2 kim loại X1. dư thu được V lít NO (đktc) duy nhất.3 mol khí (đktc). Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. 29g.01%. 5.95g. được 1. D.Phần 2: hoà tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO (đktc). Câu 5.8g bột sắt ngoài không khí. D.2g. D.252g.336 lít. D. B. 1. Thành phần % về khối lượng Mg trong hỗn hợp X là A. Câu 5. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc. Đem Cu cho tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư. 28g.72 Oxi hoá m g sắt ngoài không khí.80 Cho 3. 2. 26%.2g hỗn hợp 3 kim loại Mg. Câu 5. C.98g. 2. B. D.242 lít. Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. 35. B. Vậy 2 kim loại đó là A. được 3g hỗn hợp rắn gồm 4 chất. Câu 5. D. sau một thời gian thu được m g hỗn hợp X gồm các oxit và sắt dư. 0. 3. Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 5. Be và Mg. dư thu được 6. B. 3.5g.2.52g.4 mol khí CO2. Câu 5. 25.12 lít NO duy nhất (đktc).76 Cho 36. Câu 5.87g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch Y chứa axit HCl 1M và H2SO4 0. 26g. Câu 5.8g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm II ở 2 chu kì kế tiếp nhau khi tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0.025 mol khí NO thoát ra. 0. Ca và Sr. 2. 20g.336 lít. D. Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan là A.Câu 5.21 %.79 Cho 22g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại IA và IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. C.2g sắt để ngoài không khí bị gỉ thành 13. 0. D. Chia X thành phần bằng nhau: .36 lít. 3. C. D. C. 18. Câu 5. B.5M được dung dịch Z và 4. 69 .7g. thu được Cu.63 lít.224 lít.78 Cho 11g hỗn hợp nhiều kim loại trước hiđro tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.3g.48 lít. 0.6 lít SO2 (đktc). 4. 27g. C. C. C. nóng thu được 5.6g chất rắn A. không tác dụng với nước và đứng trước Cu. Hoà tan hết X bằng dung dịch HNO3 thấy có 0. D. Zn. 37. X2 có hoá trị không đổi.Phần 1: hoà tan hết trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 loãng thu được 3. B. 35g.87g. B.8g.224 lít. Giá trị của V là A. C.71 11.24 lít.74 Hỗn hợp X gồm 2 kim loại đều có hoá trị không đổi.36 lít H2 (đktc). 24g. B.73 Nung nóng 16. Sr và Ba. Cho X tan hết trong dung dịch CuSO 4 dư.368 lít H 2 (đktc). C. Giá trị m là A. Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là A. 3. 3. B. Giá trị m là A. 22g. 36%.24 lít.77 Cho 10. 0. Mg và Ca. Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là A. V có giá trị là A. .6 lít.72 lít khí (đktc).53g.

Câu 5.81 Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, Al2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch axit H2SO4 0,2M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, muối sunfat khan thu được có khối lượng là A. 6,81g. B. 10,81g. C. 5,81g. D. 4,81g. Câu 5.82 Cho 1,935g hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg và Al tác dụng với 125ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 loãng 0,28M, thu được dung dịch X và 2,184 lít H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch, thu được số gam muối là A. 9,7325g. B. 9,3725g. C. 9,7532g. D. 9,2357g. Câu 5.83 Cho 10g hỗn hợp gồm Al và một kim loại M (hoá trị x) tác dụng với 100ml dung dịch gồm H2SO4 aM và HCl 3aM, thu được 5,6 lít H2 (đktc), dung dịch X và 1,7g chất rắn. Khối lượng muối thu được là A. 2,85g. B. 2,855g. C. 28,55g. D. 28,5g. Câu 5.84 Cho 7,2g Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 6,72 lít khí Y và dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được 47,4g chất rắn khan. Công thức phân tử của khí Y là A. N2O. B. NO. C. N2. D. NO2. Câu 5.85 Đốt nóng một hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần 2 : tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít H 2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của Al trong hỗn hợp X là (hiệu suất phản ứng 100%) A. 27,95%. B. 2,795%. C. 72,05%. D. 7,205%. Câu 5.86 Cho hỗn hợp A gồm bột Al và Fe3O4. Nung nóng A ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ B rồi chia làm 2 phần: - Phần 1 (ít) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,176 lít H2 (đktc). Tách riêng chất không tan đem hoà tan trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí (đktc) - Phần 2 (nhiều) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,552 lít khí (đktc).Khối lượng hỗn hợp A là A. 22,02g. B. 8,1g. C. 13,92g. D. 3,465g. Câu 5.87 Một hỗn hợp gồm Na, Ba có tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dung dịch A và 0,3 mol khí B. Thể tích dung dịch HCl 0,1 M để trung hoà

1 dung dịch A là 10

A. 0,4 lít. B. 0,2 lít. C. 0,6 lít. D. 6 lít. Câu 5.88 Cho m gam hỗn hợp X gồm K và Al tác dụng với nước dư thu được 0,25 mol khí. Nếu cho m gam X tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 0,4 mol khí (các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn). m có giá trị là A. 12,8g. B. 16g. C. 18g. D. 10,95g.

70

Câu 5.89 Dùng CO khử m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao được 0,4 mol CO2 và hỗn hợp rắn X (gồm 4 chất). Hoà tan hết X cần 0,9 lít dung dịch HCl 1M thấy có 0,25 mol khí thoát ra. Giá trị m là A. 32g. B. 40g. C. 80g. D. 3,2g. Câu 5.90 Dùng CO khử m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao thu được 1,1 gam CO2 và chất rắn X gồm 3 oxit. X phản ứng vừa đủ với 0,25 lít dung dịch H2SO4 loãng 0,5M. Giá trị m là A. 8,0g. B. 4,0g. C. 1,6g. D. 3,2g. Câu 5.91 Cho 0,1 mol CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 4 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H2 bằng 20. Công thức của oxit sắt và thành phần % CO 2 theo thể tích trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO ; 75% B. Fe2O3 ; 75% C. Fe2O3 ; 65% D. Fe3O4 ; 75% Câu 5.92 Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol) và 2 anion Cl- (x mol), SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. x và y có giá trị lần lượt là A. 0,02 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,2 và 0,3. D. 0,3 và 0,2. Câu 5.93 Thêm V lít dung dịch Na2CO3 1M vào một dung dịch có chứa đồng thời các ion − − sau: Ba2+; Ca2+; Mg2+; 0,2 mol Cl ; 0,3 mol NO3 . Để tạo lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là B. 0,25 lít. A. 2,5 lít. C. 0,5 lít. D. 5 lít. Câu 5.94 Hoà tan 16,2g Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ khối hơi so với H2 là 14,4. Thể tích (tính theo lít) của NO, N2 lần lượt là A. 2,24 và 3,36. B. 0,224 và 0,336. C. 22,4 và 33,6. D. 2,24 và 4,48. Câu 5.95 Cho 13,5g nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 0,86M thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H 2 bằng 19,2. Thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là A. 2,2 lít. B. 0,22 lít. C. 0,46 lít. D. 4,65 lít. Câu 5.96 Hoà tan một hợp kim Ba-Na với tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dung dịch A và 0,3 mol khí. Thêm m g NaOH vào

1 dung dịch A ta được dung dịch B. Cho dung dịch B tác 10

dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M được kết tủa C. Giá trị m để được kết tủa C lớn nhất, nhỏ nhất lần lượt là A. 2,4g và 4g. B. 4g và 2,4g. C. 4,8g và 6,4g. D. 6,4g và 4,8g. Câu 5.97 Rót 150ml dung dịch NaOH 7M vào 50ml dung dịch Al 2(SO4)3 2M. Khối lượng chất dư sau thí nghiệm là A. 10g. B. 14g. C. 12g. D. 16g.

71

Câu 5.98 Dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 8g Fe2(SO4)3, thêm vào 13,68g Al2(SO4)3 thu được kết tủa và dung dịch A. Đun nóng kết tủa đến khối lượng không đổi được chất rắn B. Khối lượng chất rắn B là A. 2,12g. B. 21,2g. C. 42,2g. D. 4,22g. Câu 5.99 Cho 18,9g muối Na2SO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được khí A (đktc). Dẫn khí A vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi hấp thụ, khối lượng dung dịch sẽ A. tăng 22,95g. B. giảm 22,95g. C. tăng 20,25g. D. giảm 20,25g. Câu 5.100 Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít C3H8 (đktc) bằng lượng oxi vừa đủ. Thu được toàn bộ sản phẩm cháy cho vào 35 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M. Sau khi hấp thụ, khối lượng dung dịch A. tăng 0,56g. B. giảm 0,56g. C. tăng 5,6g. D. giảm 5,6g. Câu 5.101 m g hỗn hợp Mg, Al tác dụng với 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M sinh ra 5,32 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (coi Vdung dịch không đổi). dung dịch có pH là A. 1. B. 7. C. 2. D. 6. Câu 5.102 Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là A. 2. B. 7. C. 6. D. 1.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG V
5.1 A 5.11 A 5.21 A 5.31 A 5.41 A 5.51 A 5.61 C 5.71 A 5.81 B 5.91 B 5.101 A 5.2 A 5.12 A 5.22 B 5.32 D 5.42 B 5.52 A 5.62 A 5.72 A 5.82 A 5.92 C 5.102 A 5.3 C 5.13 A 5.23 A 5.33 A 5.43 B 5.53 B 5.63 B 5.73 C 5.83 C 5.93 A 5.4 D 5.14 A 5.24 C 5.34 D 5.44 B 5.54 C 5.64 A 5.74 A 5.84 D 5.94 A 5.5 D 5.15 D 5.25 B 5.35 D 5.45 A 5.55 B 5.65 C 5.75 D 5.85 A 5.95 A 5.6 A 5.16 C 5.26 D 5.36 C 5.46 A 5.56 A 5.66 A 5.76 C 5.86 A 5.96 A 5.7 B 5.17 A 5.27 A 5.37 A 5.47 B 5.57 A 5.67 C 5.77 B 5.87 C 5.97 A 5.8 A 5.18 B 5.28 B 5.38 A 5.48 D 5.58 D 5.68 B 5.78 B 5.88 D 5.98 D 5.9 B 5.19 C 5.29 B 5.39 B 5.49 C 5.59 C 5.69 A 5.79 D 5.89 A 5.99 B 5.10 D 5.20 A 5.30 B 5.40 A 5.50 D 5.60 B 5.70 B 5.80 A 5.90 A 5.100 A

72

và tan cả trong nước có hoà tan CO2 t0 CaCO3  CaO + CO2 →  → CaCO3 + H2O + CO2 ← Ca(HCO3)2  0 0 . Ba. bazơ mạnh. Ca(HCO3)2 lưỡng tính.KNO3. IIA: sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy n ñpnc MXn  M + X2 (X = halogen). Na. KIM LOẠI KIỀM. oxit axit. Fr 2.NaHCO3.NaOH. SO2. để xác định muối sinh ra. 6.CHƯƠNG VI. ñpdd 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2 → (nếu không có màng ngăn : 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O) 9. kém bền với nhiệt HCO3. . Ca(OH)2 có đầy đủ tính chất của một dung dịch bazơ như làm quỳ tím hoá xanh. Điều chế IA. H3PO4 … vào dung dịch bazơ.CaCO3 bị nhiệt phân. P2O5 hay axit H2S. mang gần như đầy đủ tính chất chung của muối như tác dụng với dung dịch axit mạnh. Cs. .Na2CO3 dễ tan trong nước.Khi cho CO2. Điều chế bazơ tan: sử dụng phương pháp điện phân dung dịch muối tương ứng với điện cực trơ. IIA đều có tính khử (IIA khử yếu hơn IA). hay dung dịch muối khác. có màng ngăn hai điện cực. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của IA. Tính chất của một số hiđroxit .+ OH. Sr. 2). tác dụng với axit. ta nên dùng công thức phân tử của các muối để xác định tỉ lệ giữa số mol nguyên tử kim loại với số mol nguyên tử phi kim trong oxit axit (axit) 8. → 2 ñpnc 4MOH  4M + O2 + 2H2O → 7. H2O (trừ Be). Rb. IIA: ns1.+ H2O t0 Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 → . và tăng theo chiều Z tăng : M → Mn+ + ne (n = 1.→ CO32. Mg. Sơ lược về muối cacbonat và hiđrocacbonat . Số oxi hoá: trong các hợp chất IA. IIA có số oxi hoá +1. Ra 3. Kim loại kiềm thổ (IIA): Be. muối. 5. Tất cả các kim loại ở hai nhóm này đều tác dụng với phi kim. Ca. ns2 4. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. tan trong axit mạnh. Kim loại kiềm (IA): Li. Tính khử: IA.+ H+ → H2O + CO2 HCO3. Ca(NO3)2 bị phân huỷ ở t > 330 C thành muối nitrit và oxi 1 t0 KNO3  KNO2 + O2 → 2 t0 Ca(NO3)2  Ca(NO2)2 + O2 → 73 . dung dịch axit. +2.

Cách làm mềm nước cứng vĩnh cửu dùng Na2CO3 hoặc Na3PO4.Vật bằng nhôm bền trong không khí. MgCl2. Ca + Cl2  CaCl2 → 3 t0 6. IIA. .Al2O3.Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+. Al + 4HNO3 đặc  Al(NO3)3 + NO + 2H2O → 12. B . . Al(OH)3 lưỡng tính. Nhôm . Mg2+. . Nước cứng vĩnh cửu chứa muối clorua hay sunfat của Ca2+ hay Mg2+ (CaCl2. . 2K + 2H2O → 2KOH + H2 15. 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 74 .Cách làm mềm nước cứng tạm thời: đun. chu kì 3. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 16. 4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S + 4H2O t0 13. Mg2+ trong nước cứng.10. MgSO4). .Vị trí Al trong bảng tuần hoàn: ô 13. K + Cl2  KCl → 2 t0 5. nhóm IIIA. 11. Al + 3HCl → AlCl3 + H2 2 10. Na + HCl → NaCl + H2 2 8. Al + Cl2  AlCl3 → 2 1 7. tham gia phản ứng nhiệt nhôm.Điện phân Al2O3 nóng chảy (không thể điện phân nóng chảy AlCl3) để điều chế Al kim loại. H2O vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp Al2O3 bảo vệ. 2Al + O2  Al2O3 → 2 1 t0 4.Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+. 2Al + 6H2SO4 đặc  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O → 14. . 2Na + O2  Na2O → 2 1 t0 2. CaSO4. 4Mg + 10HNO3 loãng → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O t0 11. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 3 9. Mg + O2  MgO → 2 3 t0 3. . Nước cứng tạm thời chứa muối Ca(HCO3)2 hay Mg(HCO3)2. Nước cứng . dd Na2CO3.Nhôm bị phá huỷ trong kiềm.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP 1 t0 1. .Nhôm có tính khử mạnh (Al → Al3+ + 3e) nhưng kém kim loại nhóm IA. dùng bazơ tan.

