Cách s

d ng bàn phím c a máy vi tính
giao ti p c b n gi a ng i dùng v i máy vi tính và là thi t b phím c không th thi u, n u thi u nó máy vi tính

Bàn phím (Keyboard) là thi t b s báo l i và không kh i

ng. Bài vi t này s gi i thi u ch c n ng c a m t s

b n trên bàn phím.

Các phím thông d ng:

y y

Phím ký t : Dùng Phím d u: Dùng Shift).

nh p các ký t nh p các d u

c ký hi u trên phím. c ký hi u trên phím, các phím có 2 ký t c dùng kèm v i phím Shift (xem phím

y
Phím ch c n ng:

Phím s : Dùng

nh p các ký t

s , các phím có 2 ký t

c dùng kèm v i phím Shift (xem phím Shift)

y
Các phím c bi t:

T

phím F1

n F12

c dùng

th c hi n m t công vi c c th

c qui

nh tùy theo t ng ch

ng trình.

y y y y y

Esc (Escape): H y b

(cancel) m t ho t y ch gõ ch

ng ang th c hi n, thoát ra kh i m t

ng d ng nào ó ang ho t

ng.

Tab: Di chuy n d u nháy, Caps Lock : B t/t t ch Enter: Phím dùng

sang ph i m t kho ng r ng, chuy n sang m t c t ho c Tab khác. IN HOA ( èn Caps lock s b t ho c t t t ng ng theo ch c ch n. c dùng ánh d u vào )

ra l nh th c hi n m t l nh ho c ch y m t ch tr

ng trình ang

Space Bar: Phím t o kho ng cách gi a các ký t , trong m t s các ô ch n. L u ý m i kho ng cách c ng

ng h p phím này còn tr ng hay tr ng. ký t t i

c xem là m t ký t , g i là ký t trái m t ký t và xóa

y

Backspace:

Lui

d u

nháy

v

phía

v

trí

ó

n u

có. ng

Các phím Shift, Alt (Alternate), Ctrl (Control) là phím t trình s có qui nh riêng cho các phím này.

h p ch

có tác d ng khi nh n kèm v i các phím khác, m i ch

y

i v i phím Shift khi nh n và gi lock, ho c dùng

phím này sau ó nh n thêm phím ký t i v i phím có 2 ký t .

gõ ch

IN HOA mà không c n b t Caps

gõ các ký t bên trên

y y

Phím Windows: M

menu Start c a Windows và nút ph i chu t.

c dùng kèm v i các phím khác

th c hi n m t ch c n ng nào ó.

Phím Menu: Có tác d ng gi ng nh

Các phím i u khi n màn hình hi n th :

y

Print Screen (Sys Rq) : Ch p hình trình x nh này vào b t c lý

nh màn hình ang hi n th tr hình

và l u vào b

nh

m Clipboard, sau ó, có th h a (Paint, Photoshop,...). n Edit (hay dùng t

dán (Paste) các ch ng

ng d ng nào h

nh, hay các trình x lý

h a, ch n New trong trình nh v a ch p vào ô tr ng

n File và dùng l nh Paste trong trình x lý nó nh m t nh thông th ng.

h p phím Ctrl+V)

dán hình

y

Scroll Lock: B t/t t ch c n ng cu n v n b n hay ng ng ho t hi n nay không còn tuân l nh phím này n a. Nó b tr ng thái b t/t t c a nút.

ng c a m t ch

ng trình. Tuy nhiên, nhi u

ng d ng

coi là "tàn d " c a các bàn phím IBM PC c . èn Scroll Lock hi n th

y

Pause (Break) : Có ch c n ng t m d ng m t ho t

ng ang th c hi n, m t

ng d ng nào ó ang ho t

ng.

Các phím i u khi n trang hi n th :

y y y

Insert (Ins) : B t/t t ch Delete (Del) : Xóa it

vi t è (Overwrite) trong các trình x ng ang

lý v n b n. ng trình x lý v n b n.

c ch n, xóa ký t n m bên ph i d u nháy trong các ch u dòng trong các ch ng trình x lý v n b n.

