HÓA HỌC 12

• • • • • • • • • Chương 1: Este – Lipit Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin – Amino axit – Protein Chương 4: Polime – Vật liệu polime Chương 5: Đại cương về kim lọai Chương 6: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ - Nhôm Chương7: Sắt và một số kim lọai quan trọng Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

CHƯƠNG I. ESTE - LIPIT A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacboxylic - Dẫn xuất của axit cacboxylic là những sản phẩm tạo ra khi thay thế nhóm hiđroxyl -OH trong nhóm cacboxyl -COOH bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác: -COOH → -COZ (với Z: OR', NH2, OCOR, halogen, …) - Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR' thì được este. - Halogenua axit (quan trọng nhất là clorua axit RCOCl). Để tạo ra halogenua axit có thể dùng các tác nhân như PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2 (photgen), SOCl2 (thionyl clorua), … RCOOH + PCl5 → RCOCl + POCl3 + HCl 3RCOOH + PCl3 → 3RCOCl + H3PO3 RCOOH + SOCl2 → RCOCl + SO2 + HCl RCOOH + COCl2 → RCOCl + CO2 + HCl - Anhiđrit axit, có 2 loại: đối xứng (dạng (RCO)2O hoặc (ArCO)2O; gọi tên bằng cách thay từ axit bằng anhiđrit (CH3CO)2O là anhiđrit axetic), và không cân đối (sinh ra từ hai axit monocacboxylic khác nhau như CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên bằng từ anhiđrit cộng với tên của hai axit - anhiđrit axetic benzoic). Để tạo thành anhiđrit axit có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng của nhiệt, … 2. Công thức tổng quát của este a/ Trường hợp đơn giản: là este không chứa nhóm chức nào khác, ta có các công thức như sau :
- Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đơn chức R'OH: RCOOR'. - Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đơn chức R'OH: R(COOR')a. - Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đa chức R'(OH)b: (RCOO)bR'. - Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đa chức R'(OH)b: Rb(COO)abR'a. Trong đó, R và R' là gốc hiđrocacbon (no, không no hoặc thơm); trường hợp đặc biệt, R có thể là H (đó là este của axit fomic H-COOH).

b/ Trường hợp phức tạp: là trường hợp este còn chứa nhóm OH (hiđroxi este) hoặc este
còn chứa nhóm COOH (este - axit) hoặc các este vòng nội phân tử … Este trong trường hợp này sẽ phải xét cụ thể mà không thể có CTTQ chung được. Ví dụ với glixerol và axit axetic có thể có các hiđroxi este như HOC 3H5(OOCCH3)2 hoặc (HO)2C3H5OOCCH3; hoặc với axit oxalic và metanol có thể có este - axit là HOOC-COOCH3.

c/ Công thức tổng quát dạng phân tử của este không chứa nhóm chức khác Nên sử dụng CTTQ dạng C n H 2n + 2 −2∆ O2a (trong đó n là số cacbon trong phân tử este n ≥ 2, nguyên; ∆ là tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử ∆ ≥ 1, 2

nguyên; a là số nhóm chức este a ≥ 1, nguyên), để viết phản ứng cháy hoặc thiết lập công thức theo phần trăm khối lượng của nguyên tố cụ thể. 3. Tính chất hoá học của este a/ Phản ứng thuỷ phân este Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là phản ứng thuỷ phân. Sơ đồ thuỷ phân este (về cơ bản, chưa xét các trường hợp đặc biệt) là :

C

O

+H

OH

H +, t o

C O

H

+

OH

O O (este) (nước) (axit) (ancol) Thuỷ phân chính là quá trình nghịch của của phản ứng este hoá.
Phản ứng thuỷ phân có thể xảy ra trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ. - Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá. Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este: - Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Sản phẩm của phản ứng trong điều kiện này luôn có axit cacboxylic. Để chuyển dịch cân bằng về phía tạo axit và ancol, ta dùng lượng dư nước.

- Phản ứng thuỷ phân este không những thuận nghịch mà còn rất chậm. Để tăng tốc độ phản ứng thuỷ phân ta đun nóng hỗn hợp phản ứng với với chất xúc tác axit (H2SO4, HCl…). - Phản ứng xà phòng hoá chỉ xảy ra một chiều, sản phẩm thu được luôn có muối của axit cacboxylic.

C O

+ OH-

to

C
(muối)

O-

+

OH

(este) (kiềm) O b/ Phản ứng của gốc hiđrocacbon

O (ancol, phenol, anđehit …)

Este không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có khả năng tham gia phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp – đây là tính chất do liên kết π quy định (tương tự như hiđrocacbon tương ứng). Một số phản ứng thuộc loại này có ứng dụng quan trọng là : - Phản ứng chuyển hoá dầu (chất béo lỏng) thành mỡ (chất béo rắn)
Ni, t , p (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5 (Triolein) (Tristearin) - Phản ứng trùng hợp vinyl axetat thành poli(vinyl axetat)
0

nCH2

CH OCOCH3

xt, to, p

CH CH2 n OCOCH3

- Trùng hợp metyl metacrylat thành poli(metyl metacrylat) – thuỷ tinh hữu cơ plexiglas).

3

Một số trường hợp thuỷ phân đặc biệt của este (không chứa halogen) thường gặp trong bài toán định lượng là : • Este + NaOH  1 muối + 1 anđehit → Este đơn chức có gốc ancol dạng công thức R-CH=CHThí dụ CH3COOCH=CH-CH3 • Este + NaOH  1 muối + 1 xeton → Este đơn chức với dạng công thức R’ –COO – C(R)=C(R”)R’’’ Thí dụ : CH3-COO-C(CH3)= CH2 tạo axeton khi thuỷ phân. to. Phản ứng khử este bởi líti-nhôm hiđrua LiAlH4 thành ancol bậc I 1) LiAlH 4 → RCOOR'  RCH2OH + R'OH 2) H3O + (Chú ý: anhiđrit axit. • Este + NaOH  1 muối + 1 ancol + H2O → Este.este: RCOOC(R)(OH)-R’ • Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất → hoặc “m RẮN = mESTE + mNaOH”. Este vòng (được tạo bởi hiđroxi axit) CH 3 CH C O • Este + NaOH  Có MSP = MEste + MO → NaOH R C O O Đây chính là este vòng nhưng được nhìn dưới góc độ khác mà thôi 4 . Một số phản ứng thuỷ phân đặc biệt của este Căn cứ vào sơ đồ phản ứng xà phòng hoá hay phản ứng thuỷ phân este ta có thể căn cứ vào sản phẩm tạo thành để suy đoán cấu tạo của este ban đầu. hoặc nữa là do cấu tạo bất thường của este gây nên. p CH3 CH CH2 n COOCH3 poli(metyl metacrylat) (PMM) CH3 metyl metacrylat . 5.este: RCOOCH(OH)-R’ • Este + NaOH  1 muối + xeton + H2O → Hiđroxi.axit : HOOC-R-COOR’ • Este + NaOH  2 muối + H2O → Este của phenol: C6H5OOC-R • Este + NaOH  1 muối + anđehit + H2O → Hiđroxi. tuỳ thuộc vào việc nhóm – OH đính vào gốc hiđrocacbon có cấu tạo như thế nào mà sẽ có các phản ứng tiếp theo xảy ra để có sản phẩm cuối cùng hoàn toàn khác nhau.Phản ứng tráng gương của este của axit fomic– (xem lại anđehit).nCH2 CH COOCH3 xt. 4. halogenua axit cũng bị líti-nhôm hiđrua khử tương tự). Không nhất thiết sản phẩm cuối cùng phải có ancol.

gọi chung là triglixerit. tạo ra este. Muối natri (hoặc kali) của các axit béo chính là xà phòng. Phản ứng của chất béo với chất kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá. các em chỉ được vận dụng khi không có dấu hiệu cho phép xác định cụ thể số nhóm chức este trước đó.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. sáp. Khi thuỷ phân chất béo thì thu được glixerol và axit béo. 5 .Phản ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc clorua axit thì phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều (không thuận nghịch như khi tác dụng với axit) (CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOH → CH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HCl → b/ Phản ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc clorua axit (phenol không tác dụng với axit cacboxylic) tạo este của phenol. H .Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh. photpholipit. Ví dụ: phản ứng tạo phenyl axetat (CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOH → CH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCl → c/ Phản ứng cộng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic Ví dụ: phản ứng tạo vinyl axetat xt. …hầu hết chúng đều là các este phức tạp. Lipit bao gồm chất béo. sterit. .Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo.Phản ứng của ancol với axit cacboxylic (xem axit). . Một số phương pháp điều chế este a/ Phản ứng của ancol với axit cacboxylic và dẫn xuất như clorua axit. t CH3 CH C O + NaOH CH3 CH C ONa O Chú ý các kết luận in nghiêng ngay dưới mỗi trường hợp trênO chỉ là một thí dụ OH đây o 6. t 0 CH3COOH + CH≡ CH  CH3COOCH=CH2 → d/ Phản ứng ankyl halogenua và muối bạc hay cacboxylat của kim loại kiềm RCOOAg + R'I → RCOOR' + AgI RCOONa + R′ I → RCOOR' + NaI 7.đơn giản nhất. Phản ứng xà phòng hoá xảy ra nhanh hơn phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit và không thuận nghịch. .t  → RCOOH + R'OH ← RCOOR' + H2O  + 0 .Chỉ số axit: là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1g chất béo. Lipit . anhiđrit axit. .

CxHy(COOM)a + O2  M2CO3 + CO2 + H2O → (sơ đồ phản ứng đốt cháy muối cacboxylat). t0  → 4.Chỉ số xà phòng hoá là tổng số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1g chất béo. R-Cl + KCN → R-CN + KCl 13. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp B . t 0 9. C6H5-CH(CH3)2  C6H5OH + CH3COCH3 2) H 2 O. t 0 8. CH3COONa(r) + NaOH(r)  CH4 + Na2CO3 → photpho. RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O → t0 3. bR(COOH)a + aR'(OH)b ← Rb(COO)abR'a + abH2O  t 5. RCOOCH=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3CHO → 0 t 2. 3CH3COOH + PCl3 → 3CH3COCl + H3PO3 t0 7.Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng hợp vào các liên kết bội có trong 100g chất béo. (CH3)2C(OH)CN + 2H2O → (CH3)2C(OH)COOH + NH3↑ 12. H + 0 0 15. 8. 3CH3COOH + POCl3  3CH3COCl + H3PO4 → CaO. CH3CH2COOH + Br2  CH3CHBrCOOH + HBr → 10. (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH  C17H35COOK + C3H5(OH)3 → 6. t0 18. RCOONa + HCl (dd loãng) → RCOOH + NaCl t0 16. . CH3-CO-CH3 + HCN → (CH3)2C(OH)CN 11. 2CH3COONa(r) + 4O2  Na2CO3 + 3CO2↑ + 3H2O → t0 17. C3H5(OOC R )3 + 3NaOH  3 R COONa + C3H5(OH)3 → H+ . RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3COCH3 → 6 .MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP t 1.. R-CN + 2H2O → R-COOH + NH3↑ 1) O 2 → 14.

(4). Nung Y với NaOH (có mặt CaO) thì được một chất khí là CH4. (3). (2).3 Xét các nhận định sau: (1) Trong phản ứng este hoá. sẽ tồn tại các este với tên gọi : (1) etyl axetat. Câu 1. 7 . (4) propyl fomiat. (1). (3). HOOC – COO – CH2 – CH = CH2 và H – COO – CH2 – CH = CH2. 15. Câu 1. b. có thể thu được este có tên là A. Câu 1. (4). Vậy công thức cấu tạo của E và F là A. (3).6 Ứng với công thức phân tử C4H8O2. (1). chỉ (4). (3). C. HOOC–CH = CH– COO–CH3 và CH3–OOC – CH = CH2. b. (3) metyl iso-propylonat. (2). (3). (4). (2) metyl propionat. (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este. (2). Nhận xét đúng là A. (2). thu chất rắn Y. (2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – COO.4 Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở E (C5H6O4) và F (C4H6O2). Câu 1. Đietyl ete. axit sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước. D. C. (3). B. B. c. D. (3) Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic để thực hiện phản ứng với phenol. (3). B. (4). 4. (1). và (4). (5) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. D. Các nhận định đúng gồm A. (5). D. B. Etyl axetat.. (4). c. do đó làm tăng hiệu suất tạo este.C. (1). b/ (1) tạo sản phẩm axit. HOOC – CH2 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – CH = CH2. (1). (4) Phản ứng este hoá là phản ứng thuận . Đun hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư. (4). (3) Este no. b. a. D. với n ≥ 2 . (4). Các nhận định đúng là A. C. (3).7 Phản ứng thuỷ phân của este trong môi trường axit (1) và môi trường bazơ (2) khác nhau ở các điểm : a/ (1) thuận nghịch. (1) và (4). còn (2) tạo sản phẩm muối. (5) isopropyl fomiat. 14. (2) Không thể điều chế được vinyl axetat bằng cách đun sôi hỗn hợp ancol và axit có axit H2SO4 đặc làm xúc tác. C. mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 . (1).5 Tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit benzoic là A. (5). (5). D. c/ (1) cần đun nóng. C. B. 3. (4). (4). (2). (5).nghịch. Câu 1. còn (2) chỉ một chiều. còn (2) không cần đun nóng. Câu 1. (2). B. a.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1. (1). a. C. (2). Etyl fomiat.1 Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác). C. (5). Các tên gọi đúng ứng với este có thể có của công thức phân tử đã cho là A.2 Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. (5). B. (3). c. HOOC – CH = CH – COO – CH3 và CH2 = CH – COO – CH3. đơn chức. D. (1). sau đó cô cạn dung dịch. Etyl axetic.

CnH2n . (3). C2H5COOCH3 C. D.13 Những phát biểu sau đây : (1) Chất béo không tan trong nước. benzyl fomiat.12 Trong số các phản ứng có thể có của este gồm: (1) phản ứng trùng hợp. B. CnH2n+2O2. Công thức đã viết đúng là A. (3). etyl axetat. HCOOC3H5. (2) phản ứng cộng. (4) (ROOC)2C3H5(OH). (3) (HO)2C3H5OOCR. (3). C. CnH2n -16O12. (1). CnH2n – 2O2.17 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. (4) Chất béo là este của glixerol và axit hữu cơ.9 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic no đơn chức và một ancol no đơn chức (cả axit và ancol đều mạch hở) là A.10O6. (2). CnH2n .14 Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. D. (4). Câu 1. B. Câu 1. D. (3) và (4). D. C. CnH2n + 1COOCmH2m +1. Rb(COO)abR’a. (5) C3H5(COOR)3. (3) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. (2). metyl axetat. phản ứng đặc trưng cho mọi este là A.11 Công thức tổng quát của este thuần chức tạo bởi ancol no hai chức và axit không no có một nối đôi. D. nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Câu 1. C.Câu 1. phenyl fomiat. B. 8 . 18. (2). (2). B. Câu 1. Câu 1. ba chức là A. B. phenyl axetat. (4). (2) (RCOO)2C3H5(OH). CnH2nO2. C. HCOOC3H7 B. Câu 1. đơn chức chứa 50%C (về khối lượng) có tên gọi là A. (4). C. CnH2nO2. (1). (3). X có tên gọi là A. C. (1). (2) Chất béo không tan trong nước. (4). vinyl fomiat. B. C.15 Este mạch hở. B. B.16 Este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và H2O. D. Số lượng công thức cấu tạo của các trieste có thể có trong loại sơn nói trên là A. Câu 1. 8. Công thức cấu tạo của X là A.6O4. D. (4). B. (1). 6.8 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là A. CnH2n . Các phát biểu đúng là A. 12. D. (1). C. C. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. D. Câu 1.10 Este của glixerol với axit cacboxylic (RCOOH) được một số học sinh viết như sau: (1) (RCOO)3C3H5. (5). Câu 1. CnH2n – 2O2. (1). chỉ có (5). (4) phản ứng oxi hóa. vinyl axtetat. metyl benzoat. (2).18O12. RCOOR’. chỉ có (1). (3) phản ứng thuỷ phân. CH3COOC2H5 D.

1. C. 1. B. (3) iso propyl fomiat. 2.30 mol axit. 9 . 2. 2.05. 1. 1. y = 1. 1. y = 0.2. 5. một học sinh gọi tên các đồng phân este có thể có gồm: (1) etyl fomiat.75 mol este (không tác dụng với Na). 2. (2). C. y = 0. chỉ có (3). C. (3).21 Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este (được tạo nên từ axit và ancol) no đa chức. (2). Metyl metacrylat.75. (4) metyl benzoat. 0. B.80. C. Metyl acrylat. 1. 2. 2. x = 1. (4). C. C. 2. D. 2. B. B. 2. dung dịch AgNO3 trong amoniac lần lượt là A.24 Ứng với công thức phân tử C3H6O2. (4). Câu 1. (2) và (3).22 Đun nóng hỗn hợp gồm x mol axit axetic và y mol etylen glicol (xt H2SO4 đặc). 2. D. (1). Ở nhiệt độ đó hằng số cân bằng Kc của phản ứng este hoá là A. 2.05. Câu 1. Khi đạt trạng thái cân bằng trong hỗn hợp có 1.26 Cho 2 mol CH3COOH thực hiện phản ứng este hoá với 3 mol C2H5OH. 3.2 mol este tạo thành. chỉ có (1). (2) metyl axetat. Câu 1. (3).18 Khi đun hỗn hợp 2 axit R1COOH và R2COOH với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste ? A.20 Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este không no. C. Câu 1.4. x = 1.00. (3) metyl metacrylat. B. mạch hở là A. 5. 3.19 Trong số các este: (1) metyl axetat. C. 2.90. x = 1. 1. (2) metyl acrylat. natri kim loại. C.20. B. D. x. Metyl propionat. 4. mạch hở là A.2. Vinyl axetat. y = 1. 6. B. 1. (1). (1). Câu 1. 18.Câu 1. số đồng phân có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH. Các tên gọi đúng là A. D. Tại thời điểm cân bằng thu được 0. B. (3). 4.25 Tên gọi của este (được tạo nên từ axit và ancol thích hợp) có công thức phân tử C4H6O2 là A.23 Trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2. 4. (4). natri cacbonat. D. x = 1. D. C.00. D. 2. Câu 1. B. este mà polime của nó được dùng để sản xuất chất dẻo gồm A. (4) vinyl fomiat. 2. Câu 1.25 mol ancol và 0. (1) và (2). y có giá trị là A. Câu 1. 3. D.

metyl propionat. B. C. Đốt cháy hoàn toàn m g T.33 Cho các câu sau : a/ Chất béo thuộc loại hợp chất este. HOOC–CH2–CH = CH–OOCH. D. C. este đơn. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol.O) đơn chức đều không tác dụng được với Na. d. C. đun nóng. có một nối ba. Câu 1. este đơn no. c/ Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước. B.31 Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. nhưng đều tác dụng với dung dịch NaOH khi đun nóng. b/ Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.72 lít (đktc) CO2 và 5. thu được 2 sản phẩm hữu cơ X. Y mạch hở (C. CH2 = CH – CH2 – OCOH. Các axit béo có mạch cacbon không phân nhánh. a. HCOO – CH = CH – CH3. giấm và axit sunfuric đặc. 10 . H. O). d. d. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư. B. Chất béo là este của glixerol với các axit béo. a. D. c. C. B. C. HOOC–CH = CH–OOC–CH3. e. Đun sôi hỗn hợp etanol. no. C. D.Câu 1. b. c. b. Y (chứa các nguyên tử C. CH2 = CH – OCOCH3. Câu 1. D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol. Vậy X. e/ Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. HOOC–COO–CH2–CH = CH2.30 Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat ? A. Chất E là A. d/ Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn. Câu 1.32 Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng. Công thức cấu tạo của X có thể là A. isopropyl fomiat. Vậy công thức cấu tạo của X là A.4g H2O. thu được một muối và một ancol. Câu 1.28 Hỗn hợp T gồm 2 chất X. a. Cho X4 tráng gương được sản phẩm X5. Những câu đúng là đáp án nào sau đây ? A. Câu 1.H. Cô cạn X1 được chất rắn X2 và hỗn hợp hơi X3. Chưng cất X3 thu được chất X4. propyl fomiat. e. D. D. B. rượu trắng và axit sunfuric đặc. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. thu 6. a. số nguyên tử cacbon chẵn. axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. D. HOOC–CH2–COO–CH = CH2. Glixerol khử nước hoàn toàn cho sản phẩm là acrolein. d.29 Phát biểu nào sau đây sai ? A. B. Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm. Câu 1. este đơn. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic. axit axetic và axit sunfuric đặc.27 Chất X tác dụng với NaOH cho dung dịch X1. Y thuộc dãy đồng đẳng A. có 1 nối đôi. etyl axetat. B. e. HCOO –C(CH3) = CH2. este đơn có 2 nối đôi. Cho X5 tác dụng với NaOH lại thu được X2. C.

D. D. (5) cồn iot. D. khi đốt cháy một thể tích ancol T cần 3 thể tích oxi (đo ở cùng điều CH2 CH2 O kiện). C. C. D. C. (2) dd NaOH. B. Số liên kết π có trong gốc hiđrocacbon của axit béo. 3. axit acrylic. 8 Câu 1. 1. B.39 Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất được dùng làm thuốc thử gồm: (1) dd brom. 7. C. Câu 1. O=HC–CH2–CH2–CH2–CH=O và O=HC–CH(OH)–CH2–CH=CH2. C.Câu 1. 1.36 Đun nóng hỗn hợp X và Y có công thức C5H8O2 trong dung dịch NaOH. C. 0. CH2=CH–CH2–CH2 – COOH và CH3–CH2–CH=CH–COOH. Câu 1. a có giá trị là A. 2. Để phân biệt 3 este: anlyl axetat.6 mol. Câu 1. 44%. D. 2.4 mol. Câu 1. B. cần thực hiện số lượng phản ứng hoá học ít nhất là A.6. CH2 CH(CH3)COOCH3.40 Cho 0. axit valeric. 1. 5. 51%. 3. B. vinyl axetat và etyl fomiat cần phải dùng các thuốc thử là A. 5. 0. Số miligam NaOH cần để trung hoà các axit tự do có trong 1 gam chất béo. 1.35 Cho a mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. Công thức cấu tạo của X là A. Số mol KOH cần để xà phòng hoá một gam chất béo. B. phân CH 5 C O. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 21g muối khan. CH3–CH2–COO–CH=CH2 và CH2=CH–COO–CH2–CH3. 11 . 0. 3. B. (4) axit axetic. Câu 1. F tác dụng với NaOH tạo ra một ancol T. B. thu sản phẩm 2 muối C3H5O2Na.38 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch natri hiđroxit 4%. C. C.15 mol este đơn chức X (C5H8O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. C3H3O2Na và 2 sản phẩm khác. polibutađien và poli(butađienstiren). CâuCH3COOCH2 hữu cơ CHcông thứcCH2 tử C2H8O2.41 F là chất CH có 2 . 50%. CH3–CH(OH)–CH(OH)–CH=CH2 và CH2=CH–CH2–CH2–COOH. CH2 CH COOC2H5 . 2. B.34 Chỉ số axit của chất béo là A. 0. axit fomic. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng A. để điều chế được ba polime gồm polistiren. 22%.5 mol. D.3 mol. (3) dd AgNO3/NH3. axit axetic. D. Số miligam KOH cần để trung hoà các axit tự do có trong 1 gam chất béo. D. Công thức cấu tạo của X và Y là A. Axit tạo F là A.37 Từ nguyên liệu đầu là eten và benzen (xúc tác và điều kiện phản ứng có đủ).

10g. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7. Công thức cấu tạo mỗi este và số gam tương ứng là A. D. C.4g). metyl axetat. Tên gọi của Y là A.6g một ancol Y. Câu 1. C2H4(COOC2H5)2. làm bay hơi 8.46 Thuỷ phân hoàn toàn 8. D.4g một este X thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3. vinyl fomiat. 0.22g). B. CH3COOC2H5 (4. Câu 1. HCOOCH3.28g X cần 3. CH3COOCH3. C2H5COOCH3 (4. CH3COOC2H5. thu 13. . 12 B. 0.22g).2g một este E thu được 6. axit metacrylic.4g). Tên gọi của X là A. C.Câu 1. HCOO – CH2CH2CH3. Câu 1. Etyl propionat. Propyl axetat.01mol. CH(COOCH3)3. B.52g H2O.50 Đun nóng 0. B. C2H5COOCH3 (6.14g hỗn hợp 2 muối và 3.6g Z thu được thể tích bằng thể tích của 3. 12g. B. HCOOCH3. CH3COO – CH2CH2CH3.36 lít oxi (đktc) thu hỗn hợp CO 2 và H2O có tỉ lệ thể tích tương ứng 6 : 5. CH3COOCH3. C. D. D. Số mol H2O sinh ra và khối lượng kết tủa tạo ra là A. Công thức cấu tạo của E là A. có thể tích 8. (COOC3H5)2.48 Đốt cháy hoàn toàn 2. áp suất.49 Đốt hoàn toàn 4. C2H3COOC3H7. isopropyl fomiat. 10g. C.68g một ancol Y duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1. D. axit fomic. C.48g). C.2g. B. D.6g). Câu 1.8g muối.6g).8g este đơn chức. C. B.2g.48 lít CO2 (đktc) và 3.16g CO2 và 2. Etyl fomiat.32 lít (ở 1270C. C. Vậy công thức cấu tạo của E là A. axit axetic.4g X với dung dịch NaOH (phản ứng hoàn toàn) thu được sản phẩm có 6. C2H5COOC2H5.45 Đốt cháy 6g este E thu được 4. Tên gọi của X là A. CH3COOC2H5 (6.2g khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ.6g H2O. mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4.1 mol.4375. B. D. B. mạch hở.48g). Câu 1. HCOOC2H5 (1. Công thức của X là A. D. Câu 1. 0. Câu 1. Etyl axetat. C2H3COOC2H5.1 mol X với dung dịch NaOH (đủ). X có công thức A. etyl fomiat.2g ancol đơn chức.43 Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z. đơn chức.47 Làm bay hơi 7.42 Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp các este no. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 6.44 Cho hỗn hợp E gồm 2 este có công thức phân tử C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thu được 6. HCOOC2H5. Biết E có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. CH3COOCH3 (2.01 mol. HCOO – C2H5. D.2g O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.4g muối của axit đa chức và 9. Nếu đun X trong dung dịch H 2SO4 loãng thu được axit Y có dY / H 2 = 36 và ancol đơn chức Z. 1. axit acrylic.1 mol. Câu 1. 600 mmHg). 0. CH3COOCH3 (1. Biết MY > MX. C. (COOC2H5)2. HCOOC2H5 (2.

thu 9.56 Tổng số miligam KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong một gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất béo. 15. 8.Câu 1. Giá trị của a. CH3–C(COOCH3)3. Công thức của X là A. C17 H 35COO C H | C17 H 35COOCH 2 C17 H 35COO C H 2 | B.57 Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic và axit panmitic theo tỉ lệ mol tương ứng bằng 2 : 1. % khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu và giá trị m là A. B. D. 8.5M.02g natri linoleat (C17H31COONa) và m g muối natri oleat (C17H33COONa).82g . 20.08g.4g một muối Z (cho biết 1 trong 2 chất Y hoặc Z là đơn chức). C.08g. Câu 1.2g. Lượng NaOH dư được trung hoà hết bởi 0. 7.2g . C15 H 31COO C H | C17 H 35COOCH 2 C17 H 35COO C H 2 | C. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và m g một muối khan duy nhất Z. C15 H 31COO C H | C15 H 31COOCH 2 13 . Câu 1.20%. CTCT. Số miligam KOH dùng để trung hoà lượng axit béo tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo.2g . (C2H5COO)3C2H5. C. m lần lượt là A.67%.4g. D.4g hỗn hợp 2 este đơn chức X. Sau khi phản ứng hoàn toàn.55 Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. 8. Câu 1. C.1M. 175. C3H5(COOCH3)3. 155.3 mol NaOH. B.51 Xà phòng hoá hoàn toàn 0.5M thu được 24. D.53 Cho 21. 7. B.6g muối và 0. C.2g ancol Y và 20. HCOOCH3 66. Câu 1.2 mol HCl.1 mol este X (chỉ chứa 1 loại nhóm chức) cần 0.8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0. 19. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A.52 Để xà phòng hoá hoàn toàn 19. D. B. Câu 1. C. 8. D. Y cần 200ml dung dịch NaOH 1. CH3CH2OOC-COOCH2CH3. Câu 1. C17 H 33COO C H | C15 H 31COOCH 2 D. 20. 18.4g. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.92g glixerol. 3. 165. CH3CH2COOCH3. (HCOO)3C3H5. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây? C17 H 35COO C H 2 C17 H 35COO C H 2 | | A.8g chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0. Vậy chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa 89% tristearin là A. C3H5(COOCH3)3.82g .1 mol một ancol Y. B.82g. C3H5(OOCH)3. Để trung hoà 2. D. 185. HCOOC2H5 16. 6. 16. CH3COOCH3 19.0g.54 Khi thuỷ phân a g một este X thu được 0. C.6g. 7. 6. (CH3COO)3C3H5. 6. B.18%.

D.60 Đun sôi a g một triglixerit X với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn. C. B. (1). (3). (4) (C17H31OCO)2C3H5COOC17H29. Vậy công thức phân tử của X là A. 150g. C. C4H8O2. C2H4O2. (4). giả sử hiệu suất quá trình đạt 90% là A. (4). cần dùng 0. B.61 Khối lượng xà phòng thu được từ 1 tấn mỡ động vật (chứa 50% trioleoyl glixerol. 9.3kg. 889. B. (C15H29COO)3C3H5. D.63 Đốt cháy 3. C. C.2kg.092kg glixerol. 7.92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1:1. Biết X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. 988kg. (1). B. (2).84g glixerol và 18.64 Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với Hpứ = 60%). (2) C17H31COOC3H5(OOCC17H29)2.65 Một chất hữu cơ X có d X CO2 = 2 .82g. (3) (C17H31OOC)2C3H5OOCC17H29.90g. 2. Câu 1.7g chất hữu cơ X cần dùng 3. B. 3. 14 . Chất béo đó là A. Tên X là A. Câu 1.Câu 1. Khối lượng este metyl metacrylat thu được là A.92g glixerol và 9. 929. B. Câu 1. (C15H31COO)3C3H5.3kg NaOH. B. (4). thu được 0. (2). metyl propionat. 10. C. 100g.92kg. etyl axetat. 3. Những công thức đúng là A. 8. (2). thu 0. D.62 Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1. Câu 1. Khối lượng xà phòng 60% (về khối lượng) thu được là A. 30% tripanmitoyl glixerol (panmitin) và 20% tristearoyl glixerol (stearin) về khối lượng) khi xà phòng hoá bằng natri hiđroxit. Câu 1. 8. (2). (3). C.59 Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH.84kg. D. 917kg. D. 175g. B. D. metyl axetat.145kg chất béo. D. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn khối lượng X đã phản ứng. Câu 1. và mg hỗn hợp muối Na. Câu 1. C. (C17H35COO)3C3H5.58 Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Khi thuỷ phân hoàn toàn 2.61kg. C.58g hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic.92g.24g muối của axit béo duy nhất. iso propyl fomiat. C3H6O2. D. (1). Giá trị của a là A. 125g.787kg. Công thức cấu tạo có thể có của các trieste đó là : (1) (C 17H31COO)2C3H5OOCC17H29.91g. (C17H33COO)3C3H5. C3H4O2.