2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2 18. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 28. CaCO3 + H2O + CO2 ← Ca(HCO3)2  t 41. Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3 t0 33. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ 39. 2NaOH  2Na + O2 + H2O → 2 ñpnc 23. Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 48. 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 32. 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2 coù ng ngaê maø n 26. 2Al2O3  4Al + 3O2 → → 25. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑  → 40. 2NaCl  2Na + Cl2 → 1 ñpnc 22. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 37. 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe → 20. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2↑ + H2O → t0 34. Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] 52. Mg(OH)2 + 2NH4Cl → MgCl2 + 2NH3 + 2H2O 49. 2KNO3  2KNO2 + O2 → t0 43. 2Mg(NO3)2  2MgO + 4NO2 + O2 → 46. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 53. Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2↑ + H2O → t0 35.17. Mg2+ + HPO42. MgCl2  Mg + Cl2 → ñpnc 24. 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 ñpnc 21. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 38.+ NH3 → MgNH4PO4 ↓ (màu trắng) 50. 2KNO3 + 3C + S  N2 + 3CO2 + K2S → t0 44. NaOH + CO2 → NaHCO3 27. NaOH + HCl → NaCl + H2O 31. Ca(NO3)2  Ca(NO2)2 + O2 → t0 45. Mg(HCO3)2  MgCO3 + CO2↑ + H2O → 36. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 30. CaCO3  CaO + CO2 → t0 42. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O 29. Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 0 ñpdd 75 . Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu t0 19. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 47. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 51.

8g. 12. D. D.8 Cho 3. 25. 16%. 168g. + C. K+.12 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm. D.45%.8 gam kali kim loại vào 36.2 gam nước là A. B. D. C. 11. 24g. KCl.2 Tính chất không phải của kim loại kiềm là A. C. 12.79%. KCl. D. B.4g. Câu 6. B. Khối lượng muối natri thu được là A. B. 68% . 84% .BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. 2. B.6g. 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O → C.9g. 16. Thành phần % theo khối lượng của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là A. RbCl. Ag+. C. C.04 mol khí ở anot và 3. Na . NaHSO4 . 50g.8g. 126g.1g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1. Câu 6.72%. Na2CO3. D. B. M+ là cation: A. 48g. 4. Câu 6. Câu 6. AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl t0 55.6 Cho 197g BaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 84g KOH.12 gam kim loại ở catot. 16% .Cu+. Kim loại kiềm có tính khử mạnh. 32%. D. NaCl. D.9 Dung dịch muối có pH > 7 là A. B. Khối lượng muối thu được là A. Có số oxi hoá +1 trong các hợp chất. 84%. C. Câu 6. B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả kim loại. Câu 6.1 Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. C.3 Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 7. 12. Câu 6. Khối lượng kiềm là A.7 Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi được 69g chất rắn.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 6.4 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 0.69g. 32% . LiCl. Công thức phân tử của muối kim loại kiềm là A.119g. 68%. B. 25.5 Cho 200g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60g NaOH. NH4Cl. Câu 6. 76 . C.54. Độ cứng cao. D.57%. C.

Ca. Ca.2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2.0 gam kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 11. Ba. Câu 6. Be. Sục 1.5M.36.12 Hoà tan hoàn toàn 1. Câu 6. Kim loại đó là A. 4.15%. C. Câu 6. Kim loại đó là A. D. Mg.16 Cho 2.05g. B. Số gam CaCO3 và MgCO3 lần lượt là A.85% và 59. Na2SO4 . pH = 7. D.6% và 70. C. 4. Kim loại đó là A. pH = 5. 29.44g kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H2SO4 0. 70. B.1 gam muối clorua.Câu 6.11 Cho 2. 6. Câu 6. Câu 6.25. D. 59.18 Kim loại thuộc nhóm IIA không tác dụng với nước ngay cả ở nhiệt độ cao là A.4%.85%.84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0. B.5g.15 Hoà tan 8. C. D. Điện phân CaCl2 nóng chảy. D. D.8g CaO tác dụng với một lượng nước dư thu được dung dịch X. Ba.4% và 29. pH < 7. B.15% và 40.10 Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH. Na2CO3 .2 và 4. Để trung hoà axit dư phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. C. C. BaCO3 . D.016 lít CO2 (đktc). B. Câu 6. 2. 3.68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X. 3.5g. D. Ca. C. Mg.48 và 3. B. B. B. có màng ngăn. C. C.03 mol khí CO2. BaSO4 .25g muối clorua của một kim loại hoá trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7. 4. Câu 6. Ba. D. Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp lần lượt là A. Be. Cho dung dịch CaCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3. Be. Chỉ dùng nước và khí CO2 phân biệt được số chất là A.95g. Ca. 4 và 4. B.36 và 4. C. khối lượng kết tủa thu được là A.17 Có 5 chất bột trắng là: NaCl. Câu 6. pH > 7.6%. Mg. C.13 Khi lấy 14.48. Dung dịch thu được có pH A. Be. Ba. 77 .2.14 Cho 4. Điện phân dung dịch CaCl2 với điện cực trơ. 5.19 Trường hợp ion canxi bị khử thành Ca là A. Mg. 4.55g. Câu 6. B. 40. 7. 2.

Dung dịch NaCl.27 Một phương trình phản ứng hoá học giải thích việc dùng dung dịch Na2CO3 làm mềm nước cứng vĩnh cửu là A.02 mol Ca2+. B.D.01 mol Na+. Dung dịch Na2CO3. toàn phần. Ca(OH)2. 0. Nước khoáng. Câu 6.26 Đun sôi nước chứa 0. D.2 lít khí CO2 (0oC. C. D. B.20 Phân biệt dung dịch Ca(HCO3)2 với dung dịch CaCl2 bằng A. Điện phân Al2O3 nóng chảy. C. Zeolít. B. Tính cứng tạm thời.01 mol Mg2+. C. NaNO3. 40%. Nước cứng vĩnh cửu.02 mol Cl– . 0. 14. tạm thời.5g. 0. B. Thành phần % theo khối lượng của CaCO3. 0. 0. vĩnh cửu. D. Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaCl.24 Dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời và vĩnh cửu là A. Tính cứng vĩnh cửu.4g Ca(OH)2 .01 mol Na+.2% (theo thể tích) đi qua dung dịch chứa 7.22 Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39.05 mol HCO3–. Câu 6. Na2CO3. Câu 6. Nước cứng tạm thời. D. C. C.28 Trong phương pháp trao đổi ion để làm mềm nước cứng người ta dùng A. HCl.25 Trong một bình nước có chứa 0.8 atm). Câu 6. Điện phân dung dịch AlCl3 với điện cực trơ có màng ngăn. Tính cứng toàn phần. Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2. D. Dùng H2 khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. 50%. 0. Tính mềm. Câu 6. C. 12. Câu 6. D. C.23 Một loại nước có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 thuộc loại A. Nước cứng toàn phần.25g. Na2CO3. Ca(OH)2.29 Ion Al bị khử trong trường hợp A. Số g chất kết tủa sau phản ứng là A. 4.MgCO3 trong quặng là A. Dung dịch Na3PO4. D. 0. B. D. Na3PO4. Câu 6. C.05g. D. D. 0. 0. B. 3+ Câu 6. B. 78 . nước mềm. Thả Na vào dung dịch Al2(SO4)3. C. Câu 6.02 mol Cl– ta được nước cứng A. Dung dịch HCl. 2.02 mol Ca2+.21 Khi nung 40g quặng đôlômit thu được 11.01 mol Mg2+. B. 92%. Nước trong bình có A.05 mol HCO3–. Câu 6. C.65g. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. B. 100%. B. Na2CO3 + Ca(HCO3)2 CaCO3 + 2NaHCO3. Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH.

ô 13. C. nhóm IIIA. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm. chu kì 3. Al(OH)3 . dẫn điện. B. chu kì 3. Câu 6. 2 3+ Câu 6. Câu 6. B. HCl. sau đó kết tủa tan ra. Câu 6. Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]. đpnc. Ba(OH)2. (2) lần lượt là A. B. D. Al2O3. nhóm IA. Câu 6. C. NaOH dư. ô 13.31 Cation M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nhôm là kim loại lưỡng tính. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng.34 Cho sơ đồ : +X +Y +Z → Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3  Ba [ Al(OH) 4 ] 2 Al(OH)3 Al2O3 Al. ở (1) kết tủa không tan. HCl. Ba(OH)2.35 Để làm kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 người ta thực hiện phản ứng A. NaOH dư. ở (2) kết tủa tan. E (dung dịch) và (1). Al2O3 + 3H2O 2Al(OH)3. HCl. ZnSO4. NaHCO3. ô 13. ô 13. Ba(OH)2. D. t0. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là A. t0.33 Trong những chất sau. Z. đpnc. B. D. AlCl3 + 3H2O + 3NH3 Al(OH)3 + 3NH4Cl.30 Phương trình phản ứng hoá học chứng minh Al(OH)3 có tính axit là A. nhóm IB. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng.36 Cho dần từng giọt dung dịch NaOH (1). D. AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl. ở (1) kết tủa tan. C. 3 D. đpnc. C. 79 . C. B. sau đó kết tủa không tan ra. H2SO4 loãng. đpnc. Nhôm là kim loại nhẹ. dung dịch NH3 (2) lần lượt đến dư vào ống đựng dung dịch AlCl3 thấy A. Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O. 2Al(OH)3 2Al + 3H2O + O2. t0.Câu 6. Y. H2SO4 đặc nguội. NaOH đủ. NaOH. Câu 6. X. chu kì 3. B. H2SO4 đặc nóng. dẫn nhiệt tốt.32 Chọn câu không đúng A. Lúc đ ầu đều có kết tủa keo trắng. HCl. Ba(OH)2. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. C. chu kì 3. ở (2) kết tủa không tan. B. nhóm IIIB. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O. NaAlO2 + H2O + HCl Al(OH)3 + NaCl. D. chất không có tính lưỡng tính là A. H2SO4 loãng. D. C. t0.

C.24H2O. người ta phân biệt chúng bằng cách A. Câu 6.nH2O. D. Kết thúc phản ứng thu được số gam chất rắn là A. D.75M. (2) là NaOH. Fe. Cho từ từ từng giọt dung dịch (1) vào dung dịch (2) thấy (2) có kết tủa rồi tan ra. ở (1) không hiện tượng. B. nhận ra (1) là AlCl3 . Câu 6.65A trong thời gian 3000 giây thu được 2. MgSO4. ở (2) kết tủa không tan. kết tủa trắng tăng dần. Câu 6.35M và 0. Câu 6.42 Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. 3. ở (2) và (3) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan.2. ở (3) xuất hiện kết tủa trắng không tan. Hiệu suất điện phân là A. 13. Cho từ từ từng giọt dung dịch (2) vào dung dịch (1) thấy (1) có kết tủa trắng. rồi kết tủa không tan. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khi khối lượng không đổi cân nặng 2. không tan.35M. D. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH ban đầu là A. ở (2) kết tủa tan. 15.35M. 60%. sau đó kết tủa tan ra. 0.16g Al.Al2(SO4)3. rồi không tan. D. 1. D.95.40 Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl 3 (1) và dung dịch NaOH (2). Na3AlF6. ở (2) xuất hiện kết tủa trắng. CO 2 (2) lần lượt vào ống đựng dung dịch Na[Al(OH)4] thấy A. Câu 6. Mg.Câu 6. Mg2+ (3) ta quan sát thấy A. 2. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. Không dùng thêm chất khác. C. C. 70%. C.38 Phèn chua có công thức là A. C. nhận ra (1) là AlCl3 .4g bột Al vào 150ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. B. (2) là NaOH. không tan.8. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. C.43 Hoà tan 5. 2. B. D. 0. sau đó kết tủa không tan ra.75M và 0. 80 . (2) là NaOH. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. nhận ra (1) là AlCl3 . Cho từ từ từng giọt dung dịch (1) vào dung dịch (2) thấy (2) có kết tủa. 90%. 2. B.24H2O. B. C.41 Có 4 mẫu bột kim loại là Na.Al2(SO4)3.39 Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH lần lượt vào các dung dịch đựng Na+ (1). kết tủa trắng tăng dần rồi tan.75M và 0. K2SO4. ở (2) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan. Cho từ từ từng giọt dung dịch (2) vào dung dịch (1) thấy (1) có kết tủa trắng.75M và 0. C. ở (1) không hiện tượng. B. 4. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. D. Câu 6. 13. nhận ra (1) là AlCl3 . 80%.75M. 10. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được là A. ở (1) không hiện tượng.55g. B. B. Câu 6. Al3+ (2). (2) là NaOH.2.37 Cho dần từng giọt dung dịch HCl (1) .44 Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9. Al2O3. ở (1) kết tủa không tan. Al. ở (1) không hiện tượng. ở (1) kết tủa tan. ở (3) xuất hiện kết tủa trắng. D.

5.10g.6000 lít.52 gam muối. dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt là dung dịch A.46 Chỉ dùng các chất ban đầu là NaCl. D. B. D.32 gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 loãng.02g. amoniac. 2. Mặt khác. Al và Fe bằng dung dịch HCl. Câu 6. 18g. Al(OH)3.49 Hoà tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại IA và IIA bằng dung dịch HCl dư. D. 11. là A. Câu 6.45 Một thuốc thử phân biệt 3 chất rắn Mg.52 Cho 3.50 Hoà tan hết 3.53 Hỗn hợp X gồm K và Al.10. B.54 Hoà tan 4.00g. D. Dung dịch Na2CO3. C.20g. Al (điều kiện phản ứng coi như có đủ) có thể điều chế được A. C. x có giá trị là A.47 Một hoá chất để phân biệt Al. D.44g. Al2O3 . C. AlCl3.136 lít khí (đktc) và m g muối clorua. Na. thu được 2. 3. m g X tác dụng với nước dư được 5. H2O. dung dịch HCl. NaOH. 14. 12. Ca. 13. 3.8g. B. Cô cạn dung dịch X thu được 35. Câu 6.15. Al(OH)3. 3. dung dịch NaOH. D. Al. Câu 6. 9. AlCl3 .06g oxit của kim loại M (có hoá trị n) tan trong HNO3 dư thì thu được 5. Câu 6.Câu 6. H2SO4 đặc nguội. 4.5g hỗn hợp kim loại gồm Mg. HCl đặc.34g. Al2O3 D.48 Một hoá chất để phân biệt các dung dịch riêng biệt NaCl. 16g. m g X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 8. AlCl3 là A. 12. Dung dịch HCl. D. B. thu được 3. m có giá trị là A.95g. các thể tích khí đo ở đktc). Câu 6. MgO.5088 lít.4048 lít. 11. H2O. Câu 6.22g hỗn hợp kim loại gồm K. C.05g.45g. BaO. Dung dịch NaOH. H2O. B. C. C.80g. m nhận giá trị bằng A. Cô cạn dung dịch X được m g chất rắn. C.24 lít khí (đktc). CaCl2 .2g. Câu 6.6g. 12. D. Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. D. C. C. Giá trị của V là A. Mg. B. Công thức của oxit là A.6 lít khí. B. B. 4. m có giá trị là A.96 lít khí.51 Cho 2.4800 lít. B. C. 81 . (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.22g muối khan. B. Dung dịch Na2CO3. ZnO.07g. CuO. Câu 6. Sau đó cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan. 3.