Home: Di chuy n d u nháy v

y y y

End: Di chuy n d u nháy v cu i dòng trong các ch Page Up (Pg Up): Di chuy n màn hình lên m t trang tr

ng trình x

lý v n b n. ng trình. ng trình.

c n u có nhi u trang trong c a s ch

Page Down (Pg Dn): Di chuy n màn hình xu ng m t trang sau n u có nhi u trang trong c a s ch

Các phím m i tên:

y

Ch c n ng chính dùng chuy n trong các trò ch i.

di chuy n (theo h

ng m i tên) d u nháy trong các ch

ng trình x

lý v n b n, i u khi n di

C m phím s :

y

Num Lock: B t hay t t các phím s , èn Num Lock s có tác d ng c ký hi u bên d i.

b t ho c t t theo tr ng thái c a phím này. Khi t t thì các phím s

y

Các phím s

và phép tính thông d ng có ch c n ng gi ng nh

máy tính c m tay. L u ý d u chia là phím /, d u nhân là

phím * và d u b ng (k t qu ) là phím Enter. Các èn báo:

y
Các d u ch m n i:

Các èn báo t

ng

ng v i tr ng thái b t/t t c a các nút Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.

y

Các d u ch m n m trên phím F và J giúp ng d ng bàn phím b ng 10 ngón tay.

i dùng

nh v

nhanh

cv

trí c a hai ngón tr

trái và ph i khi s

y

D u ch m n m trên phím s

5 bên c m phím s giúp

nh v ngón gi a t i v

trí s 5 khi thao tác.

Các ch c n ng khác:

y

i v i bàn phím có các phím h

tr

Media và Internet, các phím này

cs

d ng nh

các l nh trong các ch

ng

trình Media (xem phim, nghe nh c,...) và Internet (duy t Web, Email,...).

y

N u bàn phím có thêm các c ng USB, Audio (âm thanh) thì dây c m c a các c ng này ph i t ng ng trên máy vi tính. bàn phím có các phím ng. ng trình có giao di n d ng t h a giúp ng h p các phím i dùng d c bi t dàng s c bi t c n ph i c cài t ch

c c m vào các c ng

y

Ngoài ra m t s kèm theo

ng trình i u khi n (Driver) trong d a CD

ho t

Ngày nay các máy vi tính

us

d ng các ch

d ng chu t

l a ch n và

i u khi n. Bên c nh ó các ch nào ó. Sau ây là m t s phím t t th Các phím ch c n ng: ng

ng trình c ng cho phép s

giúp nhanh chóng th c hi n m t tác v

c s d ng trong máy vi tính cài

th

i u hành Windows:

y y y y y y y
Các phím t h p:

F1: M F2: F3: M F4: M

ph n tr

giúp chung (Help and Support). m c ang c ch n.

i tên cho các T p tin ho c th h p tho i tìm t p tin trong th r ng/thu nh thanh a ch thay

m c hi n hành. (Address Bar) c a các ch i) trong các c a s ng trình. ng trình. ch ng trình. ng trình và trên màn hình Desktop.

F5: C p nh t l i n i dung (s

F10: Truy c p Menu File trên thanh Menu c a ch F11: n/Hi n Menu File trên thanh Menu c a ch

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Windows: M

Menu Start i các Tab ch c a ch ng trình trên thanh Taskbar. ng trình ang cm .

Windows + Tab: Chuy n Alt + Tab: Chuy n

i các c a s

Winndows + Pause/Break: M Windows + E: M ch

b ng System Properties.

ng trình Windows Explorer.

Windows + D: Thu nh /ph c h i các c a s . Windows + M: Thu nh t tc các c a s ang m . các c a s ang m .

Shift + Windows + M: Ph c h i vi c thu nh Windows + R: M Windows + F: M h p tho i Run.

ch c n ng tìm ki m Search c a Windows Explorer. Menu ng c nh c a m c c ch n (t c ch n. ng t khi nh n nút ph i chu t).

Shift + F10: Hi n th Alt + Enter: Hi n th Ctrl + Esc: M

h p tho i Properties c a m c ng t nh phím Windows)

menu Start (t

Ctrl + Alt + Del: M

b ng Task Manager. các it it ng, t p tin và th ng, t p tin, th m c và ghi nh m c ã ghi nh m c. m c và ghi nh vào b t b nh nh vào b nh m (Clipboard).

Ctrl + A: Ch n t t c

Ctrl + C: Sao chép (Copy) các

Ctrl + X: C t (Cut) các t p tin, th Ctrl + V: Dán (Paste) các t p tin, th

m (Clipboard). m (Clipboard) vào n i ang ch n.

Ctrl + Z: Ph c h i l i (Undo) l nh, thao tác m i v a th c hi n. Del (Delete): Xóa t p tin ho c th l i c. m c ang c ch n và a vào thùng rác (Recycle Bin) sau này có th ph c h i

y

Shift + Del (Delete): Xóa t p tin ho c th ph c h i l i c. ng trình ang ho t

m c ang

c ch n nh ng không

a vào thùng rác (Recycle Bin), s

không

y

Alt + F4: óng ch

ng.