D.2 mol. 7. B. 02 . 6.2g muối natriaxetat. isopropyl fomiat. 15 . CH3 – CH = CH – OCOH.2 mol. CH3COOCH3. B. C. Thuỷ phân X tạo nên 2 hợp chất hữu cơ X1. Câu 1. Tên gọi của X là A. C. H-COOCH3. metyl propionat. D.015 mol H2.15 mol D.492g muối khan (hao hụt 6%). Chất L 1 phản ứng với CuO đun nóng cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. thu được muối có khối lượng bằng khối lượng 37 este ban đầu. B. Cho lượng 10 chất L phản ứng với Na được 0. CH2 = CH – COO – CH3. H – COOC2H5 0. 8. X2.4g este E thuỷ phân trong dung dịch NaOH thì thu được 8. B. CH3 – COOC2H3 0. (CH3COO)3C3H5. etyl axetat. CH2=CH–COOCH3.71 X là một este hữu cơ đơn chức. 0.Câu 1.15 mol. CH3 – COOCH3 0. D.68 Đun nóng 3. B. Công thức của este E là A. CH2 = CH – OCO – CH3. etyl fomiat. Nung một trong hai muối thu được với NaOH (vôi tôi – xút) sẽ tạo metan. C. B. thu 20. thu được hỗn hợp muối natri của hai axit ankanoic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất lỏng L (tỉ khối hơi d L / CH 4 = 3. Trong hỗn hợp X. Cho một lượng X tác dụng hoàn 41 toàn với dung dịch NaOH vừa đủ. HCOO – CH2 – CH = CH2. Câu 1.2g hỗn hợp gồm 2 este đồng phân. Câu 1. C. D. 625 ). X là A. C.70 Cho 7.72 Thuỷ phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương.66 Este X có d X / H 2 = 44 .69 Tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit ađipic là A. CH3COOCH3. Đốt cháy hỗn hợp X sẽ thu được nCO2 − nH 2O = 0. C17H35COO(CH2)16CH3. (CH3COO)2C2H4. Câu 1. D. hai chất Y và Z có số mol bằng nhau.21g hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ Y và Z cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 1. D. C. Trong X chắc chắn có một este với công thức và số mol tương ứng là A.67 Xà phòng hoá 22. cần dùng 12g NaOH. CH3(CH2)2COOCH3. Câu 1. C. mạch hở. Công thức cấu tạo của X là A. H – COOC2H5 0. B. Tên gọi của L là ancol anlylic. Nếu đốt cháy cùng một lượng X1 hay X2 sẽ thu được cùng một thể tích CO2 (ở cùng nhiệt độ và áp suất). Nhận định nào sau đây là sai ? A.

ancol benzylic.76 3. D. Để đốt cháy hoàn toàn 2. thu được chất X và chất Y. axit fomic. ancol etanol. D. D. X: CH2O2. Metyl axetat. B.32g CO2. B. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO 2 và H2O có tỉ lệ thể tích 3 : 4. axit metacrylic. 16 .92 lít O2 (đktc) và thu được VCO : V H O = 3 : 2 . CH2− O C. Xác định công thức phân tử và gọi tên X. Biết rằng một trong 2 chất (X hoặc Y) tạo thành este là đơn chức. Y: C3H8O3. B. axit valeric. X: C2H4O2. Y: C3H8O3. Tên X là A. Tên gọi của X. thu được 20. HCOOCH2CH2CH3. CTCT của este E và chất Y là (giả sử các phản ứng đều đạt 100%) A. Y lần lượt là A. Biết oxi hoá X bằng CuO đun nóng được sản phẩm có phản ứng tráng gương. Câu 1.Câu 1. CH3CH2OH. ancol isopropylic. D.4g muối của axit hữu cơ X và 9. Câu 1. Nung X với vôi tôi xút thu được ancol Y và muối vô cơ Z. CH3CH2CH2OH Câu 1. HCOOCH2CH=CH2.74 Đun hợp chất X với H2O (xúc tác H+) được axit hữu cơ Y ( dY / N2 = 2. axit acrylic. sau phản ứng thu được một muối và một anđehit.78 Cho 12. glixerol. ancol anlylic. Etyl axetat. CTCT của este không thể là A. Y: C3H8O3.9g một este đơn chức (mạch hở) tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch KOH 1M.8g X thì cần 3. axit axetic. HCOOCH=CH–CH3.2g ancol Y. glixerol. Đốt cháy 0. CH2− 2 CH C=O. Biết Z là ancol đơn chức. CH3CH2OH. CH3− CH− 2 CH 2 2 O O − C=O. HCOOCH(CH3)CH3. C. C.1 mol este E (chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100g dung dịch NaOH 12%. CH3COOCH2CH3. C. C. D. Khi bị oxi hoá chất Y chuyển thành anđehit. Câu 1. B. HCOOCH=CH–CH3 và CH3COOCH=CH2.52g một este E của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức (cả hai đều mạch hở) phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH 1M. C2H5COOCH3. D. axit propionic. B. CH3OCO− CH=CH2. ancol propylic. X: C2H4O2. A.57 ) và ancol Z. X: C3H6O2.73 Một este X tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối với He bằng 17 22.75 Xà phòng hoá một este no đơn chức E bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH chỉ thu được một sản phẩm X duy nhất. CH3CH2OH. B. Metyl propionat. C2H5− CH− C=O. Y: C3H8O. glixerol. CH3COOCH=CH2. Cho hơi Z qua ống bột đựng Cu xúc tác đun nóng thì sinh ra chất T có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Isopropyl fomiat. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng lượng 22 este đã phản ứng. axit acrylic. C. Y.6g chất Y cho 1. axit axetic. Câu 1.77 Thuỷ phân hoàn toàn 0. Công thức cấu tạo của E là A.

2g NaOH. anlyl butyrat. (H–COO)3C3H5. Biết rằng H 2O n 86 CTCT thu gọn của X. Câu 1. C2H5OOC–C3H4–COOC2H5. (CH2=CH–COO)3C3H5. Câu 1.35g este đó cần 3g NaOH và thu được 7. CH3–C6H4–COOC2H5. còn Y tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng. Cho 10g E tác dụng với lượng NaOH vừa đủ. etyl axetat.6g hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat cần 25. D. 4.152g H2O. 6. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.10kg natri hiđroxit.00g muối khan G. Trong ancol = dung dịch ancol Y 94% (theo khối lượng) tỉ số mol n 14 . 118.9035g X cần 54.80 Để xà phòng hoá 100kg dầu ăn thuộc loại trioleoyl glixerol có chỉ số axit bằng 7 cần 14. (CH3COO)2C2H4.89kg. B. D. benzyl fomiat.60g một este E đơn chức được 3. D. Số lượng CTCT thoả mãn tính chất đã nêu của E là A. B. C. etyl propionat. Sau phản ứng phải dùng 25ml dd H2SO4 0. 17 . 117.5M để trung hoà KOH còn dư. B.Câu 1. C.20%. B. Cho G tác dụng với axit vô cơ loãng thu được G 1 không phân nhánh. khối lượng muối natri thu được là A.445kg.5ml NaOH 0. C. Câu 1. etyl butyrat. X khử được AgNO3 trong amoniac. 8. D. 100 < M X < 200 . Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là A.2M.79 Đốt cháy 1. Khi a = 5. 103. C. 2.82 Muốn thuỷ phân 5. Câu 1. Câu 1. CTCT của este là A. D. Mặt khác muốn trung hoà 20ml dd KOH ban đầu phải dùng 15ml dd H2SO4 nói trên.08g/ml). (CH2=C(CH3)–COO)3C3H5. D.8g thì tên gọi của este là A. Mặc khác để thuỷ phân 6. (D = 1. vinyl pentanoat. 47.85 Để thuỷ phân 0.84 Thuốc chống muỗi (DEP) thu được khi cho axit thơm (X) tác dụng với ancol Y. C. Y lần lượt là A.81 Khi thuỷ phân (trong môi trường axit) một este có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14.14%. etyl valerat. Muốn trung hoà dung dịch chứa 0. 52. B. C2H5O–C6H4–COOC2H5.16%.05g muối. 50.52g CO2 và 1. 36. B.6kg.245kg. phenyl fomiat.18%.96ml NaOH 10%. B.01 mol este của một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1.83 Đun a gam este mạch không phân nhánh CnH2n+1COOC2H5 với 100ml dd KOH. C. Tên gọi của este đó là A. Câu 1. 108. C2H5OOC–C6H4–COOC2H5 D.

05. CH3CH2CH2CH2COOH.2M. (CH3)3CCOOH. B. 86. D.88 Đun nóng hỗn hợp hai chất đồng phân (X. C. D. B.87 Để xà phòng hoá hoàn toàn 2. Y. B.6g hỗn hợp muối. 20. (CH3)2CH-COOC2H5 và (CH3)3COOCH3. 287. 18 . 65kg và 40kg. 1 để trung hoà dung dịch thu được. 3. Câu 1. 22. Phân tử 10 khối trung bình của các axit béo trong thành phần cấu tạo của lipit và chỉ số xà phòng hoá của lipit và lần lượt là A.90 Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu. (CH3)2CHCOOH. thu được hai axit ankanoic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hai ankanol. CTCT của X. D. B. D. 273. 190. (CH3)2CHCOOH. 85. CH3CH2CH2COOH.19%.9g hỗn hợp ancol trên tác dụng hết với Na thu được 0. Đun 7. Câu 1. D. Câu 1. 215kg và 80kg.89 E là este của glixerol với một số axit monocacboxylic no. (CH3)2CHCOOH. trong đó X và Y là đồng phân của nhau. D.1%. 191. CH3CH2CH2COOH. A. 196. metyl axetat. (CH3)3CCOOH. 2. CH3(CH2)3COOH. D.188. C.86 Đun 20g lipit với dung dịch chứa 10g NaOH. metyl acrylat. Biết hiệu suất quá trình este hoá và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. isopropyl fomiat. Y) với dung dịch H2SO4 loãng.91 Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100g chất béo được gọi là chỉ số iot của chất béo. HCOOC(CH3)3 và CH3COOCH(CH3)2. C. B. B. CH3(CH2)3COOH.22g hỗn hợp hai este là đồng phân X và Y. 90. Khi cho 3.5M.9g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích VH2O :VCO2 = 1:1 .18%. mạch hở. Z. (CH3)2CHCOOH. etyl axetat. B. vinyl axetat. Hoà tan 1g hỗn hợp axit trên vào 50ml NaOH 0. Biết rằng các gốc hiđrocacbon đều có độ phân nhánh cao nhất. 2. etyl fomiat.920. C. để trung hoà NaOH dư phải dùng 10ml HCl 0. Phần trăm về khối lượng của một trong hai glixerit phải là A. Z là đồng đẳng kế tiếp của Y và có mạch cacbon không phân nhánh. Chỉ số iot của chất béo được tạo nên từ axit linoleic là A.05 mol khí. Cho hỗn hợp muối đó tác dụng H2SO4 dư được hỗn hợp 3 axit X. CH3CH2CH2CH2COOH.92 Một mẫu chất béo chứa gồm trilein và tripanmitin có chỉ số iot là 19.3M. 18. 228. 170kg và 80kg. 286. Tên gọi của hai este là A. metyl propionat. Y.736. Sau khi kết thúc phản ứng. CH3COOC(CH3)3 và CH3CH2COOCH(CH3)2. 173.20%. Y là A.5kg và 41kg. propyl fomiat. Câu 1.Câu 1. C. (CH3)2CH-COOC2H5 và (CH3)2CHCH2COOCH3. Số CTCT của E và CTCT của các axit X. cần dùng 90ml dung dịch HCl 0. Z lần lượt là A. thu được 8.868. Câu 1. Câu 1. C. 192. 3. 188. 20. cần dùng 30ml dd NaOH 1M. C.

Cấu trúc phân tử a) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Glucozơ là monosaccarit. fructozơ có sự chuyển hoá thành glucozơ. nên không có khả năng mở vòng. do đó có thể mở vòng tạo thành nhóm anđehit (– CHO). cấu tạo bởi C 1 của gốc α . Trong phân tử không còn nhóm OH semiaxetal. Trong thiên nhiên.hoặc β .glucozơ nối với C2 của gốc β fructozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C2).CHƯƠNG II. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ. cấu tạo bởi C1 của gốc α .glucozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C4). CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH CH2OH[CHOH]4CHO b) Saccarozơ và mantozơ (C12H22O11) Saccarozơ là một đisaccarit. glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng α -glucozơ và β glucozơ (dạng mạch vòng). H 4 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 O H 2 OH H 1 OH H 4 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 O H 2 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 H O H 2 OH H OH 1 O C 1 H H 4 OH α -glucozơ glucozơ β -glucozơ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.glucozơ nối với C4 của gốc α . hai dạng vòng này chiếm ưu thế và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở. cấu tạo bởi một nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit) và năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại (là poliancol): CH2OH[CHOH]4CHO. 19 . Fructozơ là đồng phân của glucozơ. Đơn vị monosaccarit thứ hai có nhóm OH semiaxetal tự do. CACBOHIĐRAT A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. cấu tạo bởi một nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton) và năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại (là poliancol): CH2OH[CHOH]3COCH2OH. Trong dung dịch. Cùng với dạng mạch hở fructozơ có thể tồn tại ở dạng mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh H OH 2 H O OH H 5 2 1 O H O OH H 5 1 CH2OH 2 OH H 3 OH O OH H 5 HOCH2 3 1 OH 4 CH2OH H 6 HOCH2 3 OH H 4 CH2OH 6 4 CH2OH H 6 α -fructozơ fructozơ OH- β -fructozơ Trong môi trường bazơ.

c) Tinh bột và xenlulozơ (C6H10O5)n Tinh bột là polisaccarit. Xenlulozơ là đồng phân của tinh bột. (*) phản ứng trong môi trường kiềm. 20 . không yêu cầu viết sản phẩm. phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do. nên công thức của xenlulozơ còn có thể viết [C6H7O2(OH)3]n. 2. Tính chất hoá học Cacbohiđrat Glucozơ Tính chất T/c của anđehit + [Ag(NH3)2]OH T/c riêng của –OH hemiaxetal + CH3OH/HCl T/c của poliancol + Cu(OH)2 T/c của ancol (P/ư este hoá) + (CH3CO)2O Ag↓ + Ag↓ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Tinh bột Xenlulozơ Metyl glucozit - - Metyl glucozit - - dd màu xanh lam dd màu xanh lam dd màu xanh lam dd màu xanh lam - - + + + + + Xenlulozơ triaxetat Xenlulozơ trinitrat + + HNO3/H2SO4 P/ư thuỷ phân + H2O/H+ P/ư màu + I2 - + + + + - Glucozơ + Fructozơ Glucozơ Glucozơ Glucozơ - - - - màu xanh đặc trưng - (+) có phản ứng. cấu tạo bởi các mắt xích β -glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài. (-) không có phản ứng. phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi. cấu tạo bởi các mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo.

t 0 cô n nC6H12O6 21 .MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP  → 1. 6 CH2OH H 4 OH 5 OH 3 H O H 2 OH H 1 OH H 6 CH2OH 5 OH 3 H OH − O H 2 OH H 1 + HOCH3 HCl 4 OH + H2O OCH3 metyl α -glucozit  → 11.CH2OH[CHOH]4CHO+5CH3COOH ← CH3COOCH2[CHOOCCH3]4CHO  Xt. CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2  CH2OH[CHOH]4COOH + Cu2O↓ + → +2H2O t → 3NH 3 + O H 2 4. C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O11. CH2OH[CHOH]4COOH + Fe  tạo phức màu vàng xanh. C6H12O6  2CH3–CHOH–COOH → Axit lactic (axit sữa chua) Men → 7. (C6H10O5)n + nH2O  → hoaë men c Axit voâ loaõ g.t0 Men lactic 6. CH 2 OH[CHOH]4 CHO + 2[Ag(NH 3) 2]OH  CH 2OH[CHOH] 4COONH 4 +2Ag ↓ + glucozơ amoni gluconat Men röôï u 5. CH2OH[CHOH]3COCH2OH ← CH2OH[CHOH]4CHO  12. → H 2SO4 loaõ g n 14.2H2O 16. C12H22O11. CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O  CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr → 3+ 13.CaO. 6H–CHO → C6H12O6 10.B .t0 (pentaaxetyl glucozơ) + H2O 2. C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2↑ → o Ni. C12H22O11 + H2O  C6H12O6(Glucozơ) + C6H12O6(Fructozơ) → → 15.CaO. CH2OH[CHOH]4CHO + H2  CH2OH[CHOH]4CH2OH → Sobit (Sobitol) t0 3.2H2O + CO2  C12H22O11 + CaCO3↓ 2H2O + → 17. (C6H10O5)n + nH2O t0  → xt: H + (Glucozơ) nC6H12O6 (Xenlulozơ) (Glucozơ) Ca(OH)2 9. (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 Hoaë H+ c (Tinh bột) 8.

4 loại. 68. 34.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I.0g.tinh bột 18. C. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức. 43.4 Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ? A. t 0 20. 21. ngược lại. 2. 1. 22 .6g. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.0g. nhưng trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số …. C. D. 2. glucozơ.5 Để tráng bạc một chiếc gương soi.1 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Ở dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều có nhóm cacbonyl. Trong môi trường bazơ. phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.2 Cacbohiđrat là gì? A. Câu 2. C. 2. Câu 2. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)n. B. glucozơ. ngược lại. 1. phản ứng với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. 3 loại. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO 3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A.2g. B. 2. người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac.3 Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? A. 1. phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac. [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O → (HNO3) xenlulozơ trinitrat C. 43. phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.2g.2g. 43. Câu 2. D. 68. ngược lại. fructozơ có thể chuyển hoá thành … và … A. (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 → xenlulozơ glucozơ H 2SO4 ñ. C. B. t cô n 19. D. B.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 2. còn trong phân tử fructozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số…. 68. glucozơ. 2 loại. mantozơ.0g. D. B. 6nCO2 + 5nH2O Dieä luï p c  → a/ s maë trôø t i glucozơ (C6H10O5)n 0 Axit voâ loaõ g. D. Câu 2. 2. 1 loại. glucozơ. C.0g.

dung dịch CuSO4. B. KOH và axit axetic. D. sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot. Nước brom. D. glixerol tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột? A. C. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4. [Ag(NH3)2]OH. B. C.12 Chọn câu phát biểu sai: A.9 Để phân biệt các chất: Glucozơ. B.11 Có 4 dung dịch loãng không màu gồm: Lòng trắng trứng. D. HNO3. lòng trắng trứng và rượu etylic.10 Chọn cách phân biệt các dung dịch sau đây: Lòng trắng trứng. dung dịch AgNO3/NH3. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot. 23 . Câu 2. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ? A. còn lại lòng trắng trứng. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ. AgNO3/NH3. Cu(OH)2/OH . hồ tinh bột. khi đun nóng lòng trắng trứng đông tụ. B. glucozơ và axit axetic.6 Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ. dung dịch brom. Câu 2. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh. Câu 2. A. D. glixerol. Na kim loại. A.7 Để phân biệt các dung dịch glucozơ. dung dịch HNO3 đặc. dung dịch HCl. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. C. Câu 2. C. chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ. Cu(OH)2/OH . D.8 Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol. B. glixerol. C. Câu 2. lòng trắng trứng tác dụng Cu(OH)2 cho màu xanh tím. glixerol. B. còn lại glixerol. Glixerol tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. C. dung dịch KMnO4. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh. saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử ? − A. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.Câu 2. NaOH. Hoà tan từng chất vào nước. Saccarozơ là một đisaccarit. dung dịch HNO3. có thể chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây? − A. còn lại hồ tinh bột. B. C. anđehit axetic. Câu 2. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. ancol etylic. C đều đúng. D. Cả B.

C. 0. Câu 2. vừa có tính chất của anđehit là A. B. saccarozơ và tinh bột. tất cả các chất đã cho. tinh bột. khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. 18. Chất này có thể lên men rượu (ancol). B.19 Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là A. 91. Câu 2. fructozơ. Saccarozơ. Chất đó là chất nào trong các chất sau ? A. 102. glucozơ và tinh bột.4g. thu được 50g kết tủa. axit axetic.D. fructozơ. Câu 2. 52. Khi thuỷ phân đến cùng.13 Cùng là chất rắn kết tinh. Câu 2. 23. xenlulozơ. xenlulozơ. D. fructozơ. có vị ngọt là tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của nhóm chất nào sau đây? A. glucozơ. A.6g. glucozơ. thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu ? Giả thiết rằng. glucozơ và fructozơ. Câu 2.89kg. 0. B. Saccarozơ. Glucozơ. fructozơ. Glucozơ. C. không mùi. 50.20 Nhóm gluxit đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là A. 0. Khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra lần lượt là (giả thiết rằng. 0. Saccarozơ. 28.99kg.17 Khi thuỷ phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột. D. fructozơ. B. tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ. Glucozơ. 88. biết hiệu suất lên men là 80%. 52. D. C. không màu. saccarozơ. 0. 0.74g. sacacrozơ. Câu 2. D.5g. tinh bột.0g. glucozơ. mantozơ.500kg. B. B. tinh bột.16 Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. C. Câu 2. D. 0.555kg. chỉ có glucozơ. hex-3-en. glucozơ. Câu 2.0g. dễ tan trong nước.8g. B. xenlulozơ. C. C.690kg.90kg. Mantozơ. 91. B.21 Cho glucozơ lên men tạo thành ancol. C. D.8g. xenlulozơ. Câu 2. C.74g. D. khối lượng ancol thu được là A. 24 . C. A. mantozơ. glucozơ và saccarozơ. sự chuyển hoá của fructozơ là không đáng kể và hiệu suất các phản ứng đều đạt 90%) A. glucozơ và xenlulozơ. fructozơ và saccarozơ. người ta phải dùng 100g saccarozơ. Glucozơ.0g.444kg. 64.14 Cho các chất glucozơ. fructozơ.18 Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ.15 Để tráng bạc một số ruột phích. B. Chất vừa có tính chất của ancol đa chức.8g.80kg. 27. saccarozơ. 0. D.5g. phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%. tinh bột. D.

Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. [Ag(NH3)2]OH. Saccarozơ. xenlulozơ. C.103 lít. 448. C. tinh bột. Na2CO3. D. D. B.03% thể tích không khí.26 Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây? A. Câu 2. nhiệt độ. Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. mantozơ. Saccarozơ. D.27 Chọn câu phát biểu sai: A. 112. H2O/H+.103 lít.Câu 2. Câu 2. Cu(OH)2.24 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. C. tinh bột. [Ag(NH3)2]OH. Cu(OH)2. H2/Ni . [Ag(NH3)2]OH.25 Biết CO2 chiếm 0. C6H12O6  m e → C2H5OH + O2 Câu 2. Câu 2. mantozơ. Trong dung dịch. đun nóng.103 lít. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2. 25 . Saccarozơ. [Ag(NH3)2]OH. D.glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.103 lít. C6H12O6 + Cu(OH)2  → kết tủa đỏ gạch n B. B. nhiệt độ. 224. glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. đun nóng. NaOH. CH3COOH/H2SO4 đặc. 336. C6H12O6  m e → CH3–CH(OH)–COOH C. nhiệt độ. C6H12O6 + CuO  → Dung dịch màu xanh n D. H2/Ni . xenlulozơ. xenlulozơ. B.22 Chọn sơ đồ phản ứng đúng của glucozơ A. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. D. tinh bột. C. B. B. thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162g tinh bột là A. Tinh bột có cấu trúc phân tử mạch không phân nhánh. mantozơ. C.23 Nhóm gluxit khi thuỷ phân hoàn toàn đều chỉ tạo thành glucozơ là: A. Cu(OH)2. Câu 2. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. Cu(OH)2. H2/Ni .28 Chọn câu phát biểu đúng: A. nhiệt độ. B. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. Metyl α . H2/Ni. Câu 2. Mantozơ.

H2.34 Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là A. tinh bột. (C6H10O5)n. Câu 2.29 Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O  (C6H10O5)n + 6nO2.C. Glucozơ + Cu(OH)2. Glucozơ.33 Phản ứng chuyển glucozơ. B. (C6H10O5)n.30 Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → sobit. 1000. dung dịch Br2.31 Phản ứng khử glucozơ là phản ứng nào sau đây ? A. glucozơ. etanol. 60g. hiệu suất thuỷ phân tinh bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. etanol. Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH. o C. Glucozơ. mantozơ. saccarozơ.36 Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là A. tinh bột. quá trình khử. mantozơ. C. phản ứng với H2/Ni. to. phản ứng tráng gương. fructozơ. Tên gọi X. Cn(H2O)m. Glucozơ. D. C.37 Một polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000u. Khối lượng tinh bột cần dùng là A. B. B. [Ag(NH3)2]OH. Câu 2. Câu 2. Câu 2. D. 56g. [C6H7O2(OH)3]n. C. Y lần lượt là A. C. Glucozơ → etanol. [C6H7O2(OH)3]n. quá trình quang hợp. 1500. Câu 2. xenlulozơ. D. 56.32 Để điều chế 45g axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic. B. quá trình oxi hoá. [C6H7O2(OH)3]n. xenlulozơ.25g. C. 950. là phản ứng Clorofin hoá học chính của quá trình nào sau đây? A. (C6H12O6)n. D. t . Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng phản ứng thuỷ phân. n có giá trị là A. phản ứng với Cu(OH)2. fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là A. C. Câu 2. Cu(OH)2. men C. asmt → Câu 2. CxHyOz.38 Gluxit không thể thuỷ phân được nữa là A. Dung dịch mantozơ có tính khử và bị thuỷ phân thành glucozơ. D.39 Cacbohiđrat khi thuỷ phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là 26 . D.35 Cacbohiđrat (gluxit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức và có công thức chung là A. Câu 2. D. 50g. R(OH)x(CHO)y. Glucozơ + H2/Ni . phản ứng với kim loại Na. D. Câu 2. C. D. B.nH2O. (C6H10O5)n. B. 900. D. D. C. etanol. Câu 2. quá trình hô hấp. B. Glucozơ. B. [C6H7O2(OH)2]n. B. C. B. Câu 2.

C.40 Saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là A. tinh bột. Cu(OH)2. phản ứng khử Cu(OH)2. Mantozơ. B. 27 . B. Saccarozơ. B. Câu 2. B. D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. phản ứng tráng gương. Câu 2. saccarozơ. Saccarozơ. mantozơ. C. C.4%. D. Câu 2. D. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.41 Polisaccarit khi thuỷ phân đến cùng tạo ra nhiều monosaccarit là A. B. amilopectin. oxi hoá glucozơ bằng [Ag(NH3)2]OH. amilozơ. 0.48 Phản ứng chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm OH ở các nguyên tử cacbon liên tiếp nhau là phản ứng với A. C. D. phản ứng thuỷ phân. tinh bột. dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3. đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.44 Để xác định trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ.45 Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng A.47 Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là A. Xenlulozơ. amilopectin. amilozơ. D. D. B. phản ứng tráng gương.1%. khử glucozơ bằng H2/Ni. H2/Ni. [Ag(NH3)2]OH. 0. C. amilozơ. Câu 2. 0. B. Tinh bột. Câu 2. phản ứng lên men rượu etylic. D. to. glucozơ. C.46 Gluxit chuyển hoá thành glucozơ trong môi trường kiềm là A. C. alanin. C. D. glixerol.A. B. xenlulozơ. C. fructozơ. phản ứng cộng hiđro. D. phản ứng tráng gương. Câu 2.42 Chất không phản ứng với glucozơ là A. B. lên men rượu etylic. 0.2%. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh đặc trưng. B.43 Trong máu người. Câu 2. có thể dùng 2 phản ứng hoá học là A. I2. saccarozơ. xenlulozơ. đều lấy từ củ cải đường. Xenlulozơ. đều tham gia phản ứng tráng gương. Câu 2. Tinh bột. saccarozơ. Câu 2.3%. nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là A. phản ứng tráng gương.

(6). (4). Câu 2. D. Câu 2.1%. Lên men glucozơ. t . … cộng với hiđro cho ….51 Khi nào bệnh nhân được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ (còn được gọi với biệt danh “huyết thanh ngọt”). D.49 Phản ứng chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit là A. C. (6) phức bạc amoniac. (2) có nhiều nhóm OH. o C. tác dụng với axit tạo sobitol. phản ứng với H2/Ni. (4). (5).2%. D. Câu 2. (8). D. phản ứng với CH3OH/HCl. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu từ 0. Cu(OH)2. Câu 2. (7). Câu 2. (5). 28 . A. (1). (8). B. (7) hợp chất hữu cơ tạp chức. H2/Ni. (2). phản ứng tráng gương. (5). Câu 2.54 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng? A. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu < 0. (8). (1). B. B. C. (3).1%. phản ứng với Cu(OH)2. (3). vậy trong phân tử … ở … Tương tự như glucozơ. (2). dung dịch brom. Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. AgNO3/NH3.53 Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. (7). (8). (5) poliancol. D. (1). C. B. D. (7).52 Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ dùng trong phòng thí nghiệm ? A. (8) Cn(H2O)m. (6). (3). (3). (7). C. (4). nóng. (2). Thuỷ phân dẫn xuất etyl halogenua trong môi trường kiềm. B. B. (3) vị trí kề nhau. phản ứng với AgNO3/NH3. C.C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.1%. Cacbohiđrat là những … và đa số chúng có công thức chung là … (1) dung dịch màu xanh lam. (6). Từ hay cụm từ thích hợp ở những chỗ trống trong các câu ở đoạn văn trên lần lượt là A. to. (4) fructozơ. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu = 0.1% → 0. (2). phản ứng lên men rượu etylic. (6). tác dụng với axit tạo este có 5 gốc axit.50 Phân tử glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho …. bị oxi hoá bởi … trong môi trường bazơ. D. Cho hỗn hợp etilen và hơi nước qua tháp chứa H3PO4. (1). (4). Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu > 0. (5).

Y. D. to. Câu 2. T lần lượt là 6:1:3:2 và số nguyên tử cacbon trong mỗi chất không nhiều hơn 6. C6H12O6.37kg. Y. B. CH2O. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3. CH2O. 88. T lần lượt là A. C. C. 12. C2H4O2. (1). (4). 5. ancol bị hao hụt 5%.09J năng lượng mặt trời. C2H4O2. Y. 90. Công thức phân tử của X. 13. B. B. saccarozơ.56kg. mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2. cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa.32g. glucozơ.55 Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành.8g H2O và cần một thể tích oxi vừa đúng bằng thể tích CO2 thu được. 90. B. Câu 2. D. Z.59 Saccarozơ đều tác dụng được với nhóm chất nào sau đây ? (1) H2/Ni.56 Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất. Khi oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng kết quả: Cứ tạo ra 4. C6H12O6. 6. Trong quá trình chế biến.84kg. (2). (3) [Ag(NH3)2]OH. T. C. C3H6O3. Z.57 Lên men a g glucozơ. C3H6O3. 14. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%. C. lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu? A.26g. C2H4O2. C3H6O3. 29 . Tỉ lệ phân tử khối của X.26g.65kg. (2) Cu(OH)2.4g. (3). giá trị của a là A. C3H6O3. 15. 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Nếu trong một phút. CH2O.4g CO2 thì kèm theo 1. D. Với một ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích lá xanh là 1m2.60 Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau Cu(OH)2/NaOH to dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch Z Vậy Z không thể là A.32g. (1). 88. CH2O. Câu 2. D. C2H4O2.II. C.58 Cho 4 chất hữu cơ X. B. 4. C6H12O6. Câu 2. nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Z. C6H12O6. (2). lên men thành ancol etylic. D. 4.BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 2. Câu 2. B. (2). Khối lượng ancol etylic thu được bằng bao nhiêu? A. (4) CH3COOH (H2SO4 đặc) A. (4).

5031kg. Q. Muốn điều chế 29.00 lít. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. B. 14. X. toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư. 15. 5000kg. B. Câu 2. D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn. Câu 2. Giá trị m cần dùng là bao nhiêu ? A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối gần bằng nhau. B.C.01 mol một cacbohiđrat (X).64 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh.62 Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. D. mỗi mũi tên biểu thị một phản ứng hoá học). Nếu muốn điều chế một tấn ancol etylic. C12H22O11 C6H12O6 CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa B. D.66 Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ.98g H2O. 24. thu được 5.65 Chọn câu đúng trong các câu sau: A.5.2. B. Biết rằng. C. C. D.39 lít. 949.63 Cho sơ đồ chuyển đổi sau (E.39 lít. C. 15. B.28g CO2 và 1. (C6H10O5)n C6H12O6 CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH D. 30 .70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D=1.0. A.0g kết tủa. 1000. Câu 2. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. fructozơ. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. (C6H10O5)n. tỉ lệ khối lượng H và O trong X là 0. Z là hợp chất hữu cơ.0. hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu xấp xỉ A. được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. mantozơ. Công thức của E.52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu ? A. Công thức phân tử của X là A. Z phù hợp với sơ đồ sau là Q X E CO2 C2H5OH Z Y E Q X Y Z A. Câu 2.61 Đốt cháy hoàn toàn 0. Câu 2. B. D. Y.39 lít. Y. C.125:1. C12H22O11. Câu 2. X. nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột. C đều sai. (C6H10O5)n C6H12O6 CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H5 C. 950. Q. 940. thu được 750. C6H12O6. C12H24O12.

C6H12O6. 77% và 23%. 6200kg.68 Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (xúc tác H2SO4 đặc). Khối lượng ancol thu được là A. D. C. Công thức phân tử của X là A. 70% và 30%.25 lít. 1246.1g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat.7 lít.71 Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0. 1382600 lít. to. B. B.03% thể tích không khí.84% và 23. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0. Câu 2.25 lít. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức anđehit (–CH=O). tất cả đều sai. 1218. hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%.1g kết tủa và dung dịch A. C18H36O18.1g kết tủa nữa. Câu 2. 76. D. thu được 11.84% và 22. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp? Giả thiết hiệu suất quá trình là 100% A. 1206. Câu 2. B. D. D. biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0. 77.0815g.0552g hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện. Câu 2. Câu 2. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác. B. C. Đun nóng dung dịch A lại được 0. B. 389. C12H22O11. C.67 Chọn phát biểu sai: A. C. C. 5100kg. (C6H10O5)n.69 Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic.16%. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2 /OH-.8kg. D.8kg.70 Pha loãng 389. 31 . 1382666. tất cả đều sai.16%. 398.C.4104g X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0. đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0.0855g một cacbohiđrat X. Thành phần % theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là A.8 g/cm3. Biết khi làm bay hơi 0. Thể tích dung dịch ancol thu được là A. Câu 2.8kg ancol etylic thành ancol 40o.72 Đốt cháy hoàn toàn 0. C. D.6g CH3COOH. 1402666. xenlulozơ điaxetat và 6. D. Tinh bột có phản ứng màu với iot do tinh bột có cấu tạo mạch ở dạng xoắn có lỗ rỗng. 400kg.125 lít. 390kg. B.7 lít.