B.2 mol Al vào nước dư thì thể tích khí thoát ra (đktc) là A. C.96 lít. 90%. Hỗn hợp sau phản ứng nhiệt nhôm nếu đem tác dụng với NaOH dư thu được 6. Kim loại là A. 3. 210ml.8%.54 tấn Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 với anot bằng cacbon (coi như hiệu suất điện phân bằng 100%.24 lít. Fe.4g.1 mol Ba và 0.61 Hỗn hợp Al và Fe3O4 đem nung không có không khí. Al. C. Biết đã dùng dư 10ml thì thể tích dung dịch NaOH 4M đã lấy ban đầu là A.48 lít. D.58 Hợp kim Al-Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8. Câu 6. B. 2. 21ml.88 lít H2(đktc).4g. 18kg C. C.04g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng thu được 0. C. 4. 7. Câu 6. 73%.72 lít H2(đktc). 6. 6. Cũng lượng hợp kim trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 6. D. 4. 27g. nếu đem tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26.63 2. C.4g.57 Cho 9g hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc. 9%. 6. 34.55 Khối lượng K2O cần lấy để hoà tan vào 70.68%.72 lít. D.59 Khối lượng Al2O3 và khối lượng cacbon bị tiêu hao cần để sản xuất được 0. C. 180kg D. 9. D.2g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 16. B. 4.8atm).92%.32%.6g nước để thu được dung dịch có nồng độ 14% là A. 200ml.2%. Câu 6.60 31. % Fe theo khối lượng là A. và khí thoát ra ở anot chỉ là CO2) có giá trị lần lượt bằng A. 63. D. nóng. Câu 6.46%. K.7g. B. 102kg. 5. 54g.3%. Câu 6.2%.96 lít H2 (đktc). 36. B. 8. Câu 6. D. Khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là A.896 lít NO (đktc).52g một kim loại tan hết trong dung dịch H 2SO4 loãng thu được 6. C. % Al trong hợp kim là A.56 Cho hỗn hợp 0. 2.6%.08 lít H2 (đktc). Ca.72 lít H2 (đktc). 20ml. C. B.Câu 6. % Al tính theo khối lượng là A. 82 . 8.8 lít H2 (00C. 180kg B.62 3.8g.1020kg.84g muối sunfat. dư thu được 10. B. 10200kg . Câu 6. D. 0. 69. D. B.1800kg Câu 6. 3.102kg.9g.

68g Al2(SO4)3 nữa thì thu được kết tủa X. Câu 6.sự oxi hoá chất khử. C. 6.72 lít.96 lít.8g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 8g Fe2(SO4)3.72 Trong pin điện hoá. tiếp tục thêm vào dung dịch sau phản ứng 13. Nếu cho a g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì được 8.69 50g một lá kim loại tan hết trong dung dịch HCl thu được 336ml H 2(đktc) và thấy khối lượng lá kim loại giảm 1. a có giá trị là A. 0. D. anot là nơi xảy ra A.1M. Al B.68%.67 Khi khử hoàn toàn a g hỗn hợp gồm Fe và Fe 2O3 ở nhiệt độ cao thu đựơc 11.8g so với ban đầu. B. B. D.6 gam FeSO4.BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 6. 3. 13.22g. 21. Câu 6. B. Còn nếu cho a g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư thì được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0. ion.64 Cho a g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1 thể tích H2 bằng thể tích của 9. 5.55g.2g. C. Câu 6. D. Fe C.7H2O tác dụng với H2O thu được 300ml dung dịch.6255g.6g O2 (đktc). C.6g.136g. sự điện li dung dịch muối.2g Fe. catot là nơi xảy ra A. B. D. sự điện phân dung dịch muối.65 Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 42.2g. C. B.66 Cho a g FeSO4.12g. C.22g.73 Trong cầu muối của pin điện hoá Zn – Cu xảy ra sự di chuyển các A. 4.70 Suất điện động chuẩn E0 (pin) tính bằng A. 11g. 83 .255g. Thêm H2SO4 vào 20ml dung dịch trên thấy làm mất màu 30ml dung dịch KMnO 4 0. thu được chất rắn Y. E0 (pin) = E0 (catot) + E0 (anot). C. 4. Mg D. Nhiệt phân hoàn toàn X. E0 (pin) = E0 (catot) – E0 (anot). Tên lá kim loại là A. sự oxi hoá chất khử B. sự khử chất oxi hoá. D.5g. Khối lượng chất rắn Y là A. Câu 6. nguyên tử Cu. Câu 6. C. B. 0. B. Thể tích H2 (đktc) là A. E0 (pin) = E0 (anot) + E0 (catot). B. nguyên tử Zn. electron. 62. Câu 6. Câu 6. Giá trị a là A. Na II.71 Trong pin điện hoá. C.0136g.5g. 8. sự điện li dung dịch muối. dung dịch thu được cho bay hơi H2O được 55.Câu 6. D. 0. C.7H2O. E0 (pin) = E0 (anot) − E0 (catot). sự khử chất oxi hoá. 16. 1.48 lít. Giá trị a là A. 2.36g. D.96 lít H2 (đktc). sự điện phân dung dịch muối. 6.68 Cho dung dịch chứa 16. Câu 6. D.36 lít.5g. 625. D.

KCl.36g so với trước khi nung. Fe3+ + 3Ag → Fe + 3Ag3+ Câu 6.28M.zH2O. 0 Câu 6. KCl.7H2O.79V.2%.8M. 0.khử Ag+/Ag và Fe2+/Fe là A. 1. Câu 6. 7. Câu 6.74 Phản ứng xảy ra trong pin điện hoá được cấu tạo bởi cặp oxi hoá.32g. thu được một chất khí và dung dịch X. C. 0. C.H2O.80 Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong 268 giờ.2M hoặc 2.81 Cho 5g Na có lẫn Na2O và tạp chất trơ tác dụng với H2O thu được dung dịch X và 1. 2KCl. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng là A. B.76V.82 Cho 5.6%. 24%. thu được 0.04M hoặc 0.78g chất kết tủa. 2KCl. Công thức hoá học của cacnalit là A. B. 0.08M. C. Dung dịch X trung hoà vừa đủ 200ml dung dịch HCl 1M. FeCO3. Na2CO3. Cô cạn X thu được 7. Câu 6.1g cacnalít thì khối lượng giảm 4.0. D. 84 . Biết 25cm3 dung dịch này tác dụng vừa đủ với 17. 2. Fe + 3Ag3+ → Fe3+ + 3Ag D. 77%. Nồng độ % của dung dịch NaOH trước điện phân là A.875 lít khí Y (đktc). 1.2MgCl2.xH2O trong 250cm3 nước cất.78 Cho công thức hoá học của muối cacnalít là xKCl. ZnCO3. Thành phần % theo khối lượng của tạp chất trơ là A. B. Na2CO3. 0. B. C. Câu 6. thế điện cực chuẩn (E0) của cặp oxi hoá – khử Zn2+/Zn là A. lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn có khối lượng giảm 0.6H2O. Câu 6. D. D. MgCO3.6H2O. + 0.56M.66V.44V.10H2O.4%.MgCl2.8g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II hoà tan trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Câu 6. D. Công thức hoá học của muối ngậm nước là A.76V.09V.44V.42g Al2(SO4)3 tác dụng với 250ml dung dịch NaOH aM. CaCO3.5g muối Na2CO3.55g cacnalít tác dụng với dung dịch KOH dư.Câu 6. D. D. − 0.79 Cho 3.24M hoặc 0. –1.yMgCl2.94V.10V và E0(Cu2+/Cu) = +0.1. B. Na2CO3. C. C.34V. C. C.6g muối sunfat trung hoà khan. 12. B. B.MgCl2.12M hoặc 0. 0. D. 2Ag+ + Fe → Fe2+ + 2Ag B. D.26%.2MgCl2.5H2O.76 Biết E pin (Zn – Cu) = 1.8%. Biết khi nung nóng 11.7%. 2.77 Hoà tan 2.5cm3 dung dịch HCl 0. Fe2+ + 2Ag → 2Ag+ + Fe C.6H2O.6H2O. Na2CO3.75 Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Sn −Ag là A. Sau điện phân còn lại 100g dung dịch 24%. B. Công thức hoá học của muối cacbonat là A. 20. + 1. Mặt khác khi cho 5.1M.

Số gam K là A. Fe(NO3)2. HNO3 Câu 6. 85 . 1s22s22p63s23p3.56g. 6.4 C.11g. 5.3 D. lúc đầu không thấy kết tủa. 1. 0. 1 B. Sau khi phản ứng xong được 15. 23. Câu 6. 1s22s22p63s2. D.1s22s22p63s23p2. C. D. đến khi kết tủa hoàn toàn thì cần 400ml dung dịch HCl.2g so với ban đầu.8. NO và còn dư Fe. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 C. . Dẫn từ từ toàn bộ Y vào ống chứa bột CuO dư. 15. D. Fe(NO3)3.Câu 6. sau một thời gian thu được 4.12. Cu tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc. 0.76g hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y.22g. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X.1s22s22p63s23p1. Nếu cho 23. 3. cấu hình electron của R là A. 2. NH4+. B.58g Cu(NO3)2 trong bình kín.4g.03%. e) là 40. Câu 6.90 Nguyên tố R có tổng số hạt (p.4g X gồm Al. Giá trị của a là A. Câu 6. Khối lượng Zn trong hỗn hợp là A.96g chất rắn và hỗn hợp khí X.4 mol O2 thu được 64. nóng. . 58.08%.675 mol SO2.85 Cho 23.87 Khuấy đều một lượng bột Fe và Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng.97%.6g. 1. B. D.2 Câu 6. C. C. B.06 mol khí.32g. B. nung nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7. B. C. dư thu được 0. 0. Thành phần % theo khối lượng của Al trong X là A.4g X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y. Cl-. Fe. 3 D. n.89 Cho 5.Thí nghiệm 2: X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 9. 10. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước được 300ml dung dịch Y.83 Nung 6. B. C.95g. 4 Câu 6.6.2g. SO42-. Tổng khối lượng các ion trong dung dịch X là A.16g kết tủa và 0. đun nóng thu được 1.Thí nghiệm 1: X tác dụng với dung dịch NaOH dư.Fe(NO3)2.8. 5. 41.32g kết tủa.89%. D.86 Hỗn hợp X gồm a mol Al và 0. pH của dung dịch Y là A.6 B.3 mol Mg phản ứng hết với hỗn hợp Y (vừa đủ) gồm b mol Cl2 và 0. 0.4.Fe(NO3)3 và HNO3 D. Dung dịch X chứa chất tan A. Câu 6. 2 C. Chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X.88 Cho dung dịch X chứa các ion Mg2+.4.84 Cho 21g hỗn hợp 2 kim loại K và Al hoà tan hoàn toàn trong nước được dung dịch X. 7. R có hoá trị II.15g hỗn hợp X gồm Zn và Cu vào 140ml dung dịch AgNO3 1M.6g hỗn hợp chất rắn. 35.

B. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 43 hạt.[KCldư] = 0. D.9M. 0. C. D. 2 2 6 2 4 C. B. NaOH. nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện của X là 8. 0.02M.3M B. AlCl3. Ca và Fe. 1s22s22p2. 1s22s22p63s23p63d64s2.96 Cho x mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0. Câu 6. C. NaOH.8 lít khí H2 (đktc). n. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt. MgCl2.90. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 ban đầu là A. 1M. 0. Câu 6.98 Sau một thời gian điện phân 200ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. 0. C. Câu 6. C. Mg và Fe. D.52M.1M.12 hoặc 0. Z = 1).100 Điện phân 100ml một dung dịch có hoà tan 13. Câu 6.35g hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào 500ml dung dịch HCl được dung dịch Y và 2.1A. C.44g.9M. B.5M. Ba(OH)2.Câu 6.38. Z = 8).75M. NaOH. 1. C. Fe và Cu. 0. 86 . Al và Fe. cần dùng 100ml dung dịch H2S 0. Câu 6. NaOH. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Y là A.1M.9M. D. NH3. 0. O. cường độ dòng điện là 5. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn X là 12 hạt.15M C. X và Y lần lượt là A. X và Y lần lượt là A. 0. O.9g KCl có màng ngăn và địên cực trơ mất 2 giờ.9M. Ba(OH)2. B. 0. Nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200ml là A. B. Câu 6. O. 0. NaCl.[KCldư] = 0. FeCl3. NaOH.12 hoặc 0.93 Hoà tan hoàn toàn 1. O. Câu 6. B. Khi trộn dung dịch X vào dung dịch Y tạo thành 1.97 Thứ tự pH theo chiều tăng dần các dung dịch có cùng nồng độ mol của NH 3. NH3. Ba(OH)2 là A. NH3. [ KOH] = 0. 3. NH3.804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất 2 giờ. Be. Giá trị của x là A.94 Cho ion HXO3-. Mặt khác cho 7.[ KOH] = 0. B. Ba(OH)2. khi đó khối lượng cực âm tăng thêm 3. Để kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân.92 Cation X2+ và anion Y2.64g kết tủa.99 Điện phân 200ml dung dịch có chứa 2 muối là Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0. D. Biết H (A = 1.5M D. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 trước điện phân là A. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là A. 1s 2s 2p 3s 3p .275M.62g Al trong 280ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Vậy X có cấu hình electron là A. 1s22s22p63s23p3. [ KOH] = 0.2M.88 D. 0. khối lượng dung dịch giảm 8g. Ba(OH)2.75M thu được 23.95 Tổng số hạt (p. D. D. 3M Câu 6. Ca.91 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7.18M. Câu 6. B. B. e) trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142. Mg.[ KOH] = 0. Ba.đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6.35M. C.12 C. D. O (A = 16. Tổng các hạt trong ion đó là 123.56g chất kết tủa. 0.5g CuCl2 và 14. 0.

104 6. thấy đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4.103 Cho một cây đinh thép nặng 1. lá (2) tăng 8.35 6.Câu 6.25 6.23 6.69 6.93 6.7 B 6.61 6.81 6. lá (2) giảm 9.42 6.21 6.32 6.97 6. C.5 A 6. Mg.14g vào dung dịch H 2SO4 loãng dư.27 6.84 6.49 6. CuO. Fe2O3 .76 6.4 A 6.68g. Zn.102 6.70 A A D A B C D D B A 6. ZnO.4% so với ban đầu.26 6. B. 49.1%.13 6. Lấy 2 lá kim loại M có khối lượng bằng nhau. D.96 6.28 6.63 6. Khối lượng Fe trong hỗn hợp là A. Zn .47 6.10 D A 6. Kim loại thu được đem hoà tan trong dung dịch HCl thu được 1. Câu 6.90 C A A A A A A B B B 6. 16.1 D 6.72 6.016 lít khí H2 (đktc).104 Khử 4. thu được chất rắn và dung dịch X.22 6.99 6.19 6. 1. Kết quả về khối lượng : lá (1) tăng 19%.55 6.43 6.50 D A B C B B A A B A 6.58 6.67 6.85 6.91 6.88 6.52 6. Cu.103 6.12 6.62 6. D.105 4. Cd.60 C B A D D D A B C D 6.46 6.8 B 6.48 6. cần 2. C. Mg. Fe3O4.66 6.16 6.65 6.11 6.71 6. C.45 6. Câu 6.38 6.59 6.86 6.80 A B A A C A A A B A 6.98 6.54 6.77 6. FeO. %Fe trong đinh thép là A. 98. Lấy 2 lá kim loại M có khối lượng bằng nhau. M là A.8g.92 6.87 6. Fe. M là A.75 6.44 6.29 6.2 D 6.15 6.8g một oxit của kim loại trong dãy điện hoá ở nhiệt độ cao.73 6. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG VI 6.6 A 6.89 6.78 6. D.57 6.36 6. 88%.101 6.14 6. Cu.9 6.20 A B C C A A D A B A 6.41 6.51 6.3 A 6. Cũng lượng hỗn hợp trên ngâm trong dung dịch CuSO4 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 4.101 M là kim loại hoá trị II.40 A D C B A C C A A C 6.83 6.34 6. Câu 6.17 6. Nhúng lá (1) vào dung dịch Pb(NO3)2.39 6.33 6.74 6.72g hỗn hợp bột các chất Fe.95 6. 90%.344 lít H2 (đktc).100 A C A C A A A B B A 6. 1. B. D. C. B. B.96g.18 6. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0.102 M là kim loại hoá trị II.44g.1M vào X đến khi dung dịch X bắt đầu có màu hồng.53 6.94 6.64 6.6% so với ban đầu. B. Câu 6.24 6. lá (2) vào dung dịch CdCl2 đến khi thấy số mol CuCl2 và CdCl2 trong hai dung dịch giảm như nhau thì nhấc ra.82 6.31 6.2 %. C.2%.105 A A A A A 87 .79 6. Nhúng lá (1) vào dung dịch CuCl2.37 6.92g Fe. 1.30 A C C C C B A A B C 6. Công thức hoá học của oxit kim loại là A. D.68 6. Kết quả về khối lượng: lá (1) tăng 1. Fe 2O3 tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao thu được 3.6g. lá (2) vào dung dịch Cu(NO 3)2 đến khi thấy số mol Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2 trong hai dung dịch giảm như nhau thì nhấc ra.56 6.

Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học đồng + + 88 . Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học của crom + O . t0 2 Cr2O3 (r) + NH 3 CrO3 + bột Al + Cl . .Cấu hình electron nguyên tử Cr : [Ar]3d54s1. Crom − Sắt − Đồng .Tính oxi hoá. t0 2 Nước CrCl3 (r) + Cl +Zn 2 +(O +H O) 2 2 H2CrO47 H2Cr2O Cr HCl H2SO4(l) Cr (dd) Axit Cr(OH)2 +2 Cr +3 +Br (dd) +SO2.Tính khử. 0 0 0 0 .Thế điện cực chuẩn E Cr3+ /Cr = -0. E Cu 2+ /Cu = 0.Oxit và hiđroxit có tính bazơ.CHƯƠNG VII.2 KI Cr +6 (dd) Kiềm Axit Cr(OH)3 Kiềm [Cr(OH)4]- Số oxi hoá +2 .Oxit và hiđroxit có tính bazơ. Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học của sắt và hợp chất Số oxi hoá +2 . .Tính oxi hoá. 3.Tính khử và tính oxi hoá. CROM − SẮT − ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. 4.74V. Số oxi hoá +3 Số oxi hoá +6 . Cu : [Ar]3d104s1.34V. .77V. E Fe2+ /Fe = -0. Fe : [Ar]3d64s2. E Fe3+ /Fe2+ = 0. Số oxi hoá +3 .44V. tính axit.Tính khử. .Oxit và hiđroxit có tính bazơ. 2.Oxit và hiđroxit có tính .Oxit và hiđroxit có lưỡng tính. .

Cu(OH)2 (r) CuCl2 (r) Số oxi hoá +2 . +4 Sn2+/Sn -0. Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2. HNO3. → 7. → 0 t 3. Fe + S  FeS.[Cu(NH3)4]2+ NH3 Cu(OH)2 OH - H + HCl + O2.14 Yếu Pb +2. NH . Fe + 6HNO3 đặc  → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.3H2O Không khí. +3 (+3) Au3+/Au Ni2+/Ni +1. Fe + 4HNO3 loãng  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O. AgNO3 Cu2+ (dd) H + Kết tinh CuSO4. t0 6.Oxit và hiđroxit có tính bazơ. +1.13 Yếu B .76 Mạnh Sn +2.08 Rất yếu Ni +2. 3Fe + 2O2  Fe3O4.Bình Au Zn +2 Zn2+/Zn -0.5H2O Cu(NO3)2. 8. t Không khi ẩm Khí Clo khô t0 CuCO3. 89 . . Au.Tính oxi hoá. Fe + H2SO4 loãng  → FeSO4 + H2. 5. Ni. Sn. +4 Pb2+/Pb -0.26 Rất yếu T. 10000C Cu 0 Không khí. → t0 2. Sơ lược về các kim loại Ag. H2SO4 đ dd FeCl3. → 4. t 0 CuO (đen) 3 Cu2O (đỏ) Chất khử CO. 2Fe + 6H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3. 5. Zn.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP (Lưu ý: Các dòng in nghiêng là phần nâng cao) t0 1. (+2) Ag+/Ag +0.5 -0. Pb Số oxi hoá Eo(V) Tính khử Ag +1.

. Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O. 34. 15. Fe(OH)3 + 3HCl  → FeCl3 + 3H2O. → 0 t 2FeO + 4H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.. 28. → 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 6H2O. 16. Fe + 2AgNO3  → Fe(NO3)2 + 2Ag. 42. 20. 41.. 44. t0 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O. 23. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O. 90 Fe (dư) + HNO3  → Fe(NO3)2 + . 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  → 4Fe(OH)3. → Fe(OH)2 + 2HCl  → FeCl2 + 2H2O. >5700 C Fe + H2O → FeO + H2. Fe(OH)2 + H2SO4  → FeSO4 + 2H2O. Fe2O3 + 3H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 3H2O. Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu. t0 FeO + CO  Fe + CO2. → Fe2O3 + 3H2SO4 loãng  → Fe2(SO4)3 + 3H2O.. → . 38.. t0 3FeO + 10HNO3 đặc  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O. 17. 2FeCl3 + Cu  → 2FeCl2 + CuCl2. t0 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2. 27. 36. 40. 19. FeCl2 + 2NaOH  → Fe(OH)2 + 2NaCl. → t0 4Cr + 3O2  2Cr2O3. 25. 14. 12. <5700 C 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2. 13. 22. → 0 t 2Cr + 3Cl2  2CrCl3... 29. 26. 33. 30. FeCl3 + 3NaOH  → Fe(OH)3 + 3NaCl.9. 24. → t0 Fe2O3 + CO  2FeO + CO2. 39. 35. Fe (dư) + H2SO4 (đặc)  → FeSO4 + . 2FeCl2 + Cl2  → 2FeCl3. 11. 21.. → t0 2Cr + 3S  Cr2S3. Fe + 3AgNO3 (dư)  → Fe(NO3)3 + .. 43. 2FeCl3 + 2KI  → 2FeCl2 + 2KCl + I2. → FeO + H2SO4 loãng  → FeSO4 + H2O.. 31. 2FeCl3 + Fe  → 3FeCl2.. 2FeS2 + 14H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O. → 0 t Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2. 37. FeO + 2HCl  → FeCl2 + H2O. 32. 0 t 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2. 18. 10.

56. 70. 47. 73. 64. 0 t (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O. 75. to 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O  4Cr(OH)3. 58. 76. 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH  → 2Na2CrO4 + 6NaBr +4H2O 2Na2Cr2O7 + 3C  → 2Na2CO3 + CO2 + 2Cr2O3. 77. → t0 2Cu + O2  2CuO. K2Cr2O7+6KI+7H2SO4  Cr2(SO4)3+4K2SO4+3I2+7H2O. 67. 2CrO3 + H2O  → H2Cr2O7. Cr(OH)3 + NaOH  → Na[Cr(OH)4] (hay NaCrO2). 2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH  → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O. 62. 0 t Cr2O3 + 2Al  2Cr + Al2O3. 78. 51. 71. 68. → CrO + 2HCl  → CrCl2 + H2O. → 91 . CrCl3 + 3NaOH  → Cr(OH)3 + 3NaCl. → Cr(OH)2 + 2HCl  → CrCl2 + 2H2O. 46. 2CrCl2 + Cl2  → 2CrCl3. 4200 C 4CrO3  2Cr2O3 + 3O2. 61. CrCl2 + 2NaOH  → Cr(OH)2 + 2NaCl. 55. 50. Cr + H2SO4  → CrSO4 + H2. K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4  → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 4H2O.45. Na2Cr2O7 + S  → Na2SO4 + Cr2O3. 66. → 2Na2CrO4 + H2SO4  → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O. K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4  → Cr2(SO4)3 +3S + K2SO4 + 7H2O. 74. 72. 53. → t0 2Na2Cr2O7  2Na2O + 2Cr2O3 + 3O2. → >1000 C 2CrO + O2  2Cr2O3. o t 2Cr(OH)3  Cr2O3 + 3H2O. Cr2O3 + 3H2SO4  → Cr2(SO4)3 + 3H2O. 65. 52. 69. 2CrCl3 + Zn  → ZnCl2 + 2CrCl2. → CrO3 + H2O  → H2CrO4. Cr + 2HCl  → CrCl2 + H2. 49. → K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O. 2Cr + 3SnCl2  → 2CrCl3 + 3Sn. 60. 54. 2Cr2O3 + 8NaOH + 3O2  → 4Na2CrO4 + 4H2O. Na2Cr2O7 + 14HCl  → 2CrCl3 + 2NaCl +3Cl2+ 7H2O. 80. 63. → 2CrO3 + 2NH3  → Cr2O3 + N2 + 3H2O. 79. 59. 0 t Cu + Cl2  CuCl2. 48. Cr(OH)3 + 3HCl  → CrCl3 + 3H2O. 4CrCl2 + O2 + 4HCl  → 4CrCl3 + 2H2O. 57.

102. 86. 88. → ñieä phaâ dung dò n n ch 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2. 92.Cu(OH)2  2CuO + CO2 + H2O. → Cu(OH)2 + 4NH3  → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-. → 3Pb + 8HNO3 loãng  → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 112. 3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 93. → 0 t Ni + Cl2  NiCl2. 98. → Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + 2H2O. 0 t 2Cu(NO3)2  2CuO + 2NO2 + 3O2. 97. Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 5000 C 2Ni + O2  2NiO. 100. → Cu2O + H2SO4 loãng  → CuSO4 + Cu + H2O. 94. Cu(OH)2 + 2HCl  → CuCl2 + 2H2O.81. → 0 t 2Pb + O2  2PbO. 90. 84. → ñieä phaâ dung dò n n ch 2Cu(NO3)2 + 2H2O  2Cu + 4HNO3 + O2. → t0 Pb + S  PbS. 111. → t0 Zn + Cl2  ZnCl2. 105. → 0 t Zn + S  ZnS. CuS + 4H2SO4 đặc  → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O. 103. 114. 95. 115. → CuS + 2AgNO3  → 2AgS + Cu(NO3)2. 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4  → 3Cu(NO3)2 + 4Na2SO4 + 2NO + 4H2O. 110. Sn + 2HCl  → SnCl2 + H2. 96. Cu + 2FeCl3  → CuCl2 + 2FeCl2. → t0 3CuO + 2NH3  N2 + 3Cu + 3H2O. 2Cu + 4HCl + O2  → 2CuCl2 + 2H2O. 0 t CuO + H2  Cu + H2O. CuO + H2SO4  → CuSO4 + H2O. 104. 116. 89. 92 t Cu + S  CuS. 83. 91. → ñieä phaâ dung dò n n ch CuCl2  Cu + Cl2. → t0 Zn + O2  2ZnO. 108. Cu(OH)2 + H2SO4  → CuSO4 + 2H2O. → 0 t CuCO3. 106. CuO + 2HCl  → CuCl2 + H2O. → 0 . 87. 82. 101. 85. 99. → t0 CuO + CO  Cu + CO2. Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag. 0 t Cu(OH)2  CuO + H2O. 109. t0 Sn + O2  SnO2. 107. 113. → t0 CuO + Cu  Cu2O.

D.8 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị 2 thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. +4. MnSO4. Câu 7. Pirit sắt. D. Mg. +1. → ñieä phaâ dung dò n n ch 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + 4HNO3 + O2. Câu 7. Na. → Au +HNO3 + 3HCl  → AuCl3 + 2H2O + NO.2 Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ? A. +4. Xiđerit. +3. C . 123. Phản ứng oxi hoá. +6. +6. D. [Ar]3d . C. [Ar]3d . Hematit. +2.7 Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính ? A. 2Ag + O3  → Ag2O + O2. − 5Sn 2+ + 2 MnO4 + 16 H + → 5Sn4+ + 2 Mn2+ + 8 H2 O. D. C. 4 C. 2Ag + 2H2S + O2  → 2Ag2S + 2H2O. ZnO. C. Na.117. B. ZnSO4. D. O2. Câu 7. Manhetit. D. CaSO4. 120. 121.9 Khi nung nóng một thanh thép thì độ dẫn điện của thanh thép thay đổi như thế nào ? 93 . Ag. Ag. C. B. Câu 7. D.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 7. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây ? A. Na. 9 C. Ag + 2HNO3(đặc)  → AgNO3 + NO2 + H2O. Đó là muối nào sau đây ? A. Ag2O + H2O2  → 2Ag + H2O + O2. [Ar]3d6. +3.khử. C. Câu 7.3 Quặng sắt nào sau đây có hàm lượng sắt lớn nhất ? A. B. Zn(OH)2. Phản ứng oxi hoá. B. C. Câu 7. [Ar]3d7. 118. 119.khử phức tạp.khử nội phân tử. B. Hg. +2.6.1 Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ? A. Ba. B. Cr2O3. [Ar]3d5. Mg. B.khử. Ba. Phản ứng phân huỷ không phải là oxi hoá. +6. [Ar]3d10. Mg.5 Khi nung Na2Cr2O7 thu được Na2O. 124. [Ar]3d3. +2. Phản ứng tự oxi hoá.4 Các số oxi hoá đặc trưng của crom là ? A. 122. D. Fe. B. +6. [Ar]3d8. t0 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2. ZnSO4. Câu 7. Cấu hình electron của ion Cu2+ là A. MgSO4. Câu 7. Zn(HCO3)2. +4.

Giảm đi. Chất có % khối lượng đồng lớn nhất là……………. c. dung dịch NaOH. D. B. C. D. B. Mối liên hệ giữa m1 và m2 là A. Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3. D. Câu 7.5H2O(6). dung dịch H2SO4. H2SO4 loãng.. FeSO3(8). C. CuS(3). Tăng lên. D. Chất có phần trăm khối lượng sắt nhỏ nhất là………… Câu 7.15 Cho biết câu sai trong các câu sau : A. HNO3 đặc nguội. Cu2S(4). Câu 7.12 Cho biết câu nào không đúng trong các câu sau: A. D. dung dịch HCl. D. Cu2O(2). Cả A. N2O. HCl. Fe2(SO4)3(7). C đều đúng. Dung dịch AgNO3 có khả năng tác dụng với dung dịch FeCl2. m1>m2. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3. m1=m2. C. FeSO4(6). Fe3O4(3).A. NO. Chất có % khối lượng đồng nhỏ nhất là…………….. Dung dịch : KOH. C.17 Điền đáp án đúng nhất vào dấu (…) trong câu sau: Cho các chất: CuO(1). Hoá chất cần dùng là : A. NH3. Không thay đổi. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3. a. NO2. Al-Cu. Không xác định được. B. Câu 7. Câu 7. Câu 7. Các chất có % khối lượng đồng bằng nhau là…………….. CuSO4(5). B. CuSO4. Lá 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m1 g muối khan. Câu 7.16 Trong phòng thí nghiệm. sắt kim loại. CrO là oxít bazơ. Chất có phần trăm khối lượng sắt lớn nhất là………… b. Câu 7. C. m2>m1. D. C. Dung dịch : NaOH. Fe2O3(2).11 Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây ? A.14 Điền đáp án đúng nhất vào dấu (…) trong câu sau: Cho các chất : FeO(1). để bảo quản dung dịch muối sắt (II).13 Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau. Lá 2 đốt trong khí clo dư thu được m2g muối. b. Câu 7. Tăng hay giảm còn tuỳ thuộc vào thành phần của thép. Cu-Fe bằng phương pháp hoá học. dung dịch AgNO3. B. FeS2(5).10 Phân biệt 3 mẫu hợp kim sau : Al-Fe. Phương pháp sản xuất Cr là điện phân Cr2O3 nóng chảy. a. B. người ta thường cho vào đó : A. B.18 Để loại tạp chất CuSO4 khỏi dung dịch FeSO4 ta làm như sau : 94 . C. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Kim loại Cr có thể cắt được thuỷ tinh. B. FeS(4).