52 B 2.44 C 2.10 D 2. 32 .70 C CHƯƠNG III.32 B 2.20 D 2.3 C 2.29 B 2.2 B 2.24 D 2.38 D 2.53 C 2.67 A 2.71 A 2.65 D 2.57 D 2.19 C 2.39 C 2.21 A 2.5 C 2.31 A 2.45 A 2.8 C 2.17 D 2. AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.26 B 2.34 C 2.54 D 2.56 B 2.15 A 2.42 D 2.72 A 2.14 A 2. chẳng hạn các gốc ankyl có hiệu ứng +I.7 A 2.11 B 2.6 C 2. R CH COOH.12 C 2. NH CH COOH n R amin α .37 C 2.47 B 2.66 A 2.59 B 2.41 B 2.58 C 2. Tính chất a) Tính chất của nhóm NH2 + Tính bazơ R NH2 + H2O [R NH3]+ + OH- Tác dụng với axit cho muối: R NH2 + HCl [R NH3]+Cl- Lưu ý: Mọi yếu tố làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ trong phân tử amin trung hoà nói chung đều làm tăng tính bazơ (trừ trường hợp chịu ảnh hưởng của hiệu ứng che chắn không gian và khả năng solvat hoá trong dung môi nước).62 B 2.9 B 2.1 A 2.25 B 2.4 D 2.18 B 2.51 B 2.43 A 2.13 A 2..40 C 2.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG II 2.amino axit peptit 2.36 B 2.33 C 2.35 A 2.69 C 2. Cấu tạo phân tử: Các nhóm đặc trưng R NH2.23 C 2. sẽ làm cho tính bazơ tăng lên.49 D 2.61 C 2.27 D 2.64 A 2.63 B 2.30 A 2.50 C 2.55 A 2.22 B 2..48 B 2. NH2 H2N CH CO 1 R .46 C 2.16 B 2.68 B 2.60 B 2.  Những nhóm đẩy electron.28 C 2.

đun nóng dung dịch muối điazoni sẽ tạo ra phenol và giải phóng nitơ. Thực tế HNO2 không bền. ta có thể viết: (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH > (C6H5)3N. 33 . Vì vậy. làm giảm mật độ điện tích âm ở nguyên tử N.π theo chiều chuyển dịch electron hướng vào vòng benzen. sẽ làm tính bazơ yếu đi. ngược lại càng có nhiều nhóm gây hiệu ứng –C tính bazơ sẽ càng giảm. Ngược lại nhóm phenyl có hiệu ứng –C hút electron.hay ArN2Cl + NaNO2 + HCl  Thí dụ: C6H5–NH2+HONO+HCl → C 6 H 5 N ≡ N  Cl +2H2O (1*)    (anilin) (phenylđiazoni clorua) Đun nóng dung dịch muối điazoni: +  t0 C 6 H N ≡ N  Cl + H2O  C6H5OH + N2↑+ HCl (2*) →  5   Lưu ý: Trong công thức phân tử không cần viết các phản ứng (1* và 2*). Vì vậy các amin mạch hở có tính bazơ mạnh hơn (dung dịch trong nước của chúng có thể làm xanh giấy quỳ) so với amin thơm (Anilin không làm xanh giấy quỳ). do đó khả năng nhận proton của anilin giảm. đồng thời trong phân tử xuất hiện hiệu ứng liên hợp p . − Amin bậc 1 • Amin béo bậc 1 Tác dụng với axit nitrơ tạo ancol tương ứng và giải phóng khí nitơ (hiện tượng sủi bọt khí). HCl R NH2 + HONO R OH + N2 + H2O NaNO + HCl 2 Thí dụ: C2H5–NH2 + HONO → C2H5–OH + N2↑ + H2O  • Amin thơm bậc 1 Tác dụng với axit nitrơ trong môi trường axit ở nhiệt độ thấp tạo muối điazoni. Điều này được giải thích là: Amin thơm chứa vòng benzen hút electron. nên phải dùng hỗn hợp (NaNO2 + HCl). chỉ cần nêu hiện tượng. càng thay thế nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng những nhóm có hiệu ứng đẩy electron +I tính bazơ càng tăng. + Tác dụng với HNO2 Dựa vào khả năng phản ứng khác nhau đối với HNO 2 của các amin mỗi bậc. ArNH2 + HNO2 + HCl 0-5oC -2H2O ArN2+Cl. người ta có thể phân biệt được chúng.  Về nguyên tắc.

+ H2N 4 COOH + nH2O hay2enzim H SO CH2 Rn COOH + Phản ứng màu với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh tím (dùng để nhận biết protein). e) Anilin và nhiều protein có phản ứng thế dễ dàng nguyên tử H của vòng benzen NH2 NH2 Br Br (trắng) Br (dd) + 3Br2(dd) + 3HBr(dd) 34 .amino axit tạo poliamit: NH [CH2]5 CO n + nH2O d) Protein có phản ứng của nhóm peptit CO-NH + Phản ứng thuỷ phân: H 2N CH 1 R H2 N nH2N [CH2]5 COOH to CO HN CH R1 CH CO HN CH R2 CH CO ..và ω .. + Tác dụng với dẫn xuất halogen: R NH2 + CH3I R NHCH3 + HI b) Amino axit có tính chất của nhóm COOH Tính axit RCH(NH2)COOH + NaOH RCH(NH2)COONa + H2O Phản ứng este hoá: 2 4 RCH(NH2)COOH + R1OH RCH(NH2)COOR1 + H2O c) Amino axit có phản ứng giữa nhóm COOH và nhóm NH2 Tạo muối nội (ion lưỡng cực): H SO H3N+ CH COO- H2N CH COOH R R Phản ứng trùng ngưng của các ε ..− Amin bậc 2 Các amin bậc 2 thuộc dãy thơm hay dãy béo đều dễ dàng phản ứng với HNO2 tạo thành nitrozamin (Nitroso) màu vàng: R(R’)N – H +HO – N=O  R(R’)N – N =O + H2O → (Nitroso – màu vàng) − Amin bậc 3: Không phản ứng (không có hiện tượng gì). NH CH R3 CH R2 COOH + H2N R3 COOH + H2N Rn COOH+ ..

C2H5–NH2 + HONO → C2H5–OH + N2↑ + H2O  + NaNO + HCl  2 2.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP NaNO + HCl 2 1. 2R – OH + NH3  (R)2NH + 2H2O → Al 2O3. C 6 H 5 N ≡ N  Cl + H2O  C6H5OH + N2↑+ HCl →   t0 4. C6H5–NO2 + 6 [ H ]  → Cũng có thể viết: 16. C6H5NH2 + H2SO4  C6H5NH3HSO4 → 11. H2N + H2SO4 180oC H2N NH2 SO3H + H2O 13. CH3NH2 + H–COOH  H–COONH3CH3 → metylamoni fomiat 7. R(R’)N – H +HO – N=O  R(R’)N – N =O + H2O → (nitroso – màu vàng)  → 5. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl → phenylamoni clorua 8. C6H5–NH2+HONO+HCl → C 6 H 5 N ≡ N  Cl +2H2O    +   3. P 17. 2C6H5NH2 + H2SO4  [C6H5NH3]2SO4 → 12. R–NO2 + 6 [ H ]  R–NH2 + 2H2O → Fe + HCl C6H5–NH2 + 2H2O 15. R – Cl + NH3  R – NH2 + HCl 1000C 21.B . R – OH + NH3  R–NH2 + H2O → Al 2O3. P 19. P 18. C6H5NH2 + CH3COOH  CH3COONH3C6H5 → 10. R – NH2 + HCl  R – NH3Cl → 35 . 3R – OH + NH3  (R)3N + 3H2O → C2H5OH → 20. CH3NH3Cl + NaOH  CH3NH2 + NaCl + H2O → 9. R–NO2 + 6HCl + 3Fe  R–NH2 + 3FeCl2 + 2H2O → Al 2O3. NH2 Br Br (dd) + 3Br2(dd) Br Fe + HCl + 3HBr(dd) 14. CH3 – NH2 + H2O ← CH3 – NH3+ + OH 6.

p NH[CH2]5CO n + nH2O HN[CH2]6CO n + nH2O 40. H2N–R–COOH + HCl  ClH3N–R–COOH → 36. CH3CH(Br)COOH + 3NH3  CH3CH(NH2)COONH4 + NH4Br → C. H2N–R–COOH ← H2N–R–COO. ClH3N–R–COOH + 2NaOH  H2N–R–COONa + NaCl + H2O → HCl 38. 36 xt.1 Sự sắp xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ giữa etylamin. C. p . thêm vài giọt dung dịch H2SO4. Câu 3. 2(H2N)bR(COOH)a + aBa(OH)2  [(H2N)bR(COO)a]2Baa + 2aH2O → 1 29. thêm vài giọt dung dịch Na2CO3 D.+ NH3  H2N–R–COOR’ + NH4Cl → 35.2 Cách thuận lợi nhất để nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 là A. phenylamin < amoniac < etylamin. 2(H2N)bR(COOH)a + bH2SO4  [(H3N)bR(COOH)a]2(SO4)b → 37.+ H+ ← H3N+–R – COO  27. H2N–R–COOH + HONO  HO–R–COOH + N2↑ + H2O → 39. phenylamin < etylamin < amoniac.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 3. Đưa đầu đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2. B. etylamin < amoniac < phenylamin. (H2N)b R (COOH)a + aNa  (H2N)bR(COONa)a + → a 2 H2 31. 2(H2N)bR(COOH)a + aNa2O  2(H2N)b R(COONa)a + aH2O → HCl  → 32. 2R – Cl + NH3  (R)2NH + 2HCl 1000 C C2H5OH → 25. to.+ H2O  34. nH2N[CH2]5COOH nH2N[CH2]6COOH xt. nhận biết bằng mùi. phenylamin và amoniac đúng là A. C.C2H5OH → 22. R – NH3Cl + NaOH  R – NH2 + NaCl + H2O → C2H5OH → 24. 3R – Cl + NH3  (R)3N + 3HCl 1000 C  →  → 26. H2NR(COOH)a + aNaOH  H2N(COONa)a + aH2O → 28. 41. to. amoniac < etylamin < phenylamin. H2N–R–COOH + R’–OH ←  H2N–R–COOR’ + H2O  HCl   → 33. B. D. [H3N+–R–COOR’]Cl. H2N–R–COOH + R’–OH + HCl ←  [H3N+–R–COOR’]Cl. H2N–R–COOH + Na  H2N–R–COONa + H2 → 2 30. R – Cl + NH3  R – NH3Cl 1000C 23.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I.

Câu 3. CH2(NH2)COOCH3. C. D. B. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. etanol và lòng trắng trứng? A. D. CH(NH2)2COOCH3. xeton metyl axit lưỡng tính nguyên tử cation Câu 3.3 Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N là A. N) và ancol metylic. D. hiđroxyl metylen khử oxi hoá cation anion D. 5. amin cacbonyl oxi hoá Axit phân tử phân tử ion lưỡng B. CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. C. trong phân tử của nó vừa có nhóm …(1)…vừa có nhóm …(2)…nên vừa có tính chất …(3)…vừa có tính chất … (4)….6 Amino axit là một hợp chất hữu cơ tạp chức. O.5. 3. CH2(NH2)COOCH3. CH3OH/HCl. glixerol. Câu 3. 2. Câu 3. CH(NH2)2COOCH3. quỳ tím. 2. 2. 4. B. C.4 Số lượng đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N là A. thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu? A. C. H. Câu 3. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 8.8 Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C.10 Khi thuỷ phân 500g protein A thu được 170g alanin. 190. C.5 Số lượng đồng phân amin có chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là A. B. 5. CH2(NH2)COOH. 37 .Câu 3. B. 3. 5. HCl. amino cacboxyl bazơ Axit phân tử cực C. D. CH(NH2)2COOH. Cu(OH)2. B. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên. C. NaOH. Amino axit thường tồn tại dưới dạng …(5)…cân bằng với dạng …(6)… (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. AgNO3/NH3. B. D.12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A. 4. 6. CH(NH2)2COOH.9 Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ. C. D.2g CO2.000. HNO3. CH2(NH2)COOH. 191. B lần lượt là A. B. chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây? A. D. 4. Nếu phân tử khối của A là 50.7 Có 3 chất hữu cơ gồm NH2CH2COOH. NaOH.9g este A thu được 13. 192. 3. 189.3g H2O và 1. Câu 3.

Câu 3.11 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O? A. HCl. B. H2SO4. C. NaOH. D. quỳ tím. Câu 3.12 Glixin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây (điều kiện phản ứng xem như có đủ): A. Quỳ tím , HCl , NH3 , C2H5OH. B. NaOH, HCl, C2H5OH, CH2 COOH.
NH2

C. Phenoltalein , HCl , C2H5OH , Na. D. Na , NaOH , Br2 , C2H5OH. Câu 3.13 Tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X chứa 32% C; 6,667% H; 42,667% O; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. A. H2NCH2COOH. B. C2H5NO2. C. HCOONH3CH3. D. CH3COONH4. Câu 3.14 Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C3H7O2N, A tác dụng được với dung dịch NaOH, dung dịch HCl và làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo đúng của A là A. CH3CH(NH2)COOH. B. CH2=CHCOONH4. C. HCOOCH2CH2NH2. D. H2NCH2CH2COOH. Câu 3.15 Cho các chất: etylen glicol (1), axit aminoaxetic (2), axit oxalic (3), axit acrylic (4). Những chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. Chỉ có (2). D. Cả bốn chất. Câu 3.16 Có các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt các dung dịch trên là A. Cu(OH)2. B. I2. C. AgNO3. D. cả A, B đều đúng. Câu 3.17 Số đồng phân của hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử C7H7NO2 là A. 7. B. 6. C. 5. D. 8. Câu 3.18 Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C4H10O (1), C4H9Cl (2), C4H10 (3), C4H11N (4) theo chiều tăng dần là A. (3), (2), (1), (4). B. (4), (1), (2), (3). C. (2), (4), (1), (3). D. (4), (3), (2), (1). 38

Câu 3.19 Cho sơ đồ phản ứng: NaOH C9H17O4N (X)  C5H7O4NNa2 (Y) + 2C2H5OH. → Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là A. C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. B. CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOC3H7, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOC4H9, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. D. CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOCH(CH3)2, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. Câu 3.20 Chọn phát biểu đúng về hợp chất tạp chức: A. Hợp chất hữu cơ có từ hai loại nhóm chức trở lên. B. Hợp chất hữu cơ có từ hai nhóm chức trở lên. C. Hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức. D. Hợp chất hữu cơ có hai nhóm chức. Câu 3.21 Trong sơ đồ sau, công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của A, B, C, D, E lần lượt là
2 2 2 2 + NH 3 + dd NaOH → → → → Etan  A  B  C  D  E  → → 1:1 Cu 1:1 Mn2+ Glixin. A. C2H5Cl, C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH , CH3COOCl. B. C2H5Cl, C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH, CH2ClCOOH. C. C2H5Cl, C2H5OH , CH3 COCH3, CH3COOH, CH2ClCOOH. D. C2H5Cl, C2H5OH , CH3COOH, CH3COCH3, CH2ClCOOH. Câu 3.22 Cho 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH (1); CH3CH2CH2CH2NH2 (2); CH3CH2COOH (3). Nhiệt độ nóng chảy của chúng được xếp theo trình tự giảm dần là A. (2) < (3) < (1). B. (1) > (3) > (2). C. (3) < (2) < (1). D. (2) > (1) > (3). Câu 3.23 Hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức giống nhau ở chỗ A. đều là hợp chất có nhiều nhóm chức. B. đều là hợp chất chứa các nhóm chức giống nhau. C. phân tử luôn có liên kết π. D. mạch cacbon trong phân tử có liên kết π . Câu 3.24 X là một axit α -monoamino monocacboxylic, có tỉ khối hơi so với không khí là 3,07. X là A. glixin. B. alanin. C. axit α - aminobutiric. D. axit glutamic.

+ Cl

+O

+O

+ Cl

39

Câu 3.25 Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm “....”
A. luôn thu được glixerol và phản ứng xảy ra thuận nghịch. B. luôn thu được glixerol, phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều. C. luôn thu được muối của axit béo và phản ứng xảy ra thuận nghịch. D. luôn thu được xà phòng, phản ứng xảy ra chậm hơn. Chọn một phương án trong số các phương án trên để điền vào chỗ trống trong câu sao cho đúng ý nghĩa hoá học.

Câu 3.26 Amino axit là
A. hợp chất hữu cơ đa chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. B. hợp chất hữu cơ đa chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2. C. hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. D. hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2.

Câu 3.27 Công thức tổng quát của amino axit là A. RCH(NH2)COOH. B. R(NH2)x(COOH)y. C. R(NH2)(COOH). D. RCH(NH3Cl)COOH. Câu 3.28 Chọn câu phát biểu sai: A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. B. Tính bazơ của C6H5NH2 yếu hơn NH3. C. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở, đơn chức là CnH2n + 3N (n ≥ 1). D. Dung dịch của các amino axit đều làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Câu 3.29 Hai phương trình phản ứng hoá học sau, chứng minh được nhận định rằng: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O. H2NCH2COOH + HCl → HOOCCH2NH3Cl. A. Glixin là một axit. B. Glixin là một bazơ. C. Glixin là một chất lưỡng tính. D. Glixin là một chất trung tính. Câu 3.30 Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo thu gọn: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Tên gọi của X là A. glixin. B. alanin. C. axit ađipic. D. axit glutamic. Câu 3.31 Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
X
H2SO4 - Na2SO4

Y

C2H5OH, H2SO4, to - Na2SO4

CH3

CH

COO

C2H5

NH3HSO4
CH COONa, CH3 CH COOH.

Công thức cấu tạo phù hợp của X, Y lần lượt là
A. CH3 C. CH3 CH COONa, CH3 CH COOH. B. CH3 D. CH3 NH2 CH COONa, CH3 NH2 NH2 CH COOH. NH3HSO4 NH3HSO4 CH COOH, CH3 NH3HSO4 NH2 CH COOH. NH2

Câu 3.32 Phương trình phản ứng hoá học sau chứng minh được rằng: H2NCH2COOH + C2H5OH 40
H+, to

H2NCH2COOC2H5 + H2O.

Câu 3. Clo và amoniac. Amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. Câu 3. Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. protein bị thuỷ phân tạo ra các amino axit. 1. Câu 3. Câu 3. B.38 Tính bazơ của amin nào trong số các amin sau đây là yếu nhất ? A.34 Muối của axit glutamic dùng làm bột ngọt (còn gọi là mì chính). CH2 CH COOH. tất cả A. B. C. H nối với O của ancol linh động hơn axit. Axit clohiđric và muối amoni. Câu 3. B. B.36 Chọn câu phát biểu sai: A. H . D. Glixin có nhóm COOH. B. Zn(NO3)2.37 Để điều chế glixin theo sơ đồ: Axit axetic → axit cloaxetic → glixin. Glixin có nhóm NH2. Câu 3. Amino axit có tính lưỡng tính. Câu 3. có công thức cấu tạo thu gọn là A. C đều sai. alanin.A.33 Điều khẳng định nào sau đây là sai ? A. CuSO4. CH3 CH2 CH C6H5 NH2 COOH.40 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: FeCl3. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONa. D. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng. CH3 CH2 CH NH2 C6H5 COOH. Tên gọi của X là A. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. D.35 Công thức cấu tạo thu gọn của axit 2 – amino – 3 – phenylpropanoic là A. D. Hiđroclorua và amoniac. 41 . CH3COOK thì số lượng kết tủa thu được là A. Cần dùng thêm các chất phản ứng nào sau đây (không kể xúc tác): A. triphenylamin. Câu 3.39 Sản phẩm của phản ứng este hoá giữa amino axit X và metanol thu được este có tỉ khối hơi so với propin bằng 2. B. B. 0. C. D. H nối với O của axit linh động hơn ancol. không xác định được. C6H5 NH2 D. anilin. C. Một số protein bị đông tụ khi đun nóng. Các protein đều chứa các nguyên tố C . O .225. C. D. C. Protein có trong mọi bộ phận của cơ thể động vật là hợp chất hữu cơ đa chức. Clo và amin. B. điphenylamin. B. C. NH2 C6H5 C. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONH4. N. D. axit glutamic. C. CH2 CH COOH. B. glixin.

B. X có đặc điểm cấu tạo và các tính chất sau: phân tử có mạch cacbon không phân nhánh. D. không làm mất màu dung dịch Br2. D. đimetylamin.825g. B. C. C.18g. CH5N và C2H7N. cacbon. C3H9N và C4H11N.2M. C. Công thức cấu tạo của X là CH2 CH2 CH2 A. CH3 CH2 CH2 CH2 C NH2. Câu 3. D.C. B. 42 . kết quả khác. 0. Tổng số mol hai amin và nồng độ mol/l của dung dịch HCl là A.47 Hợp chất hữu cơ (X) có công thức phân tử CxHyNO có khối lượng phân tử bằng 113u. Câu 3. 0. D.06 mol và 0. Câu 3. C. Sự đông tụ của protit. D.98g muối.46 Cho 3. Câu 3. Cho 1. số mol hai amin bằng nhau. Câu 3.04g hỗn hợp Y gồm hai amin đơn chức.96g muối. 2.3M. B.45 Hỗn hợp (X) gồm hai amin đơn chức. B. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. 1. B. Công thức tổng quát của amin no. mạch hở là CnH2n+2+kNk. 16.02 mol và 0. D. C. Fe + dung dịch HCl. khi tác dụng với dung dịch NaOH chỉ thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất. Biết trong hỗn hợp.43 Khi nấu canh cua. B.123g. 0. mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 5. C. Câu 3. không đủ dữ kiện để tính. 0. 3. Các chất bẩn trong cua chưa được làm sạch hết. kết quả khác. C. (CH3COO)2Pb. B. D. riêu cua nổi lên được giải thích là do: A. thì số lượng kết tủa thu được là A. Các amin đều kết hợp với proton. D. Có phản ứng hoá học của NaCl với chất có trong nước lọc khi xay (giã) cua. C3H9N và C2H7N. Tất cả các nguyên nhân nêu ở A. kết quả khác.04 mol và 0. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. C = O. CH2 CH2 NH O C. 20. H2N[CH2]4 CHO.44 Điều chế anilin bằng cách khử nitrobenzen thì dùng chất khử nào sau đây ? A.1M. C. X còn có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.41 Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin. Câu 3. đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. khí H2. Công thức phân tử của hai amin là A. Câu 3. NH3. 3.48 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: A. CH3COOAg. 2. metylamin. 21. no. B.42 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: (CH3COO)2Cu. D. (CH3COO)2Mg. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là A.52g X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl thu được 2. Ngoài ra.

4 lít khí CO2 và 1. D. hơi H2O và 336 cm3 khí N2 (đktc). CH3 . CH3-CH-NH2. etylamin.6g H2O. C4H11N. etylamin hoặc đimetylamin.6g hơi nước và 69. Câu 3. C. C5H13N. người ta thu được 10. đơn chức.21g amin A sinh ra khí CO 2. C3H9N. tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. thu được 2. D. C. CH3N. C4H9N. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là A. C2H7N. CH3-CH2-CH2-NH2. Câu 3. C5H13N. bậc I (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng một lít dung dịch X. B.4 lít N2 (các V đo ở đktc).50 Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). C. C2H7N. D. Đốt cháy hoàn toàn 3. Giá trị m và tên gọi của amin là A. X có công thức phân tử là A. C. C. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi. Để trung hoà hoàn toàn 0.68g hỗn hợp muối. là đồng đẳng liên tiếp.6g khí cacbonic. A và C đúng.44 lít khí nitơ. C. B.51 Đốt cháy hoàn toàn m g một amin A bằng lượng không khí vừa đủ. CH5N và C2H7N. Khi đốt cháy amin B thấy VCO2 : VH2O = 2 : 3 . CH3-C6H4-NH2 . CH3-C6H4-NH2 . 12. C3H7NH2 và C4H9NH2.BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 3.Câu 3. C2H7N. C3H7N.53 Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no. D.49 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no. Câu 3. 8. Biết rằng tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. 9. C2H7N và C3H9N.52 Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chất X. C3H9N. B. CH3 . 43 . Công thức phân tử của hai amin lần lượt là A. trong đó nitơ chiếm 80% thể tích (các V đo ở đktc). đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau. B. etylamin. 7. C4H11N. C3H9N. cô cạn dung dịch thu được 31. D. C2H5NH2 và C4H9NH2. Công thức cấu tạo của A. 9. đimetylamin. C3H9N. B.54 Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. C3H9N và C4H11N. kết quả khác. CH3 Câu 3. C4H9-NH2. CH3-CH2-CH2-NH2.24 lít khí CO2 (đktc) và 3. thu được 17. CH3NH2 và C4H9NH2. C5H11N. II. 8.59g hỗn hợp 2 amin no. đơn chức. Công thức phân tử của 2 amin là A. B. D. C4H11N. B lần lượt là NH2 NH2 A.125g H2O.

B. B” tác dụng với NaOH tạo ra B’. C. Amino axit là loại hợp chất hữu cơ . 0. amino cacboxyl 44 . Mặt khác. Để trung hoà 0. A và B đều đúng. C4H9NO2. C tác dụng với NaOH tạo ra muối và NH 3. Công thức cấu tạo thu gọn của A. công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A. C4H9NO2. 0. H2NC3H6COOH. D. Câu 3.. H2NC3H6COOH. nguyên tử hiđro khi thay thế amino cacboxyl D. amino axit biểu hiện tính chất …(8)…và tính chất đặc biệt là phản ứng …(9)… (1) A. B tác dụng với H mới sinh tạo ra B’. Công thức cấu tạo của A là A. amino nguyên tử hiđro luỡng tính luỡng tính luỡng tính C.4 ≤ X < 1. CH3NHC6H3(NH2)2. 0.55 Khi đốt cháy mỗi đồng đẳng của ankylamin.99g H2O và 336ml N2 (đktc). H2NCH2CH2COONH4. 0. Biết A tác dụng với cả HCl và Na2O. CH3C6H2(NH2)3. C lần lượt là A. B. C3H5COONH4. thì tỉ lệ thể tích X = VCO2 : VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon tăng dần trong phân tử ? A. B. C3H5COONH4. D. khi thay thế khi thay thế khi thay thế nguy ên tử hiđr o (2) nguyên tử hiđro cacboxyl (3) một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon một hay nhiều gốc hiđrocacbon (4) luỡng tính tạp chức tạp chức tạp chức (5) đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino (6) tạp chức (7) cacboxyl (8) amino (9) trùng ngưng trùng ngưng trùng ngưng trùng ngưng B. CH3CH(NH2)COONH4. H2NC3H6COOH.08g CO2. cả A. D. 0.(4)…mà phân tử chứa …(5)…. Vì có nhóm …(6)… và nhóm …(7)… trong phân tử.4 ≤ X < 1. C4H9NO2.2.59 Những từ hay cụm từ thích hợp với những chỗ trống ở các câu trong đoạn văn sau là Amin là những hợp chất hữu cơ được tạo thành …(1)…một hay nhiều …(2)… trong phân tử amoniac bởi …(3)…. B’ tác dụng với HCl tạo ra B”. A và B đều sai. Biết X là amin bậc I.57 Các chất A. C. Câu 3. C. B.56 Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3.75 < X ≤ 1. Câu 3.58 Một hợp chất hữu cơ A mạch thẳng có công thức phân tử là C3H10O2N2. B.Câu 3. C có cùng công thức phân tử C 4H9O2N.8 ≤ X < 2. A tác dụng với kiềm tạo thành NH3. C. B. C3H5COONH4.. H2NCH2C6H3(NH2)2. A tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc I. C3H5COONH4. Câu 3. C đều đúng. D.1 mol X cần 600ml dung dịch HCl 0.5M. C4H9NO2.5. H2NC3H6COOH.

1atm). H2NCH2COOH.7g chất X. CH2=C(NH2)-COOH. CH2=CH-COONH4. D. X là hợp chất nào sau đây? A. B. nitơ chiếm 18. tất cả đều sai.05g A khi tác dụng với một lượng NaOH dư. thu được VCO2 : VH 2O = 6 : 7 .63 Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen. B. B đều đúng. mạch hở. C2H5COONH4 hoặc HCOONH3CH3. Câu 3. Câu 3. B. cần 140ml dung dịch KOH 3M. 45 . cả A. B. H2N[CH2]4COOH. B đều no. Công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A.64 Cho a g hỗn hợp hai amino axit A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Câu 3. Biết A có cấu tạo mạch không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí α . C. H. 22. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch A. Khi đốt cháy 1 mol X thu được hơi nước. khi đốt cháy thu được khí nitơ ở dạng đơn chất. ngoài ra còn tác dụng được với nước brom. chứa 1 chức axit. D. C đều sai.Câu 3. H2N[CH2]3COOH. cả A. H2N-CH=CH-COOH. D. Cho tỉ lệ phân tử khối của chúng là 1. không phân nhánh . Biết 0. Câu 3.928 lít khí CO2 (đo ở 27. chỉ chứa nguyên tố C. D.18%. tạo ra 28. C. C. N và có phân tử khối là 89.15g dung dịch HCl 20% được dung dịch A.62 Hợp chất X chứa các nguyên tố C.37.65 A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. D. H2NCH2COOH. HOOCCH(NH2)COOH. O. H2NCH2COOH. O.60 Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc I trong phân tử. C. C. X vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH.1 mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18. CH3CH(NH2)COOH. X là hợp chất nào sau đây? A.5 mol N2. Công thức cấu tạo thu gọn của hai amino axit lần lượt là A.65g muối khan. kết quả khác. CH3NHCH2COOH. N trong đó hiđro chiếm 9. CH3NH[CH2]3COOH. Câu 3. H2NCH2CH2COOH. H2NCH(NH2)[CH2]2COOH. Biết rằng. đốt cháy a g hỗn hợp hai amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư. H2NCH2COOH. H. cả A.8g. H2N[CH2]4COOH.3oC.35g muối. Công thức cấu tạo thu gọn của A là A. thu được 4. CH3COONH4 hoặc HCOONH3CH3. C đều sai. B. H2NCH2CH2COOH. HOOCCH2CH(NH2)COOH. Mặt khác. H2NCH2COOH. H2N[CH2]3COOH. CH3CH(NH2)CH2COOH. H2N[CH2]3COOH. Biết X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.09%. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4:1. B. Đốt cháy 7. 3 mol CO2 và 0. thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 32. Biết rằng. B. H2NCH(NH2)COOH. Mặt khác. 1 chức amino tác dụng với 40.61 Khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit aminoaxetic. CH3NH[CH2]2COOH. B.

73 Hợp chất X chứa các nguyên tố C. Câu 3. N(CH2COOH)3. D. B. CH3NHCH2COOH. Các amino axit đều tan trong nước. 46 . D. B.344 lít (đktc). Mọi amin đơn chức đều chứa một số lẻ số nguyên tử H trong phân tử. Câu 3. C3H8ON2. kết quả khác. . B và C đều đúng. Hai chất (X) và (Y) có cùng số mol. B. (1). Câu 3. thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết (Y) nhiều hơn để đốt cháy hết (X) là 1. CH3CH2CH(NH2)COOH. (1). D. (2). Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu. (4).68 Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các chỗ trống ở các câu sau . C. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6). Phân tử khối của một amino axit (gồm một chức amino và một chức cacboxyl) luôn luôn là số lẻ. B.67 Chọn phát biểu sai: A. C đều đúng.2g và còn lại 0. (1). X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. H2NCH2CH2COOH. (5) metylamin.70 Cho các chất: (1) amoniac.71 Đốt cháy hoàn toàn 0. (2). oxi. CH3CH2CH(NH2)COOH. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn lượng (X) và (Y) trên. (2) anilin. D. khi lọc dung dịch thu được 4.66 X là một α -amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH.Protein có trong … . (4). (4) p-nitrotoluen. (2).C. thu được 18. B. (1).75g muối của X. (2). (3). C. Câu 3. kết quả khác.72 Amino axit (Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. (3). (1) < (2) < (4) < (3) < (5) < (6). C. C3H8O2N2. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. B.Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. C. Cho 15. N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7. (3). D. Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là A. Câu 3. D. C. (2) bị thuỷ phân. C. CH4ON2. CH3CH(NH2)2. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. D. B.448 lít (đktc) một khí không bị hấp thụ. B. C. Trình tự tính bazơ tăng dần theo chiều từ trái sang phải là A. (4) < (3) < (2) < (1) < (5) < (6). (3) cacbon.1g X tác dụng với dung dịch HCl dư. (4) đông tụ Những từ hoặc cụm từ thích hợp theo trình tự từ trên xuống là A. (4). (1) < (4) < (3) < (2) < (5) < (6). Công thức cấu tạo của X là A. thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng 3. Câu 3. (4). thu toàn bộ sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư.82g (Y). C. CH3CH2NH2. hiđro. Thuỷ phân protein bằng axit khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit. D. D. CH3CH(NH2)COOH. H.0g kết tủa. Câu 3. (6) đimetylamin. (3) p-nitroanilin. H2NCH2CH2NH2. Lấy một lượng axit aminoaxetic (X) và 3. protein … tạo ra các amino axit.Các protein đều chứa các nguyên tố … . NC4H8(COOH)2. Biết phân tử X có 2 nguyên tử nitơ. O.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. H2NCH2CH2COOH.Một số protein bị … khi đun nóng hoặc khi cho thêm một số hoá chất. Công thức phân tử của X là A. (3). B. Amin luôn luôn phản ứng với H+. (1) mọi bộ phận của cơ thể.02 mol một amin bậc I (X) với lượng oxi vừa đủ. nitơ.