Đốt cháy hết phần 2 trong oxi thu được 4. Fe3O4. 0. 2. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl2. Trong hỗn hợp A mỗi oxit đều có 0. 0. 7.52g hỗn hợp A) lần lượt là A.33 lít. Khối lượng mol của M. Cho AgNO3 vào dung dịch.16. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn vào dầu hoả. Kim loại đó là kim loại nào ? A. 27. C. Fe. 2. [Ar]3d . 1. 54.68. 0. Câu 7.0896 lít. 0. xăng. [Ar]3d5. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là bao nhiêu ? A. Câu 7. FeCl2.672 lít. D. 8.48 lít.16. 2. Ngâm lá kẽm vào dung dịch.26 Ngâm 1 đinh sắt nặng 4g trong dung dịch CuSO 4. 10. 27.252g. B.5 mol. C. FeCl2.27 Hỗn hợp A gồm FeO. FeCl3. HCl. [Ar]3d2.20 Cấu hình electron của Cr3+ là phương án nào ? A. B.16M và H2SO4 0. HCl. 3. B. C.100g.36. 2. FeCl3. 18.19. Chọn câu đúng trong các câu sau : A. Ngâm lá sắt vào dung dịch.84. D.6g. D. D.21 Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi.A.3999g . Câu 7. B. 3 C. [Ar]3d4.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. chia làm 2 phần bằng nhau. 0.448 lít.2857g.016 lít hiđro (đktc).7H2O có khối lượng là 55. B.36g hỗn hợp gồm Fe3O4 và oxit của M. Mg. 3. Thể tích khí (ở đktc) là A. dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.52g hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. C. cân nặng 4. Câu 7. Câu 7. Câu 7.92g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. Al.36 lít. Khối lượng của hỗn hợp A là bao nhiêu gam ? 95 . 4. Câu 7.25 Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Cu có thể tan trong dung dịch AlCl3. 0. B. CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl dư. Ngâm lá đồng vào dung dịch.84g muối sunfat.24 Lấy 5.22 Cho 2. C. Phần 1 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2. Fe2O3.3584 lít. D. D.999g.16. HCl. D. Câu 7.36. sau một thời gian lấy đinh sắt ra. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm các chất A. C. B. 3.36. Câu 7. D. C. Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng là bao nhiêu ? A. sấy khô. B.16 lít. FeCl3. 1.23 Cho 1. số gam của Fe. D.52g một kim loại tác dụng hết với H2SO4 loãng. M (trong 5. 3. FeCl2. thu được 6. C. B. Zn.

Câu 7. 25. 177 ml.36 Cho 1. Khối lượng muối sunfat khan thu được là A.405g D. 116. C. D.5 ml. 22. 88.4. Câu 7. C. B. Zn. Na2Cr2O7 còn dư 0. 25.04 lít. Khối lượng chất rắn X là A.2 g/ml) đã tác dụng với thanh đồng là A. Câu 7. Câu 7.35 Đốt 12. D.24 lít. Thể tích dung dịch AgNO3 32% (D=1.08g. B.29 Người ta dùng 200 tấn quặng hematit chứa 30% Fe2O3 để có thể sản xuất được m tấn gang có hàm lượng sắt 80%.36 lít. D. C.56. 0. 50. B. C. Câu 7. 54. Vậy: A. Phản ứng này không thể xảy ra.84 lít. Hoà tan chất rắn X trên vào dung dịch HNO3 0.5 mol.33 Cho 7. 3. C. Câu 7. 232. B. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu gam ? A. B.8 lít.2g. 20. 0. Mg.65. Cr2O3 và 48g oxi. 21. C. C. 88. 15. B. M là kim loại nào ? A.5 lít. Câu 7.65. C. dư thu được 4. Giá trị của m là A. 21. D.37 Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 loãng thu được 560ml khí ở đktc. D. ZnO. B.9333 lít D. 10. Na2Cr2O7 còn dư 1 mol.8g ngâm trong dung dịch AgNO3 một thời gian lấy ra rửa nhẹ sấy khô cân được 171.5M thu được 448 ml khí NO (đktc). C.34 Đốt 12. Biết hiệu suất của quá trình 96%. 177 lít. Hoà tan chất rắn X trên vào dung dịch HNO3 0. 35. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A.52g. B.5M thu được 448 ml khí NO (đktc).48 lít khí duy nhất NO (đktc). B.31 Một thanh đồng nặng 140. 0. Đáp số khác. C. Fe. 16g.A. Na2Cr2O7 đã hết. 15.2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.56. 22. B. Câu 7. Nếu cho gấp đôi lượng bột sắt trên tác dụng hết với CuSO 4 96 .12 lít.8g đồng trong không khí thu được chất rắn X.1M. D.28 Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao. C.405g hỗn hợp Fe2O3. 30.32 Cho 19. 0. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 1. Thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hoà tan chất rắn X là A. Đáp số khác.69.30 Khi nung 2 mol Na2Cr2O7 thu được Na2O. 3. CuO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 (loãng) 0. Cu.2. Câu 7. 464. 2. Câu 7.68g đồng tác dụng hết với HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. D.8g đồng trong không khí thu được chất rắn X.

2g. 12%. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. D.8g. 85%. 1. B. C.40 Cho 100g hợp kim gồm có Fe.45 Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (không có không khí) thu được 38.4g. 2. 19. n) là 82. D. C. Câu 7. Nguyên tố X là A. Fe. 2. 75%. 4%.46 Hoà tan hết mg hỗn hợp 3 oxit sắt vào dung dịch HCl được dung dịch X. FeO. 28g. 4.4g. brom. 55. C.39 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (e. 83%. Câu 7.41 Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. B.42 Khử m g bột CuO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.95%. 13%.2g. D.44 Cho 20g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1g khí hiđro thoát ra. 14g.38 Khử 2.448 lít khí (đktc). Mặt khác. B. B. Cu.24 lít.8 lít khí. trong đó Cu chiếm 43. 1. 1. 60g. 60.thì thu được một chất rắn. C. Không xác định được. Để hoà tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M thu được 4.5g. 11.4g hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. 2. Câu 7.12 lít. 84%.8. C. Al. 32g. D. p. C. Câu 7. C. Zn. Câu 7. Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì lượng muối khan thu được là A. 50g. 4. 3. Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.98 lít khí. sắt. C photpho.43 Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. D. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A. 84%. đem hoà tan vào dung dịch HCl thấy bay ra 0. crom.2.8g. B. Câu 7.48 lít NO (đktc).05%. 3. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Có bao nhiêu gam Cu đã bám vào thanh sắt ? A. D. 2. Các khí đo ở đktc. Fe3O4. Cho 14. Câu 7.8g. Thành phần phần trăm của Fe. 70%. 4. Tên của kim loại đã dùng là A.5g. B. Cr và Al trong hợp kim lần lượt là A.72 lít (đktc).6. 10. sấy khô thấy khối lượng tăng 1. D.5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6. B.48 lít. cô cạn X thì thu được m1g hỗn hợp hai muối có tỉ lệ mol 1:1. Fe2O3. D. 80%. Câu 7. nếu sục thật 97 . Sau phản ứng thu được 1. D. Đáp số khác. Khối lượng bột sắt đã dùng trong 2 trường hợp trên và khối lượng chất rắn lần lượt là A. 15%.36 lít. Oxit sắt đó là ? A. B. 5%. 9.4. C.76g chất rắn. Câu 7.24% khối lượng. 4%. B. 80%.8g X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra.

24 lít. D. 6. 6. sau đó làm bay hơi 98 . Đáp số khác.36 lít. 4 lít. Thành phần phần trăm cacbon trong mẫu thép là A. 0.72 lít.53 Khử 9.72 lít hiđro (đktc). 9g.48 lít. 22. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3. 69. C. Cả FeCl2 và FeCl3. 69. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. Câu 7.196 lít khí CO2 (0oC và 0.48 lít. 4.4%. B.6g hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao.48 lít khí CO2 (đktc) thoát ra.2g Cu vào dung dịch HNO3 loãng. 2. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A.47 Một dung dịch có hoà tan 3.49 Cho khí CO khử hoàn toàn đến sắt một hỗn hợp gồm: FeO. Sau khi phản ứng kết thúc. 42g. B. B. B.584 lít. Fe3O4 thấy có 4. C. FeCl2. Công thức của muối sắt đã dùng là A. D. B. 2. D. FeCl2. 46. Đáp số khác.6g. B. 5.6g. B. C.54 Hoà tan hoàn toàn 19.0053 lít. D.672 lít. Không xác định được. 5. C. D. 4. Câu 7. Công thức của muối sắt là A. Không xác định được. Cả FeCl2 và FeCl3.92g.61g kết tủa trắng.25g sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư tạo ra 8. thu được sắt và 2. thấy có 0. 0. thu được chất rắn có khối lượng 11. D.4g. 3. Câu 7. Câu 7.84%.08g.48 lít.4 lít. 6. 8.42%. FeCl3.51 Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10g trong lượng khí oxi dư.88g nước.88 lít hiđro (đktc).55 Có 1g hợp kim đồng-nhôm được xử lí bằng lượng dư dung dịch NaOH. 0. 16g.24 lít. D.12 lít. Thể tích CO (đktc) đã dùng là A.64g.chậm khí clo dư vào X rồi lại cô cạn thì lại thu được (m 1 + 1. B. Câu 7. Câu 7. m có giá trị là A. Câu 7. 27g.50 Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột nhôm và Fe3O4 trong môi trường không có không khí.52 Khử hoàn toàn 16g bột sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao. 4. 0. 27g. 3.48 Khi cho 1g muối sắt clorua tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 tạo ra 2. FeCl3.2g. C. 3. Câu 7. 6. chất rắn còn lại được hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HNO 3.89g. C. Fe2O3.42)g muối khan.72 lít.6492 g AgCl.36 lít.8 at) thoát ra. Những chất còn lại sau phản ứng. C. Câu 7. Thể tích hiđro đã dùng (170C và 725mmHg) là A. D. Khối lượng Al và Fe3O4 trong hỗn hợp X lần lượt là A. C. B. C. 1. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là A. nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26. D.

B. 2. C. thu được kết tủa Z. 32. V1<V2. D. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 0. 0.dung dịch và đun nóng.72g. V1=V2. D. Mối liên hệ giữa V1 và V2 là A. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat. 40%.63 Chỉ ra câu đúng trong các câu sau : 1. C.61 Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. Fe trong 4g hỗn hợp lần lượt là: A. Câu 7. nhôm trong hợp kim lần lượt là A. 3. Câu 7. Câu 7. 0. B.01. Đáp số khác.01. Cho NaOH vào Y. kim loại Ba. Các khí đo ở đktc.Phần 1 : tác dụng với lượng dư dung dịch HCl.02. C.58 Chia 4g hỗn hợp bột kim loại gồm nhôm. 48. 3 và 8. 99 . còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là A.62 Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb. Câu 7.1 mol Fe2O3 và 0. 40. D. sắt và đồng thành 2 phần đều nhau. B. Fe và Sn.02. 3 và 2.4g. 4. thu được chất rắn có khối lượng là 0. B. . thu được 560ml hiđro.01. 60%. 60%.59 Cho sơ đồ phản ứng sau : Cu + HNO3  → muối + NO + nước. 2.02. 3 và 6. B. D.84g. 0. B. Hoà tan X bằng dung dịch HCl dư. V1>V2. 40%. Cũng hoà tan m g kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). 32%. Câu 7. thu được 336ml hiđro. rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. D. D. kim loại Mg. 32%.56 Cho hỗn hợp gồm 2g Fe và 3g Cu vào dung dịch HNO 3 thấy thoát ra 0.57 Chất rắn X gồm 0. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng. D. C. Số mol của Al. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là A. C. 68%. C.1 mol Fe3O4. Đáp số khác. kim loại Ag. . 1. D. thu được dung dịch Y. Lọc lấy kết tủa. Giá trị của m là A. Câu 7. Câu 7.60 Hoà tan m g kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V 1 lít khí (đktc). C. kim loại Cu.Phần 2 : tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH.448 lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đo ở đktc). muối này chuyển thành muối cromat. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. Phần trăm về khối lượng của đồng. 8. 0. Fe và Ni. 64. 4. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 7. B.4g. 0. Không đủ cơ sở để so sánh. 5. C. 68%. B. 3 và 3.

Na2CrO4. Câu 7. FeO. Khi cân bằng 2 phản ứng trên. K2Cr2O7. 3. C. Số phản ứng thuộc loại oxi hoá. Dung dịch X chứa chất có công thức phân tử là A. 5. Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dung dịch NaOH. Fe2(SO4)3. 3. 7. hệ số của ion Cr3+ sẽ là A. 2.88 V. Câu 7. K2CrO4. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. H2CrO4. Fe(NO3)2. K2CrO4. Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy. Nếu cho thêm vào một lượng KOH. D. 8.64 Cho từng chất Fe. Biết 0 ECr 3+ / Cr = −0.67 Cho các sơ đồ phản ứng : (1) X1 + HCl → X2 + H2. Pin điện hoá Cr-Sn trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng (1). 4.khử là A. (7) X5 + O2 + H2O → X6 Các chất X1. Na2CrO4. Fe2O3. 2.68 Cho sơ đồ phản ứng : Cr + Sn2+  → Cr3+ + Sn (1) Cr + Cu2+  → Cr3+ + Cu (2) a. 8. 6. Cr(OH)3.66 Dung dịch X có màu đỏ cam. 3. 6. Cr2O3. Cr2O3. Na2Cr2O7. C. b. (3) X2 + Cl2 → X3. Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. X2. A. 7. B. Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh. 1. K2Cr2O7. Nếu thêm vào đó một lượng H 2SO4. X3. FeSO4. C. Các hợp chất CrO. 3. 5. 8. -0. C. C. 2. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A và oxi hoá axit clohiđric thành khí clo. K2Cr2O7. 8. 2. màu của dung dịch dần dần trở lại đỏ cam. CrO. B. Na2Cr2O7. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. 7. 5. Công thức phân tử các chất A. Fe(OH) 2. 1. 8. 8. X5. X6 lần lượt là X1 A B C D Cu Fe Fe Fe X2 CuCl FeCl2 FeCl3 Fe(NO3)3 X3 CuCl2 FeCl3 FeC2 FeCl3 X4 Cu(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 X5 CuOH Fe(OH)2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 X6 Cu(OH)2 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)2 Câu 7.6 V. D. X4. 1. B. + (5) X4 + NaOH → X6  + NaNO3. B. 6. K2CrO4. 100 . Các hợp chất Cr2O3. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá là A. (2) X1 + HNO3 → X4 + NO2 + H2O. 6. Cr2O3. KCr2O4. 5. B và C lần lượt là : A. 4. Cr2O3. 7. 0. Crom là kim loại nên chỉ tạo nên chỉ tạo được oxit bazơ. chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. Câu 7. D. (4) X2 + NaOH → X5  NaCl. Câu 7.3. D. B. 5. Fe(NO3)3. 4. D. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. Fe3O4. Fe(OH)3.65 Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit hoặc kiềm. B. 5. 3. 74 V.

2 tấn. C. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá là A. Đáp số khác.68g.71 Khối lượng quặng chứa 92. a. 0. D. B. C. C.4 V. 0. C. Biết 0 ECr 3+ / Cr = −0.5 tấn. C. D.82 tấn. 21%. 0. 57%. lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch.8 tấn. Câu 7.856g. Pin điện hoá Cr-Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng (2). Số mol Fe2+ tác dụng với 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. 101 . 2 tấn. B. 16.21g. -0. 3. sấy khô.69 Hoà tan 58g muối CuSO4. D.88 V. Đáp số khác. 113.70 Hoà tan 10g FeSO4 có lẫn tạp chất là Fe2(SO4)3 trong nước. Đáp số khác.5H2O trong nước. 11.5 tấn. C. 0. 1. được 200 cm3 dung dịch.7%. a. Đáp án khác. 12. B.725 M. D. Cho dần dần mạt sắt đến dư vào phương trình trên. 0. C. 0. D.1% C và các tạp chất là (giả sử hiệu suất của quá trình là 75%) A. Giảm 1. B. B. Khối lượng kim loại thu được tăng (hoặc giảm) một lượng so với khối lượng sắt ban đầu là A. b.03 M.73. -0.00375 mol. D. Đáp số khác.28 tấn.3265 tấn. Câu 7. D. Câu 7. D. D. được 500 ml dung dịch. Đáp số khác. 2. b. C. 0.72.432 M.00075 mol.6 V.5%) là : A.08 V. C. c.9g.8 V. D. đem cân thấy lá kẽm có khối lượng là A. a. 90g. Câu 7. B.1g. 139. 0. 2. Số g ion Fe2+ trong 200 cm3 dung dịch ban đầu : A. Cần bao nhiêu muối chứa 80% sắt(III) sunphat để có một lượng sắt bằng lượng sắt trong 1 tấn quặng hematit chứa 64% Fe2O3 ? A. 6 tấn. c. rồi luyện thép thì từ 10 tấn quặng sẽ thu được khối lượng thép chứa 0. Tăng 1.4 tấn.272g.856g.C.4 V. 5.0075 mol. 0. Nếu lấy quặng hematit trên đem luyện gang. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã pha chế là A. Ngâm một lá kẽm nặng 100g trong 100ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M. 74g. 1. C. Sau phản ứng. Phần trăm theo khối lượng FeSO4 tinh khiết là A.464 M. 0.9g. Câu 7. 74 V.8% Fe3O4 để có 10 tấn gang chứa 4% C và một số tạp chất (Giả thiết hiệu suất của quá trình là 87. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hoá bằng H2SO4 loãng làm mất màu tím của 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. -0. 1. B. B. B. D.03M là A. Tăng 22. rửa nhẹ.02625g. B. 1. b. 0.

20. khối lượng chất rắn thu được giảm 4.04g. Câu 7. m2. Lấy m1g X cho vào một ống sứ chịu nhiệt. 2. 2. 20. 1M. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). 3. 400ml. 2. Fe2O3. B. 63. C.08g.8g. 10. 56 lít.2M.2 mol FeS2 và 0. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là A. D. 2.5H2O cho m1 vào m2g dung dịch CuSO4 8%.82 Cho hỗn hợp X gồm 3 oxit của sắt (Fe2O3. B. 8. sắt. Hoà tan hoàn toàn 3. thu được 1. 127.4g chất rắn X. Cr. Giá trị của V (ở đktc) là A. 10.52. khí CO 2 ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 thu được m2g kết tủa trắng. Câu 7. 100ml. Nung m g bột sắt trong oxi. Câu 7. B. C. 102 . Hoà tan hết hỗn hợp gồm 0. 1: 6. bạc.7. 5. 2. Câu 7. C.52. B.2g gồm Fe. C. 200ml.44g. 1: 4. D. Thể tích khí CO phản ứng (đktc) là A. Ni.25.22.344 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m g muối. B. 10. Pb. 6. D.88g. thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao.5M.12 lít. D.8g kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. C. D.08g. FeO.80. Chất rắn (Y) còn lại trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng là 19. Câu 7.76. Oxi hoá chậm m g Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp X gồm 3 oxit sắt và sắt dư. 1: 3. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại FeO.81.88g.84 lít.56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). 20. Giá trị của m là A.36 lít. Câu 7. 3.44g.62.27.32. 12.74.685g. 1. A. Tính khối lượng m1. 5.24 lít. Giá trị m và nồng độ dung dịch HNO3 lần lượt là A. Fe3O4) với số mol bằng nhau. C.72 lít khí (có màu nâu đỏ) duy nhất (đktc). 9. B.3 mol FeS bằng lượng dư axit HNO3 đặc thu được V lít khí X (duy nhất). 10. 10. D.685g D. B. B. D.768 lít. 0. 1. 10.24 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại X là A.22g hỗn hợp X gồm Fe. CuO.5g.5g. Hoà tan X vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 2. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+. đồng. 7. B. thoát ra 0. Fe3O4. cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3 đun nóng được 6. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. Cho 40g hỗn hợp vàng. D. Giá trị của m là A. C.79 Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1 g tinh thể CuSO4.72 lít. 1: 5.68 lít. Câu 7. Câu 7. 300ml. B. kẽm tác dụng với oxi dư nung nóng thu được 46. Sn.77.04g. FeO và Fe2O3. 10. C. nung nóng rồi cho một luồng khí CO đi qua. 20.78.75.6M. Cho 23. Tỉ lệ là m2 A.98.

X là A. FeO.56g hỗn hợp Fe và một kim loại (X) thuộc nhóm II hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2.9g kim loại X nói trên không khử hết 4g CuO ở nhiệt độ cao. D. 3. HCl. 5.6g. A. C. Magie C.3g hỗn hợp kim loại gồm Mg. 1. 8.83 Đốt cháy hết mg hỗn hợp A gồm (Zn.2g Cu vào 1 lít dung dịch gồm H2SO4 0. Chưa đủ dữ kiện để xác định. Fe3O4.05 và 0.08g. thu được 9. Câu 7. 4.5M và KNO3 0. B. B.3g. A. Canxi B. Mặt khác. D. B.36 lít.74g.00g. C.02g. Zn và Fe bằng dung dịch HCl.1M. Công thức của sắt oxit là A.075 mol. 0.90 Dùng CO dư để khử hoàn toàn m g bột sắt oxit (FexOy). Cho Y tác dụng hoàn toàn với axit H2SO4 đặc nóng dư thấy thoát ra 3.84 Để mg phoi bào sắt (X) ngoài không khí. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0.224 lít.24 lít.00g. A. 4.6)g oxit. 19. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (Y) có khối lượng 12g gồm Fe và các oxit FeO.448 lít. Câu 7.48 lít. Tính khối lượng m của X. 1.64g D. Chất khí thoát ra được hấp thụ hết bằng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 15. D. Beri Câu 7.05 và 0. B. thu được 5g kết tủa.62g chất rắn.04g. Câu 7. 10.0g C. Al.48 lít. 0.85 Cho 4.85g kết tủa. C. Hỏi nếu cho mg hỗn hợp A tác dụng hết với hỗn hợp các axit loãng (H2SO4. D. Al) bằng oxi thu được (m +1.36 lít.2M. thu được V lít khí (đktc) và 3.136 lít khí (đktc) và m g muối sunfat. Câu 7. 15.2g. 0.25g muối khan. Mặt khác hoà tan toàn bộ sắt kim loại thu được ở trên bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 12. 2. thu được 3. 3. Hoà tan hết sắt thu được bằng dung dịch HCl dư thu được 7. Câu 7. thu được 5g kết tủa.16g. Mặt khác hoà tan toàn bộ mg bột sắt oxit (FexOy) bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16. Fe2O3. Số mol khí CO2 thu được là A. 16. 11. 5.12 lít. C.76g kết tủa trắng. V nhận giá trị bằng A. Giá trị của m là A.15 mol.26g Câu 7.025 mol.86 Cho 19. C.Câu 7.344 lít. 2.87 Khử hoàn toàn mg hỗn hợp 3 oxit sắt bằng CO dư ở nhiệt độ cao thành sắt kim loại. m có giá trị là A. 103 .89 Dùng CO dư để khử hoàn toàn m g bột sắt oxit (FexOy) thành sắt. Câu 7. Câu 7. 6. Fe3O4. Mg. D. 4.36 lít khí SO2 duy nhất (đktc). 8. B. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0.688 lít. D. D.85g muối clorua khan.2g B. 32. B. 1. 0.88 Dùng CO dư để khử hoàn toàn mg bột sắt oxit (FexOy). 18.92 Hoà tan hết 1.7g muối khan. 19.1M.016 lít khí (đktc).24 lít. 1. Al và Fe bằng dung dịch H 2SO4 loãng.1g. 5.05 mol. Fe2O3. C. m nhận giá trị bằng A. C. 7.91 Hoà tan hết 5. 0. Thể tích khí NO duy nhất thu được ở đktc là .72g hỗn hợp kim loại gồm Mg. 2.12 lít. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0. Zn. B. Bari D. C.1M.18g. C. 0. HBr) thì thể tích H2 (đktc) thu được là A.

16 B 7. x = 0.728g bột Fe ta thu được 1.72g.375g. Chưa thể xác định. D.3 và y = 0.2 và y = 0. 5.032g hỗn hợp các oxit (hỗn hợp X). B.02 và y = 0.94. C.29 A 7. Zn tan hết trong dung dịch HCl thì thu được 1.016 lít H2 (đktc). C. Câu 7. C.5 g.48g. b/7 7. C. 0. 0. A.28 D 7. SO42. D.4g.102 Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian. 5.896 lít.15 B 7.0336 lít. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ 0.5 B 7.11 B 7.100 Oxi hoá hoàn toàn 0. B.4 B 7. Giá trị của m là A.18 D 7. Câu 7. b/6 c/1.y mol. thu được 46. Không xác định được.99 Cho CO qua ống sứ chứa 15. 7. và sắt dư.101 Oxi hoá hoàn toàn 0. Câu 7.3 B 7. 20g.98. C. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là A. B.4256 lít.23 C 7. Al3+ 0.16g. B.95.0224 lít. B. FeO nung nóng.8g. Câu 7.03 và y = 0. B.2g hỗn hợp CuO. 0. m có giá trị là A. Fe2O3.9 A 7. Fe2O3. C. C.26 A 7. Câu 7.336 lít. C. D. m có giá trị là A.344 lít H2. 5.7 C 7. Kim loại thu được đem hoà tan hết bằng dung dịch H 2SO4 loãng thấy tạo ra 1. Tính a ? A. x = 0.2.45g.Câu 7.672 lít. D.88g khí CO2.96. 0.5g.336 lít. D.24 A 104 .03. Thể tích khí H2 (đktc) tối thiểu cần để khử hoàn toàn các oxit thành kim loại là A. dư. Tìm công thức của oxit.12 khí (đktc) và dung dịch X.93. 1.6 lít SO2 (đktc). sau một thời gian thu được m g hỗn hợp X gồm các oxit sắt. Câu 7. Fe3O4. Oxit khác. x và y có giá trị là A. Khử hoàn toàn 4. D.8g bột sắt ngoài không khí. Hoà tan X bằng dung lịch HNO3 loãng. CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0.10 D 7.84g Fe và 0. B. 6. Đem hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư tạo thành 0. 0. Kết quả khác.x mol. Sục Y vào dung dịch nước vôi trong có dư. Câu 7. Khử hoàn toàn a g FexOy bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 0.12 D 7.525g. 0.17 a/2.448 lít khí NO duy nhất. 7. D.6g rắn X và hỗn hợp khí Y. D. Khi cô cạn dung dịch.02. 8g. 24g.22 C 7. D.13 7. 3. 5. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc nóng thu được 5. 0. C. Giá trị m là A.792g hỗn hợp bột gồm Fe và Cu ta thu được 1.2 mol và 2 anion Cl. 4. 26g.72g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau.2g. 3.81g hỗn hợp các oxit Fe3O4. Câu 7.6 C 7.016g hỗn hợp các oxit sắt (hỗn hợp X). Cô cạn x thu được m g muối. B. B.20 C 7. thu được mg kết tủa Z. sau một thời gian thu được 13.21 D 7.896 lít.14 C a/1.8 D 7. Cho 2. x = 0. Al.8g một oxit của kim loại M thành kim loại cần 2.27 A 7.30 C 7. 10 g. 5 g. 8. B. 0.3 .3g. x = 0. MgO.2 B 7.1M (loãng) thì khối lượng muối sunfat khan thu được là bao nhiêu ? A. 22g.2g. C.25 C 7. Nung nóng 16. D.4 7.21g .19 C 7.75g hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe.1 B 7. Câu 7. 1. FeO. 1. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG VII 7.9g chất rắn khan. người ta thu được 6.1 mol.97 Cho 1.

a B 7.90 A 7.59 D 7.83 B 7.65 B 7.70.58 A 7.69.97 C 7.53 B 7.41 D 7.77 C 7.a A 7.7.84 D 7.61 B 7.43 D 7.81 C 7.35 B 7.94 C 0.92 B 7.101 D 7.016(mol) 0.40 A 7.79 D 7.75 A 7.016(mol) 105 .71 B 7.57 A 7.74 D 7.64 D 7.b C 7.a A 7.88 B 7.72.42 B 7.47 B 7.b B 7.45 D 7.98 B 7.a B 7.102 C 7.38 B 7.72.70.85 A 7.08(mol) → 3Cu 2+ + 2NO + H2 O.56 A 7.33 C 7.54 B 7.55 C 7.99 A + 7.39 A 7.b C 7.31 B 7.91 C 7.63 A 7.96 C 7.68.68.37 A 7.49 D 7.46 C 7.69.c B 7.34 A 7.80 A 7.87 C 7.100 D 7.67 B 7.c B 7.48 B 7. 0.86 C 7.93 C 7.89 C 7.82 A 7.60 A 7.73 A 7.95 C 7.62 D 7.51 B 7.76 A 7.68.b C 7.36 C 7.66 A 7.03(mol) − 3Cu + 2NO3 + 8H 0.32 B 7.70.78 B 7.50 B 7.52 B 7.44 B 7.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.t. vụn Cu Cô cạn. ↓ keo trắng ↓ trắng ↓ đen ↓trắng vàng nhạt Ag+ + X– → AgX↓ vàng ↓ vàng (tan 3Ag+ + PO43– → Ag3PO4↓ trong HNO3) (↑) nâu NO2 3Cu+8H++2NO3–→2Cu2++2NO+4H2O dung dịch Cu2+ (2NO + O2 → 2NO2) xanh 106 . Nhận biết một số anion Tt Anion Thuốc thử Dấu hiệu 1 OH– Quỳ tím Hoá xanh SO32– HSO3– + 2 H CO32– HCO3– SiO32– 3 SO42– Ba2+ 4 S2– Cl– Ag+ Br– I– 5 PO43– 6 NO3 – Phương trình phản ứng SO32– + 2HCl → SO2 + H2O CO32– + 2HCl → 2Cl– + CO2 SO2 làm mất màu dung dịch KMnO4 CO2 làm vẩn đục dung dịch Ca(OH)2 trong SiO32– + 2HCl → H2SiO3 + 2Cl– Ba2+ + SO42– → BaSO4↓ 2Ag+ + S2– → Ag2S↓ ↑ SO2 ↑ CO2 Ag+ 7 ClO3– 8 NO2– H2SO4 loãng.CHƯƠNG VIII. không ↑ NO2 nâu NO  NO2↑ (nâu) → khí Dùng phân biệt NO2– và NO3– (vì NO3– không có phản ứng này). to O2↑ (que đóm t0 có MnO2 2KClO3  2KCl + 3O2↑ → bùng cháy) x. 3NaNO2 + H2SO4 (l) → Na2SO4+NaNO3+2NO↑+H2O H2SO4 (l) + O2 KK to. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ & CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH A.