53 A 3.69 D 3.3 C 3.7 D 3.60 A 3.27 B 3.38 C 3. .54 D 3.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG III 3.39 B 3.62 C 3.10 C 3.26 D 3.Theo phản ứng polime hoá.n n.25 B 3.6 B 3.17 A 3. . Khái niệm về polime Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên.18 Có liên kết đôi hoặc vòng Có hai nhóm chức có khả không bền năng phản ứng trở lên Trùng ngưng Định nghĩa Quá trình Sản phẩm Khối luợng Điều kiện của monome 47 .34 B 3.11 C 3.Số mắt xích (n) trong phân tử polime được gọi là hệ số polime hoá hay độ polime hoá.M = M.13 A 3.68 B 3. ta phân biệt polime thiên nhiên.71 D 3.57 D 3.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.65 C 3.28 D 3.43 C 3.n + n.63 B 3.73 A 3.52 C 3.…) n Monome → Polime n Monome → Polime+ nH2O Polime trùng hợp Polime trùng ngưng n.20 A 3.50 B 3.23 A 3.31 C 3.9 C 3. polime tổng hợp.16 A 3.45 A 5.46 A 3.70 C CHƯƠNG IV.15 A 3.36 A 3.64 D 3.24 B 3.48 B 3.56 D 3.29 C 3.61 A 3.8 C 3.42 C 3.66 D 3. đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ (như H2O. POLIME A.40 B 3. Phản ứng Trùng hợp Mục so sánh Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monome) thành phân tử lớn (polime) Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn (polime).67 D 3.30 D 3.4 B 3.19 A 3.41 A 3.49 A 3.12 B 3.37 D 3.22 B 3.59 C 3.M = M’.55 C 3. polime nhân tạo (bán tổng hợp).14 B 3. ta phân biệt polime trùng hợp và polime trùng ngưng.33 A 3.Theo nguồn gốc. .72 C 3.1 C 3.5 D 3.2 D 3.58 C 3.44 D 3.32 D 3.18 A 3.35 B 3.47 A 3.21 B 3.51 D 3.

không bay hơi. Cấu trúc .Vật liệu compozit: vật liệu tổ hợp gồm polime làm nhựa nền và các vật liệu vô cơ. b) Tính chất hoá học: có 3 loại phản ứng .Phản ứng khâu mạch polime: Phản ứng tạo cầu nối giữa các mạch (cầu -S-S. B . . bền. .Phân tử polime có thể tồn tại ở dạng mạch không phân nhánh. Khái niệm về các vật liệu polime o . to.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP 1. có thể kéo thành sợi. không có nhiệt nóng chảy xác định.Keo dán hữu cơ: vật liệu polime có khả năng kết nối chắc chắn hai mảnh vật liệu khác. Đa số polime có tính dẻo.hay -CH2-) thành polime mạng không gian hoặc phản ứng kéo dài thêm mạch polime. -COOCH2. to. Thí dụ: t CH2 CH n + nCH3COONa CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 OH . . Tính chất a) Tính chất vật lí Hầu hết polime là chất rắn. một số có tính dai.2. dạng mạch phân nhánh và dạng mạch không gian. p CH2 etilen CH2 n polietilen(PE) b) Nhựa PVC nCH2 CH Cl vinyl clorua xt. dài và mảnh. 4. hữu cơ khác. Polime có nhóm chức trong mạch như –CO-NH. . 3.Phản ứng cắt mạch polime: Polime bị giải trùng ở nhiệt độ thích hợp. một số polime có tính đàn hồi.Phản ứng giữ nguyên mạch polime: Phản ứng cộng vào liên kết đôi hoặc thay thế các nhóm chức ngoại mạch.Phân tử polime có thể có cấu tạo điều hoà (nếu các mắt xích nối với nhau theo một trật tự xác định) và không điều hoà (nếu các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự nào cả).dễ bị thuỷ phân khi có mặt axit hay bazơ. Nhựa a) Nhựa PE nCH2 CH2 xt.Cao su: vật liệu có tính đàn hồi.Tơ: vật liệu polime hình sợi.Chất dẻo: vật liệu polime có tính dẻo. . p CH2 CH n Cl poli(vinyl clorua) (PVC) c) Nhựa PS 48 . . một số tan trong các dung môi hữu cơ.

to.. p CH3 metyl metacrylat f) Nhựa PPF Poli(phenol .nCH C6H5 CH2 xt.. OH .. to.fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac. to. − Nhựa novolac: Nếu dư phenol và xúc tác axit.. CH2 CH2 CH2OH CH2 CH2 OH . p CH CH2 C6H5 n d) Nhựa PVA nCH2 CH OCOCH3 xt. OH OH n + nHCHO H .t + o CH2 n + nH2O − Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ.plexiglas) nCH2 CH COOCH3 xt. − Nhựa rezit (nhựa bakelít): Nhựa rezol nóng chảy (150oC) và để nguội thu được nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian. 49 . p CH CH2 n OCOCH3 Thuỷ phân PVA trong môi trường kiềm: CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 to CH2 CH n + nCH3COONa OH CH3 CH CH2 n COOCH3 poli(metyl metacrylat) (PMM) e) Nhựa PMM (thuỷ tinh hữu cơ . nhựa rezol. nhựa rezit.

. Cao su a) Cao su buna Na. 2. xt CH2 CH CH CH2 CH CN CH2 n e) Cao su clopren nCH2 CH C CH2 Cl CH CH2 to. H2C .. H2 C . xt CH2 CH C Cl CH2 n f) Cao su flopren nCH2 C F xt.. p..CH2 OH OH CH2 OH CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 CH2 CH2 . p C CH CH2 n CH3 poliisopren (cao su isopren) CH2 o CH2 t ... to. xt CH2 CH CH CH2 CH C6 H 5 CH2 n d) Cao su buna – N nCH2 CH CH CH2 + nCH CN o CH2 t . Tơ a) Tơ capron (nilon – 6) 50 .3-đien (butađien) b) Cao su isopren polibutađien (cao su buna) C CH CH2 CH3 2-metylbuta-1.. t nCH2=CH− CH=CH2  → 0 ( CH 2 CH = CH CH 2 )n buta-1...... p CH2 C F CH CH2 n 3. p. .3-dien (isopren) c) Cao su buna – S nCH2 CH CH CH2 + nCH C6 H 5 nCH2 xt. to. p. ..

1 Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2). NH[CH2]5CO n .6) nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH xt. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1. Len. p n 2 n + HCl 2 Cl Cl e) Tơ dacron (lapsan) nHOOC C6H4 COOH + nHO CH2 CH2 axit terephtalic etylen glicol CO OH C6H4 CO O CH2 CH2 O n + 2nH2O poli(etylen terephtalat) (lapsan) C. vì: A. tơ tằm. B. Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế A.2 Tơ nilon – 6. to. 6 B. tơ nilon mềm mại. p NH[CH2]5CO n b) Tơ enang (nilon – 7) nH2N[CH2]6COOH c) Tơ nilon – 6. đivinyl (5). D. metan (3). tơ tằm. to. NH[CH2]6CO n . axetilen (6). p NH[CH2]5CO n + nH2O xt. tơ tằm. NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n . tơ tằm. Len. p HN[CH2]6CO n + nH2O NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O d) Tơ clorin CH2 CH CH2 Cl CH Cl n 2 + n 2 Cl2 xt. Len.3 Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon. to. to.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 4. len.CO . C. tơ nilon dễ cháy. D. D. p CH2 CH CH CH Cl xt. 51 .nH2N[CH2]5COOH n CH2 CH2 CH2 CH2 xt. tơ nilon kém bền với nhiệt. C. C. to. Câu 4. B. p CH2 C=O NH xt.NH -) trong phân tử kém bền với nhiệt. 3 → → 2 → 4 → 5 → 1. rượu etylic (4). 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1. tơ nilon có các nhóm (.6 có công thức là A. to. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1. tơ tằm. NHCH(CH3)CO n . Câu 4. Len.

Tên gọi của X . (2). CH2=CH–Cl(3). CH CH CH2 CH CH2 C6H5 . CH2 C(COOCH3) CH3 n D. tơ poliamit. Z trong sơ đồ trên lần lượt là A. Etilen. CH2 C. Câu 4.Câu 4. Câu 4.6 Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → cao su buna. butađien. (3). Phản ứng trùng hợp. nhựa bakelít. (1). (1). PbS. D. chỗ vải đó bị đen lại do có sản phẩm tạo thành là A. B. D. B. cacbon. nhựa phenol-fomanđehit. Polimetyl acrylat (PMA). etanol.10 Tên của polime có công thức sau là OH CH2 n A. Phản ứng trùng ngưng. (3). Tất cả đều sai. etanol. H2S.5 Khi H2SO4 đậm đặc rơi vào quần áo bằng vải sợi bông. B. CH3–CH3(4) A. S. (3). B. Polimetyl metacrylat (PMM).7 Cao su buna – S có công thức là A. Câu 4. C. C.8 Cao su buna . C. butađien. Câu 4. Polivinyl axetat (PVA).9 Thuỷ tinh plexiglas là polime nào sau đây? A. B.4 Những phân tử nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp ? CH2=CH2(1). C.12 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – S? 52 . Câu 4. CH2 CH CH CH2 n . (1). n . B. vinylaxetilen. D. Câu 4. Y . Phản ứng đồng trùng ngưng. butađien. C. D. C. Axetilen. vinylaxetilen. tơ tằm. CH CH2 C6H5 n . B. tơ polieste. Phản ứng đồng trùng hợp. nhựa dẻo. C. CH ≡ CH(2). polistiren. Anđehit axetic. (2). D. tơ axetat. B. (2). (3). Câu 4. Axetilen. butađien. D.11 Tơ enang thuộc loại A. Câu 4. (4). D.S được điều chế bằng : A.

16 Để điều chế nilon . m CH3 CH2 + mCH C6H5 o CH2 t . xt to. Câu 4.6.14 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su cloropren? A. p. B.17 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – N? 53 . xt to. p.6 người ta dùng axit nào để trùng ngưng với hexametylen điamin ? A. p. CH3 CH2 + mCH C6H5 o CH2 t .CH3 C C CH2 . nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 to. xt to. CH2 CH2 n n .CH3 CH2 C CH B.A. C. xt CH2 CH2 CH2 CH CH CH CH C Cl C CH2 n . p. xt CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 Câu 4. X tham gia phản ứng trùng hợp được một loại cao su. axit ađipic. axit axetic. D. nCH2 D. p. CH3 Câu 4. D. p. m CH3 CH2 + mCH C6H5 to. xt CH2 CH2 to. nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 to. CH C CH2 n CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 . nCH2 CH CH CH CH CH C Cl C CH CH2 CH2 CH2 to. axit stearic.13 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su isopren? A. . p. xt CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH CH CH C Cl C CH2 n . p. . nCH2 B. nCH2 C. CH C CH2 n . nCH2 C. C. m . nCH2 D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là . xt CH2 CH2 to. A. xt CH2 CH2 CH2 CH CH CH2 n . nCH2 C. p. nCH2 B. p.15 Hiđro hoá hợp chất hữu cơ X được isopentan. axit oxalic.CH2 C CH CH2 . p. xt to. . xt Câu 4. nCH2 D. xt CH3 CH2 CH CH CH2 n CH C6H5 CH2 Câu 4. CH2 CH2 n n . Cl .CH2 CH3 CH CH CH2 . nCH2 B. p.

nCH2 CH CH C CH2 CH3 C Cl CH2 to. axit caproic. axit metacrylic. trùng ngưng alanin. caprolactam. p. m C. nCH2 CH D. nCH2 CH CH CH2 + nCH CN CH o CH2 t . axit metacrylic. B. –CO– trong phân tử. CH C6H5 CH2 . C. phenol. B.CH2 C CH CH2. B. xt C6H5 n Câu 4. D. D. p. D. B.CH2 CH COOC2H5. p.23 Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là B.A. metyl acrylat. B. xt CH2 CH2 CH C CH C Cl CH2 CH2 to. Câu 4. Câu 4.CH2 CH OCOCH3. Câu 4. B. caprolactam.CH2 CH COOCH3. metyl metacrylat. nhựa PVC. p. phenol. D. axit metacrylic. Câu 4.22 Nhựa PS được điều chế từ monome nào sau đây? A. C. D. C.CH2 CH CH2 OH. –CH(CN)– trong phân tử.19 Sản phẩm của phản ứng trùng hợp metyl metacrylat được gọi là A. chất dẻo. trùng hợp axit acrylic. Câu 4. trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH. CH CH CH2 CH2 CH CN CH2 n . B. C. trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH.25 Tơ poliamit là những polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm A. D. D. .CH3 CH3 CH2 C CH. axit acrylic.20 Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây ? A. nhựa bakelít. xt CH2 CH CH2 CH o CH2 + mCH CH2 t .24 Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol) ? A. C. Câu 4. C. nCH2 B. Câu 4.CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3.21 Tơ enang được điều chế bằng cách A. thuỷ tinh hữu cơ. Câu 4. A.18 Tên của monome tạo ra polime có công thức CH3 C CH2 n COOH là A. CH3 C C CH2. stiren. –NH– trong phân tử.26 Một polime Y có cấu tạo mạch như sau: 54 . C. C. D. xt CH3 n n . –CO–NH– trong phân tử.

C. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là A. NHCH(CH3)CO n . 1.… − 2− 2− 2− 2− 2− 2− 2− 2− … CH CH CH CH CH CH CH CH Công thức một mắt xích của polime Y là A.B. C. Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môi thông thường. D. D. 3. còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime tổng hợp. NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n .18% clo theo khối lượng.834 gam X phản ứng vừa hết với 1. 1 : 2.3 – đien (butađien). C6H5CH(CH3)OH. A.29 Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1. → X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X. D. trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo ? B.731 gam Br2. Câu 4.6 có phân tử khối (M = 2500) là 55 . B. Vậy. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau. 1 : 3. − 2− CH . thu được polime X. 1 : 1.32 Hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon – 6. 2. C6H5CH=CH2. B. − 2− 2− 2− 2− CH CH CH CH . C. C6H5CH2CH2OH. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 4.27 Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. CH3-C6H4CH2OH .28 Tơ capron (nilon – 6) có công thức là NH[CH2]5CO n . C6H5CH=CH2. B. − 2− 2− 2− CH CH CH . Cứ 2. C. D. D. C6H5COCH3. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime thiên nhiên. Câu 4. Câu 4. Trong X có chứa 66. C6H5CH2CHO.30 Chọn câu phát biểu sai: A. − 2− 2− CH CH .31 Cho sơ đồ phản ứng sau: → xt . p − H 2O X  Y  polime. Y lần lượt là: A. Câu 4. C. C6H5CH2CH2OH. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi. B. 2 : 3. A. 4. t o . C. NH[CH2]6CO n . D. Câu 4.

(3). (1) → (4) → (5) → (6). (5). PVC. (2). (1). C. (2). axetilen (8). 7225 m3. H2O. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là A. C. (5). D.  5%  5 Câu 4. (6). (7). phenol (5). 12. cao su buna . PVC. y 3 y 3 C. (3). (1).3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y. xenlulozơ. xenlulozơ. 6235 m3. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này. (4). PVC. amilozơ.35 Cho các polime : PE. = . (6). (8). x 3 = . thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2. PVC. C. C. xenlulozơ. 11. etilen (4). Hãy cho biết sơ đồ chuyển hoá nào sau đây có thể dùng để điều chế poli(vinyl clorua) ? A.33 Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1).A. B. B. B. (4). (7). D. ancol etylic. Câu 4. PE. amilopectin. PE. (4). anđehit fomic (4).36 Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau: CH 4  H = 1 → A  H = 9%→ B  H = 9 → PVC. axeton. amilozơ. Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên. (3). 13. B. D. (8). natri phenolat (7). poli(vinyl ancol). (1). C.34 Đun nóng poli (vinyl axetat) với kiềm ở điều kiện thích hợp ta thu được sản phẩm trong đó có A.37 Đồng trùng hợp đimetyl buta–1. 5883 m3. x 3 = . amilopectin. 4576 m3. benzyl clorua (6). Chọn các chất thích hợp cho sơ đồ đó là A. (1) → (2) → (4) → (5) → (6). các chất đầu và chất trung gian trong quá trình điều chế là: metan (2). vinyl clorua (5). (1) → (3) → (2) → (5) → (6). nhựa PVC (6). C. = . B. PE. (2). xenlulozơ. D. benzen (3). (6). cao su buna.69% CO2 về thể tích. metan (3). cao su lưu hoá. 10. 56 . phenyl clorua (10). D. y 2 D. Câu 4. B. PE. amilozơ. etilen (9). cao su lưu hoá. (5). N2) trong đó có 57. amilopectin. D. (5). (7). B. thu được một loại polime. (3). amilozơ . etin (2). Câu 4. PVC. (9). (9). vậy để điều chế một tấn  0% PVC thì số m3 khí thiên nhiên (đktc) cần là A. (10). Câu 4.cao su buna.38 Cho các chất sau: butan (1). (2). y 5 Câu 4. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ? x 1 x 2 A. cả A và B. (1). ancol vinylic. cao su buna.

p HN[CH2]6CO xt. lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên dễ may hơn lụa sản xuất từ tơ nhân tạo. p + n Cl2 A. chỉ phản ứng (3). So sánh khả năng thấm nước của chúng. Đốt hai mẫu lụa. to. lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên có độ bóng cao hơn lụa sản xuất từ tơ nhân tạo. to. C. Câu 4. tơ xenlulozơ axetat) và tơ thiên nhiên (tơ tằm. hai phản ứng (1) và (2).43 Để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco. nhẵn Câu 4. anđehit axetic. mẫu da thật cho mùi khét.Câu 4. còn da nhân tạo thì bóng. chỉ phản ứng (1). hai phản ứng (2) và (3). C đều đúng. tơ thiên nhiên (tơ tằm. axeton. So sánh độ mềm mại của chúng. Câu 4. D. HOOC-CH2CH2-COOH. mềm mại hơn tơ nhân tạo. HO-CH2-CH2-OH. So sánh độ mềm mại của chúng. da thật dễ thấm nước hơn. ancol etylic. Câu 4. NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O . Dùng dao cắt ngang hai mẫu da. Y lần lượt là A. ancol vinylic. B. cả A. Đốt hai mẫu da. B. B. to. len) người ta dùng cách nào sau đây? A. HO-CH2-COOH. Dùng kim may (máy may) may thử vài đường chỉ trên lụa. ta thu được sản phẩm trong đó có: A. D.41 Đun nóng vinyl axetat với kiềm ở điều kiện thích hợp. C. HOOC-C6H4-COOH. C. da thật ở vết cắt bị xơ. HO-C6H4-COOH. C.42 Xét các phản ứng sau đây. HO-C6H4-OH. B. da thật mềm mại hơn da nhân tạo. mẫu lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên cho mùi khét. còn mẫu lụa sản xuất từ tơ nhân tạo không cho mùi khét. B. Công thức của X. D.39 Khi cho hai chất X và Y trùng ngưng tạo ra polime Z có công thức O CH2 CH2 O C C6H4 C n O O . D. So sánh độ bóng của lụa. 57 . B. C. len). n CH2 CH CH CH n + 2HCl . còn da nhân tạo không cho mùi D. khét. phản ứng nào thuộc loại phản ứng trùng ngưng ? (1) nH2N[CH2]6COOH xt.40 Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây? A. Cl Cl Cl 2 (2) nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH (3) CH2 CH CH2 CH Cl Cl n 2 2 xt. p n + nH2O .

C. (7).49 Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO 2 và hơi H2O với tỉ lệ n CO2 : n H2O = 1:1 . tơ poliamit. Cấu tạo của kim loại: thường có 1. (2).12 D 4. C. (3).11 B 4.9 A 4.6 C 4.47 A 4.27 B 4.8 B 4.48 B 4.47 Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. poli(vinyl clorua). (6). ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.33B 4. 3 electron ở lớp ngoài cùng. D.13 C 4. tinh bột.15 C 4.45 C 4.30 D 4.7 C 4. (7) tơ axetat.34 C 4. A. (5) tơ visco. Câu 4. tơ axetat.5 A 4. Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35. 2.31 C 4. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là A. Câu 4. C.17 C 4. (2).42 C 4.25 A 4.6. 2.46 Polime ( CH 2 CH(OH) ) n là sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thuỷ phân trong môi trường kiềm của monome nào sau đây ? A.Câu 4.14 B 4.1 A 4.3 B 4. polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau ? A. 65kg và 40kg.000.39 A 4.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.19 D 4. (6).38 D 4.23 A 4. D.21 C 4. (2) sợi bông. CH2 = CHCOOCH2CH = CH2.48 Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm. tơ visco. – CH2 – CHCl – . (6).37 A 4. B.44 Polime X (chứa C.36 A 4. Câu 4.46 B 4. B.44 A 4. chu kì (số lớp electron). (3) sợi đay. 175kg và 70kg. B. protein. D.26 D 4.16 D 4. Câu 4. (5). Câu 4.29 B 4. (6) nilon – 6. B.18 C 4. D.22 D 4.4 D 4. 171kg và 82kg. tơ polieste. Công thức một mắt xích của X là A. C.45 Tơ lapsan thuộc loại A.43 C 4.28 A 4. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG IV 4. Vậy. (1).20 B 4.2 C 4. (7). D. (4) tơ enang. – CHCl – CHCl – . C2H5COOCH2CH = CH2.49 B 4.32 B 4. H. D. 58 .10 A 4. CH3COOCH = CH2. B. (5). CH2 = CH – COOCH3. số thứ tự nhóm A (số electron ngoài cùng). polietilen. số thứ tự nhóm B (số electron ngoài cùng + số electron kề ngoài cùng chưa bão hoà).41 C 4. C. C. – CH = CCl – . Vị trí của kim loại: ô nguyên tố (Z). B. – CCl = CCl – . (3). (2).35 D 4.24 B 4.40 C CHƯƠNG V. 215kg và 80kg.

ánh kim do các electron tự do gây ra. dẫn điện.Tác dụng với axit HCl. Tính chất hoá học chung: tính khử : M  M n+ + ne → . Hợp kim có t0 nóng chảy thấp hơn. Na) khử ion của kim loại yếu hơn trong dd muối thành kim loại tự do.khử. nhưng cứng hơn kim loại nguyên chất. dẫn điện và dẫn nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất. H2SO4 loãng : M + n H+ → Mn+ + Kim loại sau H không khử được H+ thành H2. Cấu tạo của đơn chất kim loại: mạng tinh thể gồm có các ion dương dao động liên tục ở các nút mạng và các electron tự do chuyển động hỗn loạn giữa các ion dương.Tác dụng với H2O IA. . Nhớ thứ tự các cặp oxi hoá khử sau : Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag 2 Fe3+ + Cu → Cu2+ + 2Fe2+ Fe3+ không oxi hoá Ag. phi kim. Sự ăn mòn kim loại: là sự oxi hoá kim loại do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh : M → Mn+ + ne . 6. K. 8. Al.3 điều kiện cần và đủ để kim loại bị ăn mòn điện hoá : các điện cực khác chất.Dãy điện hoá kim loại cho phép dự đoán chiều phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá khử : chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.Ăn mòn điện hoá là quá trình oxi hoá . . Cr thụ động trong dd HNO3 đặc nguội. H2SO4 đặc nguội.Tác dụng với phi kim : xM + M+ y O2 → MxOy 2 n Cl2 → MCln 2 n H2 2 . . 59 . Mg) khử H2O ở t0 thường thành H2. với cặp kim loại A─B. các điện cực tiếp xúc với nhau. Au).3. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O . Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do và các ion dương kim loại. Hợp kim: là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hay với một vài hợp kim.Tác dụng với dd muối Kim loại mạnh (trừ Ba. Na + 2H2O → 2NaOH + H2 . muốn B được bảo vệ thì A phải có tính khử mạnh hơn B. Tính chất vật lí chung của kim loại: tính dẻo. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu . dẫn nhiệt. 4. Ca.khử.Fe. hợp chất khử chứa nguyên tố có số oxi hoá thấp lên cao và nó bị khử xuống mức oxi hoá thấp hơn.Chú ý rằng.Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá . các điện cực cùng tiếp xúc với 1 dung dịch chất điện li. trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.Tác dụng với dd HNO3. H2SO4 đặc Dung dịch HNO3. trong đó kim loại bị oxi hoá do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương. 5. H2SO4 đặc oxi hoá kim loại (trừ Pt. . IIA (trừ Be. 9. .

It n 96500 Trong đó I là cường độ dòng điện tính bằng Ampe. CO. b) It = ne.Các phương pháp điều chế kim loại : * Phương pháp thuỷ luyện cần có dung dịch muối của kim loại cần điều chế (sau Al) và kim loại có tính khử mạnh hơn (trừ Ba. Nguyên tắc điều chế kim loại: là sự khử ion kim loại : Mn+ + ne → M . Ca. * Phương pháp điện phân nóng chảy để điều chế kim loại IA. t là thời gian điện phân tính bằng giây. Al. Na) * Phương pháp nhiệt luyện cần có 1 trong 4 chất khử (H2. IIA.10. . ne là số mol electron trao đổi trong quá trình điện phân. 11. m là lượng chất thoát ra ở điện cực theo gam. Công thức của định luật Farađay a) m = A 1 . t là thời gian điện phân tính bằng giây. n là hoá trị (hoặc số mol electrron trao đổi tính cho 1 mol chất thoát ra ở điện cực. C.96500 Trong đó I là cường độ dòng điện tính bằng Ampe. * Phương pháp điện phân dung dịch để điều chế kim loại sau Al. Al) và oxit của kim loại cần điều chế (sau Al). 60 . A là nguyên tử khối (hoặc phân tử khối). K.

CuCl2  Cu + Cl2 → 0 1 O2 + H2SO4 2 1 ñpdd 25. 2AgNO3 + H2O  2Ag + O2 + 2HNO3 → 2 ñpdd 24.B. Na + H2O  NaOH + H2 → 2 8. Al2O3  2Al + O2 → 2 ñpnc 18. H2 + PbO  H2O + Pb → t0 15. Fe + 2HCl  → 0 2FeCl3 FeS Fe3O4 FeCl2 + H2 5. 2Fe + 3Cl2  → 0 t 2. MgCl2  Mg + Cl2 → ñpdd 23. 2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2 61 . Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 → 0 9. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 → t0 16. dư  Fe(NO3)3 + 3Ag → t 14. Fe + H2O → FeO + H2 1 7. 3Fe + 2O2  → 4. Fe2(SO4)3 + Cu  CuSO4 + 2FeSO4 → 12. Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag → 13.MỘT SỐ PHẢN ỨNG THƯỜNG GẶP t 1. 3Fe3O4 + 8Al  4Al2O3 + 9Fe → 3 ñpnc 17. Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O → >570 C 6. 2NaOH  2Na + O2 + H2O → 2 ñpnc 20. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu → 10. 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 → 11. 2NaCl  2 Na + Cl2 → 1 ñpnc 19. CuSO4 + H2O  Cu + → 26. Fe + 3AgNO3. Fe + S  → t0 3.

Ca2+. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là A. Ba. Ca. C. C.3 Trong mạng tinh thể kim loại có A. B. các ion dương kim loại và các electron tự do. B. ion âm phi kim và ion dương kim loại. chu kì 4.7.Ni. Cl. Cl-. C. 35. Câu 5. 62 . Câu 5. B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 5. F.1 Vị trí của nguyên tử M (Z = 26) trong bảng hệ thống tuần hoàn là A. D. B.6 Hoà tan 1.4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do. K. Câu 5. D. Ca2+. ô 26. Câu 5. nhóm VIIIB. B.4 Cho cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. ô 20. cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. 2+ Câu 5. chu kì 4.5M.8 Liên kết kim loại là A. ô 26. C. C.7. F.9 Trong hợp kim Al. 53. Số g muối tạo ra là A. Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là A. chu kì 4.7. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và nguyên tử O tích điện âm. Muốn trung hoà axit dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. K+. B. các nguyên tử kim loại. 83%. nhóm IIB.7. 81%. 84%. ô 26. nhóm IIB. 36. Na. 63. Kim loại đó là A. Cl. Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron trên là A. Be. chu kì 4. Câu 5. D. D. C.5 Cation M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. B. nhóm VIIIA. ô 18. D. D. nhóm IIA. B. Ar. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương và các ion âm. C. Ar. K+. chu kì 3. C. Nguyên tử M là A. + Câu 5. B. các electron tự do. nhóm IIA. Câu 5. Ar. ô 20. D. liên kết giữa các nguyên tử bằng các cặp electron dùng chung. nhóm VIIIB. Ar.44g một kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H 2SO40.C . Mg. 82%. nhóm VIIIA.7 Hoà tan hoàn toàn 15. chu kì 3. C. Cl. chu kì 4.6g khí H2 bay ra.2 Ion M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s 23p6. ô 26. D. ô 18. D. chu kì 4.

Thành phần %Ag trong hợp kim là A. Y ( Cu2+. B. M là A. B. C. AgNO3. dẫn nhiệt cao hơn kim loại nguyên chất. C. 75.1%. Sn.33g hợp kim Fe. Câu 5. Sn(NO3)2. nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại nguyên chất. 60%. D. Cu3Al2. Y lần lượt là A. Fe.Câu 5.1%. tính dẻo hơn kim loại nguyên chất. B.16 Ngâm một lá kẽm nhỏ trong một dung dịch có chứa 2. X có thể là A. X ( Ag. Pb(NO3)2. Thành phần % của Fe là A. Cu2+. C. D. Câu 5. X. Hg(NO3)2. Ag+. dẫn điện. Cu2+. B. NaCl.Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được 0. Phản ứng xong. Zn. C. tính cứng hơn kim loại nguyên chất. Tính mềm. Cd. C. CuSO4. Câu 5. Lá sắt bị ăn mòn kiểu điện hoá. D. ZnCl2. C. B. Al3+. X ( Ag). Câu 5. C. CuAl3. ánh kim. C. Câu 5. 63 . D. 62%. dẫn nhiệt. Tính dẻo. Nhiệt độ nóng chảy cao.20 Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 thu được chất rắn X và dung dịch Y.13 Hợp kim có A. Ni khử được các ion kim loại A.896 lít H2 (đktc). X ( Ag). C. B. ánh kim. Câu 5.17 Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với A. Lá sắt bị ăn mòn kiểu hoá học. AlCl3.11 Hoà tan 0. Ag+. D.3% Al. CuAl. 73.1%.10 Ngâm 2. B.Fe khử Cu2+ thành Cu. Tính cứng. khối lượng lá kẽm tăng thêm 0. Câu 5. Pb2+. dẫn điện. C. ánh kim. D. 61%. Sn. C. D.5g hợp kim của Ag vào dung dịch HNO3. B. Cu2+. B. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch trên. Cu. D.94g. Zn(NO3)2. dẫn nhiệt. Công thức hoá học của hợp kim là A. Câu 5. 63%. dẫn điện. Pb(NO3)2. Cu). dẫn nhiệt. D. Na+.18 Cho lá sắt vào dung dịch HCl loãng có một lượng nhỏ CuSO4 thấy H2 thoát ra càng lúc càng nhanh do A. B.24g ion M 2+. X (Fe). Pb là ngâm hỗn hợp trong dung dịch X dư. Cu2+. Cu3Al. tính dẫn điện. Ag+. Ni. Y (Cu2+). Fe2+). 74. B. 72.14 Một hợp kim Cu-Al chứa 12. Ag+. ánh kim.398g kết tủa. Y (Cu2+).19 Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau : MgSO4. D. Câu 5. Y ( Cu2+. Fe2+).Fe tan trong dung dịch HCl tạo khí H2. Ag. dẫn nhiệt.1%. Cu.15 Một phương pháp hoá học làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn Zn. thu được 0.12 Tính chất vật lí chung của kim loại là A. Mg2+. D. dẫn điện. Câu 5.

CO32-.43g. Ag+/Ag. B. Fe3O4. Cu. Fe3+. (2). D. Ag+/Ag. Ag+.22 Ngâm một lá Zn trong 200ml dung dịch AgNO3 0. SO42-. Fe3+/ Fe2+. Al3+.23 Cho các ion : Fe . C. Ag+. D. C.21 Chọn một dãy chất tính oxi hoá tăng A. AgNO3. B. Fe2+/ Fe. D. D.25 Trong một dung dịch A có chứa đồng thời các cation sau : K+. xuất hiện Cu màu đỏ. tính khử của kim loại giảm A. dung dịch mất màu xanh. Al. Ag+. Cu2+. B. Fe2+/ Fe. có khí thoát ra. Cu. Trong dung dịch A chỉ chứa một loại anion là A. (1) và (2). Fe2+. Cho vào ống nghiệm (1) một miếng nhỏ Na. Fe3+/ Fe2+. Al3+. Fe2+. Fe2+.43g. 2+ Câu 5. Câu 5.26 Cho các cặp oxi hoá. Câu 5. Fe3+/ Fe2+. B. tăng 1. Ag . Fe2+. Cu2+/Cu. Cu2+/Cu. D. D. Ag+. FeCl2. Cu2+/Cu. D. D. Ag. B.khử : Al3+/Al. NO3-. Fe2+/ Fe. Fe3+. Fe3+. tăng 0. Al3+. Câu 5.28 Khi nung Fe(OH)2 trong không khí ẩm đến khối lượng không đổi. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá Zn A. Cu2+.27 Cho các cặp oxi hoá. không bị khử.51g. Câu 5. Fe3+/ Fe2+. Fe(OH)3. 64 . Fe2+.Ag+/Ag. Cu. Fe3+. B. dung dịch có màu xanh. sau đó kết tủa không tan.30 Có 2 ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.. Fe3+. Fe2+. Ba2+. Cu2+. Kim loại khử được ion Fe3+ thành Fe là A. Câu 5. C. Ag+/Ag. Fe3+/ Fe2+. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp với khối lượng không đổi người ta dùng dung dịch A. C. sau đó kết tủa tan. 2+ + C.51g. C. Fe2+/ Fe. xuất hiện kết tủa xanh. C. Fe3+. Cu2+. Ag+. Cu2+. Ag+ và các kim loại : Fe. Fe2+/ Fe. Cu2+/ Cu. C. Fe2O3. Câu 5. D. xuất hiện kết tủa xanh.khử xếp theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại tăng. xuất hiện Cu màu đỏ. (1). B. Cu. B.1M. Kim loại Cu khử được các ion trong các cặp oxi hoá trên là A. Cu2+/ Cu. D. Fe3+/Fe2+. Fe2+. Ag. B. ống nghiệm (2) một đinh Fe đã làm sạch. C. Ag+/Ag. Ag+. giảm 1. FeCl3. có khí thoát ra. Al3+. C. ta thu được chất rắn là A. Fe3+. Cu(NO3)2.khử : Al3+/Al. Ag+/ Ag.24 Có một hỗn hợp gồm: Fe. Ion Cu2+ bị khử thành Cu trong thí nghiệm A. Fe. giảm 0. Fe2+/ Fe. Cl-. Fe . Câu 5. Chọn một dãy điện hoá gồm các cặp oxi hoá. Câu 5. FeO.Câu 5. Al3+. Cu2+/ Cu.29 Thả Na vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng A. B.