còn Fe2+ làm KK 2 + OH − mất màu Fe     Fe OH2 → ( ) ↓    Fe OH3 đỏ↓nâu →( ) dd thuốc ↓ trắng xanh − 2+ + 2+ 3+ MnO4 + 5Fe + 8H → Mn + 5Fe + tím khi có + + 4H2O mặt H ). Ca2+ + SO42 → CaSO4↓ (it tan) − Ba2+ + SO42 → BaSO4↓ − Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2↓ − 11 Fe3+ 12 NH4+ OH . to − ↓ đỏ máu ↓ đỏ nâu NH3 ↑ khai. − 3 4 + 2 3 - − Đỏ thẫm Vàng tươi Tím hồng Đỏ da cam Lục (hơi vàng) ↓ trắng ↓ trắng ↓ trắng ↓ xanh (nếu dùng dd NH3 thì tạo kết tủa xanh sau đó tan tạo ion phức màu xanh thẫm đặc trưng.2. làm xanh quỳ ẩm) Fe + 3SCN → Fe(SCN) ↓ đỏ máu − Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3↓ đỏ nâu NH4+ + OH → NH3↑ + H2O +3OH Al3+  Al(OH)3 ↓ → + OH  [ Al(OH) 4 ] → - 3+ 3 − - 13 Al3+ − 14 Zn 2+ 15 Be2+ 16 Pb2+ 17 Cr 3+ OH từ từ đến dư − +2OH ↓ trắng tan Zn 2+  Zn(OH) 2 ↓ → ngay khi 2− + OH  [ Zn(OH) 4 ] → OH– dư + OH − Be2+  Be( OH )2 ↓  BeO 2 − → → 2 Pb2+ →Pb(OH)2↓ →PbO22 ↓ xanh. Nhận biết một số cation Stt ion 1 2 3 4 Li Na+ K+ Ca2+ + Thuốc thử Dấu hiệu Đốt trên ngọn lửa vô sắc − Phương trình phản ứng (phương pháp vật lí) 5 Ba2+ 6 Ca2+ 7 Ba2+ 8 Mg2+ SO42 9 Cu2+ 10 Fe2+ − 2+ OH 2 Cu + 2OH → Cu(OH) ↓ (riêng với Fe3+ đặc +2 NH + 2H O Cu 2+  Cu(OH)2 ↓ → trưng nhất −2NH là dùng ion 2+ +4NH  [ Cu(NH 3 )4 ] → −2OH thioxianat SCN-. tan ngay khi (OH–) dư dd H2S PbS ↓ đen − OH − 3  Cr 3+  Cr (OH )3 ↓   Cr ( OH )6 − → →     18 Pb 2+ (dd màu xanh) Pb + S → PbS↓ (màu đen) 2+ 2− 107 .

NaHCO3. B.3. điện phân) để phân biệt chúng thì chất khí phải chọn là A.5H2O t CuO + H2  Cu↓ + H2O → 0 SO3 + H2O → H2SO4 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl B . 108 . to Hoá đen CuO Trắng hoá xanh 13 H2 14 SO3 15 N2 CuSO4 khan CuO (đen) Hoá đỏ (Cu) to Dung dịch Kết tủa BaCl2 trắng BaSO4 (còn lại sau cùng) CuSO4 + 5H2O → CuSO4. BaSO4. O3. nếu chỉ dùng H2O và một chất khí (không dùng nhiệt độ.1 Có 4 mẫu chất rắn màu trắng BaCO3. Nhận biết một số chất khí Stt Khí 1 Cl2 2 I2 3 SO2 4 H2S 5 HCl 6 NH3 7 NO 8 NO2 9 CO 10 CO2 11 O2 12 Hơi H2O Thuốc thử Dung dịch (KI + hồ tinh bột) Hồ tinh bột Dấu hiệu Phương trình phản ứng Không màu Cl2 + 2KI → 2KCl+ I2 + I2 → hoá xanh (Hồ tinh bột) → xanh Không màu → hoá xanh SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 5SO2+2KMnO4+ 2H2O → 2H2SO4+2MnSO4+K2SO4 Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+ Ag+ + Cl– → AgCl↓ NH3 + H2O→ NH4OH NH3 + HCl → NH4Cl 2NO + O2 → 2NO2 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO dd Br2 hay Mất màu dd KMnO4 dung dịch dd Pb(NO3)2 dd AgNO3 Quỳ tím ẩm HCl (đậm đặc) Không khí Quỳ tím ẩm dd PdCl2 (hay + CuO đen) Cho ↓ đen Cho ↓ trắng Hoá xanh Tạo khói trắng Hoá nâu Hoá đỏ Tạo ↓ Pd CO + PdCl2 + H2O → (hoá đỏ Cu) Pd↓ + 2HCl + CO2↑ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O t 2Cu + O2  2CuO → 0 ddCa(OH)2 Vẩn đục Cu (đỏ).BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 8. CO2. Na2CO3.

D. C. thuốc thử được chọn là A. B.C. KNO3. dd HNO3. kali sunfit và nhôm sunfat (đều có nồng độ khoảng 0.7 Có 4 dd đựng trong 4 lọ hoá chất mất nhãn là NaAlO2. dd KOH Câu 8. không thể thực hiện được. Câu 8. H2O D.4 Để phân biệt 3 khí CO. bari clorua. BaCl2. dd BaCl2. Câu 8. Có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây đề phân biệt các lọ dung dịch trên? A.6 Có 5 dd đựng trong 5 lọ mất nhãn là FeCl3. B.5 Có 4 chất rắn trong 4 lọ riêng biệt gồm NaOH. B. Na2CO3. dd KOH. dd H2SO4 đặc nguội. B. B. chỉ cần dùng duy nhất một dd là A. NaOH. Mg và Al 2O3. D. H2SO4. dd HCl. B. Zn(OH)2. dd PdCl2 và dd Br2. mỗi ống nghiệm chứa một trong các dd HCl. quỳ tím. C. KCl. Câu 8. dd BaCl2 và dd Br2. kali hiđroxit. để nhận biết 4 chất lỏng trên. Fe3O4 và FeO người ta dùng A. ta có thể dùng dd A. Câu 8. C đều đúng. SO2 ta có thể dùng thuốc thử là A. H2.3 Để loại bỏ Al ra khỏi hỗn hợp Al. Câu 8. CO2 và H2O. C. đồng sunfat khan. P2O5. MgO. dd KMnO4 và dd Br2 C. dd HNO3 đặc. CuO. Cu(OH)2. C. C. Câu 8. AlCl3. FeCl2. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên. Quỳ tím. H2SO4 đặc nóng B. Al.10 Để thu được Al(OH)3 từ hỗn hợp bột Al(OH)3. dd ammoniac. Giấy quỳ tím và dd Ba(OH)2. Câu 8.2 Có 4 lọ hoá chất bị mất nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch không màu sau đây: NH4Cl. D. C. D. axit clo hiđric. NH3. C. HCl.11 Có 4 ống nghiệm bị mất nhãn. NaCl. NaCl. B. Dung dịch AgNO3 và dd phenolphthalein. Câu 8. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. B. Câu 8.8 Để làm khô khí amoniac người ta dùng hoá chất là A. D. Na2S.9 Để nhận biết 3 dd natri sunfat. NH4NO3. nguội. NaOH. AgNO3.1M). D. H2SO4 loãng. ta có thể dùng A. D. D. Dùng 2 hoá chất nào trong các cặp hoá chất sau đây để có thể phân biệt được các dd trên? A. 109 . HCl. Cả A. dd HCl. B. HNO3 . NaOH. SO2. B. D. C. Dung dịch Ba(OH)2 và dd AgNO3. vôi sống. axit sunfuric đặc. H2SO4 đặc nguội. BaCl2. Nếu chỉ được dùng một thuốc thử để nhận biết 5 chất lỏng trên. CO2. NaNO3. C.

Fe2+. H2SO4 loãng. Ba. Ba. Fe. C. cả 4 dung dịch. B. NO3-.ta nên dùng thuốc thử là A. đun nóng. B. Al2O3.19 Dung dịch X có chứa các ion: NH4+. D. Mg. X là A. Câu 8. Mg. vì Fe2+ và Fe3+ khi tác dụng với kiềm tạo kết tủa có màu sắc khác nhau. D. HNO3 đặc nguội. C đều đúng Câu 8. Ag. Câu 8. Ag. Cả A. Ag. Câu 8. dd NaOH.16 Có 5 mẫu kim loại Ba. HCl. ta có thể dùng A. Mg. Dung dịch kiềm. Cl2 D. dd FeCl2. CuSO4 khan. B. C.2H2O). dd NaOH. Fe3+. B. Câu 8. Al. CO2 B. B. Giấy quỳ tím và dd AgNO3. Có thể nhận biết 3 lọ trên bằng 1 thuốc thử duy nhất là A.trong dd chứa các ion: NH4+. C. CaO.17 Để làm khô khí H2S.18 Có 4 chất rắn riêng biệt gồm natri cacbonat. D.D.13 Để loại bỏ tạp chất Fe. B. dd H2SO4. Kết luận đúng là A. dd HCl. Ag. AgNO3. natri sunfat và thạch cao sống (CaSO4. Câu 8. NO3. C. chỉ 2 trong 4 dung dịch. D. Để phân biệt 2 kim loại Al và Ag cần phải dùng A. dd AgNO3. Cu và vài giọt dd H2SO4đặc. C. FeCl3 Câu 8. Học sinh đó có thể chứng minh được sự tồn tại của cả 4 ion. Một học sinh dùng các hoá chất dd NaOH. Cu có trong mẫu Ag và không làm thay đổi lượng Ag. P2O5. H2SO4 đặc nguội. D. B. Chỉ dùng H2O và một khí X có thể phân biệt được cả 4 chất. giấy quỳ B. Ca(OH)2. dd BaCl2. Fe3+. HCl. Cu để chứng minh sự có mặt của các ion trong X. Ag. Câu 8. 110 . C. Fe. C. Ba. Fe. cả 3 dung dịch.14 Có 3 lọ đựng 3 chất bột riêng biệt: Al. Al.15 Cho các dd: AgNO3. Ba. Fe. người ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dd A. Br2 (Hơi) C. H2O. tuỳ thuộc vào trật tự tiến hành các thí nghiệm. Fe. D. Học sinh đó có thể chứng minh được sự tồn tại của cả 4 ion.12 Để chứng tỏ sự có mặt của ion NO3. đá vôi. Chỉ dùng thêm một hoá chất bên ngoài là dd H2SO4 loãng có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu kim loại trong các dãy sau? A. chỉ một trong 4 dung dịch.

KNO3. Fe(NO3)3. Cl2. chỉ cần dùng một hoá chất là A. BaCl2. B. Câu 8. AgNO3 sau. mỗi ống đựng 1 dd Na2CO3. B. (4). AgNO3. Na2CO3. (3). (1). Cả A. dd HCl. (5). dd muối sắt(III) dư. Câu 8. D. Mg(NO3)2. NaNO3. Các cách đúng là A. C. B. NaOH. MgCl2. C đều đúng. C. Al. (1). C. Fe với khối lượng Ag không đổi. MgCl2. CO2 là: (1) dùng mẩu giấy quỳ tím ướt. Quỳ tím. Phương pháp đúng là A. Hoá chất cần dùng và thứ tự thực hiện để nhận biết các chất đó là A. dd CuCl2 dư. C. B.23 Một học sinh đề nghị các cách để nhận ra lọ chứa khí NH3 lẫn trong các lọ riêng biệt chứa các khí N2.D. Ba(NO3)2. D. Câu 8. Câu 8. dd NH4Cl. (1). (3). (2). D. (2). Câu 8. (2). Cu. dùng AgNO3 trước.27 Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dd riêng biệt HCl. Ba(OH)2. C. B. dd AlCl3. NaNO3. (2) dd NaOH. dd AgNO3 dư. (4) mẩu Cu(OH)2. (1). AlCl3. 111 . B.28 Chỉ dùng Na2CO3 có thể phân biệt được mỗi dd trong dãy dd nào sau đây? A. Học sinh đó không chứng minh được sự tồn tại của Fe 2+ và Fe3+ vì chúng đều tạo kết tủa với kiềm. NaOH. (NH4)2SO4. B. (3) nước cất có vài giọt quỳ tím. D.21 Để nhận biết trong thành phần của khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua. NH4NO3. D. H2SO4 (loãng). Fe(NO3)2. có thể dùng chất nào sau đây? A.24 Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà khối lượng Al2O3 không thay đổi. dd muối Sắt(II) dư. (3). C đều được. D. dd NaOH. (3). dd NH3.26 Tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag. (1). ta có thể dẫn khí qua: (1) dd bạc nitrat. NaAlO2. Ca(NO3)2. (4). (3). NaCl. C. MgSO4. (2). Fe(NO3)3. D. C. (3) mẩu bông tẩm dd HCl đặc. dd phenolphthalein. giấy quỳ tím sau. D. (1).22 Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết NH4NO3.20 Có 4 ống nghiệm mất nhãn. BaCl2. (3). C. (1). Câu 8. B. O2. CaCl2. FeCl2 thì chọn thuốc thử là A. (5) mẩu AgCl. dùng giấy quỳ tím trước. cả A. Câu 8. C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 là A. (4) nước vôi trong. MgCl2. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết chúng? A. chỉ dùng AgNO3. (5). B.25 Chỉ dùng một dd làm thuốc thử để nhận biết các dd muối sau: Al(NO3)3. Al(NO3)3. (2) mẩu bông tẩm nước. NaCl. D. MgCl2. (3). HCl. Câu 8. (4). NaCl. chỉ (1). Câu 8. HNO 3. B.