0. Câu 5. D.12M. C. điện phân CaCl2 nóng chảy.Câu 5.37 Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ.68%. Fe.15g. Số gam chất rắn thu được sau phản ứng là A. Câu 5. điện phân Ca(NO3)2 nóng chảy. 9000C. Mg. 4. Na. điện phân CaSO4 nóng chảy. Fe 2O3 Fe3O4. Cl2 ở anot.38 Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. D. Kim loại đó là A.36 Từ dung dịch CuSO4 để điều chế Cu. H2 ở catot. dung dịch HCl. D. C. D.04M. Hg. NaClO. D. dung dịch HCl.6%. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 trước phản ứng là A. Na ở catot.40 Hoà tan m g Ba vào nước thu được 1 lít dung dịch có pH = 12.154g.31 Cho 1. dung dịch H2SO4 loãng.53%. B. 0. Cu. Ba. 53%. Na ở anot. Giá trị của m là A. FeO.15g. B. C. 9. Câu 5.7%. 3. B. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Si trong quặng này lần lượt là A. 65 .12g bột Fe và 0.33 Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. 54%. B.9%. 0. sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1. MgO cần dùng 7g khí CO. B. B. Cu. 2. 25. 8. NaOH. C. B. 3. C. người ta thu được A. D. Ni. Câu 5. 26. người ta dùng A. B. Sau phản ứng khối lượng kim loại có trong bình là 1. 9000C. Câu 5. C. C.7%. Sau khi thu được 336ml H2 (đktc) thì thấy khối lượng lá kim loại giảm 1. 56%.87%.7%. 8. Câu 5.1M. 4. Fe.34 Để khử hoàn toàn 30g hỗn hợp gồm CuO. C. 3. 52%. 0.12 g/ml).685g.88g. 24.06M. D. B. 9000C. B.32 Nhúng một que sắt nặng 5g vào 50ml dung dịch CuSO 4 15% (D = 1. D. Al.7%. 23. Cl2 ở anot. Điều kiện phản ứng và hoá chất thích hợp cho sơ đồ trên lần lượt là A.35 Cho sơ đồ : CaCO3 → CaO → CaCl2 → Ca. 9. D. điện phân dung dịch CaCl2. có màng ngăn 2 điện cực. 9000C. Fe. C. 2.92 gam. Ag. Nồng độ C% của dung dịch CuSO4 còn lại là A.24g bột Mg vào một bình chứa sẵn 250ml dung dịch CuSO4.39 Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện 3A. C. Câu 5. Cl2 ở catot. D. Câu 5. dung dịch HNO3. Khi que sắt đã được mạ kín thì có khối lượng là 5. Tên kim loại là A. Câu 5. Fe. 0.74g.

2g. sau đó thêm 500ml dung dịch HCl 2M.1M. 3. Cu. CaCl2. Ngâm một đinh Fe trong dung dịch còn lại sau điện phân. Mg. Câu 5. B. Al. D.26g. Fe.2 gam kim loại và 6. 9.75g. B. Ba.12 lít khí (đktc) ở anot.47 Cho 16. Câu 5. Câu 5. Al.50 Có dung dịch HCl 0. Rót 250ml dung dịch này vào cốc đựng mạt sắt. C. Ba.2g. 66 . Muối clorua đó là A. D. Sau một thời gian.49 Cho 19. Na. Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. Ba.8g. Kim loại M là A. B. Câu 5. Điện phân MgCl2 nóng chảy. Cu.42 Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. 28. C.6g.15 mol O 2. C.75g. Fe. C. C. C.2g kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0. KCl. Điện phân dung dịch MgCl2. C. Cu. Câu 5.48 Có 5 mẫu kim loại: Mg. Ca. D. 0.5g khí H2. 0. Cho dd MgCl2 tác dụng dd Na2CO3.36 lít. Al. C. 1. Câu 5. Ba. Al. D. Mg. Ba. Chất rắn sau phản ứng tan trong dung dịch HCl dư tạo 13. MgCl2.14g.3 mol khí. Mg. NaOH. 3.25g. Ca.44 lít khí (đktc). NaCl. 2. Cl2. Mg.Câu 5.44 Ion Mg bị khử trong trường hợp A. D. Al.43 Điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ.24 lít. Khi cô cạn dung dịch thu được số gam muối khan là A. B. B.45 Sau một thời gian điện phân dung dịch CuCl2 thu được 1. Ở catot thu được 7. 27. Câu 5. 0. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết A. D. Al. phản ứng xong thấy khối lượng đinh Fe tăng thêm 1.63g. 2+ Câu 5. Mg.72 lít. B. Câu 5. D.41 Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại M thu được 12g kim loại và 0. Mg. Thả Na vào dung dịch MgCl2. NaCl.48 lít. 6.7g.25g. Fe. 12. B. Số gam Cu điều chế được từ các thí nghiệm trên là A. người ta thu được sản phẩm là A. B. D. M là A. C. B. B. D.46 Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl thu được 0. người ta lọc lấy dung dịch có pH = 2. 27. không có màng ngăn 2 điện cực.2g. 28.72 lít khí (đktc).2g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M. Fe. NaClO. D. Thể tích khí NO (đktc) thu được là A. 4. C.

0.Câu 5. Cu. D. Cu. C. B. Y lần lượt là A.59 Dùng một thuốc thử phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. D. B.6. 0. 3.725M. Câu 5. MgSO4. bari. 2. n CO2 < n Ca(OH)2 . C. 67 . canxi. BaSO4. C. C. C. Cho X vào một lượng nước dư.3625M.4g.60 Cho phương trình phản ứng : a X + b Y(NO3)a → a X(NO3)b + b Y Biết dung dịch X(NO3)b có màu xanh.8g muối sunfat của một kim loại nhóm IIA trong nước rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 đã pha chế là A. thuốc thử đó là A. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. B. Dung dịch CuSO4. Câu 5.5H2O trong nước được 500ml dung dịch. B. C. B. 1. lượng kết tủa thu được lớn nhất là A. Câu 5. 2.55 Hoà tan 1. B. D.54g. Dung dịch HNO3.11 mol khí CO2 đi qua dung dịch NaOH sinh ra 11. magie.68 và 9. Cu. dung dịch NaHCO3. Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20ml dung dịch BaCl2 0. 4. sau khi kết thúc phản ứng thu được 8. CaO + CO2 → CaCO3. Câu 5.52 và 8.52 Cho dòng khí CO2 liên tục đi qua cốc đựng dung dịch Ca(OH)2. Ag.44g hỗn hợp 2 muối.76. Số g mỗi muối trong hỗn hợp là A. D. Câu 5. 0.232M. Fe. C. 5.54 Một hỗn hợp X gồm Na và Al được trộn theo tỉ lệ mol 1: 2. B. n CO2 = 2 n Ca(OH)2 . Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. 0.92. B. Công thức của muối sunfat là A. C. C. Số phương trình phản ứng hoá học (dạng phân tử) xảy ra khi cho các chất tác dụng với nhau từng đôi một là A. dung dịch HCl. n CO2 > n Ca(OH)2 .84 và 10. Hai kim loại X. kẽm. CaSO4. dung dịch NaOH.42 và 11. 0. Mg. 0. Dung dịch HCl.51 Cho 0. 0.27g.2.7g. B. D. Câu 5. D. Câu 5. Tên kim loại đó là A. B.0g một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Câu 5. D. Fe.55g muối khan.96 lít khí H 2 và m g một chất rắn.464M. 0. D.75M.02.53 Hiện tượng tạo thành các thạch nhũ trong các hang động được giải thích bằng phản ứng A. BeSO4. Câu 5. Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2 NaOH.57 Hoà tan 58g muối CuSO4. D.58 Cho các chất: CaCO3. Ag. Dung dịch H2SO4 loãng. D.56 Hoà tan 2. 1. Giá trị của m là A. C. n CO2 = n Ca(OH)2 . sau đó cô cạn dung dịch thu được 5.

tạo thành phức với Fe2+. 9. AgNO3.không màu trong môi trường axit. D. 68 . MgSO4. 2a + 3b = 2c + d. Mg. Fe2(SO4)3. B. D. 3. 0. MnO4. C. Ag. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết vào thanh M. 27. MgSO4. Câu 5. D. 1. B. Cu.64 mol khí Cl2 ở anot.08g. Tên của M là A. dung dịch KMnO4 bị mất màu là do A. 3a + 2b = c + 2d. D. 0.bị khử thành Mn2+. B. dư thu được 0. khối lượng thanh M tăng 0. Cu. B.4 lít. 4. C. MgSO4. C. 24.66 Một kim loại dùng để loại bỏ tạp chất Fe2(SO4)3 trong dung dịch FeSO4 là A. B. FeSO4. b mol Cu2+. vừa bị khử vừa bị oxi hoá. MnO4.3 lít.64 Khi phản ứng với Fe2+ trong môi trường axit dư. B. Fe(NO3)2. V có giá trị là A.67 Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2SO4 đặc nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 5. c.4M đến khi dung dịch hết màu xanh.bị oxi hoá.70 m g phoi sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ tạo thành hỗn hợp A có khối lượng 12g gồm 4 chất rắn. C. 2a + 2b = c + d. bị oxi hoá.65 Có các kim loại Cu. 0. 56. Câu 5. FeSO4. B. bị khử. Ca.64g.08g.6 lít. Câu 5. 9.3) g muối MCln. MnO4.10. 0. Câu 5. d là A. C. Câu 5. Câu 5. D. C. B. 10.80g. Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2. D. Số phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi cho kim loại và muối tác dụng với nhau là A. Nguyên tử khối của M là A. Vai trò của ion NO3. d mol SO42-.8g. 3a + 2b = c + d.1 mol khí duy nhất NO (đktc). 65. Chất tan có trong dung dịch Y là A. D. không bị khử không bị oxi hoá. B. MnO4.63 Khuấy một thanh kim loại M hoá trị 2 trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0. thu được dung dịch Y và một phần sắt không tan.2 lít. c mol Cl-. D. Fe. D. D. C. Biết hiệu suất phản ứng điện phân là 80%.61 Cho a g kim loại M tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M thu được (a + 21. Giá trị m là A. Ba. Câu 5. b. C. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. Biểu thức liên hệ giữa a. Zn.là A. C. C. Fe2(SO4)3. II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 5.68 Trong một cốc nước chứa a mol Al3+.62 Điện phân nóng chảy 76g muối MCl2 thu được 0.Câu 5.69 Cho Cu vào hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng. B. Ag. 2. MgSO4.

26g. B. 0. 3. D. B.01%. 3.2g hỗn hợp 3 kim loại Mg.3g. 0.Câu 5. Câu 5.71 11.2g. 35g.336 lít. B. B. 35. thu được Cu.36 lít H2 (đktc). Ca và Sr.6 lít. B. Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng.Phần 1: hoà tan hết trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 loãng thu được 3.78 Cho 11g hỗn hợp nhiều kim loại trước hiđro tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. D. Câu 5. Đem Cu cho tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư. C. Câu 5. C. B.36 lít. Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 5. D.53g. được 1.242 lít. D.7g. D. Câu 5.48 lít. B.025 mol khí NO thoát ra. dư thu được 6. 27g.77 Cho 10. Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là A.24 lít. 26%.6g chất rắn A. 3. Mg và Ca.79 Cho 22g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại IA và IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. Zn.Phần 2: hoà tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO (đktc). nóng thu được 5. 18.76 Cho 36.72 lít khí (đktc). 2. được 3g hỗn hợp rắn gồm 4 chất. 1. 24g. .98g. Be và Mg. Giá trị của V là A.0.73 Nung nóng 16.80 Cho 3. D. 25. C. D. không tác dụng với nước và đứng trước Cu. 39. V có giá trị là A.24 lít.95g. Câu 5. D. D.52g.21 %. 36%.368 lít H 2 (đktc).74 Hỗn hợp X gồm 2 kim loại đều có hoá trị không đổi.8g bột sắt ngoài không khí. 25.336 lít. 5.63 lít. 22g. Câu 5.6 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là A.4 mol khí CO2. Câu 5. Chia X thành phần bằng nhau: .3 mol khí (đktc).5g. B. dư thu được V lít NO (đktc) duy nhất.25g. 0.72 Oxi hoá m g sắt ngoài không khí.2g sắt để ngoài không khí bị gỉ thành 13. C.224 lít. Hoà tan hết X bằng dung dịch HNO3 thấy có 0. 0. 3.12 lít NO duy nhất (đktc). B. C. 4.87g. 27.8g. 2.6 lít khí (đktc).2. 2. sau một thời gian thu được m g hỗn hợp X gồm các oxit và sắt dư. C. 0.5M được dung dịch Z và 4. Câu 5. Cho X tan hết trong dung dịch CuSO 4 dư.75 Hỗn hợp X gồm 2 kim loại X1. C.36 lít. Sr và Ba. B. 20g.224 lít. dư thì thể tích N2 (đktc) là A. C. 69 . C.8g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm II ở 2 chu kì kế tiếp nhau khi tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0. Thành phần % về khối lượng Mg trong hỗn hợp X là A. 29g. 2. 28g. X2 có hoá trị không đổi. Vậy 2 kim loại đó là A.87g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch Y chứa axit HCl 1M và H2SO4 0. C. Giá trị m là A. 37. Câu 5. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc. Giá trị m là A.252g. Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan là A. 3. D.

Câu 5.81 Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, Al2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch axit H2SO4 0,2M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, muối sunfat khan thu được có khối lượng là A. 6,81g. B. 10,81g. C. 5,81g. D. 4,81g. Câu 5.82 Cho 1,935g hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg và Al tác dụng với 125ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 loãng 0,28M, thu được dung dịch X và 2,184 lít H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch, thu được số gam muối là A. 9,7325g. B. 9,3725g. C. 9,7532g. D. 9,2357g. Câu 5.83 Cho 10g hỗn hợp gồm Al và một kim loại M (hoá trị x) tác dụng với 100ml dung dịch gồm H2SO4 aM và HCl 3aM, thu được 5,6 lít H2 (đktc), dung dịch X và 1,7g chất rắn. Khối lượng muối thu được là A. 2,85g. B. 2,855g. C. 28,55g. D. 28,5g. Câu 5.84 Cho 7,2g Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 6,72 lít khí Y và dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được 47,4g chất rắn khan. Công thức phân tử của khí Y là A. N2O. B. NO. C. N2. D. NO2. Câu 5.85 Đốt nóng một hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần 2 : tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít H 2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của Al trong hỗn hợp X là (hiệu suất phản ứng 100%) A. 27,95%. B. 2,795%. C. 72,05%. D. 7,205%. Câu 5.86 Cho hỗn hợp A gồm bột Al và Fe3O4. Nung nóng A ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ B rồi chia làm 2 phần: - Phần 1 (ít) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,176 lít H2 (đktc). Tách riêng chất không tan đem hoà tan trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí (đktc) - Phần 2 (nhiều) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,552 lít khí (đktc).Khối lượng hỗn hợp A là A. 22,02g. B. 8,1g. C. 13,92g. D. 3,465g. Câu 5.87 Một hỗn hợp gồm Na, Ba có tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dung dịch A và 0,3 mol khí B. Thể tích dung dịch HCl 0,1 M để trung hoà

1 dung dịch A là 10

A. 0,4 lít. B. 0,2 lít. C. 0,6 lít. D. 6 lít. Câu 5.88 Cho m gam hỗn hợp X gồm K và Al tác dụng với nước dư thu được 0,25 mol khí. Nếu cho m gam X tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 0,4 mol khí (các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn). m có giá trị là A. 12,8g. B. 16g. C. 18g. D. 10,95g.

70

Câu 5.89 Dùng CO khử m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao được 0,4 mol CO2 và hỗn hợp rắn X (gồm 4 chất). Hoà tan hết X cần 0,9 lít dung dịch HCl 1M thấy có 0,25 mol khí thoát ra. Giá trị m là A. 32g. B. 40g. C. 80g. D. 3,2g. Câu 5.90 Dùng CO khử m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao thu được 1,1 gam CO2 và chất rắn X gồm 3 oxit. X phản ứng vừa đủ với 0,25 lít dung dịch H2SO4 loãng 0,5M. Giá trị m là A. 8,0g. B. 4,0g. C. 1,6g. D. 3,2g. Câu 5.91 Cho 0,1 mol CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 4 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H2 bằng 20. Công thức của oxit sắt và thành phần % CO 2 theo thể tích trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO ; 75% B. Fe2O3 ; 75% C. Fe2O3 ; 65% D. Fe3O4 ; 75% Câu 5.92 Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol) và 2 anion Cl- (x mol), SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. x và y có giá trị lần lượt là A. 0,02 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,2 và 0,3. D. 0,3 và 0,2. Câu 5.93 Thêm V lít dung dịch Na2CO3 1M vào một dung dịch có chứa đồng thời các ion − − sau: Ba2+; Ca2+; Mg2+; 0,2 mol Cl ; 0,3 mol NO3 . Để tạo lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là B. 0,25 lít. A. 2,5 lít. C. 0,5 lít. D. 5 lít. Câu 5.94 Hoà tan 16,2g Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ khối hơi so với H2 là 14,4. Thể tích (tính theo lít) của NO, N2 lần lượt là A. 2,24 và 3,36. B. 0,224 và 0,336. C. 22,4 và 33,6. D. 2,24 và 4,48. Câu 5.95 Cho 13,5g nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 0,86M thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H 2 bằng 19,2. Thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là A. 2,2 lít. B. 0,22 lít. C. 0,46 lít. D. 4,65 lít. Câu 5.96 Hoà tan một hợp kim Ba-Na với tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dung dịch A và 0,3 mol khí. Thêm m g NaOH vào

1 dung dịch A ta được dung dịch B. Cho dung dịch B tác 10

dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M được kết tủa C. Giá trị m để được kết tủa C lớn nhất, nhỏ nhất lần lượt là A. 2,4g và 4g. B. 4g và 2,4g. C. 4,8g và 6,4g. D. 6,4g và 4,8g. Câu 5.97 Rót 150ml dung dịch NaOH 7M vào 50ml dung dịch Al 2(SO4)3 2M. Khối lượng chất dư sau thí nghiệm là A. 10g. B. 14g. C. 12g. D. 16g.

71

Câu 5.98 Dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 8g Fe2(SO4)3, thêm vào 13,68g Al2(SO4)3 thu được kết tủa và dung dịch A. Đun nóng kết tủa đến khối lượng không đổi được chất rắn B. Khối lượng chất rắn B là A. 2,12g. B. 21,2g. C. 42,2g. D. 4,22g. Câu 5.99 Cho 18,9g muối Na2SO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được khí A (đktc). Dẫn khí A vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi hấp thụ, khối lượng dung dịch sẽ A. tăng 22,95g. B. giảm 22,95g. C. tăng 20,25g. D. giảm 20,25g. Câu 5.100 Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít C3H8 (đktc) bằng lượng oxi vừa đủ. Thu được toàn bộ sản phẩm cháy cho vào 35 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M. Sau khi hấp thụ, khối lượng dung dịch A. tăng 0,56g. B. giảm 0,56g. C. tăng 5,6g. D. giảm 5,6g. Câu 5.101 m g hỗn hợp Mg, Al tác dụng với 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M sinh ra 5,32 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (coi Vdung dịch không đổi). dung dịch có pH là A. 1. B. 7. C. 2. D. 6. Câu 5.102 Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là A. 2. B. 7. C. 6. D. 1.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG V
5.1 A 5.11 A 5.21 A 5.31 A 5.41 A 5.51 A 5.61 C 5.71 A 5.81 B 5.91 B 5.101 A 5.2 A 5.12 A 5.22 B 5.32 D 5.42 B 5.52 A 5.62 A 5.72 A 5.82 A 5.92 C 5.102 A 5.3 C 5.13 A 5.23 A 5.33 A 5.43 B 5.53 B 5.63 B 5.73 C 5.83 C 5.93 A 5.4 D 5.14 A 5.24 C 5.34 D 5.44 B 5.54 C 5.64 A 5.74 A 5.84 D 5.94 A 5.5 D 5.15 D 5.25 B 5.35 D 5.45 A 5.55 B 5.65 C 5.75 D 5.85 A 5.95 A 5.6 A 5.16 C 5.26 D 5.36 C 5.46 A 5.56 A 5.66 A 5.76 C 5.86 A 5.96 A 5.7 B 5.17 A 5.27 A 5.37 A 5.47 B 5.57 A 5.67 C 5.77 B 5.87 C 5.97 A 5.8 A 5.18 B 5.28 B 5.38 A 5.48 D 5.58 D 5.68 B 5.78 B 5.88 D 5.98 D 5.9 B 5.19 C 5.29 B 5.39 B 5.49 C 5.59 C 5.69 A 5.79 D 5.89 A 5.99 B 5.10 D 5.20 A 5.30 B 5.40 A 5.50 D 5.60 B 5.70 B 5.80 A 5.90 A 5.100 A

72

IIA đều có tính khử (IIA khử yếu hơn IA). Mg. Ba. dung dịch axit. hay dung dịch muối khác. H3PO4 … vào dung dịch bazơ. . kém bền với nhiệt HCO3. tan trong axit mạnh. → 2 ñpnc 4MOH  4M + O2 + 2H2O → 7. Điều chế IA.CaCO3 bị nhiệt phân. ta nên dùng công thức phân tử của các muối để xác định tỉ lệ giữa số mol nguyên tử kim loại với số mol nguyên tử phi kim trong oxit axit (axit) 8. . oxit axit. muối.KNO3. bazơ mạnh. Sơ lược về muối cacbonat và hiđrocacbonat . để xác định muối sinh ra. Số oxi hoá: trong các hợp chất IA. Ca. có màng ngăn hai điện cực. Tính khử: IA. mang gần như đầy đủ tính chất chung của muối như tác dụng với dung dịch axit mạnh. Na. và tăng theo chiều Z tăng : M → Mn+ + ne (n = 1.+ OH. tác dụng với axit. Tất cả các kim loại ở hai nhóm này đều tác dụng với phi kim. Tính chất của một số hiđroxit . Ca(NO3)2 bị phân huỷ ở t > 330 C thành muối nitrit và oxi 1 t0 KNO3  KNO2 + O2 → 2 t0 Ca(NO3)2  Ca(NO2)2 + O2 → 73 . ñpdd 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2 → (nếu không có màng ngăn : 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O) 9.NaOH. Fr 2. SO2. +2.+ H2O t0 Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 → . Kim loại kiềm (IA): Li.+ H+ → H2O + CO2 HCO3. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của IA. và tan cả trong nước có hoà tan CO2 t0 CaCO3  CaO + CO2 →  → CaCO3 + H2O + CO2 ← Ca(HCO3)2  0 0 . KIM LOẠI KIỀM. IIA có số oxi hoá +1.Na2CO3 dễ tan trong nước. H2O (trừ Be). IIA: ns1. ns2 4. Ca(OH)2 có đầy đủ tính chất của một dung dịch bazơ như làm quỳ tím hoá xanh. Rb. Ca(HCO3)2 lưỡng tính. 6. Cs. Sr.CHƯƠNG VI. 5. Điều chế bazơ tan: sử dụng phương pháp điện phân dung dịch muối tương ứng với điện cực trơ.NaHCO3.→ CO32. 2). KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. Kim loại kiềm thổ (IIA): Be. Ra 3. IIA: sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy n ñpnc MXn  M + X2 (X = halogen). P2O5 hay axit H2S.Khi cho CO2.

Vật bằng nhôm bền trong không khí.Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+. Mg2+. Al + Cl2  AlCl3 → 2 1 7. chu kì 3. . K + Cl2  KCl → 2 t0 5. 2Na + O2  Na2O → 2 1 t0 2. Al + 4HNO3 đặc  Al(NO3)3 + NO + 2H2O → 12. 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 74 . Nước cứng vĩnh cửu chứa muối clorua hay sunfat của Ca2+ hay Mg2+ (CaCl2. Ca + Cl2  CaCl2 → 3 t0 6. IIA.Cách làm mềm nước cứng vĩnh cửu dùng Na2CO3 hoặc Na3PO4. Al(OH)3 lưỡng tính. Mg2+ trong nước cứng. . Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 16. MgSO4). 11.Nhôm bị phá huỷ trong kiềm. CaSO4. MgCl2. 2Al + O2  Al2O3 → 2 1 t0 4.Nhôm có tính khử mạnh (Al → Al3+ + 3e) nhưng kém kim loại nhóm IA. .Điện phân Al2O3 nóng chảy (không thể điện phân nóng chảy AlCl3) để điều chế Al kim loại. Mg + O2  MgO → 2 3 t0 3.Vị trí Al trong bảng tuần hoàn: ô 13. dd Na2CO3. . . B . Al + 3HCl → AlCl3 + H2 2 10. Nước cứng . H2O vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp Al2O3 bảo vệ. Nước cứng tạm thời chứa muối Ca(HCO3)2 hay Mg(HCO3)2. . . 2K + 2H2O → 2KOH + H2 15. Nhôm .10. Na + HCl → NaCl + H2 2 8.Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+. 4Mg + 10HNO3 loãng → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O t0 11. dùng bazơ tan.Cách làm mềm nước cứng tạm thời: đun. 4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S + 4H2O t0 13.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP 1 t0 1. . tham gia phản ứng nhiệt nhôm.Al2O3. nhóm IIIA. 2Al + 6H2SO4 đặc  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O → 14. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 3 9.

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 48. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 51. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 53.+ NH3 → MgNH4PO4 ↓ (màu trắng) 50. Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] 52. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 38. 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 32. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 47.17. 2Al2O3  4Al + 3O2 → → 25. 2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2 18. Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 0 ñpdd 75 . Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2↑ + H2O → t0 35. Mg(OH)2 + 2NH4Cl → MgCl2 + 2NH3 + 2H2O 49. Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3 t0 33. 2KNO3  2KNO2 + O2 → t0 43. MgCl2  Mg + Cl2 → ñpnc 24. Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu t0 19. NaOH + CO2 → NaHCO3 27. 2NaCl  2Na + Cl2 → 1 ñpnc 22. 2Mg(NO3)2  2MgO + 4NO2 + O2 → 46. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ 39. 2NaOH  2Na + O2 + H2O → 2 ñpnc 23. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O 29. Mg(HCO3)2  MgCO3 + CO2↑ + H2O → 36. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 37. Mg2+ + HPO42. CaCO3  CaO + CO2 → t0 42. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 28. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑  → 40. 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 ñpnc 21. CaCO3 + H2O + CO2 ← Ca(HCO3)2  t 41. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 30. 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2 coù ng ngaê maø n 26. NaOH + HCl → NaCl + H2O 31. Ca(NO3)2  Ca(NO2)2 + O2 → t0 45. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2↑ + H2O → t0 34. 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe → 20. 2KNO3 + 3C + S  N2 + 3CO2 + K2S → t0 44.

B. C. D. D.12 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm. Câu 6. D. C.9 Dung dịch muối có pH > 7 là A. Na .1 Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. 68%. D. Khối lượng muối thu được là A. 2. B. NaCl.7 Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi được 69g chất rắn. 11. B. NaHSO4 . 32% . Có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả kim loại. C.8 Cho 3.8g. 4.04 mol khí ở anot và 3. 25. Câu 6. Độ cứng cao. Thành phần % theo khối lượng của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là A. + C. Câu 6. Câu 6. 16%.2 Tính chất không phải của kim loại kiềm là A. KCl.79%.72%. Câu 6.6 Cho 197g BaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 84g KOH.2 gam nước là A. B. 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O → C. 24g. Kim loại kiềm có tính khử mạnh. Câu 6.119g. C.4g. NH4Cl. Câu 6. 16% .5 Cho 200g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60g NaOH. Công thức phân tử của muối kim loại kiềm là A. 76 . Có số oxi hoá +1 trong các hợp chất. 12. Na2CO3. B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. C. AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl t0 55. Ag+. B.69g.3 Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 7.12 gam kim loại ở catot. 84% . Câu 6. 12.8g. 48g. 68% .8 gam kali kim loại vào 36.Cu+. C. D. 84%. C. C. RbCl.57%.54. B. D.45%. K+. KCl. B. 12.9g. 16. Khối lượng muối natri thu được là A. 32%. D.1g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1. D. 168g.BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 6.4 Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 0.6g. LiCl. 25. 50g. 126g. Khối lượng kiềm là A. D. B. M+ là cation: A.

25. 4. 7. B. Để trung hoà axit dư phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M.36 và 4.15% và 40. D.16 Cho 2.48 và 3. Sục 1.4%.15%.10 Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH. Câu 6. C. 5.68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X.4% và 29.48. D. C. 4 và 4. 4. Câu 6. Ba. 6. Ca. 2. pH = 5.14 Cho 4. Kim loại đó là A.03 mol khí CO2. B.05g. B. khối lượng kết tủa thu được là A. Dung dịch thu được có pH A.1 gam muối clorua. Ca. 4. Mg. Kim loại đó là A. C. C. B. D. Be.2 và 4. Ba. Câu 6.6%.5M. Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp lần lượt là A. C. C. 77 . Be. Câu 6. 40. D.016 lít CO2 (đktc). D.55g. Na2SO4 .5g.15 Hoà tan 8. Mg.0 gam kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 11. Chỉ dùng nước và khí CO2 phân biệt được số chất là A.17 Có 5 chất bột trắng là: NaCl. D. Na2CO3 . 3.2.36. Ba. 29.25g muối clorua của một kim loại hoá trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7. B. Câu 6. B. B. Mg.18 Kim loại thuộc nhóm IIA không tác dụng với nước ngay cả ở nhiệt độ cao là A. Mg. Câu 6.11 Cho 2. C. B.12 Hoà tan hoàn toàn 1. 2.2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2. C. Kim loại đó là A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.Câu 6.13 Khi lấy 14. Câu 6. Ba. Be. Câu 6.5g.19 Trường hợp ion canxi bị khử thành Ca là A. D. Be. pH = 7. pH > 7. có màng ngăn. D.85%. 3. 70.85% và 59. Số gam CaCO3 và MgCO3 lần lượt là A. BaCO3 .84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0.6% và 70. Ca. 4. Câu 6. Điện phân dung dịch CaCl2 với điện cực trơ. Cho dung dịch CaCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3. C.95g. B.44g kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H2SO4 0. BaSO4 . 59. C. Ca. D.8g CaO tác dụng với một lượng nước dư thu được dung dịch X. pH < 7. B.

02 mol Ca2+. B. Tính cứng toàn phần. 12. Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaCl. vĩnh cửu. 0. Nước trong bình có A.02 mol Cl– ta được nước cứng A. Ca(OH)2. Thành phần % theo khối lượng của CaCO3. D. D. 14. Câu 6.29 Ion Al bị khử trong trường hợp A. Ca(OH)2.01 mol Na+. 0. 0. Dung dịch Na2CO3.05 mol HCO3–. Dùng H2 khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. D. D.4g Ca(OH)2 . Câu 6. Nước cứng tạm thời. Câu 6. D. Na2CO3. Câu 6. Nước khoáng. C. Tính cứng vĩnh cửu. Điện phân Al2O3 nóng chảy. Nước cứng vĩnh cửu.01 mol Mg2+. Câu 6.24 Dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời và vĩnh cửu là A.02 mol Cl– . Tính cứng tạm thời. C. Câu 6.5g. B. 92%. 0.25 Trong một bình nước có chứa 0.65g.01 mol Mg2+. 100%. 3+ Câu 6. D. 78 .20 Phân biệt dung dịch Ca(HCO3)2 với dung dịch CaCl2 bằng A. 2.27 Một phương trình phản ứng hoá học giải thích việc dùng dung dịch Na2CO3 làm mềm nước cứng vĩnh cửu là A. C. toàn phần. 0. Tính mềm. C. D. C. Dung dịch Na3PO4. Nước cứng toàn phần. B. Dung dịch NaCl. C. Zeolít. Thả Na vào dung dịch Al2(SO4)3.28 Trong phương pháp trao đổi ion để làm mềm nước cứng người ta dùng A. 0. tạm thời.05g. Na2CO3 + Ca(HCO3)2 CaCO3 + 2NaHCO3. Câu 6. D. Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2. HCl. B. D.2% (theo thể tích) đi qua dung dịch chứa 7.2 lít khí CO2 (0oC. Câu 6. B. B.8 atm). C.26 Đun sôi nước chứa 0. C.MgCO3 trong quặng là A. B.05 mol HCO3–. B. Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH.02 mol Ca2+. Điện phân dung dịch AlCl3 với điện cực trơ có màng ngăn. 0. Na3PO4. nước mềm. 0.01 mol Na+. 40%. Dung dịch HCl. 0. Na2CO3.22 Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39.D. Số g chất kết tủa sau phản ứng là A. B. 4. C. D.21 Khi nung 40g quặng đôlômit thu được 11. Câu 6. NaNO3. 50%. B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl.23 Một loại nước có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 thuộc loại A.25g. C.

chu kì 3. C. C. B. HCl.31 Cation M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. t0. B. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. D. NaOH đủ. ở (2) kết tủa tan. chu kì 3. đpnc. Câu 6. Ba(OH)2. ở (1) kết tủa tan. Ba(OH)2. Nhôm là kim loại nhẹ. NaOH. D. NaHCO3. Y. nhóm IB. t0. X. Lúc đ ầu đều có kết tủa keo trắng. ZnSO4.32 Chọn câu không đúng A. C. Câu 6. ở (2) kết tủa không tan. D. (2) lần lượt là A. E (dung dịch) và (1). 79 .35 Để làm kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 người ta thực hiện phản ứng A.33 Trong những chất sau. Câu 6. H2SO4 loãng. ô 13. Câu 6. sau đó kết tủa không tan ra. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. nhóm IIIB. dẫn điện. Al2O3 + 3H2O 2Al(OH)3. đpnc. NaOH dư. Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O. D. NaAlO2 + H2O + HCl Al(OH)3 + NaCl. Ba(OH)2. Al(OH)3 .Câu 6. t0. Câu 6. Z. Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]. HCl.30 Phương trình phản ứng hoá học chứng minh Al(OH)3 có tính axit là A. ở (1) kết tủa không tan. 2Al(OH)3 2Al + 3H2O + O2. B. chất không có tính lưỡng tính là A. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm. D. ô 13. chu kì 3. Ba(OH)2. dẫn nhiệt tốt. B. dung dịch NH3 (2) lần lượt đến dư vào ống đựng dung dịch AlCl3 thấy A. H2SO4 đặc nguội. 2 3+ Câu 6. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là A. AlCl3 + 3H2O + 3NH3 Al(OH)3 + 3NH4Cl. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O. C.36 Cho dần từng giọt dung dịch NaOH (1). C. 3 D. HCl. B. H2SO4 đặc nóng. ô 13. t0. B. đpnc. C. chu kì 3. AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl. Nhôm là kim loại lưỡng tính. nhóm IA. NaOH dư.34 Cho sơ đồ : +X +Y +Z → Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3  Ba [ Al(OH) 4 ] 2 Al(OH)3 Al2O3 Al. Al2O3. B. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ. sau đó kết tủa tan ra. H2SO4 loãng. HCl. C. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. D. đpnc. ô 13. nhóm IIIA.

75M.75M. ở (1) không hiện tượng. ở (2) kết tủa tan.2.42 Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. 4. 70%. ở (3) xuất hiện kết tủa trắng.4g bột Al vào 150ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. ở (2) xuất hiện kết tủa trắng. Kết thúc phản ứng thu được số gam chất rắn là A.75M và 0. CO 2 (2) lần lượt vào ống đựng dung dịch Na[Al(OH)4] thấy A. ở (2) kết tủa không tan.16g Al. không tan. C. Cho từ từ từng giọt dung dịch (2) vào dung dịch (1) thấy (1) có kết tủa trắng. Câu 6.55g. ở (2) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan. B. ở (1) không hiện tượng. 1.8. C. D. Câu 6. Câu 6. 10. rồi không tan.35M và 0. Câu 6. C. B. (2) là NaOH. nhận ra (1) là AlCl3 . người ta phân biệt chúng bằng cách A. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. (2) là NaOH. Mg. 80 . 60%. sau đó kết tủa không tan ra. Câu 6. 0. ở (3) xuất hiện kết tủa trắng không tan. nhận ra (1) là AlCl3 .24H2O. C. không tan. D. (2) là NaOH. ở (1) không hiện tượng. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng.2. 2. 2. B. Mg2+ (3) ta quan sát thấy A.75M và 0. D. rồi kết tủa không tan. D. 0. C. Không dùng thêm chất khác. 13. B. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khi khối lượng không đổi cân nặng 2.nH2O. D.35M. K2SO4. (2) là NaOH.Câu 6. 80%.41 Có 4 mẫu bột kim loại là Na. D.65A trong thời gian 3000 giây thu được 2. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. Al3+ (2). D.35M.37 Cho dần từng giọt dung dịch HCl (1) .Al2(SO4)3.44 Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9. Na3AlF6. nhận ra (1) là AlCl3 . C.38 Phèn chua có công thức là A. Câu 6.43 Hoà tan 5.40 Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl 3 (1) và dung dịch NaOH (2). Cho từ từ từng giọt dung dịch (2) vào dung dịch (1) thấy (1) có kết tủa trắng.39 Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH lần lượt vào các dung dịch đựng Na+ (1). 15. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH ban đầu là A. Cho từ từ từng giọt dung dịch (1) vào dung dịch (2) thấy (2) có kết tủa rồi tan ra. 3. Al2O3. 90%. nhận ra (1) là AlCl3 . Hiệu suất điện phân là A. 13. B. Fe. ở (1) kết tủa không tan. kết tủa trắng tăng dần. B. MgSO4.24H2O. ở (1) không hiện tượng. Câu 6. sau đó kết tủa tan ra. Cho từ từ từng giọt dung dịch (1) vào dung dịch (2) thấy (2) có kết tủa. kết tủa trắng tăng dần rồi tan.Al2(SO4)3. C. ở (2) và (3) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan.95. B. ở (1) kết tủa tan. Lúc đầu đều có kết tủa keo trắng. B. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được là A.75M và 0. Al. 2. C. D.

Câu 6. 18g.22g hỗn hợp kim loại gồm K.52 Cho 3.6 lít khí. HCl đặc. Câu 6. CaCl2 .47 Một hoá chất để phân biệt Al. Dung dịch Na2CO3. 11. H2O. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.20g. C. C. B. C.06g oxit của kim loại M (có hoá trị n) tan trong HNO3 dư thì thu được 5. D. dung dịch HCl.05g. Câu 6. 3. H2O. C. 3. AlCl3 .52 gam muối. Al (điều kiện phản ứng coi như có đủ) có thể điều chế được A. C. Al.00g. C.49 Hoà tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại IA và IIA bằng dung dịch HCl dư. D.80g. Câu 6. 2. B.8g. CuO. 13. B. B. Giá trị của V là A. Cô cạn dung dịch X thu được 35.22g muối khan. H2SO4 đặc nguội. MgO.4800 lít. Câu 6. 16g. 3. amoniac.96 lít khí. C. 4.32 gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 loãng. là A. 14. AlCl3 là A. Dung dịch Na2CO3. 12. D.15. Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. 4. Ca.4048 lít. B. Công thức của oxit là A.51 Cho 2. 3. m có giá trị là A.6000 lít. Câu 6.50 Hoà tan hết 3. Na. Al(OH)3. B. H2O. Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt là dung dịch A. m g X tác dụng với nước dư được 5. D.10g. 12. x có giá trị là A.48 Một hoá chất để phân biệt các dung dịch riêng biệt NaCl. D.45g. D. BaO. B.45 Một thuốc thử phân biệt 3 chất rắn Mg.02g.136 lít khí (đktc) và m g muối clorua. D. Mg. Al và Fe bằng dung dịch HCl. ZnO. Dung dịch NaOH. 81 .24 lít khí (đktc). dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch X.53 Hỗn hợp X gồm K và Al.10. Al2O3 D. B. B.Câu 6.5088 lít. thu được 2. 11. 12.54 Hoà tan 4. Sau đó cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan. thu được 3. m g X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 8.95g. m có giá trị là A. m nhận giá trị bằng A. Câu 6. dung dịch NaOH. Mặt khác.6g.07g. AlCl3. Câu 6.46 Chỉ dùng các chất ban đầu là NaCl. D. NaOH. Dung dịch HCl.44g. B.5g hỗn hợp kim loại gồm Mg. C. D. các thể tích khí đo ở đktc). Câu 6. C.2g. C. Al(OH)3. Cô cạn dung dịch X được m g chất rắn. Al2O3 .34g. 5. 9.

C. % Fe theo khối lượng là A.92%. Fe.8%.72 lít H2(đktc).68%. 7. 69.54 tấn Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 với anot bằng cacbon (coi như hiệu suất điện phân bằng 100%. 6.62 3.58 Hợp kim Al-Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8. B. D. D. 4. Ca. 180kg B. B. 9. 36. 8. D.9g. 90%. D. B. Biết đã dùng dư 10ml thì thể tích dung dịch NaOH 4M đã lấy ban đầu là A. 2. % Al tính theo khối lượng là A. nóng. Câu 6.24 lít. Câu 6.6%. nếu đem tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26.60 31.88 lít H2(đktc).2%. 21ml. C.4g.7g. 180kg D.3%.46%. 73%. D. B. % Al trong hợp kim là A.63 2. C.08 lít H2 (đktc).52g một kim loại tan hết trong dung dịch H 2SO4 loãng thu được 6. Kim loại là A.56 Cho hỗn hợp 0. K.8 lít H2 (00C.61 Hỗn hợp Al và Fe3O4 đem nung không có không khí.57 Cho 9g hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc.896 lít NO (đktc).2 mol Al vào nước dư thì thể tích khí thoát ra (đktc) là A. 200ml.96 lít. 10200kg .96 lít H2 (đktc). 5. 9%.2%. Hỗn hợp sau phản ứng nhiệt nhôm nếu đem tác dụng với NaOH dư thu được 6. Cũng lượng hợp kim trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 6. 18kg C.6g nước để thu được dung dịch có nồng độ 14% là A. B. 210ml. 3. 4.1800kg Câu 6. 63. C.Câu 6.8atm).72 lít. Câu 6. C. và khí thoát ra ở anot chỉ là CO2) có giá trị lần lượt bằng A. C. Câu 6. 102kg. B. D. 20ml. 54g.8g.1020kg. Al. Câu 6. 27g.55 Khối lượng K2O cần lấy để hoà tan vào 70. 82 . Câu 6. 34. 6.32%. B. B. dư thu được 10.4g. C. D.59 Khối lượng Al2O3 và khối lượng cacbon bị tiêu hao cần để sản xuất được 0.04g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng thu được 0.2g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 16. Câu 6.48 lít.84g muối sunfat. 0.102kg. 8. 2. D. 6.1 mol Ba và 0.72 lít H2 (đktc). 3. C. 4. Khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là A.4g.

nguyên tử Zn. 0.36g. C. 8.0136g. 0.71 Trong pin điện hoá. Giá trị a là A. D. D. 0.7H2O tác dụng với H2O thu được 300ml dung dịch.96 lít. Thêm H2SO4 vào 20ml dung dịch trên thấy làm mất màu 30ml dung dịch KMnO 4 0.65 Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.70 Suất điện động chuẩn E0 (pin) tính bằng A.Câu 6. B. D.BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 6. dung dịch thu được cho bay hơi H2O được 55. B. 62.48 lít. Mg D. sự điện phân dung dịch muối. sự điện li dung dịch muối.64 Cho a g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1 thể tích H2 bằng thể tích của 9. 42. 5. C. C. E0 (pin) = E0 (anot) − E0 (catot). 13. Khối lượng chất rắn Y là A. B. Thể tích H2 (đktc) là A. sự khử chất oxi hoá.36 lít. Câu 6.69 50g một lá kim loại tan hết trong dung dịch HCl thu được 336ml H 2(đktc) và thấy khối lượng lá kim loại giảm 1.6g O2 (đktc). Na II. E0 (pin) = E0 (anot) + E0 (catot).136g. 16.2g Fe.68 Cho dung dịch chứa 16. 1. B. B. Câu 6. sự điện li dung dịch muối. E0 (pin) = E0 (catot) – E0 (anot).22g. Còn nếu cho a g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư thì được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0. C. Giá trị a là A. D.72 Trong pin điện hoá. ion. electron. Câu 6. B.6 gam FeSO4. sự khử chất oxi hoá. Nếu cho a g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì được 8.73 Trong cầu muối của pin điện hoá Zn – Cu xảy ra sự di chuyển các A.68g Al2(SO4)3 nữa thì thu được kết tủa X.12g.255g. 6. Tên lá kim loại là A. B. C. C.2g.5g. thu được chất rắn Y. Câu 6. Câu 6. 21. sự oxi hoá chất khử B.sự oxi hoá chất khử.8g so với ban đầu. 83 .1M. 11g.55g. D. D.5g.2g. catot là nơi xảy ra A. 2. B.6g. C. Nhiệt phân hoàn toàn X. tiếp tục thêm vào dung dịch sau phản ứng 13.7H2O. 4. D.8g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 8g Fe2(SO4)3. Câu 6.6255g. D. Al B. C. 6.68%. sự điện phân dung dịch muối. nguyên tử Cu. C.66 Cho a g FeSO4.96 lít H2 (đktc). 3.5g. Fe C. Câu 6.22g.72 lít.67 Khi khử hoàn toàn a g hỗn hợp gồm Fe và Fe 2O3 ở nhiệt độ cao thu đựơc 11. a có giá trị là A. D. E0 (pin) = E0 (catot) + E0 (anot). anot là nơi xảy ra A. 625. Câu 6. 4.

32g.44V. 2. D.04M hoặc 0. + 0. C. Câu 6. CaCO3. 7.1g cacnalít thì khối lượng giảm 4. 20.5cm3 dung dịch HCl 0.8M. 24%.82 Cho 5.7H2O. B.66V.80 Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong 268 giờ. B. 0. D. Na2CO3.1M.75 Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Sn −Ag là A. Thành phần % theo khối lượng của tạp chất trơ là A.Câu 6. 0.24M hoặc 0.36g so với trước khi nung. Mặt khác khi cho 5. 0 Câu 6. C. 12.8%.28M. − 0. Biết khi nung nóng 11. Câu 6. Câu 6.H2O. C. D.6H2O. C. D. 1. Nồng độ % của dung dịch NaOH trước điện phân là A.76 Biết E pin (Zn – Cu) = 1.MgCl2. –1.08M.1.875 lít khí Y (đktc). 0.74 Phản ứng xảy ra trong pin điện hoá được cấu tạo bởi cặp oxi hoá. Fe2+ + 2Ag → 2Ag+ + Fe C. 2Ag+ + Fe → Fe2+ + 2Ag B.khử Ag+/Ag và Fe2+/Fe là A. Sau điện phân còn lại 100g dung dịch 24%. FeCO3. lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn có khối lượng giảm 0. 84 .34V. Cô cạn X thu được 7. ZnCO3. 0.2M hoặc 2. Na2CO3. KCl. B. B. KCl.4%. 0. C. 2KCl.76V.26%.2MgCl2.10V và E0(Cu2+/Cu) = +0.79V. B.55g cacnalít tác dụng với dung dịch KOH dư. Câu 6.xH2O trong 250cm3 nước cất.10H2O. thế điện cực chuẩn (E0) của cặp oxi hoá – khử Zn2+/Zn là A. Biết 25cm3 dung dịch này tác dụng vừa đủ với 17.zH2O.77 Hoà tan 2. Công thức hoá học của cacnalit là A. C.6%.5H2O. Fe + 3Ag3+ → Fe3+ + 3Ag D.5g muối Na2CO3.6H2O.6g muối sunfat trung hoà khan. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng là A. thu được 0. 2KCl. 1.56M.81 Cho 5g Na có lẫn Na2O và tạp chất trơ tác dụng với H2O thu được dung dịch X và 1.94V. B.0. B.8g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II hoà tan trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Fe3+ + 3Ag → Fe + 3Ag3+ Câu 6. D. thu được một chất khí và dung dịch X. 2. D.78 Cho công thức hoá học của muối cacnalít là xKCl.79 Cho 3.7%.2MgCl2. Dung dịch X trung hoà vừa đủ 200ml dung dịch HCl 1M. + 1.12M hoặc 0. Na2CO3. Na2CO3. Câu 6.6H2O.76V.44V. MgCO3.42g Al2(SO4)3 tác dụng với 250ml dung dịch NaOH aM.6H2O. C. D. Câu 6. Công thức hoá học của muối cacbonat là A. 77%.MgCl2. D. B. C. Công thức hoá học của muối ngậm nước là A.yMgCl2.78g chất kết tủa.09V.2%.

HNO3 Câu 6. B. Tổng khối lượng các ion trong dung dịch X là A.95g.8. Cu tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc.89%.Fe(NO3)2.1s22s22p63s23p2. lúc đầu không thấy kết tủa. Số gam K là A.08%.06 mol khí. NO và còn dư Fe. C. B.85 Cho 23. Giá trị của a là A.97%. SO42-.03%.96g chất rắn và hỗn hợp khí X. 41. Sau khi phản ứng xong được 15. dư thu được 0.86 Hỗn hợp X gồm a mol Al và 0. Fe(NO3)3.4. Câu 6. cấu hình electron của R là A. B. n. Câu 6. 2 C. B. Khối lượng Zn trong hỗn hợp là A.Thí nghiệm 1: X tác dụng với dung dịch NaOH dư. 6. Câu 6. C.4g X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y.Fe(NO3)3 và HNO3 D. pH của dung dịch Y là A.4g. C.3 mol Mg phản ứng hết với hỗn hợp Y (vừa đủ) gồm b mol Cl2 và 0. B. Dẫn từ từ toàn bộ Y vào ống chứa bột CuO dư. nung nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7. Dung dịch X chứa chất tan A. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 C.90 Nguyên tố R có tổng số hạt (p.675 mol SO2.2g so với ban đầu.11g.88 Cho dung dịch X chứa các ion Mg2+.4.22g.2g. D. 2.6 B. D. NH4+. Câu 6.12. 3 D.15g hỗn hợp X gồm Zn và Cu vào 140ml dung dịch AgNO3 1M. B.16g kết tủa và 0. e) là 40. 1 B. . D.2 Câu 6. Fe(NO3)2. 58.4g X gồm Al. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước được 300ml dung dịch Y.87 Khuấy đều một lượng bột Fe và Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng. 1s22s22p63s2. nóng. 23. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X.3 D. đun nóng thu được 1. 7.4 mol O2 thu được 64.76g hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. đến khi kết tủa hoàn toàn thì cần 400ml dung dịch HCl.Câu 6. . 1s22s22p63s23p3. 35.32g.Thí nghiệm 2: X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 9. 85 . 0. C. D. 10. Chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X.89 Cho 5. R có hoá trị II. Thành phần % theo khối lượng của Al trong X là A.56g.6g hỗn hợp chất rắn. 0. D. 0.6.83 Nung 6. 1.1s22s22p63s23p1. 5. Cl-. 1. C.8.4 C. sau một thời gian thu được 4.32g kết tủa.58g Cu(NO3)2 trong bình kín. 3. Fe. 15. 5.84 Cho 21g hỗn hợp 2 kim loại K và Al hoà tan hoàn toàn trong nước được dung dịch X. 4 Câu 6. Nếu cho 23. 0.6g.

804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất 2 giờ. X và Y lần lượt là A. cần dùng 100ml dung dịch H2S 0. Z = 1). 0. Câu 6. Ca và Fe. Câu 6.96 Cho x mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0. Ba(OH)2 là A. Ba(OH)2. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn X là 12 hạt. Mặt khác cho 7. B. Mg. 0.98 Sau một thời gian điện phân 200ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. n. NaOH. Khi trộn dung dịch X vào dung dịch Y tạo thành 1. C.12 C.52M. Ba(OH)2.5g CuCl2 và 14. D.275M.94 Cho ion HXO3-.38. B. 0. 3.8 lít khí H2 (đktc). 1s22s22p63s23p3. NaOH.35g hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào 500ml dung dịch HCl được dung dịch Y và 2.62g Al trong 280ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Ca.97 Thứ tự pH theo chiều tăng dần các dung dịch có cùng nồng độ mol của NH 3. Câu 6. Câu 6. [ KOH] = 0. 2 2 6 2 4 C. e) trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142. C.100 Điện phân 100ml một dung dịch có hoà tan 13. 0. 0. Câu 6. khối lượng dung dịch giảm 8g. Tổng các hạt trong ion đó là 123. 1M. D. 1s22s22p2. C. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Y là A. NH3. NH3. [ KOH] = 0. 1s 2s 2p 3s 3p . 0. 0. Biết H (A = 1. NaOH. C.88 D. D. Ba(OH)2.15M C. Ba.92 Cation X2+ và anion Y2. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 ban đầu là A. O. B.đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6.9M. Câu 6. AlCl3. NaOH.[ KOH] = 0.12 hoặc 0.99 Điện phân 200ml dung dịch có chứa 2 muối là Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0. Giá trị của x là A. D. 1. Be.[KCldư] = 0.5M. B.Câu 6. Nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200ml là A. NaCl. Vậy X có cấu hình electron là A.91 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7.5M D. C. Câu 6. B.56g chất kết tủa.12 hoặc 0. MgCl2. Fe và Cu. X và Y lần lượt là A. Ba(OH)2.1M. O. 86 . NH3.3M B. 1s22s22p63s23p63d64s2. Al và Fe. cường độ dòng điện là 5.1M. C. D.9M.[KCldư] = 0. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 trước điện phân là A. NH3. NaOH. D. 0. 3M Câu 6. Z = 8). O.9g KCl có màng ngăn và địên cực trơ mất 2 giờ. Mg và Fe. khi đó khối lượng cực âm tăng thêm 3.9M.93 Hoà tan hoàn toàn 1. O. D. FeCl3. D. 0. C. 0.2M.[ KOH] = 0.9M. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 43 hạt. Để kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân.75M thu được 23.90. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là A. B.95 Tổng số hạt (p.64g kết tủa.02M.75M. Câu 6. B.44g. 0.18M. O (A = 16. nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện của X là 8. B. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.35M. 0.1A. B.

49 6.26 6.44 6.12 6.29 6. Cu. %Fe trong đinh thép là A. Nhúng lá (1) vào dung dịch CuCl2. C.16 6.84 6.54 6.41 6.104 Khử 4.3 A 6.72g hỗn hợp bột các chất Fe. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG VI 6.86 6.14g vào dung dịch H 2SO4 loãng dư.8g một oxit của kim loại trong dãy điện hoá ở nhiệt độ cao.6% so với ban đầu. Lấy 2 lá kim loại M có khối lượng bằng nhau.60 C B A D D D A B C D 6.82 6.33 6.71 6.104 6. 88%. 1. CuO.97 6.66 6.2 %.13 6.40 A D C B A C C A A C 6.92g Fe.11 6.65 6.92 6.102 6. ZnO. Fe2O3 . B.46 6.1 D 6. Fe3O4.103 Cho một cây đinh thép nặng 1. 98.67 6. 16.44g.55 6. Mg.016 lít khí H2 (đktc). Kết quả về khối lượng : lá (1) tăng 19%. Mg. thấy đã dùng hết 40ml dung dịch KMnO4. B.105 4. C. Kết quả về khối lượng: lá (1) tăng 1. Câu 6.37 6.99 6.78 6. C.28 6.83 6.36 6.15 6.344 lít H2 (đktc).94 6. Lấy 2 lá kim loại M có khối lượng bằng nhau.56 6.20 A B C C A A D A B A 6.Câu 6.96g.31 6. lá (2) giảm 9.8g.103 6.50 D A B C B B A A B A 6.93 6.38 6.105 A A A A A 87 .53 6. lá (2) tăng 8.77 6. D.5 A 6. Zn .43 6. M là A.96 6.75 6. B.68g.98 6.81 6.102 M là kim loại hoá trị II. Câu 6.89 6. 90%. D. Fe 2O3 tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao thu được 3. Câu 6.18 6.100 A C A C A A A B B A 6.30 A C C C C B A A B C 6.68 6.6 A 6.80 A B A A C A A A B A 6.23 6.72 6.35 6.76 6. D.101 M là kim loại hoá trị II.45 6.58 6. C. D. Kim loại thu được đem hoà tan trong dung dịch HCl thu được 1. Công thức hoá học của oxit kim loại là A.27 6.74 6.25 6. B. Khối lượng Fe trong hỗn hợp là A.1M vào X đến khi dung dịch X bắt đầu có màu hồng.21 6. Cd.2 D 6.90 C A A A A A A B B B 6.4% so với ban đầu.6g. FeO.48 6.91 6.14 6.62 6. lá (2) vào dung dịch CdCl2 đến khi thấy số mol CuCl2 và CdCl2 trong hai dung dịch giảm như nhau thì nhấc ra. Câu 6. Nhúng lá (1) vào dung dịch Pb(NO3)2.87 6.2%.19 6.34 6.79 6. C.51 6. 49.8 B 6. Fe. thu được chất rắn và dung dịch X.64 6.47 6. D. Zn.42 6.24 6.10 D A 6.17 6.69 6.85 6.101 6.63 6.70 A A D A B C D D B A 6.88 6. 1.61 6.52 6. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0. Cu.1%. M là A.95 6.39 6.73 6.32 6. lá (2) vào dung dịch Cu(NO 3)2 đến khi thấy số mol Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2 trong hai dung dịch giảm như nhau thì nhấc ra.59 6. cần 2. B.4 A 6. 1.7 B 6.57 6.22 6. Cũng lượng hỗn hợp trên ngâm trong dung dịch CuSO4 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 4.9 6.

.Oxit và hiđroxit có tính .77V.44V. t0 2 Nước CrCl3 (r) + Cl +Zn 2 +(O +H O) 2 2 H2CrO47 H2Cr2O Cr HCl H2SO4(l) Cr (dd) Axit Cr(OH)2 +2 Cr +3 +Br (dd) +SO2.Thế điện cực chuẩn E Cr3+ /Cr = -0. Crom − Sắt − Đồng . 2. E Fe3+ /Fe2+ = 0.Tính khử. t0 2 Cr2O3 (r) + NH 3 CrO3 + bột Al + Cl .Oxit và hiđroxit có tính bazơ. E Cu 2+ /Cu = 0.Oxit và hiđroxit có tính bazơ.Tính khử.2 KI Cr +6 (dd) Kiềm Axit Cr(OH)3 Kiềm [Cr(OH)4]- Số oxi hoá +2 . Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học đồng + + 88 .34V. Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học của sắt và hợp chất Số oxi hoá +2 .Oxit và hiđroxit có tính bazơ. E Fe2+ /Fe = -0. Fe : [Ar]3d64s2. Cu : [Ar]3d104s1. tính axit.Cấu hình electron nguyên tử Cr : [Ar]3d54s1. 3. 0 0 0 0 . 4. Sơ đồ minh hoạ tính chất hoá học của crom + O . . Số oxi hoá +3 Số oxi hoá +6 . .74V. .CHƯƠNG VII.Tính oxi hoá. CROM − SẮT − ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT A – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. .Tính oxi hoá. Số oxi hoá +3 .Tính khử và tính oxi hoá.Oxit và hiđroxit có lưỡng tính.

[Cu(NH3)4]2+ NH3 Cu(OH)2 OH - H + HCl + O2. AgNO3 Cu2+ (dd) H + Kết tinh CuSO4. Sn. → 7. t 0 CuO (đen) 3 Cu2O (đỏ) Chất khử CO. Pb Số oxi hoá Eo(V) Tính khử Ag +1. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3.Tính oxi hoá. Ni.76 Mạnh Sn +2. Fe + 6HNO3 đặc  → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.08 Rất yếu Ni +2. Sơ lược về các kim loại Ag. Fe + S  FeS. . → 4. 8. NH .13 Yếu B . Zn.14 Yếu Pb +2. Fe + H2SO4 loãng  → FeSO4 + H2. H2SO4 đ dd FeCl3. HNO3. +4 Sn2+/Sn -0. +1. 5. t0 6. t Không khi ẩm Khí Clo khô t0 CuCO3. +4 Pb2+/Pb -0.MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG GẶP (Lưu ý: Các dòng in nghiêng là phần nâng cao) t0 1. Fe + 4HNO3 loãng  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O. +3 (+3) Au3+/Au Ni2+/Ni +1. 89 .5 -0.26 Rất yếu T. → 0 t 3. Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2.Cu(OH)2 (r) CuCl2 (r) Số oxi hoá +2 . (+2) Ag+/Ag +0.Bình Au Zn +2 Zn2+/Zn -0. 2Fe + 6H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. → t0 2.5H2O Cu(NO3)2.Oxit và hiđroxit có tính bazơ.3H2O Không khí. Au. 3Fe + 2O2  Fe3O4. 5. 10000C Cu 0 Không khí.

Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O. 38. t0 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O. 2FeCl3 + Fe  → 3FeCl2. Fe(OH)3 + 3HCl  → FeCl3 + 3H2O. → . 17. FeCl2 + 2NaOH  → Fe(OH)2 + 2NaCl. 34.. → 0 t 2FeO + 4H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  → 4Fe(OH)3. 31. Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu. 2FeS2 + 14H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O. 25. 22. 41. 27. → t0 2Cr + 3S  Cr2S3. 23. 43. → Fe2O3 + 3H2SO4 loãng  → Fe2(SO4)3 + 3H2O. 2FeCl2 + Cl2  → 2FeCl3. >5700 C Fe + H2O → FeO + H2. Fe + 3AgNO3 (dư)  → Fe(NO3)3 + . Fe2O3 + 3H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 3H2O. 21. 20. Fe + 2AgNO3  → Fe(NO3)2 + 2Ag.. → t0 Fe2O3 + CO  2FeO + CO2. 32. 24. <5700 C 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2. 11. 37. 26.. 42. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O. 0 t 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2. → FeO + H2SO4 loãng  → FeSO4 + H2O. 90 Fe (dư) + HNO3  → Fe(NO3)2 + . 2FeCl3 + 2KI  → 2FeCl2 + 2KCl + I2. 36. Fe(OH)2 + H2SO4  → FeSO4 + 2H2O.. → Fe(OH)2 + 2HCl  → FeCl2 + 2H2O. 29. 2FeCl3 + Cu  → 2FeCl2 + CuCl2.. 19. → 0 t Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.. t0 FeO + CO  Fe + CO2. 28. t0 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2. 40. 15. FeO + 2HCl  → FeCl2 + H2O. 13. 44.. FeCl3 + 3NaOH  → Fe(OH)3 + 3NaCl. 39. 35. t0 3FeO + 10HNO3 đặc  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O. 30. 10.9. → 0 t 2Cr + 3Cl2  2CrCl3. 33. 16. 18. 14.. → 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 6H2O... → t0 4Cr + 3O2  2Cr2O3. 12. Fe (dư) + H2SO4 (đặc)  → FeSO4 + ..

2CrCl2 + Cl2  → 2CrCl3. 58. 76. 78. 64. 2CrO3 + H2O  → H2Cr2O7. 59. Cr(OH)3 + 3HCl  → CrCl3 + 3H2O. 69. 47. → 2Na2CrO4 + H2SO4  → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O. 51. 52. to 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O  4Cr(OH)3. 66. 74. → Cr(OH)2 + 2HCl  → CrCl2 + 2H2O. 65. 53.45. K2Cr2O7+6KI+7H2SO4  Cr2(SO4)3+4K2SO4+3I2+7H2O. 57. 68. CrCl2 + 2NaOH  → Cr(OH)2 + 2NaCl. → K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O. 2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH  → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O. → CrO + 2HCl  → CrCl2 + H2O. → CrO3 + H2O  → H2CrO4. → 91 . 63. Na2Cr2O7 + 14HCl  → 2CrCl3 + 2NaCl +3Cl2+ 7H2O. 4200 C 4CrO3  2Cr2O3 + 3O2. → t0 2Na2Cr2O7  2Na2O + 2Cr2O3 + 3O2. 2Cr2O3 + 8NaOH + 3O2  → 4Na2CrO4 + 4H2O. Cr + 2HCl  → CrCl2 + H2. 48. 54. 71. 50. o t 2Cr(OH)3  Cr2O3 + 3H2O. 2CrCl3 + Zn  → ZnCl2 + 2CrCl2. 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH  → 2Na2CrO4 + 6NaBr +4H2O 2Na2Cr2O7 + 3C  → 2Na2CO3 + CO2 + 2Cr2O3. 73. CrCl3 + 3NaOH  → Cr(OH)3 + 3NaCl. 60. 49. 75. 2Cr + 3SnCl2  → 2CrCl3 + 3Sn. Cr + H2SO4  → CrSO4 + H2. 67. 46. 72. → t0 2Cu + O2  2CuO. → 2CrO3 + 2NH3  → Cr2O3 + N2 + 3H2O. 62. 80. 79. 0 t (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O. Na2Cr2O7 + S  → Na2SO4 + Cr2O3. 77. Cr2O3 + 3H2SO4  → Cr2(SO4)3 + 3H2O. 0 t Cr2O3 + 2Al  2Cr + Al2O3. 61. 55. K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4  → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 4H2O. Cr(OH)3 + NaOH  → Na[Cr(OH)4] (hay NaCrO2). 70. → >1000 C 2CrO + O2  2Cr2O3. K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4  → Cr2(SO4)3 +3S + K2SO4 + 7H2O. 4CrCl2 + O2 + 4HCl  → 4CrCl3 + 2H2O. 0 t Cu + Cl2  CuCl2. 56.