C. C. HNO3 đặc nguội. C. D. N2. C. dd NaOH. quỳ tím ẩm.31 Chỉ có giấy màu ẩm. NH4NO3. C. (NH4)2SO4. C. khí (1) là O2. Na. NH4NO3.33 Để loại được H2SO4 có lẫn trong dd HNO3. Ca mà khối lượng Al không thay đổi (giả sử phản ứng của Mg. NH4Cl. để nhận biết 4 chất lỏng trên. B. X là muối CuSO4. D. nguội không thay đổi đáng kể nồng độ và không sinh nhiệt)? A. chỉ cần dùng dd A. CuSO4. NH4Cl. C. D. CO2. giấy quỳ tím. B. dd NaOH loãng và dd HCl. dd Ba(NO3)2 vừa đủ. Ba. KOH. dd NaOH đặc nóng và CO2. D. K2SO4. C. NH3.30 Có 4 dd đựng trong 4 lọ hoá chất mất nhãn là (NH4)2SO4. Ca với axit H2SO4 đặc. kali sunfit.Câu 8. Na. kẽm sunfat. FeCl3. Na. NaOH.29 Để thu được Ag tinh khiết từ hỗn hợp bột Ag-Fe. khí (1) là O2.34 Có 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau: N2. D.37 Chỉ dùng duy nhất một dd nào sau đây để tách lấy riêng Al ra khỏi hỗn hợp Al. dd NaOH. khí (3) là Cl2. dd HCl. 112 . Để xác định lọ đựng khí NH3 chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là A. B. H2O. B. Kết luận sai là A. Câu 8. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết ba dd trên đơn giản nhất là A. B. Na.35 Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt hai khí SO2 và CO2? A. Cl2. K. dd NaOH đặc nóng và HCl. cả A. B. AgNO3.36 Chỉ dùng H2O có thể phân biệt được các chất trong dãy A. dd Ba(OH)2. AgNO3. C. Mg. Câu 8. dd HClđặc. Câu 8. D. C. khí (2) làm mất màu của giấy. Câu 8. NH4Cl. dd H2SO4 đặc nguội. dd H2SO4. ta dùng A. Câu 8. Câu 8. dd HCl. B. D.B. Câu 8. B.32 Có ba dd kali clorua. dd Ba(OH)2.38 Để làm sạch quặng boxit thường có lẫn Fe2O3. dd AgNO3 vừa đủ. D. K. dd Br2. khí còn lại là N2. X là muối CuSO4. dd Ca(OH)2 vừa đủ. người ta dùng dư hoá chất nào sau đây? A. khí (2) là Cl2. Ba. Câu 8. NH4Cl. NH4NO3. lửa. X là muối Pb(NO3)2. D. khí (3) làm giấy có tẩm dd muối X hoá đen. dd H2SO4 loãng. dd BaCl2. B. và giấy tẩm dd muối X người ta có thể phân biệt 4 lọ chứa khí riêng biệt O2. SiO2 dùng cho sản xuất Al người ta dùng chất nào trong số các chất sau đây là tốt nhất? A. Câu 8. (NH4)2SO4. B đều đúng. dd NaOH loãng và CO2. O2. H2S và Cl2 do có hiện tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên. dd Ca(OH)2 . BaCl2. Ba(OH)2. D.

dd BaCl2. LiNO3 (đều có nồng độ khoảng 0. chỉ cần Fe kim loại.28 D 8. D. Câu 8. BaCl2. Câu 8. Số dd không hoà tan được đồng kim loại là A. không cần dùng bất kể hoá chất nào. C. chỉ cần dùng giấy quỳ tím. NH3.13 D 8. chỉ cần dùng một chất duy nhất là A. nguội. ĐÁP ÁN 8. D. C. dd HNO3 và dd Ba(OH)2. C.41 Để nhận biết 4 dd: Na2SO4. H2O. C. dd HCl.6 C 8.44 Có các dd Al(NO3)3. 1.19 C 8. Câu 8.26 C 8. Na2CO3. dd HNO3 đặc.4 A 8. dd H2SO4 và dd AgNO3. Zn. CuSO4. B. C. C. BaCO3.1 B 8.42 Có 4 chất rắn trong 4 lọ riêng biệt gồm NaOH. dd CH3COOAg.8 A 8. nung sắt với lưu huỳnh thu được chất Y.14 8. H2SO4 thì chọn A. 4.22 D 8.5 D 8. axit sunfuric. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên. C. B. AgNO3. BaCl2. FeCl2. Mg(NO3)2.10 A 8. B.40 Đốt cháy Fe trong clo dư thu được chất X. thuốc thử được chọn là A. chì clorua. NaNO3.29 B 8. B. Mg và Al 2O3. Y có thể dùng hoá chất nào sau đây? A. Al. NaOH và O2. D. D. Câu 8.18 D 8. B.16 B 8. D. quỳ tím Câu 8.Câu 8.45 Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd NaOH. H2SO4. 2. D. K2CO3. dd HCl.30 A 8. Câu 8.43 “Để phân biệt các dd riêng biệt gồm NaCl.17 8. và hỗn hợp NaNO3 và KHSO4.20 D 8. B.2 B 8. dd NaOH.27 D A 113 . quỳ tím. 3.21 C 8. Thuốc thử để phân biệt các dd đó là A.24 C C 8. B. cả A.7 A 8. H2SO4. KOH ta có thể …”. dd H2SO4 và dd BaCl2.23 C 8.3 C 8. dd KOH. D.12 D 8. Để xác định thành phần cấu tạo và hoá trị các nguyên tố trong X. bari hiđroxit. A.15 A 8. Hãy chọn đáp án để nối thêm vào phần còn trống sao cho kết luận trên luôn đúng. B. natri hiđroxit.9 B 8. HCl.11 D 8.25 B 8.1M) bị mất nhãn.39 Cho các dd: FeCl3. C đều đúng.

Vấn đề vật liệu * Vấn đề về vật liệu đang đặt ra cho nhân loại là gì ? Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế và khoa học kĩ thuật.45 D 8. . . năng lượng thuỷ triều… .39 C 8. nhu cầu của nhân loại về các vật liệu mới với những tính năng vật lí và hoá học.Khai thác và sử dụng năng lượng hoá thạch còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi trường và làm thay đổi khí hậu toàn cầu.37 A 8. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. .38 D 8. năng lượng địa nhiệt. 2. . sinh học mới ngày càng cao. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai? Hoá học đã nghiên cứu góp phần sản xuất và sử dụng nguồn nhiên liệu. than đá.44 B 8. dầu.8.Vật liệu mới: 114 .35 C 8. .Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ.41 B 8.40 B CHƯƠNG IX.Sản xuất ra chất thay cho xăng từ nguồn nguyên liệu vô tận là không khí và nước.43 A 8.Năng lượng thuỷ điện. năng lượng mặt trời. .31 B 8. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu * Vấn đề về năng lượng và về nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là : .Điều chế khí metan trong lò biogaz. .Điều chế etanol từ crackinh dầu mỏ để thay thế xăng.Vật liệu có nguồn gốc vô cơ.34 A 8.Năng lượng được sản sinh ra trong các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng cho mục đích hoà bình. Như : .42 D 8. năng lượng nhân tạo thay thế.Các nguồn năng lượng.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.36 A 8.33 A 8.Sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước. XÃ HỘI. nhiên liệu hoá thạch như dầu mỏ. khí tự nhiên… không phải là vô tận mà có giới hạn và ngày càng cạn kiệt. năng lượng gió.32 C 8. .Năng lượng điện hoá trong pin điện hoá hoặc acquy. MÔI TRƯỜNG A. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề về vật liệu như thế nào? .

viên để uống.Góp phần sản xuất ra tơ. . mà còn mặc đẹp.Tổng hợp hoá chất có tác dụng diệt trừ cỏ dại. chất ma tuý và cách phòng chống ma tuý (dưới dạng những viên thuốc tân dược. phát triển thực vật. hợp thời trang. dung dịch để tiêm chích). 115 . vì vậy tơ sợi tự nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng.Vật liệu quang điện tử.… .Thuốc bổ dưỡng cơ thể.Các vật liệu cơ bản để chế tạo các thiết bị chuyên dụng trong các nhà máy dệt và trong ngành dệt may. Hoá học và vấn đề sức khỏe con người * Dược phẩm .Nhu cầu của con người không chỉ mặc ấm.Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của một số dược liệu tự nhiên. thực phẩm cho nhân loại như : nghiên cứu và sản xuất các chất hoá học có tác dụng bảo vệ.. . .Phòng chống những căn bệnh.Sản xuất các loại phân bón hoá học. . .Dân số thế giới gia tăng không ngừng.Vật liệu nano (còn gọi là vật liệu nanomet) . nạn dịch của thế kỉ.Thuốc tránh thai. thực phẩm đang đặt ra thách thức lớn cho nhân loại hiện nay . . .Diện tích trồng trọt ngày càng bị thu hẹp.Vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 4. 4.Tổng hợp hoá chất diệt nấm bệnh. 3.Vật liệu compozit.Sản xuất những hoá chất bảo quản lương thực và thực phẩm. . . Hoá học và vấn đề may mặc * Vấn đề may mặc đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là : . * Chất gây nghiện. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề về lương thực. .Nghiên cứu chế biến thức ăn tổng hợp. bột trắng dùng để hít.Dân số thế giới ngày càng tăng. . động vật: .Nghiên cứu ra các loại vacxin.Sản xuất nhiều loại phẩm nhuộm. . Hoá học và vấn đề thực phẩm * Vấn đề lương thực. . * Hoá học góp phần giải quyết vấn đề may mặc của nhân loại như : . sợi hoá học có nhiều ưu điểm nổi bật.

116 . thí dụ CO. * Vai trò của hoá học trong việc xử lí chất ô nhiễm Xử lí ô nhiễm đất. bụi. B. hiệu ứng nhà kính.1. nước. B. Khí hiđro.… * Ô nhiễm nước Nước ô nhiễm thường có chứa các chất thải hữu cơ. HCl. Tiêm chích ma tuý có thể gây trụy tim mạch dễ dẫn đến tử vong. NH3. rối loạn tuần hoàn. rối loạn chức năng thần kinh. các chất phóng xạ. sắc kí.… một số vi khuẩn gây bệnh. * Nhận biết môi trường bị ô nhiễm a) Quan sát qua mùi. Hoá học và vấn đề ô nhiễm môi trường Tác hại của ô nhiễm môi trường (không khí. B. Khí butan (gaz) D. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogaz. hô hấp. Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hoá thạch bằng cách nào sau đây ? A. gây thay đổi khí hậu toàn cầu. … * Ô nhiễm không khí Không khí bị ô nhiễm thường có chứa quá mức cho phép nồng độ các khí CO2. màu sắc.Nghiện ma tuý sẽ dẫn đến rối loạn tâm. làm diệt vong một số loại sinh vật. nước) gây suy giảm sức khỏe của con người. chất có hại cho cây trồng vượt quá nồng độ được quy định. đất. Thu khí metan từ khí bùn ao. các chất hữu cơ tổng hợp. CH4 và một số khí độc khác. như rối loạn tiêu hoá.Hoá học đã nghiên cứu ma tuý. các vi sinh vật gây bệnh.… Thí dụ : hiện tượng thủng tầng ôzôn. không khí dựa trên cơ sở khoa học hoá học có kết hợp với khoa học vật lí và sinh học. 4. sử dụng chúng như là một loại thuốc chữa bệnh.Luôn nói không với ma tuý. máy đo pH. SO2. các chất dinh dưỡng thực vật. c) Bằng dụng cụ đo : nhiệt kế. Câu 9. dầu.. chất độc hoá học. . C. mưa axit. . Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A.… b) Xác định chất ô nhiễm bằng các thuốc thử.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 9. Xăng. sinh lí. các hoá chất vô cơ. Than đá.… * Ô nhiễm môi trường đất Đất bị ô nhiễm có chứa độc tố.2.

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò. C. D. Không khí chứa 78% N2. Câu 9. dùng nước đá khô. cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ? A. Câu 9. D. nước đá. Câu 9. moocphin. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch ? A. trong một số chất thải dạng dung dịch. SO2. 1% hỗn hợp CO2. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ? A. CH4. Lên men ngũ cốc. B. D. B. H2. Năng lượng thuỷ điện. C. đó là : A. C.4. Giấm ăn. Cách bảo quản thực phẩm (thịt. Nước từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen. Năng lượng hạt nhân. D. Cd2+. D. Zn2+. D. 20% O2. D. nước đá. Câu 9. Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit ? A. 16% O2. Panadol. Nước vôi dư. C. Thuốc cảm Pamin. Fe3+. glucozơ. B. Nước thải từ các bệnh viện. H2. C. Dùng fomon. B. Etanol. HCl. 2% hỗn hợp CO2.8. Năng lượng gió. Hg2+.C.3. Câu 9. sắt…quá mức cho phép. khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh. Pb2+. B. Seđuxen. Năng lượng mặt trời.7. Câu 9.9. 6% hỗn hợp CO2. 117 .5. fomon. B. Vitamin C. H2. NH3. D. Penixilin. H2O. B. CH4 và bụi. C. Không khí chứa 78% N2. 21% O2. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn để sử dụng cho mục đích hoà bình. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm ? A. Không khí chứa 78% N2. Nước ruộng lúa chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hoá học. Amoxilin. H2O. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô. H2O. Câu 9. Dùng phân đạm. Ni2+. HNO3. chứa các ion : Cu2+. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+.6. Sau bài thực hành hoá học. 18% O2. C. Không khí chứa 78% N2. Hg2+…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ? A. 4% hỗn hợp CO2.

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.1 D 118 9. A. Câu 9. Câu 9.422 tấn.0225 mg/l. C. D.422 tấn.4 tấn.15. Câu 9. 1. D. C. Câu 9. Hiệu suất của quá trình là 80%. Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây ? A. coi hiệu suất phản ứng là 100%.5 C 9. 2. D.56 tấn. a. 4.6 A 9. NaOH rắn.15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS.4 C 9.422 tấn. Nhiều loại sản phẩm hoá học được điều chế từ muối ăn trong nước biển như : HCl.Cho khí etilen (lấy từ cracking dầu mỏ) hợp nước có xúc tác.0 tấn. 15. 8. Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%. Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ? A. B. 5. D.14. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG IX 9.30 tấn. A. D. . 0.01 mg/l). tơ sợi tổng hợp. 1. B. b.3 tấn ancol etylic. Khí tự nhiên. 0.0125 tấn.7 D 9. Khí dầu mỏ. B. H2S.55 tấn.0257 mg/l. 12. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy. Có thể điều chế Ancol etylic bằng 2 cách sau : . NH3. Có thể điều chế thuốc diệt nấm 5% CuSO4 theo sơ đồ sau : CuS → CuO → CuSO 4 .10. D.2 tấn. C. KClO3 rắn.2 tấn.0250 mg/l. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo. B. B. 3. Na2O2 rắn. 0.3585 mg chất kết tủa màu đen.Cho lên men các nguyên liệu chứa tinh bột. D. (Nên biết thêm : hàm lượng cho phép là 0.2 A 9.11. người ta tiến hành như sau : Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO 3)2 dư thì thu được 0. C. A. 17. C. Khí lò cao.8 A . Than hoạt tính. C. 0. CO2. A. SO2. C. Chất khí CO (cacbon monoxit) có trong thành phần loại khí nào sau đây ? A.3 D 9. Không khí. 27. B. NaOH. nước Gia-ven. B.13. Na2CO3. Hãy tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột để sản xuất được 2. Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0.12. Tính hàm lượng khí đó trong không khí.3 tấn. Câu 9. Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. 1.0253 mg/l.Câu 9.

9.9.15.15.14 C 9.12 D 9. C 9.10 D 9.b A C 119 .11 A 9.13 B 9.a 9.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->