→ Cu(OH)2 + 4NH3  → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-. 2Cu + 4HCl + O2  → 2CuCl2 + 2H2O. 88. Sn + 2HCl  → SnCl2 + H2. 84. 109. 94. 83. 106. 99. Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. → Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + 2H2O. 82.Cu(OH)2  2CuO + CO2 + H2O. → t0 CuO + Cu  Cu2O. Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag. 90. 95. → Cu2O + H2SO4 loãng  → CuSO4 + Cu + H2O. 86. 115. → 0 t 2Pb + O2  2PbO. → t0 Zn + O2  2ZnO. CuO + H2SO4  → CuSO4 + H2O. 114. → t0 3CuO + 2NH3  N2 + 3Cu + 3H2O. → ñieä phaâ dung dò n n ch 2Cu(NO3)2 + 2H2O  2Cu + 4HNO3 + O2. → 0 t CuCO3. 96. 93. t0 Sn + O2  SnO2. → CuS + 2AgNO3  → 2AgS + Cu(NO3)2. 91. → 0 . 110. 97. 0 t 2Cu(NO3)2  2CuO + 2NO2 + 3O2. 104. 87. Cu(OH)2 + H2SO4  → CuSO4 + 2H2O. 100. 102. CuS + 4H2SO4 đặc  → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O. 0 t CuO + H2  Cu + H2O. 105. → t0 CuO + CO  Cu + CO2. 108. 112. CuO + 2HCl  → CuCl2 + H2O. Cu(OH)2 + 2HCl  → CuCl2 + 2H2O. 103. → t0 Zn + Cl2  ZnCl2. → 0 t Ni + Cl2  NiCl2. 5000 C 2Ni + O2  2NiO. → ñieä phaâ dung dò n n ch 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2. → t0 Pb + S  PbS. 111. 98. → ñieä phaâ dung dò n n ch CuCl2  Cu + Cl2.81. 107. 0 t Cu(OH)2  CuO + H2O. 3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 92. 116. Cu + 2FeCl3  → CuCl2 + 2FeCl2. → 0 t Zn + S  ZnS. 92 t Cu + S  CuS. 101. 113. → 3Pb + 8HNO3 loãng  → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 89. 85. 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4  → 3Cu(NO3)2 + 4Na2SO4 + 2NO + 4H2O.

MgSO4. B. 9 C. Ag.8 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị 2 thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. 4 C. +6. Xiđerit. 122. O2. D. Câu 7. Câu 7.6. [Ar]3d8. ZnO. Cấu hình electron của ion Cu2+ là A. t0 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2. [Ar]3d6. 118. B. Câu 7. C. Hematit. [Ar]3d10. Zn(OH)2. [Ar]3d3. B. C . D. Phản ứng oxi hoá. +3.3 Quặng sắt nào sau đây có hàm lượng sắt lớn nhất ? A. − 5Sn 2+ + 2 MnO4 + 16 H + → 5Sn4+ + 2 Mn2+ + 8 H2 O. [Ar]3d . C. [Ar]3d5. 120. → ñieä phaâ dung dò n n ch 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + 4HNO3 + O2. B. C. 119. C. CaSO4. Phản ứng tự oxi hoá. Phản ứng oxi hoá. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây ? A. Fe. Mg. Na.khử nội phân tử. +1. +4. ZnSO4. D. B. Đó là muối nào sau đây ? A. +2. ZnSO4. MnSO4. 124. +4. Câu 7.1 Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ? A. Câu 7. 123. → Au +HNO3 + 3HCl  → AuCl3 + 2H2O + NO.7 Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính ? A.khử phức tạp. +3. +6. D. Ag + 2HNO3(đặc)  → AgNO3 + NO2 + H2O. Na. D. B.117. +4.5 Khi nung Na2Cr2O7 thu được Na2O. Manhetit. D. [Ar]3d . Câu 7. B. Na. Cr2O3. D. Câu 7. [Ar]3d7.khử. Ag.4 Các số oxi hoá đặc trưng của crom là ? A. Ba. +6. Phản ứng phân huỷ không phải là oxi hoá. Zn(HCO3)2. +2. Câu 7. B. +6. Mg.2 Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ? A. C. Pirit sắt.9 Khi nung nóng một thanh thép thì độ dẫn điện của thanh thép thay đổi như thế nào ? 93 . 2Ag + 2H2S + O2  → 2Ag2S + 2H2O. C.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 7. Ba. Hg. Mg.khử. 121. +2. Ag2O + H2O2  → 2Ag + H2O + O2. D. 2Ag + O3  → Ag2O + O2.

Hoá chất cần dùng là : A. sắt kim loại. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. C. NO2. Chất có % khối lượng đồng lớn nhất là……………. Câu 7. Các chất có % khối lượng đồng bằng nhau là…………….. Cả A.A. Câu 7. FeSO4(6). Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3. Dung dịch AgNO3 có khả năng tác dụng với dung dịch FeCl2.. HCl. Câu 7. FeSO3(8). dung dịch HCl.17 Điền đáp án đúng nhất vào dấu (…) trong câu sau: Cho các chất: CuO(1). Cu-Fe bằng phương pháp hoá học. B. B. m1>m2. Câu 7. D. FeS2(5). Câu 7. Giảm đi. Fe2O3(2). C. Kim loại Cr có thể cắt được thuỷ tinh. b. Không xác định được.5H2O(6).16 Trong phòng thí nghiệm. CuSO4. dung dịch AgNO3. Chất có phần trăm khối lượng sắt lớn nhất là………… b. D. Cu2S(4). dung dịch H2SO4.18 Để loại tạp chất CuSO4 khỏi dung dịch FeSO4 ta làm như sau : 94 .15 Cho biết câu sai trong các câu sau : A. NH3. m1=m2. C đều đúng. C. FeS(4). Cu2O(2). B. Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.14 Điền đáp án đúng nhất vào dấu (…) trong câu sau: Cho các chất : FeO(1). m2>m1. Chất có phần trăm khối lượng sắt nhỏ nhất là………… Câu 7.13 Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau. Câu 7.. N2O. CrO là oxít bazơ. Al-Cu. Lá 2 đốt trong khí clo dư thu được m2g muối. người ta thường cho vào đó : A. CuSO4(5). B.10 Phân biệt 3 mẫu hợp kim sau : Al-Fe. B. D. Fe2(SO4)3(7). B. Dung dịch : NaOH. c. a. NO. D. C. D. Mối liên hệ giữa m1 và m2 là A. Fe3O4(3). C. B. Dung dịch : KOH. dung dịch NaOH. C. Câu 7. B. Tăng hay giảm còn tuỳ thuộc vào thành phần của thép. D. C. Câu 7. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3. Lá 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m1 g muối khan.12 Cho biết câu nào không đúng trong các câu sau: A. để bảo quản dung dịch muối sắt (II). Không thay đổi.11 Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây ? A. CuS(3). Phương pháp sản xuất Cr là điện phân Cr2O3 nóng chảy. Tăng lên. D. a. Chất có % khối lượng đồng nhỏ nhất là……………. HNO3 đặc nguội. H2SO4 loãng.

B. 1.5 mol. 3. dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4. B. B. thu được 6. Câu 7. 18.48 lít. 3. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl dư.100g. Khối lượng của hỗn hợp A là bao nhiêu gam ? 95 . Ngâm lá đồng vào dung dịch.52g một kim loại tác dụng hết với H2SO4 loãng.36g hỗn hợp gồm Fe3O4 và oxit của M. FeCl3.6g. B. Câu 7.22 Cho 2. Ngâm lá sắt vào dung dịch. 0. Ngâm lá kẽm vào dung dịch. C.36.16 lít. Chọn câu đúng trong các câu sau : A. Fe. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là bao nhiêu ? A. sau một thời gian lấy đinh sắt ra.252g. FeCl3.52g hỗn hợp A) lần lượt là A. Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng là bao nhiêu ? A. 10.25 Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.24 Lấy 5. D.68. Fe3O4. CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3.92g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. 3. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn vào dầu hoả. Câu 7. 0. Cu có thể tan trong dung dịch AlCl3. 3. D. 2.016 lít hiđro (đktc). HCl. chia làm 2 phần bằng nhau. FeCl3. Mg. C. Câu 7. D.448 lít. HCl. B. D. số gam của Fe.999g.36. 2. FeCl2.16M và H2SO4 0. Kim loại đó là kim loại nào ? A.7H2O có khối lượng là 55. C. Cho AgNO3 vào dung dịch. 4. [Ar]3d4. 0. 8. M (trong 5. [Ar]3d .4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Đốt cháy hết phần 2 trong oxi thu được 4. Phần 1 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2. C. 1. 27. Câu 7. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl2. B. 3 C. D. sấy khô.20 Cấu hình electron của Cr3+ là phương án nào ? A. D.21 Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi.23 Cho 1. Al. B.A.16.27 Hỗn hợp A gồm FeO.52g hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đổi.36. Câu 7. C. Fe2O3. 0.84.3584 lít. D. Thể tích khí (ở đktc) là A. Câu 7. 2. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm các chất A. 0. 2.2857g. FeCl2. cân nặng 4. Khối lượng mol của M.0896 lít. Câu 7. D.84g muối sunfat. D.16. C.672 lít. [Ar]3d5.19.26 Ngâm 1 đinh sắt nặng 4g trong dung dịch CuSO 4. HCl. Trong hỗn hợp A mỗi oxit đều có 0.33 lít. B. 7. C. 54.3999g . xăng. 27. C. Zn. Câu 7.36 lít. B. [Ar]3d2. FeCl2.16. 0.

5M thu được 448 ml khí NO (đktc). B. 16g. D. Thể tích dung dịch AgNO3 32% (D=1.65.9333 lít D.08g. 30.37 Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 loãng thu được 560ml khí ở đktc. C.5 ml. B. C.34 Đốt 12. 3. 2. 232. 50. C.2. 10. B.28 Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao. Na2Cr2O7 còn dư 1 mol.A. C. Câu 7.405g D.1M. B. Đáp số khác. ZnO. B. 21. D. CuO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 (loãng) 0.2 g/ml) đã tác dụng với thanh đồng là A. 25. 88. Câu 7.84 lít. Zn. 54.8g đồng trong không khí thu được chất rắn X. Phản ứng này không thể xảy ra. 116. C. Câu 7.36 Cho 1. B. M là kim loại nào ? A. Câu 7. D. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A.52g. Vậy: A. C. C.35 Đốt 12.24 lít. 21.33 Cho 7. C. Khối lượng muối sunfat khan thu được là A.5M thu được 448 ml khí NO (đktc). Hoà tan chất rắn X trên vào dung dịch HNO3 0. 177 lít. 22. B.405g hỗn hợp Fe2O3.8g đồng trong không khí thu được chất rắn X.48 lít khí duy nhất NO (đktc).12 lít. 1.2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 464.56.8 lít. Câu 7. B. Giá trị của m là A. dư thu được 4. 88.30 Khi nung 2 mol Na2Cr2O7 thu được Na2O. Nếu cho gấp đôi lượng bột sắt trên tác dụng hết với CuSO 4 96 . Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. D. 35.29 Người ta dùng 200 tấn quặng hematit chứa 30% Fe2O3 để có thể sản xuất được m tấn gang có hàm lượng sắt 80%. C. Mg.65.5 lít. 0. Na2Cr2O7 đã hết. 0. 0. Câu 7. Fe.32 Cho 19. 25.31 Một thanh đồng nặng 140. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu gam ? A. C. Biết hiệu suất của quá trình 96%.56.4. Cu. B.5 mol. 15.04 lít. Đáp số khác. Câu 7. D. D. B.69.8g ngâm trong dung dịch AgNO3 một thời gian lấy ra rửa nhẹ sấy khô cân được 171.68g đồng tác dụng hết với HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Na2Cr2O7 còn dư 0. 0. Hoà tan chất rắn X trên vào dung dịch HNO3 0.36 lít. 177 ml. C. Khối lượng chất rắn X là A. Câu 7.2g. Cr2O3 và 48g oxi. D. 15. 22. Thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hoà tan chất rắn X là A. Câu 7. 3. Câu 7. 20.

38 Khử 2.48 lít NO (đktc). 4. 2. D. 12%.24 lít. Cu. 84%.12 lít. crom. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A. n) là 82. C.8 lít khí. C.8g. Al.8. 14g. 85%. 15%. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. D.72 lít (đktc). brom. 13%. Fe2O3. B. 2.42 Khử m g bột CuO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hoà tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M thu được 4. 4%. nếu sục thật 97 .8g X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Có bao nhiêu gam Cu đã bám vào thanh sắt ? A. 3. Cho 14. Câu 7. 84%. 5%. C. sấy khô thấy khối lượng tăng 1. Mặt khác. 80%. p. 28g. 11. Câu 7. FeO. D. 83%.41 Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4.4g. 10. B. 2. 9.448 lít khí (đktc). Cr và Al trong hợp kim lần lượt là A.4g hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Oxit sắt đó là ? A.98 lít khí. Zn. Câu 7. D. 55. 1.8g. D. Câu 7. C photpho. Nguyên tố X là A.46 Hoà tan hết mg hỗn hợp 3 oxit sắt vào dung dịch HCl được dung dịch X. Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì lượng muối khan thu được là A.5g.thì thu được một chất rắn.48 lít. D. 1. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. B. C.2g.76g chất rắn. Câu 7. 60g. C.44 Cho 20g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1g khí hiđro thoát ra. sắt. cô cạn X thì thu được m1g hỗn hợp hai muối có tỉ lệ mol 1:1. 80%. Đáp số khác. 3.4g. Fe3O4. Câu 7.05%. 50g. Không xác định được. C. B. Các khí đo ở đktc. Câu 7. B.36 lít. 4.43 Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. Câu 7. C. C. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.5g.5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6. 2. B.2.6. trong đó Cu chiếm 43. Thành phần phần trăm của Fe. D.8g. 4%. Fe. Tên của kim loại đã dùng là A. Khối lượng bột sắt đã dùng trong 2 trường hợp trên và khối lượng chất rắn lần lượt là A. đem hoà tan vào dung dịch HCl thấy bay ra 0. 32g.45 Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32. 70%.24% khối lượng. 60. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (không có không khí) thu được 38. B. 75%. D. D.39 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (e. 4.4.2g. 1. B.40 Cho 100g hợp kim gồm có Fe. B. 19.95%. Câu 7. Sau phản ứng thu được 1.

Câu 7. 46. 9g.24 lít.0053 lít. 6. D.47 Một dung dịch có hoà tan 3. D. thấy có 0. FeCl2. 2. Thể tích CO (đktc) đã dùng là A. D.584 lít. thu được chất rắn có khối lượng 11. B. 1. 5. Không xác định được. D.4g. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là A. 0. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3.36 lít.53 Khử 9. 8. 3.6g hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao. 4 lít. Câu 7.08g.61g kết tủa trắng.196 lít khí CO2 (0oC và 0. B.72 lít.48 lít. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. sau đó làm bay hơi 98 . C. 69. Câu 7.48 lít. B. Câu 7.42%. Câu 7. 0. Khối lượng Al và Fe3O4 trong hỗn hợp X lần lượt là A.88g nước. Câu 7.50 Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột nhôm và Fe3O4 trong môi trường không có không khí. B. D. 3. nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26. 5.72 lít hiđro (đktc). B. 6.48 Khi cho 1g muối sắt clorua tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 tạo ra 2. C. 16g.chậm khí clo dư vào X rồi lại cô cạn thì lại thu được (m 1 + 1. 0.64g. C.4%. B. Sau khi phản ứng kết thúc. B. FeCl2. Công thức của muối sắt là A.88 lít hiđro (đktc). Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A. D. 2. D.36 lít.48 lít khí CO2 (đktc) thoát ra. B.55 Có 1g hợp kim đồng-nhôm được xử lí bằng lượng dư dung dịch NaOH. 4. 4.52 Khử hoàn toàn 16g bột sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao.92g. Fe3O4 thấy có 4. 0. Đáp số khác.42)g muối khan. Câu 7. chất rắn còn lại được hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HNO 3.48 lít. 4. FeCl3. FeCl3. C. 27g.54 Hoà tan hoàn toàn 19.6g.6492 g AgCl. 3. C. Những chất còn lại sau phản ứng.2g.49 Cho khí CO khử hoàn toàn đến sắt một hỗn hợp gồm: FeO. Cả FeCl2 và FeCl3. C. D. Đáp số khác. Công thức của muối sắt đã dùng là A.72 lít. C.672 lít. Thể tích hiđro đã dùng (170C và 725mmHg) là A. 69. B. 27g. 6. C. thu được sắt và 2.89g. Thành phần phần trăm cacbon trong mẫu thép là A. m có giá trị là A.8 at) thoát ra.2g Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Cả FeCl2 và FeCl3.24 lít. C. D. Câu 7.6g. 6.12 lít. 22.84%. Câu 7. Fe2O3. 42g.51 Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10g trong lượng khí oxi dư.4 lít. Không xác định được.25g sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư tạo ra 8.

68%. 32%. 32. B. 40%. C.4g. 0. thu được chất rắn có khối lượng là 0. Các khí đo ở đktc. Cho NaOH vào Y. 32%. . 68%. Giá trị của m là A. Câu 7. 0.57 Chất rắn X gồm 0. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 48.01. 3 và 3. thu được dung dịch Y. 60%. C. thu được kết tủa Z. V1<V2. 0. C. Số mol của Al. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là A. B.Phần 1 : tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. V1=V2. muối này chuyển thành muối cromat.84g. Câu 7. . II – BÀI TẬP NÂNG CAO Câu 7. 0. nhôm trong hợp kim lần lượt là A. Đáp số khác. B. kim loại Mg. D. còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.58 Chia 4g hỗn hợp bột kim loại gồm nhôm. kim loại Ag.62 Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb. Fe và Sn. C. 2. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng.56 Cho hỗn hợp gồm 2g Fe và 3g Cu vào dung dịch HNO 3 thấy thoát ra 0. 3.61 Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A.01. D. 40.59 Cho sơ đồ phản ứng sau : Cu + HNO3  → muối + NO + nước. Câu 7. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat. sắt và đồng thành 2 phần đều nhau. Câu 7. 3 và 6. 2. 0. Câu 7. 60%. Mối liên hệ giữa V1 và V2 là A. C. thu được 336ml hiđro. số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là A. Fe và Ni. 8.01. 99 .448 lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đo ở đktc). D. 4.Phần 2 : tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Câu 7. D. Câu 7. B. D. kim loại Cu. Hoà tan X bằng dung dịch HCl dư. C. B. thu được 560ml hiđro. B.72g. Không đủ cơ sở để so sánh. Đáp số khác.1 mol Fe3O4. Fe trong 4g hỗn hợp lần lượt là: A. rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.02.60 Hoà tan m g kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V 1 lít khí (đktc). 5. kim loại Ba.63 Chỉ ra câu đúng trong các câu sau : 1. B. C. Lọc lấy kết tủa. D. Phần trăm về khối lượng của đồng.4g. 64. 3 và 8. 1. 40%. Cũng hoà tan m g kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc).02. 0.dung dịch và đun nóng. D.1 mol Fe2O3 và 0. D. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. B. C. 3 và 2. V1>V2.02. 4.

C. Fe2(SO4)3. 3. Cr2O3. Cr2O3. C.64 Cho từng chất Fe. Khi cân bằng 2 phản ứng trên. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. 100 . FeO. B. Câu 7. 4. (2) X1 + HNO3 → X4 + NO2 + H2O. B. 6. Fe(OH)3. 8. 5. Nếu thêm vào đó một lượng H 2SO4. K2CrO4. + (5) X4 + NaOH → X6  + NaNO3. 3.66 Dung dịch X có màu đỏ cam. 2. Na2CrO4. X5. Các hợp chất Cr2O3. Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dung dịch NaOH. B. 5. 1. Câu 7. B. Nếu cho thêm vào một lượng KOH. Crom là kim loại nên chỉ tạo nên chỉ tạo được oxit bazơ. Fe2O3. Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy.khử là A.68 Cho sơ đồ phản ứng : Cr + Sn2+  → Cr3+ + Sn (1) Cr + Cu2+  → Cr3+ + Cu (2) a. CrO.3. Na2CrO4. 8. Fe(OH) 2. Các hợp chất CrO. Câu 7. 4. 7. D. 74 V. Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh. 1. Fe(NO3)2. C. B và C lần lượt là : A. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. K2CrO4. X2. Na2Cr2O7. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá là A. Cr(OH)3. 3. 4. Pin điện hoá Cr-Sn trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng (1). 8. K2Cr2O7. KCr2O4. 5. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A và oxi hoá axit clohiđric thành khí clo. FeSO4. X3. D. D. chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. (7) X5 + O2 + H2O → X6 Các chất X1.67 Cho các sơ đồ phản ứng : (1) X1 + HCl → X2 + H2. Biết 0 ECr 3+ / Cr = −0.6 V. -0. 3. C. 1. Cr2O3. màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. hệ số của ion Cr3+ sẽ là A. 8. 7. K2Cr2O7. C. 7. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. B. X4. 5. Fe(NO3)3. B. A. 2. 8. Câu 7. Số phản ứng thuộc loại oxi hoá. 6. (4) X2 + NaOH → X5  NaCl. 5. màu của dung dịch dần dần trở lại đỏ cam. 3. 8. Fe3O4. K2Cr2O7. D. H2CrO4. X6 lần lượt là X1 A B C D Cu Fe Fe Fe X2 CuCl FeCl2 FeCl3 Fe(NO3)3 X3 CuCl2 FeCl3 FeC2 FeCl3 X4 Cu(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 X5 CuOH Fe(OH)2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 X6 Cu(OH)2 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)2 Câu 7. Na2Cr2O7. 7. 2. 2. 0. K2CrO4. Dung dịch X chứa chất có công thức phân tử là A. (3) X2 + Cl2 → X3. 5. b.65 Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit hoặc kiềm. D.88 V. 6. 6. Công thức phân tử các chất A. Cr2O3.

82 tấn. 2. Câu 7.69 Hoà tan 58g muối CuSO4. B. D.02625g.8 tấn.5H2O trong nước. Đáp số khác. D.70 Hoà tan 10g FeSO4 có lẫn tạp chất là Fe2(SO4)3 trong nước. 0. B.28 tấn. Cần bao nhiêu muối chứa 80% sắt(III) sunphat để có một lượng sắt bằng lượng sắt trong 1 tấn quặng hematit chứa 64% Fe2O3 ? A. C. b.3265 tấn. C. 1.5%) là : A. Câu 7. 12. sấy khô. 0. D. 90g.8% Fe3O4 để có 10 tấn gang chứa 4% C và một số tạp chất (Giả thiết hiệu suất của quá trình là 87. a.856g. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã pha chế là A. Sau phản ứng. Ngâm một lá kẽm nặng 100g trong 100ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M. B. C. đem cân thấy lá kẽm có khối lượng là A. a. Biết 0 ECr 3+ / Cr = −0. 113. C. 74g.2 tấn. Tăng 22. -0. 1. 16.5 tấn. Đáp số khác. Số mol Fe2+ tác dụng với 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. B. 5.856g.03 M. 11. Đáp số khác. D. 2. C. C. b. D. Cho dần dần mạt sắt đến dư vào phương trình trên. a. 0. c. 6 tấn. 74 V. Tăng 1. 139.72. Khối lượng kim loại thu được tăng (hoặc giảm) một lượng so với khối lượng sắt ban đầu là A. Câu 7. Đáp số khác.464 M. b.0075 mol. D.00375 mol. 2 tấn. 0. Pin điện hoá Cr-Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng (2). rửa nhẹ. 1. Nếu lấy quặng hematit trên đem luyện gang. c. B.21g. C. Câu 7. Đáp số khác. rồi luyện thép thì từ 10 tấn quặng sẽ thu được khối lượng thép chứa 0.1% C và các tạp chất là (giả sử hiệu suất của quá trình là 75%) A. D. 1.9g. Phần trăm theo khối lượng FeSO4 tinh khiết là A.03M là A.432 M. C.7%.5 tấn. B. B.4 V. C. Câu 7. được 500 ml dung dịch. 0.00075 mol. Giảm 1.08 V.4 V. B. 3. 0.6 V. B. Số g ion Fe2+ trong 200 cm3 dung dịch ban đầu : A.88 V.725 M. C. 0. B. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hoá bằng H2SO4 loãng làm mất màu tím của 25 cm3 dung dịch KMnO4 0. 0. 57%. D.71 Khối lượng quặng chứa 92. lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch. Đáp án khác. 0. D. 101 .4 tấn.272g. -0. 21%. D. D. -0. được 200 cm3 dung dịch. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá là A.1g.8 V.C. 0. 0.9g.68g.73.

m2.5g. Cr.44g. 6. D. Hoà tan hoàn toàn 3. A. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là A. B.79 Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1 g tinh thể CuSO4.08g.27. 12.344 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m g muối. 10. Chất rắn (Y) còn lại trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng là 19.3 mol FeS bằng lượng dư axit HNO3 đặc thu được V lít khí X (duy nhất). Câu 7. 1M. B. C.84 lít. 20.8g kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+.5H2O cho m1 vào m2g dung dịch CuSO4 8%. C. C. 0.88g. 5. Câu 7. Thể tích khí CO phản ứng (đktc) là A.78.88g.25. B. 10.768 lít. CuO. Giá trị m và nồng độ dung dịch HNO3 lần lượt là A. Ni. 10.5M. Fe3O4. B. 56 lít. D. cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3 đun nóng được 6. Cho 40g hỗn hợp vàng.44g. 2. 10.62.98.685g. 1: 6.68 lít. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại FeO.5g. Pb. 400ml.80. Giá trị của m là A. 127.77. D. 1: 4. D.52. Giá trị của m là A.6M. Fe3O4) với số mol bằng nhau.24 lít. khối lượng chất rắn thu được giảm 4. 20.7. C. C. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+.72 lít khí (có màu nâu đỏ) duy nhất (đktc).2 mol FeS2 và 0. 300ml. sắt. Câu 7. 3.52. Lấy m1g X cho vào một ống sứ chịu nhiệt. B. 10. Tính khối lượng m1. 100ml. khí CO 2 ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 thu được m2g kết tủa trắng.32. thu được 1. B. 9. Tỉ lệ là m2 A.22.2M. Câu 7. Câu 7. 3. Cho 23. FeO. Nung m g bột sắt trong oxi. 200ml. 1: 3. 102 . D. bạc. kẽm tác dụng với oxi dư nung nóng thu được 46. đồng.8g.04g.56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất).4g chất rắn X. 2. D.685g D. C. 1. 10.81.24 lít khí NO duy nhất (đktc). B. Câu 7. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng.36 lít. 8. Oxi hoá chậm m g Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp X gồm 3 oxit sắt và sắt dư.2g gồm Fe.74. D.72 lít. FeO và Fe2O3. B. PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao.82 Cho hỗn hợp X gồm 3 oxit của sắt (Fe2O3. 2. 7. C. Câu 7. Giá trị của V (ở đktc) là A. B.76.04g. Sn. 1: 5. 1. thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. 2. 5. Câu 7. C. D. Fe2O3. 10. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư).08g.75. B. Hoà tan hết hỗn hợp gồm 0. 63. thoát ra 0. Kim loại X là A.12 lít. nung nóng rồi cho một luồng khí CO đi qua. 20. 20.22g hỗn hợp X gồm Fe. Hoà tan X vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 2. 2.

48 lít. B.02g.2g. Al và Fe bằng dung dịch H 2SO4 loãng. thu được 5g kết tủa.3g hỗn hợp kim loại gồm Mg. 0.85 Cho 4. 0. Câu 7. Fe2O3. 103 . 4. C. X là A. B. Chất khí thoát ra được hấp thụ hết bằng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 15.15 mol. Câu 7. 5. C. Hoà tan hết sắt thu được bằng dung dịch HCl dư thu được 7. A.83 Đốt cháy hết mg hỗn hợp A gồm (Zn. V nhận giá trị bằng A. 4. 18.72g hỗn hợp kim loại gồm Mg. D. 10.00g.85g muối clorua khan. Mặt khác. C.36 lít. Chưa đủ dữ kiện để xác định.1M. D.344 lít.025 mol.25g muối khan. A. thu được V lít khí (đktc) và 3. Công thức của sắt oxit là A. 5. Fe3O4. 4. m có giá trị là A. Hỏi nếu cho mg hỗn hợp A tác dụng hết với hỗn hợp các axit loãng (H2SO4. B.26g Câu 7. A. 1. B.1g. C.24 lít. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0. D. 16. Magie C. 8.05 và 0.2g B. 8. 3.136 lít khí (đktc) và m g muối sunfat.05 và 0. C.5M và KNO3 0. D. FeO.016 lít khí (đktc).12 lít.86 Cho 19.16g.12 lít.Câu 7.85g kết tủa. 19.64g D. Bari D.62g chất rắn.04g. Al. Tính khối lượng m của X.224 lít. B. 3. 2.00g. C. Mặt khác hoà tan toàn bộ mg bột sắt oxit (FexOy) bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16. D. C. 6. Cho Y tác dụng hoàn toàn với axit H2SO4 đặc nóng dư thấy thoát ra 3. Fe2O3.3g. Giá trị của m là A.91 Hoà tan hết 5. HBr) thì thể tích H2 (đktc) thu được là A. C.9g kim loại X nói trên không khử hết 4g CuO ở nhiệt độ cao. 0.76g kết tủa trắng.56g hỗn hợp Fe và một kim loại (X) thuộc nhóm II hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2.36 lít. Câu 7.0g C.05 mol.24 lít. 5.84 Để mg phoi bào sắt (X) ngoài không khí.87 Khử hoàn toàn mg hỗn hợp 3 oxit sắt bằng CO dư ở nhiệt độ cao thành sắt kim loại. Thể tích khí NO duy nhất thu được ở đktc là . thu được 5g kết tủa.74g. 32. 2. B. 0.6)g oxit.6g. 0. Zn và Fe bằng dung dịch HCl. B.448 lít. 19.89 Dùng CO dư để khử hoàn toàn m g bột sắt oxit (FexOy) thành sắt. D. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (Y) có khối lượng 12g gồm Fe và các oxit FeO. D.075 mol. m nhận giá trị bằng A. Câu 7. 1. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0. 1.08g. Al) bằng oxi thu được (m +1.18g. 15. Câu 7.2g Cu vào 1 lít dung dịch gồm H2SO4 0.7g muối khan.1M. Canxi B. Số mol khí CO2 thu được là A. 1. Mg. thu được 9. 7.90 Dùng CO dư để khử hoàn toàn m g bột sắt oxit (FexOy). HCl. thu được 3.688 lít. Mặt khác hoà tan toàn bộ sắt kim loại thu được ở trên bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 12. Fe3O4. dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0. 11.92 Hoà tan hết 1.48 lít. Câu 7. 2. Beri Câu 7.36 lít khí SO2 duy nhất (đktc).88 Dùng CO dư để khử hoàn toàn mg bột sắt oxit (FexOy). Câu 7.2M.1M. C. Zn. 0.

Tính a ? A. D.2 mol và 2 anion Cl. 0. 5.6 lít SO2 (đktc).0224 lít. 0. D. D. 3. m có giá trị là A. 3.23 C 7. x = 0.02.96. Giá trị của m là A. Zn tan hết trong dung dịch HCl thì thu được 1. 6.11 B 7. D.4g. Thể tích khí H2 (đktc) tối thiểu cần để khử hoàn toàn các oxit thành kim loại là A. MgO. 1.28 D 7. B.88g khí CO2. Câu 7.10 D 7. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc nóng thu được 5.72g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau.03.99 Cho CO qua ống sứ chứa 15. Không xác định được.375g.y mol. B. Nung nóng 16. Hoà tan X bằng dung lịch HNO3 loãng. 5 g. B. sau một thời gian thu được m g hỗn hợp X gồm các oxit sắt.21 D 7.2 B 7.9 A 7. Câu 7.94. 26g. m có giá trị là A.5 g. 0. C. và sắt dư. D.4256 lít. 5.1 mol. sau một thời gian thu được 13.100 Oxi hoá hoàn toàn 0.16g. 0. D.97 Cho 1. Kim loại thu được đem hoà tan hết bằng dung dịch H 2SO4 loãng thấy tạo ra 1. x = 0. Fe2O3. C. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là A. x = 0.98. 8. dư. 5. Khi cô cạn dung dịch.896 lít. Oxit khác.525g. 1. D.8g bột sắt ngoài không khí.9g chất rắn khan. Câu 7.101 Oxi hoá hoàn toàn 0.25 C 7.29 A 7. Fe3O4.22 C 7. Khử hoàn toàn 4. C. CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0. 7.27 A 7. C. Đem hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư tạo thành 0. b/7 7.2g hỗn hợp CuO. Câu 7. B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG VII 7. Chưa thể xác định.5g. Giá trị m là A. D. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ 0.032g hỗn hợp các oxit (hỗn hợp X).3g.336 lít.30 C 7. FeO nung nóng. B. FeO.45g. b/6 c/1.95. Cho 2. C.8g.16 B 7.7 C 7. Al3+ 0.24 A 104 . 5. Khử hoàn toàn a g FexOy bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 0. 10 g.6 C 7.21g .8 D 7.2g. 0.448 lít khí NO duy nhất.3 B 7. C. C. B. 4.728g bột Fe ta thu được 1. A. D. 22g.03 và y = 0. 0.5 B 7. 0.896 lít. 7. Cô cạn x thu được m g muối. Tìm công thức của oxit. D.x mol.336 lít.2g. Fe2O3. 1.1M (loãng) thì khối lượng muối sunfat khan thu được là bao nhiêu ? A.6g rắn X và hỗn hợp khí Y. B.0336 lít.93. Kết quả khác.72g.102 Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian. 0. 24g.19 C 7. C. C.75g hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe.12 D 7.792g hỗn hợp bột gồm Fe và Cu ta thu được 1. thu được mg kết tủa Z.016g hỗn hợp các oxit sắt (hỗn hợp X). B. Câu 7.20 C 7. x = 0.3 và y = 0.4 7. 20g.672 lít.15 B 7. thu được 46.18 D 7.02 và y = 0. B.48g. người ta thu được 6.14 C a/1.17 a/2.344 lít H2.2 và y = 0. x và y có giá trị là A.26 A 7.016 lít H2 (đktc).13 7.1 B 7. B. SO42.3 . Câu 7.84g Fe và 0. C.81g hỗn hợp các oxit Fe3O4.12 khí (đktc) và dung dịch X.4 B 7. Câu 7.8g một oxit của kim loại M thành kim loại cần 2.2.Câu 7. Sục Y vào dung dịch nước vôi trong có dư. Câu 7. 8g. Al. Câu 7.

65 B 7.82 A 7.a A 7.b C 7.51 B 7.84 D 7.31 B 7.39 A 7.66 A 7.58 A 7.55 C 7. 0.a B 7.68.35 B 7.016(mol) 0.47 B 7.76 A 7.34 A 7.c B 7.b C 7.68.69.70.44 B 7.85 A 7.100 D 7.86 C 7.42 B 7.67 B 7.64 D 7.49 D 7.40 A 7.88 B 7.94 C 0.016(mol) 105 .75 A 7.70.37 A 7.50 B 7.98 B 7.77 C 7.a B 7.79 D 7.68.70.72.63 A 7.95 C 7.91 C 7.7.87 C 7.38 B 7.b C 7.33 C 7.b B 7.73 A 7.03(mol) − 3Cu + 2NO3 + 8H 0.32 B 7.60 A 7.36 C 7.81 C 7.99 A + 7.53 B 7.71 B 7.54 B 7.43 D 7.69.45 D 7.62 D 7.80 A 7.96 C 7.93 C 7.59 D 7.08(mol) → 3Cu 2+ + 2NO + H2 O.97 C 7.78 B 7.101 D 7.56 A 7.46 C 7.52 B 7.61 B 7.92 B 7.41 D 7.83 B 7.c B 7.48 B 7.74 D 7.90 A 7.102 C 7.a A 7.57 A 7.72.89 C 7.

t. không ↑ NO2 nâu NO  NO2↑ (nâu) → khí Dùng phân biệt NO2– và NO3– (vì NO3– không có phản ứng này). ↓ keo trắng ↓ trắng ↓ đen ↓trắng vàng nhạt Ag+ + X– → AgX↓ vàng ↓ vàng (tan 3Ag+ + PO43– → Ag3PO4↓ trong HNO3) (↑) nâu NO2 3Cu+8H++2NO3–→2Cu2++2NO+4H2O dung dịch Cu2+ (2NO + O2 → 2NO2) xanh 106 .CHƯƠNG VIII.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1. 3NaNO2 + H2SO4 (l) → Na2SO4+NaNO3+2NO↑+H2O H2SO4 (l) + O2 KK to. Nhận biết một số anion Tt Anion Thuốc thử Dấu hiệu 1 OH– Quỳ tím Hoá xanh SO32– HSO3– + 2 H CO32– HCO3– SiO32– 3 SO42– Ba2+ 4 S2– Cl– Ag+ Br– I– 5 PO43– 6 NO3 – Phương trình phản ứng SO32– + 2HCl → SO2 + H2O CO32– + 2HCl → 2Cl– + CO2 SO2 làm mất màu dung dịch KMnO4 CO2 làm vẩn đục dung dịch Ca(OH)2 trong SiO32– + 2HCl → H2SiO3 + 2Cl– Ba2+ + SO42– → BaSO4↓ 2Ag+ + S2– → Ag2S↓ ↑ SO2 ↑ CO2 Ag+ 7 ClO3– 8 NO2– H2SO4 loãng. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ & CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH A. to O2↑ (que đóm t0 có MnO2 2KClO3  2KCl + 3O2↑ → bùng cháy) x. vụn Cu Cô cạn.

to − ↓ đỏ máu ↓ đỏ nâu NH3 ↑ khai. Ca2+ + SO42 → CaSO4↓ (it tan) − Ba2+ + SO42 → BaSO4↓ − Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2↓ − 11 Fe3+ 12 NH4+ OH .2. còn Fe2+ làm KK 2 + OH − mất màu Fe     Fe OH2 → ( ) ↓    Fe OH3 đỏ↓nâu →( ) dd thuốc ↓ trắng xanh − 2+ + 2+ 3+ MnO4 + 5Fe + 8H → Mn + 5Fe + tím khi có + + 4H2O mặt H ). − 3 4 + 2 3 - − Đỏ thẫm Vàng tươi Tím hồng Đỏ da cam Lục (hơi vàng) ↓ trắng ↓ trắng ↓ trắng ↓ xanh (nếu dùng dd NH3 thì tạo kết tủa xanh sau đó tan tạo ion phức màu xanh thẫm đặc trưng. tan ngay khi (OH–) dư dd H2S PbS ↓ đen − OH − 3  Cr 3+  Cr (OH )3 ↓   Cr ( OH )6 − → →     18 Pb 2+ (dd màu xanh) Pb + S → PbS↓ (màu đen) 2+ 2− 107 . làm xanh quỳ ẩm) Fe + 3SCN → Fe(SCN) ↓ đỏ máu − Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3↓ đỏ nâu NH4+ + OH → NH3↑ + H2O +3OH Al3+  Al(OH)3 ↓ → + OH  [ Al(OH) 4 ] → - 3+ 3 − - 13 Al3+ − 14 Zn 2+ 15 Be2+ 16 Pb2+ 17 Cr 3+ OH từ từ đến dư − +2OH ↓ trắng tan Zn 2+  Zn(OH) 2 ↓ → ngay khi 2− + OH  [ Zn(OH) 4 ] → OH– dư + OH − Be2+  Be( OH )2 ↓  BeO 2 − → → 2 Pb2+ →Pb(OH)2↓ →PbO22 ↓ xanh. Nhận biết một số cation Stt ion 1 2 3 4 Li Na+ K+ Ca2+ + Thuốc thử Dấu hiệu Đốt trên ngọn lửa vô sắc − Phương trình phản ứng (phương pháp vật lí) 5 Ba2+ 6 Ca2+ 7 Ba2+ 8 Mg2+ SO42 9 Cu2+ 10 Fe2+ − 2+ OH 2 Cu + 2OH → Cu(OH) ↓ (riêng với Fe3+ đặc +2 NH + 2H O Cu 2+  Cu(OH)2 ↓ → trưng nhất −2NH là dùng ion 2+ +4NH  [ Cu(NH 3 )4 ] → −2OH thioxianat SCN-.

1 Có 4 mẫu chất rắn màu trắng BaCO3. nếu chỉ dùng H2O và một chất khí (không dùng nhiệt độ. điện phân) để phân biệt chúng thì chất khí phải chọn là A.5H2O t CuO + H2  Cu↓ + H2O → 0 SO3 + H2O → H2SO4 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl B . BaSO4. O3. NaHCO3. Na2CO3. to Hoá đen CuO Trắng hoá xanh 13 H2 14 SO3 15 N2 CuSO4 khan CuO (đen) Hoá đỏ (Cu) to Dung dịch Kết tủa BaCl2 trắng BaSO4 (còn lại sau cùng) CuSO4 + 5H2O → CuSO4. 108 .3.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 8. CO2. B. Nhận biết một số chất khí Stt Khí 1 Cl2 2 I2 3 SO2 4 H2S 5 HCl 6 NH3 7 NO 8 NO2 9 CO 10 CO2 11 O2 12 Hơi H2O Thuốc thử Dung dịch (KI + hồ tinh bột) Hồ tinh bột Dấu hiệu Phương trình phản ứng Không màu Cl2 + 2KI → 2KCl+ I2 + I2 → hoá xanh (Hồ tinh bột) → xanh Không màu → hoá xanh SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 5SO2+2KMnO4+ 2H2O → 2H2SO4+2MnSO4+K2SO4 Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+ Ag+ + Cl– → AgCl↓ NH3 + H2O→ NH4OH NH3 + HCl → NH4Cl 2NO + O2 → 2NO2 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO dd Br2 hay Mất màu dd KMnO4 dung dịch dd Pb(NO3)2 dd AgNO3 Quỳ tím ẩm HCl (đậm đặc) Không khí Quỳ tím ẩm dd PdCl2 (hay + CuO đen) Cho ↓ đen Cho ↓ trắng Hoá xanh Tạo khói trắng Hoá nâu Hoá đỏ Tạo ↓ Pd CO + PdCl2 + H2O → (hoá đỏ Cu) Pd↓ + 2HCl + CO2↑ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O t 2Cu + O2  2CuO → 0 ddCa(OH)2 Vẩn đục Cu (đỏ).

D. KCl. Cu(OH)2. dd ammoniac. B. NaOH. HCl. dd BaCl2 và dd Br2. H2. B.7 Có 4 dd đựng trong 4 lọ hoá chất mất nhãn là NaAlO2. B.4 Để phân biệt 3 khí CO. SO2. CO2. dd HCl. C. D. quỳ tím. CO2 và H2O. dd PdCl2 và dd Br2. Cả A.C. MgO. Nếu chỉ được dùng một thuốc thử để nhận biết 5 chất lỏng trên. thuốc thử được chọn là A. Câu 8. H2SO4 đặc nguội. D. B. Na2S. NaCl. Câu 8. Câu 8. Al. B. vôi sống. C. Câu 8. Dung dịch AgNO3 và dd phenolphthalein. dd HNO3 đặc. AgNO3. dd HCl. NaCl. Câu 8. NaNO3.11 Có 4 ống nghiệm bị mất nhãn. B. kali sunfit và nhôm sunfat (đều có nồng độ khoảng 0. FeCl2. H2SO4. đồng sunfat khan. Câu 8.8 Để làm khô khí amoniac người ta dùng hoá chất là A. NaOH. NH4NO3.9 Để nhận biết 3 dd natri sunfat. mỗi ống nghiệm chứa một trong các dd HCl. không thể thực hiện được. kali hiđroxit. C. H2SO4 đặc nóng B.5 Có 4 chất rắn trong 4 lọ riêng biệt gồm NaOH. SO2 ta có thể dùng thuốc thử là A. axit sunfuric đặc. dd KOH. axit clo hiđric. H2O D. CuO. C. HCl. dd KMnO4 và dd Br2 C. 109 . HNO3 . C đều đúng. ta có thể dùng A. để nhận biết 4 chất lỏng trên. Có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây đề phân biệt các lọ dung dịch trên? A. Fe3O4 và FeO người ta dùng A. Quỳ tím. D. dd H2SO4 đặc nguội. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. C. chỉ cần dùng duy nhất một dd là A. dd BaCl2. D. NaOH. BaCl2. H2SO4 loãng. Câu 8. bari clorua. Câu 8. AlCl3.10 Để thu được Al(OH)3 từ hỗn hợp bột Al(OH)3. B. Zn(OH)2. B. nguội. B. BaCl2. D. Mg và Al 2O3. Giấy quỳ tím và dd Ba(OH)2. Na2CO3. P2O5.3 Để loại bỏ Al ra khỏi hỗn hợp Al. C. dd HNO3. ta có thể dùng dd A. D. Dùng 2 hoá chất nào trong các cặp hoá chất sau đây để có thể phân biệt được các dd trên? A.2 Có 4 lọ hoá chất bị mất nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch không màu sau đây: NH4Cl.1M). C. KNO3. Câu 8. D.6 Có 5 dd đựng trong 5 lọ mất nhãn là FeCl3. Dung dịch Ba(OH)2 và dd AgNO3. NH3. B. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên. D. C. C. dd KOH Câu 8.

ta nên dùng thuốc thử là A. Cu để chứng minh sự có mặt của các ion trong X. Câu 8. dd HCl. Câu 8. AgNO3. Kết luận đúng là A. Cu có trong mẫu Ag và không làm thay đổi lượng Ag. B. Fe. Cả A. CO2 B. ta có thể dùng A. Al.12 Để chứng tỏ sự có mặt của ion NO3. Mg. Fe. HNO3 đặc nguội. cả 4 dung dịch. B. B. Dung dịch kiềm. HCl. D. D. Câu 8. Ag.2H2O). giấy quỳ B.14 Có 3 lọ đựng 3 chất bột riêng biệt: Al. Cu và vài giọt dd H2SO4đặc. H2O. đun nóng. C. D. Cl2 D. tuỳ thuộc vào trật tự tiến hành các thí nghiệm. vì Fe2+ và Fe3+ khi tác dụng với kiềm tạo kết tủa có màu sắc khác nhau.D. X là A. dd BaCl2. B.trong dd chứa các ion: NH4+. HCl. Ag. Fe. chỉ một trong 4 dung dịch. Chỉ dùng thêm một hoá chất bên ngoài là dd H2SO4 loãng có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu kim loại trong các dãy sau? A. D. Fe3+. CuSO4 khan. Ca(OH)2. Chỉ dùng H2O và một khí X có thể phân biệt được cả 4 chất. Ag. B. Để phân biệt 2 kim loại Al và Ag cần phải dùng A. C. Ba. C đều đúng Câu 8.17 Để làm khô khí H2S.13 Để loại bỏ tạp chất Fe. Br2 (Hơi) C. D. Học sinh đó có thể chứng minh được sự tồn tại của cả 4 ion. Al2O3. Ag. C. Giấy quỳ tím và dd AgNO3. Một học sinh dùng các hoá chất dd NaOH. Fe2+. Mg. H2SO4 đặc nguội. H2SO4 loãng. Ba. C. CaO. C. 110 . Có thể nhận biết 3 lọ trên bằng 1 thuốc thử duy nhất là A. Ag. Al. Fe. Mg. B. C. dd NaOH.15 Cho các dd: AgNO3. dd H2SO4. Ba. D.19 Dung dịch X có chứa các ion: NH4+. Học sinh đó có thể chứng minh được sự tồn tại của cả 4 ion. Câu 8. Câu 8. dd FeCl2. NO3-. C. NO3. Fe3+. Fe. P2O5. FeCl3 Câu 8. chỉ 2 trong 4 dung dịch. natri sunfat và thạch cao sống (CaSO4. cả 3 dung dịch. dd AgNO3. đá vôi. Ba. B. Câu 8. dd NaOH.18 Có 4 chất rắn riêng biệt gồm natri cacbonat.16 Có 5 mẫu kim loại Ba. người ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dd A.

(1). D. D. D. Câu 8. (2). giấy quỳ tím sau. (1). Ba(OH)2. D. NaOH. AgNO3 sau. chỉ (1). Mg(NO3)2. (1).26 Tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag. NaCl. (3). C. Hoá chất cần dùng và thứ tự thực hiện để nhận biết các chất đó là A. dd AlCl3. (5) mẩu AgCl. dd muối sắt(III) dư. C. HNO 3. H2SO4 (loãng). Cl2. (4). Ba(NO3)2. dd NaOH. (1). D. Câu 8. BaCl2. (1). FeCl2 thì chọn thuốc thử là A. MgSO4. 111 . Ca(NO3)2. NaCl. O2. C. (3).27 Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dd riêng biệt HCl. dd AgNO3 dư. Câu 8. Fe(NO3)2. (3). Câu 8. (3). C.28 Chỉ dùng Na2CO3 có thể phân biệt được mỗi dd trong dãy dd nào sau đây? A. (3). (NH4)2SO4. (1). B. (3) mẩu bông tẩm dd HCl đặc. chỉ dùng AgNO3. Câu 8. B.20 Có 4 ống nghiệm mất nhãn. dùng giấy quỳ tím trước. NH4NO3. D. Na2CO3.23 Một học sinh đề nghị các cách để nhận ra lọ chứa khí NH3 lẫn trong các lọ riêng biệt chứa các khí N2. Cu. dd muối Sắt(II) dư. C. MgCl2. dd HCl. Phương pháp đúng là A. dd CuCl2 dư. AlCl3. (2) dd NaOH. (2) mẩu bông tẩm nước. CO2 là: (1) dùng mẩu giấy quỳ tím ướt. NaOH. MgCl2. CaCl2. B. (3) nước cất có vài giọt quỳ tím. ta có thể dẫn khí qua: (1) dd bạc nitrat.24 Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà khối lượng Al2O3 không thay đổi. Câu 8. (4).22 Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết NH4NO3. (3).25 Chỉ dùng một dd làm thuốc thử để nhận biết các dd muối sau: Al(NO3)3. MgCl2. AgNO3. B. cả A. (4) mẩu Cu(OH)2. NaNO3. HCl. mỗi ống đựng 1 dd Na2CO3. Fe(NO3)3. (3). B. dd NH3. D. D. chỉ cần dùng một hoá chất là A. (5). dd NH4Cl. B. KNO3. NaNO3. Quỳ tím. (4). Câu 8. C đều đúng. BaCl2. C. có thể dùng chất nào sau đây? A. B. Al. Các cách đúng là A.21 Để nhận biết trong thành phần của khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua. dd phenolphthalein. (4) nước vôi trong. (5). Câu 8. Fe với khối lượng Ag không đổi. C. B. C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 là A. Al(NO3)3. Fe(NO3)3. (1). Câu 8. B. dùng AgNO3 trước. (2). C. B. NaCl. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết chúng? A. D. (2). NaAlO2. C đều được. Học sinh đó không chứng minh được sự tồn tại của Fe 2+ và Fe3+ vì chúng đều tạo kết tủa với kiềm.D. (2). MgCl2. Cả A.

dd H2SO4 đặc nguội. dd Ba(NO3)2 vừa đủ. C. BaCl2. NH4NO3. cả A. khí (1) là O2. NH3. dd NaOH đặc nóng và HCl.36 Chỉ dùng H2O có thể phân biệt được các chất trong dãy A. Câu 8. NH4NO3.37 Chỉ dùng duy nhất một dd nào sau đây để tách lấy riêng Al ra khỏi hỗn hợp Al. B. B. C. C. dd HCl. dd Ba(OH)2. chỉ cần dùng dd A. Để xác định lọ đựng khí NH3 chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là A. O2. D. dd HClđặc. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết ba dd trên đơn giản nhất là A. X là muối Pb(NO3)2.33 Để loại được H2SO4 có lẫn trong dd HNO3.30 Có 4 dd đựng trong 4 lọ hoá chất mất nhãn là (NH4)2SO4. nguội không thay đổi đáng kể nồng độ và không sinh nhiệt)? A. khí (1) là O2. NH4Cl. dd BaCl2. B. Ca mà khối lượng Al không thay đổi (giả sử phản ứng của Mg. D. dd NaOH. khí (3) làm giấy có tẩm dd muối X hoá đen. Na. Câu 8. FeCl3. NH4NO3. D. Ca với axit H2SO4 đặc. Na. kẽm sunfat. khí (2) làm mất màu của giấy. H2O. Ba. và giấy tẩm dd muối X người ta có thể phân biệt 4 lọ chứa khí riêng biệt O2. dd NaOH loãng và dd HCl. B. D. B. B. B. SiO2 dùng cho sản xuất Al người ta dùng chất nào trong số các chất sau đây là tốt nhất? A. Câu 8. Cl2.31 Chỉ có giấy màu ẩm. K. D. C. B. Câu 8. giấy quỳ tím. Ba. dd NaOH. lửa. Na. Mg. dd AgNO3 vừa đủ.29 Để thu được Ag tinh khiết từ hỗn hợp bột Ag-Fe. khí còn lại là N2. C. dd Ca(OH)2 vừa đủ. NH4Cl. KOH. Câu 8. B. quỳ tím ẩm. để nhận biết 4 chất lỏng trên. HNO3 đặc nguội. C. khí (3) là Cl2. kali sunfit. Kết luận sai là A. Na. dd NaOH loãng và CO2. Câu 8. dd HCl. AgNO3.38 Để làm sạch quặng boxit thường có lẫn Fe2O3. (NH4)2SO4. D. D. dd H2SO4 loãng. C. Câu 8.Câu 8. C. NH4Cl. AgNO3. khí (2) là Cl2. NaOH. K. H2S và Cl2 do có hiện tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên. dd Ca(OH)2 . dd Br2. người ta dùng dư hoá chất nào sau đây? A. C. Câu 8. dd Ba(OH)2. C. X là muối CuSO4. CuSO4. dd H2SO4. D. X là muối CuSO4. ta dùng A. NH4Cl. 112 . Câu 8.34 Có 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau: N2.32 Có ba dd kali clorua. Ba(OH)2. K2SO4. B đều đúng. N2.35 Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt hai khí SO2 và CO2? A. D. D. CO2.B. dd NaOH đặc nóng và CO2. (NH4)2SO4.

C đều đúng.13 D 8.45 Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd NaOH.3 C 8. D. Câu 8.22 D 8.24 C C 8. và hỗn hợp NaNO3 và KHSO4. bari hiđroxit. Y có thể dùng hoá chất nào sau đây? A. dd HNO3 đặc. BaCO3. D. Câu 8. axit sunfuric. natri hiđroxit.27 D A 113 . BaCl2. Al. thuốc thử được chọn là A.12 D 8. 2. dd HNO3 và dd Ba(OH)2. Zn. C. Thuốc thử để phân biệt các dd đó là A. BaCl2. dd H2SO4 và dd BaCl2.41 Để nhận biết 4 dd: Na2SO4. B. B. chì clorua.11 D 8. NH3.39 Cho các dd: FeCl3. ĐÁP ÁN 8. C.21 C 8.23 C 8. D. chỉ cần dùng giấy quỳ tím. dd KOH.28 D 8. Hãy chọn đáp án để nối thêm vào phần còn trống sao cho kết luận trên luôn đúng. nguội.9 B 8. dd BaCl2. B. quỳ tím. NaOH và O2.1 B 8.16 B 8. B. dd NaOH.1M) bị mất nhãn.14 8. 3.2 B 8.43 “Để phân biệt các dd riêng biệt gồm NaCl.20 D 8. chỉ cần dùng một chất duy nhất là A. H2SO4. B. K2CO3. B. Để xác định thành phần cấu tạo và hoá trị các nguyên tố trong X. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên. C. không cần dùng bất kể hoá chất nào.10 A 8. D.30 A 8.Câu 8. C. Số dd không hoà tan được đồng kim loại là A.17 8. cả A. H2SO4.40 Đốt cháy Fe trong clo dư thu được chất X. Câu 8. B. nung sắt với lưu huỳnh thu được chất Y. dd HCl. B.44 Có các dd Al(NO3)3.8 A 8. Na2CO3.6 C 8. D.7 A 8. HCl. A.25 B 8. chỉ cần Fe kim loại. C. Câu 8. H2SO4 thì chọn A.19 C 8. CuSO4. AgNO3.18 D 8. dd HCl.15 A 8. Mg(NO3)2. Câu 8. dd H2SO4 và dd AgNO3. LiNO3 (đều có nồng độ khoảng 0. NaNO3. 1. 4. KOH ta có thể …”. Mg và Al 2O3. dd CH3COOAg. D.5 D 8. FeCl2. C.26 C 8. D. quỳ tím Câu 8. H2O.4 A 8.29 B 8.42 Có 4 chất rắn trong 4 lọ riêng biệt gồm NaOH. C.

45 D 8.33 A 8.Khai thác và sử dụng năng lượng hoá thạch còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi trường và làm thay đổi khí hậu toàn cầu. năng lượng mặt trời. MÔI TRƯỜNG A.42 D 8. .39 C 8.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 1.36 A 8. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai? Hoá học đã nghiên cứu góp phần sản xuất và sử dụng nguồn nhiên liệu.31 B 8. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu * Vấn đề về năng lượng và về nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là : . * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề về vật liệu như thế nào? . năng lượng gió.34 A 8.44 B 8. Như : .Năng lượng điện hoá trong pin điện hoá hoặc acquy. sinh học mới ngày càng cao.32 C 8.40 B CHƯƠNG IX.Điều chế etanol từ crackinh dầu mỏ để thay thế xăng. Vấn đề vật liệu * Vấn đề về vật liệu đang đặt ra cho nhân loại là gì ? Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế và khoa học kĩ thuật. nhu cầu của nhân loại về các vật liệu mới với những tính năng vật lí và hoá học.Các nguồn năng lượng. . . năng lượng địa nhiệt.Sản xuất ra chất thay cho xăng từ nguồn nguyên liệu vô tận là không khí và nước. năng lượng thuỷ triều… .Sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước. .43 A 8.35 C 8.8. dầu. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ.41 B 8.37 A 8. . .Điều chế khí metan trong lò biogaz.Năng lượng được sản sinh ra trong các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng cho mục đích hoà bình.Vật liệu có nguồn gốc vô cơ. nhiên liệu hoá thạch như dầu mỏ. XÃ HỘI. .Năng lượng thuỷ điện. .Vật liệu mới: 114 .38 D 8. khí tự nhiên… không phải là vô tận mà có giới hạn và ngày càng cạn kiệt. 2. than đá. năng lượng nhân tạo thay thế.

. sợi hoá học có nhiều ưu điểm nổi bật. hợp thời trang. . .Sản xuất nhiều loại phẩm nhuộm. . chất ma tuý và cách phòng chống ma tuý (dưới dạng những viên thuốc tân dược.Diện tích trồng trọt ngày càng bị thu hẹp.Góp phần sản xuất ra tơ. * Chất gây nghiện.Nghiên cứu ra các loại vacxin. .Vật liệu compozit. . . động vật: . .Vật liệu quang điện tử. * Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề về lương thực. Hoá học và vấn đề thực phẩm * Vấn đề lương thực. . nạn dịch của thế kỉ. mà còn mặc đẹp. phát triển thực vật. 115 .Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của một số dược liệu tự nhiên. thực phẩm cho nhân loại như : nghiên cứu và sản xuất các chất hoá học có tác dụng bảo vệ. thực phẩm đang đặt ra thách thức lớn cho nhân loại hiện nay .Các vật liệu cơ bản để chế tạo các thiết bị chuyên dụng trong các nhà máy dệt và trong ngành dệt may.Tổng hợp hoá chất có tác dụng diệt trừ cỏ dại.Thuốc tránh thai. Hoá học và vấn đề sức khỏe con người * Dược phẩm . .Vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.Vật liệu nano (còn gọi là vật liệu nanomet) .Nhu cầu của con người không chỉ mặc ấm.Phòng chống những căn bệnh.. viên để uống.Dân số thế giới ngày càng tăng. .Thuốc bổ dưỡng cơ thể.… .Sản xuất những hoá chất bảo quản lương thực và thực phẩm. .Sản xuất các loại phân bón hoá học. dung dịch để tiêm chích). bột trắng dùng để hít.Tổng hợp hoá chất diệt nấm bệnh. 4. 4. 3. vì vậy tơ sợi tự nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng. . * Hoá học góp phần giải quyết vấn đề may mặc của nhân loại như : .Nghiên cứu chế biến thức ăn tổng hợp.Dân số thế giới gia tăng không ngừng. Hoá học và vấn đề may mặc * Vấn đề may mặc đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là : .

1. rối loạn chức năng thần kinh. CH4 và một số khí độc khác.Hoá học đã nghiên cứu ma tuý. màu sắc. các chất phóng xạ. các hoá chất vô cơ. * Nhận biết môi trường bị ô nhiễm a) Quan sát qua mùi.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 9. c) Bằng dụng cụ đo : nhiệt kế. sử dụng chúng như là một loại thuốc chữa bệnh. Thu khí metan từ khí bùn ao. * Vai trò của hoá học trong việc xử lí chất ô nhiễm Xử lí ô nhiễm đất. Xăng. máy đo pH. làm diệt vong một số loại sinh vật. Câu 9. rối loạn tuần hoàn. sắc kí.Luôn nói không với ma tuý. B. HCl. … * Ô nhiễm không khí Không khí bị ô nhiễm thường có chứa quá mức cho phép nồng độ các khí CO2. Tiêm chích ma tuý có thể gây trụy tim mạch dễ dẫn đến tử vong. Hoá học và vấn đề ô nhiễm môi trường Tác hại của ô nhiễm môi trường (không khí. thí dụ CO. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A.… b) Xác định chất ô nhiễm bằng các thuốc thử. B. gây thay đổi khí hậu toàn cầu.… một số vi khuẩn gây bệnh. . chất độc hoá học. các chất dinh dưỡng thực vật. bụi. mưa axit. SO2. hiệu ứng nhà kính. Than đá. nước. dầu. đất.… Thí dụ : hiện tượng thủng tầng ôzôn. nước) gây suy giảm sức khỏe của con người. 116 .… * Ô nhiễm môi trường đất Đất bị ô nhiễm có chứa độc tố. . chất có hại cho cây trồng vượt quá nồng độ được quy định. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogaz. Khí butan (gaz) D. C. NH3. như rối loạn tiêu hoá. hô hấp.Nghiện ma tuý sẽ dẫn đến rối loạn tâm. Khí hiđro. không khí dựa trên cơ sở khoa học hoá học có kết hợp với khoa học vật lí và sinh học. B.… * Ô nhiễm nước Nước ô nhiễm thường có chứa các chất thải hữu cơ.. các vi sinh vật gây bệnh. sinh lí. Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hoá thạch bằng cách nào sau đây ? A.2. 4. các chất hữu cơ tổng hợp.

Fe3+. D. Giấm ăn. D. D. 117 . Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ? A. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò. 2% hỗn hợp CO2. Lên men ngũ cốc. 18% O2. B. Penixilin. Zn2+.3. Năng lượng thuỷ điện. D. Nước thải từ các bệnh viện. C. Dùng fomon. B. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn để sử dụng cho mục đích hoà bình. Năng lượng hạt nhân. Hg2+. H2.8. Nước ruộng lúa chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hoá học. C. SO2. H2O. đó là : A. B. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch ? A. D. Sau bài thực hành hoá học. C. sắt…quá mức cho phép. Nước vôi dư. Dùng phân đạm. nước đá. Câu 9. chứa các ion : Cu2+.4.5. D. H2. Năng lượng mặt trời. Không khí chứa 78% N2. HCl.9. Pb2+. B. C. glucozơ. dùng nước đá khô. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô. H2O. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+. 21% O2. CH4. Câu 9. C. Nước từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen. H2O. Cách bảo quản thực phẩm (thịt. B. Câu 9. Etanol. nước đá. khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh. 1% hỗn hợp CO2. Vitamin C. NH3. B. Amoxilin. Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit ? A. 6% hỗn hợp CO2. moocphin. HNO3. Câu 9. Ni2+. Seđuxen. Không khí chứa 78% N2. Panadol. 16% O2. Câu 9. fomon. H2. B. Câu 9. D. D. 20% O2. CH4 và bụi. Thuốc cảm Pamin. C.6. trong một số chất thải dạng dung dịch. cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ? A. Không khí chứa 78% N2. Câu 9. 4% hỗn hợp CO2. C. Hg2+…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ? A. Năng lượng gió. Không khí chứa 78% N2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm ? A.7. Cd2+.C.

Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0. B. B. Câu 9. B. B. 1.3 tấn ancol etylic. H2S. NaOH. A.0253 mg/l. A.422 tấn. C. Hãy tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột để sản xuất được 2. NH3. 0.Cho lên men các nguyên liệu chứa tinh bột. 15.0225 mg/l. 2.10. Câu 9.3585 mg chất kết tủa màu đen. Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%. người ta tiến hành như sau : Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO 3)2 dư thì thu được 0. D.1 D 118 9. 8. Khí lò cao. 0.0250 mg/l. NaOH rắn.422 tấn.4 C 9. a. 4.13. C. D. C.2 tấn.0257 mg/l.0 tấn. . Tính hàm lượng khí đó trong không khí. coi hiệu suất phản ứng là 100%.Câu 9. 0. nước Gia-ven. Khí dầu mỏ. (Nên biết thêm : hàm lượng cho phép là 0.4 tấn. A.3 D 9. Na2CO3.422 tấn. tơ sợi tổng hợp. Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH.15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. C. A. Than hoạt tính. Có thể điều chế thuốc diệt nấm 5% CuSO4 theo sơ đồ sau : CuS → CuO → CuSO 4 . Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây ? A. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy.Cho khí etilen (lấy từ cracking dầu mỏ) hợp nước có xúc tác. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHƯƠNG IX 9. D. 5.56 tấn. Không khí. b. C. KClO3 rắn. 3. C. D.8 A .30 tấn. Na2O2 rắn.12. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo. Nhiều loại sản phẩm hoá học được điều chế từ muối ăn trong nước biển như : HCl.5 C 9. B. 1.2 tấn.14. B. SO2. Câu 9. 17. Biết hiệu suất của quá trình là 80%. 12. 27.11. B. Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ? A. Hiệu suất của quá trình là 80%.01 mg/l). 0. C. Có thể điều chế Ancol etylic bằng 2 cách sau : . Câu 9. 1.7 D 9.0125 tấn. D.55 tấn. D. D.15.3 tấn. Khí tự nhiên. Câu 9.6 A 9. Chất khí CO (cacbon monoxit) có trong thành phần loại khí nào sau đây ? A.2 A 9. CO2.

a 9.15.12 D 9.b A C 119 .11 A 9.10 D 9.13 B 9. C 9.9.9.15.14 C 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful